Νέα διαδικασία Παραλαβής Πτυχίων 

Michigan 

(Κέντρα Ξένων Γλωσσών) 
 
Σε κάθε εξεταστική περίοδο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το Πανεπιστήμιο του Michigan αποστέλλει στην 
Ελληνοαμερικανική Ένωση τα πιστοποιητικά (πτυχία) των επιτυχόντων υποψηφίων. Στη συνέχεια, η Ελληνοαμερικανική Ένωση 
ταχυδρομεί τα πιστοποιητικά στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στους καθηγητές Αγγλικής που επιμελήθηκαν την προετοιμασία των 
υποψηφίων. Για την δική σας διευκόλυνση, η διαδικασία παραλαβής/ αποστολής των πιστοποιητικών απλοποιήθηκε. 
Αν θέλετε να σας αποστείλουμε τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων υποψηφίων σας, ταχυδρομήστε στα γραφεία της 
Ελληνοαμερικανικής  Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη την εξουσιοδότηση/ υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί με απλό 
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας. Αν θέλετε να παραλάβετε τα πιστοποιητικά, προσκομίστε την εξουσιοδότηση/ υπεύθυνη 
δήλωση με την ταυτότητά σας. 
   Γραφείο Αθήνας                                                                                 Γραφείο Θεσσαλονίκης 
Ελληνοαμερικανική  Ένωση 
Ελληνοαμερικανική Ένωση
Τμήμα Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων 
Τμήμα Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων 
Φράγκων 14
Μασσαλίας 22 
106 80 Αθήνα 
546 26 Θεσσαλονίκη
 

Ονοματεπώνυμο 

 

School Code 

 

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου   

Διεύθυνση (Οδός και αριθμός) 

 

Ταχυδρομικός 
 
Κωδικός 

Σταθερό Τηλέφωνο 

 

Κινητό Τηλέφωνο   

E‐mail 

 

Α.Φ.Μ   

Εξέταση 

ECCE       

Εξεταστικό Κέντρο (πόλη) 

 

Ημερομηνία Εξέτασης (μήνας & έτος)

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Ο/ Η κάτωθι υπογεγραμμένος/ η εξουσιοδοτώ την Ελληνοαμερικανική Ένωση να μου 
αποστείλει/ παραδώσει τα πτυχία των μαθητών μου οι οποίοι συμμετείχαν επιτυχώς 
στις εξετάσεις του πανεπιστημίου του Michigan, με τα στοιχεία που έχω σημειώσει στο 
παρόν έντυπο. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή  και ακριβή 
και ότι θα παραδώσω τα πτυχία με δική μου ευθύνη χωρίς καμία απολύτως 
καθυστέρηση σε κάθε επιτυχόντα. 

ECPE       

Δ.Ο.Υ   

Χώρος Σφραγίδας (για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών)
Υπογραφή 
 
Ημερομηνία 
 
 

Η ταχυδρόμηση/ παραλαβή των πτυχίων, εκτός του εξεταστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, γίνεται αποκλειστικά από τα 
γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα. 

Για την ταχυδρόμηση/ παραλαβή των πτυχίων από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι απαραίτητη η 
ταχυδρόμηση/ προσκόμιση της υπογεγραμμένης και σφραγισμένης εξουσιοδότησης. 

Ώρες λειτουργίας Τμήματος Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 ‐ 17:00. 
Ελληνοαμερικανική Ένωση  Τμήμα Εξετάσεων  email: exams@hau.gr 
Αθήνα  Τ: 2103680000  F: 2103634200 
Θεσσαλονίκη  Τ: 2310557600  F: 2310553925 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful