You are on page 1of 1

Jitam induvatansena murddhna gangam babhara yah umabhrubhangajihmormmi malamalumivamalam raja cribhavarmmeti patir asin mahibritam apradhrishyamahasatvah tungo

merur ivaparah somanvaye prasutasya somasyeva payonidhau kenapi yasya tejas tu jajvaliti sadahave antassamuttha durgrahya murtyabhavad atindriyah yada shad arayo yena jita vahyeshu ka katha nityadanapayassikta karan eva matangajagan atmanukarad iva yah samaraya samagrahut caratkalabhiyatasya paranavritatejasah dvisham asahyo yasyaiva pratapo na raver api