P. 1
Umrežavanje Računala

Umrežavanje Računala

5.0

|Views: 1,012|Likes:
Published by grayxy

More info:

Published by: grayxy on Dec 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Na burnom informati~kom tr`i{tu te{ko je izabrati pravi proizvod. Odgo-
vor na pitanje koji je proizvod najbolji ovisi o potrebama organizacije,
va`e}im standardima i budu}im planovima. Ako ve} postoje mre`ni stan-
dardi, treba razmotriti koliko zadovoljavaju teku}e potrebe i o~ekivani
porast.
U svakom trenutku je va`no pratiti u kojem smjeru se razvija industrija.
Instalirana baza stolnih sustava nastavit }e se {iriti. Konkurencija izme|u
proizvo|a~a mikroprocesora omogu}it }e ponudu proizvoda velike ra~u-
nalne mo}i, a cijena ko{tanja osobnog ra~unala stalno pada, odnosno za
istu cijenu dobivamo ve}u mo} obrade podataka.
Organizacije koje su izabrale OS/2 osje}aju se dovoljno sigurnima jer je
njihov broj takav da ih IBM sigurno ne}e napustiti. Ovaj proizvod i dalje
se razvija i usavr{ava, omogu}uju}i povezivanje i na druge sli~ne susta-
ve, kao i na velika ra~unala. Sasvim sigurno }e jo{ dosta dugo egzistirati
na tr`i{tu, a svakako }e prona}i i svoju primjenu.
Podr`avaju}i tradicionalne klijent/poslu`iteljske sustave, Microsoft je ta-
ko|er vode}i igra~ u peer-to-peer ra~unalskim mre`ama. Iako nisu potpu-
no zadovoljavaju}a za velike kompanije, mnoga manja i srednja poduze}a
i organizacije prihvatile su ova rje{enja jer dovoljno dobro zadovoljavaju
njihove potrebe. Ovo je naro~ito pogodno za kompanije koje nemaju cen-
tralno upravljanje mre`om i velike informati~ke odjele, nego mre`u kori-
ste za jednostavno dijeljenje {tampa~a i diskovnih prostora.
Novell je ostao relativno pouzdan partner u svijetu stalnih promjena.
Ve}ina poslovnih aplikacija u manjim i srednjim poduze}ima izvr{ava se
na Novell poslu`iteljima. Ula`u}i velike napore da osposobi svoj proizvod
za Internet/intranet utrku, Novell nastavlja s usavr{avanjem svog proiz-
voda. Oni koji su se opredijelili za njihove mre`e ranije nemaju razloga za
zabrinutost. Mogu}nost me|usobnog povezivanja razli~itih poslu`itelja u
istim ra~unalskim mre`ama pru`a mogu}nost odabira najpogodnijeg po-
slu`itelja za odre|enu namjenu.
U svakom slu~aju informati~ka rje{enja trebaju se zasnivati na provjere-
nim (i testiranim u praksi) aplikacijama i prema njima treba odabrati
mre`ni operativni sustav. Ra~unalske mre`e treba projektirati tako da
barem neko vrijeme zadovolje tehni~ke specifikacije va`e}ih normi, uz
odre|eni stupanj rezerve za podr{ku novim tehnologijama. Primjerice,
treba izbjegavati uporabu debelog koaksijalnog kabela u Ethernet mre`-
nim okosnicama jer je njegovu ulogu gotovo potpuno preuzeo svjetlo-
vodni kabel.

Mre`ni operativni sustavi8. POGLAVLJE

117

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->