P. 1
Tuoitrequynhon Pttkht Quan Ly Ban Hang

Tuoitrequynhon Pttkht Quan Ly Ban Hang

|Views: 124|Likes:
Published by Nhuquynh Nguyen

More info:

Published by: Nhuquynh Nguyen on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Đồ án môn học GVHD : Th.

S Nguyễn Quang Ánh
A. LỜI MỞ ĐẦU
Một đất nước được coi là phát triển khi đất nước đó có một nền khinh tế vững
mạnh và hi! "!# .$%t & phạm vi một 'o(nh nghip trong c) chế th* trư+ng hin n(,
th- "!á tr-nh .án hàng có v(i tr/ rất lớn0"!,ết đ*nh 12 t3n tại và phát triển c4( 'o(nh
nghip .
5rong những n6m g7n đ8,012 ch!,ển hướng đ9i mới c4( c) chế th* trư+ng nền
kinh tế nước t( có nhiề! .iến động .:oạt động kinh 'o(nh nói ch!ng h7! hết các
'o(nh nghip đề! đ9i mới0 .ước đ7! đ; hoà nh<p với nền kinh tế kh! v2c và c# thế
giới. =>c .it0 đ?i với các 'o(nh nghip thư)ng mại nói ri@ng vấn đề ti@! thA là một
trong những ,ế! t? "!(n trBng trong vic ti@! thA hàng hoá0 là một ngh th!<t kinh
'o(nh c4( tCng 'o(nh nghip. MDi nhà 'o(nh nghip ph#i .iết nEm .Et được một
ng!3n c!ng Fng hàng hoá và 12 .iến động c4( nó0 ph#i n6ng động0 thGch hợp0 mềm
'HoI
Jà trong "!á tr-nh kinh 'o(nh phát triển c4( các cKng t,0 t9 chFc0 'o(nh nghip
th- một lượng lớn các thKng tin về gi(o '*ch Lm!( .án0 tr(o đ9iM các loại hàng hoá
giữ( các .@n li@n "!(n như nhà c!ng cấp0 nhà .!Kn .án và khách hàng đề! c7n được
"!#n lG0 thNo 'Oi hàng ngà,. P!, mK và 1? lượng c4( gi(o '*ch càng lớn0 càng nhiề!
ngư+i th- 1? lượng thKng tin càng nhiề!0 càng "!(n trBng và phFc tạp. QhGnh v- thế 1R
mất nhiề! th+i gi(n0 cKng 1Fc để "!#n lG để 'Sn đến những 1(i 1ót đáng tiếc khi "!#n
lG0 kh(i thác và TU lG các thKng tin tr@n.
Jới một th2c trạng như v<, th- vic Fng 'Ang tin hBc vào cKng tác "!#n lG 1R
làm cho "!á tr-nh tác nghip đạt được những hi! "!# lớn0 nh(nh chóng và chGnh Tác
h)n.
1. Mục đích
5hVc đW, "!á tr-nh .án hàng một cách nh(nh chóng với 1? lượng nhiề! th- ph#i
c8n nhEc0 tGnh toán0 1U 'Ang một phư)ng 1ách ti@! thA đVng đEn0 vững chEc chF
khKng thể vK tư trước 12 .iến thi@n vạn hoá c4( th* trư+ng. =iề! nà, đ/i hXi kế toán
c7n ph#i có kh# n6ng c!ng cấp0 kiểm 1oát 1? lượng thKng tin một cách đ7, đ40 chGnh
Tác nhất.
Y. Lí do
:oạt động kế toán trong một c4( hàng nói ri@ng h(, cKng t, nói ch!ng là một
ch!Di cKng vic rất vất v# và t?n nhiề! cKng 1Fc. Zế! khKng có 12 c7n mSn0ch6m ch[
và 1áng 1!?t th- 12 1(i 1ót là khKng tránh khXi.: th?ng thKng tin "!#n l\ .án hàng 1R
giVp cho "!á tr-nh m!( .án 'i]n r( m(! l^ hợp l\.
_.Ý nghĩa:
59 chFc TU lG0 tGnh toán0 nEm .Et các th?ng k@ và kết "!# trong "!á tr-nh .án
hàng.
` .Phạm vi đề ti !ng dụng
=ề tài nà, được Fng 'Ang ch[ đ)n th!7n phAc vA các ,@! c7! về "!# lG .án
hàng0chư)ng tr-nh chạ, trNn má, đ)n.


Trang 1
Cnh<t aM::

'''''đ'''''
''''aaaaM
::aM::
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
".#$ hoạch t%i&n 'hai đề ti
5!7n () t*+n ,-.,/ (,0 (1-. (*+n 11 (*+n 12.
QKng
vic
QhBn đề tài0hBp
nhom chBn đề tài
bP!#n lG .án
hàngc
dMDi thành vi@n
nhóm t2 t-m
hiể!0viết ph7n
những ph7n li@n
"!(n đến h th?ng.
e(! đó t<p hợp lại
để thiết kế h
th?ng và viết .ài cá
nh8n.
Zhóm t8p
tr!ng 5k h
th?ng '2( tr@n
.ài cá nh8n.
d fiể! đ3 ph8n
cấp chFc n6ngd
g:a
d fiể! đ3 l!3n
'ữ li!
d hntit,
iNl(tiónhip
da(t(f(1N v<t
lG
d 5h!<t toán
d gorm nh<p
li!
d Qác .áo cáo
d Qác mS! thU
5j chi tiết
fài viết minh
hoạ chi tiết.
=iề! ch[nh
viết .áo cáo
=ánh má, và
thiết kế ph7n
(ccN11
(*+n 1,
nhóm '2(
tr@n c) 1& đó
hoàn thành
.ài để nộp.
(*+n 11
fáo cáo
Zh8n
12
Qá nh8n t2 t-m tư
li!
Zhóm trướng Zhóm th2c
hin
Zhóm trư&ng Zhóm trư&ng
và c# nhóm
th2c hin
Đ 34ng5ng67th8ng 7n9m 2--0
3h:m t%;<ng
=9n (h> ?nh 3ga
@ .#hAo B8t thCc t$ :
=ề tài được th2c hin tại cKng t, đin tho(i kong Zh<t.kà cKng t, ch!,@n kinh
'o(nh về đ3 đin tU0 đin thoại 'i động0tivi.0má, nghN nhạc 0má, vi tGnhIđ8, là
cKng t, có "!, mK vC( và nhX 0đ>c .it là chư( 1U 'Ang ph7n mềm kế toán 0các hoạt
động .án hàng 'i]n r( ch4 ,ế! .lng th4 cKng n@n t?n k%m nhiề! th+i gi(n và chi
phG.J- thế tr& ngại trong vic .án hàng là khKng tránh khXi.
Trang 2
Cnh<t aM::

'''''đ'''''
''''aaaaM
::aM::
mhiế! Zj ::

n@!
c7!
.áo
cáo
1 DEF nhEt
mhiế! Zj ::
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
G. PhHn tích v thi$t '$ hI thJng
1. KL đM FhHn cNF ch!c n9ng hI thJng
5rong "V( tr-nh "!#n lG .án hàng th- h th?ng 1R c<p nh<p đ2oc các '(nh mAc hàng
hoá0nhóm hàng hó( để có thể nEm .Et các thKng tin và 1U( chữ( các thKng tin hàng
hoá đó.
f@n cạnh đó 0h th?ng 1R th?ng k@ 1? lượng hàng c/n t3n h(, 1? lượng hàng đ; T!ất
thKng "!( các .áo cáo về t-nh h-nh T!ất nh<p.
Trang 3
Quản lí bán hàng
fáo cáo Cập nhật Tk@
Zh<p ::
eU( ::
$ó( ::
5r( cF!
:àng t3n kho
:àng đ; T!ất
5-nh h-nh nh<p ::
5-nh h-nh T!ất ::
Cnh<t aM::

'''''đ'''''
''''aaaaM
::aM::
mhiế! Zj ::

n@!
c7!
.áo
cáo
1 DEF nhEt
mhiế! Zj ::
Zhà c!ng cap
Q Zh<t aM::
eU( nhóm hàng
$ó( nhóm hàng
Q<p nh<t aMZ::
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
2.Gi&* đM O*Mng dP OiI* QRQ
fộ ph<n "!#n lG .án hàng tr-nh '!,t .ấo cáo về vic nh<p hàng hoá .lng các v6n
.#n ,@! c7!.e(! đó Zhà c!ng cấp tiếp nh<n đ)n đ>t hàng c4( .ộ ph<n P!#n lG .án
hàng và đáp Fng đ4 1? lưBng hàng ,@! c7!.Jà 1(! cong là phAc vA ,@! c7! c4( khách
hàng thKng "!( '(nh 1ách m!( hàng0và T!ất các hoá đ)n .án hàng.
QQR < m!c đSnh
M !c 1
Trang 4
3DDNF KH QLBH
mhiế! Zj ::
mhiế! đ>t ::
mhiế! $j ::
!!!!gghhggpggp
hrhqgghhhh!,tgh
rhhhhhhhhhhhhh
hh:::::::
a eách m!( ::

n@!
c7!
.áo
cáo
J
6 n
. #
n
. á
o
c á
o
mh/ng 5Qdj5
TT 3h:m hng
3h c*ng cNF
1 DEF nhEt
2 3hEF U*Nt TT
mhiế! Zj ::
mhiế! đ>t ::
55 ::
55 nhóm hàng
Zhà c!ng cap
Tng h:a
j.hàng
mhiế! Zj ::
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
QQR m!c đSnh VM !c 2W
QQR < m!c đSnh Vm!c ,W
Trang
3h c*ng caF
Tng h:a
Zhóm hàng
Zh<p
T!ất
::
55::
Zhà c!ng cap
:àng hó(
Q<p nh<t
Zh<p ::
eU( ::
$ó( ::
55::
TT
TT HH
TT moi ve HH
TT HH
Tng h:a
j.hàng
mhiế! Zj ::
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
M !c 1
,.Xntit6 YZOationBhiF
Trang !
Tng h:a
Nhà cung cấp
(IF T Đon
j.hàng U*Nt
TT
3hEF
TT
mhiế! Zj ::
55::
DS mua hang
Phieu xuat
HH
TT PX HH
TT phieu nhap
Phieu nhap HH
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
1.(TI[( #[ M\ T]3T G^3_ Q` LIaU
3Tb3 =IX3VOogIQ5hotZn5coFhan5OogFd5Oog6ZBW
giNl'
n(mN
a(t(
5,pN
giNl'
1irN
sn'NT aN1cription
kogsa 5NTt _t jhó( chGnh M; nh8n vi@n để tr!, c<p "!#n lG
:otNn 5NTt Yt :B t@n nh8n vi@n
foph(n 5NTt ut mh/ng .(n mà ngư+i đó làm vic
kogpv 5NTt w m(11vor' tr!, c<p c4( nh8n vi@n
kog,N1 nN1xZo Qho ph%p nh8n vi@n đó tr!, c<p h(, khKng
Tb3_ TebVMaTT5g%o*FIQ5(ZnTT5Q=(5f*icach5caohanh5gianhaF5giag*atW
5
giNl'
n(mN
a(t(
5,pN
giNl'
1irN
sn'NT aN1cription
M(:: 5NTt yt jhó( chGnh kà m; được gEn cho tCng loại hàng hó(
zro!p sa Z!m.Nric jhó( ngoại 5h!ộc tGnh khó( ngoại
5Nn:: 5NTt ut 5@n loại hàng hó( tư)ng Fng với m; hàng
=J5 5NTt yt 5ư)ng Fng với loại ::
P!ic(ch 5NTt Yt Qác đ>c điển v<t lG
f(oh(nh Z!m.Nric 5h+i gi(n .#o hành c4( y loại :: đó
zi(nh(p Z!m.Nric ziá .(n đ7! c4( y loại :: được nh<p
zi(.(n Z!m.Nric kà giá 1(! khi đ; tGnh tất c# mBi loại th!ế
JA5
3TeM Tb3_V_%o*FIQ5tZnnhom5=b(.35=b(.U5FhiGhW
giNl'
n(mN
a(t(
5,pN
giNl'
1irN
sn'NT aN1cription
zro!psa Z!m.Nric yt jhó( chGnh kà m; được gEn cho tCng loại hàng hó(
5Nnnhom 5NTt ut 5@n c4( một nhóm hàng nào đó
JA5{Z Z!m.Nric 5h!ế JA5 lVc .(n đ7! nh<p y loại hàng nào
đó
JA5{$ Z!m.Nric 5h!ế JA5 1(! khi T!ất hàng
m:sfP Z!m.Nric kà loại phG 'ong để .#o "!#n hàng hó(
3TbP UUb(VthZ'ho5ctnhaF5ctg*at5maTT5BoO*ong5diZngiaiW
Trang "
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
giNl'
n(mN
a(t(
5,pN
giNl'
1irN
sn'NT aN1cription
5hNkho 5NTt _t jhó( chGnh kà m; được gEn cho phiế! nh<p T!ất
Qtnh(p 5NTt Yt jhó( ngoại 5h!ộc tGnh khó( ngoạidm; "!(n h
QtT!(t 5NTt Yt 5h!ộc tGnh khó( ngoạidm; "!(n h
M(:: 5NTt yt 5h!ộc tGnh khó( ngoạidm; "!(n h
eo l!ong Z!m.Nric e? lượng hàng mà khách m!(
aiNngi(i 5NTt YYu zhi chV về nh<p T!ất
DTU3_ (UVKoD(5doitac53UiOag53=giaodich5'Ztoan5th*'ho5nga6ctW
giNl' n(mN a(t( 5,pN giNl'
1irN
sn'NT aN1cription
eoQ5 5NTt Yt jhó( chGnh kà m; được gEn cho phiế! chFng tC để ph8n
.it với các phiế! khác
aoit(c 5NTt ut kà khách hàng 0ct, m!( .án 0tr(o đ9i với
nh(!
Z$gl(g nN1xZo Qho ph%p nh8n vi@n nh<p h(, T!ất hàng hó(
ZJgi(o'ich 5NTt _t jhó( ngoại Zh8n vi@n gi(o '*ch
jNto(n 5NTt ut Zh8n vi@n kế toán
5h!kho 5NTt ut Zh8n vi@n th4 kho
Zg(,ct a(tNx5imN Zgà, in chFng tC
".(hi$t '$ th*Et to8n Bj dụng
(.Khi #$ng nh% p :
Trang &
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
'Nh%( )hông )*n c+n )h*,) -h* #$ng nh.( nh/ h0)1n 23 (a4450r6 y7u c+u m3 m8*
nh.n 2*7n 9 :ọ (h%n #/;c c<( r*1ng :*=).
'>h* (a450r6 ch?nh @ác )hA cBa 4C ch/Dng )Anh m9 #E c%( nh%) )hông )*n
c. (TUk( (e?3 (le UKXY MmI
Trang F
|1Nr n(mN }
m(11vor'
fEt đ7!
F
Zạp cU( 19 chGnh
cho ph%p 1U 'Ang
chư)ng tr-nh
jết thVc
e? l7n
kiểm tr(
~_
|1Nr
n(mN }
p(11vor'
chGnh Tác
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
'>h* #$ng nh%( h= )hGng :Hng cách )rI JK* các y7u c+u c+n )h*,)
'H= )hLng 4M :á0 J8* -h* )hông )*n c%( nh%( ch/a ch?nh @ác mN 4B 6Ong cPa h=
)hLng )hA QSRS #G -hông )ồn )T* )r0ng h= )hLng.
'N,u muôn )ruy c%( :Tn (hI* c%( nh%) JT* )hông )*n ch?nh @ác h0Uc )h*7) J%( mV)
QSRS mW* 2W* #*Xu -*=n h= )hLng )hông )*n chP ch0 (hY(.
'Sau #G )*,( )Oc )*,n h3nh công 2*=c.
Đ
c.(TUk( (e?3 DkP 3TkP Qb3T MnD To3_ Tpb
Trang 1Z
5iếp tAc
|1Nr n(mN } p(11vor'
f•t đ7!
53n tại
!1Nr €
5ạo y !1Nr mới
jết thVc
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
(

d.(TUk( (e?3 DkP 3TkP Qb3T MnD 3TpM To3_ Tpb
Trang 11
jết thVc
-fEt đ7! c<p nh<p thKng tin về hàng hoá
d: th?ng 1R kiểm tr( m; hàng tư)ng Fng
có pho hợp khKng.
dZế! =Vng h th?ng 1R cho .ạn c<p nh<t và
lư! thKng tin.
5hKng tin ::
fEt đ7!
M; ::
53n tại€
5iếp tAc nh<p thKng tin
và lư!
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
Đ

d fEt đ7! đ6ng nh<p
d Zh<p thKng tin về nhóm hàng hoá
d : th?ng 1R đ?i chiế! m; hàng có t3n tại h(, ko
d Zế! =Vng .ạn được tiếp tAc c<p nh<p và lư! thKng tin
Z.(TUk( (e?3 3TkP LIaU V3TkP (T\3_ (I3 =q DTr3_ (sW
Trang 12
jết thVc
55 nhóm hàng
fEt đ8o
M;
nhóm
:àng
t3n tại €
5iếp tAc nh<p
thKng tin và lư!
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
Đ
@.ReYM nhEF OiI*
hU^3 LÝ G?3 To3_
Trang 13
jết thVc
-fEt đ7! đ6ng nh<p h th?ng
dQ!ng cấp thKng tin về chFng tC T!ất
nh<p hàng hoá h(, nhóm hàng hoá.
dZh<p m; chFng tC
d=?i chiế! "!( h th?ng TNm m; đó
có pho hợp và chGnh Tác h(, khKng.
dZế! =Vng h th?ng 1R chK .ạn tiếp
tAc nh8p0in và 1(o lư! chFng tC.
d5hoát khXi h th?ng.
55 chFng tC
fEt đ7!
M; Q5
t3n tại€
5iếp tAc nh<p
thKng tin và lư!
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
ReYM To3_ Te?
ReYM 3Tt3 =Iu3
Trang 14
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
ReYM DTr3_ (s
Trang 1
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
ReYM 3TkP UUv(
ReYM 3TpM To3_
/.(TI[( #[ D?D G?e D?e
Trang 1!
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
Trang 1"
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự !-"#nh ph$c
PHIẾU NHẬP KHO
Ngà%&tháng&n'm&
Ng()n hàng&&&&&&&&&&&&&&&*
+hi ch$&&&&&&&&&&&&&&&&&**
,TT T-N ".N+ ĐVT Đ/N +01 ,2 345N+ T".N" T06N +"0 C"7
T8N+ T06N ".N+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngà% & tháng & n'm &*
Nh9n :i;n gia! <ch Thủ =h! >? t!án +iám @Ac
ChB =í ChB =í ChB =í ChB =í C

Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
=)n J*• QKng t, 5Z:: Aa
fộ ph<n • fán hàng
PTI[U UUv( #Te
Zgà, u tháng ` n6m Yttw

(wn điạ chS ng;xi nhEn:
Ly do g*Nt: $!ất .án
U*Nt tại 'ho ng9n Oz: :àng hoá Đ>a đi&m: yw J6n Q(o
K((
(wn BAn Fh{m5 hng
ho8
Đ=
(
KJ O;|ng
ĐLn gi8
(hnh
tiền
(hCc
g*Nt
}w*
c+*
ty Má, g(T p(n(1onic

Má, ‚ ‚ Y.Ywu.‚yu yƒ.ttt.ttt
Qộng• yƒ.ttt.ttt
KJ tiền vi$t c~ng chP: Mư+i 1á! tri! đ3ng ch„n
KJ ch!ng t) gJc '•m thZo
Zgà, tY tháng ` n6m Yttw
Zgư+i l<p phiế! Zgư+i nh<n hàng 5h4 kho jế toán trư&ng ziám đ?c
Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM

0.(TI[( #[ D?D M€U (T•
Trang 1&
Một m>t hàng
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
Tpb Đ‚3 MS! 1? •ty z5j5d
_yy
_I? (Yƒ _Ib („3_ f$xYttƒZ
ki@n _•Zội .ộ Zo•tt‚tƒw…
Zgà, y` tháng yt n6m Ytt‚
ĐLn v> c8n hng •QKng t, đin thoại kong Zh<t
Đ>a chS • ƒ… :oàng ai! †=à Z„ng
KJ ti 'hoAn •
ĐiIn thoại: tuyy_Yyuw‚ƒ Me•
T… v twn ng;xi m*a hng •J6n 5h* ‡nh Zg(
(wn đLn v> • =ại hoc a!, 58n
Đ>a chS •yw` Zg!,]n v6n kinh 0=à Z„ng
KJ ti 'hoAn :122,0,†
T‡nh th!c thanh to8n:5iền m>t Me•
K((
ty e(m1!ng $`_t Qái ty Y.……….ttt Y.……….ttt
tY QAc 1ạc Zoki( Z‚t Qái tY _t.ttt ƒt.ttt

Dˆng tiền hng:
_.tu….ttt

(h*$ B*Nt _(_(: 1-‰ (iền th*$ _(_(: _tu.…tt

(Šng cˆng tiền thanh to8n: ,.,@1.†--

KJ tiền vi$t c~ng chP•f( tri! .( tr6m 1á! mư)i t4 ngàn chGn tr6m đ3ng ch„n
(h‹ t%;<ng đLn v>
V#y5đ:ng dN* 5h… twnW
Trang 1F
(wn hng h:a d>ch vụ ĐVT SL ĐLn gi8 (hnh tiền
B C ! " #$!%"
3g;xi m*a hng
(#y 5h… twnW
3g;xi c8n hng
V#y 5h… twn)
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
MS! phiế! th! tiền hàng
=)n J*• QKng t,
=*( Qh[ • ƒ… :oàng aiI*
PTI[U (TU e?• yt5
Zgà, Y tháng ` n6m Yttw
Zợ 5j yyy• _t.ttt.ttt
Qó 5j yyY• _t.ttt.ttt
:B t@n ngư+i nộp tiền• k@ ˆn
=*( ch[• 5h4 "!‰
k\ 'o• iVt 5zZ: về nh<p "!‰ tiền m>t
Jiết .lng chữ• f( mư)i tri! đ3ng ,
jŠm thNo y chFng tC g?c
_i8m đJc #$ to8n t%;<ng 3g;xi OEF Fhi$* 3g;xi nˆF tiền
Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM Lj\0 hB t@nM
=; nh<n đ4 1? tiền• .( mư)i tri! đ3ng ,
Zgà, tY tháng ` n6m Yttw
(h‹ f*Œ
V#y5 h… twnW
G^3_ #u G?3 L• To3_ Te? QƒDT =n
Trang 2Z
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
LZgà, I.5hángIZ6mIM
5@n c) 1X kinh 'o(nh•.....................................................................................................
=*( ch[•............................................................................................................................
:B t@n ngư+i .án hàng‹...................................................................................................
=*( ch[ n)i .án•...............................................................................................................
K((
(wn hng ho8
d>ch vụ
ĐLn v>
tính
KJ
O;|ng
ĐLn
gi8
Qoanh th* c:
th*$ B*Nt
(h*$ B*Nt
=b(
A f Q y Y _ `
59ng cộng tiền•
59ng 1? tiền .lng chữ•....................................................................................................
Zgà, I5hángIZ6mI
Zgư+i .án
Lj\0hB t@nM
=)n v* •IIII MS! 1? etƒaZ
=*( ch[•IIII Lf(n hành thNo "!,ết đ*nh 1?
yuxYttƒxP=df5QM
G^3_ Dt3 ĐŽI KŽ PT?( KI3T
V(h8ng7.n9m7W
Trang 21
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
e:5j 5@n 5j
ea=j eme trong k- eaQj
Zợ Qó Zợ Qó Zợ Qó
A f y Y _ ` u ƒ
Qộng•
MS! 1? tydyxz5z5
Lf(n hành kŠm thNo thKng tưM
G^3_ #u Te? Đ‚3 DTr3_ (s To3_ Te? QƒDT =n G?3 Yb
V#•m thZo tx 'hai th*$ _(_( thZo m•* BJ -1•_(_(W
Zgư+i nộp th!ế•..............................................................................................................
M; 1? th!ế•......................................................................................................................
=)n v* tiền • đ3ng Jit Z(m
e55 :oá đ)n chFng tC 5@n M; 1? M; ao(nh 5h!ế 5h!ế zhi
Trang 22
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
.án
ngư+i
m!(
th!ế
ngư+i
m!(
hàng
1? .án
chư(
th!ế
1!ất JA5 chV
jG
hi!
hoá
đ)n
e?
hoá
đ)n
Zgà,
tháng
n6m
phát
hành
y Y _ ` u ƒ ‚ w … yt yy
y.:àng hoá '*ch vA khKng ch*! th!ế •
Y.:àng hoá '*ch vA ch*! th!ế tŒ•
_.:àng hoá '*ch vA ch*! th!ế uŒ•
`.:àng hoá '*ch vA ch*! th!ế ytŒ•
59ng •
59ng 'o(nh th! hàng hoá '*ch vA .án r( •..................................................
59ng th!ế z5z5 c4( hàng hoá '*ch vA .án r(•.........................................
••••••••Q•••••••• ••••••••••••••
P!#n lG .án hàng 0điề! đó đ/i hXi các cán .ộ nghi@p vA ph#i l!Kn thNo 'oŽ
'i]n .iến nh<p0T!ất0t3n kho hàng hoá & .ất k- th+i điểm nào để có c) 1& c8n đ?i 0đNNr
đ!( r( "!,ết đ*nh đVng đEn trong vic c!ng Fng và '2 trữ hàng hoá hợp lG cho vic
kinh 'o(nh.
Jic TU lG kh?i lượng lớn thKng tin để đạt được độ tin c<, c(o trong cKng
vic 0trong một kho#ng th+i gi(n ngEn nhất đ*nh là vic làm rất vất v# c4( ngư+i làm
cKng tác "!#n lG mà kết "!# thKng tin đNm lại thư/ng khKng hợp lG0k*p th+i và đB
chGnh Tác thấp.
=ể có độ chGnh Tác c(o0thKng tin k*p th+i th2c 12 tr& thành tài 1#n c4( cKng
t,0c7n có 12 h9 trợ c4( má, tGnh đin tU 0và c7n thiết nhất là h th?ng "!#n lG .án
hàng để "!#n lG .án hàng 'i]n r( m(! chóng 0k*p th+i và chGnh Tác nhất.
Jà .ộ mKn h th?ng thKng tin kế đ; góp ph7n T8, '2ng n@n được h th?ng
thiết th2c cho các kế toán kiểm toán vi@n tư)ng l(i.5hKng "!( đó cKng vic khKng ch[
'Cng lại & cKng vic là thNo 'Oi và ghi ch%p 19 1ách một cách má, móc nữ( mà có thể
Trang 23
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
th(m gi( vào "!( tr-nh ph8n tGch và thiết kế h thKng thKng tin kế toán Fng 'Ang
trong 'o(nh nghip nhlm gi#m thiể! t?i đ( các chi phG khKng c7n thiết cho 'o(nh
nghip 0giVp 'o(nh nghip ngà, càng phát triển .
2.T;‘ng m< c‹a đề ti :
P!#n lG .án hàng tại cKng t, kong Zh<t c/n 1U 'Ang các phư)ng pháp th4 cKng0nế!
áp 'Ang h thKng thKng tin "!#n lG nà, chạ, tr@n má, đ)n 1R khEc phAc đư)c những
th4 t!c th4 cKng0th- cKng vic 1R được tiến hành nh(nh và chGnh Tác h)n và góp ph7n
thVc đW, vic .án hàng 'i]n r( m(! l^ 0đNm lại hi! "!# c(o.
,.(i OiI* tham 'hAo :
• 5ài li! hBc t<p Acco!nting snporm(tion e,1tNm •jho( QZ55 trư+ng =: a!,
58n
• : th?ng thKng tin kế toán •jho( j5j5 5rư+ng =: j5Pa 0Z$fYtt`
• vvv.c(ohockinhtN.inpox!plo('xpor!m'i1pl(,.php€p•Ywy d `wk
• vvv.o!.N'!.vnxviNtn(mxpilN1xaNc!ongmonhocx
• 5ạp chG cKng ngh thKng tin
• 5ạp chG kế toán
• eách hướng 'Sn thiết kế h th?ng thKng tin
Q.3Tk3 U’( D“b _I^3_ =Iu3
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Trang 24
Đồ án môn học GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Trang 2

Đồ án môn học

GVHD : Th.S Nguyễn Quang Ánh

5.Kế hoạch triển khai đề tài Tuần Công việc Từ tuần 30-37 Chọn đề tài,họp nhom chọn đề tài “Quản lí bán hàng” -Mỗi thành viên nhóm tự tìm hiểu,viết phần những phần liên quan đến hệ thống. T38 Sau đó tập hợp lại để thiết kế hệ thống và viết bài cá nhân. T40Nhóm tâp trung Tk hệ thống dựa trên bài cá nhân. - Biểu đồ phân cấp chức năngFHD - Biểu đồ luồn dữ liệu Entity Relatiónhip -DataBase vật lí - Thuật toán - Form nhập liệu - Các báo cáo - Các mẫu thử Nhóm hiện Tuần 41 TK chi tiết Bài viết minh hoạ chi tiết. Tuần 42. Điều chỉnh viết báo cáo Đánh máy và thiết kế phần access Tuần 43 nhóm dựa trên cơ sở đó hoàn thành bài để nộp. Tuần 44 Báo cáo

Nhân sự

Cá nhân tự tìm tư Nhóm trướng liệu

thực Nhóm trưởng Nhóm trưởng và cả nhóm thực hiện

Đà Nẵng,ngày…tháng …năm 2008 Nhóm trưởng

Văn Thị Ánh Nga 6 .Khảo sát thực tế : Đề tài được thực hiện tại công ty điện thoai Long Nhật.Là công ty chuyên kinh doanh về đồ điện tử, điện thoại di động,tivi.,máy nghe nhạc ,máy vi tính…đây là công ty có quy mô vừa và nhỏ ,đặc biệt là chưa sử dụng phần mềm kế toán ,các hoạt động bán hàng diễn ra chủ yếu bằng thủ công nên tốn kém nhiều thời gian và chi phí.Vì thế trở ngại trong việc bán hàng là không tránh khỏi.

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->