INTERVENSI OLEH Dr.

Maimunah Muda Bahagian PERINGKAT Pendidikan Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia KEDOKTORAN 29 MAC 2012

KURSUS PROSES MEMBUAT KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN

CADANGAN PENYELIDIKAN?
1.

PERSIAPAN DIRI - Jadual Pelaksanaan Kajian Proposal Kajian Kemajuan Pemantapan Ujian Lisan-Viva

KUANTITATIF VS KUALITATIF

Pengenalan Proses menjalankan penyelidikan melibatkan satu proses sistematik. Penyelidikan yang baik memerlukan proses yang selari

44

Pengenalan Pernyataan Masalah Kerangka Konsep Tujuan Kajian Objektif Kajian
5

CADANGAN PENYELIDIKAN?
1. -.

-.

Kajian bermula dengan masalah Persoalan yang tiada jawapan dalam pemikiran penyelidik Bagaimana mengenal pasti masalah?

CADANGAN PENYELIDIKAN?
2.

Alat dalam menyediakan cadangan penyelidikan
Pusat sumber/ perpustakaan Komputer/internet/software Teknik pengukuran-kesahan/kebolehpercayaan Statistik- inferensi/ deskriptif Pemikiran penyelidik- interpretasi data/critical Stail penulisan-bahasa

-. -. -. -. -. -.

CADANGAN PENYELIDIKAN? 3. Mengenal pasti masalah
-

Baca Tinjauan Literatur Hadir kolokium, seminar, conference Dapatkan khidmat nasihat pakar BACA..BACA...BACA Disiplinkan diri anda dari awal lagi

CADANGAN PENYELIDIKAN? 4. TAJUK KAJIAN
-

-

Kenalpasti bidang secara umum Tanya diri sendiri ,minat, kepakaran, kebolehan kemampuan, kebolehlaksanan dan keupayaan Tinjau Tesis Lain– elakkan tajuk yang sama Tajuk kabur.. Tiada sumber rujukan ; elakkan Kajian perlu mendalam Pensyarah.. Berkawan.. Jangan beseorangan

Click to edit Master subtitle style

CADANGAN KAJIAN

CADANGAN PENYELIDIKAN?
KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

CADANGAN PENYELIDIKAN? BAB 1- Pengenalan 1.1 Pendahuluan – 1 ½ ms 1.2 Latar belakang kajian - 2 ms - kaitkan dengan tajuk - Pendapat, buku, jurnal - Rumuskan: kajian ini memberi fokus kepada...

MASALAH KAJIAN BAB 1
1.3 Masalah Kajian: - berbeza dengan latar belakang - ada sumber rujukan.. Bukan dengar orang cakap - setiap pemboleh ubah yang dikaji..tunjukkan masalah - pembacaan, rujukan Penulisan Masalah Perlu Menggambarkan Masalah

CADANGAN PENYELIDIKAN?
1. -.

-.

Kajian bermula dengan masalah Persoalan yang tiada jawapan dalam pemikiran penyelidik Bagaimana mengenal pasti masalah?

MASALAH KAJIAN
1.3 Masalah Kajian: Contoh Dapatan kajian Mohd Noh (2001) berkaitan tingkahlaku pengetua sekolah Menengah di Perlis mendapati pengetua sekolah menengah belum lagi mencapai piawaian sebagai pengetua sekolah berkesan. Keadaan ini akan menyebabkan hasrat untuk mempastikan semua sekolah berada dalam situasi sekolah berkesan sebagaimana yang ditekankan oleh Syukur (1998) tidak akan menjadi kenyataan. Oleh itu kajian berkaitan tingkah laku pengetua.....

KERANGKA KONSEPTUAL
1.4 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN Rumah- Bunglow, Teres, ..... - Model. ..Teori ; Lama? Baru? - Jelaskan model asal - kenapa pilih? kesesuaian - nyatakan.. Dalam kajian ini model.. diaplikasikan/adaptasi

KERANGKA KONSEPTUAL

KERANGKA KONSEPTUAL
1.4 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN GARIS PANDUAN HALA TUJU- Tidak Tersasar - Pemboleh ubah bebas Ciri Guru; Ciri Tugas Demografik - Pemboleh ubah bersandar Stail Kepimpinan Keberkesanan Kefleksibelan

KERANGKA KONSEPTUAL
1.4 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN Pengetua Stail Kepimpinan Situasi Pembolehubah Stail Kepimpinan Situasi Kefleksibelan Stail Pembolehubah Demografik Keberkesanan Stail

TUJUAN KAJIAN
1.5 TUJUAN KAJIAN UMUM...

Mengkaji kepemimpinan situasi dalam kalangan.. Seperti yang didefinisikan oleh ..berdasarkan model... Melibatkan empat stail...

OBJEKTIF KAJIAN
1.5.1 OBJEKTIF KAJIAN KHUSUS...

Mengkaji stail kepimpinan utama dan kedua yang diamalkan oleh pengetua sekolah di Malaysia 2. Mengkaji tahap kefleksibelan dan kebekesanan 3. Mengkaji bagaimana pembolehubah situasi berinteraksi dengan stail..
1.

PERSOALAN KAJIAN
1.5.2 PERSOALAN KAJIAN

Apakah stail kepimpinan utama dan kedua yang diamalkan oleh pengetua sekolah di Malaysia 2. Apakah tahap kefleksibelan dan keberkesanan 3. Bagaimanakah interaksi antara pembolehubah situasi dengan stail..
1.

HIPOTESIS KAJIAN
1.5.3 HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan objektif dan persoalan kajian tiga hipotesis umum telah dibentuk Contoh: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stail kepemimpinan pengetua dengan faktor jantina

KEPENTINGAN KAJIAN
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN
-

Kenapa amat perlu dikaji Apa impak kajian ini Pengetahuan baru Nilai Tambah Membantu KPM, Pemimpin Pendidikan, Pemutus Dasar

1.7 DEFINISI ISTILAH STAIL KEPIMPINAN Stail kepimpinan ialah tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemimpin (Ornstein 1991) .. Stail kepimpinan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah stail kepimpinan yang berasaskan model kepimpinan Situasi II (Blanchard 2001) melibatkan...

1.8 BATASAN KAJIAN
1. 2.

3.

Kajian ini hanya melibatkan............ Stail kepimpinan adalah terhad kepada stail kepimpinan berasaskan model kepimpinan situasi II yang dibangunkan oleh Blanchard 1999. Stail kepimpinan terbatas kepada ...instrumen LBA II self yang dijawab oleh pengetua.

CADANGAN PENYELIDIKAN? BAB II- TINJAUAN LITERATUR
-

-

Sebanyak pembacaan yang boleh Setiap pemboleh ubah yang dikaji perlu ada asas Contoh: stail, kepimpinan, teori kepimpinan, evolusi teori kepimpinan, Model yang diadaptasi Pengetua Berkesan.. Pengetua Kanan Kajian Berkaitan Buku.. Jurnal...terkini (5 tahun)

TINJAUAN LITERATUR
KAJIAN BERKAITAN - Tajuk, sampel, instrumen, teori, Dapatan... Bukan sekadar catatkan Bincang secara kritis Dapatan menyokong ..mengukuhkan.. berbeza dengan dapatan kajian ... (siapa)

TINJAUAN LITERATUR
Arshad (1999) mengkaji kesan gaya kepemimpinan ke atas keberkesanan sekolah. Kajian ini dijalankan ke atas 140 orang guru dengan menggunakan instrumen...Dapatan Kajian mendapati.., berbeza dengan dapatan Kajian Ghani (1993) di SMKA dan Musleh di SBP(1996). Dapatan kajian yang berbeza ini mungkinkah melambangkan stail kepimpinan berbeza mengikut jenis sekolah. Kajian ini...

TINJAUAN LITERATUR
Instrumen kajian : Telah digunakan di Thailand.. Dalam konteks Malaysia ???

BAB 3

CADANGAN PENYELIDIKAN?
KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.1 Pendahuluan 3.2 Reka Bentuk Kajian: - Kaedah yang digunakan untuk menjawab Persoalan kajian.
-

-

rekabentuk kajian merupakan perancangan khusus bagi kaedah dan prosedur untuk mengumpul dan menganalisis data (Zikmund 2003) . Menurut Sekaran (2000)..... Kajian tinjauan.. Menurut Babbie (2001) kajian tinjauan merupakan kaedah yang terbaik......

BAB III: KAEDAH KAJIAN
Reka Bentuk Kajian: Kajian ini menggabungkan dua pendekatan
iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini bersesuaian bagi menjawab persoalan kajian yang dibina agar tujuan kajian dapat dicapai. Cresswell (1998) menjelaskan kaedah ini amat relevan....

BAB III: KAEDAH KAJIAN
Reka Bentuk Kajian: Kaedah kuantitatif digunakan agar sampel besar dapat dikaji supaya dapatan kajian dapat digeneralisasikan kepada populasi kajian ini (Babbie 2001) Kaedah kualitatif pula membolehkan pengkaji amalan stail kepimpinan pengetua berdasarkan konteks (Bogdan & Biklen 2003)

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.3 Populasi dan sampel kajian: Rujuk/sumber- Perangkaan Pendidikan KPM (Populasi) Pilih sampel:
Rawak Mudah Persampelan kelompok pelbagai peringkat Rawak berstrata - Saiz sampel- asas penetapan: Krejci Morgan (1970) Sekaran (2000)

PENSAMPELAN

ü ü

ü

ü

Mudah diakses dan dihubungi Maklumat yang banyak tentang proses, manusia, program, interaksi Mudah membina hubungan-saling mempercayai Kualiti dan kredibiliti data dapat dipastikan

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4 Alat Kajian: Maklumat berkaitan alat kajian merupakan Satu komponen yang penting dalam merancang kaedah kajian bagi tujuan Mengumpul data (Cresswell 1994). - Boleh dibina sendiri - menggunakan alat kajian sedia ada - mengubahsuai / menggabung sedia ada

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4 Alat Kajian: Contoh alat kajian: - soal selidik - protokol tembual - senarai semak - borang catatan nota lapangan

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4.1 Pembinaan Alat Kajian: -untuk mendapatkan maklumat tentang apa? -perlu berpandukan kerangka konseptual/ persoalan kajian -bagaimana alat dapat membantu

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4.2 Pemboleh ubah kajian: Pemboleh ubah bersandar - Senarai dan huraikan - diukur dengan apa? instrumen (KENAL PASTI AWAL) Pemboleh ubah bebas - Senarai dan huraikan

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4.4 Kajian Rintis:
Nyatakan kepentingan. Cth: Menurut Sekaran (2000) kajian rintis amat berguna bagi mengurangkan kekeliruan dalam format dan perkataan yang digunakan dalam soal selidik.
-

Pengkaji memperolehi pengalaman berguna Laras bahasa Masalah yang tak dijangkakan ditempuhi oleh pengkaji.

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.4.5 Kesahan

dan Kebolehpercayaan Alat Kajian: - Kesahan; mampu mengukur apa yang hendak diukur (Hair 1998)
-

Kebolehpercayaan; pengukuran yang dijalankan adalah bebas daripada sebarang kesilapan dan seterusnya menghasilkan keputusan yang konsisten (Zikmund 2003)

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.5 Tata Cara Pemerolehan Data:
-

Mendapatkan kebenaran BPPDP Jabatan Pelajaran Negeri Bahagian Teknik dan Vokasional Bagaimana? Melalui pos...

-

BAB III: KAEDAH KAJIAN
3.6 Tata Cara Penganalisaan Data:
-

Nyatakan analisis deskriptif/ inferensi Ujian apa yang akan digunakan Pengujian hipotesis ujian T, Anova Sehala...

Data Temubual dan Pemerhatian TRANSKRIPSI-REDUKSIPEMBENTUKAN TEMA-KODING

ANALISIS DATA

3.7

Rumusan

SELESAI ANDA TELAH BERJAYA MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN

SEKIAN TERIMA KASIH SEHINGGA BERTEMU KEMBALI

DENGAN GELARAN SARJANA …???...
Email: maieprd@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful