You are on page 1of 56

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Parcel E, KPM

Dr. Maimunah Binti Muda


30 MAC 2012

PENYEDIAAN INSTRUMEN

INSTRUMEN Kajian
Merupakan alat ukur yang mengandungi beberapa siri item yang boleh memberi gambaran penilaian dan mentafsir daripada angka-angka yang diperolehi dengan lebih bermakna.-ALAT PENGUMPULAN DATA

PROSES MENGHASILKAN INSTRUMEN YANG BAIK a. Perancangan instrumen b. Pembinaan instrumen c. Pentadbiran dan pengujian instrumen yang akan digunakan d. Penganalisisan dan pemurnian instrumen
3

Panduan membina soal selidik

Jelas & tidak mengelirukan Soalan pendek, mudah dijawab Soalan yang dikemukakan dapat mengumpul maklumat yang dikehendaki setepat mungkin, relevan dengan tujuan kajian.

PENYELIDIK-INSTRUMEN KAJIAN
Rancang
Persediaan Disiplin Kesabaran

Komitmen

Kaedah Pengumpulan maklumat / data.

Soal selidik

Temu bual

Pemerhatian

Ujian

Analisis dokumen

SOAL SELIDIK
Satu set soalan atau pernyataan untuk mendapatkan maklumat objektif sesuatu penyelidikan
Kebaikan Soal Selidik Boleh mendapatkan maklumat dari responden yang ramai Menjimatkan masa Menjimatkan kos Menjimatkan tenaga Mudah diproses

RINGKAS DAN TEPAT


Gunakan ayat pendek dan selapis Istilah/perkataan yang digunakan menepati makna atau maksud sesuatu pembolehubah yang menjadi kata kunci soalan Ayat untuk sesuatu item selari dan sesuai dengan pilihan jawapan (respons yang disediakan)
Mengapa?

Tidak semua responden mempunyai tahap kebolehan/kefahaman yang sama Mengelak bias Mengelak tafsiran yang beragam-ragam Mengelakkan daripada kadar pulangan respon yang rendah Menonjol kemahiran dan keprofesionalisme penyelidik
8

CIRI UTAMA INSTRUMEN

Kesahan (validity)
Kebolehpercayaan (reliability) Keobjektifan (objektivity) Kebolehtadbiran (administerability) Kemudahtafsiran (interpretability)
12/2/2009 Dr Zabani Darus A.M.N. 9

JENIS-JENIS SOALAN DALAM SOAL SELIDIK a. Demografi Maklumat latar belakang sampel untuk digeneralisasikan kepada populasi
b.Dikotomus Mendapatkan pilihan sampel daripada dua pilihan Contoh: Skala YA atau TIDAK

JENIS-JENIS SOALAN DALAM SOAL SELIDIK


c. Rank Order Mendapatkan penilaian sampel ke atas semua item dengan memberi pemberatan. Item perlu 'mutually exclusive". Contoh: Skala: No. 1 peringkat tertinggi, No. 2 kedua tertinggi dan seterusnya sehingga No.Terakhir paling rendah keutamaannya. Soalan: Berikan penilaian anda . mengikut keutamaan. Kuliah Eksperimen Latih Tubi Lakonan Lawatan

JENIS-JENIS SOALAN/RESPONS DALAM SOAL SELIDIK


d. Likert Scale Mendapatkan tingkat penilaian/persepsi/persetujuan sampel Contoh: Tingkat persetujuan : 1. Sangat tidak bersetuju 2. Tidak bersetuju 3. Tidak pasti 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju

12

JENIS-JENIS SOALAN/RESPONS DALAM SOAL SELIDIK


e. Skala Semantic Differential Pemeringkatan daripada kata sifat-kata sifat bagi mendapatkan pandangan dan sikap subjek terhadap sesuatu objek Contoh: Lemah :__:__:__:__:__:__:__: Teguh Susah :__:__:__:__:__:__:__: Senang Membosan :__:__:__:__:__:__:__:Menarik Boleh menggunakan skala 3,5,7,atau 9.

JENIS-JENIS SOALAN/RESPONS DALAM SOAL SELIDIK


f. Comparative Membandingkan sesuatu item dalam dua keadaan berbeza Contoh: Apa yang berlaku Vs apa yang sepatutnya g. Open-ended Mendapatkan pendapat sampel dengan menulis sendiri. Contoh: Berikan cadangan anda bagaimana .................

SIFAT SOALAN YANG TIDAK SESUAI


Perkataan melampau 'Leading' 'Double barrelled' 'Double negative' 'Double meaning' 'Hypothetical' Terlalu panjang Sensitif/emotional Perkataan birokratik
15

SIFAT SOALAN YANG SESUAI

Releven dengan tujuan kajian Jelas, pendek dan mudah difahami Tepat (ringkas dan tepat) Soalan boleh dijawab Soalan 'cross check' Jawapan boleh diproses

JENIS SOAL SELIDIK


Soalan terbuka (open-ended) Soalan tertutup (closed-ended) Kebaikan Soalan Terbuka: Mengurangkan pengaruh penyelidik ke atas responden Membolehkan pelbagai respons diterima Membolehkan responden menyuarakan pendapat mereka lebih ikhlas Menyokong dan menggenap Dalam kajian rintis ia membantu dalam menyediakan deraf soalselidik sebenar

PERKARA YANG DI ELAKKAN DLM MEMBINA SOAL SELIDIK


Double barrelled (contoh : Dapatkah anda menbezakan ayat inferen dan ayat pemerhati ?) Double negative (contoh : Guru-guru tidak menghiraukan muridmurid yang sering tidak hadir ke sekolah) Ambiguous (mengelirukan) (Contoh : Adakah anda berpuas hati dengan cara guru anda mengajar?)

Perkataan melampau (contoh : Mengapa kamu masih tidak faham konsep imferen ?) Terlalu panjang (contoh : Semua pelajar tingkatan 3 menduduki PMR pada akhir tahun, maka persediaan mesti dibuat, bagaimanakah anda) Sensitive , emotional (contoh : Oleh kerana anda adalah daripada golongan miskin/lemah, bagaimana .) Hypothetical (andaian) (contoh:sekiranya anda tidak faham pengajaran guru)

DOUBLE-NEGATIVE
Elak daripada menggunakan lebih daripada satu perkataan berbentuk negatif dalam ayat soalan/ penyata atau stem Contoh:
Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah bukanlah merupakan suatu yang tidak perlu diberikan sokongan Menjadi guru bukanlah suatu pilihan kerjaya yang kurang memberikan kepuasan diri Ibu bapa tidak menghiraukan anak-anak mereka yang sering tidak hadir ke sekolah Sekolah yang tidak bersih persekitarannya tidak diwajibkan berbuat demikian

Elak kekeliruan responden dan membuat keputusan yang salah bila menganalisis
20

Elak Daripada Membentuk Leading Item


Keperluan Tidak ada soalan yang mengarah kepada jawapan yang diingini oleh penyelidik Elak daripada meletakkan perkataan terlalu, sangat,..seiring dengan ciri/sifat pembolehubah yang menjadi kunci item yang dibentuk
Adalah perlu bagi sesorang guru mengetahui latabelakang muridmuridnya Aktiviti kokurikulum dibentuk sangat bergantung kepada takwim sekolah keseluruhannya Saya perlu sentiasa meningkatkan kebolehan profesionalisme saya

21

SOALAN ANEKA PILIHAN JAWAPAN


Pastikan semua jawapan disediakan secara jelas. Dan kes tertentu responden perlu diberi peluang memberikan jawapan yang istimewa dengan diri dan persekitaranya Contoh: Saya ke sekolah dengan: (anda boleh menandakannya lebih daripada sekali)
a.

Berjalan kaki

e. Teksi f. Bot g. lain-lain,

b. Berbasikal

c. Bas

sekolah
nyatakan
__________________________
22

d. Kereta
Analisis, kurang missing value

'DOUBLE BARRELLED'
Keperluan: Elakkan daripada menggunakan perkataan atau / dan yang memisah atau menggabung dua pembolehubah dalam ayat soalan (stem) Pastikan satu pembolehubah satu ayat penyata / stem (ayat selapis)
Contoh:

Saya bercita-cita melanjutkan pelajaran dan melibatkan diri kerja-kerja kemasyarakatan


Pelajar-pelajar saya suka membaca geografi dan sejarah Guru besar sekolah ini tidak menghiraukan kebajikan guru dan murid Ibubapa berpendidikan tinggi dan tidak menghiraukan tingkahlaku anak-anak mereka

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Perhatian: Elak daripada terlalu banyak missing value,maklumat yang tidak objektif dan daripada keputusan yang dibuat berdasarkan misleading input
23

TIADA SOALAN SAMAR-SAMAR


Keperluan: Gunakan perkataan yang tepat dan jelas maksudnya Gunakan kerangka masa yang tepat dan kerangka yang dimaksudkan mesti difahami oleh responden Jika perlu, lampirkan definisi istilah yang digunakan dalam pembentukan item Lakukan ujian pra untuk mengukur keesahan isntrumen yang dibentuk Pengetua sekolah bertumpu kepada beberapa orang guru dalam membuat pemilihan untuk kursus dalam perkhidmatan Semasa era ancaman komunis, sekolah-sekolah di negeri ini tidak menjalankan aktiviti kokurikulum di sebelah petang
24

MUDAH DIJAWAB
Keperluan: Responden tidak terpaksa menggunakan masa yang panjang untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan Menyediakan soal selidik dalam bentuk yang mudah ditadbir dan friendly Meminimumkan missing values Memaksimumkan kadar repons

Letakkan item-item penting di bahagian awal


Ada kesinambungan di antara seksyen

12/2/2009

Dr Zabani Darus A.M.N.

25

TIDAK ADA SOALAN BERBENTUK OFFENSIF


Keperluan Soal selidik mesti bersifat friendly Responden sentiasa bersedia berkerjasama dengan penyelidik
Saya tidak dilibatkan dalam proses pemutusan dasar kerana dianggap tidak mempunyai idea bernas Sekolah ini sentiasa menunjukkan prestasi akademik di bawah purata peringkat daerah Anda gagal mencapai matlamat pengajaran anda

12/2/2009

Dr Zabani Darus A.M.N.

26

TIDAK ADA SOALAN BERBENTUK HYPOTHETICAL

Contoh: Kalau pengetua sekolah ini ditukarkan Sekiranya saya diberi peluang

27

Kesahan Instrumen

Kesahan (validity)
Contoh: . Instrumen :Pembaris ukur panjang meja (kesahan) Ukur berat meja (tiada kesahan).

Ukur apa yang hendak diukur

Instrumen mengukur sikap murid terhadap mata pelajaran Matematik?

Kebolehpercayaan Instrumen
Kebolehpercayaan (reliability) Hasil sama jika digunakan lebih daripada sekali. Contoh: Pembaris ukur panjang meja dua kali sama/hampir sama ukuran
Instrumen ukur personaliti? Tidak sama konsistensi seperti pembaris.

Kebolehpercayaan

Analisis menggunakan Cronbachs Alpha Reliability (>0.7)

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

30

Perkara-Perkara Yang Perlu Dipertimbangkan


Satu item hanya mempunyai satu perkara sahaja.

Temubual

Jenis-Jenis Temu Bual


Tidak Berstruktur Semi Berstruktur Berstruktur

Penerokaan secara mendalam terhadap fenomena yang dikaji untuk meningkatkan pengetahuan Pengkaji bersifat terbuka Tidak ada jawapan benar atau salah Fleksibiliti maksimum Penerokaan mendalam dan terperinci

Menggabungkan ciri fleksibiliti temubual terbuka dan berstruktur Soalan temubual ditentukan terlebih dahulu tetapi jawapan terbuka; boleh dikembangkan mengikut budicara penemubuat

Penemubual menggunakan soalan yang sudah ditentukan untuk semua peserta kajian. Peserta dapat set soalan yang sama, urutan yang sama, sangat sedikit fleksibiiti

Source: D. Krathwohl, Methods of Educational and Social Science Reseach, 1998, p. 287.

SEMASA TEMUBUAL

MEREKOD PANDANGAN 1. Tulis Catat

Rekod tarikh, situasi dalam diari pengkaji, Rekod jawapan yang dinyatakan, Jika responden tidak pasti, rekodkan dengan sedikit ulasan

Boleh dirakam dengan izin/ tidak mengganggu temu duga- elak hilang maklumat

PROTOKOL TEMUBUAL
1. Apa pandangan anda tentang program latihan pensyarah

Matrikulasi? 2. Bagaimanakah pengurusan kelas dan disiplin pelajar dijalankan? 3. Apakah masalah emosi yang dialami oleh anda apabila. 4. Adakah anda suka program matrikulasi? (Apakah yang anda suka tentang program matrikulasi?) 2 Ada lagi yang hendak dikatakan..

b. 1. Elakkan daripada memberi pandangan atau membuat penilaian tentang apa yang dikata oleh responden 2. Elak tunjukkan perasaan terkejut, ragu-ragu, tidak suka 3. Peka terhadap peserta kajian-terganggu perasaan 4. Sikap berkecuali

SEMASA TEMUBUAL
PROBING: A. Untuk mendapatkan jawapan yang jelas dan tepat: mengulang soalan; mengulang jawapan; Penemuduga tunjukan minat dan faham; Ulasan yang neutral: 2 Ada lagi yang hendak dikatakan..? Boleh En. terangkan dengan lanjut .. b.
.

Untuk menggalakkan responden menjawab: Apakah pandang En. Tentang . Kita perlukan pendapat Mak Cik berdasarkan apa yang En, dengar atau baca ..

SOALAN-SOALAN MENGAPA (Why Questions)


Mendapat maklumat tentang: Faktor yang mendorong kepada kewujudan sesuatu penomena/peristewa. Sebab-akibat. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang beHubung kait antara pembolehubah -pembolehubah. Bolehkah saudara terangkan mengapa kolej ini dipilih sebagai kolej paling ceria di seluruh negara? Mengapa saudara kaitkan kejayaan ini dengan faktor guru? Tentu ada yang istimewa tentang hubungan ini..........

SELESAI TEMUBUAL

Semak catatan Dengar 1. kembali yang di rekod:

Transkripsi verbatimsenyum, berkerut

Refleksi segera

Pemerhatian

PEMERHATIAN

KENAPA PERLU ???

memenuhi tujuan kajian menjawab persoalan kajian mendapat gambaran sebenar teknik untuk menerangkan sesuatu permulaan sebelum kaedah lain digunakan pelengkap kepada kaedah pungutan yang lain Bila peserta kajian tidak mampu berbincang atau menjawab persoalan

RUJ: 1

PERINGKAT PENGUMPULAN DATA


ENTRY-MASUK KE LAPANGAN PENGUMPULAN DATA

EXIT-KELUAR

MASUK KE LAPANGAN
MENDAPATKAN KEYAKINAN/ KEBENARAN PERSOALAN PESERTA KAJIAN MAKLUMKAN KEHADIRAN WUJUD HUBUNGAN BAIK CARI PERSAMAAN, MEMBANTU, MESRA, TUNJUK MINAT AKTIVITI YANG DIJALANKAN PEMERHATI PERLU PASIF TANYA SOALAN MUDAH PEMERHATIAN PERTAMA PENDEK

PENGUMPULAN DATA
PERLU BERUSAHA KUAT TUMPUAN SEPENUHNYA INGAT SEBANYAK MUNGKIN REKOD TERPERINCI APA YANG DILIHAT, DIDENGAR DAN DIALAMI PERMULAAN-PEMERHATIAN PENDEK TETAPI KERAP WUJUD KETIDAKPASTIAN ELAKKAN BIAS-ADA JAWAPAN SENDIRI
BORANG CATATAN: RUJ 12 SENARAI SEMAK: RUJ 17

EXIT-KELUAR

TIDAK BOLEH
TENTUKAN MASA BILANGAN LAWATAN BILANGAN PEMERHATIAN
BERDASARKAN KEPERLUANTAHAP PEMUAKAN

BAGAIMANA ???

MELIHAT

MENDENGAR PERASAAN

BERTANYA

APA YANG DILAKUKAN

DI PERKATA

APA YANG DIALAMI OLEH PENGKAJI

APABILA DIPERLUKAN

FOKUS PENGKAJI
APA YANG NAK DIPERHATI MENGAPA -BERKAITAN OBJEKTIF

BAGAIMANA DIJALANKAN BILA MASA SESUAI

JENIS PEMERHATIAN
TURUT SERTA TIDAK TURUT SERTA

PENGLIBATAN BERSAMA

PEMERHATI SEPENUHNYA

RUJ:3

KAEDAH PEMERHATIAN
BERSTRUKTUR PENGETAHUAN SEDIA ADA BERFOKUS PERANCANGAN TELITI TAHU MAKLUMAT DIPERLUKAN TIDAK BERSTRUKTUR MENGENALPASTI MASALAH ALAMI DAHULU TIDAK PASTI FOKUS MAKLUMAT AWAL STRATEGI HASIL: YAKIN

RUJ:4/5/6/7/8/

APA YANG PATUT DILIHAT


FIZIKAL SETTING SUASANA PERSEKITARAN KONTEK TINGKAHLAKU RUANG SUMBER YANG ADA PESERTA KAJIAN AKTIVITI-APA YANG BERLAKU PERBUALAN LAIN-LAIN BERDASARKAN KEPERLUAN

PEMERHATIAN TERBUKA (TANPA PANDUAN)


PANDUAN MENGUTIP DATA:

PESERTA:
Siapa, umur, jantina, tingkat pendidikan, dsb Hubungan antara peserta (rakan sedarjah, sekolah, sebangsa dsb) Bilangan. SETTING: Rupa bentuk latar, Perlakuan yang digalakkan atau tidak dibenarkan. TUJUAN: Sebab berkumpul, Matlamat perserta selaras atau bercanggah,

PEMERHATIAN TERBUKA (TANPA PANDUAN)


PANDUAN MENGUTIP DATA:

PERLAKUAN: Apa yang dibuat, Apa pendorongnya, Kadar/kualiti perlakuan, implikasi perlakuan. KEKERAPAN: Bila berlaku, berapa kali, Berulang atau tidak, mengapa berulang (suasana yang menyebabkan) LUKIS RAJAH: Kedudukan pelajar, Meja guru, pintu, tingkap, pancaran matahari dll.

KANDUNGAN NOTA LAPANGAN


TEMPAT DAN AKTIVITI BERLANGSUNG SETTING-LATAR BELAKANG SIAPA ADA BILANGAN TERLIBAT APA YANG BERLAKU CATAT APA YANG DIKATA VERBATIM KOMEN /PANDANGAN PEMERHATI SEBARANG INSIDEN BERLAKU NON VERBAL

RUJ 15/16

Penutup
Kumpulkan data yang cukup dan releven dari pelbagai sumber Pelbagaikan teknik yang diguna, setiap teknik ada kelemahan dan kekuatan. pilih teknik yang paling sesuai mengikut konteks berkenaan. Kumpul data yang ada berkaitan dengan isu saja.

Apakah Peranan dan Tanggungjawab kita? Perhati dengan teliti bersedia, belajar, berdisiplin, sabar,jujur melakukannya Catat, rekod-apa yang dilihat, didengar, dialami ..Nota Lapangan, Laporan Pemerhatian, Analisissediakan Laporan Selesaikan Tugasan Hingga Akhir

AKHIR KATA ..

INFORMATION , KNOWLEDGE & WISDOM

SEKIAN
Terima Kasih