You are on page 1of 4

Finanu tirgus apskats

Svargkais sum

19.03.2012. 23.03.2012.

ASV mjoku tirgus statistika sliktka, nek prognozja Eiro zon PMI indeksi turpina samazinties

Neda tirgos un ekonomik ASV mjoku tirgus statistika sliktka, nek prognozja
ASV pagjuaj ned publicti dati par nekustamo paumu tirgus stvokli. Tie izrdjs sliktki, nek prognozja pirms to publicanas. Prdoto mju skaits otrreizj tirg februr samazinjs par 0,9%, lai gan konsensa prognoze bija, ka tas pieaugs par 2,1%. Janvr otrreizj tirg tika prdoti 4,63 miljoni mju, februr 4,59 miljoni. Saldzinjum ar 2011.gada februri, 2012.gada februr prdoto mju skaits pieauga par 8,8%, tomr is pieaugums notika prdoto namu skaita palielinans d iepriekjos mneos. Piemram, janvr saldzinjum ar iepriekjo mnesi prdoto mju skaits pieauga par 5,7%. Saglabjoties esoajiem mju prdoanas tempiem, ASV tirg prdoanai pieejamo mju skaits pietiks 6,4 mneiem, ar nosacjumu, ka jaunas mjas netiks celtas. Janvr is rdtjs bija 6 mnei. Februr gan palielinjs prdoanai pieejamo mju skaits (par 100 tkst., sasniedzot 2,43 miljonus), gan ar samazinjs mnea laik prdoto mju skaits (no 4,63 miljoniem gada izteiksm janvr ldz 4,59 miljoniem gada izteiksm februr). Tda dinamika va daudziem analtiiem izdart secinjumus, ka scies ASV mjoku tirgus atlabanas process, kas vartu bt viens no prieknoteikumiem pasaules ekonomikas atlabanai pc krzes jo, k zinms, 2008.gada krzes pirmskums bija saistts ar nekustamo paumu cenu strauju kritumu ASV. Tas, savukrt, izraisja kritumu finanu tirgos, jo lielk daa hipotekro kredtu ASV tika iepakoti strukturto pardu vrtspapru veid un prdoti institucionliem investoriem gan ASV, gan cits valsts. Pc ASV nekustamo paumu burbua planas iem vrtspapriem oti strauji krits cena; ar aktviem nodrointo parda vrtspapru segments jau piekto gadu ir neaktvs. Februr prdoto jaunu mju skaits samazinjs par 1,6% saldzinot ar iepriekjo mnesi. Taj pa laik jatzm, ka tas ir samr neliels samazinjums pc diezgan ilga nekustamo paumu tirgus rdtju uzlaboans perioda. Pie tam ASV nekustamo paumu cenas pieauga: gada laik vidjs (medins) dzvojams mjas cena palielinjs par 0,3%, ldz 156 600 ASV dolriem, kas ir pirmais cenu pieaugums gada laik kop 2010.gada novembra. Saldzinjum ar iepriekjo mnesi prdoto namu vidj cena pieauga par 1,3%. Publictie dati par ASV nekustamo paumu sektoru liecina, ka aj tirg situcijas uzlaboans nebs prk strauja un tuvko gadu laik pai nozmgu pienesumu nekustamo paumu sektors ASV ekonomikai nedos. Tomr lab zia ir t, ka sliktkais visdrzk ir aiz muguras cenu un bvniecbas apjomu kritumu ir nomainjusi mrenas izaugsmes tendence, un nekustamo paumu sektors vismaz nepasliktins ASV ekonomikas kopjo sniegumu. Protams, privto pardu apjoma samazinans process vl turpinsies diezgan ilgu laiku, tomr ASV tas vismaz notiek ko nevar teikt par eiro zonu.

Eiro zon PMI indeksi turpina samazinties


Eiro zonas PMI (Purchasing Managers Index) indeksi turpina liecint par eiro zonas ekonomikas vjumu. 22.mart tika publicti provizoriskie dati par mnea PMI indeksiem eiro zon. PMI tiek uzskatts par vienu no visvrtgkajiem apsteidzoajiem makroekonomiskajiem rdtjiem, kas auj

Kontaktinformcija: e-pasts: info@hipofondi.lv; tlr. 6 777 4455


im prskatam ir viengi informatvs nolks tas nav uzskatms par mrketinga paziojumu, ieguldjumu ptjumu vai gada/starpperioda finanu prskatu, kura sagatavoanas nepiecieambu nosaka normatvie akti. o prskatu vai nevienu no t dam nevar uzskatt par tieu un/vai netieu rekomendciju attiecb uz jebkdu aktvu un finanu instrumentu pirkanu, prdoanu vai iesaistanos jebkura cita veida aktivittes. IPS Hipo Fondi neuzemas nekdu atbildbu par tieiem/netieiem zaudjumiem (ieskaitot neiegto peu), k ar soda sankcijm, kas var rasties prskata ietverts informcijas izmantoanas d, k ar par jebkdm citm prskat ietverts informcijas un taj izteikto apgalvojumu izmantoanas sekm. Visi prskat ietvertie secinjumi un apgalvojumi ir balstti uz informciju, kas pieejama prskata sagatavotjiem un kuru prskata sagatavotji uzskata par ticamu; neskatoties uz o, prskata sagatavotji neuzemas nekdu atbildbu par s informcijas pareizbu un/vai precizitti.

Finanu tirgus apskats 19.03.2012. 23.03.2012.


novrtt, kds bs ekonomikas sniegums tuvkaj laik. To aprina, aptaujjot vairku tkstou nozmgko uzmumu prstvjus, tdjdi iegstot informciju par plnotajiem izlaides apjomiem, uzmumu iepirkumiem un prdoanas plniem no pirmavotiem. Pdjie eiro zonas PMI rdtji nav pai iepriecinoi tirgus dalbniekiem. Mart kopjais PMI (Composite PMI) indekss eiro zon bija 48,7, rpniecbas indekss (Manufacturing PMI) 47,7, pakalpojumu sektora indekss (Services PMI) 48,7. Visi trs indeksi samazinjs saldzinjum ar februri: februr rpniecbas PMI bija 49, pakalpojumu PMI 48,8, bet kopjais PMI 49,3. Kopj un rpniecbas PMI indeksa vrtbas bija zemks pdjo 3 mneu laik, bet pakalpojumu sektora PMI indekss zemkais pdjo 4 mneu laik. Indeksa vrtba zem 50 liecina par biznesa aktivittes samazinanos attiecgaj jom. Var secint, ka ar gada pirmaj ceturksn IKP pieaugums eiro zon visdrzk bs negatvs. Pie tam PMI indeksi liecina par diezgan satraucou tendenci eiro zonas raotjiem: pat samazinoties kopjai rpniecbas aktivittei un krtot pastjumu apjomiem, pieaug raoanas materilu cenas (input prices). Raoanas materilu cenu inflcija mart bija visaugstk iepriekjo 9 mneu laik. Tas acmredzami ir saistts ar naftas cenu pieaugumu gada pirmajos mneos. Taj pa laik gatavs produkcijas cenas liel mr palika nemaingas vai pat nedaudz samazinjs (pakalpojumu sektor un kopum ekonomik). Rpniecbas PMI indeksa dati liecina, ka eiro zonas rpniecb gan jauno pastjumu skaits, gan esoo pastjumu apjoms (kurus uzmumi pareiz izpilda) samazins jau desmit mneus pc krtas, pie tam samazinjuma temps mart palielinjs. Bezdarba tempa pieaugums rpniecbas sektor ir vislielkais kop 2010.gada marta. Rpniecbas izlaides apjomi mart samazinjs pirmo reizi pdjo trs mneu laik, bet pakalpojumu sektor izlaide samazinjs sesto reizi pdjo septiu mneu laik. Informcija par ASV nekustamo paumu tirgu un par eiro zonas PMI indeksiem izraisja pauzi akciju tirgus izaugsm un pat nelielu samazinjumu; taj pa laik droo aktvu cena (ASV un Vcijas valsts obligcijas) pieauga. Iespjams, ka eiro zonas recesija bs dzika, nek prognozja gada skum.

Finanu tirgus apskats 19.03.2012. 23.03.2012.


Akciju tirgus indeksi MSCI World MSCI Emerging Markets S&P 500 DJIA Xe tra DAX Nikkei 225 Shanghai Composite RTS Bombay Se nsex Bovespa OMX Baltic OMX Riga OMX Tallinn OMX Vilnius Valtas tirgus EUR/USD USD/LVL EUR/LVL EUR/SEK EUR/RUB Naudas tirgus EURIBOR 23.03.2012. 1 neda 1M 3M 6M 1 gads 3 gadi 332.49 336.18 330.13 299.90 277.84 336.56 1041.96 1063.34 1059.26 927.70 861.53 1123.62 1397.11 1404.17 1363.46 1265.33 1136.43 1297.54 822.92 13080.73 13232.62 12984.69 12294.00 10771.48 12086.02 7775.86 6995.62 7157.82 6809.46 5878.93 5196.56 6804.45 4176.37 10011.47 10129.83 9595.57 8395.16 8560.26 9449.47 8215.53 2349.54 2404.74 2409.55 2204.78 2433.16 2948.48 1668.41 1748.32 1642.01 1394.12 1315.95 1997.00 737.19 17361.74 17466.20 18078.50 15738.70 16162.06 18206.16 9424.02 65812.95 67684.13 65819.62 57701.07 53230.36 67795.51 42438.55 469.00 469.02 470.16 434.49 391.58 395.89 392.49 370.41 374.67 429.05 204.53 597.42 599.28 598.20 541.97 521.82 741.34 316.37 315.42 316.69 298.01 330.05 396.60 23.03.2012. 1 neda 1M 1.3271 1.3173 1.3367 0.5245 0.5282 0.5221 0.6961 0.6958 0.6969 8.9197 8.8739 8.8453 38.8727 38.5059 39.6065 23.03.2012. 1 neda 0.36 0.36 0.81 0.85 1.11 1.16 0.15 0.15 0.47 0.47 0.74 0.74 0.42 0.42 1.14 1.19 1.63 1.69 23.03.2012. 1 neda 0.23 0.32 1.87 2.04 0.36 0.37 2.23 2.30 0.47 0.50 2.28 2.45 23.03.2012. 1 neda 90 89 117 118 133 137 503 445 597 526 601 532 1M 0.36 1.01 1.31 0.14 0.49 0.75 0.42 1.25 1.83 1M 0.25 1.90 0.30 2.00 0.41 2.10 1M 104 132 147 502 580 569 3M 6M 1 gads 3 gadi 1.3040 1.3496 1.4082 1.3629 0.5336 0.5251 0.5032 0.5193 0.6960 0.7087 0.7085 0.7076 8.9652 9.3492 8.9367 40.6798 43.3242 39.9718 45.2351 3M 0.42 1.40 1.66 0.15 0.58 0.80 0.45 1.84 2.40 3M 0.22 1.94 0.29 2.02 0.35 2.04 3M 152 171 179 708 753 719 6M 1 gads 3 gadi 1.06 0.70 0.94 1.54 1.19 1.56 1.74 1.50 1.71 0.15 0.20 0.29 0.36 0.31 1.22 0.54 0.46 1.76 0.41 0.44 3.06 0.86 0.84 12.40 1.45 1.40 12.90 6M 1 gads 3 gadi 0.38 1.68 1.33 1.70 3.23 3.01 0.22 0.66 0.90 1.83 3.35 2.65 0.55 1.29 2.37 3.56 6M 1 gads 3 gadi 178 73 196 104 205 127 792 285 835 386 804 425 -

Pasaule Attstbas valstis ASV ASV Vcija Japna na Krievija Indija Brazlija Baltija Latvija Igaunija Lietuva

USD LIBOR

LVL RIGIBOR

O/N 3M 6M O/N 3M 6M O/N 3M 6M 2 gadi 10 gadi 2 gadi 10 gadi 2 gadi 10 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi

Valsts obligcijas Vcija (Bund) ASV (Treasuries) Lielbritnija (Gilts) Kredtspredi Eiropas investcijas re itinga kompniju CDS spre di iTRAXX Europe Eiropas augst iene sguma parda instrumentu CDS spredi iTRAXX Crossover

Izejvielas Nafta (NYM Light Crude - Futures), USD Zelts XAU, USD Var (Copper 3M - Future s), USD

23.03.2012. 1 neda 1M 3M 6M 1 gads 3 gadi 106.87 107.06 107.83 99.68 79.85 105.75 53.80 1 661.73 1 660.04 1 779.60 1 605.74 1 655.29 1 436.20 937.15 8 380.00 8 510.00 8 390.00 7 615.15 7 359.80 9 727.00 4 080.00

Finanu tirgus apskats 19.03.2012. 23.03.2012.


3M naudas tirgus likmes
1.80 1.60 1.40 1.20

3M EURIBOR 3M USD LIBOR

EUR/USD kurss
1.39 1.37 1.35 1.33

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12

1.31 1.29 1.27 1.25 Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

ASV akciju indeksa S&P 500 vrtba


1420 1400 1380

Vcijas akciju indeksa XETRA DAX vrtba


7200 7100 7000 6900

1360
6800

1340 1320 1300


10-Feb-12 17-Feb-12 24-Feb-12 02-Mar-12 09-Mar-12 16-Mar-12 23-Mar-12

6700 6600 6500


13-Feb-12 20-Feb-12 27-Feb-12 05-Mar-12 12-Mar-12 19-Mar-12

Shanghai Composite indeksa vrtba


2500 2480 2460 2440 2420 2400 2380 2360 2340 2320 2300 13-Feb-12 20-Feb-12 27-Feb-12 05-Mar-12 12-Mar-12 19-Mar-12

OMX Riga indeksa vrtba


410 405 400 395 390 385 380
13-Feb-12 20-Feb-12 27-Feb-12 05-Mar-12 12-Mar-12 19-Mar-12

10-gadgo obligciju kredtspredi (CDS)


900.00 750.00 600.00 450.00 300.00 150.00

HFRX globlais hedfondu indekss


1180

1160

1140

1120

0.00 Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12
1100 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12

Investciju reitinga pardu 10 gadgie kredtspredi Zem investciju reitinga pardu 10 gadu kredtspredi

Prskat izmantots informcijas avots: Thomson Reuters