P. 1
matematika 3

matematika 3

|Views: 272|Likes:
Published by Almedin Pandur

More info:

Published by: Almedin Pandur on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

8.

POVRSINSD

INTEGRAL DRUGE VRSTE
TEO}UJE

PREGLED

8.1. Neka je S komad glatke povrsi, Tada su u svakoj iaCki TES odredena dva jedinicna vektora normale na S, kcji su medusobno suprotni. Kaze-se da je povrs S dvostrana ako se u svakoj tacki T povrsi S m{·Zeodabrati jedinicni vektor nom-ale tako da kad tacka T putuje po S, vektor normale se neprekidno mijenja. U protivnom slucaju povrs S je jednostrana. Primjer jednostrane povrsi je Mebiusova (Mobius) traka. Primjeri dvostranih povrsi su ravan, sfera itd. Kad se u svakoj tacki T dvostrane glatke povrsi S na opisani nacin izvrsi izbor jedinicnog vektora normale N, tada se kale da je povd S orijentisana. Za svaku takvu povrs postoje samo dvije orijentacije koje su medusobno suprotne. Kod zatvorenih dvostranih povrsi orijentacija se obicno vrsi vektorom vanjske normale. Neka je S po dijelovima glatka povrs a SI' ... , Sit podjela povrsi S na glatke komade. Ako su svi komadi S, dvostrani, tada za svaku orijentaciju komada S, imamo uskladenu orijentaciju ruba Cj' Za svaki izbor orijentacija komada S, imamo samo ove dvije mogucnosti: 1) Za .svaka dva komada Sj' Sj eventualni zajednicki dio rubova C" C} ima kao dio ruba C, suprotnu orijentaciju onoj koju ima kao dio ruba C}i 2) Postoje bar dva komada SI i S} takva da zajednicki dio rubova C; i C] ima istu orijentaciju kao dio ruba C, koju ima kao dio ruba Cr U prvom slueaju kazemo da je povrs S dvostrana, a svaki izbor orijentacija komada S, za koji vrijedi I) zovemo orijentacija povrsi S. Dvostrana po dijelovima glatka povrs ima tacno dvije orijentacije koje su jedna drugoj suprotne. 8.2. Ako je S orijentisana povrs, a C jednostavno zatvorena orijentisana kriva na S, onda se kale da je orijentacija krive C pozitivna iIi das je u skladu sa orijentacijorn povrsi S, akonam kod kretanja po krivoj C u smjeru njene 'orijentacije dio povrsi S ogranicen krivom C ostaje sa lijeve strane (gledano sa one strane povrsi S u koju je usmjeren njen vektor normale). ' 8.3. Neka je S ogranicen komad po dijelovima glatkeorijentisane povrsi, a
(1)
-+

ogranicena vektorska funkcija na S, T(x, y, z)ES.

Za svaku podjelu Sp S2' ... , S; komada S odabracemo tacke T, E: Sj i u svakoj od ovih tacaka jedinicni vektor normale ~ ..... ~ _. N, = i· cos Ot (T + j . cos ~ (T + k . cos Y(TJ (2)
j) j)

Za tu podjelu i za taj izbor tacaka formirajmo integralnu sumu
Gn

=

;=1

2: F(Tj)·N;P(S;).
lim
Gn,

n

.....

.....

(3)

Ako postoji konacna granicna vrijednost
I= (4)
max d (S;)->O

tada se ta granicna vrijednost zove povrsinski integral druge vrste funkcije (1) po orijenti.anoj povrsi S i oznacava ovako: 1= IfE(T).NdS=
S

JJF(T).is
S

(5)

Kako vidimo, povrsinski integral druge vrste funkcije (1) po orijentisanoj povrsi S koja ima jedinicni vektor normale __.. --~ ~ N = i cos ex (T) + i- cos ~ (T) + k . cos Y(T) (6) (TES) isto je sto i povrsinski integral prve vrste funkcije
F('I'). N(T)
=

P (x, y, z)· cos ex(x, y, z) + Q (x, y, z). cos ~ (x, y, z) +
y, z) (7)

+R(x, y, z)·cosy(x,

po povrsi S. Otuda se odmah izvode osobine i nacin izracunavanja povrsinskih integral a druge vrste. Za integral (5) upotrebljava se i oznaka

1=

J J p (x, y,
S

z) dydz-s- Q (x, y, z) dzdx

+ R (x,

y, z) dxdy,

(5')

8.4. Povrsinski integral (5) predstavlja protok iIi fIuks vektora (1) kroz orijentisanu povrs S. U slucaju da je ta povrs zatvorena, pise se 1= 1fE(T). s

is.

(8)

Ako je S rub oblasti V orijentisan vektorom vanjske norma Ie, a funkcija (1) ima neprekidne komponente sa neprekidnim prvim parcijalnim . lZVodi ima

o -, P
ax

-oQ.

oy

1-

o R na
oz

0 blasti ash

V ,ta d a vnje di1 ..

S

rffiF.iS = J J J
v

div(F)dV.

(9)

Pri tome se S moze sastojati iz jedne ln iz vise jednostavno zatvorenih orijentisanih po dijelovima glatkih povrsi, Za svaku od tih povrsi odabran je u svakoj oblasti njenoj tacki jedinicni vektor normale integral N koji je usmjeren izvan funkcije
-+ -+ -+

V. Formula

(9), koja povrsinski

F po zatvorenoj

povrsi S prevodi u trostruki integral funkcije div (F) po oblasti V ogrsni.cen"j tom povrsi, zove se formula Gausa (Gauss) i Ostrogradskog. Ona je jedan od prostomih anaJogona Grinove formuJe (Drugi je Stoksova formula, v. T. 8.7.).
_,.

8.5. Ako je .polje F solenoidal no u oblasti V ciji se rub S sastoji iz jedne .jednostavno zatvorene povrsi So i nekoliko jednostavno zatvorenih povrsi SI' ... , Sn koje sve leze unutar So' a ni dijelom nisu sadrzane jedna unutar druge, tzda za svaku jednostavno zatvorenu po dijelovima glatku povrs S' koja sva lezi u V, a obuhvata upravo povrsi S, ... , Sr' vrijedi

s'

rffi F. is

=

;=,

i rffi F. is.
Sj

(10)

Pri tome se uzima da su sve ove povrsi orijentisane vektorom vanjske normale (koji je usmjeren izvan doticne povrsi). Ukoliko S' ne obuhvata ni jednu od povrsi SI' ... , Sn' tad a je desna strana relacije (10) jednaka O. 8.6. Neka je na oblasti V Ciji se rub S sastoji iz jedne jednostrano
-+

zatvorene povrsi (jednostavno povezana oblast) zadano solenoidalno polje F. Tada za svaku jednostavno zatvorenu orijentisanu krivu C i za svake dvije orijentisane povrsi S, i S2 koje leze u V, a imaju zajednicki rub C vrijedi

IIF.is= IIF.is.

(11)

Pri tome se pretpostavlja da je orijentacija svake od povrsi S; u skladu sa orijentacijomzajednickog ruba C. Tako svaki od ova dva integraJa zavisi sarno od zajednickog ruba C, a ne i od samih povrsi S, i S2' Zapravo je svaki od ovih integrala jednak krivolinijskom integralu po krivoj C vektorskog potencijaJa

G

polja

F, kako

se vidi iz sljedece tacke,

8.7. Nekaje S komad po dijelovima glatke orijentisane povrsi, a C po dijelovima glatki orijentisani rub te povrsi. Rub C moze se sastojati iz jedne ili vise jednostavno zatvorenih krivih, ali je orijentacija ruba u skladu sa orijentacijom povrsi S. Tada za svaku vektorsku funkciju. (1) koja ima neprekidne komponente P, Q i R sa neprekidnim prvim parcijalnim izvo<lima (u nekoj oblasti V u kojoj lezi S) vrijedi .1 _,.

c

:r

F·dr=.

->

r I rot(F)·dS.
-+

_,.

s

(12)

'Formula

(12),uz

ueinjene pretpostavke rot

prevodi povrsinski integral povrsi S u krivolinijski

druge vrste funkcije

integral funkeije F po rubu C cija je orijentaeija u skladu sa orijentacijom povrsi S. Ta formula zove se Stoksova (Stokes) formula. S.S. Neb je zadano vektorsko polje u oblasti V koja je povrsinski povezana;: Ij. koja ima osobinu da za svaku jednostavao zatvorenu po dijelovima glatku krivu C iz V postoji po dijelovima glatka orijentisana povrs S koja lefi u V i ima rub C. Neka su komporiente P, Q i R, kao i njihovi prvi parcijalni izvodi, neprekidne funkcije na V. Tada su meduS!?bno ekvivalentni sljedeei uslovi: , 1) Za svaku jednostavno zatvorenu po dijelovima glatku krivu Ciz V
J;->j

.....

F,

po orijentisanoj
'

F

c

r.sr-».

_,.

2) Za svake dvije tacke A, BE V i svaku po dijelovima glatku spojnieu

ili

koja lezi u V

polja

_.

fF. d7 zavisi samood krajnjih .taeaka A B', 'Ai" _,. 3) Polje Fjepotencijalno, tj. postoji skalarni poteneijal U (x, y, z)
F;
_,. _,.

, 4) rot (F) = 0 na, (V). Ako je .ispunjen neki od ovih uslova, tada se skalarni potencijal U(x, y, z) racuna po formuli U(x,y,z)=

fF.d7,
V.

gdje je A (xo ,Yo , zJ fiksna, a B(x, y z) promjenljiyatackaunutar

Projekcija polusfere S na ravan xOy je krug D~ x2 + y2 <: R2 (sl.x2 . 372. p sin ~~ J = p.ZADACI Izracunati integral: 369. 0 .91).pd<p.C)2= R2.<P sin. c2 11 = J J Zl dx dy.a)2 + (y . .b)2 + (z . s gdje je S spoljasna strana . ~aje je S gornja strana donje polovine + +Z2 = R2. p4 cos. • pol arne koordinate y = Uvedimo x =p 1= - JJ D ~1t cos <p. . y2 Z2 elipsoida -+-+-= bl 1. x2. JJ S x3dydz. 1. Jednacina donje polusfere y je z = - V R2 - xi - y2. y2 370. 1= sfere x2 JJ s s Xl y2 Z dx dy. gdje je· S spoljasna strana 371.y2 dxdy . pa ce hiti 1= x SI.<P R V R2 - p2. gdje je S gomja strana gornje polovine elip- -+-+--= 2 1 2 b c z y2 Z2 .1= sfere (x . 91 J J x2 y2 VR2 . pdp d <P = =- o J sin2<pcos2<pd<PJ p4VR2_p2. . II = al J J z dx dy. Rjesenja: 369. 1= soida x2 a JsJ xldydz+y1didx+z1dxdy.

1t 40 4 R o .p2= t2.11 -c ~ 1 ---. pdp = (R2 . J zdxdy+ .na povrs S 2 ~ 2ahc..t2dt=---+_= lJiee o 3 5 8R7 __ .p2.' R . 1 .~: y2 1 sastoji i S2: te iz dvije povrsi c~ 1 . 1 3 p2.'je. V .-= 4 105 1t 8R7 --1t.8 [2CP o 2 2~ 2~ 0 sin 4CP]2~ =-.2 . 2R7 105 ZZ = 370. 2 b .1 S ~ ~ J z2dxdy +JJ .8 J sm22cpd(2cp)=.rp~ R2 . 2 S1 : Z1 =c ~ 1 Z2= - Projekcija P0HSi S1 i S2 na xOy ravan bice D: l'_ a2 + l'_ ~ 1.:: . imamo znak ~.~.. pdp =~ abc tt.( gradi tupi ugao sa z-osom). Povrs S: - Xl a2 +. 1 ----J sm2cpcos2cpdcp=. J drpi Vl00 2".~: .Kako je .2 a y2 dxdy. normala .. z+dxdy-« . 11 zdxdy S2 = - = II'~ C D X2' 1 ---. b) 12=11 z2dxdy =.: a) 11= I I zdxdy s = 1 S. ---dxdy. ~ 105 1= --.+-2 b2 c :: .pdp = t dt) = R7 7 R7 2R7 =1 (R4'::_2R2t2+t4). x? y2 2 2 2 b D a b < . (Ispred drugog integrala.

(x .(y.h).0)2 .J J {c D 2 c 1/R2 .b)2]} dxdy.u cos v j (O<.V R2 .R2. A ='u sin v i . tome.b)2]} dxdy= .c)2 = R2 ~--~~~~--~ SI: zl=C+VR2_(X-O)2_(y-b)2 (y .b)2 + [RZ - (x .b)2 dxdy R3 8 7t 0 ~ = R3 8 7t C ~ 3 • Analogno Prema II = x2 dydz = 3 . 2 372. A = xy i + yz j + xz k. 377. 5 Izracunati f'luks vektorskog -> polja: 373. xz) kroz dio ravni y +z I u prvom .0)2 + .0)2 sastoji se od gornjeg S2 : Z2 = C . -> kroz povrs: r = u C0S v i + u sin v j ~ +v k ~ 376.z<. J J z2dxdy= J J z. B: z = h konusa x -I- + y2.371. ft= ~ 7t 03 be.27t).b)2 + (z .0)2 . -)00 " + uk ~ 375. kroz dio sfere x2 + y2 sane vektorom vanjske norrnale) koji pripada Ioktantu. oktantu. A -> = (xy.(y .b)2 koji se projiciraju i donjeg of - na krug D: (x . A=r -> kroz a) boenu b) osnovu povrs M konusa Z2=X2-ty2 Z2 = x2 = (0 <. 374. A -> -> + Z2 = I (orijentikoju Cine povrsi =r =x z = 1- Vx i+Y j + z k kroz zatvorenu povrs 2 + y2 i z = o. yz. Sfera S: (x .a)2 . 0<.R.u<.(y .(X + (y _ b)2<. 13= dijela + (y .(y .v<. dakle.dxdy+ J J z~dxdy= S SI S2 = J J {C2 + 2 cV R2 D 2- (x-o)2-(y-b?+ [R2_(x-af . 4 c D J J V R2 JJ S (x . 13 ~.

Rjeienja: . Ukupan fIuks «I> bieejednak zbiru fluksa <l>B kroz bazu z = 0 i fluksa «I>M kroz konus z = 1. pa je = -] B y «I>B= ff -.y2 dydz. D J JJ D (/2+ y2y2 + x+ 2 1 _ VX2+ y2)' dxdy. II =J M2:x= J ¥(1_Z)2= y2dydx- J J -V(1-z)2Z)2 . 2J J V(1Di .'II . 16 z 374. xdydz s- M2 J] xdydz _·¥(1-Z)2_y2 y2dydz= M1:x=V(1-Z)2_y2.i 373.M J V i yj + 4-(l-Z)k x2+ y2+(1_~)2 -+ ~ ~ dS. '!'i Ukupan fluks bice «I> = «I>B+ «I>M=0 + 7t = 7t. r7·~MdS= M j .dxdy=7t. «I>'~ J J " s A.. J (xt+ Yf+zIS· M dS=} . (sl. 92 konusa nalazimo «I>Mi:. Na B je z=O. dxdy l-z Yx2+ y2+(I-z)2 «I>M= J x2+ y2+z(1-z) M Vx2+y2+(I-'z)2 J J x2+ y2+z(1-z) Vx2+y2+(1-:z)2 «I>M= J (X2+ y2 +z) dxdy»M l-z «I>M=JJ 1.1.VX2 + y2: «I>=«I>B+«I>M 92). Fluks «I>Mmozemo racunati i ovako: :I']'!cp M =] M J -.. pre- Normalu SI.. N dS= J J xdydz + ydzdx M + zdxdy = 11+ 12 + 13 II = J J xdydz= Ai JJ M. N dS = J J s xydydz + yzdzd~+ zxdxdy = 3 n .' . jer D: X2+y2::::'.-k}dS ( B J zdS=O.

tada je f'luks <1>= J J 1. $=-.']dUdV. 375. + (l-Z)2 arc sm -. [-+ a.'. 8 378.D. . I- JI S ---+ A· dS ---+ J J (u + u2) dudv J dv J (u + u2) du 0 0 = 2 1t (R2 - 2 +- R3) 3 . a) $M= 0.Y 2' I- t: Z _z-l dz ' = 2 0 J (l-z)2 ' . dS= J J 1. S D au av D au . A. Ako je povrs S zadata u vektorskom obliku. . v. ." I. pa je . 2 1 7t dz =- 7t 3 • Slicno je 12= 13 = ~.+ -333 7t 7t 7t =7t. x2 + y2 = R2 i x2 + y2 + (z- R)2 = R2 379. au $= ~:]= = D -+ u sin v -ucos v sin v ucos v = 21< R cos v u sin v 0 =u+u2.+ . av gdje je D oblast u ravni u. - y + z = I. gdje je S spoljasna Z=X2+ y2. 376. U konkretnom slucaju imamo D: O~u~R. y + z'. O~v~2 u 7t. 1 rffi xdydz S + ydxdz + zdxdy. gdje je S spoljasna strana z = povrsima: 0. (a-. cilindra x2 +y2 = strana povrsi sastavliene od paraboloida i ravni z=O. 377. Izracunati rffi y2 zdxdy S + xzdydz + x2 ydxdz. x (7) dudv= J J [1. Izracunati tijela ogranicenog (O~z~R). 1 . 3 pa opetimamo $M= II+12 + 13 = . je trougao ogranicen pravama z = 0.-.

93). se sastoji iz 81:z=O. ell2= = D: -k. . gdje su j(X). Y Z d" Je]e 8 spo I' x Ja~na strana eIinsoid a IpSOI x2 -+-+-=1. ..N dS~elll + e. a 8 spoljasna .strana paralelepipeda: 381. a2 b2 c2 Rjesenja: Z2 378. -. g dxdz dxdz + -. 83:z=X2+ + y2 (sl. -I~y~l. Napisimo dati integral u obliku SI. g (y). 8. + ell3• 83 Na 81: z=O. 11 (X2Z+X2 y2)d8= 11 X2(Z+y2)dydz 82 8 Ix I = gdje je 11 I xj(z+ 82 y2) dydz= 2 O~z~ 1. 37'.93 Tada je ell = II A. -+ i+y j.+ --. ell = elll + ell2 + ell3 = 0 + 2 R3 1t - R31t = R31t• .Nd8 82 + 11 A. 82:X2+y2= 1. N= Na 82 :'X2+ y2 =1.Izracunati II j(x)dydz+g 8 (y)dzdx+h(z) dxdy. h (z) neprekidnefunkeije. pa N =X je ell1=II 81 -y2zd8=O. 11 V l_y2 D (z+y2)dydz.380.:A.N d8 81 + 1!. dakle _.. Izracunati II dydz -8 x y2 -r .

A = r2 r. a S povrs tijela omedenog koordinatnim ravnima i dijelom sfere x2 + y2 + Z2 = 1 u I oktantu.f(0) abc 7t 4 7t 2 + g (b) - g (0) + h (c) . 384. = 4 <l>3 J = S3 J (. 4 380. a S torus: x = ~ -> --> (a+ bcos 6) cos e y = (a + b cos 6) sin rp z = b sin 6 (a>b>O). A (2 x2 y. Izracunati fluks vektora A kroz zatvorenu povrs S orijentisanu vektorom vanjske normale. A = r. I I I <1>2=2 }'VI-y2dy -1 J(z+y2)dz= 0 I(VI-y2+2y2VI-y2)dy. 3 y2 X. a S zatvorena povrs sastavljena iz dijela paraboloida 2 z = x2 + y2 i dijela ravni z = b (b:» 0). 383. . 1= [/(a) . direktno i primjenom teoreme Gausa-Ostrogradskog aka je: 382. Z2 xy).2 x2 Z - 2 x2 y2 + y2 z) dxdy = 37t Na kraju <1>=<1>1+<1>2+<1>3=0+---=-.Znaci. -\ odakle se smjenom y = sin t dobija <l>2 3 7t .h (0) ] abc.

S3 + Z2 = 1. 0 = 'tj. v $ . S3 y ~ __.k) dS = I I . 3y2x. $= I I I (10xy+2xyz)dxdydz. $=17.- div A dxdydz. Dobijemo v' = 10-pS11( -cos6+-'-. 24 b) Ukupni fluks bice jednak zbir~ fluksova kroz dijelove koordinat.(. 6.bice: ~ 6 yx+ 2zxy= 10 xy+ 2~yz.2'ep / z+2. 0. S4 : x2 + y2 N=-7::... div A=4'xy+ . S3:X=0..1=(2x2y. 0 6 0 4 0.. cos50 3.$3-1I I2x2yds=0. $1 = I 11. I I 1(10 p2si~26 sin qlcos ql+ 2 p3sin! '6~inqlcos qlcos 6) p sin 6 dp d6dql 2 Uvedimo sferne koordinate. (x 7+YJ+zk) dS= . _.k::.nih ravni i sfere: $~ SI : z = 0. N =x i+ . ~2xy)" X2+y2+Z2= 1 a) Kako je $ = s rffi A .)-/i2-. <1\ + $2 + W3+ $~.. (-f)ds=I = 0..p6/1 --12 !~_ -sin sin4 6 sin2ql 2 0 2.Z2xy dS 1. IV = .Rjesenja: 382... 2 I~ ._ j+z k $4 = I I (2x2 Y i+ 3 y2 xJ+ Z2xy k).N dS = I vIf .

y2 S. 1 12' • dobijase [_!(_ 15 $ 4 4 4 2 cos <p + 3 Sin <p) 4 4 85 11 =-. Z= psin<p)= gdje je DI:y2+Z2~1.Dz =3 I I (l . 0 =~ . 13= s~ x~O.p2) P cos <ppdp Dz d<p= 3 (_!_ 3 . o. 2 2 0 tj._3_) =. I 12 (1 - p2) P sin <ppdp d<p= y~O. = II DJ polarne koordinate.gdje je D3:x2+y2~1. ._!_) . sin <p 5 . 1 6 2 0 24 .p2 + . Kako je o J Vl- I p4pdp p2 15 <D = 4 J 0 I (l_p2)p2·pdp=_.3 y2 xdxdz-s-z? Z2) ydydz xydxdy. 2 y=psin<p)= = I I (l-p2)p sin<pcos<ppdpd<p= DJ 1 (--4 1 ) -. Dl s.d P d <po P .-.p2) . I. = (y = p sin <p.i_ : 3 5 15 Z2)xdxdz= (x = p cos e.~+-. 8. z~O. y~'. I 12 x2 ydydz = I 12 (1 . z~O. x~O. ukupni fluks bice Fluks $4 mogao se racunati i ovako: $4 II = = I 12 x2 ydydz S. P 2·Slfl<pCOS<p. « (_3_ . 15 4 2 12 + _!_ sin2 <p].-. I I z2xydxdy= I I (l-x2_y2)xydxdy=(x=poos<p. 12= s.-=-. Imacemo [p4 (2 cos3<psin<p + 3 Sin3<p <p) (1 cos ] 'V 1 . 17 24 Na kraju. Uvedimo 'V4 d>.2 <p 17t sin 2=-. I 13 y2 xdxdz J 13 (1 -x2. 15 gdje je D2:x2+z2~1.z = p cose) = = . D.

teoremeGausa'_Ostrogradskogdobijamo 1fi.•..[x2 + y2 _..)... +b. 94). xi+yj-k VX2+ y2+ 1 dS== = JJ D:x2+r.=k. ..fjif s· as. 4 6 1 2 1 2424 17 383~ a) (.I> -=$R + $". Y' = J J (~2 + y2 + z2) zdS = R Sl.Tako imamo $4=11 2+13=-+-+-=-+-=-. ~ ---+ a . <I>R=JJr2. a $p fluks kroz paraboloid (sl.NdS= R NR.Jf J v div AdXcdydz.) '* 10 rc (b. +1 15 15 24 3 ..2b [X2 + yi +( x2 + Y2)2J .. 94 J D:x2+y!". gdje je $R fluks kroz ravan... x2 + )llJ dxdy = 2 2 Ukupni fluks bice $= $R+ $p= 2 7t b) Primjenom $= (b + b 3 4 ) + 21t C:3 +h.2b J (X2+ y2 + b2) bdxdy = = J J (p2+b )bp 2 D dp drp= $p= f J (X2+ y2+Z2)(xT+ R ~ -+-+---+- yj\z k). Za ravan R je z=b.

= 2 r grad r. Parametrima cp i 6 u jednacinama torusa moze se dati geometrijski smisao kao na slici 95. ---+ (a+bcos6)coscp x V iJiJ ) -. . Direktno.-(a+bcos6)sincp : (a+bcos6rsincp bsin6 A-.r + div r.6).cp)+ b cos 6(a + b cos 6)2 (cos.r2 -+ -+ = 2 r -. (cosc i + sin cpj) + b sin 6 k. pa ce biti Vfb b Upotrijebimo cilindricne koordinate. r ~ r + 3 r2 = 5 r2.+ a2 b cos 6 + 2 ab? cos? 6 + b3 cos. . x Na SI. O~6~27t. A· (iJr --x\iJcp iJ6 '-> = JJ D - gdje je D:O~cp~27t. NdS= iJr) dcpd6. sa koje se vidi da je O~cp~27t. po definiciji fIuksa: z $=J s J 1.cp+ sin. (iJiJn :T (a+bcos6)cos. -+ ~ - O~6~27t.cp -bsin6sincp o bcos6 -bsin6coscp = b2 sin.cp)= = (a b2 sin? 6 + b3 sin? 6 cos 6. 95 -+ torusu -+ je A=(a+bcos6). 21t $=5JJJ(p2+Z2)pdpdcpdz=5J v' 0 dCPJ 0 dp J p(p2+Z2)dz= p2 2 384.6 (a + b cos 6) (sin? cp-i-cos. to ce biti $ = J J J 5 r2 dxdydz rj v = 5 JI J (X2 + y2 v + Z2) dxdydz.

(a+ P cos 6) sin rp (a + p cos 6) cos rp 0 ..6) sinrp z= p sin 6.p sin 6 cos rp .. a)2 +. s Y Kako je div -. N dS = 111 div A dxdydz..p sin 6 sine pros 61 = p(a+ p cos 6).( 0 sin 26) . to je <I> = Uvedimo koordinate: 3111 dxdydz: Y x= (a+ p cos 0) cose y= (a + pcos. J127< ~ --4+ 2 ab2 '2+--4-·+ (b3 + a2 b) smO . = 3.Z2 ~ b2 oko z-ose). ..~2'2( 6 sin 26) . Zato imamo 4>= 3 If YO 1 dxdydz-« 31 27< drp 0 1 d6I 27< b p(a+ pcos6)dp= 0 Zapremina torusa moze se dobiti i preko jednostrukog integral a kad se ima u vidu da torusnastaje rotacijom kruga (x.Zato je fluks <I> = 1 drp 1 [ab o 0 27< 27< 2 sin" 6 + 2 Ilb2 cos2l}+ (b3 + a2 b) cos 6] d6 = = 2 7t [ .• Sa slike se vidi da segranice krecu ovako: cos Ocosrp Jakobijan cos 6 sin rp sin 6 J= .0 = Primjenom teoreme-Gausa-Ostrogradskog <I> = dobija se rffi A.

x2 y. . y2 z) kroz vanjsku stranu zatvorene date jednacinama z = 0. rffi 2 dxdy + ydxdz:. rffi (x . A 389.z + X)2 dzdx + (z . ffi 'V =- 12 s 5 a 'It • Primjenom teoreme Gausa-Ostrogradskog izraeunati: s tijelo V: 4 x2 + y2 vanjske norma Ie.iS=jjj s v divA. y~O. x2 + y2 = I. I~ 1= rffi 2 dxdy s + y t/xdz .y + Z)2 dydz + (y .385. 391. x~O.YJ+ Z2 k kroz Rjesenja: 386. x-y+z~O.. 390. z~O. = 2 i dijela povrsi x Yj - zk. Fluks vektora A=(x-3y+Z)f+(y-2x+z)}+(z-x-y)k kroz vanjsku stranu povrsi Ix-3y+zl+12x+y-zl+lx+y+zl= I. 386. vidi se da je I=rffiA.x2 z dydz . ii) b = xi . Fluks vektora (c = const) kroz povrs - . z = x2 + y2. Fluks vektora spoljnu stranu gornjeg i) .dxdydz=jjj v (-2XZ-f I)dxdydz.x + y)2 dxdy s tijelo: (X_y+Z)2 941 ako je S povrs koja ogranicava V: + (Y_Z+X)2 + (Z_X+:y)2 ~I. 388. orijentisana vektorom + 4 Z2~ 387. ako je S povrs koja ogranicava I.x2 z dydz. Fluks povrsi koju cine vektora povrsi (xy.

. 2 Dakle. U nov~m koordinatnom sistemu tijelo V ce se preslikati na .. d 6 = 3 1] . = e. gdjeje V . '. y-z+x=v.__!_ p2 cos cpsin Bcos a + 1) p2 sin a d p d cpd a = y'.Upotrijebimo uopstene sferne koordinate: x ~ __!_ p cos cpsin y 2 1 1 1 . 2 0~6~~. 1 . (X_y+Z)2 9 + (Y_Z+X)2 4 + (z-x+ y)2 ---1 0· "::::: . Zbog div imamo 1=2JJ . Bice J =~. y A = 2 (x- y+z)+ 2(y-z+x)+ 2 (z . 2 " = o J 2 d cp 5 3]1 J d a [ . 1 <. x+ J (x+y+z)dxdydz...£_ cos !fl sin a cos a + £_ 2 . Uvedimo nove promjenljive: x<-y+Z=U. 1 17t 3 2 ]? dcp=-~-. O~cp~'~.. 2 2 = J dcp[1--coscp--+.. = p sin cpsin Z=p cos 6.p2 sin 6... 2 2 2 e.. y)= 2 (x+ y+z). a V': p ~ 1. --coscp+_·10 . Primijenimo teoremu Gausa-Ostrogradskog. 1= J J J.z~x+y=w. =J o 2[ TO .sin 6 o 5 2 1 ]~ = 2 30. (. .x-y+z:. 12 7t- 1 10 387.::< .-1 cos cpsin TC 0 5 I} cos I} + _. = 0 '" 5 3 0 = o 2 2[ J d cpJ .

1=3 V" : III V" 2 2 = p(3cos<psinO+2sin<psin6+cos6). 2 u+w Z=--.p2siq.Osim toga x+y+z=u+v+w. 4 smjenu .0 +n sin 0 cos 0] dO = 40 = " 3 . n Zbog J=6p2sinO. Kako je div imacemo <II = A =(!_ Ox -. v= 2 p sin c sin 6. V gdje je v: O~Z~X2 + y2.x2+ y2. (xyt+X2 YJ+ y2z i0=y+.6dpd<pd6 =3 I " "2. +!_1 oy +!_1) oz . 2 2 J= 0 1 2 1 o paje 2 0 2 1=21 v' 2 II (u+ v+w)· _!_dudvdw. ._!_ I[3sin<psin20-2cos<psin20+<psinOcos6] 40 " ._!_ 1[6 sin? 0 .-i 2" " d6= = 3.u Uvedimo = 3 p cos <psin 6. 1 1 u+v x=-2-' v+w y=--. " d <p d 6 0 I It I 0 I (3 cos <p 0 + 2 sin <psin 6 + cos 6) sin 6 p3 d p =sin -2 =3. x2 + y2~ 1 (81. n --~<p~-. w= p cos B. _!_[6 (~_ 4· 2 sin 2 0) + 4 n sin 0 2 2 J" = 94 0 n. 388.96). I I I (y + x2 + y2) dxdydz.

Uvodenjem cilindricnih koordinata dobijamo ct>= JJJ v' 27t .-0 c:-:Cos:-'. Primjenom formule Ostrogradskog dobija se Kako se tijelo V sastoji iz cetiri geometrijski jednaka dijela. gdje je VI = {(X. Jednacina povrsi S u novim koordinatama je r= aVcos rp sin rp sin? 0 cos O. z)E V: X~O. y. Bice. It 7 ~--~~--~ fb=20J dOJ drpJ o 0 2 2: 7t 7 a )I cC:-C:o-=-spC-s:7:inC-<p-SiTo n'2 '.. sestom i osmom oktantu. i) Povrs S je zatvorena a tijelo V koje ona ogranicava lezi u prvom. dakle. Z~O}. od kojih su dva iznad a dva ispod ravni z = 0. Uvedimo sfeme koordinate. 1 3 390. ct>=-.o < r6cos40sinOdr= 0 . 96 389. (p sin rp + I p2) pdp d rp dz = p2 = J d rp J (p2 sin rp + p3)d p J dz o 0 I·' 0 = = o J 17t d rp J (p4 sin rp + p5) d p = 0 y x SI.= J J S b is = J J J div tdV = 5 J J J V V Z4 dV. trecem.= 20 J J J VI Z4 dV. y~O. ii) i. i zatim t. to je fa = O.

sin2rpcos2cpdrpjsinSecossedej9abc r dr= 23 0 0 '" 2 ~ 0 . i) Zatvoricerno 3 linija ( : tt +( .k.a. D to je t. 3 b3 3 222 smjene x=aXI. ii) Kako je j j b Js = 0. Z=CZ}.j j S D D zdxdy+t). D- j j . r2 z=crcos 6. DD Kako zatim je div ~ "" 0. 0 Koristeci smjenu lOa 7 sin 6 = t. Bice . z = C. - Ib=j jbdS=2jj S v j zdV=2! 2". J2 = rZ·sine) . povrs S dijelom D.-1 10 7( . y=brsin3cpsin36.cpsin.6 sin se uvesti i smjena = = ar' cos. B. x XI =.r. J=27abcx} YI ZI. cos46 (1 .= j. 2 rpcos? cpo (Moze tada je J = 9 abc sins 6 cos.3 cos! 6 za koju se vrijednost Jakobijana dosta lako racuna ako se jedna za drugorn uvedu dvije .r S bis = . cos e sin e.2" = 20 1t 1t j 000 cos+B sin 6d6! drpJ r dr 6 2 7 a Vcos<j> sin<j> sin2 e cos 6 ~ = 1t 20a7 7 J cos' 7 1 6 sin! 6 d6 j ~ 0 re 0 cos rpsin rp rp= 10 a7 7 = d ~ '" j cos' 6 sin! 6 se d6. 7 4.j j.j j zk. to je jj S =- j j = j j.r bis j j! = SUD V div b dV = 2 j j j z dV.dxdy=" .ce j j j j +J j . a ciji je vektor Oxy koji k.1 . dobija Ib = -- j (t 3 0 3 = 2 t 5 + t 7) dt = . V 3 Uvedimo smjenu x=arcos3rpsin36. YI = r sin e sin 6. 7 ogranicava 391. y = b r! sin ' cpsin! e.sin 26)2. Z =r cosfl.j j = S S DD- = SUD- 1J . 3 + -1) 8 =- 84 5 a.ravni normale - 1.{is= .6.)'= y}.

.= 9 7tabc • 8 J 0 1 (tS _ 2 t7 + t9) dt = _9_7t_a_b_c_2 8 (J_ _ ~ + J_) 6 4 10 XZ2 = 3 7tabc 2 . Neka je S jednostavno -+- -+ zatvorena po dijelovima glatka povrs ~ ---+ ---+ sa spoljasnom normalom N. 3. Izracunati . . 47tr l gdje je e konsj tanta. a r. 0.= 18abe 2 J 0 2n 4 9 abc 80. Zatim naci fluks tog polja kroz povrs S:-+-+-= a2 b2 x2 y2 Z2 c2 1 (x~O) orijentisanu spoljasnorn normalom elipsoida. e od promjenljive tacke M (x. . d>O) u I oktantu. z).. Zadata je baza A (0.. rastojanje tacke M.. JsJ tora r i normale N povrsi S. 2 xyz. 0) C (0. a r=(x-a)i+(y-b)j+(z-e)k. 9) piramide. . Naci fluks vektora piramide SABC. 0.=1 j) i grad (- ___!j_). 395. 396.. . n). N) dS. SIn vcos v 5o S Il dll v. Naci fluks vektora 1= j. gdje je S dio ravni ax-v by s cz d r2 (a>O. '2 J. F (x - 2 x2 Z. 1= -+ Izracunati J J cos-t s --+ --+ r2 (r. dobija se 2 " t.cos4cpd cp sm S v COSS Il dll Il 9 7t abc v v= 0 80 2 J. 160 392. (a b. e>O. 2. kroz vanjsku stranu zatvorene povrsi S koja ne prolazi ni kroz jednu od tacaka M/ (i= 1.. 4. b>O. sm 0 n re S () cos" e de = n 2 2 2n =-- J 1 . Koristeci smjenu sin e = t. a cp ugao izmedu radijus-veks- 394..0) B (5. . y.2 ( sin 2 cp 2 )2 d cp. J2. + y) kroz omotac 393. coscp dS. 0) i vrh S (2. Odrediti funkciju f(x) tako da vektorsko polje -+ --+ 2xy A=f(x) i+--f(x)j---k 1 + x2 -+ 3z 1 +X2 -+ bude solenoidalno i da je f(1)-=2.

to je = .. . mora biti divergencija tog polja jednaka nuIi: " . div 1=1' (x)+~ 1 +X2 !(x) __ 3 -=0.. 97). a omotac .lit se sastoji iz tri trougla: SAB.Rjdenja.. 97 V Vpiramide = = -·4·5·9 6 s I = 30. J J (XZ2+ y) dS = J J yd xdy = J2 y21 '73 '7l =8 4(1':"~) S dx = o J (I s. 130 3 393. Po teoremi Gausa-Ostrogradskog <I> '7l Kako je div + <I> Jll = J J J div A dxdydz: v 1= 1-4xz+2xz+2xz= 5 <I> Jll I. _ ~)2 dx = 8 5 < (I _~)3 3 5 00 ( _ ) IS = 40 .rrc 3 __. 1 +X2 .. Baza ~ piramide je trougao ABC. 40 Na kraju <I> 1lI=-+30=. Da bi polje A bilo solenoidal no. 0 3 .k. 392. normale baze N = .<I> '7l + Vektor - J vJ J dxdydz. pa je <I> Jll = J J (XZ2+ y)dS + J J J dxdydz. SAC i SBC (sl. '7l v c y Imamo J J J dxdydz = x SI.

.. y=O i sferom X2+y2+Z2=e:2 (gdjeje O<e:<V d ).A= 1+ to je 2=_1_ 1+ 1 (C+3).·1 -...3 ....= (V . V -r3 = .ldydz B = JJ B 1 + 3 x dydz»1 +X2 If B dydz+ bc tz • z 394. S... =3-+..3 + . - .2xy(1+3x).2 .. 98 gdje je B: x=o. pa Ce biti . pa imamo 1 + x2 (l + x2)2 J- z 3z (1 +X2)2 k. .. I SI. <1>1 je fluks kroz ravan z = 0.. y x SI... r .. a2+ b2+ c2 Fluks kroz zatvorenu povrs koja ogranicava tijelo V jednak je nuli... II s . C= 1. .. 1= JJ S cos ~ dS ..... ... -3. 1 Kako je div -. 99 1 . 99) datom ravni ax + by + cz = d. 1= . " _.... . 11 A..... . ravnima z=O..1+3x.. to iz <lJS-<I>B= 11J divA dxdydz... . Integral mozemo . .. x=O.. slijedi <l>S=<I>B= • -+-~ b2 (. ..·N -. jer Je d' -= IV .3 r Jer Je cos~=-_... ..3 r4 r to cemo zatvoriti tijelo V (sl... . tj. tj. Kako je div A·= 0...·--=0.2 pisati u obliku 1 -·-dS= r.·N 11 -·NdS.. 98).Posto mora biti 1(1)=2.. .. r) .3 °..2 y2 Z2 1 (sl....1..

Fluks <1>4 kroz dio S4 sfere x2 + ka koordinatnom pocetku bite y2 + Z2. r4. Na kraju imamo tj.-= -+ 1 r3 3r --. a) Ako povrs S ne obuhvata tacku A. dS=---' £2 1 '4 £2 7t --=- 7t 8 2 . jer integral JJ s. s r3 N'adimo di r IV-. 1 -+ -+ 1 = .3 ii. r3 r3 ~ -= r3 r (1)-+ V- r3 . b. sfere radijusa e.<1>4 + <1>5= 0. dS predstavlja osminu povrsine <1>1+ <1>2+ <1>3+.r). c) b) povrs S obuhvata tacku A (a. 395. r div-=V.. r3 u tacki A (a. __. -. _ sa normalom usmjerenom -I =-£2 ..grad r·r+divr·-= r4 r3 1 r+ 3 -=0. tada se . _.Na isti nacin <1>2= <1>3= O..3. b. [J s.3 N dS = JvJ J div!_ dxdydz».mvze primijeniti teorema Gausa-Ostrogradskog. _. 0) u kojoj je r = 0). Kako podintegralna funkcija _!_ nije definisana r3 jer je tamo r = 0.!_· s . 2 (Dio sfere S4 uveli smo zato da bismo iz oblasti V iskljucili 0. c).. c). O+O+O--+<I>s=O.r+(V.. 7t tacku 0 (0. b. jer je u oblasti V koju ogranicava povrs S div _!_ = O. Integral I piserno u obliku I=:ffi r· N dS. r3 . pa je 1= iffi. to razlikujemo dva slucaja: a) povrs S ne obuhvata tacku A (a. _.

b... N dS = i II (grad -=!i_) . sferu (x . u. N dS = 0. tI> = 1fA. 4 7trj 47t rj to je -e. .. c). n). n). glatka povrs koja takode gdje je Slb_il? kakva jednostavno obuhvata tacku A (a. 47t rj ako povrs S ne obuhvata tacku M (i = = 1. Kako Je div ( gra d _.:c7. specijalno..3 S .f' S 4 7t rl ) .. . NdS. ~ s. . .. -Ar. b.b) Ako povrs S obuhvata tacu A Ca.. . c).. c) 47t. 47t rj j _.C)2 = R2 (jer NSI ce biti pa imamo Znaci 1. IV~=O. b.. ako S obuhvata tacku A (a.. c). ... . . 4 7trl 4 7trj 1=1 S . ako S ne obuhvata tacku A (a. 2. (i = 1.a)2 + (y . . tada gdje je Sj: (x-al)2+(y~bj)2+(z-cy=e:r Znaci. r. N dS = {O.3 . 396. ..b)2 nam je tako najlakse izracunati gomji integral)..NdS= I f . b.2..) .. Normala + (z ._-' =dIV'-' -'. 1J) (grad S -=!i_) . N) dS={ r2 0.. (e. el ':f.Pcos S <.. n). Ako povrs S obuhvata tacku M. tada vrijedi II . N dS. ako S ne obuhvata ep ako S obuhvata M. N dS = 1J) i (grad S S j=1 -=!i_). ( gra d _--. r. zatvorena Za SI uzecemo.2. (i= 1.) =-' ed.

\2\ y2 ~ a2• . 399. N dS s "F{:. (i = I. N dS. = 'jJ' A . 2. .(x x2 -+ -+- + 3 y- • . gdje je C pozitivno . 401. 400. tada ce biti AIm povrs S ne obuhvata ni jednu tacku Mj' tada je q. orijentisana kriva + y2 + Z2 = 2 Rx (O<r<R. C f (. c f ydx + zdy + xdz... S dio povrsi cilindra x2 If... s (V xA)· -+. ako je A = 2 yz i . -+- 2)j+ (x2 +z)~. __. a N jedinicni vektor vanjske normale cilindra - + y2 = a2 iz prvog oktanta koji isijcca cilindar .vno orijentisana (gledano sa pozitivnog dijela x-ose). gdje je C pozitivno orijenti- h>O) (posmatrajuci je sa pozitivnog dijela x-ose).. + Z2 = a2... Izracunati .direktno 397. z>O) (gledajuci je sa pozitivnog dijela z-ose). sana elipsa c f (y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz ~+~=l a h (a>O.. x2 ako je kriva C pozitivno orijentisana kruznica + y2 + Z2 =az x+y+z=O (posmatrajuci je sa pozitivnog dijela x-ose). .-= O. 398. k).2 + Z2) ""q' dx x2 + (Z2 + x2) dy + (X2 + y2) dz.Ako povrs S obuhvata upravo prvih k tacaka M. c primjenom Stoksove teorerne f ydx x2 +x2 y2 b dy +zdz..... ako je kriva C presjek povrsi X -+-=-+2 2 a Y b a (c>O) poziti.

(++ ~sin t).. 403. ako je a A= y 7+ (x- 2 xZ)J..xyk. sm/+1 (I2--4. .sm 1 2 1.!_ + abc L =!_. N jedinicni vektor vanjske norinale na sferi.ab.a b [1. C mozemo predsta- . II s (V x A). ako je A=(x2+y-4)7+3xYJ+(2xz+z2)k. a N jedinicni vektor normale povrsi S usmjeren prema gore. / / /1 J----I y Sl...Si: 1) ] 2 0 - sin 1 .(X2+ y2) iznad xOy-ravni.)2 2~ 202 =-(I-a). . ab 7t . 100 Rjesenja: 397. N as. Krivu viti i ovako.402. cos t + x z =c (1 +~ h sin t) .[ 2 2 J2 cos 1- +( ~.21 ) +2 ( smt--sin! I)J2 ~ V2 4 V2 3C 2 (1 + V2 1 cos t + V. a) Direktno: 1= § ydX+X2 C dy+edz » 1= . 100) + v~cost).NdS.27t)... . S dio povrsi paraboloida z = 4 . x=a( y=b ~ tj. (O</::::. S dio sfere x2 + y2 + Z2 = a2 u I oktantu. parametarski (sl. II s (VxA)..

zbog II rotA· s j N dS. - =(2x-l)k. N dS= ( ---. V2( I 1= (3' a27t. tegrala dolazi otuda Ako stavimo x =a irnacemo normale y b N na S ima smjcr prcma (++ p r dcp.'1r A·dr= teoreme dobija --->-+ se II rot AdS.. VI (a lz 1= .1)2 ~-.\- I) drdy. -> =:F A.v ._. ab p lip = -- ab 7t (1. 111. a If LJ (2.1)1. gdje jc D: X 2 1)2 + (V ----.b) Primjenom Stoksove teoreme dobija ----> se I=:r J: -Adr= e tj./' 21t I cp) . s .a).V3cost-sint).2= narnece . a) + 2 a p cos '. . S111 Y = liT V2 1 ( .I) .x ± 2 a2 2 V - 3 x2 sc parametrizacija . 1 b 2 sto vektor cos 2' J (Prcdznak k - .~ oz .V3cos t + t)• ' (O~t~2)./- krive C: T2 'J 3 a cos I. = (+ -I p sin '? ) .~. d7 =11 (2 . . JC· dolje). z=aT . k 0 rotA= 0 c) Ox y 1 c s ()y . 398. 002 Direktno: Y'.\..Y = ..I\PITl I pus I' d njeg -. b) Pri mjcnom Stoksove -+ 1=.

y=rsin<p.Kako je __. z 400.. a) Direktno. 101 2".. - o J 2".. Z= + y2 = r2... .. __...i-j-k. d<p Kako je (sl..Iz (x . 2) 1= c f (y2+ Z2) dx-s.2 r2 + 2 r2) r b) Primjenom Stoksove teoreme.. = dy+ Kako je SI.. __. () () ()x y ()y Z ()z x __.. 0. c 1= f (y2 + z2)dx f (X2+y2)dz=0.... dS=V3 Jf s (presjek lopte i ravni je krug radijusa a). = V2Rry 2r2 VI +cos<p (0~<p~21t). S: x+ y+z=O. __.2 r2) (1 + cos rp) +r2 (1 + 2 cos rp + + cos..(Z2+ x + (X2 +y2) c dz. 101) . N=- i+j+k V3 - . __.. dS=Y3a21t. 1t. . to je c f (Z2 + x2) dy = J 0 [(2 Rr . .. __.. 399. __.. 1=- Jf s (-i-j-k). -> i +j Y3+ k 3 .<p = 2Rr2.. = .. cos..<p)] cos rp drp = r (2Rr .r)2 + namece se parametrizacija krive C: x=r+rcos<p. j k () rotA= __. __.1=2a(a+h)1t.. ---+ __...

y -a xy dS= 2 2 2' II s o 2y2_-2xy a . v x A=(2y-2x)J-H r I= -1-2z)k.2 R I I D' D V 2 Rx - Y x2 .. a oblast integracije simetricna u odnosu na pravu x = 0)..t" ( - I- 81..A.. xi+yj -+ . . a) Direktno. -+ (x.. IV as = s = I 1[(2 y s 2 x) J. pa je.y2 R· r2 ft. x i + Y j dS.. 1= = II f s D .. II (V x A) . S: x2 N= 401. a Imamo = a2.·dr= c S ~ -+ 2[(y-z)i+(z-x)j+(x-y)k] ..R) f+ yj+zk R dS= =21 I s (Rz-Ry) R dS=2I s I(z_y)dXdy z = If dxdy =2 == 2 R I (dxdy . 102 _ 2 z) k]. a tj. . z + y2 .. (Drugi integral je jednak nuli jer je podintegrala funkcija po y neparna.. dxdz L a 1(2 Va -x -2x)dxdz = 2 2 jer je .. zbog .( ~ ~ II l=j.. .

Dokazati da povrsinski integral J s J 4 xyzdxdy . 0.J 2yzdxC3 + 3y - 2) dy + J x2 dz + J zdz.3 x Z2dxdz ne zavisi od oblika povrsi S koja je po dijelovirna glatka i orijentisana. 0. 405. I). a 0 2a3 1=-. 403.N dS= s.x2 .Z2)3dx + xy3 dy + sin zdz.b) Prema Stoksovoj forrnuli = 1= JJ s (V x A) . Konacno. J (x2 AB - ako je C kriva koja ograz~O). ~ l=«: J ~ 0 a 2 Va2-x2- Va2-x2dx+ J (a2-z2)dz.(x2 +z) dz= c j A.xz) dy + (Z2. nicava dio elipsoida 4X2+y2+4z2=4 (x> 0. 1= -41t. Izracunati taj integral preko krivolinijskog integrala. . gdje je AB krive -t x=acoscpVl od tacke A (a cos.2) dy = J -(x+ . z=_1_ 21t V2.xy) dz. 406. vee sarno od orijentisane po dijelovirna glatke konture C koja ogranicava tu povrs. y=asincpVI +sin2cp.2 x2 y dydz . ako je kontura C data jednacinama x2+ y2= R2 z=xy. 1= J2yzdx+ tj. 1=0. y~O.cp. 3 402. Izracunati odsjecak yz) dx + (y2 . Izracunati direktno i pomocu Stoksove teoreme 1= c J 8 y (I .J (x 3y-2)dy+ J zdz s. 0) do tacke B (a V2. 404. i7= c J 2yzdx- (x+ 3 y.

y) duz krive C orijentisane u srnjeru u kome izabrani pararnetar raste. _ c) Rezultat dobijen pod b) provjeriti upotreborn Stoksove ieoreme. Zbog div 0 postoji vektor larna funkcija) takav da je X= i=~ + grad U (U je proizvoljna ska- BJ cemo odrediti pretpostavljajuci -+ recirno R=O: da irna jednu kornponentu jednaku nuli. -3xz2. 4xyz).407. tada ce biti <l>s SI. Kriva C je presjek elipsoida (: y z --1-= b c 1 rrr +(~ + (. v Kako je div A= -4xy+4xy=0./t-Azk-: P 000 Q 0 pa je _ oQ= _2x2y ~z u 'u ~z oP = -3xz2 ' ox iJQ_ OP =4xyz. 1= J 14 S xyz dx dy . vee sarno' od krive C koja ogranicava povrs S. S. b>O. = 1 ravni (a>O. c>O). j -+ k ox oy oz =Axi+AJ. Imamo rot ~ = A: tj. 103 <l>Sj = -+ J J J div A dxdydz. Pornocu jedne pararnetrizacije projekcije C' pararnetrizirati krivu C. b) Izracunati cirkulaciju vektorskog polja A= (z. oy . <l>s=<I>Sj tj. gomji integral ne zavisi od povrsi S. Rjesenja: 404. Ako povrs S zatvorirno nekorn povrsi (vidi sliku 103).2 x2 Y dy dz - -3xz2dxdz A=(-2x2y. x. a) Odrediti projekciju C' krive C na ravan Oxy.

1 (1 .._) = _d_2_t 4 2 2 _ r8 -16 J Z'" . N d S f .xz3 + 'Pz (x.2 r6(2----+---sin! 2 t]21t _t sin 4 t 16 2 4 3 0 .Odavde se dobija Q= 2 XZ yz --- + 'PI (x. s c C:xZ+yZ=RZ. = J + r8 cos t sin. y = r sin t Z= rZ sin t cos t (O:S. Za bude zadovoljena. y).t sin t sin t cos t cos t dt o 0 = = r8 J sin" t cos" t dt + 2 r6 J cos+ t sin.3 x ZZdxdz dx + 4 xy z dxdy = = f . dakle. t:s. p= . z=xy.. izraz B uzimamo najjednostavniji (grad U = 0).a 'Pz= 4 xyz. = J J 1. Kako je to je 1= 1= rot B. 2 re).. aQ a P oy ox = 4xyz + a 'Pt .t sin t dt + 2 J r6 cos. _si_n_4_2_t 2 r6 dt + o 16 J 0 0 2".t dt Z'" z'" = o = r8 J o 2".t cos. d-.ox oz dovoljno je uzeti 'Pt = 0 Da i posljednja jednakost 'Pz= O. tj.2 cos 4 t+ 1 + cos 8 t) 4 2 dt+-. 3 + 2 XZ yzdy = 2".. U nasem slucaju c: { x = r cos t. 1= JJ 2 s c XZ Y dydz . _si_n_z _:_( _2_t _1 _+_c_0_s_2_t_:.B. -.xz 2". y).

... b) 1= a(~c) 22 1C: ...405. y=!_(l 2 (0~t~2_1C). 1= 16. a .. a ax x2-yz ==0.. 104 .. to iz J + J = J J rot A dS = 0 AB BA S slijedi jer BA:z=~. y=O. - 407.. j a ay y2-xz .. .... " C: X= y'2cos I. 1= krive AB J (X2 - yz) dx + (v2 - xz) dy + (Z2 - xy) dz. x=V2a.. Tu je S komad bilo koje po dijelovima glatke povrsi koji ima rub AB u BA. a b y=2(1+sin/).. 5 406. + sin I).. z=~(l-sjnt) 2 (0~t~21C). a) C':x=V2cost... gdje je AB luk z Kriva C je zavojna linija na cilindru x = a cos tp Y = a sin tp Kako je V 1 + sin . .. i VI + cos 2 2 tp. tp (vidi sliku 104).. k a az Z2_yx rotA = SI.

.of ~ i + -j +.. tad vazi (1). ako se div . Tada Mo--+ M.. dV. tj.408. Moze se pokazati da vazi i obrnuto.. Polazeci od definicije gradf == V f = pokazati da vaZi of-+ of->. primjenom teoreme slijedi 0 srednjoj vrijednosti na trostruki integral Dakle..k ox oy oz (1) rffifdS gradf = lim v->-o S V (2) gdje je S rub oblasti V.. Primjedba.' " Rjesenje: Primjenom formule Ostrogradskog dobija se 1j). (4) ~ Da bismo dobili div a (M) u nekoj tacki M oblasti V. dS = J J J S v divd. pa se iz (4) dobija (2). 409. 0 diIV ~ = Iim -=-----:V:-:--S a is (2) gdje je S rub oblasti V. (3) i zatim.. a V--+O tako da se S steZe na tacku M u kojoj se uzima grad f. a V --+ 0 znaci da se S steze na j~dnu tacku M u kojoj se uzima div. . definise pomocu (2). pusticemo da se povrs S steze na tacku M. Polazeci od definicije ~ ~ diva= Va pokazati (1) da je rffi~' v.

. 410. integrala imamo (4) (3) r:>akle.ty(a.tyfdydz+ -+.{.f ds=I v IJ V (7·f) dV = dV =~ == I v I (V 7)jdV + I vI I 7 (V f) I ~~-+_. Pokonstantnim vektorom Z Primjenom for- mule Ostrogradskog dobija se 7 s rffi f· is = iff s -.=.. a " -. mnozimo s- v.x-. j j ':IY k 'H'fdxdy= s s s = s if} f(dydzi + dzdxJ+dXdyk) s .ffif' is.._. _. dV. -0f dxdydz+ -~ .fr. Pokazati da je .) =~.fr. odaile odmah slijedi trazena jednakost. Kako je grad (-.. IvI I v gradf· dxdydz 0 « s #f' S druge strane. # f is proizvoljnim Jednakost (3) moze se dokazati i na sljedeci nacin.ty -+ -+ -+ (a· r)· dS = je S rub oblasti V. . pri cemu je a=const. zbog proizvoljnosti vektora ~. f dzdx+ -+ .+ YJ+z t.Rjesenje: Na osnovu (I) je -v --> k JJJ J r /' v v grad fdxdydz=7 JI J~~ v = dXdYdz+JI I v J~~ dxdydz+ • . Primjedba.r)dS= s V·a. Na osnovu jednakosti (3) prethodnog za~a_tka vaZi III v s -+ grad (a. odakle slijedi (3). _.fr. po teoremi srednjojvrijednosti IJJ gradfdxdydz=gradf(Mo)' Iz (4) i (3) slijedi (2). . dS. r). Rjesenje. dok . oz . I vI I (V f) dV.f{:.

.a2 +k· -+ -+ -+ r s-x t-s y j s. .... (1) pokazati da je (2) gdje je S rub oblasti V.... .Primjedba. -+ dV. rota=Vxa 412. to slijedi (4) i zatim tvrdnja zadatka.........(r x grad!)....... -+ 411.r)dzdx+k':}...... al -+ ...« -+ -+ -+... +t..... Polazeci od definicije . gradf) x v a3)· V=a· V... c ':Wfr x dS = :fYf(c x r)· s s ... s s -+ .... ...... Bice (3) Kako je V [f(c x r)]= (c x r)gradf -+ -+ -+ -+ -+ -+ +fV -+ (c x r)=(c x r) gradf-f(c.z k... -+ -+ -+ -+ -+ -+-+ rotr) = = (c x r) gradf= c. .ff.. x is = JJ f (-. RjeJenje: Mnozenjem konstantnim vektorom c dobija se ... gdje je c :fYf r x dS == :fYf c (r xdS).f' s s s s (a·r)dxdy= -+-+ = (i. More se rezonovati i ovako: vFf: -+ -+ -+ 't. -+ .ff. Pokazati -+ -+ da je s 1ff. as."Ft.ff........ .. (2) Sada se more primijeniti formula Ostrogradskog.....ff.-to -+ ~ :fY (a·r)dS=i :fY (a·r)dydz+j :fY (a..... -+.. (1) Primjenom pravila za mje§oviti proizvod vektora iz (1) slijedi .... a S rub oblasti V. ......

a3). } + (0oz 0ox + (0 a _2 ox 0 a 1) . tor c imamo: --+ c.. rot a (Mo) 1j)isx...dxdydz = 'H' (a dxdz ...a rz.60 konstantan vektor? ..!) dV = 111 -... s 'i... v -. Koju povrs S vrijedila osobinu relacija mora imati a da bi za proizvoljnu zatvorenu (I) .. ...r. ....dV.. zbog proizvoljnosti teoreme 7. (4) = -~- Iz (4) (slijedi (2). Za proizvoljan konstantan vek- + dZdx} + dxdy k) x (a1t + a3 + a3 k). pri cemu je c:..3 [(0oy 0oz a a __ 2 ).. _. = 111 V' (.. + (a1 dxdy .......r.Rjesenje: Podimo = od jednakosti = 1II v rot .': .r. 413. Primjenom srednjoj iz (3) dobija se . (V' x d) dV = v = 7·11v 1 rot~.. vazi (3) Jednakost (3) moze se dokazati i ovako..(dS x a) = 'H' (a x c) dS = s s x --+ ... ..a1 dxdz) k = = 1j)(dydzt s Dakle.f dS x a = 'H' c.. --+ --+... vrijednosti integrala. l a1 + -----. 'V .... vektora 0 odakle.a dxdy) i + k 3 2 oy s --+ -+ ]..dV - --JJf v 111 (V' x ~) dV v ---.... s slijedi (3).!. ... ...a3 dydz)j + (a2 dydz ..

c x rot a=O. Rjeienje. Neka.. da za sve povrsi S koje obuhvataju taeku A imakonstantnu Ova jednakost izrazava cinjenicu da integral G ne zavisi od povrsi S. torom -. = AM. _. = J vJ J V (_!__) dV = J vJ J Q dV= 0.'. b. IzracunatifGausov) integral: pri cemu je -. _. _... U svakom je slucaju tot. r~ st. Primjenom .. r·N cos(r.. 105) ne obuhvata tacku A. vrijednost.I.. onda uocimo zatvorenu povrs SI koja takode obuhvata tacku A. r3 i \ I SJ. najprije. 105 Ako zatvorena povrs S obuhvata tacku A. ... . zatvorena povrs S (ciji je dio prikazan ua s1. _.. tj. r· to je G=~-dS=~-dS~ s. iz (3) slijedi . MES. = _. iIi je vektor rot a samo kolinearan sa vek= A.. .-.. iii je rot ~ 0.Rje§enje. A (a..formule' Ostrogradskog dobija se . 414. r=I-. c) fiksirana tacka. Jednakost (1) ekvivalentna jejednakosti (3) Na osnovu zadatka 412. _. (4) Dakle. N)=--.: N r» "ff. Kako je _.... N jedinicni vektor nor~ male zatvorene povrsi S. -.

Tada je -+ izaberimo -+-+ da je S sfera sa centrom uAi 1= ':If s . Jednakost (3) slijedi iz (2) i iz (V'qJ)dxdxdz J J J f(6..f 6.f . 415. N· dS s J J J V' (grad/) v (2). of. = Dokaz jednakosti s rffi qJ Of oN dS = s =J rffi qJ(V'f)..Radi jednostavnijeg racunanja poluprecnika r == l. Jr -~ dS s oN = ':If (grad f). o. N izvod u pravcu vektora N. Pomocu formule dokazati jednakosti: (1) JJJ6.f s oN 02f oz 2 oN 0 C!l) as.. Relacija (3) poznata f)./) dxdydz.. dS =:ffi qJ(V'f)..qJ) dxdydz = v + s rffi f o0N dS. N..I dxdydz v v =- J J J (V' f) = (V'qJ)dxdydz + s rffi C!l oofN dS. is s J v J V' [qJ(V'f)] dxdydz = = J vJ J (V'qJ)(V'f)d~dydz JI J (V'f)· v +J J J v" qJ(6. normale oN = grad f. = dxdydz = J v J J 6. = Grinova formula.. .(2) (3) J J J (qJ6.r.qJ)dxdydz pri cemu je 0 f rffi (qJ~_f_ .{f. qJ (4) .f dxdydz.. r r dS= r~ .Jf.. Dokaz jednakosti . 02f 02f 6. -+ 7 xdS= ':tf'Tx sr Ostrogradskog dS.fdxdydz~rffi°f v s oN v J J J qJ6.Jf.. je kao (druga) (1). r -+ . Rjesenje.f=-+-+-=V'(grad o x2 0 y2 a S rub oblasti V...

416. Funkcija cp postaje neogranicena kada r ~ 0. z) harmonijska funkcija u nekoj oblasti u kojoj se nalazi sfera S sa centrom u tacki A (a.. ali je neprekidna u oblasti V koju ogranieavaju sfere S i Sl' i u toj oblasti je harmonijska funkcija..· Uocimo sferu S.. 106) i f~~kciju cp=_!_.c)= _I 471: R2 S - if. r oN 51 oN r oN I (4) Kako je II of -I -dS=r oN s R II s s d/ -dS=oN R. Primjenju. i slicno .P(f 5U(-SI) (+) 0N -_!_~JdS=O r oN ' (3) i zatim . I II s . Neka je f(x. f (1) p <R Rjesenje.P (x. y. 106 if.uci na funkcije dobija se Grinovu I r formulu V. vaZi r pri eemu je r=V(x-a)2+(y-b)2+(z-c)2. y.r I [/( ~)_ ill) s \ oN _!_ ds=I I(fo( ~ ) _ _!_ Of) dS. c) i poluprecnikom R.. tj.u oblasti d SI. b. sa centrom u A i poluprecnikom (sl. (Vf·N)dS= = ~ I I VfdS= ~ I II v ~fdxdydz=O. z) dS. f i cp = --. Dokazati da je f(a. b. sto se lako provjerava.

lim p_O f(P).to iz (4) slijedi JIfo( ~) ds=I JfO( ~) as. S iJN Sl oN (5) Uzirnajuci u obzir da je 0-.!_.2" . da se sfera S I steze oko tacke A. P~A kad p ~O. to iz (II) slijedi ~2I I fdS=4rc·f(A).!_= __I . (7) Na osnovu (7) zakljucuje se da je (8) tu konstantu.!_= _J_. lZ Pustajuci da P ~ 0. se dobija _!_ a. . S cime je dokazana jednakost (1). -+ r . (9) 12J J fdS=const S za sve povrsi S koje obuhvataju tacku A. N -+ _. I ) ( i) __ '_= v(_!_).2 (6) to (5) postaje tj.. tj. Odredicemo Primjenorn teoreme 0 srednjoj vrijednosti dobija se odnosno ~2J J fdS= :2 J J fdS=4rc·f(P). kako R2 Ilf dS S = 4 rt. S (10) (10) "(II) s.

is s a) Data jednakost C"C je sa jednakoscu 0. -+ -+ a) Dokazati da je 11' Ftc .... s ~ffi[b x (~x i)]dV=O.b . Za taj integral imamo F) = 0. b) Kako je ovdje ispunjen uslov zadatka V' x (--. dS)=:'If c(F. --> a1('j. Poslcdnja jednakost je ispunjena. x FJ s ?:.csenjc: iff (. is = 0.a2) ('3)' ('1=0 ('2=0 iii «. a1 y--a1 ('ZX)' rot (c x F) ~~ 2 «a Prema tome vrijedi iii a3=-a2.. a3 z) koji ekvivalentna ispunjavaju uslov c2' ('3)' Rj. -Ostrogradskog prevodi u jednakost jer se pornocu formule Gausa- III div [hx(. " a2~al' __. Neka je S po dijelovima glatka -> jednostavno zatvorena vektor. dakle c razlicite od 0.Ff _. dovoljno je -:::ffiFis. a2 y.Fr Yi --4 FdS=c --> --4J' . povrs orijentisana vektorom vanjske normale. y. [hx(c){ --)0 ----'.< izracunati drugi integral.~ iIi --> s s 1fi (2x +2l-1) 2 ds=_i7t7 3 v s- c s .:-x v ~ a ova je sigurno tacna. c konstantan tencijalno vektorsko polje. (V' >: (c x F» -_.lo F)l'~ . = 0.417. a ova je ispunjena ako i sarno ako za svaki konstan- tan vek tor b vrijcdi iff -{ [(~> x F) x (is] = 0. ~/'f. zbog V'. F)). tj.fJ' divr . - . dS). 3 ('1 4 --> c) cxF=(aj(>z-al('jY' dakle __. ako je sve vektore C~(Cl' F= (a1 x. -+ -+ -+ .= -al' ('3=O. tada mora biti a1 = a2 = - bar dvije komponente a3. ako je a c x F po- c) Odrediti zadatka.\'-ajc1z. + aj) c1' (a1 -+ a3) ('2' (a1 . na primjer.ili vektora z). Ako su. s s b) Izracunati prethodne integrale. - .j>. dV=c ~ -->fJ'f v dV=-7tc. F= a1· (x.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->