Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT

Lời nói đầu
Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp, sự giao tiếp có thể hiểu là giao tiếp giữa con
người với nhau, giao tiếp giữa người với máy, hay giao tiếp giữa máy với máy. Ngôn ngữ để
con người có thể giao tiếp với nhau được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng Anh,
tiếng Nga, tiếng Việt… là các ngôn ngữ tự nhiên. Các quy tắc cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên
nói chung rất phức tạp nhưng các yêu cầu nghiêm ngặt về ngữ nghĩa thì lại thiếu chặt chẽ,
chẳng hạn cùng một từ hay cùng một câu ta có thể hiểu chúng theo những nghĩa khác nhau
tùy theo từng ngữ cảnh cụ thể. Con người muốn giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông
qua ngôn ngữ. Để có sự giao tiếp giữa người với máy hay giữa máy với nhau, cần phải có một
ngôn ngữ với các quy tắc cú pháp chặt chẽ hơn so với các ngôn ngữ tự nhiên, nói cách khác,
với một từ hay một câu thì ngữ nghĩa của chúng phải là duy nhất mà không phụ thuộc vào
ngữ cảnh. Những ngôn ngữ như thế được gọi là ngôn ngữ hình thức. Con người muốn máy
tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy hiểu được.
Việc viết các yêu cầu như thế gọi là lập trình. Ngôn ngữ dùng để lập trình được gọi là ngôn
ngữ lập trình. Các ngôn ngữ lập trình đều là các ngôn ngữ hình thức.
Cả ngôn ngữ hình thức lẫn ngôn ngữ tự nhiên đều có thể xem như những tập các từ,
tức là các xâu hữu hạn các phần tử của một bộ chữ cái cơ sở nào đó. Về mặt truyền thống, lý
thuyết ngôn ngữ hình thức liên quan đến các đặc tả cú pháp của ngôn ngữ nhiều hơn là đến
những vấn đề ngữ nghĩa. Một đặc tả về cú pháp của một ngôn ngữ có hữu hạn từ, ít nhất về
nguyên tắc, có thể được cho bằng cách liệt kê các từ. Điều đó không thể áp dụng đối với các
ngôn ngữ có vô hạn từ. Nhiệm vụ chính của lý thuyết ngôn ngữ hình thức là nghiên cứu các
cách đặc tả hữu hạn của các ngôn ngữ vô hạn.
Lý thuyết tính toán cũng như của nhiều ngành khác nhau của nó, chẳng hạn mật mã
học, có liên quan mật thiết với lý thuyết ngôn ngữ. Các tập vào và ra của một thiết bị tính toán
có thể được xem như các ngôn ngữ và nói một cách sâu sắc hơn thì các mô hình tính toán có
thể được đồng nhất với các lớp các đặc tả ngôn ngữ theo nghĩa mà trong bài giảng này chúng
ta sẽ nêu chính xác hơn. Chẳng hạn, các máy Turing có thể được đồng nhất với các văn phạm
cấu trúc câu, các otomat hữu hạn có thể đồng nhất với các văn phạm chính quy.
Môn học otomat và ngôn ngữ hình thức nhằm trang bị cho sinh viên các năm cuối của
ngành Tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy Turing…Trên cơ sơ đó,
sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như
bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng.
Trong khi chưa có điều kiện biên soạn một giáo trình cho môn học này, chúng tôi tạm
thời cung cấp cho sinh viên ngành Tin học tập bài giảng này, để làm tài liệu tham khảo và học
tập. Do thời gian biên soạn có hạn nên chắc rằng tập bài giảng này còn nhiều thiếu sót, rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp của các em sinh viên và đồng nghiệp.

1

Chương 1
VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Trong chương này, chúng ta đề cập đến một số khái niệm và kết quả cơ bản liên quan
đến văn phạm và ngôn ngữ hình thức.
§ 1. Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức
1.1 Bảng chữ cái
1.2 Từ
1.3 Ngôn ngữ
§ 2. Các phép toán trên các từ
2.1 Phép nhân ghép
2.2 Phép lấy từ ngược
2.3 Phép chia từ
§ 3. Các phép toán trên ngôn ngữ
3.1 Phép hợp
3.2 Phép giao
3.3 Phép lấy phần bù
3.4 Phép nhân ghép
3.5 Phép lặp
3.6 Phép lấy ngôn ngữ ngược
3.7 Phép chia ngôn ngữ
§ 4. Văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm
4.1 Định nghĩa văn phạm
4.2 Ngôn ngữ sinh bởi văn pham
4.3 Phân loại văn phạm theo Chomsky
§ 5. Các tính chất của văn phạm và ngôn ngữ
5.1 Tính chất của văn phạm và dẫn xuất
5.2 Tính đóng của lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm

2

§1. Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức
1.1 Bảng chữ cái
Định nghĩa 1.1 Tập Σ khác rỗng gồm hũu hạn hay vô hạn các ký hiệu được gọi là bảng chữ
cái. Mỗi phần tử a∈ Σ được gọi là một chữ cái hay một ký hiệu.
Thí dụ 1.1 Dưới đây là các bảng chữ cái:
1. ∑ = {a, b, c, … , x, y, z}
2. Δ = {α, β, γ, δ, ε, η, ϕ, κ, μ, χ, ν, π, θ, ρ, σ, τ, ω,ξ, ψ},
3. Г = {0, 1},
4. W = {if, then, else, a, b, c, d, e, f, +, −, ∗, /, =, ≠}.
1.2 Từ
Định nghĩa 1.2 Giả sử có bảng chữ cái Σ = {a1, a2, …, am }, một dãy các chữ cái α = ai1 ai2
…ait, với aij ∈ Σ (1 ≤ j ≤ t) được gọi là một từ hay một xâu trên bảng chữ cái Σ.
Tổng số vị trí của các ký hiệu xuất hiện trong xâu α được gọi là độ dài của từ α và ký hiệu là
| α |.
Như vậy, một từ trên bảng chữ cái Σ là một xâu hữu hạn gồm một số lớn hơn hay bằng không
các chữ cái của Σ, trong đó một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần.
Xâu không có chữ cái nào được gọi là từ rỗng và được ký hiệu là ε. Rõ ràng từ rỗng là từ
thuộc mọi bảng chữ cái.
Hai từ α = a1a2…an và β = b1b2…bm được gọi là bằng nhau, và được ký hiệu là α = β, nếu n =
m và ai = bi với mọi i = 1, 2, …, n.
Nếu α là một từ trên bảng chữ cái Σ, và Σ ⊆ Δ thì α cũng là từ trên bảng chữ cái Δ.
Tập mọi từ trên bảng chữ cái Σ được ký hiệu là Σ* , còn tập mọi từ khác rỗng trên bảng chữ
cái Σ được ký hiệu là Σ+. Như vậy Σ+ = Σ* \ {ε} và Σ* = Σ+ ∪ {ε}. Dễ thấy rằng các
tập Σ* và Σ+ là vô hạn.
Về cấu trúc đại số thì Σ* là một vị nhóm tự do sinh bởi Σ với đơn vị là từ rỗng ε, còn
Σ+ là một nửa nhóm tự do sinh bởi Σ. Có thể chứng minh được rằng các tập Σ* và Σ+ là vô hạn
đếm được.
Thí dụ 1.2
1. Ta có ε , 0, 01, 101, 1010, 110011 là các từ trên bảng chữ cái Г = {0,1}
2. Các xâu ε, beautiful, happy, holiday là các từ trên bảng chữ cái Σ = {a, b, c, …, z}.

3

1.3 Ngôn ngữ
Định nghĩa 1.3 Cho bảng chữ cái Σ, mỗt tập con L ⊆ Σ* được gọi là một ngôn ngữ hình thức
(hay ngôn ngữ) trên bảng chữ cái Σ.
Tập rỗng, ký hiệu ∅, là một ngôn ngữ không gồm một từ nào và được gọi là ngôn ngữ rỗng.
Vậy ngôn ngữ rỗng là ngôn ngữ trên mọi bảng chữ cái.
Chú ý rằng ngôn ngữ rỗng: L = ∅ là khác với ngôn ngữ chỉ gồm một từ rỗng: L = {ε}.
Thí dụ 1.3
1. Σ* là ngôn ngữ gồm tất cả các từ trên Σ còn Σ+ là ngôn ngữ gồm tất cả các từ khác từ trống
trên Σ.
2. L = { ε, 0, 1, 01, 10, 00, 11, 011,100} là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái Г = {0, 1}.
3. L = {a, b, c, aa, ab, ac, abc } là ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ = {a, b, c}.
4. L1 = {ε, a, b, abb, aab, aaa, bbb, abab}, L2 = {anbn | n∈ N} là hai ngôn ngữ trên bảng chữ
Σ = {a, b}, L1 là ngôn ngữ hữu hạn trong khi L2 là ngôn ngữ vô hạn. Mỗi từ thuộc ngôn
ngữ L2 có số chữ cái a bằng số chữ cái b với a và b không xen kẽ, a nằm ở phía trái và b ở
phía phải của từ

§2. Các phép toán trên các từ
Các phép toán dưới đây thực hiện trên các từ trên cùng một bảng chữ cái Σ, tạo nên các từ
mới cũng thuộc cùng một bảng chữ cái.
2.1 Phép nhân ghép
Định nghĩa 2.1 Tích ghép (hay nhân ghép) của hai từ α = a1a2…am và từ β = b1b2…bn trên
bảng chữ cái Σ, là từ γ = a1a2…amb1b2…bn trên bảng chữ cái Σ.
Kí hiệu phép nhân ghép là γ = α.β (hay γ = αβ).
Nhận xét: Từ định nghĩa 2.1, ta thấy:

Từ rỗng là phần tử đơn vị đối với phép nhân ghép, tức là: ωε = εω = ω đúng với mọi từ ω.

Phép nhân ghép có tính kết hợp, nghĩa là với mọi từ α, β, γ, ta có (αβ)γ = α(βγ).

Ký hiệu ωn, với n là số tự nhiên, được dùng theo nghĩa quen thuộc:

ω

n

⎧ ε khi n = 0 ,

= ⎨ ω khi n = 1,
⎪ n −1
⎩ ω ω khi n > 1 .

4

khi đó từ am am-1 … a2 a1 được gọi là từ ngược (hay từ soi gương) của từ ω. b. trong đó 0101 là tiền tố và 11001 là hậu tố của ω. khi đó: Từ ω = abcbcb chứa 2 vị trí của bcb. a. • Số vị trí của kí hiệu a trong từ ω được ký hiệu là Ia(ω). −. Dễ thấy rằng từ rỗng ε là phần đầu. 1} có độ dài 9. Cho Σ = {a. e. Từ ω = 010111001 trên bảng chữ cái {0. Khi ω = ε ta quy ước εR = ε.2 Phép lấy từ ngược Định nghĩa 2. chẳng hạn φ = b ∈ Σ. còn αβ là từ: if a+b=c then c∗d=e else c/d=f. else. tức là φ chỉ gồm 1 ký hiệu. • Xâu φ được gọi là một từ con trong ω nếu tồn tại ít nhất một vị trí của φ trong ω. =. • Trường hợp | φ | = 1. d. Trên bảng chữ cái W = {if. f. phần cuối và là từ con của một từ ω bất kỳ trên bảng chữ cái Σ. φ. ∗. Và rõ ràng là với phần tử đơn vị. tức là từ rỗng ε. /.1 1. • (αβ)R = βR αR • | αR | = | α |. hay ω^ . xin dành cho sinh viên như là bài tập. then. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. ≠}. Từ ω chứa một vị trí của ký hiệu a. 3. ta có các từ α = if a+b=c then c∗d=e và β = else c/d=f . c}. tức là ω = t1φ thì φ được gọi là hậu tố (phần cuối) của từ ω. b. thì *b* được gọi là một vị trí của b trong từ ω.• Đối với phép nhân ghép thì hàm độ dài có một số tính chất hình thức của lôgarit: với mọi từ α. đó là *a*bcbcb. φ = bcb là một từ con của ω. t2 trên bảng chữ cái Σ mà ω = t1φt2 thì *φ * ( * không phải là một ký hiệu của Σ) gọi là một vị trí của φ trên Σ. tức là ω = φ t2 thì φ được gọi là tiền tố (phần đầu) của từ ω. t1. hay |ω|a hoặc đơn giản hơn là ω|a. cũng gọi là một điểm trong ω. thì: |αβ| = |α| + |β|. • Nếu t1 = ε. nếu t2 = ε. +. đó là a*bcb*cb và abc*bcb*. Một vài khái niệm liên quan • Đối với các từ ω. Nhận xét: Dễ thấy rằng phép lấy từ ngược có các tính chất sau: • (ωR)R = ω. 2. và |αn| = n|α|. và được ký hiệu là ωR . Thí dụ 2. 5 .2 Giả sử có từ khác rỗng ω = a1a2 …am trên bảng chữ cái Σ. thì | ε | = 0. β và mọi số tự nhiên n. 2. c.

2 1. còn /γ = β α α /γ )R = γR \ αR. trong phép chia phải từ α cho từ γ thì γ phải là hậu tố của từ α. β\ = aabbcc và /γ = abcaab. khi đó ta có: (happy)R = yppah và (oto)R = oto. b.b}. • ε • α • Nếu α = β.3 Phép chia từ Là phép toán ngắt bỏ phần đầu hay phần cuối của một từ. • ( \α = α /α = ε. (β\ )R = (aabbcc)R = ccbbaa = ccbbaacba / cba = αR / βR 6 . và được ký hiệu là /γ . 2. c.4 Phép chia phải của từ α cho từ γ (hay thương bên phải của α và γ) cho kết α quả là phần còn lại của từ α sau khi ngắt bỏ phần cuối γ trong từ α.3 Cho các từ α = abcaabbcc. \α = α /ε = α . theo định nghĩa ta có: αR = 011001 và (αR)R = (011001)R = 100110 = α.1.γ thì • (β\ )R = αR / βR .3 Phép chia trái của từ α cho từ β (hay thương bên trái của α và β) cho kết quả α là phần còn lại của từ α sau khi ngắt bỏ phần đầu β trong từ α. Định nghĩa 2. tương tự. b. y. và được ký hiệu là β\ .Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. khi đó ta có α α 1. xin dành cho sinh viên như là bài tập. βR = bbaa và (βR)R = (bbaa)R = aabb = β. Ta có các định nghĩa sau: Định nghĩa 2. 2. c}. Cho các từ α = 100110 và β = aabb trên bảng chữ cái {0. γ = bcc trên bảng chữ cái ∑ = {a. Thí dụ 2.a. β = abc. Thí dụ 2. β\ α α = γ. α 2. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. z}. …x. xin dành cho sinh viên như là bài tập. Ngoài ra ta có: | (happy)R | = | yppah| = | happy | = 3. Nhận xét: Dễ thấy rằng các phép chia từ có tính chất sau: • Trong phép chia trái của từ α cho từ β thì β phải là tiền tố của từ α. Cho các từ happy và oto trên bảng chữ cái ∑ = {a.

Ln trên bảng chữ cái Σ. Các phép toán trên ngôn ngữ. phép hiệu.§3. với mọi i.1 Phép hợp Định nghĩa 3. phép hợp. Σ* \ L1. phép giao các ngôn ngữ có tính chất sau: • Phép giao hai ngôn ngữ có tính giao hoán: L1 ∩ L2 = L2 ∩ L1. L2. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. Các họ ngôn ngữ cụ thể thường được đặc trưng một cách tiện lợi qua các phép toán xác định trên ngôn ngữ. tức là giao của các ngôn ngữ L1. • Với mọi ngôn ngữ L trên Σ thì: L ∪ ∅ = ∅ ∪ L = L và L ∪ Σ* = Σ*. là tập từ: n UL i = {ω ∈ Σ* | ω ∈ Li .2 Giao của hai ngôn ngữ L1 và L2 trên bảng chữ cái ∑. 1 ≤ i ≤ n } i =1 Nhận xét: Dễ dàng thấy rằng phép hợp các ngôn ngữ có các tính chất sau: • Phép hợp hai ngôn ngữ có tính giao hoán: L1∪ L2 = L2∪ L1. L2. Chẳng hạn. L1. là một ngôn ngữ trên bảng chũ cái ∑. …. 1 ≤ i ≤ n } i =1 Nhận xét: Dễ dàng thấy ràng. họ đó gồm các ngôn ngữ nhận được bằng việc tổ hợp từ một số ngôn ngữ cho trước bởi một số phép toán nào đó. Ln trên bảng chữ cái Σ. …. với i nào đó. Vì mỗi ngôn ngữ là một tập hợp nên ta có các phép toán đại số tập hợp như là phép giao.L2.2 Phép giao Định nghĩa 3. 7 . 3. đó là tập từ: L = {ω ∈ Σ* | ω ∈ L1 hoặc ω ∈ L2 } Định nghĩa phép hợp có thể mở rộng cho một số hữu hạn các ngôn ngữ. phép lấy bù trên các ngôn ngữ. • Phép hợp các ngôn ngữ có tính kết hợp: (L1∪ L2) ∪ L3 = L1∪ ( L2 ∪ L3). là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái ∑. xin dành cho sinh viên như là bài tập. ký hiệu L1∪ L2. Dưới đây chúng ta sẽ trình bày các phép toán trên ngôn ngữ 3. với L1 và L2 là hai ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ thì ta cũng có các ngôn ngữ mới sau đây trên bảng chữ cái Σ: L1 ∪ L2. đó là tập từ: L = {ω ∈ Σ* | ω ∈ L1 và ω ∈ L2 } Định nghĩa phép giao có thể mở rộng cho một số hữu hạn các ngôn ngữ. tức là hợp của các ngôn ngữ L1.1 Hợp của hai ngôn ngữ L1 và L2 trên bảng chữ cái ∑. ký hiệu L1∩ L2 . L1 ∩ L2. là tập từ: n IL i = {ω ∈ Σ* | ω ∈ Li .

3 Phép lấy phần bù Định nghĩa 3. Cho ngôn ngữ L = {ω ∈ ∑*. Nhận xét: Dễ dàng nhận thấy phép nhân ghép (tích) các ngôn ngữ có các tính chất sau: • Phép nhân ghép có tính kết hợp: với mọi ngôn ngữ L1.• Phép giao các ngôn ngữ có tính kết hợp: (L1 ∩ L2) ∩ L3 = L1 ∩ ( L2 ∩ L3). CΣ Σ + = {ε}. 0.4 Cho hai ngôn ngữ L1 trên bảng chữ Σ1 và L2 trên bảng chữ Σ2. ký hiệu L1L2. Thí dụ 3. 01}. • Với mọi ngôn ngữ L trên Σ thì: L ∩ ∅ = ∅ ∩ L = ∅ và L ∩ Σ* = L. L1 ∩ L2 = {ε. Nhân ghép hay tích của hai ngôn ngữ L1 và L2 là một ngôn ngữ trên bảng chữ Σ1 ∪ Σ2. 8 . 01}. nếu không gây nhầm lẫn). với | ω | là một số lẻ}. khi đó ta có: CΣL = {ω ∈ ∑+ . 3. đó là tập từ: CΣL = {ω ∈ Σ* | ω ∉ L } Nhận xét: Dễ dàng thấy rằng phép lấy phần bù các ngôn ngữ có các tính chất sau: • CΣ {ε } = Σ+ . L2 = {ε. 1}. 01. 10}. Cho ngôn ngữ L1 = {ε. 3.3 Ngôn ngữ phần bù của ngôn ngữ L trên bảng chữ cái Σ. ta có: (L1L2)L3 = L1(L2L3). (L1 ∪ L2) ∩ L3 = (L1 ∩ L3 ) ∪ ( L2 ∩ L3).4 Phép nhân ghép Định nghĩa 3. L2 và L3. khi đó ta có: L1∪ L2 = {ε. • Phép giao các ngôn ngữ có tính phân phối đối với phép hợp: (L1 ∩ L2) ∪ L3 = (L1 ∪ L3 ) ∩ ( L2 ∪ L3). với | ω | là một số chẵn }.1 1. CΣ Σ* = ∅. đuợc xác định bởi: L1L2 = {αβ | α∈L1 và β∈L2}. xin dành cho sinh viên như là bài tập. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái ∑. • C(CL1 ∪ CL2) = L1 ∩ L2. xin dành cho sinh viên như là bài tập. 0. 01. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. 2. 10} trên bảng chữ cái Σ = {0. ký hiệu CΣL (hay đơn giản là CL. • CΣ ∅ = Σ* .

010. (L2 ∪ L3)L1 = L2L1 ∪ L3L1.∅L = L∅ = ∅. do đó: L1 ∩ (L2L3) = ∅. 010}. 100}. Vậy L1 ∩ (L2L3) ≠ (L1 ∩ L2)(L1 ∩ L3). 010. Thí dụ 3. 01}. tức là phép hợp không có tính phân phối đối với phép nhân ghép. L1 ∩ (L2L3) ≠ (L1 ∩ L2)(L1 ∩ L3). 1001}. Có thể kiểm tra được rằng phép nhân ghép không có tính phân phối đối với phép giao: Ta có: L2 ∩ L3 = ∅. 010. phép giao không có tính phân phối đối với phép nhân ghép (xem thí dụ 3. 9 . Vậy L1 ∪ (L2L3) ≠ (L1 ∪ L2)(L1 ∪ L3). 01. 01}.2). 100}. thì: L1(L2 ∩ L3) ≠ (L1L2) ∩ (L1L3) và L1 ∪ (L2L3) ≠ (L1 ∪ L2)(L1 ∪ L3). 0101. tức là phép nhân ghép không có tính phân phối đối với phép giao. L3 = {0} trên bảng chữ cái Σ = {0. L2 và L3. Mặt khác L1 ∩ L2 = {01}. 001. nghĩa là L1(L2 ∪ L3) = L1L2 ∪ L1L3. Xét các ngôn ngữ L1 = {0. Kiểm tra tính phân phối của phép hợp. Phép hợp. do đó: L1(L2 ∩ L3) = ∅. 0101. L1 ∩ L3 = {0}. • Đặc biệt: Phép nhân ghép không có tính phân phối đối với phép giao. Tương tự. • Phép nhân ghép có tính phân phối đối với phép hợp. do đó: (L1 ∩ L2)(L1 ∩ L3) = {010}. phép giao không có tính phân phối đối với phép nhân ghép. 0110} và L1L3 = {00. 100}. 01. Tức là phép giao không có tính phân phối đối với phép nhân ghép. L2 = {01. Vậy L1(L2 ∩ L3) ≠ (L1L2) ∩ (L1L3). đối với phép giao. do đó: L1 ∪ (L2L3) = {0. 100. 10}. Mặt khác.2 Đây là một phản ví dụ để chỉ ra rằng phép nhân ghép không có tính phân phối đối với phép giao. Mặt khác ta cũng có L1 ∪ L2 = {0. 1. 1}. do đó: (L1 ∪ L2)(L1 ∪ L3) = {00. phép giao đối với phép nhân ghép: Ta có: L2L3 = {010. ta có L1L2 = {001. 10} và L1 ∪ L3 = {0. Tức là với mọi ngôn ngữ L1. {ε}L = L{ε} = L. Phép hợp. do đó: (L1L2) ∩ (L1L3) = {010}. 2. ta có: L2L3 = {010.

5 Phép lặp Định nghĩa 3.3 1. L* là tập hợp tất cả các xâu nhị phân. 01. Ln là tập hợp các xâu nhị phân độ dài n. Khi đó. 3. ⎪ L = ⎨ L khi n = 1.6 Cho ngôn ngữ L trên bảng chữ cái Σ. L2 = {a5}*{a3}. Vậy ngôn ngữ lặp của L là hợp của mọi luỹ thừa của L: * L = ∞ U Ln . n 3. Xét hai ngôn ngữ trên bảng chữ Σ = {a}: L1 = {a2n | n ≥ 1}. ta có L1 = {a2}+. 001.Vì phép ghép ngôn ngữ có tính kết hợp nên ký hiệu Ln được dùng với mọi ngôn ngữ L và số tự nhiên n theo nghĩa quen thuộc sau: ⎧{ε } khi n = 0. 1} trên bảng chữ Σ = {0. n =0 • Tập từ L ∪ L2 ∪ … ∪ Ln ∪ … = ∞ U Ln được gọi là ngôn ngữ lặp cắt của ngôn ngữ L. Xét ngôn ngữ L = {0. được ký hiệu là LR hay L^. L3 = {000. 111}. Ta có: L2 = {00. 101. Tương tự.5 Cho ngôn ngữ L trên bảng chữ cái Σ. khi đó ngôn ngữ ngược của L là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái ∑. 110. 1}. 11}. khi đó: • Tập từ {ε} ∪ L ∪ L2 ∪ … ∪ Ln ∪ … = ∞ U Ln được gọi là ngôn ngữ lặp của ngôn ngữ L n =0 (hay bao đóng ghép của ngôn ngữ L). 011. tập hợp các xâu nhị phân độ dài 2. + Vậy ngôn ngữ lặp cắt của L là hợp của mọi luỹ thừa dương của L: L = ∞ U Ln . ⎪ n -1 ⎩ L L khi n > 1. 10. L2 = {a5n+3 | n ≥ 0}. Vì vậy. 010. ký n =1 hiệu L+. là tập từ: LR = {ω ∈ Σ* / ωR ∈ L} 10 . ký hiệu L*.6 Phép lấy ngôn ngữ ngược Định nghĩa 3. 100. tập hợp các xâu nhị phân độ dài 3. 2. n =1 Thí dụ 3.

Y\ Y = {ε. b. ba. X\ 4. b. y ∈ Y mà x = yz} Định nghĩa 3. aabc} là ngôn ngữ ngược của L. c. là tập từ: X / Y = {z ∈ Σ* / x ∈ X. khi đó: X 1. b. ab. abc. /∅ = L /L = Σ* /L = Σ+ Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. abc.5 Cho X = {a. ab} là các ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ = {a. Thí dụ 3. khi đó thương bên trái của ngôn X ngữ X cho ngôn ngữ Y là một ngôn ngữ trên ∑. Chứng minh các kết quả trên là khá dễ dàng. b. ab} = {a. X\ X = {ε . bcaa} và Y = {ε. cab. c} Y = {b} / X = {a} 11 . c} / Y = {a. abc. Y 5. ab. b. cab. cbaa} là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ = {a. bcaa. c. khi đó LR = {ε. khi đó thương bên phải của ngôn ngữ X cho ngôn ngữ Y là một ngôn ngữ trên ∑. c}. ( X / Y )R = YR. cab.7 Cho ngôn ngữ X và Y trên bảng chữ cái Σ. Thí dụ 3. 3. • {ε} R = { ε}.7 Phép chia ngôn ngữ Định nghĩa 3.\ XR.Nhận xét: Dễ dàng thấy rằng phép lấy ngôn ngữ ngược có các tính chất sau: • (LR)R = L. X 3. • (∅)R = ∅. xin dành cho sinh viên như là bài tập.4 Cho L = {ε. caa} 6. c}. bc. bcaa. y ∈ Y mà x = zy} Nhận xét: Dễ dàng thấy rằng phép chia ngôn ngữ có các tính chất sau: L • {ε} \ • ∅\ L • = L/ {ε} = L = L L\ Σ* = Σ* • L\ Σ+ = Σ+ • (Y \ X )R = XR / Y R . được ký hiệu là Y \ . cba. abc. Y\ 2. là tập từ: Y \ X = {z ∈ Σ* / x ∈ X.8 Cho ngôn ngữ X và Y trên bảng chữ cái Σ. được ký hiệu là X /Y . ab. xin dành cho sinh viên như là bài tập.

“thiết bị tự động” có thể cho biết từ đó có thuộc ngôn ngữ đã cho hay không. α được gọi là vế trái và β được gọi là vế phải của quy tắc này. gọi là bảng chữ cái cơ bản (hay bảng chữ cái kết thúc). gọi là bảng ký hiệu phụ (hay báng chữ cái không kết thúc). với A ∈ Δ. mỗi phần tử của nó được gọi là một ký hiệu kết thúc hay ký hiệu cơ bản. S. + Δ là một bảng chữ cái. + S ∈ Δ được gọi là ký hiệu xuất phát hay tiên đề. mỗi phần tử của nó được gọi là một ký hiệu không kết thúc hay ký hiệu phụ. với α. 4. Với mỗi từ ω cho trước. ta có thể chọn một quy cách hoạt động của “thiết bị tự động” để sau một số hữu hạn bước làm việc nó dừng và sinh ra chính từ đó. Δ. trong đó: + Σ là một bảng chữ cái. bởi các máy hình thức như máy Turing. P = {α→β | α = α’Aα’’. Mỗi từ được sinh ra sau một số hữu hạn bước thực hiện các quy tắc của văn phạm. tức là ta xét văn phạm như là một “thiết bị tự động” sinh ra các từ. bởi các Otomat. Δ ∩ Σ = ∅. α’’.1. β ∈ (Σ ∪ Δ)* } 12 . Đối với mỗi từ thuộc ngôn ngữ đã cho. người ta đã chứng minh được rằng ba cách thức trên là tương đương nhau hay văn phạm làm việc theo các cách trên là tương đương nhau. Văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm Mở đầu Ta có thể hình dung một văn phạm như một “thiết bị tự động” mà nó có khả năng sinh ra một tập hợp các từ trên một bảng chữ cái cho trước. Định nghĩa văn phạm Định nghĩa 4. Cách 3. α’. Cách 2.§4. Việc sinh ra các từ có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Các từ có thể được sinh ra bởi các văn phạm. Vì vậy. “Thiết bị tự động” có khả năng lần lượt sinh ra tất cả các từ trong ngôn ngữ đã cho. β ∈ (Σ ∪ Δ)* và trong α chứa ít nhất một ký hiệu không kết thúc.1 Văn phạm G là một bộ sắp thứ tự gồm 4 thành phần: G = < Σ. Trong lý thuyết văn phạm. ở đây ta quan tâm đến cách thứ nhất. P >. Vì lẽ đó mà người ta còn gọi các “thiết bị tự động” đó là văn phạm sinh. + P là tập hợp các quy tắc sinh có dạng α→β. Việc xác định một ngôn ngữ trên bảng chữ cái cho trước có thể được thực hiện bằng một trong các cách thức sau: Cách 1. …Ở đây ta đề cập đến cách của CHOMSKY đưa ra vào những năm 1956-1957.

<chủngữ>→anh. S. P > và η. <độngtừ2>. A → ε.1 Các bộ bốn sau là các văn phạm: 1. Nếu ωi được suy dẫn trực tiếp từ ωi-1 bằng việc áp dụng một quy tắc p nào đó trong G thì ta nói quy tắc p được áp dụng ở bước thứ i. …. {S→ABC. c}. như trong văn phạm G1 ở thí dụ 4. nếu tồn tại quy tắc α→β∈P và γ.… là các quy tắc không hợp lệ. 01 → 0B. Điều này có nghĩa là nếu η nhận vế trái α của quy tắc α→β như là từ con thì ta thay α bằng β để được từ mới ω. A. 4. ăn. <chủngữ>→chị. <độngtừ1>→ăn. A.. S. ta có thể viết hai quy tắc của nó dưới dạng S→0S1 | ε. S. ω = γβδ. C}. <danhtừ2>→sữa.. Δ. {S→0S1. <vịngữ>→<độngtừ2><danhtừ2>. <độngtừ1>. với i = 1. ωk được gọi là một dẫn xuất của ω từ η trong G và số k được gọi là độ dài của dẫn xuất này. S = <câu>. nếu η = ω hoặc tồn tại một dãy D = ω0. Ta nói ω được suy dẫn trực tiếp từ η trong G. G1 = <{0. Nếu ω0 = S và ωk ∈ Σ* thì dãy D gọi là dẫn xuất đầy đủ. ký hiệu η├G ω hay ngắn gọn là η├ ω (nếu không sợ nhầm lẫn). A}.2 Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm Định nghĩa 4.Chẳng hạn. B→b. G2 = <{a. ω∈(Σ ∪ Δ)*. uống. B} thì các quy tắc S → 0S1A. G4 = <Σ.. phở. Nhưng các quy tắc dạng 0 → A. A→ε}>. <vịngữ>→<độngtừ1><danhtừ1>.…. ω1. Định nghĩa 4.… là các quy tắc hợp lệ vì vế trái luôn chứa ít nhất 1 ký hiệu phụ thuộc Δ. k. ký hiệu L(G). S. B→bB. G3 = <{a. 1}. 2. ω∈(Σ ∪ Δ)*. Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G. Δ.. P >. <vịngữ>. 3. <chủngữ>. <danhtừ1>→cơm. S. A→a. 2. Từ ω∈Σ* được gọi là sinh bởi văn phạm G nếu tồn tại suy dẫn S╞ ω. Ta nói ω được suy dẫn từ η trong G. {S}. P>. sữa. Định nghĩa 4. <danhtừ2>}. α→ γ có thể được viết là α→ β | γ. Δ. café}. 0AB → 1A1B. Δ.2 Cho văn phạm G = < Σ. Chẳng hạn. C→c}> 4. B. là tập hợp tất cả các từ sinh bởi văn phạm G: L(G) = {ω∈Σ* | S ╞G ω}. δ∈(Σ ∪ Δ)* sao cho η = γαδ. cơm. Thí dụ 4. b. ωk∈(Σ ∪ Δ)* sao cho ω0 = η. Δ = {S. {S→Ab. <chủngữ>→tôi. <độngtừ2>→uống. 13 . Chú ý: Nếu các quy tắc có vế trái giống nhau có thể viết gọn lại: hai quy tắc α→ β. C→cC.3 Cho văn phạm G = < Σ. S→ε}>. với Σ = {0.1. b}. <danhtừ1>. <danhtừ1>→phở. trong đó: Σ = {tôi. ký hiệu η╞G ω hay ngắn gọn là η╞ ω (nếu không sợ nhầm lẫn). A→aAb. A→aA. S. ω k = ω và ωi-1├ ωi. <danhtừ2>→café}. ω1. chị. anh. P = {<câu>→<chủngữ><vịngữ>. S. {S.1}. Dãy D = ω0. Δ = {<câu>.4 Cho văn phạm G = < Σ. P > và η. {S.

tôi ăn phở. Từ ω = 00001111 được suy dẫn từ S bằng dãy dẫn xuất độ dài 5: S├ 0S1├ 00S11├ 000S111├ 0000S1111 ├ 00001111 (có thể viết ngắn gọn là ω = 0414). k-1 lần (k ≥ 1) quy tắc 4 (các quy tắc có thể xen kẻ). Do đó L(G1) = {0n1n | n ≥ 0}. Xét văn phạm G1 trong thí dụ 4. Thí dụ 4. anh ăn phở. Xét văn phạm G2 trong thí dụ 4.2 14 . sau đó quy tắc 3 để kết thúc. theo quan điểm phân tích cú pháp thực tế.1. Bằng việc sử dụng n lần (n ≥ 0) quy tắc 1 rồi quy tắc 2. Sử dụng quy tắc 1. 7. chị uống sữa. (H. S2. ta có: S├ Ab╞ anAbnb├ anbn+1. rồi m -1 lần (m ≥ 1) quy tắc 2. việc xem xét các quy tắc theo hướng ngược lại là từ phải qua trái. anh ăn cơm. rồi n lần (n ≥ 0) quy tắc 2.1). Dễ dàng thấy rằng: L(G4) = {tôi ăn cơm.2 1. 2. sau đó kết thúc bởi các quy tắc 5. P2 > được gọi là tương đương nếu L(G1) = L(G2).5 Hai văn phạm G1 = < Σ1. chị uống café}. n-1 lần (n ≥ 1) quy tắc 3. Ta có thể biểu diễn việc dẫn xuất từ <câu> đến một từ trong L(G4). 3. 2. anh uống sữa.1 Cây dẫn xuất cho ví dụ 4.1. Δ1. 4. Tất nhiên.1. H. Do đó L(G3) = {ambnck | m ≥ 1. n ≥ 1. anh uống café. tôi uống sữa. chị ăn phở. Điều đó có nghĩa là cây dưới đây được xử lý từ dưới lên trên chứ không phải là từ trên xuống dưới. chị ăn cơm. S1.Định nghĩa 4. Sử dụng quy tắc 1. 6. tôi uống café. Xét văn phạm G3 trong thí dụ 4. ta có: S ├ ABC ╞ amAbnBckC ╞ ambnck. ta có: S╞ 0n1n. P1 > và G2 = < Σ2. Δ2. k ≥ 1}. chẳng hạn “tôi ăn cơm” bằng một cây gọi là cây dẫn xuất hay cây phân tích cú pháp như dưới đây. Do đó L(G2) = {anbn+1 | n ≥ 0}.

3. 15 . P>. S. 1928 Philadelphia. BC→AC. 9}. được gọi là văn phạm nhóm 1hay văn phạm cảm ngữ cảnh. Δ. b. S→abC. các quy tắc trong văn phạm nhóm 0 có dạng: α→β. • Nhóm 3: Văn phạm chính quy. P4 = {S→0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 1S| 2S| 3S| 4S| 5S| 6S| 7S| 8S| 9S}. Ngôn ngữ do văn phạm nhóm 0 sinh ra được gọi là ngôn ngữ tổng quát. C→c}. Δ. Massachusetts Institute of Technology. C}. sử dụng k-1 lần (k ≥ 1) các quy tắc trong nhóm 10 quy tắc cuối của G3. P3 = {S→1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| S0| S1| S2| S3| S4| S5| S6| S7| S8| S9}. ik ∈ ∑). cũng được xếp vào lớp văn phạm nhóm 1. 7.4 Cho văn phạm G = <{a. Born December 7. …. {S}. c}. A. rồi một quy tắc trong nhóm 9 quy tắc đầu tiên của nó. {S. i2. CA→BA. A ∈ Δ. G3 và G4 không tương đương nhau. trong đó: P = {S→aSAC. P3>. Dễ thấy rằng L(G3) = {n | n ≥ 1}. 4. Do đó. Các quy tắc của văn phạm nhóm 0 được gọi là quy tắc không hạn chế.3 Phân loại văn phạm theo Chomsky Dựa vào đặc điểm của tập quy tắc mà người ta chia các văn phạm thành các nhóm khác nhau. Thí dụ 4.6. G4 = <Σ. Noam Chomsky (Institute Professor. P > mà không có một ràng buộc nào đối với các quy tắc của nó được gọi là văn phạm tổng quát hay văn phạm không hạn chế. BA→BC. 5 . 8. Các quy tắc trong văn phạm nh óm 1 được gọi là quy tắc cảm ngữ cảnh. Định nghĩa 4. 4. 1. S.Thí dụ 4. USA) đã phân loại văn phạm thành bốn nhóm: • Nhóm 0: Văn phạm không hạn chế (hay văn phạm ngữ cấu. P > mà các quy tắc của nó đều có dạng: α→β. S. α’. Lập luận như trên. i2. ta có: S ├ Si1├ Si2i1 ├ … ├ Sik-1…i2i1 ├ Sikik-1…i2i1. đồng thời chứa thêm quy tắc rỗng S→ε. S. …. A ∈ Δ. (với i1. B. L(G3) = {n | n ≥ 1}. Dưới đây là các định nghĩa cho các nhóm văn phạm nói trên. β ∈ (Σ ∪ Δ)*. Định nghĩa 4. {S}. α’’. ta nhận được L(G4) = {n | n ≥ 0}.6 Văn phạm G = < Σ. Các văn phạm mà các quy tắc của chúng có dạng trên. α’’. và | α | ≤ | β |.7 Văn phạm G = < Σ. Pennsylvania. 2. với α = α’Aα’’. trong đó: Σ = {0. S. trong đó. β ∈ (Σ ∪ Δ)*. • Nhóm 1: Văn phạm cảm ngữ cảnh. văn phạm tổng quát).3 Cho hai văn phạm G3 = <Σ. • Nhóm 2: Văn phạm phi ngữ cảnh. Như vậy. i1. Thất vậy. α’. P4>. Ngôn ngữ do văn phạm cảm ngữ cảnh sinh ra được gọi là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh. Vì vậy. với α = α’Aα’’. bA→bb. ik-1 ≥ 0 và ik ≥ 1.

Như vậy. ta có L(G2) ={ε. kế đến sử dụng liên tiếp các quy tắc 3. 1100. Từ các quy tắc của G2. đồng thời chứa thêm quy tắc rỗng S→ε cũng được gọi là văn phạm chính quy (hay còn gọi là văn phạm chính quy suy rộng). 5 (để đổi chỗ A và C). A→a ). A}. P > mà các quy tắc của nó chỉ có dạng A→aB. S. S. Từ đó suy ra L(G) = {anbncn | n ≥ 1}. b}. B∈Δ. trong đó A∈Δ. 1}* | số các chữ số 0 và 1 trong ω là bằng nhau}. b}*} có các từ có độ dài chẵn và có các ký hiệu đối xứng nhau từ hai đầu của từ. cuối cùng là quy tắc 4. a∈Σ.9 Văn phạm G = < Σ. 1}. S→1S0. b}. S. Ngôn ngữ do văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra được gọi là ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Δ. ababbaba… là thuộc L(G3). S→bb}. S→bSb. Khi đó G1 là văn phạm phi ngữ cảnh. S→aa. 01. Cho văn phạm G1 = <{a. trong đó A. Các văn phạm mà các quy tắc của chúng có dạng trên. Định nghĩa 4. S→aSa.Khi đó G là văn phạm cảm ngữ cảnh. G3 là văn phạm phi ngữ cảnh và nó sinh ra ngôn ngữ phi ngữ cảnh L(G3) = {ωωR | ω ∈ {a. A→ab}. P > mà các quy tắc của nó có dạng A→ω. phạm chính quy sinh ra được gọi là ngôn ngữ chính quy. rồi quy tắc 2. {S. {S}. Sử dụng n-1 lần (n ≥ 1) quy tắc 1. Thí dụ 4. sau đó sử dụng n-1 lần quy tắc 6 và n lần quy tắc 7. và được gọi là quy tắc phi ngữ cảnh. sau đó sử dụng n-1 lần (n ≥ 1) quy tắc 3. G2 là văn phạm phi ngữ cảnh. S→ε}>. được gọi là văn phạm nhóm 3 hay văn phạm chính quy. bbaabb. Cho văn phạm G2 = <{0. Sử dụng m-1 lần (m ≥ 1) quy tắc 1. được gọi là văn phạm nhóm 2. P>. A→aAb. 10. P3>. rồi quy tắc 2. với P3 = {S→ε.5 1. {S→SS. 0011. S→0S1. Các quy tắc trong văn phạm chính quy được gọi là quy tắc chính quy. Δ. 2. 1001. ω∈(Σ ∪ Δ)*. m ≥ 1}. A→a (hoặc chỉ có dạng A→Ba. {S}. ta có: S ╞ Sam-1├ Aaam-1╞ an-1Abn-1am ├ anbnam. 4. ta có: S╞ an-1S(AC)n-1├ anbC(AC)n-1╞ anbAn-1Cn ╞ anbncn. S. Chẳng hạn các từ abba.8 Văn phạm G = < Σ. Cho văn phạm G3 = <{a. 111000.hay văn phạm phi ngữ cảnh. 16 Ngôn ngữ do văn . S. các quy tắc trong văn phạm phi ngữ cảnh có vế trái chỉ chứa một ký hiệu phụ còn vế phải là tùy ý. S→Aa. Định nghĩa 4. …} hay L(G2)={ω∈{0. 3. Từ đó suy ra L(G1) = {anbnam | n ≥ 1. trong đó: P = {S→Sa.

A→1}. G1 là văn phạm chính quy và L(G2) = {0ω0 | ω∈{0. chính quy) nếu tồn tại văn phạm loại tương ứng sinh ra nó. Thật vậy. Hình vẽ dưới đây cho một sự so sánh về độ lớn của các lớp ngôn ngữ theo phân loại của Chomsky.6 1. 17 . L1. G1 là văn phạm chính quy và L(G1) = {12n | n ≥ 0}. P2 = {S→0A. S. đối với các lớp ngôn ngữ. rồi một số hưữ hạn lần tuỳ ý. ta có: S ├ 0A ╞ 0ωA├ 0ω0. A→0A. lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh lại bị chứa thực sự trong lớp ngôn ngữ cảm ngữ cảnh L1 và cuối cùng lớp ngôn ngữ tổng quát L0 (ngôn ngữ ngữ cấu) là rộng nhất. nếu ký hiệu L0. ta có: S├ 1A ├ 11B ├ 111A ├ … ╞ 1(12n-2)A ├ 1(12n-2)1 = 12n. {S. {S. 1}. nó chứa đựng các văn phạm cảm ngữ cảnh. nó bị chứa thực sụ trong lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh L2. Khi đó. phi ngữ cảnh. Khi đó. lớp văn phạm cảm ngữ cảnh chứa các văn phạm phi ngữ cảnh và lớp văn phạm phi ngữ cảnh chứa các văn phạm chính quy. ta có S├ 12n. sử dụng quy tắc 2.Thí dụ 4. sử dụng quy tắc 1. Ngôn ngữ hình thức được gọi là ngôn ngữ tổng quát (hay cảm ngữ cảnh.2 So sánh các lớp ngôn ngữ Ta cũng thấy về mặt cấu trúc ngữ pháp thì các quy tắc của các văn phạm phi ngữ cảnh và văn phạm chính quy là đơn giản hơn cả và chúng có nhiều ứng dụng trong việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình và trong nghiên cứu về chương trình dịch… Vì vậy. (ε = 12n. Cho văn phạm: G1 = <{1}. L3 L2 L1 ngũ cấu L0 H. A→0}>. B}. L3 lần lượt là các lớp ngôn ngữ tổng quát. A. ta thấy lớp văn phạm không hạn chế là rộng nhất. phi ngữ cảnh và chính quy thì ta có bao hàm thức: L3 ⊂ L2 ⊂ L1 ⊂ L0. cuối cùng là quy tắc 4. có thể xen kẽ các quy tắc 2 và 3. A}. Vì vậy. với P1 = {S→ε. 2. A→1B. rồi n-1 lần (n ≥ 1) liên tiếp cặp quy tắc 3 và 4. cuối cùng là quy tắc 5. Nhận xét: Từ các định nghĩa trên. với n = 0). L2. S. P2 >. 2. cho thấy lớp ngôn ngữ chính quy L3 là nhỏ nhất. 1}*}. P1 >. B→1A. Thật vậy. trong các phần tiếp theo chúng ta dành thêm sự quan tâm tới hai lớp văn phạm đó. S→1A. cảm ngữ cảnh. A→1A. Cho văn phạm G2 = <{0. sử dụng quy tắc 1.

P2 = { α → β | ∀α→β ∈ P }. thật vậy ta sẽ chứng minh hai bao hàm thức: a. đặt Г = { a | a ∈ Σ} + Δ’ = Δ ∪ Г. dễ thấy G4 là văn phạm chính quy. S. S.1 Một số tính chất của văn phạm và dẫn xuất Trong phần này. §5. trong đó: + Σ’ = Σ.1 Với mọi văn phạm G = < Σ. tức là ω ∈ L(G’). P >. A1→a2A2. {S→aS. {S→aS | a∈Σ}>. 18 . ta xây dựng văn phạm G’ = < Σ’. Các tính chất của văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm 5. với dãy suy dẫn này. G4 = <Σ. {S}.7 Cho bảng chữ cái Σ = {a1. S. với P1 = { a → a | ∀a ∈ Σ}. + S’ = S. ta bổ xung một ký hiệu a ∉ Σ ∪ Δ và gọi là đối ngẫu của a. A}. {S. S. …. Δ’. L3 = Σ*. an}. {S→ε. {S→a1A1. tức là L(G) = L(G’). và với mỗi a ∈ Σ. khi đó ta có S╞Gω. S. G3 = <Σ. ta có thể xây dựng các văn phạm chính quy sinh các ngôn ngữ trên: G1 = <Σ. ta nhận được dãy các suy dẫn trong G’: S = ω’0├G’ ω’1 ├G’… ├G’ ω’m = ω. S→aA. dễ thấy G3 là văn phạm chính quy. An-2→an-1An-1. P’ >./ Chứng minh L(G) ⊆ L(G’): Lấy bất kỳ ω ∈ L(G). S→a. tức là không có ω∈Σ* sinh bởi G4. Dễ thấy rằng L(G) = L(G’). S’. {S}. An-1→an}>. Δ. A→a | a∈Σ}>. bởi các quy tắc tương ứng trong P1 và P2. P >. S. vậy G4 sinh ra ngôn ngữ ∅. S’. + P’ = P1 ∪P2 . và L3 = L(G3). A→aA. …. luôn tồn tại một văn phạm G’ = < Σ’. Δ’. Chứng minh rằng các ngôn ngữ: L1 = {ω = a1a2 …an}. {S. An-1}. Vậy L(G) ⊆ L(G’). chúng ta sẽ trình bày một số tính chất quan trọng của các dẫn xuất và các văn phạm. G2 = <Σ. α và β là các xâu α và β đã được thay các ký hiệu thuộc Σ bằng các ký hiệu đối ngẫu của nó. Thật vậy.Thí dụ 4. do đó ta có S╞G’ω . Định lý 5. dễ thấy G2 là văn phạm chính quy. Dễ thấy G1 là văn phạm chính quy. S→a | a∈Σ}>. L = ∅ là các ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ Σ. và L1 = L(G1). ( 0 ≤ i ≤ k-1). ta thay mọi quy tắc trong các suy dẫn ωi ├G ωi+1. và nó làm việc không bao giờ dừng. A1. và L2 = L(G2). P’ > tương đương với văn phạm G. tức là ta có một dãy suy dẫn trực tiếp trong G: S = ω0├G ω1├G … ├G ωk = ω. Δ. L2 = Σ+. Chứng minh: Giả sử có văn phạm G = < Σ. a2. ….

do đó S’→α∈P’ và vì P ⊂ P’ nên ta có S’├G’ α╞G’ω.1 Cho văn phạm G = < Σ.1 Cho văn phạm G1 = <{a. tức là ω ∈ L(G). Với mỗi văn phạm G. Chứng minh: Giả sử có văn phạm G = < Σ. trong đó P’ = P ∪ {S’→α | S→α ∈ P}. xét văn phạm G’ = <Σ. giả sử dãy dẫn xuất trong G của ω là S ├ α ├ ω1 ├ … ├ ω. Vậy ta có S ╞G ω hay ω ∈ L(G). Vậy L(G’) ⊆ L(G). ta có thể thay thế các quy tắc có chứa ký hiệu xuất phát ở vế phải. ta có S╞Gω. ta thay mọi kí hiệu a ∈ Г bởi các ký hiệu tương ứng a ∈ Σ1. S’./ Chứng minh L(G’) ⊆ L(G): Lấy bất kỳ ω ∈ L(G’). Vì S’├G’α nên S’→α ∈ P’. b}. Với mỗi văn phạm G. P > tùy ý. P > tùy ý. P’>. 19 . b. S→ab}>. P1 = { a → a | a ∈ Г. ta bổ xung một ký hiệu a ∉ Σ ∪ Δ và gọi là đối ngẫu của a. {S→aSb. vậy L(G) ⊆ L(G’)./ Lấy ω∈L(G): Khi đó ta có S╞G ω. tức là ta có một dãy suy dẫn trong G’: S = ω’0├G’ ω’1 ├G’ … ├G’ ω’k = ω. a. hay G1 và G2 là tương đương. Dễ dàng có được L(G1) = L(G2) = {anbn | n ≥ 1}. ta nhận được dãy các suy dẫn trưc tiếp trong G: S = ω0├G ω1├G … ├G ωk = ω. {S}. Δ ∪ {S’}. Rõ ràng trong P’ không chứa quy tắc nào có S’ ở vế phải. B→b. để nhận được một văn phạm tương đương không chứa các ký hiệu cơ bản ở vể trái các quy tắc. khi đó mọi quy tắc đều thuộc P. a ∈ Σ }. ta có thể xây dựng G2 tương đương với G1 như sau: G2 = <{a. Δ. A. a xuất hiện ở vế trái quy tắc nào đó }. Chứng minh: Lấy S’∉Σ ∪ Δ.b. trong các suy dẫn ωi├G’ ωi+1. Khi đó nếu tồn tại trong P quy tắc chứa ký hiệu xuất phát S ở vế phải thì tồn tại văn phạm G’ tương đương với G mà các quy tắc của nó không chứa ký hiệu xuất phát ở vế phải. Ta chứng minh L(G) = L(G’). S. P >. luôn luôn có thể xây dựng văn phạm G’ tương đương với G mà các quy tắc của nó không chứa ký hiệu cơ bản ở vế trái. trong α không chứa S’ nên các suy dẫn trực tiếp trong α╞G’ω chỉ sử dụng các quy tắc của P. do đó tồn tại S→α ∈ P. vậy L(G’) ⊆ L(G). giả sử ta có dãy dẫn xuất trong G’ là S’├G’α ╞G’ω. Thí dụ 5. Δ. {S.2 Cho văn phạm G = < Σ. A→a. S. S. {S→ASB. Vậy S’╞G’ω hay ω ∈ L(G’). Đặt Г = { a | a ∈ Σ . Vì S├G α nên có S→α∈P. với mỗi lý hiệu cơ bản a xuất hiện trong vế trái của một quy tắc nào đó. Mặt khác. khi đó ta có S╞G’ω. nhờ bổ đề sau: Bổ đề 5. để nhận được một văn phạm tương đương./ Lấy ω∈L(G’): Khi đó ta có S’╞G’ω. Δ. S. S. ta có thể thay thế các quy tắc có chứa ký hiệu cơ bản ở vế trái. ( 0 ≤ i ≤ k-1). nhờ bổ đề sau: Bổ đề 5. b}. B}. S→AB}>.

Δ’. Định lý 5. ωj-1 là đoạn có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. ωj+1. khi đó ta xét dẫn xuất D’ = ω0. Trong D không có một cặp (ωi. ….2 Cho văn phạm G = < Σ. ωk và D’ = ω’0. hơn nữa. P’ = P1 ∪ P2 Văn phạm G’ sẽ là văn pham tương đương với văn phạm G (theo định lý 5. Định nghĩa 5. phép lấy ngôn ngữ bù…). 5. ωi+1. do đó dẫn xuất D’ là đồng lực với D. khi đó D chính là dẫn xuất không lặp và đồng lực với chính nó. xét các trường hợp sau: a/. …. Δ. P > và hai dãy dẫn xuất D = ω0. ωm. Ta nói dẫn xuất D là không lặp nếu không tồn tại cặp (ωi. α và β là các xâu α và β đã được thay các ký hiệu a ∈ Σ (mà đã xuất hiện ở vế trái một quy tắc nào đó) . …. ωm. ω1. phép giao. …. Δ’ = Δ ∪ Г. với: Σ’ = Σ. ωi.1 Cho văn phạm G = < Σ. luôn luôn tồn tại một dẫn xuất không lặp và đồng lưc với nó. Nếu L1 o L2 là ngôn ngữ cũng được sinh bởi một văn phạm thì ta nói lớp ngôn ngữ do văn phạm sinh ra đóng đối với phép toán o . Xây dựng văn phạm G’ = < Σ’. Ta nói hai dẫn xuất trên là đồng lực nếu ω0 = ω’0 và ωk = ωm. ωi1. Rõ ràng đây là dẫn xuất không lặp và đồng lực với D. bằng các ký hiệu đối ngẫu a của nó. Vậy bổ đề được chứng minh. ω’1.…. Lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm là đóng đối với hầu hết các phép toán trên ngôn ngữ mà ta đã học trong §3. Δ. ta sẽ nhận được một dẫn xuất mới không lặp và đồng lực với dẫn xuất ban đầu. P’ >.2 Với mọi dẫn xuất trong văn phạm G tùy ý. ….…. theo cách xây dựng thì trong tất cả các vế trái của G’ sẽ không chứa ký hiệu cơ bản. 20 .P2 = { α → β | ∀α→β ∈ P }. và “ o ” là một phép toán nào đó trên lớp các ngôn ngữ (phép hợp. Ta đưa ra hai khái niệm về dẫn xuất: Định nghĩa 5. S’ = S. dưới đây ta chỉ xét tính đóng đối với một số phép toán quan trọng nhất. ωk trong văn phạm G. S. Chứng minh: Giả sử D = ω0. ωj. ω1. ω1. ωi+1. ω1. P > và dẫn xuất D = ω0. Trong D có một cặp (ωi. Nếu trong D vẫn còn những cặp ω’i= ω’j như vậy. ωi-1. ta sẽ lặp lại quá trình trên cho đến khi mọi xâu trong D là khác nhau từng đôi một. vì D’ nhận được bằng cách bỏ đi một đoạn ωi. S’. b/.1). ω’m trong văn phạm G. ωj) với i ≠ j mà ωi = ωj. ωj) với i ≠ j mà ωi = ωj.2 Tính đóng của lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm Giả sử L1 và L2 là hai ngôn ngữ bất kỳ được sinh bởi văn phạm. …. ωj) với i ≠ j mà ωi = ωj. S. phép nhân ghép.

ta sẽ chứng minh lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm là đóng đối với phép hợp./ Chứng minh L1∪L2 ⊆ L(G): Giả sử ω∈ L1∪L2. S. Δ. do đó ω ∈ L(G1).) Chứng minh: Trước hết. G2 = <Σ2. nên trong suy dẫn S╞ ω. do đó ω ∈ L(G2). P>. hay L(G) ⊆ L1∪ L2 b. tức là L1 = L(G1). việc chứng minh tính đóng của lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đối với các phép giao và phép nhân ngôn ngữ là hoàn toàn tương tự./ Chứng minh L(G) ⊆ L1∪ L2: Giả sử ω ∈ L(G). S2. Δ1. trong đó ω ∈ Σ* = (Σ1∪ Σ2)*. ta xây dựng văn phạm G = <Σ.3 Lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm là đóng đối với phép hợp (∪). với: Σ = Σ1∪ Σ2 Δ = Δ1∪Δ2 ∪{S} P = P1∪ P2 ∪ {S→S1. + Nếu ω ∈ L2 = L(G2). Tương tự. khi đó tồn tại một suy dẫn trong văn phạm G: S ╞G ω. khi đó ta có suy dẫn S2╞G2 ω trong G2. có hai khả năng: + hoặc S├G S1╞G1 ω. do đó: L1∪L2 ⊆ L(G). Δ. Vậy ta luôn luôn có ω ∈ L(G). Khi đó L(G) = L(G1). Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L1∪ L2 như sau: G = <Σ. để chứng minh tính đóng của lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đối với phép nhân ghép ngôn ngữ. P1>. S. L(G2) như sau: Σ = Σ1∪ Σ2 Δ = Δ1∪Δ2 ∪{S} P = P1∪ P2 ∪{S→S1S2}. khi đó ta có suy dẫn S1╞G1 ω trong G1. (b) Từ (a) và (b). mọi quy tắc và mọi ký hiệu trong G1 cũng đều thuộc G). vậy ω là kết quả của suy dẫn S1╞ ω trong G1. do đó ta cũng có suy dẫn S ├G S2 ╞G2 ω là một suy dẫn trong G (vì theo cách xây dựng G. phép giao (∩) và phép nhân ghép ngôn ngữ (. ta thấy ω ∈ L1∪ L2. như vậy ω ∈ L(G). Δ2. vậy ω là kết quả của suy dẫn S2╞ ω trong G2.L(G2) 21 . P2>. (a) + hoặc S├G S2╞G2 ω.Định lý 5. Giả sử L1. Do cách xây dựng tập quy tắc P. Ta chứng minh tồn tại văn phạm G sao cho L(G) = L1∪ L2. L2 là các ngôn ngữ được sinh bởi văn phạm G1= <Σ1. khi đó ta cũng có hai khả năng: ω ∈ L1 hoặc ω ∈ L2 : + Nếu ω ∈ L1 = L(G1). P> sao cho L(G) = L(G1). như vậy ω ∈ L(G). mọi quy tắc và mọi ký hiệu trong G2 cũng đều thuộc G). S1. do đó ta cũng có suy dẫn S ├G S1 ╞G1 ω là một suy dẫn trong G (vì theo cách xây dựng G. L2 = L(G2). Tức là ta đã chứng minh được rằng L(G) = L1∪ L2. S→S2} Ta sẽ chứng minh L(G) = L1∪ L2 bằng cách chứng minh hai bao hàm thức: a.

mà mọi ký hiệu a ∈ Σ1 đều được thay bởi ký hiệu đối ngẫu tương ứng của nó a ∈Г1. S. ta dễ dàng nhận biết một ngôn ngữ là chính quy (phi ngữ cảnh. C. cảm ngữ cảnh) thì L1L2 cũng là ngôn ngữ chính quy (hay phi ngữ cảnh.2 Cho hai ngôn ngữ L1 = {ancb2n | n ≥ 0} và L2 = {a2ncbn | n ≥ 0} trên bảng chữ Σ = {a. {S1. B→bb}>. S2→c. a2ncbn | n ≥ 0} cũng là ngôn ngữ phi ngữ cảnh. do đó các ngôn ngữ L(G1) và L(G2) cũng là các ngôn ngữ phi ngữ cảnh. D}. {S1→AS1B. n lần quy tắc 4 và quy tắc 2. Hệ quả 5. (n ≥ 0) Rõ ràng G1.1 Nếu L1 và L2 là hai ngôn ngữ chính quy (hay phi ngữ cảnh. cảm ngữ cảnh). b ∈ Σ2 }. C→aa. P” = { a a → a | a ∈ Σ1∩Σ2 }. Định lý đã được chứng minh. còn Г2 = { b | b ∈ Σ2 } là tập các ký hiệu đối ngẫu của Σ2.2 Nếu L1 và L2 là hai ngôn ngữ chính quy (hay phi ngữ cảnh. G2 là hai văn phạm phi ngữ cảnh. {S2. ta xây dựng văn phạm G = <Σ. trong G2 ta có S2╞G2 a2ncbn. G2 = <Σ. P> sao cho L(G) = L(G1) ∩ L(G2) như sau: Σ = Σ1 ∩ Σ2 Δ = Δ1∪Δ2 ∪ Г1 ∪ Г2 ∪ {S} . Chú ý: 1/. trong G1. 2/. A→a. Người ta chứng minh được rằng: Lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm cũng đóng đối với các phép toán trên ngôn ngữ: phép lặp. A. {S2→CS2D. b. B}. cảm ngữ cảnh). Hệ quả 5. do đó theo hệ quả 5. và: P’ = { a b → b a | a ∈ Σ1. 22 . S1. có thể thấy rằng L1 và L2 lần lược được sinh bởi các văn phạm sau đây: G1 = <Σ. Khi đó ta sẽ có L(G) = L(G1) ∩ L(G2). Tương tự. cảm ngữ cảnh). S2. c}. Δ. D→b}>. Thí dụ 5. sử dụng n lần (n ≥ 0) quy tắc 1. mà mọi ký hiệu b ∈ Σ2 đều được thay bởi ký hiệu đối ngẫu tương ứng của nó b ∈ Г2.Để chứng minh tính đóng của lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đối với phép giao. lặp cắt. Thật vậy. phép chia trái và chia phải. S1→c. Nhờ hệ quả này. cảm ngữ cảnh) thì L1∪L2 cũng là ngôn ngữ chính quy (hay phi ngữ cảnh. P = P1 ∪ P2 ∪ {S→S1S2}∪ P’ ∪ P”. trong đó P1 là tập các quy tắc nhận được từ P1. trong đó: Г1 = { a | a ∈ Σ1 } là tập các ký hiệu đối ngẫu của các ký hiệu trong Σ1.1 thì hợp của chúng L = L1 ∪ L2 = { ancb2n. Nhưng lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm không đóng đối với phép trừ và phép lấy phần bù ngôn ngữ. ta có: S1╞G1 AnS1Bn ╞G1 anc(bb)n = ancb2n. sau đó sử dụng n lần quy tắc 3. P2 là tập các quy tắc trong P2.

ta có thể chứng minh được kết quả sau: Hệ quả 5. B→1C. {S2}. S. S2. b}. S2→c}> là văn phạm chính quy (và đương nhiên cũng là văn phạm phi ngữ cảnh). {S2→cS2. {S2}. ta sẽ có L3L4 = {banbma | n ≥ 0. C→1}. Thí dụ 5.Thí dụ 5. A→aA. {S2→bS2. 011. G4 = <{a.2. Dễ dàng thấy rằng L(G) = L. A→1. S1→ab}>. {S1→b. là văn phạm phi ngữ cảnh. S1. Cho hai ngôn ngữ chính quy L3 = {ban | n ≥ 0} và L4 = {bna | n ≥ 0}. với P = {S→0. m ≥ 1} là ngôn ngữ phi ngữ cảnh. ta có hệ quả sau: Hệ quả 5. Mặt khác. trong đó: G1 = <{a. S2→a}>.4 Cho ngôn ngữ hữu hạn L = {0.7 (ngôn ngữ một từ là chính quy) và từ hệ quả 5. G2 = <{c}. Cuối cùng. b}. Cho hai ngôn ngữ L1= {anbn | n ≥ 1} và L2={cn | n ≥ 1}. Khi đó theo hệ quả 5. B→1. S1→bA. 1}.2. A}. B. {S1. {S. 23 . A→1B.1 (hợp hữu hạn của các ngôn ngữ chính quy là chính quy).3 Nếu L là ngôn ngữ chính quy thì lặp L* của L cũng là ngôn ngữ chính quy. Khi đó theo hệ quả 5. khi đó theo hệ quả trên.4 Mọi ngôn ngữ hữu hạn đều là ngôn ngữ chính quy. ta sẽ có L1L2 = {anbncm | n ≥ 1. C}. lớp các ngôn ngữ chính quy đóng đối với phép toán lặp. trong đó G3 và G4 là hai văn phạm chính quy: G3 = <{a. A→a}>. do ngôn ngữ hữu hạn là hợp hữu hạn của các ngôn ngữ một từ. có thể xây dựng văn phạm chính quy G = <{0. 2. Dễ dàng thấy rằng L1 = L(G1) và L2 = L(G2). S→0A. L4 = L(G4). Ta có ngay L3 = L(G3).3 1. nên từ thí dụ 4. {S1→aS1b. {S1}. L là ngôn ngữ chính quy. b}. Nói một cách khác. m ≥ 0} là ngôn ngữ chính quy. 01. P>. Đối với phép lặp của các ngôn ngữ. S2. 0111}. S1. A.

X / Y. Y / X. 4. Δ . Tìm cách biểu diễn hữu hạn cho các ngôn ngữ vô hạn sau đây: a/. 100. ab. Hãy phân loại các văn phạm trên theo dãy phân loại của Chomsky. Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L2. 111. Hỏi: 1/.X b/. 3/. Cho các văn phạm: a/. tìm các ngôn ngữ: a/. Cho các ngôn ngữ X = {ε. G = < Σ . Δ . hãy viết 10 từ đầu tiên của ngôn ngữ Σ* dưới dạng liệt kê các từ theo thứ tự độ dài tăng dần. b}. L2 là ngôn ngữ loại nào theo phân loại Chomsky? 3. 110. Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ngôn ngữ L. 101. X\ X . Dij→ iDj. S → ba}. 1}. b/. L1. c/. Y\ Y Y .j ∈ {a. Tìm các ngôn ngữ do các văn phạm trên sinh ra. Y \ X. X2 . Cho bảng chữ cái Σ = {0. P > với tập quy tắc sinh: P = {S → SS. Viết lại từng văn phạm theo dạng đầy đủ trong định nghĩa văn phạm.…} Viết văn phạm sinh ngôn ngữ L1. 2. Y2. S → a | với a ∈ Σ = {a1. 000. / Y. 00. b. L2. 6. S → ab. 010. S. a2.Bài tập chương 1 1. …}. S.Y. S. X / X. aabb. P > với tập quy tắc sinh P = { S → ABC. Cho ngôn ngữ L = {ωωR | ω ∈ {0. AB→ ε. S → bSa. L1= { ε. R > với tập quy tắc sinh: P = {S → aS. 011. 0. AB→ iADj. Cho ngôn ngữ L = {anbncm | n. trong các xâu có cùng độ dài thì theo thứ tự từ điển. b/. 7. C→ ε } với i. phân loại L2 theo Chomsky. 5. S → aSb. m ≥ 1 }. c}. Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ngôn ngữ L. G = < Σ . Cho văn phạm phi ngữ cảnh G với tập quy tắc sinh là: 24 . G = < Σ . Δ . X \ Y. viết biểu diễn hữu hạn cho L2. 1. 1}*. L2 = {ε.001. aaabbb. iB→ Bi. abc}và Y = {abc}trên bảng chữ cái Σ = {a. Hãy mô tả ngôn ngữ L2 = {a } + {b}+ trên bảng chữ cái Σ = {a. X. 2/. DiC→ BiC. 9. c/. ωR là ảnh gương (từ ngược) của ω }. Y. b}. 11. …an}}. 01.

G4 = <{0. L10 = {1}*{010}{0}* 25 . S → b}. 11. e/. L7 = {a2n+1 | n ≥ 0}. c/. Hãy xây dựng các văn phạm chính quy sinh ra các ngôn ngữ dưới đây trên bảng chữ Σ = {0. b}*. (x mod y là phần dư của phép chia số nguyên x cho số nguyên y. {S→SA | A. B →b}. b}. L6 = {ω∈{a}* . S → Sb. 13. viết các văn phạm sinh các ngôn ngữ: L4 = {ω . b. 2/. Cho các văn phạm: a/. G4 với tập quy tắc P4 = {S → AB. {S}. S. S→ε}>. và |ω| mod 3 = 0}. S→aSa. 14. 1. b/. S. Tìm ngôn ngữ do văn phạm G sinh ra. f/. còn gọi là phép chia lấy phần dư-modulo) b/. 3 của Chomsky. c/. Hãy phân loại 7 văn phạm trên theo nhóm 0. A→1S. Phân loại L4 và L5 theo Chomsky. G3 với tập quy tắc P3 = {S → aA. L5 = {ω . 1. a2. G2 với tập quy tắc P2 = {S → SS. b}. ak. A →bAb. 10. {S. Hỏi: 1/. S → a. G5 với tập quy tắc P5 = {S → SaS. G2 = <{a. S → aSb.P = {S → aSa. hãy chí ra dẫn xuất đầy đủ của xâu ω = a3a2a3a1a2a2a1a3a2a3 trong văn phạm nói trên. {S. S→bcb. …. Cho ngôn ngữ L = {ωbωR | ω ∈ Σ* = { a1. G6 với tập quy tắc P6 = {S → aSS. A→0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}>. 1}. G1 = <{0. S→bSb}>. B → dB. S → c}. A → Sc. S. A →aAa. A}. Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ngôn ngữ L. {S→0A. Hãy xây dựng các văn phạm sinh ra các ngôn ngữ dưới đây: a/. G1 với tập quy tắc P1 = {S → aS. S → b}. với |ω| là một số chẵn }. {S→SaS. c}. A}. {S}. {S→aca. S. S → b}. A → c}. S→b}>. d/. …. a2. S → c} b/. Cho bảng chữ cái Σ = {a. Tìm các ngôn ngữ ứng với các văn phạm trên. với |ω| là một số lẻ}. G7 với tập quy tắc P7 = {S → AA. S → bB. đó là các ngôn ngữ loại gì? 12. 2. an}}. c/. m ≥ n}. 1}: a/. 2. b/. d/. B → Sb. L9 = {0ω1 | ω∈Σ*}. 15. G3 = <{a. …. ωR là từ ngược của ω }. Hãy xác định xem các văn phạm dưới đây sinh ra các ngôn ngữ nào? a/. A → Sa. g/. 9}. L8 = {ambn | n ≥ 0. A → a. S → aa | a ∈ Σ = {a1.

Δ4. P5> sao cho L(G5) = L(G1) ∩ L(G2).5: 1/. c/. S3. BA→BC. 26 . c}. C}. S2. C→c}.L(G2). Δ3. Hãy xây dựng văn phạm G4 = <Σ5. {S2 }. 16. Cho văn phạm cảm ngữ cảnh G = <{a. Δ5. Hãy xây dựng văn phạm G4 = <Σ4. Với mọi a ∈ Σ thì a là một xâu hình tháp. S. n ≥ 1}. k ≥0} e/. Theo phương pháp chứng minh trong định lý 5. trong đó: P = {S→aSAC. 17. Một xâu ω trên bảng chữ cái Σ được gọi là xâu hình tháp nếu ωR = ω. Hãy xây dựng văn phạm G2 = <Σ2. Cho hai văn phạm: G1 = < {a.c/. ε là một xâu hình tháp. Δ1. CA→BA. P3> sao cho L(G3) = L(G1) ∪ L(G2). b/. L12 = {ambnck | m ≥0. 1/. {S1 → aS1b | a}>. Hãy chứng minh rằng: a/. {S. Hãy xây dựng văn phạm G3 = <Σ3. bA→bb. S→abC. L13 = {(baa)m(aab)n | m ≥ 1. G1 là văn phạm thuộc nhóm nào? 2/. S4. n ≥0. {S2 → aS2 | a}. 3/. BC→AC. Hãy xây dựng văn phạm G1 = <Σ1. S2. b}. P4> sao cho L(G4) = L(G1). 2/. S5. {S1 }. Nếu ω là một xâu hình tháp thì với mọi a ∈ Σ ta có aωa cũng là một xâu hình tháp. Δ2. G2 là văn phạm thuộc nhóm nào? 18. S1. L11 = {010}* ∪ {1100}* d/. P1> tương đương với văn pham G mà mọi vế trái của các quy tắc của G1 không chứa ký hiệu cơ bản. P>. b. và: G2 = <{a}. B. A. P2> tương đương với văn pham G mà mọi vế phải của các quy tắc của G2 không chứa ký hiệu xuất phát. S1.

3 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đơn định § 2. Ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy 3.1 Otomat tối tiểu 4. đó là các otomat hữu hạn.Chương 2 OTOMAT HỮU HẠN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH QUY Trong chương này.2 Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy 27 .1 Otomat hữu hạn đơn định 1. chúng ta sẽ nghiên cứu một mô hình “máy trừu tượng” để đoán nhận ngôn ngữ. đó chính là lớp ngôn ngữ chính quy do văn phạm chính quy sinh ra.2 Ngôn ngữ đoán nhận bởi otomat không đơn định 2.3 Đơn định hóa các otomat 2.4 Sự tương đương giữa các otomat đơn định và không đơn định § 3.1 Otomat hữu hạn không đơn đinh 2. Otomat hữu hạn không đơn định 2.1 Ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy 3. Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy 4. Chúng ta sẽ thấy rằng lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn khá đơn giản. Chương này gồm các nội dung chủ yếu sau: § 1.2 Sự liên hệ giữa otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy § 4.2 Biểu diễn otomat hữu hạn đơn định 1. Otomat hữu hạn đơn định 1.

q0. nó ở một trong các trạng thái đó. 1. Sau này ta sẽ thấy rằng mọi otomat hữu hạn đều đưa về được otomat hữu hạn đầy đủ tương đương. điều đó có nghĩa như sau. q0. + q0 ∈ Q. nói chung. δ. + Σ là một bảng chữ cái. ta có thể nói về thời điểm “kế tiếp” khi “đặc tả” hoạt động của một otomat hữu hạn. trong đó D ⊆ Q × Σ . δ. + δ: D → Q. F>. Trạng thái qi+1 ở thời điểm sau được xác định bởi qi và thông tin vào ai cho ở thời điểm i. Mọi cái liên quan đến nó đều có kích thước hữu hạn cố định và không thể mở rộng trong suốt quá trình tính toán. F> khi cho xâu vào ω = a1a2… an có thể được mô tả như sau: 28 . Otomat hữu hạn đơn định Mở đầu Một otomat hữu hạn là một mô hình tính toán thực sự hữu hạn. Σ. chẳng hạn qi. Trong trường hợp D = Q × Σ . + F ⊆ Q được gọi là tập các trạng thái kết thúc. được gọi là bảng chữ vào. được gọi là tập các trạng thái. Như vậy. là một ánh xạ từ D vào Q. Một otomat hữu hạn làm việc theo thời gian rời rạc như tất cả các mô hình tính toán khác. Hoạt động của otomat hữu hạn đơn định A = <Q. Trường hợp đơn giản nhất là thiết bị không có bộ nhớ mà ở mỗi thời điểm. ta nói A là otomat đầy đủ. Một cách chi tiết hơn. Các loại otomat khác được nghiên cứu sau này có ít nhất một bộ nhớ vô hạn về tiềm năng. được gọi là hàm chuyển trạng thái (hay hàm chuyển). thông tin ra sản sinh bởi một otomat hữu hạn phụ thuộc vào cả thông tin vào hiện tại lẫn các thông tin vào trước đó. được gọi là trạng thái khởi đầu. thông tin ra chỉ phụ thuộc vào thông tin vào lúc đó. Tại mỗi thời điểm i.1 Một otomat hữu hạn đơn định (Deterministic Finite Automata-DFA) là một bộ năm: A = <Q.§1.1 Otomat hữu hạn đơn định Định nghĩa 1. Thông tin ra ở thời điểm i được xác định bởi trạng thái qi (hay bởi cả ai và qi). Như vậy otomat có khả năng (với một phạm vi nào đó) ghi nhớ các thông tin vào trong quá khứ của nó. Sự phân biệt giữa các loại otomat khác nhau chủ yếu dựa trên việc thông tin có thể được đưa vào bộ nhớ như thế nào. Tuy nhiên. Σ. trong đó: + Q là một tập hữu hạn khác rỗng. Mỗi otomat có một số hữu hạn trạng thái được lưu ở bộ nhớ trong. Các thiết bị như vậy là mô hình của các mạch tổ hợp.

Bảng chuyển trạng thái của otomat A Cho bảng chuyển trạng thái. tức là δ(qi.an) = qn ∈ F. aj) không xác định. ta sẽ xác định được otomat A Cho otomat bằng đồ thị chuyển Cho otomat A = <Q. δ. tức là nhìn vào ô có ký hiệu a2. a1) = q1∈Q và đầu đọc chuyển sang phải một ô. 3. δ.a1) δ(qm. a2. Cho một otomat thực chất là cho hàm chuyển trạng thái của nó.an) = qn ∉ F. q1. Sau đó otomat A có thể lại tiếp tục chuyển từ trạng thái q1 nhờ hàm chuyển δ về trạng thái mới q2 = δ(q1. được gọi là đồ thị chuyển của otomat A. − Hoặc khi otomat A đọc đến aj . (j ≤ n) và hàm δ(qj-1. có thể cho dưới dạng bảng chuyển hoặc cho dưới dạng đồ thị chuyển. Hàm chuyển δ có thể cho bằng một đa đồ thị có hướng. a2) … δ(q0. … . F>. q0. ta nói A không đoán nhận xâu ω. a2) … δ(qm. H. Trạng thái q0 q1 q2 … qm a1 δ(q0. … . Σ. Quá trình đó sẽ tiếp tục cho tới khi gặp một trong các tình huống sau: − Otomat A đọc hết xâu vào ω và δ(qn-1. qm } là tập trạng thái. aj) ∉ D. q0. ta nói rằng A đoán nhận xâu ω. Σ. và bảng chữ cái Σ = {a1. với Q = {q0. Tiếp theo otomat chuyển từ trạng thái q0 dưới tác động của ký hiệu vào a1 về trạng thái mới δ(q0. a1) δ(q1. a2) δ(q1. 3. an}. ta cũng nói A không đoán nhận xâu ω. a2) … δ(q2. F>.aj) không xác định. a2) δ(q2. a2) H. có khuyên G sau đây. khi đó hàm chuyển có thể cho bởi bảng sau. Cho otomat bằng bảng chuyển Cho ôtômát A = <Q. a2) ∈ Q. trong đó dòng i cột j của bảng là ô trống nếu (qi. − Hoặc otomat A đọc hết xâu vào ω và δ(qn-1. và chỉ rõ tập trạng thái kết thúc F. q2.Khi bắt đầu làm việc.2.1. a2) … δ(q1. Tập đỉnh của G được gán nhãn 29 . a1) Ký hiệu vào a2 … an δ(q0.2 Biểu diễn otomat hữu hạn đơn định Hàm chuyển trạng thái là một bộ phận quan trọng của một otomat hữu hạn đơn định. Mô tả quá trình đoán nhận xâu ω của otomat A 1. otomat ở trạng thái khởi đầu q0 và đầu đọc đang nhìn vào ô có ký hiệu a1. a2) … δ(qm. a1) δ(q2.

xâu α được đoán nhận bởi otomat A1. a) = q0. 3. 1) = q0. δ. 3. a) = p thì sẽ có một cung từ đỉnh q tới đỉnh p được gán nhãn a. trong đó δ(q0. q3}. δ(q0. q2. A2 = <{q0. 0) = q1. Thí dụ 1. δ(q0. δ(q3. 0) = q0. A1 = <{q0.1 Cho hai otomat hữu hạn đơn định: 1/. 0) = q2. δ(q2.3 Bảng chuyển trạng thái của A1 H. Với δ(q0. với việc cho đồ thị chuyển là hoàn toàn xác định được otomat A. {q0}>. b) = q2. q0. a) = q2. hoặc hình vuông… Nói chung. δ(q1. 1) = q1. 1}. b}. a) = q0. q0. δ(q1.4 Đồ thị chuyển trạng thái của A1 Dãy trạng thái của otomat A1 trong quá trình đoán nhận xâu vào α = ababbab là: H. δ(q3. còn các cung được gán nhãn bởi các phần tử thuộc Σ. tại đỉnh q0 có mũi tên đi vào. δ(q2. δ(q1. 1) = q3. q2}. 0) = q3. δ. {a.5 Quá trình đoán nhận xâu α = ababbab của A1 Như vậy. Các đỉnh sẽ được khoanh bởi các vòng tròn. riêng đỉnh với trạng thái kết thúc được phân biệt bởi vòng tròn đậm. b) = q1. δ(q2. q1.bởi các phần tử thuộc Q. Ta có bảng chuyển trạng thái và đồ thị chuyển trạng thái của otomat A1 như sau: H. q1. {q2}>. 30 . δ(q1. 3. Đỉnh vào của đồ thị chuyển là đỉnh ứng với trạng thái ban đầu q0. δ(q2. {0. 1) = q2. tức là nếu a∈Σ và từ trạng thái q chuyển sang trạng thái p theo công thức δ(q. b) = q2. 2/.

otomat A2 không chấp nhận xâu β. 31 . Output: . 3.8 Quá trình đoán nhận xâu vào β = 1010100 Như vậy. Ta có thể mô tả quá trình đoán nhận xâu vào của otomat hữu hạn đơn định đầy đủ A bằng thuật toán mô phỏng sau: Input : − Một xâu ω.7 Đồ thị chuyển trạng thái của A1 Dãy trạng thái của otomat A2 trong quá trình đoán nhận xâu vào β = 1010100 là: H. kết thúc bởi ký hiệu kết thúc file là eof.6 và 3.Ta có bảng chuyển trạng thái và đồ thị chuyển trạng thái của otomat A2 được cho trong hình 3. .Trả lời “Đúng” nếu A đoán nhận xâu ω.7: H. 3. 3. − Một otomat hữu hạn đơn định đầy đủ A với trạng thái đầu q0 và tập trạng thái kết thúc là F.6 Bảng chuyển trạng thái của A2 H.Trả lời “Sai” nếu A không đoán nhận xâu ω.

Σ. Ta nói: + ω được đoán nhận bởi A nếu δ(q0. + Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat A và ký hiệu là T(A). ánh xạ δ chỉ khác ánh xạ δ’ khi ký hiệu vào là ε. ωa) = δ(δ’(q. Nếu không cần phân biệt.Thuật toán: Begin S:= q0. Cụ thể. và được hiểu là ánh xạ δ trên miền Q × Σ. ω). q0. C). F>. ∀q∈Q. q1.3 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đơn định Để mô tả hình thức quá trình đoán nhận một từ (xâu vào). F>. là ánh xạ δ’ trên miền Q × Σ* Định nghĩa 1. Mở rộng δ’ của δ là một ánh xạ từ D ⊆ Q × Σ * vào Q được xác định như sau: 1/. T(A) là tập hợp tất cả xâu ghi trên các đường đi từ q0 đến các đỉnh kết thúc. Σ. hoặc là một xâu kí hiệu vào ω. ∀a∈Σ. C:= ký hiệu tiếp theo. End. δ’(q. …. a). Như vậy. δ’(q. end. do điều kiện 2/. trên Q × Σ . là tập từ: T(A) = {ω∈Σ* | δ(q0. ω ∈ Σ* được đoán nhận bởi A khi và chỉ khi ω là xâu của các nhãn ứng với một đường đi từ đỉnh q0 đến một trong các đỉnh kết thúc.3 Cho otomat hữu hạn đơn định A = <Q. ∀ω ∈ Σ* sao cho δ’(q. ∀q∈Q. 32 . ta có thể đồng nhất δ’ với δ. ω) ∈ F. ω) được xác định. While C < > eof do begin S:= δ(S. if S in F return (True) else return (False). δ. ε) = q. người ta đưa vào ánh xạ mở rộng δ’ từ D ⊆ Q × Σ* vào Q như trong định nghĩa sau: Định nghĩa 1. δ. Chú ý rằng. qi) có nhãn ai (với 1 ≤ i ≤ k) và qk ∈ F. C:= ký hiệu tiếp theo. và một xâu ω∈Σ*. từ đây về sau ta viết δ thay cho δ’. qk) với cung (qi-1. nếu ω = a1a2…an thì đường đi là (q0. q0. 2/. 1.2 Cho otomat hữu hạn đơn định A = <Q. ω)∈F} Lưu ý rằng trong đồ thị chuyển của A.

3. {q1. cũng không có một đường đi nào từ q0 đến đỉnh một đỉnh kết thúc mà đi qua q3.1 Cho otomat hữu hạn đơn định A = <Q.9 Đồ thị chuyển của otomat A3 Trước hết. Thí dụ 1. q2}.0) = q0. Σ’.1) = q3. δ(q2. F> và A’= <Q’. δ(q0.0) = q2. q1. Đồ thị chuyển của A3 là: H. 1}. δ. δ(q4. 1}*}.4 Hai otomat hữu hạn A = <Q. δ(q1. q2}>. ω1ω2) xác định. q2.2 Cho otomat hữu hạn: A3 = <{q0.1) = q2.1) = q3.1) = q2. Như vậy. q4}.0) = q3. tức là sẽ không có từ nào được đoán nhận bởi A3 với đỉnh kết thúc q4.10:: H. Bổ đề 1. q4}> với δ(q0. 1}. ω2) 33 (1) . trong đó δ(q0.Định nghĩa 1. δ(q0.1) = q1. Do đó otomat A3 tương đương với otomat A4 sau: A4 = <{q0. Ngoài ra. ta có: δ(q. Σ. ω∈{0.0) = q0. δ. δ(q4. Σ. ta có thể bỏ đi đỉnh q3 và q4 mà không ảnh hưởng đến việc đoán nhận các từ của otomat A3. Khi đó ∀ω1. ∀q∈Q sao cho δ(q.0) = q2. n ≥ 0.0) = q2. ta nhận thấy rằng không có đường đi từ q0 đến đỉnh kết thúc q4. q0. Các đường đi từ q0 đến đỉnh kết thúc q2 ứng với các xâu 0n11ω. δ’. ω2 ∈ Σ*.10 Đồ thị chuyển của otomat A4 Các đường đi từ q0 đến đỉnh kết thúc q1 ứng với các xâu 0n1. δ(q2. q2. {q1.1) = q2.1) = q2. ω1ω2) = δ(δ(q. 0n11ω / n ≥ 0. 3. q1.{0. δ. δ(q1. q’0.1) = q1. F>. ω1). δ(q3. q0. q0. q0. Vậy ngôn ngữ được đoán nhận bởi các otomat trên là: T(A3) = T(A4) = {0n1. δ(q2. {0. Đồ thị chuyển của A4 được cho trong hình 3. δ. ω∈{0. δ(q2. n ≥ 0. δ(q1. 1}*. F’> được gọi là tương đương nếu T(A) = T(A’). q3.

Đẳng thức (1) đúng. ω’2). ω1ω’2). F> trong đó Q. vì vậy otomat A trong định nghĩa trên đây được gọi là không đơn định. Bổ đề được chứng minh. Đặt ω2 = ω’2a. ω1a) = δ(δ(q. cũng tương tự như với otomat hữu hạn đơn định. …. a) được xác định. a) khô ng xác đ ịnh (ta thường viết δ(q. là ký hiệu tập hợp các tập con của Q) gọi là ánh xạ chuyển. |ω’2| = n. q0.a). Do đó đẳng thức (1) đúng với ω2 có độ dài n + 1. a) = ∅ ) thì ở trạng thái q gặp ký hiệu a. a) = δ(δ(δ(q. ta thấy rằng một otomat hữu hạn đơn định là một trường hợp đặc biệt của một otomat hữu hạn không đơn định. với ω’2 ∈ Σ*. a) = {p} thì ở trạng thái q gặp ký hiệu a. a) = S nếu δ(q.1 và δ: Q × Σ → 2Q. a) không được xác định và δ’(S. Σ. + Khi |ω2| = 1 hay ω2 = a. F như trong định nghĩa 1. Ta cần chứng minh nó cũng đúng với ω2 có độ dài |ω2| = n + 1. Ta thường chọn S = ∅. Hoạt động của otomat hữu hạn không đơn định A = <Q. ta có δ(q. Thật vậy. ω2). ω1ω2) = δ(q. Chú ý: Với otomat hữu hạn đơn định A = <Q. a ∈ Σ. otomat A chỉ chuyển đến một trạng thái duy nhất p. p2. Ta có δ(q. Rõ ràng ở đây ánh xạ δ là một hàm đa trị (hàm không đơn định). δ. Như vậy. p2. ω1).Chứng minh: Ta chứng minh đẳng thức trên bằng quy nạp theo độ dài của ω2. F> bất kỳ. a) = {p1. a) xác định ∀q ∈ Q. δ. δ. a) = δ(δ(q. Σ. ở đây 2Q (hay P(Q). ta nói ôtômát A là đầy đủ.1 Một otomat hữu hạn không đơn định (Nondeterministic Finite AutomataNFA) là một bộ năm: A = <Q. δ’(q. ω’2a) = δ(δ(q. Σ. Σ. ∀a ∈ Σ. a) nếu δ(q. …. q0. Nếu δ(q.1 Otomat hữu hạn không đơn định Định nghĩa 2. + Giả sử đẳng thức (1) đúng với mọi ω2 có độ dài |ω2| ≤ n. δ’(q. lấy S∉Q (do đó S∉F). ω1). Nếu δ(q. q0. Khi đó A’ là otomat hữu hạn đơn định đầy đủ mà T(A’) = T(A). a) = δ(q. pk. ω1). F> khi cho xâu vào ω = a1a2… an có thể được mô tả như sau: 34 . q0. Otomat hữu hạn không đơn định 2. a) = S. và không cần bổ xung S vào Q. otomat A không thể chuyển đến trạng thái nào. đặt Q’= Q∪{S} và δ’: Q’ x Σ → Q’ xác định bởi: ∀q∈Q. pk} thì ta nói rằng otomat A ở trạng thái q gặp ký hiệu a thì có thể chuyển đến một trong các trạng thái p1. ta luôn có thể xây dựng một otomat hữu hạn đơn định đầy đủ A’ tương đương với A. ω1). Nếu δ(q. ∀a∈Σ. §2. Trong trường hợp δ(q. a ∈ Σ. ω1ω’2a) = δ(δ(q.

Từ trạng thái q0.11 Bảng chuyển của otomat không đơn định A H.12: H. …. δ(q0.q1}.q3}. Thí dụ 2. q4}.0) = {q0. δ. Một otomat hữu hạn không đơn định có thể biểu diễn dưới dạng bảng chuyển hoặc đồ thị chuyển như trong trường hợp otomat hữu hạn đơn định. Quá trình đó sẽ tiếp tục cho tới khi gặp một trong các tình huống sau: + Trong trường hợp tập trạng thái tiếp theo sau khi đọc aj nào đó là rỗng hoặc sau khi đọc ký hiệu an là Q’ mà Q’∩F = ∅. δ(q2. tức là nhìn vào ô có ký hiệu a2. otomat ở trạng thái đầu q0 và đầu đọc đang nhìn vào ô có ký hiệu a1.1 Cho otomat hữu hạn không đơn định: A = <{q0. dưới tác động của ký hiệu vào a1. p2. q3.1) = ∅. Với δ(q0. δ(q4. q1. a2)∪…∪δ(pk. q2. 1}. 0) = ∅.11 và 3. …. pk và đầu đọc chuyển sang phải một ô. {q2.Khi bắt đầu làm việc. pk được ghi cùng một nhãn a. a1) = {p1. 1) = {q0. δ(q2.…. Tiếp tục với mỗi pi (1≤ i ≤ k) và ký hiệu tiếp theo là a2. q4}>. δ(q3. {0. Nếu δ(q. pk}. 3. δ(q1. 1) = {q4}. pk} thì trong đồ thị chuyển có k cung từ q sang p1. + Trường hợp tập trạng thái tiếp theo sau khi đọc ký hiệu an là Q’ mà Q’∩F ≠ ∅. 0) = {q4}.12 Đò thị chuyển của otomat không đơn định A 35 . δ(q4. δ(q3. a2). δ(q0. ta nói rằng otomat A đoán nhận ω. 1) = {q2}. δ(q1. 0) = {q4}. 1) = {q2}. q0. a) = {p1. 3. otomat xác định các trạng thái có thể tiếp theo là p1. ta nói rằng A không đoán nhận ω. các trạng thái tiếp theo có thể đến được là δ(p1. 0) = {q2}. …. Bảng chuyển trạng thái và đồ thị chuyển trạng thái của otomat A cho trong hình 3.

U δ p∈ ( q . δ.14 Đồ thị chuyển của otomat A trong thí dụ 2. F>. ω) ∩ F ≠ ∅. δ(q1. F>. a) = δ’(q . ωa) = δ ' ( p. ∀q ∈ Q. Bảng chuyển và đồ thị chuyển của otomat A được cho trong hình 3. ∀ω∈Σ* sao cho δ’(q.2 Cho otomat hữu hạn không đơn định A = <Q. a). ε) = {q}. a ) ’ có thể đồng nhất δ với δ. 3. ∀a∈Σ. ω3∈{a.13 Bảng chuyển của otomat A trong thí dụ 2. δ. trong đó δ(q0. δ. ε ) = U δ p∈δ ( q . q2}. Σ. cũng như trường hợp otomat hữu hạn đơn định. {q2}>. a ) Ta có δ’(q. b}*}. {a. Thí dụ 2. ω ) . b) = {q2}. a) = {q0}.13 và 3. b}. δ(q2. εa) = p = δ(q. là ánh xạ δ’ trên Q × Σ *. b) = {q1. tuy nhiên otomat A không đoán nhận ngôn ngữ L = { anbn | ∀ n ≥ 1}. a) = {q1}. Ta nói: − ω được đoán nhận bởi A nếu δ(q0. Σ. q1}. ω2. 3.2 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn không đơn định Định nghĩa 2.2.2 Cho otomat hữu hạn không đơn định: A = <{q0. Mở rộng của δ là ánh xạ δ’ từ tập Q × Σ * vào 2Q được xác định như sau: 1) δ’(q. a ) p∈ ( q . b) = {q0.2 Có thể kiểm tra được rằng từ ω = anbn ∈ T(A). ω) ∩ F ≠ ∅} và ký hiệu L là T(A). tức là trên Q × Σ ta U δ ' ( p. ω ∈ Σ* và L là một ngôn ngữ trên Σ. ω) được xác định. ta có thể sử dụng ký hiệu δ thay cho δ’ và được hiểu là ánh xạ δ trên miền Q × Σ . Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat A là: T(A) = {ω1bω2bω3 | ω1.14: H.3 Cho otomat hữu hạn không đơn định A = <Q. 2) δ’(q. − L được đoán nhận bởi A nếu L = {ω∈Σ* | δ(q0. q1. q0. ∀q ∈ Q. ∀q∈Q. Vì vậy. δ(q0. q0. δ(q2.2 H. 36 . q2}. q0. ∀a∈Σ. a) = {q2}. Định nghĩa 2. δ(q1.

a) = {q’ ∈ Q | q’ = δ(q. {p1. …. …. F’> Phương pháp: Bước 1: Xây dựng hàm hai biến T: 2Q × Σ → 2Q thỏa mãn các điều kiện: 1/. ∀ a ∈ Σ thì δ’(s. tức là T(A) = T(A’). p1. ∀ a ∈ Σ thì T(q. b. Thí dụ 2. δ’. a) = sk ∀ a ∈ Σ để otomat M là otomat đầy đủ. a) = U T ( p. Bước 3: Xác định hàm chuyển δ’: Q’ × Σ → Q’ của otomat M: ∀ s ∈ Q’. F> là một otomat không đơn định. … si = {qi} ∀ {q0}. F> Output: Otomat hữu hạn đơn định M = <Q’. s0. {a. {qi} ∈ Q. 3/. 4/. dành cho sinh viên như là bài tập.3 Cho otomat A = <{p0. δ. p2}. s1 = {q1}. p0. q0. a) Việc chứng minh T(A) = T(M) là khá dễ dàng. δ. p2}> với hàm chuyển δ cho bởi bảng sau: 37 . Nếu otomat A là không đầy đủ.2. ∀ a ∈ Σ thì T(B. Tập trạng thái kết thúc của otomat M là F’ = {s ∈ Q’ | s ∩ F ≠ ∅ }. được gọi là thuật toán đơn định hóa otomat. Σ. Đặt si+1 = B1. 2/. a) } 2/. a) = T(s. đặt sk = ∅ và thêm vào hàm chuyển δ’ các giá trị δ’(sk. δ . Việc xây dựng M được thực hiện theo thuật toán sau đây. 5/. a ) p∈B Bước 2: Xác định tập trạng thái mới Q’ = {s0. q0. s1. Trạng thái khởi đầu của otomat M là s0. si+2 = B2.… ∀ B1. ∀ q ∈ Q. B2 … ⊆ Q mà δ(qj. khi đó ta có thể xây dựng otomat đơn định và đầy đủ M tương đương với otomat A (theo nghĩa cùng đoán nhận một ngôn ngữ). Đặt s0 = {q0}.3 Đơn định hóa các otomat Trước hết ta cần nhắc lại rằng hai ôtômát hữu hạn A và A’(đơn định hay không đơn định) được gọi là tương đương nếu chúng cùng đoán nhận một ngôn ngữ. {q1}. a) = Bj. Thuật toán đơn định hóa: Input: Otomat hữu hạn không đơn định A = <Q. c}. Σ. Σ. sk | k ≤ 2| Q | -1}: 1/. Giả sử A = <Q. a) = B. ∀ B ⊆ Q mà δ(q.

s2.15 Bảng chuyển của otomat A trong thí dụ 2. Hàm chuyển mới δ’: Q’ × Σ → Q’ được xác định như sau: H. T(p2. a) = {p1}. s1. {a. c) = {p2} 2/. s4. p2}. + T(p1. b) = {p1}.a) = {p2} ∪{p1} = {p1. 3/. s0. s3. ∅ ∪ {p1} = + T({p0. + T(p2. 38 . s4}. p2}. s3 = {p1. Đặt s0 = {p0}. a) = {p2}. b) = ∅ . c}. c) = {p0. T(p0. a) = T(p1. s3. s2. δ’. s1 = {p1}. + T({p1.3 Rõ ràng otomat M = <{s0. δ’. b. T({p0. tương đương với otomat A. s3. p2}. c) = {p2}. p2}. p2}. c) = {p2}. T({p1.a) ∪ T(p2. T({p1. 1/. p2}. p2}. p2}. s4}> với hàm chuyển δ’ cho bởi bảng trên là otomat hữu hạn đơn định và đầy đủ. p2} ∪{p2} = {p0. + Trạng thái khởi đầu của M là s0.3 Hãy xây dựng otomat M = <Q’. s0. p2}. {s1. 3. F’> đơn định và đầy đủ. T({p0. b) = {p1. p2}. p2}. p2}. s2. Có thể thây rằng otomat M là tương đương với otomat A.16 Bảng chuyển của otomat đơn định M trong thí dụ 2. {a. b) = {p1}. s1. s4. s2 = {p2}. T(p1. c}. s4 = {p0. s5 = ∅ ta có: + Tập trạng thái mới Q’ = {s0. a) = {p1}. p2}. s2. s5}.H. s5}. c) = {p0. s3. T(p1. b) = {p1. T(p0. + Tập trạng thái kết mới: F’ = {s1. 3. a) = {p1}. Xây dựng hàm T: 2Q × Σ → 2Q + T(p0. b. T(p2.

δ’(t2. a) = {q0. Rõ ràng otomat M là đơn định và có đồ thị chuyển như sau: H. a) = t3. b) = {q0. q1}. t2}. {a. a) = {q0}.4 39 . b) = t2. a) = t0. ta có: + Q’ = {t0. {a.Thí dụ 2. a) = t2. q1}. {q1}>. t1. F’> tương đương với A theo thuật toán đơn định hóa. δ(q1. δ’(t0.4 + Do t1 ∩ F = {q1} ≠ ∅ . δ’(t3. b}.4 Cho otomat không đơn định: A = <{q0. 3. q1}. a) = {q0}∪{q0. δ’(t1.19 Đồ thị chuyển của otomat M trong thí dụ 2. q1} = t2. δ’. với t0 = {q0}. t0. q0. t 3 = ∅. t2 ∩ F ={q1} ≠ ∅ nên F’ = {t1.17 Đồ thị chuyển của otomat A trong thí dụ 2. Đồ thị chuyển của A là: H. δ(q1. b) = {q0. b}.18 Bảng chuyển của otomat đơn định M trong thí dụ 2. δ. t1 = {q1}. δ’(t1. 3. + δ’(t0. δ’(t2. q1} ∪ ∅ = t2. b) = t3. Ta có bảng chuyển của M: H. 3. trong đó δ(q0. δ(q0. δ’(t3. q1}.4 Ta xây dựng otomat M = <Q’. b) = t3. b) = ∅. t2 = {q0. t2. t3}.

Từ đó ta có LD = LN. Và vì thế. Như vậy. ta luôn luôn có thể xem hàm chuyển đơn định δ(q. ta có T(M) = L. b}*}. một otomat đơn định có thể được xem là một trường hợp đặc biệt của otomat không đơn định. vậy L thuộc lớp LD. tức là tồn tại một otomat đơn định M đoán nhận L.1 Nếu ngôn ngữ L được đoán nhận bởi một otomat hữu hạn không đơn định thì tồn tại một otomat hữu hạn đơn định đoán nhận L. tồn tại một otomat đơn định M sao cho L = T(M). Tuy nhiên. 40 .1. tức là tồn tại một otomat không đơn định A đoán nhận L. Việc chứng minh định lý này được suy từ thuật toán đơn định hóa các otomat. Chứng minh: Ta gọi LN là lớp ngôn ngữ sinh bởi các otomat hữu hạn không đơn định. Giả sử L là một ngôn ngữ tùy ý thuộc lớp LD. LD là lớp ngôn ngữ sinh bởi các otomat hữu hạn đơn định. Giả sử L là một ngôn ngữ tùy ý thuộc lớp LN. ta cần chứng minh LN = LD.4 Sự tương đương giữa otomat đơn định và otomat không đơn định Cá định lý dưới đây sẽ cho ta thấy sự tương đương giữa otomat hữu hạn đơn định và không đơn định.19 Đồ thị chuyển của otomat M’ trong thí dụ 2. a) = p ∈ Q trong otomat đơn định như là một trường hợp đơn giản của hàm chuyển không đơn định δ(q. a) = {p} ∈ 2Q trong otomat không đơn định. Ta sẽ chứng minh hai bao hàm thức: • LN ⊆ LD. vì vậy otomat M sẽ tương đương với otomat M’ có đồ thị chuyển như sau: H. 3. ta thấy ngay rằng không có đường đi nào từ t0 đến được đỉnh kết thúc t1. ngôn ngữ L nói trên có thể xem là được đoán nhận bởi otomat không đơn định.2 Lớp ngôn ngữ được sinh bởi otomat hữu hạn đơn định là trùng với lớp ngôn ngữ được sinh bởi otomat hữu hạn không đơn định. Định lý 2. Do đó LD ⊆ LN. hay LN ⊆ LD. ω∈{a.Nhìn vào bảng chuyển và đồ thị chuyển của M.4 và ta có T(A) = T(M) = T(M’) = {anbω | n ≥ 0. tức là ta có T(A) = L. • LD ⊆ LN. Định lý được chứng minh. Theo định lý 2. Định lý 2. 2.

Trong phần này. Ngôn ngữ chính quy suy rộng là các ngôn ngữ chính quy có chứa từ rỗng ε.1 Cho bảng chữ cái Σ = {a1. 2/. là các quy tắc có dạng A → ε. được định nghĩa như sau: Định nghĩa 3.1 trên đây là tương đương với định nghĩa ngôn ngữ chính quy thông qua các văn phạm chính quy. với A là ký hiệu phụ). an}. vì vậy các ngôn ngữ chính quy cũng không chứa từ rỗng ε. Đồng thời với các ngôn ngữ chính quy. ta sẽ định nghĩa các ngôn ngữ chính quy trực tiếp từ các khái niệm về ngôn ngữ. Không có các ngôn ngữ chính quy nào khác trên bảng chữ cái Σ ngoài các ngôn ngữ chính quy được định nghĩa như trên. Có thể thấy rằng định ngghĩa 3.2 Cho bảng chữ cái Σ = {a1. Như vậy lớp ngôn ngữ chính quy được định nghĩa theo định nghĩa trên đây là trùng với lớp ngôn ngữ chính quy đã được định nghĩa theo văn phạm. Chú ý: 1/. Các văn phạm chính quy không chứa các quy tắc sinh từ rỗng (còn gọi là các quy tắc rỗng.S. Nếu R và S là hai ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ cái Σ thì R ∪ S. an}. Thật vậy. từ định nghĩa 3. 2/. khi đó ngôn ngữ chính quy (regular languages) được định nghĩa đệ quy như sau: 1/. ∅ và a (với a ∈ Σ) là các biểu thức chính quy trên bảng chữ cái Σ biểu diễn ngôn ngữ ∅ và ngôn ngữ {a} 41 . a2. Ch. …. khi đó biểu thức chính quy (regular expresions) được định nghĩa đệ quy như sau: 1/.1 Ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy Định nghĩa 3. ta có định lý sau: Định lý 3. là công cụ để biểu diễn các ngôn ngữ chính quy. ta đưa vào khái niệm biểu thức chính quy. Ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy Trong chương trước. Như vậy. §4. …. a2. nhân ghép và phép lặp. 3. chúng ta đưa ra các khái niệm về biểu thức chính quy. n) được gọi là các ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ cái Σ. ….1. có thể chỉ ra các văn phạm chính quy sinh ra các ngôn ngữ ∅ và ngôn ngữ {a} (xem thí dụ 4. Ngoài ra. Các ngôn ngữ ∅ và {ai} ( i = 1. R+ (hay S+) là các ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ cái Σ. 2. 1).1 Mọi ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ cái Σ đều nhận được từ các ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép toán hợp. R. ta cũng sẽ chỉ ra rằng các định nghĩa này là tương đương. ta đã định nghĩa các ngôn ngữ chính quy thông qua các văn phạm chính quy. 3/.7. văn phạm chính quy có chứa quy tắc rỗng được gọi là văn phạm chính quy suy rộng Để diễn đạt các ngôn ngữ chính quy. trong chương 1 cũng đã chỉ ra rằng lớp các ngôn ngữ chính quy là đóng đối với các phép toán hợp.§3. nhân ghép và lặp trên các ngôn ngữ.

• r+r = r. (r+) + = r+ Có thể chứng minh các kết quả trên bằng cách chỉ ra rằng hai biểu thức chính quy ở hai vế của mỗi đẳng thức đều biểu diễn cùng một ngôn ngữ chính quy. Không có các biểu thức chính quy nào khác trên bảng chữ cái Σ ngoài các biểu thức chính quy được định nghĩa như trên. • ∅* = ε. • (r*)* = r*. Từ định nghĩa ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy. vậy ngôn ngữ chính quy biểu diễn bởi r là: L (r) = L(01*1+021) = L(01*1) ∪ L(021) = {01n . t là các biểu thức chính quy thì ta có các kết quả sau: • r+s = s+r. Xin dành việc chứng minh này cho sinh viên như là bài tập. Nếu r và s là hai biểu thức chính quy biểu diễn các ngôn ngữ chính quy R và S trên bảng chữ cái Σ thì: • r + s là biểu thức chính quy trên bảng chữ cái Σ biểu diễn ngôn ngữ R ∪ S • r. tức là nếu r là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ chính quy R thì r* là biểu thức chính quy suy rộng biểu diễn ngôn ngữ chính quy suy rộng R*. Nếu r. • r(s+t) = rs+rt.2 Một ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ là chính quy khi và chỉ khi nó được biểu diễn được bằng một biểu thức chính quy. • (rs)t = r(st). • (r+s)+t = r+(s+t). 021 | n ≥ 1} 42 .2/. ta có các kết quả sau về các ngôn ngữ chính quy: Định lý 3. Biểu thức chính quy suy rộng chấp nhận ε là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ {ε}. Trong các biểu thức chính quy ta có thể bỏ qua các dấu ngoặc và quy ước thứ tự các phép toán là phép lặp. khi không cần phân biệt. s. (s+t)r = sr+tr. Ta có: r = (01*+02)1 = 01*1+021. Thí dụ 3. và chấp nhận phép toán lặp (*).s là biểu thức chính quy trên bảng chữ cái Σ biểu diễn ngôn ngữ R. ta dùng khái niệm “biểu thức chính quy” chung cho cả “biểu thức chính quy” và “biểu thức chính quy suy rộng” 2/.S • r+ (hay s+) là biểu thức chính quy trên bảng chữ cái Σ biểu diễn ngôn ngữ R+ (hay S+) 3/. Chú ý: 1/.1 Xác định ngôn ngữ chính quy được biểu diễn bởi biểu thức r = (01*+02)1. phép nhân ghép và cuối cùng là các phép hợp. Trong hầu hết các trường hợp.

b) = {A}. a1). với E là ký hiệu mới và E ∉ Σ∪Δ. S.…. An-1→an∈P hay trong G có một suy dẫn là S├ a1A1├ a1a2A2├ …├ a1a2…an-1An-1├ a1…an-1an = ω. a1a2… an) hay ω ∈ T(A). Σ. Vì vậy ω ∈ L. Chứng minh: Giả sử L là ngôn ngữ bởi văn pham chính quy G = <Σ. Ta có L = L(G) trong đó G = <{a. Hay T(A) ⊆ L Vậy ta đã chứng minh L = T(A). F>.2 Sự liên hệ giữa otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Trong chương trước ta đã thấy rằng với mọi ngôn ngữ chính quy đều tồn tại một văn phạm chính quy sinh ra nó. trong đó: + Q = Δ ∪ {E}. ta sẽ thấy có một sự liên hệ tương tự như vậy giữa otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Định lý 3. E ∈ δ(An-1. ε)∩F ≠ ∅ hay S∈F. b}. δ(E. A}. {S→aS. Từ đó ta có S→a1A1. b) = {S}. do đó S∈F. tức là L = L(G). an-1). δ. A2 ∈ δ(A1. S. Từ định nghĩa của δ. 1/. {a. Lấy ω∈T(A): • nếu ω = ε: δ(S. An-1∈ δ(An-2. δ(B. A1→a2A2. E}. a) = ∅. δ(A. A→aB. a) = {B}. S→bS.2 Cho ngôn ngữ L = {ωabnab | n≥0. + F = {E} nếu quy tắc S → ε ∉ P và F = {E. …. δ(E. Δ. {S. ω∈{a. Đồ thị chuyển của A được cho trong hình 3. + ∀A∈Δ. a) = {S. a) = {B ∈ Δ | A→aB∈P}∪{E | A→a ∈ P} và δ(E. an-1). Trong trường hợp này δ(S. A. ∀a∈Σ ta đặt δ(A. δ(A. A2∈δ(A1. A→bA. an). an). ε)={S} nên ε∈T(A).3 Nếu L là một ngôn ngữ chính quy thì tồn tại một otomat hữu hạn không đơn định A đoán nhận L. Trong phần này. Lấy ω ∈ L: • nếu ω = ε: trong văn phạm G có quy tắc S→ε ∈ P. An-1 ∈ δ(An-2. ω)∩F ≠ ∅ với ω ≠ ε hay E ∈ δ(S. vậy có quy tắc S→ε ∈P. A1→a2A2. S. A2. B}. An-1→an trong P. a2). Xét otomat hữu hạn không đơn định A = < Q. …. δ(B. b) = {E}. b}. …. E∈δ(An-1. …. A. tức là tồn tại một otomat hữu hạn không đơn định đoán nhận L.3. b}*}. P>. E ∈ δ(S. q0. • nếu ω = a1a2 …an ≠ ε: Ta có suy dẫn S├ a1A1├ a1a2A2├…├ a1a2…an-1An-1├ a1…an-1an Do đó tồn tại dãy quy tắc S→a1A1. δ(S. + q0 = S.20: 43 . Xây dựng otomat hữu hạn không đơn định A = <{S. a1). S} nếu S → ε ∈ P. B. {E}>. trong đó δ(S. δ. a) = ∅. Thí dụ 3. B→b}> là văn phạm chính quy. a) = ∅ Ta chứng minh L = T(A). ω). tức là L = T(A). ta có A1 ∈ δ(S. Như vậy. b) = ∅. S→aA. a2). do đó tồn tại các trạng thái A1. Vậy L ⊆ T(A) 2/. và ngược lại ngôn ngữ sinh bởi văn phạm chính quy là ngôn ngữ chính quy. do đó ε ∈ L(G) • nếu ω = a1a2 …an ≠ ε: δ(S. An-1∈Δ sao cho A1∈ δ(S.

{q2}>. 44 . a1) = p1. …. trong đó δ(q0.3 Cho otomat hữu hạn đơn định A = <{q0. q2. δ(q2. với M = <Q. với giả thiết ε ∉ L. Chứng minh: Giả sử L = T(M). …. ω ≠ ε. …. q0.H. ta có suy dẫn trong G: q0 ├ a1q1├ a1a2q2├ …├ a1a2…an-1qn-1├ a1…an-1an = ω hay ω∈L(G). δ(qn-1. thật vậy ta có: T(A) = {ωabnab | n ≥ 0. b}*} = L Định lý 3. Lấy ω = a1a2 …an ∈ L. Lấy ω = a1a2 …an ∈ L(G). q0. δ. 0) = q2. a2) = q2. qn∈F tức là δ(q0. Vậy ta luôn có L(G) = L. qn-1→an-1qn-1. …. Do đó q0→a1q1. • Trong trường hợp ε ∈ L. qn-1→an ∈ P. q1.20 Đồ thị chuyển của otomat A trong thí dụ 3. a2). 1}. δ(qn-2. Vậy định lý được chứng minh. …. q2}. ω ≠ ε. Đồ thị chuyển của A là: H.2 Theo định lý trên. a) = p} ∪ {q→a | δ(q. Σ. 3. Xét văn phạm G = <Σ. δ(q1. an) = qn∈F. otomat A đoán nhận ngôn ngữ chính quy L. 3. 1/. P>.21 Đồ thị chuyển của otomat A trong thí dụ 3.4 Nếu L là ngôn ngữ được đoán nhận bởi một otomat hữu hạn đơn định thì L là một ngôn ngữ chính quy. qn-1 = δ(qn-2. q1→a2q2. q0. 0) = q1. đồng thời thêm vào G’ quy tắc q0→ε để nhận được văn phạm chính quy G’ sao cho L(G’) = L(G) ∪ {ε}. a1). δ(q1. 1) = q0. 001}*} là ngôn ngữ chính quy. δ(q1. ta xây dựng G’ tương đương với G trong đó ký hiệu xuất phát không xuất hiện trong bất kỳ vế phải của quy tắc nào. trong G tồn tại suy dẫn q0╞ ω hay q0├ a1q1├ a1a2q2├ … ├ a1a2…an-1qn-1├ a1…an-1an = ω. qn-1→an-1qn-1. ω) = qn∈ F hay ω ∈T(A) = L 2/. qn sao cho δ(q0.3 Dễ thấy rằng T(A) = {ω00 | ω∈{01. Q. khi đó tồn tại dãy trạng thái q1. ω∈{a. an-1). Thí dụ 3. F> là một otomat hữu hạn đơn định. p2 = δ(q1. δ. {0. qn-1→an ∈ P hay ta có p1 = δ(q0. • Ta chứng minh L(G) = L. trong đó P = {q→ap | δ(q. an-1) = qn-1. 1) = q0. a) = p∈F}. q1→a2q2. Khi đó G là một văn phạm chính quy. Do đó trong G có các quy tắc q0→a1q1.

1. ta có: • Biểu thức chính quy biểu diễn L (xem thí dụ 3. B→2C. Dù ta không xây dựng 45 . Tồn tại một văn phạm chính quy sinh ngôn ngữ L. Tồn tại một otomat hữu hạn đoán nhận L Thí dụ 3. {S→0A. A→1. 2/. Định lý 3. để khẳng định một ngôn ngữ L không phải là ngôn ngữ chính quy thì lại không hề đơn giản.4 cho biết D ⊂ R Vậy D = N = R. Tuy nhiên. S→0B.4 §4.1 cho biết D = N. Định lý 3. A. Định lý 2.2) là: r = 01*1+021 • Văn phạm chính quy sinh ngôn ngữ L: G = <{0. hoặc được sinh bởi một văn phạm chính quy. N là lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn không đơn định và R là lớp các ngôn ngữ chính quy.3 cho biết R ⊂ N.22 Đồ thị chuyển của otomat A trong thí dụ 3. b/. B. {S.4 Với ngôn ngữ chính quy L = {01n. 021 | n ≥ 1}. Tồn tại một biểu thúc chính quy biểu diễn L. c/. 3. Như vậy việc chứng minh một ngôn ngữ là chính quy là khá dễ dàng bằng cách chỉ ra rằng nó được xác định bằng một trong những cách trên. Gọi D là lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn đơn định. Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy Khi một ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn.Kết luận Từ các định lý trên ta có kết luận về sự liên hệ giữa otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy như sau: 1/. Ngôn ngữ L là chính quy khi và chỉ khi: a/. C}. A→1A. hoặc được xác định bởi một biểu thức chính quy thì nó là ngôn ngữ chính quy. S. C→1}> • Otomat hữu hạn A đoán nhận L có đồ thị chuyển là: H. 2}.

3. t2}. Thí dụ 4.1 46 . a) = t2. otomat tối tiểu của nó có thể không duy nhất. ta thấy ngay rằng không có đường đi nào từ t0 đến được đỉnh kết thúc t1. nhưng ta vẫn không thể kết luận được ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ chính quy. a) = t3. Tuy nhiên. 4. 3. t3}. với + Q = {t0. ω∈{a. có 4 trạng thái và có đồ thị chuyển như sau: H.24 Đồ thị chuyển của otomat tối tiểu M’ trong thí dụ 4. trước hết chúng ta quan tâm đến các otomat có số trạng thái ít nhất cùng đoán nhận ngôn ngữ L. cần có một tiêu chuẩn để căn cứ vào đó có thể kết luận một ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ chính quy. t2.1 Dễ thấy rằng otomat M đoán nhận ngôn ngữ: L = T(M) = {anbω | n≥0. t 3 = ∅. δ(t2. δ(t0. Định nghĩa 4. otomat M là đơn định. b) = t2. trong số đó.1 Otomat có số trạng thái ít nhất trong các otomat hữu hạn cùng đoán nhận ngôn ngữ L được gọi là otomat tối tiểu của ngôn ngữ L. Nhận xét: Dễ thấy rằng với mỗi ngôn ngữ L. bởi vì ta không thể khẳng định được rằng không tồn tại những văn phạm chính quy hay những otomat hữu hạn sinh ra L. với t0 = {q0}. q1}. a) = t2. Nhìn vào đồ thị chuyển của M. {a. δ(t3. t1 = {q1}. t0.được otomat hữu hạn. t1. có thể có nhiều otomat hữu hạn đoán nhận nó. + δ(t0. δ(t1. b}. δ(t1. F>. δ. δ(t2. vì vậy otomat M sẽ tương đương với otomat M’ có đồ thị chuyển như sau: H.23 Đồ thị chuyển của otomat M trong thí dụ 4. δ’(t3. a) = t0. tiêu chuẩn đó là điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy.1 Giả sử ta có otomat M = <Q. t2 = {q0. Như vậy. b}*}. b) = t3. văn phạm chính quy hay biểu thức chính quy để xác định L. b) = t2. b) = t3.1 Otomat tối tiểu Cùng một ngôn ngữ chính quy L. + F = {t1.

Rõ ràng là otomat M’ cũng đoán nhận ngôn ngữ L = T(M’) = {anbω | n≥0, ω∈{a, b}*}, M’ chỉ
có hai trạng thái và là otomat tối tiểu của ngôn ngữ L = {anbω | n≥0, ω∈{a, b}*}.
4.2 Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy
Định lý 4.1 Nếu L là ngôn ngữ chính quy thì tồn tại số nguyên dương n sao cho với mọi ω
∈ L mà |ω | ≥ n đều có thể phân tích được dưới dạng ω = uvw, (với |v| ≥ 1 hay v ≠ ε) mà với
mọi chỉ số i = 0, 1. 2,… ta có uviw ∈ L
Chứng minh: Vì L là một ngôn ngữ chính quy, khi đó tồn tại một otomat hữu hạn đoán nhận
nó. Giả sử L = T(A) , với A = <Q, Σ, δ, q0, F> là một otomat tối tiểu có n trạng thái, tức là |Q|
= n. Ta chứng minh n là số tự nhiên cần tìm.
Giả sử ω = a1a2…am ∈ L với m ≥ n. Khi đó ta có δ(q0, ω) ∈ F, tức là ∃q0, q1…, qm ∈ Q sao
cho δ(qi-1, ai) = qi, 1≤ i ≤ m và qm ∈ F. Do m ≥ n nên trong dãy q0, q1, …, qm có ít nhất hai
trạng thái trùng nhau, giả sử đó là qi = qk, i < k ≤ n, (với k là số nhỏ nhất mà ta có qi = qk)
Đặt u = a1…ai, v = ai+1…ak, w = ak+1…am. Ta có ω = uvw, |v| = |ai+1…ak| ≥ 1 (do i<k).
Ngoài ra ta có:

δ(q0, u) = qi = qk = δ(q0, uv),

theo bổ đề 1.1:

δ(q0, u) = δ(q0, uv) = δ(δ(q0, u), v) = δ(δ(q0, uv), v) = δ(q0, uv2),

Tương tự, ta có:

δ(q0, u) = δ(q0, uv2) = δ(δ(q0, u), v2) = δ(δ(q0, uv), v2) = δ(q0, uv3),

tiếp tục ta được:

δ(q0, u) = δ(q0, uvi), ∀i∈N.

Cuối cùng ta có:

δ(q0, uviw) = δ(δ(q0, uvi), w) = δ(δ(q0, uv), w) = δ(q0, uvw) ∈ F.

Vậy uviw ∈ L, ∀i = 0, 1, 2, ….
Định lý được chứng minh.
Hệ quả 4.1 Cho A là otomat hữu hạn đơn định có n trạng thái và L là ngôn ngữ được đoán
nhận bởi A. Khi đó L ≠ ∅ khi và chỉ khi ∃ ω ∈L sao |ω| < n.
Chứng minh: Điều kiện đủ là hiển nhiên. Bây giờ cho L ≠ ∅. Giả sử mọi từ trong L đều có độ
dài ≥ n. Gọi α là từ có độ dài nhỏ nhất trong L, mà |α| ≥ n. Theo định lý 4.1, ta có α = uvw,
trong đó |v| ≥ 1 và với mọi i = 0, 1, 2,… ta có uviw ∈ L. Với i = 0, uw∈L mà |uw| < |α| . Điều
này mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của |α|. Vậy tồn tại ω∈L sao cho |ω| < n.
Hệ quả 4.2 Tồn tại một ngôn ngữ phi ngữ cảnh mà không được đoán nhận bởi bất kỳ một
otomat hữu hạn đơn định nào.
Chứng minh: Xét ngôn ngữ L = {anbn | n ≥ 1} trên bảng chữ Σ = {a, b}. Ta có L = L(G), trong
đó G = <Σ, {S}, S, {S→aSb, S→ab}> là văn phạm phi ngữ cảnh. Giả sử L = T(A) với A =
<Q, Σ, δ, q0, F> là một otomat hữu hạn đơn định. Với n đủ lớn, α = anbn có |α| ≥ |Q|. Theo
định lý 1.1, ta có thể biểu diễn anbn = uvw, trong đó |v| ≥ 1, uviw∈L, ∀i = 0, 1, 2,… Ta hãy tập
trung phân tích t ừ v và vi:
− Nếu v chỉ chứa a (|v|a >0 và |v|b = 0) thì với i đủ lớn |uvi w |a > | uvi w|b.
− Nếu v chỉ chứa b (|v|b >0 và |v|a = 0) thì với i đủ lớn | uvi w |b > |uvi w|a

47

− Nếu |v|a >0 và |v|b > 0 thì với i = 2 ta có v = (ab)2 = abab, tức là a và b xen kẽ nhau
trong uviw, khi đó uviw không thể có dạng anbn.
Cả ba trường hợp đều mâu thuẫn với uviw∈L. Vậy không tồn tại một otomat hữu hạn đơn
định nào đoán nhận L, tức là L không phải là một ngôn ngữ chính quy.
Hệ quả này là một ứng dụng điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy, để chứng minh
một ngôn ngữ không phải là chính quy nếu nó không thỏa mãn điều kiện cần này.
Hệ quả trên cho thấy rằng tồn tại một ngôn ngữ phi ngữ cảnh mà không phải là ngôn
ngữ chính quy, tức là lớp các ngôn ngữ chính quy là tập con thực sự của lớp các ngôn ngữ phi
ngữ cảnh.

48

Bài tập chương 2
1. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn có đồ thị chuyển sau và xác định các ngôn ngữ được
đoán nhận bởi chúng.

a)

q0

0

0

q1

q2

1
b)

q0

a
a

1
q1

1

0
q3
1

b

2. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn đơn định đoán nhận các ngôn ngữ sau:
a) L = {anbm | n≥1, m≥1}.
b) L = {(01)n, (010)n | n≥0}.
c) L = {(aab)n(baa)m | n≥1, m≥1}.
3. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn đơn định đoán nhận các ngôn ngữ sau:
a) L1 = {ω∈{0, 1}* | ω bắt đầu đúng 3 chữ số 0}.
b) L2 = {ω∈{0, 1}* | ω không bắt đầu bởi hai chữ số 1 liên tiếp}.
4. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn đoán nhận các ngôn ngữ phần bù của các ngôn ngữ L1
và L2 trong bài tập 3.
Chú ý : Otomat huu han đơn định và đầy đủ thì phần bù của nó la otomat đổi két thành không
kết và ngược lại.
5. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn không đơn định đoán nhận các ngôn ngữ sau:
a) L = {ω1abaω2 | ω1, ω2∈{a, b}*}.
b) L = {ω∈{0, 1}* | ω bắt đầu bằng luỹ thừa dương của 101}.
c) L = {(1111)nω | ω∈{0, 1}*, n≥0}.
6. Hãy thành lập các văn phạm chính quy sinh ra các ngôn ngữ mà được đoán nhận bởi các
otomat hữu hạn không đơn định sau:
a) A = <{q0, q1, q2, q3, q4}, {a, b}, δ, q0, {q2, q4}>, trong đó:
δ(q0, a) = {q0, q1}, δ(q0, b) = {q0, q1}, δ(q1, a) = ∅, δ(q1, b) = {q2}, δ(q2, a) = {q2}, δ(q2, b) =
{q2}, δ(q3, a) = {q4}, δ(q3, b) = ∅, δ(q4, a) = {q4}, δ(q4, b) = {q4}.
b) A = <{q0, q1}, {0, 1}, δ, q0, {q1}>, trong đó:
δ(q0, 0) = {q0, q1}, δ(q0, 1) = {q1}, δ(q1, 0) = ∅, δ(q1, 1) = {q0, q1}.

49

7. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn đơn định đoán nhận các ngôn ngữ mà được sinh bởi các
văn phạm chính quy sau:
a) G = <{a, b, c}, {S, A, B, C, D}, S, {S→aB, S→aC, B→aA, C→bD,
D→bC, D→bA, A→cA, A→c}>.
b) G = <{0, 1}, {S, A, B, C, D, E}, S,{S→ε, S→1A, B→0C, B→0D, A→1B, B→1D,
D→0E, C→1B, C→0A, E→1A, D→1E, E→0B, A→0D, E→1, C→1}>.
8. Hãy xây dựng các otomat hữu hạn đơn định đoán nhận các ngôn ngữ được biểu diễn bởi
các biểu thức chính quy sau:
a) bba(a+b)*.
b) (a+b)*bab.
c) (bb+a)*
d) (aa+b)*.
e) (bb+a)*(aa+b)*.
9. Cho ôtomat A = (S, Σ , s1, δ, F), với tập trạng thái S = {s1, s2, s3, s4}, bảng chữ cái Σ = { a,
b}, F = {s4}, và hàm chuyển trạng thái cho bởi bảng sau:
δ

s1

s2

a

{ s2, s4}

s3

b

{ s3, s4}

s3

s4
s3

s4

a. Viết đồ thị chuyển của ôtomat A.
b. Tìm otomat M đơn định và đầy đủ tương đương với otomat A
c. Viết đồ thị chuyển của ôtomat M
10. Cho otomat A = (S, Σ , s1, δ, F), với tập trạng thái S = {s1, s2, s3}, Σ = { a, b, c}, F = {s3},
và hàm chuyển trạng thái cho bởi bảng sau:
δ

s1

s2

s3

a

s2

s3

{s1, s2}

b

s3

s1

c

s3

s1

a. Viết đồ thị chuyển của otomat A.
b. Tìm otomat M = (Q, Σ , q1, f, P ),đơn định và đầu đủ, tương đương với otomat A
c. Viết đồ thị chuyển của otomat M.

50

Cấu trúc cú pháp của một xâu vào được xác định từ dãy các quy tắc suy từ xâu đó.1 Mô tả otomat đẩy xuống 3. Trong quá trình dịch từ chương trình nguồn ra chương trình đích. tức là tìm các quy tắc sinh của văn phạm G để sinh ra xâu ω. Chương này gồm các nội dung chủ yếu sau: § 1. người ta sử dụng cấu trúc cú pháp của văn phạm phi ngữ cảnh để phân tích các xâu vào.3 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống 51 . chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ phi ngữ cảnh cùng với những cơ chế để sinh lớp ngôn ngữ này. Nói cách khác là với xâu vào ω và một văn phạm phi ngữ cảnh G. Dạng chuẩn Chomsky 2.2 Rút gọn các văn phạm phi ngữ cảnh § 2. Otomat đẩy xuống 3.2 Định nghĩa otomat đẩy xuống 3.1 Cây suy dẫn đầy đủ trong văn phạm phi ngữ cảnh 1. cần trả lời câu hỏi: ω∈L(G) hay không? Nếu có thì hãy tìm cách biểu diễn ω bằng văn phạm. đõ là các văn phạm phi ngữ cảnh và các otomat có bộ nhớ đẩy xuống (pushdown otomata). Dựa vào dãy các quy tắc đó. Văn phạm phi ngữ cảnh và cây suy dẫn của nó.1 Văn phạm chuẩn Chomsky 2. 1.2 Đưa văn phạm phi ngữ cảnh về dạng chuẩn Chomsky § 3.Chương 3 OTOMAT ĐẨY XUỐNG VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH Mở đầu Đối với các lớp văn phạm được phân loại theo Chomsky. Trong chương này. lớp văn phạm phi ngữ cảnh có vai trò quan trọng nhất trong việc ứng dụng để xây dựng các ngôn ngữ lập trình và các chương trình dịch. bộ phân tích cú pháp của chương trình dịch sẽ cho biết xâu vào đang xét có thuộc vào xâu do văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra hay không.

1 Cây suy dẫn của từ ω = b+(a+c)∗b trong G1 • G2 = <{a. nk là các con của đỉnh m theo thứ tự từ trái sang phải và được gán nhãn B1. B B Nếu đọc tất cả nhãn ở các lá theo thứ tự từ trái sang phải. …. Σ∪Δ∪{ε}. )}. 3. …. A→aAb | ab}>. {S.1 Cây suy dẫn đầy đủ trong văn phạm phi ngữ cảnh Định nghĩa 1. c.{S→S+S | A∗A | a | b | c. Mỗi đỉnh của cây được gán một nhãn là các ký hiệu trong tập Gốc của cây được gán nhãn là S. (. A→(S+S) | a | b|c}> Cây suy dẫn của từ b+(a+c)∗b trong G1 là: H.§1.1 Cho các văn phạm phi ngữ cảnh: • G1 = <{a. Bk tương ứng thì A→B1B2…Bk là một quy tắc trong P của văn phạm G. 4. n2. B2. 2. A}. 4. Cây suy dẫn đầy đủ trong văn phạm G là một đồ thị hữu hạn có hướng. Mỗi đỉnh ngoài (lá của cây) được gán nhãn là một ký hiệu trong tập Σ. Mỗi đỉnh trong được gán nhãn là một ký hiệu nào đó trong Δ. P>. ta sẽ nhận được một từ nào đó. không có chu trình và thoả mãn bốn điều kiện sau: 1. Từ đó sẽ là một phần tử trong L(G) và được gọi là kết quả của cây suy dẫn trong G. S. b}. S. ∗. còn các đỉnh n1. +.2 dưới đây: 52 . Δ. b. {S→Sa | Aa. Thí dụ 1. Cây suy dẫn của từ ω = anbnam trong G2 được cho trong hình 4.{S.1 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. Văn phạm phi ngữ cảnh và cây suy dẫn của nó 1. S. A}. Nếu đỉnh m được gán nhãn là A ∈ Δ.

A. Δ. 53 . Khi đó ω ∈ L(G) khi và chỉ khi tồn tại một cây suy dẫn đầy đủ trong G có kết quả là ω. a2. Δ. {S}. …. Cây suy dẫn của từ ωωR = a1a2…anan…a2a1 trong G3 là: H. đặt GA = <Σ. 4. S. Chứng minh: Do ω ≠ ε nên ta có thể giả thiết rằng S→ε ∉P. ta có GA là văn phạm phi ngữ cảnh. 4.2 Cây suy dẫn của từ ω = anbnam trong G2 • G3 = <{Σ={a1.1 Cho G = <Σ. S. Ta sẽ chứng tỏ rằng ω∈L(GA) khi và chỉ khi tồn tại một cây suy dẫn trong GA có kết quả là ω. {S→aSa.3 Cây suy dẫn của từ ωωR = a1a2…anan…a2a1 trong G3 Định lý 1. Bây giờ với mọi A∈Δ. P>.H. an}. S→aa | a∈Σ}>. P> là văn phạm phi ngữ cảnh và ω∈Σ* \ {ε}.

do đó các con của A phải là các đỉnh được gán bởi các ký hiệu kết thúc. Xét một cây suy dẫn trong GA có kết quả là ω và trong cây có n ký hiệu không kết thúc. b2. Mệnh đề này được chứng minh bằng quy nạp theo độ dài của suy dẫn. nếu A ╞ ω = b1b2 …bk (suy dẫn một bước) thì có thể xây dựng một cây có gốc là A và các con từ trái sang phải lần lượt được gán cac nhãn là b1. ta có A→b1b2…bk hay A╞ ω. Sử dụng các suy dẫn này và quy tắc A→B1B2…Bk. …. C2. …. Gọi các con của A theo thứ tự từ trái sang phải là B1. …. Xét các cây con mà gốc của nó là C1. P>. …. Đảo lại.Cm. Gọi αi là kết quả của cây suy dẫn gốc Ci. ta sẽ chỉ ra rằng ω ∈L(GA). Giả sử mệnh đề đúng với mọi cây suy dẫn có số ký hiệu không kết thúc là n−1. bk. 4. Giả sử mệnh đề đúng với mọi suy dẫn có độ dài không lớn hơn n. ta nhận được: B B A ╞ B1B2…Bk ╞ ω1C1ω2C2 …ωmCmωm+1╞ …╞ ω1α1ω2α2 …ωmαmωm+1. …. Giả sử quy tắc đầu tiên trong suy dẫn này là A→B1B2…Bk và C1. C2. …. 54 . Cm ╞ αm. Bằng quy nạp theo n. chẳng hạn b1. B2. Theo giả thiết quy nạp. Giả sử trong các đỉnh này có các đỉnh trong là C1. S. Nếu tổng số ký hiệu không kết thúc trong cây là 1.4 Cây suy dẫn có kết quả là ω Định nghĩa 1. Vì tập các quy tắc trong GCi chứa trong tập các quy tắc trong GA nên ta có các suy dẫn trong GA là C1╞ α1. có nghĩa là B1B2…Bk = ω1C1ω2C2 …ωmCmωm+1.Giả sử ω là kết quả của một cây suy dẫn trong GA và n là số ký hiệu không kết thúc trong cây. Cho suy dẫn trong GA là A╞ ω có độ dài n+1. Cm. bk. …. Nếu các đỉnh này đều là lá thì cây gốc A chỉ có một đỉnh có ký hiệu không kết thúc. ký hiệu này phải là A và là gốc của cây. Trước hết. ở đây Ci╞ αi có độ dài không vượt quá n. Theo giả thiết quy nạp. Theo định nghĩa của cây suy dẫn. C2. C2╞ α2. b2. Δ. Ta nói văn phạm G là nhập nhằng hay đa nghĩa nếu tồn tại một xâu ω là kết quả của hai cây suy dẫn khác nhau trong G. B Do kết quả của cây suy dẫn trong GA là ω nên ω = ω1α1ω2α2 …ωmαmωm+1 hay ω∈L(GA).2 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. ta cần chứng minh rằng nếu có suy dẫn A╞ ω (ω ≠ ε) trong GA thì có thể xây dựng một cây suy dẫn trong GA có kết quả là ω. Cm là các ký hiệu không kết thúc trong các Bi (1≤ i ≤k). αi∈L(Gi). tồn tại các cây Ti của GCi mà kết quả của nó là αi và do đó ta có thể xây dựng trong GA cây suy dẫn có kết quả là ω như sau: B B B H. Bk.

{S→A.5: H.5 Hai cây suy dẫn khác nhau cho từ ω = b+a∗b+a Cùng với văn phạm G ở trên. X∈Σ∪Δ và ω∈ Σ*. +. b. {S. S→S∗S.2 Rút gọn các văn phạm phi ngữ cảnh Trong một văn phạm phi ngữ cảnh có thể có nhiều yếu tố thừa. A→a. X được gọi là ký hiệu có ích nếu tồn tại suy dẫn S╞ αXβ╞ ω. {S→S+S. S. A}. sao cho việc loại bỏ đó không làm ảnh hưởng tới quá trình sinh ngôn ngữ. vì xâu ω = b+a∗b+a có hai suy dẫn trái khác nhau trong G được cho trong hình 4. văn phạm G’ = <{a. trong đó α. S. Định nghĩa 1. P>. Thí dụ 1. hoặc có những quy tắc dạng A→B chỉ làm mất thời gian trong quá trình hình thành các xâu của ngôn ngữ. ∗}. S→a. +. ∗}. Ngôn ngữ do văn phạm G sinh ra gọi là ngôn ngữ nhập nhằng nếu G là văn phạm nhập nhằng. Điều đó có nghĩa là chỉ cần giữ lại các ký hiệu và các quy tắc có ích trong văn phạm G mà chúng thực sự là cần thiết trong quá trình sinh ngôn ngữ mà thôi. A→A∗A. S. β∈ (Σ∪Δ)*. {S}.3 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. S→A+S. 4. ta nói G là không nhập nhằng hay đơn nghĩa. Vì lẽ đó cần loại bỏ những yếu tố dư thừa không có ích trong việc sinh ngôn ngữ. chẳng hạn có những ký hiệu không hề tham gia vào quá trình sinh các ngôn ngữ.Trong trường hợp ngược lại. 55 .2 Văn phạm phi ngữ cảnh sau là nhập nhằng: G = <{a. 1. Một văn phạm phi ngữ cảnh được gọi là nhập nhằng vĩnh cửu nếu không tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh đơn nghĩa nào tương đương với nó. b. Δ. A→b}> là đơn nghĩa và L(G’) = L(G). S→b}>.

Chứng minh: Từ tập quy tắc P của G. Bổ đề 1. Ta xây dựng tiếp tập quy tắc P’ gồm các quy tắc trong P mà các ký hiệu có mặt trong đó đều thuộc tập Σ∪Δ’. Khi đó ta xây dựng được tập Δ’. Khi đó tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh G’ = <Σ’. + Nếu A→X1X2…Xn là quy tắc trong P mà Xi∈Σ hoặc Xi là biến đã được kết nạp vào Δ’ thì ta kết nạp A vào Δ’. P’> tương đương với G sao cho ∀ X ∈ Σ’∪Δ’ có α. P> với L(G) ≠ ∅. Từ X không thể dẫn ra một xâu ω ∈ Σ*. Thủ tục kết nạp trên sẽ ngừng khi không còn bổ sung thêm được bất kỳ ký hiệu nào nữa vào các tập Σ’ và Δ’. Khi đó tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh G’= <Σ.Nếu ký hiệu X không thoả mãn điều kiện trên thì X được gọi là ký hiệu thừa.2 (loại ký hiệu không đến được) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. ta sẽ xây dựng các ký hiệu cho tập Δ’. ta xây dựng Δ’ như sau: + Nếu trong P có quy tắc dạng A→ω với A∈Δ. Chứng minh: Xây dựng tập Σ’ và Δ’ như sau: Đưa ký hiệu S vào Δ’. Δ’. Vì P là hữu hạn nên quá trình sẽ được dừng lại sau một số hữu hạn bước. Từ hai bổ đề trên ta có: 56 . Δ. Δ. Từ ký hiệu xuất phát S không thể dẫn được một xâu nào có chứa ký hiệu X. ta có L(G) = L(G’). Δ’. P’> tương đương với G sao cho ∀ A ∈ Δ’ có một xâu ω ∈ Σ* để A╞ ω.1 (loại ký hiệu vô sinh) Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. 2/. ở đây α∈(Σ’∪Δ’)* thì ta kết nạp các ký hiệu phụ trong α vào Δ’. ω∈Σ* thì kết nạp A vào Δ’. P>. còn các ký hiệu kết thúc trong α thì kết nạp vào Σ’. Khi đó ta nói ký hiệu X là ký hiệu không đến được. S. S. Nếu một ký hiệu A đã được kết nạp vào Δ’ và A→α. S. Như vậy một ký hiệu là thừa nếu nó hoăc là ký hiệu vô sinh hoặc là ký hiệu không đến được. Bổ đề 1. S. Với cách xây dựng đó. trong đó G’ chỉ gồm các ký hiệu đến được. Như vậy X là ký hiệu thừa nếu: 1/. Tập quy tắc P’ được xây dựng như sau: P’ bao gồm mọi quy tắc trong P mà chứa các ký hiệu thuộc tập Σ’∪Δ’. β ∈ (Σ’∪Δ’)* để cho S╞ αXβ. Ký hiệu X có tính chất như thế được gọi là ký hiệu vô sinh. Cứ tiếp tục xét các quy tắc trong P.

Chứng minh: Giả sử G = <Σ. với A. ta đưa vào P’ quy tắc S→αAβ và A→ω đều là các quy tắc không đơn nhưng chức năng sinh ngôn ngữ tương đương với quy tắc A→B. ở đây α. Vậy thay cho A→B.3 Văn phạm phi ngữ cảnh G = <{a. Ta xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G’ = <Σ. {S. với A ∈ Δ và a ∈ Σ không phải là quy tắc đơn.4 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. thiếu chính xác. S→a}>. chỉ sai khác một từ rỗng. A. Đưa tất cả các quy tắc không đơn của P vào P’. P>. P’> không chứa các ε-quy tắc sao cho L(G’) = L(G) \ {ε} 57 . Khi đó tồn tại một văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ’. Δ. S. A→B. P>. S→A∗B. ∗}. Quy tắc trong P có dạng A→B. Định nghĩa 1. P> là văn phạm phi ngữ cảnh có chứa quy tắc đơn (và không chứa ký hiệu thừa).β ∈(Σ∪Δ)*. Δ. thì ta nói G có ε-quy tắc. ω∈Σ* do Δ gồm các ký hiệu không thừa. B}. S. giả sử L = L(G). S. {S→S+A. S. A→A∗B. ở đây A. +. A ∈ Δ. Các ε-quy tắc cũng làm văn phạm phi ngữ cảnh trở nên cồng kềnh. nếu trong P có quy tắc A→ε.4 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. B∈Δ. Quy tắc đơn có tác dụng làm kéo dài quá trình sinh ra ngôn ngữ. S. còn nếu trong L(G) có chứa từ rỗng ε. thì tồn tại suy dẫn S ╞ αAβ╞ αBβ╞ αωβ. Định lý 1. B→a. {S. Δ. được gọi là quy tắc đơn hay phép đổi tên. +. S.Định lý 1. Nếu trong P có quy tắc A→B.5 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ.2 Mọi ngôn ngữ phi ngữ cảnh khác rỗng đều có thể được sinh ra từ một văn phạm phi ngữ cảnh không có ký hiệu thừa.3 Đối với mọi văn phạm phi ngữ cảnh mà trong tập các quy tắc của nó có quy tắc đơn thì tồn tại một văn phạm phi ngữ cảnh tương đương với nó mà trong tập các quy tắc của nó không chứa quy tắc đơn. Chú ý rằng nếu L(G) không chứa từ rống ε thì có thể loại hết các ε-quy tắc trong P để được một văn phạm mới tương đương với G. A→A∗B. S. A→a. Lưu ý rằng quy tắc A→a. Định nghĩa 1. B}. P>. Δ’. B→a}> tương đương với văn phạm phi ngữ cảnh sau không còn các quy tắc đơn: G’ = <{a. thì không thể loại hết các ε-quy tắc khỏi G (ít nhất trong G phải chứa quy tắc S→ε). S→A. A. Δ. B∈Δ. P’> tương đương với G và không chứa quy tắc đơn. Định lý dưới đây cho phép loại bỏ các ε-quy tắc trong văn phạm phi ngữ cảnh để được một văn phạm mới tương đương. {S→S+A. Thí dụ 1. vì vậy ta sẽ tìm cách loại quy tắc đơn mà không làm ảnh hưởng tới quá trình sinh ra ngôn ngữ của văn phạm đã cho. Định lý 1. S. Δ. ∗}.

ta luôn giả thiết văn phạm G là không chứa các ký hiệu thừa. A→aA. B}. B. A. B→ε}. A→ε. Các quy tắc đơn. I→A. với A. b/. Với các Xi là ký hiệu triệt tiêu thì mỗi lần thay một tập con của các ký hiệu triệt tiêu này bởi các ký hiệu rỗng ε để được một quy tắc mới. a ∈ Σ. b}. j ≥ 1}. Δ. Các quy tắc có vế phải nhiều hơn hai ký hiệu. Các ε-quy tắc (các quy tắc rỗng). n . dù mọi Xi đều là ký hiệu triệt tiêu. 2/. Vậy ta có G’ = <{a. 58 . c/. j ≥ 0}. I→B. B→bB. Xi ∈ (Σ∪Δ)*. Không thay tất cả các αi bởi các ký hiệu rỗng. A→aA. P> được gọi là văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky. Tìm tất cả các ký hiệu triệt tiêu (nullable symbol) theo thủ tục: • Nếu A→ε ∈ P thì A là ký hiệu triệt tiêu • Nếu B→α ∈ P mà α là một xâu gồm toàn ký hiệu triệt tiêu thì B là ký hiệu triệt tiêu • Lặp lại các bước trên cho đến khi không tìm thêm được ký hiệu triệt tiêu nào nữa. + Tập quy tắc P’ = { I→AB. B→bB. C ∈ Δ. B ∈ Δ. I. c/. còn L(G) = {an. không có các ký hiệu thừa. (giữ nguyên Xi) b/.4 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <{a. Ta sẽ xây dựng văn phạm G’ không chứa các quy tắc rỗng theo các bước sau: 1/. n . Thí dụ 1. {I. §2. nếu mọi quy tắc đều có dạng A→BC hoặc A→a. Hãy xây dựng văn phạm G’ không có các ε-quy tắc. S. aibj | m. bm. sao cho L(G’) = L(G) \ { ε }.Chứng minh: Theo định lý 1. bm. B→b }. aibj | m. Xây dựng tập quy tắc P’ • Loại tất cả các quy tắc rỗng trong P (có dạng A→ε). Dễ dàng nhận thấy L(G’) = {an. + Dễ thấy G là không có các ký hiệu thừa + Các ký hiệu triệt tiêu là A và B. thì đưa vào P’ tất cả các quy tắc dạng A→ α1 α2 …αn (*) sao cho: a/. có thể nhận xét rằng các văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky sẽ không có các quy tắc thuộc các loại sau: a/.1 Văn phạm chuẩn của Chomsky Định nghĩa 2. Nếu Xi không phải ký hiệu triệt tiêu thì αi = Xi. {I. I. dạng A→B. Các quy tắc mà vế phải có cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ.1 Văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. • Tập quy tắc mới P’ được xác định như sau: Nếu A→X1X2…Xn ∈ P. A. d/. P’ > là văn phạm không chứa các ε-quy tắc. Dạng chuẩn Chomsky 2. P > với tập quy tắc P = {I→AB. A. i. b}. B}. i. Như vậy. A→a.2.

S→aA. B}. B→b}. B→bB. ta chỉ cần loại bỏ các quy tắc mà vế phải có chứa cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ hoặc các quy tắc mà vế phải nhiều hơn hai ký hiệu. 1. S. nếu Xi ∈ Δ thì giữ nguyên Xi. tức là các quy tắc (1) có dạng: A→X1 X2 …Xm . ta có thể loại hết các quy tắc đơn trong G. P>.3. Thí dụ 2. Z2.1 cho văn phạm G1. Δ. A. với Xi ∈ Σ∪Δ . Bây giờ áp dụng định lý 3. vậy G2 chính là văn phạm G’ ở dạng chuẩn Chomsky cần tìm. ta thêm vào ký hiệu phụ Aa. A→a. ta nhận được văn phạm G1 = <Σ. thêm Aa vào tập ký hiệu phụ mới Δ2.3 và 1. Bước 2: Bây giờ trong G1 cần loại bỏ các quy tắc mà vế phải có độ dài lớn hơn 2. thêm quy tắc Aa→a vào tập quy tắc mới P2. P’> tương đương với nó. quy tắc (1) trở thành : A→Y1 Y2 …Ym . P1> với Δ1 và P1 nhận được từ Δ và P sau khi thêm vào các ký hiệ ơhụ mới và các quy tắc mới như trên. với m>2. S. là các quy tắc dạng: A→Y1Y2 …Ym . S. B→b}. luôn tồn tại một văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng chuẩn Chomsky G’ = <Σ. A→b. với tập quy tắc P = {S→A. {S.2. S→bB. A. 59 . Rõ ràng L(G1) = L(G) mà G1 không chứa các quy tắc mà vế phải có cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ. A→aA. S→b. Dễ dàng chỉ ra rằng L(G2) = L(G1) = L(G). Δ2. 2. b}.Ta sẽ chứng tỏ rằng có thể đưa một văn phạm phi ngữ cảnh bất kỳ về văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky. Chứng minh: Theo các định lý 1. A→aA ta thay a bởi Aa. B}. Sau bước 1. A→aA. S. Xét tất cả các Xi trong quy tắc (1). Yi ∈ Δ1 (2) Ta thêm m-2 ký hiệu phụ Z1.4 ở phần trên. không chứa các quy tác vế phải gồm cà ký hiệu chính và ký hiệu phụ. Z1→Y2Z2. với Yi là các ký hiệu phụ (Yi = Xi nếu Xi ∈ Δ. P2> không chứa các quy tắc có vế phải nhiều hơn 2 ký hiệu. S→ABA. A→a. và thêm vào m-2 quy tắc sau đây: A→Y1Z1. A→B.1 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G = <{a. B→bB. P1>. b}. Δ1.1 Đối với văn phạm phi ngữ cảnh tùy ý G = <Σ. không chứa các ε-qui tắc và không chứa các qui tắc đơn. và thêm vào quy tắc Aa→a. tức là L(G) = L(G’). với P1 = {S→ABA. Việc loại bỏ các quy tắc không hợp lệ này tiến hành theo hai bước sau: Bước 1: Với các quy tắc vế phải có chứa cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ. Để xây dựng văn phạm mới G’ ở dạng chuẩn Chomsky. {S. Lặp lại quá trình trên với tất cả các Xi trong quy tắc (1). Áp dụng định lý 1. Hãy xây dựng văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky tương đương với G. gồm toàn ký hiệu phụ. … Zm-2 vào tập Δ1. để được văn phạm tương đương mà không chứa quy tắc đơn G1 = <{a. Yi = Ai nếu Xi = a ∈ Σ). nếu Xi = a ∈ Σ. Δ’. ta thay tất cả các quy tắc mà vế phải có chứa cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ: + Với các quy tắc S→aA. thay Xi trong quy tắc (1) bởi Aa.2 Đưa văn phạm phi ngữ cảnh về dạng chuẩn Chomsky Định lý 2. ta có thể giả thiết văn phạm G là không chứa các ký hiệu thừa. Ta nhận được văn phạm mới G2 < Σ. …. S. P>. Zm-2→Ym-1Ym. Z2→Y3Z3. A→bB. S. S→a.

Ngăn xếp được tổ chức theo nguyên tắc ký hiệu vào sau thì ra trước (LIFO). A→a. A→a. B. A→b. với P3 = {S→AC. b}. S→a. Cuối cùng. Khi đưa ký hiệu vào ngăn xếp thì ký hiệu đó được trở thành ký hiệu đầu của ngăn xếp. S→AbB. A→b. + Với G2. Văn phạm G3 ~ G2 ~ G1 ~ G. C→BA. Tương tự. ta giảm độ dài vế phải các quy tác có hơn hai ký hiệu: thay quy tắc S→ABA bởi hai quy tắc S→AC. một bộ nhớ Stack và một bộ điều khiển như hình 4. Khi ngăn xếp đọc thì ký hiệu đó là ký hiệu trên cùng và khi ký hiệu đó được xong thì nó sẽ bị loại khỏi ngăn xếp. §3. B. {S. Ab}. otomat đẩy xuống còn có thêm băng làm việc (ngăn xếp hay stack). S. {S. lớp các ngôn ngữ chính quy do văn phạm chính quy sinh ra cũng trùng với lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat hữu hạn (đơn định hoặc không đơn định). B→AbB. S. B→b} không có quy tắc nào mà vế phải có cả ký hiệu chính và ký hiệu phụ. S→AaA. S→b. chỉ có lớp otomat đẩy xuống không đơn định mới có thể đoán nhận hết lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Aa.+ Với các quy tắc S→bB. B→bB ta thay b bởi Ab. giống như ổ nạp đạn. B→b}. A. Tuy vậy. C}. ta chỉ đề cập tới các otomat đẩy xuống không đơn định. Ở đây. Ab. Đầu đọc của otomat cho phép đọc lần lượt các ký hiệu trên băng vào từ trái sang phải. Một otomat đẩy xuống bao gồm một băng vào. S→b. A→AaA. và thêm C vào tập ký hiệu phụ. A→bB. nhờ có nó mà bộ nhớ của otomat đẩy xuống được tăng lên so với khả năng nhớ của otomat hữu hạn. lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi lớp các otomat đẩy xuống đơn định là khá rộng. Otomat đẩy xuống Như ta đã biết.6 dưới đây: 60 . hay gọn hơn là PA và cũng được hiểu là các otomat dẩy xuống không đơn định. 3. với P2 = {S→ABA. P2>. Một ngăn xếp như vậy còn được gọi là một danh sách đẩy xuống. S→a. Khi cần chỉ rõ các otomat đẩy xuống đơn định ta sẽ ký hiệu là DPA-Deteministic Pushdown Automata). ta sẽ thấy trong phần này là lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh do các văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra sẽ trùng với lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống không đơn định (Nondeteministic Pushdown Automata). C→BA. Aa.1 Mô tả otomat đẩy xuống Otomat đẩy xuống cũng như otomat hữu hạn có bộ điều khiển là tập hữu hạn các trạng thái. (thường ký hiệu là NPA. Còn otomat đẩy xuống đơn định chỉ có khả năng đoán nhận được lớp con thực sự của lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh mà thôi. và rõ ràng G2 ~ G1~ G. A→AbB. Ta nhận được G2 = <{a. b}. S→AaA. P3>. A→AaA. A. A→AbB. mà G3 là ở dạng chuẩn Chomsky. B→AbB. Ngoài ra. ta được văn phạm G3 = <{a. Đáng lưu ý. thêm quy tắc Ab→b vào tập quy tắc mới P2. thêm Ab vào tập ký hiệu phụ mới Δ2. nó bao gồm phần lớn các ngôn ngữ lập trình hiện nay. S→AbB.

{S→0S0. Căn cứ vào trạng thái hiện tại của bộ điều khiển. đầu đọc đọc ký hiệu trên băng vào là 0 hoặc 1 và nó đưa ký hiệu đó vào ngăn xếp. Dễ dàng thấy rằng L(G) = {ωcωR | ω∈{0. 1. q trong đó p là trạng thái đầu. 01S10.H. Nếu đầu đọc chuyển sang ô bên phải thì ta gọi quá trình trên là một bước chuyển. Cách 2: Xâu vào được đọc xong và ngăn xếp trở thành rỗng. 010S010. S. Khi ở trạng thái đầu p. Otomat đẩy xuống có hai trạng thái p. Thí dụ 3. Thực chất của bước chuyển “nhắm mắt” là sự tạm ngừng quan sát băng vào để chấn chỉnh lại ngăn xếp. Chẳng hạn. Ngược lại. trạng thái của otomat vẫn là p và đầu đọc lại được chuyển sang phải một ô. nếu ký hiệu vào không ảnh hưởng tới bước chuyển thì ta gọi đó là bước chuyển “nhắm mắt” và trong bước chuyển đó đầu đọc vẫn đứng yên tại chỗ. 0S0. Đầu đọc dịch chuyển sang bên phải một ô và đọc ký hiệu trên ô mới này. 4. đối với xâu ω = 010011 thì xâu ωcωR = 010011c110010 sẽ có dẫn xuất sau đây: (S. S→1S1. otomat đẩy xuống sẽ chuyển sang một trạng thái mới nào đó và đồng thời đầu đọc có thể được chuyển sang ô bên phải. 61 . 01001S10010. {S}. 010011c110010). Có hai cách đoán nhận xâu vào của otomat đẩy xuống: Cách 1: Xâu vào được đọc xong và otomat đẩy xuống chuyển được về một trạng thái kết thúc nào đó. 010011S110010. Nếu ký hiệu này là 0 hoặc 1 thì otomat đẩy xuống đưa ký hiệu đó vào ngăn xếp. Trạng thái của otomat đẩy xuống lúc đó vẫn là p. 1}*} (ωR là xâu viết các ký hiệu của xâu ω theo một thứ tự ngược lại). Đầu đọc dịch chuyển từ trái sang phải. Mặt khác xâu ωcωR có thể được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống như sau: Trước hết đặt xâu x = ωcωR lên băng vào.1 Cho văn phạm phi ngữ cảnh: G = <{0. S→c}>. c}. 0100S0010. Sau này ta sẽ chỉ ra hai cách đoán nhận trên là tương đương. Ban đầu ngăn xếp rỗng.6 Mô hình làm việc của một otomat đảy xuống. ký hiệu vào mà đầu đọc đang quan sát và ký hiệu trên cùng của ngăn xếp.

z ∈ Δ. + Σ là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu. đọc ký hiệu a ở băng vào và z là ký hiệu ở đỉnh 62 . Σ. γm>}. Quá trình đó cứ tiếp tục và có hai khả năng xảy ra: 1/. Tại thời điểm này ngăn xếp xuất hiện xâu ω. otomat đẩy xuống chuyển đầu đọc sang phải một ô. + Δ là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu. 2(Q × Δ*) là tập các tập con của Q×Δ*. a.1 Một otomat đẩy xuống là một bộ bảy: M = <Q. <q2. F>. Khi đó otomat sẽ chuyển trạng thái p sang trạng thái q và đầu đọc chuyển sang phải một ô. Các ký hiệu ở ngăn xếp chưa bị loại hết thì đầu đọc gặp ký hiệu trên xâu vào khác với ký hiệu trên cùng của ngăn xếp. …. Nó đang ở trạng thái q. δ. <qm. mà các ký hiệu của nó gọi là các ký hiệu của ngăn xếp. (i = 1. khác rỗng các trạng thái sao cho Σ∩Q = ∅. Nhờ có ngăn xếp mà otomat đẩy xuống có khả năng nhớ được nửa đầu của xâu x = ωcω với ω có độ dài tuỳ ý và sau đó nó so sánh dần với nửa cuối ωR của x. Otomat đẩy xuống đọc hết xâu x và ngăn xếp trở thành rỗng thì otomat dừng lại và đoán nhận được xâu x = ωcωR. 2/. Nếu ký hiệu của ô này bằng ký hiệu của ô trên cùng của ngăn xếp thì otomat đẩy xuống loại ký hiệu trên cùng ra khỏi ngăn xếp. + Q là một tập hữu hạn. z) = {<q1. còn trạng thái vẫn là q. mỗi ký hiệu trong Σ gọi là ký hiệu vào.2 Định nghĩa otomat đẩy xuống Định nghĩa 3. m) được gọi là một bước chuyển của otomat đẩy xuống M. + z0 ∈ Δ là ký hiệu đặc biệt. + q0 ∈ Q gọi là trạng thái khởi đầu. γi ∈ Δ*. còn trạng thái của otomat là q. a ∈ Σ. Otomat hữu hạn không có khả năng này. Đầu đọc đang chỉ ô bên phải ký hiệu c. q0. z0.Quá trình đó vẫn tiếp tục cho tới khi đầu đọc gặp ký hiệu c. Δ. Ký hiệu bên phải nhất của ω nằm trên cùng của ngăn xếp. gọi là bảng chữ cái ngăn xếp. gọi là bảng chữ cái vào. ký hiệu dưới nó lại lên vị trí trên cùng của ngăn xếp. Định nghĩa 3. gọi là ký hiệu đáy của ngăn xếp (còn gọi là ký hiệu đầu tiên của danh sách đẩy xuống). γ2>.2 Một đẳng thức dạng: δ(q. + F ⊂ Q gọi là tập các trạng thái kết thúc. γ1>. trong đó q. trong đó. Trong trường hợp này otomat đẩy xuống không đoán nhận xâu x. R Bây giờ ta định nghĩa một cách hình thức otomat đẩy xuống như sau: 3. …. qi ∈ Q. + δ: Q×(Σ∪{ε})×Δ → 2(Q × Δ*) gọi là hàm chuyển của M.

…. Σ. γ>∈ δ(q. ε. α∈Σ*. α. δ. otomat M có thể chuyển từ hình trạng này sang hình trạng khác theo nguyên tắc sau: 1/. trong đó q∈Q. còn đầu đọc thì không dịch chuyển. xm ) thì hình trạng <q. Δ. còn ký hiệu bên phải nhất của γi sẽ nằm ở ô trên cùng của ngăn xếp. q0. Δ. a2…ak. Một đẳng thức dạng: δ(q. Σ. <q2. γ1>. K0 = <q0. a1a2…ak. <qm. x1x2…xm-1γ > và ký hiệu: <q. ký hiệu bên trái nhất của γi sẽ nằm ở phần dưới. 3. δ. x1x2…xm > có thể chuyển sang hình trạng <p. Quy ước rằng khi đưa γi vào ngăn xếp. ε. Nếu <p. − Phần xâu vào x∈Σ* chưa được đọc đến trên băng vào (với quy ước ký hiệu bên trái nhất của x là ký hiệu sẽ được đọc tiếp). gọi là hình trạng đầu. F>. γ>∈δ(q. x1x2…xm-1γ >. đồng thời chuyển đầu đọc sang bên phải một ô. ký hiệu z ở đỉnh ngăn xếp. Giả sử α = a1a2…ak ∈ Σ*. tình huống tức thời của otomat đẩy xuống xác định bởi ba yếu tố sau: − Xâu γ∈Δ* trong ngăn xếp (với quy ước là ký hiệu bên trái nhất của γ nằm ở đáy ngăn xếp). γm>} diễn tả một bước chuyển “nhắm mắt” của otomat đẩy xuống M: Otomat ở trạng thái q. a1. z0. x1x2…xm> có thể chuyển sang hình trạng <p. β>. a1a2…ak. Khi đó nó chuyển sang trạng thái qi. Ta có định nghĩa cho mỗi tình huống tức thời của PDA như sau: Định nghĩa 3. β∈Δ*. …. x1x2…xm >├ <p. a1a2…ak. a1a2…ak. x1x2…xm-1γ >. xm) thì hình trạng <q. q0. Dưới tác động của ánh xạ chuyển trạng thái δ. (i = 1. m). a2…ak. z0>. Như vậy. − Trạng thái q∈Q. Nếu <p. ….ngăn xếp. γ2>. x1x2…xm >├ <p. 2/.4 Cho otomat đẩy xuống M = <Q. ω. Ta nói rằng otomat M đoán nhận từ ω theo tập trạng thái kết thúc nếu tồn tại một dãy hữu hạn các hình trạng K0. Một hình trạng của otomat M là một bộ ba K = <q. thay ký hiệu z ở đỉnh ngăn xếp bởi xâu γi. Kn sao cho: 1/. a1a2…ak. 63 . a1a2…ak. ở một thời điểm. β = x1x2…xm ∈ Δ*.3 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống Định nghĩa 3. F> và ω∈Σ*. z0. Khi đó otomat đẩy xuống chuyển trạng thái q về qi và thay z∈Δ ở đỉnh ngăn xếp bởi xâu γi (1≤ i ≤m). K1. z) = {<q1.3 Cho otomat đẩy xuống M = <Q. x1x2…xm-1γ > và ký hiệu: <q.

b. ε>. 1. …. ε. δ(q2. ta có thể vẽ cây biểu diễn các khả năng biến đổi của các hình trạngủtong hình 4. Thí dụ 3. z0z1z1>├ <q2. 0. z0) = {<q1. b. 64 . δ(q1. z1) = {<q0. β∉N(M). β∉T(M). {z0. ε>}. gọi là hình trạng kết thúc. z0>. δ(q1. Ký hiệu T(M) = {ω∈Σ* | ω được đoán nhận bởi M theo tập trạng thái kết thúc}. ε>}. δ(q1. Thí dụ 3. z2) = {<q0. Ta nói rằng otomat M đoán nhận từ ω theo ngăn xếp rỗng nếu tồn tại một dãy hữu hạn các hình trạng K0. ε. ε. ε>}. q0. z1) = {<q2. z0) = {<q0. ε> theo ngăn xếp rỗng. aabb. z0z1>├ <q2. 3/. δ(q0. b. ε>} (ở đây. z0>├ <q1. z1) = {<q0. Δ. ta có thể chứng minh được rằng N(M) = T(M) = {anbn | n≥0}. δ. δ. δ(q1. q0. z1) = {<q1. 1}. {0. ε. z0) = {<q1. K0├ K1├ K2 ├ … ├ Kn. δ(q0. trong đó δ(q0. z1z1>. 2/. z0z1>}. z0. z0) = {<q0. ω. Ta có: <q0.2 Cho otomat đẩy xuống M = <{q0. abaab. Σ.2/. ω. abb. Kn = <p. δ(q0. z0z1>}. q0. ε>}. ε. {a. δ(q1. δ(q0. ε. δ(q2. γ>. z2z1>}. z2) = {<q0.7. p∈F. z0. ε>}. 0. q1. z2z2>. 1. ảnh của các bộ ba khác qua δ được hiểu là ∅). 1. z0>├ <q0. gọi là hình trạng kết thúc. Ký hiệu N(M) = {ω∈Σ* | ω được đoán nhận bởi M theo ngăn xếp rỗng}. ε>}. Kn = <p. 1. z0) = {<q1. trong đó δ(q0. Xét ω = 110011. ε>}. z0z1>├ <q1. <q1. z2}. a. δ(q0. Tổng quát. Xét các từ α = aabb và β = abaab.3 Cho otomat đẩy xuống M = <{q0. {z0. p tùy ý thuộc Q. 0. z2z2>. z2) = {<q0. <q0. {q2}>. ε>}. ε. aab. Kn sao cho: 1/. K0├ K1├ K2 ├ … ├ Kn. q2}. F> và ω∈Σ*. z0) = {<q0. <q1. z1) = {<q2. z0) = {<q0. z0>. ε >. a. Đường in đậm là dãy dịch chuyển từ hình trạng đầu <q0. δ(q0. z1) = {<q1. Định nghĩa 3. z1z2>}. bb. gọi là hình trạng đầu. z0>├ <q1. ε. K1. z1z1>}. K0 = <q0. được gọi là ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống M theo ngăn xếp rỗng. z0>. 0. z0z2>}. z1}. δ(q0. ε. <q1. ε>}. baab. 3/. q1}. δ. z0z1>├ <q2.5 Cho otomat đẩy xuống M = <Q. b}. T(M) được gọi là ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống M theo tập trạng thái kết thúc. z0> đến hình trạng cuối <q1. Do đó α∈N(M). z1.

nếu <p. Chẳng hạn.2 là: H. đồ thị chuyển của otomat đẩy xuống M trong Thí dụ 3. γ>∈δ(q. δ. có khuyên G với tập đỉnh của G là Q. Δ. ta có thể mô tả otomat đẩy xuống bằng đồ thị chuyển. q∈Q. 4. a. F> đoán nhận L với: + Q = {q0. P> là văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ L. + z0 = S là ký hiệu đầu của ngăn xếp. Σ. Với a∈Σ∪{ε}. Chứng minh: Giả sử G = <Σ. q2} là tập các trạng thái.2 Định lý 3. S. Đó là một đa đồ thị có hướng.8 Đồ thị chuyển của otomat đẩy xuống trong thí dụ 3. Ta xây dựng otomat đẩy xuống M = <Q. q0.H. 4. 65 . z∈Δ.1 Cho L là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh. p. z0. γ∈Δ*. + Γ=Σ∪Δ∪{%} là tập các ký hiệu ngăn xếp. z) thì sẽ có một cung từ q tới p được gán nhãn là (a. z/γ). ký hiệu % là không thuộc Σ∪Δ. Khi đó tồn tại một otomat đẩy xuống M đoán nhận L theo tập trạng thái kết thúc. q1. Γ.7 Cây biểu diễn các khả năng biến đổi của các hình trạng trong thí dụ 3.3 Chú ý Cũng như đối với otomat hữu hạn.

δ(q1. Trong D. u2u3…un. Hình trạng của M khi áp dụng quy tắc zi→xi biến đổi như sau: <q1. %v2Rz2 u2R> ├ <q1. Thí dụ 3. n-2) với zi∈Δ. un. u1u2…un = ω ). %v1Rz1>. u1z1v1. z0>├ <q2. u1…un-1zn-1vn-1. %v2Rz2>├ … ├ <q1. xi∈Σ∪Δ sao cho xivi=ui+1zi+1vi+1. Giả sử các quy tắc tiếp theo (sau quy tắc S→u1z1v1) trong D là zi→xi ∈ P (i = 1. Dựa vào các quy tắc của G sử dụng trong dãy suy dẫn đầy đủ D của xâu ω. {S→a. 1. z) = {<q1. %vn-1Rxn-1R>├ <q1. ω . δ(q1. %>}. u2u3…un. %vn-1Rzn-1>├ <q1. %>├ <q2. S. z0>├ <q1. 66 . δ(q1. b}. %v1Rz1u1R>├ <q1. %v1Rx1R> = <q1. ω . S) = {<q1. %vn-1Rzn-1>. A→b. Khi đó tồn tại dãy suy dẫn đầy đủ trong G là: D = (S. 3/. S→bSA. Giả sử ω ∈L(G). với mọi a∈Σ. u1u2…un. ε. + F = {q2} là tập các trạng thái kết thúc. %>. u3…un. 2/. un. δ(q0. ε. {S. vi∈Σ∪Δ (1≤i≤n-1) và un∈Σ*. %v1Rz1>├ <q1. ε. %) = {<q2. u2u3…un. a) = {<q1. …. ε>}. 4/. ε. u3…un. S→bA. ε. Từ đó ta có dãy suy dẫn các hình trạng trong M: <q0. αR> | z→α ∈P. %S>}. sử dụng quy tắc zn-1→xn-1∈P với xn-1vn-1= un. ở đây zi∈Δ. A→aS}>. 2. %S>├ <q1. A}. α ∈Γ*}.4 Cho văn phạm phi ngữ cảnh G=<{a. a. ε. ui∈Σ. %v1Rz1>. …. un. z∈Δ. trong các biểu thức 4. u1u2z2v2. 2 ta có: <q0. ta có: <q1. otomat đẩy xuống M đoán nhận ω theo nguyên tắc sau: Áp dụng hàm chuyển xây dựng ở trên. %> mà q2∈F nên M đoán nhận được xâu ω theo tập trạng thái kết thúc. + Hàm chuyển δ: Q x (Σ∪{ε}) x Γ→P(Q x Γ*) được định nghĩa qua các biểu thức sau: 1/. Ta sẽ chứng minh L(G) = T(M). Khi đó M sau thời điểm thực hiện quy tắc S→u1z1v1 nó có hình trạng <q1.+ q0∈Q là trạng thái đầu. u3…un. ω .

δ(q1. %z0>. 5/. Asb>. q’0. δ’(q. Khi đó tồn tại otomat đẩy xuống M’ sao cho N(M’) = T(M). δ’. t). x. ε>} với q ∈ F. ε. δ(q1. <q1. Khi đó theo cách làm việc của M’ thì ta có một dãy các hình trạng sau: <q’0. ε. F> là otomat đẩy xuống nào đó. S) = {<q1. q2}. z) = δ(q. w. b}. A. b) = {<q1. ở đây qi ∈ F. A) = {<q1.<q1. ε. S) = {<q1. S. Tóm lại ta có bao hàm thức N(M’) ⊂ T(M). qi∈Q’. z’i. %>├ K1├ K2├ …├ Kt = <q. a>. ε. ε. với t ≥ 2. ε>} với z ∈ Γ ∪{%}. δ(q1. Cũng như Kj = <q2. %z’j+1>. b. ta có thể xây dựng otomat đẩy xuống đoán nhận L(G) như sau: M = <{q0. ở đây wj ∈Σ*. Khi đó tồn tại một văn phạm phi ngữ cảnh G sao cho L(G) = N(M). Định lý 3. q2 ∉ Q và ký hiệu ngăn xếp mới % ∉ Γ và đặt: Σ’= Σ. z) nếu q∈Q \ F. ε>}. Định lý 3. %>}. q0. trong đó δ(q1. %zi> và do qi ∈F suy ra w∈T(M). δ’(q. %z’i+1>. …. w. %z’j>├ <qj+1. δ. w. z)∪ ∪{<q2. Bao hàm thức ngược lại T(M) ⊂ N(M’) được suy trực tiếp từ cách xây dựng M’ từ M. q∈Q. %}. F’ = ∅. Kt = <q2.3 Cho M là một otomat đẩy xuống. Từ đó ∃i < t sao cho Ki = <qi. %) = {<q0. ε. %z’i>. ε>.ε>} nếu q ∈ F. ε. 2/. Sa>}. δ(q1. z’0. {a. q2}. q0. Muốn vậy ta đưa thêm vào ký hiệu trạng thái mới q1. <q1. Γ’. %) = {<q2. {a. z’0> = <q1. z’j ∈ Γ*.δ(q0. ε. z) với x∈Σ.Theo chứng minh của Định lý 3. z) = δ(q. Γ’ = Γ∪{%}. Σ. q1. Ki = <qi. Σ’. S. a) = {<q1. zi>. x.2 Cho otomat đẩy xuống M. 4/. wj. b>. ε>}.1. Chứng minh: Giả sử M = <Q. (1≤ j ≤ i). 67 . ε. 2. z ∈ Γ. q’0=q1. wj+1. ε. w. ε. z) = {<q2. {q2}>. Giả sử w ∈ N(M’). z0. qj ∈Q. ε. δ’: Q’ x (Σ∪{ε}) x Γ’→ P(Q’ x Γ’*) được định nghĩa như sau: 1/. Theo cách xây dựng của M’ thì K1 = <q0. Bây giờ ta chỉ ra N(M’) = T(M). ε. z ∈ Γ và δ’(q. ε. δ. F’> sao cho (M’) = T(M). Từ đó <q0. Γ. z’0= %. ε. ở đây z’j ∈Γ* (1<j<t). Ab>}. zi∈Γ’* (i = 1. z’i+1 ∈ Γ* và Kj = <qj. Ta xây dựng otomat đẩy xuống M’ = <Q’. a. δ’(q. 3/. δ’(q2. wi∈Σ*. %S>}. ε. δ’(q1. z) = δ(q. ε> và w∈N(M’). %z0>}. wi. z0>├ <qi. Q’ = Q∪{q1. ε. %) = {<q2. b. %z’i>├ <q2. z ∈ Γ.

ở đây P1 = {S→[q0. z1z2…zn>∈ δ(t1. Δ. z2. x∈Σ∪{ε}}. ε>∈ δ(t1. (1≤ i ≤ n). <t3. δ. z1. ta cần chỉ ra có văn phạm phi ngữ cảnh G = <Σ. Γ. x∈ Σ∪{ε}. qi∈Q. Nếu ta gọi gọi P1. zn. x. P2 = {[t1. z)}. P1 = P2 = P 3 . qn-1][qn-1. F> là một otomat đẩy xuống. t2] | n ≥ 1. z. qn-2]…[q2. t2]→x[t3. q] | q∈Q. P> sao cho L(G) = N(M). t1. z∈Γ}. Theo định lý 3. z∈Γ∪Σ}. Không mất tính chất tổng quát. t1. P3 = {[t1. q0. z. tức là lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh là trùng với lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi các otomat đẩy xuống theo tập trạng thái kết hay theo ngăn xếp rỗng.2. Σ. zn-1. lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống theo ngăn xếp rỗng. + P = P1∪P2∪P3.3). z) với z∈Γ. z0. z. • P2 ⊂ P3 (theo định lý 3. giả sử ε ∉ N(M). q2] | q1. ta có: • P1 ⊂ P2 (theo định lý 3. Ta xây dựng văn phạm G ở trên như sau: + Δ = {S}∪{[q1. P3 lần lượt là lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh. P2. x.1). • P3 ⊂ P1 (theo định lý 3. 68 .Chứng minh: Giả sử M = <Q. Người ta chỉ ra được với G định nghĩa như trên là văn phạm phi ngữ cảnh mà L(G) = N(M). t2. Vì vậy. z. t2]→x | <t2. q1][q1. lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi otomat đẩy xuống theo tập trạng thái kết thúc. t3 ∈ Q.2). q2∈Q. S. t2∈Q.

P1> với P1 = {I→ABC. G1 = <{a. b}. P1> với P1 = {I→aIb. I. B→b. P1> với P1 = {I→I+A. G = <{a. D→0C. I. A→aAa. C→0D. b}. G1 = <Σ1. {S→A. S.1}*. B}.{I. {I. G2 = <{a. P2> với P2 = {I→aIbI. {S. I→ab} c/. Cho văn phạm phi ngữ cảnh: G = <{x. 3. C→b } c/. Xây dựng các văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky tương đương với các văn phạm phi ngữ cảnh sau đây: a/. {S→A. A→Bb. S. (. A→AbA. P3> với P3 = {I→AB. B→b}>. {S}. C→c. I→cab} b/. A→B. +. D}. P2> với P2 = {I→A+B. S. G2 = <Σ2. Δ3. {S. Δ1. A→a}>. Xây dựng các văn phạm phi ngữ cảnh không có ký hiệu thừa. P3> với P3 = {I→B. I. A→A*B. S. B→x | (S)}>. Hãy xây dựng các otomat đẩy xuống đoán nhận các ngôn ngữ phi ngữ cảnh được sinh bởi các văn phạm sau: a/. G2 = <{a. {S. G3 = <Σ3. B→C.Bài tập chương 3 1. B. 1}. I→ε} 5. *}. B→b}>. S. B→C. C}. 7. P2> với P2 = {I→B. A. G2 = <Σ2. I. B→bBb. B→011. A}. D→1D} 6. B→0B. ∗. {S→aSb. Chứng tỏ các văn phạm phi ngữ cảnh sau là nhập nhằng: a/. {S. Δ2. S→ab}>. b. B→ε. I→b} 4. B→a. B}. G = <{a. A. Δ2. C→1C. b/. I. I→A. B→1B. kí hiệu ωR chỉ xâu ngược của xâu ω } 69 . A→Ab. G3 = <{0. A→B. A. I. không có ε-quy tắc. A→c} b/. {I. Hãy xây dựng các otomat đẩy xuống đoán nhận các ngôn ngữ sau: a) L = {anb2n | n≥0}. 2. I→bIaI. b}. B→C. A→B. B→a. *}. {S→AB. A→a. +. Xây dựng các văn phạm phi ngữ cảnh không có ký hiệu thừa. A→a. b) L = {ωcωR | ω∈ {0. A. A→B*C. A→B. Δ1. I→C. {S→A | S+A. b}. +. b/. B. I→ACI. G1 = <Σ1. Hãy tìm một suy dẫn từ S của ω và vẽ cây suy dẫn đầy đủ có kết quả là ω. I. )}. B}. và ω = (x+x∗x)∗(x+x∗x∗x). B→a. A. I→aABb. C. B}. I. tương đương với các văn phạm sau đây: a/. G1 = <{a. B→a} b/. B→Bb. A→A∗B | B. tương đương với các văn phạm sau đây: a/. C→ε.

Bản thân máy Turing là một mô hình khái quát và đơn giản có thể mô hình hoá một quá trình tính toán bất kỳ. A. thuật toán Marcop. Lewis. Chomsky. Năm 1936. Máy Turing có thể xem là một máy với bộ nhớ ngoài có dung lượng được xem như vô hạn. Trải qua nhiều thập niên. Từ đó ta đi đến khái niệm bài toán không giải được bằng thuật toán. người ta cũng xác định được những bài toán không thể giải được bằng thuật toán. Nếu cho trước một bài toán thì một cách giải bài toán được phân định ra thành một số hữu hạn bước. nếu không tìm được một phương pháp giải quyết thì không thể lập trình được. Ta có thể hiểu khái niệm thuật toán như sau. máy Turing là một mô hình máy. A. Turing đã đưa ra một công cụ rất tốt để mô tả thuật toán mà ngày nay người ta gọi là máy Turing. Để ghi nhớ công lao này. Stearns. Nó phân rã toàn bộ quá trình hoạt động ra thành các bước thao tác rất đơn giản. Người ta đã phải tìm cách định nghĩa chính xác khái niệm thuật toán. ta cần phải đưa ra phương pháp giải quyết mà thực chất đó là thuật toán giải quyết vấn đề này. Có nghĩa là không tìm được thuật toán để giải chúng. Chương này cũng mô tả một máy Turing phổ dụng mà nó có thể bắt chước hoạt động của tất cả các máy Turing khác. một số nhà khoa học khác đã đưa ra các công cụ chính xác hoá khái niệm thuật toán. Tiếp theo Turing. thuật toán là khái niệm nền tảng của hầu hết các lĩnh vực của tin học. trong những năm 30 của thế kỷ trước. nhân loại đã nêu ra nhiều bài toán mà không tìm thấy lời giải. Hopcroft. Turing đã đề xuất khái niệm máy Turing nhằm chính xác hoá khái niệm thuật toán. Ullman. văn phạm sinh của N. gọi là các hàm có thể tính được.Chương 4 MÁY TURING Mở đầu Khi thiết kế và cài đặt một phần mềm tin học cho một vấn đề nào đó. Trong bộ nhớ ngoài. khi khoa học và công nghệ phát triển. các giá trị được bố trí sao cho có thể truy cập. Đó là các khái niệm hàm đệ quy. 70 . lý thuyết về máy Turing đã phát triển không ngừng bởi sự đóng góp công sức của nhiều nhà khoa học. Rõ ràng rằng. trong đó có những công trình nền tảng của Hartmanis. Về mặt lịch sử. giải thưởng Turing là giải thưởng tin học lớn nhất thế giới. Những khái niệm này là cơ sở phát triển của việc nghiên cứu và ứng dụng thuật toán. Blum. Thực tế đã chứng tỏ rằng máy Turing là một công cụ rất tốt để mô tả thuật toán. Đồng thời được sử dụng để mô tả một lớp hàm quan trọng. Chính vì thế. đọc và sửa đổi được. Mặt khác chính nhờ các khái niệm này. Ta có thể xem máy Turing như là một máy đoán nhận một ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ đếm được đệ quy. có kết thúc cuối cùng và đạt được kết quả mong muốn gọi là thuật toán. Thực chất. Cho đến nay. Hội Tin học Mỹ (ACM) đã đặt ra giải thưởng Turing trong tin học. Minsky.

Bộ ba <ϕ. δ. Định nghĩa 1. Máy Turing và lớp các hàm có thể tính được 1.§1. aψ> chuyển đến hình trạng β của M. δ. ψ∈Δ*. Σ. gọi là tập các trạng thái. Δ. δ(s. ψ1∈Δ*: • B ϕ α├ <ϕb. s. s0. + F ⊂ Q. aψ>. trong đó a∈Δ. s0. + Δ là một bảng chữ cái. s. ϕ không được bắt đầu và ψ không được kết thúc bởi B. gọi là ánh xạ chuyển. F>. B. được gọi là một hình trạng của M. ta chỉ xét lớp các máy Turing đơn định với băng vô hạn hai đầu. Δ ⊃ Σ. B. δ. ψ ∈ Δ . L}. F>. gọi là bảng chữ ngoài hay tập các ký hiệu có thể ghi được lên băng. + δ: D Æ Q × Δ × {R. a) = < q. có nhiều dạng máy Turing. Δ. s ∈Q.1 : Máy Turing đơn định là một bộ bảy M = <Q. Σ. trong đó * ϕ. gọi là trạng thái khởi đầu. trong đó. Ở đây. nếu thoả mãn một trong các điều sau: 1/. gọi là bảng chữ vào hay bảng chữ trong. ϕaψ được gọi là từ ứng với hình trạng đã cho. Bộ ba <ε. Ta nói hình trạng α = <ϕ. q. a∈Δ. Ngoài ra. gọi là tập các trạng thái kết thúc. gọi là ký hiệu trắng. Δ.1 Máy Turing Định nghĩa 1. Σ. L ∉Q × Δ. + s0 ∈Q. Định nghĩa 1. + Q là tập hữu hạn khác rỗng. aψ>. a c ψ1 B ⇒ s B ϕ b c q 71 ψ1 B . máy Turing với băng vô hạn một đầu hoặc băng vô hạn hai đầu. ψ = cψ1 ≠ ε. Trong trường hợp miền giá trị của δ là P(Q × Δ × {R.2 Cho máy Turing M = <Q. b. cψ1>. + B∈Δ \ Σ. với D ⊂ Q x Δ và R. s0. F>. s0. nếu ϕb ∉{B}*. R>: a/. L}) thì máy Turing được gọi là không đơn định và lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing đơn định và không đơn định sẽ trùng nhau.3 Cho máy Turing M = <Q. B. c∈Δ. + Σ là một bảng chữ cái. ký hiệu α ├M β hay đơn giản là α├ β. chẳng hạn. được gọi là hình trạng đầu (có từ ứng với nó là aψ).

q. cψ1>. a) = < q. nếu ϕb∉{B}*. ψ = ε: α = <ϕ. q. q. B >. nếu dbψ ∉{B}*. • B a ψ1 c B ⇒ B B ψ1 c B q s b/. d ψ a B ⇒ B ϕ1 d B ϕ1 B q s • ψ b α ├ < ϕ1. q. q. ϕ = ϕ1d ≠ ε. s. • B B B B B B B ⇒ B B s B B B B B q 2/. ϕ1 ∈Δ*: • B ϕ1 α ├ < ϕ1. nếu dbψ ∈{B}*.α ├ <ε. B >. • a ϕ B B ⇒ b ϕ B s a B q α = <ϕ. b. L >: a/. a>├ < ε. nếu ϕb∈{B}*. B a B B B ⇒ B ϕ1 B q s 72 B B B B . B >. dbψ >. d ∈Δ. nếu ϕb ∈{B}*. a>├ < ϕb. s. δ(s.

C. q. B>.2 Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing Định nghĩa 1. aψ > với q ∈ F. aψ> ├ < ε. q∈Q. với a. 73 .b/. Nếu δ(s. Σ. Bảng gồm các cột được đánh dấu bằng các ký hiệu của Δ và các dòng được đánh dấu bằng các trạng thái. q. s. b. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing mà nó sẽ dừng sau một số hữu hạn bước đối với mọi từ vào được gọi là ngôn ngữ đệ quy. ω > ╞ < ϕ. ϕ = ε: • B α = <ε. ψ a B ⇒ • B ψ b B q s B B a α = < ε. 1. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing còn được gọi là ngôn ngữ đệ quy đếm được (Recursively Enumerable).4 Cho máy Turing M = <Q. Tập hợp các từ được đoán nhận bởi máy Turing M được gọi là ngôn ngữ được đoán nhận bởi M. q. B B B B ⇒ B B B B B B B q s Dãy hình trạng αi (1≤ i ≤ n) của máy Turing M sao cho αi├ αi+1 (1 ≤ i ≤ n-1) được gọi là quá trình tính toán trong M. δ. aψ >├ < ε. nếu Bbψ ∉{B}*. Ta nói M đoán nhận ω nếu tồn tại quá trình tính toán hoàn chỉnh < ε. ký hiệu α1╞ M αn hay đơn giản là α1 ╞ αn. Các hình trạng không thể chuyển đến hình trạng mới được gọi là hình trạng cuối. C∈{R. s0. Từ định nghĩa suy ra rằng mọi ngôn ngữ đệ quy đều là ngôn ngữ đếm được đệ quy. L} thì bộ ba <b. a) = <q. Bbψ >. Ánh xạ này có thể được mô tả bằng bảng hoặc đồ thị chuyển. c>. Δ. s. Quá trình tính toán được bắt đầu bởi hình trạng đầu và kết thúc bởi hình trạng cuối được gọi là một quá trình tính toán hoàn chỉnh. s0. q> được ghi vào ô ứng với dòng s cột a. s. ký hiệu T(M). nếu Bbψ ∈{B}*. b∈Δ. F> và ω∈Σ*. B. Chú ý: Sự hoạt động của máy Turing được thể hiện ở ánh xạ chuyển.

Thí dụ 1. δ(s3. δ(s0. s1. X}. X. B. nếu δ(s. 0. B) = <s4. s3. δ(s5. s2. L>. a) = <q. 1. s6}. 1) = <s6. 74 . R>. R>. C∈{R. 1) = <s5. b∈Δ. L>. {0. X) = <s0. X. {s0}>. B) = <s3. δ(s4. R>. B. δ(s2. 1) = <s6. δ(s5. 0. L>. L>. X) = <s0. 0) = <s2. 1. 0) = <s1. có khuyên G với tập đỉnh của G là Q. 0. X. δ(s5. s0. 1) = <s2. 0) = <s5. L}. s5. δ(s6. δ(s1. {B. L>.1 Cho máy Turing: M = <{s0. Với a. R>. C>. 0) = <s6. L>. δ(s6. q∈Q. δ. B. 0. 0. δ(s1. 1. 1}. R>. L>. R>. B. 1. 1) = <s2. δ(s2. c> thì có một cung từ s đến q với nhãn là <a/b. Ánh xạ chuyển có thể cho bằng bảng sau: Đồ thị chuyển của M là: Ta hãy xem máy Turing M hoạt động như thế nào đối với các từ 001 và 1001. 0) = <s1. b. R>. δ(s2. B. trong đó δ(s0. 1. X. R>. δ(s1. s. L>. δ(s6. s4.Đồ thị chuyển là một đa đồ thị có hướng. 0) = <s5. 1) = <s1.

B}. s0. q. {0. s3. 1}*}. B> là hình trạng cuối và s0 là trạng thái kết thúc nên từ 1001 được đoán nhận bởi máy Turing M. s4. s0. s8}. ∅>. Hàm được xác định bởi máy Turing M là hàm: là một quá trình tính toán hoàn chỉnh ⎧ψ khi < ε . 1> ├ <X0. s3.5 Cho máy Turing M = <Q. Bắt đầu từ trạng thái s0. Rõ ràng <X0. ta có dãy hình trạng: <ε.Đối với từ 001. s1. s7. 1. B. máy quay trở lại s0 và tiếp tục quá trình trên cho đến khi máy dừng ở các trường hợp sau: • Máy ở trạng thái s3 gặp 1 hoặc ở trạng thái s4 gặp 0. s2. 001> ├ <X0. s1. ⎪ Không xác định khi không tồn tại quá trình như vậy. máy dịch chuyển qua trái mà không làm thay đổi các ký hiệu trên băng cho đến khi gặp ký hiệu X. 001> ├ <X. ⎩ Thí dụ 1. Σ. s2. X> ├ <XX. Tại các trạng thái s5 và s6. δ. s4. 1001> ├ <X. s1. 1> ├ <X01. 00> ├ <B. Đối với từ 1001. 1>. Vậy T(M)={ααR | α∈{0. s2. X. s6. 0> ├ <XX0. máy M chuyển đầu đọc qua phải mà không thay đổi ký hiệu được đọc cho đến khi gặp ký hiệu B. s2. s5. từ s4 nếu gặp 1 thì xoá 1 và sang s6. B> ├ <X0. ta cần lưu ý rằng xoá 0 trong trường hợp xuất phát từ s0. s1. 0> ├ <X. s0. 1}. s0. s1. nhưng s3 không phải là trạng thái kết thúc. Δ. bψ ' ' > ⎪ f M (ω ) = ⎨ ở đây aω ' = ω . B> ├ <X00. s0. 1> hình trạng cuối. 01> ├ <X0. Ta xây dựng máy Turing M xác định hàm f như sau: M = <{s0. δ. B. Từ s1 máy chuyển sang s3 và từ s2 máy chuyển sang s4. aω ' > < ψ ' . F>. 1}*). Tại các trạng thái s1 hoặc s2. đồng thời nếu ký hiệu vừa đọc là 0 thì chuyển sang trạng thái s1 và nếu ngược lại thì chuyển sang trạng thái s2. Y. s6. 1 trên băng đã được thay bằng X hoặc B. X00> ├ <X. B>. do đó M không đoán nhận từ 001. s6. ψ ' bψ ' ' = ψ . s5. Định nghĩa 1. thay ký hiệu đã đọc bởi ký hiệu X. Từ đồ thị chuyển dễ dàng thấy rằng M hoạt động với xâu vào ω như sau: M đọc xâu ω từ trái sang phải. s3.00> ├ <XX. máy thay 1 bởi X.2 Cho hàm f(ω) = ωBω (ω∈{0. s0. 01> ├ <X00. Trong trường hợp này rõ ràng ω ban đầu không có dạng ααR và máy không đoán nhận từ này. • Máy ở trạng thái s0 và gặp ký hiệu B. s0 . s1. s6. 0> ├ <X. Do <XX. máy thay 0 bởi X và xoá 1 trong trường hợp xuất phát từ s0. B> ├ <XX. Điều này chỉ xảy ra khi xâu vào ω có dạng ααR. ta có dãy hình trạng: <ε. Ở đây. trong đó ánh xạ chuyển δ được chỉ ra trong đồ thị chuyển dưới đây: 75 . s2. Điều này có nghĩa là các ký hiệu 0. {0. 1> ├ <X001. Từ s3 nếu gặp 0 thì xoá 0 và sang s5. s3. s0.

R> s3 <B/B. Sau đó chạy ngược lại để tìm ký hiệu X hay Y và thay nó bởi 0 hoặc 1 tương ứng và lại chuyển sang phải. với mỗi số tự nhiên n. ký hiệu n =1n+1..R> <1/B.L> Đối với máy Turing M. Ở đây. xm) không tồn tại. B n1 + n 2 >.L> <1/1. Định nghĩa 1.R> <1/1. ⎪ ⎪⎩ Không xác định nếu f(x1. ….L> <1/1. ….. x2. xm ) nếu f(x1. Dễ dàng thấy rằng. s5. x2. ngược lại thì lặp lại quá trình trên. thay ký hiệu B tiếp theo bằng 0 hoặc 1 tuỳ thuộc trước đó đã ghi x hay Y. Ta nói hàm f có thể tính được bằng máy Turing nếu tồn tại máy Turing M xác định hàm sau: ⎧ϕB f ( x1 . Thí dụ 1. Do đó f là hàm có thể tính được bằng máy Turing. với N là tập số tự nhiên. B f ( x1 . q.. x m ) ⎪ h(B n1 B n 2 … n m−1 B n m )= ⎨ là quá trình tính toán hoàn chỉnh. Nếu ký hiệu này là B thì tính toán kết thúc. sau mỗi vòng thực hiện một ký hiệu của ω được ghi sang bên phải và khi quá trình tính toán kết thúc trên băng là ωBω hay fM = ωBω. s0. n2) = n1+n2.R> s2 <B/1.6 Cho hàm f: DÆ N. sau đó đầu đọc/ghi chuyển sang phải để tìm ký hiệu B. 76 . B n1 B n 2 > chỉ có các quá trình tính toán hoàn chỉnh với hình trạng kết thúc <ε.. s0.L> s4 s5 <1/1.. x 2 . B n1 B n 2 … n m −1 B n m > <ϕ. x 2 .. D ⊂ Nm và m là một số nguyên dương.M hoạt động như sau: ký hiệu đầu tiên của ω được thay bởi X hoặc là Y tuỳ thuộc vào ký hiệu đó là 0 hay 1. Ta xây dựng máy Turing M với đồ thị chuyển như sau: s0 s1 <B/B.. với hình trạng đầu là <ε.3 Cho hàm f(n1.. xm) tồn tại và ⎪ <ε.

n2)= ⎨ ⎩ Máy Turing M có đồ thị chuyển dưới đây với hình trạng đầu <ε. B n 2 − n1 > sẽ xác định hàm f. s12. s0. hình trạng cuối là <ϕ. B1> trong trường hợp n2 ≥ n1 và <ε. ⎧0 khi n2 ≥ n1 . Hình trạng đầu là <ε. s12. B n1 B n 2 > và trong trường hợp xác định. Không xác định nếu ngược lại. 77 . hình trạng cuối là sẽ là <ε. n2)= ⎨ Turing M có đồ thị chuyển dưới đây. s0. B n1 B n 2 >.5 Cho hàm f(n1.4 Cho hàm f(n1. Thí dụ 1. s7. Khi đó hàm f có thể tính được bằng máy ⎩1 khi n2 < n1 . Thí dụ 1. B11> trong trường hợp n1 > n2.⎧n2 − n1 nếu n2 ≥ n1.

k: move left. 4: print 1. còn A là một ký hiệu trên băng. 3: if 1 then go to 2. §2. Ngôn ngữ này dựa trên các chỉ thị cơ sở sau: k: print A. Sau đây là chương trình mô tả hoạt động của một máy Turing thực hiện phép toán nhân hai: 1: print B. 5: move left. Máy Turing phổ dụng U có thể được hiểu như sau: với một cách mã hoá thích hợp ánh xạ chuyển trạng thái của máy Turing bất kỳ và từ ω trên bảng chữ vào. Các máy Turing và các hàm có thể tính được bằng máy Turing đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết thuật toán. Với từ đã mã hoá này. k: stop.6 Chúng ta đưa ra một ngôn ngữ chương trình thích hợp cho việc mô tả hoạt động của máy Turing. k: if A then go to h. ở đây. Máy Turing phổ dụng Mở đầu Máy Turing phổ dụng là một máy Turing có thể bắt chước sự hoạt động của bất kỳ máy Turring nào. Cơ sở cho việc xây dựng một số lý thuyết thuật toán từ máy Turing là định đề Church sau đây. 2: move left. 6: if 1 then go to 5. k: move right. Chương trình là một dãy chỉ thị. Việc thực hiện chương trình thông thường là theo thứ tự tự nhiên của cách viết trừ khi gặp lệnh if A then go to h (nếu ký hiệu hiện hành trên băng là A thì nhảy đến thực hiện lệnh có nhãn h). máy Turing phổ dụng U dừng khi và chỉ khi máy Turing M dừng với từ ω. 8: move right. 9: if 1 then go to 1. 7: print 1. Ta 78 .Thí dụ 1. Định đề Church: Lớp các hàm có thể tính được bằng thuật toán trùng với lớp các hàm có thể tính được bằng máy Turring. 10: stop. k và h là các số tự nhiên ký hiệu dòng chỉ thị.

…. Trong bảng. L. R. R. dòng 2. …. q1> <S1. thứ tự là các phần tử của dòng 1. B. S1. S1. q1−11. C>. Tập các ký hiệu ghi lên băng là hữu hạn nên ta có thể ký hiệu chúng như sau: S0=B. trên một dòng xuất hiện bộ <qi. S1−11. các cột được ký hiệu bởi các ký hiệu có thể ghi lên băng. vì vậy ta có thể xem q0 là trạng thái đầu và q1 là trạng thái kết thúc duy nhất của máy Turing M. S1. Dãy này sẽ được mã hoá dưới dạng xâu nhị phân: [M] = 10101101101100101101101101001101101101011100111011011010111. <q0. …từ trái sang phải. S1. q1>. Nếu trên băng vào có ω=S1S1BS1 thì mã tương ứng của nó là: [ω] = 1101101011. <q1. Sj) = <qh. Chẳng hạn. Giữa các dãy mã của các bộ năm <qi. Sm−1m+1. qh> có chèn hai chữ số 0 và giữa mã các ký hiệu trong cùng một bộ năm được chèn bởi một chữ số 0. q0>. Ta chấp nhận mà không chứng minh ở đây là với máy Turing M bất kỳ tồn tại một máy Turing tương đương chỉ có một trạng thái kết thúc. 79 . q2> q2 <S1.1. các dòng được ký hiệu bởi các trạng thái. Sj. Tương tự. B−1. Chẳng hạn. Bây giờ để mã hoá ánh xạ chuyển trạng thái của máy Turing. Sk. Cuối cùng hai ký hiệu L và R cũng có thể mã hoá: L−1. q0> q1 <S1. C. Tiếp theo liệt kê các phần tử của bảng theo dòng cùng với các chỉ số dòng và cột tương ứng của chúng. q2>. R. <q2. S1. ta sử dụng bảng biểu diễn ánh xạ này. S1. …. qn−1n+1. S1. Hoạt động của máy Turing phổ dụng Bây giờ giả sử máy Turing M có n trạng thái và bảng chữ ghi lên băng có m ký hiệu. S1. Các máy này thực hiện công việc bằng cách mã hoá chương trình theo ngôn ngữ bên trong được gọi là ngôn ngữ máy. 2. C. L. S2. Sk. Sk. S2−111. R. q2−111.1 Cho máy Turing M với ánh xạ chuyển được cho bởi bảng sau: q0 B S1 <S1. tập các trạng thái là hữu hạn và ta cũng có thể mã hoá chúng: q0−1. Thí dụ 2. Máy Turing M được mã hoá như vậy ký hiệu là [M]. qh> có nghĩa là δ(qi. L.có thể xem máy Turing phổ dụng như là mô hình toán học của máy tính điện tử ngày nay. Sj. L. q2> Các phần tử của bảng được sắp xếp thành dãy dưới đây: <q0. q2>. R−11. Sm và có thể mã hoá bằng bộ các chữ số 1.

Ký hiệu Y thường đứng trước bộ năm xác định trạng thái hiện hành của M. chạy sang phải tìm ký hiệu Z và sao chép khối ký hiệu 1 ngay sau Z (gọi là khối Z) vào Buffer ngay sau ký hiệu X rồi ghi lại ký hiệu Y trước [M]. Quá trình tính toán trong U mô phỏng hoạt động của máy Turing M với xâu vào ω được chia ra các pha thích hợp với việc dịch chuyển các hình trạng của M. Nếu Z lúc đầu nằm ở tận cùng trái của băng ghi và M cần dịch chuyển sang phải thì U đẩy mã của từ sang phải và ghi mã hoá của ký hiệu trắng vào sau Z. tiếp theo xoá ký hiệu Y. Ký hiệu X được ghi lên băng chia băng thành hai nửa vô hạn. Như vậy sau giai đoạn này trong Bufffer chứa mã của trạng thái và ký hiệu hiện hành của máy Turing M. Trong trường hợp giữa các bộ năm mô tả M không tìm thấy bộ nào thích hợp thì U dừng. Nếu trùng nhau thì tìm được bộ năm cần tìm. bắt đầu bởi ký hiệu Z và tiếp theo là [ω]. Bước tiếp theo. Đầu tiên sao chép vào Buffer một khối các ký hiệu 1 nằm ngay sau Y (gọi là khối Y). Đầu tiên U thay tất cả các ký hiệu 0 trên ba đoạn của băng vào bằng các khoảng trắng. giai đoạn tiếp theo của việc mô phỏng bước tiếp theo của M có thể bắt đầu. Như vậy. Ta có thể sao chép vào vùng này trạng thái bên trong và mã hoá của ký hiệu đang đọc. đoạn sau cùng được gọi là đoạn mã của ω. Ngoài ra. nếu tìm được bộ năm cần tìm thì xoá nội dung buffer rồi chuyển Y đến trước phần tử thứ ba trong bộ năm đó. Khi hoàn thành các công việc trên khối ký hiệu 1 đứng sau Y. các trạng thái và ánh xạ chuyển của M được mã hoá như đã nói ở trên. sau đó ghi vào cuối khối vừa được chép một ký hiệu X. cuối công 80 . Một giai đoạn (pha) hoạt động của máy Turing phổ dụng U có thể tóm tắt như sau. ký hiệu trạng thái hiện hành của M. khi đó U ghi mã của ký hiệu trắng vào cuối từ. Hình ảnh của băng lúc đầu là như sau: Y X Buffer Z Mã hoá M Mã hoá ω Buffer phục vụ cho việc ghi nhận hình trạng của M trong từng bước. U còn thực hiện công việc sau đây. bắt đầu bởi ký hiệu Y. máy Turing phổ dụng U so sánh hai khối ký hiệu 1 liên tiếp nhau sau Y với nội dung Buffer. đoạn tiếp theo được gọi là vùng mã hoá của M. Nếu Z nằm tận cùng phải của băng và cần chuyển sang phải. Z đánh dấu ký hiệu đang đọc trên băng của M. ký hiệu hiện hành trên băng. Nếu ngược lại thì tìm đến mã hoá của bộ năm tiếp theo sau Y và lại tiếp tục so sánh. Nửa băng bên phải được dành ra ba đoạn kề nhau kể từ vị trí ký hiệu ngay sau X: Đoạn đầu tiên được gọi là Buffer gồm n+m+2 vị trí ký hiệu và tất cả được nhận ký hiệu 0. Các giai đoạn hoạt động của máy Turing phổ dụng U mô hình hoá hoạt động từng bước của máy Turing M như dã chỉ ở trên. Đổi nội dung của khối sau Z bởi nội dung của khối sau Y và chuyển Y đến trước phần tử thứ tư của bộ năm. tiếp sau Y là [M] và được kết thúc bởi ba chữ số 0. Tuỳ thuộc vào nội dung của khối thứ tư (một ký hiệu 1 hay hai ký hiệu 1) U chuyển Z qua phải hay qua trái một khối.thêm vào đó các ký hiệu. Sau khi đã đọc xong phần tử thứ tư mà nó xác định hướng chuyển động của đầu đọc/ghi của M và U chuyển ký hiệu Y đến sau phần tử trước phần tử thứ năm. Mô hình hoá hoạt động của máy Turing M bằng một máy Turing phổ dụng U có thể mô tả khái quát như sau: Trước hết [M] và [ω] cần phải được ghi lên băng của máy Turing phổ dụng U theo quy cách sau đây. hướng chuyển động của đầu đọc trên băng. Ngược lại. còn khối sau Z xác định ký hiệu M cần đọc tiếp theo.

81 . − Phần 5: Tìm bộ năm có mã của trạng thái và ký hiệu trên băng trùng với buffer. với đồ thị chuyển trạng thái phù hợp cho việc mô tả máy. khi M dừng máy U còn kiểm tra liệu trạng thái cuối của M có phải là trạng thái kết thúc hay không. Các pha của một máy Turing phổ dụng U được chia thành chín phần.việc. − Phần 3: Sao chép mã của ký hiệu cần đọc trên băng của M vào buffer. − Phần 4: Đặt X và Y vào trước buffer và trước ký hiệu của [M]. được cho trong hình dưới đây: − Phần 1: Thay các ký hiệu 0 bởi ký hiệu B và đầu đọc/ghi chuyển đến trước Y. − Phần 2: Sao chép mã của trạng thái hiện hành vào buffer.

Như vậy. Một bài toán được gọi là không giải được bằng thuật toán nếu không tồn tại một máy Turing nào sau một số hữu hạn bước xác định được liệu một sự mã hoá cụ thể nào đó của bài toán có thuộc ngôn ngữ hình thức đã cho hay không. Đồng thời trong vùng mã hoá của từ trên băng sẽ chứa mã của từ đáng ra còn lại trên băng của M. hoặc là một máy Turing có dừng sau một số hữu hạn bước hay không. Vấn đề không giải được bằng thuật toán 3. 3. − Phần 8: Đẩy Z sang phải hay sang trái một khối mà mã ký hiệu của khối đó sẽ được đọc trong pha tiếp theo. còn mã của trạng thái cuối của M có thể thấy trên buffer. Dưới tác động cùng một từ. Do M’ dừng sau một số hữu hạn bước với mọi từ vào nên T(M’) = L cũng là ngôn ngữ đệ quy.2.− Phần 6: Xoá buffer. − Phần 7: Thay mã ký hiệu đã đọc bằng mã ký hiệu mới của M. Sau đây ta sẽ nghiên cứu một vài tính chất của ngôn ngữ đệ quy và đệ quy đếm được. Chứng minh: Giả sử L là một ngôn ngữ đệ quy trên bảng chữ Σ.1 Mở đầu: Trong toán học thường gặp vấn đề cần xác định liệu một phần tử của một lớp vô hạn nào đó có một số tính chất đã cho hay không. Định lý 3. §3. ta được một máy Turing mới M’. Chẳng hạn. một vấn đề giải được bằng thuật toán nếu và chỉ nếu ngôn ngữ hình thức mô tả nó là đệ quy. Điều này có nghĩa là tồn tại một máy Turing M mà với từ ω∈Σ* tuỳ ý nó dừng sau một số hữu hạn bước và T(M) = L. M’ dừng với trạng thái kết thúc khi và chỉ khi dưới tác động của từ đó M dừng với trạng thái không kết thúc.1 Phần bù của một ngôn ngữ đệ quy là ngôn ngữ đệ quy. Nếu cần thì ghi mã một khoảng trắng vào phải hoặc trái từ trên băng của M. ta có thể hỏi liệu hai số tự nhiên cho trước có nguyên tố cùng nhau hay không. Việc chứng minh các tính chất này khá phức tạp nên ta không đi sâu vào chi tiết.2 Nếu L là ngôn ngữ đệ quy đếm được trên bảng chữ Σ và phần bù L của nó cũng là đệ quy đếm được thì L là đệ quy. Định lý 3. 3. 82 . Thay tập trạng thái kết thúc của M bằng phần bù của nó. Điều này dẫn đến T(M’) = L . … Các vấn đề trên được gọi là vấn đề thuật toán và có thể quy về vấn đề là liệu một từ trên bảng chữ nào đó có thuộc vào một ngôn ngữ hình thức đã cho hay không. − Phần 9: Máy Turing phổ dụng U dừng ở trạng thái kết thúc khi và chỉ khi M dừng ở trạng thái kết thúc. Trong trường hợp ngược lại thì bài toán được gọi là giải được bằng thuật toán.3.

Như vậy T(M1) = L là đệ quy. Chứng minh: Như trong chứng minh của Định lý 4. Điều ta cần có là dưới tác động của từ ω. Nếu ω∈ L thì M2 sẽ đoán nhận ω sau một số hữu hạn bước. M2 là các máy Turing sao cho T(M1) = L và T(M2) = L .3.3. Nếu M kết thúc sự hoạt động với trạng thái không kết thúc thì khi đó M’ chuyển sang một trạng thái kết thúc riêng và dừng. Ta xây dựng máy Turing M’ như sau: Giả sử ω là một từ trên bảng chữ vào của M’. Nếu M dừng ở trạng thái kết thúc thì M’ bắt đầu bắt chước sự hoạt động của máy Turing mà nó không dừng với mọi từ của bảng chữ vào. Ta biết rằng T(M) = T(U) ={<Miϕ> | ϕ∈T(Mi)}. Việc xây dựng này là có thể thực hiện được và với mọi từ ω máy Turing M’ sau một số hữu hạn bước sẽ dừng. Bây giờ ta xem máy Turing M1 hoạt động như thế nào với từ ω1. Giả sử T(U) là đệ quy. máy Turing M’ ngừng hoạt động khi và chỉ khi M1 hoặc M2 đoán nhận từ ω.3 Tồn tại một ngôn ngữ đệ quy đếm được nhưng không đệ quy. Điều này có nghĩa là tồn tại một máy Turing M (không đòi hỏi là trùng với U) sao cho T(M) = T(U) và sẽ dừng sau một số hữu hạn bước dưới tác động của mọi từ trên bảng chữ vào. Ta muốn M1 dừng với trạng thái kết thúc. <Miωi>. Định lý 3.Chứng minh: Giả sử M1. phần bù của T(U) là không đệ quy đếm được. Do đó theo Định lý 4. Khi đó T(U) là đệ quy đếm được. Trước hết M’ cho mã [ω] của ω.4. Chứng minh: Xét ngôn ngữ T(U) được đoán nhận bởi máy Turing U. 3. còn M2 dừng với trạng thái không kết thúc. Tiếp theo ứng với các chỉ số i. Hệ quả 3. Rõ ràng rằng máy Turing M’ đoán nhận từ ω = ωi khi và chỉ khi không đoán nhận <Miωi>. M2. đoán nhận ngôn ngữ T(U) và dừng sau một số hữu hạn bước đối với mọi từ trên bảng chữ vào.1 Tồn tại một ngôn ngữ hình thức nhưng không đệ quy đếm được. Vậy T(U) không đệ quy.3. đồng thời trên cơ sở sắp xếp các từ trên bảng chữ vào tìm chỉ số i của ω (số thứ tự của ω trong dãy là i).4. Nếu ω∈Σ* thì ω∈L hoặc ω∈ L . …Cuối cùng M thiết lập sự mô tả chuẩn của từ ωi và Mi. M2. 83 . T(U) là đệ quy đếm được nhưng không đệ quy. Đồng thời mọi máy Turing đều có mặt trong dãy M1. M’ bắt chước sự hoạt động của máy Turing M với từ <Miωi> mà theo giả thiết nó tồn tại. Điều này mâu thuẫn với giả thiết. … và do đó M’ cũng nằm trong dãy này. M2. máy Turing M’ thiết lập sự mô tả mã của máy Turing thứ i trong dãy các máy Turing M1. Từ đó nếu M1 không dừng sau một số hữu hạn bước thì M’ phải hoàn thành công việc của mình trong thời gian hữu hạn. có nghĩa là tồn tại một số tự nhiên h sao cho M’= Mh. Ta cần xây dựng máy Turing M’ mà nó mô hình hoá đồng thời sự hoạt động của M1. Ta nhận được ω1∈T(M’) khi và chỉ khi ω1∈T(M1).

Với việc mã hoá thích hợp. 84 . f) Đệ quy hay không là vấn đề không giải được bằng thuật toán. Khi đó vấn đề xác định rằng một ngôn ngữ có tính chất này hay không là không giải quyết được bằng thuật toán. có hữu hạn hay không. có hữu hạn hay không. … Tất cả các ngôn ngữ có tính chất này hình thành lên một lớp con của lớp các ngôn ngữ đệ quy đếm được.4 Một ngôn ngữ hình thức là loại 0 khi và chỉ khi nó là đệ quy đếm được. Có những ngôn ngữ đệ quy đếm được có những tính chất trên và có những ngôn ngữ đệ quy đếm được không có tính chất trên. Định lý 3.5. Từ Định lý 4. 3. ta thấy rằng có những ngôn ngữ đệ quy đếm được nhưng không đệ quy. Chẳng hạn như một ngôn ngữ đệ quy đếm được có rỗng hay không. Định lý 3.5 Cho trước một tính chất không tầm thường của lớp các ngôn ngữ đệ quy đếm được. d) Phi ngữ cảnh.6. Chú ý: Nhờ vào Định lý 4. Điều này có nghĩa là lớp ngôn ngữ hình thức loại 0 chính là lớp ngôn ngữ đệ quy đếm được. e) Cảm ngữ cảnh.3. có chính quy hay không. Ta sẽ khảo sát một số vấn đề liên quan đến lớp các ngôn ngữ đệ quy đếm được. b) Hữu hạn. ta biết rằng muốn xác định bằng thuật toán việc thực hiện một tính chất nào đó thì vấn đề này được giải quyết bằng thuật toán khi và chỉ khi việc phủ định của tính chất này cũng được giải quyết bằng thuật toán.4. ta chỉ ra rằng nhiều vấn đề không giải quyết được bằng thuật toán.3. … là không tầm thường.3. Khi ta khảo sát một ngôn ngữ có hay không một tính chất đã cho thì thực tế ta cần giải quyết vấn đề ngôn ngữ này có thuộc hay không lớp con đã cho của lớp các ngôn ngữ đệ quy đếm được. Ta nói rằng một tính chất của các ngôn ngữ đệ quy đếm được là tầm thường nếu hoặc mọi ngôn ngữ đệ quy đếm được đều có tính chất này hoặc ngược lại mọi ngôn ngữ đệ quy đếm được không có tính chất này.2 Việc xác định rằng một ngôn ngữ đệ quy đếm được có là: a) Rỗng. có chính quy hay không. Điều này có nghĩa là lớp con các ngôn ngữ xác định bởi tính chất này hoặc bằng rỗng hoặc bằng chính lớp các ngôn ngữ đệ quy đếm được. có là phi ngữ cảnh hay không và có là cảm ngữ cảnh hay không. Hệ quả 3. Như vậy các tính chất: một ngôn ngữ đã cho có rỗng hay không.3. c) Chính quy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful