BAB 3 KITARAN PERAKAUNAN

AA015

BAB 3

AA015

OBJEKTIF KITARAN PERAKAUNAN

BAB 3

Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:-

1. Menerangkan secara ringkas langkahlangkah yang terdapat dalam kitaran perakaunan. 2. Menerangkan jenis-jenis dokumen sumber

AA015

KITARAN PERAKAUNAN
1 Analisa Urusniaga (Dokumen)

BAB 3

8 Imbangan Duga Selepas penutupan 7 Catatan penutup Dan pindah catat 6 Penyata Pendapatan & Kunci Kira-Kira

2 Catatan Jurnal 3 Pindah catat ke lejer 4 Imbangan duga 4 Pelarasan

5 Imbangan duga terlaras

AA015

Contoh urusniaga dan dokumen yang digunakan
URUSNIAGA
• Jualan tunai • Kutipan dari penghutang • Bayaran kepada pemiutang • Belian kredit • Jualan kredit • Pulangan belian • Pulangan jualan • Ambilan • • • • • • • •

BAB 3

DOKUMEN DIGUNAKAN
Slip pendaftaran tunai Resit salinan Resit asal Invois belian Invois jualan Memo kredit Memo debit Memo

AA015

Contoh invois

BAB 3

AA015

BAB 3

2. Nota debit / kredit

AA015

BAB 3

2. Resit dan bil tunai

AA015

BAB 3

4. Keratan cek dan baucer pembayaran

AA015

BAB 3

6. Penyata bank

OBJEKTIF
1. Menerangkan kegunaan jurnal am dan menjelaskan prosedur membuat catatan jurnal bagi setiap urusniaga. 2. Menjelaskan penggunaan jurnal khas, jurnal am dan lejar subsidiari serta tujuan penyediaannya

AA015

BAB 3

PROSES PEREKODAN
Selepas dokumen sumber dianalisa, langkah seterusnya dalam kitaran perakaunan ialah proses perekodan urusniaga. Urusniaga perlu direkod menggunakan peraturan yang kita kenali sebagai “hukum debit dan kredit.” Proses perekodan terdiri daripada tiga tahap utama iaitu :

JURNAL

LEJAR

IMBANGAN DUGA

Jurnal terdiri daripada Jurnal Am dan Jurnal Khas.

AA015

JURNAL AM
• Dalam firma perdagangan Jurnal Am digunakan untuk merekod item yang tidak dapat direkod dalam Jurnal Khas iaitu:• Pelaburan aset dalam perniagaan (kecuali tunai) • Ambilan barang niaga • Jualan aset secara kredit • Pulangan jualan • Pulangan belian • Catatan pelarasan • Catatan penutup

BAB 3

AA015

BAB 3

CATATAN JURNAL
Contoh format jurnal am adalah seperti berikut :

Tarik h

Butiran

Folio Debit Kredit

AA015

BAB 3

Ilustrasi Merekod Dalam Jurnal Am
• Contoh urusniaga : 1.1.2005 Menerima memo kredit daripada Yu Co. untuk barang niaga yang dipulangkan bernilai RM200. 31.1.2005 Ambilan barang niaga RM150. Contoh catatan jurnal : Tarikh Butiran Foli Debit Kredit o 1/1/05 ABB – Yu Co. 200 Elaun & Pul. Belian (merekod pulangan belian ) 31/1/05 Ambilan Belian 150 150 200

(merekod ambilan barang niaga )

AA015

LEJAR
Akaun adalah rekod individu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Kumpulan akaun yang dikumpulkan bersama di dalam rekod perakaunan dikenali sebagai lejar.

BAB 3

Tunai Akaun Belum Bayar Modal

AA015

LEJAR

BAB 3

Lejar boleh dikelaskan kepada dua kategori utama iaitu : a. Lejar am b. Lejar Subsidiari Terdapat 2 bentuk lejar yang sering digunakan : – 1. Bentuk “Akaun T” – 2. Lejar 3 ruangan

Contoh lejar “Akaun Nama Akaun T” Bahagian debit Bahagian kredit

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJER

BAB 3

Pindah catat merupakan proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam lejar yang sesuai. Contoh proses pindah catat ke lejar subsidiari ABB 1/1/05 ABB – Yu Co. Elaun & Pul. Belian 200 200

Yu Co.
1/1/05 Elaun & Pul. Belia n
200

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJAR
Contoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB – Yu Co. Elaun & Pul Belian 200

BAB 3

200

Elaun & Pul Belian
1/1/05 Yu Co.
200

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJAR
Contoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB – Yu Co. Elaun & Pul Belian 200

BAB 3

200

Akaun Kawalan ABB
1/1/05

Elaun 200 & Pul. Belian

AA015

JURNAL KHAS
• Terdiri daripada: a. JURNAL JUALAN b. JURNAL BELIAN c. JURNAL PENERIMAAN TUNAI d. JURNAL PEMBAYARAN TUNAI

BAB 3

AA015

BAB 3

LEJAR SUBSIDIARI
• DEFINISI ‘ Satu kumpulan akaun-akaun yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, kesemua akaun penghutang dikumpulkan dalam lejar subsidiari akaun belum terima’

AA015

BAB 3

DEFINISI
Lejar Subsidiari Akaun Lejar Subsidiari Akaun Belum Terima Belum Bayar ‘ merekod kesemua ‘ merekod kesemua urusniaga berkenaan urusniaga berkenaan dengan penghutang dengan pemiutang beserta dengan beserta dengan bakinya’ bakinya’

OBJEKTIF
1. Menerangkan tatacara merekod urusniaga belian dan jualan inventori. 2. Menjelaskan item-item yang terlibat dalam urusniaga jualan dan belian.

AA015

BAB 3

Jurnal
Tarikh Butiran

MEREKOD BELIAN INVENTORI
Dt RM 500 Tunai/ABB (Merekod jualan tunai/ kredit) 500 Kt RM

Jan 5

Belian

Lejar
Tunai/ABB Belian

RM 5 Jan Belian 500 5 Jan Tunai/ ABB

RM 500

AA015

BAB 3

MEREKOD JUALAN INVENTORI
Jurnal
Tarikh Butiran Dt RM 1 000 1 000 Kt RM

Jan 5

Tunai/ABT Jualan (Merekod jualan tunai/ kredit)

Lejar
Tunai/ABT RM Jan 5 Jualan 1 000 Jan 5 Tunai/ ABT 1 000 Jualan RM

AA015

Kos Pengangkutan
Angkutan Masuk Sebahagian dr kos brg dijual

BAB 3

Jika kos pengangkutan barang masuk ke syarikat

Ditolak untuk dapatkan untung kasar

Jika kos pengangkutan barang keluar dari syarikat

Angkutan keluar

Dianggap belanja jualan / operasi

Ditolak untuk dapatkan untung bersih

KOS PENGANGKUTAN
• FOB – Destinasi
– Kos pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga sampai ke kedai pembeli

• FOB – Titik Perkapalan
– Kos Pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga ke kapal dan dari kapal ke pembeli ditanggung oleh pembeli

AA015

Diskaun atas belian

BAB 3

* 2 jenis diskaun : 1. Diskaun belian / diskaun diterima : diskaun yang diterima oleh pembeli daripada penjual sekiranya hutang belian dapat dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan dalam terma kredit 2. Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga

Terma kredit 2/10 , n/30

2% diskaun diberikan sekiranya …. ….Hutang dibayar dalam masa 10 hari dari tarikh pembelian….. …Tetapi jika gagal bayar dalam 10 hari, perlu bayar dalam masa 30 hari .

AA015

Perekodan diskaun atas belian

BAB 3

Contoh : Pada 4 Februari Syarikat Indah telah membeli 1 000 unit barang dengan harga RM5 seunit secara kredit . Terma kredit yang diberikan ialah 2/10,n/30 . Pada 12 Februari Syarikat Indah telah menjelaskan hutangnya . Pengiraan : Harga belian = 1 000 unit x RM5 = RM5 000 Diskaun belian = RM5 000 x 2% = RM100 Jumlah yang perlu dibayar ialah : Perekodan : RM5 000 – RM100 = RM4900

AA015

Perekodan Diskaun atas belian
Butiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 5 000 Kt RM 5 000

BAB 3

Tarikh Feb 4

Feb 12

Akaun Belum Bayar Tunai Diskaun belian (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun) Belian

5 000

4 900 100

Akaun Belum Bayar Feb 12 5 000 Feb 4 Akaun Diskaun Belian 4 900 Feb 12 100 5 000

Feb 4

5 000 Akaun Tunai Feb 12

AA015

Diskaun atas Jualan

BAB 3

* 2 jenis diskaun :

Diskaun jualan : Diskaun yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sekiranya dapat menjelaskan hutang dalam tempoh yang dinyatakan dalam terma kredit . Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga

AA015

Perekodan diskaun atas Jualan

BAB 3

Contoh : Jualan Syarikat Cahaya pada 5 Februari berjumlah RM1 000 adalah dengan terma kredit 2/15,n/30 . Pelanggan telah menjelaskan hutangnya pada 16 Februari. Pengiraan : Diskaun jualan = 2% x RM1000 = RM20 Jumlah yang diterima daripada pelanggan ialah : RM1 000 – RM20 = RM980 Perekodan :

AA015

Perekodan Diskaun atas Jualan
Butiran Akaun Belum Terima Jualan (Merekod jualan kredit) Dt RM 1000 Kt RM 1000

BAB 3

Tarikh Feb 5

Feb 16

Tunai Diskaun jualan Akaun Belum Terima (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun)

980 20 1000

Akaun Belum terima Feb 5 1000 Feb 16 Akaun Diskaun Jualan Feb 16 20 Feb 16 1000

Akaun jualan Feb 5 Akaun Tunai 980 1000

AA015

Elaun dan Pulangan Belian

BAB 3

•Definisi Pulangan belian : Apabila barang yang diterima , didapati mengalami kerosakan atau tidak mengikuti spesifikasi, barang yang telah dibeli akan dipulangkan kepada penjual . •Pulangan ini dinamakan Pulangan Belian atau Pulangan keluar •Definisi Elaun Belian : Sekiranya pembeli bersetuju untuk menerima barang yang mengalami kerosakan atau tidak mengikut spesifikasi, pembeli akan mendapat pengurangan harga belian .

AA015

BAB 3

•Contoh : Pada 10 Januari Syarikat Menora membeli 100 unit barang pada harga RM5 seunit secara kredit . Didapati 50 unit barang tidak mengikuti spesifikasi yang dikehendaki dan dipulangkan pada 13 Januari . Pengiraan : Jumlah belian = RM5 x 100 unit = RM500 Nilai pulangan = RM5 x 50 unit = RM250

•Perekodan :

AA015

Merekod elaun dan pulangan belian
Butiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 500 Kt RM 500

BAB 3

Tarikh Jan 10

Jan 13

Akaun Belum Bayar Elaun dan Pulangan Belian (Pemulangan barang kepada pembekal)

250 250

Belian Jan 10 500 Jan 13

Akaun Belum Bayar 250 Jan 10 500

Akaun Elaun dan Pulangan Belian Jan 13 250

AA015

Elaun dan Pulangan Jualan

BAB 3

Definisi Pulangan jualan : Apabila barang yang dijual didapati mengalami kerosakan atau tidak mengikuti spesifikasi, barang yang telah dibeli akan dipulangkan oleh pembeli . Pulangan ini dinamakan Pulangan Jualan atau Pulangan Masuk. Definisi Elaun jualan : Pengurangan harga jualan yang diberikan kepada pelanggan kerana pelanggan tidak berpuashati atas barang yang diterimanya .

AA015

BAB 3

Contoh : Pada 19 Januari Syarikat Solomon menjual 50 unit barang pada harga RM20 seunit secara kredit . Pada 21 Januari, pelanggan telah memulangkan semula 10 unit barang tersebut kerana telah rosak . Pengiraan : Jumlah jualan = RM20 x 50 unit = RM1 000 Nilai pulangan = RM20 x 10 unit = RM 200 Perekodan :

AA015

Merekod elaun dan pulangan jualan
Butiran Akaun Belum Terima Jualan (Merekod belian kredit) Dt RM 1 000 Kt RM 1 000

BAB 3

Tarikh Jan 19

Jan 21

Elaun dan pulangan jualan Akaun Belum Terima (Pemulangan barang daripada pelanggan )

200

200

Jualan Jan 19 1 000 Jan 10

Akaun Belum Terima 1 000 Jan 21 200 Jan 21

Akaun Elaun dan Pulangan Jualan 200

OBJEKTIF
1. Menerangkan jenis-jenis jurnal khas dan kegunaannya 3. Menyediakan jurnal jualan dan pindah catat 5. Menyediakan jurnal belian dan pindah catat

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

2. Menyediakan jurnal penerimaan tunai dan pindah catat 4. Menyediakan jurnal pembayaran tunai dan pindah catat.

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menerangkan dua jenis lejar subsidiari Iaitu lejar subsidiari akaun belum terima dan lejar subsidiari akaun belum bayar.

4. Menunjukkan cara menyediakan lejar subsidiari akaun belum terima dan akaun kawalan di dalam lejar am.

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menunjukkan cara menyediakan lejar subsidiari akaun belum bayar dan akaun kawalan di dalam lejar am. 3. Menerangkan tentang lejar am dan menjelaskan cara memindahcatat dari jurnal ke akaun lejar am. 4. Menerangkan kegunaan imbangan duga dan cara penyediaannya

AA015

JURNAL KHAS
• Terdiri daripada: a. JURNAL JUALAN b. JURNAL BELIAN c. JURNAL PENERIMAAN TUNAI d. JURNAL PEMBAYARAN TUNAI

BAB 3

AA015

JURNAL JUALAN
• Jurnal jualan hanya digunakan untuk

BAB 3

merekod

jualan barangan secara kredit. • Jualan barangan secara tunai akan direkodkan ke dalam jurnal penerimaan tunai. • Jualan aset-aset lain secara kredit akan direkodkan ke dalam jurnal am.

AA015

BAB 3

FORMAT JURNAL JUALAN
Tarikh Akaun Didebitkan No. Invois Dt. ABT Kt. Jualan

AA015

BAB 3

CONTOH JURNAL JUALAN
Data urusniaga jualan kredit Syarikat Tekun bagi bulan Januari 2005 adalah seperti berikut: Jan 4 Jualan secara kredit kepada Syarikat Moda sebanyak RM 1,500 dengan nombor invois 007. Jan 30 Jualan barang secara kredit kepada Syarikat SNA sebanyak RM 2,000 dengan nombor invois 008.

AA015

PENYELESAIAN JURNAL JUALAN
Akaun Didebitkan No. Invois
007 008

BAB 3

Tarikh

Dt. ABT Kt. Jualan
RM 1 500 RM 2 000 RM 3 500

Jan 4 Syarikat Moda 30 Syarikat SNA

AA015

BAB 3

PINDAH CATAT KE LEJAR AM
Akaun Belum Terima Jan 31 Jualan RM 3500

Akaun Jualan Jan 31 Akaun Belum Terima RM 3500

AA015

BAB 3

JURNAL BELIAN
• Jurnal belian digunakan hanya untuk merekod belian secara kredit. • Belian barangan secara tunai akan direkodkan ke dalam jurnal pembayaran tunai. • Belian aset-aset lain secara kredit akan direkodkan ke dalam jurnal am.

AA015

BAB 3

FORMAT JURNAL BELIAN
Tarikh Akaun Dikreditkan No. Invois Dt. Belian Kt. ABB

AA015

BAB 3

CONTOH JURNAL BELIAN
Data urusniaga belian kredit Syarikat Tekun bagi bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 2 Belian secara kredit daripada Syarikat Tera sebanyak RM 1,000 dengan nombor invois 001. Jan 29 Belian barang secara kredit daripada Syarikat JJ sebanyak RM 2,500 dengan nombor invois 002.

AA015

PENYELESAIAN JURNAL BELIAN
Akaun Dikreditkan

BAB 3

Tarikh

No. Invois Dt. Belian Kt. ABB
001 002 RM 1 000 RM 2 500 RM 3 500

Jan 2 Syarikat Tera 29 Syarikat JJ

AA015

BAB 3

PINDAH CATAT KE LEJAR AM
Akaun Belian
Jan 31 Akaun Belum Bayar RM 3500

Akaun Belum Bayar Jan 31 Belian RM 3500

AA015

BAB 3

JURNAL PENERIMAAN TUNAI
• Jurnal Penerimaan Tunai digunakan untuk merekodkan semua penerimaan tunai. • Contoh Penerimaan Tunai: a. Jualan barangan secara tunai. b. Kutipan daripada penghutang. c. Penerimaan tunai daripada pinjaman. d. Tambahan modal tunai. e. Tunai daripada jualan aset.

AA015

FORMAT JURNAL PENERIMAAN TUNAI
Akaun Dt. Dt. Kt. Kt. Dikreditkan Tunai Diskaun ABT Jualan Jualan

BAB 3

Tarikh

Kt. Lainlain Akaun

AA015

CONTOH JURNAL PENERIMAAN TUNAI

BAB 3

Data urusniaga-urusniaga penerimaan tunai bagi Syarikat Rosalinda untuk bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 1 Rosalinda, pemilik syarikat, melabur tunai tambahan sebanyak RM 10,000 ke dalam perniagaannya. Jan 5 Jualan barangan secara tunai kepada Syarikat Betty sebanyak RM 1,000.

AA015

PENYELESAIAN JURNAL PENERIMAAN TUNAI
Akaun Dt. Dt. Kt. Kt. Dikreditkan Tunai Diskaun ABT Jualan Jualan
10,000 1,000 11,000

BAB 3

Tarikh

Kt. Lainlain Akaun
10,000 _____ 10,000

Jan 1 Modal 5 Jualan

1,000 1,000

AA015

BAB 3

PINDAH CATAT KE LEJAR AM
Akaun Tunai Jan 31 Pelbagai Akaun RM 11,000 Akaun Modal Jan 1 Tunai Akaun Jualan Jan 5 Tunai RM 1,000 RM 10,000

AA015

JURNAL PEMBAYARAN TUNAI

BAB 3

• Jurnal Pembayaran Tunai digunakan untuk merekod semua pembayaran tunai. • Contoh Pembayaran Tunai: a. Belian barangan secara tunai. b. Bayaran kepada pemiutang. c. Pembayaran pinjaman secara tunai.

AA015

FORMAT JURNAL PEMBAYARAN TUNAI
Akaun Kt. Kt. Dt. Dt. Didebitkan Tunai Diskaun ABB Belian Belian

BAB 3

Tarikh

Dt. Lainlain Akaun

AA015

CONTOH JURNAL PEMBAYARAN TUNAI

BAB 3

Data urusniaga-urusniaga pembayaran tunai bagi Syarikat Rosalinda untuk bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 11 Belian barangniaga secara tunai sebanyak RM 2,000. Jan 25 Bayaran sewa pejabat secara tunai RM 1,500.

AA015

PENYELESAIAN JURNAL PEMBAYARAN TUNAI
Tarikh Akaun Didebitkan Kt. Kt. Dt. Dt. Tunai Diskaun ABB Belian Belian
2,000 1,500 3,500 2,000 _____ 2,000

BAB 3

Dt. Lainlain Akaun
1,500 1,500

Jan 11 Belian 25 Sewa

AA015

BAB 3

PINDAH CATAT KE LEJAR AM
Akaun Tunai Jan 31 Pelbagai Akaun RM 3,500

Akaun Belian Jan 11 Tunai RM 2,000 Akaun Belanja Sewa Jan 25 Tunai RM 1,500

AA015

BAB 3

LEJAR SUBSIDIARI
• DEFINISI ‘ Satu kumpulan akaun-akaun yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, kesemua akaun penghutang dikumpulkan dalam lejar subsidiari akaun belum terima’

AA015

JENIS-JENIS LEJAR SUBSIDIARI

BAB 3

a)DEFINISI b)LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA c)LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR

AA015

BAB 3

DEFINISI
Lejar Subsidiari Akaun Lejar Subsidiari Akaun Belum Terima Belum Bayar ‘ merekod kesemua urusniaga berkenaan dengan penghutang beserta dengan bakinya’ ‘ merekod kesemua urusniaga berkenaan dengan pemiutang beserta dengan bakinya’

AA015

LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA
Rujuk Soalan Syarikat Rosalinda Syarikat Rosalinda

BAB 3

Tarikh Rujukan Jan 4 Moda Jan 30 SNA

Debit RM 2,000 RM 1,500

Kredit

Baki RM 2,000 RM 3,500

AA015

LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR
Rujuk Soalan Syarikat Rosalinda Syarikat Rosalinda

BAB 3

Tarikh Rujukan Jan 2 Tera Jan 29 JJ

Debit

Kredit RM 1,000 RM 2,500

Baki RM 1,000 RM 3,500

AA015

BAB 3

LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA

• Merekod semua urusniaga berkenaan penghutang secara individu beserta dengan bakinya. • Lejar subsidiari ini akan diringkaskan ke dalam lejar am menggunakan akaun kawalan Akaun Belum Terima. • Baki Lejar Subsidiari ABT mestilah sama dengan baki Akaun Kawalan ABT

AA015

CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT

BAB 3

Maklumat berikut adalah berkaitan urusniaga pada bulan Februari 2005 Tarikh Jan 2 14 Jualan Kredit Sykt. Miranda Sykt. Rosella RM 10,000 5,000 15,000

AA015

CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT

BAB 3

Tarikh Jan 10

Kutipan Tunai Sykt. Miranda 16 Sykt. Rosella

RM 5,000 1,000 6,000

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN • LEJAR SUBSIDIARI ABT Akaun Sykt. Miranda Tarikh 2005 Jan 2 10 10,000 5,000 10,000 5,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

Akaun Sykt. Rosella Tarikh 2005 Jan 14 16 5,000 1,000 5,000 4,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

• LEJAR AM ( Akaun kawalan ABT ) Akaun Belum Terima
Tarikh 2005 Jan 31 31 9,000 31 15,000 6,000 15,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

• Jumlah baki dalam Lejar Subsidiari ABT = baki Akaun Kawalan ABT.
Akaun Lejar Subsidiari Sykt. Miranda Sykt. Rosella JUMLAH Baki 5,000 4,000 9,000

AA015

BAB 3

LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR • Merekod semua urusniaga berkenaan pemiutang secara individu beserta dengan bakinya. • Lejar subsidiari ini akan diringkaskan ke dalam lejar am menggunakan akaun kawalan Akaun Belum Bayar. • Baki Lejar Subsidiari ABB mestilah sama dengan baki Akaun Kawalan ABB.

AA015

CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT Maklumat berikut adalah berkaitan urusniaga pada bulan Februari 2005

BAB 3

Tarikh Jan 20 24

Belian Kredit Sykt. Yoyota Sykt. Bella

RM 11,000 6,000 17,000

AA015

CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT

BAB 3

Tarikh Jan 22

Bayaran Tunai Sykt. Yoyota 26 Sykt. Bella

RM 6,000 2,000 8,000

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN • LEJAR SUBSIDIARI ABB Akaun Sykt. Yoyota Tarikh 2005 Jan 20 6,000 22 11,000 11,000 5,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

Akaun Sykt. Bella
Tarikh 2005 Jan 24 2,000 26 6,000 6,000 4,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

• LEJAR AM ( Akaun kawalan ABB ) Akaun Belum Bayar
Tarikh 2005 Jan 31 8,000 31 9,000 31 17,000 17,000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki

AA015

BAB 3

PENYELESAIAN

• Jumlah baki dalam Lejar Subsidiari ABB = baki Akaun Kawalan ABB.
Akaun Lejar Subsidiari Sykt. Yoyota Sykt. Bella JUMLAH Baki 4,000 5,000 9,000

AA015

BAB 3

PROSES PINDAH CATAT KE LEJAR AM

• Pindah catat merupakan proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam lejar yang sesuai. Contoh proses pindahcatat :
1/1/0 5 Bekalan pejabat Tunai 100 100

Bekalan Pejabat
Tarikh 2005 Butiran Ruj Debit 100 Kredit Baki 100

Jan 1 Tunai

AA015

BAB 3

PROSES PINDAH CATAT KE LEJAR AM Contoh proses pindahcatat:
1/1/05 Bekalan pejabat Tunai 100 100

Tunai Tarikh 2005 Butiran Ruj Debit Kredit 100 Baki 100

Jan 1 Bekalan pejabat

AA015

BAB 3

MENGEMASKINI BAKI AKAUN
Untuk tujuan penyediaan Imbangan Duga, bakibaki akhir setiap akaun di dalam lejar am perlu dikira. Baki-baki ini kemudiannya akan di pindahkan ke dalam Imbangan Duga mengikut hukum debit kredit.

AA015

BAB 3

AKAUN-AKAUN ASET
Contoh mengemaskini baki-baki akaun aset. Tunai Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit Baki 2005 Jan 1 Baki b/b 5,000 Bekalan pejabat 100 4,900 3 Hasil perkhidmatan 1,000 5,900 31 Belanja Gaji 800 5,100 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga

AA015

AKAUN-AKAUN LIABILITI

BAB 3

• Contoh mengemaskini baki-baki akaun liabiliti Akaun Belum Bayar Tarikh Butiran 2005 Jan 1 Baki b/b Bekalan pejabat 3 Tunai 31 Belian Ruj Debit Kredit Baki 5,000 5,200 4,200 5,000

200 1,000 800

Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga

AA015

BAB 3

AKAUN-AKAUN EKUITI PEMILIK
• Contoh mengemaskini baki-baki akaun ekuiti pemilik Modal – Ahmad Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit 2005 Jan 1 Baki b/b Tunai 200 Perabot 1,000 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga

Baki 5,000 5,200 6,200

AA015

BAB 3

AKAUN-AKAUN HASIL
• Contoh mengemaskini baki-baki akaun hasil Hasil Perkhidmatan Tarikh Butiran 2005 Jan 1 Tunai 31 ABT Ruj Debit Kredit Baki 200 1,000

800

Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga

AA015

BAB 3

AKAUN-AKAUN BELANJA
• Contoh mengemaskini baki-baki akaun belanja Belanja gaji Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit Baki 2005 Jan 1 Tunai 200 200 31 Tunai 800 1,000

Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga

AA015

IMBANGAN DUGA
• Imbangan duga - menyenaraikan semua baki akaun daripada lejar am.

BAB 3

• Jumlah di bahagian sebelah debit Imbangan duga mesti sama dengan jumlah di bahagian kredit. • Imbangan duga disediakan untuk mengesahkan keseimbangan jumlah baki debit dan jumlah baki kredit pada akhir sesuatu tempoh perakaunan. • Secara umumnya imbangan duga merupakan ringkasan baki-baki akaun daripada lejar.

AA015

Contoh Imbangan Duga
Syarikat Rai Imbangan Duga Pada 31 Disember 2005

BAB 3

OBJEKTIF
1. Menjelaskan definisi perniagaan pembarangan. 2. Menjelaskan perbezaan kandungan maklumat dalam penyata pendapatan perniagaan perkhidmatan dan perniagaan pembarangan 3. Menjelaskan cara mengira hasil jualan, kos barang dijual, untung kasar dan untung bersih bagi perniagaan pembarangan.

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menjelaskan cara menyediakan penyata pendapatan, penyata ekuiti pemilik dan kunci kira-kira bagi perniagaan pembarangan

AA015

BAB 3

PENGENALAN
• Juga dikenali sebagai FIRMA PERDAGANGAN (merchandising firm) • Urusniaga utamanya ialah menjual barangniaga yang dibeli secara pukal dari pihak lain sama ada kilang atau pemborong • Barangniaga yang terlibat dalam urusniaganya dipanggil INVENTORI

AA015

Bezanya dengan firma pekhidmatan

BAB 3

• -

Firma perdagangan menjual barang hasilnya ialah JUALAN ada kos barang dijual penyata pendapatan berbentuk ‘multiple step’

• Firma perkhidmatan - menjual perkhidmatan - Hasilnya ialah HASIL PERKHIDMATAN - tiada kos barang dijual - penyata pendapatan berbentuk ‘single step’

AA015

Perbandingan Penyata Pendapatan di antara firma perkhidmatan dengan firma pembarangan
Perniagaan Pembarangan

BAB 3

Perniagaan Perkhidmatan
Syarikat Pengiklanan Kemboja Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 Hasil Tolak : Belanja operasi Belanja bukan operasi Untung bersih RM 100000 (50 000) (10 000) 40 000

Kedai Runcit Amanda Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 Jualan Tolak : Kos brg dijual Untung kasar RM 100000 50 000 50 000 (10 000) (2 000 ) 38 000 =====

Tolak : Belanja operasi Belanja bkn operasi Untung bersih ======

AA015

BAB 3

Pengiraan Hasil Jualan , Kos Barang Dijual, Untung Kasar dan Untung Bersih

Kedai Runcit Amanda Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 RM RM Jualan 100 000 Tolak : Kos brg dijual 50 000 Untung kasar 50 000 Tolak : Belanja operasi 10 000 Belanja bkn operasi 2 000 (12 000) Untung bersih 38 000 ======

Jualan bersih = Jualan – diskaun dan pulangan jualan KBDJ = Stok awal + belian bersih + belanja belian + angkutan masuk – stok akhir

Belian bersih = belian – diskaun dan pulangan belian

AA015

Penyata Pendapatan
Syarikat Comel Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005 RM RM RM Jualan xx Tolak: Pulangan jualan xx Diskaun Pulangan xx Jualan bersih xx Tolak : kos barang dijual Inventori awal xx Belian xx Tolak : pulangan belian xx Diskaun belian xx Belian bersih xx Campur: angkutan masuk xx Kos barang sedia untuk dijual xx Tolak : inventori akhir xx Kos barang dijual xx Untung kasar xx Tolak: Perbelanjaan Belanja elektrik xx Belanja insurans xx Belanja am xx Belanja susutnilai-premis xx Jumlah belanja xx Untung bersih xx ==

BAB 3

AA015

Kunci kira-kira ( bahagian Aset )
RM RM

BAB 3

ASET Aset semasa : Tunai Inventori Akaun Belum Terima Jumlah aset semasa Aset Tetap: Premis Tolak:susutnilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah aset xx xx xx xx xx xx xx xx ==

AA015

Kunci kira-kira

BAB 3

( bahagian Liabiliti dan ekuiti pemilik)
RM LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti : Akaun Belum Bayar xx Pinjaman xx Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik : Modal awal Campur : untung bersih Tolak: ambilan Modal akhir Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik xx xx xx xx xx xx RM

xx

AA015

Syarikat Comel Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 RM ASET Aset semasa : Tunai Inventori Akaun Belum Terima Jumlah aset semasa Aset Tetap: Premis Tolak:susutnilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah aset LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti : Akaun Belum Bayar Pinjaman Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik : Modal awal Campur:untung bersih xx xx xx xx xx xx xx xx == xx xx xx xx xx xx xx RM
BAB 3

Tolak: ambilan Modal akhir Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik xx

xx ==

OBJEKTIF
1. Menjelaskan asas perakaunan yang terdiri daripada asas tunai dan asas akruan. 2. Menjelaskan definisi hasil dan belanja 3. Menerangkan cara merekod item hasil dan belanja. 4. Menjelaskan perbezaan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. 5. Menjelaskan bentuk pelaporan hasil dan belanja dalam penyata pendapatan

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menjelaskan tujuan pelarasan pada akhir tempoh perakaunan dalam asas akruan. 2. Menjelaskan kaitan prinsip realisasi, pemadanan dan tempoh perakaunan dalam pelarasan.

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menjelaskan jenis-jenis pelarasan pada akhir tempoh perakaunan 2. Menjelaskan tatacara membuat pelarasan yang melibatkan catatan jurnal dan pindah catat ke lejar. 3. Menjelaskan dua bentuk kesilapan yang boleh berlaku dalam rekod perakaunan iaitu kesilapan yang menjejaskan imbangan duga dan kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga.

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif………………………………………………………………….

1. Menerangkan cara membuat pembetulan kesilapan yang menjejaskan imbangan duga. 2. Menerangkan cara membuat pembetulan kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga. 3. Menerangkan cara menyediakan imbangan duga selepas pelarasan. 4. Menerangkan cara menyediakan penyata pendapatan, penyata ekuiti pemilik dan kunci kira-kira daripada imbangan duga terselaras. 5. Menerangkan batasan kunci kira kira.

AA015

BAB 3

ASAS PERAKAUNAN

PERAKAUNAN ASAS TUNAI PERAKAUNAN ASAS AK

AA015

PERAKAUNAN ASAS TUNAI

BAB 3

• HASIL direkod dan diiktiraf bila tunai

diterima • BELANJA direkod dan diiktiraf bila tunai di bayar • Tidak mematuhi prinsip perakaunan diterima umum • Pengiraan untung
UNTUNG = HASIL TUNAI – BELANJA TUNAI

• Kelemahannya – gagal rekod hasil yang telah diperolehi kerana belum terima tunai dan begitu juga dengan belanja.

AA015

BAB 3

PERAKAUNAN ASAS AKRUAN
• Mengenal pasti hasil dan belanja mengikut tempoh tertentu. • Hasil diiktiraf bila ia telah benar-benar diperolehi walau tunai belum diterima. • Belanja diiktiraf bila belanja berkenaan telah berlaku walaupun amaunnya belum dijelaskan • Pengiktirafan hasil dan belanja melalui prinsip realisasi dan pemadanan • UNTUNG = HASIL TELAH DIPEROLEHI – BELANJA TELAH BERLAKU

AA015

DEFINISI HASIL

BAB 3

• Perolehan dari perniagaan yang menambahkan nilai aset melalui penjualan barang/perkhidmatan. • Berasaskan konsep realisasi. • Direkodkan dalam Penyata Untung Rugi • Meningkatkan ekuiti pemilik. • Terdiri dari : – Hasil operasi(hasil utama) cth : jualan – Hasil-hasil lain cth: belanja faedah

AA015

DEFINISI BELANJA

BAB 3

• Kos perkhidmatan/barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. • Berasaskan konsep pemadanan • Direkodkan dalam Penyata Untung Rugi. • Mengurangkan ekuiti pemilik • Dikelaskan kepada : – Belanja Operasi (belanja kendalian) terbahagi kepada belanja pentadbiran dan belanja penjualan Contoh: belian,gaji,diskaun. – Belanja bukan operasi cth rugi jualan aset, faedah atas pinjaman.

AA015

BAB 3

MEREKOD HASIL DAN BELANJA
• Hasil diperolehi secara tunai • Contoh : – Menjual barangan secara tunai kepada pelanggan bernilai RM500. • Catatan jurnal am

Dt

Tunai Kt Jualan

500 500

AA015

BAB 3

MEREKOD HASIL DAN BELANJA
• Hasil diperolehi tetapi bayaran belum diterima • Contoh : – Menjual barangan kepada pelanggan secara kredit sebanyak RM500. • Catatan jurnal am

Dt

Akaun Belum terima Kt Jualan

500 500

AA015

BAB 3

MEREKOD HASIL DAN BELANJA
• Belanja di bayar secara tunai • Contoh : – Membayar gaji pekerja secara tunai sebanyak RM1,000. • Catatan jurnal am

Dt

Belanja Gaji 1,000 Kt Tunai 1,000

AA015

MEREKOD HASIL DAN BELANJA
Belanja belum dibayar • Contoh : – Menerima bil elektrik sebanyak RM400 bagi penggunaan bulan November. • Catatan jurnal am

BAB 3

Dt Belanja Elektrik 400 Kt Elektrik Belum Bayar 400

AA015

BAB 3

BELANJA HASIL DAN BELANJA MODAL
Belanja Hasil • Perbelanjaan yang terlibat dalam mengendalikan perniagaan harian • Ditunjukkan dalam Penyata Untung Rugi dalam tempoh kewangan semasa • Contoh → penyelenggaraan aset tetap, belian barangniaga, upah, gaji.

AA015

BAB 3

BELANJA HASIL DAN BELANJA MODAL
Belanja Modal • Perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian aset-aset tetap atau perbelanjaan yang menambahkan nilai aset-aset tetap. • Belanja ini memberi manfaat untuk lebih daripada satu tempoh perakaunan. • Ditunjukkan dalam Kunci Kira-Kira. • Contoh → kos pembelian kenderaan, kos mengubahsuai tempat perniagaan.

AA015

BAB 3

CARA MEREKOD
MEREKOD BELANJA HASIL Dt Belanja Elektrik 400 Kt Elektrik Belum Bayar 400 MEREKOD BELANJA MODAL Dt Kenderaan Kt Bank 40,000 40,000

AA015

PERBEZAAN

BAB 3

BELANJA HASIL k Kos operasi harian perniagaan ataupun membeli aset semasa

BELANJA MODAL k Kos pembelian aset tetap atau menambah nilai aset tetap k Tidak melibatkan keuntungan perniagaan tetapi nilai aset tetap dalam Kunci Kirak mengurangkan keuntungan kira.bertambah perniagaan k manfaat bukan saja dalam tempoh perakaunan semasa k manfaat/nilainya hanya tetapi juga untuk tempoh diambilkira sekali sahaja perakaunan masa depan.

Panduan Bagi Menentukan Sama Ada Belanja Hasil Atau Belanja Modal. 
Lihat dari segi kekerapan perbelanjaan tersebut dilakukan. Tentukan amaun yang terlibat sama ada kecil atau besar. Adakah belanja tersebut dapat memanjangkan usia guna (usia ekonomi) atau menambahkan kapasiti (kemampuan dan kecekapan) aset tersebut?

AA015

BAB 3

AA015

Pelaporan Hasil dan Belanja

BAB 3

• Hasil dan belanja adalah item yang dilaporkan dalam Penyata Untung Rugi. • Perbezaan kedua-dua item ini akan menghasilkan untung atau rugi perniagaan. Hasil > Belanja ⇒ Untung Hasil < Belanja ⇒ Rugi • Perekodan hasil dan belanja perlu memenuhi konsep-konsep berikut: » Konsep pemadanan (belanja) » Konsep realisasi (hasil) » Konsep konservatisma (utg/rugi)

AA015

Perniagaan Perabot Matrik Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2001.
Hasil Jualan Hasil Komisen Tolak: Belanja Operasi Belanja Pengiklanan Belanja Susutnilai - Peralatan Belanja Faedah JumlahBelanja Untung Bersih RM 20,000 2,800 RM

BAB 3

22,800 1,000 4,900 500 8,500 14,300 ====

AA015

PELARASAN

BAB 3

TUJUAN PELARASAN  Menunjukkan kesan perakaunan asas akruan.  Memastikan ketepatan penyata kewangan.  Kegagalan membuat pelarasan mengakibatkan:¸ Untung bersih terlebih atau terkurang nyata( dalam Penyata Untung Rugi). ¸ Aset, liabiliti dan ekuiti pemilik terlebih atau terkurang nyata (dalam Kunci Kira-Kira).

AA015

Prinsip Realisasi, Pemadanan dan Tempoh Perakaunan.

BAB 3

S Prinsip Realisasi – hasil diiktiraf di dalam tempoh perakaunan di mana hasil itu diperolehi S Prinsip Pemadanan – belanja direkodkan dalam tempoh perakaunan di mana ianya telah dilibatkan bagi memperolehi sesuatu hasil perniagaan S Prinsip Tempoh Perakaunan – jangka hayat perniagaan boleh dibahagikan kepada tempoh tertentu.

AA015

BAB 3

JENIS-JENIS PELARASAN
Hasil Terdahulu (Hasil Belum Terperoleh). Hasil Terakru ( Hasil Belum Terima) Belanja Prabayar (Belanja Terdahulu) Belanja Terakru (Belanja Belum Bayar) Susutnilai Aset Tetap Hutang Lapuk

AA015

BAB 3

HASIL TERDAHULU ( HASIL BELUM TERPEROLEH )
Wujud apabila bayaran secara tunai telah pun diperolehi tetapi ia belum lagi boleh diiktiraf sebagai hasil kerana perkhidmatan atau barang belum lagi diberikan oleh perniagaan kepada pelanggan. Pengiktirafan hasil akan ditunda ke tempoh akan datang apabila perkhidmatan atau barang tersebut diberikan. Akaun Hasil Terdahulu adalah akaun liabiliti .

AA015

HASIL TERDAHULU

BAB 3

CATATAN JURNAL AM Pada Tarikh Urusniaga: Dt Tunai / Bank Kt Akaun Liabiliti XX XX

Pada Tarikh Pelarasan: Dt Akaun Liabiliti Kt Akaun Hasil XX XX

AA015 AA015

HASIL TERDAHULU

BAB 3 BAB 3

Contoh 1 : Sebahagian bangunan Sykt. Al-Sagoff telah disewakan kepada sebuah perniagaan lain pada 1 Oktober 2005 untuk tempoh 2 tahun. Kadar sewa RM 400 sebulan. Pada 1 Oktober 2005 Sykt. Al-Sagoff telah menerima bayaran sewa untuk tempoh enam bulan dari perniagaan berkenaan. Tempoh perakaunan berakhir 31 Disember setiap tahun. Sediakan catatan jurnal untuk contoh di atas.

AA015

HASIL TERDAHULU

BAB 3

Jawapan contoh 1. Pada Tarikh Urusniaga: 2005 Okt. 1 Dt Tunai 2,400 Kt Hasil Sewa Belum Terperoleh 2,400

Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.31 Dt Hasil Sewa B. Terperoleh 1,200 Kt Hasil Sewa 1,200

AA015

HASIL TERAKRU ( HASIL BELUM TERIMA )

BAB 3

• Hasil sudah pun diperolehi (barang atau perkhidmatan sudah pun diserahkan kepada pelanggan) tetapi pembayaran untuknya masih belum lagi diterima pada tarikh imbangan. • Akaun Hasil Belum Terima adalah akaun aset. • Contoh, sewa belum terima, komisen belum terima • Catatan pada tarikh pelarasan: Dt Akaun Aset XX Kt Akaun Hasil XX

AA015

HASIL TERAKRU ( HASIL BELUM TERIMA )

BAB 3

Contoh : Sebagai ejen penjual tiket bas, Sykt. Sri Kayangan mendapat komisen RM 300 sebulan. Biasanya komisen tersebut diterima dalam tempoh empat bulan sekali . Sehingga 31 Disember 2005, komisen untuk bulan Oktober, November dan Disember masih belum diterima. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. • Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.31 Dt Hasil Komisen B. Terima 900

AA015

BELANJA PRABAYAR

BAB 3

• Wujud apabila tunai telah dibayar dalam tempoh perakaunan tetapi barang atau perkhidmatan masih belum diterima. • Belanja prabayar akan luput sama ada melalui pergerakan masa (contohnya Sewa Prabayar dan Insurans Prabayar) atau melalui proses penggunaannya.Contohnya Bekalan. • Akaun Belanja Prabayar adalah akaun aset (aset semasa).

AA015

BAB 3

BELANJA PRABAYAR
CATATAN JURNAL AM Pada Tarikh Urusniaga: Dt Akaun Aset Kt Tunai/Bank

XX XX

Pada Tarikh Pelarasan: Dt Akaun Belanja Kt Akaun Aset

XX XX

AA015

BELANJA PRABAYAR

BAB 3

1. Luput Kerana Pergerakan Masa
Pada 1 Nov.2005 Agensi Pengiklanan Yusfa membeli polisi insurans benilai RM 3,000 untuk perlindungan selama 6 bulan. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.  Cara Merekod Pada tarikh urusniaga: 2005 Nov. 1 Dt Insurans Prabayar 3,000 Kt Tunai 3,000 ♦ Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.31 Dt Belanja Insurans 1,000 Kt Insurans Prabayar 1,000

AA015

BELANJA PRABAYAR

BAB 3

2. Luput kerana penggunaan • Pada 1 Disember 2005 Agensi Pengiklanan Metro membeli bekalan pejabat berjumlah RM 3,800 secara tunai. Pada 31 Disember 2005 didapati bekalan yang masih belum digunakan berjumlah RM 1,800.Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

AA015

BELANJA PRABAYAR

BAB 3

2. Luput kerana penggunaan
Cara merekod. Pada tarikh urusniaga: 2005 Dis. 1 Dt Bekalan Pejabat Kt Tunai Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.31 Dt Belanja Bekalan Pejabat Kt Bekalan Pejabat

3,800 3,800

2,000 2,000

AA015

BELANJA TERAKRU

BAB 3

Wujud apabila barang atau perkhidmatan sudah pun diterima tetapi pembayaran tersebut masih belum diselesaikan pada tarikh penyediaan penyata kewangan Akaun Belanja Terakru adalah akaun liabiliti Catatan jurnal amnya: Pada tarikh pelarasan: Dt Akaun Belanja Kt Akaun Liabiliti XX XX

AA015

BELANJA TERAKRU

BAB 3

Contoh : Pada 1 Okt. 2005 Sykt. Zam telah membuat pinjaman dari pihak bank berjumlah RM20,000 dan dikenakan faedah 10 % setahun selama lima tahun. Sehingga 31 Dis 2005 faedah untuk bulan Oktober, November dan Disember 2005 masih belum dibayar.  Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.31 Dt Belanja Faedah 500 Kt Faedah Terakru 500

AA015

SUSUTNILAI ASET TETAP

BAB 3

Kebanyakan aset tetap dalam perniagaan mempunyai usia guna yang terhad dan nilainya sentiasa merosot semasa aset digunakan. Berlaku kejatuhan nilai aset tetap sepanjang usianya disebut susutnilai Sebab-sebab susutnilai berlaku ialah: • Kereputan fizikal – seperti keretadan mesin. • Pergerakan masa – seperti harta pajakan. • Aset menjadi usang – akibat perubahan teknologi atau citarasa

AA015

SUSUTNILAI ASET TETAP

BAB 3

Perakaunan untuk susutnilai ialah mengagihkan kos tetap atas anggaran jangkahayat penggunaannya untuk direkod sebagai belanja. Kaedah mengira susutnilai: Kaedah Garis Lurus Formula : Belanja susutnilai = Kos Aset – Nilai Sisa Aset -----------------------------------------Usiaguna Aset

AA015

SUSUTNILAI ASET TETAP

BAB 3

 Contoh :

Pada 1 Mei 2005 perniagaan membeli sebuah lori pad harga RM 80,000. Anggaran usiaguna lori tersebut adalah 10 tahun dan dijangka mempunyai nilai sisa sebanyak RM 2,000.  Pengiraan susutnilai kenderaan utk tahun 2005. Bel.Susutnilai = RM 80,000 – RM 2,000 X 8 10 = RM 2,400

AA015

SUSUTNILAI ASET TETAP

BAB 3

 CATATAN JURNAL AM
Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. 31 Dt Bel. Susutnilai Kenderaan 2,400 Kt SNT - Kenderaan 2,400

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

 Hutang yang tidak dapat dikutip daripada
penghutang kerana tidak dapat membayar (atas sebab muflis, meninggal dunia dll) atau enggan membayar (tidak dapat dihubungi) dinamakan hutang lapuk.  Ia merupakan belanja kepada orang yang memberikan hutang.  Dua kaedah merekod belanja hutang lapuk: • Kaedah Hapuskira Langsung. • Kaedah Peruntukan.

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Hapuskira Langsung.  Kaedah ini mengiktiraf hutang lapuk apabila penghutang telah dikenalpasti.  Contoh 1 Pada 30 November 2005 perniagaan telah berjaya mengenalpasti bahawa seorang penghutang bernama Zul telah jatuh muflis dan tidak mampu membayar hutangnya berjumlah RM 400.

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Hapuskira Langsung.  Catatan Jurnal Pada Tarikh Urusniaga: 2005 Nov. 30 Dt Bel Hutang Lapuk 400 Kt ABT 400 Contoh 2: Selepas penyediaan Imbangan Duga 31 Disember, perniagaan telah berjaya mengenalpasti bahawa seorang penghutang bernama Mamat telah menghilangkan diri bagi mengelak dari membayar hutangnya berjumlah RM 7,000.

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Hapuskira Langsung. Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. 31 Dt

Belanja Hutang Lapuk 7,000 Kt ABT 7,000

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Peruntukan  Mengikut kaedah ini, Peruntukkan Hutang Lapuk (hutang ragu) adalah caj anggaran belanja (kerugian) kerana sebahagian Akaun Belum Terima dijangka tidak dapat dikutip.  Contoh 1: Berdasarkan pengalaman lepas Perniagaan Ketam Batu merasakan ia perlu mewujudkan peruntukan hutang lapuk ke atas Akaun Belum Terimanya di mana ia telah membuat anggaran iaitu 2% drpd baki Akaun Belum Terima yang berjumlah RM 25,000 tak dapat dikutip.

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Peruntukan  Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan 2005 Dis. 31 Dt Belanja Hutang Lapuk 500 Kt Per. Hutang Lapuk 500  Contoh 2. Sekiranya Akaun Peruntukkan Hutang Lapuk (PHL) mempunyai baki, maka Belanja Hutang Lapuk yang perlu diiktiraf pada tahun tersebut perlu mengambil kira baki awal tahun PHL (baki imbangan duga sebelum pelarasan).

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Peruntukan  Contoh 2. Berikut adalah petikan imbangan duga Perniagaan Putaran Alam pada 31 Dis.2005. Dt Kt RM Akaun Belum Terima 8,000 Peruntukkan hutang lapuk 120 RM

Peruntukan Hutang lapuk adalah 2% dari Akaun Belum Terima.

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Peruntukan •Mengira peratusan dari ABT (Angka yang diperolehi akan menjadi baki akhir PHL yang akan dapat di lihat dalam K.K.K PHL (baki akhir) = 2 % X RM 8000 = RM 160 •Mengira Belanja Hutang Lapuk untuk tahun berkenaan. Ia adalah perbezaan antara baki akhir PHL (pengiraan yang baru dibuat) dengan baki awal PHL (dari I/D sebelum pelarasan). Jika positif ia belanja dan jika negatif (Dt) ia adalah hasil (Kt). Belanja Hutang Lapuk = RM 160 – RM120 = RM 40

AA015

HUTANG LAPUK

BAB 3

Kaedah Peruntukan Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. 31 Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Per. Hutang Lapuk

40 40

AA015

PEMBETULAN KESILAPAN
Dua bentuk kesilapan yang boleh berlaku: – Kesilapan yang menjejaskan imbangan duga — Kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga

BAB 3

KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. Pembetulan dalam Jurnal Am: Dt Akaun Tergantung 12,000 Kt Nota Belum Bayar 12,000

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. ˜ Tertinggal salah satu catatan debit atau kredit (hanya satu akaun sahaja telah direkodkan) Contoh: Membeli kenderaan bernilai RM 12,000 dengan mengeluarkan Nota Belum Bayar 8 %. Tersalah catat sebagai : Dt Kenderaan 12,000 Tiada catatan sebelah kredit

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. – Tidak sama catatan debit dan kredit. Contoh: Membayar gaji dengan tunai RM 400 Tersalah catat sebagai : Dt Belanja Gaji 40 Kt Tunai 400 Pembetulan dalam Jurnal Am: 2001 Dis.31 Dt Belanja Gaji 360 Kt Akau n Tergantung 360

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. — Catatannya hanya sebelah debit bagi kedua-dua akaun atau sebaliknya (Kesilapan dua kali ganda **). Contoh: Membayar sewa dengan Cek RM 1000. Tersilap catat sebagai: Dt Belanja Sewa 1,000 Dt Bank 1,000 Pembetulan dalam Jurnal Am Dis.31 Kt Akaun Tergantung 2,000 Kt Akaun Sewa 2,000

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. Ada beberapa bentuk, antaranya: 1. Kesilapan ketinggalan 2. Kesilapan salah catat 3. Kesilapan timbal balik 4. Kesilapan prinsip

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA.(Kesilapan Ketinggalan) • Urusniaga tidak pernah direkodkan ke dalam manamana akaun . Contoh: Terima hasil perkhidmatan secara tunai RM 999 pada 2.2.2002. Urusniaga ini terlupa dicatat dalam mana-mana buku perakaunan. • Cara pembetulan Dt Tunai Kt Hasil Perkhidmatan

999 999

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Salah Catat).

— Merekod mengikut kaedah catatan bergu tapi bukan
nilai urusniaga yang sebenar.

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D

Contoh :
Pada 31.8.2001 beli perabot RM 2,300 dengan cek dan telah direkod dalam bukperakaunan dengan nilai RM 2,500 . Tersalah rekod sebagai: Dt Perabot Kt Bank Cara Pembetulan: Dt Bank Kt Perabot

2500 2,500

200 200

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Timbal Balik)
Merekod mengikut kaedah catatan bergu yang betul tetapi rekod diruangan debit dan dan kredit yang salah bagi kedua-dua akaun (timbal balik – yang debit di kreditkan manakala yang kredit telah didebitkan).

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D Contoh: Hasil Perkhidmatan berjumlah RM 90 diterima secara tunai telah direkodkan seperti di bawah. Dt Hasil Perkhidmatan 90 Kt Tunai 90 Cara Pembetulan: Dt Tunai Kt Hasil Perkhidmatan

180 180

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Prinsip) Merekod urusniaga ke dalam akaun yg salah, bukan ke dalam akaun yang sebenar . Contoh: Satu bayaran tunai RM 160 untuk membaiki kenderaan yang rosak telah salah rekod sebagai Dt Kenderaan 160 Kt Tunai 160

AA015

BAB 3

KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D Cara Pembetulan: Dt Belanja Pembaikan Kt Kenderaan

160 160

AA015

BAB 3

IMBANGAN DUGA TERSELARAS  Disediakan selepas pelarasan dibuat  Selepas pelarasan, akaun seperti ABT, akaun hasil, akaun belanja, akaun peruntukan, akaun hutang lapuk dll akan berubah.

AA015

Contoh soalan:
Akaun

Perniagaan Azam Jaya Imbangan Duga Belum Terselaras Pada 31 Disember 2005 Debit 12000 8000 1200 5000 60000 18000 35000 7000 13000 25000 29600 3000 65000 30000 1500 2000 800 1500 Kredit

BAB 3

Tunai ABT Bekalan pejabat Inventori Bangunan Kedai SNT van SNT ABB Pinjaman bank Modal Ambilan Jualan Belian Elaun dan Pulangan Jualan Elaun dan Pulangan Belian Diskaun Jualan Diskaun Belian

AA015

Debit Angkutan masuk angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja Faedah Hasil faedah Belanja Am

Kredit 1300 1100 800 300 400

BAB 3

1500 161500

161500

Maklumat tambahan: xii) Inventori pada 31 Disember 2005 adalah RM6300 xiii) Susutnilai bagi semua aset tetap adalah pada kadar 10% setahun xiv) Bekalan pejabat yang digunakan berjumlah RM600 Sediakan: a. Imbangan Duga Terselaras r. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 s. Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2005

AA015

Perniagaan Azam Jaya Imbangan Duga Terselaras Pada 31 Disember 2005 Debit 12000 8000 600 5000 60000 24000 35000 10500 13000 25000 29600 3000 65000 30000 1500 2000 800 1500 Kredit

BAB 3

Akaun Tunai ABT Bekalan pejabat Inventori Bangunan Kedai SNT van SNT ABB Pinjaman bank Modal Ambilan Jualan Belian Elaun dan Pulangan Jualan Elaun dan Pulangan Belian Diskaun Jualan Diskaun Belian

AA015

BAB 3

sambungan

Debit Angkutan masuk angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja Faedah Hasil faedah Belanja Am BSN – Bangunan Kedai BSN – Van Belanja Bekalan

Kredit 1300

1100 800 300 400 1500 6000 3500 600 171000

171000

AA015

Perniagaan Azam Jaya Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005 Jualan (-) Elaun dan Pulangan Jualan (-) Diskaun Jualan Jualan Bersih (-) Kos Barang Dijual Inventori awal (+) Kos Belian (-) Elaun dan Pulangan Belian (-) Diskaun Belian Belian Bersih (+) Angkutan masuk Kos Belian Kos Barang sedia dijual (-) Inventori akhir Kos barang dijual Untung kasar 65000 1500 800 2300 62700

BAB 3

5000 30000 2000 1500 26500 1300 27800 32800 6300 26500 26500

AA015

BAB 3

(-) Belanja Operasi: Angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja am BSN – bangunan BSN – van Belanja bekalan pejabat Jumlah Belanja Operasi Untung bersih operasi (+) Lain-lain hasil Hasil Faedah (-) Lain-lain Belanja Belanja Faedah Untung Bersih 1100 800 1500 6000 3500 600 13500 22700 400 300 22800

AA015

Perniagaan Azam Jaya Kunci kira - kira Pada 31 Disember 2005 Aset semasa Tunai Akaun Belum Terima Bekalan Pejabat Inventori Jumlah Aset Semasa Aset Tetap Bangunan Kedai SNT- Bangunan Kedai Van SNT – Van Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset

BAB 3

12000 8000 600 6300 26900

60000 (24000) 35000 10500

36000 24500 60500 87400

AA015

BAB 3

Liabiliti ABB Pinjaman Bank Jumlah Liabiliti Ekuiti Pemilik Modal awal Untung Bersih Ambilan Modal akhir Jumlah Liabiliti & Ekuiti Pemilik

13000 25000 38000

29600 22800 (3000) 49400 87400

AA015

BAB 3

PENYEDIAAN LEMBARAN KERJA

FORMAT LEMBARAN KERJA
Imbangan Duga Imbangan Duga Terlaras Penyata Pendapatan Kunci Kirakira

Akaun

Pelarasan

Kt

Dt

Kt

Dt

Kt

Dt

Kt

Dt

Kt

Dt

Batasan Kunci kira kira
• Liabiliti Kontengensi • Prinsip kos sejarah • Peristiwa selepas Kunci kira-kira

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful