Osnove metalnih konstrukcija 1

Izbočavanje
Osnove metalnih konstrukcija 2
Izbočavanje pravougaone ploče
σ
x,cr
kritičan napon elastičnog izbočavanja.
Osnove metalnih konstrukcija 3
Ojlerov napon izbočavanja
( )
2
2
2
2
2
2
12
) 12 /(
|
.
|

\
|


=

⋅ = ⋅ =
b
t E
t b
E E
E
π
π
λ
π σ
( )
2
2
2
1 12
|
.
|

\
|

− ⋅

=
b
t E
E
υ
π
σ
Ojlerov napon izvijanja za traku
jedinične širine
Ojlerov napon izbočavanja
Osnove metalnih konstrukcija 4
Naponska stanja pri izbočavanju
Do izbočavanja može da dođe usled dejtva:
• Normalnog napona pritiska σ
x
i ili σ
y
• Smičućeg napona τ
xy
• Kombinacije normalnog napona pritiska i
smičućeg napona.
Za razliku od izvijanja, izbočavanje ne mora da
predstavlja obavezno i gubitak globalne stabilnosti
konstrukcije, ili njenog dela. Postoji postkritična
rezerva nosivosti.
Osnove metalnih konstrukcija 5
Osnove linearno elastične teorije izbočavanja
Osnovne preptostavke (Timošenko):
• Materijal je idealno elastičan;
• Nema početnih eometrijskih imperfekcija;
• Opterećenje deluje u srednjoj ravni ploče;
• Deformacije upravno na ravan ploče (w) su male.
Osnove metalnih konstrukcija 6
Diferencijalna jednačina izbočavanja
Parcijalna diferencijalna jednačina savijanja ploče po
teoriji II reda – opšti slučaj:
D
q
y
w
y x
w
x
w
D
t
y
w
y x
w
x
w
z
y xy x
=
|
|
.
|

\
|
+ + ⋅ + + +
2
2 2
2
2
4
4
2 2
4
4
4
2 2


σ
∂ ∂

τ


σ


∂ ∂,
0 = = =
z xy y
q τ σ
Diferencijalna
jednačina
izbočavana
0 2
2
2
4
4
2 2
4
4
4
= ⋅ ⋅ + + +
x
w
D
t
y
w
y x
w
x
w
x


σ


∂ ∂) 1 ( 12
2
3
v
t E
D
− ⋅

=
krutost ploče na savijanje
Osnove metalnih konstrukcija 7
Rešenje diferencijalne jednačine
Pretpostavlja se rešenje u obliku dvostrukog Furijeovog reda
∑∑

=

=
⋅ ⋅ =
1 1
sin sin ) , (
m n
mn
y
b
n
x
a
m
A y x w
π π
0
2
2
2
2 2
4
=
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

|
.
|

\
|
⋅ −
(
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

D
t
a
m
b
n
a
m
A
x mn
σ π π
0 ≠
mn
A
Netrivijalno
rešenje
t
D
m
a
b
n
a
m
x

|
.
|

\
|
⋅ ⋅
(
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=
2
2
2
2 2
π σ
Osnove metalnih konstrukcija 8
Kritičan napon elastičnog izbočavanja
b a / = α
2
2
2
2
2
) 1 ( 12
|
.
|

\
|

− ⋅


|
.
|

\
|
+ =
b
t
v
E
m
n
m
x
π α
α
σ
Ε Ε
⋅ = ⋅
|
.
|

\
|
+ = σ α σ
α
α
σ ) (
2
2
k
m
n
m
x
2
2
) (
|
.
|

\
|
+ =
m
n
m
k
α
α
α
Osnove metalnih konstrukcija 9
Minimum funkcije k(α)
2
1
) (
|
.
|

\
|
+ = α
α
α k
( )
0 =
α
α
d
dk
0 , 4
0 , 1
min
1
=
=
=
k
m
α
Osnove metalnih konstrukcija 10
Familija krivih k(α) i kritičan napon
E E cr x
k
b
t E
k σ σ
ν
π
σ
σ
⋅ = ⋅ =
|
.
|

\
|

− ⋅

⋅ = 4
) 1 ( 12
2
2
2
min ,
σ
k k ≡
min
Osnove metalnih konstrukcija 11
Parametri koji utiču na vrednost
kritičnog napona
• Dimenzije ploče (debljina t, dužina a i širina b) -
uvode se u proračun preko Ojlerovog napona;
• Uslovi oslanjanja ploče - uvode se u proračun
preko koeficijenta k (k
σ
ili k
τ
);
• Način naprezanja ploče - uvodi se u proračun
preko koeficijenta k (k
σ
ili k
τ
);
Osnove metalnih konstrukcija 12
Uticaj uslova oslanjanja
Osnove metalnih konstrukcija 13
Uticaj načina naprezanja
1
2
x
x
σ
σ
ψ =
E cr xy
k σ τ
τ
⋅ =
,
σ
x1
maksimalan napon pritiska
Osnove metalnih konstrukcija 14
Vrednosti
koeficijenta k
Normalni naponi (k
σ
)
ψ = 1 ψ = 0,5 ψ = 0 ψ = –0,5 ψ = –1
Smičući naponi (k
τ
)

Uslovi
oslanjanja4,00 5,32 7,81 13,40 23,90
2
+ = ≥
α
α
τ
4
34 , 5 : 1 k
2
+ = <
α
α
τ
34 , 5
4 : 1 k

6,97 9,27 13,54 24,50 39,52
2
+ = ≥
α
α
τ
3 , 3
9 : 1 k
2
+ = <
α
α
τ
3 , 5
7 : 1 k

5,41 - 11,73 - 23,94
2
+ = ≥
α
α
τ
4
5 , 7 : 1 k
2
+ = <
α
α
τ
5
5 , 6 : 1 k

5,41 - 9,54 - -

1,28 - 5,91 - 2,134 -

1,28 - 1,608 - -

0,426 - 1,702 - 0,851 -

0,426 - 0,567 - -

( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
− < < − − ⋅
< < − ⋅ + ⋅ −
< < +
=
1 2 za 1 98 , 5
0 1 za 78 , 9 29 , 6 81 , 7
1 0 za 05 , 1 / 2 , 8
2
2
ψ ψ
ψ ψ ψ
ψ ψ
σ
k
Osnove metalnih konstrukcija 15
Povećanje stabilnosti ploče na izbočavanje
primenom ukrućenja
( )
2
2
2
1 12
|
.
|

\
|

− ⋅

=
b
t E
E
υ
π
σ
Osnove metalnih konstrukcija 16
Optimalan položaj ukrućenja
Jedno ukrućenje Dva ukrućenja
Osnove metalnih konstrukcija 17
Uticaj krutosti ukrućenja na vrednost
kritičnog napona izbočavanja
Propisuje se potrebna krutost
ukrućenja na savijanje (I
min
) da bi se
obezbedio kvalitetan (nepopustljiv)
oslonac duž ukrućenja!
3
92 , 10
če plo krutost
ćenja ukru krutost
t b
I
b D
EI
s s
s

⋅ =

= = γ
Osnove metalnih konstrukcija 18
Otpornost pritisnute ploče na izbočavanje -
koncept efektivne širine
2
2
2
,
) 1 ( 12
) (
|
|
.
|

\
|

− ⋅

⋅ = =
eff
eff cr x y
b
t E
k b f
ν
π
σ
σ
y
cr x
eff
f
b b
,
σ
⋅ =
2
,
2
2
2
2
,
) 1 ( 12
) (
|
|
.
|

\
|
⋅ =
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

− ⋅

⋅ = =
eff
cr x
eff
eff cr x y
b
b
b
b
b
t E
k b f σ
ν
π
σ
σ
Osnove metalnih konstrukcija 19
Određivanje efektivne širine
y
cr x
eff
f
b b
,
σ
⋅ =
cr x
y
P
f
,
σ
λ =
Relativna vitkost ploče na izbočavanje
P
eff
b
b
λ
=
Karmanova hiperbola
b b
eff
⋅ = ρ
ρ redukcioni koeficijent (1 ≥ ρ)
Osnove metalnih konstrukcija 20
Preporuke za određivanje koeficijenta ρ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
> ⋅ −

=
673 , 0
1
22 , 0
1

673 , 0 1
2
P
P P
P
za
za
λ
λ λ
λ
ρ
Vinter (EC3)
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>

=
9 , 0
9 , 0

9 , 0 1
P
P
P
za
za
λ
λ
λ
ρ SIA
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>


=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
p
P
p
za
za
λ
λ
λ
ρ
JUS
Osnove metalnih konstrukcija 21
Komparacija različitih krivih
Osnove metalnih konstrukcija 22
Efektivni poprečni presek nosača
Osnove metalnih konstrukcija 23
Postupak proračuna
Na ovaj način može da se sprovede proračun stabilnosti na
izbočavanje usled dejstva normalnih napona pritiska;
Sračunavaju se efektivne širine pojedinh, pritisnutih delova
poprelnog preseka (pritisnuta nožica i deo rebra nosača);
Neefektivni delovi poprečnog preseka tretiraju se kao “rupe”;
Određuju se geometrijske karakteristike preostalog,
efektivnog poprečnog preseka (A
eff
, I
eff
, W
eff
, ...) i vrši
kontrola napona u takvim, oslabljnim presecima;
Ako su naponi prekoračeni postavljaju se podužna ukrućenja
i ponavlja proračun, za svako pojedinačno polje;
Osnove metalnih konstrukcija 24
Iterativni postupak
Osnove metalnih konstrukcija 25
Granične vitkosti pritisnutih delova
poprečnog preseka
7 , 0
) 1 ( 12
2
2
2
,

|
.
|

\
|= =
b
t E
k
f f
y
cr x
y
P
ν
π
σ
λ
σ
y
f
E
k
t
b
⋅ ⋅ ≤
σ
665 , 0
Za nožice - konzolne elemente (k
σ
= 0,426; ψ = 1):
¹
´
¦

Č0561 za 11
Č0361 za 13
t
b
Za rebra – obostrano oslonjene elemente (k
σ
= 23,9; ψ = - 1):
¹
´
¦

Č0561 za 78
Č0361 za 96
t
b
Osnove metalnih konstrukcija 26
Određivanje širine referentnog pritisnutog
dela preseka
N O Ž I C A
Valjani nosači Zavareni nosači


( )
1
2 / r t b b
w f
− − =
( ) 2 2 / ⋅ − − =
w w f
a t b b
R E B R O
Valjani nosači Zavareni nosači


) ( 2
1
r t h b
f
+ ⋅ − = 2 2 ⋅ ⋅ − =
w
a d b

Osnove metalnih konstrukcija 27
Otpornost rebra na izbočavanje smicanjem
Osnove metalnih konstrukcija 28
Post-kritična rezerva nosivosti
σ
V V V
cr u
+ =
V
u
granična nosivost,
V
cr
kritična sila izbočavanja,
V
σ
post-kritčna rezerva nosivost.
Osnove metalnih konstrukcija 29
Metoda zategnutog polja
Basler – Tirlimanov model Rokijev model
Osnove metalnih konstrukcija 30
Proračun stabilnosti lima na izbočavanje
prema JUS U.E7.121
Standard predviđa dve mogućnosti proračuna:
• Proračun prema graničnim naponima izbočavanja;
• Proračun prema konceptu efektivne širine;
Osnove metalnih konstrukcija 31
Proračun prema graničnim naponima
• Postkritična rezerva nosivosti je karakteristična za
granično stanje nosivosti, pa se proračun sprovodi prema
teoriji graničnih stanja.
• Vrednosti napona se množe odgovarajućim koeficijentima
sigurnosti, pa se takvi, ponderisani (radni) naponi porede
sa graničnim naponima izbočavanja;
• Kontrola se sprovodi za normalne i smičuće napone:
u xz i xz
uz z i z
ux x i x
τ τ γ τ
σ σ γ σ
σ σ γ σ
≤ ⋅ =
≤ ⋅ =
≤ ⋅ =
*
*
*
Podužni normalni napon
Poprečni normalni napon (ako postoji)
Smičući napon
Osnove metalnih konstrukcija 32
Kontrola uporednog napona
• U slučaju istovremenog dejstva normalnog i smičućeg
napona treba proveriti i njihovu interakciju, odnosno u
opštem slučaju:
1
2
* * *
2
*
2
*

|
|
.
|

\
|
+|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
u uz ux
z x
uz
z
ux
x
τ
τ
σ σ
σ σ
σ
σ
σ
σ
• Ako ne postoji poprečni normalni napon σ
z
, što je čest slučaj,
prethodna kontrola se svodi na:
1
2
*
2
*

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
u ux
x
τ
τ
σ
σ
Osnove metalnih konstrukcija 33
Granični normalni napon izbočavanja σ
ux
y y ux ux
f f c ≤ ⋅ ⋅ = σ σ
σ
Korekcioni faktor
postritične rezerve nosivosti
25 , 1 25 , 0 25 , 1 ≤ ⋅ − = ψ
σ
c
( )
c p ux
f f χ χ σ ⋅ + ⋅ − =
2 2
1
Relativna granična
nosivost na izbočavanje
c
cr
f
σ
σ
− = 2
Interpolacioni faktor koji definiše udeo
izvijanja i izbočavanja u ukupnoj nosivosti
Osnove metalnih konstrukcija 34
Interpolacioni faktor f
2
2
2
/
2 2 α
α σ
σ
σ
σ
σ
σ
⋅ − =

− = − = k
k
f
E
E
c
cr
čavanje izbo čisto
izvijanje čisto
2 za 0 , 0
za 2
1 za 0 , 1
2
2 2
2
¦
¹
¦
´
¦
⋅ ≤
⋅ −
≤ ⋅
=
α
α
α
σ
σ σ
σ
k
k
k
f 2 1 < ⋅ < α k
c ux
χ σ =
Za f = 1
( )
c p ux
f f χ χ σ ⋅ + ⋅ − =
2 2
1
Za 0 < f < 1
p ux
χ σ =
Za f = 0
Osnove metalnih konstrukcija 35
Bezdimenzionalni koeficijent izbočavanja χ
p
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>


=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
P
p
P
p
λ
λ
λ
χ
cr x
y
p
f
,
σ
λ =
Relativna
(bezdimenzionalna)
vitkost ploče
Osnove metalnih konstrukcija 36
Bezdimenzionalni koeficijent izvijanja χ
c
E
y
c
y
c
f f
σ
α
σ
λ ⋅ = =
Relativna (bezdimenzionalna) vitkost
ploče na izvijanje

2 , 0 za
4
2
2 , 0 za 1
2 2
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>
− +

=
c
c
c
c
λ
λ β β
λ
χ
Određuje se prema krivoj C iz standarda za centrično pritisnute
elemente konstantnog jednodelnog preseka - JUS U.E7.081.
Osnove metalnih konstrukcija 37
Granični smičući napon izbočavanja τ
u
3 / 3 / 25 , 1
y y u u
f f ≤ ⋅ ⋅ = τ τ
Relativna granična nosivost
na izbočavanje smicanjem
p u
χ τ =
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>


=
7 , 0
13 , 0
6 , 0

7 , 0 1
2
P
p
P
p
λ
λ
λ
χ
3 ⋅
=
cr
y
p
f
τ
λ
Osnove metalnih konstrukcija 38
Provera stabilnosti ukrućene ploče
Ukupno polje izbočavanja a x b
Delimično polje izbočavanja a
i
x b
Pojedinačno polje izbočavanja a
i
x b
i
Osnove metalnih konstrukcija 39
Interpolacioni faktor za proračun
delimičnog (ukupnog) polja


+
+
⋅ ⋅ − = − =
s
s
c
cr
k f
γ
δ
α
σ
σ
σ
1
1
2 2
2
3
92 , 10
če plo krutost
ćenja ukru krutost
t b
I
b D
EI
s s
s

⋅ =

= = γ
Relativna krutost ukrućenja
t b
A
s
s

= =
če plo šina povr
ćenja ukru šina povr
δ
Relativna površina ukrućenja
Osnove metalnih konstrukcija 40
Sadejstvujuća širina ukrućenja
2 2
665 , 0
1
1 1 ,
b
f
E
k
t
b
y
eff
≤ ⋅ ⋅ ⋅ =
σ
2 2
665 , 0
2
2 2 ,
b
f
E
k
t
b
y
eff
≤ ⋅ ⋅ ⋅ =
σ
Pri određivanju relativne krutosti i površine ukrućenja treba
uzeti u obzir i efektivne (sadejstvujuće) delove ploče, odnosno
lima.
Osnove metalnih konstrukcija 41
Kontola stabilnosti podužnog ukrućenja
Stabilnost podužnih ukrućenja se može proveriti kao i kod centrično
pritisnutog elementa sa odgovarajućim karakteristikama poprečnog
preseka na izvijanje izvan ravni nosača (rebra).
Osnove metalnih konstrukcija 42
Proračun prema konceptu efektivnog
poprečnog preseka
Za neukrućene ploče može se smatrati da je vredost
koeficijenta ρ jednaka bezdimenzionalnom koeficijentu
izbočavanja (ρ = χ
p
);
b b
p eff
⋅ = χ
Tip oslanjanja A Tip oslanjanja B
Dijagram napona Dijagram napona
1 1 ≤ ≤ − ψ 1 1 ≤ ≤ − ψ 1 1 ≤ ≤ − ψ

Izbočavanje pravougaone ploče

σx,cr kritičan napon elastičnog izbočavanja.
Osnove metalnih konstrukcija 2

Ojlerov napon izbočavanja
Ojlerov napon izvijanja za traku jedinične širine
σE = π 2 ⋅
E

λ

2

=π2 ⋅

(b/( 12 ⋅ t))
)
t ⋅  b
2

E

2

=

π ⋅E  t 
⋅  12  b 
2

2

Ojlerov napon izbočavanja
σE = π ⋅E 12 ⋅ 1 − υ 2

(

2

Osnove metalnih konstrukcija

3

Naponska stanja pri izbočavanju
Do izbočavanja može da dođe usled dejtva: • Normalnog napona pritiska σx i ili σy • Smičućeg napona τxy • Kombinacije normalnog napona pritiska i smičućeg napona. Za razliku od izvijanja, izbočavanje ne mora da predstavlja obavezno i gubitak globalne stabilnosti konstrukcije, ili njenog dela. Postoji postkritična rezerva nosivosti.
Osnove metalnih konstrukcija 4

• Deformacije upravno na ravan ploče (w) su male.Osnove linearno elastične teorije izbočavanja Osnovne preptostavke (Timošenko): • Materijal je idealno elastičan. • Nema početnih eometrijskih imperfekcija. Osnove metalnih konstrukcija 5 . • Opterećenje deluje u srednjoj ravni ploče.

Diferencijalna jednačina izbočavanja Parcijalna diferencijalna jednačina savijanja ploče po teoriji II reda – opšti slučaj: ∂ 4w ∂ 4w ∂ 4w t  ∂ 2w ∂ 2w ∂ 2 w  qz + 2 2 2 + 4 + ⋅ σ x 2 + 2τ xy +σ y 2  = 4  D  ∂x ∂y ∂x ∂x ∂y ∂y ∂x ∂y  D  . σ y = τ xy = qz = 0 t ∂ 2w ∂ 4w ∂ 4w ∂ 4w + 2 2 2 + 4 +σ x ⋅ ⋅ 2 = 0 4 D ∂x ∂x ∂x ∂y ∂y E ⋅t3 D= 12 ⋅ (1 − v 2 ) Diferencijalna jednačina izbočavana krutost ploče na savijanje Osnove metalnih konstrukcija 6 .

y ) = ∑ ∑ Amn ⋅ sin b a m =1n =1 ∞ ∞ 2    2 2 2 t   4 m n  m Amn ⋅ π   +    − π 2 ⋅   ⋅ σ x  = 0 D a   a   b       2 Amn ≠ 0 Netrivijalno rešenje 2  m  2  n  2  a D σ x =   +    ⋅ π 2 ⋅   ⋅ m t  a   b     Osnove metalnih konstrukcija 7 .Rešenje diferencijalne jednačine Pretpostavlja se rešenje u obliku dvostrukog Furijeovog reda nπ mπ y x ⋅ sin w( x.

Kritičan napon elastičnog izbočavanja α = a /b π2 ⋅E m t 2 α  ⋅  σx =  +n  ⋅ m  12 ⋅ (1 − v 2 )  b  α 2 2 m 2 α  σx =  +n  ⋅ σ Ε = k (α ) ⋅ σ Ε m α 2 α m k (α ) =  + n 2  m α 2 Osnove metalnih konstrukcija 8 .

Minimum funkcije k(α) 1  k (α ) =  + α  α  2 dk (α ) =0 dα α m =1 = 1.0 Osnove metalnih konstrukcija 9 .0 k min = 4.

Familija krivih k(α) i kritičan napon σ x .cr π2 ⋅E  t  = k min ⋅ ⋅   = kσ ⋅ σ E = 4 ⋅ σ E 2 12 ⋅ (1 −ν )  b  Osnove metalnih konstrukcija 2 k min ≡ kσ 10 .

• Uslovi oslanjanja ploče . • Način naprezanja ploče .Parametri koji utiču na vrednost kritičnog napona • Dimenzije ploče (debljina t. Osnove metalnih konstrukcija 11 .uvode se u proračun preko koeficijenta k (kσ ili kτ).uvodi se u proračun preko koeficijenta k (kσ ili kτ). dužina a i širina b) uvode se u proračun preko Ojlerovog napona.

Uticaj uslova oslanjanja Osnove metalnih konstrukcija 12 .

Uticaj načina naprezanja σ x2 ψ= σ x1 τ xy .cr = kτ ⋅ σ E σx1 maksimalan napon pritiska Osnove metalnih konstrukcija 13 .

5 ψ=0 ψ = –0.134 - 1.05 + ψ )  kσ = 7.50 39.29 ⋅ψ + 9.98 ⋅ (1 −ψ )2  za 0 < ψ < 1 za − 1 < ψ < 0 za − 2 < ψ < −1 1.Normalni naponi (kσ) Uslovi oslanjanja ψ=1 ψ = 0.608 - - 0.90 4 α2 Vrednosti koeficijenta k α < 1 : kτ = 4 + α ≥ 1 : kτ = 9 + 6.567 - - Osnove metalnih konstrukcija 14 .28 - 5.28 - 1.94 α < 1 : kτ = 6.41 9.54 - α2 5 α2 8.32 7.97 9.702 - 0.426 - 0.73 23.52 5.54 24.27 13.41 11.00 5.3 α2 5.81 − 6.34 + 4.2 / (1.5 ψ = –1 Smičući naponi (kτ) α ≥ 1 : kτ = 5.40 23.5 + 5.34 α2 3.78 ⋅ψ 2 5.5 + 5.851 - 0.91 - 2.3 α < 1 : kτ = 7 + α2 4 α ≥ 1 : kτ = 7.81 13.426 - 1.

Povećanje stabilnosti ploče na izbočavanje primenom ukrućenja π2 ⋅E t σE = ⋅  12 ⋅ 1 − υ 2  b  2 ( ) Osnove metalnih konstrukcija 15 .

Optimalan položaj ukrućenja Jedno ukrućenje Dva ukrućenja Osnove metalnih konstrukcija 16 .

Uticaj krutosti ukrućenja na vrednost kritičnog napona izbočavanja Propisuje se potrebna krutost ukrućenja na savijanje (Imin) da bi se obezbedio kvalitetan (nepopustljiv) oslonac duž ukrućenja! γs = EI s I krutost ukrućenja = = 10.92 ⋅ s 3 krutost ploče D ⋅b b⋅t Osnove metalnih konstrukcija 17 .

Otpornost pritisnute ploče na izbočavanje koncept efektivne širine  t π ⋅E f y = σ x .cr (beff ) = kσ ⋅ 12 ⋅ (1 − ν 2 )  b   beff  2 2    = σ x .cr ⋅  b   beff   2     2 beff = b ⋅ σ x . cr fy 18 Osnove metalnih konstrukcija . cr (beff ) = kσ ⋅ ⋅ 2 12 ⋅ (1 − ν )  beff  2     2 π ⋅E t  b ⋅  ⋅ f y = σ x .

cr fy λP = fy σ x . cr b Relativna vitkost ploče na izbočavanje beff = λP Karmanova hiperbola beff = ρ ⋅ b ρ redukcioni koeficijent (1 ≥ ρ) Osnove metalnih konstrukcija 19 .Određivanje efektivne širine beff = b ⋅ σ x .

22 ⋅ 2  λP λP  za λP ≤ 0.673 Vinter (EC3)   1  ρ= 0.9 za λ p ≤ 0.7 SIA 0.6 2 λP JUS − 0.673 za λP > 0.13 Osnove metalnih konstrukcija 20 .7 za λ p > 0.Preporuke za određivanje koeficijenta ρ  1   ρ= 1 1  − 0.9   λP     ρ=    1 za λP ≤ 0.9 za λP > 0.

Komparacija različitih krivih Osnove metalnih konstrukcija 21 .

Efektivni poprečni presek nosača Osnove metalnih konstrukcija 22 .

. Weff. za svako pojedinačno polje. Ako su naponi prekoračeni postavljaju se podužna ukrućenja i ponavlja proračun. Sračunavaju se efektivne širine pojedinh. efektivnog poprečnog preseka (Aeff.Postupak proračuna Na ovaj način može da se sprovede proračun stabilnosti na izbočavanje usled dejstva normalnih napona pritiska. Osnove metalnih konstrukcija 23 . Neefektivni delovi poprečnog preseka tretiraju se kao “rupe”.) i vrši kontrola napona u takvim.. Ieff. oslabljnim presecima. Određuju se geometrijske karakteristike preostalog.. pritisnutih delova poprelnog preseka (pritisnuta nožica i deo rebra nosača).

Iterativni postupak Osnove metalnih konstrukcija 24 .

9.konzolne elemente (kσ= 0.7 b E ≤ 0. ψ = . ψ = 1): b  13 za Č0361 ≤ t  11 za Č0561 Za rebra – obostrano oslonjene elemente (kσ= 23.cr = fy π 2E t kσ ⋅ ⋅  2 12(1 −ν )  b  2 ≤ 0.665 ⋅ kσ ⋅ t fy Za nožice .426.Granične vitkosti pritisnutih delova poprečnog preseka λP = fy σ x .1): b  96 za Č0361 ≤ t  78 za Č0561 Osnove metalnih konstrukcija 25 .

Određivanje širine referentnog pritisnutog dela preseka NOŽICA Valjani nosači Zavareni nosači b = b f − t w / 2 − r1 REBRO Valjani nosači ( ) b = b f − tw / 2 − a w ⋅ 2 Zavareni nosači ( ) b = h − 2 ⋅ ( t f + r1 ) b = d − 2 ⋅ aw ⋅ 2 Osnove metalnih konstrukcija 26 .

Otpornost rebra na izbočavanje smicanjem Osnove metalnih konstrukcija 27 .

kritična sila izbočavanja. Osnove metalnih konstrukcija 28 . post-kritčna rezerva nosivost.Post-kritična rezerva nosivosti Vu = Vcr + Vσ Vu Vcr Vσ granična nosivost.

Metoda zategnutog polja Basler – Tirlimanov model Rokijev model Osnove metalnih konstrukcija 29 .

Osnove metalnih konstrukcija 30 . • Proračun prema konceptu efektivne širine.Proračun stabilnosti lima na izbočavanje prema JUS U.E7.121 Standard predviđa dve mogućnosti proračuna: • Proračun prema graničnim naponima izbočavanja.

• Kontrola se sprovodi za normalne i smičuće napone: * σ x = γ i ⋅ σ x ≤ σ ux * σ z = γ i ⋅ σ z ≤ σ uz * τ xz = γ i ⋅τ xz ≤ τ u Podužni normalni napon Poprečni normalni napon (ako postoji) Smičući napon Osnove metalnih konstrukcija 31 .Proračun prema graničnim naponima • Postkritična rezerva nosivosti je karakteristična za granično stanje nosivosti. pa se takvi. ponderisani (radni) naponi porede sa graničnim naponima izbočavanja. pa se proračun sprovodi prema teoriji graničnih stanja. • Vrednosti napona se množe odgovarajućim koeficijentima sigurnosti.

što je čest slučaj. odnosno u opštem slučaju: σ  σ  τ  σ ⋅σ   σ  +  σ  − σ ⋅σ +  τ  ≤ 1      ux uz  ux   uz   u * x * z * x * z * 2 2 2 • Ako ne postoji poprečni normalni napon σz. prethodna kontrola se svodi na:  σ  τ    σ  + τ  ≤ 1     ux   u  * x * 2 2 Osnove metalnih konstrukcija 32 .Kontrola uporednog napona • U slučaju istovremenog dejstva normalnog i smičućeg napona treba proveriti i njihovu interakciju.

25 Korekcioni faktor postritične rezerve nosivosti Relativna granična nosivost na izbočavanje σ ux = 1 − f σ cr f =2− σc ( 2 )⋅ χ p + f ⋅ χc 2 Interpolacioni faktor koji definiše udeo izvijanja i izbočavanja u ukupnoj nosivosti Osnove metalnih konstrukcija 33 .25 ⋅ψ ≤ 1.Granični normalni napon izbočavanja σux σ ux = cσ ⋅ σ ux ⋅ f y ≤ f y cσ = 1.25 − 0.

0  f =  2 − kσ ⋅ α 2  0.0  Za f = 1 Za 0 < f < 1 Za f = 0 za kσ ⋅ α 2 ≤ 1 čisto izvijanje za 1 < kσ ⋅ α 2 < 2 za 2 ≤ kσ ⋅ α 2 čisto izbočavanje σ ux = χ c σ ux = 1 − f 2 ⋅ χ p + f 2 ⋅ χ c ( ) σ ux = χ p Osnove metalnih konstrukcija 34 .Interpolacioni faktor f σ cr kσ ⋅ σ E f = 2− = 2− = 2 − kσ ⋅ α 2 σc σ E /α 2  1.

7 λP > 0.6 2 λ p − 0.Bezdimenzionalni koeficijent izbočavanja χp    χp =     1 0.13 λP ≤ 0.cr Relativna (bezdimenzionalna) vitkost ploče 35 Osnove metalnih konstrukcija .7 λp = fy σ x .

E7. Osnove metalnih konstrukcija 36 .2 za λc > 0.JUS U.081.Bezdimenzionalni koeficijent izvijanja χc λc = fy =α ⋅ fy Relativna (bezdimenzionalna) vitkost ploče na izvijanje za λc ≤ 0.2 σc σE  1   χc =  2   β + β 2 − 4λc2  Određuje se prema krivoj C iz standarda za centrično pritisnute elemente konstantnog jednodelnog preseka .

13 Relativna granična nosivost na izbočavanje smicanjem λP ≤ 0.7 λP > 0.25 ⋅τ u ⋅ f y / 3 ≤ f y / 3 τu = χ p    χp =     1 0.Granični smičući napon izbočavanja τu τ u = 1.6 2 λ p − 0.7 λp = fy τ cr ⋅ 3 Osnove metalnih konstrukcija 37 .

Provera stabilnosti ukrućene ploče Ukupno polje izbočavanja Delimično polje izbočavanja Pojedinačno polje izbočavanja axb ai x b ai x bi 38 Osnove metalnih konstrukcija .

92 ⋅ krutost ploče D ⋅b b ⋅t3 Relativna krutost ukrućenja δs = A površina ukrućenja = s površina ploče b⋅t Relativna površina ukrućenja Osnove metalnih konstrukcija 39 .Interpolacioni faktor za proračun delimičnog (ukupnog) polja σ cr 2 1 + ∑δ s f =2− = 2 − kσ ⋅ α ⋅ σc 1 + ∑γ s Is krutost ukrućenja EI s γs = = = 10.

Sadejstvujuća širina ukrućenja t E b beff .2 = 0.665 ⋅ ⋅ kσ 2 ⋅ 2 2 fy Pri određivanju relativne krutosti i površine ukrućenja treba uzeti u obzir i efektivne (sadejstvujuće) delove ploče.665 ⋅ ⋅ kσ 1 ⋅ ≤ 1 fy 2 2 t E b2 ≤ beff .1 = 0. odnosno lima. Osnove metalnih konstrukcija 40 .

Osnove metalnih konstrukcija 41 .Kontola stabilnosti podužnog ukrućenja Stabilnost podužnih ukrućenja se može proveriti kao i kod centrično pritisnutog elementa sa odgovarajućim karakteristikama poprečnog preseka na izvijanje izvan ravni nosača (rebra).

beff = χ p ⋅ b Tip oslanjanja A Dijagram napona Tip oslanjanja B Dijagram napona −1 ≤ψ ≤ 1 −1 ≤ψ ≤ 1 Osnove metalnih konstrukcija −1 ≤ψ ≤ 1 42 .Proračun prema konceptu efektivnog poprečnog preseka Za neukrućene ploče može se smatrati da je vredost koeficijenta ρ jednaka bezdimenzionalnom koeficijentu izbočavanja (ρ = χp).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful