Marea Adunare Naţională Decret nr. 167 (r1) din 21/04/1958 Republicat in Buletinul Oficial nr.

11 din 15/07/1960 privitor la prescripţia extinctivă Art. 1. - Dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege. Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii. Orice clauză care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă. Atacat prin Decizie nr. 216 din 13/03/2007 Atacat prin Decizie nr. 639 din 29/05/2008 Art. 2. - Nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricînd, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie. Atacat prin Decizie nr. 3 din 18/01/2005 la 15/07/2004 Art. 3. - Termenul prescripţiei este de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de 18 luni. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului precedent, în raporturile ce izvorăsc din asigurare, termenul de prescripţie este de 2 ani, în afara acelor raporturi ce izvorăsc din asigurările de persoane în care obligaţiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22. Atacat prin Decizie nr. 72 din 05/07/1994 Atacat prin Decizie nr. 216 din 13/03/2007 Atacat prin Decizie nr. 267 din 22/03/2007 Atacat prin Decizie nr. 639 din 29/05/2008 Atacat prin Decizie nr. 251 din 06/03/2008 Art. 4. - În raporturile dintre organizaţiile socialiste, termenul prescripţiei este de 6 luni în ce priveşte dreptul la: a) orice acţiune izvorîtă din transmiterea unor produse calitativ necorespunzătoare sau pentru netransmiterea în tot sau în parte a unor produse datorate; b) orice acţiune prin care se pretinde plata unor penalităţi ori, amenzi civile; c) orice acţiune pentru restituirea de diferenţe de preţ rezultate din recalcularea preţurilor în temeiul dispoziţiilor legale sau din aplicarea greşită a preţurilor sau tarifelor legale; d) orice acţiune a organizaţiilor socialiste privitoare la serviciile de telecomunicaţii ce acestea folosesc;

. începe să curgă de la data cînd aceasta a încetat. Dacă dreptul este sub condiţie suspensivă sau cu termen suspensiv. În obligaţiile care urmează să se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit.Prescripţia începe să curgă de la data cînd se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. .Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrări executate. iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste.Dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrări executate. 11. Termenul de prescripţie prevăzut de prezentul articol nu este aplicabil în raporturile dintre întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi organizaţiile socialiste furnizoare de mărfuri pentru export sau beneficiare ale produselor importate. aerian sau pe apă. dacă contractul de transport a fost încheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport felurite. de un an. .Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită. atît paguba cît şi pe cel care răspunde de ea. În caz de viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare. Atacat prin Decizie nr. reprezentantul său legal sau persoana chemată de lege să-i încuviinţeze actele. 7. însă cel mai tîrziu de la împlinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrării. se prescrie prin împlinirea unui termen de 6 luni. prescripţia începe să curgă de la data cînd cel îndreptăţit. în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. Termenul de prescripţie este de un an. Art. însă cel mai tîrziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului. îndreptată împotriva unei organizaţii socialiste de transport.Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.Prescripţia dreptului la acţiune în anularea unui act juridic pentru violenţă. a cunoscut cauza anulării. A se vedea Decizie nr. începe să curgă de la data cînd păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască. începe să curgă de la data descoperirii viciilor. 9. Art.În raporturile dintre organizaţiile socialiste. . începe să curgă de la data descoperirii viciilor. prescripţia dreptului la acţiune izvorît din transmiterea unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzătoare începe să curgă de la data cînd produsele au fost efectiv preluate de organizaţia beneficiară. . . 5. 216 din 13/03/2007 Art. Prescripţia acţiunii privind viciile unei construcţii. . indiferent dacă a fost sau nu întocmit proces-verbal la constatare a lipsurilor. Art. Dispoziţiile alineatului precedent se aplică prin asemănare şi în cazul îmbogăţirii fără just temei. însă cel mai tîrziu de la împlinirea a trei ani de la predare. 2 din 03/04/2006 la 26/07/2006 Art. 10. Art. prescripţia începe să curgă de la data cînd s-a împlinit condiţia sau a expirat termenul. 6. prescripţia începe să curgă de la data naşterii raportului de drept. .e) orice acţiune izvorîtă dintr-un contract de transport terestru. 8. Art.

Între părinţi sau tutor şi cei ce se afla sub ocrotirea lor. dacă s-a pronunţat încetarea procesului. Art. . dacă cererea de chemare în judecată sau executare a fost respinsă.În cazul cînd un debitor este obligat la prestaţiuni succesive. Art.După încetarea suspendării. 582 din 07/06/2007 Atacat prin Decizie nr. Prescripţia nu este întreruptă. cît timp nu are cine să-i încuviinţeze actele. administrează bunurile altora şi cei ale căror bunuri sînt astfel administrate. 967 din 30/10/2007 Atacat prin Decizie nr. făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia. 12. chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanţa judecătorească. 16. Art. 193 din 13/05/2003 Atacat prin Decizie nr. Art.Prescripţia se întrerupe: a) prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie. 938 din 19/12/2006 la 26/01/2007 Atacat prin Decizie nr. 329 din 28/06/2005 la 15/07/2004 Atacat prin Decizie nr. b) pe timpul cît creditorul sau debitorul face parte din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.Cursul prescripţiei se suspendă: a) cît timp cel împotriva căruia ea curge este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de întrerupere. legale sau convenţionale. 15. prescripţia nu curge cît timp socotelile nu au fost date şi aprobate. în temeiul legii sau al hotărîrii judecătoreşti. Prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni. iar acestea sînt puse pe picior de război. 33 din 15/01/2008 . . dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebită.Prin dispoziţiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garanţie. c) pînă la rezolvarea reclamaţiei administrative făcută de cel îndreptăţit. cu privire la despăgubiri sau restituiri. în temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de poştă şi telecomunicaţii. anulată sau dacă s-a perimat. necompetent. 681 din 10/10/2006 la 30/10/2006 Atacat prin Decizie nr. b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare. ori la un organ de arbitraj. însă cel mai tîrziu pînă la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei. 747 din 26/10/2006 la 19/12/2006 Atacat prin Decizie nr. cu excepţia prescripţiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor împlini decît după expirarea unui termen de o luna de la suspendare. . recunoaşterea nu întrerupe curgerea prescripţiei. ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea. Atacat prin Decizie nr. cît timp nu are reprezentant legal şi nici împotriva celui cu capacitate restrînsă. între curator şi acei pe care îi reprezintă precum şi între orice alta persoana care. socotit de la încetarea cauzei de suspendare. Art. 1022 din 08/11/2007 Atacat prin Decizie nr. . . În raporturile dintre organizaţiile socialiste. Prescripţia nu curge împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu. socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare. Prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei. 13. prescripţia îşi reia cursul. 14. c) printr-un act începător de executare.

În cazul cînd prescripţia a fost întreruptă printr-o cerere de chemare în judecata ori de arbitrare sau printr-un act începător de executare. .Instanţa judecătorească şi organul arbitral sînt obligate ca. se prescrie în termen de 3 ani de la data consemnării sau depunerii. rămîn supuse dispoziţiilor privitoare la prescripţie din legile speciale.Debitorul care a executat obligaţia după ce dreptul la acţiune al creditorului s-a prescris. 17. precum şi primele de asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii. să cerceteze.Atacat prin Decizie nr. 19. credit şi economie sau la orice alte organizaţii socialiste. să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii. După întrerupere începe să curgă o nouă prescripţie. Art. .Impozitele şi taxele datorate statului. . pînă la îndeplinirea ultimului act de executare. uzufruct.Instanţa judecătorească sau organul arbitral poate. servitute şi superficie. Art. 20 din 12/01/2006 la 17/02/2006 Art. din oficiu. Cu toate acestea cînd eliberarea sumelor consemnate sau depuse este condiţionată de un act al organului judecătoresc sau al altui organ de stat. 21. dacă la împlinirea prescripţiei aceasta organizaţie este obligată. .Dispoziţiile Decretului de faţă nu se aplică dreptului la acţiune privitor la drepturile de proprietate. chiar dacă la data executării nu ştia că termenul prescripţiei era împlinit. Dispoziţiile alineatului precedent nu sînt aplicabile în cazul cînd debitorul este o organizaţie socialistă. . pe seama statului ori a organizaţiilor de stat.Dreptul la acţiunea privitoare la sumele de bani încasate din vînzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc. . se prescrie în termen de 60 zile de data cînd urma să aibă loc spectacolul. 23. . Art. Art. ori să încuviinţeze executarea silită. Art. . . Art. în cazul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depăşit. 22. dreptul la acţiune în acest din urmă caz se prescrie în termen de un an de la data cînd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat. nu are dreptul să ceară înapoierea prestaţiei. dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este prescris. să verse la bugetul de stat ceea ce datora fostului creditor.Întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit împrejurarea care a întrerupt-o. Cererea de repunere în termen va putea fi făcută numai în termen de o luna de la încetarea cauzelor care justifica depăşirea termenului de prescripţie.Dreptul la acţiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la instituţiile de bancă. 20. contribuţia pentru asigurări sociale. aceste sume vor fi restituite celor în drept la prezentarea actului respectiv. Dispoziţiile alineatelor precedente nu sînt aplicabile sumelor constituite drept garanţie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale. abitaţiune. 1343 din 09/12/2008 Art. 18. Atacat prin Decizie nr. 24. uz. noua prescripţie nu începe să curgă cît timp hotărîrea de admitere a cererii nu a rămas definitivă sau. potrivit legii. în cazul executării.

dispoziţiile legii anterioare.Dispoziţiile prezentului Decret sînt aplicabile şi prescripţiilor neîmplinite la data intrării sale în vigoare. în care caz termenele de prescripţie prevăzute în Decretul de fata vor fi socotite ca încep să curgă de la intrarea în vigoare a acestui Decret. . 25. privitoare la termenele de prescripţie. Cu toate acestea. . rămân mai departe aplicabile.Art. se abrogă orice dispoziţii legale contrare prezentului Decret. în afara de cele care stabilesc un termen de prescripţie mai scurt decît termenul corespunzător prevăzut prin Decretul de faţă. dacă termenele ce ele prevăd se împlinesc înaintea celor fixate prin prezentul Decret.Pe data intrării în vigoare a Decretului de faţă. 26. Art. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful