Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.

com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana STATUTUL ASOCIAȚIEI PENTRU TRANZIȚIE URBANĂ Modificat prin hotărârea Adunării Generale nr. 1 din data de 14.12.2011

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ ȘI SEDIUL ART. 1 Denumirea asociației este ”Asociația pentru tranziție urbană”, care poate fi scrisă prescurtat ATU, denumită în continuare ”Asociație”. ART. 2 Asociația este o organizare profesional- științifică de tip think-tank (grup activ de reflecție și consultanță), nonguvernamentală, independent, non-profit, cu personalitate juridică, constituită pe termen nelimitat in conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare și care funcționează în conformitate cu prevederile și legislației României și prezentul Statut. ART. 3 (1) Sediul central al Asociației este în România, str. Voila, nr. 10, bl. 21, sc. 2, parter, apartament 16, camera nr. 2, sector 4. (2) Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al Asociației. (3) Asociația poate avea filiale în țară și în străinătate, înființate în conformitate cu prevederile legii. (4) Activitatea Asociației se desfășoară atât la sediul central cât și în alte spații atribuite conform legii, donate sau închiriate. ART. 4 Asociația are deplină autonomie organizatorică, funcțională și financiar-contabilă, colaborează cu diferite instituții și firme din țară și străinătate, a căror listă se publică periodic în buletinele informative proprii. CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI ART. 5

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana (1) Scopul principal al Asociației îl reprezintă promovarea prin acțiuni și proiecte a abordării integrate și durabile a dezvoltării urbane. (2) Principalele obiective ale Asociației sunt: a) Perfecționarea profesioniștilor și promovarea interdisciplinarității în urbanism, b) Informarea publicului larg prin orice mijloace media și/sau prin orice mijloace proprii, cu privire la teme urbane pentru a le aduce pe agenda publică, c) Sprijinirea dezvoltării comunitare prin informarea și educarea indivizilor, a grupurilor, comunităților aflate în incidența transformărilor din mediul urban, d) Funcționarea ca interfață între diferite organisme administrative și cetățeni, între diferite oraganizații și administrația locală, mediind relațiile dintre actorii urbani, e) Promovarea implementării principiilor afirmate în documentele europene din domeniul dezvoltării urbane și teritoriale, f) Promovarea legăturilor dintre practicieni și mediul academic cu privire la proiectele privind dezvoltarea urbană și îmbunătățirea calității mediului urban, g) Realizarea de proiecte de cercetare fundamentală și aplicată, h) Acordarea de servicii de asistență și consultanță fără caracter juridic în probleme de dezvoltare urbană, realizarea de studii, proiecte, intervenții, i) Influențarea proiectelor legislative din domeniul dezvoltării urbane și teritoriale sau din domenii conexe în vederea eliminării disfuncționalităților și a promovării principiilor Asociației, j) Stabilirea și dezvoltarea de legături cu organizații și organisme guvernamentale și neguvernamentale în rețele naționale și internaționale, k) Continuarea relațiilor stabilite în cadrul Masterului de Dezvoltare Urbană Integrată și cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Micu” București. ART. 6 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 5, Asociația desfășoară următoarele activități: a) Organizarea și participarea la Workshop-uri, școli de vară, congrese, conferințe, colocvii, mese rotunde, seminarii focus-grupuri, expoziții; b) Elaborarea următoarelor materiale: cărți, publicații periodice, pliante afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative, atât în format fizic cât și electronic; c) Elaborarea de documentații, studii și proiecte de specialitate; d) Realizarea de cercetări teoretice și de teren; e) Organizarea de cursuri și programe de formare; f) Organizarea de excursii de studii, tabere, team-building; g) Realizarea de intervenții și organizarea de evenimente în spațiul public;

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana h) Organizarea de concursuri specifice activității desfășurată de Asociație; i) Constituirea de baze de date și fonduri documentare; j) Desfasurarea activitatilor de sprijin pentru autoritatile publice locale si centrale in vederea elaborarii de strategii si programe pentru dezvoltare integrata. CAPITOLUL III- DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ART. 7 Poate fi membru orice persoană fizică română sau străină care a dobândit sau urmează să dobândească diploma universitară și postuniversitară într-un domeniu legat de dezvoltarea urbană : urbaniști, arhitecți, peisagiști, sociologi, antropologi, economiști, psihologi, ingineri, medici, artiști, istorici, geografi, juriști, etc. și care îndeplinește următoarele condiții: (i) să facă dovada unei solide pregătiri profesionale în ariile de interes ale asociației; (ii) să recunoască și să respecte statutul și principiile asociației. ART. 8 Asociația are în componența sa următoarele categorii de membrii: a) Membrii fondatori : sunt membrii înscriși în asociație până la data depunerii documentelor pentru obținerea personalității juridice a acesteia; b) Membrii asociați: sunt persoane fizice române sau străine incluși în asociație prin hotărârea Adunării Generale a acesteia. Solicitarea de înscrierea a acestora se face pe baza unei scrisori de intenție și a două recomandări, dintre care una trebuie să fie din partea unui membru al asociației; c) Membru în Consiliul Consultativ (Advisory Board) sunt personalități recunoscute pentru aportul deosebit adus în domeniul dezvoltării urbane. Propunerile pentru a deveni membru în Consiliul Consultativ se fac de către Consiliul Director și se aprobă de către Adunarea Generală. Membrii în Consiliul Consultativ nu plătesc cotizații și nu au drept de vot. ART. 9 Calitatea de membru se dovedește cu legitimație. ART. 10 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana a) Să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al asociației; b) Să aleagă organele Asociației și să fie aleși, cu condiția îndeplinirii calității de asociat; c) Să colaboreze cu publicațiile Asociației; d) Să fie informați și să își exprime opțiunile asupra activității desfășurate de Asociație în scopul creșterii eficienței acesteia; e) Să poată consulta baza de date, lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația și să beneficieze de toate condițiile puse la dispoziție de Asociație pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională. ART.11 Membrii Asociației au următoarele obligații: a) Să respecte Statutul și principiile Asociației; b) Să contribuie la perfecționarea comună continuă, la activitățile Asociației, la formarea și dezvoltarea bazei de date și a materialelor documentare de care dispune Asociația; c) Să achite cotizația stabilită de Asociație la Adunarea Generală anuală; d) Să participe la Adunarea Generală. e) Să informeze Asociația cel puțin o dată pe an, prin orice mijloace de comunicare, asupra oricărei modificări intervenită cu privire la adresa de domiciliu sau reședință numărul de telefon și adresa de e-mail valide, la care pot fi contactați de către ceilalți membrii ai Asociației. În cazul în care au trecut mai mult de doi ani de la ultima informare și nu pot fi contactați de ceilalți membrii ai Asociației prin nicio altă modalitate, Adunarea Generală Ordinară poate solicita excluderea lor din Asociație pentru inactivitate.

CAPITOLUL IV- ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ASOCIAȚIEI ART.12 (1) Asociația este structurată pe două niveluri organizatorice: (i) nivel central, (ii) filiale; (2) Organizarea la nivel central cuprinde: a) Un președinte; b) Un Consiliu Director, format din trei membrii care au următoarele responsabilități: relații publice-comunicare, resurse umane, atragerea de finanțări; (3) Responsabilitățile membrilor Consiliului Director sunt detaliate într-o fișă de post individuală care se discută și se aprobă în cadrul Adunării Generale.

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana ART. 13 Filialele se înființează prin hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților la nivel central, cu respectarea celorlalte condiții impuse de lege pentru constituire și înregistrare. ART. 14 ADUNAREA GENERALĂ (1) Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al Asociației din care fac parte toți membrii fondatori și asociați; (2) Adunarea membrilor fondatori pentru constituirea Asociației conform actului constitutiv reprezintă prima sesiune a Asociației; ART. 15 (1) Adunarea Generală poate fi ordinară și extraordinară. (2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă la fiecare nivel organizatoric cel puțin o dată pe an și are următoarele atribuții: a) Discutarea și stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale Asociației; b) Alege și revocă Președintele, Consiliul Director și Cenzorul; c) Aprobă propunerile Consiliului Director pentru componența Consiliului Consultativ; d) Aprobă statutul Asociației și eventualele modificări ale acestuia; e) Hotărăște înființarea de filial; f) Decide asupra cuantumului cotizației; g) Confirmă admiterea și decide asupra excluderii membrilor asociați; h) Hotărăște cuantumul indemnizațiilor pentru Președinte, Consiliul Director și Cenzor; i) Hotărăște asupra dizolvării Asociației, dacă este cazul. (3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori se consideră necesar și are următoarele atribuții: a) Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale Asociației; b) Modificarea actului constitutiv și a statutului; c) Înființarea de noi filiale; d) Dizolvarea sau lichidarea filialei sau asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase. ART. 16 (1) Adunarea Generală se organizează în ședințe ordinare o dată pe an și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana (2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Președinte în scris prin scrisoare cu confirmare de primire, sau prin orice altă modalitate, respectiv poștă electronic (e-mail), mesaj text pe telefon (sms) cu cel puțin 10 zile înainte de data când este stabilită ședința. (3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă la cererea Președintelui sau a Consiliului Director sau a Cenzorului sau a cel puțin 4 (patru) plus unu dintre membrii asociați. Convocarea se va face în scris prin scrisoare cu confirmare de primire, sau prin orice modalitate, respectiv poștă electronic (e-mail) sau mesaj text dat pe telefon (sms) cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței. (4) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este legal constituită în prezența a cel puțin 10 (zece) plus unu din numărul membrilor asociați, inclusiv a celor reprezentați. (5) În cazul neprezentării, se va convoca o nouă Adunare Generală care se va considera legal constituită prin prezența a cel puțin 4 (plus) plus unu din membrii asociați. (6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității simple a asociaților prezenți și sunt executorii. ART. 17 PREȘEDINTELE Președintele Asociației are următoarele atribuții: a) Coordonează activitatea Asociației și a Consiliului Director; b) Reprezintă Asociația în toate actele cu character civil, față de alte persoane juridice sau fizice, față de autorități și în justiție; c) Aprobă contractele și efectuarea cheltuielilor importante; d) Acționează pentru participarea Asociației la reuniuni, seminarii, conferințe naționale și internaționale; e) Este purtătorul de cuvânt al Asociației; f) Președintele poate delega, parțial sau integral atribuțiile sale, pe perioade limitate de timp, unuia din cei trei membrii ai Consiliului Director. ART. 18 CONSILIUL DIRECTOR (1) Consiliul Director asigură punerea în execuție a hotărârilor Adunării Generale. (2) El este format din 3 (trei) membrii ai Asociației, propuși de Președinte și aleși prin vot de Adunarea Generală a asociaților. (3) Consiliul Director are următoarele sarcini: a) Dezbate, adoptă și pune în practică programe de activitate concrete, coforme cu obiectivele Asociației și correlate cu resursele disponibile;

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana b) Întocmește și prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul de buget pentru anul următor și al programelor de activitate în perioada următoare; c) Preimește solicitările de aderare ale unor noi membrii asociați, le dezbate și le supune aprobării Adunării Generale; d) Primește descrierea de noi proiecte de la persoanele care doresc să inițieze un nou proiect și decide asupra oportunității privind derularea acelui proiect prin Asociație; e) Acționează pentru atragerea de fonduri destinate activităților sale; decide asupra primirii și folosirii de subscripții, donații, sponsorizări, etc. f) Decide și ține evidența asupra gestionării patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, inclusiv colaborări și servicii pentru realizarea programelor de activitate; g) Stabilește în funcție de necesități structure organizatorice executive, departamente si grupuri de lucru; h) Cu sprijinul personalului executiv asigură aranjamentele logistice pentru desfășurarea propriilor ședințe, a sesiunilor Adunării Generale precum și comunicarea în scris a hotărârilor Adunării Generale; i) Hotărăște asupra schimbării sediului Asociației; În vederea îndeplinirii tuturor acestor sarcini, la ședințele Consiliului Director sunt invitați permanenți cu drept de vot toți coordonatorii de proiecte aflate în derulare. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui. Ședința este considerată statuară în prezența a 2 (doi) din cei 3 (trei) membrii ai Consiliului Director și a Președintelui. Hotărârile Consiliului Director se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, iar în cazul în care sunt prezenți doar 2 din cei 3 membrii și există paritate, președintele Asociației decide. Deliberările și hotărârile se vor înscrie într-un proces verbal de ședință cu semnăturile membrilor prezenți la întâlnire.

(4) (5) (6) (7)

(8)

ART. 19 CONSILIUL CONSULTATIV Consiliul Consultativ are rolul de a sprijini Președintele și Consiliul Director în stabilirea strategiilor de atingere a obiectivelor Asociației și în deciziile majore de orientare ale

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana acesteia, precum și rolul de a extinde rețeaua de contacte, de a oferi sfaturi și idei noi, de a descoperi potențial noi membrii, de a contribui la prestigiul Asociației. ART. 20 (1) Personalul permanent din aparatul executiv se stabilește și se încadrează de către Consiliul Director care va decide și nivelul de retribuție al acestuia. (2) Personalul și cunatumul retribuțiilor din cadrul unui proiect sunt stabilite de către coordonatorul de proiect, care informează în scris Consiliul Director și Președintele. ART. 21 (1) Coordonatorul de proiect este persoană membră a Asociației care a elaborat un proiect și a obținut finanțarea integral sau parțială a acestuia și devine astfel șeful nemijlocit al personalului implicat în derularea activităților prevăzute în acel proiect. (2) Coordonatorul de proiect are următoarele atribuții principale: a) Asigură buna desfășurare a activității personalului prevăzut în proiect; b) Pune la dispoziție material despre proiect necesare activității Consiliului Director (descrierea proiectului, contracte, rapoarte de activitat, rapoarte financiare, documente justificative contabile, etc ) c) Semnează documentele bancare pentru contul aferent proiectului pe care îl coordonează; d) Prezintă trimestrial un raport de activitate și un raport financiar către Consiliul Director. ART. 22 (1) Controlul financiar intern este controlat de un cenzor. (2) Când numărul membrilor înscriși în Asociație este mai mare de 100 ( o sută) controlul financiar se va executa de către o comisie de cenzori; (3) Cenzorii sunt aleși de Adunarea Generală a asociațiilor cu un mandat de 4 ani și pot fi realeși; (4) Controlul de fond se execută de cenzor cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii; (5) Cenzorul poate solicita participarea la ședințele Consiliului Director pentru discutarea unor probleme specifice;

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana (6) Ca urmare a controlului efectuat cenzorul întocmește un process-verbal evidențiind neregulile constatate și răspunderile conform legii precum propunerile de măsuri ce se impun. (7) Anual, cenzorul prezintă un raport în fața Adunării Generale a asociaților.

ART. 23 Indemnizațiile membrilor Consiliului Director și ale cenzorului sau, după caz, cenzorilor, se stabilesc de Adunarea Generală a asociaților. ART. 24 Activitatea financiar-contabilă a Asociației se va desfășura conform reglementărilor legale în vigoare. CAPITOLUL V – PATRIMONIUL ȘI MIJLOACELE FINANCIARE ART. 25 Asociația își constituie patrimoniul și obține venituri din: a) Aportul inițial in suma de 3 milioane de lei vechi la data constituirii, (300 RON) și /sau bani al membrilor asociați, b) Taxe de înscriere și cotizații anuale plătite de membrii în evidență; c) Donații, sponsorizări sau legate din țară și străinătate; d) Resurse obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale; e) Venituri din activitățile desfășurate de asociație; f) Dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile; g) Alte venituri prevăzute de lege. ART. 26 (1) Cuantumul taxei de înscriere și cel al cotizației membrilor în evidență se stabilește anual de către Adunarea Generală; (2) Taxa de înscrierea plătită de membrii fondatori ai asociației se constiruie ca aport inițial.

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana CAPITOLUL VI- DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ART. 27 Asociația își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri: Decizia Adunării Generale luată cu 2/3 din voturile tuturor membrilor asociați; În caz de insolvabilitate; Când organelle de conducere nu mai pot fi constituite în conformitate cu statutul; Când numărul membrilor asociați a scăzut sub 3; realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; f) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul sociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; g) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni; h) Asociația se va dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) când asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) când asociația a devenit insolvabilă; i) Asociația se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor şi fundațiilor. ART. 28 (1) În caz de dizolvare, lichidarea patrimoniului asociației se face de către Consiliul Director sau de persoane numite de Adunarea Generală, conform legilor în vigoare; a) b) c) d) e)

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana (2) Bunurile și numeralul rămas după lichidare se vor transmite cu titlu gratuit unor asociații profesionale sau instituții de învățământ românești, în baza hotărârii Adunării Generale. (3) În cazul dizolvării asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. (4) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condițiile art. 60 alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. (5) În cazul în care asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanta nr. 26/2000 bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociația îşi are sediul; (6) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predarepreluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. CAPITOLUL VII- DISPOZIȚII FINALE ART. 29 (1) Punctul de vedere oficial al asociației se exprimă în documente adoptate și aprobate de organele ei de conducere. (2) Opiniile exprimate public de membrii Asociației reprezintă păreri personale ale acestora și nu angajează Asociația. ART.3O (1) Pierderea calității de membru asociat are loc prin: (i) retragerea membrilor la cererea acestora, (ii) excluderea din asociație, hotărâtă prin majoritatea simplă de Adunarea Generală; (2) Aportul patrimonial adus de membrii excluși nu se restituie. (3) Consiliul Director poate decide sancționarea membrilor Asociației astfel: - Avertisment scris, - Suspendarea calității de membru pe timp de un an; - Propunere de excludere din Asociație.

Bucureşti, str. Voila, nr.10, bl21, sc 2, ap16, camera2, sector 4 tel. fax 021-312 62 72 atu.aso@gmail.com www.atu.org.ro C.F. 13872095 Certificat registru asociatii nr.37/02.05.2001 IBAN: RO 36BRDE410SV33156604100 – BRD Piata Romana ART. 31 Afilierea sau aderarea Asociației la federații, uniuni sau asociații de specialitate din țară sau străinătate se face în condițiile păstrării autonomiei Asociației față de acestea. ART. 32 (1) Prevederile Statutului pot fi modificate sau completate numai de Adunarea Generală a asociaților. (2) Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la persoanele juridice fără scop lucrativ. ART. 33 Prezentul Statut a fost aprobat în forma sa inițială de membrii fondatori în Adunarea Generală de constituire a Asociației din data de 6 aprilie 2001 la București și a fost modificat prin hotărârea Adunării Generale a asociaților din data de 14.12.2011, la București. Prezentul Statut, redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare, intră în vigoare la data înregistrarii sale în Registrul Asociaților și Fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful