You are on page 1of 1

PETIN LISTINA

tudentskej rady strednch kl Slovenskej republiky STOP NESPRAVODLIVEJ MATURITE!


Petin vbor tudentskej rady strednch kl Slovenskej republiky, predklad obanom Slovenskej republiky v zmysle zkona . 85/1990 Zb. o petinom prve v znen neskorch predpisov, tto petciu.

My dolupodpsan obania Slovenskej republiky, sa pripjame k iniciatve petinho vboru tudentskej rady strednch kl Slovenskej republiky na splnenie tchto poiadaviek:
1) 2) 3) 4) iadame Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej republiky o zmenu maturitnch otzok tak, aby sa tieto zhodovali s matriou, ktor iaci strednch kl poas svojho tdia preberaj. iadame, aby maturitn otzky zostavovali uitelia z praxe a nie radnci. iadame, aby si iaci mohli zvoli nronos maturity z cudzieho jazyka bez ohadu na to, ak kolu navtevuj. iadame, aby sa so iakmi zaalo spolupracova pri tvorbe materilov, ktor sa ich dotkaj.

Cel meno aj adresu trvalho bydliska napte itatene palikovm psmom. Meno a priezvisko
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Petin hrok mte vone koprova alebo si ho stiahn z webovej strnky www.srss.eu Vyplnen hrky zalite na: tudentsk rada strednch kl SR, K. midkeho 2628/9, 911 08 Trenn. Najneskr do 30. aprla 2012 ! lenmi petinho vboru s:
Andrej Barborka, prezident RS SR, Gen. Svobodu 828/63, 958 01 Partiznske Andrej Bonko, podpredseda KC Trenn, Povask 73, 911 01 Trenn Alexandra arinov, Vek okrun 1338/40, 958 01 Partiznske Bc. Frantiek Kffer, prvny poradca, Clementisa 24/2, 971 01 Prievidza

Trval bydlisko (ulica, . domu, mesto)

Podpis

Petin hrok .: