ElŒszó, Tartalom Ismerkedés a LOGO!-val A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! programozása A LOGO!

paraméterezése A LOGO programmodul LOGO! szoftver

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F

LOGO!
Kézikönyv

Alkalmazások Mıszaki adatok CiklusidŒ meghatározása KijelzŒ nélküli LOGO! A LOGO! menü felépítése Rendelési számok

2005/02 kiadás

Rövidítések Tárgymutató

Biztonsági elŒírások A kézikönyv tartalmazza mindazon biztonsági elŒírásokat, melyek az Ön személyes biztonsága, valamint a termék biztonságának érdekében szükségesek. Az Ön személyes biztonságára vonatkozó megjegyzéseket a kézikönyvben figyelmeztetŒ háromszög jelzi; azon megjegyzéseknél azonban nincs figyelmeztetŒ háromszög, amelyek kizárólag a termék megóvására vonatkozó információkat tartalmaznak. A megjegyzéseket a veszélyességi fokozat megjelölésével osztályozzuk az alábbiak szerint:

A LOGO! funkciói

ElŒszó
Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy LOGO!-t vásárolt és gratulálunk a döntéséhez. A LOGO!-val Ön olyan logikai modul birtokába jutott, amely megfelel az ISO 9001-es szabvány szigorú minŒségi követelményeinek. A LOGO! számos területen alkalmazható. Kiterjedt funkcionalitása és rendkívül egyszerı felhasználhatósága szinte minden területen kiemelkedŒen gazdaságos megoldást kínál. Kézikönyvünk célja Ez a kézikönyv tájékoztatja Önt a LOGO! 0BA5 eszközök és bŒvítŒ modulok felszerelésérŒl, programozásáról és használatáról, valamint kompatibilitásukról a 0BA0-0BA4 verziókkal (0BAx a rendelési szám utolsó négy karaktere, ez különbözteti meg az eszköz szériákat) A LOGO! helye az információs technológiában A LOGO! bekötésére vonatkozó információk a kézikönyvben és a minden termékhez tartozó LOGO! gyártmányismertetŒben egyaránt megtalálhatók. További információ található a LOGO!, PC segítségével történŒ programozásáról a LOGO!Soft Comfort Online Help rendszerben. A LOGO!Soft Comfort olyan PC-s szoftver, amely lehetŒvé teszi a termék programozását. Ez a Windows®, Linux®, Mac OS X® alatt futtatható szoftver segíti Önt a LOGO! jobb megismerésében, valamint programok LOGO!-tól függetlenül történŒ írásában, tesztelésében, kinyomtatásában és archiválásában. A kézikönyv tartalma: A kézikönyv az alábbi 9 fejezetet tartalmazza • Ismerkedés a LOGO!-val • A LOGO! felszerelése és bekötése • A LOGO! programozása • A LOGO! funkciói • A LOGO! paraméterezése • A LOGO! programmoduljai • A LOGO! szoftver • Alkalmazások • Függelék

Életveszély jelzi, hogy haláleset vagy súlyos személyi sérülés következik be, ha az elŒírt intézkedéseket nem teszik meg.

Figyelmeztetés jelzi, hogy haláleset vagy súlyos személyi sérülés következhet be, ha az elŒírt intézkedéseket nem teszik meg.

Vigyázat a veszély szimbólummal együtt azt jelzi, hogy személyi sérülés következhet be, ha az elŒírt intézkedéseket nem teszik meg.

Vigyázat a veszély szimbólum nélkül azt jelzi, hogy anyagi kár következhet be, ha az elŒírt intézkedéseket nem teszik meg.

Figyelem jelzi, hogy nem kívánt eredmény vagy állapot következhet be, ha a vonatkozó megjegyzéseket nem veszik figyelembe. Ha nem csak egy veszélyfokozat áll fenn, akkor a legmagasabb veszélyfokozatra vonatkozó figyelmeztetés van feltüntetve. A balesetveszély figyelmeztetés a veszély szimbólummal kiegészítve magában foglalja az anyagi kár lehetŒségére vonatkozó figyelmeztetést is. Szakképzett személyzet Az eszközt / rendszert üzembehelyezni és mıködtetni csak az ebben a dokumentációban leírtakkal összhangban szabad. Az eszköz / rendszer üzembehelyezését és üzemeltetését csak megfelelŒen képzett személy végezheti. Ezen dokumentáció biztonsági elŒírásai szerint megfelelŒen képzett személynek az tekinthetŒ, aki jogosultsággal rendelkezik áramköröknek, készülékeknek és rendszereknek a biztonságtechnika jól megalapozott szabványai és gyakorlati eljárásai szerinti üzembehelyezésére, földelésére és megjelölésére. Használati elŒírás Kérjük vegye figyelembe a következŒket:

Figyelem A készüléket és annak elemeit csakis a katalógusban, illetve a mıszaki leírásban meghatározott alkalmazásokban szabad használni, kizárólag a Siemens által javasolt illetve megengedett idegen készülékekkel és komponensekkel összekapcsolva. A termék kifogástalan és biztonságos mıködéséhez elengedhetelen a szakszerı szállítás, raktározás, szerelés és üzembe helyezés éppúgy, mint az elŒírásoknak megfelelŒ kezelés és karbantartás. Védjegyek Az összes ®-el jelölt név a Siemens AG. bejegyzett védjegye. A publikációban használt többi védjegy olyan védjegy lehet, amelyet harmadik fél saját céljaira felhasználva megsértheti a tulajdonos jogait.

A szerzŒi jog tulajdonosa: Siemens AG 2004, minden jog fenntartva Ezen dokumentum terjesztése, másolása, vagy a tartalmának hasznosítása vagy annak átadása nem engedélyezett egyértelmı írásos engedély nélkül. Az elkövetŒk felelŒsek az általuk okozott károkért. Minden jog, beleértve a szabadalmi vagy használati minták, illetve tervek bejegyzett jogait is fenntartva.

FelelŒsség korlátozása EllenŒriztük ezen dokumentáció tartalmát, hogy biztosítsuk a vonatkozó hardverrel és szoftverrel való megegyezést. Mivel a változásokat nem lehet elŒre meghatározni teljesen, nem tudjuk garantálni a teljes megfelelŒséget. Azonban a kiadványban tárolt információkat rendszeresen ellenŒrizzük és a szükséges korrekciókat mindig a következŒ kiadásokban tesszük közzé.

Siemens AG Automation and Drives Postfach 4848, D-90327 Nuemberg Siemens AG 2004 A mıszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. Siemens Aktiengesellshaft

Magyarnyelvı kiadás: Siemens Rt. Automation and Drives 1143 Budapest, Gizella út 51-57 A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

i

A LOGO! funkciói
A kézikönyv érvényessége A kézikönyv a 0BA5 szériájú eszközökkel foglalkozik. Változások a kézikönyv elŒzŒ kiadásához képest • Szerepelnek benne a LOGO! DM 16 24, DM 16 24R és DM 16 230R digitális modulok • Szerepel benne a LOGO AM 2 AQ analóg modul • Szerepelnek benne a CM EIB/KNX és CM AS interfész kommunikációs modulok • Megtalálhatóak benne a változások leírásai és a 0BA5 szériájú eszközök új jellemzŒi Fontosabb különbségek a korábbi eszközökhöz képest (0BA0-tól 0BA4 ig) • A kijelzŒ kontrasztja megváltoztatható • A kezdŒképernyŒ alapbeállításai megváltoztathatók • A RUN/STOP-ra való átkapcsolás analóg kimeneti értékei kiválaszthatók • A RUN mód kijelzŒ analóg be és kimenetekkel bŒvült Az aktuális eszközök (0BA5) új tulajdonságai • Az „analóg ramp“ speciális funkció lehetŒvé teszi Önnek a két lépéses sebesség szabályzást • Az „analóg multiplexer“ speciális funkció lehetŒvé teszi Önnek hogy 1-4 analóg jel közül választhasson kimeneti jelet • A „PI controller“ speciális funkció lehetŒvé teszi Önnek a PI szabályzás funkció használatát További támogatás Az alábbi internetes címeinken http://www.siemens.hu/ad, vagy angolul és németül: http://www.siemens.com/logo Ön megtalálhatja a választ a LOGO!-val kapcsolatos kérdéseire. A mıszaki támogatást a következŒképpen érheti el: Telefon: (+36 1) 471 1838, angolul és németül: (+49) 180 5050-222 Fax: (+36 1) 471 1703, angolul és németül (+49) 180 5050-223 E-mail: simatic_tamogatas.hu@siemens.com, angolul és németül adsupport@siemens.com

A LOGO! funkciói

Tartalomjegyzék
ElŒszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Ismerkedés a LOGO!-val . . . . . . . . . . . . . A LOGO! szerelése és bekötése . . . . . . i 1 15
19 19 20 22 23 24 28 29 30 30 32 40 42 43 46 46 49 49

2.1 Moduláris LOGO! felépítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Maximális kiépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 KülönbözŒ feszültségszintı elemeket tartalmazó kiépítés . . 2.1.3 Kompatibilitás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 A LOGO! fel- és leszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Felszerelés DIN sínre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 LOGO! feliratozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 A LOGO! bekötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Tápfeszültség csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 A LOGO! bemeneteinek bekötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3 Kimenetek bekötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 EIB busz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5 AS Interfész busz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Üzembehelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 A LOGO! bekapcsolása / tápfeszültség bekapcsolása . . . . 2.4.2 A CM EIB/KNX üzembehelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Üzemállapotok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

A LOGO! programozása . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EIB be-/kimenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blokkok és blokkszámok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kapcsolási rajztól a LOGO!-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A LOGO! üzemeltetésének négy aranyszabálya . . . . . . . . . A LOGO! menüinek áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53
55 58 60 63 66 68

ii

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

iii

. . . . . Funkcióbillentyı . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . .2 IdŒzítések . . .2 Alapmıveletek – GF . . . . . . .2 KijelzŒ kontraszt beállítása . . . . . . . Analóg komparátor . . . . .Logikai ÉS . 3. . . . . . . . . . . . .4 NAND éldetektálással . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. . . . .4 Megtartás (remanencia) .27 4. . . . . . . . . . . . . . . .7.6 NOR (OR Not) Logikai Nem VAGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4. 5 5. . . . . . . . . . . . 4. . . . .7 XOR (Exclusive OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. .14 4.4. . . .3. . . . . . . . . .4. . . .8 4. . . . . . . . . . . . . Átkapcsolás paraméter-megadás módba .7. . . . . . . . . . . . . 4.22 4. . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .Logikai NEM (Negálás) . . . . . . . . .12 Program törlése .4. . . iv LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 v . . . . . . . . . .1 Átkapcsolás programozás üzemmódba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.11 Analóg kimeneti érték választása RUN/STOP átmenetre . . . Analóg erŒsítŒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . .3. . .1. . . . . . . . . . . 4. .5 Jelszó . . . . . . . . . . .Logikai Nem ÉS éldetektálással . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .7. 3. .2 Kikapcsolási késleltetés . . .25 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . 112 115 117 118 119 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 128 128 131 135 139 4. . . . . . . . . .Logikai KIZÁRÓ VAGY . . . . . . . . . . . . . .1 A LOGO! paraméterezése . 3. . . . . . . . .4. . . .2. . . .A LOGO! funkciói 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .3. . . . . . . 3. . . . . . 4. . . .10 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Óra pufferelés . . .15 4. . . . . . . . .9 4. . . . . . . . . . . . . . . .5 OR . . . . 141 143 145 147 150 152 154 157 160 165 168 172 177 179 183 187 192 195 198 199 202 209 213 216 220 226 4 4. . . . . . . . . . . . . .4.24 4. . . . . .4. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . .1 AND . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analóg Felfutás (Analog Ramp) . . . . . Impulzus relé . .2. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Blokk törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Paraméterek kiválasztása . . . IdŒtartam késleltetŒ relé (impulzus kimenet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4.7. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Név hozzárendelése a programhoz . . . . Analóg Multiplexer . . . . . . .2. . . . . . . . . . ElŒre/hátra számláló . . . . . . . 3. . . . . . .4. .21 4. .1. . . . . . . . . . . . . . . . .18 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . .. . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4. . . . . . . . . . Tizenkét hónapos kapcsolóóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Az elsŒ program . . .4. . . . . . 5. .7 Második program . . . . . . . .3 Paraméterek módosítása . 3. . . . . . . . . . .13 4.4. .2. . . . . . .20 4. . . . . . . . . .4. . . Hétnapos kapcsolóóra . . . . . .26 4. 4. . . . . . . . .Logikai ÉS éldetektálással . . . . . . . . . . . . LépcsŒházi világítás .3 KezdŒképernyŒ beállítása . . . . . . .6 Analóg értékek erŒsítés és ofszet számítása (ofszet = nulla pont eltolás) . . . 3. . Aszinkron impulzus generátor . .2. . . . . . . . .7.6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . 69 69 71 72 78 79 84 87 93 94 95 96 97 98 103 106 4. . . . . . . . . 3. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 A speciális funkciók listája – SF . . . 3. . Remanens bekapcsolási késleltetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Küszöbérték kapcsoló . . .3 A program bevitele . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .6 A LOGO! RUN ızemmódba kapcsolása . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . Élvezérelt idŒtartam késleltetŒ relé . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI szabályzó . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . Analóg értékfigyelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .1 Paraméterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . .2 AND éldetektálással . . . 5. . . . . . . . . . .7 Program bevitele és indítása . . . . . 3. . . . . . . . . .3. . . . . C) . Analóg küszöbérték kapcsoló . . .19 4. . . . . . Inverter) . . . . . . . Szöveges üzenetek . . .2. . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . .7. . . Analóg különbségkapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 4. . Latch relé (RS tároló) . . . . . . . . . . . . . .16 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4. . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Bekapcsolási késleltetés . . . . . . . . .8 NOT (Negation. .23 4. . .1 A LOGO! funkciói . . . . .9 Több összekapcsolt blokk törlése . . . .Logikai VAGY . . . . . .2 A LOGO! alapértékeinek megadása . . . . .. . .4. .10 Programozási hibák javítása . 4. . .1 Dátum és idŒ beállítása (LOGO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . Többfunkciós kapcsoló .4. . .Logikai Nem ÉS . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . 3. . . . . . . . .7. . . . . . . . . 4. . . Üzemóra számláló . . . . . . . . . . . .1 A bemenetek leírása . . . . . . . .4. . . . . 3. . . . 233 234 236 237 238 241 241 243 244 5. .4. . . . . . . . .1. . . .13 Nyári/téli idŒszámítás átkapcsolása . . . . . . . . . . . . . . .14 Szinkronizáció . 111 Konstansok és kivezetések – Co . . . . Véletlen generátor . . . . . . . . . . . . . . . . 4. LéptetŒ regiszter . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . .2. . . . . . . . . . . . .4. .28 A LOGO! funkciói Be/Kikapcsolási késleltetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Védelmi fokozat . . .3 NAND (AND Not) . . .3 A speciális funkciók alapjai . . . . . . . . . . . . .8 Tárolókapacitás és a program mérete . . . . . . . . . . . . . . .4. . . .4. . .3. . . .7. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .16 A. . . . . . . . . . . . . .2 6. . . Program másolása a LOGO!-ról a programmodulra (kártyára) . . . . . . . . . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 230R és LOGO! DM 16 230R Mıszaki adatok: LOGO! 24… . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . . . . . . . .12 A. . . . . . . . . . . . . . Relés kimenetek kapcsolási teljesítménye és élettartama Mıszaki adatok: LOGO! AM 2 .5 A. . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! 230… . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! 24RC… . . . 267 Általános mıszaki adatok . . . . . . . . .3 Mıszaki adatok . . . .9 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 B C D E F CIKLUSIDÃ MEGHATÁROZÁSA . . . . . . . . . . . A LOGO! csatlakoztatása a PC-hez . . . . .4 A. . . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! AM 2 AQ . . . . . .1 A LOGO! szoftver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! AM 2 PT100 . . . . .13 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 RÖVIDÍTÉSEK . . . . . . .11 A. . 257 260 A. . . . . . . . Másolás a programmodulból (kártyáról) a LOGO!-ba .8 A. . . . . . . 267 270 273 276 279 282 285 288 291 292 293 295 296 298 300 302 304 7 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 KIJELZÃ NÉLKÜLI LOGO! . . . . . . . .6 A. . .3 6. . . . . . Mıszaki adatok: CM EIB/KNX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 24 és LOGO! DM 16 24 . . . .1 A. 317 vi LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 vii . . . Mıszaki adatok: LOGO! Power 12 V . . . . . . Mıszaki adatok: CM AS Interfész . . . . .17 8 ALKALMAZÁSOK . . . . .A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 6 6. . . Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 24 R és LOGO! DM 16 24R Mıszaki adatok: LOGO! 12/24 … és LOGO! DM 8 12/24R . . 315 Index . . . . . . 307 LOGO! MENÜSZERKEZET . . . Mıszaki adatok: LOGO! Contact 24/230 . . . . . . . .14 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 247 250 252 254 Függelék A A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6. . . . . . . . . . . . Mıszaki adatok: LOGO! Power 24 V . . . . A programmodul (kártya) behelyezése és eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 RENDELÉSI SZÁMOK . . . . . . .4 LOGO! programmodul (kártya) . . . . . . . . .10 A. . . . . . . . . . . .7 A. . . . Biztonsági funkció (másolásvédelem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szellŒztetŒ rendszerek. külsŒ világítás. kapuvezérlŒ rendszerek. Vannak speciális kezelŒ és kijelzŒ egység nélküli változatok is kisgép-. kirakat világítás.és kimeneteket Mit tehet Önért a LOGO!? A LOGO! felhasználható háztartási és épületgépészeti feladatokra.és kikapcsolás késleltetést. viii LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 1 .konstrukciók. stb. ASi-vel) bŒvítve gépek és folyamatok elosztott helyi vezérlésének ellátására. (mint pl. A LOGO! szintén felhasználható speciális hıtŒ és melegházi vezérlŒ rendszerekben. valamint épületgépészeti szériaalkalmazások számára. és kommunikációs modullal (pl. továbbá gépészeti területen (mint pl. be. vezérlŒszekrény . esŒvíz szivattyúk).1 Ismerkedés a LOGO!-val Mi a LOGO!? A A • • • • • • • • • LOGO! a Siemens univerzális logikai modulja. impulzusrelét és funkcióbillentyıt IdŒzítŒt Digitális és analóg jelzŒbiteket A készülék típusának megfelelŒ be. kapcsolástechnikai feladatokra. a vezérlŒ rendszerek jeleinek feldolgozására. lépcsŒház világítás.). redŒnyök. LOGO! a következŒket tartalmazza Vezérléseket KezelŒpanelt és háttér világításos kijelzŒ panelt Tápegységet Interfészt a bŒvítŒ modulok számára Interfészt a program modul (kártya) és a PC kábel számára ElŒre konfigurált alapfunkciókat. berendezés-. árnyékolás technika. pl.

vagyis 12 V DC. bŒvítŒ modulok és kommunikációs modulok rugalmas és az Ön speciális feladataihoz kiválóan illeszkedŒ rendszereket kínálnak. A CM EIB/KNX kommunikációs modul (CM) a LOGO! az EIB-hez való csatlakoztatására szolgál. A kommunikációs modulnak négy virtuális bemenete és kimenete van. BŒvítŒ modul típusok • A LOGO! DM 8 digitális modulok 12 V DC. és mindegyik négy bemenettel és négy kimenettel van ellátva. A LOGO! analóg modulok 24 V DC és (némelyik) 12 V DC mıködtetŒ feszültségekhez állnak rendelkezésre és két analóg bemenetet vagy két Pt100 bemenetet vagy két analóg kimenetet tartalmaznak.Ismerkedés a LOGO!-val Készüléktípusok A LOGO! Basic két feszültség osztályban áll rendelkezésre • Class 1 < 24V. • • A digitális/analóg modulok két vagy négy alegységbe vannak integrálva. Ismerkedés a LOGO!-val Kommunikációs modultípusok • A LOGO! kommunikációs modul (CM) AS Interfész. • A LOGO! kommunikációs modul (CM) EIB/KNX. 24 V AC/DC és 115…240 V AC/DC mıködtetŒ feszültségekhez állnak rendelkezésre. A modul négy adatbit átvitelét teszi lehetŒvé a LOGO! Basic rendszerbŒl az AS Interfész rendszerbe és vissza. amelynek részletes leírása egy külön dokumentációban szerepel. 2 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 3 . és interfészként funkcionál az AS Interfész rendszer és a LOGO! rendszer között. Ezekhez a be. 24 V DC. bŒvítŒ interfésszel van ellátva. A LOGO! DM 16 digitális modulok 24 V DC és 115…240 V AC/DC mıködtetŒ feszültségekhez állnak rendelkezésre. valamint 36 elŒre konfigurált alapmıveletet és speciális funkciót tartalmaz a programozáshoz. Mindegyik két bŒvítŒ interfésszel van ellátva további modulok csatlakoztatásához. Az Ön döntése! A különbözŒ LOGO! Basic verziók. EIB Interfészként a CM EIB/KNX lehetŒvé teszi a kommunikációt a többi EIB eszközzel.és kimeneteinek konfigurációja. AS interfész kommunikációs modul) történŒ illesztést igénylŒ komplex mérnöki feladatokig. Ennek érdekében a CM EIB/KNX-ben el van tárolva a LOGO! be.és kimenetekhez a LOGO!-ban funkciókat rendelhet. 24 V AC _ Class 2 > 24 V. A LOGO! rendszer számos megoldást kínál a kis háztartási berendezésektŒl. amelyet az EIB busznak le kell képeznie. és mindegyik nyolc bemenettel és nyolc kimenettel van ellátva. vagyis 115…240 V AC/DC A következŒ változatokban • KijelzŒvel: 8 bemenet és 4 kimenet • KijelzŒ nélkül („LOGO! Pure“): 8 bemenet és 4 kimenet Minden verzió 4 alegységbe (SU) van integrálva. kisebb automatizálási feladatokon át egészen a LOGO! buszrendszerhez (pl. amelynek részletes leírása egy külön dokumentációban szerepel.

Kivétel: Az analóg és kommunikációs modulok baloldali interfésze galvanikusan leválasztott.1 fejezetben. Ezért az ilyen típusú bŒvítŒ modulok bármely feszültségszintı eszközhöz csatlakoztathatók. DM 8 230R) 8 9 1 L1 N I1 I2 I3 I4 10 8 4 11 7 35 RUN/STOP 1 Q1 2 1 Q2 2 1 Q3 2 1 Q42 3 36 53 1 2 3 4 Táp ellátás Bemenetek Kimenetek Memóriamodul-hely takaró lemezzel 5 6 KezelŒ panel (RCo-nál nincs) LCD (RCo-nál nincs) RUN/STOP kijelzŒ 8 9 BŒvítŒ interfész Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok Retesz 7 10 11 4 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 90 5 . Minden LOGO! Basic a következŒ csatlakozásokat tartalmazza a programozáshoz. M8: indító bit • Analóg jelzŒblokkok AM1-tŒl AM6-ig • LéptetŒregiszter bitek S1-tŒl S8-ig • 4 kurzor billentyı • 16 üres kimenet X1-tŒl X16-ig.Ismerkedés a LOGO!-val Megjegyzés A LOGO! Basichez csak a vele egy feszültségszinten lévŒ bŒvítŒ modulok csatlakoztathatók. Lásd még 2. A LOGO! felépítése 2 1 Ismerkedés a LOGO!-val 10 8 I5 I6 I7 I8 LOGO! Basic ( pl. tekintet nélkül a csatlakoztatott modulok számára: • Digitális bemenetek I1-tŒl I24-ig • Analóg bemenetek AI1-tŒl AI8-ig • Digitális kimenetek Q1-tŒl Q16-ig • Analóg kimenetek AQ1-tŒl AQ2-ig • Digitális jelzŒbitek M1-tŒl M24-ig. 230RC) L1 N I1 I2 I3 I4 4 35 5 1 Q1 2 1 Q2 2 1 2 Q3 1 2 Q4 3 72 55 2 9 90 6 4 LOGO! bŒvítŒ modul (pl. Az eltérŒ feszültségszintı bŒvítŒ modulok csatlakoztatását a burkolaton lévŒ mechanikus kódoló tüskék gátolják meg.

Ismerkedés a LOGO!-val 2 10 8 2 7 6 7 1 Ismerkedés a LOGO!-val LOGO! Basic ( pl..10V/0.. DM 8 12/24R) 8 9 8 BŒvítŒ interfész Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok 11 7 35 RUN/STOP 90 LOGO! AM 2 9 8 9 L+ M 1 Q1 2 1 Q2 2 1 L+ M 10 8 4 1 Q3 2 1Q4 2 11 3 36 53 7 35 RUN/STOP 1 2 3 4 Táp ellátás Bemenetek Kimenetek Memóriamodul-hely takaró lemezzel 5 6 KezelŒ panel (RCo-nál nincs) LCD (RCo-nál nincs) RUN/STOP kijelzŒ 8 BŒvítŒ interfész Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok Retesz 1 2 7 8 12 PE INPUT2x(0. 12/24RC) 1 L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 8 6 LOGO! bŒvítŒ modul (pl.20mA) 9 I1 M1 U1 I2 M2 U2 7 10 2 36 53 12 11 Táp ellátás Bemenetek 9 Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok Retesz 10 RUN/STOP kijelzŒ BŒvítŒ interfész 11 PE csatlakoz földelés és az analóg mérŒvezeték árnyékolásának csatlakoztatására 6 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 90 7 90 . DM 16 24R) 4 L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 4 6 5 5 35 90 4 35 RUN/STOP 4 1 1 Q1 2 1 Q2 2 2 1 Q3 1 2 1 Q2 Q4 2 2 1 Q1 2 1 Q2 2 1 Q3 2 1 Q4 2 Q5 2 1 Q6 Q7 2 1 Q8 3 72 55 1 2 9 1 L+ M I1 I2 I3 I4 3 72 53 7 Táp ellátás Bemenetek Kimenetek 4 5 6 RUN/STOP kijelzŒ Retesz 10 8 4 2 3 LOGO! bŒvítŒ modul (pl.

10V) V1+ M1 V2+ M2 2 36 1 2 7 8 53 12 Táp ellátás Kimenetek 9 10 RUN/STOP kijelzŒ BŒvítŒ interfész 11 Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok Retesz PE csatlakozó földelés csatlakoztatására 90 LOGO CM EIB/KNX 9 8 9 L+ M Szimbólumok: KijelzŒvel valamint 8 bemenettel és 4 kimenettel rendelkezŒ verzió KijelzŒ nélküli.Ismerkedés a LOGO!-val LOGO! AM 2 AQ 9 8 9 L+ M Ismerkedés a LOGO!-val A LOGO! azonosítása 10 1 L+ M A LOGO! azonosító számos tulajdonságról tájékoztatja Önt: • 12/24: 12/24 V DC verzió • 230: 115 … 240 V AC verzió • R: relé kimenetek (R nélkül: szilárdtest kimenetek) • C: beépített hétnapos kapcsolóóra • O: kijelzŒ nélküli verzió („LOGO! Pure“) • DM: digitális modul • AM: analóg modul • CM: kommunikációs modul (pl.és kimenettel rendelkezŒ AS Interfész 10 1 4 8 11 7 RUN/STOP BUS 35 1 12 Prog..és kimenettel rendelkezŒ digitális modul 8 digitális be.és kimenettel rendelkezŒ digitális modul Típustól függŒen 2 analóg bemenettel vagy 2 analóg kimenettel rendelkezŒ analóg modul Kommunikációs modul (CM). + – 2 36 1 2 7 13 53 12 13 Táp ellátás EIB busz csatlakozó RUN/STOP kijelzŒ 8 9 10 11 BŒvítŒ interfész Mechanikus kódoló tüskék Mechanikus kódoló aljzatok Retesz EIB/KNX állapotjelzŒ LED Program gomb 8 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 90 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 9 . EIB/KNX modul) 8 4 11 7 35 RUN/STOP 1 12 PE OUTPUT 2x (0 . 8 bemenettel és 4 kimenettel rendelkezŒ verzió 4 digitális be. például 4 virtuális be.

(3) A digitális bemenetek „1“ vagy „0“ aktív szintrŒl üzemelhetnek. Egy csoporton belül minden bemenetnek azonos fázisra kell csatlakoznia.3A 8 digitális 4 relés (10A) Nincs kijelzŒ Nincs kezelŒpanel Nincs kijelzŒ Nincs kezelŒpanel Nincs óra Nincs kijelzŒ Nincs kezelŒpanel Nincs kijelzŒ Nincs kezelŒpanel LOGO! AM 2 2 analóg 0 … 10 V vagy 0 … 20mA (2) nincs 2 Pt 100 -50 °C-tól +200 °C-ig nincs LOGO! 24o LOGO! AM 2 PT100 12/24 V DC nincs 2 analóg 0 … 10 V DC LOGO! 24RCo (3) 24 V AC/DC LOGO! AM 2 AQ 24 V DC LOGO! 230RCo (2) 115…240 V 8 digitális 4 relés AC/DC (10A) (1) Ezek közül alternatívan használhatók: 2 analóg bemenet (0 … 10V) és két gyorsbemenet.3A 8 relés (5A) 8 relés (5A) 8 digitális 4 relés (10A) (1) 8 digitális 4 szilárdtest Nincs óra 24 V/0.3A 4 relés (5A) 4 relés (5A) 8 szilárdtest 24 V/0. (1): KülönbözŒ fázisok csatlakoztatása a bemenetekre nem megengedett (2): 0 … 10 V. 0 … 20 mA csatlakoztatása választhatóan (3): A digitális bementek egyaránt mıködtethetŒk P és N módon (4): Két.3A (1) 8 digitális 4 relés (10A) LOGO! DM 8 230R LOGO! DM 16 24 LOGO! DM 16 24R LOGO! DM 16 230R LOGO! 24RC (3) LOGO! 230RC (2) LOGO! 12/24RCo 24 V AC/DC 115…240 V 8 digitális 4 relés (10A) AC/DC 12/24 V DC 8 digitális 4 relés (1) (10A) 24 V DC 8 digitális 4 (1) szilárdtest 24 V/0. A különbözŒ csoportok csatlakozhatnak eltérŒ fázisra.Ismerkedés a LOGO!-val Változatok A következŒ LOGO! típusok léteznek Ismerkedés a LOGO!-val BŒvítŒ modulok A következŒ bŒvítŒ modulok csatlakoztathatók a LOGO!-hoz Szimbólum Egyéb Név LOGO! DM 8 12/24R LOGO! DM 8 24 LOGO! DM 8 24R (3) Szimbólum Megjelölés LOGO! 12/24RC LOGO! 24 Tápfeszültség 12/24 V DC 24 V DC Bemenetek Kimenetek Tápellátás 12/24 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 115…240 V AC/DC 24 V DC 24 V DC 115…240 V AC/DC 12/24 V DC Bemenetek 4 digitális 4 digitális 4 digitális 4 digitális 8 digitális 8 digitális 8 digitális (4) (1) Kimenetek 4 relés (5A) 4 szilárdtest 24 V/0. (2) 230 V AC verziók: két. Egy csoporton belül minden bemenetet azonos fázisra kell csatlakoztatni. egyenként 4 bemenetet tartalmazó csoport. KülönbözŒ fázisú csoportok összekapcsolására lehetŒség van 10 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 11 . egyenként négy bemenetet tartalmazó csoport.

3600. Robbanás veszélyes környezetben mindig kapcsoljuk ki a LOGO! és alkatrészei tápellátását mielŒtt bármely csatlakozását megbontjuk. ha robbanás veszélyes környezetben a rendszer mıködése közben bármely csatlakozást megbontjuk. maximum 2 virtuális analóg kimenet (AO) Ismerkedés a LOGO!-val Figyelmeztetés Személyi sérülés és anyagi kár veszélye Személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet. Group A. Zone 2. B. 12 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 13 . C. Group A.CSA-213 (Veszélyes hely) Alkalmazása JÓVÁHAGYVA Class I. B. Az alábbi hajógyártási tanúsítványokkal rendelkezik: • ABS (American Bureau of Shipping) • BV (Bureau Veritas) • DNV (Det Norske Veritas) • GL (Germanischer Lloyd) • LRS (Lloyds Register of Shipping) • Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) Ezért a LOGO! ipari és háztartási környezetben egyaránt használható. Division 2. D Tx Class I.UL 1604 (Veszélyes hely) . D Tx Class I. A CE tanúsítvánnyal rendelkezŒ LOGO! megfelel a VDE 0631 és IEC 61131-2 szabványoknak és az EN 55011 szerinti interferencia elnyomással (B osztály) is rendelkezik.Ismerkedés a LOGO!-val Kommunikációs modulok A LOGO!-hoz a következŒ kommunikációs modulok csatlakoztathatók: Szimbólum Név LOGO! CM AS Interfész Tápellátás 24 V DC Bemenet a LOGO! fizikai bemenetei után következŒ 4 bemenet (In … In+3) Maximum 16 virtuális digitális bemenet (I). Group IIC Tx • FM tanúsítvány Factory Mutual Research (FM) a következŒ szabványokhoz Szabvány osztály száma 3611. Régi eszközei környezetbarát újrafeldolgozása és hulladékkezelése érdekében lépjen kapcsolatba egy tanúsított elektronikus hulladékkezelŒ központtal.UL 508 (ipari vezérlŒ eszközök) . C. LOGO! CM EIB/KNX 24 V AC/DC Tanúsítványok és jóváhagyás A LOGO! cULus és FM tanúsítványokkal rendelkezik.2 No.CSA C22. Underwriters Laboratories Inc. Division 2. Zone 2. Loc. (UL) az alábbi szabványokhoz . maximum 8 virtuális analóg bemenet (AI) Kimenet a LOGO! fizikai kimenetei után következŒ 4 kimenet (Qn … Qn+3) Maximum 12 virtuális digitális kimenet (Q). Ausztrál azonosító Termékeink az oldalukon megtalálható címke szerint megfelelnek az AS/NZS 2064:1997 (Class A) szabványnak. Újrafeldolgozás és hulladékkezelés A LOGO! egységek teljesen újrafelhasználhatók. 3810 Alkalmazása JÓVÁHAGYVA Class I. 142 (Folyamat szabályzó eszközök) . • cULus Haz. alacsony szenynyezŒanyag tartalmunknak köszönhetŒen. Group IIC Tx Megjegyzés: Az aktuális tanúsítványok megtalálhatók az adott modul adattábláján.

• A lehetŒ legrövidebb vezetékhosszakat alkalmazzuk. • A modul szerelése vagy bekötése elŒtt mindig áramtalanítsa azt. hogy a LOGO! bekötése az aktuális szabványnak megfelelŒen történjen. 2. vegye figyelembe a következŒ irányelveket: • Mindig gyŒzŒdjön meg róla. • Mindig az adott áramnak megfelelŒ vezeték keresztmetszetı kábelt használja. • Biztosítani kell a vezetékek megfelelŒ hajlékonyságát. Vezeték párokat alkalmazzunk: semleges vezetŒt a fázis. Az eszköz szerelésének és üzemeltetésének a nemzeti és regionális szabványokkal összhangban kell történnie. 14 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 15 . – Az EIB busz kábel a többi vezetékkel párhuzamosan is fektethetŒ. ld. 2.3 fejezet.5 mm2 . Ha hosszabb vezetékre van szükség. A LOGO! bekötéséhez használjon 1.3 fejezet • Mindig ügyeljen a csavarok maximális meghúzó nyomatékára! A maximális nyomaték: 0. vagy jelvezetékkel együtt.2. amelyek veszélyes környezetben vannak. Az Ön alkalmazásának megfelelŒ szabványokról és szabályokról a helyi hatóságtól szerezhet információt.2 A LOGO! szerelése és bekötése Általános irányelvek A LOGO! szerelésekor és bekötésekor kérjük. akkor az árnyékolt kábel legyen.5mm2 vezeték keresztmetszetı kábelt.5 N/m. • Mindig különítsük el: – az AC vezetékeket – a nagy feszültségı DC és nagy mıködési frekvenciájú vezetékeket – az alacsony feszültségı jelvezetékektŒl. ld. • Alkalmazzunk megfelelŒ túlfeszültség védelmet azoknál a vezetékeknél.

A LOGO! szerelése és bekötése • Ne kössünk külsŒ áramforrást párhuzamosan a DC kimenetek terheléseivel. Ez visszáramot eredményezhet a kimeneten, hacsak nincsen diódás, vagy egyéb védelem a konfigurációban. Az eszköz megbízható mıködése csak tanúsított alkatrészek használata esetén biztosított.

A LOGO! szerelése és bekötése Megbízhatóság A LOGO! eszközök és azok összetevŒinek maximális megbízhatósága a fejlesztés és gyártás során alkalmazott kiterjedt és költséghatékony méréseknek köszönhetŒ. Ez a következŒket foglalja magában: • Kiváló minŒségı anyagok alkalmazása • Az összes áramkörnél a legrosszabb esettel számolva • Az összes alkatrész szisztematikus és számítógéppel segített ellenŒrzése • Az összes nagybonyolultságú áramkör (pl. processzor, memória) beépített • MOS IC-k kezelésekor a statikus feltöltŒdést mérésekkel elŒzik meg • A gyártás különbözŒ fázisaiban szemrevételezéses ellenŒrzés történik • Folyamatos hŒmegfutás teszt emelt környezeti hŒmérsékleten, több napon keresztül • Számítógéppel vezetett alapos végellenŒrzés • Az összes visszaküldött rendszer és alkatrész statisztikai kiértékelése lehetŒvé teszi a megfelelŒ korrekciós mérés azonnali bevezetését • A fontos vezérlŒeszközök ellenŒrzése online tesztekkel (ciklikus megszakítás a CPU-nál, stb.) Ezeket a méréseket nevezik alapvetŒ méréseknek. Kivitelezési tesztek Önnek azonban biztosítania kell az üzem biztonságát. A rendszer végsŒ átadása elŒtt Önnek el kell végeznie a teljes mıködési ellenŒrzést, valamint a szükséges biztonsági ellenŒrzéseket. Az ellenŒrzés során a lehetséges elŒre látható hibákat is figyelembe kell venni. Ezzel Ön elkerül minden, üzemeltetés közben felmerülŒ üzemet vagy személyt fenyegetŒ veszélyt.

Megjegyzés A LOGO! felszerelését és bekötését olyan képzett szakember végezze, aki az általánosan alkalmazandó elektronikai szabályokat, valamint az adott helyzetre vonatkozó szabványokat és elŒírásokat egyaránt ismeri. Szereléskor vegye figyelembe A LOGO!-t fix, elzárt helyre (burkolat mögé, kapcsolószekrénybe) történŒ telepítésre tervezték. Figyelmeztetés Nyitott berendezések Halál, súlyos sérülés vagy jelentŒs anyagi kár keletkezhet. A LOGO! modulok nyitott berendezések. Ez azt jelenti, hogy csak szekrénybe vagy dobozba szerelhetŒk. A szekrény vagy doboz csak szerszámmal vagy kulccsal legyen nyitható, és csak felhatalmazott, vagy jóváhagyott személy nyithatja ki. A LOGO! kezelése az elŒlapján keresztül korlátlanul megengedett.

Elektronikus vezérlŒ eszközök biztonsága Bevezetés A következŒ megjegyzés az elektronikai eszközökre azok típusától és gyártójától függetlenül egyaránt érvényes. 16
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

17

A LOGO! szerelése és bekötése Kockázatok Az összes esetben, ahol a hibaesemény anyagi kárt, vagy személyi sérülést okozhat, speciális mérésekre van szükség a berendezés biztonságának növelése és ezzel egyidejıleg a megfelelŒ körülmények megteremtése érdekében. Az ilyen alkalmazások esetében rendszerspecifikus és speciális szabályzás létezik. Ezeket a vezérlŒrendszer kialakításakor be kell tartani (pl. VDE 0116 az égés vezérlŒ rendszerek számára). Biztonsági funkciókat ellátó elektronikus eszközök esetében a hibák megelŒzése vagy kijavítása érdekében elvégzendŒ méréseket a berendezések veszélyessége alapján határozzák meg. Meghatározott veszélyességi fok fölött az elŒzŒleg említett alapmérések már nem elegendŒek. A vezérlésben további méréseket kell végrehajtani és tanúsítani. Fontos információ A kézikönyvben lévŒ utasításokat pontosan kell követni. A helytelen kezelés a hibák megelŒzésére szánt méréseket meghiúsítja, vagy további veszélyforrásokat okozhat.

A LOGO! szerelése és bekötése

2.1 Moduláris LOGO! felépítése
2.1.1 Maximális kiépítés
Maximális kiépítés analóg bemenetekkel rendelkezŒ LOGO!-ra (LOGO! 12/24RC/RCo és LOGO! 24/24o)
LOGO! Basic, 4 digitális modul és 3 analóg modul (példa)
I1......I6, I7, I8 AI1, AI2 I9...I12 I13...I16 I17...I20 I21...I24 AI3, AI4 AI5, AI6 AI7, AI8

LOGO! Basic
Q1...Q4

LOGO! LOGO! LOGO! DM 8 DM 8 DM 8
Q5...Q8 Q9...Q12 Q13...Q16

LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! DM 8 AM 2 AM 2 AM 2

Kiegészítésképen csatlakoztathat egy analóg kimenet modult is.

Maximális kiépítés analóg bemenetekkel nem rendelkezŒ LOGO!-ra (LOGO! 24RC/RCo és LOGO! 230RC/RCo)
LOGO! Basic, 4 digitális modul és 4 analóg modul (példa)
I1 . . . . . . . . . . . I8 I9...I12 I13...I16 I17...I20 I21...I24 AI1 , AI2 AI3, AI4 AI5, AI6 AI7, AI8

LOGO! Basic
Q1...Q4

LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! LOGO! DM 8 DM 8 DM 8 DM 8 AM 2 AM 2 AM 2 AM 2
Q5...Q8 Q9...Q12 Q13... Q16

Kiegészítésképen csatlakoztathat egy analóg kimenet modult is.

Nagysebességı /optimális kommunikációs teljesítmény A LOGO! Basic és a különbözŒ modulok közötti optimális és nagysebességı kommunikációs teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy elŒször a digitális, majd az analóg modulokat csatlakoztassa (fenti példák). (A PI szabályozó - speciális funkció kivétel: A PV értékhez használt analóg bemenetnek a LOGO! Basic-en, vagy a közvetlenül a LOGO! Basic-hez csatlakoztatott analóg bemenet modulon kell lennie.
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

18

19

A LOGO! szerelése és bekötése Javasoljuk, hogy a CM AS Interfészt a kiépítés jobboldali legszélsŒ pozíciójába szerelje. (Ha az AS Interfész feszültség hibás, a LOGO! rendszer és a CM AS Interfész bŒvítŒ modultól jobbra elhelyezkedŒ bŒvítŒ modulok között a kommunikáció megszakad.) Megjegyzés A CM EIB/KNX- et mindig a jobboldali legszélsŒ pozícióba szerelje, mivel további interfész modulok nem csatlakoztathatók a CM EIB/KNX-hez.

A LOGO! szerelése és bekötése Áttekintés: BŒvítŒ modul csatlakoztatása LOGO! Basic-hez LOGO! Basic B i BŒvítŒ modulok
DM 8 12/24R, DM 16 24R DM 8 24, DM 16 24 DM 8 24R DM 8 230R, DM 16 230R AM 2, AM 2 PT100, AM 2 AQ CM

LOGO! 12/24RC LOGO! 24

x x x – x x x –

x x x – x x x –

x x x – x x x –

– – – x – – – x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

2.1.2 KülönbözŒ feszültségszintı elemeket tartalmazó kiépítés
Szabályok Digitális modulok csak azonos feszültségszintı eszközökhöz csatlakoztathatók. Analóg és kommunikációs modulok bármely feszültségszintı eszközökhöz csatlakoztathatók. Két hasonló DM 8-as bŒvítŒ modul lecserélhetŒ egy megfelelŒ DM 16 bŒvítŒ modulra (és fordítva) a program változtatása nélkül.

LOGO! 24RC LOGO! 230RC LOGO! 12/24RCo LOGO! 24o LOGO! 24RCo LOGO! 230RCo

Áttekintés: További bŒvítŒ modul csatlakoztatása egy bŒvítŒ modulhoz

Megjegyzés Két DM 8 12/24R csak 24 V DC mıködtetés esetén helyettesíthetŒ egy DM 16 24R-rel. Két DM 8 24R csak pozitív aktív szint esetén helyettesíthetŒ egy DM 16 24R-rel.

BŒvítŒ modul
DM 8 12/24R, DM 16 24R

További bŒvítŒ modulok
DM 8 24, DM 16 24 DM 8 24R DM 8 230R, DM 16 230R AM 2, AM 2 PT100, AM 2 AQ CM

DM 8 12/24R, DM 16 24R DM 8 24, DM 16 24
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

x x

x x

x x

– –

x x

x x

20

21

DM 16 230R AM 2. DM 16 24 DM 8 24R DM 8 230R. ami 2 vagy 4 alapegységnek felel meg. DM 16 230R AM 2. A bemutatott lépések az összes LOGO! Basic típusú és bŒvítŒ modul esetén alkalmazhatók. A 0BA3-as szériájú alapmodulokkal a fenti bŒvítŒ modul nem használható. • A LOGO! bŒvítŒ modulok 36 vagy 72 mm szélesek (DM 16…). AM 2 PT100. AM 2 PT100. 35 mm széles DIN kapocssínre kell felpattintani. vagy falra szerelni A LOGO! szélessége: • A LOGO! Basic 72 mm széles. AM 2 AQ CM AS Interface x – x x – x x – x – x – x x x x x x x x x – x x 2. Megjegyzés A következŒ ábrán egy példa látható a LOGO! 230RC és egy digitális modul fel. 22 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 23 .és leszerelésérŒl.és leszerelése Méretek A LOGO! méretei megfelelnek a Din 43880 elŒírásnak. A LOGO!-t EN 50022 szerinti. DM 16 24R A LOGO! szerelése és bekötése További bŒvítŒ modulok DM 8 24. DM 8 24 R DM 8 230R.1.vagy leszerelése elŒtt mindig kapcsolja ki a tápellátást.A LOGO! szerelése és bekötése BŒvítŒ modul DM 8 12/24R.2 A LOGO! fel. AM 2 AQ CM 2. A LOGO! AM 2 AQ analóg modul 0BA4-es szériájú alapmodulhoz való csatlakoztatása esetén csak a 0BA4-es eszköz által támogatott funkciókat használhatja.3 Kompatibilitás Az összes jelenleg kapható bŒvítŒ modul teljesen kompatibilis a 0BA3 és 0BA4 szériák alapmoduljával. ami 4 alegységnek felel meg. Figyelmeztetés BŒvítŒ modul fel.

amíg az ütközik a LOGO! Basic-kel LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 24 25 . Akassza rá a LOGO! Basic modult a sínre.1 Felszerelés DIN sínre Felszerelés Hogyan szereljen fel egy LOGO! Basic-et és egy digitális modult DIN sínre? LOGO! Basic: 1. nyomja lefelé az alsó végét.A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése 6.2. 1 3 6 További bŒvítŒ modul felszerelése esetén ismételje meg a 3. és 2. A LOGO! Basic /LOGO! bŒvítŒ modul jobb oldalán távolítsa el a csatlakozó fedelét 4. Ebben a véghelyzetben a csúszó retesz beakad a LOGO! Basic-be 2. lépéstŒl a 6. lépésig tartó szakaszt. Csúsztassa balra a digitális modult. 5 Megjegyzés A legszélsŒ bŒvítŒ modul bŒvítŒ interfészének fedettnek kell maradnia 2 4 LOGO! digitális modul: 3. Helyezze a digitális modult a sínre a LOGO! Basic jobb oldalán 5. A hátsó retesznek be kell akadnia. hogy az felpattanhasson a sínre. Csavarhúzó segítségével tolja a rögzítŒ elemet balra.

Ismételje meg a lépéseket 1-tŒl 4-ig minden további bŒvítŒ modul esetén. Csúsztassa a bŒvítŒ modult jobbra 3. A LOGO! szerelése és bekötése …. 2 1 4 3 A B 26 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 27 .amennyiben Ön legalább egy bŒvítŒ modult csatlakoztatott a LOGO! Basic-hez B rész 1. Billentse le a bŒvítŒ modult a profil sínrŒl. legszélsŒ modullal kezdenie. tanácsos a leszerelést a jobboldali. 1 2 Megjegyzés Ha több mint egy bŒvítŒ modult csatlakoztatott. Csavarhúzó segítségével tolja az egyesítŒ csúszó reteszt jobbra 2.leszerelni kívánt modul csúszó retesze nincs a mellette levŒ modulba akasztva. Helyezze a csavarhúzót a csúszó retesz alján levŒ fülbe és húzza azt lefelé 4. hogy a fel.. GyŒzŒdjön meg róla. Billentse le a LOGO! Basic-et a DIN sínrŒl.A LOGO! szerelése és bekötése Leszerelés A LOGO! leszereléséhez ………… ha csak egy LOGO! Basic-et szerelt fel: A rész 1. Helyezzen egy csavarhúzót a csúszó retesz alján lévŒ fülbe és mozgassa a reteszt lefelé 2.

Így Ön falra tudja szerelni a LOGO!-t a két rögzítŒ tolóka és két M4 csavar segítségével (meghúzónyomaték 0. 53. ha az alapmodul már eleve rendelkezik 8 bemenettel vagy 4 kimenettel.5 +/– 0.2 rögzítŒ tolóka 98 +/– 0.2 35. az alábbi ábrán látható sablon segítségével ki kell alakítani a furatokat.8 és 1.2.5 +/– 0.és kimenetek jelölésére. 28 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 29 .2 N/m között 1 LOGO! Basic 2 LOGO! BŒvítŒ modul két alegységgel 2.2 N/m között).3 LOGO! feliratozás A szürke téglalap alakú területek a modulokon a LOGO! modulok címkézésére szolgálnak.5 +/– 0.2.2 Minden méret mm-ben Furat M4 csavar számára Meghúzónyomaték 0. Ebben a kapcsolásban meg lehet adni a bemenetek +8 delta faktorát vagy a kimenetek +4 delta faktorát. BŒvítŒ modulok esetén a szürke területeket például használhatóak be.2 Falra szerelés Falra szerelés esetén elŒször az eszköz alján lévŒ csúszó reteszeket húzza kifelé.3 1 2 2 2 n x 35.A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése Fúrósablon a falra szereléshez MielŒtt falra szerelné a LOGO!-t. 2.8 és 1.

amelynek az üzemfeszültsége legalább 20%-kal a névleges feszültség fölött van. Az AS Interfész busz meghajtásához AS Interfész áramforrás szükséges (30 V DC) ami az adatok és a feszültség párhuzamos átvitelét teszi lehetŒvé a kódoló (encoder) számára egy egyvezetékes vonalon.0A EIB/KNX: 0. a hálózati frekvenciákra és áramfelvételre vonatkozó további információkat az eszközzel együtt szállított gyártmányismertetŒ és az A függelék mıszaki adatai tartalmazzák. Védelem olvadóbiztosítékkal ha szükséges (ajánlott) a következŒkhöz: 12/24RC…: 0. 2. AC tápfeszültséggel L+ M I1 I2 I3 I4 I5 L1 N I1 I2 I3 I4 2. A LOGO! 24-V és 12-V változatok 24 V DC.A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése Megjegyzés A hálózati hibák egy járulékos élt eredményeznek.08A A feszültséglökések kiszırésére. • 1 x 2. LOGO! …. például speciális élvezérelt mıveleteknél. A csatlakozásokhoz nincs szükség kábelsarukra. Megjegyzés A LOGO! egy kettŒs szigetelésı kapcsoló-berendezés. Áramkör védelem AC feszültséggel Az energiaforrás feszültségcsúcsainak kiszırésére egy fémoxid varisztor (MOV) csatlakoztatására van lehetŒség. S10K275).3. A varisztor (MOV) üzemfeszültségének legalább 20%-kal a névleges feszültség fölött kell lennie (pl. Az alábbi keresztmetszetı vezetékek használhatóak. 24 V AC vagy 12 V DC tápellátással mıködnek. FöldelŒ vezeték csatlakoztatására nincs szükség. DC tápfeszültséggel L+ M L1 N Megjegyzés A szerelés befejezése után mindig fedje le a csatlakozókat! A LOGO! megfelelŒ érintésvédelme érdekében a helyi szabványokat be kell tartani.4…0.3 A LOGO! bekötése A LOGO! bekötéséhez használjon 3 mm-es pengéjı csavarhúzót.5 N/m vagy 3…5 lbs/in A LOGO! csatlakoztatása Tápfeszültség csatlakoztatása a LOGO!-hoz: LOGO! ….5 mm2 • 2 x 1. Az utolsó megszakítatlan ciklus adatai a LOGO!-ban tárolva vannak.1 Tápfeszültség csatlakoztatása A LOGO! 230-V változatok 115 V AC/DC és 240 V AC/DC névleges feszültséggel mıködnek. A megengedhetŒ feszültségingadozásokra. helyezzen el egy varisztort (MOV). LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 30 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 31 . A CM EIB/KNX-et a LOGO! vezérlŒ kommunikációs moduljának tervezték és 12/24 AC/DC hálózati tápfeszültséget igényel.5 mm2 minden kettŒs csatlakozáshoz Meghúzónyomaték: 0.8A 24: 2.

0 mA < 5 V DC < 1.05 mA > 79 V AC > 0.5kV. A LOGO! DM 8 230 R bemeneti nem csatlakoztathatók különbözŒ fázisokhoz. I6 0 kapcsolási állapot BemenŒ áram 1 kapcsolási állapot BemenŒ áram < 5 V DC < 1.0 mA > 12 V DC > 2.1 mA LOGO! 24/24o LOGO! DM 8 24 I1 .05 mA > 8 V DC > 0..0 mA > 12 V DC > 2. Azonos csoporton belül az összes bemenetet azonos fázisról kell mıködtetni.2 A LOGO! bemeneteinek bekötése Követelmények A bemenetekre érzékelŒ eszközöket csatlakoztathat például: pillanatkapcsolókat. I5-tŒl I8-ig L2 fázison.A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése 2.05 mA > 8 V DC > 0..5 mA LOGO! 24 RC/RCo (DC) LOGO! DM 8 24R (DC) < 5 V DC < 1.0 mA < 40 V AC < 0. Ha azonban olyan kapcsolót használ.0 mA > 12 V DC > 2. fényérzékelŒket. 10nF LOGO! DM 16 LOGO! DM 16 LOGO! DM 16 LOGO! DM1 6 24R 24 230R (AC) 230R (DC) 0 kapcsolási állapot BemenŒ áram 1 kapcsolási állapot BemenŒ áram < 5 V DC < 1.08 mA 3SB1420-3D X-capacitor 2. ha a kapcsoló nincs zárva. fénysorompókat..3. stb. A parázsfénylámpán keresztül folyó áram lehetŒvé teszi a LOGO!-nak. A LOGO!-hoz csatlakoztatható érzékelŒk jellemzŒi: LOGO! 12/24RC/RCo LOGO! DM 8 12/24R I1 . hogyan csatlakoztasson egy parázsfénylámpás kapcsolót a LOGO!-hoz.03 mA > 79 V DC > 0.1 mA Megjegyzés A LOGO! 230/RC/RCo és DM 16 230 R bŒvítŒmodul digitális bemenetei két csoportra oszthatók.5 mA I7.05 mA > 79 V DC > 0.. L1 N C rendelési száma: Siemens Switchgear & Sistems C L1 N LOGO! 24 RC/RCo (AC) LOGO! DM 8 24R (AC) 0 kapcsolási állapot BemenŒ áram 1 kapcsolási állapot BemenŒ áram < 5 V AC < 1. ahol a parázsfénylámpa saját tápellátással rendelkezik.08 mA LOGO! 230 RC/RCo (DC) LOGO! DM 8 230R (DC) < 30 V DC < 0. I8 < 5 V DC < 0.03 mA > 79 V AC > 0. Példa: I1-tŒl I4-ig az L1 fázison.5 mA I7.0 mA > 8 V DC > 1. minden csoport négy bemenetet tartalmaz. hogy akkor is '1' állapotot érzékeljen.5 mA LOGO! 230 RC/RCo (AC) LOGO! DM 8 230R (AC) < 40 V AC < 0. I8 < 5 V DC < 0.0 mA > 12 V AC > 2. I6 < 5 V DC < 1. ÉrzékelŒk csatlakoztatása Parázsfénylámpák és 2 vezetékes közelítéskapcsok csatlakoztatása LOGO! 230RC/230RCo vagy LOGO! DM 8 230R (AC) és LOGO! DM 16 230R (AC)-hez Az alábbi ábra megmutatja. ez a hatás nem alakul ki. KülönbözŒ fázis csak az egyes csoportok között lehetséges.08 mA < 30 V DC < 0.0 mA > 8 V DC > 1.08 mA 32 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 33 . kapcsolókat.

6 k 34 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 35 . Az I7 és I8 analóg bemenetként való használata esetén csak a 0-10 V DC tartomány érhetŒ el. Potenciométer csatlakoztatása az I7 / I8 bemenetekhez Ahhoz. A B függelék tartalmaz egy teszt rutint. a bemeneti feszültségtŒl függetlenül egy soros ellenállást kell a potenciométer bemeneti oldalára kapcsolni (ld. A bemenet üzemmódját a LOGO! programban kell definiálni. Ezzel szemben a LOGO!.A LOGO! szerelése és bekötése Vegye figyelembe a használt 2 vezetékes közelítéskapcsolók nyugalmi áramát. Ezért hasonítsa össze a közelítéskapcsolók nyugalmi áramát a bementek A függelékben szereplŒ mıszaki adataival. A program végrehajtási idejét a program mérete határozza meg. Egyes 2 vezetékes közelítéskapcsolók nyugalmi áramszintje elég nagy lehet ahhoz. A LOGO! szerelése és bekötése Megjegyzés Az I5 és I6 gyorsbemenetek azonosak a régebbi 0BA0 0BA4-es verziójú készülékekben lévŒkkel. hogy túlfeszültség hatására nem megy tönkre! 230 V AC hálózat esetén a '0' állapot biztosításához az N és a bemenet közötti feszültség nem lehet nagyobb. alább).L verziókhoz írt programokon (gyorsbemenetek I11/I12) változtatni kell. A LOGO! 12/24RC/RCo és LOGO24/24o különleges tulajdonsága • Gyorsbemenetek: I5 és I6 Ezek a készülékek gyorsszámláló bemenettel is rendelkeznek (elŒre/hátraszámlálók. hogy a LOGO! az új logikai állapotot érzékelni tudja. • Analóg bemenetek: I7 és I8 A LOGO! 12/24RC/RCo és 24/24o verziójának I7 és I8 bemenete egyaránt használható hagyományos digitális és analóg bemenetként. még a 4. ezért az azokban megírt programot a LOGO! SoftComfort programozó szoftverrel át lehet helyezni anélkül. hogy ezeken a funkciókon változtatni kellene.5kV. Meghibásodás esetén ez a kondenzátor típus biztonságosan szétkapcsol. A következŒ potenciométer és a hozzá tartozó soros ellenállás értékeit javasoljuk. Megoldás A hatás elnyomására használja a következŒ rendelési számú Siemens alkatrészt: Capacitor 3SB 1420-3D. hogy kiváltsa a logikai '1' állapotot a LOGO! bemenetén. mint 40V. vagy 1-0 állapotváltozás után a bementen a jelnek legalább egy programciklus idŒtartamáig fenn kell állnia ahhoz. küszöbkapcsoló). A megfelelŒen kiválasztott kondenzátor feszültségszintje akkora. Alternatív megoldásként használhat 'X' kondenzátort. Ld. melynek adatai 100nF és 2.. A bŒvítŒ modulok nem rendelkeznek gyorsbemenettel. Körülbelül tíz parázsfénylámpát lehet a kondenzátorhoz csatlakoztatni. Megszorítások • Állapotváltozások 0 1/1 0 0-1. Feszültség 12 V 24 V Potenciométer 5k 5k Soros ellenállás – 6. hogy a 10V-os maximum értéket a potenciométer egy teljes körülfordulással elérje. Az I7 / I8 bemenetek digitális funkciókat biztosítanak. Az elŒbb említett korlátozások nem érvényesek ezekre a gyorsbemenetekre.. amellyel meghatározható a pillanatnyi ciklusidŒ. az AI1 és AI2 pedig analóg funkciókat.1 fejezetben.

ÉrzékelŒk csatlakoztatása ÉrzékelŒk csatlakoztatása a LOGO!-hoz: LOGO 12/24 … L+ M *) Ezeknek az eszközöknek a bemenetei nincsenek leválasztva. … és a cULus) nem engedik meg különbözŒ fázisok egy AC bemenet csoporton belüli alkalmazását. mindegyik 4 bemenetet tartalmaz. 24/24o modulok esetén megcsapolhatja az analóg jeleket a tápfeszültség és a földpotenciál között. … és IEC 61131-2. csavart és árnyékolt érpárt használjon. L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 A LOGO! szerelése és bekötése LOGO! 230… L3 L2 L1 N Az eszköz bemenetei 2 csoportot alkotnak.. így a potenciométer egy teljes körülfordulásával 10 V kerül a bemenetre.A LOGO! szerelése és bekötése Ha potenciométert használ és 10 V a bemenŒ feszültség maximális értéke. hogy a 24V bemenŒ feszültségbŒl 14 V a soros ellenállásra jusson. A LOGO! AM 2 PT100 bŒvítŒ modul Pt100 bemeneteket biztosít. Megjegyzés A LOGO! AM 2 bŒvítŒ modul további analóg bemeneteket biztosít. 12 V bemenŒ feszültség esetén ez elhanyagolható.20 mA 2 Referencia áram M Feszültségmérés Árammérés 36 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 37 .) PE 1 Föld 2 Árnyékolás 3 RUN/STOP 3 3. sem egy digitális modulon belüli alkalmazását. csak a különbözŒ csoportok esetén. Analóg jelekhez mindig a lehetŒ legrövidebb. biztosítania kell. A LOGO! 12/24RC/RCo és LOGO! L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I8 Figyelmeztetés Hatályos biztonsági elŒírások. ezért szükségük van egy referencia potenciálra (földpotenciál). vagy analóg mérŒvezeték árnyékolásának bekötésére. (VDE0110.. DIN sín 1 M L + I1 M1 U1 I2 M2 U2 Áram 0. LOGO! AM 2 L + M PE L+ M L+ M csatlakozó földelés. Azonos csoporton belül nem használhat különbözŒ fázist. (* = soros ellenállás 24 V DC-nél.

1 -os vezeték ellenállás arányosan +2.M2+ IC2 M2- M1+ IC1 M1.5 °C mérési hibát okoz. • A jeladó vezetéket csak egy oldalon kösse be és csak az AM 2 / AM 2 PT100 / AM 2 AQ bŒvítŒmodul PE csatlakozójába. • A jeladó tápjának földelését csatlakoztassa a bŒvítŒmodul PE csatlakozójába. A 2 vezetékes csatlakozás esetén rövidre kell zárnia az M1+és IC1 vagy M2+ és IC2 csatlakozást. A kábel nem lehet hosszabb 10 méternél. A mérŒvezeték ohmos ellenállása okozta hiba ebben a kapcsolatban nincs kompenzálva.M2+ IC2 M2- Pt100 Pt100 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 38 39 . 3. Az analóg értékek ingadozásának elkerülése érdekében a fenti modulok esetén a következŒket kell tenni: • Csak árnyékolt kábelt használjon. LOGO! AM 2 PT100 Két vagy három vezetékes Pt100 rezisztív hŒelemet egyaránt csatlakoztathat a modulhoz. 3 vezetékes L+ M L+ M RUN/ STOP PE PE RUN/ STOP M1+ IC1 M1. A 3 vezetékes technika megszınteti a vezetékhossz (ohmos ellenállás) befolyását a mérési eredményre. vagy az árnyékolás bekötésének elmulasztása következtében jöhet létre. Kétvezetékes érzékelŒ csatlakoztatása a LOGO! AM 2-höz A kétvezetékes érzékelŒ bekötésének módja a következŒ: 1. csatlakoztassa a negatív / föld csatlakozót a tápegységen az ellenállásmérŒ mérŒvezetéknek árnyékolásához. • Kerülje a LOGO! AM 2 PT100 bŒvítŒmodul földeletlen táppal való használatát (potenciál független). 2. Az érzékelŒ földcsatlakozását csatlakoztassa a megfelelŒ M bemenetre (M1 vagy M2) az AM 2 modulon. Ha az elkerülhetetlen. Az érzékelŒ kimenetét csatlakoztassa az U csatlakozóra (0 … 10 V feszültségmérés) vagy az I csatlakozóra (0 … 20 mA árammérés) az AM 2 modulon. 2 vezetékes L+ M L+ M A LOGO! szerelése és bekötése Megjegyzés Az analóg értékek ingadozása az analóg mérŒeszköz és a LOGO! AM 2 / AM 2 PT100 modul közötti vezeték árnyékolásának hibás bekötése. • A jeladó kábel a lehetŒ legrövidebb legyen.A LOGO! szerelése és bekötése Az elŒzŒ ábrán egy példa látható négyvezetékes árammérésre és kétvezetékes feszültségmérésre. Csatlakoztassa az érzékelŒ plusz csatlakozóját a 24 Vos tápfeszültségre (L+).

A relés kimenetekhez való csatlakozás követelményei A kimenetekre különbözŒ terhelések csatlakoztathatók. pl.3 Kimenetek bekötése LOGO! … R… A LOGO! … R… kimenetei relék. Szilárdtest kimenetekhez való csatlakozás körülményei A LOGO!-hoz csatlakoztatott terhelésnek a következŒ jellemzŒvel kell rendelkeznie: • A kapcsolható áramerŒsség maximális értéke 0.3 A max. A relék érintkezŒi el vannak szigetelve a tápegységtŒl és a bemenetektŒl. 40 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 41 . motorok. DM 8 24 2. A szilárdtest kimenetek rövidzár és túlterhelés védettek. lámpák. DM 8. pl. Terhelés: 24 V DC. védŒkapcsolók.3. A terhelésekhez külön tápegység nem szükséges.3 A kimenetenként. Bekötés A terhelés csatlakoztatása a LOGO! … R…-hez az alábbiak szerint történik. A LOGO! …R…-hez csatlakoztatható terhelések jellemzŒirŒl információt az A függelékben talál.A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése LOGO! szilárdtest kimenettel A szilárdtest kimenettel rendelkezŒ LOGO! verziók arról ismerhetŒk fel. 0... hogy a nevükbŒl az R betı hiányzik.R 1 Q5 2 1 Q1 2 1 Q2 2 1 Q6 2 Q5 M Q1 M Q2 M Q6 M Terhelés Terhelés Terhelés Terhelés A védelem maximum 16 A-es B16-os karakterisztikájú automata biztosítóval lehetséges. stb. fénycsövek. Bekötés A terhelés csatlakoztatása a szilárdtest kimenetı LOGO!hoz az alábbiak szerint történik. mivel a LOGO! ellátja azokat tápfeszültséggel. 5SX2 116-6 megszakító (ha szükséges).

2. Prog. RUN/STOP BUS Megjegyzés Részletes információkat a LOGO! EIB buszon keresztüli hálózatba kapcsolásáról a LOGO! CM EIB/KNX dokumentációban különösen a Micro Automation Set 8ban talál. Az AS Interfész buszon a címet felszerelés elŒtt és után egyaránt beállíthatja.fekete érpár használt.. V2: 0-10 V DC R: min.5 AS Interfész busz csatlakoztatása A modul címének az AS Interfész buszon való beállításához címzŒ egységre van szükség. zöld jelzés világít. a fehér .10V) 1 V1+ M1 V2+ M2 V1.3.4 EIB busz csatlakoztatása A csatlakozás kétpólusú csavaros csatlakozókkal (+ és -) történik. azaz a LOGO! által nem használt be. Hálózatba kapcsolás EIB buszon keresztül 2 RUN/STOP PE OUTPUT 2x(0. Programozás üzemmódban narancsszínı LED világít.A LOGO! szerelése és bekötése LOGO! AM 2 AQ L+ M A LOGO! szerelése és bekötése CM EIB/KNX programozás üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a „Prog “ gombot./ kimenetek segítségével. Minden cím csak egyszer használható.sárga érpárt nem kell csatlakoztatni. 5 kΩ 0-10 V A CM EIB/KNX lehetŒvé teszi a kommunikációt a LOGO! és az EIB között az EIB-be . Ha a felszerelt modul címzése a címzŒaljzaton keresztül történik. 0-10 V R R 2. Megjegyzés L+ M L+ M Ž Föld  DIN sín A „Prog “ gombot ne nyomja meg túl erŒsen. A CM EIB/KNX kitölti a LOGO! teljes be-/kimeneti képmását. az AS Interfész feszültséget elŒzŒleg biztonsági okokból le kell kapcsolni.kimenetek EIB-n keresztül használhatóak.3. 42 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 43 . Az érvényes címek tartománya 1-tŒl 31-ig tart. Ha a busz csatlakozás rendben. + – EIB Csak a piros .

és kimeneteinek. CSA C22. Ezért két LOGO! eszköz közötti közvetlen adatcsere nem lehetséges. mint 12 fizikai kimenetet vagy 20 fizikai bemenetet használ. • LOGO! alap modul + CM AS-I. Az adatcsere minden esetben egy AS Interfész vezérlŒn keresztül történik. Ahhoz. Qn+2 Qn+3 Az „n“ bŒvítŒmodul LOGO! Basic-hez képest elfoglalt helyétŒl függ. Ha több. hogy AS Interfész buszon keresztül adatokat küldjön a LOGO!-nak vagy adatokat kapjon tŒle Önnek a következŒkre is szüksége van. A LOGO! csak kiszolgáló egységként mıködhet az AS Interfész buszon. különösen a Micro Automation Sets 7 és 16 kiadványban vannak.142 szerint. UL 508. Megjegyzés GyŒzŒdjön meg róla. hogy elég hely van a LOGO! címtartományban az AS Interfész be. 44 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 45 . • Egy AS Interfész tápegység • Egy AS Interfész vezérlŒ (p.és kimenetek számait a LOGO! programkódban.2 No. EN 50178. Figyelmeztetés Az AS Interfészt és a LOGO! rendszert soha nem szabad elektromosan összekötni. már nincs lehetŒsége a CM AS Interfész használatára! Részletes információk a LOGO! AS Interfész buszon keresztül való hálózatba kapcsolására vonatkozóan a LOGO! CM AS Interfész dokumentációban. egy S7-200 CP234-2-vel vagy DP/AS-i Link 20E).A LOGO! szerelése és bekötése Logikai kiosztás LOGO! rendszer Bemenetek AS-I ADDR + – + – A LOGO! szerelése és bekötése RUN/STOP AS-I AS Interfész rendszer Kimeneti adatbitek D0 D1 D2 D3 Kimeneti adatbitek D0 D1 D2 D3 In In+1 In+2 In+3 Kimenetek Qn Qn+1 Hálózatba kapcsolás AS Interfész buszon keresztül AS Interfész buszhoz való csatlakozáshoz kommunikációképes LOGO! verzióra van szükség. Az „n“ jelzi a be. Használjon biztonsági leválasztást IEC 611312.

. A LOGO! válasza a bekapcsolásra az alábbiaktól függ: • • • • Van-e a LOGO!-ban tárolt program Van-e behelyezett programmodul (kártya) Van-e a LOGO!-nak kijelzŒje Mi volt a LOGO! bekapcsolás elŒtti állapota No Program Press ESC vagy (Üres) No program Press ESC Nincs program a memóriában (Programmal) >Program.. Card. mielŒtt a LOGO! alapmodul tápfeszültséget rákapcsolja ( vagy a két tápfeszültséget egyidŒben kapcsolja be)... hogy a LOGO!-hoz kapcsolt bŒvítŒ modul RUN üzemmódba át fog kapcsolni. Card.01234 Ahhoz. Setup..0123456789 2.123456789 1....... a következŒket ellenŒrizze: • • • A LOGO! és a bŒvítŒmodul között csúszóérintkezŒ a helyére van-e pattintva A tápfeszültség rá van-e csatlakoztatva a bŒvítŒmodulra Ezen kívül mindig gyŒzŒdjön meg róla. B1 & Q1 vagy (üres) >Program.. hogy biztos legyen benne.4. programmodulból (kártya) másolt programmal a LOGO!-ban LOGO! RUN üzemmódban Mo 09:00 2002-01-31 I: 0. 123456789 1. 123456789 1.0123456789 2. Start A LOGO! lehetséges válaszainak leírása a következŒ oldalon található. Start programmodulból (kártya) másolt programmal a LOGO!-ban 46 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 47 . 123456789 1. Setup......A LOGO! szerelése és bekötése A LOGO! szerelése és bekötése Kikapcsolás elŒtt Bekapcsolás után 2. Start tárolt programmal a LOGO! Program a memóriában (programmal) >Program..... Card...01234 tárolt programmal a LOGO! . Setup. ha nem így tesz akkor a LOGO! alapmodul induláskor nem fogja érzékelni a bŒvítŒmodult.0123456789 2.0123456 vagy (üres) Mo 09:00 09:00 2002-01-31 I: 0... LOGO! RUN üzemmódban B3: Par = 0300 Cnt = 0028 (programmal) ..4 Üzembehelyezés 2....01234 Q: 0. hogy a bŒvítŒmodul tápfeszültséget bekapcsolja..1 A LOGO! bekapcsolása / tápfeszültség bekapcsolása A LOGO!-nak nincs tápfeszültség kapcsolója. Mo 09:00 2003-01-27 I: 0.

Az eszköz készen áll a mıködésre.3 Üzemállapotok LOGO! Basic üzemállapotok A LOGO! Basic/Pure két üzemállapottal rendelkezik: STOP és RUN. Ha nincs program a LOGO!-ban. Nyomja meg a CM EIB/KNX gombját. Ha a programmodulban van program.2 verziót használva. ha több CM EIB/KNX van az EIB rendszerben. 2. akkor az aktuális értékek megŒrzŒdnek a hálózat kikapcsolása esetén is. V1. a feszültség visszatérése után a program törlŒdik a LOGO-ból. 8. Megjegyzés Ha programbetöltés közben tápfeszültség kimaradás következik be. Ha a LOGO!-ban. Az alkalmazás programot töltse le az eszközbe az EIB interfészen keresztül. az 1-9 lépéseket ismételje meg minden egyes CM EIB/KNX modullal. zöld jelzés világít.2-vel. Ha kijelzŒ nélküli változatot használ.. A LOGO! szerelése és bekötése 2. 6.Az EIB üzembehelyezésére vonatkozó korábbi részletes információk megtalálhatók a hozzá tartozó dokumentációban.4.o) az STOP állapotból automatikusan RUN-ra vált (a LED pirosról zöldre változik. a fizikai címek programozása véget ért. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 48 49 . amelyben a kikapcsolás elŒtt volt.A LOGO! szerelése és bekötése Jegyezze meg a LOGO! indításának négy egyszerı szabályát: 1. vagy a csatlakoztatott programmodulban (kártya). 7.2 A CM EIB/KNX üzembehelyezése 1. hogy a CM EIB/KNX programozás üzemmódba kerüljön. akkor a LOGO! beáll abba a mıködési állapotba. 3. Ezért ajánlatos az eredeti programot változtatás elŒtt a programmodulon (kártyán) vagy a PC-n (LOGO!Soft Comfort) lementeni. Csatlakoztassa a PC-t a soros EIB interfészhez. akkor az automatikusan átmásolódik a LOGO!-ba és az ott lévŒ korábbi programot felülírja. 5. Klikkeljen a 'Program Physical Address' menüpontra az ETS-ben. 2. 2. Konfigurálja az alkalmazás programot ETS2. Szükség van buszfeszültségre és tápfeszültségre.4. vagy állandó remanenciára kapcsolt funkciót alkalmaztak. (LOGO!. Indítsa el az ETS szoftvert az ETS2 1. vagy a programmodulban (kártyán) van tárolt program.siemens. A program elérhetŒ a (http://www.Abban az esetben.. Ha a busz csatlakozás rendben. 11. Programozás üzemmódban narancsszínı LED világít. akkor a kijelzŒvel ellátott LOGO!-n a No Program / Press ESC üzenet jelenik meg. Most bejelölheti a fizikai címeket az eszközön.de/logo) honlapon. A fizikai címek összeállítása: Terület / Vonal / Eszköz XX/XX/XXX 9. Ha a LED kialszik. Ha a LOGO!-nak legalább egy maradó funkcióját elŒzŒleg bekapcsolták. Az alkalmazás programja fut. Megjegyzés A „Prog “ gombot ne nyomja meg túl erŒsen. 3. narancssárga LED gyullad ki. 4. 10.) 4.

a kommunikáció a LOGO! Rendszer és a LOGO! CM AS Interfész bŒvítŒmodultól jobbra elhelyezkedŒ bŒvítŒmodulok között megszakad. csolat rendben. Mit csinál a LOGO!: • A bemenet adatait nem olvassa • A programot nem hajtja végre • A relés csatlakozók nyitottak vagy a szilárdtest kimenetek kikapcsoltak.o-nál nem) Zöld LED világít (csak a LOGO!. a kapcsoló kimenetek törlése 40-100 ms múlva megtörténik. Az AS-I LED világít Zöld Az AS Interfész kommunikáció rendben. kommunikáció rendben.o-nál) A (RUN/STOP) LED világít Zöld (RUN) A bŒvítŒmodul kommunikál a tŒle balra lévŒ eszközzel. pirosan vagy narancssárgán világít. pirosan világít vagy pirosan/sárgán villog. Mit csinál a LOGO!: • A LOGO! olvassa a bemenetek állapotát. Narancs/Sárga A bŒvítŒmodul a beállítási fázisban van.. kommunikációs állapotai A CM AS Interfész három. Piros A buszkapcsolat megszakadt.o-nál nem) A LOGO! programozott módba kapcsolva (a LOGO!.. mıködési állapotok A LOGO! bŒvítŒ modulok három mıködési állapotot ismernek: a LED (RUN / STOP) zölden. 50 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 51 . • Ha a kommunikáció megszakad.A LOGO! szerelése és bekötése STOP • A kijelzŒn látható: 'No Program' (a LOGO!. • • • • A CM AS Interfész. Megjegyzés A hálózat bekapcsolása után a rendszer gyorsan végigkapcsolja a LOGO! 24/24o kimeneteit. Zöld Buszkapcsolat rendben.o-nál) • A LOGO! szerelése és bekötése RUN A kijelzŒn: a bemeneteket és a kimeneteket figyelŒ maszk (START után a fŒmenüben) (a LOGO!. nincs programozási módban. Szabadon hagyott csatlakozónál egy 8 V-nál nagyobb feszültség léphet fel. maximum kb. A CM EIB/KNX kommunikációs állapotai A CM EIB/KNX három.. 100 ms-ig... terhelt kimenet esetén ez az idŒ mikrosekundumra csökkenhet. Narancs A programozási mód aktív és a buszkapcsolat rendben. kommunikációs állapotban lehet: A LED zölden. Javaslat: Helyezze a CM AS Interfész modult a konfiguráció jobbszélsŒ helyére... • A LOGO! a futtatott programmal meghatározza a kimenetek állapotát. Piros Piros/Sárga A buszkapcsolat A programozási mód aktív és a buszkapmegszakadt.o-nál nem) A LOGO! paraméterezés üzemmódba kapcsolva (a LOGO!.. Piros (STOP) A bŒvítŒmodul nem kommunikál a tŒle balra lévŒ eszközzel.o-nál nem) Piros LED világít (csak a LOGO!.. kommunikációs állapotban lehet: A LED zölden.. A CM AS Interfész viselkedése kommunikációs hiba esetén • Ha az AS Interfész feszültség hibás... • A LOGO! be vagy kikapcsolja a relés/ szilárdtest kimenneteket. pirosan világít vagy pirosan/sárgán villog. A busz LED világít LOGO! bŒvítŒ modulok.

tesztelheti. módosíthatja és nyomtathatja a LOGO! programját.A LOGO! szerelése és bekötése A CM EIB/KNX viselkedése kommunikációs hiba esetén • LOGO! feszültség hiba A LOGO! tápfeszültség hibája esetén. Ezekbe az egységekbe a LOGO! Soft Comfort szoftverbŒl. vagy ha a kommunikáció megszakad a LOGO! vezérlŒvel vagy a baloldali kommunikációs partnerrel. • Busz helyreáll A viselkedés paraméterezhetŒ a LOGO! konfigurációs ablakban. Megjegyzés A LOGO! kijelzŒpanel nélküli változatai. azaz a LOGO! 24o. A LOGO!. hogyan készítsen alkalmazásához LOGO! programot. 7-es Fejezetben és a C Függelékben 52 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 53 .o változatok direkt módon nem programozhatók. Lásd a 6. A bemeneteket az EIB a paraméterezéstŒl függŒen olvassa. A kijelzŒ nélküli LOGO! verziók nem alkalmasak az adatok programmodulra (kártyára) írására. Itt újra hivatkozunk a LOGO!Soft Comfort-ra. • Rövidzár a buszon vagy a busz megszakadása A viselkedés paraméterezhetŒ az ETS (EIB Tool Software) felhasználói programjának LOGO! konfigurációs ablakában. Ebben a fejezetben bemutatjuk.. vagy program modul (kártya) segítségével más 0BA5-ös verziójú LOGO! eszközökbŒl tölthetŒk programok. Az esemény után öt másodperccel a piros LED világít.nem rendelkeznek kezelŒpanellel és kijelzŒ egységgel. a CM EIB/KNX elküldi a paraméterezett állapotokat. • CM EIB/KNX feszültség hiba A LOGO! EIB bemeneteit. A megjelenítés módját úgy választottuk meg. a LOGO! 12/24RCo. Ezeket a változatokat alapvetŒen kisgépek és berendezések sorozatgyártására szánjuk.. Ez a kézikönyv csak az aktuális LOGO! változatok segítségével történŒ programkészítést tárgyalja. mint az áramkörök kapcsolási rajzainak másféle módon történŒ megjelenítése. hogy az alkalmazkodjék a LOGO! kijelzŒ paneljének lehetŒségeihez. a LOGO! 24Rco és a LOGO! 230RCo . a kimenetek nullázódnak. Egy LOGO! program tulajdonképpen nem más. • CM EIB/KNX feszültség helyreáll A LOGO! vezérlŒ összes EIB kimenete frissül. a LOGO! programozó szoftverére. A LOGO! programozása ElsŒ lépések a LOGO!-val A programozáson jelen esetben valamilyen áramköri kapcsolás bevitelét értjük. 3. mivel a LOGO!Soft Comfort programozó szoftver kiterjedt Online súgót tartalmaz. amellyel Ön gyorsan és könnyen elkészítheti. A RUN/STOP LED egy másodperc múlva pirosan világít. • LOGO! feszültség helyreáll A LOGO! újraindul. a LOGO! vezérlŒ nullázza.-os. a LOGO! készülék felhasználásával.

amit…. Csak az AM 2 és AM 2 PT100. végrehajtható program. ez AQ és egy sorszám). 1 2 1 Q2 2 1 2 Q3 1 Q4 1 2 A LOGO! programozása 3. • ElŒször megismertetjük Önt két alapkifejezéssel. analóg LOGO! modulok esetén találhatók a bemenetek a készülék alsó részén. Az egyes kimeneteket a Q betı és egy sorszám jelöli (AM 2 AQ esetén.Elölnézetben a bemenetek csatlakozásai a LOGO! felsŒ részén találhatók.. • Ön közvetlenül bevihet a LOGO!-jába a harmadik lépésben.. Az ábrán a kimeneti csatlakozók az eszközök alsó részén helyezkednek el.) el is végezheti az elsŒ teszteket.20 mA) 1 1 Q9 2 1 1 2 Q10 2 Q12 Q1 Q7 22 2 Q8 2 A!3M3U3AI4M4 U4 1 Q11 Kimenetek Analóg bemenetek Az egyes bemeneteket az I betı és egy sorszám jelöli. stb. Ezt követŒen a megfelelŒ hardvert használva (kapcsolók. • A következŒ lépésben egy egyszerı. a csatlakozóval és a blokkal.A LOGO! programozása A fejezet elsŒ részében egy rövid példa nyújt segítséget a LOGO! használatának megismeréséhez. Egy több modult tartalmazó példa konfiguráció: Bemenetek L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 AI1 AI2 L+ M I9 I10 I11I12 L+ M L+ M L+ M I13I14I15 I16 RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP PE Q5 1 1 Q6 2 INPUT 2x (. Így a Kézikönyv elsŒ néhány lapjának átolvasása után máris az Ön rendelkezésére áll az elsŒ LOGO!-ban tárolt. 54 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 55 . hagyományos kapcsolás alapján elkészítjük a programot.10 V/.és kimenetekkel rendelkezik.1 Csatlakozók A LOGO! be.

AQ1 és AQ2. C és C . I8 I1. AQ2 Logikai ’1’ jel (be állapot) LétezŒ csatlakozó amely nincs használatban DM: Digitális modul AM: Analóg modul 56 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 57 . I4 és I5 .. I6. I24 AI1....A LOGO! programozása A LOGO! programozása A LOGO! következŒ csatlakozókat ismeri: Csatlakozók LOGO! Basic/Pure DM AM AM 2 AQ Megjegyzés A LOGO! képes a bŒvítŒ modulokon található be. Önnek nem kell egy blokk összes csatlakozóját felhasználnia. azonosítsa a nemhasznált csatlakozókat 'x'-el.és kimenetek valamint jelzŒbit blokkok állnak az Ön rendelkezésére: I1-tŒl I24-ig. A nemhasznált csatlakozók állapotát a program automatikusan úgy rögzíti. az '1' a feszültség alatti állapotot. AI8 nincs AQ1. a 'lo' (low) pedig a rögzített '0' állapotot. a 4 kurzorbillentyı C L .. Fejezetben talál.1 fejezetben található meg. lo és x. hogy az adott blokk megfelelŒ mıködését biztosítsa. A részletes információt a 4. Ha ezt inkább Ön kívánja megtenni. Q1-tŒl Q16-ig.. LOGO! 24/24o Kimenetek Q1.. I8 AI1. valamint 16 üres kimenet X1-tŒl X16-ig.. L L L Bemenetek LOGO! 230RC/RCo... C . állapotokkal.Q4 lo hi x Logikai ’0’ jel (ki állapot) I9 .. Q16 AI3. olvasására és kapcsolására a modulok típusától függetlenül.. AI8 nincs LOGO! 12/24RC/ RCo. I7.. LOGO! 24RC/RCo Két csoport: I1. A programozás megkönnyítése érdekében megismertetjük Önt a hi..és kimenetek felismerésére. Programíráshoz a következŒ be. A 'hi' (high) jelenti a rögzített '1' állapotot.. A bemenetek és kimenetek a '0' és '1' állapotokat vehetik fel. I24 Q5 . További információkat a „blokk“ kifejezéssel kapcsolatban a 3. AI1-tŒl AI8-ig. A '0' állapot jelenti a bemenet feszültségmentes állapotát. AI2 I9 ...3.. Szintén a rendelkezésre állnak a léptetŒregiszter bitek S1-tŒl S8-ig. M1-tŒl M24-ig és AM1-tŒl AM6-ig. A LOGO! csatlakozói A kivezetések fogalma a LOGO! valamennyi kimeneti és bemeneti csatlakozási pontját és azok állapotait jelenti.

ciklikus küldés. A felhasználói programot keresse a Siemens termékadatbázisában a J verziótól kezdve vagy http://www. dimmer/él) kiértékelése a digitális kimenetek számára az EIB/KNX használatával A felhasználói program ETS segítségével történŒ paraméterezésével kapcsolatos további részletek. Ez a tulajdonság az analóg feldolgozásra is jellemzŒ. a LOGO! modul minden egyes „hardver csatorna“-hoz és „virtuális csatorna“-hoz.de/logo • • • • • 58 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 59 .és kimeneti területének megosztása.de/gamma http://www.siemens. A CM EIB/KNX kommunikációs modul kommunikációs objektumainak viselkedése az EIB/KNX busz állapotának megváltozása esetén szintén paraméterezhetŒ. Egy-egy kommunikációs objektum van meghatározva.A LOGO! programozása A LOGO! programozása • Adattípus. erŒsítés). A LOGO! valósidejı órája vezérlŒként és kiszolgálóként is használható az EIB/KNX busszal. Egy „virtuális bemeneti csatorna“ használható busz állapotként azaz a buszfeszültség hiba kijelezhetŒ. Ebben az esetben az analóg értékek egyedi beállításait az ETS-ben kell paraméterezni. Az analóg értékek LOGO! beállításai (kiegyenlítés. adaptáció.2 EIB be-/kimenetek A „20 CO LOGO! 900E02“ felhasználói program vezérli a kommunikációt a LOGO! és az EIB/KNX busz között a CM EIB/KNX kommunikációs modul segítségével. A felhasználói program funkciói • A hardver konfiguráció megadása (a helyi digitális beés kimenetek.siemens. A felhasználói programot az ETS-ben (EIB Tool Software) paraméterezve beállítható a LOGO! be. nem befolyásolják a CM EIB/KNX kommunikációs modul analóg értékeit (a CM EIB/KNX analóg értékei mindig nyers értékek 0 és 1000 között). valamint az analóg bemenetek számának megadása) Time master vagy slave funkció választása I24 buszállapot jelként való használata Buszfeszültség hiba/helyreállás utáni viselkedés beállítása Bemenettípusok (monoflop/normál) megadására a digitális bemenetek számára az EIB/KNX használatával Kimenettípusok (normál. 3. mint „hardver csatorna“ és „virtuális csatorna“ az EIB/KNX buszon. analógérték változásának küldése az EIB/KNX és a LOGO! analóg bemeneteinek segítségével. az aktuális felhasználói programban találhatók meg.

hogy hogyan lehet egy hagyományos áramkört LOGO! programmá alakítani. a LOGO! hozzárendel ahhoz egy blokkszámot... Ezért vezettük be a blokkszámokat. hogyan hozhatók létre bonyolultabb áramkörök a LOGO! eszközeinek segítségével és hogyan lehet a blokkokat egymással. A 3. valamint a bemenetekkel és kimenetekkel összekapcsolni. azonban jelentŒsen nagyobb hatékonyságot tesznek lehetŒvé: • Impulzus relé • Számláló • Bekapcsolási késleltetés • Funkcióbillentyı • . Ön a blokkokat kapcsolja össze. Az I1 és I2 bemenetek itt az OR I1 blokkhoz csatlakoznak. Blokkszámok B2 x I1 I2 I3 x I4 I5 I6 1 B1 B3 Ezek a blokkok vannak összekapcsolva B1 x B2 B3 x 1 B1 1 Q1 B1 Q1 Böngészés a programban a billentyı segítségével. vagy a kapcsolódobozban kellett összehuzalozni. amely a bemeneti információt kimeneti információvá alakítja. B1 Bemenet x B2 I3 x 1 Q1 Ez a csatlakozó nincs felhasználva Blokk Kimenet A blokkszám kiosztása Amikor Ön behelyez egy új blokkot a programba.A LOGO! programozása A LOGO! programozása Blokk kijelzése a LOGO!-ban Az alábbi ábra egy tipikus nézetet mutat a LOGO! kijelzŒjén. 60 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 61 . Az alábbi speciális funkciók. A LOGO! programozása során..3 Blokkok és blokkszámok Ebben a fejezetben bemutatjuk. Blokkok A blokk a LOGO!-ban olyan funkció. A LOGO! a blokkszámot a blokkok közötti kapcsolatok jelzésére használja. Így blokkszámok fŒleg az Ön eligazodását segítik a programban. A 4. melyek segítségével Ön ellenŒrizheti az áramkör felépítését. A kijelzŒn egyidejıleg csak egy blokk látható. fejezetben megtalálható a LOGO! funkciók teljes listája. A LOGO! kijelzŒjén megjelenŒ ábra Mutatja további blokkok kapcsolódását A LOGO! által hozzárendelt blokkszám 3. EzelŒtt az egyes elemeket a vezérlŒszekrényben.4 Fejezetben leírjuk. ezt a program készítŒje „x“x el jelölte. A blokk 1 I2 utolsó két bemenete nincs felhaszx Q nálva. Logikai mıveletek A legegyszerıbb blokkok a logikai mıveletek • AND (logikai ÉS mıvelet) • OR (logikai VAGY mıvelet) • . Ehhez a kívánt csatlakozót egyszerıen kiválaszthatja a Co menübŒl (a Co a „Connector“ rövidítése)..

Ezáltal csökken a programozási munka. A LOGO! programozása 3. paraméter megadás üzemmódban (lásd 3. memória takarítható meg és áttekinthetŒbbé válik a program. Mindazonáltal itt egy példa: Az E1 fogyasztó az (S1 OR S2) AND S3 kapcsolókombináció értelmében kerül be-. hogy egy áramkör hogyan reprezentálható a kapcsolási rajzával.A LOGO! programozása Az áttekintŒ kép három olyan LOGO! ábrát mutat.. (OR=VAGY. hogy a LOGO! hogyan nevezte el a blokkokat. mert ebbe az ábrába beírhatja a LOGO! által kiosztott blokkszámokat A LOGO!Soft Comfort segítségével programozva. S1 S3 K1 S2 K1 E1 Megjegyzés Javasoljuk Önnek. Áramkör megvalósítása a LOGO!-val A LOGO!-ban áramkört a blokkok és csatlakozók egymáshoz kapcsolásával hozhat létre. amelyek együttesen a programot alkotják. AND=ÉS) A K1 relé akkor van meghúzva. Továbbá a LOGO!Soft Comfort lehetŒvé teszi Önnek. A program bevitele során értékes segítségnek fogja találni. hogy maximum 64 blokknak nyolc karakter hosszú nevet adjon. a LOGO! az egyes blokkokat a blokkszámok alkalmazásával kapcsolja össze. hogy készítsen egy programszervezŒ ábrát. Ezen a módon többször is felhasználhatók egy logikai. ismernie kell. Amint látható.4 A kapcsolási rajztól a LOGO!-ig Egy kapcsolási rajz ábrája Nyilvánvalóan Ön is tudja. amikor az S1 vagy S2 kapcsolók S3 kapcsolóval egyidejıleg zártak. Ön közvetlenül a programja funkciódiagramját készítheti el.. és megjelenítse ezeket a neveket a LOGO! kijelzŒjén.5 Fejezet). Ahhoz hogy Ön ezt megtehesse. L 1 S1 . S3 Bemenetek bekötése Program a LOGO!-ban I1 I2 x 1 I3 x & Q1 N Kimenetek bekötése 62 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 63 . vagy más típusú mıvelet közbensŒ eredményei. A blokkszámozás elŒnyei Csaknem minden blokk hozzákapcsolható az aktuális blokk egy bemenetéhez a blokkszám használatával. illetve kikapcsolt állapotba.

azonosítsa a nem használt csatlakozókat 'x'-el. Az E1 fogyasztó a Q1 kimenetre csatlakozik. lásd 4. A negyedik bemenetet Ön ugyanúgy programozhatja és paraméterezheti mint a másik hármat. 64 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 N LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 65 .és kimeneteket a LOGO!-hoz. Egy áramkör létrehozása a LOGO!-ban az áramkör kimeneteivel kezdŒdik. a legtöbb ábrán mégis csak három bemenet látható. A kimenet a mıködtetni kívánt terhelés. lépés: S1 és S2 párhuzamosan kapcsolódnak. Ezután alakítsa blokkokká az áramkört. L1 N S S S 1 2 3 L1 N I1 I2 I3 I4 Bemenetek bekötése & Q1 Kimenet bekötése Nem használt bemenetek A nem használt csatlakozók állapotát a program automatikusan úgy rögzíti. Ez a soros kapcsolás egy AND blokknak felel meg: I3 x 2.. lépés: A Q1 kimeneten az S3 érintkezŒnek és egy másik áramköri elemnek a soros kapcsolása található.S3 kapcsolókat a LOGO! csavaros csatlakozójú kivezetéseihez • Kösse az S1-et a LOGO! I1 kivezetéséhez • Kösse az S2-t a LOGO! I2-es kivezetéséhez • Kösse az S3-at a LOGO! I3 kivezetéséhez Az AND blokk kimenete vezérli a Q1 kimeneti relét.A LOGO! programozása Megjegyzés Noha a logikai mıveletek számára négy bemenet áll a rendelkezésre (Alapfunkciók. az áttekinthetŒség érdekében. Ha ezt inkább Ön kívánja megtenni. a hozzájuk tartozó harmadik és negyedik bemenet csatlakozóját 'x'-el jelöltük Most kapcsoljuk a be. a kimenetektŒl a bemenet felé haladva: 1. vagy relé lehet. hogy az adott blokk megfelelŒ mıködését biztosítsa. Példánkban az „OR“ és „AND“ blokkoknak csupán két-két bemenetét használtuk. Ez a párhuzamos kapcsolás egy OR blokknak felel meg: I1 I2 x 1 I3 x & Q1 L1 1 Q1 2 A LOGO! programozása Bekötés Kösse az S1. Bekötési példa Az alábbi ábra egy 230V AC típusú LOGO! bekötését ábrázolja.2 fejezet).

. Ahhoz hogy a LOGO! programozás üzemmódban kerüljön. • Ha a rendszer „RUN“ üzemmódban van az ESC billentyı lenyomásával léphet be a paraméter megadás üzemmódba. • A paraméter megadás üzemmódot az ESC+OK billentyık egyidejı megnyomásával indíthatja. válasszon ki egy blokkot vagy csatlakozót. de nem kapcsolhatja ugyanazt a bementet különbözŒ kimenetekhez. Paraméter megadás alatt a LOGO! „RUN“ üzemmódban mıködik. Bekapcsolás után. 3.A és a billentyık segítségével válasszon ki egy blokkot vagy csatlakozót. vagy programozza a LOGO!-t közvetlenül a LOGO!Soft Comfort segítségével. Fejezet). . L L LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 66 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 67 . amit Ön a „Stop“ paranccsal tehet meg. Szabály Tervezés • MielŒtt a programot beírja. 4. és Ön vissza kíván térni a programozás üzemmódba. • Egy adott logikai láncon belül nem csatlakoztathatja egy késŒbb következŒ blokk kimenetét egy láncon belül hamarabb következŒ blokk bemenetére. • „RUN“ üzemmódba kapcsoláshoz válassza ki a fŒmenüben a „Start“ utasítást. . Szabály Kimenetek és bemenetek • A programot mindig a kimenetektŒl a bemenetek felé haladva dolgozza ki. . • A már létrehozott program beállított idŒ és paraméter értékeit paraméter megadás és programozás üzemmódban egyaránt megváltoztathatja. Szabály Kurzor és kurzormozgatás Program szerkesztésekor a következŒket alkalmazza: • Ön mozgathatja a kurzort ha az aláhúzás formájában megjelenik: .A LOGO! programozása A LOGO! programozása 2.Az ESC billentyı lenyomásával léphet ki a programozás üzemmódból.Nyugtázza az OK billentyı segítségével. a .A kurzort.5 A LOGO! üzemeltetésének négy aranyszabálya 1. • Amikor a kurzor tömör négyszög formában jelenik meg. • A LOGO! csak teljes és hibátlan programot képes tárolni 3. amikor a kijelzŒn a „No Program/Press ESC“ üzenet látható. . be kell fejezni a program végrehajtását. azaz folyamatosan végrehajtja a programot (lásd 5.Az OK billentyı lenyomásával válthat a „Select connector/block“ (csatlakozó/blokk kiválasztása) üzembe. és nyugtázza a „Stop Prg“ figyelmeztetést a „Yes“ kiválasztásával. Megjegyzés A 0BA2 sorozatú és régebbi eszközök esetén alkalmazza a következŒket: • A programozás üzemmódba a + +OK billentyık egyidejı lenyomásával léphet be. Az üzemmódokkal kapcsolatos további információkat keresse a D Függelékben. válassza ki a „Stop“ utasítást a paraméter megadás menübŒl. . készítse el elŒször a tervét papíron. • Egy kimenetet különbözŒ bemenethez kapcsolhat. nyomja meg az ESC billentyıt a programozás üzemmód kiválasztásához. • Ha a LOGO! paraméter megadás üzemmódban van. és a billentyık segítségével mozgathatja. Szabály Az üzemmód megváltoztatása • Programot létrehozni a programozás üzemmódban lehet.Az ESC billentyı megnyomásával térjen vissza az elŒzŒ lépéshez. Ehhez vigye a kurzort a „Yes“-re majd nyugtázza az OK billentyıvel.

>Stop Set Param Set. meg kell írnia azt a LOGO!-ban...A LOGO! programozása A LOGO! programozása 3.. Ezzel megnyitotta a LOGO! fŒmenüjét.. Setup. A kijelzŒn a következŒ üzenet jelenik meg: OK ESC > Card Card CopyProtect = LOGO! OK ESC No Program Press ESC Kapcsolja a LOGO!-t programozás üzemmódba.7 Program bevitele és indítása Miután megtervezte az áramkört...7. Vigye a kurzort a „Program…“ menüpontra és nyugtázza OK-val.. Prg Name További részleteket ezekrŒl a menükrŒl a D Függelékben talál. Start OK ESC >Edit. Így megnyitja a LOGO!. hogyan teheti ezt meg.. programozás menüje 68 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 69 . Az alábbi példán keresztül bemutatjuk. Start A LOGO! fŒmenüje Paraméter megadás üzemmód Paraméter megadás menü Az elsŒ sor elsŒ karaktere a „>“ kurzor. Card. Card. >Program. programozás menüjét.6 A LOGO! menüinek áttekintése Programozás üzemmód FŒ menü Programozás menü 3. Setup. Beállítás menü >Clock Contrast >Program. Ehhez nyomja meg az ESC billentyıt.1 Átkapcsolás programozás üzemmódba Csatlakoztassa a LOGO!-t a tápegységhez és kapcsolja be. >Edit. Clear Prg Password Átvitel menü 3. amit a és a billentyık segítségével mozgathat fel és le. Clear Prg Password A LOGO!..

5. Fejezet). A kapcsolási rajz Az ábra az áramkör kapcsolási rajzát mutatja. Az ennek megfelelŒ LOGO! program az ábrán látható: I1 I2 x 1 Q1 70 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 71 . azaz bevitel) menüpontra és nyugtázza az OK billentyıvel. mivel a kimenetét az S1 VAGY S2 kombináció állítja BE állapotba. Ami a LOGO!. A további kimenetek kiválasztásához használja a és billentyıket. az S2 pedig az I2-re). >Edit Prg Edit Name AQ in Stop Memory? A LOGO! szerkesztés menüje Mozgassa a „>“ kurzort az „Edit Prg“ (azaz programbevitel) menüpontra és nyomja meg az OK billentyıt.“ (szerkesztés. A LOGO! ekkor az elsŒ kimenetet jeleníti meg: A LOGO! elsŒ kimenete S1 S2 K1 K1 E1 A fogyasztó az S1 vagy S2 kapcsolóval kapcsolható be. A LOGO! programozási nyelvére lefordítva ez azt jelenti.7. a párhuzamos kapcsolást egy OR blokkal valósítja meg. hogy adja meg a jelszót és nyugtázza OK-val.t illeti. ezért közvetlenül beléphet a szerkesztés módba. A program Az I1 és I2 bemenetek az OR blokk bemeneteire csatlakoznak (az S1 az I1-re. a program felszólítja Önt. Q1 Most programozás üzemmódban van. Pozícionálja a „>“ kurzort az „Edit…. A megfelelŒ kimenet kiválasztása után elkezdheti az áramkör beprogramozását.7. Csak a helyes jelszó megadása után szerkesztheti a programot (lásd 3.A LOGO! programozása A „>“ kurzort itt is a és billentyık segítségével mozgathatja. hogy a K1 relét (a LOGO!-ban a Q1 kimeneten) egy OR blokk vezérli. Ha Ön egy jelszóval védet program mentése után választja a szerkesztés („Edit“) üzemmódot. A LOGO! programozása 3.2 Az elsŒ program Vessen egy pillantást a következŒ áramkörre: két kapcsoló párhuzamos kapcsolására. Megjegyzés Mivel még nem mentette jelszavát a LOGO!-ban.

7. jelezve. A LOGO! elsŒ kimenete Q1 72 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 73 . A kurzor ekkor tömör négyszög formájában fog megjelenni. B1 & Q1 Az alapmıveletek listáján az elsŒ blokk az AND: A kurzor tömör négyszög formában jelenik meg. hanem villogó tömör négyszög formában fog megjelenni. S2 N I1 I2 I1 I3 I4 I5 I6 I7 I8 S1 A kurzor az Ön pillanatnyi pozícióját jelzi a programban. A LOGO! most az elsŒ blokkot mutatja az alapfunkciók közül. Válassza a GF (alapfunkciók) menüpontot. amit a kimenettŒl a bemenet felé haladva végezzünk. a fogyasztó pedig a Q1 reléhez csatlakozik. hogy blokk kiválasztása következik. A kurzort a . a kurzor balra fog elmozdulni. A LOGO! elŒször az alábbi üzenetet jeleníti meg: A kurzor ettŒl kezdve nem aláhúzás formában.A LOGO! programozása A bekötés A fenti példa bekötése: L1 N L1 A LOGO! programozása A Q1 feliratban a Q betı aláhúzva jelenik meg. vagy billentyık segítségével mozgathatja. az aláhúzást a kurzort jelzi.3 A program bevitele Most elérkezetünk a program beviteléhez. – Q1 Ennél a pontnál csak az elsŒ (OR) blokkot vigye be. A LOGO! számos lehetŒséget kínál fel Önnek. majd nyugtázzuk az OK gombbal. az S2 kapcsoló az I2 bemenetet kapcsolja. . használjuk a billentyıt amíg a GF felirat megjelenik. A kurzor jelzi az Ön aktuális pozícióját a programban. Nyomja meg az OK billentyıt a szerkesztés mód kiválasztásához. Most kiválaszthat egy blokkot vagy csatlakozót 1 Q1 2 1 Q2 2 1 Q3 2 1 Q4 2 Co Q1 L N Az S1 kapcsoló az I1 bemenetet. Most nyomja meg a billentyıt. 3.

Ezt az alábbi módon hajthatja végre: Nyomja meg az OK billentyıt. Válassza ki az I2-t: 5. I2 …. amíg az OR blokk meg nem jelenik a kijelzŒn: A LOGO! programozása A Co lista elsŒ eleme az „Input 1“ karakter azaz 'I1'. A lenyomásával a Co lista végére ugorhat: lo. Ennek hatására az I1 bemenet az OR blokk bemenetéhez kapcsolódik és a kurzor az OR blokk következŒ bemenetére ugrik. hogy ezt miképpen kell végrehajtani: 1. B1 1 Q1 A tömör négyszög formájú kurzor még mindig a blokkban található. A kijelzŒ panelen a következŒ ábra jelenik meg: B1 Ön most bevitte az elsŒ blokkot. Megjegyzés A lenyomásával a Co lista elejére ugorhat: I1. Minden új blokk egy automatikusan blokkszámot kap. Már csak a blokk bemeneteinek bekötése van hátra. Válassza ki a Co listát: megnyomásával 4. Hagyja jóvá a választást : Az OK megnyomásával Az vagy billentyık megnyomásával Az OK megnyomásával B1 x 1 Q1 74 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 75 . B1 I1 1 Q1 Nyomja meg az OK billentyıt a választás nyugtázásához és lépjen ki. Kapcsoljon szerkesztés módba: 2.A LOGO! programozása Most nyomja meg a vagy billentyıt. A kijelzŒ panelen a következŒ ábra jelenik meg: B1 – 1 Q1 Az Ön kész programja Blokkszám B1 1 Q1 Nyomja meg az OK billentyıt. A kijelzŒ panelen következŒ ábra látható: B1 I1 Az Ön eddigi teljes programja a LOGO!-ban: I1 – 1 Q1 1 Q1 B1 Co 1 Q1 Most kösse az I2 bemenetet is az OR blokk bemenetére. I1-ig. hi. Már tudja. …. Az I2 kiválasztását hagyja jóvá : Az OK megnyomásával Az vagy billentyık Válassza ki a Co listát: Nyomja meg az OK billentyıt: A kijelzŒ panelen az alábbi ábra jelenik meg: 3.lo.

Az 'x' kiválasztását hagyja jóvá : A kijelzŒ panelen a következŒ ábra jelenik meg: B1 I1 I2 I3 x 1 Q1 vagy L billentyıt a bemenet L Az OK megnyomásával Az vagy billentyık megnyomásával Az OK megnyomásával vagy billentyık Az megnyomásával Az OK megnyomásával Nyugtázza OK-val. Az Ön programjának megjelenítése a LOGO!-ban: B1 I1 I2 B1 I1 I2 1 Q1 B1 I1 I2 I3 x L L 1 Q1 1 Q1 Az Ön programjának megjelenítése a LOGO!-ban: B1 I1 1 I2 I3 x Q1 A és billentyık segítségével végigvezetheti a kurzort a teljes programon. a program logikai '0'-t ad eredményül a kimeneten. Hagyja jóvá a választást : 4. Válassza ki az 'x'-et: 5. Most nyomja meg a invertálásához: Majd nyomja meg az ESC billentyıt. Válassza ki a Co listát: 3. pl. így áttekintheti azt. A nem használt üres bemeneteket jelölje az „x“ jellel. A fent leírtak fordítva is mıködnek. vagyis a logikai '0' invertálható logikai '1' jellé.A LOGO! programozása Így most már az I2 is az OR blokk bemenetére lesz kötve: A kijelzŒ panelen az alábbi ábra jelenik meg: Az Ön eddigi programja a LOGO!-ban: B1 I1 I2 A LOGO! programozása Megjegyzés Az alap és speciális funkciók bemeneteit külön-külön invertálhatja. azaz ha egy bemenet logikai '1' állapotban van. Kapcsoljon szerkesztés módba: 2. Vigye be kétszer az 'x' karaktert: 1. Bemenet invertálásához vigye a kurzort a megfelelŒ pozícióba.: B1 I1 I2 1 Q1 1 Q1 Ebben a programban nincs szükség az OR blokk utolsó két bemenetére. Most kiléphet a programozás módból a következŒképpen: Vissza a programozás menühöz: Az ESC billentyı lenyomásával 76 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 77 .

nagy.. számokat és speciális karaktereket. (A (a)-tól Z (z)-ig.A teljes név nyugtázásához: nevezni a programját: A megnyomásával A A megnyomásával megnyomásával A megnyomásával A megnyomásával Nyomja meg az OK-t Most az Ön programjának neve „ABC“. kikapcsolása csak a „Password“ menüben lehetséges.'-re: Az OK megnyomásával vagy billentyık 2. A program neve programozás-.4 Név hozzárendelése a programhoz A programjához nevet rendelhet hozzá amely tartalmazhat16 karaktert . számok. Jelszó hozzárendelése A jelszó maximum 10 karakter hosszú lehet. Példák: „A“ betı kiválasztásához nyomja meg egyszer az -t „{„ kiválasztásához négyszer nyomja meg a -t. Válassza ki a név következŒ betıjét: 9. Bármely betıt. Válassza ki az „B“-t: 8. speciális karakterek) elŒre vagy hátra. szerkesztése. Mozgassa a „>“ kurzort az 'Edit Name'-re: Az OK megnyomásával vagy billentyık 4. Válassza ki az „A“-t: 6. A programozás menüben: 1. Válassza ki a név következŒ betıjét: 7. ‘ q 6 – { r 7 . amíg Ön azt kifejezetten nem törli. a remanens memóriában. Megjegyzés Programjának nevét csak programozás módban változtathatja meg. ha az adott funkció támogatja a „Retentive“ paramétert és a szükséges programmemória a rendelkezésre áll. egyszerıen mozgassa a kurzort a -vel a következŒ pozícióba. A LOGO! programozása f v ” < g w # = h x $ > i y % ? j z & k 0 ’ l 1 ( \ m 2 ) ] n 3 * ^ o 4 + _ p 5 . és Ön visszatért a programozás menübe. Válassza ki Az az 'Edit Name'-et: megnyomásával és billentyık lenyomásával mozoghatnak a karakterA listában. | s 8 / } t 9 : ~ u ! .5 Jelszó A programját jelszó hozzárendelésével védheti meg illetéktelenek hozzáférésétŒl.7. @ [ 3.7. Válassza ki az 'Edit'-et: A megnyomásával 3. Alapállapotban (azaz a funkció bevitelekor). stb. és paraméter megadás módban is olvasható. A programja nevének megváltoztatását a fent bemutatott módon teheti meg. Szóköz karakter beviteléhez. számot vagy karaktert kiválaszthatja. Ön mentheti a speciális funkciók aktuális értékeit feszültség kimaradás esetére.és kisbetıket. Mozgassa a „>“ kurzort az 'Edit. 3. és csak nagybetıket tartalmazhat (A-tól Z-ig). A P Q B R C S D T E U F V G H I Y J Z K a L b M c N d O e W X 78 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 79 . Válassza ki az „C“-t: 10. a „Retentive“ paraméter kikapcsolt állapotban van. A LOGO!-ban a jelszó hozzárendelése. A következŒ karakterkészlet áll a rendelkezésére: Tegyük fel Ön „ABC“-nek kívánja 5. Használathoz Önnek engedélyezni kell ezt a lehetŒséget.A LOGO! programozása Megjegyzés A LOGO! most tárolni fogja az Ön által bevitt programot. Ez az elsŒ karakter a listában. A program a LOGO! memóriájában marad mindaddig.

„ZZ“) válassza ki az „New“ menüpontot 3. Válassza ki a „Z“-t: A megnyomásával 4. Válassza ki az „A“-t: 4. Az „Y“ kiválasztásához kétszer nyomja meg a -t. Válassza ki az „A“-t: A kijelzŒn a következŒt mutatja: A A A megnyomásával megnyomásával megnyomásával Jelszó megváltoztatása A jelszó megváltoztatásához ismernie kell az aktuális jelszót. Jelszóval védett programot nem szerkeszthet és nem tölthet fel a LOGO!Soft Comfort-ba. Válassza ki a 'Password'-ot: A LOGO! programozása Megjegyzés: Az ESC lenyomásával elvetheti az új jelszó bevitelét. LOGO!Soft Comfort segítségével szintén megadhatja jelszavát. Program védett modulon (kártyán) való létrehozásához vagy szerkesztéséhez elŒször jelszót kell az új programhoz rendelnie (lásd a 6. Válassza ki a „New“ menüpontot és vigye be a következŒket: 3. és Ön visszatért a programozás menübe. A programozás menüben: 1. gyorsan elérheti a betıket az abc „végén“ a billentyıt használva: A „Z“ kiválasztásához nyomja meg egyszer a -t. elŒre és hátra mozogva az abc-ben teheti meg. lépéstŒl a 6. Válassza ki a jelszó következŒ betıjét: 5. stb. Vigye a „>“ kurzort a 'Password'-ra: 2. 80 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 . Rendeljük hozzá az „AA“ jelszót az elsŒ programhoz. Vigye a „>“ kurzort a 'Password'-ra: A vagy billentyıkkel 2. amíg nem adja meg a helyes jelszót. A vagy billentyıkkel Az OK megnyomásával A betık kiválasztását a és billentyık segítségével. Az kijelzŒn az alábbi látható: Old: No Password New: 6. A jelszó nyugtázásához: Nyomja meg az OK-t Old: AA New: Új jelszó megadásához (pl. Ebben az esetben a LOGO! a jelszó mentése nélkül visszatér a programozás módba. Válassza ki a 'Password'-ot: Az OK megnyomásával Válassza az „Old“ menüpontot és adja meg a régi jelszót (esetünkben ez „AA“). lépésig.A LOGO! programozása A program menüben: 1. Válassza ki a jelszó következŒ betıjét: 5.1 Fejezetben). A kijelzŒn a következŒ jelenik meg: Old: No Password New: Az eljárás megegyezik a program elnevezésekor használt módszerrel. az elŒbb leírtak megismétlésével a 3. Válassza ki a „Z“-t: A A megnyomásával megnyomásával 81 Így a programja már az „AA“ jelszóval védett. Mivel a LOGO! csak a nagybetıket engedélyezi a jelszóban.

Válassza ki a 'Password'-ot: Az OK megnyomásával Válassza az „Old“ menüpontot és adja meg az aktuális jelszót az elŒzŒleg megadott módon. A programozás menüben: 1. mint amikor megváltoztatta azt. Old: AA New: ZZ 6. Az üres jelszó nyugtázásához: Nyomja meg az OK-t A jelszó törölve. Önnek ismernie kell az aktuális jelszót (ez példánkban „ZZ“). Ön visszatért a programozás menübe. a 3. Maradjon a jelszó kérelem még egy ideig kikapcsolva. a LOGO! nem lép be a szerkesztés üzemmódba. hanem visszatér a programozás menübe. és nyugtázza azt az OK leütésével. hogy Ön valamilyen okból ki akarja kapcsolni a jelszót. hogy egy másik felhasználó szerkeszteni tudja az Ön programját. a beviteli mezŒ üresen hagyásával: 3. ugyanúgy. a további példák és feladatok végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Vigye a „>“ kurzort a 'Password'-ra: A vagy billentyıkkel 2. Például engedélyezni akarja. Az új jelszó nyugtázásához: Az új jelszó („ZZ“) beállítása megtörtént. Ez a helyes jelszó beviteléig ismétlŒdik. Nyomja meg az OK-t Jelszó: Hibás jelszó! Ha a felhasználó rossz jelszót ad meg. 82 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 83 .-tól a 5. és így jelszó nélküli hozzáférést biztosít. lépésig végrehajtva. és Ön visszatért a programozás menübe. A bevitt jelszó nyugtázásához nyomja meg az OK-t Az kijelzŒn az alábbi látható: Old: ZZ New: Törölje a jelszót.A LOGO! programozása Az kijelzŒn az alábbi látható: A LOGO! programozása Megjegyzés Ezzel érvényteleníti a jelszó kérelmet. Jelszó kikapcsolása Feltételezzük.

01234 Bemenetek I1-tŒl I9-ig Bemenetek I10-tŒl I19-ig L L Nyomjon L 4 kurzorbillentyı a kézi beavatkozáshoz a programba.és kimenetek állapotát az alábbi módon jeleníti meg: I: 0.0123456 Kimenetek Q1-tŒl Q9-ig Kimenetek Q10-tŒl Q16-ig Nyomjon AI: 1: 00000 2: 01000 3: 00253 Mit jelent a LOGO! RUN üzemmódja? RUN ızemmódban a LOGO! végrehajtja a tárolt programot..01234 L I: 0.0123456 Ebben a példában csak az I1.6 A LOGO! RUN üzemmódba kapcsolása A LOGO! elindításához a fŒmenüben.. L Nyomjon L LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 84 85 .3 a Fejezetben) Analóg kimenetek AQ1-tŒl AQ2-ig L Mo 09:00 2005-01-27 L M: Nyomjon JelzŒbitek M1-tŒl M9-ig JelzŒbitek M10-tŒl M19-ig JelzŒbitek M20-tŒl M24-ig Nyomjon 0...0123456789 2. 123456789 1... 123456789 1. (ESC+billentyı) ESC+C Bemenetek I20-tŒl I24-ig L Nyomjon L Q: 0. I15 és Q8 valamint Q12 van „high“ állapotban. majd a felhasználói program segítségével meghatározza a kimenetek állapotát.7....2. ha a dátum és az idŒ nincs beállítva. Térjen vissza a fŒmenü be: 2.A LOGO! programozása A LOGO! programozása 3. és a következŒt mutatja a kijelzŒn: A LOGO! kijelzŒje RUN üzemmódban KezdŒkép: Dátum és aktuális idŒ (csak valós idejı órával ellátott változatoknál). és a kimeneteket a meghatározott állapotoknak megfelelŒen be. válassza ki a „RUN“ menüpontot. 123456789 1.01234 L L Analóg bemenetek AI1-tŒl AI3-ig Nyomjon AI: 4: 00010 5: 00000 6: 00005 '1' állapotú be-/kimenet Invertált '0' állapotú be-/kimenet Nem invertált L L Analóg bemenetek AI4-tŒl AI6-ig Q: 0.. 1. A LOGO! a be. Vagy a kezdŒképernyŒn digitális bemenetek (lásd 5.. 123456789 1.0123456789 2.vagy kikapcsolja azokat. ElŒször beolvassa a bemenetek állapotát. Vigye a „>“kurzort a 'Start' menüpontra: 3. Nyugtázza a 'Start' kiválasztását: Az ESC megnyomásával AI: 7: 00000 8: 00000 Analóg bemenetek AI7-tŒl AI8-ig L A vagy billentyıkkel Nyomjon L Az OK megnyomásával AQ: 1: 00000 2: 01000 A LOGO! futtatja a programot.. Ez a rész villog. 123456789 1.0123456789 2..

.A LOGO! programozása Állapotmegjelenítés a kijelzŒn L1 Vizsgáljuk meg egy példán keresztül: S1 I1 A LOGO! programozása 3. 123456789 1. a LOGO! Q1 relét meghúzza és a Q1-hez csatlakoztatott terhelés feszültséget kap. Csak a kikapcsolási késleltetés az új funkció. néhány egyszerı módosítással létrehozzuk a második programot. • Speciális funkció blokkját kiválasztani. Áramkörök megváltoztatása ElsŒ programunkat alapként felhasználva. A második program segítségével megmutatjuk. az I1 bemenet állapota '1'. hozzárendelt egy nevet.. Ebben a részben bemutatjuk. A LOGO! a kimenetek állapotát a felhasználói program alapján határozza meg. Az S1 és S2 kapcsolók egy relét mıködtetnek. hogyan kell: • Új blokkot hozzáadni egy már létezŒ programhoz. 86 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 87 .. ElŒször vessen néhány pillantást a második program kapcsolási rajzára: L1 S1 S2 K1 Ön már ismeri az áramkör elsŒ részletét.01234 Q: 0. Q1 kimenet állapota '1' ebben az esetben. Ha Q1= '1'.7. =1 Eddig Ön sikeresen létrehozott egy programot. egy jelszót. x Par Q1 Ön felismerheti az elsŒ program szerinti OR blokkot. hogyan kell már létezŒ programot módosítani. valamint a Q1 relét.. I: 0.0123456 Q1 N K1 N E1 A LOGO!-ban a program az alábbiak szerint néz ki: I1 I2 x 1 Ez az új blokk.0123456789 2. Ez a relé bekapcsolja az E1 fogyasztót majd 12 perces késleltetés után kikapcsolja azt. 123456789 1.7 Második program S2 I2 Ha S1 kapcsoló zárt. • Paramétereket megadni.. és hogyan használja a speciális funkciókat. és ha akart.

Nyomja meg az OK billentyıt. 2. A Programozás menübŒl válassza ki az „Edit“ sort. A kurzor a beillesztett blokk legfelsŒ bemenetére pozícionálódik. Példánkban a kikapcsolási késletetést a B01 blokkszámú OR blokk indítja. Megjegyezzük hogy digitális bemenethez csak digitális kimenetet csatlakoztathat. vagy egy speciális funkcióblokkot. A LOGO! megjeleníti a BN listát A B01-es blokk. A legfelsŒ bemenet a trigger (Trg) bemenet. és analóg bemenethez csak analóg bemenetet csatlakoztathat. A kikapcsolási késleltetés blokkja 3-bemenetı. válassza ki a 'Stop' parancsot. nyugtázza az OK-val. Válassza ki a fŒmenübŒl a „Program“ sort 3. nyugtázza az OK-val. a következŒ ábrán) és nyomja meg az OK billentyıt: MielŒtt lenyomja az „OK“-t. majd vigye a „>“ kurzort a 'Yes' menüpontra és még egyszer nyugtázza az OK-val) lásd a 66. EmlékeztetŒként: 1. itt láthatja az indító bemenetet B2 Q1 A most beillesztett blokk a B02 blokkszámot kapja. Majd válassza ki az „Edit Prg“ menüpontot és nyugtázza OK-val. most automatikusan a beillesztett blokk legfelsŒ bemenetéhez kapcsolódik. Az idŒ és a kimenetek nullázása a reset bemeneten történik. Új blokk beillesztése a programba Mozgassa a kurzort a B1 felirat B betıjére (B01 az OR blokk blokkszáma): A kurzor mozgatásához: Nyomja meg a billentyıt A LOGO! programozása Válassza ki az SF listát a L lenyomásával: Az SF lista tartalmazza a speciális funkciók blokkokat. Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba: (RUN ızemmódban az ESC lenyomásával paraméter megadás módba kerül. A kurzor tömör négyszög formában a blokk belsejében jelenik meg. Válassza ki a kívánt blokkot (kikapcsolási késleltetés. A kívánt blokk kiválasztásához használja a vagy billentyıket. B1 Q1 B1 R Par L Ezzel beillesztett egy új blokkot. Most már módosíthatja aktuális programját. Ez a bemenet a késleltetés indítására használható. BN Q1 88 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 89 . a késleltetési idŒtartam beállítása pedig a T paraméterrel a Par bementen. amely eddig a Q1 kimenetre volt kötve. Az elsŒ speciális funkció blokkja jelenik meg: Trg Par Q1 Mikor kiválaszt egy alapmıveletet. Ha szükséges adja meg a jelszót és nyugtázza OK-val. lásd. SF Q1 Nyomja meg az OK billentyıt. EllenkezŒ esetben a „régi“ blokk elveszik. a LOGO! megjeleníti a megfelelŒ blokkot. oldalon.A LOGO! programozása Program szerkesztése Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba.

Vigye a kurzort a védelem módra: vagy 2. hogy a blokk támogatja a remanens tárolást. Válassza ki a védelem módot: A kijelzŒ a következŒt mutatja: vagy T: A B2 blokk paramétere az idŒ funkció B2 +R T =00:00s „+“ Azt jelenti. • A és segítségével megváltoztathatja az értéket az aktuális pozícióban.A LOGO! programozása Példánkban a kikapcsolási késleltetés reset bemenetét nem használjuk. Vigye a kurzort a második digitre: 4. • A bevitt értékeket nyugtázza az OK-val. Válassza ki az '1' értéket: 3. 3. Vigye a kurzort az egységre: 6. Az „R“ azt jelenti. ezért „x“-el jelöljük a csatlakozót Az idŒ beállítása A LOGO! programozása B2 B1 x Par Q1 Ezt mutatja most a kijelzŒ Állítsa be az idŒt T = 12:00 percre: 1. Nyugtázza a bevitelt: Remanens tárolás engedélyezése/tiltása Az OK lenyomásával Annak kiválasztása. hogy tápkimaradás esetén megmaradjanak-e az aktuális adatok vagy ne.a paraméter védelem mód Ha megjeleníteni/elrejteni kívánja a paramétert és engedélyezni/tiltani a módosítását paraméter megadás módban: 1. Vigye a kurzort a remanencia beállításra: 2. Az idŒérték módosítását az alábbiak szerint végezheti: • A és segítségével pozícionálja a kurzort. Kapcsoljon szerkesztés módba: Nyomja le az OK-t A LOGO! a paramétereket a paraméter megadás ablakban jeleníti meg: Paraméterek megjelenítése/elrejtése . Vigye a kurzort az elsŒ digitre: 2. Válassza ki a remanencia beállítást: vagy vagy 90 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 91 . Válassza ki az '2' értéket: 5. pozícionálja azt oda: vagy -val. 1. Válassza az 'm' idŒalapot: vagy vagy vagy vagy vagy vagy Blokk paraméterezése Most vigye be a késleltetés T idejét: 1. 2. B2 T=12:00m +R vagy B2 T=12:00m –R IdŒérték IdŒalap Védelmi típus+: A T idŒ beállított értékét paraméter megadás módban megváltoztathatja Védelmi típus -: A T idŒ beállított értékét paraméter megadás módban nem változtathatja meg. Ha a kurzor még nem állna a „Par“ sorban. hogy a paraméter paramétermegadás módban jelent meg és itt módosítható.

a vagy megnyomásával a blokkok között válthat. Retentivity /: Az aktuális adat az aktuális adat nem lesz tárolva. ahol ténylegesen megváltoztathatók. oldalt) 2. hogyan kell kilépni a programozás módból. az elsŒ program elkészítésekor. Nyugtázza a bevitelt: Az OK lenyomásával Megjegyzés: További részletes információt a védelem módról a 4.7.5 Fejezetben talál. A LOGO! a Q1 kimenetet mutatja. A böngészéshez a programban használja a billentyıket.A LOGO! programozása A kijelzŒn a következŒ látható: A LOGO! programozása A programozás mód bezárása Noha már megmutattuk. Most még egyszer végig tudja követni a programot a képernyŒn. Ön törölni akarja a B2 blokkot a programjából.3. Válassza az „Edit“ menüpontot: Nyomjon vagy 3. emlékeztetŒül itt is megmutatjuk. További részletes információt a remanenciáról a 4. 3. A védelem módját és a remanenciát csak programozás módban változtathatja meg. nézze a 66. Nyugtázza a 'Start' kiválasztását: A LOGO! megint RUN ızemmódban van: Nyomjon ESC-et vagy Nyomjon OK-t 3. a vagy billentyıket használva figyelemmel kísérheti a be. Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba: (emlékeztetŒül. Nyugtázza az „Edit“ kiválasztását: Nyomjon OK-t (Ha szükséges írja be a jelszavát és nyugtázza az OK-val) 4. a védelem mód („+“ vagy „-“) és a remanencia („R“ vagy „ /“) beállítások csak akkor láthatók a kijelzŒn. Térjen vissza a programozás menübe: Nyomjon ESC-et 2.4 Fejezetben talál. Térjen vissza a fŒmenübe: 4. x Par Q1 Ezt a következŒképpen hajthatja végre: 1.és kimenetek állapotát. azaz paraméter megadás módban nem tudja megváltoztatni. 1. Vigye a „>“ kurzort a 'Start' menüpontra: B2 T=12:00m –R vagy B2 T=12:00m –/ Retentivity R: Az aktuális adat tárolva lesz.8 Blokk törlése Tegyük fel.3. 3. Válassza az „Edit Prg“ menüpontot: Nyomjon vagy 5. a vagy megnyomásával pedig az egyes blokkok bemenetei közt. Mo 09:30 2005-01-27 A lapozáshoz a kijelzŒn. B1 B2 I1 I2 x A program ellenŒrzése A Q1 programága kész. és B1-et közvetlenül Q1-hez kívánja csatlakoztatni. Nyugtázza az „Edit Prg“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 92 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 93 . A kézikönyvben.

7. oldalt) Nyomjon ESC-et 2. Nyomjon OK-t – Válassza ki az „x“-et: Nyomjon vagy -t – Használja az „x“-et: Nyomjon OK-t Eredmény: B2 blokk törölve. Q1 Ezt a következŒképpen hajthatja végre: 1. Nyugtázza: Nyomjon OK-t 8.10 Programozási hibák javítása A LOGO!-ban könnyen javíthatók a programozási hibák: • • Ha még nem fejezte be a bevitelt.A LOGO! programozása 6. Nyugtázza: Nyomjon OK-t 8. így B1-re is.7 Fejezetben szereplŒ programmal). nézze a 66.9 Több összekapcsolt blokk törlése Tételezzük fel. Ha a bevitelt már befejezte. B1 blokk átvette B2 helyét közvetlenül a kimenetnél. Nyugtázza az „Edit Prg“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 6. Kösse be az „x“ -et B02 blokk helyett a Q1 kimeneten: Az eljárás: – Válassza ki a Co listát: Nyomjon vagy -t – Fogadja el a Co listát. mivel már nincs felhasználva a kapcsolásban. Nyugtázza az „Edit“ kiválasztását: Nyomjon OK-t (Ha szükséges írja be a jelszavát és nyugtázza az OK megnyomásával) 4.7. Kapcsoljon bevitel módba: Az OK lenyomásával. Egyébként törölheti a régi blokkot. Most cserélje ki a B2 blokkot B1 blokkra a Q1 kimeneten. B1 B2 I1 I2 x x Par 3. az ESC billentyı segítségével léphet vissza egy lépést. azaz a B2-re: Nyomjon B2 Q1 B2 Q1 7. Nyomjon OK-t – Válassza ki „B1“-et: Nyomjon vagy -t – Használja „B1“-et: Nyomjon OK-t Eredmény: B2 blokk törölve. Válassza az „Edit“ menüpontot: Nyomjon vagy 3. és beilleszthet helyette egy újat. hogy Ön most a B01 és B02 blokkokat kívánja törölni az alábbi programból (ami megegyezik a 3. Vigye a kurzort a Q1 bemenetre. Ekkor természetesen tetszés szerinti blokk beilleszthetŒ. 3. mivel már nincs felhasználva a kapcsolásban. Vigye a kurzort a Q1 bemenetre. 3. Ez érvényes az összes B2 blokkhoz kapcsolódó blokkra. Mozgassa a kurzort a hiba pozíciójába. -t Blokkot csak az eredetivel egyezŒ számú bemenetet tartalmazó blokkal cserélhet ki. 2. Az eljárás: – Válassza ki a BN listát: Nyomjon vagy -t – Fogadja el a BN listát. egyszerıen konfigurálja újra a hibásan bevitt elemet az alábbiak szerint: 1. Vigye be a bemenet helyes bekötését.7. Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba: (emlékeztetŒül. 7. Válassza az „Edit Prg“ menüpontot: Nyomjon 94 vagy -t LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 95 . azaz a B2-re: Nyomjon -t A LOGO! programozása 5.

A programozás menüben: 1. Váltson a LOGO!-val programozás módba. Válassza az „AQ in Stop“ menüpontot: 4. Clear Prg Password A LOGO belép a programozás menübe vagy -t 3. 1. Válassza az „Edit“ menüpontot: 2.. Nyugtázza az „Clr Prg“ kiválasztását:Nyomjon OK-t -t Clear Prg >No Yes Ha mégsem kívánja törölni a programot. Start A LOGO belép a fŒmenübe 2. Az alaphelyzet a „Last“.00 AQ2: 00. Válassza az „Clr Prg“ menüpontot: Nyomjon vagy -t Nyomjon OK-t 4. és nyomja le az OK-t. Nyomjon vagy Nyomjon OK-t Nyomjon vagy -t 4. Nyugtázza az „Defined“ kiválasztását: Nyomjon OK-t A kijelzŒ a következŒ látható: 96 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 >Program.A LOGO! programozása A LOGO! programozása 3. amelyek megjelennek a két analóg kimeneten. Nyugtázza a megadott értékeket: Nyomjon OK-t -t 3. A fŒmenüben a és billentyıkkel vigye a '>' kurzort a 'Program' menüpontra és nyomja le az OK-t >Edit.7. Nyomjon OK-t >Defined Last AQ in Stop Last Az analóg csatorna aktuális beállítása az alsó sorban látható. Amikor a LOGO! RUN üzemmódból STOP üzemmódba kerül.00 3.. Card. Adjon meg egy értéket mindkét analóg kimenet számára. Nyugtázza az „Edit“ kiválasztását: 3. Válassza a „Defined“ menüpontot: Nyomjon vagy 2. Ön választhatja a „Last“ értéket (azaz az analóg kimenetek megtartják az utolsónak felvett értéküket) vagy a „Defined value“ értéket (ahol az analóg kimenetek egy adott értéket vesznek fel). Válassza a kívánt kimenet beállítást: Nyomjon 6. Nyugtázza a bevitelt: Meghatározott analóg érték megadása Ha Ön meghatározott analóg értéket akar a két analóg kimenetre kiadni. az analóg kimenetek értéke a beállításoknak megfelelŒen alakul.11 Analóg kimeneti érték választása RUN/STOP átmenetre Ön kiválaszthatja az analóg értékeket.. Nyugtázza az „AQ in Stop“ kiválasztását: A LOGO! kijelzŒjén az alábbi látható: AQ1: 00.7. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 97 . Setup. 5. amikor a LOGO! RUN üzemmódból STOP üzemmódra vált.12 Program törlése Program törléséhez: 1. hagyja a '>' kurzort a 'No' menüponton..

A nyári/téli idŒszámítás átkapcsolásának engedélyezése Ön most beállíthatja az átkapcsolást és megadhatja a hozzátartozó paramétereket: 1. 8. A LOGO! programozása A nyári-/téli idŒszámítás közötti automatikus átállás engedélyezése/tiltása programozás módban: -t 1. Nyugtázza a „Setup“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 4. Adja meg a jelszavát. Megjegyzés: Ha elfelejtette jelszavát. még mindig törölheti a programot.. 7.A LOGO! programozása Ha biztos abban. Nyugtázza a 'On' kiválasztását: Nyomjon OK-t 98 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 99 . Vigye a '>' kurzort az 'On' menüpontra: Nyomjon vagy -t 2. A nyári-/téli idŒszámítás közötti automatikus átállás engedélyezése/tiltása paraméter megadás módban: Ha paraméter megadás módban kívánja engedélyezni/tiltani az automatikus nyári-/téli idŒszámításra átkapcsolást. Nyugtázza a „Clock“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 6.13 Nyári/téli idŒszámítás átkapcsolása Engedélyezheti vagy tilthatja az automatikus nyári-/téli idŒszámításra átállást • paraméter megadás módban a „Set. Most engedélyezheti/tilthatja a nyári-/téli idŒszámítás automatikus átkapcsolását. válassza a paraméter megadás menü 'Set…' pontját. A fŒmenüben válassza ki a „Setup“ menüpontot: Nyomjon vagy -t 3.“ menüpont kiválasztásával • programozás módban a „Setup“ menüpont kiválasztásával. a jelszó négyszeri rossz megadása után. 3. hogy törölni kívánja a programot a memóriából: 5. majd a 'Clock' menüt és a 'S/W Time' menüt. >On Off S/W Time: Off A nyári-/téli idŒszámítás közötti automatikus átállás aktuális beállítása az alsó sorban látható. Nyugtázza a „S/W Time“ kiválasztását: Nyomjon OK-t A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látszik: Password? ZZ A program véletlen törlésének megelŒzése érdekében meg kell adnia jelszavát (feltéve rendelt jelszót a programhoz).7. Nyomja meg az OK-t. Válassza az „Yes“ menüpontot: Nyomjon vagy 6. 2. Az OK megnyomásával a program törlŒdik. Az alapbeállítás az 'Off' kikapcsolt állapot. Vigye a '>' kurzort a „Clock“ menüpontra: Nyomjon vagy -t 5. Vigye a '>' kurzort „S/W Time“ menüpontra: Nyomjon vagy -t 7. Kapcsolja programozás módba a LOGO!-t.

100 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 101 .Hónap és nap testresza. Nyugtázza a 'EU' kiválasztását: Nyomjon OK-t A LOGO! kijelzŒje az alábbi ábrát mutatja: Az alábbi táblázatban megtalálja az EU. Válassza ki a kívánt átváltást Mi látható a képernyŒn?: • • • • • • • Nyomjon vagy -t Hónap és nap testresza. Tegyük fel.. 4. engedélyezni akarja az európai nyári-/téli idŒszámítás átváltást.idŒzóna differencia felbontásban) Az 'EU' jelzi az európai nyári idŒszámítás kezdetét és végét.A LOGO! programozása A kijelzŒn a következŒ látható: Nyári idŒszámítás kezdete AUS. Vigye a '>' kurzort az 'EU' menüpontra: Nyomjon vagy -t 5.Felhasználó által bása: 02:00––>02:00 bása: 03:00––>03:00 megadott (perc + idŒzóna differencia . Az 'US' jelzi az Egyesült Államokbeli nyári idŒszámítás kezdetét és végét. Október utolsó vasárnapja 02:00––>03:00 A LOGO! programozása Nyári idŒszámítás vége Március utolsó vasárnapja 03:00––>02:00 Március utolsó vasárnapja 03:00––>02:00 IdŒeltolódás 60 perc 60 perc >EU 3. hogy az európai nyári-/téli idŒszámítás átállás engedélyezve van. …: Itt megadhat bármilyen hónap.Október utolsó vasárTAS napja 02:00––>03:00 NZ . Az 'AUS-TAS' jelzi az ausztráliai/tasmániai nyári idŒszámítás kezdetét és végét. Az 'AUS' jelzi az ausztráliai nyári idŒszámítás kezdetét és végét. beállítások átváltásához kapcsolódó adatokat: Nyári idŒszámítás kezdete EU UK US AUS Március utolsó vasárnapja 02:00––>03:00 Március utolsó vasárnapja 01:00––>02:00 Április utolsó vasárnapja 02:00––>03:00 Október utolsó vasárnapja 02:00––>03:00 Nyári idŒszámítás vége Október utolsó vasárnapja 03:00––>02:00 Október utolsó vasárnapja 02:00––>01:00 Október utolsó vasárnapja 02:00––>01:00 Március utolsó vasárnapja 03:00––>02:00 IdŒeltolódás 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc >On Off S/W Time: On EU A LOGO! jelzi. UK és US. nap és idŒzóna eltolódás. Megjegyzés: 0 és 180 perc közötti idŒzóna eltolódást ∆ adhat meg. Az 'NZ' jelzi az új-zélandi nyári idŒszámítás kezdetét és végét. stb. Az 'UK' jelzi az Egyesült Királyságokbeli nyári idŒszámítás kezdetét és végét.

hogy tiltsa a nyári-/téli idŒszámítás átkapcsolását.nyári idŒszámítás vége = November 1. csupán az 'Off' menüpontot kell nyugtáznia OK-val.' menüpont segítségével. A LOGO! jelzi. lehet engedélyezni vagy tiltani • paraméter megadás módban a 'set' menüben. Az adatokat a következŒképpen viheti be: • A és billentyıkkel mozgathatja a tömör négyzet alakú kurzort. ('Clock' menüpontban) • programozás módban a 'setup' menüben.3. a nyári-/téli idŒszámítás átállás engedélyezett... idŒeltolódás = 120 perc. MM–DD 0 + : 03–31 – : 11–01 =120 min Március 31. ha a LOGO! kikapcsolt módban (buffered operation) van (lásd 4.' menüpontra: Nyomjon vagy -t 3. A kijelzŒn a következŒ látható: Megjegyzés: A nyári-/téli idŒszámítás átállás csak akkor funkcionál. IdŒeltolódás 120 perc • Nyugtázza a bevitt értékeket.A LOGO! programozása Felhasználó által beállított paraméterek Ha nincs az Ön országának megfelelŒ paraméter/átváltás.. és a felhasználó által megadott paraméterek vannak beállítva. Nyugtázza a „. A következŒképpen: 1. A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látható: 102 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 103 .7.“ kiválasztását: Nyomjon OK-t A kijelzŒn a következŒ látható: Cursor / solid square A LOGO! programozása >On Off S/W Time: On . • A és billentyıkkel állíthatja az értéket az adott kurzor pozícióban.. ha a LOGO! mıködik (RUN vagy STOP üzemmódban van). ('Clock' menüpontban).3 Fejezet). Nyugtázza újra a 'On' kiválasztását: Nyomjon OK-t 2. Ha a szinkronizáció engedélyezett. az OK megnyomásával Ön ezzel testre szabta a nyári-/téli idŒszámítás átállást. 3. akkor testre szabhatja azokat a '. Tegyük fel Ön a következŒ paramétereket kívánja megadni: Nyári idŒszámítás kezdete = Március 31. November 1.. MM–DD + : 0 01–01 – : 01–01 =000min Hónap (MM) és Nap (DD) Nyári idŒszámítás kezdete Nyári idŒszámítás vége A kívánt idŒzóna eltolódás percben [min] Megjegyzés: Ahhoz. Nem funkcionál.14 Szinkronizáció Az idŒszinkronizációt a LOGO! és az EIB/KNX kommunikációs modul között. a LOGO! megkapja a napi idŒt az EIB/KNX kommunikációs modultól (0AA1 verziótól felfelé). Vigye a '>' kurzort a '.

Az alapbeállítás az 'Off' azaz kikapcsolt. az idŒszinkronizációt ki kell kapcsolnia. Kapcsolja programozás módba a LOGO!-t. de EIB/KNX kommunikációs modul (0AA1 verziótól felfelé) nélkül. majd a 'Clock' menüt és a 'Sync' menüt. 2. hogy a szinkronizáció be van-e kapcsolva. Szinkronizáció engedélyezése: 1.A LOGO! programozása Függetlenül attól. Nyugtázza a 'On' kiválasztását: A kijelzŒn a következŒ látható: Megjegyzés: Ha a LOGO! alapegységet analóg vagy digitális bŒvítŒmodulokkal használja. Most engedélyezheti/tilthatja az automatikus szinkronizációt. Vigye a '>' kurzort az 'On' menüpontra: 2. A LOGO! programozása Szinkronizáció engedélyezése/tiltása paraméter megadás módban: Ha paraméter megadás módban kívánja engedélyezni/tiltani az automatikus idŒszinkronizációt. Nyugtázza a „Sync“: Nyomjon OK-t A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látszik: >On Off Sync: On -t -t -t >On Off Sync: Off Az automatikus szinkronizáció aktuális állapota a kijelzŒ alsó sorában látható. válassza a paraméter megadás menü 'Set…' pontját. 104 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 105 . és ha a napi idŒ megváltozott ('Set Clock' utasítás végrehajtása után. a LOGO! elküldi a napi idŒt a bŒvítŒmoduloknak bekapcsoláskor. hogy az idŒszinkronizáció ki van-e kapcsolva ('Sync' paramétert 'Off' állapotba kell kapcsolni) Nyomjon vagy Nyomjon OK-t -t Szinkronizáció engedélyezése/tiltása programozás módban: 1. A fŒmenüben válassza ki a 'Setup' menüpontot: Nyomjon vagy 3. minden órában (STOP módban vagy RUN ızemmódban). vagy nyári-/téli idŒszámítás átállása után). Vigye a '>' kurzort a 'Clock' menüpontra: Nyomjon vagy 5. Vigye a '>' kurzort 'Sync' menüpontra: Nyomjon vagy 7. Nyugtázza a „Setup“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 4. Nyugtázza a „Clock“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 6. EllenŒrizheti.

amelyben a LOGO! a megtartandó aktuális értékeket tárolja. A LOGO! rendelkezésre álló erŒforrásai A LOGO!.A LOGO! programozása A LOGO! programozása Memória felhasználás Az alábbi táblázat az alap és speciális funkciók memória igényeit tekinti át: Funkció Alapfunkciók AND (ÉS) AND with edge evaluation (ÉS élfigyeléssel) NAND (not AND) (nem ÉS) NAND with edge evaluation (nem ÉS élfigyeléssel) OR (VAGY) NOR (not OR) (nem VAGY) XOR (exclusive OR) (kizáró VAGY) NOT (Negation) (Negáció) 12 12 12 12 – – – – Program memória Rem memória 3. ez a memóriaterület csak bekapcsolt remanencia esetén használható. 106 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 107 . Memória területek • Program memória: A LOGO!-ban csak korlátozott számú blokkot használhat fel programjában. egy program által igénybe vehetŒ maximális erŒforrásai: Byte-ok 2000 Blokkok 130 REM 60 12 12 8 4 – – – – Speciális funkciók Times (IdŒk) On-delay (Bekapcsolás késleltetés) Off-delay (Kikapcsolás késleltetés) On-/Off-delay (Be-/kikapcsolás késleltetés) Retentive on-delay (Remanens bekapcsolás késleltetés) Wiping relay (pulse output) IdŒtartam késleltetés (Impulzus kimenet) Edge triggered wiping relay (Élvezérelt impulzus kimenet) Asynchronous pulse generator (Aszinkron impulzus generátor) Random generator (Véletlen generátor) Stairway lighting switch (LépcsŒház világításkapcsoló) Multiple function switch (Többfunkciós kapcsoló) Weekly timer (Hétnapos kapcsolóóra) Yearly timer (Tizenkét hónapos kapcsolóóra) 8 12 12 12 8 16 12 12 12 16 20 8 3 3 3 3 3 4 3 – 3 3 – – A LOGO! folyamatosan figyeli a memória-felhasználást és csakis azokat a funkcióit kínálja fel kiválasztásra a funkciólistákban. A felhasznált byte-ok száma az adott funkcióblokkok által használt byte összeadásával meghatározható. a byte-ok maximális száma. Azokban a blokkokban. A második határoló tényezŒ. üzemóra számláló állása).8 Tárolókapacitás és a program mérete A LOGO! programjának méretét a memória mérete határolja be (a blokkok által elfoglalt memória). amelyeknek a végrehajtásához elegendŒ memóriaterülettel rendelkezik. (pl. amelyek választható módon használják a megŒrzési opciót. • Remanens memória (Rem): Az a terület.

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 109 . a rendszer megtagadja a hozzáférést a blokkok listájához.A LOGO! programozása Funkció Counter (Számláló) Up/down counter (ElŒre-/hátra számláló) Hours counter (Üzemóra számláló) Threshold trigger (Küszöbérték kapcsoló) A LOGO! programozása Program memória Rem memória* 24 24 16 5 9 – Memóriaszükséglet kiszámítása Egy program memóriaszükségletének kiszámításakor mindig vegye figyelembe az összes különálló memóriaterületet. vagy használjon fel egy újabb LOGO!-t. A LOGO! csak azokat a blokkokat ajánlja fel. optimalizálja a programot. hogy nem engedi meg további blokkok hozzáadását a programhoz. Ha a memória teljesen ki van használva. 108 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 Ez azt jelenti hogy a program belefér a LOGO!-ba. Példa: Bytes REM 20 No 1 No 2 No 3 – B3 Bytes REM Analog (Analóg) Analog threshold trigger (Analóg küszöbérték kapcsoló) Analog differential trigger (Analóg különbség kapcsoló) Analog comparator (Analóg komparátor) Analog value monitoring (Analóg érték figyelés) Analog amplifier (Analóg erŒsítŒ) Analog multiplexer (Analóg multiplexer) Analog ramp (Analóg felfutás) PI controller (PI szabályzó) 12 B2 – B1 16 16 24 20 12 20 36 40 – – – – – – – 2 x B4 x I2 Q1 I1 Par B6 B5 I3 I4 x Par Q2 A példa program tartalma: Blokk szám B1 B2 B3 B4 B5 B6 VAGY ÉS Hétnapos kapcsolóóra Bekapcsolás késleltetés* LépcsŒház világítás kapcsoló ÉS A program által felhasznált erŒforrások A LOGO! memória korlátai A LOGO! fennmaradó erŒforrásai *:Remanenciával paraméterezve Others (Egyéb) Latching relay (Latch relé) Pulse relay (Impulzus relé) Message texts (Szöveges üzenetek) Softkey (Funkcióbillentyı) Shift register (LéptetŒ regiszter) Funkció Memória terület Byte-ok Blokkok REM 8 12 8 8 12 1 1 – 2 1 12 12 20 8 12 12 76 2000 1924 1 1 1 1 1 1 6 130 124 – – – 3 0 – 3 60 57 *:Byte-ok a Rem memóriaterületen ha a remanencia engedélyezve A memóriaterületek kihasználtsága A rendszer úgy jelzi. hogy nincs elegendŒ memória hely. Ha a memória kevés bármely további blokk számára. amelyek számára még elegendŒ memóriahely áll a rendelkezésre.

Nyugtázza az „Edit“ kiválasztását: Nyomjon OK-t 4. Nyugtázza a „Memory?“ kiválasztását: A kijelzŒn az alábbi ábra látható: Nyomjon vagy -t A LOGO! funkciói 4 A LOGO! funkciói Szervezés A LOGO! számos elemet kínál Önnek programozás módban. ezeket az elemeket listákba szerveztük. mint amennyivel a LOGO! még rendelkezik. vagy elérte a maximális lehetséges blokkszámot. Ez általában a LOGO! által ismert összes kimenetet. Lásd.1 Fejezet) • BF: Alapmıveletek listája AND. Ebben az esetben vagy nincs további rendelkezésre álló memória. OR. Ezek a listák: • Co: A kivezetések listája (Connector) (lásd. Tegye a következŒket: 1. Az átláthatóság fenntartása érdekében. 4.. Válassza a „Memory?“ menüpontot: 5.. 3. ha: • Újabb blokk már nem illeszthetŒ be.4 Fejezet) • BN: ElŒre elkészített. nézze a 66. alapmıveletet és speciális funkciót tartalmazza. oldalt) 2. melyet Ön hozott létre a LOGO!-ban. • Egy speciális blokk több memóriát igényelne.8 Fejezet. 4.2 Fejezet) • SF: Speciális funkciók listája (lásd.A LOGO! programozása Rendelkezésre álló memória kijelzése A LOGO! megmutatja a rendelkezésre álló szabad memória méretét. Válassza az „Edit“ menüpontot: Nyomjon vagy 3. . -t Nyomjon OK-t Free Memory: Byte =1924 Block= 124 Rem = 57 110 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 111 . Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba (emlékeztetŒül. Amit a LOGO! már nem jelenít meg A LOGO! nem jeleníti meg a további elemeket. Az elemlista tartalmazza továbbá az összes olyan blokkot. a programban újra felhasználható blokkok listája A listák tartalma Valamennyi lista a LOGO!-ban felhasználható elemeket jeleníti meg. (lásd. mielŒtt a BN listához folyamodott volna. 4.

hacsak a szöveges üzenet nem része a programnak. A felsorolás tartalmazza az összes programozott üres kimenetet és egy még nem meghatározott üres kimenetet. I2. memória jelzŒbitek és rögzített feszültségszintek (konstansok) lehetnek. analóg jelölŒhöz (AM).Q16) igazodik a LOGO! Basic és a hozzá csatlakoztatott digitális modulok kimeneti csatlakozási pontjainak számozásához a szerelés sorrendjének megfelelŒen.. kimenetek. Bemenetek L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 AI1 AI2 L+ M I9 I10 I11I12 L+ M L+ M L+ M I13I14I15 I16 L+ M L+ M 4. Q2. Az üres kimenet például a „Szöveges üzenetek” speciális funkció alkalmazásakor hasznos (lásd a 4. Lásd a következŒ ábrán..10V/. . amelyek értelem szerint csak analóg bemenetekhez csatlakoztathatók. Ezek 'x'-el vannak jelölve és ismételt felhasználásuk a programban (ellentétben például a jelölŒbitekkel) nem lehetséges. LOGO! 12/24RC és LOGO! 12/24RCo modellek rendelkeznek I7 és I8 jelı bemenetekkel. Két analóg kimenet áll rendelkezésre AQ1 és AQ2. Bemenetek 1) Digitális bemenetek A digitális bemeneteket az I betıvel jelöljük.. akkor a bemeneti jelet a LOGO! digitális értékként értelmezi. Ha ezeket a bemeneteket I7 és I8 bemenetként használja. Ha viszont ugyanezeket a bemeneteket AI1 és AI2 bemenetként használja. 2) Analóg bemenetek A LOGO! 24. és analóg kimeneti csatlakozóhoz kapcsolható. akkor a bemeneti jeleket a LOGO! analóg értékként értelmezi..AM6 analóg jelölŒket és az analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkokat. A LOGO! 24 digitális jelölŒbittel M1…M24 és 6 analóg jelölŒvel AM1…AM6 rendelkezik. amelyek a bemenetükön lévŒ értéket adják ki. A kimenetek számozása (Q1.10V) 1 Q1 2 1 Q2 2 1 2 Q3 1 2 Q4 2 Q7 2 Q8 A!3 M3U3AI4M4 U4 1 2 Q11 1 2 V1+ M1 Q12 V2+ M2 Kimenetek Analóg bemenetek Analóg kimenetek JelölŒ blokkok A jelzŒblokkok jelzése M vagy AM. Ezek virtuális kimenetek.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Rendelkezésre áll még további 16 üres kimenet.. amelyek a programozás módjától függŒen AI1 és AI2 bemenetekként is használhatók. Lásd a következŒ ábrán. Azon speciális funkciók esetén. 2) Analóg kimenetek Az analóg kimeneteket az AQ betık azonosítják. a LOGO! csak az AI1… AI8 analóg bemeneteket. 112 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP PE 1 1 Q5 2 1 1 Q6 2 INPUT 2x (. .4. A bemenetek számozása (I1.. I24) igazodik a LOGO! Basic és a hozzá csatlakoztatott digitális modulok bemeneti csatlakozási pontjainak számozásához a szerelés sorrendjének megfelelŒen.. Kimenetek 1) Digitális kimenetek A digitális kimeneteket a Q betı azonosítja. AM1. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 113 . valamint az analóg kimeneteket AQ1-et és AQ2-t kínálja fel programozás módban a bemeneti jel kiválasztásakor.. Az analóg kimenet csak analóg funkció bemenetéhez.23 Fejezetben).1 Konstansok és kivezetések – Co A konstansok és a csatlakozók (connectors = Co) bemenetek. A csatlakoztatott analóg modulok bemenetei az elŒbb említett két bemenet használatától függŒen kapnak számot.20mA) PE 1 Q9 2 1 2 Q10 OUTPUT 2x (0 .

2 Alapmıveletek – GF Az alapfunkciók a Boole algebra egyszerı logikai elemeit valósítják meg. akkor a bemenetét konstans hi vagy lo szintre kell kötni. Nyitott kimenetek Ha a blokk egyik csatlakozási pontja nincs bekötve. A kurzorbillentyıket a megfelelŒ képernyŒn állíthatja be. Párhuzamosan kapcsolt nyitóérintkezŒk A LOGO! funkciói 4. amelyek a program számára csak olvashatóak.A LOGO! funkciói Elindítási jelzŒbit M8 jelzŒbit érték a felhasználói program elsŒ ciklusában '1' ezért a programban indulási jelzŒbitként használható.3 fejezetben található A GF lista a programban felhasználható alap funkció blokkokat tartalmazza. amikor a rendszer RUN üzemmódban van (lásd a 3. Ha egy blokkot folyamatosan az '1' állapotban (azaz hi).25 Fejezetet). Az M8 jelzŒbit a további ciklusok során felhasználható törlésre és feldolgozásra a többi jelzŒbithez hasonlóan. Programozási példa a 3. oldalon) Nem ÉS élfigyeléssel (lásd a 120. C és C („C” = cursor). C . Szintek A feszültségszinteket a hi és lo jelöli. oldalon) 114 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 115 .7. vagy ha logikai '0' van a bemeneten akkor azt a program logikai '1'-re változtatja. oldalon) ÉS élfigyeléssel (lásd a 118. vagy a „0” állapotban (azaz lo) akarunk tartani. LéptetŒ regiszter bitek A LOGO! az S1…S8 léptetŒ regiszter biteket biztosítja. Kurzor billentyık Legfeljebb négy kurzorbillentyı áll az Ön rendelkezésére.6 Fejezetben). oldalon) Nem ÉS (lásd a 119. és egy aktív szöveges üzenetben (ESC+billentyı). Bemeneteket és különálló logikai funkciókat egyaránt invertálhat. A léptetŒ regiszter bitek értéke csak a léptetŒ regiszter speciális funkció segítségével módosítható (lásd a 4. Egy cikluson belül nem változik meg. Az elsŒ ciklus teljesítése után törlŒdik. nevezetesen a C .7.4. és lehetŒvé teszik a kezelŒi beavatkozást a programba. azaz a program invertálja a logikai '1'-et az adott bemeneten logikai '0'-ra. A kurzorbillentyık a többi bemenethez hasonlóan programozhatóak. akkor ezt az x jel jelöli. Az alábbi funkcióblokkok használhatóak fel: Ábra a kapcsolási rajzon Sorba kapcsolt záróérintkezŒk Ábra a LOGO!-ban A funkció neve ÉS (lásd a 117. A kurzorbillentyık bemeneteket és kapcsolókat takaríthatnak meg Önnek. Megjegyzés: A jelzŒbit kimenete mindig az azt megelŒzŒ ciklusban kapott értéket hordozza.

oldalon) A LOGO! funkciói 4.2.A LOGO! funkciói Ábra a kapcsolási rajzon Ábra a LOGO!-ban A funkció neve VAGY (lásd a 121. Az AND logikai állapottáblája Kizáró VAGY Két váltóérintkezŒ soros kapcsolása (lásd a 123.1 AND . ha valamennyi bemenete '1'-es állapotú (azaz az érintkezŒk zártak). inverter) (lásd a 120. A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=1. oldalon) 116 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 117 . oldalon) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Inverter Nem (negáció. oldalon) Az AND blokk kimenete csakis akkor kerül '1' állapotba.Logikai ÉS A megfelelŒ LOGO! szimbólum: Több záróérintkezŒ soros kapcsolását a kapcsolási rajzokon az alábbi módon jelöljük: Párhuzamosan kapcsolt záróérzékelŒk Nem VAGY Sorba kapcsolt nyitóérintkezŒk (lásd a 122.

Az éldetektálásos AND blokk idŒdiagramja 1 2 3 4 Q Ciklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A NAND blokk kimenete csakis akkor kerül '0' állapotba. A NAND blokk logikai állapottáblája 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 118 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 119 .2 AND éldetektálással .2. ha valamennyi bemenete '1' állapotú (azaz a kapcsolók zártak).2.Logikai ÉS éldetektálással A megfelelŒ LOGO! szimbólum: 4. A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=1.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 4.1 NAND (AND Not) . ha valamennyi bementén '1' állapot van és a megelŒzŒ ciklusban legalább egy bemenetnek '0' volt az állapota.Logikai Nem ÉS NyitóérintkezŒk párhuzamos kapcsolását a kapcsolási rajzokon az alábbi módon jelöljük: A megfelelŒ szimbólum LOGO!-ban: Ennek a blokknak a kimenete csakis akkor kerül '1' állapotba. A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=1.

Az éldetektálásos NAND idŒdiagramja 1 2 3 4 Q Ciklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Az OR blokk kimenete akkor kerül '1' állapotba. Az OR logikai állapottáblája: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 121 .Logikai VAGY Több záróérintkezŒ (alaphelyzetben nyitott kapcsoló) párhuzamos kötését a kapcsolási rajzokon az alábbi módon jelöljük: A megfelelŒ szimbólum a LOGO!-ban: A NAND blokk kimenete csakis akkor kerül '1' állapotba.4 NAND éldetektálással . A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=1.2.5 OR .A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 4. amikor legalább egy bemenete '0' állapotú és a megelŒzŒ ciklusban valamennyi bemenetnek '1' volt az állapota.2. ha legalább egy bemenete '1' állapotú (azaz a kapcsoló zárt). A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=0.Logikai Nem ÉS éldetektálással A megfelelŒ szimbólum a LOGO! -ban: 4.

A NOT blokk alkalmazásának az elŒnye abban rejlik. használhat záróérintkezŒt. ha valamennyi bemenete '0' állapotú (azaz kikapcsolt állapotban vannak). A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=0.6 NOR (OR Not) Logikai Nem VAGY Több záróérintkezŒ (alaphelyzetben nyitott kapcsoló) párhuzamos kötését a kapcsolási rajzokon az alábbi módon jelöljük: A megfelelŒ szimbólum a LOGO!-ban: 4.7 XOR (Exclusive OR). más szóval a NOT kapu invertálja a bemeneti állapotot.2. A NOR logikai állapottáblája 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Az XOR blokk kimenete akkor kerül '1' állapotba. A megfelelŒ szimbólum a LOGO!-ban: A NOR blokk kimenete csakis akkor kerül '1' állapotba.2. melyet azután a NOT blokkal nyitóérintkezŒvé konvertálhat.Logikai NEM (Negálás) Egy nyitó érintkezŒ a kapcsolási rajzon A megfelelŒ szimbólum a LOGO!-ban: A kimenet akkor kerül '1' állapotba. ha a bemenet '0' állapotú. hogy Önnek nem kell a továbbiakban nyitóérintkezŒt használni a LOGO!-ban. A NOT logikai állapottáblája 1 0 1 Q 1 0 122 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 123 . Inverter) .A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 4. Az XOR logikai állapottáblája 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 Q 0 1 1 0 Q 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. A blokk bekötetlen bemenetén (x): x=0.2.8 NOT (Negation.Logikai KIZÁRÓ VAGY A XOR blokkot két váltóérintkezŒ soros kapcsolásával ábrázoljuk a kapcsolási rajzon. Amint bármelyik bemenete bekapcsolt állapotba kerül ('1' állapot) a NOR kapu kimenete a '0' állapotot veszi fel. ha a bemenetei különbözŒ állapotúak.

3. • Cnt (count). • Inv (invert) .beállítás: A set bemenetre érkezŒ jel a kimenetet (tartósan) logikai '1'-be állítja • R (reset) .4 fejezetben található. 'X' Csatlakozó a speciális funkciók bemenetén A speciális funkció bemetére kötött 'x' csatlakozás a bemenetet alacsony (low) szintre állítja.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 4. A speciális mıveletek tartalmaznak idŒzítéseket.mindent töröl: Az összes belsŒ értéket törli. • S (set) . és különbözŒ paraméterezési lehetŒségeket.törlés: Az R törlŒ bemenetnek prioritása van valamennyi más bemenettel szemben és a kimenetet '0' állapotba kapcsolja. mivel a leírásokban ezek bemeneteit megnevezzük. indítás: Ezt a bemenetet egy mıvelet indítására használhatja.triggerelés.1 A bemenetek leírása Logikai bemenetek Ebben a fejezetben megtalálhatja a funkciók bemeneteinek általános leírását. például a számlálók számlálási irányát (elŒre/hátra). megtartást (remanencia). Ezeket a bemeneteket felhasználva alakíthat ki logikai kapcsolatot blokkok között. • Trg (trigger) . Az egyes speciális funkciók részletes leírása a 4. Ha ez a bemenet '0' állapotú.irány: Ezzel a bemenettel állíthatja be. hogy a program képes legyen alkalmazkodni az Ön egyedi igényeihez. • En (enable) .invertálás: A blokk kimenŒ jele invártálódik. annak érdekében. ha ez a bemenet aktív. hogy a speciális mıveletek különböznek az alapmıveletektŒl.frekvencia: A kiértékelni kívánt frekvencia jelek kerülnek ezekre a bemenetekre (frekvenciák). Ebben a részben röviden áttekintjük a bemenetek leírásait és ellátjuk Önt néhány fontos háttér-információval a speciális funkciók használatáról. 124 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 125 .3 A speciális funkciók alapjai ElsŒ látásra érzékelni fogja. • Fre (frequency) . 4.számlálás: Ez a bemenet rögzíti a bemenŒ impulzusok számát. vagy a LOGO! fizikai bemenete és egy blokk között. • Ral (reset all) . akkor a blokk a többi bemenetét nem veszi figyelembe. • Dir (direction) .engedélyezés: Ez a bemenet engedélyezi a blokk számára a mıveletet.

A LOGO! funkciói Paraméter bemenetek Vannak olyan bemenetek is, amelyek nem igénylik bemeneti jelszint beállítását. Ehelyett Ön meghatározott értékekkel paraméterezi a mıveleti blokkot. Például: • Par (parameter) - paraméter: Ezt a bemenetet nem kell bekötni. Itt a paramétereket (idŒk, küszöbértékek, stb.) állíthatja be a blokk számára. • No (number) - szám: Ezt a bemenetet nem kell bekötni. Itt állíthatja be az idŒalapokat. • P (priority) - prioritás: Ezt a bemenetet nem kell bekötni. Itt állíthatja be a prioritásokat, és hogy mely üzeneteket fogadjon el a rendszer RUN üzemmódban. A (T) pontossága

A LOGO! funkciói

Az egyes elektronikus alkatrészek tulajdonságainak pontossága kismértékben eltérŒ. Ez eltéréseket jelenthet a T idŒ beállításában is. A LOGO!-ban a maximális pontatlanság értéke + 0,02%.Ha T idŒ 0,02 %-a kisebb, mint _ 0,02 másodperc akkor a maximális eltérés 0,02 másodperc. Példa: Egy órában (3600 másodperc) az eltérés maximális értéke + 0,02% (azaz + 0,72 másodperc). Egy perc idŒtartam _ _ maximális pontatlansága ezért + 0,02 másodperc lehet. _ A kapcsolóóra pontossága (hétnapos/tizenkét hónapos) Annak biztosítása céljából, hogy ez a pontatlanság ne jelenjen meg a kapcsolási idŒben, a C változatban a kapcsolóórát meghatározott idŒközönként összehasonlítják és szinkronizálják egy nagypontosságú idŒalappal. Ezzel maximálisan pontatlanság + 5s naponta. _

4.3.2 IdŒzítések
T paraméter Néhány speciális funkciónál a T idŒérték paraméterezhetŒ. Az idŒ beállításánál ügyeljen arra, hogy a bevitelre kerülŒ értékek függenek a beállított idŒalaptól. - idŒalap s - másodpercek m - percek h - órák __ : __

4.3.3 Óra pufferelés
A LOGO! modulok belsŒ órája tápfeszültség kimaradás esetén is tovább mıködik a tartalék tápfeszültségnek köszönhetŒen. A tartalék áramforrás üzemidejét a környezeti hŒmérséklet befolyásolja. 25 Celsius fok környezeti hŒmérséklet esetén ez általában 80 óra. 80 óránál hosszabb feszültség-kimaradás esetén a készülék a verziótól függŒen a következŒképpen reagál. • 0BA0 sorozat: Újraindulásnál, az óra Január 1. 00:00 Vasárnap idŒpontba áll. A belsŒ óra mıködni kezd. Ennek megfelelŒen a rendszer elindítja az idŒkapcsolók által kijelölt folyamatokat. • 0BA1 sorozat, vagy újabb: Újraindulásnál, az óra Január 1. 00:00 Vasárnap idŒpontba áll. Az óra megáll, és az idŒkijelzés villog. A LOGO! a feszültség-kimaradás elŒtti állapotba áll vissza. RUN üzemmódban a rendszer végrehajtja az idŒzítŒk által kijelölt mıveleteket. Az óra továbbra sem indul újra.

másodpercek: 1/100 másodpercek : percek órák : : másodpercek percek

B1 + T =04:10h

Példa: A T idŒérték beállítása 250 percre: Óra egységek (h): 04:00 óra 240 perc 00:10 óra +10 perc = 250 perc

Note Az idŒparaméter értékét mindig T ≥ 0.02 s-ra kell beállítani. A T ≤ 0.02 s értékek nem definiáltak. 126
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

127

A LOGO! funkciói

A LOGO! funkciói Mivel Ön nem minden esetben tudja a LOGO!-nál elŒre meghatározott 0-tól 1000-ig tartó tartományt kihasználni, ezért a digitális értéket megszorozhatja egy erŒsítési tényezŒvel és eltolhatja az értéktartomány nulla szintjét (ofset - eltolás). Ez lehetŒvé teszi Önnek, hogy a LOGO! kijelzŒjén egy a folyamat változóval arányos értéket jelenítsen meg.
Paraméter Kapocsfeszültség BelsŒ feldolgozási érték ErŒsítés Ofszet Minimum 0 0 –10.00 –10,000 Maximum 10 1000 +10.00 +10,000

4.3.4 Remanencia
A speciális funkciók kapcsolási állapotaihoz és számláló értékeihez rendelhetŒ remanencia tulajdonság. Ez azt jelenti, hogy feszültség-kimaradás után az aktuális értékek megmaradnak és a blokk a hibát megelŒzŒ mıködési állapotban indul újra. Az idŒzítŒ nem törlŒdik, hanem folytatja a mıködést, például amíg a kijelölt idŒ le nem telik. A fenti mıködés engedélyezéséhez, a megfelelŒ funkciók remanenciájának beállítása szükséges. Két lehetŒség választható: R: az adat megtartása beállítva, /: Az aktuális adat nincs megtartva (alaphelyzet). Lásd a 91. oldalon lévŒ példában. Az üzemóra számláló, hétnapos kapcsolóóra, tizenkéthónapos kapcsolóóra és PI szabályzó mindig megtartott.

Matematikai szabály Pillanatnyi érték Ax = (Ax bemenet belsŒ feldolgozási értéke * erŒsítés)+ofszet ErŒsítés és ofszet számítás Az erŒsítés és ofszet számítása a megfelelŒ funkció magas és alacsony értékei alapján történik. 1.példa: Rendelkezésre áll egy hŒelempár az alábbi mıszaki adatokkal: –30 - +70 °C, 0 - 10V DC (azaz 0-tól 1000-ig a LOGO!-ban). Pillanatnyi érték = (belsŒ feldolgozási érték * erŒsítés) + ofszet, így –30 = (0*A)+B azaz ofszet B = –30 +70 = (1000*A)–30 azaz erŒsítés A = 0,1 2.példa: Egy nyomásérzékelŒ 1000 mbar nyomás esetén 0 V-ot ad ki, és 5000 mbar nyomás esetén 10 V-ot. Pillanatnyi érték = (belsŒ feldolgozási érték * erŒsítés) + offszet, így 1000 = (0*A)+B azaz ofszet B = –1000 5000 = (1000*A)+1000 azaz erŒsítés A = 4

4.3.5 Védelmi fokozat
A paramétervédelem beállítása lehetŒvé teszi az Ön számára, hogy a beállított paraméterek megjeleníthetŒk és megváltoztathatók legyenek a LOGO! modul paraméterezés módjában. A védelemnek két lehetséges beállítása létezik: +: A paraméter beállítások megjelennek és megváltoztathatók paraméterezés módban. –: A paraméter beállítások nem jelennek meg paraméterezés módban és azok csak programozás módban változtathatók meg.

4.3.6 Analóg értékek erŒsítés és ofszet számítása (ofszet = nulla pont eltolás)
Az analóg bemenetre kapcsolt érzékelŒ a folyamatváltozóból elektromos jelet állít elŒ. A fenti jel az érzékelŒ mérési tartományába esik. A LOGO! az elektromos jeleket minden esetben egy 0 és 1000 közé esŒ digitális értékké alakítja. A 0...10 V nagyságrendbe esŒ értékeket a rendszer a 0...1000 belsŒ értékintervallumra képezi le. A 10 V-nál nagyobb bemeneti értékeket is az 1000-es belsŒ értékmaximum reprezentálja. LOGO! Kézikönyv
A5E00380835-01

128

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

129

A LOGO! funkciói Példák analóg értékekre
Folyamatváltozó Feszültség BelsŒ feldolgozási érték ErŒsítés Ofszet Kijelzett érték (Ax)

A LOGO! funkciói

4.4 A speciális funkciók listája – SF
A LOGO! programozása során a speciális funkciók blokkjait az SF listáról választhatja. Az alap és speciális funkciók bemeneteit külön-külön invertálhatja, azaz ha egy bemenet logikai '1' állapotban van, a program logikai '0'-t ad eredményül a kimeneten. A fent leírtak fordítva is mıködnek, vagyis a logikai '0' invertálható logikai '1' jellé. Programozási példát talál a 3.7.3 Fejezetben. A táblázat megmutatja hogy az adott funkciónál beállítható-e a remanencia (Rem). A következŒ SF-ek állnak a rendelkezésre.
Ábrázolás a LOGO!-ban IdŒzítŒk Bekapcsolás késleltetés REM A speciális funkció neve Rem

–30 C 0 C +70 C 1000 mbar 3700 mbar 5000 mbar

0 3 10 0 6.75 10 0 5 10 0 5 10 0 5 10 0 5 10 0 5 10 0 5 10 0 10 0.02 0.02 0.02 0.02

0 300 1000 0 675 1000 0 500 1000 0 500 1000 0 500 1000 0 500 1000 0 500 1000 0 500 1000 0 1000 2 2 2 2

0.1 0.1 0.1 4 4 4 0.01 0.01 0.01 1 1 1 10 10 10 0.01 0.01 0.01 1 1 1 1 1 1 10 10 0.01 0.1 1 10

–30 –30 –30 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 500 500 500 –200 –200 –200 –10,000 –10,000 0 0 0 0

–30 0 70 1000 3700 5000 0 5 10 0 500 1000 0 5000 10,000 5 10 15 500 1000 1500 –200 300 800 –10,000 0 0 0 2 20

(Lásd a 135. oldalon)

Kikapcsolás késleltetés

REM

(Lásd a 139. oldalon)

Be-/Kikapcsolás késleltetés REM

(Lásd a 141. oldalon)

Tároló bekapcsolás késleltetés
(Lásd a 143. oldalon)

REM

IdŒtartam késleltetés (Impulzus kimenet)
(Lásd a 145. oldalon)

REM

Egy példaalkalmazást talál az „Analóg komparátor” speciális funkció leírásában a 187. oldalon. További információkat az analóg bemenetekkel kapcsolatban a 4.1 Fejezetben talál. 130
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

131

oldalon) Analóg értékfigyelés (Lásd a 192. oldalon) Hétnapos kapcsolóóra (Lásd a 160. oldalon) LépcsŒház világítás kapcsoló (Lásd a 154. oldalon) REM Üzemóra számláló REM (Lásd a 172. oldalon) A LOGO! funkciói Rem REM Ábrázolás a LOGO!-ban Számláló A speciális funkció neve ElŒre/hátra számláló Rem REM (Lásd a 168. oldalon) Fre (Lásd a 177. oldalon) Analóg különbség kapcsoló (Lásd a 183. oldalon) Véletlen generátor Küszöbérték kapcsoló (Lásd a 152. oldalon) REM Analóg Analóg küszöbérték kapcsoló REM (Lásd a 180. oldalon) Többfunkciós kapcsoló (Lásd a 157. oldalon) LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 132 133 . oldalon) (Lásd a 187. oldalon) Analóg komparátor Tizenkéthónapos kapcsolóóra (Lásd a 165. oldalon) Aszinkron impulzus generátor (Lásd a 150. oldalon) Analóg erŒsítŒ (Lásd a 195.A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban A speciális funkció neve Élvezérelt Impulzus kimenet (Lásd a 147.

1 Bekapcsolási késleltetés (On-delay) Rövid leírás A bekapcsolási késleltetés aktivizálása esetén a kimenet mindaddig nem lesz bekapcsolva.4. lásd a 4.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax.27 Fejezetben) • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ. oldalon) Analóg felfutás (Lásd a 220.4. T jelenti az idŒt. oldalon) Impulzus relé REM Rövid leírás (Lásd a 199.3. Ön a következŒ funkciók pillanatnyi értékeit választhatja: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay.A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban A speciális funkció neve Analóg multiplexer Rem A LOGO! funkciói 4.4. lásd a 4.'1' átmenet) indítja a Trg bemeneten.4. oldalon) Funkcióbillentyı En Par Q (Lásd a 209. lásd a 4. (Lásd a 216. lásd a 4. Az T paraméter értéke (idŒ) alapulhat egy másik. oldalon) A T paraméter lehetséges értékeit a 4. amíg egy meghatározott idŒtartam el nem telik. amely letelte után a bemenet bekapcsol ('0' – '1' átmenet) a kimeneten Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása. már paraméterezett speciális funkció pillanatnyi értékén.4. oldalon) REM Parameter Egyéb Latch relé (RS tároló) REM (Lásd a 198.28 Fejezetben) és • Számláló (pillanatnyi érték Cnt. oldalon) A/M R PV Par PI szabályzó AQ (Lásd a 226.13 Fejezetben) LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 134 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 135 .4. oldalon) REM LéptetŒ regiszter REM (Lásd a 213. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A bekapcsolási késleltetést egy felfutó él ('0'. oldalon) Szöveges üzenetek P (Lásd a 202.2 Fejezetben nézheti meg. Output Q Q bekapcsol.4. lásd a 4. lásd a 4.4.20 fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ.26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. lásd a 4. ha a beállított T idŒ letelik és Trg bemenet még '1'.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax.

Az idŒalap változtatható. Kérjük. érték min. 5999 percek száma A kijelzŒ programozás módban (példa): B12 +R T B006s B12 +R T B006m 136 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 137 . érték 99. és a megnyomásával állítsa be a kívánt blokk számát. A megnyomásával váltsa az egyenlŒség jelet egy nyílra. A megnyomásával vigye a kurzort a T paraméter egyenlŒség jelére.A LOGO! funkciói Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével. az utolsó hivatkozott blokk és a hozzá tartozó idŒalap látható. A megnyomásával vigye a kurzort a megjelenített blokk idŒalapjára. A kijelzŒ programozás módban (példa): B12 +R T =04:10h B12 +R T =04:10h Nyomja meg kétszer a -t. akkor ez a szám fölfelé vagy lefelé a következŒ érvényes értére vált. A megnyomásával vigye a kurzort a megjelenített blokk „B” karakterére.990 5999 Jelentés ezredmásodpercek száma másodpercek száma Pontosság + 10 ms +1s + 1 min B12 +R T B006s 3. Érvényes idŒalap tartományok T = egy már paraméterezett funkció pillanatnyi értéke IdŒalap ms s m max. és a megnyomásával állítsa be a kívánt idŒalapot. B12 +R T =04:10h 2. Paraméter beállítása = egy már programozott funkció aktuális értékére Hogyan rendelje hozzá egy már programozott funkció aktuális értékét: 1. vegye figyelembe az alábbi felsorolást: Érvényes idŒalap tartományok T = paraméter esetén IdŒalap s (másodperc) m (perc) h (óra) max. 4. felbontás 99:99 99:59 99:59 10 ms 1s 1 min Pontosság + 10 ms +1s + 1 min A LOGO! funkciói A kijelzŒ programozás módban (példa): Ha a hivatkozott blokk (példánkban B6) az érvényes tartományon kívüli értéket ad. ha ez megtörtént.

és megŒrzi az állapotát T idŒ leteltéig. B12 T =04:10h =04:10 Ta =02:00h IdŒdiagram Trg Q T Ta letelik vagy aktuális idŒ B12 T B006m Ta =02:00h T Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a bekapcsolás késleltetés ikonján is látható.4. Parameter T paraméter A T paraméter lehetséges értékeit a 4.3. T jelenti az idŒt. Ha a Trg bemenetnek az állapota legalább a paraméterezett T idŒtartam alatt '1' állapotban van. lásd a 4. Input R Mıködési leírás Amikor a Trg bemenet állapota '0'-ról '1'-re vált. akkor a kimenet a T idŒ letelte után '1' állapotba kerül (a kimenet követi a bemenetet bekapcsolás késleltetéssel). Az R bemenetre adott jel törli a kimenetet és a kikapcsolás késleltetési idŒt.A LOGO! funkciói Paraméter megadás módban a következŒ látható (példa): A LOGO! funkciói 4. ha a Trg bemenet is '0' állapotú.2 Fejezetben nézheti meg.4. Tápfeszültség kimaradás esetén. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A bekapcsolási késleltetést egy lefutó él ('1'. az idŒzítés törlŒdik. a Ta idŒzítés elkezdŒdik.'0' átmenet) indítja a Trg bemeneten.2 Kikapcsolási késleltetés (Off-delay) Rövid leírás A kikapcsolási késleltetés aktivizálása esetén a kimenet mindaddig nem kerül '0' állapotba.4.18 Fejezetben) Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. (Ta az aktuális idŒ a LOGO!-ban ). Ön a következŒ funkciók pillanatnyi értékeit választhatja: • • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay. Ha a Trg bemenet állapota visszavált '0'-ba még mielŒtt a T idŒ letelik. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. már paraméterezett speciális funkció pillanatnyi értékén. A kimenet '0' állapotba kerül. ha Trg bemenet '1'.16 Fejezetben) 138 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 139 . ha a megtartás nincs kiválasztva. lásd a 4. Az T paraméter értéke (idŒ) alapulhat egy másik. Output Q Q bekapcsol. míg egy meghatározott idŒtartam le nem telik. amely letelte után a bemenet kikapcsol ('1' – ’0’ átmenet) a kimeneten Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.

ha a beállított TH idŒ letelik és Trg bemenet még '1'. és a paraméter beállítások a 4.4.4. A kikapcsolási késleltetést TL egy lefutó él ('1'. mielŒtt a beállított késletetési idŒ letelne. lásd a 4. Az idŒalap változtatható.13 Fejezetben) A LOGO! funkciói 4.20 Fejezetben) Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ. TörlŒdik. a Ta idŒzítés elindul a LOGO!. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. amely letelte után a kimenet kikapcsol ('1' – '0' átmenet) a kimeneten Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.3 Be/Kikapcsolási késleltetés (On/Off delay) Rövid leírás A Be/Kikapcsolási késleltetés aktivizálása esetén a kimenet egy beállított bekapcsolási idŒtartam letelése után kapcsol be. Amikor a Trg bemenet állapota '1'-rŒl '0'-ra vált.4. amely letelte után a kimenet bekapcsol ('0' – '1' átmenet) a kimeneten TL jelenti az idŒt. a Q kimenet azonnal '1' állapotba kerül.ban és a kimenet '1' állapotban marad. Az érvényes idŒalapok. TH jelenti az idŒt.28 Fejezetben) és Számláló (pillanatnyi érték Cnt. lásd a 4. a Ta idŒzítés minden alkalommal újra indul.4.4. Output Q Q bekapcsol. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A bekapcsolási késleltetést TH egy felfutó él ('0'. IdŒdiagram Trg R Q Ta letelik T T Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a kikapcsolás késleltetés ikonján is látható.A LOGO! funkciói • • • • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax. és a Trg bemenetre nem kerül újabb jel.4.’1’ átmenet) indítja a Trg bemeneten.4. lásd a 4. Az R (Reset) bemenet törli a késleltetést és a kimeneti állapotot. Tápfeszültség kimaradás esetén. Amikor a Ta értéke eléri a T paraméterrel meghatározott késleltetési idŒ értékét (Ta =T).1 Fejezetben találhatók. ha TL letelik. ha a megtartás nincs kiválasztva. a Q kimenet 0 állapotba kerül (kikapcsolási késleltetés).27 Fejezetben) PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ.26 Fejezetben) Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. lásd a 4. lásd a 4.'0' átmenet) indítja a Trg bemeneten. Ha a Trg bemenetet ismételten be és kikapcsoljuk. Parameter Mıködési leírás Amikor a Trg bemenet állapota '1'-re változik. • Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével. 140 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 141 . és egy paraméterezhetŒ kikapcsolási idŒtartam után törlŒdik.

Mıködési leírás Amikor a Trg bemeneti állapot '0'-ról '1'-re vált. akkor a kimenet a késleltetési idŒt követŒen '0' állapotba kerül (a kimenet kikapcsolási késleltetéssel követi a bemenetet).26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A bekapcsolási késleltetést egy jel indítja a Trg bemeneten. A TL idŒzítés akkor indul. T paraméter Parameter A T paraméter lehetséges értékeit a 4. lásd a 4. T idŒ letelte után. ha a megtartás nincs kiválasztva.4. T jelenti az idŒt.4. Output Q Q bekapcsol. már paraméterezett speciális funkció pillanatnyi értékén.27 Fejezetben) LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 142 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 143 . lásd a 4. az idŒzítés törlŒdik. amely letelte után a kimenet bekapcsol ('0' – '1' átmenet). lásd a 4.4.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. amelynek letelte után a kimenet '1' állapotba kerül. Ha a Trg bemeneti állapot visszavált '0'-ra mielŒtt a TH idŒzítés letelik. lásd a 4.20 Fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ. az idŒzítés törlŒdik. Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.3.2 Fejezetben nézheti meg.4.3. Remanens bekapcsolási késleltetés (Retentive on-delay) Rövid leírás Egy bemeneti impulzust követŒen meghatározott idŒtartamú idŒzítés indul. Az R bemenetre adott jel törli a kimenetet és a bekapcsolás késleltetési idŒt. (a kimenet bekapcsolási késleltetéssel követi a bemenetet).2 Fejezetben. lásd a 4. IdŒdiagram Trg Q TH Ta letelik TL Ta letelik TH TL TH TL Input R Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a be-/kikapcsolás késleltetés ikonján is látható.4. Tápfeszültség kimaradás esetén. Az T paraméter értéke (idŒ) alapulhat egy másik. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax. Ön a következŒ funkciók pillanatnyi értékeit választhatja: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay.4. Ha a Trg bemeneti állapot visszavált '1'-re mielŒtt a TL idŒzítés letelik. A LOGO! funkciói 4.4. Ha a Trg bemeneti állapot legalább a paraméterezett TH idŒtartam alatt '1'-ben marad.A LOGO! funkciói TH és TL paraméterek TH és TL paraméterek beállítható értékeit keresse a 4. akkor a kimenet a késleltetési idŒt követŒen '1' állapotba kerül. a TH idŒzítés elkezdŒdik. amikor a bemeneti állapot ismét '0'-ra változik. Ha a Trg bemeneti állapot legalább a paraméterezett TL idŒtartam alatt '0'-ban marad.

ha Trg bemenet állapota '1'. • Rövid leírás Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével. Output Q Trg bemenetre adott jel hatására Q bekapcsol. A kimeneti állapot és a Ta idŒzítés törlŒdik.5 IdŒtartam késleltetŒ relé / impulzus kimenet (Wiping relay) Egy '1'-es szint a bemeneten. a Ta idŒzítés elindul.28 Fejezetben) és Föl/le számláló (pillanatnyi érték Cnt.3.13 Fejezetben) A LOGO! funkciói 4. egy paraméterezhetŒ periódusú jelet generál a kimeneten.4. Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása. és a paraméter beállítások a 4. Mıködési leírás Amikor a Trg bemeneti állapot '0'-ról '1'-re változik. amely letelte után a kimenet kikapcsol ('1' – '0' átmenet). IdŒdiagram Trg R Q Ta letelik T T Parameter Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a be-/kikapcsolás késleltetés ikonján is látható. ha az R bemenet állapota ismét '1'-re vált. lásd a 4. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. Tápfeszültség kimaradás esetén.A LOGO! funkciói • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ. T jelenti az idŒt. a Q kimenet '1' állapotba kerül.4. és Ta ideig bekapcsolva marad. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A Trg bemenetre adott jel indítja a idŒtartam késleltetŒ relé idŒzítését. A Trg bemenet más állapotváltozásai nincsenek hatással a Ta késleltetésre.1 Fejezetben találhatók. Az idŒalap változtatható. ha a megtartás nincs kiválasztva. IdŒdiagram Trg Q Ta letelik T T nem telik le teljesen Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a idŒtartam késleltetŒ relé ikonján is látható.2 Fejezetben. Az érvényes idŒalapok.4. lásd a 4. Amint a Ta értéke eléri a beállított T késleltetési idŒ paraméter értéket.4. 144 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 145 . T paraméter A T paraméterrel kapcsolatos információkat keresse a 4.

meghatározott impulzus-/szünetidejı impulzust generál a kimeneten. Tápfeszültség kimaradás esetén. és TH impulzusszélesség paraméterezhetŒ N határozza meg a TL/TH ciklusok számát.4. A kimenet azonnal törlŒdik. ha a megtartás nincs kiválasztva. TL idŒ letelte után bekapcsol. a beállított idŒ letelte után. A LOGO! funkciói 4.A LOGO! funkciói Mıködési leírás Egy '0' – '1' átmenet a Trg bemeneten. a Q kimenet törlŒdik. Ha T idŒ eléri az elŒre beállított Ta értéket (T=Ta). IdŒdiagram A Trg Q Ta fut TH TH N=1 TL=0 Az idŒdiagram vastagon kihúzott része az élvezérelt idŒtartam késleltetŒ relé ikonján is látható. Az R bemenetre adott jel törli a kimenetet és a pillanatnyi idŒt (Ta). TH idŒ letelte után kikapcsol. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás Egy impulzus indítja a beállított idŒket az élvezérelt idŒtartam késleltetŒ relé számára. ha Trg bemeneten Ta letelte elŒtt megszınik az '1' állapot.3. Input R Parameter T paraméter A T paraméterrel kapcsolatos információkat keresse a 4. '1'-et ad a kimeneten és indítja Ta idŒt amelynek leteltéig a kimenet '1'-ben marad.2 Fejezetben. Output Q Q. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. 146 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 147 .6 Élvezérelt idŒtartam késleltetŒ relé (Edge triggered wiping relay) Rövid leírás Egy impulzus a Trg bemeneten beállított számú. TL impulzus köz. értéktartománya: 1…9 Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.

Ta törlŒdik és a impulzus/szünet ciklus újra kezdŒdik. Tápfeszültség kimaradás esetén. Par paraméter megadása Nézet programozás módban (példa): B25 TL =02:00s TH =03:00s Ta =01:15s Aktuális impulzus szélesség TL vagy TH B25 1+R TL =02:00s TH =03:00s Nyomja meg -t. A LOGO! funkciói Nézet paraméter megadás módban (példa): Mıködési leírás Egy '0' – '1' átment Trg bemeneten indítja TL idŒt (Time Low – alacsony szint ideje). Q kimenet TH (Time High – magas szint ideje) idŒtartamára '1' állapotba kerül. TL letelte után. Védelem mód és remanencia Impulzusköz szélesség Impulzus szélesség B25 N =1 2 Az impulzus/szünet ciklusok száma 148 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 149 . az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. Ha újabb '0' – '1' átmenet (újraindító impulzus) kerül Trg bemenetre mielŒtt a beállított idŒ (TL+TH) letelik.A LOGO! funkciói IdŒdiagram B Trg Q N=2 TL TH T L TH A példa konfiguráció idŒdiagramja. ha a megtartás nincs kiválasztva.

A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Mıködési leírás TH (Time High – magas szint ideje) és TL (Time Low – alacsony szint ideje) paraméterek segítségével Ön megadhatja az impulzus/szünet szélességet. ha a blokk engedélyezve van az En bemenetre adott jellel. Az Inv bemenet használatával az aktív aszinkron impulzus generátor kimeneti jele invertálható.7 Aszinkron impulzus generátor (Asychronous pulse generator) Rövid leírás A kimeneti jelalak változtatható. Tápfeszültség kimaradás esetén.4. 4. ha a megtartás nincs kiválasztva. TL impulzus köz. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás En bemenetet az aszinkron impulzus generátor '1'-be írására és törlésére használhatja (engedélyezés). az impulzus/szünet arány újramegadásával. Output Q Q. Inv bemenet a kimeneti jel invertálására szolgál. és TH impulzusszélesség paraméterezhetŒ Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. kimeneten a '0' és '1' állapotok ciklikusan váltakoznak az impulzus/szünet (TH és TL) aránynak megfelelŒen Input INV Parameter IdŒdiagram En Inv Q TH TL TH TL TH TH TL 150 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 151 .

és az '0' szint En bemeneten legalább eddig az ideig fenn áll. Q kimenet bekapcsol. ha a bekapcsolás késleltetés ideje letelik. Egy lefutó él ('1' – '0' átmenet) az En (engedélyezŒ) bemeneten elindítja a véletlen generátor kikapcsolás késleltetés idŒzítését A bekapcsolás késleltetés ideje véletlenszerı érték 0 s és TH között. Hálózatkimaradás esetén az idŒzítés törlŒdik. elindítja a véletlenszerı bekapcsolás késleltetés 0s és TH közötti idŒzítését. ha En bemenet törlŒdik mielŒtt a bekapcsolás késleltetés ideje letelne. ha a bekapcsolás késleltetés ideje letelik. ha a kikapcsolás késleltetés ideje letelik és En bemeneten idŒközben nem jelenik meg '1' szint.8 Véletlen generátor (Random generator) Rövid leírás A véletlen generátor kimenete '1'-be íródik. és az '1' szint En bemeneten legalább eddig az ideig fenn áll. A kikapcsolás késleltetés ideje véletlenszerı érték 0 s és TL között. A kimenet bekapcsol.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói IdŒdiagram En Q Az idŒdiagram vastagon kihúzott része a véletlen generátor ikonján is látható.4. ha En bemenet '1'-be íródik mielŒtt a kikapcsolás késleltetés ideje letelne. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás Egy felfutó él ('0' – '1' átmenet)az En (engedélyezŒ) bemeneten elindítja a véletlen generátor bekapcsolás késleltetés idŒzítését. A kimenet kikapcsol. Az idŒ törlŒdik. ha a kikapcsolás késleltetés ideje letelik. elindítja a véletlenszerı kikapcsolás késleltetés 0 s és TL közötti idŒzítését. vagy törlŒdik a megadott idŒn belül.2 Fejezetben. A '1' – '0' átmenet En bemeneten. 4. és En bemenet állapota még mindig '1'. T fogalt TH TL Mıködési leírás A '0' – '1' átmenet En bemeneten. Parameter Output Q T paraméter A TH és TL paraméterekkel kapcsolatos információkat keresse a 4. 152 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 153 . Q kimenet törlŒdik. Az idŒ törlŒdik.3.

Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása. Tápfeszültség kimaradás esetén. Q kimenet T idŒ letelte után kikapcsol. Ta=T elérésekor Q kimenet törlŒdik. T!L határozza meg a figyelmeztetŒ jel idŒtartamát. a figyelmeztetŒ jel T!L idŒtartamára törli Q kimenetet. A következŒ. az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. újraindítja Ta idŒzítést és Q kimenet bekapcsolva marad. Par paraméter megadása A beállítások a 4. T idŒ vége elŒtt figyelmeztetŒ jel kerül a kimenetre.3. A beállított idŒzítés letelte elŒtt egy figyelmeztetŒ jelet ad ki. '1' – '0' átmenet hatására a Trg bemeneten. Parameter Output Q B9 1+R T =60:00s Védelem mód és remanencia Kikapcsolás késleltetési idŒ IdŒdiagram Trg Q Nyomja meg -t. Nézet programozás módban (példa): 4.9 LépcsŒházi világítás (Stairway lighting switch) Rövid leírás Egy bemeneti impulzus. Újabb impulzus a Trg bemeneten Ta idŒ letelte elŒtt újra indítja Ta idŒzítést.2. T! határozza meg a figyelmeztetés idŒzítését. Fejezetben vannak leírva. A kimenet a beállított idŒtartam letelte után kikapcsolt állapotba kerül. Q kiment '1' állapotba kerül. ha a megtartás nincs kiválasztva. Megjegyzés Az összes idŒnek azonos idŒalappal kel rendelkeznie.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Mıködési leírás '0' – '1' átmenet hatására a Trg bemeneten. T jelenti a kimenet kikapcsolás késleltetését ('1' – '0' átmenet a kimeneten). T!L Ta foglalt T T! B9 2 T! =05:00s T!L =00:10s A kikapcsolás figyelmeztetés periódus kezdete (T – T! ) A kikapcsolás figyelmeztetés idŒtartama 154 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 155 .4. Kiadhat egy figyelmeztetŒ jelet (T-T!) idŒpontban. mielŒtt a kikapcsolás késleltetés ideje letelik. paraméterezett és újraindítható idŒkésleltetést indít. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás Egy impulzus Trg bemeneten indítja a lépcsŒház-világítás kapcsoló kikapcsolás késleltetés idŒzítését.

Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.4. R bemenetre adott impulzus törli Ta idŒzítést és Q kimenetet. TL határozza meg azt az idŒtartamot. T! határozza meg a figyelmeztetés idŒzítését. Input R Parameter Output Q 156 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 157 . ameddig a bemenetnek '1'-ben kell lennie ahhoz. T jelenti az idŒt amely után a kiment törlŒdik ('1' – '0' átmenet a kimeneten). Ha Q kimenet aktív.A LOGO! funkciói Nézet paraméter megadás módban (példa): A LOGO! funkciói B9 1 T =60:00s Ta =06:00s T aktuális értéke 4. akkor Trg bemenetre adott impulzussal törölhetŒ. Trg bemenetre adott impulzus bekapcsolja Q kimenetet. A Trg bemenetre adott impulzus idŒtartamának függvényében a kimenet újra kikapcsol vagy fixen bekapcsol.6 Többfunkciós kapcsoló (Multiple function switch) Rövid leírás Két különbözŒ funkcióval rendelkezŒ kapcsoló: • Impulzuskapcsoló kikapcsolás késleltetéssel • Kapcsoló (állandó világítás) Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás Egy jel a Trg bemeneten (Indító) Q kimenetet ’1’-be állítja (állandó világítás) vagy kikapcsolás késleltetéssel kikapcsolja. T!L határozza meg a figyelmeztetŒ jel idŒtartamát. vagy újabb Trg bemenetre adott impulzus hatására kikapcsol. hogy az állandó világítás funkció mıködjön.

Megjegyzés T. Fejezetben vannak leírva. T! és T!L azonos idŒalappal kell rendelkezzen. ha Trg bemenet TL letelte elŒtt visszakerül '0' állapotba. Tápfeszültség kimaradás esetén. és eszerint Q kimenet '1'-be íródik.A LOGO! funkciói IdŒdiagram Trg A LOGO! funkciói Nyomja meg TL TL T!L -t. ha Ta=T. A kikapcsolás figyelmeztetés periódus kezdete (T – T!) A kikapcsolás figyelmeztetés idŒtartama Q Ta foglalt T T! B5 2 T! =30:00s T!L =20:00s Mıködési leírás A Trg bemenetre adott '0' – '1' átmenet Q kimenetet '1'-be írja. ha a megtartás nincs kiválasztva. Nézet programozás módban (példa): Nézet paraméter megadás módban (példa): B5 1 T =60:00s TL =10:00s Ta =06:00s TL vagy T aktuális értéke B5 1+R T =60:00s TL =10:00s Védelem mód és remanencia Kikapcsolás késleltetés Állandó világítás bekapcsolási idŒtartama 158 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 159 . az idŒzítés és a Q kimenet törlŒdik. T kikapcsolás késleltetés elindul. Egy újabb Trg bemenetre adott impulzus hatására T és Q kimenet minden esetben törlŒdik. Q kimenet törlŒdik. Kiadhat egy figyelmeztetŒ jelet a kikapcsolás késleltetési idŒ letelte elŒtt (T-T!). Par paraméter megadása A beállítások a 4. Ha Q = 0 és Trg bemenet magas szinten van legalább TL idŒtartamig.3. amely T!L figyelmeztetŒ jel idŒtartamára törli Q kimenetet.2. az állandó világítás funkció engedélyezetté válik.

bütyök: 3. Itt paraméterezheti a napokat és az idŒpontokat. amely megegyezik egy másik bütykön beállított kikapcsolási idŒponttal. hogy a jelzett nap ki van választva.4. Ilyen esetekben a 3. A ”–” jel azt jelenti. A bütyköket az egyes idŒablakok be és kikapcsolási idŒpontjainak beállításához használhatja. A hét napjai A bekapcsolás ideje A kikapcsolás ideje 4. sz. hacsak az már korábban nem volt bekapcsolt állapotban. a három bütyök állapota együttesen határozza meg. bütyökkel szemben.11 Hétnapos kapcsolóóra (Weekly timer) Rövid leírás A kimenetet egy beállított be-/kikapcsolási dátum vezérli. melyek mindegyike felhasználható az idŒablakok paraméterezéséhez. Megjegyzés Mivel a LOGO! 24/24o nem rendelkezik valósidejı órával. A hét napjainak bármilyen kombinációja megengedett. bütyöknek prioritása van a 2. No2. Par paraméter megadása Az 1. bütyök: 2. hacsak az már korábban nem került kikapcsolt állapotba. a 91.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Mıködési leírás Minden hétnapos kapcsolóra három beállítható bütyökkel rendelkezik. Ha Ön egy olyan bekapcsolási idŒpontot állít be az egyik bütykön. sz. bütyökkel szemben a 2. Az aktív napokat a passzív napok elrejtésével válassza ki. A hétnapos kapcsolóóra kapcsolási állapotát. bütyök: Szerda Péntek Vasárnap Csütörtök Szombat Naponta: Kedd: Szombat és Vasárnap: 06:30-tól 08:00-ig 03:10-tól 04:15-ig 16:30-tól 23:10-ig A “D=” (nap) utáni betıknek az alábbi jelentései lehetnek: • M : Monday (HétfŒ) • T : Tuesday (Kedd) • W: Wednesday (Szerda) • T : Thursday (Csütörtök) • F : Friday (Péntek) • S : Saturday (Szombat) • S : Sunday (Vasárnap) A nap nagy kezdŒbetıje azt jelenti. No3 Leírás Minden bütykös kapcsoló számára. ha a beállított bütyök indítja. bütyöknek pedig az 1. hogy a nap nincs kiválasztva. Output Q IdŒdiagram (három példa) bütyök 1 HétfŒ 21 1 1 1 1 3 1 3 Q B1 1+ D=MTWTFSS On =06:30 Off=08:00 Par paraméter megadása Kedd 1. ezért a hétnapos kapcsolóóra funkció ezen verziók számára nem elérhetŒ. bütyök beállítására szolgáló paraméter ablak például a következŒképpen nézhet ki: B1 blokk 1. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Cam parameters No1. sz. bütyök Lásd a paraméterek megjelenítése/elrejtése – Paraméter védelem mód. Q '1' állapotba kerül. A bekapcsolási idŒpont bekövetkezésekor a kapcsolóóra aktiválja a kimenetét. oldalon. akkor be/ki kapcsolási konfliktus következik be. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 160 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 161 . a bütyök (Cam) paramétereknél adhatja meg a beés kikapcsolási idŒket a hétnapos kapcsolóórán. A kikapcsolási idŒpont bekövetkezésekor a kapcsolóóra deaktiválja a kimenetét. sz.

bütyök Az 1. Az ábrákon a bütyök beállítására szolgáló paraméterablakok láthatók. billentyıket a hét egy vagy több napjának kiválasztására. Nyomja meg az OK billentyıt.2 Fejezetben. bütyök a kapcsolóóra kimenetét a hét minden napján 05:30 és 07:40 óra között kapcsolja be. az 5. Kapcsolási idŒpontok A kapcsolási idŒpontok bevitele az alábbi módon történik: 1. hogy nincs beállított be. sz. Ennek a beállításához három bütyökre van szükség. paraméterre áll (2. 7. hogy nincs kapcsolási mıvelet). bütyök a kapcsolóóra kimenetét minden kedden 03:10 és 04:15 óra között kapcsolja be. 3. billentyıkkel állítsa be a bekapcsolási idŒpontot az adott pozícióban.3. lásd. Vigye a kurzort a billentyıvel a bekapcsolási idŒpont elsŒ pozíciójára. és Ön most a következŒ bütyköt paraméterezheti. lépést). Nyugtázza a bevitt értékeket az OK billentyı lenyomásával. 5. B1 2 D=–T––––– On =03:10 Off=04:15 162 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 163 . sz. bütyök). sz. A . Az elsŒ pozícióban csak a ––:–– értéket választhatja (a ––:–– azt jelenti. Használja a . Ezenkívül a kimenet szintén be lesz kapcsolva kedden 03:10 és 04:15 között. Vigye a kurzort a billentyıvel. A kurzor a hét napjaira áll.sz. a fenti idŒzítések beállításához az elŒzŒekben bemutatott idŒdiagram alapján. A kurzort. a és billentyıkkel viheti a kívánt pozícióba. A LOGO! kinyitja az adott bütyökhöz tartozó paraméter ablakot. Megjegyzés A kapcsolóóra pontosságával kapcsolatos információkat a mıszaki adatoknál találhatja a 4. 1. B1 1+ D=MTWTFSS On =05:30 Off=07:40 2. A ––:–– azt jelenti. A kurzor ekkor a No2. 4. valamint a hétvégén 16:30 és 23:10 óra között.A LOGO! funkciói Kapcsolási idŒpontok 00:00 és 23:59 óra között tetszŒleges idŒpont beállítható. 6.kikapcsolási idŒpont. bütyök A 2. Állítsa be az idŒpontot (ugyanaz az eljárás mint a bekapcsolási idŒpont beállításánál. sz. Pozícionálja a kurzort az egyik idŒkapcsoló bütyökre (például a No1. Hétnapos kapcsolóóra: Példa A LOGO! funkciói A hétnapos kapcsolóóra kimenete minden nap 05:30 és 07:40 óra között lesz bekapcsolva. a kikapcsolási idŒpont elsŒ pozíciójára. paraméterre) 2. 8.

Az MM pozícióban választhatja a (**) helyfoglalót.NN Be=02.és kikapcsolási idŒpont minden hónapban a meghatározott napon érvényes.20 Ki=04. 164 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 165 . bütyök a kapcsolóóra kimenetét minden szombaton és vasárnap 16:30 és 23:10 óra között kapcsolja be. ezért a tizenkét hónapos kapcsolóóra funkció ezen verziók számára nem elérhetŒ. Be Ki Mıködési leírás A tizenkét hónapos kapcsolóóra kimenete a meghatározott bekapcsolási idŒpontban bekapcsol. Az elsŒ érték a hónapot. sz. A LOGO! funkciói 4.kikapcsolási dátumokkal történik. B1 3 D=–––––SS On =16:30 Off=23:10 Az eredmény bütyök 1 HétfŒ Vasárnap Szombat Output Q IdŒdiagram Feb.4. a meghatározott kikapcsolási idŒpontban pedig kikapcsol. Ábrázolás a LOGO!-ban 21 1 Szerda Kedd Csütörtök 1 1 Péntek 1 3 1 3 Q Bekötés Cam parameter Leírás A bütykös kapcsoló számára. a második a napot jelenti. Megjegyzés Mivel a LOGO! 24/24o nem rendelkezik valósidejı órával.A LOGO! funkciói 3. amikor a kapcsolóóra kimenete nullázódik. sz.-án 00:00-kor Április 3. HH.-án 00:00-kor Márc.03 Február 20. bütyök A 3.12 Tizenkét hónapos kapcsolóóra (Yearly timer) Rövid leírás A kimenet vezérlése beállítható be. Ápr. a bütyök (Cam) paraméternél adhatja meg a be. ha a beállított bütyök indítja.és kikapcsolási idŒt a tizenkét hónapos kapcsolóórán. így a be. A kikapcsolás dátuma azt a napot mutatja. Q '1' állapotba kerül.

Kikapcsolási idŒ Április 4.-én 00:00-kor November 19. Minden hónap 25.-én 00:00-kor Április 4. További példák A LOGO! funkciói B11 + **–DD On =**–01 Off=**–02 B12 + **–DD On =**–10 Off=**–20 B13 + **–DD On =**–25 Off=**–05 A bekapcsolási idŒ az elsŒ És a kikapcsolási idŒ a második nap minden hónapban B1 + MM–DD On =03–01 Off=04–04 B2 + MM–DD On =07–07 Off=11–19 Az eredmény Bekapcsolási idŒ Március 1. Be B1 B2 Ki Március 1.A LOGO! funkciói Paraméterezési példa A LOGO! kimenete minden évben március 1.-tŒl a következŒ hónap 5.-én pedig kikapcsol. Ehhez Önnek két tizenkét hónapos kapcsolóórára van szüksége. Kiegészítésként: Bekapcsolási idŒ Július 7. április 4.-étŒl 20.-én 00:00-kor 166 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 167 .-én kikapcsol.-áig.-én ismét bekapcsol.-éig. Július 7. a megfelelŒ bekapcsolási idŒkkel.-én be fog kapcsolni. A két kapcsolóóra kimeneteit ezután egy OR blokkal. majd november 19. Kikapcsolási idŒ November 19. kell összekapcsolni.-én 00:00-kor Július 7. Minden hónapban 10.

A kimenet '1' állapotba kerül. és a Cnt bemenetre érkezŒ felfutó éleket a funkció nem számlálja.999 A Cnt belsŒ számlálóérték remanenciája: / = nincs tárolás R = az állapot tárolása. A funkció számlálja a Cnt bemenetre érkezŒ '0' – '1' átmeneteket. vagy törlŒdik. Lásd az alábbi számítási szabályt. a belsŒ számlálóérték és a Q kimenet törlŒdik. Használat I5/I6 nagysebességı számláló bemenetek (csak a LOGO! 12/24 RC/RCo és LOGO! 24/24o): max. Input Dir A Dir bemenet segítségével állíthatja be a számlálás irányát Dir = 0: ElŒre számlálás Dir = 1: Hátra számlálás Input Cnt IdŒdiagram R Cnt Dir Be=Ki=5 0 Q BelsŒ Számlálóérték Mıködési leírás Minden Cnt bemenetre érkezŒ felfutó él növeli egyel (Dir=0). ha a belsŒ érték eléri beállított küszöbértéket. bármely más bemenet. Q '1' vagy '0' állapota Cnt pillanatnyi értékétŒl és a beállított küszöbértékektŒl függ. vagy áramköri elem csak alacsony frekvenciájú jelek számlálására alkalmas (ált. Amíg R = '1' . ha a megtartás nincs kiválasztva. Az '1' – '0' átmeneteket nem veszi figyelembe. Az R bemenet segítségével a belsŒ számlálóérték törölhetŒ '000000'-ra.999 Off: Kikapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 0…999. 4 Hz).A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Parameter Leírás On: Bekapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 0…999. Tápfeszültség kimaradás esetén. 2 kHz frekvenciáig használhatóak.13 ElŒre/hátra számláló (Up/Down counter) Rövid leírás Egy bemeneten megjelenŒ impulzus növeli vagy csökkenti a belsŒ értéket a beállított paramétertŒl függŒen. 4. Output Q Q '1' vagy '0' állapota Cnt pillanatnyi értékétŒl és a beállított küszöbértékektŒl függ.4. A számlálás iránya a Dir bemenetre adott jellel megváltoztatható. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input R Leírás R bemenetre adott impulzus nullázza a belsŒ számláló értéket. a kimenet alacsony szinten van. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 168 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 169 . vagy csökkenti egyel (Dir=1) a belsŒ számláló értékét.

ha Be ≤ Cnt < Ki. (A kimenet egyáltalán nem kerülne '1'-be.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. lehetséges. lásd a 4.4.1 Fejezetben találhatók. miután az érték elérte az 1000-et. ha az impulzus frekvencia az I5/I6 gyorsbemeneteknél. A következŒ funkciók aktuális értékeit használhatja fel: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay. már elŒre programozott funkcióból. Példa: Ciklusonként legfeljebb 100 impulzus számlálható.20 fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ.4. lásd a 4.4. Ki = 1000. Nézet paraméter megadás módban (példa): B3 On =001234 Off=000000 Cnt=000120 vagy A számláló aktuális értéke B3 On =123456 Off B021 Cnt=000120 171 .4.28 Fejezetben) és • ElŒre/hátra számláló (pillanatnyi érték Cnt. akkor ez a szám fölfelé vagy lefelé a következŒ érvényes értére vált.4.4. Be = 950. gyorsabb. akkor: Q = 1.27 Fejezetben) • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ. lásd a 4.13 Fejezetben) Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével. Alapértelmezés szerinti be/ki paraméterek A be és/vagy ki paraméterek alapértelmezett határai származhatnak más. hogy a speciális funkció csak a határérték meghaladása után kapcsol. akkor Q = 1. ha Cnt < Ki • Ha a Be küszöbérték < Ki küszöbérték. lásd a 4. lásd a 4.4. eddig 900 impulzus lett számlálva. lásd a 4.26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax. A paraméterek megadásával kapcsolatos információk a 4. Így. mint a ciklusidŒ. lásd a 4.A LOGO! funkciói Rövid leírás • Ha a Be küszöbérték ≥ Ki küszöbérték.4.) 170 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 A LOGO! funkciói Nézet programozás módban (példa): B3 +R On =001234 Off=000000 vagy B3 +R On =123456 Off B021 Ha a hivatkozott blokk (példánkban B6) az érvényes tartományon kívüli értéket ad. ha Ki = 980 határérték lenne beállítva. ha Cnt ≥ Be Q = 0. Megjegyzés A rendszer ciklikusan ellenŒrzi a számlálási határértékeket. A kimenet a következŒ ciklusban '1'-be íródik.

A kimenet akkor kerül '1' állapotba. és a karbantartásig hátralévŒ idŒ MN = MI. Output Q A kimenet állapota '1'. és az elŒre megadott MI értéket írja a számlálóba a hátralevŒ idŒ (MN) helyére. Input En Input Ral Q kimenet = 0. A LOGO! ennek segítségével figyeli az üzemidŒt A Ral bemenetre adott felfutóél törli az üzemóra-számlálót (OT) és a kimenetet és az elŒre megadott MI értéket írja a számlálóba a hátralevŒ idŒ (MN) helyére. Értéktartomány: 00000…99. En a figyelŒ bemenet.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Parameter Leírás MI: A karbantartások közötti idŒt órában kell megadni. MI = Beállított idŒintervallum MN= HátralévŒ idŒ OT= Összes eltelt idŒ. ha R = 1 vagy Ral = 1 vagy En = 0. ha R = 1 vagy Ral = 1 „R+En” választása esetén: Q = 1. ofszet megadható. ha R =1 vagy Ral =1 vagy En = 0 Amikor „Q 0:R”. ha a hátralévŒ idŒ MN = 0 (lásd az idŒdiagramot).14 Üzemóra számláló (Hours counter) Rövid leírás A beállított idŒ egy kiválasztott bemenetre adott jellel indul. ha MN = 0. 172 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 173 .999 óra OT: A felhalmozott összes üzemidŒ. mért üzemidŒ OT = 0. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input R Leírás Egy felfutó él ('0' – '1') az R bemeneten. ha a meghatározott idŒtartam letelik.4. ha R = 1 vagy Ral = 1. Q = 0. Q = 0. a Ral bemenet utolsó '1' állapotától számítva 4. A kimenet törlŒdik: Amikor „Q 0:R+En”. törli a Q kimenetet.999 óra Q 0: „R” választása esetén: Q = 1. Értéktartomány: 0000…9. ha MN = 0.

vagy ha az En bemenet '0' állapotú („Q 0:R+En”). Az üzemóra-számláló (OT) állapota változatlan marad. az eredmény MN = 17). KijelzŒ nélküli LOGO! Basic: A LOGO!Soft Comfort programban. Induláskor MN értéke automatikusan képzŒdik. Amíg az En bemenet '1' állapotban van. A törlés bementre (R) adott impulzus törli Q kimenetet.999 óra között van. OT = 83. MN = 0. a Ral bemenet utolsó ’1’ állapotától számítva Mıködési leírás Az üzemóra számláló figyeli az En bemenetet. Az üzemóra-számláló (OT) is törlŒdik. 174 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 175 . a Q kimenet egyaránt törölhetŒ az R vagy Ral bemenetre adott impulzussal („Q 0:R”). Programozás módban Ön beállíthatja OT kezdeti értékét. addig számol. Ha ezt az értéket elérte az üzemóra számláló megáll. az Online Test segítségével olvashatja le ezeket az értékeket (további információk a 7. Az üzemórák (OT) értéke megŒrzŒdik. és az elŒre megadott MI értéket írja a számlálóba a hátralévŒ idŒ (MN) helyére. • OT határértéke MN=0 OT MI = Beállított idŒintervallum MN = HátralévŒ idŒ OT = Összes eltelt idŒ. (Példa: MI = 100. MN és OT aktuális értékeit. A paraméterek beállításától függŒen. a LOGO! figyeli az eltelt idŒt és az MN hátralevŒ idŒt. amíg az En bemenet '1' állapotban van. Az üzemóra számláló (OT) R bemenet állapotától függetlenül.999 óra. és az elŒre megadott MI értéket írja a számlálóba a hátralévŒ idŒ (MN) helyére. OT számlálási határa 99.A LOGO! funkciói Rövid leírás R En Ral Q MN=MI MI=5 óra A LOGO! funkciói MI. A Ral bementre adott impulzus törli Q kimenetet. MN és OT értékek megtekintése • KijelzŒvel ellátott LOGO! Basic: Ha a rendszer RUN üzemmódban van a paraméter-megadás módban tekintheti meg a MI. ha a hátralévŒ idŒ értéke. Nézet programozás módban: B16 + MI = 0100h Q 0:R+En OT =00000h vagy eltelt idŒ B16 + MI = 0100h Q 0:R OT =00000h MI a megadható idŒintervallum. A LOGO! ezeket az idŒtartamokat meg is jeleníti paraméterezés módban. Az érvényes értéktartománya: 0 és 9. Fejezetben találhatók). A kimenet '1' állapotba kapcsol. amikor az R bementre adott impulzus törli az üzemóra számlálót. vagy ha a törlés jel '1' állapotú. A számláló nulla kivételével bármely értékrŒl indulhat. MI és OT értékeinek alapján.

999 G_T:IdŒintervallum vagy kapuidŒ amely alatt a bemenŒ impulzusok számolva vannak Értéktartomány: 00:05 s…99:99 s Output Q Q '1' állapotba kerül. On: Bekapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 0…999. vagy áramköri elem csak alacsony frekvenciájú jelek számlálására alkalmas (ált. Ábrázolás a LOGO!-ban Fre Bekötés Input Fre Leírás A funkció a Fre bemenetre érkezŒ '0' – '1' átmeneteket számlálja. 2 kHz frekvenciáig használhatóak.és ki. bármely más bemenet.4. B16 MI = 0100h MN = 0017h OT =00083h IdŒintervallum HátralévŒ idŒ Összes üzemidŒ Parameter 176 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 177 .999 Off: Kikapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 0…999.15 Küszöbérték kapcsoló (Threshold Trigger) Rövid leírás A kimenetet két paraméterezhetŒ küszöbérték kapcsoló kapcsolja be. Használat I5/I6 nagysebességı számláló bemenetek (csak a LOGO! 12/24RC/RCo és LOGO! 24/24o): max.A LOGO! funkciói Nézet programozás módban: A LOGO! funkciói 4. Az '1' – '0' átmeneteket figyelmen kívül hagyja. és törlŒdik a küszöbértékeknél. 4 Hz).

ha fa ≤ Ki. akkor Q = 1 ha Be ≤ fa < KI. ha fa > Be Q = 0.A LOGO! funkciói IdŒdiagram Q G_T Fre fa = 9 fa = 10 fa = 8 fa = 4 fa = BemenŒ frekvencia Be = 9 Ki = 5 A LOGO! funkciói B15 2 G_T=01:00s IdŒintervallum az impulzusok részére (példa) Mıködési leírás A küszöbérték kapcsoló méri a Fre bemenetre érkezŒ jelek frekvenciáját. Paraméter védelem mód Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 179 . Q kimenet '1' és '0' állapotát a beállított küszöbértékek határozzák meg. Ha a Bekapcsolási küszöbérték < Kikapcsolási küszöbérték. Nézet programozás módban: fa mindig a G_T idŒegység alatt mért összes impulzust mutatja. a LOGO! az fa paraméter értékeként kijelzi az aktuális frekvenciát Hz-ben Nézet programozás módban: B15 On =0009 Off =0005 fa =0010 Megjegyzés Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték Q = 1 (fa > Be) • Par paraméter beállítása Megjegyzés A rendszer a számláló határértékét G_T intervallumonként egyszer ellenŒrzi. Lásd a számítási szabályt alább. B15 1+ On =0009 Off =0005 Nyomja meg a 178 -t. Számítási szabály • Ha a Bekapcsolási küszöbérték ≥ Kikapcsolási küszöbérték. akkor: Q = 1. Megjegyzés A másodperc idŒalap itt folyamatosan alapértelmezett. Ha a G_T idŒt 1 s-ra állítja. Egy beállítható G_T idŒtartam alatt rögzíti az impulzusokat.

3 Output Q Q kimenet '1' és '0' állapotát a beállított küszöbértékek határozzák meg.000 Off: Kikapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 20. ha Ax ≤ Ki. akkor Q = 1 ha Be ≤ Ax < Ki. 1. Q kimenet '1' és '0' állapotát a beállított küszöbértékek határozzák meg. Ha a Bekapcsolási küszöbérték < Kikapcsolási küszöbérték. B: On: Bekapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 20. ha Ax > Be Q = 0. Off és Ax értékek szöveges üzemmódú megjelenítésénél nem veszi figyelembe a p paramétert.) 1000 4. analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkszámát vagy az AQ1 és AQ2 analóg kimeneteket.000 p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0. Az On és Off értékek összehasonlításakor sem értelmezett! (a komparátor funkció figyelmen kívül hagyja a tizedespontot.00 Nulla ofszet Értéktartomány: 10.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói ErŒsítés és ofszet paraméterek Kérjük olvassa el az erŒsítés és ofszet paraméterekrŒl szóló információt a 4.16 Analóg küszöbérték kapcsoló (Analog threshold trigger) Rövid leírás A kimenetet két paraméterezhetŒ küszöbérték kapcsoló kapcsolja be és ki. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Ax Leírás Az elemezni kívánt analóg jelet kapcsolja Ax bemenetre. p paraméter (tizedesjegyek száma) A készülék az On. azaz (Ax * erŒsítés) + ofszet = Ax aktuális értéke. Az Ax aktuális értéke.3. A: ErŒsítés Értéktartomány: 10. • * AI1 … AI8: 0 … 10 V megfelel a 0 …1000 (belsŒ érték). akkor: Q = 1. 180 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 181 . 2.000 Be Ki Ax 0 Q Parameter Mıködési leírás A funkció az Ax analóg bementen lévŒ jelet hívja le.4. Használhatja az A1 … A8 (*) analóg bemeneteket. Lásd a számítási szabályt alább. Számítási szabály • Ha a Bekapcsolási küszöbérték ≥ Kikapcsolási küszöbérték. az analóg jelzŒket AM1 … AM6. a beolvasott Ax értéket az A (erŒsítés) paraméterrel megszorozva és a B (ofszet) paramétert hozzáadva áll elŒ.6-os fejezetben.

Nézet programozás módban (példa): A LOGO! funkciói 4. 1. analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkszámát vagy az AQ1 és AQ2 analóg kimeneteket. 3 B3 1+ On =+04000 Off =+02000 Nyomja meg -t Paraméter védelem mód Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték B3 2 A =01. ha p = 2 Q=1 (Ax > Be) Output Q Q kimenet '1' és '0' állapotát a beállított küszöbértékek határozzák meg. * AI1 … AI8: 0 … 10 V megfelel a 0 …1000 (belsŒ érték). Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Ax Leírás Az elemezni kívánt analóg jelet kapcsolja Ax bemenetre.000 p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0.4.17 Analóg különbségkapcsoló (Analog differential trigger) Rövid leírás A kimenet '0' és '1' állapotát a beállított küszöbérték és a különbségérték szabályozza.A LOGO! funkciói A Par paraméter beállítása Az erŒsítés és ofszet paraméterek segítségével az érzékelŒk az aktuális alkalmazásokra szabhatók. 182 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 183 . A: ErŒsítés Értéktartomány: 10.00 Ax. az analóg jelzŒket AM1 … AM6.000 : Különbségérték az Off paraméter számításhoz Értéktartomány: 20. Használhatja az A1 … A8 (*) analóg bemeneteket. 2.00 B =+00000 p =2 ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben Parameter Nézet paraméter megadás módban (példa): B3 On =+04000 Off =+02000 Ax =+05000 Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték Q=1 (Ax > Be) Nézet a szöveges üzenetben (példa): +050.00 B: Nulla ofszet Értéktartomány: 10.000 On: Bekapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 20.

6-os fejezetben. A IdŒdiagram: Mıködés negatív különbséggel ∆ O n = Be + A LOGO! funkciói Számítási szabály • Negatív különbség érték ∆ beállítása esetén. ahol ∆ lehet pozitív vagy negatív. p paraméter (tizedesjegyek száma) A készülék az On. A funkció automatikusan számítja a Ki paramétert: Ki = Be + ∆. ha Ax aktuális értéke ≤ Ki. a bekapcsolási küszöbérték és a különbségérték (∆) határozza meg. Az Ax aktuális értéke.00 B =+00000 p =2 ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben Nézet paraméter megadás módban (példa): B3 On =+04000 =–02000 Ax =+05000 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 Bekapcsolási küszöbérték Különbségérték a kikapcsolási küszöbértékhez Q = 1 (Ax > Be) 184 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 185 . Lásd a számítási szabályt alább.kikapcsolási küszöbérték Különbségérték a kikapcsolási küszöbértékhez On Q Nyomja meg -t Mıködési leírás A funkció az Ax analóg bementen lévŒ jelet hívja le.A LOGO! funkciói ErŒsítés és ofszet paraméterek Kérjük olvassa el az erŒsítés és ofszet paraméterekrŒl szóló információt a 4. és : Q = 1. B3 2 A =01. Nézet programozás módban (példa): Ax Q A IdŒdiagram: Mıködés pozitív különbséggel ∆ = Be + B3 1+ On =+04000 =–02000 Ax Paraméter védelem mód Be. ha : Be ≤ Ax aktuális értéke < Ki. A Q kimenet '0' és '1' állapotát. a Bekapcsolási küszöbérték < Kikapcsolási küszöbérték. és Q = 1. Off és Ax értékek szöveges üzemmódú megjelenítésénél nem veszi figyelembe a p paramétert.3. a beolvasott Ax értéket az A (erŒsítés) paraméterrel megszorozva és a B (ofszet) paramétert hozzáadva áll elŒ. Lásd a B idŒdiagramot. • Pozitív különbség érték ∆ beállítása esetén. A Par paraméter beállítása Az erŒsítés és ofszet paraméterek segítségével az érzékelŒk az aktuális alkalmazásokra szabhatók. ha Ax aktuális értéke > Be Q = 0. azaz (Ax * erŒsítés) + ofszet = Ax aktuális értéke. Lásd az A idŒdiagramot. a Bekapcsolási küszöbérték ≥ Kikapcsolási küszöbérték.

4.000 On: Bekapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 20. az analóg jelzŒket AM1 … AM6. Használhatja az A1 … A8 (*) analóg bemeneteket.00 B: Nulla ofszet Értéktartomány: 10. analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkszámát vagy az AQ1 és AQ2 analóg kimeneteket. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Inputs Ax and Ay Leírás Az elemezni kívánt analóg jeleket kapcsolja Ax és Ay bemenetekre.18 Analóg komparátor (Analog comparator) Kikapcsolási küszöbérték B3 Off =+02000 Rövid leírás A kimenet '0' és '1' állapotát az Ax-Ay különbségérték és a két beállítható küszöbérték szabályozza. 3 Output Q Q kimenet '1' és '0' állapotát a beállított küszöbértékek határozzák meg.A LOGO! funkciói Nyomja meg a -t A LOGO! funkciói 4. 1. 2. Parameter A: ErŒsítés Értéktartomány: 10.000 p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0. * AI1 … AI8: 0 … 10 V megfelel a 0 …1000 (belsŒ érték).000 Off: Kikapcsolási küszöbérték Értéktartomány: 20. 186 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 187 .

akkor Q = 1. A hŒmérséklet folyamatváltozója paraméter megadás módban megjeleníthetŒ. Egy vezérlŒ jelet kell kapcsolni (például „fıtés Be”). a beolvasott Ax és Ay értéket az A (erŒsítés) paraméterrel megszorozva és a B (ofszet) paramétert hozzáadva áll elŒ.3. Off és ∆ értékek.) IdŒdiagram 1000 A LOGO! funkciói Számítási szabály • Ha a Bekapcsolási küszöbérték ≥ Kikapcsolási küszöbérték: Q = 1. Lásd a B idŒdiagramot.6-os fejezetben. B3 2 A =00. ha: (Ax aktuális értéke – Ay aktuális értéke) ≤ Ki • Ha a Bekapcsolási küszöbérték < Kikapcsolási küszöbérték.A LOGO! funkciói ErŒsítés és ofszet paraméterek Kérjük olvassa el az erŒsítés és ofszet paraméterekrŒl szóló információt a 4. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 188 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 189 . Ha Be = Ki = 200 Mıködési leírás A funkció az Ax és Ay analóg bementeken lévŒ jeleket hívja le. ha : Be ≤ (Ax aktuális értéke – Ay aktuális értéke) < Ki. szöveges üzemmódú megjelenítésénél nem veszi figyelembe a p paramétert. ha: (Ax aktuális értéke – Ay aktuális értéke) > Be Q = 0. A vezérlŒ jel kikapcsol. például az AI2-n lévŒ érzékelŒvel. Nézet programozás módban (példa): Ax 0 1000 Ay 0 1000 Ax–Ay 200 0 B3 1+ On =+00000 Off =+00000 Nyomja meg a -t Paraméter védelem mód Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték Q Ax-Ay > 200 esetén. A funkció különbséget képez („∆”) Ax – Ay pillanatnyi értékei között. az elmenŒ (Tv) és visszatérŒ ág (Tr) hŒmérsékletét hasonlítja össze. p paraméter (tizedesjegyek száma) A készülék az Ax. Lásd a számítási szabályt alább. ha a különbség 5 °C alá csökken. Az Ax és Ay aktuális értéke. (Ay * erŒsítés) + ofszet = Ay aktuális értéke. On.00 B =+00000 p =0 ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben A Par paraméter beállítása Egy fıtésvezérlŒ rendszerben. A Q kimenet '0' és '1' állapotát a beállított küszöbértékek és Ax – Ay aktuális értékeinek különbsége határozza meg. A Par paraméter beállítása Az erŒsítés és ofszet paraméterek segítségével az érzékelŒk az aktuális alkalmazásokra szabhatók. azaz (Ax * erŒsítés) + ofszet = Ax aktuális értéke. ha a különbség a táp és a visszatérŒ ág hŒmérséklete között meghaladja a 15 °C-ot. Ay. Az On és Off értékekek összehasonlításakor sem értelmezett! (a komparátor funkció figyelmen kívül hagyja a tizedespontot.

A LOGO! funkciói A rendelkezésre álló hŒelempárok a következŒ mıszaki adatokkal rendelkeznek: -30 °C-tól +70 °C-ig.10 B =–00030 p =0 AI2 AI Nézet paraméter megadás módban (példa): B3 1 On =+00015 Off =+00005 190 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 191 .3. Bekapcsolás késleltetés használatakor. mint a bekapcsolás késleltetés. ha a Trg bemenetre adott indítójel impulzusszélessége (= analóg komparátor kimenete) hosszabb. 0-tól 10 V DC-ig. Funkcióblokk diagram ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben (ha használva van) AI1 AI Analóg komparátor B1 Bekapcsolás késleltetés A B2 Kikapcsolás késleltetés B3 Q1 Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték B3 1+ On =+00015 Off =+00005 Nyomja meg a -t Paraméter védelem mód Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték B3 2 A =00. Q kimenet akkor kerül '1' állapotba. Ezzel a módszerrel egy virtuális hiszterézist hoz létre. Alkalmazás BelsŒ leképezés A LOGO! funkciói Nyomja meg a -t -30 °C-tól +70 °C-ig = 0-tól 10 V DC-ig 0-tól 1000-ig 0 C Értéktartomány: -30 °C-tól +70 °C-ig = 100 300 Ofszet = -30 1000 ErŒsítés = 100/1000 = 0.1 B3 2 Ax =+00010 Ay =–00020 =+00030 HŒmérséklet értékek Q= 1 (különbségérték > Be) Nézet a szöveges üzenetben (példa): Bekapcsolási küszöbérték = 15 °C Küszöbérték = 15 Kikapcsolási küszöbérték = 5 °C Küszöbérték = 5 Ax =+00010 Ay =–00020 Lásd a 4. és ezzel csökkenti a bemenet érzékenységét a rövid jelekre.6 Fejezetben Beállítás (példa): Az analóg komparátor bemeneti érzékenységének csökkentése Késleltetheti az analóg komparátor kimenetét a bekapcsolás késleltetés és kikapcsolás késleltetés speciális funkciók segítségével.

1. 2.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói ErŒsítés és ofszet paraméterek Kérjük olvassa el az erŒsítés és ofszet paraméterekrŒl szóló információt a 4. és ha az Ax bemeneten lévŒ aktuális érték kívül esik az Aen _ ∆ + tartományon. Mıködési leírás Az En bemenetre adott felfutó él hatására a funkció tárolja az Ax bemeneten lévŒ értéket a memóriában. 192 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 193 . Az elemezni kívánt analóg jelet kapcsolja Ax bemenetre Használhatja az A1 … A8 (*) analóg bemeneteket. * AI1 … AI8: 0 … 10 V megfelel a 0 …1000 (belsŒ érték). ha En bemenet = 1.19 Analóg értékfigyelés (Analog value monitoring) Rövid leírás Ez a speciális funkció az analóg bemeneten lévŒ jelszintet tárolja a memóriában. vagy ha az En bemenet + '0' állapotba kerül. p paraméter (tizedesjegyek száma) Csak Aen. Q kimenet '1' állapotban van. amikor En bemenet állapota '0'-ról '1'-re vált.00 B: Nulla ofszet Értéktartomány: 10. azaz (Ax * erŒsítés) + ofszet = Aen aktuális értéke. IdŒdiagram En Aen + 4. A: ErŒsítés Értéktartomány: 10. ha az Ax bemeneten lévŒ aktuális érték az Aen _ ∆tartományon belül van. Az Ax és Aen aktuális értéke.6-os fejezetben. 3 Output Q Q kimenet '1' és '0' állapotát a tárolt analóg érték és a beállított küszöbértékek határozzák meg. ha a mindenkori bemeneti jel átlép egy sávot. Erre az értékre a késŒbbiekben „Aen” néven fog hivatkozni. vagy (Ax * erŒsítés) + ofszet = Ax aktuális értéke. azaz a tárolt jelszint és az ofszet összegét. az analóg jelzŒket AM1 … AM6. analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkszámát vagy az AQ1 és AQ2 analóg kimeneteket.000 Aen Aen – Ax Q Input Ax Parameter : Különbségérték az „Aen” be.3. és '1'-be írja a kimenetet.4. Ax és ∆ értékek szöveges üzenetben való megjelenítésére.kikapcsolási küszöbérték számításhoz Értéktartomány: 20. az Ax és Aen értéket az A (erŒsítés) paraméterrel megszorozva és a B (ofszet) paramétert hozzáadva áll elŒ. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás Az En bemenetre adott felfutó él ('0' – '1' átmenet) hatására a funkció tárolja az Ax bemeneten lévŒ értéket („Aen”) a memóriában és indítja az értékfigyelést az Aen analóg tartományban.000 p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0. Q kimenet törlŒdik.

p paraméter (tizedesjegyek száma) Csak AQ értékének szöveges üzenetben való megjelenítésére. Az AQ értéktartománya: -32. A: ErŒsítés Értéktartomány: 10. 1. 3 Output AQ Q = 1 (Ax kívül esik az Aen tartományon) Ez a speciális funkció analóg kimenettel rendelkezik. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 194 195 . analóg kimenettel rendelkezŒ funkció blokkszámát vagy az AQ1 és AQ2 analóg kimeneteket. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Ax Leírás Az elemezni kívánt analóg jelet kapcsolja Ax bemenetre.19 Analóg erŒsítŒ (Analag amplifier) Rövid leírás Ez a speciális funkció erŒsíti az analóg bemeneten lévŒ értéket és az eredményt kiadja egy analóg kimeneten. Nézet programozás módban: A LOGO! funkciói 4.00 B: Nulla ofszet Értéktartomány: p: 10. 2. AQ2) csatlakoztathat. analóg jelzŒhöz vagy analóg fizikai kimenethez (AQ1.kikapcsolási küszöbértékekhez Nyomja meg a -t B3 2 A =00.4.6-os fejezetben.767 * AI1 … AI8: 0 … 10 V megfelel a 0 …1000 (belsŒ érték).00 B =+00000 p =0 B3 = 00010 Aen =–00020 Ax =+00005 ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben (ha használva van) Parameter Nézet paraméter megadás módban (példa): Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0. ErŒsítés és ofszet paraméterek Kérjük olvassa el az erŒsítés és ofszet paraméterekrŒl szóló információt a 4. Használhatja az A1 … A8 (*) analóg bemeneteket.A LOGO! funkciói Par paraméter beállítása Az erŒsítés és ofszet paraméterek segítségével az érzékelŒk az aktuális alkalmazásokra szabhatók. amit csak egy funkció analóg bemenetéhez.768 … +32. az analóg jelzŒket AM1 … AM6.000 B3 1+ = 00000 Paraméter védelem mód Különbségérték a be.3.

Analóg bemeneti érték skálázása Ön befolyásolhatja egy potenciométer analóg bemeneti értékét. egy analóg erŒsítŒ és egy analóg jelzŒ hozzákapcsolásával. hogy az analóg kimenet csak 0 és 1000 közötti értékeket tud feldolgozni.50 B =–00300 p =0 ErŒsítés Ofszet Tizedesek a szöveges üzenetben Nézet paraméter megadás módban (példa): B3 A =02. azaz (Ax * erŒsítés) + ofszet = Ax aktuális értéke.50 B =–00300 AQ =–00250 196 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 197 . vagy egy fel/le számláló bevagy kikapcsolási határértékét a skálázott analóg értékhez. Be. Par paraméter beállítása Az erŒsítés és ofszet paraméterek segítségével az érzékelŒk az aktuális alkalmazásokra szabhatók. 4. • Csatlakoztassa például egy idŒzítŒ funkció T paraméterének idŒalapját (pl. vegye figyelembe. További programozási példákkal kapcsolatos információt. a beolvasott Ax értéket az A (erŒsítés) paraméterrel megszorozva és a B (ofszet) paramétert hozzáadva áll elŒ. a LOGO!Soft Comfort Online Segítségében talál. Nézet programozás módban (példa): A LOGO! funkciói B3 + A =02.3 Fejezet). Ezzel az erŒsítŒvel beállíthatja a speciális funkció analóg kimenetének értéktartományát a 0 – 1000 tartományba.4. Az Ax aktuális értéke.kikapcsolás késleltetés. Ax aktuális értéke jelenik meg az AQ kimeneten. Analóg kimenet Ha ennek a speciális funkciónak az analóg kimenetét fizikai analóg kimenetre kívánja csatlakoztatni. Ehhez esetleg szüksége lehet egy további erŒsítŒre a speciális funkció analóg kimenete és a fizikai analóg kimenet között.A LOGO! funkciói Mıködési leírás A funkció az Ax analóg bementen lévŒ jelet hívja le. további felhasználás céljából. • Skálázza az analóg értéket az analóg erŒsítŒ segítségével.

R bementre adott jellel. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input S Input R Leírás S bemenetre adott impulzus a Q kimenetet '1'-be állítja. / = Nincs remanencia R = Az állapot remanens S bemenet a Q kimenetet '1'-be állítja. Sn 0 0 1 1 IdŒdiagram Trg S R Q Az idŒdiagram vastagon kihúzott része az élvezérelt idŒtartam késleltetŒ relé ikonján is látható. Q '1' állapotba kerül a Trg bemenetre adott jel hatására.4. a Q kimenet '1' állapotba kapcsolható. R bemenet törli.4. majd törli a kimenetet.22 Impulzus relé (Pulse relay) Rövid leírás Egy rövid impulzus a bemeneten '1'-be írja. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input Trg Leírás A Trg bemenetre adott jellel (felfutóél) lehet a kimenetet '1'-be (Set) és '0'-ba (Reset) írni. A logikai állapotokat még egyszer az alábbi táblázat szemlélteti. Választás: RS (R bement prioritása) vagy SR (S bemenet prioritása) Remanencia. az állapot hálózatkimaradás esetén is megmarad. Input S Input R Parameter Parameter Output Q IdŒdiagram R S Q Output Q Kapcsolási állapotok Az RS tároló egy egyszerı bináris elem. a kimenet ’0’ állapotban lesz. Remanencia.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói 4. Q kimenet az R bemenetre adott impulzussal törölhetŒ. Ha az S és R bemeneteken egyaránt '1' állapot van. 198 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 199 . / = Nincs remanencia R = Az állapot remanens. a Q kimenet '0' állapotba kapcsolható.21 Latch relé / RS tároló (Latch relay) Rövid leírás S (Set) bemenet a Q kimenetet '1'-be állítja. R (Reset) bemenet törli. és törlŒdik a következŒ Trg bemenetre adott jel hatására. A kimeneti jel a bemenetek állapotától és a kimenet elŒzŒ állapotától függ. Rn 0 1 0 1 Q x 0 1 0 Comment Az állapot változatlan marad '0' szint '1' szint '0' szint (R bemenet nagyobb prioritású) Ha a remanencia engedélyezett. 4. S bementre adott jellel.

ha S vagy R bemenetek állapota = 1. mert S és R bemenet = 0.A LOGO! funkciói Mıködési leírás Q kimenet megváltoztatja az állapotát minden egyes Trg bemenetre adott felfutó él hatására. ha a remanencia nem volt engedélyezve. Nézet programozás módban: B29 Par=RS R Nyomja meg -t vagy -t B29 Par=SR R Ez a speciális funkció nem érhetŒ el paraméter megadás módban.21 fejezetet) 200 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 201 . Megjegyzés Ha Trg = 0 és Par = RS. ha S = 1). és fordítva (R bemenetre adott jel hatástalan. Az S bemenetre adott jellel. Q kimenet '1' állapotba kapcsolható. megfelel az RS tároló speciális funkciónak (lásd a 4. Hálózatkimaradás után. a Q kimenet állapota törlŒdik. A Trg bemenetre adott jel figyelmen kívül van hagyva. Állapotdiagram Par * * * * * * RS RS SR SR * * * * * * RS RS Qn–1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 S 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 R 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Trg 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 0 0 –>1 Qn 0 1** 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0** 0 0 1 1 0 0 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 A LOGO! funkciói Par SR SR Qn–1 1 1 S 1 1 R 1 1 Trg 0 0 –>1 Qn 1 1 *:RS vagy SR **: Az indítójel hatásos. ha R = 1).4. Az R bemenetre adott jellel. Q kimenet '0' állapotba kapcsolható. az impulzus relé speciális funkció. A beállításoktól függŒen lehet R bemenet prioritása nagyobb (S bemenetre adott jel hatástalan. ha S és R bemenetek állapota = 0.

Text: A bevitt szöveges üzenet.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Korlátozás Maximum 10 szöveges üzenet funkció használható fel egyidejıleg. akkor a legnagyobb prioritású üzenet (0 = legalacsonyabb. Ha En bemenet több szöveges üzenetet is indít. amíg az üzenet látható. A .23 Szöveges üzenetek (Message Texts) Rövid leírás Megjeleníti a beállított szöveges üzenetet RUN üzemmódban. Mıködési leírás En bemenetre adott '0' – '1' átmenet esetén. Input P Parameter 202 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 203 . ha a prioritása magasabb az elŒzŒleg aktivált üzenetekénél. Ez azt jelenti. 4. idŒ. Amíg az En bemenet '1' állapotban van. a beállított szöveges üzenet addig látható. a szöveges üzenet nem nyugtázható. Par: Paraméter vagy egy már programozott funkció aktuális értéke (lásd „Látható paraméterek vagy folyamatváltozók”). amíg a nyugtázás az OK lenyomásával meg nem történik. a funkció automatikusan a rangsorban következŒ prioritású aktív üzenetet jeleníti meg. P: A szöveges üzenet prioritása Kilépés: A szöveges üzenet tudomásul vétele. és billentyıkkel válthat a megjelenített szöveges üzenetek között. Output Q Q ’1’ állapotban marad. ha az En bemenet állapota '1'-rŒl '0'-ra változik. dátum) megjelenik a kimeneten. Date: A folyamatosan frissített dátum megjelenítése. EnTime: Az En bemenetre érkezett '0' – '1' átmenet ideje. szöveg. Az üzenet érvénytelensége vagy nyugtázása után. és ha a rendszer RUN üzemmódban van. 30 = legmagasabb) jelenik meg a kijelzŒn. Time: A folyamatosan frissített napi idŒ megjelenítése.4. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás En bemenetre adott '0' – '1' átmenet indítja a szöveges üzenet kijelzését. a beállított szöveges üzenet (folyamatváltozó. hogy az újonnan aktivált üzenet csak akkor látható a kijelzŒn. Nyugtázás kiiktatása (Kilépés = Off): A szöveges üzenet nem látható. EnDate: Az En bemenetre érkezett '0' – '1' átmenet dátuma. Nyugtázás engedélyezése (Kilépés = On): En bemenetre adott '0' – '1' átmenet esetén.

T!L Ta. TH. OT T.hátra számláló Üzemóra számláló Cnt. Ta Ta.A LOGO! funkciói Példa Így lehet üzenetet megjeleníteni: A LOGO! kijelzŒje RUN üzemmódban. Motor 5 STOP AT 10:12 !!Action!! Nyomja meg -t vagy -t Motor 2 3000 hours MAINTENANCE! Nyomja meg -t vagy -t A LOGO! funkciói A kijelzŒn az alábbi látható: Példa: Szöveges üzenet 30-as prioritással B33 + Priority 01 Quit=On Prioritás 1 A nyugtázás állapota ’On’ (engedélyezve) 4. On. T!L 3*on/off/day On. T. Ta IdŒtartam késleltetés (Impulzus kimenet) Élvezérelt impulzus kimenet Aszinkron impulzus generátor Véletlen generátor LépcsŒház világításkapcsoló Többfunkciós kapcsoló Hétnapos kapcsolóóra Tizenkét hónapos kapcsolóóra Számláló ElŒre.kikapcsolás késleltetés Remanens bekapcsolás késleltetés T. Q. TL P bemenet beállítása Prioritás és nyugtázás beállításához (programozás módban): Be. T. TL TH. TL Ta. TH. TL Ta. Engedélyezze a ’Quit’-et: A és billentyık segítségével 204 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 205 . Ta T. Off MI. Váltson ’Quit’-re: A megnyomásával 3. T!. Növelje 1-re a prioritást: A '0'-án álló kurzor esetén lenyomásával 2. TL. Off B33 + Priority 00 Quit=Off „+” jelentése: Az aktív szöveges üzenetben lévŒ paraméterek és aktuális értékek szerkeszthetŒk Prioritás A nyugtázás állapota 1. T!. TH. Ta Ta. Nyugtázza a bevitelt: Az OK megnyomásával Látható paraméterek és folyamatváltozók A következŒ paraméterek és folyamatváltozók jeleníthetŒk meg szöveges üzenetben: Speciális funkció Szöveges üzenetben megjeleníthetŒ paraméterek és folyamatváltozók Példa: Szöveges üzenet 10-es prioritással Mo 09:00 2003-01-27 Dátum és aktuális napi idŒ (csak valósidejı órával rendelkezŒ változatoknál) IdŒk Bekapcsolás késleltetés Kikapcsolás késleltetés T.

A karakterkészlet a 3. B. B. Megjegyzés Az ESC billentyıt legalább egy másodpercig lenyomva kell tartania. Off A On. Time…). és billentyıkkel válassza ki a kívánt szöveges üzenet típust (Text. . . A. KC. A. az aktív szöveges üzenetben. Ax. Ax On. Rate. A változtatások megakadályozásához írjon be „-” jelet. . AQ L1. Ax. A változtatások jóváhagyásához nyomja meg az OK-t. Ha a szöveges üzenet aktív. A. OK megnyomása után szerkesztheti az adott sort. válassza ki a megfelelŒ sort segítségével.. V4. Mq. „Text” vagy „Par” típus választása esetén további beállítások szükségesek: és billentyıkkel válassza ki a megjeleníteni kívánt . L2. vagy funkció értéke) szöveges üzenetként való megjelenítéséhez. egy folyamatváltozó. PV.4 fejezetben található. StSp. On. . AQ . Ax. V3. Ax V1. Aen A. V2. és az ESC billentyıvel lépjen ki a szerkesztés módból. Max.A LOGO! funkciói Speciális funkció Szöveges üzenetben megjeleníthetŒ paraméterek és folyamatváltozók fa. az ESC megnyomásával választhatja a szerkesztés módot. Paraméter (pl. Off. Most további paramétereket változtathat meg a szöveges üzenetben (ha vannak). B. A. G_T A LOGO! funkciói A . Par paraméter beállítása Szöveges üzenet megadása (programozás módban): - Küszöbérték kapcsoló Analóg Analóg küszöbérték kapcsoló Analóg különbség kapcsoló Analóg komparátor Analóg érték figyelés Analóg erŒsítŒ Analóg multiplexer Analóg felfutás PI szabályzó Egyéb Latch relé (RS tároló) Impulzus relé Szöveges üzenetek Funkcióbillentyı LéptetŒ regiszter On. hogy engedélyezze a paraméterek és folyamatváltozók szerkesztését az aktív szöveges üzenetben. B.. B. Nyugtázza a változtatásokat az OK-val. . .. Billentyıbemenet szimulálása az aktív szöveges üzenetben Engedélyezheti a négy kurzorbillentyıt. C -t. Off. A. A. TI. betıt. B. MaxL. Min. billentyıkkel mozgathatja a Paraméter megváltoztatása az aktív szöveges üzenetben Ahhoz. Az ESC segítségével léphet ki a szerkesztés módból. A szerkesztéshez használja a . A rendelkezésre álló karakterek listája azonos a program elnevezésekor használttal. az ESC és a kívánt kurzorbillentyı lenyomásával. Par.7. AQ SP. amely paramétert tartalmaz). és billentyıkkel válassza ki a kívánt sort (csak olyan sor választható. Off.. Ay. B. A kurzort a és következŒ pozícióba. és billentyıket. írjon be „+”-t az elsŒ sorba. A Par paraméter megadás ablaka – – – On/Off – lenyomásával válassza ki a szöveges üzenet sorát. C -t. Nyugtázza OK-val. majd nyomja meg a -t: LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 206 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 207 . C t és C -t.

Remanencia / = nincs tárolás R = az állapot tárolása.vagy kikapcsolja a billentyıt vagy kapcsolót. En (EngedélyezŒ) bemenetre '0' – '1' átmenetet adva. Output Q Bekapcsol.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Par . . vagy kapcsolóként használhatjuk a kurzor billentyıket. OK lenyomásával jelölje ki a paramétert. : Paraméter-megadás mód (RUN üzemmód): Switch: Be. Ábrázolás a LOGO!-ban En Par Q Bekötés Input En Leírás Q kimenet állapota '1'-re változik. Az OK megnyomásával lépjen be a szerkesztés módba: 4. Start: Be vagy kikapcsolt állapotba kapcsol a program elsŒ indításakor. és jóváhagyja a változtatásokat.24 Funkcióbillentyı (Softkey) Rövid leírás Ezen speciális funkció segítségével mechanikus nyomógombként.4. Parameter Gyári beállítások A 'Par' alapbeállítása a 'Momentary pushbutton' (billentyı) mıködés. . B01>T A és billentyıkkel válassza ki a megjeleníteni kívánt blokkokat és a megfelelŒ paramétereket. A és billentyıkkel nézheti meg a blokkot vagy paramétert.. ha a remanencia le van tiltva.. és ha a paramétermegadás módban a ’Switch =On’ lehetŒség lett beállítva Programozás mód: Funkció választása a nyomógomb egy ciklus idŒtartamig tartó. vagy kapcsolóként való használatához. 208 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 209 . Az ESC lenyomásával kilép a paraméter megadás módból.. ha En=1 és a ’Switch=On’ beállítás OK-val elfogadva.

és a 'Switch' paraméter 'On' beállítása OK-val nyugtázva lett. 6. hogy Ön be akarja kapcsolni a ’Kapcsolót’ (On). Az indulási állapot paraméter kijelölésére: A vagy segítségével. Váltson szerkesztés üzemmódba Nyugtázza OK-val (a kurzor most az ’Off’-on áll) A vagy 2. 3. A kimenet a következŒ három esetben törlŒdik: • En bemenet '0' – '1' átmenete után. Ha a remanencia nem lett beállítva. hálózat-kimaradás után. A kurzor most a 'Par' alatt áll. A ’kapcsoló’ vagy ’nyomógomb’ üzemmód között a vagy billentyıkkel válthat Mıködési leírás Paraméter megadás módban. Par paraméter beállítása Nézet programozás módban (példa): 1. Az indulási állapot megváltoztatására: B33 +/ On/Off Start=Off Az állapot nem remanens ’Kapcsoló’ funkció Egy ciklussal a program indítása után Q állapota '0' 7.és kikapcsolni (On/Off). a kimenet '1' állapotba kerül. • Ha a funkció nyomógomb üzemre lett beállítva. Válassza ki az En bemenetet és nyugtázza OK-val. Váltson ’Off’-ról ’On’-ra: segítségével. Nyugtázza a bevitelt: OK Nézet paraméter-megadás módban (példa): Itt a ’Kapcsoló’ paramétert tudja be. ha En bemenetre jel kerül. 3. • Ha 'Switch' paraméter 'Off' beállítása lett OK-val nyugtázva.A LOGO! funkciói IdŒdiagram En Kapcsoló Q A LOGO! funkciói ’Par’ paraméter ’kapcsoló’ (’Switch’) üzemmódjának és programindítás utáni kezdŒértékének megváltoztatásához: 4. Azt hogy mely funkció lett hozzárendelve a nyomógomb vagy a kapcsoló mıködéshez itt nem tárgyaljuk. Változtassa meg a 'Par' bemenetmódját: Nyugtázza OK-val (a kurzor most az 'On'-on áll). Nyugtázza a bevitelt: 210 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 211 . 1. és a megnyomás óta lefutott egy ciklus. 2. Válassza a 'Softkey' (Funkcióbillentyı) funkciót. Q kimenet a 'Start' paraméterben megadottak szerinti állapotba kerül. RUN üzemmódban a LOGO! kijelzŒjén az alábbi látható: B33 A nyomógomb/kapcsoló itt ki van kapcsolva Switch=Off B33 +/ On= Start=On Az állapot nem remanens A funkció ’momentary pushbutton’ nyomógomb üzemben van Q állapota '1' lesz a program indítása utáni elsŒ ciklusban Feltételezzük. B33 +/ On/Off Start=On Az állapot nem remanens ’Kapcsoló’ funkció Egy ciklussal a program indítása után Q állapota '1' 5.

majd annak bitjeit jobbra vagy balra léptetheti. / = Nincs remanencia R = Az állapot remanens. a beállított léptetŒregiszter bittŒl függ. a beállított léptetŒregiszter bittŒl függ.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói B33 A nyomógomb/kapcsoló most be van kapcsolva 4.4. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input In Leírás Bemenet olvasása a funkció indításakor A Trg bemenetre adott felfutóél ('0' – '1' átmenet) indítja a speciális funkciót. Switch=On Input Trg Input Dir Parameter 212 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 213 . A Dir bemenetre adott jelek határozzák meg a léptetés irányát a léptetŒregiszter bitjei (S1 … S8) számára: Dir=0: léptetés elŒre (S1>>S8) Dir=1: léptetés hátra (S8>>S1) A Q kimenet értékét meghatározó léptetŒregiszter bit. Lehetséges beállítások: S1 … S8 Remanencia. Egy külön bemenettel változtatható meg a léptetés iránya. Az '1' – '0' átmenetek nem számítanak. A kimeneti érték. Output Q A kimeneti érték.25 LéptetŒregiszter (Shift register) Rövid leírás A léptetŒregiszter segítségével kiolvashatja egy bemenet értékét.

• Léptetés hátra: In bemenet jele S8-be kerül. a funkció kiolvassa az In bemenet értékét. Megjegyzés A léptetŒregiszter speciális funkció egy programban csak egyszer használható fel. S1 tartalma S2. a léptetŒ funkció S1-rŒl vagy S8-ról indul hálózat-kimaradás után. Q kimenet az elŒre beállított léptetŒregiszter bit értékével egyezik meg. Ha a remanencia nincs engedélyezve. Ennek az értéknek felelnek meg a léptetŒregiszter bitek. S2 elŒzŒ tartalma pedig S3-ba és így tovább. A remanencia engedélyezése az összes léptetŒregiszter bitre vonatkozik. S8 tartalma S7. Par paraméter beállítása Nézet programozás módban: A LOGO! funkciói B3 Q=S8 Nyomja meg a -t R A remanencia engedélyezett Kezdeti érték B3 Q=S7 R Ez a speciális funkció nem érhetŒ el paraméter-megadás módban.A LOGO! funkciói Mıködési leírás Ha a Trg bemenetre (Indító) felfut él ('0' – '1' átmenet) kerül. IdŒdiagram In Trg Q Dir S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 S4 = Q (példa) Léptetés elŒre Léptetés hátra LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 214 215 . S7 elŒzŒ tartalma pedig S6-ba és így tovább. a léptetési iránytól függŒen: • Léptetés elŒre: In bemenet jele S1-be kerül.

lásd a 4. már programozott funkciókból.V4: A kimenet lehetséges analóg értékei.4.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Parameter Leírás V1.20 fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ. lásd a 4. S1 és S2 (választók) választják ki a kimenetre adandó értéket.4.. 3 4.4.4.767 V1 … V4 paraméterek V1 … V4 analóg értékek származhatnak más.767 p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0.27 Fejezetben) • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ.4. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 216 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 217 . lásd a 4. lásd a 4. 2.4.13 Fejezetben) Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével.1 Fejezetben találhatók. analóg jelzŒhöz vagy fizikai analóg kimenethez (AQ1. Ez a kimenet. AQ értéktartománya: -32. lásd a 4.4. vagy '0'-t tesz a kimenetre.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. az S1.26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. A paraméter beállítások a 4.4. Értéktartomány: -32. lásd a 4. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás En bemenetre érkezŒ '0' – '1' átmenet. csak egy másik funkció analóg bemenetéhez.. A következŒ funkciók aktuális értékeit használhatja: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay. AQ2) csatlakozhat. 1.768…+32. megadott analóg értéket kapcsol az AQ kimenetre.768…+32.26 Analóg Multiplexer (Analog Multiplexer) Rövid leírás Ez a speciális funkció négy elŒre megadott analóg értékbŒl egyet.4. S2 bemenetek állapotától függŒen.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax.28 Fejezetben) És • ElŒre/hátra számláló (pillanatnyi érték Cnt. lásd a 4. S1 = 0 és S2 = 0: Az 1-es érték kerül a kimenetre S1 = 0 és S2 = 1: Az 2-es érték kerül a kimenetre S1 = 1 és S2 = 0: Az 3-as érték kerül a kimenetre S1 = 1 és S2 = 1: Az 4-es érték kerül a kimenetre Output AQ Inputs S1 and S2 Ennek a speciális funkciónak analóg kimenete van.

vagy -t B3 2+/ B020 V3 V4 B021 p =0 Nézet paraméter-megadás módban: B3 1 V1 =+04000 V2 =–02000 AQ Nyomja meg a -t. Ezzel az analóg erŒsítŒvel beállíthatja (skálázhatja) az adott funkció kimeneti értéktartományát 0 és 1000 közé. a funkció 0 analóg értéket ad az AQ kimenetre. S1 és S2 értékétŒl függŒen. Analóg kimenet Ha ezt a speciális funkciót egy fizikai analóg kimenethez kívánja csatlakoztatni. a funkció a 4 lehetséges analóg érték (V1 … V4) közül egyet a kiad AQ kimeneten.A LOGO! funkciói p paraméter (tizedesjegyek száma) Csak a szöveges üzenetben megjelenített értékekre vonatkozik. az adott funkció analóg kimenete és a fizikai analóg kimenet között. Ezért Önnek szüksége lehet egy további analóg erŒsítŒ funkcióra. vagy -t B3 2 V3 B020 B021 V4 AQ =+4000 Mıködési leírás Ha En bemenet állapota '1'. hogy az analóg kimenet csak 0 és 1000 közötti értékeket tud kezelni. Ha En bemenet állapota '0'. IdŒdiagram Par paraméter beállítása Nézet programozás módban (példa): A LOGO! funkciói En S1 S2 V1 V2 V3 0 V4 B3 1+/ V1 =+04000 V2 =–02000 Nyomja meg a -t. vegye figyelembe. 218 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 219 .

27 Analóg Felfutás (Analog Ramp) Rövid leírás Ez a speciális funkció elér két szint vagy ofszet közül egyet.00 B: Ofszet Értéktartomány: +10. Ez a paraméter motorvezérléshez lett kitalálva. és mielŒtt az ofszet értéket eléri (St bemenet hatására). Értéktartomány: 0 … +20.000 StSp: Start/Stop eltolt érték. Az analóg érték két lépésben számítódik. Értéktartomány: -10.000 … +20. AQ# kimeneten azonnal az Ofszet (B) értéke jelenik meg. milyen gyorsan érje el a megadott szintet. Hacsak nincs másképp megállapítva.000 A: ErŒsítés Értéktartomány: 0 … +10.000 Sebesség: Gyorsulás. Sel = 0: 1. Az elsŒ lépés kényelmes paramétermegadást tesz lehetŒvé Önnek. Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Input En Leírás En (Engedélyezés) bemenetre érkezŒ felfutó él indítja a beállított analóg érték felfutását az AQ# kimeneten. a leírás az elsŒ lépésre vonatkozik.4. Lépés/másodpercben jeleníthetŒ meg. 3 4. szint indul Sel = 1: 2. és egyúttal AQ kimenet állapotát '0'-ra állítja. és AQ kimenet állapota '0' lesz. amellyel az 1. az analóg kimeneten. szint: Az elérni kívánt szintek Az egyes szintek értéktartománya: -10. 1.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Parameter 1.000 _ p: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0. Értéktartomány: 0 … +10. szint indul Input St En (Engedélyezés) bemenetre érkezŒ felfutó él indítja az ofszet (B) érték felfutását az AQ# kimeneten.000 … +20. szintet vagy az Ofszet értéket eléri a funkció. Egy lefutó él hatására. ami 100 ms idŒtartamig az ofszet (B) értékhez adódik. és 2. és 2. 2. Input Sel 220 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 221 . Itt állíthatja be.000 MaxL: Maximum érték amelyet semmilyen körülmények között sem szabad túllépni. a funkció indítása után. A második lépés normalizálja az elsŒ lépés eredményét.

4. AQ# normalizált értéke.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax.28 Fejezetben) És • ElŒre/hátra számláló (pillanatnyi érték Cnt.4. StSp és Rate szöveges üzenetben megjelenített értékére vonatkozik. AQ# idŒdiagramja En Sel St MaxL 1.4. AQ# értéktartománya: -32.4. lásd a 4. L2 paraméterek L1 és L2 analóg értékek származhatnak más. L2. Azután Sel bemenet állapotától függŒen a funkció StSp + B értékrŒl felfut 1. lásd a 4.4. már programozott funkciókból.767 A LOGO! funkciói p paraméter (tizedesjegyek száma) Csak az AQ.13 Fejezetben) Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével. StSp + B értékét adja ki az AQ# kimeneten 100 ms idŒtartamig.4. és a paraméter beállítások a 4. lásd a 4. lásd a 4.767 … +32. a funkció. szintre a Rate (sebesség) paraméterben megadott gyorsasággal. L1.26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. AQ# értékét rendszer például szimulációs módban megmutatja. és a második lépés analóg kimenete. AQ értéke használható fel a további blokkokban. szint 2. A referencia ezt az értéket használja.20 fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ.27 Fejezetben) • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. 222 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 B 100 ms 100 ms 100 ms Az elsŒ lépés mıködési leírása Ha En bemenet '1' állapotba kerül. lásd a 4. Az idŒalap változtatható. Az érvényes idŒalapok. lásd a 4.4.767 AQ.1 Fejezetben találhatók.4. MaxL. AQ értéktartománya: 0 … +32. vagy 2.A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Output AQ# Leírás AQ# az elsŒ lépés analóg kimenete. A következŒ funkciók aktuális értékeit használhatja: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay. szint StSp+B Output AQ te Ra te Ra R at e te Ra AQ# L1. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 223 . lásd a 4.

Ha Sel bemenet megváltozik. Majd 100 ms ideig StSp + B értékét adja az AQ# kimenetre végül az ofszet értéke (B) kerül az AQ# kimenetre. AQ a következŒ képlet szerint számítódik: AQ = (AQ# – Ofszet) / ErŒsítés Megjegyzés További. vagy -t B3 2 StSp=00222 Rate=00500 B3 3+/ A =02. szintrŒl az 1. a funkció azonnal az Ofszet (B) értékét teszi az AQ# kimenetre. ha St és En bemenetek törlŒdnek. Ha En bemenet törlŒdik. Sel állapotától függŒen. vagy 2.A LOGO! funkciói Ha St bemenet állapota '1'.50 B =–00300 p =0 ErŒsítés Ofszet Tizedesjegyek a szöveges üzenetben Nézet paraméter-megadás módban: B3 1 L1 =+04000 L2 B020 AQ =00250 Nyomja meg a -t. Ha St bemenet állapota '1'. szintre áll be. a funkció 1. A második lépés mıködési leírása A (ErŒsítés) és B (Ofszet) paraméterek segítségével. szintrŒl 2. Par paraméter beállítása Nézet programozás módban (példa): A LOGO! funkciói B3 1+/ L1 =+04000 L2 B020 Nyomja meg a -t. vagy -t Nyomja meg a -t. vagy -t B3 2+/ MaxL=+7000 StSp=00222 Rate=00500 B3 3+/ A =02. szintre. analóg kimenetre vonatkozó információkat.50 B =–00300 ErŒsítés Ofszet 224 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 225 . a funkció csak akkor indítható újra. a funkció StSp + B értéket vesz fel (lefutás) a Rate (sebesség) paraméter által meghatározott módon. A kimenet analóg értéke 100 ms-onként újraszámítódik. a LOGO!Soft Comfort Online Segítségében találhat. vagy -t Nyomja meg a -t.

Analóg érték: folyamat érték. Ábrázolás a LOGO!-ban A/M R PV Par AQ Bekötés Input A/M Leírás Beállítja a szabályzó üzemmódját: 1: automata üzemmód 0: kézi üzemmód Input R Az R bemenet segítségével törölheti AQ kimenetet. A tagokat külön-külön és együtt is felhasználhatja.28 PI szabályzó (PI controller) Rövid leírás Arányos tagból és integráló tagból álló szabályzás. 1. az A/M bemenet érvénytelen. 2.00 + B: Ofszet Értéktartomány: _10. befolyásolja a kimenetet. kézi üzemmódban Értéktartomány: 0 … 1000 Min: PV minimumértéke Értéktartomány: -10.A LOGO! funkciói A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Parameter Leírás SP: Megadott alapérték: Értéktartomány: -10000 … +20000 KC: ErŒsítés Értéktartomány: 00. 3 4..99 TI: Integrálási idŒ Értéktartomány: 00:00 … 99:59 Dir: A szabályzó hatásiránya Értéktartomány: + vagy – Mq: AQ-ból származó érték. Input PV 226 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 227 . Amíg R bemenet állapota '1'. _10.000 A: ErŒsítés Értéktartomány: 0 .4..000 Max:PV maximumértéke Értéktartomány: -10.00 … 99.000 … +20. AQ kimenet állapota '0'.000 … +20.000 + P: Tizedesjegyek száma Értéktartomány: 0.

1 Fejezetben találhatók.4.20 fejezetben) • Analóg multiplexer (pillanatnyi érték AQ. lásd a 4. vegye figyelembe: • Ha a KC paraméter értéke 0.16 Fejezetben) • Analóg erŒsítŒ (pillanatnyi érték Ax. a módszer és a sebesség.4.28 Fejezetben) És • ElŒre/hátra számláló (pillanatnyi érték Cnt. az „I” funkció (integráló szabályzás) nincs végrehajtva 228 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 1 Max SP Min 2 3 PV Mq Q 500 ms AQ 1.18 Fejezetben) • Analóg küszöbérték kapcsoló (pillanatnyi érték Ax. TI paraméterek Kérjük. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 229 . AQ addig fog csökkenni. amíg PV el nem éri az SP értéket. már programozott funkciókból. ha az irány pozitív. csak egy másik funkció analóg bemenetéhez. lásd a 4. IdŒdiagram A jelleg. SP.A LOGO! funkciói Ábrázolás a LOGO!-ban Bekötés Output AQ Leírás Ennek a speciális funkciónak analóg kimenete (= irányított változó) van Ez a kimenet. AQ lefolyása a diagramon természetesen csupán példa.4. Egy zavar PV esését idézi elŒ. lásd a 4. ha az irány negatív. 2. Egy zavar PV esését idézi elŒ. a KC és TI paraméterektŒl függ. lásd a 4. KC. lásd a 4. A következŒ funkciók aktuális értékeit használhatja: • Analóg komparátor (pillanatnyi érték Ax-Ay. Mq paraméterek SP és Mq analóg értékek származhatnak más. amíg PV el nem éri az SP értéket. lásd a 4. Az irányt (Dir) a funkció mıködése közben nem lehet megváltoztatni.13 Fejezetben) Válassza ki a kívánt funkciót a blokkszám segítségével.26 Fejezetben) • Analóg felfutás (pillanatnyi érték AQ. a „P” funkció (arányos szabályzás) nincs végrehajtva • Ha a TI paraméter értéke 99:59 m. A szabályzás folyamatos.27 Fejezetben) • PI szabályzó (pillanatnyi érték AQ.4. ezért a bemutatott diagram csak egy minta. analóg jelzŒhöz vagy fizikai analóg kimenethez (AQ1. amellyel AQ változik.4. AQ értéktartománya: 0…1000 A LOGO! funkciói p paraméter (tizedesjegyek száma) Csak az PV. AQ addig fog növekedni.4. A/M R /– /+ Dir SP. lásd a 4. Az érvényes paraméter beállítások a 4.4. A bemutatott változtatás csak bemutató célt szolgál. AQ2) csatlakozhat.4. Min és Max szöveges üzenetben megjelenített értékére vonatkozik.

A LOGO! funkciói 3. Ha AQ-t R bemenet segítségével törlik, PV változik. Ez azon a tényen alapszik, hogy PV növekedése, mivel Dir = pozitív, AQ csökkenését okozza. Mıködési leírás Ha az A/M bemenet állapota '0', akkor a speciális funkció, AQ kimenetnek az Mq paraméternél beállított értéket adja. A/M bemenet '1' állapota esetén, az automatikus üzemmód indul meg. Mq értékét integrál összegként átveszi, és a szabályzó funkció megkezdi a számításokat. Megjegyzés További információt a szabályzás alapjairól, a LOGO!Soft Comfort Online Segítségében talál. A frissített PV a következŒ képlet alapján számolható: PV frissített értéke = (PV * erŒsítés) + ofszet • Ha PV frissített értéke = SP, akkor a speciális funkció nem változtat AQ értékén. • Dir = pozitív (+) (az idŒdiagram 1. és 3. szakaszai) - Ha PV frissített értéke > SP akkor a speciális funkció csökkenti AQ értékét. - Ha PV frissített értéke < SP akkor a speciális funkció növeli AQ értékét. • Dir = negatív (-) (az idŒdiagram 2. szakasza) - Ha PV frissített értéke > SP akkor a speciális funkció növeli AQ értékét. - Ha PV frissített értéke < SP akkor a speciális funkció csökkenti AQ értékét. Zavar esetén, AQ folytatja a növekedést/csökkenést amíg a frissített PV érték meg nem egyezik SP-vel. A sebesség, amellyel AQ változik, a KC és TI paraméterektŒl függ.

A LOGO! funkciói Ha PV bemenet meghaladja Max paraméter értékét, akkor a frissített PV értéke Max értékét veszi fel. Ha PV értéke Min paraméter értéke alá csökken, a PV frissített értéke Min paraméter értékét veszi fel. Ha R bemenet állapota '1', akkor AQ kimenet törlŒdik. Amíg R bemenet '1' állapotban van, A/M bemenet értékeit a funkció figyelmen kívül hagyja. Mintavételi idŒ A mintavétel ideje rögzített: 500 ms. Paraméter megadás További információkat és alkalmazási példákat, KC, TI, Dir paraméterek alkalmazás specifikus beállításaival, a LOGO!Soft Comfort Online Segítségében talál. Par paraméter megadása Nézet programozás módban (példa):

B3 SP

1+/ B020

Nyomja meg a -t, vagy -t

B3 2+/ KC =10.00 TI =01:00 Dir=+

Nyomja meg a -t, vagy -t

B3 3+/ Mq B021 Min=–05000 Max=+05000

Nyomja meg a -t, vagy -t

B3 4+/ A =02.50 B =–00300 p =0

230

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

231

A LOGO! funkciói Nézet paramétermegadás módban:

A LOGO! paraméterezése

5 A LOGO! paraméterezése
B3 2 KC =10.00 TI =01:00 Dir=+
A paraméter-megadás fogalmán a blokkok paramétereinek a beállítását értjük. Ön beállíthatja az idŒzítés funkciók késleltetés értékeit, egy számláló küszöbértékét, az üzemóra számláló figyelési idŒtartamát, a küszöbkapcsoló be és kikapcsolási küszöbszintjeit. A paramétereket beállíthatja: • Programozás módban • Paraméterezés módban A programozó paraméter-megadás módban is beírhatja egy paraméter értékét. A paraméter-megadás módot abból a célból vezettük be, hogy a program megváltoztatása nélkül módosítani lehessen a paramétereket. Így a felhasználó képes például az idŒzítéseket megváltoztatni anélkül, hogy programozás módba kellene kapcsolnia. A megoldás elŒnye: hogy a program védve marad, ugyanakkor a felhasználónak lehetŒsége nyílik arra, hogy a programban az igényeinek megfelelŒ módosításokat elvégezze. Megjegyzés A LOGO! paraméterezés módban is folytatja az elindított program végrehajtását.

B3 1 SP B020 PV = 0 AQ =+0250
Nyomja meg a -t, vagy -t

Nyomja meg a -t, vagy -t

B3 3 Mq B021 Min=–05000 Max=+05000

Nyomja meg a -t, vagy -t

B3 4 A =02.50 B =–00300

232

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

233

A LOGO! paraméterezése

A LOGO! paraméterezése A paraméter-megadás menü négy elemének leírása Stop Ezzel a paranccsal megszakíthatja a program végrehajtását, és így a programozás mód fŒmenüjébe kerül. Ezt az alábbi módon teheti: 1. Vigye a ’>’ kurzort A vagy a ’Stop’ menüpontra: segítségével. 2. Nyugtázza a ’Stop’ kiválasztását OK-val

5.1 Átkapcsolás paraméter-megadás módba
RUN üzemmódban, az ESC megnyomásával léphet be paraméter-megadás üzemmódba:

Mo 09:00 2005-01-27

ESC

Megnyomásával

Megjegyzés A 0BA2 és régebbi szériájú eszközök alkalmazása esetén: • Az ESC és az OK együttes megnyomásával léphet be paraméter-megadás üzemmódba.

Stop Prg >No Yes
3. Vigye a ’>’ kurzort a ’Yes’ menüpontra: 4. Nyugtázza a ’Yes’ kiválasztását A vagy segítségével. OK-val

A LOGO! paraméter-megadás módba vált, és megnyitja a paraméter-megadás menüt:

A LOGO! a programozás mód fŒmenüjét mutatja:

>Stop Set Param Set.. Prg Name

>Program.. Card.. Setup.. Start
Set Param A különbözŒ paraméterekre vonatkozó információt keresse az 5.1.1 …5.1.3 Fejezetekben. Set.. A különbözŒ beállításokra vonatkozó információt keresse az 5.2 Fejezetben. Prg Name Ez a menüparancs csak a program nevének olvasását engedélyezi Önnek. A program nevének megváltoztatása paraméter-megadás módban nem lehetséges (lásd 3.7.4 Fejezet).

234

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

235

236 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 237 .1. • Kapcsolóóra kapcsolási idŒpontjai (kapcsoló bütykök). • Küszöbkapcsoló kapcsolási küszöbértékei.1. feltételezzük. Nyugtázza az OK megnyomásával. az ESC lenyomásával visszatérhet a paraméter-megadás menübe. oldalon lévŒ példát. 5. Megjegyzés A LOGO!Soft Comfort szintén lehetŒvé teszi a blokkok saját elnevezését (további információkat a 7.2. több képernyŒvel rendelkezŒ paraméterek esetén. Az egyes paraméterek azonosítására a blokkszám (Bx) és a paraméter nevének rövidítése szolgál. • Az üzemóra számláló figyelési (monitorozási) ideje. Fejezetben talál). Stop >Set Param Set. Most válassza ki segítségével.A LOGO! paraméterezése A LOGO! paraméterezése 5.1 Paraméterek Megjegyzés A következŒ paraméterekkel foglalkozó leírásban.3. Ha kiválasztotta a szerkeszteni kívánt paramétert. T (IdŒ) paraméter beállított értéke A LOGO! aktuális ideje Nincs szerkeszthetŒ paraméter: Az ESC lenyomásával visszatért a paraméter-megadás menübe. Blokkszám B9 1 T =60:00s Ta =06:00s No Param Press ESC KépernyŒszám. nyugtázza az OK megnyomásával. Paraméterek kiválasztása Paraméter kiválasztásához tegye a következŒket: 1. a kívánt paramétert: 4. A vagy 3. • Egy számláló küszöbértékei. Ez elŒfeltétele a paraméterek megtekintésének és szerkesztésének paraméter-megadás módban! Lásd a 4. • T: … beállítható idŒ.. Prg Name 2. a megfelelŒ alapértelmezett paraméter védelem mód („+”) fenntartását. A paraméterek az alábbiak lehetnek: • IdŒrelé késleltetési ideje.5 Fejezetet és a 91. Ha nem választható paraméter. A paraméter-megadás menüben válassza a ’ Set Param’ menüpontot: A vagy segítségével. • MI: …beállítható idŒintervallum. A LOGO! az elsŒ paramétert mutatja. Példák.

B1 1 D=M–W–F–– On = 09:00 Off=10:00 Megváltoztatható a be. IdŒalap megváltoztatása esetén az idŒ aktuális értéke törlŒdik. 5.2 Fejezet).1. lásd a 4. Nyugtázza az értéket: OK segítségével. Aktuális idŒ Ta A beállított T idŒt megváltoztathatja. az idŒalapokat is megváltoztathatja (s=másodperc.kikapcsolási küszöbérték megváltoztatható.1 fejezetben) származik. T idŒ aktuális értéke T idŒ megtekintése paraméter-megadás módban: B3 On =001234 Off=000000 Cnt=000120 vagy számláló aktuális értéke B3 On =123456 Off B021 Cnt=000120 A be. m=perc.3 Paraméterek módosítása A paraméter megváltoztatásához elŒször ki kell azt választania (lásd. vagy vagy használja. amikor a rendszer RUN üzemmódban van. h=óra).1 fejezetben) származik. 238 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 239 .kikapcsolási idŒ és a nap. ha az idŒ küszöbérték más funkcióból (példánkban ez a B21. ahogyan azt programozás módban bevitte: 1. Számláló aktuális értéke Egy számláló paraméter paraméter-megadás módban az alábbi formában látható: B9 T =80:00s Ta =06:00s Megjegyzés Változtatás: A Mozgatás: A Kész: OK IdŒ paraméter megváltoztatásakor. ha az idŒ paraméter más funkcióból (lásd például a 4. Ez nem alkalmazható. sem az idŒalapot nem változtathatja meg. segítségével.1. Üzemóra-számláló aktuális értéke Egy üzemóra-számláló paramétere paraméter-megadás módban az alábbi formában látható: B9 T =80:00s Ta =06:00s Beállított T idŒ B16 MI = 0100h MN = 0017h OT =00083h IdŒintervallum HátralévŒ idŒ Eltelt üzemidŒ A beállított MI idŒintervallum szerkeszthetŒ.4. Ebben az esetben sem az értéket. Ez nem alkalmazható.4. használja. Vigye a kurzort a megváltoztatni kívánt adatra A vagy 2.A LOGO! paraméterezése A LOGO! paraméterezése Kapcsolóóra aktuális ideje Egy kapcsolóóra kapcsoló „bütyke” paraméter-megadás módban az alábbi formában látható: 5. Az érték megváltoztatásához: A vagy 3. A paraméter értékét ugyanazon a módon tudja megváltoztatni.

KezdŒképernyŒ beállítások Megadhatja a kezdŒképernyŒ alapbeállításait • paraméter-megadás módban a 'Set' menü 'StartScreen' menüpontjában.1 Dátum és idŒ beállítása (LOGO! . • programozás módban a 'Setup' menü 'Clock' menüpontjában.3 Fejezetet 5. nyári-/téli idŒszámításra átállás és szinkronizálás értékei adhatók meg • paraméter-megadás módban a 'Set' menü 'Clock' menüpontjában.7. • programozás módban a 'Setup' menü 'Clock' menüpontjában. Kontraszt beállítások Megadhatja a kijelzŒ kontrasztjának alapértékét • paraméter-megadás módban a 'Set' menü 'Contrast' menüpontjában. A szinkronizációt lásd a 3.2 A LOGO! alapértékeinek megadása A következŒ alapértékeket adhatja meg a LOGO!-ban B15 On =0009 Off =0005 fa =0010 Bekapcsolási küszöbérték Kikapcsolási küszöbérték Folyamatváltozó A be.kikapcsolási küszöbérték megváltoztatható.2. C) Megadhatja az aktuális idŒt és dátumot • paraméter-megadás módban a 'Set' menü 'Clock' menüpontjában. Lásd az 5. A nyári-/téli idŒszámításra átállást lásd a 3..2. • programozás módban a 'Setup' menü 'Contrast' menüpontjában. az aktuális idŒ és dátum.2.7.13 Fejezetben..1 Fejezetben.A LOGO! paraméterezése Küszöbérték kapcsoló aktuális értéke Egy küszöbérték kapcsoló paramétere paraméter-megadás módban az alábbi formában látható: A LOGO! paraméterezése 5. Lásd az 5. Óra beállítás A LOGO!-ban. Az aktuális idŒt és dátumot lásd az 5.2 Fejezetet.14 Fejezetben.2. 240 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 241 .

vagy -val 8. ha a LOGO! rendelkezik valós idejı órával ( LOGO! … C). lépés). LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 242 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 243 .’ kiválasztását: 4. KijelzŒ kontraszt megadása paraméter megadás módban 1.’ kiválasztását: 4. Nyugtázza a ’Contrast’ kiválasztását: A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látható: Megjegyzés A ’Set Clock’ parancs csak akkor hajtható végre.. válassza a fŒmenü ’Setup’ menüpontját..Az aktuális dátum megadásához ismételje meg a 9 és 10 lépéseket az OK-val 13. Az aktuális idŒ megadásához ismételje meg a 9 és 10 lépéseket 12.Nyugtázza a bevitt értékeket: vagy -val az OK-val KijelzŒ kontraszt megadása programozás módban Ha a programozás módban szeretné megváltoztatni a kijelzŒ kontrasztját. Bevitt értékek nyugtázása: Set Clock Mo 15:30 YYYY-MM-DD 2005-01-27 A kurzor a hét napjain áll... 6. Válassza ki a hét napját: vagy -val 9. Vigye a ’>’ kurzort a ’Clock’ menüpontra: 5. lépés). Vigye a kurzort a következŒ pozícióba: vagy -val 10.. Nyugtázza a ’Clock’ kiválasztását: 6. Vigye a ’>’ kurzort a ’Set Clock’ menüpontra: 7.. válassza a fŒmenü 'Setup' menüpontját. A paraméter-megadás menüben válassza a vagy -val ’Set.2 KijelzŒ kontraszt beállítása A kijelzŒ kontrasztjának alapértékét beállíthatja • Paraméter megadás módban a 'Set' menü 'Contrast' menüpontjában • Programozás módban a 'Setup' menü 'Contrast' menüpontjában.Az érték megváltoztatásához: 11.. majd a 'Clock' menüpontot és a 'Set Clock' menüpontot.. Alkalmazza a ’Set Clock’ menüpontot: az OK-val vagy -val az OK-val vagy -val az OK-val 5. Válassza a paraméter-megadás módot (lásd az 5. Válassza a paraméter-megadás módot (lásd az 5. A paraméter-megadás vagy -val menüben válassza a ’Set. A LOGO! aktuális idejét a ’Set Clock’ paranccsal állíthatja be. Most megadhatja a napot és az idŒt az elŒzŒekben leírt módon (ld.+ 6.A LOGO! paraméterezése Az aktuális idŒ és dátum megadásához paraméter-megadás módban a következŒt kell tennie: 1. KijelzŒ kontrasztjának megváltoztatása 7. 8. A LOGO! kijelzŒjén az alábbi látható: Contrast –. . aztán a ’Contrast’ menüpontot.’ menüpontot: A LOGO! paraméterezése Az aktuális idŒ és dátum megadásához programozás módban a következŒt kell tennie: Ha a programozás módban szeretné megváltoztatni az aktuális idŒt és dátumot. Most megadhatja a kijelzŒ kontrasztját az elŒbb leírt módon (ld.1 Fejezetben) 2.. Stop Set Param >Set. Nyugtázza a ’Set.2. Nyugtázza a ’Set.. Vigye a ’>’ kurzort a vagy -val ’Contrast’ menüpontra: az OK-val 5.’ az OK-val 3.1 Fejezetben) 2. Prg Name 3..

A paraméter-megadás menüben válassza a ’Set. A programmodult a készüléktŒl függetlenül szerezheti be. Megjegyzés A modulra nincs szüksége ahhoz. Az alap beállítás a ’Clock’. Ön az aktuális idŒ és dátum.2. hogy a meglévŒ programot törölné. A rendelési szám a függelékben található. KezdŒképernyŒ kiválasztásához: 1. Ezt a programmodult azután más LOGO!-ba is behelyezheti.3 KezdŒképernyŒ beállítása Kiválaszthatja a LOGO! kezdŒképernyŒjének alapbeállításait RUN üzemmódban: Paraméter megadás módban a ’Set’ menü ’StartScreen’ menüpontjában. vagy a digitális bemenetek értékeinek megjelenítése között választhat. Válassza ki a kívánt alapbeállítást: 7. A LOGO! a programmodul behelyezésére/eltávolítására egy csatlakozóval rendelkezik (amit egy fedéllel zárhatunk le). vagy egy új programot kíván írni anélkül.A LOGO! paraméterezése 5.. majd azok átvitelére egy kapcsolószekrényben elhelyezett LOGO!-ba. Ezért ha meg kívánja változtatni a programját. ezen a módon más LOGO!-kba is átmásolhat programokat. Válassza a paraméter-megadás módot (lásd az 5. Most bemutatjuk a LOGO!-hoz rendelhetŒ programmodult. Nyugtázza a ’StartScreen’ kiválasztását: A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látható: 6 LOGO! programmodul (kártya) A LOGO! egyidejıleg egy programot képes tárolni.’ menüpontot: vagy -val az OK-val 3. Ezt a célt szolgálják a programmodulok/kártyák. Nyugtázza a bevitelt: vagy -val az OK-val 244 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 245 . mentse el (archiválja) azt. Nyugtázza a ’Set. A LOGO!-ban tárolt programot programmodulra másolhatja át. hogy a programját tartósan a LOGO!-ban tárolja. >Clock Input DI StartScreen Clock A kezdŒképernyŒ aktuális beállítása az alsó sorban látható.. A programmodult az alábbiakra használhatja: • Programok archiválására • Programok duplikálására • Programok postázására • Programok írására és tesztelésére irodai környezetben.1 Fejezetben) 2. A kártya képes tárolni a LOGO! programmemóriájában lévŒ összes adatot. 6. A LOGO! program ugyanis a programozás módból való kilépés után tartósan tárolódik.’ kiválasztását: 4. Vigye a ’>’ kurzort a ’StartScreen’ menüpontra: vagy -val az OK-val 5.

A programok felfelé való kompatibilitása A régebbi verziókkal 0BA0 – 0BA3 írt program csak a LOGO!Soft Comfort segítségével alkalmazható a 0BA4 és 0BA5 eszközökkel. Ha a LOGO! rendszer egy ilyen régi programmodult érzékel. így a késŒbbiekben még szerkesztheti azt (ld. ne távolítsa el azt a RUN üzemmód alatt.1 Biztonsági funkció (másolásvédelem) ElsŒsorban aszerint teszünk különbséget a programmodulok között.5 fejezet). Ez visszafele is igaz. Ahhoz. LOGO! programmodul (kártya) 6. hogy a LOGO!-ban védett programot tudjon futtatni. ezért a programmodulon tárolt programot nem lehet más LOGO! eszközre másolni. azaz a program szerkeszthetŒ és a modul eltávolítható. vagy nincs program / másolásvédelem.LOGO! programmodul (kártya) Kompatibilitás … az aktuális verziókkal (0BA4 és 0BA5 eszközök): Egy 0BA4-es verziójú eszközben megírt programmodul az összes 0BA4 és 0BA5 verzióval olvasható. egy 0BA4-es vagy 0BA5-ös programmodul (kártya) nem használható a 0BA0…0BA3 családba tartozó LOGO! eszközökkel. ha védett modulból töltötték le a LOGO!-ba. hogy van. Egy 0BA5-ös verziójú eszközben megírt programmodul az összes 0BA5 verzióval olvasható. A jelszóval védett program a helyes jelszó megadása után már nincs védve. Védelem nélküli programmodul Korlátozás nélkül szerkesztheti a programot és cserélhet adatot a programmodul és az eszköz között. Védett programmodul A program védett. … a régebbi verziókkal (0BA0 – 0BA3 eszközök): Egy régebbi verziójú eszköz (0BA0 – 0BA3) által megírt programmodul nem használható a LOGO! eszközök 0BA4 és 0BA5 generációjával. Megjegyzés Védett modulba szánt program megírásakor adjon meg egy jelszót. 3. 246 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 247 .7. Ezen felül a védett program írásvédett. az ’Unknown card / press ESC’ (Ismeretlen kártya / Nyomjon ESC-et) üzenetet jeleníti meg a kijelzŒn.

LOGO! programmodul (kártya) Összefüggés a jelszó és a védelem funkció között Jelszó -Igen -Igen Védelem Szerkesztés --Igen Igen Igen Igen jelszóval Nem Igen jelszóval Másolás Igen Igen Nem Igen jelszóval Törlés Igen Igen jelszóval Igen Igen jelszóval LOGO! programmodul (kártya) Biztonsági funkció engedélyezése A biztonsági funkciót a következŒképen állíthatja be: 1. Alapesetben ez a funkció nem üzemel. ha a programmodul még nem tartalmazza a programot. A státusz megváltoztatása ’Yes’-rŒl (biztonsági funkció engedélyezett) ’No’-ra (biztonsági funkció nem üzemel) csak akkor lehetséges. Nyugtázza a ’Yes’ menüpontot: az OK-val A LOGO! kijelzŒje a következŒt mutatja: Biztonsági funkció hozzárendelése Ahhoz. 2. A fŒmenü megnyílik. lépjen be a programozás módba. a programot magát külön kell másolni a LOGO!-ból a programmodulra (ezzel is kezdhetünk). Vigye > kurzort a ’Yes’ menüpontba: vagy segítségével 2. válassza a ’Card’ parancsot: vagy segítségével 3. és válassza a ’Card’ menüpontot. Nyugtázza a ’Card’ menüpontot: az OK-val 4. Bármikor átválthat ’No’ állapotról (biztonsági funkció nem üzemel) ’Yes’ állapotra (biztonsági funkció engedélyezett). hogy egy programmodulhoz (kártyához) program és másolásvédelem funkciót rendeljen. („No”: nem mıködik) 248 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 249 . Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba (ESC/ >Stop). 1. Nyugtázza a ’CopyProtect’ menüpontot: az OK-val A LOGO! kijelzŒjén a következŒ látható: >No Yes CopyProtect: Yes Megjegyzés: Ez csak a program és másolás védelmet hozza létre a programmodul számára. >No Yes CopyProtect: No Az aktuális védelmi beállítás az alsó sorban látható. Vigye > kurzort a ’CopyProtect’ menüpontba: vagy segítségével 5.

Ha a modult közben eltávolítják. Ez megakadályozza. Ezt követŒen teljesen eltávolíthatja a program modult. hogy a programmodult rossz helyzetben tolja be.2 A programmodul (kártya) behelyezése és eltávolítása Amikor egy programmodult eltávolít. a „No program” . A programmodul (kártya) behelyezése A programmodul foglalat a jobb alsó szélén 45°-ban le van vágva. ha az L1 és N kapcsok helytelenül lettek bekötve. egyéb vezetŒ anyagból készített tárgyat a nyitott programmodul (kártya) nyílásba. Tolja be a programmodult a foglalatba ütközésig. amely másolásvédett és program van rajta. vegye figyelembe: A modulban tárolt program csak akkor futtatható. A modul mıködés közbeni eltávolítása megengedhetetlen mıködési állapotokhoz vezet. A programmodult csakis szakképzett személy cserélheti. Helyezzen óvatosan egy csavarhúzót a programmodul felsŒ vájatába és húzza ki egy kissé a modult a fészkébŒl. a LOGO!. Mindig ügyeljen a következŒ figyelmeztetésre: Figyelmeztetés Ne helyezze az ujját. A programmodulnak szintén van egy 45°-ban levágott éle. vagy fémbŒl.ha a modul behelyezett állapotban van és a programfutás ideje alatt ott is marad. 250 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 251 .nincs program üzenetet jeleníti meg.LOGO! programmodul (kártya) LOGO! programmodul (kártya) A modul (kártya) eltávolítása A programmodult az alábbi módon távolíthatja el: 6. A programmodul csatlakozó akkor is feszültség alatt lehet.

Nyomja meg az OK billentyıt. 6. Card. Az átvitel menü jelenik meg..3 Program másolása a LOGO!-ról a programmodulra (kártyára) Egy programnak a programmodulra (kártyára) történŒ másolása az alábbi módon történik: 1. Kapcsolja a LOGO! -t programozás módba (ESC / >STOP). Mozgassa a ’>’kurzort a ’LOGO! → Card’ (ha szükséges) menüponthoz... A fŒmenü megnyílik. Setup. A LOGO! a tárolt programot a programmodulra másolja át. Most már eltávolíthatja a programmodult. 2. a másolást a tápfeszültség visszaállítása után meg kell ismételni. Nyomja meg az OK billentyıt. vagy segítségével 6. > → Card Card → CopyProtect = LOGO! 5. Start LOGO! fŒmenü 3. > Program. Helyezze be a programmodult (kártyát) a foglalatba. automatikusan visszatér a fŒmenühöz. Megjegyzés A védett program beállított 'X' jelszava az átmásolt program modulra is vonatkozik. Ne felejtse el a fedelet visszatenni! 252 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 253 .. Válassza a ’Card’ parancsot: vagy segítségével 4.. Start A program ezzel a programmodulra került. Amikor a LOGO! befejezte a másolást. > Program.LOGO! programmodul (kártya) LOGO! programmodul (kártya) Ha a program másolása közben tápfeszültség kimaradás következik be.. Card. Setup.

megjelenik az átvitel menü. Amint a LOGO! befejezte a másolást. Card.2 fejezetben találhatja. • Automatikusan.. Kapcsolja a LOGO!-t programozás módba (ESC / > Stop) Automatikus másolás a LOGO! indításakor A következŒ módon történik: 1. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 254 255 . > Program. vagy Másolás a ’Card’ menüvel A programmodul cseréjére vonatkozó információkat a 6. ha Önnek van egy programot tartalmazó programmodulja. 3. Card.. a fŒmenüt jeleníti meg. Nyomja meg az OK billentyıt. Nyomja meg az OK billentyıt. A programot a programmodulról az alábbi módon másolhatja a LOGO!-ba: 1. Távolítsa el a modul foglalatának fedelét. Setup. hogy a LOGO!-val vezérelt rendszer nem tartalmaz veszélyforrásokat. 1. Megjegyzés A program modulon tárolt programhoz hozzárendelt jelszó 'X' esetén a LOGO!-ba átmásolt programot is ugyanaz a jelszó védi.LOGO! programmodul (kártya) LOGO! programmodul (kártya) 6. 5. Start 3.. • A LOGO! ’Card’ menüjének segítségével. A mıvelet eredményeként a program a programmodulról átmásolódik a LOGO!-ba. gyŒzŒdjön meg arról. Mozgassa a ’>’ kurzort a ’Card → LOGO!’ menüponthoz vagy segítségével > Program. Amint a LOGO! befejezte a másolást. Helyezze be a programmodult (kártyát) 2. = LOGO! A mıvelet eredményeként a program a programmodulról átmásolódik a LOGO!-ba. Start → Card > Card → CopyProtect 6.. Megjegyzés MielŒtt a LOGO!-t RUN üzemmódba kapcsolja.. az azon lévŒ programot kétféle módon másolhatja át a LOGO!-ba. 4.. Helyezze be a programmodult a megfelelŒ foglalatba. amikor a LOGO! bekapcsolódik (tápfeszültség bekapcsolása). Kapcsolja be ismét a LOGO! tápegységét. Setup. Kapcsolja ki a LOGO! tápegységét. Nyomja meg az OK billentyıt. Mozgassa a ’>’ kurzort a ’Start’ menüpontra a segítségével 2.4 Másolás a programmodulból (kártyáról) a LOGO!-ba Abban az esetben. 2. a fŒmenüt jeleníti meg. Mozgassa a ’>’ kurzort ’Card’ menüponthoz vagy segítségével 4.

256 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 257 . léptetŒregiszter bitek. STOP). létradiagram. Néhány példa a szoftver tulajdonságai közül: • Grafikus interfész az offline programíráshoz. (áramköri rajz) vagy funkcióblokk diagram segítségével • Az elkészült program PC-s szimulációja • A program áttekintŒ ábrájának elkészítése és nyomtatása • A program mentése merevlemezre vagy egyéb hordozóra • Programok összehasonlítása • Blokkok egyszerı megadása • A program átvitele – LOGO!-ból PC-re – PC-rŒl LOGO!-ra • Az üzemóra számláló értékének kiolvasása • Az aktuális idŒ beállítása • Nyári / téli idŒszámítás közötti átváltás • Online teszt: a LOGO! állapotváltozásainak és folyamatváltozóinak megjelenítése RUN üzemmódban – Digitális I/O-k. jelzŒbitek. és kurzorbillentyık állapota – Az összes analóg I/O és jelzŒ (flag) értéke – Az összes blokk eredménye – A kiválasztott blokkok aktuális értékei (beleértve az idŒket) • A program végrehajtásának elindítása és megállítása a PC-n keresztül (RUN.7 A LOGO! szoftver A LOGO!Soft Comfort szoftver egy PC-s programcsomag.

A LOGO! szoftver A LOGO! szoftver, mint alternatíva A LOGO!Soft Comfort tulajdonképpen a szokásos tervezési módok egyik lehetséges alternatívája: 1. Alkalmazásait elŒször az íróasztalnál tervezheti meg. 2. Szimulálhatja és tesztelheti alkalmazásait a számítógépén, hogy annak áramkörei megfelelŒen mıködnek-e, még mielŒtt beilleszti azt a rendszerébe 3. Megjegyzéseket fızhet a programjához, és másolatokat készíthet. 4. Archiválhatja áramköreit PC-s fájl rendszerében. Ezzel közvetlenül visszakereshet egy áramkört, ha azt változtatni kívánja a jövŒben. 5. Mindössze néhány gombnyomással letöltheti programját a LOGO!-ba. LOGO!Soft Comfort ® Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows ME , ® ® ® ® Windows 2000 , Windows XP , Linux , Mac OS X operációs rendszerek alatt fut. A LOGO!Soft Comfort képes kliens/szerver mıködésre, és nagy fokú szabadságot és kényelmet nyújt Önnek programjai elkészítésében. LOGO!Soft Comfort V5.0 Ez a LOGO!Soft Comfort aktuális verziója. A 5.0 verzióban megtalálhatja mindazokat a funkciókat, melyekkel a legújabb eszközök rendelkeznek és amelyek jelen kézikönyvben ismertetésre kerülnek. LOGO!Soft Comfort verziók továbbfejlesztése (Frissítése – Upgrade) V1.0-tól V4.0-ig A frissítés csak a teljes LOGO!Soft Comfort V1.0, V2.0, V3.0, vagy V4.0 megléte esetén telepíthetŒ. A rendelési számok az E Függelékben találhatók. Megjegyzés:

A LOGO! szoftver

Ha a teljes verzió nincs telepítve, a frissítést a következŒ módon végezheti el: • Telepítse a programot CD-rŒl. • Ha a rendszer kéri az elŒzŒ verziót, tegye a régi LOGO!Soft Comfort CD-t az optikai meghajtóba. • Nyissa meg a böngészŒvel a „…\Tools\Application” könyvtárat a CD-n. Frissítések és információk Az elŒszóban megadott internet címrŒl ingyen letöltheti a szoftver demo verzióját. A fejlesztésekkel, frissítésekkel és a LOGO!Soft Comfort Update Center-rel kapcsolatos részletes információkat a LOGO!Soft Comfort online segítségében találja.

258

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

259

A LOGO! szoftver

A LOGO! szoftver 2. Ha STOP üzemmódban elindítja a feltöltést/letöltést, a kijelzŒn automatikusan a következŒ jelenik meg:

7.1 A LOGO! csatlakoztatása a PC-hez
A PC-kábel csatlakoztatása LOGO!-jának a PC-hez történŒ csatlakoztatásához szüksége van egy LOGO! PC kábelre. (A rendelési szám az E Függelékben található). Távolítsa el a programmodult, vagy annak a fedelét a LOGO!-jából és csatlakoztassa ide a kábelt. A kábel másik végzŒdését a PC soros portjához csatlakoztassa. LOGO! PC csatlakoztatása az USB porthoz Ha a PC-je csak USB (Universal Serial Bus) interfésszel rendelkezik Önnek egy átalakítóra és az eszköz meghajtójára van szüksége ahhoz, hogy a LOGO! kábelt ehhez a porthoz csatlakoztassa. Az átalakító meghajtó programjának telepítésekor kövesse a képernyŒn látható utasításokat. EllenŒrizze, hogy a meghajtók kiválasztásakor a helyes Windows operációs rendszer verziót adta meg. Átalakítókkal és meghajtókkal kapcsolatos aktuális információkért keresse internet oldalunkat: http://www.siemens.com/automation/service&support Article ID (Cikkazonosító): 11611048 LOGO! PC LOGO! módba kapcsolása 1. Kapcsolja a LOGO! kijelzŒs vagy kijelzŒ nélküli változatát STOP üzemmódba a PC segítségével (ld. a LOGO!Soft Comfort online segítségét, vagy válassza az ESC / >STOP parancsot a kijelzŒvel rendelkezŒ eszközön és nyugtázza a bevitelt OK-val. Ha a LOGO! STOP üzemmódban van, és online kapcsolatban áll a PC-vel, a következŒ PC parancsokat fogadja: • LOGO! RUN üzemmódba kapcsolása • Program írása/olvasása • Nyári/téli idŒszámítás írása/olvasása PC

PC

= LOGO!

Megjegyzés A 0BA3-as és régebbi változatok kijelzŒs vagy kijelzŒ nélküli verziója a következŒ esetben kapcsol automatikusan PC LOGO módba: 1. Kapcsolja ki a LOGO! tápegységét. 2. Távolítsa el a programmodult, vagy annak a fedelét és csatlakoztassa ide a kábelt. 3. Kapcsolja be ismét a tápegységet. Ekkor a LOGO! automatikusan átkapcsol PC LOGO módba. A PC most képes elérni a LOGO!-t. Erre vonatkozó további részleteket a LOGO!Soft Comfort online segítségében talál. További információt a LOGO! kijelzŒ nélküli típusairól a C Függelékben talál. LOGO mód bezárása Ha az adatátvitel befejezŒdött a PC-vel való kapcsolat automatikusan megszakad. Megjegyzés Ha a LOGO!Soft Comfort-tal készített program jelszóvédett, a programmal együtt a jelszó is letöltŒdik a LOGO!-ba. Az adatátvitel után a jelszó funkció azonnal mıködik. Egy LOGO!-val készített jelszóvédett program feltöltése csak akkor lehetséges, ha a helyes jelszót megadta a LOGO!Soft Comfortban.

260

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

261

8 Alkalmazások
Megjegyzés A LOGO! példa alkalmazások minden vásárlónk számára rendelkezésre állnak az interneten. http://www.siemens.com/logo (menjen a ’Products & Solutions’, majd az ’Applications’ menüpontra) Az azokban levŒ példák semmiféle szerzŒdéses kötelezettséget nem jelentenek, céljuk csupán általános információ nyújtása a LOGO! lehetséges alkalmazásairól a felhasználó-specifikus megoldások ezektŒl eltérhetnek. A rendszer megfelelŒ mıködésének biztosítása minden esetben a felhasználó feladata. Ugyanitt fel kívánjuk hívni a felhasználók figyelemét a helyi szabványok és a rendszer üzembe helyezésével kapcsolatos szabályok betartásának szükségességére. Az esetleges hibákért felelŒsséget nem vállalunk és minden változtatás jogát fenntartjuk. Az interneten a következŒ példa alkalmazások (és tippek további alkalmazásokhoz) találhatók: • Üvegházi öntözŒrendszer • Konvejor (Conveyor) vezérlŒrendszer • Hajlítógép vezérlŒ rendszer • Kirakat világítás • Telefonrendszer (pl. iskolában) • Parkoló ellenŒrzés • Kültéri világítás • ZsaluvezérlŒ rendszer • Házi bel- és kültéri világítás rendszerek • Tejszínkeverés vezérlŒrendszer • Sportcsarnok világítás • Folyamatos terhelés 3 fogyasztóval • Nagy keresztmetszetı kábel hegesztŒ gépek soros vezérlŒrendszere • Fokozat kapcsoló (pl. ventillátorokhoz) 262
LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01

263

vagy a huzalozás megváltoztatása nélkül Végül de nem utolsó sorban: • Általánosan elérhetŒ kapcsolókat és nyomógombokat használhat. sebesség elŒválasztáshoz) • Liftvezérlés • Textil impregnáció. napelemes rendszereknél) • Alkalmazások Új kiegészítŒ funkciókat biztosít háztartási és kereskedelmi épületek szereléséhez pl. ha víz vagy fıtés pillanatnyilag szükséges. – Központi fıtés: a LOGO! csak akkor mıködteti a keringetŒ szivattyút. Ezeket a *. egyszerıen kattintson az adott program letöltés ikonjára. Javaslata van? A LOGO!-nak természetesen számos egyéb alkalmazása van. amelyet az integrált tápegység tesz lehetŒvé.: – Háztartási biztonsági rendszerek: a LOGO! meghatározott idŒtartamokra bekapcsolja a lámpákat. Nem számít. amit a saját igényeihez igazíthat. A LOGO! elŒnyei A LOGO! különösen hasznos tulajdonságai • KisegítŒ kapcsolóelemek integrált LOGO! funkciókra cserélésekor • Huzalozási és szerelési munkát takarít meg. Címünk: Siemens AG Siemens Rt. és PC kábelen keresztül letölthet a LOGO!-ba. és az alkalmazások áramköri rajzait. • Hozzáadhat és megváltoztathat funkciókat további kapcsolóelemek hozzáadása. Az Interneten megtalálja a leírásokat is.hu@siemens. és ha Ön telepítette a LOGO!Soft Comfortot a számítógépére. PO box 48 48 Gizella út 51-57.com 264 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 265 .. mert a LOGO! „fejben tartja” a huzalozást • A vezérlŒ vagy elosztószekrény helyigényét lecsökkenti kisebb vezérlŒszekrény/elosztódoboz is biztosítja a szükséges helyet.Alkalmazások • • • • Bojlerek soros vezérlése Több szivattyú közös vezérlŒrendszere Vágóeszköz (pl. Örömmel fogadjuk az Önök javaslatait. hogy az Ön LOGO! programja különösen komplex. miért nem ír nekünk? Mi összegyıjtjük a javaslatokat és közzéteszünk belŒle amennyit csak tudunk.pdf fájlokat Adobe AcrobatReader-rel tudja olvasni. egyszerıen írjon nekünk. A&D AS SM MA H-1143 Bp. vagy egyszerı. – HıtŒ rendszerek: a LOGO! rendszeres idŒközönként leolvaszthatja a hıtŒrendszereket energiatakarékosság céljából. D-90327 Nuremberg simatic_tamogatas. vagy nyitja és zárja a redŒnyöket. • Csatlakoztassa a LOGO!-t közvetlenül a háztartási berendezéséhez. amíg Ön nyaral. Több információra van szüksége? További LOGO!-val kapcsolatos információkért keresse fel weboldalunkat (a címet keresse az elŒszóban). melyek megkönnyítik a háztartási rendszerek felépítését. Ha Ön tud egyet. – IdŒfüggŒen megvilágíthatja akváriumát vagy terráriumát. gyújtózsinórnál) Felhasználási periódusok ellenŒrzése (pl. • Intelligens lábkapcsolók (pl. fıtés és szállítószalag vezérlés • SilótöltŒ rendszer és sok más egyéb.

.A Mıszaki adatok A... 1080 hPa SO2 10 cm3 /m3. 4 nap Környezeti feltételek Környezeti hŒmérséklet Vízszintes felszerelés FüggŒleges felszerelés Raktározás/szállítás Relatív páratartalom Légnyomás SzennyezŒanyagok IEC 60068-2-42 IEC 60068-2-43 266 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 267 .1 Általános mıszaki adatok JellemzŒ LOGO!Basic Méretek (Sz x Ma x Mé) Súly Felszerelés Tesztelve Értékek 72 x 90 x 55 mm Kb.. 4 nap H2S 1 cm3 /m3. +70 C IEC 60068-2-30 10 – 95 % között kicsapódás nélkül 795 ... 55 C -40 C .. 90 g 35 mm-es DIN kapocssínre 2 modul szélességben vagy falra szerelve LOGO! bŒvítŒmodulok DM 16… Méretek (Sz x Ma x Mé) Súly Felszerelés 72 x 90 x 55 mm Kb. 180 g 35 mm-es DIN kapocssínre 4 modul szélességben vagy falra szerelve LOGO! bŒvítŒmodulok DM 8….. AM… Méretek (Sz x Ma x Mé) Súly Felszerelés 36 x 90 x 55 mm Kb. 55 C Magas hŒmérséklet IEC 60068-2-2 szerint 0 . 190 g 35 mm-es DIN kapocssínre 4 modul szélességben vagy falra szerelve Alacsony hŒmérséklet IEC 60068-2-1 szerint 0 .

és VDE 0631 IEC 61131-2 Szigetelési szilárdság Megfelel LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 268 269 .2 No.Mıszaki adatok Mıszaki adatok JellemzŒ Mechanikai környezeti feltételek Védettség Rezgés Tesztelve Értékek JellemzŒ CiklusidŒ Mi szerint tesztelve Értékek IP20 IEC 60068-2-6 5…9 HZ (3. EN 55022/B 1 csop.5 mm állandó amplitúdó) 9…150 Hz ( 1 g állandó gyorsulás) 18 ütés (fél-szinuszos 15g/11 ms) Ejtési magasság 50 mm 1m Funkciónkénti ciklusidŒ Indítás Indulási idŒ bekapcsoláskor < 0. EN 50178 cULus-tól UL 508. EN 50081-1 (háztartási környezet) IEC 61000-4-2 Szigorúsági fok 3 IEC 61000-4-3 8 kV levegŒ kisülés 6 kV kontaktus kisülés TérerŒ 10 V/m 10 V 2 kV (tápés jelvezetékek) 1 kV (tápvezetékek) szimmetrikus 2 kV (tápvezetékek) aszimmetrikus Megfelel Elektrosztatikus kisülés Elektromágneses mezŒk Nagyfrekvenciás áramok IEC 61000-4-6 a kábeleken és árnyékolásokon Impulzussorozat IEC 61000-4-4 Szigorúsági fok 3 Nagy energiájú lökŒfeszültség IEC 61000-4-5 Szigorúsági fok 3 impulzus (csak a LOGO! 230… alkalmazása esetén) IEC / VDE biztonsági információk Légrés és kúszóáramút minŒsítés IEC 60664. 142 LOGO! 230R/RC. IEC 61131-2.1 ms Tipikusan 8 s Ütés IEC 60068-2-27 Ejtés Szabadesés (csomagoltan) Zavarelnyomás IEC 60068-2-31 IEC 60068-2-32 Elektromágneses összeférhetŒség (EMC) EN 55011/A Határérték: B oszt. CSA C22.

25 mA 5 ...000 kapcsolási ciklus) 230/240 V AC 115/120 V AC Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25..Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! 230RC LOGO! 230RCo L1 bemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén 115...40 mA 10 .. 10 A relénként 270 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 271 .. 6. 3....5 . 63 Hz Teljesítményfelvétel 115 V AC 240 V AC 115 V DC 240 V DC Feszültség kimaradás áthidalása 115 V AC/DC 240 V AC/DC Teljesítmény veszteség 115 V AC 240 V AC 115 V DC 240 V DC Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés 8 Nincs Digitális bemenetek aktiválása Igen Tartós áramterhelés I th Izzólámpa terhelés (25......9 W 1. 2.08 mA < 40 V AC > 79 V AC < 30 V DC > 79 V DC A. 15 mA Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) Digitális kimenetek Tipikusan 10 ms Tipikusan 20 ms Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés 1..2 . 4..1 ..240 V AC/DC 85 ..000 kapcsolási ciklus) 1000 W 500 W 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) 1 x 58 W (230/240 V AC-nál) max...000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25.. 265 V AC 100 . 253 V DC 0 jel esetén 1 jel esetén BemenŒ áram 0 jel esetén g 1 jel esetén 10 .03 mA > 0. 25 mA 5 .6 W 2...6 W Tipikusan 80 óra Tipikusan 2 s / nap Csoportban 4 Relé kimenetek Igen 1 Tipikusan 50 ms yp Tipikusan 50 ms 100 m < 0.2 Mıszaki adatok: LOGO! 230… LOGO! 230RC LOGO! 230RCo Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Megengedett hálózati frekvencia 47 .4 .0 W 0.

4 W Tipikusan 10 ms Tipikusan 20 ms 10 .240 V AC/DC 85 . 4. 20 mA Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 2 Hz Induktív terhelés 0...5 W 0. 40 mA 5 ..6 .... 63 Hz Megengedett hálózati frekvencia 47 ..5 W 2...2 .8 W 8 Nincs 272 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 273 ..... 265 V AC 100 .. 63 Hz Teljesítményfelvétel 115 V AC 240 V AC 115 V DC 240 V DC Feszültség kimaradás áthidalása 115 V AC/DC 240 V AC/DC Teljesítmény veszteség 115 V AC 240 V AC 115 V DC 240 V DC Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés 4 Nincs 1. 1. 16 A..2 . a teljes hŒmérséklettartományban Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány 115.5 W 2.. 30 mA 10 ...4 .. 5.7-ig Névleges érték csökkenése 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) Mıszaki adatok A.. 25 mA 5 .. 2.. 4.. B16 karakterisztika 10 ...5 .8 W 0.........000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem cos 1 Rövidzár védelem cos 0... 253 V DC 115 . 240 V AC/DC 85 ..4 ..5-tŒl cos 0.1 ..... 4.8 W 1. 265 V AC 100 ..Mıszaki adatok LOGO! 230RC LOGO! 230RCo Kiegyenlítetlen fénycsövek (25.. 60 mA 10 . 2.. 20 mA 5 . 253 V DC 47 .. 10 mA Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség Mechanikus 10 Hz max.9 W 1...3 Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 230R és LOGO! DM 16 230R LOGO! DM 8 230R LOGO! DM 16 230R Tápegység védelem B16 600 A Tápegység védelem B16 900 A Nincs. 3.5 Hz Tipikusan 10 ms Tipikusan 20 ms 1. 15 mA 5 .1 ..

5 Hz Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 2 Hz Induktív terhelés 0.5 Hz Digitális bemenetek aktiválása Igen Tartós áramterhelés I th Izzólámpa terhelés (25.000 kapcsolási ciklus) 1000 W 500 W 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) 1 x 58 W (230/240 V AC-nál) max.03 mA > 0. a teljes hŒmérséklettartományban Nincs.5-tŒl cos 0.7-ig Névleges érték csökkenése LOGO! DM 16 230R Kiegyenlítetlen fénycsövek (25. B16 karakterisztika Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség Mechanikus max.000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25.000 kapcsolási ciklus) 230/240 V AC 115/120 V AC Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25. 16 A.08 mA 0 08 < 0.08 mA 0 08 < 40 V AC > 79 V AC < 30 V DC > 79 V DC < 40 V AC > 79 V AC < 30 V DC > 79 V DC Rövidzár védelem cos 0. 5 A relénként Tipikusan 50 ms Tipikusan 50 ms 100 m Tipikusan 50 ms Tipikusan 50 ms 100 m < 0. a teljes hŒmérséklettartományban Nem megengedett max. 5 A relénként 1000 W 500 W 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) 1 x 58 W (230/240 V AC-nál) 274 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 275 .000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem cos 1 LOGO! DM 8 230R 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) Mıszaki adatok LOGO! DM 16 230R 10 x 58 W (230/240 V AC-nál) Tápegység védelem Tápegység védelem B16 B16 600 A 600 A Tápegység védelem Tápegység védelem B16 B16 900 A 900 A Nincs. B16 karakterisztika 10 Hz 10 Hz 2 Hz 0.Mıszaki adatok LOGO! DM 8 230R L1 bemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén 0 jel esetén 1 jel esetén BemenŒ áram 0 jel esetén 1 jel esetén Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés Csoportban 4 Relé kimenetek Igen 1 8 Relé kimenetek Igen 1 Igen max.05 mA > 0. 16 A.

3 A kimenetenként Tipikusan 1.4 Mıszaki adatok: LOGO! 24… LOGO! 24 LOGO! 24o Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Polaritás csere védelem Megengedett hálózati frekvencia Teljesítmény-felvétel 24 V DC feszültségnél Feszültség kimaradás áthidalása Teljesítmény veszteség 24 V-on 0.. 0..Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! 24 LOGO! 24o BemenŒ áram 0 jel esetén 1 jel esetén Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) Analóg bemenetek Száma Tartomány 2 (I7 = AI1.5 ms .4 . 55 mA 0.3 A 276 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 277 ... ) < 1. I6) 100 m < 1.3 W Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés BemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén 8 Nincs L+ < 5 V DC > 8 V DC Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés Csoportban Maximális bemenŒfeszültség Vezetékhossz (árnyékolatlan) 24 V DC 20.. I8 = AI2) 0 ..1 mA (I7.5 mA (I1.0 mA (I1..8 V DC 10 m 4 Tranzisztor..I6) < 0.5 ms < 1.. I8) A. I6) 30 .. áramforrás (1) Nincs Digitális bemenetek aktiválása Igen KimenŒfeszültség KimenŒáram Tartós áramterhelés I th Tápfeszültség max.0 ms((I5. I6) > 0. I8) (I7.7 ..05 mA ( ..0 ms (I5.8 V DC Igen Analógérték elŒállítás ciklusideje 300 ms 28. 10 V DC 78 k bemeneti impedancia Tipikusan 1. 28. 1. ) > 1.

5-tŒl cos 0..1 W Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés BemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén 4 Nincs L+ < 5 V DC > 8 V DC 0..000 kapcsolási ciklus) Kiegyenlítetlen fénycsövek (25. 28..5 Hz (2): A maximális kapcsolási sebesség csak a kapcsoló program ciklusidejétŒl függ.7 W Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási Mechanikus Elektromos 10 Hz sebesség (2) 8 Nincs L+ < 5 V DC > 12 V DC Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 10 Hz Induktív terhelés (1): ' ' 0.... 1.7-ig Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Mıszaki adatok A.8 V DC Igen LOGO! DM 16 24 Igen Kb.000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25.. 1 A Nincs. 45 mA 30 .. LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 278 279 .3 A kimenetenként 0.5 Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 24 és LOGO! DM 16 24 LOGO! DM 8 24 Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Polaritás csere védelem Megengedett hálózati frekvencia 24 V DC 20.000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem és túlterhelés védelem Rövidzár áramkorlát Névleges érték csökkenése Rövidzár védelem cos 1 Rövidzár védelem cos 0.8 .Mıszaki adatok LOGO! 24 LOGO! 24o Izzólámpa terhelés (25..8 .3 A kimenetenként Teljesítmény veszteség 24 V-on 0. 45 mA 0.. 1.8 V DC Igen 24 V DC 20.4 . 28...4 . a teljes hŒmérséklet-tartományban Teljesítmény-felvétel 24 V DC feszültségnél Feszültség kimaradás áthidalása 30 .000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25.

áramforrás (1) Nincs Mechanikus Elektromos 10 Hz 10 Hz 10 Hz 0.7-ig Tipikusan 1.0 mA > 1.5 ms Tipikusan 1.000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25.5-tŒl cos 0. 0. 1 A Igen Kb.3 A 280 281 .5 ms 100 m Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség 4 Tranzisztor. áramforrás (1) Nincs 8 Tranzisztor. 0.Mıszaki adatok LOGO! DM 8 24 BemenŒ áram 0 jel esetén 1 jel esetén Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés Csoportban Digitális bemenetek aktiválása Igen KimenŒfeszültség KimenŒáram Tartós áramterhelés Ith Izzólámpa terhelés (25. 1 A LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 Mıszaki adatok LOGO! DM 16 24 Névleges érték csökkenése < 1.3 A Tápfeszültség max. a teljes hŒmérséklettartományban Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 10 Hz Induktív terhelés (1): ' ' 0.000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem és túlterhelés védelem Rövidzár áramkorlát Igen Kb.5 mA < 1 mA > 2 mA Rövidzár védelem cos 1 Rövidzár védelem cos 0.5 Hz Nem megengedett LOGO! DM 8 24 Nincs. a teljes hŒmérséklettartományban LOGO! DM 16 24 Nincs.5 Hz Igen Tápfeszültség max.5 ms Tipikusan 1.5 ms 100 m Tipikusan 1.000 kapcsolási ciklus) Kiegyenlítetlen fénycsövek (25.000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25.

4 .4 V AC 20.8 V DC Feszültség kimaradás áthidalása Tipikusan 5 ms Teljesítmény veszteség 24 V AC 24 V DC Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés BemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén 8. 110 mA 20 ..8 W Tipikusan 80 óra Tipikusan 2 s / nap Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés Csoportban 4 Relés kimenetek Igen 1 Tipikusan 1.5 ms Tipikusan 1....5 mA A. 2.7 W 0. 10 A relénként 1000 W 10 x 58 W 1 x 58 W 282 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 283 .000 kapcsolási ciklus) max..4 .9 .. 63 Hz Teljesítményfelvétel 24 V AC 24 V DC 24 V AC/DC 20.0 mA > 2.5 ms 100 m < 1... 1.6 Mıszaki adatok: LOGO! 24RC… LOGO! 24RC LOGO! 24RCo Tápegység BemenŒfeszültség Polaritás csere védelem Polaritás csere védelem Megengedett hálózati frekvencia 47 ...Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! 24RC LOGO! 24RCo BemenŒ áram 0 jel esetén 1 jel esetén Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) 40 . '1' vagy '0' aktív szintrŒl üzemelhet Nincs L < 5 V AC/DC > 12 V AC/DC Digitális bemenetek aktiválása Igen KimenŒfeszültség KimenŒáram Tartós áramterhelés I th Izzólámpa terhelés (25. 26.000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25.4 . 75 mA Analóg bemenetek Száma Tartomány Maximális bemenŒfeszültség 0...000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25... 28.

1.4 ...4 V AC 20.7 ...Mıszaki adatok LOGO! 24RC LOGO! 24RCo Kiegyenlítetlen fénycsövek (25..7 Mıszaki adatok: LOGO! DM 8 24R és LOGO! DM 16 24R LOGO! DM 16 24R 24 V DC 20. '1' vagy '0' aktív szintrŒl üzemelhet Nincs L+ < 5 V AC/DC > 12 V AC/DC 8 10 x 58 W LOGO! DM 8 24R Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány 24 V AC/DC 20...4 . 75 mA Feszültség kimaradás áthidalása Teljesítmény veszteség 24 V-on Tipikusan 5 ms 0. 2. 600 A Tápegység védelem B16. 2....8 V DC Igen Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség Mechanikus Elektromos Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 2 Hz Induktív terhelés 0. B16 karakterisztika 30 .9 .. 28.. 110 mA 20 .. 90 mA Tipikusan 5 ms 0. 28.5 W Elektromos szigetelés BemenŒfeszültség 0 jel esetén 1 jel esetén Nincs L+ < 5 V DC > 12 V DC 284 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 285 .5 Hz 10 Hz max..7-ig Nincs..4 ...8 V DC Mıszaki adatok A.7 W 0.000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem és túlterhelés védelem Rövidzár áramkorlát Névleges érték csökkenése Rövidzár védelem cos 1 Rövidzár védelem cos 0. 26. 16 A. a teljes hŒmérséklettartományban Tápegység védelem B16.4 .. 63 Hz Teljesítményfelvétel 24 V DC feszültségnél 40 .5-tŒl cos 0. 900 A Polaritás csere védelem Megengedett hálózati frekvencia 47 ..8 W Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Digitális bemenetek Száma 4..

0 mA Rövidzár védelem cos 1 Tápegység védelem Tápegység védelem B16.5 ms 100 m Tipikusan 1.000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25.Mıszaki adatok LOGO! DM 8 24R BemenŒ áram 0 jel esetén 1 jel esetén Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Vezetékhossz (árnyékolatlan) Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa Elektromos szigetelés Csoportban 4 Relés kimenetek Igen 1 8 Relés kimenetek Igen 1 Igen Tipikusan 1.5 Hz max.5-tŒl cos 0.000 kapcsolási ciklus) Kiegyenlítetlen fénycsövek (25. 16 A.0 mA < 1.000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem és túlterhelés védelem max.5 ms Tipikusan 1. B16 karakterisztika 10 Hz 10 Hz Digitális bemenetek aktiválása Igen KimenŒfeszültség KimenŒáram Tartós áramterhelés l th Izzólámpa terhelés (25.0 mA LOGO! DM 16 24R Rövidzár áramkorlát Névleges érték csökkenése Nincs.5 ms 100 m Rövidzár védelem cos 0.5 Hz 2 Hz 0. B16 600 A 600 A Tápegység védelem Tápegység védelem B16. a teljes hŒmérséklettartományban > 2. 5 A relénként 1000 W 10 x 58 W 1 x 58 W Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 2 Hz Induktív terhelés 0.7-ig < 1. 5 A relénként 1000 W 10 x 58 W 1 x 58 W 10 x 58 W 10 x 58 W 286 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 287 . B16 900 A 900 A Nem megengedett max. a teljes hŒmérséklettartományban LOGO! DM 8 24R Mıszaki adatok LOGO! DM 16 24R Nincs.5 mA > 2.000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25. 16 A.5 ms Tipikusan 1. B16 karakterisztika Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség Mechanikus Elektromos max.

28....8 V DC Igen 12/24 V DC 10. 140 mA 20 .1 mA (I7.8 Mıszaki adatok: LOGO! 12/24 … és LOGO! DM 8 12/24R Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Polaritás csere védelem Teljesítményfelvétel 12 V DC 24 V DC Feszültség kimaradás áthidalása 12 V DC 24 V DC Teljesítmény veszteség 12 V DC 24 V DC Óra pufferelés 25 °C-on Valós idejı óra pontossága Elektromos szigetelés Digitális bemenetek Száma Elektromos szigetelés BemenŒfeszültség L+ 0 jel esetén 1 jel esetén < 5 V DC > 8 V DC < 5 V DC > 8 V DC LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 Digitális bemenetek aktiválása Igen KimenŒfeszültség KimenŒáram LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 288 289 ..8 W Analógérték elŒállítás ciklusideje Maximális bemenŒfeszültség Vezetékhossz (árnyékolt és csavart) Digitális kimenetek Száma Kimenet típusa 8 Nincs 4 Nincs Elektromos szigetelés Csoportban 4 Relés kimenetek Igen 1 4 Relés kimenetek Igen 1 Igen Tartomány 2 (I7 = AI1.5 A (I1.3 . 1.. 1..8 .5 ms Tipikusan 1. ) Tipikusan 1...I6) < 0. 140 mA 20 ......8 V DC Igen Késleltetési idŒ 1-0 átmenetnél 0-1 átmenetnél Tipikusan 1. 75 mA Vezetékhossz (árnyékolatlan) Analóg bemenetek Száma Tipikusan 2 ms Tipikusan 5 ms 0. 28.8 V DC 10 m 100 m 100 m Tipikusan 1.. I6) 30 ..8 . 75 mA 30 .3 .7 W 0.7 W 0.5 ms <1...5 mA LOGO! DM 8 12/24R A... I8) > 1 mA (I1 I6) 1.5 ms <1.. I8 = AI2) 0 .8 W Tipikusan 80 óra Tipikusan Nincs 2 s/nap Nincs Tipikusan 2 ms Tipikusan 5 ms 0.. 10 V DC 76 k bemeneti impedancia 300 ms 28.. 1.0 mA > 1.. 1.4 .5 ms < 1. I6) (I5. > 0.4 ...0 mA (I1.0 ms ( .0 ms (I5.Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo BemenŒ áram LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo LOGO! DM 8 12/24R 0 jel esetén 1 Sijel esetén l1 12/24 V DC 10..05 mA (I7. I8) < 1.

16 A. motorok).3 12/24 V AC/DC 115/120 V AC 230/240 V AC 120 V DC 240 V DC Maximum 10 A Maximum 10 A Maximum 10 A Maximum 0.9 Relés kimenetek kapcsolási teljesítménye és élettartama Ohmos terhelés 1000 W Kapcsolási ciklusok 10 x 58 W 1 x 58 W 0.5-tŒl cos 0. szolenoid tekercsek.5 Hz Kapcsolási teljesítmény és az érintkezŒk élettartama nagy induktivitású terhelés esetén IEC 947-5-1 DC 13/AC 15 (érintkezŒk.2 A Maximum 0.2 0.000 kapcsolási ciklus) Kiegyenlítetlen fénycsövek (25.6 0.Mıszaki adatok LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo Tartós áramterhelés I th Izzólámpa terhelés (25.5 0.8 0.4 0. a teljes hŒmérséklettartományban A ábra: max.2 0.0 0. a teljes hŒmérséklettartományban Nincs.7-ig Kimenetek párhuzamos kapcsolása Nem megengedett a teljesítmény növelése céljából Kimeneti relé védelem (ha szükséges) Kapcsolási sebesség Mechanikus Elektromos max.1 1 12/24 V AC/DC 115/120 V AC 230/240 V AC 120 V DC 240 V DC Maximum 2 A Maximum 3 A Maximum 3 A Maximum 0. 10 A relénként Mıszaki adatok A.000 kapcsolási ciklus) Hagyományosan kiegyenlített fénycsövek (25. Rövidzár védelem cos 1 Tápegység védelem Tápegység védelem B16 B16 600 A 600 A Tápegység védelem Tápegység védelem B16 B16 900 A 900 A Nem megengedett max.1 Kapcsolt áram / A Kapcsolási teljesítmény és az érintkezŒk élettartama ohmos terhelés esetén (fıtés).5 0.3 0. 16 A.7 0. B16 karakterisztika 10 Hz 10 Hz 2 3 Kapcsolt áram / A Ohmos terhelés/izzólámpa terhelés 2 Hz 2 Hz 0. 290 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 291 .000 kapcsolási ciklus) Rövidzár védelem és túlterhelés védelem Rövidzár áramkorlát Névleges érték csökkenése Nincs.1 A 10 x 58 W 10 x 58 W 0. 10 A relénként 1000 W 10 x 58 W 1 x 58 W LOGO! DM 8 12/24R max.5 Hz LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 B ábra: Induktív terhelés 0. B16 karakterisztika Induktív terhelés Kapcsolási ciklusok 1.2 A Maximum 0.4 0.000 kapcsolási ciklus) Fénycsövek fénycsŒelŒtéttel (25.1 A Rövidzár védelem cos 0.9 0.

Felbontás 10 bit.. 12/24 V DC 10. 28.. normalizálva 0 .3 . ErŒsítés: 250 Ofszet: -128.10 Mıszaki adatok: LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Teljesítményfelvétel Feszültség kimaradás áthidalása Teljesítmény veszteség 12 V 24 V Elektromos szigetelés Polaritás csere védelem FöldelŒ csatlakozás Analóg bemenetek Száma Típusa Bemeneti értéktartomány 2 Unipoláris 0 … 10 V DC (76 k vagy 0 … 20 mA (< 250 bemeneti impedancia) bemeneti impedancia) 0.8 V DC 25 . 28.. 50 mA Feszültség kimaradás áthidalása Tipikusan 5 ms Teljesítmény veszteség 12 V 24 V Elektromos szigetelés Polaritás csere védelem FöldelŒ csatlakozás ÉrzékelŒ bemenetek Száma Típusa ÉrzékelŒk csatlakoztatása 2 vezetékes módszer 3 vezetékes módszer Mérési tartomány A mérés megjelenítésének beállításai az alapmodulon: 1 °C-os lépésekben 0.6 .. +200 C –58 F . 0.8 ... 1.3 .... ErŒsítés: 25 Ofszet: -200. ErŒsítés: 45 Igen Igen –50 C ..6 .11 Technical data: LOGO! AM 2 PT100 LOGO! AM 2 PT100 Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Teljesítményfelvétel 12/24 V DC 10. 1.6 W 0.25 °F-os lépésekben Ofszet: -128. 50 mA Tipikusan 5 ms A.. 1000 Analógérték elŒállítás ciklusideje 50 ms Elektromos szigetelés Vezetékhossz (árnyékolt és csavart) Kódoló tápfeszültsége Hibahatár Zavarfrekvencia elnyomás Nincs 10 m Nincs +/– 1......8 V DC 25 ..5 % 55 Hz 0..Mıszaki adatok Mıszaki adatok A.. +392 F 2 RTD Pt100 0.2 W Nincs Igen A földelés és az analóg mérŒvezeték árnyékolásának csatlakoztatására.6 W 0..25 °C-os lépésekben (egy tizedesjegyre kerekítve) 1 °F-os lépésekben Ofszet: -200.8 . 0.2 W Nincs Igen A földelés és az analóg mérŒvezeték árnyékolásának csatlakoztatására... ErŒsítés: 450 (egy tizedesjegyre kerekítve) 292 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 293 .

.1 mA A felszereléstŒl függ...25 C A végsŒ mért érték: +/– 1.8 V DC 25 ..6 … 1. 294 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 295 .2 W Nincs Igen A földelés és az analóg mérŒvezeték árnyékolásának csatlakoztatására...Mıszaki adatok LOGO! AM 2 PT100 Görbe linearizáció MérŒáram Ic Mérési sebesség Felbontás Hibahatárok 0 C .0 %-a +/– 1.. normalizálva 0 … 1000 A felszereléstŒl függ.. +200 C Elektromos szigetelés Vezetékhossz (árnyékolt) Zavarfrekvencia elnyomás Nem 1. 28..5 %-a Nincs 10 m 55 Hz Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Teljesítményfelvétel 24 V DC 20. tipikusan: 50 ms 0. 10 V DC 5k 10 bit. 50 mA LOGO! AM 2 AQ Mıszaki adatok A.5 % Igen Érintett kimenet = 0 V Szomszédos kimenet visszatér Igen Érintett kimenet = 0 V Szomszédos kimenet visszatér 0. tipikusan: 50 ms Nincs 10 m +/– 2.12 Mıszaki adatok: LOGO! AM 2 AQ Feszültség kimaradás áthidalása Tipikusan 5 ms Teljesítmény veszteség • 24 V Elektromos szigetelés Polaritás csere védelem FöldelŒ csatlakozás Analóg kimenetek Száma Kimeneti tartomány TerhelŒ ellenállás Felbontás Analóg kimenet ciklusideje Elektromos szigetelés Vezetékhossz (árnyékolt és csavart) Hibahatár Rövidzár védelem Reakció rövidzár esetén Túlterhelés védelem Reakció túlterhelés esetén 2 0 .. +200 C –50 C .4 .

..... 56 Max. 2 Max. a LOGO! jobbszélsŒ bŒvítŒmodulja..Mıszaki adatok Mıszaki adatok CM EIB/KNX Zavarelnyomás CM EIB/KNX Tanúsítvány Túlfeszültség védelem EN 55011 (limit class B) VDE 0631 IEC 61131-2 36 x 90 x 55 mm Kb.16 Virtuális max. 56 EN 50090-2-2 0 . 55 C természetes légáramlás -40 C . 25 mA 5 mA 9600 baud Virtuális max. +70 C 95% +25 C-on (lecsapódás nem megengedett) CE jel UL 508 FM Az EMC irányelvnek megfelelŒen (lakó és hivatali épületek) alacsonyfeszültségı irányelv 296 297 . +10% AC –15% . 12 Virtuális max...13 Mıszaki adatok: CM EIB/KNX Mechanikai adatok Méretek (Sz x Ma x Mé) Súly Felszerelés Elektromágneses összeférhetŒség (EMC) EMC követelmények Jóváhagyás Megfelel a következŒknek: EN 61000-6-1 és EN 61000-6-2 KNX/EIB tanúsított Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Teljesítményfelvétel a tápegységbŒl Teljesítményfelvétel a buszról EIB adatátviteli sebesség Csatlakozók Digitális bemenetek (I) Digitális kimenetek (Q) Analóg bemenetek (A) Analóg bemenetek (AA) Csoportcímek Társítások Környezeti feltételek Környezeti ellenálló képesség A mıködés környezeti feltételei Raktározási/szállítási hŒmérséklet Relatív páratartalom Elektromos biztonság A védelem típusa IP20 (EN 60529-el összhangban) LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 24 V AC/DC –15% . 107 g 35 mm-es DIN kapocssínre 2 modul szélességben vagy falra szerelve. 8 Virtuális max. +20% DC max. 80 mA lomha biztosító A.

. 90 g 35 mm-es DIN kapocssínre 2 modul szélességben vagy falra szerelve. 142 Az AS Interfész specifikációnak megfelelŒen IP 20 Limit class A A. Zavarelnyomás Jóváhagyás IEC 61131-2..Mıszaki adatok Mıszaki adatok CM AS Interfész Elektromos biztonság CM AS Interfész Elektronikus adatok A védelem típusa 36 x 90 x 58 mm Kb. 70 mA 298 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 299 .. +55 C -40 C ..8 V DC Igen Itot max..2 . EN 50178 cULus-tól UL 508-ig CSA C22. 28. +70 C A LOGO! fizikai bemenetei után következŒ négy bemenet (In …In+3) A LOGO! fizikai kimenetei után következŒ négy kimenet (Qn …Qn+3) 7 F F (alapértelmezett.14 Mıszaki adatok: CM AS Interfész Mechanikai adatok Méretek (Sz x Ma x Mé) Súly Felszerelés Tápegység BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Polaritás csere védelem Teljes áramfelvétel Csatlakozók Digitális bemenetek (I) Digitális kimenetek (Q) I/O konfiguráció (hex) ID kód (hex) ID1 kód (hex) ID2 kód (hex) Busz kapcsolat Analóg bemenetek (AI) Analóg kimenetek (AQ) Környezeti feltételek A mıködés környezeti feltételei Raktározási hŒmérséklet 0 C .2 No. a LOGO! jobb szélsŒ bŒvítŒmodulja. lehetséges értékei 0 … F) F AS Interfész a specifikációval összhangban Nincs Nincs 24 V DC 19..

5 A Megengedett hálózati frekvencia 47 . Class I.5 mm2) Két-két csatlakozó a + és . Class B-tól EN 55022-ig EN 61000-6-2.kapcsokhoz (1 x 2.2 kg Párhuzamos kapcsolás a Igen teljesítmény növelése céljából Elektromágneses összeférhetŒség Zavarelnyomás Zavarvédelem EN 50081-1. 2.5 .. egy kapcsolóüzemı tápegység elsŒsorban LOGO! eszközök számára...9 A Tipikusan 85 % Felszerelés –40 .5 mm2 vagy 2 x 1. 0.3 A 15 A BelsŒ 1..9 A Biztonság Elektromos szigetelés elsŒdleges/másodlagos Biztonsági osztály Védelem típus 100 . +55 C természetes légáramlás Raktározási/szállítási hŒmérséklet Bemenetei csatlakozások Kimeneti csatlakozások 12 V DC +/–3 % 10.5 mm2 vagy 2 x 1. T4 Igen LOGO! Power 12 V / 4.. 16... 0.5 mm2) 35 mm-es DIN kapocssínre pattintva 72 x 90 x 55 0..5 A Tipikusan 80 % 4. Két eltérŒ teljesítményı változatban kapható.15 Mıszaki adatok: LOGO! Power 12 V A LOGO! Power 12 V...9 A Tipikusan 2. 264 V AC CE jel UL/cUL tanúsítvány FM jóváhagyás GL jóváhagyás Általános részletek Környezeti hŒmérséklettartomány –20 .. SELV (EN 60950 és EN 50178) II IP 20 (EN 60529-ig) Igen Igen.. 63 Hz Feszültség kimaradás áthidalása > 40 ms (187 V AC esetén) BemenŒáram Bemeneti áramkorlátozás (25 °C-on) 0. EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 300 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 301 .53 . Div.61 A 30 A Eszközvédelem Ajánlott megszakító (IEC 898) a hálózati betáplálásnál Kimeneti adatok KimenŒfeszültség Maximális tırés Szabályzási tartomány Maradó hullámosság KimenŒáram Túláram korlátozás Hatásfok 16 A B karakterisztika 10 A C karakterisztika Méretek mm-ben (SzxMaxMé) 54 x 80 x 55 Súly kb.5 A A. UL 508 / UL 60950 Igen.13 . +70 C Egy-egy csatlakozó az L1 és N kapcsokhoz (1 x 2. LOGO! Power 12 V / 1. 240 V AC 85 . 0..5 A Tipikusan 5.1 V DC < 200/300 mVpp 1..Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! Power 12 V / 1..3 kg Igen.9 A Bemeneti adatok BemenŒfeszültség Megengedett tartomány LOGO! Power 12 V / 4..

. 0. Két eltérŒ teljesítményı változatban kapható.0 A > 82 % 2. Class I. természetes légáramlás Raktározási/szállítási hŒmérséklet Bemenetei csatlakozások Kimeneti csatlakozások –40 .5mm2) Két-két csatlakozó a + és . 264 V AC UL/cUL tanúsítvány FM jóváhagyás GL jóváhagyás Általános részletek Környezeti hŒmérséklettartomány –20 ... Div.2 kg 22.Mıszaki adatok Mıszaki adatok LOGO! Power LOGO! Power LOGO! Power 24 V / 1..5 A 24 V / 4 A Biztonság Elektromos szigetelés elsŒdleges/másodlagos Biztonsági osztály Védelem típus CE jel 100 .. SELV (EN 60950 és EN 50178) II IP 20 (EN 60529-g) Igen Igen.3 A 24 V / 2. Class B-tól EN 55022-ig EN 61000-6-2. 0.. 2.7 A > 89 % Párhuzamos kapcsolás a Igen teljesítmény növelése céljából Elektromágneses összeférhetŒség Zavarelnyomás Zavarvédelem EN 50081-1. 0.3 % BelsŒ 16 A B karakterisztika 10 A C karakterisztika Felszerelés Méretek mm-ben (SzxMaxMé) 54 x 80 x 55 Súly kb..16 Mıszaki adatok: LOGO! Power 24 V A LOGO! Power 24 V. 4.5mm2 vagy 2 x 1.. UL 508 / UL 60950 Igen.35 kg Igen.5 A Tip. 63 Hz Feszültség kimaradás áthidalása BemenŒáram 40 ms (187 V AC esetén) 0.4 V DC < 200/300 mVpp 1.70 ..66 A 1..5mm2 vagy 2 x 1. +55 C.5 A 24 V / 4 A Bemeneti adatok BemenŒfeszültség Megengedett tartomány Megengedett hálózati frekvencia 47 . egy kapcsolóüzemı tápegység elsŒsorban LOGO! eszközök számára.. 240 V AC 85 .97 A < 30 A < 30 A Bemeneti áramkorlátozás (25 °C-on) < 15 A Eszközvédelem Ajánlott megszakító (IEC 898) a hálózati betáplálásnál Kimeneti adatok KimenŒfeszültség Maximális tırés Szabályzási tartomány Maradó hullámosság KimenŒáram Túláram korlátozás Hatásfok 24 V DC +/.4 A > 87 % 4A Tip.. +70 C Egy-egy csatlakozó az L1 és N kapcsokhoz (1 x 2..... 3.95 . LOGO! Power LOGO! Power LOGO! Power 24 V / 1.. 2. 26.3 kg 90 x 90 x 55 0.35 A 1.22 .3 A 24 V / 2.5mm2) 35 mm-es DIN kapocssínre pattintva 72 x 90 x 55 0.3 A Tip.. EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 302 303 . 0.2 .kapcsokhoz (1 x 2. T4 Igen A.

.17 Mıszaki adatok: LOGO! Contact 24/230 A LOGO! Contact 24 és a LOGO! Contact 230 ohmos terhelések (maximum 20 A-ig) és villanymotorok (maximum 4 kW) közvetlen kapcsolására szolgáló kapcsoló modulok. A trigger (indító) intervallumát állítsa 2 másodpercre. és az paraméterezés módban feldolgozás közben elŒállít egy olyan értéket. és ezt követŒen a kimenetek kiolvasását. a program feldolgozását. kábelsaruban végzŒdŒ. . 50/60 Hz B CiklusidŒ meghatározása A programciklus a program teljes végrehajtását jelenti.75-tól 2. minden programciklusban egy impulzus jön létre.Mıszaki adatok A.pára ellen védett kivitelben) LOGO! Contact 24 Üzemi feszültség Kapcsolási teljesítmény AC-1 felhasználási kategória: Ohmos terhelések kapcsolása 55 °C-on Üzemi áram 400 V-nál KimenŒ-teljesítmény háromfázisú terhelésnél 400 V-nál AC-2 és AC-3 felhasználási kategória: Csúszógyırıs/kalitkás forgórészı motorok Üzemi áram 400 V-nál KimenŒ-teljesítmény háromfázisú terhelésnél 400 V-nál Rövidzár védelem: Jelölés típus 1 Jelölés típus 2 Csatlakozó vezetékek 24 V DC LOGO! Contact 230 230 V AC. egyeres 2 x (0. B1 M1 Qx 20 A 13 kW 8. vagy egy másik jelzŒ Mx B2 25 A 10 A Finomsodrású. Készítsen tesztprogramot egy kimenet és egy küszöbértékkapcsoló összekötésével (B1) és kösse össze a Trigger (indító) bemenetet egy invertáló jelzŒ-vel. A tesztprogramot a LOGO!-ban lehet elŒállítani.. +80 C 304 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 305 . +55 C -50 . Az invertáló jelzŒnek köszönhetŒen. Méretek (Sz x Ma x Mé) Környezeti hŒmérséklet Raktározási hŒmérséklet 36 x 72 x 55 -25 . A ciklusidŒ a program egyszeri teljes végrehajtásához szükséges idŒtartam..5-ig) mm 2 1 x 4 mm2 M1 1 M1 2. amelybŒl az aktuális ciklusidŒ kiszámítható.(zajmentes . Egy programciklushoz szükséges idŒtartam egy rövid tesztprogram segítségével határozható meg. többek között a bemenetek beolvasását. Állítsa be a küszöbértékkapcsolót a következŒ ábrán látható módon.4 A 4 kW Par Qx kimenet.5-ig) mm 2 2 x (1-tól 2.. Teszt program 1.

Most indítsa el a programot. és kapcsolja a LOGO!-t paraméter-megadás módba. Az invertáló jelzŒ minden ciklusban megváltoztatja az állapotát Az egyszerıség mint érték • • • • • • • • • A kijelzŒ egység elhagyása az alábbi elŒnyökkel jár: Olcsóbb. Nézzük például a LOGO! 230RCo-t 3.CiklusidŒ meghatározása B1 1+ On =1000 Off=0000 Nyomjon B1 2 G_T=02:00s C KijelzŒ nélküli LOGO! A LOGO! 12/24RCo. CiklusidŒ 1 periódus = 1 impulzus = 2 ciklus Periódus 306 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 307 . A küszöbértékkapcsoló jelzi a két másodperc alatt lefutott ciklusok számát. LOGO! 24o. fa értékének reciproka megegyezik a LOGO! memóriájában lévŒ program végrehajtási idejével. LehetŒséget nyújt az adatok LOGO!Soft Comfort segítségével történŒ kiolvasására. LOGO! 24RCo és a LOGO! 230RCo változatok kijelzŒ nélkül lettek kifejlesztve. amelyekben két. 1/ fa= ciklusidŒ másodpercben Magyarázat Az invertáló jelzŒ blokk minden a program minden végrehajtásakor megváltoztatja a kimenetének az állapotát. vagy három hagyományos kapcsolóeszközt helyettesít Használata nagyon egyszerı Illetéktelen személyek nem használhatják Kompatibilis a LOGO! alapváltozatokkal. amibŒl meghatározható az egy másodpercre esŒ ciklusok száma. B1 On =1000 Off =0000 fa =0086 fa= az idŒalapon belül mért összes impulzus 4. Így egy a periódus 2 ciklusig tart. Ebben a módban nézze meg a trigger (indító) paramétereket. Ezért egy kimeneti állapot szélessége megegyezik egy ciklus hosszával. mint a külön hardver egységek ElŒnyös olyan alkalmazásokban. mint a kezelŒegységgel ellátott változat Kisebb a helyfoglalása a vezérlŒszekrényben. mint a hagyományos változatnak JelentŒsen rugalmasabb és olcsóbb. mivel néhány speciális alkalmazás mıködtetéséhez nincs szükség billentyızetre és kijelzŒre.

majd áttöltheti azt a LOGO!-ba (lásd a 7. az összes funkció adatának olvasására. • Piros LED: Tápfeszültség bekapcsolva/STOP • Zöld LED: Tápfeszültség bekapcsolva /RUN Miután a tápfeszültséget bekapcsolták és a LOGO! éppen nincs RUN üzemmódban a piros LED állandóan világít. a csatlakozó kihúzásával kapcsolhatja ki. az ott tárolt program a LOGO! bekapcsolását követŒen azonnal átmásolódik az eszközbe és felülírja ott a korábbi programot. Fejezetben). a LOGO!-hoz. A LOGO! …o változatoknál az adatátvitel nem vezérelhetŒ billentyıkombinációkkal. A kijelzŒ nélküli változatot a tápfeszültség megszüntetésével. a LOGO! STOP üzemmódban marad. RUN és STOP mıködési állapotokat az elülsŒ fedélen elhelyezett LED jelzi.1 Fejezetet). EllenkezŒ esetben a program törlŒdik a LOGO! memóriájából a programmodul eltávolítása esetén pl.1 Fejezetet). Aktuális adatok olvasása A LOGO!Soft Comfort (lásd a 7. RUN üzemmódba.KijelzŒ nélküli LOGO! A kezelŒegység nélküli változat programozása A kijelzŒ nélküli LOGO! változat kétféle módon programozható: • A programot megírhatja PC-n a LOGO!Soft Comfort segítségével. Mıködési állapot jelzése KijelzŒ nélküli LOGO! A Tápfeszültség BE. a LOGO!Soft Comfort PC szoftver segítségével (lásd a 7. és hasonlóképpen a programok sem indíthatók. Fejezetet) biztosít egy online tesztet. 308 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 309 . a LOGO! mıködésre kész. Amikor a LOGO! RUN üzemmódban van a zöld LED világít. amíg a rendszer RUN üzemmódban van Ha a kijelzŒ nélküli LOGO! védett programmodult tartalmaz. és indíthatja azt. Ha a LOGO! memóriájában mıködŒ program van. Letöltheti a programot a LOGO!-ba. ha PC kábelt akar csatlakoztatni (lásd a 6. Ha a LOGO!-ba a programmodul be van helyezve. vagy állíthatók meg billentyıkkel. A LOGO! …o változatokat ezért eltérŒ módon kell indítani. • A programot programmodulról is áttöltheti a kijelzŒ nélküli LOGO!-jába (lásd a 6. vagy nincs behelyezett programmodul. amíg a helyes jelszót meg nem adta. RUN üzemmódba. A rendszer automatikusan átvált STOP üzemmódból. pl. nem olvashatja le az aktuális adatokat. Mıködési jellemzŒk Amint a tápegységet bekapcsolta. Ha a PC kábelt csatlakoztatja. Indítási jellemzŒk Ha a LOGO!-ban nincs program. akkor a tápfeszültség bekapcsolása után automatikusan átvált STOP üzemmódból. Fejezetben).

. Start Lásd „Programozás menü” >Edit... Setup.7..7 Fejezet) Programnév szerkesztése (3.11 Fejezet) Rendelkezésre álló memóriaterület megtekintése (3.4 Fejezet) Analóg kimeneti értékek kiválasztása (3.7. Setup.1.7.7.1 Fejezet) Set.D LOGO! menüszerkezet Menüáttekintés Nincs program No Program Press ESC A program foglalt (RUN) Mo 09:00 2005-01-27 Lásd „Start menü” >Program.. > –>Card Lásd „Átvitel menü” Lásd „Beállítás menü” >Clock Lásd „Indítás menü” Mo 09:00 2005-01-27 >Stop/>Yes Programozás menü (ESC / >Stop >Edit.. Alapértékmegadás(5. Password? >Program) >Edit Prg Program szerkesztése (3. Card.5 Fejezet) >Password 310 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 311 .. Card.8 Fejezet) >Edit Name >AQ in Stop >Memory? >Clear Prg Program törlése (3..2 Fejezet) Prg Name Programnév megjelenítés Paramétermegadás menü FŒmenü (ESC / >Stop) >Program.12 Fejezet) Jelszó megadása/megváltoztatása (3. Start Lásd a „FŒmenüt” >Stop >Yes Set Param Paramétermegadás (5..

01234 *: analóg bemenetekkel Analóg bemenetek Analóg bemenetek Analóg kimenetek JelzŒk Kurzor >Stop Set Param Set. 123456789 1.2 Fejezet) Start menü (RUN) Everything clear? LOGO! LOGO! DM 16 24R LOGO! DM 16 230R Analóg modulok LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 PT100 LOGO! AM 2 AQ Kommunikációs modulok CM EIB/KNX CM AS Interface I: Q: 0..2. 10 szöveges üzenet Program másolása a LOGO!-ból a programmodulra (kártya) (6.7.1 Fejezet) Nyári-/téli idŒszámítás megadása (3.14 Fejezet) >S/W Time >Sync >Contrast KijelzŒ kontraszt beállítása (5.01234 Bemenetek AQ: 1: 00000 2: 01000 Kimenetek M: Analóg bemenetek ESC+C AI: 7: 00000 8: 00000 0..4 Fejezet) Program/másolás védelem beállítása (6.0123456789 2...3 Fejezet) Program másolása a programmodulról a LOGO!-ba (6.. >Set Clock >Setup) IdŒ/dátum megadása (5.2.1 Fejezet) >Card–> >CopyProtect Rendelési szám 6ED1052-1MD00-0BA5 6ED1052-1CC00-0BA5 6ED1052-1HB00-0BA5 6ED1052-1FB00-0BA5 6ED1052-2MD00-0BA5 6ED1052-2CC00-0BA5 6ED1052-2HB00-0BA5 6ED1052-2FB00-0BA5 6ED1055-1MB00-0BA1 6ED1055-1CB00-0BA0 6ED1055-1HB00-0BA0 6ED1055-1FB00-0BA1 6ED1055-1CB10-0BA0 6ED1055-1NB10-0BA0 6ED1055-1FB10-0BA0 6ED1055-1MA00-0BA0 6ED1055-1MD00-0BA0 6ED1055-1MM00-0BA0 6BK1700-0BA00-0AA1 3RK1400-0CE10-0AA2 Beállítás menü (ESC / >Stop >Clock.0123456 AI: 1: 00000 2: 01000 3: 00253 Mo 09:00 2005–01–27 Dátum/idŒ AI: 4: 00010 5: 00000 6: 00005 0.13 fejezet) A LOGO! Basic és az CM EIB/KNX idŒk szinkronizálása (3..0123456789 2... Táblázat Típus Basic Jelölés LOGO! 12/24RC * LOGO! 24 * LOGO! 24RC (AC) LOGO! 230RC Basic kijelzŒ nélkül (pure) LOGO! 12/24RCo * LOGO! 24o * LOGO! 24RCo (AC) LOGO! 230RCo Digitális modulok LOGO! DM 8 12/24R LOGO! DM 8 24 LOGO! DM 8 24R LOGO! DM 8 230R LOGO! DM 16 24 max. 123456789 1.. 123456789 1.7..LOGO! menüszerkezet Átvitel menü (ESC / >Stop > –>Card >Card) E Rendelési számok A. Prg Name Paramétermegadás menü 312 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 313 .

3A LOGO!Power 15V/1.5A LOGO!Power 24V/1.5A LOGO!Power 24V/4A LOGO!Power 5V/3A LOGO!Power 5V/6. órajel generátoré) EIB Tool Szoftver Bemenet vizsgálni kívánt frekvenciájú jelek számára Alapfunkciók Bemenet a kimeneti jel invertálására Konnex Association Standard lakásés épületelektronikai rendszerek számára No Bütyök (kapcsolóóra paraméter) o LOGO! eszköz jelölés: kijelzŒ nélkül Par Paraméter R TörlŒ bemenet R LOGO! eszköz jelölés: Relé kimenetek Ral Mindent töröl = bemenet az összes belsŒ érték törlésére S '1' állapotba írás (pl RS tárolókban) SF Speciális funkciók SU Alegység T IdŒ = paraméter Trg Indító = paraméter 0BA5 Az aktuális LOGO! Basic verzió. leírása ebben a gépkönyvben található LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 6ED1058-0CA01-0YE0 6ED1056-5CA00-0BA0 LOGO!Contact 24 V LOGO!Contact 230 V LOGO!Power 12V/1.9A LOGO!Power 15V/4A 6ED1057-4CA00-0AA0 6ED1057-4EA00-0AA0 6EP1321-1SH02 6EP1322-1SH02 6EP1331-1SH02 6EP1332-1SH42 6EP1332–1SH51 6EP1311-1SH02 6EP1311-1SH12 6EP1351-1SH02 6EP1352-1SH02 6ED1057-1AA00-0BA0 6ED1050-1AA00-0BE6 Egyebek PC kábel Gépkönyv 314 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 315 .0 Upgrade to LOGO!Soft Comfort V5.3A LOGO!Power 24V/2. számlálásé) Digitális modul Europai Installációs Busz EIB Kölcsönös mıködtethetŒségi Szabvány engedélyezés = bekapcsolás (pl.Rendelési számok B. Táblázat KiegészítŒk Szoftver Jelölés LOGO!Soft Comfort V5.9A LOGO!Power 12V/4.0 Programmodul (kártya) Kapcsoló modulok Tápegységek LOGO! Card Rendelési szám 6ED1058-0BA01-0YA0 F Rövidítések AM B1 BN C CM Cnt Co Dir DM EIB EIS En ETS Fre GF Inv KNX Analóg modul Blokkszám B1 Blokkszám LOGO! eszköz jelölés: integrált óra Kommunikációs modul Számláló = Számláló bemenet Csatlakozó Irány (pl.

77. NOR (SEM). 220 Analóg kimenetek. Nagysebességı bemenetek. 142 Beállítás. 151 Átállás. XOR (kizáró VAGY). Analóg bemenetek. 119 élfigyeléssel. 35. 51. csatlakozás. NOT (NEM). 244. 115. különbözŒ feszültségosztályokkal. 235 Bekapcsolási idŒ.Index A Aktuális idŒ beállítása. 98 B Be. 117 AQ STOP üzemmódban. 129 Analóg különbségkapcsoló 184. 121. 241 alap funkciók. 117. hálózatba kapcsolás. nyári idŒszámítás és téli idŒszámítás. 263 Állandók. 114. csatlakozás. 243. analóg küszöbérték kapcsoló. 19. 23 Alkalmazások. 2. Alapértékek. Kurzorbillentyık. maximális beállítás. Invertálás. 118. 241.kikapcsolás késleltetés. 33. AND (ÉS). 35. 91. 112. 163 Bekapcsolás késleltetés. 19. 56. aktuális idŒ és dátum. 123 Alapértékek. 111 316 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 317 . 96 Analóg komparátor. 88 BF. 136. 144 Bemenetek. kommunikációs állapotok. értékek. 112. idŒ. KezdŒ képernyŒ. 66 AS interfész busz kommunikációs hiba. 241 Alegységek. OR (VAGY). 9 analóg multiplexer. 123. 132. 44 AS interfész. Digitális bemenetek. 42 Analóg kimeneti értékek. 'Set'. 3 Aszinkron impulzus generátor. 112. 51. 32. remanens. NAND (Nem ÉS). 120. 64 Beszúrás. Csoportok. 112 AM Lásd Analóg modul Analóg értékfigyelés. 122. 216 AND (ÉS). 193 Analóg felfutás. 241 Beállítások. 20 Beállítás. 188. 115. KijelzŒ kontraszt. 96 Aranyszabályok. 43. nem használt. élfigyeléssel. 181 Analóg modul.

112 kizáró VAGY. 113 E EIB busz beállítása. 307 kijelzŒ nézet. 303 CM. 3 élkiértékelés. 163. 114. 79 Kártya Lásd Programmodul (kártya) KezdŒképernyŒ. 42. kikapcsolása. 3. 164. 94. kommunikációs állapotok. 32. 9. x. 93. 169 FM. 12 I IdŒ pontossága. 93 Kimenetek. 90. AS interfész. EIB busz. 42. aktuális adatok olvasása. 126. lo. 22 C CE jel. 115 H Hálózatba kapcsolás. 113. 57. 57. 9. 55. 29 318 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 319 . blokkcsoportok. 44. 241 Demo verziók. BŒvítŒmodulok. 3 Kommunikációs modulok. 56. 57. hálózatba kapcsolás. Lásd Kommunikációs modul Co. üres. 57. 118. 56. 196 ÉrzékelŒk bekötése. 120 Elrejtés. bemenetek. 140 Kilépés programozás módból.Index Blokk. Csatlakoztatás. 2. Bemenetek. 64. 112. 34 Jelölés. 61 Kikapcsolási idŒ. 126 IdŒalap. 60 Funkciók. 60. 106 ErŒsítés. Digitális kimenetek. 305. 151 Impulzus kimenet. nem használt. üres. 260. nyitott. hi. DIN sín. Digitális modul. 57. 13 eltávolítás. 113. 244 KijelzŒ kontraszt. kimenetek. beszúrása.83 JelzŒ blokkok. 112. 199 Impulzusszélesség. 56. AS interfész busz. beállítás. 2. 56. 51. 58. szám. 192 Hitelesítés. 243 KijelzŒ nélkül. Analóg kimenetek. 92 Jelszó. 306 Indítási jelzŒbit. 82. 64. 259 Funkcióbillentyı. megváltoztatása. 52. 50 Index D Dátum beállítása. 149. 114 Internet cím. rossz . 12 FöldelŒ csatlakozó. 57. Példák. 152 Impulzus generátor. 149. 15 F Fel/le számláló. 32 K Karakterkészlet. 112 CSA. 111. 60. 91 Elrendezés. törlése. hozzárendelés. 163 hiszterézis. 148 ErŒforrások. EIB/KNX. 246 Kompatibilitás. 163 Kikapcsoláskésleltetés. 58 EIB busz. 31 Frissítés. 23 DM8… Lásd digitális modul G Gépelési hibák javítása. 43 Hétnapos kapcsolóóra. szélesség. 125 Csatlakoztatás. kommunikációs hiba. 129 ErŒsítŒ. 111 BŒvítŒ modulok. AS Interfész busz. 61 KijelzŒ. 123 Kommunikációs modul. Kimenetek. program készítése. 26 Élvezérelt idŒtartam késleltetés. ii Inverter. 36 ÉrzékelŒk jellemzŒi. 2. 40 cULus. 12 Csatlakozó. 137 IdŒzítés pontatlansága. 43. 81. csatlakoztatása. Szünet. Analóg modul. hozzárendelése. EIB busz. PC-LOGO mód. 79. 24 Csatlakozók. LOGO! csatlakozói. aszinkron. analóg. 146 Impulzus relé. 57. 209 Funkcióblokkok. 95 GF. 61 BN. 55. 152 Indítási jellemzŒk. 127 Impulzus. 53. 2. AS Interfész. 259 Digitális modul. Üzemállapotok. 13 CiklusidŒ. 40. 43 EIB/KNX. beállítások. 123 Irányelvek. 111 J Jelállapot átmenetek. 88. 3 Kompatibilitás felfelé. 9 Kommunikációs modul.

106. 273. 111. 'Card-->LOGO'. 111. 68. 260 PC-LOGO. Átvitel menü. 114 LéptetŒregiszter. 246 Kurzor mozgatás. területek. felhasználó által megadott paraméterek. 307 Mıszaki adatok. eltávolítása. 276. 242 N Nagysebességı számlálás. 5. 234. Programozás menü. hely. 303 Program diagramja. LOGO! 12…. bekapcsolása. Biztonsági funkció engedélyezése. PC-LOGO. 49. 320 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 321 . 119 NOT OR. 115. 99. 309 Méretek. 225 Program ciklus. Irányelvek. LOGO! 230…. 298 O Ofszet. 126. 64 Nem használt bemenetek. beszúrás. 'S/W Time'. 'Set Param'. 'Másolásvédelem'. LOGO! DM 16 24. SF bemenet …. 213 Lista. 41 Megjelenítés. LOGO! AM 2 AQ. 111. 260. 235. Co. Paraméter-megadás. 15 azonosítás. BN. 107. LOGO! DM 8 230R. 111. 90 Paramétervédelem. 110. 260 PI szabályzó. 250. 302. 72 Programmemória. 254. 99. 125 Logikai modul. 273. 248. 98 Nyitott csatlakozók.Index Kompatibilitás. L Latch relé (RS tároló). 106. LOGO! DM 8 24R. 257 LOGO!Soft Comfort. 279. 68. 29. 5. korlátozás. 270. 1 LOGO! készüléktípusok. 97 Program. másolás. Verziók. 99. CM EIB/KNX. 285. 62 Program mérete. BF bemenet …. 56. 251. bemenet …. csatlakoztatása PC-hez. 6 LED. 63 Program. 114 P Paraméter. 307 LépcsŒház-világítás kapcsoló. 101 Nyári idŒszámítás. 106 Program törlése. LOGO! 24/24o. 204 Paramétermegadás. LOGO! AM 2. jellemzŒk. Verziók. 106 Programmodul (kártya). 77. 236. 68. általános. 241. bekötése. 282. 91 Paramétermegadás ablak. Üzemállapotok. 155 LéptetŒregiszter bitek. 249. 56. LOGO! DM 8 24. 285. kiválasztása. LOGO! 24RC/24RC0. 68. 91 Memória. LOGO! DM 16 230R. BF. 233. bemenetek.119 Negálás. beállítása. LOGO! DM 16 24R. 295.112. 123. 260. 98. 68. bemenet. 68 Menüszerkezet. követelmények. szerkezete. LOGO! AM 2 PT100. 296. 260. szoftver. 23 Mód. USB. 267. 'Clock'. eltávolítás. SF. 162. 306. 258 LOGO! DM 8 12/24R. 132 Négy aranyszabály. menük. 267. Állapotjelzések. 78 NOR. 132 Logikai bemenetek. LOGO!Power 12 V. 288. LOGO!Contact. 114. 23. 126 paraméterek elrejtése/megjelenítése. 67 Kurzorbillentyık. 46. 'LOGO-->Card'. 115. tiltás. 207 Index M Maximális kapcsolható áram. szabad. 67 Kurzor. FŒmenü. 129 Nyári/Téli idŒszámítás átváltás. Szerelés. 237. 103. 9. 122 NOT AND. 66 Nem használt csatlakozók. 292. jelölés. 128 PC kábel. 122 NOT. T. engedélyezés. 250. 123 Nulla ofszet. 2 LOGO!. 68. 129 OR. 288. 64 Név. 255. 279. programozás. 10. 198 LCD. 23. 293. 252. 121 Óra beállítása. Paraméter-megadás menü. 35 NAND (nem ÉS) . 'Set Clock'. Beállítás menü. GF. 251. 106 Menük. 68 Mıködés. 30.

41 Szimbólumok. 40. Fel/Le. 66. 196. Komfortkapcsoló. 158. 176 R Relékimenetek. 245. Analóg különbségkapcsoló. 127 Takarólemez. megváltoztatás. Üzemóra számláló. olvasása. 291. remanencia beállítása. 128. 153. 188. 151. Analóg multiplexer. 103.144. PI szabályzó. 311 Retesz. Tizenkéthónapos kapcsolóóra. Analóg erŒsítŒ. Be. 'Sync'. 291 Remanencia. 79. 241 'Clock' . 132. KI. Fel/le számláló. 9 Szimuláció. ' Edit Name'. 104. Be. karakterkészlet. Analóg küszöbérték kapcsoló. 80. 12 Tápfeszültség. impulzusrelé. Analóg küszöbérték kapcsoló. sokszorosítása. 5. Élvezérelt idŒtartam késleltetés. 132 Speciális funkciók alapjai. 235 Index kapcsolás. 29. 28 Szerelési irányelvek. 158 Többfunkciós kapcsoló. 144 Remanens memória. 181. 124. DIN sínre szerelés. 140. 111. Üzemmód megváltoztatása. 114 szoftver. remanens bekapcsolás késleltetés. 13 URL. LéptetŒregiszter. 'Clear Prg'. 169. engedélyezés. 173. MN és OT értékek kiolvasása. 91 Véletlen generátor. 88 Szilárdtest kimenetek. 97. LépcsŒház-világítás kapcsoló. Analóg felfutás. 142. Véletlen-generátor. 78. karakterkészlet. 158 SZ Szabályok. 135. 202. 47. 313 RUN. 27 Rövidítések. 104. 173. engedélyezés/tiltás. Frekvencia küszöbérték kapcsoló. Hétnapos kapcsolóóra. 245 Programok. csatlakoztatása. 84 Stop. 173.178. 220. Aszinkron impulzusgenerátor. Falra szerelés. 225. 181. 66 Számláló. kapcsolási kapacitás. 169 Szerelés. 30 T T paraméter. 198. Szöveges üzenetek. 'Edit Prg'. Impulzus kimenet. 70.Index Biztonsági funkció. Analóg értékfigyelés. hozzárendelése. 257 Szöveges üzenetek. 84 V Védelemmód. 202. 161. 79. 87 Speciális funkciók. Üzemóra számláló. Funkcióbillentyı. 96. 166. küldése e-mail-ben. 25. 104 Szintek. Kikapcsolás késleltetés. 216. 184. 67 Több funkciójú kapcsoló. 235 Programok arhiválása. 247 Programnév. 46. 148. RS tároló. 199. Alapok. élettartam. 153 VezérlŒpanel. 91 Remanens bekapcsoláskésleltetés. 146 Start. 209. 155. S SF. 291. 6 Vezeték keresztmetszetek. Bekapcsolás késleltetés. 257 Szinkronizáció. Fúrósablon. ii USB. 47. 'AQ in Stop'. 113 Üzemmód. Szerkesztés. 98 Tervezés. 193. 213. 78 Programnév. 46. Analóg komparátor. 260 Üres kimenetek. 24 Tanúsítvány. 30 Téli idŒszámítás. 24. Üzemóraszámláló. 245. 'Password'. 'Start'. módosítás. 106 Rendelési számok. Négy arany.kikapcsolás késleltetés. 124 322 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 LOGO! Kézikönyv A5E00380835-01 323 . 207 U Újrafelhasználás.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful