P. 1
נקודת הג' של קהלים גדולים (בלי רוזוולט)+ נוסח 3

נקודת הג' של קהלים גדולים (בלי רוזוולט)+ נוסח 3

|Views: 0|Likes:
Published by Michael Yurovsky

More info:

Published by: Michael Yurovsky on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

דחוימב לודג להק לש י'גה תדוקנ

םייחב יוניש תושעל/הלועפל להק עינהל דיחי םאונ לש וחוכ לע תובשחמ
דיבר ילרוא :תאמ

החיתפ
םילימה חוכב וחילצה רשא ,םילוגד םימאונ רפסמ וטלב ,תושונאה לש הירוטסיהה ךלהמב
םיעמושה תענהו ,להק ינפב העפוה ןיבש הזה רשקה .הלועפל לודג להק עינהל םהלש
תיוזמ םוחתה תא רוקחל יתרחב ,ךכיפל .דימתמו זאמ יתוא ןיינעמש רשק אוה ,יוניש תריציל
גו ,ןורטאית תיאמיב לש היארה תונבות המכב םתוא ףתשל הצור ינא .תרושקת תשא לש ם
ןגראמ לדומבו ,םינשה םע יתפסאש :דחא
1 . תונהיל לוכי םדא רסמל בל םישל אל ךא ,ךתוא עמוש אוהשכ דואמ – וז הנבותל אמגוד
יתוא םילאוש םישנאש יתיליג היזיוולטב ילש תונושארה תועפוהב רשאכ ,ירשב לע יתיווח
ה תא יתינק הפיא ,תחאה :תונקסמ יתש יתקסה ןאכמ .יתרמא המ םירכוז אל ךא ילש הפילח
ילש הזיראלש - רשאמ יטננימודו קזח רתוי הברה רסמ שי רופיאהו ,לוקה ,ףוגה תפש ,שובלה
המדנש הממ תובישחו תועמשמ תוחפ הברה שי םירבדה ןכותל ,תינש .תרמוא ינאש המ
תא הנוב ינא ובש ןפואה הז טלקנ ןכש המ .ונל ךויחהו קויד ,תולילק ,תוריהב תדימ ;רסמה
.םירוסיי תעבה ךותמ רמאנה לברוסמ ,ךורא טפשמ רשאמ תולק רתיב םיספתנ םיכרדה תחא
ינפב רסמה לע שגד תתל ןתמל אקווד איה להק קוסע םדאה רשאכ ."ואוש"ה תמצוע תא
ואוו" ,הווח להקהש המ קוידב הז ,ומצע רסמב אלו רסמה תרבעה תוילרטאיתב ,ואוש הזיא ,
"?..רמא אוה המ ...לבא זאמ יתועמשמל ילולימה רסמה תא ךופהל םיכרד תשפחמ ינא
רסמה ומכ הדימ התואב לאוזיווה י .
2 . הנוש ןפואב גהנתהלו םיוסמ רבד בושחל לוכי םדא דרתש הנימאמ ינא ,לשמל :
תכלל שיש הנימאמ ינא ;קריה תא לוכאל תלגוסמ אל ךא ,אירבו ןיזמ דואמ אוה ןיגפהל
אירב אל הז דלוקושש הנימאמ ינא .תיבב תראשנ ךא ,ןיבר חצרל תיתנשה תרצעב תוחכונ
.הכורא דוע המישרהו ,ברע לכ הסיפח תלסחמו הרובד ימר , רופיס תאש ,יקסעו ישיא ןמאמ
םיענ םינמאתמה ןומיאב יכ רמוא ,הז רמאמב הבחרהב רפסא ,תרמצל ותיילעו ותוקסרתה
ןיב ב הריחב וכנה רבד לדבהה תא שיחמתש אמגוד .תושעל תמאב םיפידעמ םהש המ ןיבל ן
תויהל םיפידעמ ונאש איה ,ףידעהלו רוחבל ןיב 5 תגוע ונלומ שיש םעפ לכ לבא ,תוחפ וליק
רחמ םוקלו ןושיל תכלל יתלוכי וליאש רמוא הז ףידעהל .התוא לוכאל םירחוב ונא דלוקוש 5
ףידעמ יתייה תוחפ וליק – ומ אל ינא לבא םיריחמה תא םלשל ךירצ זא יכ הזב רוחבל ןכ
.הריחבבש ףכ התוא תא ליעפהל ונילע הלועפל ונלש להקה תא עינהל םיסנמ ונאשכ
,ונלש םיעמושה לכ לש םשפנב תילאוטריו םיינזאמ םוחת לכב ,הפדעה ןיבל הריחב ןיב
.להקה ייחב םוחתו ונתרטמ אמה דצה ,ונלש דצל הטית ףכה רבד לש ופוסב יכ איה יוניש רש
ץמאמה תא תושעל/ ריחמה תא םלשל ןכומ היהי םגו יונישב הצרי ונלש להקה זא קר .םייחב
.שרדנה הל חיננ( יזיפ ריחמ תויהל לוכי ריחמ י טנמ/תימינפ ריחמ וא/ו )רשוכ רדחל םשר א תיל
.ונלש תובשחמה תמרב
3 . ביגמ להק רשאכ םכתיא חכוותמ וא ,תולאש לאוש ,םכירבדל – רצונש ןמיס הז
.םכלש להקה ןיבל םכיניב יתימא גולאיד הז אוה ,הרפמו הרופ אוהש ,יתימא גולאיד
שדחמ הבישח לש םיכילהת ררועמה תאז רידגמ הרובד ימר .םירבדמ םתא וילע אשונה לע
- להק תא רגתאל וא ,ךומתל ,עינהל ,ףקשל ןמאמכ תלוכיה יוריג" רוציל תנמ לע םינמאתמה
אצמנ ונלש להקהש יבויח ןמיס והז ונילא ביגמ להקה רשאכ .ןומיאה ךלהמב "הבוגתל
תופכב דגנהו דעבה תליקש לש ,םינותנ דוביע לש ךרובמ יביטינגוק ךילהת לש ומוציעב
ףיעסמ ונלש תוילאוטריוה םיינזאמה 2 א לבקלו תוגהנתה תונשל םאה לקוש להקהו ןכתי . ת
,ונלש להקב "הבוגתל יוריג" לש ךילהת רוציל םיאבשכ ,ןכל !םוחתב םיחמומכ ונלש תוכמסה
,הכימת ,םיבצמ ףוקיש תועצמאב ביגמ בצמב ונלש להקה תא רומשלו רע גולאיד להנל בושח
.הבוגתל הענהו רגתא תבצה
,הרובד ימר לש ותסיפת יפל ללהלו להקה תא ענכשל ךרוצ ןיא תיתימא להק תענהב יתוא ,
,הצרמה תלדהש םעפ רמא ושוא .ומצע לע בישקמה לש תונבותה ךותמ שחרתמ יונישה יכ
יונישה תלד איה םינפבמ תחתפנש הדיחיה .
4 . חלצומה עונכשה םרוגלש םינימאמ ונחנא רשאכ ,תעדה חסיהב שחרתמ רתויב
.תרחא וא ךכ גהנתהל ונל םורגל שרופמ סרטניא םוש ןיא ץעיימה אלש ,רמולכ ךותמ
א םישפחמ םתא :תעדה חסיהל אמגוד הנה .הליחת הנווכ י םידמוע םתא הרקמבו רוטלטסנ
א לע ,םכל רכומ אל םדא לש הצלמה םיעמושו רותב י נ ס ןיוצמ רוטלט – וז תיארקא הצלמה
אה תא ןימזהל ידכ וניניעב קיפסמ הנימא היהת י אוהש שושחל ילבמ התיבה ונילא רוטלטסנ
הצלמה רשאמ ,יתרדס חצור הרישי הינפב ולבקתש לשמל , היצלטסניא תרבחל תומוסרפב
היזיוולטב רתוי הבר תונימא םיסחיימ ונא םג ךכ . םוחתב החמומ לא היינפל , "העד גיהנמ"
יסיג םא לשמל .סרטניא ול שיש ילבמ םיוסמ םותב תבשחנ העד אוה ונרובעש םדא רמולכ
יתניחבמ אוה ,הדזאמ תונקל יל ץילמיו תוינוכמב ןיבמ אוה יניעבש ךכ ףקותמ העד גיהנמ
הדזאמ לש תוריכמ שיא םא .הדזאמ אקווד הנקא ינאש ישיא סרטניא ול ןיאו תוינוכמב ןיבמ
.העד גיהנמ תויהל לוכי אל אוה ,יל ץילמי
טושפ אל רגתא רבודה ינפב דימעמ הזה בצמה להק ינפב העפוהב – "ונמצע לע רגנס"ל ךיא
ןפואב ונמצע לע רבדל ילבמ תונימא ררועל ךיא !?"ינא" הלימה תא תחא םעפ דיגהל ילבמ
.!?ונמצע תא ללהל וא/ו רישי
5 . ,תוהדזה ררוגה ,תישגר ףחוס ,בוט רופיס ינהל תולקב לוכי ,בטיה רפוסמהו תא ע
.םילחיימ ונא ול יונישה ךילהת לש ותליחת הענה לש םיכילהתל םורגל לוכי תוהדזהה םרוג
םייח חרוא יונישו הלועפל הילע תוגהנתה ךרד ול הווטמה ,רופיסה םע ההדזמש ,עמושה לצא
.ןכ ינפל בשח אל
רפ הנירטק לש תחאה .יתמייב ןתוא תוילארטאית תואצרה יתש לע םכל רפסל הצור ינא .שק
ליגבש תרשקתמו תיגולורמונ 55 השוכר תא הרכמ ,םידליו תיב הבזע ,השוכר לכ תא הרכמ
הליחתהו םיל ףיקשמה תיב התנב איה םש .ןיסירפקב הנטק ריעב רה עלצ לע תיב התנבו
הקיצמה היעב לכ להקל תרתופ איה םהב םיעפומ ,ןולמה יאבמ להקל רושקת יעפומ תושעל
א םייח התנב הנירטק .םהל הבהא התווחו ןועש אלל הייח ,טלחומ שפוחמ התנהנ ,םירח
תב השיאב םיפצמ ונייהש המ אל טלחהב .השדח 60 רפסמ ינפל ץראל הרזח הנירטק .+
.ןיסירפקב הנרבטב הלש רושקיתה יעפומ תא רזחשמה עפומ הלא םימיב הלעמ איהו םינש
לע םירופיסו רומוה שוח הברה םע בל יוליגב הייח לע תרפסמ איה ליגב םיבוטה םייחה
ףיכ טושפ .ישילשה ליגב םינמורו הבהא יבגל תירשפא המגיטס לכ תרבוש הנירטק .ישילשה
.התוא תוארל

םע ,הרוגס תלד לומ רקוב לכ בצייתמה יטרפ שלב .סבוקופס סוקרמ לש איה הינש האצרה
נינב .תיבהמ אציש בקוע אוה וירחא שיאל תינוכמב ןיתממו דיינ ןופלטו ץיוודנס סוקרמל ו
תא םירבועו תינוכמב דחי םיבשוי שלבהו להקה הב האצרה ,'תיב ילענב האצרה' לש טפסנוק
ותוא ללוכה דגוב לעב תוהזל ךיא הרודס הנשמ התיה סוקרמל .רבוע שלבהש תואקתפרהה
הלימ רמוא סוקרמש המ םיבתוכ םישנא יתיאר .תדגבנה השיאה לש תורבד רשעל ונדביע
.הלימב

םה הלא ינש תויתחפשמה לש ינשה דצה תא ונל םיארמה םיילאנויצנבנוק אל םירופיס
החוכ הז .תרחא םירבדה לע בושחל םתוא םיעמושל םיארוקה םיישיא םירופיס םה .הבהאהו
םיארוק םה .תרחא תצק לבא וילאמ ןבומב בוש ןנובתהל ונל םיארוק םה .תישיאה תודעה לש
ל ילואו וילאמ ןבומה לע תרחא בושחל ונל .הרבחה תושירד םע וק דוע רשיל א
,הוונע ,תוחיתפ תרציימ ,םייניעה הבוגב החישל האצרהה תא תכפוה ישגרה רופיסה תקינכט
םואנב ןווכמ ןפואב םירוזשה םישגרמ םירופיס תועצמאב תאז לכ .ךרדל תופתושו תוברועמ
.ונלש
6 . שגרה רסמה ףוסב ןתוא םימש רשאכ ונלשמ תונוש תועד םילבקמ ונא .וינפל אלו י
יוסינ תודמע יונישו עונכשל סרוקב ונישע ,הפיח תטיסרבינואב תרושקתל תיטנדוטס יתייהשכ
ונליג .וירחאל םעפו שגרמ ישיא רופיס ינפל םעפ םייטילופ םירסמ ונלתש וב ןיינעמ
תודגנתה וררוע אל תקולחמב םייונשה םירסמה שגרמה רופיסה ירחא ואב םירסמהשכש
ורצי ףאו ,להקב .ונלש םירסמל רתוי יקנ בשקו תופתוש ,הוונע ,תוחיתפ רשקה הזל םיארוק
ןכותו - רשקה וילא רבוחמ אל םא ןכות לבקל םיבהוא אל םישנא – יל אצי המ" תירבעב
"?הזמ
,יפסכ ,לשמל( רקחמה 1995 ,קוזיחו בוציע ,הרמה :םהיניב ,העפשה לש םיגוס המכב ןד )
:עונכש ימואנב תורטמ שולש תורזגנ םהמש
קוזיח – וב םיכמות רבכ ונאש המ קזחל
בוציע - תומייק תודמע שדחמ בצעל
הרמה - השדחב התפלחהו תומייק תולהנתה יוניש

ינעמה איה הנורחאה אקווד הלא לכמ ונלש תואצרהה םלואל סנכי םדאש :דחוימב יתוא תני
עונכש תרוצש ינפמ הז ןיא .ךילהת לש ופוסב הצורמ היהי םגו תרחא םע אציו תחא העד םע
רקחמל הלדנ יתלב רוקמ יתניחבמ אוה תודמע יונישש אלא ,דואמ יתוא תוניינעמ אל תורחא
עיפשמ אוה דציכו עונכשה לש יתונמאה דצל עגונב דחוימבו ..עונכשה לע
.רכומו ענכשמ ןפואב להק לומ אשונ תגצהל לדומ תבכרהל יתוא וליבוה וללה תונבות וב שי
רפסל תלוכי ,הלועפל םישנא עינהל תלוכי ,הצובקב ןויד תלבוה תלוכי ,רבודה תונימא לע שגד
המ תא יתייווח ןפואב ורכזיש ךכל וליבויש רוביד תוקינכטב שומישו ישגר ןפואב םירופיס
לדומ ,רובידה תא םויה ביחרהל הצור ינא הזה לדומה לע .ילש הצלוחה עבצ תא אלו יתרמא
לע - ויפ לדומל .בחר להק לש תוגהנתה לע עיפשהל הרטמב ,רסמ ריבעמו ,דמוע דחא םדא
תילרטאית היצטנזרפ תארוק ינא הזה

:תילרטאית היצטנזרפ לדומ

הענהל ילככ תיקווישה המבה לע רבודה לש םייחה רופיס תא םש תילרטאית היצטנזרפ לדומ
כיו תעשעשמ העפוה דצל ,דחוימב םילודג םילהק לש הלועפל הניחבמ .הלועמ תירוטר תלו
פוקתל ונתוא וריזחה םה .רדהנ רבד ונל ושע טנרטניאב םיגולבה תאז רחשב המודק ה
תישונאה הירוטסיהה תודע תועצמאב הרבחב ורבעוה םיבושחה םירבדה הב הפוקתה ,
םיטפושו םיכלמ לע םירופיס תמגודכ ,ונלש תוהזה תא וללוחש םירופיס תועצמאב ,תישיא
שה םע וכפהש םלועב רתויב םויה ארקנה רפסל םינ - .ך"נתה

ידכ תובר םינש רבכ ונל תקוושמ ךוניחה תכרעמש תוהז יננוכמ םירופיס המכ לע ובשחת
תומל בוט" ולש יתומלאה טפשמהו רודלפמורט לש רופיסה :רתוי םיבוט םילייחל ונתוא ךופהל
רחאה םדה תפיט דע תמחול הרבחכ ונתוא בציעש טפשמ ,"ונצרא דעב הדצמ רופיס לע .הנו
לש הרופיסו .יבשב לופיל רשאמ תומל ףידע :ברקה הדשב רורב תוגהנתה דוק ונל ביתכהש
ףידע יבשב םתלפנ רבכ םאש ,תרמואה תלגרמ לש הרופיס תא רפסמש ,י"לינ תרוביג הנח
דואמ תונימא םדקממ םינהנ וללה םירופיסה לכ .תודוס ריגסהל רשאמ םישק םייוניעמ תומל
.הובג ונלש הבישחה ןפוא לע םיעיפשמ הלאו וללה םירופיסה םע םיהדזמו םינימאמ ונחנא
.ברקה הדשב תוגהנתהה לע םימילו

אוה ןיידע ,ישיאה רופיסל שיש ההובגה ןומאה םדקמ תורמלש רוכזל דימת ונילע תאז םע
תומייקה רתויב תוקזחה עונכשה תונוכממ דחאב רבודמ .ךפיהל .ירוטר חוכ לוטנ וניא דוע
םכותב ודכל ילוא ונמזבש ,םיסותימ לש םתומדבו םירופיס ירפסמ לש םתומדב ןבאה ןדיעמ
םיבצמב ביגהל ךיאו בושחל המ ונילע הפוכה ןונגנממ קלח םה םויה לבא ,תמא לש עגר
.םירקובמו םיעודי

טנמלא ול שי .וילאמ ןבומ וניא הנורחאה הפוקתב ישיאה רופיסה לש ותיילע הזה עקרה לע
ש םייחהו םיטויסה לע םירפסמ םילייח .וילאמ ןבומו לבוקמש המ לכ דגנ הסרתהו דרמ ל
ילוצינ .תוומה חכונל םהייחב עגרו עגר לכ םות דע םיצממ םיינפוס םילוח ,בוש אלל ונתשהש
םירופיס תולגתהל םיליחתמ .עסמ תרבחמו המלצמב םידיוצמ םתדלומ ריעל םירזוח האוש
ב םוקמ םהל ןיא ללכ ךרדבש דצל םוקמ שי םהל םגש םירחא ,םיפסונ תולוק .לבוקמה סותא
."םיימשרה תולוקה"

וייח רופיס תועצמאב ,ונלש להקה שפנ לע ותעפשהו רופיס לש וחוכב תעכ זכרתהל ינוצרב
אוה הרובד ימר .יקסעו ישיא ןמאמ ,הרובד ימר לש רופיסב שמתשמה םדאל תניוצמ אמגוד
זו ,הלועפל הענהל ילככ ישיא .דלומ ירוטר ןורשיכו הבוט העפוה תלוכי דצל תא

תיקווישה המבה לע ונלש םייחה רופיס

ןב ריעצ רוחב .ונימב דחוימ ישיא רופיס שי הרובד ימרל 33 ריעצ ליגב החלצה הווח רשא
ב םהל דלונ ,בהאש השיא םע ריעצ ליגב ןתחתה .הליפנ ךכ רחא דימו ן , ותדובעב חילצמ אוה
ומצעבש דע ח םיקמ ן"לדנ תרב תולודג תווקת םע לע טסיפאדנטסכ עיפומ ביבחת רותבו
ץראה יבחרב תובר תומב ליגב . 26 םלחש המ לכ ול היהש ומצע לע דיגהל היה לוכי אוה
,תיב :וילע ,המיהדמ השיא יסקמ דלי ,ם וניא רופיסה ךא ..הסינכמ הדובעו בורל םיבוט םירבח
.ערה לזמה ותוא םג דקופ ,בויא השעמכו בר ןמז דמעמ קיזחמ ותשא תשקבמ ונממ
,שרגתהל ,תובוחב עקוש אוה ,םיטטומתמ ויקסע ,דבל רצק ןמז ךות ומצע תא אצומ אוהו
שורג בא לש תויעב םע דדומתמ .לכ רסח םיתיעל ,םולכל ףסכ ול ןיא ול ןיא ,לכואל אל ףא
ו ,הדובע הדובע תאיצמ בייח אוהו תויה השק המישמ איה ב עובשב םימעפ תאצל - 13:00
.ןגהמ ןמזב דליה תא איצוהל ידכ ,תוריקב הייהבו ןואכד לש םישדוח השולש רחאל אוה
ןורתפ שפחמ תלוכי שומימל ךרדכ .העושיה תא איבת אל הלטבהש ןיבמו רבשמהמ האיציל
ש הביתכה תיבהמ תאצל הביסכו ול תינכותל םיטירסת בותכל בדנתמ הרובד ,"רוכמ קחשמ"
כ רחאל .ףסכ אל חטבו רבד שקבמ וניא רשאכ - 3 למגתל הטילחמ תינכותה תקפה תוינכות
וייח תא הנשיש רפו'צב ותוא - .תינכותה ףוסב טידרק ותויה תא רשאמה ,הז טידרק
תויונמדזה ול רציימ ,ןיינמה ןמ יאטירסת .שדחה וקוסיעב

הרובד אוה .ילכלכה ובצמ תא רפשל גישהל ידכ השק דבוע בא ותויה ןיב ןרמתמ םימיב
יאטירסתל הסנמ ,תולילב בתוכ , רתלאל התואב רוא תדוקנ .תובוח ריזחהלו םישונה לכ ןיב
.אצמנ אוה וב ירשפא יתלבה בצמל ןקרופ אצומ אוה הב הביתכה אקווד איה הפוקת
תוחידבה אוהש םוחתב אקווד חילצמ אוהו תונונש םילימה ,םידעיב םיעגופ םיצחה ,תוחלוק
וילאמ ול ןבומ אל יכה – ,ומש תא ססבמ אוה .תיראלופופה תרושקתל םיטירסתל הביתכב
םשב תיריטאס הליל תינכות לש ישאר בתוכ תויהל תועצה לבקמ הליל ןודעומ תא םקשמו
.טאל טאל וייח ו החימצה ךילהתמ קלחכ גני'צאוק ינומיא רפסמ רבוע אוה ולש םוקישה
הפוקת רחאל .ומצעב םוחתה תא דומלל טילחמו וידיבשכ ולש ןומיאה ידומיל תא םייסמ אוה
.םדאה לש ושפנ לע עדיו םינומה ליעפהל דציכ עדי ,םינומה תרושקתב בושח עדי םע
העובקה ותסנכהל ליבקמב ,הרובד רחוב ,ןומיאה םוחתב טא טא ותיילע דומלל ,יאטירסתכ
יזכרמ ךפוה ןומיאה םוחת .תופסונ תויוחמתה דומילו המצוע ס"היבב ףסונ םינמאמ סרוק
,תעכו ונממ סנרפתהל עדוי אוה ,וייחב ותושרב שדח עדי םע , תמלתשמו העובק הסנכה
םיטירסת בתוככ בטיה נו י ,בחר המב ןויס ל טילחמ אוה לו ויתולוכי תא בלש ךורע ןומיא הפישח
לודג ע תנמ ל ויתוחוקל להק תא ביחרהל תולודג םינומ תרשע יפ היהי ,בשח ךכ ,חוורה .
.םעפ לכ דחא םדא לש ןומיא רשאמ
.הלועפל סנכנ תרושקתב ולש עדיה לכ .הזכש לודג עוריאש תונכהה תארקל הנופ הרובד
לעב ירוטר לדומ לש תרגסמב הז עדי ןגעל וילע וישכע .רופיס רפסל עדוי אוה יאטירסתכ
י .הלועפל םישנא עינהל תלוכ

תאצרה תיינב לש דעיה לא וכרדב אוצמל היה יושע הרובדש תונורתפהו תויעבה תצקמ הנה
:תינומה ןומיא

היעב 1 "!הנשא אל יתעד תא" לבא בישקמ ינא :

ירקיע דחא לושכמ רובעל שי להקל הרישי הינפב - םיבהוא אל םישנא הביסה .תודמע תונשל
הלוכי תויהל דואמ הטושפ – ,יתעד תא הנשמ ינא ויתובקעבו שדח והשמ יל ריבסמ התא םא
ב תולעופ תובשחמה ללכ ךרדב ?ילע רמוא הז המ - 2 הנושארה :םיכרד – רמוא הארנכ הז
םא היינשהו ,השרא אל הז תאו ינממ בוט רתוי התא עמשמ ינממ בוט רתוי ןיבמ התאש ךילע
יכרד תא תונשל ילעש יתנבה םויה ז זא , תודוהל בהוא אל ינאו ,יתיעט הכ דעש רמוא ה
.ךכב תודוהל יל רשפאמ וניא תונקדצה רצי ןכל תועטב

ןפוא ותואב , םינוע ונאשכ וא ,םוקמב רכומה םע החישב םיחתופו תונחל םיסנכנ ונא רשאכ
ונאש ינפל שארמ ונמצע תא םיניכמ ונאשכ וא ,גניטקרמלט גיצנ ינשה דצב םיעמושו ןופלטל
םימירמ םיבצמב .הלועפל ונתוא עינהל השק דואמ היהי הלאכ םיבצמב .תוריש זכרמל ןופלט
.קופקפב לקתי ונל ודיגיש המ לכ ,זאו הלעת תונדשחה תמרש ריבס יוכיס שי הלאכ

וילע .יאנת לע ,לודג ובלכב הדובעל לבקתמה שדח תוריכמ שיא לע תרפסמ העודי החידב
דובעל לבקתי זא קרו ומצע תא חיכוהל :להנמל תוריכמה שיא עיגמ ןושארה םויה ףוסב .ה
"?םויה תרכמ םישנא המכל" :ותוא לאוש להנמה
".דבלב דחא חוקלל" :תוריכמה שיא הנוע
.ןיינעתמ אוה "?תוריכמה ףקיה המו" ,הבזכאב להנמה לאוש"?לכה הז"
" :טקשב תוריכמה שיא הנוע 150,000 !רלוד ב ישיש םויב שיא סנכנ - 9:00 או רקובב רמ
ול יתעצה זאו תחקרמה תיבל ותוא יתלבוה .שאר באכ דגנ הפורת ותשאל תונקל הצור אוהש
ןמזמ רבכ יכ ,בהלתה שיאה .חונל הצרת ותשאש רחאמ וינב תשולש םע גייד עסמל תאצל
ול יתרכמ ךכו .שוביג עסמל םינבה םע תאצל הצר 4 דימ .הריס ול שי םא יתלאש זאו .תוכח
ו תוריס תקלחמל ונינפ פי'גל רוביח ול שי םא יתלאש זאו .םיעונמ ינש תלעב תריס ונשכר
".הריסו פי'ג ללוכ ,גיד רתאב גניפמקל אלמ דויצ םע שיאה אצי ךכו ...פי'ג ול ןיאש רבתסמו
!הדובעל דימ ותוא לביק להנמהש ןבומכ
כ ,קד לבח לע ןיילול לש הכילהל ,יניעב ,לושמ עונכש .ובטימב עונכש והזש רמול רשפא ודיבש
הנימי זז לקמהשכ :"אל"ו "ןכ" ןיב ענ אוהו לקמ - הלאמש טסומ לקמהשכ ."ןכ" דיגי חוקלה –
:בושחה רבדה אוה ןוזיאה ,הלועפל הענה ךילהת לש אשונה לכב ,רוציקב ."אל" דיגי חוקלה
.אשונהמ ידמ קוחר רבדל אלו ידמ קזח ץוחלל אל
קע תא אוצמל אוה םייחב יונישל ךילהת תענה דוס םגש ,הדוקנ התוא ,םדא לכ לש סליכא ב
אוהש המב לוב עגופ תוריכמה שיאש שיגרי אוה ,עונכש עסמ תחת אצמנ אוהש עדוי אוה םא
לכה ול שיש םדא :יתאבהש המגודב .וייחב םויה אצמנ אוה וב םוקמב ,תמאב בשוחו שיגרמ
.ולש םינבל שידקהל ןמז תצק הצורו
לודג םילהק לש הלועפל הענהל הרזחבו יכ "הקירוטר" ורפסב וטסירא רידגה הרקמב אל :םי
רבדמה בוט םאונ ".עונכשל םישיגנה םילכה תא ןותנ בצמ לכב ןחבאל תלוכיה" אוה עונכש
םירופיס םנשי .להקלו ול תפתושמה הדוקנה תא אוצמל ,לכ םדוק ,ךירצ להק ינפב
היהש ,סליכא ידגאה םחולב קסוע םהמ דחא :אשונב םיבר םייגולותימ תנמ לע .חצונמ יתלב
בקעב אצמנ בלהש אוצמל :ולש השלחה הדוקנה תא אוצמל ךרוצ היה ברקב ותוא סיבהל
.ברחה תא וב ץוענל םשו לגרה
ףנמל לכונש תנמ לע תושעל ונילע המ ?ונלש להקה לש הפרות תדוקנ התואל םיעיגמ ךיא זא
השיגרו תרתסנ הדוקנ התוא ,הדיחיו תחא הדוקנ התוא תאיצמ תא לע ,םדא לכ הליעפמה
?הלועפל ותוא עינהל תנמ
להק תענה יכ בשח ,לשמל ,וטסירא .ךל בישקהל םישנא עינמש המל רשאב תונוש תועד ןנשי
שי רשאכ דחוימב תיביטקפא היהת היוצרה הלועפל ףתושמ הנכמ וטסירא .להקל רבודה ןיב
.םדאה לכל ףתושמ םרוגכ סיזרתקה טקפאב םולגה הדרחה םרוג לע עיבצה ףא
לש םיגוס העברא לע תורבדמ ,תומוסרפה םוחתב דחוימבו ,רתוי תוינרדומ תוירואית
:םדא ינב םה רשאב םדא ינב לכל תופתושמה תוילאסרבינוא תויצאיצוסא
1 . שופיחה :םיילאסרבינוא םיכרצ .הבהא ,הברק תוימיטניא רחא ישונאה
2 . תויהל :הצובקל תוכייש IN וא הרבחב הדונמ תויהלמ הדרחהו outsider .
3 . .לשכנה דצב אלו חילצמה דצב תויהל םיפידעמ ונבור :סוטאטסו החלצה
4 . .םירוענו רשוכ ,תואירב לע רומשל םיפאוש ונלוכ :תואירב

ידחפ לש הלדנ יתלב רכ םג איה וז הבושח הייעיבר רחא שופיחה ,לשמל .תודרחו ם
ןוצרה .תימיטניא םיסחי תכרעמ םע אבש הממו תוימיטניאמ דחפ ביתכמ םג תוימיטניא
שהל ת ךייש אל תויהלמ דחפל םג ליבומ הצובקל ךיי outsider תא דילומ החלצהל ןוצרה .
.הנקזו תוומ ,תולחממ דחפ הדילומ תואירבל הפיאשהו ,ןולשיכהמ דחפה

םא ,ןושארה דעצה .להקה ןיבו רבודמה אשונה ןיב ,וניניב ףתושמה הנכמה תאיצמ אוה ,ןכ
אוה רשאב םדאל ףתושמה הנכמה .תוברתו עזג ,תד ילדבהל רבעמ אוהש ףתושמ הנכמ
יונישל עומושל םורגת ?הלועפל עמושה תא עינת וללה םיעינמה לכ לא הינפ םאה ךא .םדא
ימל הארנ םאש ונרמא ירה ?םייחה חרואב יתועמשמ החלצהמ דחפב הקול אוה יכ והש – בור
!ויכרד תא תונשל ול םורגי אל הזש םה םייוכיסה

תאז םיגישמ ונא .םדאה לש םלועה תפקשהב רבש תריצי אוה ובטימב עונכשל ףסונ ילכ
םימיגדמ ונאש תיביטקפאה ךרדהמ הנוש ןפואב להנתה אוה הכ דעש ול םיפקשמ ונא רשאכ
.וישכע

םא קיפסמ םאה ,ךא ילא תונפל ול םורגל תנמ לע חילצהל דחפמ לבוס אוהש והשימל עידוא
?יתורש תא שוכרלו

ןמאמ :השוע הרובד ימרש המ קיפסמ םאה ?רבד תושעלו םוקל םיבר עינהל חילצא ךיא
ץפח אוה וב יונישל הענהה ךילהתב ולש םינמאתמה תא רגתאמו ,ךמות ,עינמ ,ףקשמ
?ורבעיש

היעב 2 !ןיוצמ ןויערה" : וישכע אל לבא – "!תרחא םעפב

.הלועפל םישנא עינהל דואמ השק .םושייל עדי ןיב רעפה אוה הזה רעפה ,הרובד ימר יפל
תא ןקתל/תוזרהל/ףסכ רתוי חיוורהל ידכ תושעל םיכירצ םה המ םתוא ולאשו םישנאל ונפ
ןאכמו ,תושעל ךירצ המ יבגל תונויער ויהי םלוכלש חינהל ריבס םהייחב תולקתה הלוע
תשקבתמה הלאשה – תובר תוביסמ םרגנ םושייל עדי ןיב רעפה ???םישוע אל םה המל זא
הלאשה ןאכמ .דועו םילגרה ,הרשוי ,םידחפ ,תוליבגמ תונומא ןהיניב – ןמאמה לוכי דציכ
.רעפה תא םצמצל ןוצרה תא ויניזאמ לש םשארל רידחהל
לע .רחא וא הז ןויערב םביל לכב םינימאמ םה םא םג ונילע תוגהנתה יוניש רוציל תנמ
ךילהת לש ופוסב עיבצת םינזאמה ףכש ןפואב םשפנב תוילאוטריו םיינזאמ םתוא תא ליעפהל
שי רסמה תא םינגראמ ונא וב ןפואל ןאכש רבתסמ ?תאז םישוע ךיא .תוגהנתה יוניש לע
.הנוילע תובישח

רשא ,וריכמ שיא רשאמ רחא אל אוה הנבמה תובישחב ריכהש ימ לש םישימחה תונשב םק
ענומה ףצרה אל ארקו ןפי לע המחלמה םואנ לע בבוסמה לדומה תא דסימו הרבעש האמה
.הבחרהב רבדא וילע ,ורנומ לש

ןבש םיכירצ ונא םאה ?םילגרה תונשל םיטילחמ ונא וב עגרה הז רובעי לבו גרה קר םאה ךא
עה ףתושהש ,הנכסב תיבהש ןיבהל ידכ ונב דוגבי ונלש גוזה ידכ הפוקה תא בונגי ונלש יקס
?ותיא רשקב היעב ונל שיש ןיבהל ידכ ונילא לכנתי ונלש דיחיה ןבהש ,הרטשמל תונפל
,תוומ ,ןישוריג ומכ לפש תודוקנב קר .םהלש םילגרההמ תאצל םינכומ ןכ םישנא יתמ
.?...לגר תטישפ

היעב 3 "!הרקי אל הז ילצא לבא !עזעזמ :

"הנעיה תב" תעפות אל הז ילוא הז לע לכתסמ אל ינא םא .םינמאתמ לצא דואמ תרכומ
האור אל דחא ףא םתניחבמו םהלש םהיניע תא םיריתסמה םינטק םידליכ .םייק תמאב
ןמז לכ יכ ,אמגודל ,ונלש קיודמה םיפסכה בצמ המ תעדל ונמצעמ םיענומ ונא םג ךכ ,םתוא
...רדסב לכה הארנכ ,הזמ םיעדוי אל ונחנאש
דציכ ?ומויקב תודוהל םהל השקש המ תא סחייתהל םישנא איבהל ןכ
.טלווזור לש המחלמה םואנ לע ססובמה ,עונכשל לדומ איצמה אוהו תוריכמ שיא היה ורנומ
ףחס ךותמ םירצומה תא תונקל ,םישנאה ,ונל םורגל תוריכמה שיא רומא הז לדומ יפ לע
לארטאית השחמה יעצמאב אלמ ,יתייווח לדומ והז .ישגר תא איבהל םתרטמש ,םיניינעמו םיי
.תישגר תוררועל עמושה םדאה
ןורקל עיגהל תנמ לע .תבכר תונורק השימח לש יומידה תרזעב רבסומ ורנומ הנבש לדומה
שי זא קר .ישימחה ןורקל דע ,האלה ןכו ,ןושארה ןורקה ךרד תא הליחת רובעל שי ,ינשה
ועפל הענהו יוניש לש ךילהת רבוע עמושהש ןוחטיב .הל

ירחא ,דחוימ סנכב םאונ ,הביבסה תוכיאל רשה זא ,אולימ ינור תא יתעמש תודחא םינש ינפל
םיברו הסרק םלואה תפצרש רחאמ ןוסאב הרמגנ ןיאושינ תביסמ ,רוכזכ .יאסרו םלוא ןוסא
לש תוקלחמב התשפש תותיחשה לע ויה םימואנה לכ .ןוסאב וגרהנ החפשמ התוא ינבמ
עומ לכב ריעה יסדנהמ םאה תיתימא הקידב אלל םינבנ םיניינב ,די תצחור די הב ,הייריעו הצ
.המצע תא תאשל הלוכי הרקתה
םיבושחכ רידגה ורנומש םיבלשה יפ לעו ,הנוש תצק יפוא םע םואנ אשנו הלע אולימ ינור קר
:עונכשב
יהל לוכיש ןוסא לע םכל רפסא ואוב" ,םיחכונה תא אולימ לאש "?ןוסא הזש םיבשוח םתא" תו
".רתוי דוע לודג
יפ" םחתמב עוגיפ היה וליא הרוק היה המ ראתל לחה אולימו ,רבודה לא ומרוה םייניעה לכ
תויומכב קלדו זג ינסחמ ןיידע ליכה הפוקת התואב לבא ,קרופ ןמזה םעש םחתמ ,"תולילג
.תוירחסמ
עדומ ויה רשא ,וימדוק לכ םגו ,הביבס תוכיאל רשכ ,אוהש ,הדוותה אולימ ינור תוכימסל םי
תונפל תנמ לע ,א"ת תיירע לאו ,ןורשה תמר תייריע לא תונפל וסינ ,קלדל זגה ןיבש תנכוסמה
רקיה ינ"לדנה טנמלאהו תימוקמה הקיטילופה ךא ,ובש םינכוסמה םירמוחהמ םחתמה תא
.אשונב לפטל אלו םיידי םירהל הביבסה תוכיאל רש לכל ומרג
מ ,עזעזמ רואיתל אולימ רבע הז בלשב ראית אולימ .תובהלב חקלתי םוקמה םא הרקי ה
ינפ לעמ קחמית הלוכ ביבא תמר דציכ ,בלש רחא בלש ,תועווזה תא ויניזאממ ךוסחל ילבמ
.ץוציפה סוידרב דומעיש ץפח וא םדא לכ ךיתיש ברה םוחה תאפמ דורשי אל שיא ,המדאה
ה .הביבסהו ןורשה תמר ירברפ לא ףא עיגי קזנהו רשפא יכ ףיסוה אוה םיענ היה אל רואית
.העימשל דחוימב
.ונורתפ לא עיגי אשונהש דע חונל אלו הלועפב טוקנל םיחכונל אולימ ארק ףוסבלו
תמושת ררועל חילצה אולימ - תווחו היעבל בל - ודירפה ןכמ רחאל םינש המכ .הקרופ זגה
.קלדל זגה ןיב תויושרה

טילופה תכרעמה תא עינהל ומואנב אולימ שמתשה הב הקינכטה הז הרקמבו ,הלועפל תי
תא רערעל שי הז לדומ יפ לע .ורנומ לש לדומה לע תססובמ התיה ,"תולילג יפ" םחתמ יוניפ
דימ טוקנל שיש ,ונתיא ומיכסי םהש הזכ ןפואב ,ונתוא םיעמושה לש תיבקעה םלועה תסיפת
השענ אל םא ונלוכל היהי ער המכ ראית ,ןורתפ עיצה ,היעב לע עיבצה אולימ .הלועפב דימ
תווח תא קרפל :הלועפל ארקו ,ןוכנה רבדה תא - .זגה
ועמשש עגרב ךא ,ךרדב הנכסהש ךכל םיעדומ ויה אל ןורשה תמרו א"ת יבשותש החוטב ינא
תועדומה ,םתסה ןמ ,התלע ,היזיבלטב רדושש יתכלממ עוריא לש וכלהמב ,םואנה תא
רת דעומ דועב רצענש עוגיפ ,ףסונב .הנכסה תשוחת המעו ,אשונל תשוחתל אוה ףא ם
תווחו הנכסה - וליפא םויכ .לעופב הרקיש אולימ בשחש הממ רהמ רתוי הברה הקרופ זגה
.שדח םירוגמ רוזא םש םינוב

רישי עונכש ,םדוק יתנעטש יפכ :הלועפל הענהב םיבושח רתויה תונורקעה דחא הלוע ןאכמ
דדה המכסהב ךרוצ שי ןכלו םיעמושה ברקב תודגנתה ,ללכ ךרדב ,רצוי םידדצה ינש ןיב תי
םירצויה הלא דחוימבו ,םיילאסרבינוא םיכרצל תונפל יוצר יכ יתעבק .הז ךילהתב ליחתהל
תמושת תא ררועל תנמ לע ,הדרח - ומצע עונכשה ךילהת יכ םיאור ונא וישכע .עמושה בל
םידדצה ינש וילא הלועפל הענה לש ךילהת דימת שי עונכשב יכ ןעט ורנומ .אוה םג בושח
מיכסמ ןכותו להקה ,רבודה תונווכ :םימרוג השולש ןיב תפתושמ הריצי לש ךילהת הזשו םי
. רסמה

רובענ ואוב ?תוגהנתה תונשל ונל םורגת זגו קלד תווחב ינומה עוגיפמ דחפ קר םאה ךא
.ומשב רבוד אוהש השוחתה תא להקה ךותמ איצומ רבודה הב המגודל וישכע

םייוכיסה לכ דגנכ :הרקמ רואת

.הרובד ימר ,ונרופיס רוביגל רוזחנ קסועה טנרטניא רתאב םוסרפ יתיאר שדוחכ יפל
ןומיא עוריאב רבודמ יכ יתיאר ."םיקסע םישוע םיקסע" םשב ,גניקרווטנב דואמ לודג דחא וב ,
מ רבח י ל ןומיא תושעל דמוע ,יקסעו ישיא ןמאמ ,רתאה כ - 250 יל הרשפא אל תונרקסה .שיא
.עיגהל אלש ינמאמ דציכ תחא הנועבו תעב ם 250 ?שיא

םתס אל ךא ,ןמאמכ ,ולש שדחמ בוצימהמ קלח ויה להק ינפב העפוהב תוכורכה תולועפה
.תולודג תוצובק לש ןמאמ אלא ,ןמאמ
ןומהה יכ ןוטלפא ןעט םימיה רחשמ ירה ?לודג להקב יתימא יוניש ללוחל ןתינ תמאב םאה
ןומהה ,םילודג םילהק תמאב םאה .תעדמ רעבנ אוה תודמע םיככרמו תונגה םידירומ ,
הלוע םישנאה רפסמש לככש אצומ ןכא רקחמהש רבתסמ ?תוחושק - תוירחאה תדרוי ךכ
לש וליצב ונלדג ,םיבוט םידוהיכ ,ונחנא ,ינש דצמ .םינומהה לש תימצעה הטילשהו תישיאה
ותומלגתהב ישונאה עורה – מואנו םיינומה םיסקט ךרד וחוכ תא ססיבש ,יצאנה רטשמה י
ומכש רבתסמ ?ןומהה ינפב האצרהה לש החוכ יוצמ הפיא זא .םיפתתשמ תובורמ תורכיכ
דימת - .)הבשקה תומר( שגומ ןכותה וב ןונימבו ןכותב ,רסמב

ב ןומיא - 5 תומיעפ

ינפל ,דחא םושג ברעבו .ברקתה דעומה רפסמ עובש תו דוע םע יתצובק ןומיאל יתעגה , 249
.שיא
אלש ,רמוא תמאה ןעמל ,םיצרמ תחנמכ ילש תישיאה תונרקסה לבא ,האב ינא המל יתעדי
.עוריאל יתוא האיבה
.בר ןמז הזמ תרכוז ינאש "םיקטקוטמ" רתויה םיברעה דחאל יתעגה
.הרובד ימר לש סנכבש תוסחה ינתונ ללשמ בורל תונתמ יל וכיח הסינכב
ינכוד ובצינ ץוחב .םייקסע םירבחו עוצקמל םירבח יתשגפ םיאבה ןיב ונתנש קסע יתב לש ם
.אל המו טנרטניא תונכות ,הפאמ ירבד ,תואנדס ,ומוחתב דחא לכ ,ועיצהו עוריאל תוסח
.םיכיוחמו םיצורמ ונאשכ חוורמ םלוא ךותל ונתוא וסינכה "גנילגנימ" לש העש רחאל

רביד אוה .רבדל ליחתה הרובד ימר ,םלואב ונסנכתהשכ 90 תוקד - טלחהב ריבס ןמז קרפ
עוריאל יפל אוה ימר לש םירבדה הנבמש יתיליג .עגר לכב םיקתרמ ויה וירבדו ,ידומיל וניאש
:ורנומ לדומ
1 . בלה תמושת בלש ,לשכש םדא לע ,קתרמ ישיא רופיס ,וייח רופיס תא רפיס ימר :
,שדחמ ומצע תא הנב ו אוה םויהו ,היארלו ןומיאו המצעה ךילהת ומצעב רבע דציכ
ותשורג םע שדחמ ןתחתהל דמוע ישישהו ישימחה רבידה תא םייק הרובד ימר .
םייונש םירסמ ריבעהלו תוהדזה ררועל תנמ לע ,ויפל ,ונלש רמאמה תישארבש
הרובד ,ףסונב .ישיא רופיס ךרד םיניזאמה לש םבלל עיגהל לכ םדוק שי ,תקולחמב
."םדאה דחא" לש תימדת ומצעל ךכ רצי
2 . יצי :ךרוצה תר לע ןטק טומל לבחב רושקה ,סקרקב ליפ לע לשמ רפיס הרובד
.הצור אוהש ןאל דועצל טושפ היה לוכי וחוכו ולדוג יפלש תורמל ,חרוב וניאו עקרקה
רעפה לע רבידו ,םוקמב ונתוא םיריאשמה םילבכל ליפה לש לבחהמ ךילשה ימר
המיאתמ אלש הדובעב ונלש תועיקתל תוביסה טוריפו םושייל עדי ןיבש תכרעמב ,ונל
,ןישוריג :לפש תודוקנב קר םיזז םישנא יכ ריהזה הרובד .'דכו המיצעמ אל םיסחי
הרובדש עסמל תאצלו הגרדמה לפשל עיגהל אלש לכונ ךיא לבא .לגר תטישפ ,תוומ
?ינפל עגר ,עיצמ
3 . ךרוצה קופיס בלש לש העידיה לגעמ תומדב ,הלצה ןגוע להקל עיצה הרובד :
םשב ירטסוא ףוסוליפ ןיבל ,םדאה לש עדיה ןיב דירפמ רגידייה .רגידייה ןיטרמ
:םיקלח השולש לעב עדי לגעמ הנב רגידייה .היישעב ותוא שממל תלוכיה
א . עדוי ינאש עדוי ינאש םירבד
ב . עדוי אל ינאש עדוי ינאש םירבד
ג . עדוי יניאש עדוי יניא ינאש םירבד
י ,הרובד ימר לש ונורג ךותמ רגידייה עיצה ,חתפתהל תנמ לע לכל עיגהל ש
תא ריאתש ץוחבמ הרזעל םיקוקז ונאו םיעדוי ונניאש םיעדוי אל ונאש תומוקמה
.וניניע ינמיסב ונייחב האירקה ינמיס תא ףילחהל איה הז רביד םויקל ךרדה
"?יתוא בהוא אל ילעב"ל רובעל "!יתוא בהוא אל ילעב" רמול םוקמב .הלאש
יהל אלו תיביטקייבואה תמאה תריקחל תאצלו .תועבוקמה וניתועד לע עקת
4 . :יוזיחה בלש רבעמה יכ הרובד ריהזמ ,ןמאמכ ל םושיי ךילהת תויהל לוכי רגתאמ .
והז תשיכרו תונומא לע ,םילגרה לע ,תונקדצ לע רותיו ןוגכ םיריחמב ךורכה ךילהת
רתוי םייביטקפא םילכ .הלועפל הענהל םיבר םירקמב זוזל םינכומ אל םישנא
םהש דע םמוקממ ,תוומ ,ןישוריג ,לשמל :ענמנ יתלבה רבשמה בלשל םיעיגמ
הצורש םדא לכ רובע ,רתוי הלקו הטושפ ,תרחא ךרד ונל עיצמ הרובד .לגר תטישפ
ןה .ןמאמ הל שיש לגרודכ תצובק רואית לש ךלהמ ליבוה ימר :םייחב החלצהו יוניש
רציש עגרב ,זאו .ןמאמ אלל תופילאל עיגת הצובקש תעדה לע הלעי אל יכ המכסה
התיה ונלש םייחל הלבקהה ,בוט ןמאמ םע דובעל לגרודכ תצובק לע חצנל תנמ לע
ןייטצהל ונבשח ךיא ,ישיא ןמאמ ונל ןיא םא חצנל ונבשח ךיא :תמאב .הריהמ דואמ
יכ יזכרמה רסמב הז קלח םייס הרובד ?בוט ישיא ןמאמ אלל תויגוזבו הדובעב
.שרגמל תדרל ושוריפ ןמאתהל ןיב לדבהה אוה קחשמל תדרל ןיבל עיציב תבשל
."תא תושעל" ןיבלו "לע רבדל" ןיב לדבהה קוידב
5 . הלועפל האירקה בלש יפל ןומיאל םיכרד עברא םע תונורתפ הרובד קפיס הז בלשב :
.ותטיש

תליחתב ,תועפוהה תחאב היבאל הארק הנודמ .הנודמ השעמב םואנה תא םייס הרובד
ול התדוהו ולומ ךרב הערכ ,הכרד הדוהו המבל ותסורא/ותשורג תא הלעה ימר .הדלונש לע
.בוש וב הרחבש לע הל

דציכ :עוריאב רתויב הפיה קלחה תא תוריבעמ ןניא ,תוננגוסמו תויח ןהש ףא ,םילימ ,תאז םע
יפכ תואיצמה תא ולש להקל הנב ןאכמו תישגר תוברועמל להקה תא סינכה הרובד ימר
:התוא האור אוהש

שב שמתשה אוה להקל הנפהש תורישי תולא )הבוגתל יוריג םדוק םהל ונארקש יפכ( אל אוה
ךרד להקה םע םיישגר םירוביח השע ,תורישי ול הנע אל רשאכ להקה תא רגתאל ששח
?וארי ךלש םייחהש תנמאה ךכ :הלאשב בושו בוש שמתשהו ,ולש םינמאתמ לע םירופיסה
יסהו ,לגרודכ תצובק לע היגולנאב השעש שומישה םג :רזעל ול ויה ,רפיסש םימיסקמה םירופ
חיטמש בא לע טרסמ םיעטק ונל הארה אוה ,ולשמ םירסמ ףיסוהל חונ ול היה םהירחא
.םיקוזיחל קוקז אוהש םעפ לכב הער השגרה ול ןתונו ונבב תרוקיב
.ךרדה תכרב תא ותסורא/ותשורגמ שקיבשכ שייבתה אל הרובד ,ףוסבל
בוגת תונכת תארוק ינא הלא לכל אוה ביגמ להק יכ רמואה ,ישילשה רבידה יפ לע להקה תו
גיצהל ,ןכ םא ,איה עונכשה תונמא .םישדח םינותנ דוביע לש יביטינגוק ךילהתב אצמנה להק
לודג קוביח הרובד לביק ותאצרה ףוסב .ענכשמל יוצרה ןפואב ,רחא ןפואב תואיצמה תא
.האנהו םיקוחצ הברה ורכינ םלואבו ,להקהמ

ונחנא המ ונמצע רובע םשיילו הרקמהמ דומלל םילוכי

תוחישב עושעשב םימעפ הברה הטיבמ ינא .בטיה ותוא ןנכתל שיש רבד אוה עונכש
םדא תויהל םאה .המוד איה ןאכ הלאשה .שכרנ וא דלומ ןורשיכ הז המזירכ םאה תולאושה
.שכרנ וא דלומ הז ענכשמ ךא עונכש רשוכ םע דלוויהל ילוא רשפא :םירקמה ינשב הבושתה
תפש ,הפש :םדאה לש ותושרבש םילכה תא ללכשלו דומלל ךירצ ענכשמ שיא תויהל תנמ לע
.םינומה לש היגולוכיספב הנבהו לוגרת ,םירבדה ןוגרא ,ףוג
ףינהל ולש תלוכיה לע יומיד ןתנ ,ינווי סדנהמו יאקיזיפ ,יאקיטמתמה סדמיכרא רודכ תא
ירחא( ".ומוקממ םלועה תא זיזאו ןעשמ תדוקנ יל ונת" :רמאו דחא עבצא ףניהב ץראה
םע רבודה לש תורכיהה תובישח תא בטיה ראתמ ,ףונמה קוח )"ףונמה קוח" תא הליגש
הדוקנה תא אוצמלו ודי ףכ תא ומכ ולש להקה תא ריכהל ךירצ בוט םאונ .עונכשב ולהק
להקה תא ףינהל לכוי הנממ להקה תא בבוסל :רתוי תיראלופופ הגעב וא .עבצאה לע
.תחא עבצא ביבס
םירופיס ףוסניא דועו ישיא רופיס רפיס הרובד :עונכש לע ילש תונבותה תששל רוזחנ םא
בות( ענכשמ םאונכ הרובד םע תוהדזהה ךילהתב להקה תא ובריעש הנ 5,6 ) . שמתשה ימר
םירסמה תא ךופהל תנמ לע םיטרס יעטק השולשב הנבות( םיילאוזיול ולש 1 .) גולאיד להינ
הנבות( םינזאמה תופכ תא ליעפה ךכו תושיגר יכה תודוקנב עגנו להקה םע םיהדמ 2,3 .)
הנבות( ומוחתב "העד ליבומ"ל ךפה ,בושח יכהו 4 .) תמאב :תכיוחמה הבשחמה םע יתאצי
.ןמאמ ילב ונימי לש יתורחתה םלועב להנתמ ינא ךיא לעפ םסקה . !ופאש

קוידב יל חקל 12 תא בותכל ונממ שקבלו הרובד ימר לא תונפל ידכ ,האצרהה רחאל ,תועש
לכ םדוק ,זא .ברע ותואב רמאש המ לש חותינה – לעו ,יל תרבעש םירמוחה לע ,ימר הדות
ךכ ףתשל ןכומ היהי והשימש וילאמ ןבומ אל שממ הז .אשונב תוחיתפהו הלועפה ףותיש
.ותוא רקוחש ימ םע הלועפ
הנה דוגמא להיסח הדעת: אתם מחפשים אינסטלטור ובמקרה אתם עומדים‬ ‫בתור ושומעים המלצה של אדם לא מוכר לכם. "מנהיג דעה"‬ ‫כלומר אדם שעבורנו הוא דעה נחשבת בתום מסוים מבלי שיש לו אינטרס.‫ותחום בחיי הקהל.‬ ‫לפי תפיסתו של רמי דבורה. הוא זה‬ ‫המעורר תהליכים של חשיבה מחדש על הנושא עליו אתם מדברים. שהוא פורה ומפרה.‬ ‫המייעץ אין שום אינטרס מפורש לגרום לנו להתנהג כך או אחרת. או לאתגר את קהל המתאמנים על מנת ליצור "גירוי‬‫לתגובה" במהלך האימון.‬ ‫כאשר קהל מגיב לדבריכם. הצד המאשר שינוי‬ ‫בחיים. מאשר המלצה שתקבלו בפניה ישירה. מחיר יכול להיות מחיר פיזי (נניח להירשם לחדר כושר) ו/או מחיר פנימית/מנטאלית‬ ‫ברמת המחשבות שלנו. כך גם אנו מייחסים אמינות רבה יותר לפנייה אל מומחה בתחום. כי השינוי מתרחש מתוך התובנות של המקשיב על עצמו. לתמוך. רמי דבורה מגדיר זאת‬ ‫ היכולת כמאמן לשקף. רק אז הקהל שלנו ירצה בשינוי וגם יהיה מוכן לשלם את המחיר /לעשות את המאמץ‬ ‫הנדרש. אם איש מכירות של מאזדה‬ ‫ימליץ לי. שלא מתוך‬ ‫כוונה תחילה. למשל בפרסומות לחברת אינסטלציה‬ ‫בטלוויזיה. כאשר הקהל מגיב אלינו זהו סימן חיובי שהקהל שלנו נמצא‬ ‫בעיצומו של תהליך קוגניטיבי מבורך של עיבוד נתונים. הוא מבחינתי מנהיג דעה מתוקף כך שבעיני הוא‬ ‫מבין במכוניות ואין לו אינטרס אישי שאני אקנה דווקא מאזדה. הוא לא יכול להיות מנהיג דעה. תמיכה. על אינסטלטור מצוין – המלצה אקראית זו‬ ‫תהיה אמינה מספיק בעינינו כדי להזמין את האינסטלטור אלינו הביתה מבלי לחשוש שהוא‬ ‫רוצח סדרתי. יתכן והקהל שוקל האם לשנות התנהגות ולקבל את‬ ‫הסמכות שלנו כמומחים בתחום! לכן. דיאלוג אמיתי. למשל אם גיסי‬ ‫מבין במכוניות וימליץ לי לקנות מאזדה. שואל שאלות.‬ ‫חשוב לנהל דיאלוג ער ולשמור את הקהל שלנו במצב מגיב באמצעות שיקוף מצבים.‬ . או מתווכח איתכם – זה סימן שנוצר‬ ‫3. להניע.‬ ‫הצבת אתגר והנעה לתגובה. בהנעת קהל אמיתית אין צורך לשכנע את הקהל ולהלל אותי. של שקילת הבעד והנגד בכפות‬ ‫המאזניים הוירטואליות שלנו מסעיף 2.‬ ‫דיאלוג אמיתי ביניכם לבין הקהל שלכם. כשבאים ליצור תהליך של "גירוי לתגובה" בקהל שלנו. כאשר אנחנו מאמינים שלגורם‬ ‫4. מטרתנו היא כי בסופו של דבר הכף תיטה לצד שלנו. כלומר. אושו אמר פעם שהדלת‬ ‫היחידה שנפתחת מבפנים היא דלת השינוי.‬ ‫המרצה.‬ ‫בהופעה בפני קהל המצב הזה מעמיד בפני הדובר אתגר לא פשוט – איך ל"סנגר על עצמנו"‬ ‫מבלי להגיד פעם אחת את המילה "אני"?! איך לעורר אמינות מבלי לדבר על עצמנו באופן‬ ‫ישיר ו/או להלל את עצמנו?!.‬ ‫השכנוע המוצלח ביותר מתרחש בהיסח הדעת.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->