mum b ~ m nn Rq ~18 tw 8 m idtm i RQI nr GJlUl

I

iUJ ft tlJi tl rum n giLfUl ruiUrlri~
'-I,
I

mnUJLQI rlrdtmi
diI
I

gLftiQl 8 tn S WftfiHWlb u d
0

ftbrb tWlb tlJimHHruWl"" 8 u
I 0 ~

d11iWDJ b tm ~ GJlUi~ G~~ rn
001 e..
I._)

QI 8 m fifi M ft nn Wi~ rum ~ H-HWll G rs

m iru tLHGHbld rrn HUruruUl mtrmo
I I 0 01 I ~

n§ 1
I I

i~ rum
e..

rn 8 m U ntn
I

dI

8 ~iHrrm Gru tLHGd18 g
~
I

0

e..

n mir;; ~ ruwruLblHt8 fi ~Udimi
e.. e..

miL~ft n 8 ftJt8 miLt:lULt:lbUlirn fig

e..e..

e..

e..

rtn ft tl nrrrurnrnntrrn
u
b
c:;

b

Ul
e.. e..

I

Gil Ud rrn i W'
e.. e.. e..

ntrs
dI e..

UftHtftd1 ru r;;iUruitl"" rum tl m ruUw ft JJ
1
loll

diI

ol

e..

e..

I

c:;

I

0

U rum ~tr;; f1 n,.r,
II

1

t:lnrn ru r;; GUitft uirrn nrrr rui tl rum wb ttl i 1 HW JJ U ""
I

dI

Gil Ud rrn iLftiQl 8 W' u
e..

un rurunn Wt:l M ~fiHmidimHUruitl cv
'-I,

o

01

rs ~ gtfl 8 rJ trrrn n r;;ru r;;0Sl W tsi fib m i~m fiil iUrlr cv 281 H8 fUl ru S iUrlrt:l M ~ u u U
d c::t
1
I

""

rum rn 8 vium tlubub u
I

0

rul H
1

I

t:lM ~nurnr
'-I,

fiHm its ~ gLftiQl 8 r;;r;;ruumrn tr;;Jb m fiH8 tfiitLUtWl Witl rum 1 u" ""
'-I,

"

t:lM ~rnrrnr
'-I, '-I,

dtmi
1

tfI8rutfldfi
b

ci3 mR tsifibHMfi18GilUlW' n
cot
1

rutflrumt:liUrlrt:lM~fiHmi
cot
1

rs ~ IJ ~Urnl b tlJim Hg m R g 8 b fitDb iUrlrt:l M ~Ufiir;;lb Hrlr tsi fib itl rum ~ cv cv U
""

• 38 rutfldfiitlrum
""

iUrlrLfiHt:lM~Ufii
1

U U

CDUjCSU SPD

3D

rutfldfiitlrum
"" ""

iUrlrLfiHt:lM~Ufii
1 1

• 8 rutfl d fiitl rum rrr rlrLfiHt:lM ~trnr FDP U
• • r1 rutfl d fiitl rum iUrlrLfiHt:l M ~trnr DIE LINKE S b U
"" 1

ci rutfldfiitlrum
""

iUrlrLfiHt:lM~UfiiBaNDNIS90jDIEGRaNEN
1

U

~ tM im i~ m fiil dtm Htl tsi fib itl rum U' "" cot ""
1

mUtd nun Hd1 r;;tlJitftHb

tsi fib cot
1

R r;;Ub
1

tblru~ i~

~tt8mi~iq~il

mnOucH8dtmi

gd1q8rJ~iUrlri~RQlruruUlrl§1

R QI nr ru UI rl §
""

L~i U ~ 8 U~ ~ i t:ltLtfIb d t mit tl nr ~ 8 QI 8 ru tLHGru LtflUi ~ ru m
n

rn S mu
o

Sbitl rum rn S 2 rlr
1 Q

nn WtlJi rumitl SHW:J 1
"" "

rirm ~mrrn 818 t:ltUtflb
I

rn tnJfi ~ ub tsi fib itl rum rn S m U uftitfl 8 m iUUd ~ m nntnrrrn g nrtn m tftHb 1 u c::t U U n
u
1 lJ -...J

m iLUYrs ~
1

t;J ruuWl fi ~ i fUl r: ru 21 8 rs mrn m fijl iUrui~ rum nn d rrn ii~ rs ~1
I 0 I~ I

e..

001

e..

tsi fib m i ~ m fiil rn m Hb cot U' -v
J'l

m i ~ m fiil tn 8 m run ft tlJi tnJm n ruHft18 U' n H

inn b dtm

i

tftU~ GU~ Gttt~
"
"

~

tUrl ~ rs ~
'C>

g t~ ft Wl b tLG8 tlJi trum i~ m fijl tm rum run

8 run QI trrrs mitJlHUruiWlfQI

""

nr:

tm rn nrrn S t11tnJ ~ Vb QI S U~ U t:ltun b tJtffl iiUrlri~ tlJi nn Wt:l M ~fiHfflitJtfflil
'-I,

RQI nr

L~iQl S t~ i
"

tm g tm ~tgUt11 fflnnffliruHft
d

H

1 tJtfflHUrlrUfirub urrnmn

SliW:J

L~iQl S ~ SftJtm g tm ~~itruIJ~f1 WffliMliwruunutruIJ~f1
u

liW Sb tm rn rum QI GtJtfflitm ~SbLftiQl SUtRHUR WI t11li W ~TH ~ wnr LUt WI W SSt WI QI W twJb:J S b tm nr t Wi 1S fi ~:U~ Lfti QI S m
1

U

tnfflidb ttJb t11S IJt11ffl rutlJitm-v tlJiHfi 1 ru ru
d b

tl IJtIJ ~ttfl W u
q

Ug m S ttl ruSb tnffli
Q d
1

rutLHIJ t~HjU~
u

SU~ tgJ nrn S tm ~ gt11rnrrn IJtfiim RIlQl S gbLfiU2 '\{lls tJtffli

t:lM~fiHffliQlS~fflfifl
'-I, e..
diI

U'
ol

~~ twSfflnmrut11UIJUiSfflbl bWct
1 e.. dI
I

Sb

80000
._)

tfIftfflils

tJi ffl i 1 t11li W DJ b rs ~ twS ffl n m nr S li W :J t:lru LtflULfiOJ b ru tn n § li W 1
~ e.. 01 c; 0~
ol

1i nr
II I I

m S rs ntrrn tl [HUfitrub ts ~ nm UUbl ts mrtncv WlJb ttl rum S m ft mb WI b HftIJft S cv
I II

dI._)

~

01

ol

ol

""

'-I,

JJ

liW1
o

ruLtflUmUtwHts
01
I

I

loI~o

fi gjb rn ruts fflH-f~HftliW
1
I I

~

._)

LfiHts nun ~UfiJ QI S mb
1

~

ol

mb~fi t~ W~b~ ~ fi
lJ

filiW:J ruLtflULt:lUtw S fflitm rusliW:J
CV "

ol

e..

1
'-I, 1

m

H2 ffli~ tum ~nrnuruls tw S fflnm ruiUrlr2 S tmfib t:lM ~fiHfflitJtfflit11 ct
1 lJ

HWSbUfi rub tf"lb:J cv S ttl rutmfib ffliruS m t11HWSbUfirub tm ~ HSUftHtftUfti~ 2 U c::t
.GI
lJ lJ

ffl fifl ~ GM IJt11H g ffl nU rum ~tr;; U'
1

"

1

JJ

1

n,.r,

tU'rl~ rs ~tgJ ft RLfti ~ ffl fifl ~ truIJ U'
U

R ruHft ls
n
H

U

twSfflnmrutm~wbttlil ru LtflU t11U til fi ffl bll tmfib ~ tMiuuU~ftls ct n
1
ol ol ol diI
I

rnumrrus: c::t
lJ

tfIftffliSHW:J
lJ

grJftt11tmruffliM
C\.

ffliruS m tm ~
Go
e..

mnLuttl nr S b Lftiw nr nn Wt:l M ~fiHffl mrrn i un
'-l.

S b ttl runrn urum S n tLm ~run
ol

e..

dI

e..

U

Q

urud

n521 S tS ~1
I I

turJ S rtJll~fi t~ W~bHS QI SU~ £0 ~iH~
"f
'-I, U
diI

fUl

ruS tfiitLUttl nr

QI S W ru Lbl tm ~tg H
01
diI

tm fib t:lM ~fi Hffl i tJt ffl i S b Lfti ~ ffl fijl H~ n5 tM i r;;l b H rlr
I

iUrum ft rtn WSbL~itQl ~tlJl ft rutLHIJ 1 U§lUHfilHt11liWSbHft
JJ
'-I,

e..

tWiUruiUrui~ Lftn QI ~tm ft
u
ct

I

I

ruffl t11S 2 rlr nr g w ruls t:lM ~fiHffl itJtffli S b Lfti~ tLm ~run urutm fib ffl nn S t11 n u "f tnJ fi g ~ tm fi b i tl ru ffl t11S m U 1 tm W fUl it ft i tl ru ffl t11S m usb
"f "" ""

mGtmWtgjfi:J
';;01

Gtm~twSfflnmrusliw:Jtm~
I

ffliffiStnJfig

~ lStwSfflitJtffli

i~ rs ~ fitLUiW~ rn ruHrut11 tLIJS tgwb ttlil
ol

oI~

U§l u~ tun W rn nr mi gb ltl t:lnil ~ fi~m i tLm W hd 2 t 8 m i tl ru ffl rn ~nn usb
'" Q 1 U 1 U

ttl rum ~ mi mi gbffi g ftJqb
1

LftHi S Hft S t GJlUIJt mit S ~mi fib m nn S i d1~mitsi
et
1

d1trufig
n

ml i~ruffld1S~rlr
et u
d

SbL~tu~umi~tun~tWlunhUrlr~S
ij'

mnnurnrulsn
u
e.. ~

ttlrutGtffiWGf1UIJtmi
tJ
dI

ffiGuumrud1~Mbtsifibmffirlr
8

et

Sb s
I~

ffiGGrud18rtflsmswruttnsHsillJg Sb m iH~ t~ rs tw S m iIJ rrn i
ol

trnn lsmUmUtm~l
c::t
.GI
a' ol

rnmnrtnnim
u
I

e..

nm tm rum run g ~ nr ~ ruL~t tft~ fitJ b t:lftts H~
1

LUft U~ 1 twS m i IJt mit tl nr L~t QIS R nil il ffl Hi W ~GJlUIJt m i H~ QJl ft m nn W
tn S rufiHffl '-l.

n itl QInr mit] urn W s b g g rum S S rrn nurn 8ft
Q lJ U

n"-'

r;;l bug U QJl ft IJt m i ru tn rl §
tn S ~ t rJ
1

s b R~ Grn GJlUIJt m iLU

m ~ G6 R nil il tJ1 i ~ ru ffl R
s b ru tLHG~ Gd1
1

n

tffi b urn ihm W

~ g rulHtsi gb m iH~ t~ls IJtm iw b ttl il
u
d '-"

i~ ruffl
(,3

3 m tn run

tm trum mrrutrs tHttl nr nn W trun ~tJ1 m iflttl nrtn S t:lnil t a iUt:lUUmS rw nJ gfl wmiMH~mit]rrm sbi~ruffl Wtrurutw S rnmtrrn ~
"

ttfl Witl~ ruffl twSmi8~ffl

Sb rnrrinrn WtUni rinrnnr Sb

g~rud1tgJbmil~nruG~rut~UH~nbl£lru

tGLblHm wb ttliS rrn iLftft ~ S ftittl ruLfttHHHW tm trum rrn iltGb IJtm il U
d

c::t

U

lJ

U

lJ

ffl iRG
._)

h-

tS ~

tn S ~ t 1inr
01

H~ m itJfin dJ ttl HJru t S fi~ tn i m t ~ i ~ tif1 US ru t S fi~ rn S ~ ru tn n § t:lL~ft n S ftJ
01 e.. ._)
I._)

~ S GJlUttl nr Lftt t 9 tm W tif1 US ru t S fi~ rn S ~ ru ru tn n § 1 u
I

ol

01

._)

I

I

rn

dI

e..e..

S rrn rrn iltGb t:lnil S iUrlrim RQI nr rut5l rl S 1
U Q

1

JJ

tsi fib m nn HUrlr cv S fUlUS rut S 2
c::t
1 C\. " til tIl-v

nurn S 2 rlrrut5l rl S
~ n JJ InC\. ~

gd1 RtrubHS GbfflUtm Sb mmtn num m mu"" W
n L3

ttfl W
~

RtHs fUlUS ruts nurn S 2 ertn rl S rJft
n
JJC\.

tsi ruUtflUi~ ruffl
~

Sb

imRQI nr

tgJb m il ~tru~ w ruls mit~UHW ftiUrlr~ S 1 tsiGbm
let
diI

imRQI nrrurn ris UftttftlJbitl ruffld1 S mu u
~
JJ CV ~
ole.. e.. e..
ldil

"

Sbitl ruffld1 S 2 rlr
~ n
01
I~ol
II II I I ._)

d11iWSb t:lnil S nrrnr SbLg blJruHJ~1iW ft g rusb t:lnil S t\ibl mitLULQI ruts tw S
010101

m i IJt mil
I

e..

tif1 US ru t S fi~ rn S ~ ru Sb Lftft n S ftJ t:lnil S rs ~WI b Hft Gft 1 tif1 US
._)
I I

diI

e..

e..

01

ruts fi~d1 S ~ ru sb tgmirut~U
I

diI

01

mn'l Wft tgts IJtmiLuffi IJHtl rusb
0 0.,) diI

"

~

~

e..

W

ruLftgjU
I

I

Hfit miUrlr
-...J

cv
"

2

S

Rtl Gd1 nr g w nrls m iUftft~ S ftiruUtfl UUfirub SHW j U
u
JJ
lJ lJ " J'l ~

tsi fib
c::t
1

truGRfl urm rnn " m ifiil rutfl rlnm trum rm iltGb tru tl RG Sb m rrn iltGb IJtm i
n
b

HtJ rs iij ruffl rn 8 m U
~ I

171

Q

8 tJ trrn 8 ffI HHi rutfHlH8 fUl U8 rut8 nurn 8 2 ru
diI
I I ~._) I I

(,3

t ru G~ t flj t ~ Hj wfi U § fi tG £0 ~ i ~ H L~ OJ tJ tfi i Lfi
1

u

171

C\.

m t ~ ru tn rl §
1

'-l.

f1

fi wGd1 u

c:;

t IJi t:lnil ~fi ~ ffI i d t ffI i

ttfl W to tJ rs ~ gil s tJ UHfjU tlJi t:lnil ~fi~ffI i rut 8 fi~t £0 1 ffI i rut 8 ntr tGffI iHi3 fnlJi tnJ rtHr ffl nls ffI i ru 8°i S tJ ffl n m 8 UUrJ g ffl n tsi fi tJ ffI i n It ct
'-I,d

JJ

'-I,

JJ

1

miitGtJdtffli18ii::i1RlJnurut5lrl81
""

JJ

t:lnil~fiHfflirut8fiH
'-I,

'-I,

tns

8{i

rutflafi

fitJ ct
1

rsi: btl rutflafi
rufi tnDUw ~ cv
1
(,3 diI

gtfl8tfttfl8d1HWHrlrtOSlfitsigts~1
n "

tLffIW rn nr
01

tif1 U 8 rut 8 fi~d1 S ~ rlr
c:;
I

QI 8 W nrrn ifi ii ruW nntr rlr ~ 8 rstr ~ t
01

t:lnil ~fiHffI irut 8 nunrn 8 mum
'-I, '-I,

n

rum rrn HW 8 tJ ffI ifift rutfl nr tm ~
I I

01

diI

"

d"

J'l

ffl Ud1 H W tm ~ffl H 1 cv
lJ

ffI nG ffI nlJi tnJffI ifiii rutfl ru tm ~
d 171 Go

tUUum rlriW ~rn rum
'-I,

littlJi rn Rfi urn nr t~ Hm 18 m um Ul u n ct ct fi tJ t:lnil ~fiHffI i rut 8 ntr ct
'-I, 1 '-I,

R wGd1 tsi fitJ t:lnil ~fiHffI idtffl itw i u ct
1

tsi

g ritn 8 HfilJ tJ tjj Wtw nr tjj WlJtJ ctcv cv cv cv

ruUtfl tim

nn nm ~w tJ

Ufiil:J m rlr u H fi Lftft n 8 ftJ
q
lJ e.. e..

URd1 t:lnil ~Ufiitsi fitJ iW1RQI ruR un W U
----t.

q
1

Q

rn ~ utJ m ii W rum m
U
diI

nrn

8 tJ Lftt lit~ nr W fi ~ t fj m litt8 ffI i Lftft n 8 ftJ t8 ~rn H liJ W 8 tJ ffI i lit~ nr
e.. 0I~ 01 e.. U lJ

nun ~fi~fflirut8 fi~ stJ tOUG~tfflirutLHGliW ruLtfI tim ifi ii ruW ru s liw j rrr rlr tif1 U 8 rut 8 fi~d1 S ~ rlr 1 m tJH rlr rs ~ rn G rtrrl rn ~ tlJi m "truG ~ lit~ nr W ruLblH" ttfl WR rn ffI i m Hfi ~ rrn iUWl R tw rum t:lnil ~rnrrnr QI 8 n 8 r1 ntn 8 8 rrn its G W S tJ ffI it nil m iUrlr fUl U8 rut 8 nurn S
~ ruL~HmtJ 81 d1liW~TH8 ~
'-l.
U U '" C\.

'-l.

2 rurut5l n 8 1 n
JJ

,

._)

tw nra 8 QI 8 tG StJ t~Hff1ntJH8 cv W tW1~UfUlWtlitU""tJtm8tfflniluGd1 U
-...Ju

fi tn 8 ~ t ffI i m H m i ~ t ffI i lit~ nr ~ ru Lftt wnr ~ fi rn fi n § t wHJ lit~ nr ~ ru Lftt n nr ~ w nr u u
c:;
I I._)

01

01

01

"

d

nn trrtn
'-l.
lJ

8 Rt5l ru2 rulJtJ tlJi1d 2ltJH2
1 1 171 c.J 1

StJ/1t~Hf W stJ RGfflHw
b
Q

d nrntrtnls
'-l.
1

RGfflHUrlriW1RQI nr
b
Q

QI rul

tUH8 w rn: tlit
U

q

tsifitJt:lnil
q

~fiHffliRtfI srnnr: liti3Gd1HWStJ ~ rnhrrnr
171
lJ

ill t:l tLGS migb t2
1

Hq m
01
diI diI

t:l nil ~fi~miruts
diI

fi~QI S 8uLuq
01.,) 0
diI

rn ~ rvitn S
01 01 1

rutgb trlliW
01 e..

ol

ti::lHJm £0 tru\]~ rutLHCH\f1{Ud1liWSb
._) 01

01

01

tru\]~ run m ti::!HJi::! fi fiU§ ~ sb mHmid1 mi tLmHmiH~
e..

m£O bli~flQl runnn trurut~Hj~

n § 1 g §HDJb rs ~ tru\]~rutLH\]fUl{Um
S mHlllti::! rum S W nrrrn W

n

e..

sftJtHrumiH~t~lstm

umUHfifib
I

Go

cot
1

i::!nilimnsmii::!fiUSfi t
0 01 ~

Go

ii::!ruilld1 S mu
I

QI S ru tUH\]tdib j n m Hblm ii::! trs fi n iW1nrn nr rum n S ruUm trrn rm ft mb tJ rrn i n u iUrlr2'if S 1 d1HWSb mii::! ntrs fi tm ~ miU11 rutJtmiii::! RLfttumutsifib RgJb d ubi
01 001 01 e.. ._)
I I.,)

1

""

sbii::! ruilld1 S 2 ru n
I I

""

e..

cot

Go

1

""

JJ

lJ

~

Q

1

rn rudft

8 W t2 tLm turn ruu~utJtmiLum~liwl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful