oifonf tptOD;üi,faomfvnf; aemufqHk;ü tvGefBuD;yGm;vdrfhrnf/ a,mb 8;7

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

&lyg&Hk
vli,frsm; xm0&touf&&SdNyD;
c&pfawmfuJhokdY BuD;xGm;&ifhusufvsuf
bk&m;ocif\ ac:jcif;w&m;udk
tjrifhrm;qHk; jznfhqnf;Mu&ef/

enf;AsL[m

qkawmif;jcif;
♦ oifwef;
♦ nEdI;xrIjyKvkyfjcif;
♦ rD'D,m

a&mr 6;18 ]]oifwdkYonf tjypfw&m;\vufrS vGwfMuNyDjzpfí
ajzmifhrwfjcif;w&m;\ uRefjzpfMu\/}}

,aeY ,HkMunfol c&pf,mef
rsm;onf avmuDom;rsm;ESifhrjcm; jyKrl
wwfMuonf/ wrefawmfacwfu wynfh
awmfrsm;onf avmuDom;rsm;wGif pHjy
yk*¾dKvfrsm;jzpfcJhMuonf/ olwdkY\ tjyKtrl?
tusifhtMuHrsm;tm;jzifh vlajrmufrsm;pGm
ajymif;vJvmonf/ odkYjzpfvQif tb,fh
aMumifh ueOD;toif;awmf ,HkMunfolrsm;
ESifh ,ck,HkMunfolrsm; uGmjcm;&oenf;/
taMumif;&if;rsm;teufrS wpfckudk a&G;
xkwfNyD; &Sif;jyvdkygonf/

uREk f y f w d k Y v l o m;rsm;tm;
vH k ; onf tjypf \ aus;uRef r sm;jzpf Mu
onf/ tm;vHk;onf aumif;wmudkvkyfvdk
aomfvnf;rvkyfEdkif? raumif;wmudk a&Smif
vdkaomfvnf; ra&SmifEdkifbJ tjypfxJrSmom
oH o&mvnf aeMuonf/ bmomw&m;?
ynwf w&m;rsm;u aumif;rGefaomfvnf;
uREkfyfwdkYu rvdkufavQmufEdkifbJ jzpfae
onf/ ynwfw&m;u aumif;aomfvnf;
raumif; onf rSm uREkfyfwdkYudk ,fwdkifjzpf
onf/ uREkfyfwdkY\ udk,fykdiftpGrf;tpESifh

usifhBuHzdkYBudK;pm;avav? ydkrdkepfrGef; avav? &HI;edrfhavavjzpfonf/ xkdYaMumifh uREkfyfwdkYonf
arQmfvifh&mrJh qHk;&HI;aomolrsm; jzpfMuonf/ tjypf\tcjzpfaom i&JodkYoGm;&rnf omjzpfonf/
xdkodkYjzpf&jcif;rSm uREkfyfwdkYonf arG;puyif ]tjypfw&m;} ygvmaomaMumifhjzpfonf/ qmvHq&mu
qmvHusrf; 51;5 wGif ]]tuREkfyfonf arG;puyif tjypfygvsuf&Sdyg\/ trd0rf;xJrSm y#d
oaE¨,lpOfuyif tjypfpGJyg\/}} [k pyfqdkxm;ygonf/

usifhBuHzdkYBudK;pm;avav?

rdcif0rf;xJü &SdpOfyif tjypfw&m;ygvmNyD;om;jzpfonf/ xdkYaMumifh vlom;tm;vHk;
onf tjypfw&m;\aus;uRefjzpfcJh&onf/ rdbxHrS tarGqufcHvmjcif;jzpfonf/ uRefudk ocifu

&HI;edrfhavavjzpfonf/

ydkrdkepfrGef; avav?

Page-2
tkyfcsKyfouhJodkY vlom;tm;vHk;udk tjypfw&m;
qdkonfht&m tkyfcsKyfaeayonf/ tb,fvlom;
rQ xdktjypfw&m;\ tkyfcsKyfrI? tmPmpufudk
rvGefqefEdkifyg/ rausmfvTm;Edkifyg/ xdktaMumif;
aMumifh uREkfyfwdkY\ aeYpOftoufwmwGif tjypf
rsm;pGmudk usL;vGefrdwwfMujcif;jzpfygonf/
tjypfvkyf aomaMumifh tjypfom;jzpfvmjcif;r
[kwfbJ arG;puyif ]tjypfw&m;} ygaomaMumifh
tjypfudk usL;vGefjcif;jzpfonf/ tjypf\aus;
uRefjzpfjcif;u uREkfyfwdkYudk 'kp&dkuftjypfrsm;
usL;vGef&ef uRrf;usifaponf/ xdkYaMumifh ocif
a,&Ic&pfu olYtaoG;awmfjzifh uREkfyfwdkYudk a&G;
EIwf u,fwifcJhonf/ uREkfyfwdkY\ 'kp&kduftjypf&Sd
orQudk aq;aMum oefYpifay;cJhonf/
[mavvk,m/
odkYaomfrdwfaqGa,&IudkvufcH ,Hk
Munf&HkESifhawmh ]tjypfw&m;\} vufrS rvGwf
ajrmufoGm;Edkifyg/ xdkYaMumifh vlrsm;pGmonf
a,&IudkvufcH,HkMunfNyD;aomfvnf; tjypfudk
qufvuf usL;vGefaeMujcif; jzpfonf/ taoG;
awmfu 'kp&kduftjypf (Sins) udk aq;aMum
ay;aomfvnf; ]tjypfw&m;} (Sin) udkawmh ajz
&Sif;ray;yg/ rdwfaqG\ udk,fykdif ]tjypfw&m;}
(Sin) onf rdwfaqGukd,fwkdif jzpfaomaMumifh
taoG;awmfu ajz&Sif;ray;yg/ xdkYaMumifh
wjznf;jznf;ESifh tjypfw&m;\ udk,fjzpfaom
rdwfaqGudk,fwdkif udk,fhudk,fudk rkef;wD;vmrnf
jzpfonf/ &GH&Smvmrnfjzpfonf/ aocsifavmuf

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

atmif rkef;wD;vmrnfjzpfonf/ tjypfusL;vGef
rdwdkif; rdrdudk,fudk owfaocsifavmufatmif
jzpfvmrnfjzpfonf/ odkYaomf rdwfaqGrodcJhonf
rSm bk&m;ocifu rdwfaqGukdum;wdkifay:rSm t
aoowfcJhNyD;jzpfonf/ vuf0g;uyfwdkifxufwGif
a,&I c &pf a wmf t aocH o nf h t cg rd wf a qG
\tjypftwGufom taocHcJhonfr[kwf? rdwf
aqGudkyg xdkvuf0g;uyfwdkifxufwGif olESifhtwl
taoowfcJhNyD;jzpfonf/ um;wdkifay:wGif&Sdae
pOf rdwfaqGudk a,&I\udk,fxJü xm;&SdNyD; olESifh
twl aoapcJhonf/ xdkYaemuf ol&Sifjyefx
ajrmufaomtcgwGif rdwfaqGvnf; olESifhtwl
&SifjyefxajrmufcJhNyD;jzpfonf/
a&mr 6;6 ]]xdkrSwyg;? igwdkY\
vla[mif;onf xdkocifESifhtwl vuf0g;uyfwdkif
rSm taoowfjcif;udk cHNyD[k igwdkYodMu\/ t
aMumif;rlum;? igwdkYonf aemufrStjypfw&m;\
tapudkrcHjcif;iSg? tjypfw&m;\udk,fudk zsuf
qD;rnftaMumif;wnf;/}}
xdkYaMumifhrdwfaqGonf tjypfw
&m;\uRef r[kwfawmhyg/ ,aeY uRekfyfwdkY tjypf
vkyfrdaomtcg ]igykxkZOfvlom;yJ} [k ajymwwf
MuNyD; rdrdudk,fudk cGifhvTwf? iJhn§mwwfMuonf/
qdkvdkonfrSm ]igtjypfw&m;&JU uRefjzpfaeao;
vdkY tjypfvkyfrdwmyJ rqef;ygbl;} [k cH,laejcif;
jzpfonf/ odkYaomf rdwfaqG 'kwd,arG;jcif;udk
cHNyD;NyDqdkvQif rdwfaqGonf avmuDvlom;? ykxk
ZOfvlom;r[kwfawmhyg/ ajzmifhrwfjcif;w&m;\

uRefjzpfvmygonf/
ajzmif h r wf jcif ; w&m;\uRef qd k
onfrSm tjypfvkyfrdaomtcg raysmfawmhbJ
ajzmifhrwfaomtusifhudkom usifhvkdaomqE´ &Sd
vmjcif;jzpfonf/ tjypfwpHkwck\ aoG;aqmif
jcif;udkcH&aomtcg ]igtjypfw&m;&JU uRefrSr
[kwfawmhbJ? igajzmifhrwfjcif;w&m;&JU uRefyJ
av} [k ukd,fhudk,fudk ajymqdkaeyg/ 0efcHaeyg/
tHhMozG,f&maumif;avmufatmif vGwfajrmuf
oGm;rnfjzpfonf/ pmwefu ]rif;tjypf&JUuRefyJ
av? tjypfudkqufNyD;usL;vGefyg} [k zsm;a,mif;
aoG;aqmifvmvQif um;wdkiftm;jzifh rdwfaqG\
vla[mif;aojcif;ESifh vlopf\&Sifjyefxajrmuf
jcif;udk aMunmvdkufyg/ atmifjrifjcif;udk &&Sd
rnfjzpfonf/
tcsKyftm;jzifhqdk&aomf taoG;
awmfonf uREkfyfwdkY\ 'kp&dkufjypf(Sins) udk aq;
aMumEdkifonfrSefaomfvnf; tjypftm;vHk;\
tjrpfjzpfaom? yif&if;jzpfaom tjypfw&m;
(Sin) udk rajz&Sif;ay;Edkifyg/ odkYaomf um;wdkif
ay:ü c&pfawmfESifhtwl taocHcJhNyD;NyDjzpfaom
aMumifh rdwfaqG rdrdudk,fudk tjypfw&m;\uRef
tjzpfrjrifawmhbJ ajzmifhrwfjcif;w&m;\uRef
(odkY) ajzmifhrwfaomoltjzpf ajzmifhrwfaom
tusifhrsm;udk usifhaqmif&rnhfol[k odrSwfzdkY&ef
jzpfonf/ (a&mr 6;11)

Flame

qkawmif;cHcsuf

⇒ FYF onf vli,frsm;twGuf bk&m;rsufarSmufawmfcHpm;NyD;? 0dnmOfa&;&m vef;qef;aom ae&mjzpf&ef/
⇒ FYN tm;jzifh urÇmt&yf&yf&Sdvli,frsm; 0dnmOfa&;&mcGeftm; &&Sd&ef/
⇒ YMCA ü FYF udk tywfpOfwdkif; yHkrSefjyKvkyfEdkif&ef/
⇒ jrefrmjynfae&mtESYHwGif Crusade rsm; Conference rsm;udk jyKvkyfEdkif&ef/
⇒ FYM rS trIawmfvkyfief;rsm;pGmudk vkyfaqmifEdkif&ef/
Fire Youth Fellowship

ae&m
No.101, 1st floor, YMCA
New Building

tcsdef
t*FgaeYwkdif; (nae 6;00 rS 8;00)

qufoG,f&ef - udkckdif (zkef; - 097300 5697)
- aygif (zkef; - 01 554598)
fireythmission@gmail.com
hp://groups.google.com/group/fire-youth-mission

Page-3

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

Butch and Eddie

'kwd,urÇmppfBuD;u ol&Jaumif;rsm;pGmudk arG;
xkwfay;cJhonf/ xdkxJwGif bwfcsftdk[J [kac:ol
vnf; wpfOD;tygt0ifjzpfonf/ bwfcsf onf
awmifypdzdwfork'´&m&Sd av,mOfwif oabFmay:
wGif wdkufav,mOfarmif;wyfom;wpfOD;jzpfonf/
wpfaeYoü wdkufav,mOftm;vHk; ppfqifa&;wpf
ckodkY xGufcGmoGm;cJhonf/ c&D;tawmftwef ysHoef;
NyD;csdefwGif bwfcsf\av,mOf qDrjznfh&ao;rSef;
olowdxm;rdoGm;onf/ ppfqifa&;acgif;aqmif\
trdefYt& oabFmodkYjyefoGm;&ef vSnfhvdkufonf/
vrf;wpf0ufta&mufwGif wpfpHkwpfckudk awGU jrif
vdkuf&aomaMumifh olausmcsrf;oGm;onf/ *syef
wdkuf av,mOfrsm; olwdkY tar&duefoabFmbuf
odkY OD;wnfvmaeonfudk olawGUvdkuf&onf/
tar&duef wdkufav,mOftm;vHk;vnf; ppfqif
a&;odkY xGufoGm;NyD;jzpfonf/ oabFmrSm vHk;0tum
tuG,frJhaeonf/ ppfqifa&;odkY xGufoGm;aom
wdkufav,mOfrsm;udk jyefac:&efvnf; tcsdefrrDEdkif
awmh/ oabFmodkY tjrefoGm;NyD; owday;&efvnf;
rjzpfEdkifawmhay/
olvkyfEdkifonfh wpfckwnf;aomt&mudk t&JpGefYNyD;
olvkyfcJhonf/ olYtoufudk y"merxm;bJ *syef
wdkufav,mOfrsm;twGif;odkY ol0ifa&mufysHoef;
onf/ &kwfw&uf tHhtm;oifhoGm;aom *syefwdkuf
av,mOfrsm;udk wpfpif;NyD;wpfpif; olypfcsonf/
yHkpHysufoGm;aom wdkufav,mOfrsm;udk wwfEdkif
oavmuf usnfqHukefonftxd olypfcsonf/
&efolYav,mOfrsm; tar&duefoabFmokdY ra&muf
Ekdifa&;twGuf bmyJvkyf&vkyf&[k olpdwfydkif;jzwf
xm;ayonf/ rwwfomonfhtqHk; *syefwdkuf
av,mOfrsm; vrf;aMumif;ajymif;í ysHoef;oGm;
Muonf/
pdwfoufom&m &oGm;onhf bwfcsfvnf; ol\
wdkufav,mOfjzifh oabFmay:odkY ab;uif;vHkNcHKpGm
jyefa&mufvmcJhonf/ wdkufav,mOfay:wGif wyf
qifxm;onfh uifr&mu bwfcsftdk[J\ &J&ifhonfh
pGeYfpm;cef;rsm;udk wdwdusus rSwfwrf;wifxm;cJhay
onf/ olYudk wdkif;jynfu ol&Jaumif;wpfOD;tjzpf
owfrSwfcJhNyD; ppfbufqdkif&mwGif tjrifhrm;qHk;
*kPfjyKqkudk csD;jr§ifhcJhonf/

om;twGuf tzdk;rjzwfEdkifonfh
vufaqmifwpfck udk tBuD;rm;qHk;aom
ay;qyfjcif;jzifh ol tarGay; cJhonf/
olU udk*kPfjyKaomtm;jzifh csDum*dk&Sdavqdyftm; tdk
[Javqdyf[k trnfwGifapcJhonf/
'kwd,Zmwfvrf;

'kwd,urÇmppfrwdkifrD ESpftenf;i,fcefYu csDum
*dkwGif tD;ZD;twf'D [kac:onfh vlyk*¾dKvfwpfOD; &SdcJh
onf/ xdkumvwGif t,fvfuydk; u NrdKUudk csKyfudkifcJh
oljzpfonf/ uydk;onf ol&Jaumif;wpfa,muf
taejzifh ausmfMum;cJhonfawmhr[kwf/ jynfhwef
qmvkyfief;ESifh vlowfrIponfh emrnfqdk;rsm;ESifh
ausmfMum;cJhjcif;jzpfonf/
tD;ZD;tuf'Donf uydk;\ a&SUaejzpfonf/ ol\
Oya'a&;&m uRrf;usifjcif;? Oya'udk vufwpfvHk;
jcm;vkyfjcif;rsm;aMumifh uydk;onf vGwfvGwfvyf
vyf vIyf&Sm;Edkifaejcif;jzpfonf/ uydk;uvnf; ol\
a&SUaeudk aus;Zl;qyfonfhtaejzifh aiGaMu;rsm;udk
vHkavmufpGmay;cJhonf/ aiGaMu;wifrubJ aep
&m twGuf us,f0ef;vSonfh tdrfudkvnf; pDpOfay;
NyD; tppt&m&m vkdavao;r&Sdatmif xm;cJhay
onf/
tuf'Dh\ aysmhuGufwpfckrSm olYwGif&Sdaom om;wpf
a,mufudk vGefpGmrScspfvGef;ayjcif;yifjzpfonf/
tuf'Du om;jzpfoltm; t0wftpm;? um;? ynm
a&; rnfonfht&mudkrqdk taumif;qHk;qdkonfh
t&mrsm;jzifh jznfhqnf;ay;cJhonf/ vdkavao;
r&SdcJh/ aiGa&;aMu;a&;u olYtwGuf ajymp&mwpfck
r[kwfcJh/ tuf'Du om;jzpfoltm; pm&dwåaumif;
rGefaom vlawmfwpfa,mufjzpfatmif oGefoif
ay;cJhonf/ tenf;qHk; olYxufawmh aumif;ol

wpfa,muf jzpfvm&ef qE´&SdchJonf/ tuf'Dhtae
jzifh om;udk ray;EdkifcJhonfh t&mESpfck&Sdonf/ uydk;
ESifhol\ vlpktwGuf vkyfudkifaqmif&Gufay;aejcif;
aMumifh ol\om;twGuf emrnfaumif;ESifh Oyrm
aumif;qdkonfh t&mESpfckudkawmh olray;EdkifcJhyg/
wpfaeYrSmawmh tD;ZD;tuf'DtwGuf cufcJonfh qHk;
jzwfcsufwpfckudk csrSwf&ef jzpfvmcJhawmhonf/
om;jzpfoltwGuf emrnfaumif;wpfck csefxm;
ay;cJhjcif;onf pnf;pdrfOpömrsm; ay;cJhjcif;xuf om
íta&;ygaMumif; odjrifvmcJhonf/ olYtrSm;rsm;
tm;vHk;udk jyefvnfjyifqif&ef olqHk;jzwfcJhonf/
tmPmydkifrsm;xHodkYoGm;í t,fvfuydk;ESifh ol\
taygif;tygrsm;\ vkyf&yftm;vHk;udk zGifhcsvdkuf
onf/ trnfqdk;udk aq;aMumNyD; aumif;rGefonfh
udk,fusifhw&m;\ om"uwpfckudk jyo&ef BudK;pm;
cJhonf/ xdkodkYjyKvkyfjcif;tm;jzifh BuDrm;onfht&m
wpfckudkawmh olay;qyfcJh&rnfqdkonfudkawmh
aumif;aumif; em;vnfoabmaygufxm;onf/
odkYaomfvnf; olYom;twGuf aumif;aomom"u
wpfckjyozdkY&ef olYtaeESifh ray;qyf0Hhonfht&m
wpfckrQr&SdcJhay/ olYom;twGuf trnfaumif;wpf
ckudk tarGay;cJh&ef olwwfEdkiforQ vkyfaqmif
oGm;cJhonf/
ol oufaoxGufqdkay;cJhNyD;aemuf wpfESpfcefY
tMum csDum*dkvrf;wpfckü tDZD;tuf'D\ toufudk
usnfwpfawmifhu EIwf,loGm;cJhonf/
om;twGuf tzdk;rjzwfEdkifonfh vufaqmifwpfck
udk tBuD;rm;qHk;aom ay;qyfjcif;jzifh ol tarGay;
cJhonf/
þ txufygtaMumif;t&m? tjzpftysufESpfck
wpfckESifhwpfck rnfuJhodkY oufqdkifoenf;[k oif
ar;aumif;ar;Edkifonf/ avwyfol&Jaumif;jzpf
aom bwfcsftdk[J onf tD;ZD;tuf'D\ om;jzpf
onf/

trnfrod

Page-4

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

olwdkYaMumifh a,&Iao&w,f
wpfcsdKUu tpGef;a&mufol
oluu,fzdkYaeaeomom
olYaMumifhrdkYvdkY aoG;acsmif;pD;w,f
olYaMumifhrdkYvdkY ppfjzpfMuw,f
olYaMumifhrkdYvdkY taocHAHk;cGJ&ufw,f
vlom;awGawmhaoMuw,f
olwpfa,mufu aeomw,f
'golYcspfjcif;vm; tqdyfawGxHkrTef;xm;
wpfckckawmhrSm;aevm; . . .
wpfcsdKUuawmh vrf;jyol
oluawmh tm;vHk;&JUxdyfrSm
olYaMumifhrdkYvdkY tjypfrvGwfyg
olYaMumifhrdkYvdkY rvGwfajrmufyg
olYaMumifhrdkYvdkY Oayu©may:vm
urf;xdyfay:rSm ol[mrD;jywkdufBuD;yg
tjypfEGHxJawmh vlom;awGepfuRHqJaygh
'golYtrSefw&m; bmoma&;0dnmOfvIyf&Sm ;
wpfckckawmhrSm;aevm; . . .
wpfcsdKU usawmh Ncdrf;ajcmufol
oltm;vHk;udk BudK;udkifw,f
olYaMumifhrdkYvdkYaoG;tefw,f
olYaMumifhrdkYvdkY obm0vGefw,f
olYaMumifhrdkYvdkY ewfqdk;qefoGm;w,f
taMumufw&m;eJY Ncdrf;ajcmufjcif;rSmq&m
emusifcE¨ma0'emeJYvlom;crsm udk;uG,f&Sm
'golUynmvm; paw;jcif;w&m;eJYtoHk;csoGm;
wpfckckawmhrSm;aevm; . . .
a,&Iusjyefawmh Muifemol
vltm;vHk;aMumifh ao&w,f
vltm;vHk;twGuf paw;cHw,f
vltm;vHk;twGuf taoG;oGef;w,f
vltm;vHk;twGuf &Sifjyefw,f
um;wdkifxufrSm tapcH&if;taocHNyD;
tjypfvTwfu,fwifjcif;eJY or®mw&m;
'golUcspfjcif;rsm;
touf&SifwJhbk&m; xm0&toufolay;oGm;
oefY&Sif;aom0dnmOfawmfbk&m; vGwfvyfpGmvIyf&Sm;
Edk;xrIBuD;jzpfapom; . . . tmrif

,mAuf

The Image

vGefcJhonfh ESpftenf;i,fcefYujzpfonf/ uRef
awmf tv,fwef;ausmif;om;b0wGif q&m?
q&mrpum; vGefpGmem;axmifcJhonf/ xdkYjyif q&m
r cdkif;vdkufvQif csufcsif;xvkyfavh&Sdonfjzpf&m
waeYaomtcg q&mru twef;xJwGifþokdYþ
ES,f ajymvdkufonf/
]rif;wdkY aygvludkMunfhprf;/ olubmomjcm;ayr,fh
t&rf;vdrfrmw,f/ pum;em;axmifw,f/}
q&mru uRefawmfhudk csD;usL;cJhjcif;jzpfonf/ xdkt
csdefu uRefawmfudk,hfukd,fudk c&pf,mefwpf
a,mufqdkwmudk odonf/ uRefawmfa,&Iudk
vnf; t<uif;rJJh ,HkMunfcJhonf/ Sunday School
vnf; yHkrSefoGm;cJhonfjzpf&m c&pfawmfuJhodkY
c&pf,mefwkdif;aexdkif&rnf[k cH,lxm;cJhonf/
q&mrajymvdkufonfh pum;u tjcm;ol wpf
a,muftwGuf tvGef0rf;omp&m jzpfaumif;jzpf
cJhayrnf/ (tjcm;bmom0if)/ odkYaomf uRefawmf
vHk;0 0rf;romcJhyg/ 0rf;omzdkYa0;ao; uRefawmf
tvGefyif pdwfemcJh&onf/ q&mrudk pdwfemonf
awmhr[kwf/ udk,fhudk,fudk pdwfemjcif;vnf;r
[kwf/ rnfolYudkrS pdwfemonfr[kwf/ odkYaomf
uRefawmf tvGef0rf;enf;oGm;cJhonf/
uRefawmfwdkYu c&pf,mefrsm;jzpfonf/ uRefawmf
wdkYu c&pfawmfenf;wl oefY&Sif;pifMu,f&rnfh
olrsm;? cspfjcif;arwåmESihf u&kPmESifh jynfh0&rnfh
olrsm; jzpfMuonf/ tjcm;bmom0ifrsm;twGuf
awmh uRefawmfwdkYwawGonf bmomjcm;jzpf
aumif;jzpfrnf/ odkYaomf c&pfawmfuJhokdY uRefawmf
wdkY touf&SifaexdkifcJhvQif ]bmomjcm;ayr,fh}
qkdonfh a0g[m&u q&mrxHrS xGufay:vmrnfr
[kwfyg/ ]bmomjcm;ayr,fh} \ aemufuG,fwGif
t"dyÜg,frsm;pGm &Sdayonf/
]olu jrefrmvlrsdK;ayr,fh? t*Fvdyfpum;awmh a&
vnfuRrf;w,f/ uRrf;pyd} [lonfhpum;\aemuf

uG,fwGif jrefrmvlrsdK;rsm;onf t*Fvdyfpum;
ruRrf;? odkYaomf ]ol} uawmh cRif;csuftaeESifh
t*Fvdyfpum;udk usifusifvnfvnf? acsmacsm arGU
arGUajymwwfonf [laom t"dyÜg,f &Sdaeonf/
]'DaMumifuawmh a&ul;wwfw,fa[h} qdkonf
rSmvnf; aMumifrsm;onf trsm;tm;jzifh a&rul;
wwf? odkYaomf ]'DaMumif} uawmh a&ul;wwfonf
[k qdkvdkayonf/
aemufqHk; OyrmwpfcktaeESifh ]oluawmom;ay
r,fh pum;tajymtqdkr&dkif;bl;} [k ajymvdkufvQif
awmom;wdkif;onf pum;tajymtqdk &dkif;wwf
Muonf[k qdkvdkjcif;ESifh twlwljzpfonf/
uRefawmfhudk csD;usL;chJjcif;udk uRefawmf0rf;om
onf/ odkYaomf xdkcsD;usL;jcif;u c&pfawmfudk ukd,f
pm;jyKaom c&pf,mefrsm;udk &Iwfcsaejcif;vnf;
jzpfaejyefygonf/ xdktaMumif;aMumifhawmh rnf
olYudkrQ uRefawmftjypfwifpGyfpGJí r&yg/ xdkt&mu
uRefawmfi,f&G,fpOfu pOf;pm;? awG;ac:cJhyHk jzpf
onf/
xd k t csd e f r S o nf ES p f a ygif ; tenf ; i,f t
Mum ,cktcsdefwGif uRefawmfaumif;aumif; em;
vnfoabmaygufvmonf/ xdkodkY em;vnf
oabmaygufvmonfh tcsdefwGif q&mrajymcJh
onfhpum;tay: uRefawmfrnfodkYrQ rcHpm;&awmh

Asm'dwfusrf; 3;16 ]xdkodkY t{r[kwf?
tylr[kwf? aEG;&Hk&SdaomaMumifh
ig\cHwGif;onf oifhudkaxG; vkNyD/}

Page-5

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

yg/ q&mr rSm;onf[kvnf; rcHpm;rdawmhyg/
wenf;ajym&vQif q&mrajymcJhonfh pum;u rSef
aecJhonf/

aumif;zdkYaeaeomom? xl;rjcm;em; jzpfMuonf/
róJwGif ajym;xm;ouJhodkY tiefaysmufaom
qm;rsm;jzpfaeMuonf/

cspfMuvQif? vltaygif;wdkYonf xkdarwåmudk
axmufí oifwdkYonf ig\wynfh jzpfonfudk od&
Muvdrfhrnf[k rdefYawmfrl\/}

þae&mwGif Image qdkonfh pum;vHk;udk uRef
awmf rd wf quf ay;csif ygonf / uRef awmf wd kY
c&pf,mefrsm;\ Image u q&mrudk xkduJhodkY
pOf;pm;awG;ac:&ef? xdkuJhodkY qHk;jzwfajymqdk&ef wGef;
tm;ay;cJhaomaMumifhjzpfrnf[k uRefawmf,lq
onf/ wenf; uRefawmfwdkY c&pf,mefrsm;\touf
wmwGif c&pfawmf\ yHko@mefudk razmfòef;EdkifcJh
jcif;aMumifhvnf;jzpfonf/ uRefawmfwdkY azmfjy
onfh Image onf tvGefta&;BuD;onf/ q&mr
cifqef;armf ajymcJhonfudk owd&rdonf/

]a&vkdufig;vdkuf}? ]a&mra&mufvQif a&mrvdk
usifh}? ]wHigem;eD;wHig? rkqdk;em;eD;rkqdk;}? ]olrsm;rdk;
cg;a&aomufvQif udk,fvnf;aomuf] qkdouJhodkY
touf&SifaexdkifEdkifoludk vlawmf[k owfrSwfMu
onf/ okdYaomf usrf;pmuawmh &Sif;onf / ]oifwdkY
onf avmuDyHko@mefudk raqmifMuESifh} [lí
jywf j ywf o m;om; oG e f o if x m;ygonf /
c&pf,mefavmuwGif omoemyvlwdkYESifh ]tvdkuf
txdkuf} aewwfoludk ynm&Sd[k owfrSwfxm;
onfrSm vGefpGm 0rf;enf;p&maumif;vSygonf/
uRefawmfwdkY\ touf&SifaexdkifrIonf tjcm;
olrsm;MunhfvdkufvQif xif;ueJae&rnfjzpfonf/
qdwftkyfxJu odk;uav;rsm;uJhodkY jzpf&rnf jzpf
onf/

aemufusrf;pmwpfykd'fuvnf; þodkYajymxm;ao;
onf/

pmtkyfwpftkyf&Sdonf/ pmtkyf\trnfrSm]urÇm
ay:wGif vTrf;rdk;rIt&SdqHk;yk*¾dKvfrsm;} [líjzpfonf/
xdkpmtkyfwGif yxrESifh 'kwd,ae&mrsm;ü rnfol
rnf0g&Sdonfudk uRefawmfrrSwfrdawmhyg/ odkYaomf
wwd,ae&mwGifrl a,&Ic&pfawmf\ trnfudk
xnfhoGif;xm;onf/ pmtkyfxJwGif pma&;q&mu
þodkY jznfhpGufazmfjyxm;ao;onf/ ]a,&Ic&pf
awmf&JU oGefoifcsuf? vrf;jycsuf? vkyfaqmifcsuf
awGt&awmh ol[m NydKifpHr&Sd yxrae&mrSm &Sdoihf
ygw,f/ 'gayr,fh olYaemufvdkufjzpfwJh c&pf,mef
rsm;&JU toufwm? aexdkifyHkawGaMumifh ol[m
wwd,ae&mudk a&muf&SdoGm;cJhwmyg} [líjzpf
onf/
uRefawmfwdkYudk a,&Iu tcsif;csif;cspfyg[k wdkuf
wGef;EdI;aqmfxm;onf/ uRefawmfwdkYu nDtpfudk
csif;awmif rcspfEdkifay/ a,&Iu olYr,m;udkrjypf
rSm;ESifh[k oGefoifxm;onf/ odkYaomf c&pf,mef
EdkifiH[k vlwkdif;vufcHxm;onfh taemufEdkifiHrsm;
wGif vufxyfxdrf;jrm;jcif;rjyKbJ twlaejcif;
(Living Together) udk tjypfwpfck[k rcH,l&Hkwif
rubJ &kyf&Sifrsm;wGifyif wGifwGifus,fus,f zGifhjy
aeayonf/ xdktcsif;t&mu uRefawmfwdkY\
Image udk zsufqD;aeayonf/ xdktcsif;t&mu
vlawGuRefawmfwdkYtay: jrifonfhtjrifudk ajymif;
aponf/ raumif;onfhtjrifbufodkY/ uRefawmf
pdwftemqHk; pum;wpfcGef;u ]c&pf,mefawG
vnf; igwkYdeJY rxl;ygbl;} [lonfh pum;jzpfonf/
rxl;ygbl;[k qdkjcif;onf twlwljzpfonf[k
qkdjcif;jzpfonf/ wpfa,mufuajymzl;ygonf/ ue
OD;toif;awmfrS omreftoif;om; wpfa,muf
onf aumif;ygayh? pdwf&Snfygayh? cspfjcif;ESifh jynfh0
ygayh qkdonfh bmomjcm;wpfa,mufxuf omí
aumif;ygonf/ ,ckawmh uRefawmfwdkYu omí

]rif; trsm;oligeJY vdkufavsmnDaxGraewwf&if
awmh rif;rSmrdwfaqGawmif&SdrSmr[kwfygbl;}
avmuDvlom;rsm;ESifh olwdkY\tusifhtwdkif; uRef
awmfwdkY tvdkuftxdkufraeaomaMumifh &&Sdrnfh
tusdK;&v'fwpfckuawmh rdwfaqGoli,fcsif;rsm;
\ pGefYcGm? ypfy,fjcif;? rkef;wD;jcif;rsm;jzpfonf/
odkYaomf a,&IxHrS opöm&Sdaom i,fom;aumif;[k
tac:cH&zdkYtwGuf rdwfaqGrsm;\ ypfy,fjcif;udk
uRefawmfwdkY auseyfpGm cH,l&J&rnfjzpfonf/ odkY
aomf uRefawmfwdkYu a,&Ixuf rdwfaqGrsm;udk
ydkcspfayonf/ a,&Iay;rnfh bkef;toa&xuf
vlay;rnfh bkef;udk vdkvm;Muonf/
txufwGif azmfjyxm;cJhaom pma&;q&muJhodkYyif
uRefawmfwdkY\ tusifhrsm;udkMunfhNyD; c&pfawmf
udk ,HkMunfzdkY&ef jiif;qefcJhaomol rsm;pGm&SdOD;rnf
jzpfonf/ uRefawmfwkYdonf olwpfyg;xdrdí wnf
aqmufp&mrjzpfbJ olwpfyg;xdrdí vJp&mjzpf
aeMuygonf/ c&pfawmf\ udk,fcE¨mjzpfaom?
toif;awmfjzpfaom uRefawmfwdkY c&pf,mefrsm;
onf usrf;pmrS udk,f,HkMunf&m? udk,fvdkcsifonfh
t&mudk qGJxkwfNyD; tcsif;csif; tjiif;yGm;aeoa&GU
uRefawmfwdkYonf wpfyg;oltwGuf wnfaqmuf
p&mjzpfvmrnfr[kwfyg/ usrf;pmu þodkYajym
xm;ygonf/
a,m 13;34-35 ]oifwdkYonf tcsif;csif; w
a,mufudkwa,muf cspfMuavmh/ igonf oifwkdY
udk cspfonfenf;wl tcsif;csif;cspfMuavmh[k
ynwfopfudk igay;\/ oifwdkYonf tcsif;csif;

Asm'dwfusrf; 3;16 ]xdkodkY t{r[kwf? tylr[kwf?
aEG;&Hk&SdaomaMumifh ig\cHwGif;onf oifhudkaxG;
vkNyD/}
uRefawmfwdkY c&pfawmfudk ,HkMunfaom ,HkMunf
olta,mufpDwdkif;udk bk&m;ocifu c&pfawmfESifh
yHko@mefwl&ef a&G;EIwfxm;NyD;om;jzpfaMumif;
uRefawmfwdkY rarhzdkYvdktyfygonf/ vlawGa&SUrSm
c&pfawmf\ yHko@mefudkaqmifvsuf c&pf
awmfESifhwlaom Image udk jyoEdkif&ef bk&m;ocif
u tvdkawmf&Sdayonf/ odkYrSom bk&m;ocif\
bkef;awmfudk xif&Sm;apEdkifrnfjzpfonf/ odkYrSom
uRefawmfwdkYnDtpfudkcsif;twGuf xdrdí wnf
aqmufp&mjzpfEkdifrnfjzpfygonf/ xdkodkY jyKusifhEdkif
&ef uRefawmfwdkYbufu qE´&Sdí? pdwfydkif;jzwfzdkY
omvdktyfygonf/ a,&Ic&pfawmfu uRefawmfwdkY
0dnmOfyuwdtwdkif; touf&SifEdkif&ef uRefawmf
wdkY\ Zmwdyuwdvl (aemufqHk;jzpftm'H)udk um;
wdkifxufrSm taoowfcJhNyD;jzpfonf/ xdkYjyif
0dnmOfyuwdtouf&SifoefrIudk azmfaqmifEdkif&ef
oefY&Sif;aom0dnmOfawmfudkvnf; apvTwfcJhNyD;
ta,mufpDwdkif;twGuf ay;cJhNyD;jzpfaomaMumifh
xdk0dnmOfawmfudk trSDjyKí aumif;aom Image
jyoEdkifonfh c&pfawmfESifhwlaom toufwmwGif
avQmufvSrf;EdkifygrnfhtaMumif; a,&Iemrü wdkuf
wGef;vdkufygonf/

arwåmjzifh aygvl

Page-5

twGJ(1)? trSw f(15)? rwfv (6)&uf ? 2012

ef
w
m
J
p
h
;[
m
v
f
i
e

eif e J Y i gom . . . od c J h & if

acsmarmajyjypfaom trsdK;orD;i,fav;wpfa,muf um;ay:odkYwufvmonf/ um;rSm [kdif;
vwftrsdK;tpm;jzpfaomaMumifh py,f,mu trsdK;orD;rsm;udk OD;pm;ay;í xdkifcHkay;onf/
ab;cHkrsm;rSm vljynfhaeNyDjzpfaomaMumifh olrtwGufusefonfh tv,fcHkwGif olr 0ifxkdifvdkuf
onf/ um;xGufoGm;NyD;rMumrD olr\ b,fbufab;wef;rS vli,fwpfa,muf\ tMunfhpl;
pl;udk olrowdxm;rdvdkufonf/
]a,&Iemrü pmwefxGufoGm;prf;? eifighudk 'Dvdkenf;eJY aoG;aqmifvdkYb,f&rvJ/ udk,fawmf
þpHkprf; aoG;aqmifjcif;rS vTwfajrmufEdkifrnfh cGeftm;ay;oem;yg/}
pmwef[kwfr[kwfawmhrod/ rnfolrnf0gjzpfjzpf olrbufuawmh wdkufppfqifcJhavNyD/ olr
rsufvHk;tpHkudk rSdwfxm;onf/ pdwfxJrSvnf; qkawmif;csufudk Muufwla&G;pmtHovdk &Gwfae
onf/ rsufvHk;zGifhrdvdkufvQifvnf; b,fbufodkYrMunfhrdatmif owdxm;&onfutarm/ xdkvl
i,fudk olr rMunfhrdatmif vHk;0*&kpdkufaeonf/ vlwpfa,muf\ rsufvHk;onf 180 'D*&Dudk
jrifEdkifpGrf;&Sdonfjzpf&m xdkvli,f olrudk MunhfNrJMunfhaerSef;awmh olrodonf/ rsm;rMumrD
tcsdefwGif olr qif;&rnfhrSwfwkdifodkY a&mufvmonf/
][m;[m; pmwef/ eiffwwfEdkifwm'DavmufyJvm;/ 'geifhtpGrf;tukefyJvm;/ igajymom;yJ ighudk
'Denf;eJY vkyfvdkYr&ygbl;vdkY/}
tjcm;qif;rnhfolrsm;vnf;&Sdaeonfjzpf&m olraemufrS at;at;aq;aq;vkdufqif;onf/
[dkif;vwfum;av;\ aemufzHk;rS olrckeftqif; b,fbufajcaxmufu xrDpudk wufeif;rdí
[efcsufysufoGm; NyD; atmufodkYusoGm;onf/ odkYaomf olratmufodkYra&mufvdkuf/ taMumif;
rSm wpfpHkwpfa,mufu olrudk zrf;qGJvdkufaomaMumifhjzpfonf/ olrvnf; u,fwif&Sifudk armf
tMunfh wpfcsufwnf; a&&Gufvdkufonf/
][,f . . . . acsmvkdufwJh pmwef}

ighudkcspfwwfatmif eifoifay;cJhw,f
eifudk,fwkdifurcspfbl;
ighudkarwåmvrf;òef eifay;w,f
ab;em;rSmawmh eifrygbl;
*wdawGawmh txyfxyfay;yg&JU
NyD;awmheifrvkyfbl;
tcspfqdkwmbmvJ
arwåmqdkwmbmvJ
*wdqdkwmuaum
igar;awmh [m;wwfwJheifu
ighudk ]t} w,fwJh
vnfvGef;wJheifhtwGuf
eifrodwJhpum;wpfcGef;ajymyg&ap
cspfzdkYroifbJcspfol
vrf;ròefbJvrf;jyol
*wday;&Hkr[kwf
jynfhpHkapol a,&Iom
eifeJYighb0wGuf
vrf;jy&Sifqdkwm eif . . . odcJh&if
euf&Idif;

ygtdkY

Fire Youth Newsletter udk tywf pOfwdkif; zwf &IaeMuaom cspfaomnDtpf udkarmif ESrrsm;tm;vHk ;tay: bk &m;&S ifaumif;BuD;ay;ygap/ pmapmif ydk rdkpnf um;? pdk ajyvmap&ef rd wfaqG vnf ; tBuHay;jcif ;tm;jzifh wpf zuf wpf vrf ;rS yg0if Edkifygonf /
bk&m;ocif\ zGifhjycsuf? pum;ajymjcif;rsm;&SdvQif a&;í ay;ydkYEdkifygonf/ xdkYjyif oufaocHcsuf rsm;udkvnf; a&;om;ay;ydkYEdkifygonf/ rdwfaqG\ cGeftm;&aomt&mwpfckonf tjcm;olrsm;twGufvnf; cGeftm;&p&mwpfck jzpfvmrnfjzpfonf/
xdkYjyif uAsmrsm;? umwGef; rsm;? aqmif;yg;rsm;udkvnf; ay;ydkYEdkifygonf/ bk&m;bkef;awmfxif&Sm;Edkifrnfh pmay? ta&;tom;omjzpfvQif tm;vHk;udk txl;vdIufvIdufvSJvSJ BudKqdkygaMumif; today;vdkufygonf/
Fire Youth Newsletter
Fire Youth Mission
fireythmission@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful