4

1

Mia ~,
II

(OlECT,A

,tt

0 I: M i ~At'

C i"

I

APARATE

D RADIO

CU TRANZISTOARE

tiDi;URA

iiNERETU1UI

©

OLE

C

T

IA

.. M

i

t N liN

D E MiN

A TIC

E"


GE0 RGE D. 0 PRE SCU

APARATE DE RADIO CU TRANZISTOARE

COPERTJ'.

DE

APDPEI

tON

DESENE

DEGIiI.

ILIESCU

EDITURA

TINERETULUI

DRAGl

TINERI

RADIOAMATORl

lata 0 nouii carte de radiotehnica. Citind-o CLl aieniie, veli in/e1ege particularitdiile moniajelor ca tranzisioare si va oeti alege, desigur, uri moniai pe care sa-l consituiii. Imi aduc aminte de copildria mea .. Eram ca fji ooi eniuziast radioionist. Dar emu alie timputi. Nu puteai gasi documeniaiia necesard lnielegerii radiotehnicii. Trebuia sa' te descurci singur, lucrind cu piese oechi, cu piese defeetuoase, zuirliie pe piata de eoncurenia tehnica a unor [irme strdine. In reoistele ce se intitulau 1}de radio", care na emu aliceoa decit un program de radio tnconjurat de reclame :;;i comentarii "senzafionale(( ell prioire La oiaia unor artisti, se gitseau aceleasi IJi mereu aceleasi scheme de aparate de radio cu galena, de receptoare La baierie ell o singura .Iampii", Din aceastn caued multi amatori au dimas En stadiui de incepdiori $i incetul cu incetul "s-au ldsai" de radio, Cu toate acestea, in acele timpuri, rlizbtitea din cind in cind glasal radioamaiorilor nostri, publicind experieniele lor personate. Acestor radioamaiori li se datoreazd multo Multi dinire ei scriu si azi peritru
'0 oi, fntelegind ca e de daioria sea din experienia acumulaid.

lor sa va tmpdrtasea-

doar amatori In timpul lor tiber, lucreazd, ciiesc $i creeazd cu acelasi entuziasm tineresc, dotitor de progres :;;i rezultate [rumoase.

preocupdri

Aldtur!

de ei actioeazd cadre iinere, care fie eli au

proiesionale

eM electronicd, fie ca sint

Ziua de miine va rectuta din uoi un numdr mare 'de ingineri, tehnicieni si muncitori electronisti. Numai de ooi, de ateniia cu care vii oeii ocupa de tehnica, depinde succesul uosiru In oiaid. In orice dome!!~~ de actiuitate ud. oeii orienta' par;ii. oett giisi spriiinul aparatelor electronice. De aceea, oricare ar fi prolesiunea pe care 0 oeii alege, cunoasterea electronicii vit va fi de mare ajutor. Astazi existd magazine spaiioase pline cu cele mai variate piese de radio, de cea mat bund calitate, riajoritatea fiirui construite in tara. E un. lucru imbucurdior si't lucrezi cu piese noi, curate, bune si iejtine. In reoistele noastre cu caracter tehnic apar scheme adresate irusepiiiorilor cit si auansaiitor .. Attt in Editura tineretului, cit si in Editura tehnicd au apdrut zeci de cdrti de radiotehnica si numiirul lor oreste nelncetat, 'de La 0 zi La alta. Aveti toaie condit~ile peniru a canaliza jorta uoastrii creatoare sp:e IXm succese ! ...Tranzistorui - expresie tipicd a tehnicii noi t Aparitie neasteptata si reooluiionara in tehnica ! Primele exemplare, ndscute acum 14 ani, au stirnit interesul specialistilor din toati: lumea. Prin muncii entuziasta, susiinuta, tranzistorui de azi tinde sa inlocuiasca tubul electronic pretutindeni. Dragi radioamatori, scopul lucrarii de fafa e de a vii pune in posesia unei documentaiii tehnice de basa pentru constructia receptoarelor cu. tranzistoare. de a uti perjectiona in elecironicd, iar 11.1.1. aeela de a va face sa cheliuiti inutii si de a oa descuraja. E bine sa stiii de La inceput ca si tranzistorul e 0 piesa de[eciabild, mai ales cind nu-l cunosii. Daca ii acorzi atentia cuoenita, iii ofera randan;eniul maxim, Radioamatorul modern nu se mai laudd, ca eel de pe timpuri, cu cite "Lampi" arse s-a ales din moniaiele [dcute, ci ell. numdrui de montaie coreet executate. Nu [aceii greseala condamnabiia de a incerca COnstruciia unui receptor cotnplicat, cu multe tranzistoare, aiita ureme cit nu sinteti obisnuiii sa lucraii cu aceastd piesa. Aieniie mai' ales' La 'sehemele ~u

am

mulie tranzistoare care par simple la prima uedere l Nu uitati : "grab a stricd treaba" ! Daca doriii sa realizati uri aparat cu tranzistoare, va rag citiii ca ateniie toatd luorarea de La prima La ultima filit $i de abia apoi sa incepeii ell. experimentarea eelor mai simple montaje. Stiu ca nu ueii opri La ele. Dar ele va vor tnoaia lucruri interesanie, [enomene care numai prin practicd pot fi inielese. N u [aceti greseala de neiertat de a treee direct La consiruciia unui montaj complicat, numai pentru ca oa aflafi in posesia tuturor pieselor necesare - le ueii distruge tara rezuliai. Nu uitaii ca insusirea oricdrei tehnici sau caliiicdri se obiine numai prin maned sustinuta. Un siat : nu vii limitaii numai La aceastd lucrare. Cititi tot ce gasiti in titeratura de speciaiitate t Multe probleme n-au [ost tratate En lucrarea de tata. in scopul simplijicdrii ei. Consider, totusi, eiL daca lucrarea va va face sa realizaii ooi insioa uti receptor eu tranzistoare si va va lnudia sa va orienicdi in Uteratura de specialitaie, atunci scopul ei este aiins. Spar [a lucru !

va

Autorul

6

ELEMENTE NOt TN ELECTRONIC'"

TRANZISTORUl

81 DIODA

Dezvoltarea actuala a: electronicii este bazata pe munca sustinuta a citorva generatii de oameni pasionati de tehnica. Acestia, lucrind zi de zi eu entuziasm, fie ca er au proiesionisti sau amatori, au trnbunatatit din ce In ce m ai multcele eiteva elernente carestan la baza censtructiei de aparate eleetronice, au experimentat scheme diferite, din care multe, in ziIele noastre, au devenit clasice. Tirnp de jumatate de secol raridamentul aparatajului electronie era. strtns leg at de dezvoltarea tehnicii vidului ~i imbunatatirea ca lita tii tuburilor eledronice. Toate efortur.ile erau indreptate numai 111 acsasta diree[ie, cind in anu! 1948 si-a fatut apari1i a primul tr anz istor. Desi prezerrta multe defecte, el a fost primit ell rnult interes de catre cercetatori. ell tirnpul, ei au Iacut din tranzistnr 0 pies robusta, iar dupa zece ani de la aparitia prlmului exemplar, tranzistoarele au inceput chiar sa concureze tuburile electronics, mai ales in construeria de apar atura portabila de mid dirnensiuni, radicreceptcare, rna~inj electronice de calculat etc. In rnulte domenii insa tubul electronic este de neinlocuit deocarndata, Cu toate acestea, aparitia unor Iipur! de nol dispozitive eleetroniec din familia tranzistorulul, face de pe acurn sa se intrevada posibilitatea Inlocuirii integrale a tuburilor electronice tn aparatura de orice fel, Deocarrrdata, aut tuhuril e electronice cit ~i ttanzlstoarele l!}i vad cu-

a

rninti de treaba ;>i citeodata lucreaza la un loc in montaje combinate. Tranz istorul prezinta 0 ser ie de avantaje fata de Iuburile electronice Astiel : n-are nevoie de tensiune de incalz ire pentru filament. este mult mai rnic decH cele rnai mici tuburi fabricate pina in nrezent, are I andament rldicat, mult mai bun decit la orice -t1!b e~ed~·onic cunoscut, rezista 1a orice trepidatii ~1 IO\:ltUrl, consuma puJtin curent l,>i are 0 dur ata de Iunctionare care depaseste citeva zeci de rnii de Ore. Totusi, tr anzistorul nu este inca 0 piesf ide ala, In~ru tt a~e ~l defecte. EI J~i schirnba car actetisticile In Iunctie de temperatura. are zgomot de fond dest~ [ de. mare, se distruge eu muIta. usurinta in caz ca se inverseaza polar itatea tensiunii de alimentare - lucruri destul de neplacute, care la tuburi le electronice moderne nu stnt sesizabile. Intrucit tr anz istorul este un dlspozitiv semicon-ductor, ne vern ocupa in prirnul rind de materialul de baza din care este coniectionat, de materialul semiconductor _ In electrotehnica sl in electronics stnt utiliz ate -doua tlpuri de materiale : izolatoare ~i conductoare In cazul rnaterialelor conducioare, Intre atorni, rnai ales in cazul metalelor, exista un mare nurnar de electroni liberi. Ei pot fi orientatl lntr-o anumita directie, ,i astfel, tree de ope un atom pe altul, dind nastere curentului electric. In rnaterialele izolatoare, intre atorni nu exista electron! liberi, deci prin ele nu poate circula curent electric. Semiconductoarele - din care cele mai cunoscute pSna azi sint germanlul ~i s.iliciulprezinta eu 'totul alt aspect: In stare pur a ele se cornporta aproape ca. niste izolatoare, cu alte cuvinte dispun de putini electroni Iiberi, In rnomentul in care li se ad auga impurita devin 11'1Sa bune conducatoare de electrieitate. Blneinteles, adausul de irnpur ita]i chirnice nu se face la intlmplare fiind obiectul unei munci incordate de laborator, deoarece a cantitate infima de impuritate po ate schimba in limite Ioarte

ti,

rnari car acter isticile serniconductorului. In cazul in care adausul de impuritate produce 0 aparitle a electronilor liberi Intre atomii de germanin, materialul astlel obtinut e denumit material semiconduct01- cu conductivitate electronics de tip "n" (negativ). In unele cazuri, adausul unui element chirnic in germanin sau siliciu produce un elect invers : nu numai ca nu apar electron! liberi, ci atornii cauta sa prinda cit mal multi electroni. Datorita acestui jenomen, trecerea unui curent prln semiconductor este de asemenea posibila, intruclt atomii mater ialului semiconductor prezinta "goluri" de electroni, din causa unei regrupari defectuoase a electronilor in jurul atornilor, ln urrna adaugarii unei impur itati, 'In caz se aplica un cirnp electric exterior unui asemenea material semiconductor, electronii externi stnt atrasl din "gol" in "gol", dind nastere unui curent electric. Semiconductoarele care prezinta acea-sta particularitate sint denumite vselniconductoare cu conductivitate piin gcluri" (conductivitate pozi'tiva) sau de tip "p". La Iabricarea rnaterialelor semiconductoar e se .acGrda 0 deosebita atentie obtinerii unei Ioarte mari puritati a rnaterialelor. atit la gerrnaniu ~i siliciu, dt si la substantele adaugat~ .drept ,,~,mpuritati", care produc tipul de conductivitate "n· sau "p". Aeeasta, deoarece doar un singur atom de substanta straina [a un milion de atorni puri poate modifica ioate proprietatile unui semiconductor. In tehnica actuala de producere a rnaterialelor semlcoriductoare, puritatea germaniului e mai buna declt 1/1 000000 OOO! Ca terrnen de comparatie se poate da cazul unui vagon plio cu boabe de grlu, intre care se un singur bob de neghins ! Introducerea impuritatilor care dau proprietati de conductivitate de tip, p" sau "nn constituie de asemenea 0 problema deosebit de delicate .. Substantele chirnice care produc conductivitatea "n" la germaniu stnt antirnoniul ~i arsenul, iar cele care produc conductivltatea de tip "p" stnt indiul :j.i galiul. In

ca

ana

10

11

cazul siliciulul. se adauga fosfor pentru a se obtine un semiconductor din grupa "n" si bor In caz di se doreste obtinerea um.i s~micon~uctor ;,p" '. Serniconductoar ele obtinute din ge:rmamu au calitati su perioar e, i'ntructt germa niul poate fi user puriticat. In schimb nu pot function~ pe te t~I?p'er atur i de 75 grade Celsius, caci se distrug. Siliciul este mult mai zr eu de purificat, dar per mite realizarea de semic~nc1uctoare ee rezista la temper atuti pe te 120 grade Celsius. Cercetarile actuale de laborator stnt orientate in directia gasirii unor noi materiale semieonductoare. Rezultatele eele mai recente au ar atat antimonitul de indiu carbura de siliciu, Iosfitul de indiu ~i arsenitul de galiu au insusir i deosebit de bune, asa dl nu este exclus ca in viltorul aprcpiat e.1e sa tnlocuiasca germaniul ~i siliciul. Irnpuritatea adaugata unui semiconductor pur iiicat pentru a-i da coriductivitate prin goluri e numita acceptor. lmpuritatea care permite obtinerea conductivitatii prin exces de electron! poarta nurnele de donor. Or ice semiconductor are eel putin doua zone cu conductivitate diferita, obtinute prin tr atare a semicoriducterului CLl substante donoare ~i acceptoare, obtinindu-se intre ele 0 zona extrem de subtire care separa net portiunile tratate cu impurita ti, Aceasta zona, alcatuita din semiconductor pur, prezinta 0 rezistenta electrica mare. Sub actiunea unui cimp electric extern, ca re trece de 1a semicondudorul ell goluri 1a semlconductor ul eu conductivitate electronidi, zona de mijloc se aubti azji. Prin aceasta rez istenia ei scsztnd, curentul trece cu usurinta. In cazul aplicsrii unui ctmp electric in sens invers stratul din mijloc se tngrcasa, reaistenta lui create la 0 va-

ca

prezentind acum caracteristicile unei substante izoIante. Aceasta tususire a semieonductoarelor ofera posibilitatea construirii unor dispozitive red resoare, bazate pe conductivitatea unilater ala a cristalului.
12

lcare Ioarte mare, serniconductorul

in totalitatea

lui

Intr-adevar, cind se aplica 0 tensiune alternativa unui cristal de germaniu sa~ si~iciu c':, zone ~e conductivitate "p" sl "n", el lasa sa treac~ n uma1 alternantele de 0 anurnita polaritate, supr~mmd pe c~le de polaritate inversa. In. acest Iel sint C?nstruLte cele mai simple piese semlcon~uct?are - diodele ell germaniu - Iolosite la dctectie ~l redresare de curent alternativ. . Dupa Ielul coristructiei dio~ele ~u g.ermann~ slnt de doua Ieluri :. pundif~rmef?l~ Ctl. jOnc_tlUne: DlO.deh~ punctiforme (fig. 1). sint alcatuite dintr-un cristal de germaniu ell conductivitate electronics (n), pe a carui supraiata este aplicata, printr-un procedeu chirnic 0 pelicula subtire Fig. 1. - Sectiune prtntr-o cu conductivitate prin godioda punetttorms. luri, pozitiva (p). Pe aceasta pelicula se sprijina. . virlul aseutit al unui ae metalic .. Aceste ~lOde cu crista] au fata de tuburile electronice 0 sene d~e ~vantaje, Astiel, ele n-au filament pentru rn.calzrt, slnt gata oric:ind de lucru, all durata de iunctionar e Ioarte mare, Iunctioneaza cu randarnent foar!e ~.uo chiar la irecvente de sute ~i mii de megaherti, fiind utiliz ablle tn or ice schema de detectie de amplitudine sau Irecventa, atit in receptoare de radio crt ,,1 in televizoare sau aparate de masura. Diodele cu [onctiune (fig. 2) slnt fabricate din tr-un monoeri tal de gerrnaniu cu conductivitate electronics (0). Pe una din supr aietele lui se aplica 0 Fig. 2. ~ Secliune pr intr-o bucata de indiu. Prin adiodii cu jonctiune. ceasta, indiul difuzeaza p a rtia 1 in crista luI de ger· rnaniu, dizolvind 0 mica parte de germaniu ~i productnd 0 uprafata de conduciibilitate pozitiva (p). Cele doua zone de contact alcatuiesc un ansamblu
A
A'

13

redresor, denumit dioda cu jonctiune. Suprafata de contact Hind rnult mai mare decit la dioda punctiforma, eu dioda cu j onctiune se pot redress cur ent i de vaIoare mult mai mare. De aceea diodele cu jonctiune se utilizeazii in mod eurent ca elements de redresare pentru alimentarea radioreceptoarelor si televizoarelor, Randarnentul 101 este conditlonat de frecventa tensiunii de redresat, care in acest caz n~ trebuie sa' depal,>easca citeva zeci de rnii de berts

(hg. 3).

'

Fig. 3. -:-. 0 ~io~a cu j.onc~i,une nru 27, 0 dioda punctiiorma ~I 0 dloda rniniatur a 1l l)l\, tot de tip punctiform.

.u 25

A~it dioda pU,netiforma cit ~i cea cu jonctiune, construite pe baza de germaniu, functioneaza normal la temperaturi sub 40°-50° Celsius. De aeeea trebuie luate 0 serie de rnasuri pentru a fi Ier ite de Inc.alzire, fapt care duce la 0 inrautatire a proprietatiler lor de lucru. Pentru Iunctionare la temperaturi ce depasesc + 100° Celsius, se utilizeaza diode cu cristal de siliciu; metodele de fabricatie slnt simiIare celor eu cristal de germaniu.
1~

Pentru ca in timpul Iunctionarii diodele ell [onetiune Sa I1U se incalzea ca tn mod exagerat, se iau a serie de masuri. Cele mai eficace sint urrnatoarele: se evita supratncarcarea lor, prin montarea in serie sau in par alel a mai multor diode (primul caz se Ioloseste ctnd tensiunea de redresat e rnai mare declt tensiunea adrnisa de 0 singurs dio da ; al doilea dud Iiecare dioda nu suporta curentul cerut de montaj), echiparea diodelor redresoare cu aripioare de racire conlectionate din cupru, bronz sau alarna, care au rol de radiatoare de caldura f?i,. in sfir$it, indepartarea diodelor de piesele rnontajului care se incalzesc (tr ansforrnator, rezistente tuburi electroniee): In aceste conditii de Iunctionare, .. prin elirninarea iactorilcr interni si externi de Incalzire, diodele ell jonctiune au un randament mal bUD decit diodele eu filament (tuburi electronice) f?io viatii incornp ar abil mai lunga. Tr anzistorul este tot un dispozitiv electronic, bazat pe utiliz area cr istalului semiconductor de ger-· maniu sau siliciu. Electrozii lui au denurnirea de : colecior baza $i erniter, indiferent de tipul construetlei, care poate fi punctiiorma sau cu jonctiune -ea la diode. Primele til uri de tr anzistcare, cele punctilorme (fig. 4 a). au aparut to anul 1948. De!Ie oa reee construct! a lor este delicata, au randament slab, zgomot mare d€ fond (Itstit) si se defedeaza user, au 0 utilizare resB trinsa. Dear la masiniie electronice de ea lcul, cu Fig. 4. - Sectiune prin tranIunctionare in irnpulsuri, z istoare: A - tr anz istor punctilorm; B - tranztstor cu jone-au in momentul de rata 0 tiune. utilizare destul de irnpor-

tanta.

Studiile efectuate asupra diodelor cu [onctiune, tncepute in anul 1950. au dus la objinerea tr anzlstoa-

15:-

relor eu jonctiune (fig. 4 b) .. In trartzistoarele cu jonctiune, se utiliz eaz a jonctiuni de tip "pnp" ~i , npn" (fig. 5). Din aceasta cauza :;;i tranzistoarele respective stnt denum ite, pe

rele cu jonctiune se pot iabrica ~i cu siliciu, prin utiliz area impuritatilor care le dea fie tipul "pnp" fie "npn". Avantajul tranzistoarelor cu siliciu este

sa

scurt, ,;pnp" si "apn". Construciiv, tr anzistoa rele ell jonctiune slot a Icatuite

FIg. 5. - Schema :;;i simbolul tranzlsloarelor tip "npn" ~i "pnp".

de baza, iar supraletele later ale au functiile de ernlter $i colector, avlnd coriductivitatea de tip "p". Fiecare din aceste zone slnt legate prin conexiurn subtiri la cite un conductor ce lese din interiorul cufiutei de prolectie, prin niste perle izolatoare de sticla. Conducto arele sint lungi de 25-40 mm :;;1 servesc la legarea (fig. 6) tr anzistorulul In mentajul electronic. De obicei unul din conducloare este legat chiar la corpul cutiutei tranztstorului, legtndu-se fie baz.a fie colectorul, Cu toata sirnplitatea aparenta, tranzistor ul cu [onctiune este 0 piesa care cere multa preciz ie In executle. Astlel, cele doua jonctiuni trebuie sa fit; perfect axate, grosimea cristalului cit rnai midi, colectorul sa aiba 0 supraiafs dubla de supraIata emiterului, cele doua jonctiuni sa fie precis pa-

descr isa 1a diodele cu jonc1:iul1e ~i anume, pe doua dill fetele opuse al cristaluIui se aplica dcua bucatele de indiu, care diiuzeaza prin germanin producindu-se tr ei zone de conductivitate. Zona central a cu conductiviiate "n" are rolul

dintr-o cuttuta ineh isa errnetic, facuta din metal, material plastic sau ceramics. uneori din sticla. in care se aHa un cristal mit de germaniu, care in masa lui prezinta zone diferite de conductibilitate. Aceasta se obtine prin metoda

Fig. 6. -

Tr aneistoare

ell jonctiune

de produclie

sovietica.

acel a grade maniu

+

pot Iunctiona la temperaturl de peste + 100 Celsius, pe cita vreme tranzistoarele cu gernu pot suporta 0 temperatura mai mare de 500 pln.ii La + 75°C. De obicei tranzlstcarele eu siliciu se construiesc de tIP "npn". lata cum Iunctioneaza un tranzistor de tip "pnpl' :

ca

rata

Intre emiter ~i baza, datorits contactului doua zone cu proprieta]: de conductie dllerita,

intre

Tranzistoarele de tip "npn de gerrnanlu cu conductivitate rea zonelor "n" se utiliz eaza

ralele.

utilizeaza un cristal "p"; nentru obtinebismutul. Tr anzistoa-

exista 0 dilerenta de potenVal ca si aceea care ia nastere prin atingerea unor metale diferite Din cauza acestui potential de can ad, rezistenta jonctiunii e te Ioarte mare si de aceea rin ea practic, nu trece curent. Dad pe baza se aplica un curent de po:2 - c. ns

16

17

larizare de valoare midi, eu scopul cornpensaru potentialului de contact, rezistenta jonctiunii se micsoreaza ~i stratul rezi tlv - denumit si str at de baraj - t~i va schirnba rezi tenta in functie de curentul de pol arizare aplicat. Este user de tnteles ca d aca se adauga curentului de polarizare uri curent alternativ rezistenta jonctiunii baza-emiter se va modifica, urrnar ind alterriantele urentului alternativ ; cu alte cuvinte ~i In circuitul emiterului va circula un curent pulsatoriu, electronii liber i fiind pusi In rniscare de catre curentul colectorului. Ca sa se obtina amplificarea curentului alternatlv aplicat rntre emiter~i baza, e necesar sa se lege colectorul la 0 sursa de curent continuu, printr-o rezisienta de sarcina, sensu! curentului de alimentare Iiind astfel ales lnclt sa nu se obtina rezistenta di recta de t recere a curen tul ui prin j onctiunea colectorului, ci 0 valoare mare a acestei jonctiuni. In cazul tr anz istorilor "pup", se aplica totdeauna pe colector rninusul sursei de al imentare _tensiunea de poi ariz are a bazei fiind tot negativa. Curentul tn circnitul colectorului depinde de tensiunea aplicata Inl re colector si baz a :;;i de .rezistenta jonctiunii colectorului. De asemenea, ea depinde In cea mai mare masura de potenlialul de pol ariz are aplicat bazei. Dupa cum -a vazut mai inainte, prin trecerea CLl rentul ui prin jonct i unea dinlre erniter $i baza, rezisienta str atului dintre cele doua zone cade ~i deoarece grosimea str atului zonal al baze i e foarte redusa (de ordirrul micronilor ) , se produce ;;1 0 micsorare a rezistentei locului un de se face jonctiunea circuitului .col ectcr-baza. In ace t Iel, schimbarea cureritului care treee prin jonctiunea emiterului duce la 0 schimbare a curentului ce parcurge jonctiunea colectorului. r ntrucit rezi tenia de sa rcina p [asaI5: in circuitul colectorului este rnult mai mare decit r zi tenta erniterului, colectorul fiind alimentat de altfel :;oi eu 0 tensiune mult rnai mare decit circuitul

emiterului, in tr anzistor are loc 0 amplificare de putere de citeva zed sau sute de ori. Arnplificarea se consider a din punet de vedere al puterii, pentru di orice tr anzistor este, spre .deosebire de tuburile electronice, un consumator al puterii de amplificat. Cu alte cuvinte, tn circuitul emiterbaza, care prezinta a rezistenta mica, se consuma energie, putere, din sernnalul de amplificat. De a~ ceea se considers arnplificarea In putere sau 1!1 eurent. Bineinteles, pe rezistenta de sarcina la puteri dilerite consurnate din b aterla de alirnentare are lac ~i 0 cadere de tensiune. Astfel, tranzistorul este un translormator de putere pe baza de rezistente semiconductoare, De aceea chiar numele de tranz istor i-a lost dat din prescurtarea denumirii de "transformator de rezistenta '. Tr anzistoarele de tip "upn" sint alirnentate pe colector 1?i pclarizate pe baza cu tensiune pozitiva. Intrucit s-a staruit asupra Iunctionarii ttanzistorului cu jonctiune, unde explicarea Iunctionarli era m ai usoar a, vom reveni asupr a functionarii si constructiei tranzistorului punctiform. care uneori rnai este utilizat in unele montaje. Tr anzistorul 'punctiform este alcatuit dintr-un cr istal de gerrnarriu cu conductivitate electronics ("n")., care are rolul de baza. Pe supraiata cristalului slnt presate doua ace de contact Ioarte subtiri, cu a distanta tntre ele de crtiva microni sau zed de microni. ClI ajutorul unei rnetode speciale de lucru. se depune In jurul celor doua ace cite 0 zona de eonductivitate prin "goluri". Intre eele doua zone de conductivitate "p" se afla 0 zona sub tire eu con-

ductivitate

"n" a cristalului,

care alcatuieste

baza.

Cele doua ace Functionarea lara functionar tajul principal la prezinta picofarad care prezinta

ca

au rolul de erniter si colector. tr anzistorului punctiform este simiii tr anzistoarelor cu jonctiune. Avanal tr anzistotului punctiform este acea capacitate foarte mica sub un de trarrzistoarele cu jonctiune, capacitati relativ mad tntre electrozi.

rata

18

19

Fiil1ddi timpul de trecere al electronilor - tranzitul, cum. rriai este denumit - prin semicondudoare este mult mal mare dedt prin vid, ca 13 tuburile electronice, stratul de dernarcatie dintre zonele de contact, cu cit e rnai gros, produce 0 intirziere a Irecventelcr tnalte f?i de aceea 0 data eu ingrosarea str atului apare 0 HUere a Ir ecventelor inalte. De aceea distanta dintre zone iiind Ioarte mica la tranzistoarele punctiforrne, caracteristica lor de freeventa e rnult mai buna decit 1a tr anzlstcarele cu jonctiune. Totusi, datorita deficientelor lor, expuse in cuprinsul capitclului, sint utilizate din ee in ce mal putin, Iabricatia lor fiind pe cale de disparitie. Industria moderna de tr anzistoare produce noi tipur i, derivate din tranzistoarele cu jonctiune ~i anurne tipurile bazate pe difuzia, la temperatura inalta, a irnpuritatilor utile in masa cristalului de germaniu. Acestea sint tr anzistoarele de difuzie ,drift" sau tipurile de "supratata-bar.iera", in care se depun prin electroliza zoneLe erniterului si colectorului pe 0 pHicuta de cristal de germaniu subtiats prin erodare, care ~i 'in ace t caz joaca rolul de baza (fig. 7). Datorita defectului lor principal, ~i anume tlrnpului indelungat pe care II depun electronil

tranzistoare 1e punctiiorrne pot functions plna la 0 ir ecventa de maximum 10 megaherti, cu 0 putere de maximum 50 miliwati, Tranzistoarele cu jonctiune se fabrica tntr-o gama Ioarte variata, cu puteri Intre 25 miliwa ti si 100 watt. iar lirnitele de Ireevente corespund eu maximum 20-50 megaherti pentru tranzistoarele de Ioarte mica putere, l?i 5-10 kiloherti pentru tranzistoarel€ de mare putere, care pot fi utilizate doar in audiofrecventa. Tranzistoarele cu difuzie "drLft"functioneaza satisfacator plna in gam a undelor ultrascurte, neadrnltind dectt puteri foarte mici, sub 50 miIiwati. -

---

P'ARAME'fR1I

TR.ANZISTOARELOR

.

zistoare

Fig. 7.- Sectiune printr-un tranzistor de difuzie.


E~~
q

fiJ(OO
c

pentru a circula de semiconductor,

in cristalul fie germaniu

I

sau siliciu, nu orice tranzistor poate functioria la Irecvente mario Pe c1'ta vreme tuburile electronice pot amplitica si oscila In gamele de unde medii . :,?l scurte indiierent de tipul

.
zistcare de constructie

constructiei,

doar

unele

tran-

speciala pot lucra tn gamele de uncle medii si scurte. In special in gama de unde scurte, tranzistoarele produse pina In mo~entul~ de fa.t~ au 0 putere Sc8 zuta , neputind fi utiliz ate in ernitatoarele de radiodifuziune. In general

Tehnologia actuala nu perrnite sa se obtina tr artidentice, chiar din aceeasi grupa, sub aeeeasi denumire, intrucit fabricarea lor este mult mal dificila decit prcductia ~buril(jr electronice, De aceea, se admite ca de la un tr anzistor la altul, din aceeasi grup?, sa existe rnici diierente ale car acteristicilor. In urma probarii tn fabrica producatoare, Ia sfirsitul ciclului de fa bricatie, tr anzistoarele sint selectionate qi impartite In grupe, In caz prezinta dilerente care nu pot trece de anumite limite fixate pentru categoria de baza. Datele Indicate in tabeJele de tr anzistoare indica totdeauna Iirnita inlerioara in ca re se pea te incadra tranzistorul respect iv, care in realitate prezinta totdeauna eel putin un surplus de 10% din valorile indicate tn tabele, Ca si tuburile electronice, tr anzistorul prezinta anurnite car acteristici, denurnite pe scurt par arnetr i, care pot fi rnasurati ~i care ar ata posibilitatile de folosire a tranzistorului. In momentul de fata se utilizeaza rnai mu1te criterii de apreciere a tranztstoarelor. Cele ce iniereseaza In mod deosebit pe arnatori sint urrnatoarele :
I

ca

20

21

leo - curentul initial de coleetor - rnasur at la tensiunea norrnala judicata de falbrica si 1a + 20°C _ indica rezistenta inversa a jonctiunii colectorului; E, sau Uc. - tensiunea norrnala pe colector : Eo m"'" sau U 0 "'.x - tensiunea maxima adrnisa de colector; . J ",ax - intensitatea maxima adrnisa de colector; a (alfa) - amplificarea in curent rntre emiter si colector. La tranzistoarele eu [onctiune Iactorul alia este mai mic decit 1, masurarea Hidndu-se la freevents de 1 000 herf ; FIX --:- Irecvenja la care Iactorul alia scade la 0.7 din valoarea pe care a ave a la 1 000 herti. Acest factor limiteaza utiliz area rnajoritatii tranzistoarelor In r adioirecventa ;_ I (J (beta) amplificarea in curent tntre baz a ,1 f colector, rnasurata la 1 000 herti ; NF sau F,gomot zgomotul de. fond (Itstit) introdus de tranzistor. Se exprima ca un raport In decibeli, intre tensiunea de zgamot existenta la intr area tranzistorului si cea cule asa la iesir ea lui; C, - capacitatea colectorului ; T""." - temperatura maxima adrnisa de tr anzistor' puterea eare poate Ii disipata pe colector (la + 20 Celsius). In afara de acesti parametri se utilizeaza tn mod curent asa-numltil "parameiri hibrizi". Scopul lucr arii de fata Iiind doar de ordin practic, de a da posibilitatea amator ilor incepatori ~i de prega tire rnedie sa-~i construiasca apar ate de radio cu tr anzistoare, cuncasterea par ametrilor de baza a tra [1zisfoarelcr este suficienta pentru scopul propus.
0

CUM SE MONTEA.ZA TRA.NZISTORUL

SISTEMEl£.

DE MONTARE

ALE TRANZISTOARELOR

In figura 8 sint ariHate cele trei Ieluri de montari posibile ale tranzistoarelor, alaturi de schemele €chivalente cu tub electronic. Aceste feluri de montare se uttlizeaza in diversele scheme, unde tr anzistorul hmctioneaz a ca amplificator in curent continuu, audrotrecvenla sau radiofrecventa, ca oscilator

P: -

b

0

Fig. 8. - Sisternele de rnonlare ale tranz.lstoarelor ~i echivaLenta C'U Ielul de montare al tuburilor electronice.

san element de comutare. Pentru simplificare nu sint figurate circuitele specilice scheme lor respective ~i sursa de alimentare.

23

Schema ell erniter Ia masa (a) e analoaga Ielului obisnuit de mont are a tuburilor electro-nice. Sernnalul de intr are esle trirnis intre baza ~i emiter. iar semnalul arnplificat se culege intre colector :;;i Schema CLl baza la rnasa (b) e simil ara schernei in care tubul electronic are grila de cornanda legata l a rnasa, schema utilizata uneori in unele montaje speciale. Semnalul este trimis in tranzistor intre erniter si haz a, iar semnalul amplificat se culege intre colector ~i baza. Acest tip de montare era utilizat la tranzistoarele pundiforme; azi e Iolosit din ce in ce rnai r ar. Schema de montara cu colectorul la masa (c) e echivalenta schernei ell tub electronic in careanodul e montat la rnasa. Sernnalul de intrare se trimite intre baza si colector, 'iar sernnalul amplificat se eulege intre erniter ~i colector .. Schema echivalenta eu tub electronic este cunoscuta sub nurnele de repetor catodic. Dintre toate aceste scheme de montare, se utilizeaza in mod curent primul caz - schema eu emlterul la rnasa - care of era mu1te avantaje. Pentru 0 mal buna intelegere a calilatilor oferite de iiecare din cele trei modurl de montare, prezenSchema
Tipul rului

Uim datele

comparative

ale

celor

monl are, realizate

cu tranzistoare

trei sisterne existente.

de

erniter.

Rezistentele de intrare sl iesire date in tabela stnt valabile nurnai pentru lucrul tn audiofrec enta. Datele din tabela pot Insa sa se schirnbe in Iunctie de va lorile pieselor uti lizate. Tranzistoarele cu jonctiune pot fi Iolosite cu sueces in toate trei variantele de rnontare, pe cita. vreme tranz i toarele punctilorrne nu pot Ii utiliz atedecit in schema ell baza la masa .. Deoareee In lucrarea de fata se descriu rnontaje usor de realizat, toate schemele prezentate, tn scopul asigurari] unui maxim de randarnent, sint tipul ell ern iter l a masa, utiliztnd nurnai tranzistoarele eu jonctiune, Acestea prezinta avantajul de a lucr a cu tensiuni mid de aliment are - intre 1.5 ~i 12 voltiputiridu-se obtine bune rezultate st Cll tensiuni de alimentars a colectorului de ordinul milivoltllor. Tranzistoarele punctiforme nu permit deeit utilizarea unor tensiuni destul de mari - Intre20-.50 vol]l - si au randament slab. De aceea, In apar atele de radio construite de amatori se preiera, la fel ca l?i Tn realizarile industrials, utilizarea tran

de

zistoarelor

eu jorrctiune,

tranzisio-

Re~isterLJa Rezistenja
de intrade iesire; ohmi

Amplifi-

re ;"
ohmi

care in puiere;
decibeli

Puierea de tesire; miliwa( i AUNTIE LA MANIPULAREA

TRANZISTOARELOR!

Erniter rnasa Baza la rnasa

la Jonctiune Punctiform Jcnctiune

3DO~ IOOJ 150-400

5000100000

30~5D
IEi~25

101000 10-75
IO~50

500050000 30~1 000 100000500000 100000300000 100020000

20-30 12-15

Colector

la masa

Jonctiune

~

Tranz i iorul este 0 piesa delicate. De aceea amaiorul trebuie s-o manipuleze eu grija. AWeJ asa cum se 111{tmpla. de multe ori incepatcrilor nei ni[iaji, pie a se strica de la lnceput. lata, In continuare, citeva siaturi utile de care arnatorul trebnie neapar at seama cind pilsesle la reallzarea unui aparat eu tranzistoare,

sa tina

2&

Tranzistoarele nu se vor plasa niciodata 11nelectronice san rezistenle care se .lncalzesc puternic. Piasa rea ltnga tuburi electronice cu alimentare la baterie este admisa, tuburile respective nedegajind caldura sesiz abila in timpul func1ion.1r1i. 2 -- Tranzistoarele nu vor fi plasate sau scoase dintr-un montaj aflat sub tensiune. Ctnd se Iac schmbari in montaj, totdeauna se va lucra Hira bateria de aliment are. 3 - La electuarea de lipituri in rnontajul cu tranz.istoar e, e va observa ca ciocanul de lipit fie 'izolat fapi 'de retea, Se va scoate legatura cu pamin-. tul din menta] (daca are) .. Se va deconecta sursa -de alimentare. Lipirea tr anzistcarelor se face prefer abil cu cior anul de lipit Iierbinte, scos, in momentul Iipirii. din priza. Lipitura se va face rapid, cu un .aliaj contintnd mult cositor. Nu se va starui asupra aspectului lipiturii, fapt care duce la tncalzire preInngita, deci la distrugerea tranzistorului. Piesa sau cosa unde se lipeste tranzistorul va fi in prealabil .cositorita. Sirrnele tranzistorului vor fi tinute in rnomentul Iipir ii ell un cleste plat, care absoarbe caldur a, Se poate construi cu usurinta un sunt termic dintr-o clerna .croccdil" (fig. 9), piesa care usureaaa mult montarea tranzistoarelor :;;i le cruta viata. 4 - Nu se adrnite in nici un caz incarcarea unui 'tranzistor eu 0 putere ce depaseste puterea maxima 'pe care a poate da. 5 - Nu se adrnite iunctlonarea tranzrstoarelor 1a tensluni rnai mari deeit cele indicate in tabele. 6Montajele cu tranzistoare nu vor fi plasate llngil. sobe tncalzite, llnga calorifer, direct pe nisip tmierorntat (pe plaja), ltnga motoare de mctocicleta sau automobil. 7 - Nu se va desface, din curiozitate, nici un tranzistcr. Stricarea errnetizarii cutiei lui duce in scurt timp la distrugere, din cauza umezelii,

{

ga tuburi

1-

8 - La conectarea sau schirnbarea batenet unui montaj cu tr anaistoare se va observa cu str ictete sensul polaritatii; la polaritate inversata se distrug toate tranztstoarele din montaje.

sa

C(OCAff

as w:,;r

Fig. 9, -

Constructia

sl utilizarea

suntutul termic.

9 - Tranzistoarele nu vor fi supuse la solicitari mecanice exagerate, la lovituri puternice ~i vihratil prelungite. 10 - In caz ca arnatorul poseda un tranz istor de pe care s-a sters indicativul, tr ebuie sa stabileascs dad este de tip "p.np" sau "npn", altfel se poate distruge in cursul experientelor. II - Se va ac.orda 0 deosebita importanta tensiunii de polarizare. 0 tensiune exagerat de mare a pulariz arii duce Ia distrugerea tranzistorului. De aceea, la punerea in Iunctiune a oricarui montaj, se va incepe incercarea cu ten iuni de polarizare mici, crescindu-se treptat pina la stabilirea regimului optim de functionare. 12Tr anzistoa rele mcntate In cutiute de protectie transparente sint sensibile la lumina ~i trebuie Ierite de lumina puternica (cazul tranaistoarelor 50vietice din grupa ITl). 13 - In cursu! operatiilor de probate, masurare ~j mont are. nu se permlte depasi rea puterii maxime disipate de colector si erniler. 14 - Nu se perrnite scurtarea sirrnelor de conexiune ale tranzlstorului din "motive estetice", pen'1.7

26

tru ca In mornentul

Iipirn tranzistorului

In rnontaj,

conexiunile scurte transmit foarte usor caldura datii de ciocanul de lipit, nu admit Iixarea unui sunt termie, iar tranzistcarele se distrug prin caldura. De asemenea, IlU se adrnite eiectuarea de lipituri In apropierea irnediata a tr anzistoarelor sau pe sirrnele lor, aproape de corp. Teate aceste instructiuni de manipulare a tr anzlstoarelor sint valabile si pentru diodele serniconductoa reo In rnontajele experimentafe este de dorit ca tranzistoarele sa nu fie lipite cu cositor, ci fixate fie prin legare (rasucire a strmei) , eel mai bine prin mule ell surub. Nu se va rasuci prea mult strrna de conexiune a tranz istoarelor, pentru di se poate rupe. In nici un caz tranzistoarele punctif:orme nu se VOl' Iipl la capete cu eositor, ci se va coniectiona un soclu (cazul tranzistoarelor cu picioruse). La fixarea dive.rselor piese in menta] se va verifica cu atentie daca ele au valoarea ceruta in schema ~j dad sint de bun a calitate (condensatoarele de cuplaj, electrolitice si ell hirtie sa nu fie clacate, rezislentele sa aiba valoarea prescrisa}, altlel tranzistoarele din circuitele aferente se distrug. De asemensa, se va ~ine searna de pol aritatea condensatoarelor electrolitice si de izolalia sirrnei ell care se face cablajul. Inainte de punerea 111 Iunctiune a oricarui mentaj, dupa terrninarea lui, se va verifica minutlos schema pentru a se constata ~i inHi1ura orice gre!?eala. Nu se va lucra niciodata in conditii de zgomol sau enervate, majoritatea rezultatelor obtinute tn asem. nea conditii Hind doar stricarea pieselor si a tranzistoarelor. E preier abil se lucreze in lin; te pe etape, eta] cu eta] 1a rnoni area unei scheme mal complicate fikindu-se 0 planificare pe zile, tnceptnd eu pa riea mecanica.

METODE

DE ASAMBLA~E

$1 MONTAJ

Fata de metodele de asamblare devenite clasice in constructia apar aturii de receptie cu tuburi electronice, montajele eu tranzistoare pot fi mult rnai usor asamblate, prin eliminarea sasiului metalic, fiira de care un menta] modern cu tuburi ar fi greu de conceput, In genere. montajele cu tr anzistoare se asambleaz a pe 0 placa subtire de material izolant, de obicei textolit sau pertinax. In iigura 10 este aratata 0 placii de pertinax, perfor ata, pe care rnontajul eu tr anzistoare poate Ii eu u~urinta construit. Pentru realizare practica, se ia 0 placa de pertinax, textolit sau tn Upsa carton electrotehnic gros de 1-2 rnrn, lacuit pe ambele fete cu selac, cu dirnensiunile in Iunctie de rnontajul de construit t;>i de piesele disponibile. In placa se practice ell ajutorul

Fig.

10. -

Placa de rnontaj ~i rno Jul de asarn'ilare

al pleselor,

sa

28

I

borrnasinei, dupa 0 mar care ~i 0 punctare tu dornul, a retea de gauri distantate Inl re ele ell 5 mm, diametrul galll"i!or iiind de 1 mrn. Pe aceasta placa montajul e po ate face cu rnulla ~urinta. fixindu-se piesele - conden atoarele, r eztstenlele, bobinele, tranzistoarele - pe Q parte, iar conexiunile pe par tea cpu a. Prin utilizarea unei asernenea plaei perforate, rnontajul oricarui apar at cu tranzi toare devine 0 ocupatie deosebit de placuta ;;i 29

user de electuat, tntructt piesele se fixeaza Hira diIicultate. Pentru obtinerea UTIU] gabarit redus, rnontajul se poate face ill jurul magnetului dihrzorului utilizat. In acest scop placa de menta] va avea dimensiunile egale cu diarnetrul diiuzorului. Tn caz diluzorul e eliptic, dimensiunile 'lor Ii egale cu cele doua diametre ale suportului rnembranei. In mijlocul placii perforate se face 0 gaura mare prin care sa pcata trece magnetul difuzorului (vezi iigura 88). Cu excepjia acestei portiuni, rnontajul se poate tntinde pe toala pl aca perlor ata, obtinindu-se un ansamb lu compact de dimensiuni dictate doar de gabaritul diiuzorului utilizat. Felul de efectuare a conexiunilor este ar atat in figura 10, sistern care asigura 0 buna calitate a lipiturilor. Tranzistoarele se vor lipi ultimele in menta]. Lipirea lor se va face repede, cu ajutorul unui ciocan fierbinte, utiliztndsuntul terrnic si udind imediat lipitura cu 0 pensula de acuarela rnuiata 10 apa reee. Nu se va starui asupr a lipiturilor la eonexiunile ce. ies din tranzistoare intrucit 0 lipit';1ra migjiloase conteaza mai puti~ decit un l ranzistor GU cnstalul top it ! Inainte de executa rea unei scheme in forma dennitiva, mai ales clnd e verba de scheme experimentale, care nu dmln construite in mod definitiv, cf reprezinta doar 0 etapa de tranzitie in drumul pentru cuncasterea Iunctioriarii montajelor cu tranzistoare, este necesar, pentru a se face econornie de timp si de material, ca montajul respectiv sa fie asarnblat In forma experirnentala. Montajele experimentalecu tranzistoare se pot face la repezeala si pe masa de lueru prin legarea pieselor, in loc de lipire eu cositor (fjg. 28). Metoda aceasta e Insa defeetuoasa, deoarece, ln graha, montajul desfasurat pe masa poate suferi atingeri accidentale lntre conexiuni, care- pot duee la distrugerea tranzistoarelor. Apoi mctlceala de sirrne pp rnasa duce mal totdeauna la distragerea atenjiei ~i

ca.

deci la in. uceese, mai ales la montajele care par simple 13 prima vedere. . o mel.oda mai buna este asamblarea, tot pnn legarea conexiunilor, ~e 0 ~plaea per~ora~a, ~e. ~imensiuni ceva mal marl dectt a montaJuIUl_dehmt~v, de exernplu de 200 X 250 mm, rezervata special pen tru menta i e experimenwta I.e. . _ .. Pentru cei ce doresc sa-si constrUlasca un "bane de proba " (fig. 11) pentru experimentari, chestiu-

Fi.g.. 11. -

Bancul de proba,

nea e user de rezolvat. Se ia 0 bucata de scindurji' din lemn de esenta tare (nuc, stejar sau fag) Iiert In ulei sau cetezina, ell dimensiunile de· 200 X 250 111m X 20 mm, In cafe se f~e !?iruri~egulate de gauri cu diametrul de. 4 rnm, ~Istantate l~tre ele cu 15 mm. 1n aceste gaun se pot introduce niste piese din alama confection ate la strung, care servesc la fixarea conextunilor. In Iipsa, se pot utiliza bav

30

31

nane de radio, eu tubul izolator lnlatur at. Numarul pieselor este de 30 bucaji, numar pe deplin sufieient pentru un moni aj eu 5~6 tranzistoar e.
Pentru asarnblarea unui montaj experimental se lnfig piesele In gaurile din placa, la distante dictate de dimensiunile condensatcarelor, rezlstentelor, bobinelor etc. utilizate, ~i se fi'{eazR inire ele conexiunile prin insurub ar e. N10ntajele experimentale executate in acest Iel pot Il utiliz ate timp indelungat fad! tulburari de Iunclionare, deoarece eonexiunile prez inta suiicienta scliditate, fara a Ii lipite. In acest iel, daca si lmele piese slut prevazute cu "pioni", de exemplu potentiornetrii, condensatoarele variabile, bobinele, tr ansiorrnatoarele, montajul experimental poate fi folosit si in scopuri didactice, in cadrul radioclubur ilor sau cercurilor de rodioamatori, pentru lnvatarea particularitatilcr rnontajelor eu tranzistoare.

DESPRE NOTATIILE UTlUZATE ~I ALTE C1TEVA SFA.TURI

J€gale, :;;i rezistenje de putere mal mare de exernplu de 0,5-3 wati, singurul dez avantaj fiind ca oeupa un spatiu mai mare. :32

marcata dar in ohmi ~i 'in multiplii lor - kiloohmi (mii de ohmi) ~i meg-ohrni (milioane de ohmi). Cind puterea la care trebuie sa lucreze rezrstenta respective TIU este indicata in schema, insearnna ca se poate utiliz a oriee rezi~tenta de valo area Judicata, la a putere de 0,25 sau 0,1 watt, In lipsa se pot utiliza, cu rezultate

Intrucit pe 0 schema de 'pe larg toate dirnensiunile lor uti lizate, ia ta pe scurt privire la alegerea lor. Rezistentele au valoarea

menta] nu se pot trece ~i car acteristicile piesece trebuie sa se stie
ell

Condensatoarele au valoarea indicate tn picotarazi (pF), sute depicofarazi, mii de picciar azi (T) iractiuni de microfarad si microfarazi (M~). Ctnd In schema nu se indica in mod expres tensiunea de Iunctionare, tnsearnna di se pot utiliza c0l!densa~ toare din cele mai mici ca format, care functioneaza la a tensiune cit de scazuta. De exernplu, un condensator cu hirtie avtnd tensiunea de lueru de 150 volti lucreaza perfect la tensiuni mid, lntre 1 ,5~20 volti, cu un mare coelicient de. ~iguranta tn f~nctionare. Condensatoar-ete electrohhce ~or trebyl alese ia o tensiune de Iuncttonare eel putin egala cu cea utilizata in menta]. . Bobinele, pentru simpHficare, n.u ~LI valoarea 10: ductantei lor exprimata in Ir actiuni de Henry, CI dear datele de bobinaj concrete, pentru a II construite de amatori. In unele variante de scheme nu se rnai dau datele bobinelor ; rezulta se pot utiliza bobinele prezentate In montajul de bazi! cornentat. . Se recomanda utiliz area carcaselor tip "oala" de feroeart sau ferit, care dau rezultatele cele rnai bune. In lipsa unor asemenea carcase se pot folosi ~i ~ar. case cilindrice eu miez de feroeart, eeranate 10 capsule de alurniniu. Sursele de alimentare sint in majoritatea cazurilor baterii de lanterna, He plate, fie cilindrice. Binetnteles, 5e pot utiliz a ~i acumulatoare, indeosebi miniatura. Dar cum e1e nu stnt deoeamdata accesibile amatorilor eele mai bune rezultate se obtin tot cu baterii, mai ales Ia receptoarele cu numar redus de tranzistoare, unde eonsumul este foarte mic de ordinul miliamperilor bateria puttnd Ii [olo~ita un timp tndelungat La reeeptoarele miniaturizate se pot utiliza elemente galet, scoase dintr-o baterie anodica cu galete, cum slot eele utilizate 1a receptoarele portabile cu tub~ri elec~~onice, de bateriile obisnuite, de Ianterna, bateriile CLl galete au 0 capacitate mai redusa ~1 de aceea trebuie sa lie schimbale mai des.

ca

Fata

.J - c.

U9

In mod estirnativ se pot da urrnatoarele date privind capacitatea 111 amperi/ora la. bater'iile d~ diverse tipuri : baterie de lanterns de 4,5 volti, plata - 0,5-0,6 amperil.ara; baterie. rc:tunda ~e lanterna de 3 volti - 0,2-0,3 amperi/or a : baterie dlindrica de lanterna de viniitoare ("Sport") de 1,5 volti - 2-3 arnperi/ora ; baterie (element) de telelon de 1,5 volti - 5-10 amperi/ora : baterie din elemente galet 0..l-0,3 arnperi/ora. In conditii station are e util sa se utilizeze bater ii de capacitate cit mal mare. La receptoarele port abile se pot iolosi si baterii de format rnai mic, de capacitate redusa, pentru ca dirnensiunile rnontajului sa. fie crt rnai mid. RezuItate bune, sub aspectul randarnentului si minimului de gabarit, se obtin pr in tnserierea unor clemente cilindrice din baterii de 3 volti (,.,Pionier"). Montajele cu tranzistoare Iunctioneaza rnultumitor~i la tensiuni care ating doar 40% din tensiunea normals de function are. La montarea hateriilor in' aparat se va acorda o· deosebita atentie etanseizaril lor sau montajului. Eventual bateriile se vor tnveli tntr-o punguta din materia! plastic, pentru ca nu eumva gazele degajate de baterie oxideze piesele metalice din montaj, Totodata se va acorda 0 deosebita atenlie sensului . de Legare a polilor baieriei, altfel toate tranzistoarele din rnontaj VOl' fi distruse. Conexiunile montajului vor fi executate cu sirrna bine izolata in polivinil, pentru ca desi toate montajele ell tranzistoare Iunctioneaz s la tensiuni reduse, a atingere accidentala produce veritabile .xlezastre" tn montaj, 111 general, in rnontajele prezentate in lucr area de f ata s-au lasat limite Ioarte largi in alegerea valorilor unor piese, pentru se pot obtine uneori rezultate egale, la valori diferite, evitindu-se ,.,goana" dupa valori Ioarte precise, acolo unde nu e cazul sa se procedeze In acest fel. Teate men-

sa

t

ca

tajele prezentaie au fost experimentate si tn cursul experimentarii s-au gasit valorile cele mai. indicate. sau limitele de valori en care montajuI respediv Iunctioneaza optim, In unele cazuri, acolo unde pararnetrii inegali de la tr anzistor la tranzistor dicteaza unele valori critics, piesa respective a fast insotiHi, pe llnga notatia valorii ei, ell 0 steluta (asterisc) , Aparitia stelutei plasate ltnga o piesa oarecare lnsearnna di valoarea trebuie deterrnin ata to mod experimental, pentru obtinerea unui maxim de randament (amplificare, minim de distorsiuni, stabilitate etc.). In acest caz, se va proceda eu prudenta, pornindu-se de la valor! mai rnari (l a rezistenje) si de la valori mai rnicl (la condensatoare), pina la gasirea valorii optirne. Cea rnai mare atentie se va acorda potrivirf valor ii rezistentelor de polarizare, In nici un caz nu se adrnite ca In montajele de preamplificare ~i de ampliticare de audio sau radiofrecventa, tranzistoarele sa se tncalzeasca la aplicarea tensiunii de alimentare. Acest lucru arata in mod cert d. tensiunea de pcla rizare depaseste valoarea norrnala sau condensatoarele electrolitice de cuplaj tntre etaje au cnrenti mari de fuga .• sint clacate ori, ~i mal rau, di se lucreaza cu tensiune exagerata de a limentare . Dupa executarea o rui montaj ctt de simplu, amatorul Ii va ridica schema dupa luerul eiectuat, descoperind astfel eventualele ornisiuni sau greseli, prin compar area cu schema de executat. Cita vreme amatorul nu are sulicienta experienta tn mentajele ell tranzistoare, nu este indicat sa fad modificari tn schernele prezentate, la tnttmplare. 0 metoda Ioarte buna de insusire a specificului rnontajeloi cu tr anzistoare este utilizarea unui caiet cu scheme, unde arnatorul i~i n oteaza atit schernele executate - tnsotite de observa'[ii personale - cit :;;i schernele care prezinta interes, gasite in literatura de speciaIit ate. In aintea Inceperii orlcarei constructii, Sf' reo

rica

35

cornanda co pit-rea scheme! respective de eel putin trei ori, In vetierea Insusirii caracteristicilor pi constructive. P rin uti lizarea acestei rnetode, ama torul va Invata rnai usor sa lucreze cu tranzistoare ~i va ajunge sa execute din memorie scheme complicate, jar in urma unei experientemaiindelungate.sa-~i poata proiecta singur orice tip de scheme, in functie de rezultatele pe care doreste sa le obtina.

PIESELE MONTAJELOR CU T~ANZISTOARE

BOBINELE CU MIEZ DE FIER

In clrcuitele oscilante ale recentoarelor ell tranzistoa re se utilizeaza Cll precadere bobinele cu miez de fier s.Q!:cial, Ierocart sau ferit. de bobinele Hira rniez, oobinafe- pe 0 carcas] de carton sa u prespan, bobinele ell miez de Iier au dimensiuni mu1t rnai mici. Aceasta din cauza ca introducerea unui rniez de fier In interiorul unei bobine Ii mareste rnult inductanta, fapt care perrnite ca bobina sa fie objinuta prin infasurarea unui numar mai mie de spire. Prin micsorarea nurnarului de spire ~i prin micsorarea -diarnetrului bobinei, lungirnea sirrnei utiliz ate 1a bobinare - implicit !?i rezistenta ei scad mult. Prin aceasta iactorul de calitate (Q) al bobinel crests mult, circuitul oscilant 1['1care func[ioneaza bobina avind elicacitate mutt ma] mare si selectivitate (separare a posturilor) ImbunaHiiita lata de bobina cu aceeasi inductanta realizata fad1 miez de fier. De aceea, perrtru Insusirile sale superfoare - factor de ealitate irnbunatatit si dimensiuni rnici - bobina cu miez de fier .este utilizata tn mod exclusiv in aparatele de radio moderne, rnai ales in cele cu tranzistoare, uncle problema spatiului este Icarte irnportanta. Mi~carea miezului In interiorul bobinei permite de asemenea schimbarea In limite destul de rnari a inductanjei bobinei, 1ucru ioarte uti! in cursul operatiilor de reglare definitiva a aparatului, In delimiiarea precisa a gamei de receptie. Bobinele cu miez de fier au cimpul magnetic concentr at in jurul lor fapt care constituie un all

Fata

37

avantaj, intrucit cuplajul inductiv parazit intre bobine separate este mult mai rnic decit la bobinele fara rniez. De asemenea, ~;iproblema ecranarii bobinei e te mult rnai user de rezolvat. Dupa farina miezului uti liz at, bobinele cu miez de Iier (fig. 12) se 'impart in bobine cu miez drept

dectt la receptoarele super, care au 0 sensihilitate mult rnai mare. Dirnensiunile obisnuite ale unei antene Ierit tnt: diametru 8-15 mm sl lungirnea de 100-200 rnrn.

@
I'1rEZ

roAOIOAL'

c

Fig.

12. -

Difer ile tipur i de carcase

ell rniez.

- A), bobine cu rniez ecranat (oala-B) toroidale (C). Prirnele doua tipun permit reglarea inductantei prin miscarea miezului. Tiput toroidal ofera pcsibilitatea obtinerli de bobine eu un factor foarte mare de calitate. la un gabarit mutt mai redus. Tipurile de bobine toroidale, mult utilizate in aparatele veehi de radio, construite prin anii 1920-1935, erau voluminoase, fiind realizate Hidi miez de Iier : de aceea au fast date uitarii, 0_ data cu aparitia mater ialelor rnagnetice de radioirecventa de tipul icrttelor, ele au fost reintroduse. din ce in ce mai mult, sub forma rniniaturala. Prin utilizarea unui tniez cilindric lung de ferita (fig. 13), pe care se bobineaza bobina de aeord a receptcrului, se obtine asa-numita antena de ferit. Cu ajutorul ei se pot receptions statiile de radioemisie, fara a mai fi nevoie de antena exterioara. Bineinteles, receptorul trebuie sa fie destul de sensibil pentru a putea folosi antena de fer it, care echivaleaza eu 0 antena de dirnensiuni mid. Avantajul antenei de Ierit este acela nu ocupa mutt spatiu ~i poate fi' montata in apar atele portabile, La receptoarele eu arnpllficare directa e util sa se utilizeze antene de fer it de dirnensiuni mai mari
$i bobine

(cilindric

Fig. t3. -

Aspectul

general al carcaselor ~i bobinelor de feroeart sau Ier it.

cu rniez

ca

Bobina de aeord se bobineaza pe 0 earcas~ subtire d~ htrHe.Jncleiata, car~. glis~aza P~.mle~ul respectiv, in vederea obtinerii unei pozitii ophme,. necesare in cursul operatlilor de reglare. Bobinarea dlrecta a bobmei pe miezul de ferit _da totdeauna rezultate sl abe si randarnent scazut. De asemenea, utiliz'area unei carcase cu peretii gro~i rnicsoreaza in mod sirntitor randamentul. De aeeea, totdeauna clnd se executa un montaj, e necesar se aeorde atentie datelor de bobinaj si Ielului cum trebuie coniectionate careasele. Iniruclt nu toll amatorii posed bastoane de Ierit, pentru eonfectionarea unei antene de fer it se pot utiliza mai multe miezuri cilindrice din ferocart sau Ierit de Jungime midi (1-3 em), lipite

sa

a

38

39

cap la cap cu lac nitrocelulozic (fig. 14). Pentru ca miezul sa prezinte 0 oarecare soliditate, e necesar ca deasupr a miezurilor lipite sa se infasoare douatrei straturi de [oila incleiata, care dupa uscare SA dea rigiditate ansamblului. Capetele miezurilor de

\

)

E:)k>m ,j

r .>

@i Ej

S! tlP£fSC C{lf'flrRO£AC

fig ..14. -

Confectionarea

unui baston de refit.

Ierocart vor Ii bine polisate, mai Inainte de a fi lipite. Pentru rnarirea eiicacitatii antenei de ferit se recornanda utilizarea unor miezuri eu dimensiuni cit rnai mari. La receptoarele eu s~ns]bilitate mat redusa se poafe uti1iza 0 !infena de ferit cornpusa din t~-pa ru bastoane de [erit, strinse in manunchi, pe care se bobfiieaza bobina de acord. Receptoarele de buzunar pot Iunctiona si cu miezuri de Ierit de dirnensiuni mal reduse, de 50-70 mm lungime, binelnjeles sensibilitatea avind de suierit. Bobinajul antenei de ferit se face spira ltnga SPIra-, pentru gama de unde medii. In gama de unde !ungi este mai avantajos sisternul de bobinaj sectionat, bobina hind alcatuita din mai multe bobine "universal", legate in serie. Utilizind miezuri de Iier, circuitul de acord al receptoarelor cu 1-2 tranzistoare poate fi sirnpliIicat prin tnlaturarea condensatorului variabi1 eu aer, care are dirnensiuni mari. Jn acest caz bobina va avea un nurnar mult mai mare de spire (dubiu plna la triplu) , va fi suntata de un condensator fix de 20-100 pF (de bun a calitate, cu mica, stiroflex, cera!IiiC;niistnt admise condensatoare eu htrtie), !,?i acordul va fi realizat prin miscarea unui
40

(

miez de Ierit de 6-12 mm diametru si 30-50 mm lungl)'ne) In interiorul bobinei,- care i!,?i va modilica Inductanta In iunctie de pozttia miezului (vezi fig. 32). Multi amatori slnt tentati sa utilizeze coridensatoare variabile zise "cu mica", eli dielectric solid - in realitate hirtie bachelizata. Dar, din cauza izolatiei sla be sl pierderilor, coridensatoarele acestea strica randamentul aparatelor in care sint Iriontate, prin reducerea Iactorului de calitate a circuitului oscilant, Dimensiunile oarecurn mid ale condensatoarelor "cu mica" pot Ii suplinite de utilizarea mult mai r ationala a unei bobine cu mductanta variabila, ca cea descrisa mai sus .. Utilizarea condensatoarelor,cu midi" po ate fi incercata la re-) eeptoarele eu reactie, In circuitul de reactie, Iunctie pentrn care se construieste de obicei. O car acteristica importantaa antenelor de Ierit este directionalitatea, cu alte cuvinte posibilitatea antenei de a receptiona cu un maxim de r andament o statie, cind bastonul de Ierit e plasat in directia ei. Directionalitatea antenei eu ferit este insa si un iucru deosebit de neplacut, mai ales la receptoarele cu sensibilitate redusa, intruclt obliga, in eonditii de portabilitate, mai ales in excursii, ca apar atul sa fie mereu orientat catre statia care se receptioneaza, pentru obti nerea unui maxim de auditie. La receptoarele mai sensibile, superheterodina, efectul de directivitate este lnlatur at prin regulatorul automat de arnplificare, eiectul de directivttate fiind sesiz abil doar 1a posturile foarte rlp-

partate.

Un lucru Ioarte important la montarea antenei eu Ierit Intr-un receptor este pastrarea unei anumite distants Intre ferit ~i pieseJe rnasive rnetalice ale rnontajului (condensator variabil, difuzor, transformatoare de audiofrecventa si ecranaje diverse). Se va pastra 0 distanta de eel putin 4-5 em, fat a de piesele rnetalice. Alliel antena de Ierit i~i tnrautateste calitatile de captare. Pentru Iixarea an-

41

tenei de Ierit nu se vor utiliza in nici un caz supor]: rnetalici [coliere de tabla), ei doar din material izolant. Nu se vor exercita presiuni exagerate pe bastonul de Ierit, Intrucit fiind un material cer arni . ca si portelanul, se sparge eu usurinta. Feritul spart se poate lipi, dar calitatile lui se tndiuHitesc simtitor. Acelasi lucru se poate spune si eu privire la spargerea torilor salt miezurilor cilindrice. Bobinarea tuturor carcaselor cu miez feros se va face numai eu strrna nearsa, eu izolatie Intacta. Mtinlle bohinatorului nu trebuie sa fie transpirate, rntrucit tr anspiratra strica Iactorul de calitate al bobinelor, producind sl oxidarea sirrnei in punctele unde izolatia e mal slaba, Nu se adrnite impregnarea bobinelorcu parafina, nitrolac sau vopsea, tntructt mareste capacitatea parazita dintre spire, strica Iactorul de calitate ~i produce dezacordul bobinei din gam a de receptionat. Capetele bobinelor vor H lipite numai cu cositor ~i colofoniu (saciz] , in nici un caz I1n se va utiliza pasta continind acizi sau apa tare.

liza.bil:, la un pre] seazut ~j intr-un timp record. depm~md doar de indemlnarea arnatorulul (fig. IS). Inainte de a trece la descrierea datelor constructive, e neeesar sa vedem care sint criteriile principale de care trebuie sa se tina searna la constructia transformatoarelor miniatura. In primul rind scopul transformatoarelor de cuplaj este adaptarea

Fig, 15. -

Dilertle tipuri de translorrualoare

rn.niaturii ..

lRANSfORMATOARE

MINIATURA

In ampliiicatoarele de audiolrecventa realizate cu tranzistcare, 0 piesa de care depinde calitatea ~i randarnentul montajului este transformatorul de cuplaj, utiliz at ca transformator de adaptare :intre eta]e sau ca transforrnator de iesire: . In radioreceptoarele ~i amplificatoarele cu iranzistoare nu se pot utillza transformatoar e de Iormatul celor utilizate tn aparateJe obisnuite de radio, intrucit montajul ar deveni greu si volurninos. Realizarea unor transformatoare miniature este usoara. constructiile descrise rnai jos iiind rea-

intre impedanja iesirii unui tranzistor, care .se clireaza la cUeva mii de ohmi, ell impedanta de intrare a....tranzi.storului urrnator, impedanta de ordinul s_!!!elor de ohmi. Deci transforrnatorul va avea un raport de trans or-mare subunitar, ea ~i la transIorrnatoarele de iesire utilizate in montajele cu tuburi electronice. Bineinteles si In cazul tramIorrnatoarelor de iesire, utilizate tn etajele finale echipate cu tranzistoare, trebuie sa se tina seama de caracteristicile acestui tip de transforrnator. Un alt "factor de care trebuie sa se tina seama - eel mai important - este raportul de transfermare. Prezenta unei components continue, reprezentata de consurnul colectorului, poate duce 1a stricarea randamentului transformatorului, prin maonetizarea miezului magnetic. Datorita acestui fa~t, ca si la montajele cu tuburi, se prevede un tntrefter

ca

43

In circuitul magnetic al miezului. In ceea ee priveste nurnarul de spire ~i suprafata sectiunii rniezului, acestea se afla tn raport invers. La tr ansformatoarele miniatura, datorita rnlniaturizarii miezului, nu se poate rnari oricit de mult nurnarul -de spire al primarului din cauza pierdefilar. De aceea, inductanta primarulul va fi mica, redarea Irecvenjelor joase iiind considerabil atenuata, in caz ca nu se utilizeaza un miez magnetic special, alcatuit din -tole de permalIoy sau miumetal. Intrucit la receptoarele miniatura eu tranzisioare nu se pune prea mult accent pe redarea Jrecventelor joase (deoarece chiar difuzoarele de mic diametru nu redau satisfacator Irecventele joase), acest fapt nu constitute un obstacol serios in realizarea translormatoarelor miniatura. In can secinta, exista posibilitatea realizjirii unor transfermatoare de cuplaj si de iesire de dirnensiuni Ioarte red use, cu supraiete ale sectiunii rniezului pornind de la 0,1 cmll. In cazu! transforrnatoarelor de ie. ire ~i de £:ll_l)laj intre tranzistoare dLflutere, u1ifizarea unui miez eu sectiunea mal mare este obligatorie. ~ Un factor important pentru obtinerea unui randarnent bun este alegerea materialului din care Sf> conlectioneaza rniezul de tole. Cele mal bune rezultate se obtin cu rnateriale magnetice speciale, tole subjiri de permalloy sau rniumeta 1, care dupa rnatrrtare sint supuse unui tratarnent termic, Amatorul poate face acest tratament terrnic, inainte de asarnblarea translorrnatorului, prinindilzirea tolelor pina la TO~U aprins, in Ilacara aragazului. Sl mai cored se face Incalzirea tntr-un creuzet de porteIan unde tolele sint mglobate in praf anhidru de midi sau as best (in lipsa, pudra de talc) si incalzite pina la rosu, In ambele cazuri se reeomanda ca racirea tolelor sa se fad cit mai lent, prin retragere treptata din flacara. Dupa tratamentul terrnic se va inlatura pelicula superficiala de oxizi de pe Iiecare tala, prin stergere cu hirtie abraziva Iina. In Iipsa tolelor din material special se pot utiliz a, cu rezultate multumitoare, ~i tolele de Iero-

sllieiu, nu mai g!Q.ase de 0,35 mm. Unele construesimplificate de transformatoare mlniatura se pot face si pe un miez alcatuit dintr-un rnanunchi de strrne subtiri de fier moa Ie, dar rezu ltatele obtinute stnt inferioare, din cauza pierderilor. lata acum citeva variante de construcjii ale tran . Iormatoarelor miniatura : Prin taierea unor tole de mid dimensiuni In doua, se obtin bucati ce se pot jJ1Qllta alternat una peste alta (fig. 16), Bobina transforrnatorului, infa~uratii

Hi

Fig. 16. -

Conlecjionarea

unui transformator

miniaturii

pe 0 carcass de carton sau celuloid subtire, va fi fixaUi pe 0 rarnura a jugului astfel obtlnut, Nurnarul de spire al bobinajelor este indicat in pagina 48. Locul rarnas liber In circuitul magnetic se inchide cu buciltele de tola, cautindu-se 'pe cit posibil sa nu ramina nici un spatiu liber. o varianta mult mai simpla a unui translorrnator de cuplaj, de audiofr ecventa, este urrnatoarea : se supr apun citeva tole de format rnic de tip I (Hiiate la nevoie cu foarfecele dintr-o tola mai mare de permalloy sau ferosiliciu) , laeuite in prealabil cu vapsea ,,-dueo" sau celolac (fig. 17), Dupa SIIprapunere se matiseaza partea central~ u api, se Iaculeste rnatisajul ~i se trece la bobmat. La un miez eu supralata secjiunii d~ ~O.2 c~m\prim~rut . are circa 1000 spire, bobmate cu sirrna ernai-

-----.:;;;.._

·f5

lata de 0,05-0,07 mill. lntrucit irma e Ioarte sub ti.re, capetele bobinajului se asigura prin indoirea sirmei de 4-10 ori, lncit sa se obtina un manunchi litat .ca~e se torsadeaza si se desizoleaza ulterior, ca $1 lita de in alta frecventa (prin cufundare 111 spirt ~i ar dere, urrnata de razuire ell smirghel Jin). se pensuleaza bobinajul cu celol ac si e tniasoara, fs.ra a If izolatie, secundarul. Aceasta cuprinde 200 spire ell strrna de 0,1-0,15 rnrn diarnetru izolata cu email. Deasupra sa matiseaza cu at8., de. pa~il1d portiunea bobinata cu cite 2 mm de fiecare parte a bobinajului. Se pensuleaza locul matisat cu celolac 81 se lasa sa se usuce. Dupa uscare se indoaie miezul ca in Ilgufa 17, taindu-se capetele toleFig. 17. - Transformator lor, astfel tncrt sa se lmbine rninlatura din fi-;;ii supracap la cap. Odala aceasta 0puse, peratie terrninata se cufunda de ctteva ori tot transferma~or~l in vopsea nitrocelulozica colorata, pentru a capata un stat gros de protectie si totodata un aspect irurnos, Daca nu tinem, ca dirnensiunile transforrnatorului sa He prea rmtC1, putem utiliza un alt sistem de construcjie rnai simplu. Primarul transforrnatorului este alcatuit dintr-o bobina de casca, pe care se bobine?za un numar de citeva sute de spire eu strrns subtire de 0, l-O, 15 mm. Intrucit nu se cunoaste raportul de transfo~man~, care trebuie stabilit prin pro?e, se scot pl?Ze din ,loe In Ioc, Ca miez magnetic se vor utiliza bentije de tabla de Ierosiliciu. introduse In Ianta bobinei de casca, Restul operatiilor stnt identice cazului precedent.

f

Rezultate deosebit de bune se obtin cu miezuri circulate, bobinate toroidal. Tn figura 18 se dau dimensiuni de tole circulate care se pot decupa ell u~urinta din tabla de Ierosiliciu. Decuparea se face fie ell ajutorul unei rnatrite sau preducele, fie prin

Dupa bobinarea prlmarului

a

-®.\!lJ. _~ '"'}- -.5
~~.

8

.

12

Iff

~o
7

:,~ ~8

Fig. 18. - Contectionarea translorrnatoarelor ell miezuri circulare, bobinate toroidal

gaurirea unei tole in mai multe locurt cu un burghiu spiral si decuparea inelelor respective cu aiutorul unui foarfece. Inelele obtlnute se supra pun, Sf' string pe un surub ~i se rectifies in bloc cu 0 pila. Dups rectiiicare, Iiecare Inel se debavureaza, si dacii materialul utilizat e permalloy sa u miumetal e necesara efectuarea tratamentului terrnic, asa cum am vazu], Tolele se lipesc tntre ele cu celolac si se acopera eu un strat subttre de vopsea sau foita paraiinata (de condensator) . Bobinajul se face Cll ajutorul unei navete Hicuta din strrna de 0,5 mm, pe care 5e inHi~oara in prealabil sirrna cu care se va face bobinajul (fig. 18). Bobinajul se face uniform, pe tot inelul prin utiliz area navetei care Il1fa~oar:i
r.

46

4'7

strrna de bobinat pe inel. Acoperirea cu un stra+ gros de protectie e si in ace t caz necesara. Transforrnatoarele toroi da Ie se pot objine ~i intr-o varianta mult mai simpla ~i mutt mai ieitina, utilizabila In apar ataj, unci nu se pune accent pe calitatea sunetului redat. In acest caz, pentru obtinerea miezului toroidal, se bobineaza sirtna de fier cit mai subtire (de 0,10-0,20 mm diametru), vopsita in prealabil cu lac, pe un creion rotund. Torul obtinut se rigldizeaza prin cufundare in vopsea "dueo". Dupa usca re se bobmeazf folosind metoda descrisa anterior. Da a transformatorul toroidal trebuie sa indeplineasca Iunctia de tr anslorrnator de iesire, pentru ca rniezul sa uu se satureze magnetic din eauza componentei continue,' se va ta ia cu trafor ajul 0 f ants, radical in rniez, In care se introduce 0 bL1catica de hirfie. Indiferent de forma iniezului, problema transIorrnatoarelor miniatura este u~or de rezolvat chiar de catre un amator incepator, eu conditia sa. Illcreze atent. lata acurn datele de constructie ale unor transformatoare uzuale, care pot Ii realizafe in forma! Transjormator de cuplaj inire etaje, pentru tranzistoare din grupa de 50-150 milrwati : rniez de 01-0,25 ern", far·a lntr elier. Secundar : 150-200 spire eu slrrna emailita 0,1-0,15 mm Clraine TU. Primar: 1 000-1 500 spire ell strrna ernailata de 0.,05-0..07 mm .: Transiormator de iesire pentru un singur tranzistor de 50 miliwati : miez de 0,1-0,25 ern2 cu il'1 trefier de 0,1 mm. Primal': 1 000 spire en strma emailata deM? mm. Secundar : (pentru 6 ohmi 80 spire cu strms ernallata de 0,25 mrn. Transiormator de iesire pentru tranzistor de 100-150 rniliwati : miez de 0,25-0,5 em", eu tntreIier de Q,l mm, Primal': 600 spireCu slrmaemailata (de 0,1 mm). Secundar : 60 spire eu sirrna emailata de 0,30-0,35 rnm.

Transiormaioarele de iesire pentru .montajele simetrice vor avea miezuri cu dirnensiuni identice. Numarul de spire al prirnarului este tnsa dublu. PrimaruI are priza medians. Miezul nu va avea nici -Fransformatorul de deiazare are un rniez de 0,25 c.m2._ Primar: I 500-2'000 spireeu sirma emailata de 0,05-0,07 rnm. Secundar: 500 spire cu sirrna emailaUideO.05~0.07.mm. cu priza medians. Transiormator de iesire pentru montajele. simetrice Cll doua tranzistoare de tip 03; miez de 0,5-0,75 em". Primar : 2X400 spire ell sirma emailata de 0,15 mrn, Secundar : 60 spire cu sirma emailata de 0,45-0,6 rnm, Transforrnatorul de defazare corespunzator va fi la fel ea eel de mai sus, tn schirnb secundarul se va bobina eu sirrna de 1),15-0.2 rnru,

un intrefier,

CONDENSATOAR;ELE

ELECTROLITICE

MINIATURA

miniatura

:

de

Radioreceptoarele miniature nu pot Ii construite decit ell piese de dimensiuni mici, Coridensatoarele electrolitlce au dimensiuni destul de mari, dad nu sint fabricate special pentru apar ataj miniatura. In cazul cind arriatorul nu dispune de condensatoare electrolitice rniniatura, le poate construi singUT, prin taierea umri eond ensator eledrolitie de negativare de capacitate mare. In acest seop se procura un condensator electrolitic de format obisnuit, de 50-200 microiarazi, eu tensiunea de -functionare de 6-25 volti, In vederea transforrnaril lui se Iac pregatirlle urmatoare : intr-o lncapere lipsita de praf se asterne pe masa de Iucru 0 foaie de hirtie alba, curata, Sa pregatesc urmatoarele scule : un ioarfece bine ascujrt, 0 pensets, un clestisor ~i 0 surubelnija
'I C.

4B us 49

Se spala cu atentte, cu apa apoi sint Iasate sa se 0 foaie de hirtie sau tifon. MHnile operatorului se spala eu apa calda ~i sapun, eu insistenta. Scopul spalarii sculelor ~i miinilor este indepartarea oricaror urme de grasirni f,'i de transpiratie, care chiar 'in cantitati mici produe distrugerea premature a condensatoarelor Hicute de arnator. Cu rniinile curate, se procedeaz a la desfacerea
~j

sapun toate aceste scule, usuce singure, acoperite eu

mica,

toate

neoxidate.

Partile

-Hiiate

vor

atentie.

In primul

fi manipulate cu Lin maxim de rind se va des face Ioita de alu-

miniu de pe hirtie, ambele Ioite fiind Ier ite de zgirieturi. Folta de alurniniu cu aspect satinat, mat, e:;te electrodul pozitiv. Se va tine searna de acest Iapt pentru marc area ulterioara a polaritatii coodensatorului, deoarece 0 rnontare gre:;1ita a condenla distrugerea tr anz istoarelor, Foijele de aluminiu atit electrodul pozitiv cit si Gel negativ ~ se vor taia pe margine asa cum se arata In figura 18. partite UEa te Indolndu-se astfel ca sa depaseasca marginea Ioitelor respective. Marginile taiate se vor pensula user GU 0 solujie de nitrolac. Se supra pun apoi din nou ioitele de hirtie impregnata ell electrolit, astfel ca de Iiecare parte a foitei fie plasat cite un electrod al condensatoru lui. Se ruleaza condensatorul obtirrut cu atentie, ca cele doua Ioite de aluminiu sa nu aiba contact tntre e1e. Rularea se va face cit mai strins ~j pornind de la un diarnetru cit mai mic cu putinta. De capetele indoite tn aiara ale electrozilor se vor lega pr in rnatisare bucati de strrna cositorita, lungi de 5-7 ern, cu un diarnetru de 0,2~O,3 mm. Locul matisarii se va acoperi eu cositor. AtH la cositorire cit si la lipire se va utiliza nurnai colofoniu (sactz) ca decapant, utilizarea altui decapant Iiind dezastruoasa pentru viata condensatorului,

satorului $i chiar

duce Ia randarnentul

scazut

al montajului

carnasii

de protectie

a condensatorului

electrolitlc

de negativare. Se scoate din tnvelis condensatorul ~i se desface prin derulare ruloul de foita de aluminiu ~i htrtia impregnata cu electrolit (fig. 19).

sa

I

'

CAllAf

/C'lPAT

~~::::RUL
Fig. 19. -

tiArA il"IlS(JCIT

"'/'I'ATUflA

lor electrclltlce

Conlectionarea conlensatoareminiaturii.

Se lmparte prin taiere ell foarfecele, in parti egale, raportat in lntreaga suprafata a condensatorului desfasural, De exernplu, taind un condensator de 100 mkrofarazi In 20 bucati egale, se obtine material pentru producerea a 20 condensatoare miniatura, de circa 5 microfar azl Iiecare. Bineinteles, arnatorul va confection a condensatoare eu valori de care are nevoie :;11va Uiia in mod ccrespunz ator materia lul rezultat din desfacerea condensatorului.

Condensatorul

6btinut

va

fi rnatisat

de la un

capa t la celalalt cu ata subtire, care va trece si peste eapetele de legatura. Dupa matisare, intregul condensator se va introduce de citeva ori in vopsea nitrocelulozica (dueo). pentru a e obtine un strat gros de protectie, Deoarece prelucrarea tuturor condensatoarelor necesita un tirnp indelungat, in care rniinile pot transpira, Iapt care duce la impurificarea Ioitelor de alu-

I

50

51

miniu dupa un timp, e necesara spalarea obligatode a miinilor din slert In siert de ora, stergerea lor fikindu-se pe 0 bucata de pinza sau un prosop curat. La nevoie se vor lasa rniinile sa se zvtnte singure. Aceste sfatur i nu trebuie sa para exagerate. Nerespectarea lor' poate duce la rezultate slabe ale Iunctionarii montajului unde se monteaza condensatorul, Ultima operatic de efectuat este vopsirea CLI cuIoare rosie a capatului condensatorului unde .se afla slectrodul pozitiv. In caz amatorul nu dispune de suiicierrt timp pentru a terrnina toate condensatoarele, Ioile de aluminiu /?i hirtie impregnate ln electrolit pot fi pastr ate Intr-o punga de material plastic, pina la asamblarea tuturor pieselor. Condensatoarele electrolitice astfel obtinute pot fi utiliza te cu succes in orice montaj cu tranzistoare, cu singura conditie ca tensiunea aplicata s~ nu depaseasca tensiunea inltiala a condensatorului de negativare care a servit ca material de construetie. Este util se seam a in urma taierii condensatoarelor si asamblarii lor. capacitatea ob~inuta este intrucYtva rnicsorats de cit se pre.

CONDENSATOARE.DE

CUPLAJ

ca

electronics

Conlectionarea condensatoarelor etl dielectric hrr tie, de format rniniatur a, poate fi usor realizata prin reducerea formatului unor cond:ensatoare obisnuite, urmind indicatiile date rnai Inainte, Se vor prefera eondensatoarele de capacitate mare si tensiune scazuta de Iunctionare (de 75-200 volti), de exemplu din cele folosite la rnontajele cu tuburi

sa

tina

ca

vede la Inceput,

Pentru

un menta]

fata

se face prin dezli pirea atenta a pacel elor de III capete ell ajutorul ciocanului de .lipit. Se seoate din tubul de portelan condensatorul, care in genere e impregnat cu un ulei special sau parafina, Cape. tele se a igura ea ~i In cazul condensatoarelor electrolitice. Matlsatul ~i vopsltul Slut obligatoa re pentru protej area piesei, Si in acest eaz se va lucra cu aienlie si cu un maxim de curatenie.

tub de portelan, deoarece tubul, In majoritatea cazurilor. este eel Care are un gabarit rnult rnai mare decit condensatorul pe care 11 confine, Desfacerea

alta metoda care cerea condensatoarelor

o

la baterie.

da

bune rezultate este desfacu hirtie, tropicalizate in

ca

de amator,

unde

nu se cer valori critice, acest Iapt nu prezinta 0 irnportanta prea mare. Daca ~se cere 0 precizie rit~, condensatoarele Se vor masura la 0 punte de rna .. sura, rnarcindu-se pe Iiecare valoarea indicata de aparat. Ca valori uzuale se .pot co?fectiona. conde.lT~ satoare de 0,5, 1. 2, 5. 10 l?l 20 rnicroiarazi, ln nici un caz nu se vor utiliza condensatoare vechi pentru coniectionarea de condensatoare miniatur a, intrucit Ioile lor de alumi niu pot fi distruse, ne uti liz a bile. electrolitul usca t. asa rezultatele obtinutenu justifiea pierderea de tirnp inutila. De asemenea, nu este indicata utilizarea unui condensator de filtraj Ia 350-450 volti, lntrucit nu se pot conlectlona condensatoare multe $i de gabarit redus.

rna

C,ONDENSATOAR.E SEMIR.EGLABILE

(TRIMER!)

ca

Trtmerii se pot contectiona prin bobinarea. spira ca spira, a nnei slrrne subtiri de 0,1-0,15 rnrn diarnetru, izolata cu email si lac, cu email rnatase sau, si mai bine, cu vinilin (sirma moderns de bobinaj) , pe 0 strma mat groasa de 0,61,5 rnm ,diametru, lun-

ga de 2 ern (fig. 20).

Fig. 20. -

Condensator

sernireglabil.

52

53

Capacitatea trimerului e tn functre de materialul cu care e izolata slrma, de grosirnea ei, de fe~ul ..urn e infaptuit bobinajul ~i de lungirnea acestuia. , In cursul oper atiilor de regla] a condensatorului sernireglabil, se porneste de la capacitaiea maxima, prin deslasur area spir a eu spira a bobinajului. In mornentul in care se gase:;;te pozitia optima a capacitati: necesare pentru buna Iunctionare a circuitului respectiv, strrna desfa:;;urata se ta ie, sau ~i rnai corect, se infa:;;oara peste spirele care au rarnas, in, cit 1a un nou reglaj sa S6 poata utiliza tot aceeasi

buna' calitate, prelerabil cu dielectric aero Dad se urrnareste tnsa obtinerea unui receptor miniaturtzat, condensatorul cu aer nu pcate fi utilizat din cauza dimensiunilor lui exagerate. De aceea e pre, lerabil sa se construiasca un condensator, tot ell

dielectric
un

solid, ca eel ell hirtie bachelizata,

dar cu

densator

dielectric de calitate mai buna, Cea mai simpla solutie este modificarea

cu hittie

bacheltz.ata,

unui eon1n care se schimbs

sirrna.

In cazul cind capacitatea trimerului obtinut nu e suiicienta, se pot Iolosi doua metode suplirnentare. De exemplu, sa spunem fi necesara a crestere a capaci ta [ii cu circa 50 %, 1n acest caz e suiiclent ca peste trimer sa se topeasca ell ajutorul ciocanului de lipit putina par aiina, care mareste capacltatea. A doua metoda este~untarea trimerulul cu 0 capacitate cunoscuta, dedusa prin suntarea provizorie cu un condensator variabil cu aero dupa pozijia rota, rului, deterrninlndu-se de ce capacitate fixii e nevoie. In concluzie, in paralel ell trimerul se pune un condensator fix cu izolatie buna (cu mica sau ceramica), reglajul aproximativ fadndu-se prin alegerea valorii condensatorului fix, iar reglajul fin Iiind efectuat cu ajutorul trirnerului.

ca a1'

CONDENSATQA.RE

VARIABILE

MINIATURA

Piesa care ocupa un loc destul structia aparatelor eu tranzistoare

de mare

in concu tn De de

este condensate-

rul variabil. Utilizarea condensatoarelor variabile izolajie de hirtle bacheliza-ta nu este perrnisa clrcuitele de acord, din cauza pierderiJor mari. aceea ,se impune utilizarea unui condensator

dielectricul de prcasta ealitate, eu foi subtiri dintr-un material mai bun, de exemplu cu polietilen sau filme fotografiee, de pe care se tnlatura emulsia aegelaHiia cu apr calda si apoi prin razuire. Foile de celuloid sint taiate la dimensiunile pe care le-an avut placile izolante din hirtie bacheliz ata si se rnonleaza in locul lor, B ineinteles, ca pacitatea condensatorului va fi diferita, din cauza ca noul dielectric utiliz at are alta constants dielectrica, var iatia capacltatii totale variind de la caz la caz, tn Iunctie de mater ialul utilizat ~i de grosimea lui. Efectuarea lipiturilor la bornele condensatorului se va "face cu atentie, tntructt celuloidul din care stnt confecjionate unele Iilme este infl amabil, iar alte rnateriale izolante plastice se topesc user. Tn cele ce urrneaz a se prezinta constructia unui condensator de mid dimensiuni, "extraplat", de 'buna ealitate (fig, 21). Dintr-o bucata de plexiglas, <ieluloid, pertinax sau Iibrfi se taie un disc cu diarnetrul de 6-7 em ~i grosimea de 2-5 mm. Pe marginea lui, cu ajutorul unei pile triunghiulare sau rotunde, se fac 0 serie de santulete distribuite In mod uniform, Pe o parte a discului se fixeaza prin lipire cu celolac o Iarnela de alama. (fig. 2~), care alcatuieste rotorul. Pe placa de menta] (care trebuie sa fie izolata pertinax, textolit etc.) se fixeaza statorul, alcatuit tot dintr-o plkuta de alarna. Fixarea statorului pe placa de montaj a aparatului sa face prin indoirea urechiuselor lui, care servesc aut

54

55

pentru prindere cit ~i drept conexiune. Intre rotor sl stator se plaseaza un disc de celuloid subtire, ca re serveste drept dielectric. Cu un surub de 3 mm diarnetru, trecut prin or iliciile ansamblului, discul condensatornlui

di in acest caz capacitatea fiecarui condensator este Injurna-

)

sele -

ia iita

este necesar ca toate pierotor, disc separator de

nei presiuni constants lntre stator si rotor, se utilizeaza un resort spiral de otel, care asigura . si contactul electric al rotorului la surubul care serveste drept ax ;;i conexiune a

poate Ii rotit In jurul centrului sau, capacitatea piesei modificindu-se, Pentru asigurarea u-

celuloid, ;;1 statcare aiba dirnensiuni mai mari. Aceasta nu aduce un prejudiciu prea mare dirnensinnilor totale ale

sa

aparatului,

mtruclt

constructia

rotorului.

Cu un disc de dimensiunile date mai sus, cu un rotor care mascara pe raza 2,5-3,2cm ~i o foaie de celuloid de 0,1 rnrn grosime ca dielectric, se obtine 0 capacitate maxima intre 160-220 picof arazi, pe deplin suficienta pentru acoperirea gamei de uncle medii, 10 caw! utilizarii unei bare de ferit ca miez magnetic al bobinei de acord.

Pentru
terodina

receptoarele
sau cu doua

superhecircuite

acordate,

Fig, 21. - Modul de conlectionare al condensatoarelor var iabile sirnple.

principiu rul va avea forma. unui Iluture (avind rolul a doi rotori legati la rnasa), iar in lee de un stator, va avea doi, In forma de sfert de cere (fig. 22). Pentru

constructia rarntne ca aeeeasi, In plus, roto-

fiind plata, nu ocupa un spatiu exagerat. Acordul se face prin rnlscarea discului de plexiglas, printr-o Ianta pr acticata in peretele cutiei a par atul ui, Gradatlile lungimiIor de unda - in metri sau kiloher]t - se pot marca n~ pe marginea discului de plexiglas, suport al rotorului, fie se pot scrie radial pe disc. Intrucit capacitatea condenatorului depinde in cea mai mare masura de grosimea discului Fig .. 22. - Modul de de dielectric, este necesar ca conlectionare al condensatoarclor variabi!e acesta sa aiba 0 grosime cit duble. mai mica., pentru objinerea unei capacitati cit rnai mario Rezultate rnai bune se cap~ta folosind in lac de celuloid peliculs subtiri de polistiren sau mica. Cu rezultate bune se poate utiliza in functla de condensatnr variabil sirnplu, un trimer ceramic

~

condensator

sernireglabil

-

de 150-180

pF, de

exemplu un trimer sovietic Kfl K-3, Pentru miscarea rotorului lui se va decupa un disc din material izo 1ator, ca la condensatoarele descrise anterior. care se va lipi cu celolac de placa ro-

torului.

56

57

REZISTENlE

MINIATURA.

In caz ca amatorul nu poseda rezistente rniniatura, poate incerca transforrnare a rezistenjelor chimice de [umatats de watt in rezistenta miniatur a. In acest seop se taie 0 rezistenta de valoare cunoscuta in doua, cu ajutorul unei pile de fiole .. Taierea se rezuma la 0 uscara incizie circulara, efectuata pe mijlocul rezistentei, care poate fi apoi usor rupta In doua (fig. 23). Cele doua bucati rezultate vor li curatate de vopsea cu ajutorul unui diluant, numai la capatul unde ~A~nE'NOI urrneaza sa se fad! 0 noua borna. de contact. Borna de contact consta din 7~ bobinare a strtnsa a citorva spire de geZlsrEtqJ: NOJ sirrna dezizolata, groasa de 0;2Fig. 23. - Rezts0,4 mrn, cositorita ln prealabil. Dupa 'tentele rninlatura. bobinare, Iocul respectiv se cositoreste *1 se vopseste. Pornind de la 0 reztstenta de 500 kiloohrni, SE' pot obtine, de exemplu, doua rezistente cu 0 vaIoare cuprlnsa intre 150-200 kiloohmi, valoarea depinzind de locul unde se term ina matisajul capatului de contact. Este neaparat necesar ca inainte de montare sa se verifice la 0 punte de masura valoarea exacts a rezistentelor obtinute. Cu toate ca aspectul unor asemenea rezistente lasa de dor it, pentru ca se observa imediat Iaptul ca au capete de aspect diierlt, rezultatele obtinute In majoritatea cazurilor sint ioarte bune peritru scopurile arnatorului. Intructt scopul propus este montarea intr-un receptor rnlniatura,' unde piesele trebuie sa aiba un gabarit redus, reducerea reztstentelor de jumatate de watt la dirnensiunlle unor rezistente de un slert de watt lnsearnna ctstigare de spatiu util ~i dobindirea unor valorl care poate in ace 1 moment nu se gasesc in corner] si care ar
St; (JBrllf OQUA .

fi cerut punerea in paralel a doua rezi tente de format mare. Aceeasi metoda se poate utiliza ~i la obtinerea a doua condensatoare cerarnice, de valoare tnjumatalita, prin taierea in [umatate a unui condensator' tubular ceramic.

POTENT rOMETRE

MJNIATU RA

Pentru obtiner'ea unui potentiometru miniatura se ia 110 potentiometru obisnuit si se scoate din el suportul circular grafitat (fig. 24). Aeest suport se fixeaza prin capsare sau nituire direct pe. panoul rnontajului. Conexiunile la capetele suportului se lac prln lipire, prin partea din spate a suportului. Cursorul este alcatuit dintr-o larnela de alarna - pre-

PlACA Clflcu,"'FfA
'" P(}71fImOHE rRULUI

Fig. 24. ~. Conlectionarea

potenttometrelor

minlatura.

58

59

ferabil argintata, -prin intrcducere In olutie de fixator fotografic epuiz at - fixata de un disc de plexiglas sau p.ertinax, confectionat la Tel ca ~i la condensatorul variabil minlatura. Prin centru! discului trece un surub care are rolul de a fixa discul. perrnitindu-i rotirea, ~i fac1nd contact eu lamela cursorului. Pentru limitarea cursei potentiornetrului la 270°, se decupeaz a In disc 0 portiune circulara de 270·', lata de 2 mm. Delimltarea se face cu ajutorul unui nit Iixal pe panou. Dad se fixeaza prin incalz ire pe marginea discului de plexiglas 0 bucatici3 de strrna de cupru de 1,5-2 rnm, cu ajutorul ei se pot lndeparta doua lamele de contact care alcatuiesc intrerupatorul sursei de alimentare. Bineinteles, pozitia de indepartare a celor doua lamele va Ii cind auditia e adusa prin potentiornetru la minim. Reglajul volurnulul poate fi facut prin rotirea discului, care iese din cutie printr-o Ianta pr acticata lateral. , In caz ca discul este facut dintr-un material sub tire, decuparea limitarii de cursa micsoreaza soliditatea lui. In acest caz se recornanda dublarea lui cu un disc nedecupat, prin lipire.

unui aspect atragator, cutia obtinuta se va vopsi la exterior, in caz ca materlalul utilizat este opac, sau in interior dad. materialul este transparent. Pentru vopsire s~ va utiliz a 0 vopsea ~nitrocelulozica tip "duco", culoarea alegtndu-se dupa prelerinta. Pe cuIia asHel obtinuta nu se vor.monta tot [e~~l de.tmte i floricele de prost gust, tilul modern rime! slmpl~ si arrnonios. Decorarile ornamentaleerau la mod a acurn citeva zeci de ani. Tn cutie se vor face decupa iele necesare axelor penhu potentiornetre, condensatoare etc. Aparatele care au antena de ierit san cadru nu se vor menta in cutii metal ice, care ecraneaza captorul de unde. .. ' Pentru coniectionarea cutiilor se poate utiliza sr alta metoda (fig, 25). Pe un calup de lernn, egal COl

CUlIl

PENTRU

MJCRORECEPTOARE

Fig. 25. -

Modul de conlectlcnare a cutiei pentru microreceptoare.

ritatea cazurilor constructii minia turiza te, nu vor fi plasate in cutii volumlnoase de lemn. In cazul aparatelor construite in jurul unui diiuzor cu diametru mai mare, se poate uti1iza placa] subtire, de maximum 4 mm grosime, din care SE::
conlectioneaz

Decarece

aparatele

cu tranzistoare

sint In majo-

rnai mid se poate folo i carton (prespan) , celuloid, plexiglas, taiate la dirnensiuni ~i asamblate prin lipire. Pentru obtinerea
presat

Pentru

aparatele

a

cutia,

cu interiorul cutiei ee se construieste, se depune un strat ge hir~ti~ ume;it,a In prealabi~ Deasupra se preseaza bucatl d~ hlrtie ud.a, alt~rn~nd ell c1ei de tirnplarie. Dupa obtinerea unei grosl!TIl a p~~ retilor de 1-2 mm, se lasa sa se usuce, tar cuba obtinuta se taie In doua. Pe marginea interioadI.a uneia din jumats]i se lipeste 0 bordurAa .de celul.01~ sau carton. Finisajul eutiei se face ell hirtie abraztva (glaspapir ) !?i prin vopsire ell .I~c nitrocelul~zic .. Pentru butoane se poate utiliza 0 metoda foarte stmpla $i anume : se marunteste hirtie uda prin rnadimensiuni

60

..

61

sina de tocat si se arne teca eu fa ina ~i apa, Amestecul obtinut se preseaza intr-o forma de ipsos Hicuit ~i se lasa sa se usuce. Piesele obtinute au 0 mare duritate, Pentru a nu Ii atacate de urnezeala se vor proteja prin vopsire eu lac. Cu rezultate foarte bune se pot confectiona cutii din ptnza suprapusa, lipita cu mult clei, Dups vopsire, cutiile l~i pastreaza aspectul textil. Lipirea ~i vopsirea se poate face ~i eu silicat de sodiu ("apa de sticla "] ; in acest caz cutia capata 0 buna rigiditate si un aspect sticlos, Receptoarele de mici dimensiuni, indeosebi cele de buzunar, pot fi acoperite cu 0 husa de protectie din ptnza, piele sau material plastic decunat dintr-o scoarta de caiet,

cular, care va [uca rolul de membrana. (fig. 26). Pe margine se lipesle apoi un inel de carton gros de 2-4 mm, care are rolul de a departs "membrana" de peretele cutiei unde se fixe~z~ difu~or!ll: Sirmele care vin de 1a bobina mobila vor fi lipite cu celolac .pe piesa. de ~e~trare vor fi p~elun~ite II! alar a difuzorului eu I1ta de r adiofrecventa dezizolata la capete. Deoarece rama magnetului difuzorul.ui

~i.

PlE$A

DE

t~NrnARt

f)['lIEJrilrA

I'1EM8RA/lA

INE1.DG('4I/7IJ/'I

GROS

Fig. 26. -

Transforrnarea

difuzorulut

sovtetic

1

r 11 9.

covsrnucru

DlfUZOARELOR

MINIATURA

Difuzorul miniatura poate Ii construit de orice amator care Iucreaza atent ~i cur at. Pentru construetia lui nu slnt necesare scule speciale, ci doar inderninare si rabdare. Difuzoarele rnlniatura au 'In general randarnentul ceva mai scazut dectt diiuzoarele utiliz ate in aparatele mari de radio, tn schirnb. 1a 0 fideIitate satislacatoare a redarii sunetului, of era posibilitatea construirii unor aparate de gabafit redus, Din constructia lor sint eliminate unele detalii, cum ar fj piesa de centrare intrucit la un diluzor de dimensiuni mici devin inutile Si micsoreaza randamentul. Cea rnai simpla metoda de obtinere a unui difuzor rniniatur a este ace! a de a rnodifica un d ifuzor 1eUg, prin inlaturarea membranei ovale si taierea corpului de tabla in jurul piesei de centrare gofrate cir-

/" joase

ocupa mult lee inutil, rnontajul la care se adapteaza difuzorul poate fi pla sat pe dona reglete asezate de o parte ~i de alta a ramei, astlel lncit unele piese sa intre in interiorul ramei, fara a 0 atinge. Dad arnatorul nu doreste utilizeze transiormater de iesire in menta], din cauza spatiului pe care acesta il ocupa ~i pierderilor pe care Ie introduce, poate rebobina bobina mobila a difuzorului cu sirrna de 0,05-0,07 mm, cautind sa ocupe acelasi !oe cu ~ _Qs>binaj, oit ocupa fostu1 bobinaj original. a receptoarele unde se utllizeaza un singur tranzistor in etajul final cu 0 putere de 150 miliwali, rezistenta de sarcina a colectorului nu e critica, bobina mobila putind avea orice rezistenta tn~_ si 250 ohmi, in ultimul caz redarea irecventelor fiind tntructtva tmbunatatita. Pentru mentajete eu etaj final simetrie, bobinajul va avea 0 priza plasata exact la jumatatea din nurnarul total de pire. Randarnentul obtinut cu un asemenea difuzor este foarte bun ~i sunetul rnultumitor, tinind seama

Sa

62

este verba de un receptor de iorrnat redus. In principiu, orice diiuzor care poseda piesa de centrare gofrata ~i un magnet de dimensiuni rnici poate fi astfel modificat, de exemplu unele diiuzoare "Tesla". Nu este indicate constructia diluzoarelor magnetice (eu paleta libera) rniniatura, pentru di redarea sunetului cu un asemenea diiuzor este destul : de slaba ~i constructia lor nu da rezultate sigure. In plus, aceste difuzoa re au 0 putere foarte redusa, care nu poate asigura uti1izarea deplina a puterii date de un etaj final eu tr anzistor. In afara de modificarea unui difuzor existent, se poate lncerca constructia unui diiuzor miniatura, construit in tntregime de arnator. Tipul utilizat va fi tot de difuzor dinarnic cu magnet permanent. Cel mai important lucru, la 0 asernenea constrtl<1le te asigur~ circuit ma-gnetic cit mai puternic, a unei membnu"e 11 psite de recvene- proprJi de rezonanta ~i totusi destul de usoare pentru a fj pusa in rniscare de puteri mid. Pentru obtinerea unui cimp magnetic puternic. in care s.a se aile bobina mobila, se utilizeaza atit magnet' perrnanen]l pnternici, cit si un tntrelier cIt rnai redus, de maximum 0,5 mm. Constructia sistemulul magnetic poate fi facuta in doua Ieluri. Fie se utilizeaza un magnet cilindric de mid dimensiuni, ca eel care se vinde in corner] eu jucaria denurnita "auto;magnet" (fig. 27 a) fie se utllizeaza bucati oblinute din spargerea unui magnet metalic de difuzor dlnarnic, bucatile obtinute Hind transforrnate in bucati par alelipipedice prin slefuire la polizar (fig. 27 c). In primul caz magnetul se fixeaza prin lipire cu cositor (utilizindu-se ca decapant 0 solujie concerrtr ata de clorura de zinc in apa sau "apa tare" in care se dizolva zinc), pe un suport din tabla de fier de 2-5 mm grosime. Pastila magnetului va fi mal lunga decit suportul, cu aceeasl grosirne pe care 0 va avea 0 alta bucata de tabla, de asernenea de 2-5 mrn grosirne, in care se aWi 0 gaura eu un diametru ce depasesta cu 64

ca

1 mm a doua netul, catele figura facuta

diarnetrul rnagnetului. Prin lipirea celei de bucatl de tabla pe rarna pe care e Iixat magintrefierul centrindu-se cu ajutorul unor bude celuloid, se obtina circuitul magnetic. In 27 b se ar ata ~i 0 variants In care rama e dintr-o singura hucata ..

Fig. 27. - Sisternul magnetic al dituzorului: riel "auto·magnet"; b - rama magnetului executata dintr-o singurii bucata : c - rnagnetul executat din doua bucati,

c a - rnagnetul jucil-

Cind se utilizeaza buditi paralelipipedice de magnet, obtinute dintr-un magnet spart de difuzor, beltul circuitului magnetic va fi in acest caz a bucata cilindrica de fier, de 6-20 mm diarnetru, de exemplu o bucata de ax de potentiornetru sau a bucata de bad! cilindrice de otel. In figura 27 e se arata felul de constructie, Magnetii vor fi Iixa]! arnbii In acelasi sens, eu un pol prins pe suportul din spate si eu celalalt pe placa perforata din fatll. Si in acest caz, intrefierul va fi de maximum 0,5 mm. Dimensiunile recornandate pentru magneti slnt de 15Xl5X 10 mrn ; diarnetrul holtului central 15 mrn, diametrul gaurii prin care trees boltul 16 mm (pentru obtlnerea unui intrelier de 0,5 mm latime): Bobina mobila se conlectioneaza din foita tncleiata en celol ac sau lac de bachelita. Mai Intii se Infa~oara pe bolt doua-trei straturi de Ioita neincle5 - c.
1]9

65

iati-i :;;i apoi Se bobineaza deasupra doua str aturi de foita un e cu r.elolac sau lac de bachelita. care se lasa sa se usuce timp de citeva ore. Lasind carcasa bobinei mobile In continuare pe bolt, se bobineaza Infa~urarea bobinei mobile care are un prim str at j_~ 26 s2_ire, peste ca re se bobineaza, in acelasi sens, 25 spjre cusirmii. ernailata de 0,07-0,08 mm. Rezisenta bobinei mobile, pentru un diarnetru al boltului de ~r.1J11, esie de 8 ohm i; pentru un d iametru al boljului de 6 mm, este de nurnai 2 ohmi. Membrana se conlectioneaza din hirtle subtire de fil tru de 0,15 mm, ca in figtrr a 28 a. In loc de hirtie de Iiltru se peale folo i 0 bucata de hirtie neagrii subtire, cu supralaja punctata in relief, din acelea in care se vind Iilrnele fotografice de 35 111m latime (film "Leica"), farii caseta. Gofrarea mernbranei se face ca in figura 28 b, eu membrana udata pe margine. Suportul rnernbr anei se face dintr-un inel de tabla de Iier sau de alarna, pe care se Iixeaza radial, prin lipire eli cositor, patru lamele de tabla, lungi cit diametrul interior al inelului (fig. 28 c). Dupa u~care. membrana se iixeaza ceritr at pe inelul de sustl nere, d LIpii ce In prea 1abil s-a Iipit pe ea bobina rnobila. Mai inainte lnsa, virful membranei se decupeaz a cu 0 lama de r as, astiel ca bobina mobile sa se fixeze bine, Fixarea bobinei mobile si a rnernbr anei pe suportul ei se va face ctt mai centrat cu pulinta, altFel difuzorul va Ii imposibil de centrat. Dupa aceea se trece la fixarea sisternului magnetic, are se va centra prin lipire, asUel ca bobina mobila. sa nu frece de bolt sau de marginea exterioar a a lntrefierului. Ultima operatie e Iixarea prin lipire a unui inel de carton gras, care are r olul de a proteja membrana difuzorului, In vederea fixarii lui pe panoul aparatului (fig. 28 d). Bobina rnobila poate 1i bobinata eu un numar de 1250 spire (in caw! utiliz arii unu: magnet cilindr ic Piat din acelea livr ate cu jucaria "auto-magnet"), eu sirrna de 0,05 mm, obtinindu-se 0 rezistenta a

t

I
Pig. 28. Conlectionarea

difuzorului.

bohinei legarea

mobile de circa 11i Q.Ptni, f apt care perrnite directs a diluzorului la menta] fara tr ansforrnator de iesire, Difuzorul astfel objinut este ioarte sensibil, poate atinge 0 putere de maximum 300 rniliwati si nu este rnai greu de 50 de grarne.

66

~I ACUM, LA LUCRU!

RECEPTOARE

CU UN

SINGUR

TRANZISTOR

Montajele cu un singur tranzistor Slut uecesare de experimentat, intruclt ofera posibilitatea. fntelegerii iunctionarii schemel?r cu ur:u sa~ mal rnulte tranzistoare. De multe on se obtln chiar rezultate

diada este legata Ia a priz a (exact la [umatate) a bobinei. Aceasta, pentru ca circuilul oscilant nu he arnortizat de diodadetectoare, obtinindu-se astfeJ 0 selectivitate maxima. Montajul poate functiona ~i eu dioda legats la capatul. de sus a! bobinei, dar se va constata ca posturile de ermsie se vor auzi su prapuse. La menta]. se va incerca sensul de conectar e al diodei cu germaniu - care trebuie sa fie ne apar at de tip punctiform. Intr-un sens de conectare - eel gre$it - rnontajulnu Iunctioneaz.a. In sensul cored, dioda asigura polarizarea initiala necesara Iunctionarii tranzistorulut ~i totodata indeplineste sl rolut de economizor de curent, pentru di in pauzele de emisiune saula dezacordul de pe statia ce se recep[ioneaza, dioda nu mai are ce cletecta si deci nu mai da polariz ar e, rezultata din detectarea frecventei purtatoare a statiei de emisie. Pentru a. face montajul nu mal consu~e ~ suficient s3-1 dez~cordall~ din condensatorul vana bil, eonsumul tranzistorului scazind la 0 valoare neglijabila, corespunzatoare consumului initial al colectorului leo. lata acurn citeva sfaturi pentru realizarea practica a montaj ului (fig. 30). Bobina pentru unde me-

ca

sa

sa

Fig. 29. -

Montajul

eu un singur

tranzistor.
/JAR;" DE Ff RIT

care satisfac pe tncepatori, acestia putind sa-s: COl1struiasca receptorul re pecti v sub 0 forma portabi lii, ell ascultare in casca. eel mai simplu receptor cu un singur tra_n~istor este eel care utilizeaz a tr anzistorul ca arnplilicator de audiofrecventa, al unui receptor ell detectie pe dioda semiconductoare. In figura 29 se poate vedea

Fig. 30. - Schema montajului cu un singur Fig. 31. - Diferite rnodur i de confectlonare

tranzistora boblnei-

dii (fig. 3l) poate fi confeeti.onata in mal mul!e vadante: pe carcass de carton, pe carcass ell 1TI1eZ de ferocart sau pe 0 bara de feriUi. Prima variants se

68

69

diarnetru, izolata cu matase !?i email. Irecventa, sau, in lipsa, chiar sirma de bobinaj izolata cu email. A doua varianta se realizeaza pe un miez de Ierocart de 7-11 mm diarnetru. Bobinajul se face in patru sectiuni, despartite cu ajutoru1 unor rondele de celulcid sau carton. III sectiuni se bobineaza 25+25+25+25 spire, pr iza rncdiana factndu-se dupa 50 spire. Se utilizeaza sirrna eu diametru de 0,15-0,2 rnrn, A treia variant se realizeaza pe 0 Q.~r.§i.-3e ferii, pe care se bobinAeaz~ 25+25 spire, bobinale spira ltnga spir a, ell sirrna de 0,15-0,2 mrn. Pentru gama de unde lunzi, nurnarul coresounzaior de spire a1 eelor trei iipuri de bobine este de 150+150; 75+75+75+75 si 8~80 spire, bobinate eu sirrna de 0,10-0.,15 mrn 'diame ru. Condensatorul variabil poate fi de orice format si de orice Iabricatie, tnsa in mod obligatoriu va fi e_!1 "aer", deoarece condensatoarele zise eu mica" sint de calitate inferioara !?1 strica Iactoru I de ca 1 itate a 1 ci rcultului oscilant. Intrucit aparatulriu receptioneaz a bine decit posturile locale de radio, montajul se poate construi !?l pentru Irecvente fixe de acordar e. Schimharea posturilor se face ln aeest eaz prin cornutarea unor bobine eu miez reglabil de feroeart sau Ierit, nurnarul de spire a1 bobinei stabilindu-se in mod experimental. Condensatorul variabil nernailiind necesar, va fi inlocuit cu un condesator fix eu "izolatie stiroilex, mica sau cerarnica de 30-100 pF (picofarazl). Dioda utiliz ata este de or ice tip punctiform, indio ferent de marca Iabricatiei, Tr anzistorul este de ti pul eu jonctiune, de audiofrecventa, de orice Iahricatie, eu 0 putere maxima de 50-200 miliwati. A~a cum este conceput, montajul nu iunctioneaza bine eu tr anzistoare de putere mai mare. Tranzistoarele sovietice din grupele n 1, n 5, n 6, IT 13, IT 14, IT 15 dau eel mai mare randament, mal ales ultimele tlpuri,

realizeaza pe rnetru pe eare d.e 0,2-0,3 mm lttii de Ina Ita

carcass de carton de 3-4 ern diase bobineaza 50+50 spire eu strrna

a

Pentru ascultare se poate utiliz a 0 casca cu rezistenia de 2000-4 000 ohrni sau un difuzor de r adioficare. In ultimul caz, legatura ~e va face la bornele transforrnatorului de iesire eu care e prevazut dlfuzorur-rn condilIT stationare de receptie este bine sa se Ioloseasca un dituzor cu diarnetrul mare, rnontat pe un panou de placaj sau 'Panel. Cind amatorul nu dispune de un transformator de iesire si-l va putea construi singur pe un miez cu sectiunea de 1 cm2 format din tole de ferosilicio. Bobinajul pri'ii.i'af (din circuitul colectorului) are 1000 spire cu sirma de 0,1-0,16 mm, iar bobin ajul secundar 80 spire, cu priz~ seoase din 20 In 20 spire. Se va folosi sirrna de 0,4-0.5 mrn. La punerea '1~ Iunctiune a montajului se va incerca I a care prizji din secundar poate Ii legat difuzorut pentru a da un maxim de auditie. ~ Alirnentarea aparatului se face dintr-una sau mal rnulte baterii de lanterna de 4,5 vol]i or i de 3 volti, legate in serie. Se va tine searna de tensiunea adrnisa de tranzistor. Tranzistoarelor din grupa IT! li . e pot da plna l a 18 volti, celor din grupa TI 5 rnaxirnurn G volti, iar celorlalte tipuri enumerate mal sus maximum 12 voltl. Exagerarea terisiunii de alimentare duce la arderea tranzistorului, Bateria de .alirnentare, chiar In conditii de intensa exploatare, dureaz s citeva luni. In montaj nu este prevazut nici un fel de Intrerupator al t.ensiunii bateriei, intrucit consurnul este redus automat - a:;;a cum am vazut - la 0 valoare neglijabila, pr in dezaeordarea aparatului de pe posiul receptionat sau prin inl atur area antenei din borna ei, Rezultatele obtinute eu acest aparat sint Ioarte bune, dacatinem seama de simplitate a lui. Postul local de radio poate fi receptionat tn difuzor pe 0 raz~ de 50 km de la statia de ernisie, cu 0 antena de 30-40 m lungirne, inalta de eel putin 10 m si

bine degajata.

Bineinjeles,

folosind

si

0

priz3 buna 'i'l

de parntnt,

70

Recepjia in casca se poate face puternic pe tot ler'itoriul lard noastre, utilizind 0 antena core punzatoare. In imediata apropier e a unei statu puternice de radioernisie, de exemplu 111 Br asov, llnga statla de unde lungt, sau la Tincabesti, Snagov or i Otopeni, linga statii le de unde medii, se poate reception a fara antena exterioar a ell ajutorul antenei de ferit, aparatul devenind un receptor portabil sirnplu, eu auclitia in cas a. In locul antenei de ferit se poate folosi ~1 un caelm, bobinat pe cutia aparatului. In cazul cind dirnensiunile cutiei sint de 10XIO ern, nurnarul de spire al bobinei-cadru este, pentru unde medii, de 20+20, iar pentru unde lungi de 80+80. Bobinajul se face eu strrna cu diarnetrul dublu decit eel al bobinelor obisnuite de mid dimensiuni. Pentru alto dimen iuni ale cutiei se va deterrnina experimental nurnarul de spire, de la caz la caz, stiiridu-se ca, Cll cit creste dimensiunea cadranului, nurnarul de spire scade ~i elicacitatea lui creste, Micsorarea dirnensiunilor cadrului sub 10XIO em, care e 0 limita inlertoara, are ca elect 0 totala lipsa de sensibilitate a rnontajului portativ, Care doar CLl antena exterioar a mai poate functiona multumitor. Montajul prezentat poate Ii construit si in alte variante. Dintre ele, una merita 0 deosebita atentie, Iiind verba de un receptor, de buzunat, simplu $i u~or de can truit. In acest montaj se dioda ~i tranzistor +un condensator de Fig. 32. Receptor de buzunar eu 5 000 - 10 000 pF auditie in cases. (fig.. 32). Acordul se face prin rniscarea unei bare de ferit, cu diametrul de 8-12 mrn si lungimea de 30-100 rnrn, in interiorul unei bobine. In lipsa miezului se VOl' Iipi cap la cap citeva 72

.

)

mtercale aza

intre

miezur i de Ierocart, pina. se obtine e111 rniez lung: de cca 50 mrn. Bobina se realizeaza pe 0 carcass de hirtie subtire, rulata ~i incleiata, pe care se 1nfa90ara spira lInga spiral un numar de 50+50 spirepentru unde meelii si 150+ 150 spire cu sirrna subtire de 01-0,15 mm pentru unde lungi, Mult mai bune rezultate se obtin folosind !ita de tnalta freeventa, Drept sursa de alimentare se pot tolosi doua elemente scoase dintr-o baterie anodica rniniatura. Apar atul e poate construi de formatul unei cutii de chibrituri :;;i Iunctioneaza prin conectarea bornei de antena Ta 0 antena exterioara, prin legare la caloriier, la acoperis, burlan ori direct Ja retea (este prevazut pentru aceasta un condensalor de protectie in circuitul de antena al receptarului). In excursie se poate improviza usor 0 antena, dintr-o irma izolata ell polivinil - sirrna de conexiuni lunga de 10-15 metri ~i intinsa intr-un loc degajat de vegetatie. Pentru ascultare se poate Iolosi 0 casca obisnuita, aldtuita din doua elemente. Cind dorim ca apar atul sa aiba dimensiuni crt rnai mici, putem utiliza un ingur element de casca, pe spatele careia se m011teaza receptorul rniniatura. Receptorul l;lj, elementul de ascultare se pot plasa intr-o cutiuta de material plastic (savoniera), In acest caz se face 0 gaura circular a In savonier a. iar asca se monteaza fara capacul ei, membrana Iiind presata de savoniera prin interrnediul unei rondele distantoare de carton. In cazul cind arnatorul are o casca rruniatura, din acelea utilizate In protezele acustice peniru surzi, 0 poate utiliz a cu succes. Daca se fo1osesc casti ell rezistenia mica, este ne-· vole de un transtorrnator de cupla]. Cind avern ra*!i pieznelectr ice trebuie sa montam In paralel eu ea o rezistenta de circa 100 kiloohmi, care serveste drepl rezistenta de sarcina pentru tranzi tor. Pentru acest tip de receptor miniatur a, cu auditie in casca, se pot utiliza ~i tranzistoare de putere mica, lntre 10 )'1 50 rniliwati, de exemplu tranzis73

'toare din grupa n 5, sau tr anzistoare de constructie cehoslovaca, existente in corner]. . var ianta Inter esanta a montajului cu 0 dioda si un Sil1O"Ur tranzlstor este eel alimentat din energia captata de antena de la statia locala de emisie (Jig. 33). Dioda incarca eu cornponenta continua redresats

o

in condensatorul electrolitic, care la
rindul lui alimenteaza circuitul co-

p

~---+--~~~----~ Fig. 33. ~ Receptor alimental cu errerg ia sernnal.ilut captat de aniena.

-se

Ca si la montajul de baza, se va acorda 0 deosebita importanta polaritatii diodei si polaritatii de br ansare a condensatorului electrolitic, care. trebuie neaparat Sa fie de buna caUtate. Se va utiliza un condensator eledrolitic de negativare de 10-100 MF, cu tensiunea de lucru cit mai mica (3-12 volti}. Cu 0 antena lunga de 30-50 m ~i 0 bun priza de pamint. se poate obtine 0 auditie bun in diluzor, econornisindu-se bateriile de alirnentare. Bobina din circuitul oscilant are 0 serie de prize, pentru asigurarea unui maxim de r andarnent. La punerea in tunctiune a montajului se va Incerca 1(1 care priza trebuie plasata dioda, pentru ca selectivitatea ~i sensibilitatea aparatului sa fie rnaxime. Nurnarul de spire pentru gama de unde medii si lungi este identic en cele de 1a montajele precedente, Iar prizelc

lectorului.

a

a

iau

din

20%

in 20% din nurnarul total de -spire, simplificare a .montajului de baconsta in inde-

a

p

Iaclndu-se intre baza si erniterul tr anzistorului Decarece rezistenta de intr are a bazei e mult rnai mica xlecit rezistenta diodei, pentru a nu strica Iactorui de calitate al circuitului oscilant, tr anzistorul se conecteaza la a priza a bobinei. Priza, ill cazul gamei de un de medii, se ia lntre 1/10 plna la JL20 din numarul total de spire al bobinei, iar in cazul undelor lungi intre lfl.0 ~j 1/40, variind ill functie de tranzistorul ttilizat. Deci, in cazul unei bobine de unde medii de 100 spire, priza va fi Iuata intre spirele 5-J_Q. stabilindu-se prin probe nurnarul de spire necesar, In lac de priza, se peale Iace un bobinaj separat, supr apus peste bobina de acord, alcatuit tot din 5-10 spire; (grosimea sirmei va fi identica eli a celei utilizate la bobina de acord). In acest caz cuplajul optim se poate obtine cu u~urinta fie prin schimbarea nurnarului de spire, fie prin miscarea bobinei de cuplaj, fata de bobina de acord. eu toate di acest rnontaj nu of era totdeauna rezultate 1a fel de Dune ca ce1 ell delectia pe dioda urrnata de amplificare de a udiofrecventa cu tr anzistor, schern a este mteresanHi !?i trebuie exper imentata, intruclt perrnite amatorilor inteleaga modul cum trebuie cuplate tranzistoarele cu un circuit oscilant. Cele mai bune rezultate se obtin cu tr anzistcarele sovietice ITI4, si H15. Daca amatorul Icloseste aceste tranzistoare se poate incerca cu succes intraducerea "r~ei" pozitive In menta], In scopul imhuoatatirii sensibilitstii si selectivitajii, MontaJul (fig. 35) Iunctioneaza tn felul urrnator : tensiunea de reaclie de radioirecventa nedstectata) culeasa din colectorul tranzistcru-

tia

(iig. 34).

sa

(ra.iI1a~ita

partarea

za

lui dupa

arnplilicare

diodci
detec-

-din montaj,

Fi~. 34. - Monlaj in care lranzislorul este ul ilizat ca detector.

este trirnisa inapoi tn bob ina de acord, fie printr-o bobina

Fig. :35. -.

Montaj

C'U

reactie,

75

de

reactie,

fie

direct

pe

bobina

printr-un

(on-

densator variabil, de .reacjie". De capacitatea rnaxirna a, condensatorului var iabil de reactie - care poa~e Ii ~l de calitate mai inierioara. "ell mica" _ depmde cuplajul eu circuitul oscilant. Tn cazul ctnd amatorul are un coridensator ell capacitate maxima de 500 pJ:", n v ~ cOl1ecta.] a 0 priza scoasa 1", 1/3-1/2 dvlnnumaru1 total de pire al bobinei, luar
de la capatul ,,:eee" (cel legat [a parnint, la mase menta julu I -:- fIg. 36), Cind s Ioloseste Ull condensato! reglabIl" de 50-_lO~ pF ace ta poate fi Iegat 1a capatul "cald a1 bobinei. Daca e leaga in serie un

ceasta are jumatate din nurnarul de spire' al bobinei de acord si se plaseaza linga ea. CupJajul cu antena mai poate fi faeut si capacitiv, fie printr-un condensator semireglabil - trimer - de 5-50 pF, fie pr intr-unul fix, deterrninat in aceleasi limite, pe baza de experiment are. Un montaj interesant (fig. 37) care permite obtinerea unor perforrnante frurnoase la categoria "monotr anzistor", utilizeazii tranztstorul drept oscilator intr-un circuit acordat caruia ii imbunatajeste ast-

Iel iactorul

de calit ate. Detectia

sernnalului

captat

pacitatea
perrnite

condensa tor fix de' 100 pF eLL unul variabil de 500 pF, calegarea dide capatul al bobinei.

rezultata va

recta
o

"caId"

de antena se face tot cu 0 dioda eu germanin. Montajul e u!?or de pus la punct de eel ce au experirnentat rnontajele anterioare. Si el perrnite receptionarea in conditii stabile de lucru. In figurile 38, 39, 40, 41, 42 sint prezentate citeva variante de montaje eu reactie, Inainte de a trece la alte constructii, ama torul este sfatuit sa experimenteze ~i aceste montaje, care oiera bune rezul-

Rezultatele

rnonta-

tate.

Fig, 36. -

Var ianlji a montajulul eu react ie.

jul u i cu reactie ? Posibilitatea utilizarif unei antene cu ferita 111 loc de a ntena extericara, pentru receptionarea posturilor locale de radio; deci se obtine un apar at pottabil eu receptie In

se poate con trui
tranzistorul

Pornind

de la montajul
0

alta varianta

prezentat

(fig, 43) ln care

In Iigura

37,

plificator

de audiofrecventa,

Iunctioneaza

cases. Cu 0 antena exterioara se poate receptiona un mare
nurnar Pentru maximum de postur i,

mai ales sear a.
a se obtine de r anda-

Cele doua ..socuri" (bobine de bloca] pentru fadiofrecvenja) pot fi bobinate pe 0 carcasa sectionata, cu cinci sectiuni, conlectioriata dintr-o rezistents arsa, cura tata de vopsea si de stra tul conductor, Se bobineaza .I 000-2000 spire cu sirma emailata de, 0,07-0,1 mm, nurnarul de spite Iiind repartizat in mod egal Intre sectiuni, Sensibilitatea rnontajului se regleaza din condensatorul de reactie, iar din potentiometru se regleaza
intensitatea auditiei, rizarii tranzistorului. prin schimbarea valorii Reactia se regleaza pola0

unu:i r andarnent se utilizeaza dublarea tensiunii cu ajutorul a doua diode cu gerrnaniu.

detectie

nerea

In acelasi timp si ca amceea ce perrnite obtispor it (montaj "reflex"), In

detectate,

ment si de selectivitate e necesar se adallge 0 bobina de

sa

data

cuplaj 76

cu antena.

A-

pentru t ajului.

iotdeauna,

la punerea

in functiune

a men-

77

Tr anz istcrul trebuie sa fie din categoria celor defa di otrecventa !,?i stilt de preferat tipurile IT 401, IT 402, f1 403, n 14, n IS. Diodele pot fi de orice Iabr icatie, de tip punctiform. lata acum (fig. 44) 0 varianta a inontajului de rnai sus, reglajul reactiei Iacindu-se prin potenticrnetru.

q--II-- ........... II---l
A .... II, ---~

$flf

J.--.

j

~ Iii

:'t.11t
~ltl
'I.

§III

ill

~III
" III
III '---,-__
-J

Fig. 44. Varianta

a rnontajulul

reflex;

Fig. 38... 42. -

Varisnte
"

0

"1

0 '"

mont aJUJ UI• mono t ranLlS t or eu reactie, ' . t
••

r

Cu ajutorul unui tranzistor punctiform de tipClB, C IE, C36 sau C3E, se poate construi un receptor cu reactie Ioarte simplu [fig, 45). Circuitul oscilant este legat direct pe baza tranzistorului, care 11 amortizeaza puter nic, Prill schimbarea potentialului emiterului, cu ajutorul po-

tentiornetrului

suntat de coridensatorul fix de 100 pF, se obtine efectul de re actie. Receptorul e sensibil, dar lsi schirnba caracteristi'ci Ie in Iunctie de
temperatura nestabi-

de 5K

Q,

Fig. 45. -

Mont",] cu reacjie, tr anzistor punctiform.

em

Fig. 43. -

J\1ontaj rellex,

litate pronuntata, care cere sa se regleze din cind in clnd reacti a. Un alt neajuns este acela ea pentru tunctiona rea normala necesita 0 baterie de 20-25 volti.

~i eu tranzistoare "drift"., eei ell jonctiune nu dau rezultate bune din -cauza capacitatilor mari . dintre electrozi. Teate moritajele eu un singur tranzistor Iunctioneaza sigur numai in casca. Auditia In difuzor nu a pot avea decit cei ce locuiese in imediata apropiere a tmui post de ernlsie. Ceilalti pot ave a auditie in diiuzor numai daca adauga montajului un ampllficater de audiofrecventa, construit tot cu tranzistoare, dupa indicatille date in paginile urrnatcare. Totusi, problema auditiei in difuzor este deosebit de importanta tn rnediul rural, undepe alocurl, deocarndata, nu exists retea electrica sau de radioficare,

Receptorul

functioneaza

bine

faciitor eu puteri mici, AsUe!, s-au experimental, ell rezultate excelente, difuzoare de tip 1 9, difuzoare de 2,5 wa]i rornlnesli ~l difuzoare de putere intre I ~i 15 wati. Utiliz.area diluzoarelor eu paleta Iibera nu aduce totdeauna satislactie, din cauza tonului neplacut :;;i a sensibilitatii reduse.

r.u

De aceea, in cele ce urrneaza,

-celor

ce doresc alba auditii tn difuzor, folosind un aparat cu un singur tranzistor. In afar a de necesitatea obligatorie a unei bune antene ~i prize de pamtnt, utilizarea difuzoarelor

sa

vom da ctteva sfaturi

senstbile este conditia principals pentru obtinerea llnei auditii puternice, lntr-o camera de dimensiuni 'norma Ie. Diiuzoarele cu diametrul mit. (5-15 em diametru ) au r andarnentul acustic scazut si nu dau
satisiactie in asemenea montaje simple. Difuzoarele -cu diarnetru mare, permanent dinamice (eu magnet permanent) dau rezultate bune, eu conditia sa fie fixate lntr-o cutie de lernn sau placaj, sau pe un pa'nou de rezon anla acustica. Cuplarea difuzorului se face printr-un transformator, care asigura tr ansferul de energie optirn de Ia circuitul colectorului tranzistorului la bobina mobila a difuzorulul. Drept difuzor se alege, in general, un difuzor C!J magnet metalic, Cele eLI magnet de Ierit, avind un cimp magnetic mai slab, nu sint prea bune pentru scopul propus. Din difuzoarele prod use de industria noastra, convin tipurile de radioficare de 0,10 ~i '0,25 wati, ell magnet metalic, Acestea sint ieltirre ~i de' buna calitate, dind deplina satisfactie .. Nu trebuie sa se creada Ynsa di un diiuzor de putere mare nu este sensibil deci, nu Iunctioneaza satis-

Fig. 46, -

Constructia unui diluzor magnetic plasarea lui ln camera.

dlntr-o

casca ~i

*i ca

Cu rezultate cornparabile acestor "piese de zeu", amatorul poate experimenta constructia dHuzor magnetic, construit dintr-o cases. lata se face acest difuzor, In centrul rnernbr anei dish se lipeste (fig. 46) 0 strrna de cupru
6-C.1l9

rnuunui cum unei de 81

gO

0,8-1,2 rnrn diarnetru. In prealabil, tnsa, se regleaz a poaitia ruembranei castii iata de rnagneti, astiel ca sa se obtina un maxim de sensfbilitate. Proba sensibilltatt; se face conecttnd casca pe 0 baterie consumata, eventual cu 0 rezistenta In ser ie, de 1-10 megohmi .. Casca se prinde cu spatele pe un panou de lemn. prevazut CLI gaud, de care sa fiXjeaza ~i membrana de carton. Membrana va filcuta din carton subjire de 0,15-0,2 mm sau din hirtie de desen, in forma de con Iipit ell celolac. Fe margine se va lipi a suvita de pinza san stela care are rolul de cupla] elastic. In centrul membr anei de carton se fixeaza de 0 parte ~i de alta a ei cite un can subtire de tabla de fier sau alama, cu 0 gaura in centru, prin care trece sirrna Iipita de membrana castii, Se lipeste membrana de carton la locul ei, scotindu-se strrnaprin orificiul central al difuzorului, Sirrna se lipeste de ccnul exterior cu cositor. Ultima opera tie de efectuat este lipirea unei pinze subtirt ~i rare peste partes Irontala a difuzorului, pentru a acoperi gaurile din

ETAJE DE AMPLIFICAR.E

n

AMPLIF1CAl'OAR:E

DE AUDIOFRECVENTA

Rezultate bune se obtin cu aeest difuzor magnetic nurnai dad membrana de carton este din material rigid, dad are un diarnetru de eel putin 25 ern, este bine reglata, iar magnetii nu sint descarcati.

panou.

0' parte importanta a or icarui aparat de radioreceptie este arnplificatorul de audiofrecventa, Mon· tajele ell 0 dioda urrnata de un tranzistor, prezentate in capitolul anterior, contineau schema cea rna] simpla de amplificator de audiofrecventa, iara de care nu s-ar Ii putut obtine dectt 0 auditie sl abf 111 casca. Cind se urrnareste obtinerea unei auditii ~i rnai puternice, in difuzor (mai ales dnd statia de ernisie se ami la 0 departare mare), se poate adauga tnca un etaj de amplificare. Acesta poate fi cuplat la toate celelalte montaje Cll un singur transistor, prezentate in capitolul precedent. Schema din figura 47 ne arata solujia cea mai simpla de urmat. Pentru cuplare eu montajele precedente se Inlocuieste casca sau tr ansformatorul de iesire al difuzorului eu 0 rezistenta de 2-5 kiloohmi (lflO-lf4W),s3u cu prirnarul unui transFig. 47. - Eta] Iinal de amplificare. forma to) de cuplaj .. Amplilicatoarele de audicirecventa put fi construite folosind diferite scheme de cupla] tntre etaje. Cuplajul poate fi ca In cazul de mal sus, pe circuite R.C. (reztstente, conden83

I

satoare), prin transformator sau direct (conductiv). eel mai bun randament - rezultat dintr-o adaptare optima a irnpedantei de iesire a unui eta] amplificator eu tranzistor, ell impedanta de intr are a unui eta] urrnator echipat tot cu tranzistor - este realiz at numai prin cuplajul prin transforrnator. Acesta perrnlte obtinerea maximului de amplihcare ca puter e ~i tensiune. Tipul de cuplaj R.c. este in mod curent utilizat in etajele de amplificare de audioIrecventa, cu toate di of era un r andament injumatatit faia de cuplajul pr in translorrnator. Uneori, cind se pune aecentul pe simplificarea schemei ~i nu se cere obtinerea unei ampliiicari .pre-a mari, se utilizeaza cuplajul eonductiv. Scheme le practice de realiz a re a celor trei tipurl de cuplaj sint aratate in figura 48. Se rcmarca Iaptul ca tensiunea de polarizare, necesara bunei functlonari a montajelor, este data In cazul montajului ell transiorrnator ca si In cazul euplajului R.C., printr-o reztstenta Iixa, chi ar din sursa de a Iimentare. Valoarea ei e critica si va riaza in Iunctie de tranzistorul + utilizat si de tensiunea Fig. 48. Difer ite moduri de de alimentare .. In 1118cupl a] In arnplificatorul de audioIrecvenja. joritatea cazurilor Insa, in schernele prezentate, nu este necesar sa se schimbs valoarea rezistentei de polariza reo In caz se urmareste obtinerea unei amplilicari mai mari, se pot construi arnplificatoare ell doua

,. I

tranzistoare ~i dous etaje de amplificare (fig. 4\)). Se poate observa In cazul montajului eu cuplaj conductlv -Ifig. 49 b) rezistenta de sarcina a primului tranzistor, de valoare mult mai mare decit In cazurile obisnuite, serveste ~i pentru asigurarea tensiunii de poIariz are, necesara bunei Iunctionsri a tranzistorului al doilea. Schernele prezentate Fig. 49.. Ampliflcatoare de CLl doua tranztspina tn mornentul de audiofrecventa toare : - cupla] conductiv. fata sint destinate apar atelor de radio ell putere mica de iesire tn difuzor, de 50-150 miliwati, suiicienta pentru o audijie de nivel mediu in camera de locuit. Pentru puteri mai rna ri sint necesare ampliiica!5-9v toare de audiofrecvencup!aj R. C. eehi pate in etajul final eu un tranzistor de pu-

ca

II~

II~

ta

I

_

--

Fig. 50. -

Ampl ificator

eu un transistor

de putere in etajul final.

ca

tere mai mare (fig. 50), fie cu doua tranzistoare In montaj simetric (push-pull] (fig. 51). Realizareapracfica a amplilicatorului "push-pull" este data in fig. 52. Pentru ca arnplificatorul sa olere un randament optim, etajul final trebuie excitat cu 0 tensiune suficient 85

84

de mare. Apoi etajul plasat inaintea etajului final trebuie ~i el sa fie un eta] de putere, egala eel putin cu 0 zecime din puterea data de etajul final. Amplificarea de tensiune se obtine cu ajutorul a doua etaje de amplificare cu tr anzistoare, plasate inaintea etajului de amplificare final, eehipat fie

Fig. 5]. -

Ampbfieator

cu lesire sirnetrtca

"push·pull".

Fig. 52. -

Realizarea

practica

a montajului.

cu un singur tranzistor de putere, fie cu doua tranzistoare in menta] sirnetrlc. Montajul final cu un singur tranzistor poate fi eehipat fie eu un tranzistor Il 2, care da 200 rniliwati, fie cu tranzistoare din grupa 03, n4 sau n201, D202, TI203 ell care se pot obtine puteri tntre 0 [urnatate de watt si trei wati. La constructia unor asemenea etaje de putere, energia consumata din baterie e foarte mare. atingfnd 1a 0 tensiune de 12 volti citeva sute de mili-

arnperi. De aceea, utili ..area lor este eficace numai cind stnt alirnentate de la un acumulator, de exemplu Intr-un aparat de radio de automobil. In acelasi timp, tr anzistoarele de putere se tncalzesc In tirnpul functionarti pin a la 0 temperatura de peste 60 de grade, fapt care le reduce mult randarnentul !?i le poate distruge. Apare deci necesitatea ca ele sa fie fixate pe 0 placa de cupru, izclats de sasiu, care sa joace rolul de radiator al caldurii. Montajul simetric este mtilt mai economic, consurnind dear tn lunette de semnalul primit, consumul Iiind neglijabU in repaus. De aceea, desi pare mal complicat, el este larg utiliz at in toate monta[ele cornerciale de apar ate portabile si in cele construite de arnatori mai avansati, In rnontajul simetric se pot utiliz a ~i tranzistoare de put ere mid, decarece montajul permite obtinerea unei puteri a proximativ de dud ori cit a unui singur tranzistor utilizat pe Iiecare rarnura a rnontajului final. Astfel, utilizind tranzistoare din grupa 1, de 50 miliwa ti, se poate obtine 0 putere de iesire de aproape 250 miliwati. Tranzistoarele din grupa n 6, sau Il 13. n 14, n 15 de 150 miliwa]i pot oferi in montaj sirnetric 0 putere de 700 rniliwati, jar tranzistoarele cehoslovace sau din grupa Il 5, de 25-30 rnillwati, pot da in montaj final simetric o putere de 100-150 miliwati. Aceasta din urrna este pe deplin suficienta pentru un aparat portabil, utilizabil in excursii. Si in acest caz, pentru obtinerea maxirnului de putere, e necesar sa se asigure o racire eficienta a tranzistoarelor, prin utilizarea unor placi radiatoare de cupru, rnontate chiar pe tr anzi toare care, pentru a face un contact mai bun eu radiatoarele, vor fi curatate de vopseaua lor (fig. 53). Folosind tranzi toare de 100-200 millwati. se poate obtine 0 putere de 100-300 rniliwati fara utiliz area radiatoarelor de caldur a. punind tranzistoarele sa luereze intr-un regim slab sau neIortat regim care se regleaza din rezistenta de polarizare. Cu cit valoarea rezistentei de polarizare

n

86

l

87

e rnai mica. cu attt puterea oierita de tranzistoare e rnai mare, dar exists posibilitatea distrugerii lor prin incalzire exagerata. Pentru Iunctionarea norrnala a unui etaj final simetric e necesar ca el sa primeasca semnal de aud iofrecventa defazat cu 1800 pe Iiecare rarnura. Aceasta se obtine eu ajutorul unui transformator de defazare eu miez de Iier, Primarul transformatorului trebuie sa se adapteze eu irnpedanta de iesire . a tranzistorului amplilicator prefinal, iar secundarul sa fie prevazut eu 0 priza rnediana. Pentru un eta] final eehipat cu tranzistoare TIl, IT6, DI3, TI14, dad tranaistorul tltiliz~Un eiaiul prece.deni e. de acelasl ti p, se poate construi Un tr ansiorrnator de defazare eu urrnatoarele date: miez de tole de ferosiliciu E I de I crn-, Intreiier 0.1 mrn. Primar 2 000 spire cu sirma emai1ata de 0,07-0,1 rnrn. Seeundar t Zx 350 spire ell sirrna ernailata de 0,1.5 mrn. In caz se utilizeaza in etajul final tranzistoare din grupa TI3, seeundarul va avea sirrna de 0,2-0,25 rnrn : restul datelor sint identice. Transforrnatorul de iesire pentru eazurile de rnai sus va avea un mtez en suprafata a sectiunii tot de 1 em". Tolele utilizate E I. Asamblare lntretesuta a miezului, fara intrefier. Prirnarul are: pentru ~ tr anzistoarele de 311 miliwati : 2 X I 200 spire cu f sirrna ernailata de 0,07 mrn ; pentru tranztstcarele de 50 miliwaji : 2X800 spire eu sirrna ernailata de 0,1 mrn ; pentru tr anzistoarele de 1.50 rniliwa]l : 22< 500 spire cu slrrna emailata de 0,15-0 18 mm ; penlru tr anzistoarele din grupa acelasi numar de spire, bobinate tnsa eu sirma de 0,2-0,25 mm. Seeundarul va avea 150 de spire, cu prize din 2.5 In 25 de spire pentru adaptarea optima a difuzorului. Se va Iolosi pentru bobinat strrna de ~ 0,3-0,5 mm, In Iunctie de tranzistoarele utilizate. Pentru etajul final eu un singur tr anzistor se loIoseste tot un miez de 1 crn-, ·pr'eva'Zut ell lntreiier de 0,1 mm. Numarul de spire a1 prirnarului se aiege ega1 eu jurnatats din nurnarul de spire necesar trans-

+

i

ca

.... •

+

ns;

.3

....

'" .~

88

J I

formatoarelor de iesire sirnetrice : secundarul va . avea acelasi numar de spire. Pentru 0 constructie miniaturiz ata a transform atoarelor de cuplaj si de iesire, se va urrnari capite1~1 privind miniaturizarea transformatoarelor (paglP~ 42): In montajele _unde nu se pune accent pe miniaturtzare, CI pe calitate, utilizarea transformatoarelor descrise aid, destul de rnici de altfe1 ca format, ofera deplina satisf'ac[le. Pentru folosirea cu maximum de randament a unui eta] de amplificare cu tranzistor, schema eu cuplaj prin transformafor da eele mal bune rezultate, asa cum am mai aratat, Transforrnatorul de euplaj se construieste la Iel ea ~i transiormatorul de defazare descris, bobinlndu-se in secundar doar 350 de spire, cu sirrna de 0,2 mm, pe un rniez de 1 em. Pentru sonor izjiri in aer liber (sonorizarea unui teren sportiv) prezentarn schema unui arnplificator d~ putere, care poate da 0 putere de 30-40wati (fig. 53). Alimentarea se face dintr-un acumulator de masina de 12 volti ~i 120 arnperi/ore, din care montajul consume eire a 4 ,amperi. Tranzistoarele utilizate sint de tipul : TI 13 (in preamplificator'), TI 3 (in etajul de atac sirnetric) si n 4, (in etajul final simetrie). La fel ca ~i tn montajele preeedente, este neaparat neeesar ca tranzistoarele ~ontate_ in. etajul Jin§ll sirnetric si 10 etajul preIinal sa fie neaparat egale ca pararnetri, neresp_ect~reaacestui criteriu ducind la grave distorSLUnl.

,1

lata acum datele transformatoarelor de cupla] ~i iesire, utiliz ate 10 montaj. Translormatorul de defazare (Tr 1) pentru atacul tranzistoarelor TI3 este acelasi cu eel descris in pagina 49. Al do ilea transtormator de defazare si cuplaj (Tr 2) eu etajul final este asemanator transforrnatorulul de iesire pentru etajul final simetric eu traozistoare TI 3. Singura modificare consta in Iaptul ca secundarul are 2X 120 spire ell sirrna ernailata de 0,3 mm. Transforrnatorul de iesire (Tr 3) al 'tranzistcarelcr n4

are un miez E+ 1 eli supraiata sectiunii de 10 em2 • Pr'imarul are 2 X 80 spire eLI slrrna ernailata de 1-1,2 mm. Secundarul are 20+20+20 spire pentru 5+5+5 ohmi, cu slrma ernailata de 1,5 mm, ~i 0 par[iune de impedanta mare, pentru linia de dlfuzoare, de 800 spire eu sirma ernailata de 0,3-0,4 mrn (200 ohrni): !;li in aceste mcnta]e, ea si in toate montajele G-U tranzistoare, se va da 0 deosebits atentie sensului normal de leg are a bateriei de alimentare. Pentru ea baterii1e uzate sa nu influenteze ea litatea redarii, prin mar irea rezistentei interne a sursei de alimentare, care se traduce cu timpul prin Iluieriituri ~i zgornote diverse, circuitul bateriei de alimentare este suntat de un condensator electrolitic de mare capacitate. Acesta este necesar la toate rnontajele care Iunctloneaza cu doua sau mai multe tr anzistoare. Tot pentru a se evita cuplajele parazite prin cir cuitele de aliment are, in schernele cu mai multe tranzistoare se monteazii circuite RC. de decuplaj in circuitul negativ al tranzistoarelor. La montajele cu mal multe transformatoare de cuplaj, acestea vor avea axele bobiriajului orientate diIerit unele fata de altele, pentru evitarea cuplajelor parazite. Acolo unde nu se dispune de spatiu pentru a se putea menta transformatoarele la eel putln 5-6 ern unul de celalalt, ele se VOl' b1inda cu tabla de Iier. Nu se vor plasa niciodata tranzistoarele din etajele de prearnplificare in apropierea transformatorului de iesire, Constructiile "tnghesuite", mar ales. la amplifieatoarele de mare putere, dau totdeauna rezultate slabe. !;li acurn, citeva trnbunatatir! ee pot ii aduse amplilicatoarelor de audiolrecventa. Redarea trec],lgnte or jsla..s.ee conditionata de valoa rea condensatoarelor de trecere Intre etajele de arnplificare de audioirecventa cu tranzistoare. Cu cit capacitatea Ior e mai mare, cu atit redarea freeventelor joase e mai buna. La receptoarele portabile, unde se pune accentul pe randament *i rnintaturiz are, se utilizeaza conden91

90

satoare de capacitate mica si gabarit redus, de 1-10 micrctarazi. Pentru receptoarele stattonare, un de se pune accentul pe cal itate, se pot utiliza condensatoare pina l a 200 microfarazi.

-

Corectarea tonaiitatu

putin doua Iranzistoare, se poate aplica reactia negat iva prin aplicarea unei iractiuni de semnal de la iesirea arnplilicatorului, Ia intrarea lui. Se pot utiliz a scheme similare celor utiliz ate in rnontajele ell

audiiiei. Intrucit freeventele, inaJte sint redaII te mai puternic decit II f recventele jo ase, ele pot fi atenuate prin suntarea translorrna torului de lesire cu un condens ator fix. Va loarea lui se potriveste ex peri- mental dupa gustul constructorului. Reglajul atenuarii Irecvenjelor lnalte poate Ii facut sl fjg· 54. - Atenuarea frecventelor progresiv cu ajutorul waite: sus - fixli; jos - variahila. unui potentiornetru, ea in fig. 54. Cotector de ton. Pentru obtinerea unei auditi i de bun a calita~e, mal ales 1a receptoarele si amplillcatoarele e~hlpate cu eta] final simetric de mare putere, destinate unei auditii colective, montarea unui cor~c~?r de .ton"pe~mite reglarea tn limite largi a redarii "ba~11or ~I frecventelor Ina lte, per mitlnd scaderl s~u .ridicari de nivel in registrul respectiv.

I~ }

mAtTE o.OlpF
(ldTJ

corectorului de lao.

Fig. 55. -

Schema

Pentru

ca Iiltrele

R.C. rnorrtate in corector

produc

o atenuare permanents a nivelului sernnalulul, e n~ec:sar sa se compenseze pierderea de nivel prin el~h!5ul dat de un tranzistor montat ea amplificator suphme~tar. Corectorul prezentat In figura 55 of era o corectis de aproxirnatlv ± 20 decibel! Trlrre 100 si 5 000 herti. " Rec:cfia negativa. Introducerea reactiei negative perrnlte ~e.ducerea distorsiunilor, mareste stabilitatea ampltflcatoruiui si II face mal putin sensibil La suprasarclni. In or ice ampUficator prevazut cu eel

tuburi electronice. Tinindu-se seama de speciiicul montajelor cu tranzistoar e, care au 0 midi impedanta, rezistentele VOl' avea, evident, valori mult mai mid. iar eondensatoarele valori mult mai mari decit ln cazul tuburilor electronice. Este necesar ca in serie eu circuitul de reactie negative sa se prevada un condensator fix. Aceasta pentru ca circuitul de reactie negativ3 sa nu produca, prin rezrstentele lui, modificarea tensiunii de pola rizare a tr anzistorului de la intrar ea arnplificatorului, unde se aplica reactia neg ativa. In plus, condensatorul, prin reactanta lui, nu lasa sa treaca [recventele joase decit dad are 0 valoare destul de mare. Acest lucru poale fi utilizat pentru ridiearea nivelului frecventel or joase (basilor}, deoarece 0 data cu aplicarea reacjiei negative, arnplificarea totala a montajului sea de, Dar! a Irecventele joase, deoarece tensiunea de reactie negativa e rnicsorata ca nive! de reactanta condensatorulul serie, "ba~ii'! nu slnt alectati de scaderea de arnplifica re si rezulta prin aceasta 0 93

92

redare mai puternica a lor. In figura 56 stnt prezentate doua exernple de aplicare a reactiei negative in montajele eu iesire asimetrica ~i simetrica. Valorile precise ale pieselor _gin circuitul de reactie ne-

,-

I

R~~::~I~
2:~Ok_2

1Jl;~meJ:'

+

Fig. 56. Aplicarea reactiei sus - [a rnontajele cu eta] final

jos - la montaiele cu eta] final sirneiric.·

negative. : asirnetr ic;

gativa vor Ii terminate de catre amator, in Iunctie de montajul unde se aplidi circuitu l.hl caz ca amplificatorul fluiera sau ernite un ton muzical 1a aplicarea reac]i ei negative, trebuie sa se inverseze capetele secundarului transformatorului de iesire. Compresor dinamic. In unele cazuri este necesar a 0 comprimare a Fig. 57. - Cornpresor dinarnic. dilerentelor de nlvel acustic, mai ales la au. . ditiile in casca. Schema din fIgu~a. 57 pr~zinta un menta] simplu, in care se pot utiliza daua diode de orice Iel. Filtrul ~e fl$~it. In realizarile ingrijite de amplificatoare ~l radior eceptoare portabile, prevazute ClJ
94

multe tr anzistoare, se poate instals filtrul de H~ii{ (fig. 58). Rolul acestuia este de a suprima fi~iitul de fond dat de catre tranzistoare. Fi1trul e 0 celula in Il alcatuita dintrun bobinaj - a bobina de casca - ~i doua eondensatoare. Acordarea lui pe Irecventele inalte de zgomot se face He prin introducerea Fig. 58. - Filtru de fr:?Lit. unui rniez din lamele de permalloy In interiorul bobinei, fie prin potrivirea valorilor condensatoarelor. Valorile date In schema sint valabile pentru 0 bobina de casca cu rezistenta de 500 ohmi. -Filtrul seva pTasa In montaj inaintea etajului flnal (dad e asimetric, eu un slnguftfanslstor) sau i"i1ainiea tranzistorului inversor de faza - la montajele eu etaj final simetr ic, Dad primele tranzlstoare utiliz ate in etajele de preampliiicare si ampliIicare Iunctioneaza cu tensiune sciizuta, data printr-un Iitru de decuplaj R'C. - care are si rolul de a irnpiedica aparitia cuplajelor parazite prin sursa de alimentare - atunei zgomotul va fi minim ~i fadi Iiltrul de fi~iit.

AMPLIflCATOARE

DE RADIOFRECVENTA

. plu a unuia cu dioda eu germanin

simplu, de exern~i tranzistor ampliiicator de audiorrecventa, poate Ii rnarita, putindu-se reception a posturile locale cu antena de Ierit, fara antena extericara, chiar la a dlstanta de citeva zed de kilornetrl de statiile respective, prin utiliz.area unui arnpliiicator de radiclrecventa. Etajul de amplificare de radiofr ecventa e similar celor utiliz ate tn schernele cu tuburi eledronice. 0 . 95

Sensibilitatea

oricarui

receptor

a.tent~e deosebita trebuie rnsa sa se acor de adaptarii circuitelor de intr are ~i de iesire ale tr ansistorului C\J ci rcuitele acordata (oscil ante). Adaptarea se face Ia Iel ca ~i la rnontajul cu un singur tranzistor, baza Iiind cuplata ell circuitul 05cilant de irrtrare printr-o bobina de cuplaj (fig. 59 a) sau printr-o ell babina circuitului oscilant de

.!::.i~

a

m~~-------7
h
III,

ill
III

/ /Or~11p.F """'"'>.--1---

ill

Rp.

III
UI

III
III
III

--------,
t
I

I

I

:i.
Fig. 59. - Adaptarea circuitului de intr are I R amplificatorul de radi.ofrecvE'ntii.

intrare (fig .. 59 b). Nurnarul de spire al acestei boo bine este cuprins intre 1110 si 1/30 din numarul de spire al bobinei de acord, Baza se mai poate cupla

pe_o priza !uaHi. de la capatul "rece" al bnbinei, cu acelasi numar de spire ca ~i bobina colectoare .. Un alt sistem de cuplaj (fig. 59 c), care da rezultate bune, este intercalarea unui condensator de 5000 picofaraz! Intra capatul "rece" al bobinei de acord si masa, eulegerea semnalulul necesar bazei tranzistorulul fiktndu-se la capatul rece al bobinei, legat de condensatorul de 5 000 picofarazi. Circuitul colectorului pcate Ii legat ~i direct pe bobina din circuitul oscilant de iesire. In caz di circuitul are Ull factor mare de calitate, et nu este prea mult afecta] de rezistenta de iesire a tranzistorulul. Se preiera totusi tsgarea colectorului pe 0 prizf a bobinei, cuprinsa tntre 0 {reifie :ii iurnatate dill nurnaruLtotal de s'Pir.e. .... Cuplajul cu etaju urmator se face tot cu 0 boblna de cuplaj ; care are jurnatate din numarul de spire al bobinajului plasat in cireuitul eolectorului (tn cazul detecjieicu 0 dioda cu germanin) ~i 1/10-1/30 in cazul detectiei direete pe trauz.istor, sau repetarf unui etaj similar de radiofrecventa acordat, cind se urrnar este obtinerea unei amplillcari :}i sensibilitati rnai .mari. Etajul de arnpliilcare cu un singur tranzistor trebuie echipat ell un tranzistor potrivit Iunctiei. AstIel, rnajoritatea tranzistoarelor din grupa 01, Tl5, 06· fune\ioneaza ca amplificatcare nurnai tn gama de nude lu~i. Pentru unde medii e necesar se utiIizeze tranzistoare din grapa n 1 iK, n 6 L n 1 11, in 12, n 14, n ]5. n 401, n 402, In 403, ultirnele trei Iunctlent no !?i tn gama de unde scurte, AmpHficarea daHl de singur etaj este insuficienta pentru asigurarea unei bune sensibilitati a receptorului, pentru eli Iactorul de ampliiicare dat de un singur transistor e mult mat mic decrt la montajul similar eu tub electronic. De aceea se obi~nuieste ca in amplificatorul deJ~iofrecventa sa ~I?: monteze eel putin doua tranaislaare tn cascada, Iactorul de arnplificare objinut fiind egal ell fnmultirea tntre ei a Iactorilor de amplificare dati de Iiecare din

sa

un

7-

c.

un -

97

I

l

etajele montate In cascada. Pentru a asigura 0 Iunctionare stabila a amplificatorului de r adiofrecventa, polarizarea bazelor este data de pe un divizor de tensiune potentiometric. Un neajuns inerent arnplificatoarelor de radio- Irecventa construite Cl1 tranzistoare este autooscilatia, Iapt care se traduce prin rnicsorarea amplifidirli utile (chiar p"tna la anulare) ~i aparitia unei Iluieraturi In auditie, Pentru compensarea capacitatii de trecere (care deterrnina fenomenele ar atate mai sus) se Ioloseste metoda neutrodinarii. Metoda consta tn conectarea unui condensator de 5-300 picofarazi intre circuitul de intr are al tr anzistorulul considerat si circuitul de lntrare al tranzistorului urmator (fig. 60). Dozarea neutrodinarn se face prin

trodinare

aplicata

pe Hecare

eta], este .

prezentata scare neacordate;

in figura 61. tt ce!U~afl~di d~~a si~;~~~~tb~~~etr:i

~~~u~fe'

a lntr -un am.pI Ii t d radiofrecvent F.19. 61 . _ Neutrodinarea cu doua etaie. i rca or e

-+
L_--------~-~-C~-ij-ITO-~-z~~~R.=~=P@~~~~ OECIlPi.ARE

::J: Cd

IOT+(},I#F. , -

J.

Fig. 6]. -

Aplicarea

neutrodinarti

~i a circuiiului

de decuplare.

schimbarea valorii condensatorului, pina la obtinerea auditiei maxime. Daca nu se poate obtine neutrcdinarea, se vor inversa capetele uneia din aceste bobine. Pentru a se evita cuplajele parazite tntre circuite, bobinele se vor blinda~i vor li fixate in montaj cu axele plasate perpendicular una lata de cealalta. De asernenea, se vor monta circuite R..c. decuplaj in circultele de alimentare. Schema unui amplificator clasic de radioir ecventa cu doua tranzistoare ~i trei circuite acor date, cu neu-

Fi

g.

62 _ .

Amplifica!or

de radio,recven cuplate R.C.

<

t" c u. doua tranzistoare a

de

.~ h care permit obtinerea de arnplriicar] exista sc ;~~ eliminarea atit a drcuitului acordat %':rt~~~ele doua tr anzistoare, cit ~i a condenJatoa. 1 de neutrodinare. De alttel. fo~o~jrea con ~nsa~~a~relor de neutrodinare este insotlta de 0 sene de

99

nea] unsu ri 1a reglaj si de nestabilHal.e in lunctionare, .~n menta] interesant este eel din Iigur a 62, care uhhzeaza un cup laj R.C. intre tranzistoars. 0 varjanta a acestui menta] poate Ii vazuta In figura 63.

menta] cascod se poate construi eu usurinta un receptor portabil (fig. 74). Experimentarea etajelor de arnplificare de radioIr ecventa este Ioarte utila amatorilor, pentru eli ij ajuta mult in drumul spre receptorul superheterodina, Intr-adevar, dad se tnlocuiesc circuitele acordate ale unui arnplilicator de radiofrecventa cu transformatoare de irecventa intermediara, se obtine un amplificator de frecventa lnterrnedlara, care reprezinta 0 parte importanta a oricarui receptor super. heterodins.

j_+
.Fig. 63. Variantii cu tranststoare cuplate prin emitere .

. Pig. 6-1. -

,

Ampliiicator

de ra.liolrecventa

If! montaj cascod

Un alt menta], deosebit de interesant, care orera un randament foarte bun. chiar prin utiliz.area unor tranzistoare cu Irecventa limita redusa, este men. tajul "casced" (Iig. 64). Acest monta j permite obtincrea de amplificari mad In gama de un de medii, Iolosind tranzistoareJe din grupa OlE sau 013, care 'aU Irecventa lirnita de 465 kiloherti. Utiliztrrd un
':I

I

II

no

APARATE DE RADIO CV MAl MULTE TRANZISTOARE

RECEPTOR

CU

DOVA

TRANZISTOAR.:E

MontajuJ prezentat mal JOS este destinat tncepatorilor care au ccnstruit citeva montaje ell 0 dioda ~i un singur tranzistor. Schema din figura 65 prezinta irnbuni:itatirea acestor rnontaje, prin adaugarea unui eta] suplimentar de audiolrecventa, Prin aceasta se obtine ,0 amplificare mult mai marest f) audr[ie mai pnternica in diluzor.

Condensatorul variabil va Ii de buna calitate, ell aer. Se poate utiliza ~i sist~mul de acor~ c~ posturi fixe care e deserts la montajul prezentat In figura 69. D'ioda - de orice Iabricatie - este punctiforrna. Cele doua tranzistoare utilizate pot fi de orice Fabricatie, din cele maiieftine, ~referabi1 ~u a disipatie pe colector de 150 miliwati, Rest~l pl~s.elor fo10sHe fadi valoare critica pot h utillzate in limitele indicate In schema. Doar rezistenja de polarizare se va potrivi pentru un maxim de. au~itieJ cu minim de distorsiuni, desi cu valoarea Indicate montajul iunctioneaza in mod sigur. . . . Bateria de aLimentare va avea maximum 15 volji, pentru un tranz istor de 150 millwati In etajul final. Pentru auditie puternica in casca. aj~n~~ a !ensiune de 1,5-3 volti, Consumul 'montaJulul fiind ill acest caz sub 0,3 mlliamperi, bater ia dureaza mai mul~ de 1000 are. In caz ca se alege varianta de menta] ell reception are de posturi fi~e si auditie t~ c~s~a, tot montajul poate fi construit sub 0 forma mtruaturizata, ocupind un loc cit 0 cutie de chibr ituri.

OiFUZDR

II 1I[9::JII

II .

'

11Fig. 65. ~ Receptor cu doua tranzistoare.
p

Bobina

-

poate fi lnfa~uraUi din acelea pentru aia -

pe un mosor

de lernn

Fig. 66. -

Variantl a montajului

eu doua tranzrstoare

"npn".

bobinajul

eu sirma izclata cu ernail-matass sau cu lita de radlclrecventa. Numarul de spire al lnfa~urarii este de 100, cu priza Ia spira 20 fata de masa. Cu rezultate ~i mal bune se pot utiliza boblnele cu miez de fier descrise mai lnainte. In acest caz, priza se ia intre 20% ~i 50% din numarul total de spire.

efectutndu-se de 0,15-0,35 rnrn

curent,

Montajul of era rezultate multumit~are ceptia posturilor locale. In Bucur~~tt torie utilizarea prizei de pamlnt .!}l se o auditie satisfacatoare in difuzor chiar de strrna de 3-5 metri, Iolosita drept asemenea, se pot utiliza drept antena talice isolate de pamint, sau un pol

pentru, renu e obh~apoate obtine cu 0 bucata antena. De mobilele. meal retelei de

1'02

t03

In figura 66 se prezinta chema anterioara cu modiflcatiile necesare pentru uti liz area tranzistoarelor de tip "npn". Dupa cum se pcate observa, doar sensul de leo-are al bateriei si al diodei se schimba. Montajul ~e poate constrni si cu tranzistoare de tipur i difer ite : unul "pnp" ~i altul "npn". Figura 67 prezinta 0 astfel de schema, cu scopul de a fa-

Fig. 67. -- 0 alta

var ianta car

Ioloseste ("npn" :;;1 "pnp").

tr anz istoare difer ite

rniliariza pe incepator i eu specificul utilizarii unor tranzistoare din grupe separate ("npn" si "pnp"), cornbinatie care poate Ii utilizata ~i in alte montaje cu rezultate excelente, tinind searna de Iaptul ca arnatorii trebuie sa stie sa utilizeze orice tipuri de tf anzistcare. In continuare recornandarn incepatorilor sa nu treaca la montajele urmatoare pina ce nu experirnenteaza scheme prezentate Plna aici,

,'¥10NIAJ

REflEX

(U

nOUA

TR,ANZISTOARE

In cele ce urrneaza prezentarn un menta] foarte user de construit, cu function are stabila si pre] de cost destul de redus. Montajul cuprinde doua tranzistoare, din care primul e rnontat in chems reflex, servind ca am-

Sa ne oprirn putin asupra schernei de principiu (fig. 68), deoarece prezinta unele particularitati. Semnalul captat de catre antena de ferit este trimis pe baza tranzistorului arnplificator de radiolrecvents. In circuitul colectorului aceluiasi transistor se afla un transiorrnator aperiodic de r adiofr ecvenia. Din seeundarul acestui transformator, oscilatiile de radiofrecvenja amplificate de catre tranzistor stnt detectate de dioda punctiform a si trimise printr-un Iiltru circuit RC. de oprire a r adiofrecvenjei, denurnit ~i Iiltru "trece jos" - din nou pe baza aceluiasl tr anzistor, un de sint arnpliIicate, de asta data tn audiofrecventa. In serie ell transiormatorul aperiodic de radlolrecventa, tot In circuitul colectorului prirnului tranzistor, se aWi plasat prirnarul unui transformator de audiofrecventa, Din secundarul lu i curentul de audiofrecventa intra in baza tranzistorului al doilea, care e montat ca arnplificator final, avind drept sarcina dituzorul. In montaj se pot utiliza tranzistoare de tip "pnp" au .mpn ' ~i anume fie ambele de acelasi tip, fie de Iipuri diferite. In ambele cazuri se va acorda 0 deosebita atentle felului de conectare a sursei de alirnentare, astiel ca tranz.istoarele sa prirneasca polarita tea ~i polarizarea corecta, iar dioda sa fie eonectata in aeel sens care convine treeerii tensiunii de polariz are ceruta de primul tr anzistor.
105

I1JJU-

pllficator aperiodic de r adiofrecvenja si ca prearnplificator de audlofrecventa. Cel de-al doilea tranzistor serveste ca arnplificator final de audiofrecvenia. Detectia s: face cu a di~da pundiforma: Alegerea iranztstoarelor e dictata de Iunctia pe care trebuie s-o indeplineasca in menta]. Dad pentru eel de-al doilea tranzistor alegerea nu ccnstituie 0 problema .dificila de rezolvat (putind fi utilizat orice tranzistor de 150 rnillwa]i disipatie pe cclector ) , prirnul tranzistor trebuie sa aiba un Fa cit mai ridlcat (peste 2 MHz) si un factor ~ de asemenea cit mai mare (peste 25). Cele mai bune rezultate se obtin eu tranzistoarele sovietice I115,. I112.

104

"

-~

+

~I

.~
~ ,... ~
o

._--....:.~'-IH

... ~

I

,\.

Bobinajele se fac pe 0 bar a de Ier it de 50-150 mm Iungime ~i 8- 15 mm diarnetru, slrma tnlasurtndu-se pe 0 carcasa subtire de h1'rtie incleiata (fig. 68). Bobina de acord pentru unde medii are 45 spire din strrna de 0,15-0,2 mm, iar bobina de adaptare are 5 spire din aceea~i strrna. Pentru unde lungi se bobineaza IN spire eu sirrna de-O,I-O,12 mrn : bobina de adaptare are 1.2-25 spire din aceeasi strm~ (numarul precis de spire se deterrnina experimental la punerea In Iuncliune a montajului, cautindu-se sa se obtina un maxim de sensibilitate). Transiormatcrul de Yadiofrecventa se bobineaza ~ un inel de Ierit de 8·-12 mm diametru exterior. eu ogroslme de 1:5-4 mm. In lipsa, se poate utiliza un miez "oala" de ferit sau ferocart de dimensiuni crt mai mici, sau un miez cilindric de fer it sau Ieroeart, foarte bine ecranat, tntr-un cilindru cu capace terminale de aluminiu, cupru sau alama. Prirnarul are 100 spire, secundarul 300 spire, arnbele bobinaje Hind executate cu strma ernailata de 0,07-0,1 mm. Cu rezultate mediocre se poate utiliza ~i un bobina] fiira miez feros. In acest caz, bobinajul Sf: va executa pe un tub de hirtie, de 4-6 mm diametru, trnpartit In trei-patru sectiuni cu ajutorul unor discuri taiate din pertinax subtire sau celuloid. Folosind 0 astlel de carcass, nurnarul de spire trebuie dublat am la primar cit ~i la secundar, iar sirrna utilizata va fi mai groasa, de 0,1-0,12 mm, Transformatoarele de cupla] ~i de iesire sint eele descrise la constructiile practice de transforrnato are rniniatura. Montajul se asarnbleaza pe 0 placuta de pertinax sau fibra perfor ata, binetnteles dupa ce s-a experimentat, folosind metodele descrise anterior. In constructia tniniaturiz ata se va acorda atentie urrnatoarelor : antena de ferit se va pIasa la 0 distanta. de eel putin 30 mrn de transiorrnatorul de radiofrecventa. De asemenea, transformatorul de cuplaj trebuie plasat la 0 distanta de eel putin 20 mm fata de eel de iesire (ln varianta miniaturlzata) sau mai departe in caz di se lucreaza un menta] ell
107

transformatoare de gabarit mare. Nerespectarea acestor preca utii se soldeazs ell obtinerea unor. rezultate slabe : aparatul e insensibil, f1uiera (prezinta "aero· saje") . Montajul corect executat poate reception a sear a multe posturi, in gama undelor medii ~i lungi, ~i prezinta fata de altele marele avantaj ca nu cere o "punere la punct", tn afadi de respectarea schemei, de respectar ea polaritajii diodei ~i tranzistoarelor. Dupa punerea lui in functiune, se va rnisca bobina de acord pe cilindrul de Ierit, verificindu-se lirnitele gamei de receptie cu ajutorul unui aparat de radio de constructie industriala. 0 data fixate limitele de receptie - intre 200-600 rnetri pe unde medii si 700-2000 rnetri pe unde lungi - bobina se fixeaza eu lac sau ceara de bara de ierita, cu atentie, pentru ca bobinajul sa nu fie atins de substanta utiliz ata Ia llpit, Dupa aceasta opera[ie se VOl' coate spire, sau se vor adauga la bobinajul de adaptare. orientarea fadnclu-se dupa un maxim de auditie, pe un post ce se receptioneaza rnai slab In mijlocul gamei de receptie,

bobinele de spire Pentru raza de circuitul

de pe cilindrul de ferit vor ave a nurriarul dublu, cei care vor sa utilizeze aparatul doar in actiune a postur ilor de radio bucurestene, de intrare poate fi simplilicat prin elirni-

fig. 70. -

Rcallzarea, tn format miniatura,

a rnnntajului

reflex.

Fig. 69. -

~------~~~------~
Cum se poate

postur

j

f ixe,

face

recepjla

pe

----doua

.",._

In caz dl se Ioloseste un eondensator variabil cu o capacitate maxima de 120-180 pF (ca eel deserts in eapito lul "Piesele rnorrtajelor cu tr anzistcare"}.

narea bobinelor de unde lungi si a cornutatorului. Pentru amatorii de excursii, receptorul va avea tn mod obligator gama de uncle lungi, Hidi de care in rnun]i recepjia ar Ii imposihil de realizat. Aparatul poate Ii construit ~i pentru receptie pe doua postun fixe, ca in figura 69. In figura 70 este aratata 0 variants a mcntajului de JJ1ai sus, In care receptia se face in casca, aparatu! fiind allmentat din ctteva elemente galet ce dau in total 4,5 V. Antena de Ierit -este un cilindru de Ierit cu diarnetr ul de 8 mm si lungimea de 50 mm. Receptia se face numai pe uncle medii, tntre 200600 m, Bobina are 100 de spire la acord si 10 109

108

spire la bobiria de adaptare, bobinate cu lita de radioirecventa .. Condensatorul variabil e un trimer ceramic de 150 pF. Se utilizeaza tranzistoarele Il 40r si n 14. Dioda este .a 2 5. Deoarece receptia se face pe casti, pentru rnicsor area consumului tr anzistorului final rezisterita respectiva de polarizare are 0 valoare de 200 kiloohrrii, Ascultarea in cases se face la un nivel Ioarte puternic, S-au facut receptil multurnitoare ;;i la 0 distant-a de peste 200 km de Bucuresti

MONTAJ

~EFLEX

cu TREI TRANZISTOARE

principiul montajului "cascod" se poate receptor reflex, In care se obtina un r andament, prin utilizarea a doar trel Schema din figura 71 prezinta un monse utilizeaza ca arnplificatoare de radioIrecventa ;;i audiofrecventa dous tranzistoare rnontate cascod-reflex. La iesirea montajului cascod se afIa un circuit acordat de r adiofrecvenja care rnareste selectivitatea aparatului. Primul *i a1 doilea tranzistor pot fi eli un Fa rnai redus decit Ia montajul precedent. Pot Iunctiona In mod satislaeator tranzistoare din grupele IT 13, ~n IT J 5. In lipsa a doua buca]! identice se pot Io14, losi tranzistoare din grupe separate, dar cu aceeasi disipajie la colector. Tranzistorul al treilea poate Ii or ice tip, din grupa de 150 rniliwati. Bobina circuitului oscilant de lesire va avea tn mod obligator 0 carcasa tip "oala" sau toroidala, Primarul (pentru unde medii) are intr e 8S-90 spire dupa tipul ~i formatul rniezului vutilizat

Folosind construi un maxim de tranzistoare. taj tn care

sa

:::l

u

u...

.~

110

Seeundarul are 40 spire. Arnbele bobinaje sint executate ell sirrna de 0,12-0.15 mm care in acest caz poate fi izolata ~i cu email. Se va lndeparta cit mai mult acest bobinaj de antena de Ierit, intrucit amplifica rea e foarte mare, iar cuplajele parazite Iotre cele doua circuits - de intrare ~i de iesire - pot trnpiedica functicnarea normal a rnontajului, dad. nu se iau Ioate precautiile necesare inca din mornentui proiectarii lui. Se recornanda :;;i pentru aceasta constructie sa se fad. tnai Intii proba experimentala inainte de montarea delinitivji, pentru gasirea celui rnai bun amplasarnent al pleselor. Restul pieselor utiliz ate sint identice ca ;;i la montajele anterioare.

dul se face in cuprin ul gamelor respective cu ajutow} condensatorului variabil de 150 pF. , Cuplajul circuitului acor dat cu ~ranzlstorul ~e iace direct pe baza acestuia. Detectia se face pnn

a

.11 1111

f ~ r,~ HI
<t

II'

tnl

... HI'
QUI.

!III
'1;111

~:~~
III
III

OfF

Fig. 72. _

Receptor en tranz istoare "opn" ~i "pnp" cllp!alc direct

RECEPTOR

CU TRANlJSTOAltE

"NPN"

~l "PNP"

al doilea

tranzistor,

care tunctioneaza

ca amp 1ifi-

Prin utilizarea unor tranzistoare de tip "npn" ~i "pnp", cuplate direct, se poate obtine un receptor de buzunar, redus la ultima expresie a simplitati! (fig. 72). Apar atul Iunctioneaza atit tn gam a de unde medii ctt ~i in gama de unde Jungi. Bobinele circultului deintrare stnt infasurate pe 0 carcass subtire de hirtie, introdusa pe un bastonas de ferit. Bobina de unde medii Ll are 100 spire eu sirma de 0,12-0,15 mm, izolata cu email sl rnatase (se poate utiliz a ~i lita.de radlotrecventa). In serie eu bobina de un de medii se aWi 'bobma L2 care are 250 spire, ell sirma de O,l~0,12 mm izolata ell email ~i rnatase. Bobina L1 se bobineaza spira linga spira. L2 in acelasi sens, dar sistern mosor, pe 0 latime maxima de 25 mm, alaturi de L l. Cele doua bobine inserlate receptioneaza gama de unde lungi. Acor112

cator neliniar. . ~. .. Restul rnonf ajului reprezmta ll:n a~phhcator ~e audiotrecventa ell cuplaj conductiv, Iiecare tr anzistor avtnd drept rezistenta de sarcina reziste~ta de irecere a tranzistorulut urmator. Socul de radiofr ecventa se bobineaza pe un inel de rerit cu .Eiamet~~1 exte..r.Lor_d~8-10.Jl1m sau pe 0 carcasa tip "oal,a . El-euprinde 300 spire, cu prize din 7E In 75. spl::e. Se ioloseste slrrna de 0,1-0· 12 mm cu once Icl de izolatie. .. La punerea ln Iunctiune a ~pa~atulu! se mcea:~a cite spire trebuie incluse in circuit pentru 0 auditie maxima. t . Tr anzistoarele Tl 9i T3 S111t de tipul [111, ranzistoarele T2 si T4, oricare din tipurile [113, TI14, DIS: La montarea aparatului se va proceda ell deos~bita atentie, intruclt gre~irea unei sing~~·e legaturi poate distruge to ate tranzistoare1e~tJltzate. In cursul potr ivirii numarului optim de spire a socuv
v

- c. lIS

113

lui, 1a fiecar :,ehimbare a pnzei se va scoate bateria de alimentare. Nu se va utiliza 0 tenslune de alirnentars ruai mare de 6 volji. Cu cit factorul ~ al tranzistoarelor utilizata e mai mare, ell aUt sensibilitatea montajului e mai buna, Miq.orarea audttiel se face - ca de altfel la toats reeeptoarele simple, lipsite de potentiometru pentru reglarea volumului sonor - prin dezacon:larea de pe postul reeep[ionat.

Difuzorul utilizat trebuie Sa aiba tre 50-200 ohmi, eventual se poats de cupJare a unu: difuzor obisnuit tor de iesire. Prin folosirea unor zate, dimensiunea apa ratului pcate rimea unei cutii de chibriiuri.

rezlstenta inutiliza sisternul prin transforrnapiese miniaturifi redusa la
0

rna

~ECEPTOR

CU

PATR,U TRANZJSTOAQ.E

Schema din figura 73 ne aratii un receptor care poate fi usor realizat de oriee inGepator, cu condijia sa lucreze cu atentls, Amplificatorul de radiofrecvenfa e cuplat prin reo zistente si eondensatoare. Tranzistoarele T I !?i T2 pot fi de orice tip, eu conditta ca fadorul F a sa depa~easca 1,5 MHz. Detectia este eu dublare de tensiune, montaj care dubleaza sensibiIJtatea receptorului. Amplifieatorul de audiofreeventa este reaIizat cu tr'anzistoarele T3 ~i T4, care pot Ii de orice tip, din grupa de ISO miliwatl. Reeeptorul poate functiona cu 0 tensiune de alirnentare maxima de 15 volti, avlnd un randament destul de bun 9i Ia tensiune de 3 volt). Restul datelor constructive ale pieselor slnt aceleasl ca ;;i la montajeJe precedente.

-r:i
tJ

0
tJ til

co

'3 c
c ::;;'

*i

°

e-

~
.~ I

tJ:..

114

MONTAJ CASCOD

__15

Montajele cascod slut usor de realiz at 9i otera rezultate deosehit de bune. In cele ce urrneazji se prezinta schema unui aparat portabil cu patru tranzistoare (fig. 74). lata date practice pentru constructia aparatulfil : Circuitul de intrare euprinde 0 bob ina (L1) ell

lungi, bobina -va avea 150 spire. Circiiitul de iesire cuprinde bob ina de acord (L2) ell miez de Ierocart de 8- I2 mm diarnetru, Ea are _§§_ spire; bobinajul de eulegere (LS) cuprinde 42 "spire. P..t_ntru unde_ lungi bQbin~ d~cord .are 250 spi re, iar hobin a de culegers 120 spire. Circuitul de iesire se va blinda intr-o cutiuta "(le aluminiu, ell diametrul eel putin de doua ori cit al bobinei. Slrma utilizats pentru bobinajul de unde medii are dia metrul de 0,15-0,2 rnrn. Pentru unde lungl, grosimea strrnei este de 0,10-0,12, In arnbele cazuri izolatia va h. eu email-matasa. Se poate utiliza ~i

deplasa in vederea reglarii definitive, pe un baston cilindric de Ierit, cu diametrul de 8-12 mm ~i lungimea de 100-150 mrn, Pentru unde
care

cQ_ire,ma9urata
se poate

pe

0

carcass

SUlJfTre de htrtie,

-I

fin al bobinei circuitului de intrare .. Sc condensatorul variahil si se cauta un post p.I~.sat pe 0 fr~cvent~ m~} Amare. Eventual .~~ poate utiliaa 0 antena extenoara in vederea puneru la punct, conectata printr-un condensator de 5-10 pF. RegU~d trimerele puse tn paralel pe condensatoarele varIabile, se cauta sa. se objina un maxim de auditie, Sc revine la postul care e receptionabil ell condensaterul variabil aproape lnchis si se retuseaza acordul prin rniscarea bobinei pe bara de feFit. Oper.a~ia de desehid~

face reglajul

plimbare

pozitiei optime a bobinei ;;i trimerelor se va repet~ PIlla ctnd, de la 0 trecere ~a alt~, "", se. cons~ta!a nici 0 diferenta de dereglaj, Bobina se fixeaza ll1
punctul optirn 'pe bastonul de ferit, cu ajutorul picatun de ceara. . _. In caz ca nu dispunem de un hasten de ierita. caz, unei apav

in susul

~i tn josul garner, cu verilicarea

r atul se poate construi cu receptie pe .eadru. _In aces~ 81 doilea
bobina

din arnpliiicatorul

din

circuitul

colectorului

de radiofrecventa

tranzistorulul

va fi

de radiofrecvenja,

CLI

rezultate

~i rnai bune, Pestul

lita

/

pieselor slnt cele cunoscute din rnontajela anterioare. Punerea la punct a moniajului e Ioarte simpla, in cazul ca s-a respectat schema de principiu. Se ro-

testo condensalorul

variabil

pin a la recepjioriarea

bobina

reglabila ell miez de ferocart. Numarul de spire al cadrului se deterrnina experimental, in Junette de dirnensiunlle cufiei utilizate. Dad: apar atul flniera in cursu! cperatiilor de reglaj, rnsearnna di cele dona circuite acordate stnt euplate ilfthiCtiv ~i se vor indeparta cit mai mutt posibil, Aparatul poate fi rea liz at si in forma stationara, circuitul de: intrare hind construit la Iel ea ~i bobina de iesire a etajului de r adioirecventa (fara Rezultatele montajului sint [carte bune, ell atit mai rnult eu cit poate Ii construit de or ice amator

de colectare) ..

unui post pentru care condensatorul e aproape Inchis. Se mi~di apoi bobina circultulul de intrare pe bastonul de Ierit, In scopul unei auditli maxirne. Se rotesta din nou, lncet, ccndensatorul variabil, plns la gastrea poztrlei cu auditie maxima. Se ravine asupra reglarli poz itiei bobinei pe bara de fer it. La nevole. In caz c8 auditia e prea puternica, se roteste bastonul de ferit ptn a l a obtinerea unei auditii rnai scazute ca volum [datorita efectului directiv) ~i se

ell

ce a experimentat

montajele

prezentate

pina scum.

ajutorul lui se pot receptiona seara rnajor itatea posturilor din tarile vecine. Consumul este sub zece miliamperi, fapt care asigura 0 dur ata mare bateriel de alimentare. Schema e calculate pentru 0

tensiune

de 9-12

volti. De aceea nu Iunctioneaza
mal rnari, care pericliteaza viata

bine ell tensiuni tranzistoarelor.

us

117

r------lH~+

~
1.."

~.

Prevazut eu gama de unde lungt - raJa de care a par atele portabile nu dau randament tn rnun]i receptorul deserts poate fi UlJ 'prieten p retios In orice excursie.

RECEPTOR CU CJNCI TRANzrSTOARE

Fig. 75, -

tr anzlstoare,

Receptor cu clnci
.

Receptorul acesta serveste pentru reception area posturilor locale de radio Hind Ioarte sensibil ~i indica t pentru excursii, PrimeIe doua tranzistoare (fig. 75) Iunctioneaca arnplificatoare de radiofrecventa cuplate aperiodic. Sint indicate pentru aceast ~ Iunctie tranzistoarele D6[' 1114, GI5, 11401, 11402, n403. Detecjia sernnalului de radioirecvenia, amplificat de eele doua tr anztstoare, se face ell ajutorul unei diode. Amplificatorul de audiofrecventa e realizal ell trei tranzistoare de orice tip. de 50-150 miliwatl. Felul cum Slot plasate rezistentele de polarizar asigura introducerea unui factor de reactie nega

1

tiva care reduce, ce-i drept amplifiearea in etajut respectiv. Tn schimb, se mareste stabllitatea montajului, diminulndu-se distor siunile In amplificatorul de audiolrecvents ~i evitind aparitia asciIatiilor pa razite In etajele de radiolrecventa, Hire! utilizarea unor condensatoare de neutrodinare. Acest sistern de introducere a r eactiei negative, pentru marirea stabllitatli, poate fi utilizat in toate rnonlajele prezentate in lucrarea de Bobinele au urrnatoarele date; L1 se bobineaza pe un cilindru sau bara de ferit de 50-150 rnrn lungime ~i 8-12 mm diametru. Pentru unde medii bobina are 100 spire, eu priza la spira 10. cu sirma de 0,15-0,2. Pentru unde lungi 250 spire eu slrrna de 0,1-0,12 'mrn, cu prlza la spira 10. L2 $i L3 se bobineaza pe miezuri de Ierit sau Ierocart format "oalii sau toroidal ~i au; L2 = 300 spire ell priza la spira 30 (lnspre minus), iar L3 = 500 spire. Ambele inra~udiri stnt bobinate cq sirma emailata de 0,07-0,1 mm. Montajul, normal executat, furrctioneaza de la prima proba.

fata.

II

za

I

RECEPTOARE SUPERHETERODINA

J

\"en1a a oscilatorulul local de: 900 kHz + 465 kHz = i 365 kHz. In cazul receptionaril unei Irecvenje de 1 200 kHz .. Irecventa oscilatorului local trebuie sa se schirnbe la: I 200 kHz + 465 kHz = I 665 kHz. Dad decalajuk lntre Irecventa oscilatorului $1 cea a modulatorulu i nu realizeaza valoarea Irecventei intermediate, construit sa Iunctioneze eu maxim de randarnent numai pe Irecvenja intermediara - nu ofera arnpliiicare $i randarnentul intregului receptor e Ioarte Sc3ZUt. De aceea, operajia de aliniere, de reglare· sa u aeorda re a eircuitelor de f recventji incidenta modulator} -$i al oscilatorului local - este 0 operatie rnigaloasa ~i de precizia eu care e electuatadepinde tcata sensibilitatea receptorului. Daca urr receptor nu este bine reglat la punerea in functiune ... el va fi total Jipsit de sensibilitate. Iar dad! diierenta dintre Irecventa incidenta ~i Irecventa oscilatorului local lJU realizeaza valoarea Irecventei intermedi are, oricit de bune ar fi piesele utilizate 111' iritregul morjt aj, receptorul nu receptioneaza nimic.

atunci

amphiicatorul

de Trecventa interrnediara

-

PUTINA

TEORIE

MonLajele prezentate pina aeum lac parte din clasa receptoarelor denurnite eu arnplificare directs. deoarece semnalul captat de antens e select at, amplificat si detectat Hira ca lrecventa lui sa sufere vreo modificare pina 121 detectie. In receptoareie superheterodina se Ioloseste schirnbarea irecventei sernnalului captat de antena ~i

de acord, prin arnestecarea frecventa superioara sau inferioara, data de un oscilator local rnontat In receptor.
acesteia cu
0

selectat

'In circuitul
alta

Tn general, Irecventa postului ce Se receptioneaza se scade din Irecventa asci latorulu i loca I, obtintndu-se Irecventa interrnediara sau media Irecvents. Frecventa interrnediara este arnplificata de un ampliiicator special, construit pentru a Itmctiona cu un maxim de randarnent pe 0 Irecventa fixa.· Intruclt dllerenta dintre frecventa captata (Irecventa inci-, denta) $1 irecwenta locala (frecventa de heterodinare) e tctdeauna fixa, doar Irecvenja oscilatorului local se schirnba In functie de Irecvenja incidenta, pentru ca sa se obtina 0 valoare fixil a Irecventei interrnediare. Sa luarn un exemplu. In caz ca se alege I a proiectarea unu i radioreceptor superheterodina o Irecventa intermediara de 465 kHz: - valoare obisnuita 1a radioreceptoarele moae;:;ne - la un semnal incident cu 0 Irecventa de 900 kHz (mijlocul garnei de unde medii) trebuie sa corespunda 0 irec120

m

III
III III

r----n:IIIW
I

PADl1f6 ,

",'"ER

HI
.n

Ilip
LA BAZII

1

""{'fER

Fig. 76. - CircuHele modulator si oscilator ale une} superheterodine cu Irsnzlstoare.

"'

)
I

Varia tia Irecventei eelor doua circuite, care prln dilerenta dau Irecventa intermediara, se face eu ajutorul unor condensatoare variabile cuplate mecanic pe acelasi a~ (fig. 76). Bobinele circuitului modulator si oscilator sint cu un nurnar diferit de <pire }~i anurne: rnodulatorul functionind e 0 Irec121

venta rnai joasa, are un nurnar mai mare de spire, iar oscilatorul, Iunctiontnd ell 0 Irecvenja mai mare decit cea receptionata de modulator, are un numar rnai rnic de spire. Pentru cornpensarea dilereritelor de capacitate par aztta a celor dcua circuite acordate, se utilizeaza condensat~e semireglabile. Acestea se rnonteaza III paralel eu cele daua condensa(fig. 76), 'Reglarea precisa a valorii inductantelor se face GU miezurile de fier ell care slnt prevazufe La circuitul acordat al oscilatoriilui local, tn seric cu condensaiorul variabil, se intercaleaz.a un condensator fix, denumit pading sau pader. Rolul sau este de a micsor a, prin inseriere, valoarea capacitaW condensatorului variabil al oscilatorului, la 0 valoare care sa permits acoperirea une:i benzi anumite de Irecvente, in Iunctie de acoperirea benzii de Irecvente a modulatorului, astiel ca diferenta: ce: lor doua Irecvente sa dea totdeauna frecventa inter, gameloLde Ilni!_a.. nu se schimba ei ;.i condensatoarele pading, Condensatorul pading are valori de ordinul a 4000 F, in cazul receptionarii undelor scurte. In cazu undelor medii, valoarea scade la 400-:-5QQ_pF, iar in gama undelor lungi la 180-2QQ__pF. Valoarea exacts a acestor, condensatoare epinde de constructia boo hi nelor, materralului feros plasat In centrul bobinelor ~i de capacitatea maxima. a condensatorului variabil dublu, precurn si de valoarea exacta aleasa pentru Irecventa intermediarii, Teate aceste precizari nu trebuie sa-i sperie pe tncepatori ~i sa-i fad sa creada dt reallzarea unui aparat superheterodlna e un obiectiv inaccesibil, E La 'schimbarea, uumai bobinele,

toare

"Ycariabije,

respecti v,

pe

cele

doua

bobine

rnediara.

'

postul local de radio. 0 data regJat, "pus la punct", e 0 bijuterie tehnica, care ofedi constructorului sau o satisfactie nemarginita. In cele ce urrneaza vorn analiza mai in amanuni un radioreceptor superheterodina. Radioreceptorul superheterodina este alcatuitdill urrnatoarele parti: 1 - schimbtdorul de fr.ecuen~i'i care din Irecventa ineiderrta si frecventa oscilatorului local reahzeaza 0 Irecvenla intermediara ;2amptiiicqtorul de frecvenfa iniermediard - care asigura aparatulul 0 buna sensibilitate ~i 0 mare selectivitate: 3 ~ etaju_l detector - unde se produce demodularea frecventei intermediare, obtinindu-se audiclrecventa : 4 - rgglajul autolJ_zat al ampliiicdtii - care are scopul sa rnicsoreze amplificarea (sensibilitatea) aparatului la receptionarea posturilor locale de radio (puternice) ~i 0 reasca la receptionarea posturilor departate (al ror ernisiuni se receptioneaza mai slab); 5amplificatorul de audioirecoenia - care are scopul sa ampHfiee sernnalul de audiofrecventa primit de la

obiect de arta,. Receptorul nereglat nu e bun de ' nimic, nu receptioneaza in condilit bune nici rnacar

sa

rnaca·

o par ere gre~ita. Totusi, ca reusita
trebuie sa aiba

sa fie asigurata,
cunostinje

amatorul

nice, cind se trece laconstructia unui "super"_ De alUel operatia cea rnai interesarrta :;;i mal difieila in realizarea unui montaj superheterodins este reglarea lui, Ea poate fi asemuita eu rnunca unui sculptor. care dintr-o bucata iniorma de lut creeazji un

terneinice

teh-

detectle, pentru a oierl audllia in diiuzor. Din aceste circuite, plna in momentul de fata, amatorul cunoaste - din constructiile realizate ell tranzistcare Iunctionarea etajului de detectie ~i a ampliiicatoarelor de radio ~i· audiofrecventa, Curroscind, pe baza constructitlor prezentate pina acum, arnpllflcatorul de radiofrecventa ~i schemel€' cu reaetie, arnatorul poate Injelege usor ·~i Iunctionarea etajelor schirnbatoare de irecventa ~i arnplificator de Irecventa interrnediara. 'Etajul schimbator de frecventa este format din
doua ci~ si 05de la arnestec

parti : cir~itul de arnestec (modulator) local. Curentul de radlolrecvenja escilatorul local este trirnis In etajul de impreuna eu Irecvenla incidenta..

122

123

In reeeptoarele eu tranzistoare de constructie mai veche, pentru cele doua Iunctiuni se utilizau doua tranzistoare, din care unul era utilizat intr-o schema de osciIator local, celalalt fiind Iolosit pentru eta-

se afJa !?i un circuit 0 cilant (sau un transformator de frecvenla interrnediara) acordat pe Irecventa interrnediara rezultata din arnestecul frecventei incidente cu Irecventa oscilatorului local. Pentru asigurarea unui maxim de randarnent, se da 0 deosebifii irnportanta cuplarii optime a circuitelor aCOTdate 1a tranzistor. prin prize pe bobine sau bobinaje de adaptare. In figura 79 stnt prezentate dou a variants sirn1 lilicate ale etajului schimbator de Irecventa.

.:
Fig 77. Schlmbarea de frecVt'Ilta. etectuats

t:u.doua tranzlsloare m.odern nu

jul

au decit un singur

de amestec

(fig.

tranztstor

77) .. Receptoal~ele

care indeplineste

am-

Fig. 7f1. -

Variante

de elaje schlmbatoare

de Irecventa.

bele functii. Frecvenja incidenta e tnrnisa pe baz a tranzlstorului. jar oscilatorul este realizat intre erniter si colector (fig. 78). Tot in circuitul colectorului 124

In Iunctia de tranzistor schimbator de Irecventa se Iolosesc nurnai tranzistoarele de radiotrecventa, cu zgornot de fond redus si F Ct care sa aeopere freevenia cea mai mare de receptlonat, In practica, pentru unde medii, se poate utiliza mice tranz istor cu Fa tntre 0,5-2 MHz, de pilda n j 3, [l14, rns, IT DK,

125

n l H.

Randamentul obtinut esle totu~i mai scazut prin utilizarea unui tranz istor cu F n Intre 2-10 MHz. special Iabricat pentru functia de schirnbator de irecventa, de exemplu n 12, Il 401. [1402, [1403, n 406. De remarcat, di In cazul recaptionarii unei frecvente de 1 600 kHz, oscilatorul local trebute sa oscileze pina la 1 600 + 465 = 2 600 kHz, oscilatiile trebuind sa fie unilorme ca amplitudine in toata 'gama de receptionat, sa dea 0 tensiune suficienta etajului schirnbator de rrecventa ~j sa nu-si schimbe Irecventa di n cauza variatiilor de tensiun aie sursei de alirnentare sau a vsriatiilor de temperatura ale mediului ambiaut.
Amplificatorul de frecvenfa intermediara

Pent~u ca selecth·~tatea re ee1rulUi dewnd.c iij cea rna., mare .maStlIa de cuJilitju circulte OU~oL. date d]~ a~jJhfleatorul de freeven a i~a, Cll Cl ClrcUltele acestea vor fj cURIate mai slab Cl)

a

are

0

schema asemanatoare Irecventa. circuitele
pentru iunctlonare

ampliiicator' de radioacord ate Iiind insa reglate pe 0 lrecventa fixa (fig. 80), Un

unui

Fig. 80.-Et;:!jul

arnpliflcator

de fre;:venta Inierrnediara

neutrodlnat.

factor foarte Important In functionarea arnplilicatorului de frecvenla interrnediara este adaptarea circuitelor de intrare ~i iesire cu tr anzistorul, fadi de care, 1a 0 adaptare slab realiz ata, arnplificarea lui este redusa. Peniru obtinerea unui maxim de r andament, Iactorul de calitate al circuitelor acordate trebuie sa alba 0 valoare cit rnai ridicata, depasind 100-160.
125

~~z~sioare :",:pl;fi~~tp1aIe de tfrecventii interme har a cu' doua , "a e prm ransf Jrmator; b - cup.a] R. C'
crnontaj

cascod.

00

tranzi.st,oru] (sub Iactorul obisnult de cuplaj) cu atit scledlvttatea receptorului va td tea lui va fi mai scazu a-. . cfe~ e _aL~ensibilHaDe aceea, in receptoarel~

127

unde

se pune accent pe simplificare, !n .dauna 5~tec: amptiflcatorul de Irecventa interrnediara poate fj realiz at ell un singur ~ranzlstor, c~ SUII-

tivitatu.

cients

numar de posturi de radio folosind .antena de !ent. Intrucit factorul de calitate al bobinelor se rrucsoreaza prin cuplarea tranzistorului, .chiar prin utl~ Iizarea cupl ajului optim, ~m~le radlO_rec eptoare a~ .am pl iilcatcrul de frecventa . interrnediar a .construit cu un nurnar de doua pin a la patru tranzistoare. In figura 81 slnt~r1"!alftrei v3-:iat;ie ale am~ pHficatorului de fre~cventa l~t~:medlara ~uu do,:,;} tranzistoare. In afara de sensibiljtatea ~panta, pnn ampliiicarea pe care a i.ntrod~c montajele, acestea permit ~i a cuplare mal. slaba c~. elr~ultele acordate, selectivitatea Iiind mult mal buna, din cauza unei amortiaari mult mal reduse a circuitelor acor.date, frecventa interEtajul de deteciie oemonduleaza senmalele de audiorrecventa rnediara, producirrd
v

sensihilitate

pentru

receptionarea

unut ma:e

5e utilizeaaa

In schirnb, la receptionarea posturilor indepartate, sensibilitatea receptorului trebuie rice de citeva mil de ori mai mare .. Pe de alta parte, la receploarele cu antena de Ierit, care au un pronuntat elect directiv, nu trebuie sa S8 constate 0 marlre sau 0 micsorare a nivelului auditiei [a rotirea aparaiului, ci sensibilitatea trebuie. sa se regleze in mod automat, pentru a cornpensa pozijla antenel de Ierit . In mod obisnuit, in receptoarele cu tr anztstoare

sa

cornponenta

continua

rezultata

din de-

tectie, trimisa ca tensiune de polarizare de cornanda in circuitul bazelor din amplificatorul de treeventa interrnediara. Spre deosebire de montajele cu tuburi electroriice, nu se admire trimiterea tensiunii de cornanda in etajul schimbator de frecventa, care ln montajele ell tr anzistoare trebuie sa Iunctioneze intr-un regirn precis stabilit. Cornponenta continua rezultata din detectie este a leasa cu pol aritate pozitiva, valoarea tensiunii sale crescind cu aut mai

(fig. 82), £1 poate h

mult eu eft sernnalul

recep[ionat

e mai puternic,

ada semicondudoare cit ~i eu un tranzistor. Etajul este similar celor prezentate la receptoarele simple, ell un singur

realizat

am

ell 0 dl-

I I

am pmica rea etajului de Irecvenla interrnedia ac[ionat scazind ell atit mai mult ou eft tensiunea de cornanda e mai mare (fig. 82 si 83). Prin aceasta

ra

iar

tranzistor.

In arnbele cuplarii
acor-

Frg. 82. -

Elaj detector ~i CA.v.
cu diod5.

cazuri,

data

atentie

trebuie

optirne a detectorutui eu circuitul acordat. Reglajul automat al ampUfi~dr~i ~GA.A.• C.A.V., A.V.C.. antifading) nu pcate lips! dmtr-un recep_tor superheterodina. el serveste la reglarea ~utom.ata a amplificarf receptorului In hmctie de 1t1:tensltaiea semnalului postului receptionat. La :eceptlOnar.ea e: rnisillor Locale sensibilitatea montajului treb.U1e s._a fie redusa, altle! auditia este puternic, distoraicnatji.

'04.1(.
Fjg. 83. Var lanls

aetajului

detector

~i

CAY.

ell

tranz

lstor,

sensibilitatea receptorului este cornandata automat de semnalul recepticnat. Componenta ieontinua a sernn alului detectat prez inta pulsatii de audiofrecventa, care ar da nastere la 0 Iunctionare instabila a amplllicatorulul de free9-c.1l9

12'8

129

venta inlfermediadi ~j la distorsiunL De aceea, la fel ca si la receptoarele eu tuburi electron ice, tensiunea de cornanda se Iiltreaza printr-o celula Re., alcatuita dintr-o rezistenta de 10-15 kiloohmi si un condensator de 5-25 mierofarazi, valori dictate de speciiicul montajelor cu tranzistoare (fig. 82 sl 83). La aplicarea circuitului de reglare automata a amplificarii, se constata ca. fata de montajele eLI tuburi electroniee elicacitatea dispozitivului e ma i scazuta, Ea creste doar cu marirea numarului de tr anzistoare utilizate >in etajele de ampliiicare de frecventa intermediara. Din aceste considerente - ale elicaoitatii actionarii reglajului automat de arnplifica re, al selectivlta tii ~i a 1 sensibilitatii - se p refera totdeauna utilizarea in amplliicatorul de Irec venta intermediara a eel pujin doua tranz istoare. Arnplificatorul de audioirecoenia poate fi realizat

dupa or ice schema prezentats
In caz

arnatorul se multumeste cu auditie in casca, se poate utiliza un singur tranzistor. Perrtru auditie in diluzor stnt neeesare eel putin doua. In realizarile de receptoare economice portablle, schema de ampliiicator de audiofrecventa eu doua tranzistoare montate sirnetric in etajul final, ofera un maxim de r andarnent ~i de calitate. In caz ca tensiunea detectata e destul de mare, Iiind obtinuta dupa un ampliiicator de Irecvents interrnediara echi pat cu 2-4 tr anzrstoare, se poate renunta la utilizarea unui tranzistor preamplificator, iar sernnalul de audiolrecvenla poate fi trirnis direct la baza tranzistorul ui irrversor de faza.

ca

la capitolul

respectiv.

CHEVA

SFA1URI

La reallzarea pr actica a montajelor super eu tranzistoare este necesar sa se sublinieze dl 0 foarte marie importanta [oaca ecranajele diverselor

eircuite acordate, mai ales la reeeptoarele rmrnaturizate, Daca ecranajul nu este eficient sau sulident. receptorul nu poate atinge perlormante nici rnacar acceptabile, lntruclt prin iniluente pa razite iau nastere cuplaje de reactie, amplificarea mentajului avind de suierit, oricit ar H de bune piesele utilizate, Se recornanda utilizarea miezurilor de Iier ~ "oa[a". atit in circuitele acor date de Irecventa mtenne lara cit si la oscilatorul local, deoarece prezinta scapar: rninirne de ctrnp magnetic. Bar a antenei de ferit va fi plasata 1a distants maxima de bobinajele de frecventa interrnediara si de _05cilatorul local, alttel aparatul va function a slab. La realizarea prirnelor montaje super nu se va pune accent pe rniniaturizare, ci pe obtinerea unui maxim de r andament, E preferabil ca amatorul, pentru simplifieare, sa-si realizeze separat amplificatorul de audiofrecventa (pe 0 regleta de pertinax), ca in figura 52, pentru ca tn momentul experirnentar ii montajelor sa aiba de r ealiz at nurnai partea de receptie propriu-zlsa. Nu se va Incepe cu eOI1structia unui receptor pretentios, cu un mare numar de tranzistoare, ci se va da pr ioritate montajelor celor mai simple. avansindu-se gradat, pe baza dobtndirii de noi cunostinte tehnice, In schernele care urrneaza, receptorul superheterodina cu patru tranzistoare, de exemplu, este user de realizat ell un minim de cheltuiala, putind fj realizat si tntr-o varianta rniniatura, dupa ce s-au studiat binelnjeles toate posibilitatile de reglaj ~i realiz are ale lui in menta] normal. In sehemele prezentate, unde se pot utiliza tranzistoare echivalente, e necesar sa se experirnenteze, tn Iunctie de tr anz istoarele utilizate, care e tensiunea pol ariz.are optima a bazei, pentru objrnerea UTI'ui randament maxim. De aceea, rezistentele de polarizare Val' Ii schirnbate ca valoare in fiecare eta], pornindu-se de la valori mal mari, ptna la' gas.irea valoril optime care asigura maximum arnplificare.

de

de

130

131

SUPERHETERODINA

CU UN TRANZISTOR

lncepem seria reeeptoarelor superheterodina eu a con st rue] ie ea re necesita un si ngur tr anz istor. Montajul este interesant si mal ales economic. Tranzisto ru I f unctioneaz a tn rnontaj "reflex", adica indeplineste tn acelasi timp doua Iunctii : aeeea de schirnbator de Irecventa si de amplilicator de audiolrecvenjs (fig. 84). Semnalul receptionat de

·m

III III III

e-,.,r-+---" III

III III

Fig. 8 L -

Superheterodina

cu un singur

tr anzistor.

antena de ferit, selectat In circuitul de acord, este trirnis de pe bobina de eulegere pe .baza tr~nzistoru lui, con corn itent cu Irecventa o sell a torului local. Pr in scaderea Irecventei primite de la antena de Ierit din eea data d~ oscilatorul local se obtine frecverrta interrnediara, care este trirnisa in transformatorul de Irecventa interrnediar a. In secundarul transforrnatorului de Ir ecventa intermediara se obtine un semnal care se detecteaza e~ ajutoru~ diodei cu germaniu. Semnalul de audioirecventa cules de pe potenliornetrul de volum de 5 Kg este din nou trimis pe baz a tranzistorului, care de data aceasta il ampliiica in spectrul de audiotrecvent~: Datele de constructie pentru gama de unde medu ale bobinelor slnt urrnatoarele : 132

Bobina de aeord (Ll) realizata pe 0 carcass subtire de hirtie incleiata, care poate fi miscata pe miezul de Ierit in vederea regJajului final - are 45 spire SlUi1:ma .de 0.,15 mrn. Bobina de culegere (L2) are 5 spire, bobinate deasupra bobinei de acor d. Miezu[ [erlt poate avea diarnetrul de 8-12 m111 lungirne de Ia 5 em In sus, preferabil 10-15 em .. Bobinele oseilatorului local se Iac pe 0 carcasa de Ierocart tip "oala" de mid dirnensiuni. Infasur area de-acord .are 75 spire, cu priza la spira IS, iar in fasurarea de colectare (L4) 3 spire. Intregul bobinaj se face ell sirrna de 0,15 mm d iarnetru. Tran Iorrnatorul de frecventa intermediara (pentru 465 kHz) are J 60 spire, eli priz a la juma tate, bobinate cu sirlma de 0,15 rnm diarnetru, pe 0 carcass d!,_ferocart cu rniez drept. Peste aceasta Inlasurare se bobineaza bobina de cuplare ell dioda. Ea are 100 spire din slrma de 0,15 rnm, Tranzistorul va Ii de tip nIH, n 401 sau n 15. Dioda punctiiorma poate fi de orice tip .. Casca utilizata va avea 0 rezistenta de 2000-4000 ohrni, Deoareee rnontajul nu beneficiaza de ptincipalul avantaj al montajelor superhelerodina ~i anurne de arnplihcarea In Irecventa interrnediara, nu prezinta 0 sensibi1itate prea mare. ln schi rnb, are 0 selectivitate rnult mai buna decit rnontajele cu reactie sau ell detectie pe dicda .. Pentru audijie in difuzor amatorul poate adauga unul din amplifieatoarele de' audtoirecverrta, prezentate anterior. r

ae

)

SUPERHETERODINA

eu

PATRU

TRANZISTOARE'

In schema din figura 85 este prezentat un menta] rea liz a t eu 4 tr anzistoare, Acestea stnt de ti pul Il 14 sau [113, eli exceptia primului tranzlstor care este de tipul [115_ 133

Cu rezultate ega· Ie se pot utiliza tranzistoare de productie diferita, de exernplu ca schimbator de frecventa n40 1, Il40.2, IT 40.3, IT1.2, n 1:4 (trebule ales din mai multe.exemplare) nII1, Il 1 )I, etc. In etajul de irecventa intermediara se pot utiliza tranzistoarele n401, IT 40.2,. n 40.3, ('U rezultate excelentelIl 3, n 14, [lI5, ITIE, DtH, ITl)l(. In restul montajului se pot utiliza oriee tipuri de tr anz istoare de mica putere (25· 150. rmliwati) , tn etajul final [iind pref'erabila utiliz area unui iranzistor de 150. rni Dioda va fi de orice tip, punctiforma. Transformatorul de iesire va fi unul din tipurile descrise la capltolul amplifiestoarelor de audiofrecRezultatele rnontajului sint mult mal bune dectt la acelea cu amplificare directa, dar sensibilitatea lui e redusa, ne• permitlnd dectt recep-

[ionarea posturilor locale pe antena de ferit. Cu anterra extericara, seara, se pot reeeptiona circa 20 statii, In conditii de selectivitate redusa, Ca receptor portabil, in format miniature, montajul of era dep1.inii satisiactie pentru incepatori, care 11 pot realiza ell usurinta, daca :au experimental scheme cu amplificare directs, Bobinele transformatoarelor de Irecventa intermediara (L4-L5 si L6-L7) S8 vor bobina In mod obligator pe miezuri de ferit sau Ierocart, pentru a avea un maxim de factor de calitate (fig. 86 a)

uwati.

Fig. 86. -

Bobinele

superheterodinel.

venta.

Fig, 85. -

Superheterodina cu patru lranzistoare.

Este de prelerat sa S8 utilizeze miezuride Ierocart "oala.". Nurnarul lor de spire drlera de la un tip de -m18zla altul si depinde ~i de valoarea condensaterului care sunleaza bobina, precurn :;;i de capacitatile rnontajului, Intrucit bobinele sint prevazute cu miez reglabil, se poate cents pe 0 reglare in limite largi a inductantei lor. Alegfnd un condensator de 200 pF, numarul de spire al bobinelor L4 ;;i L6 este de 160, din sirmii de 0,12 mrn izolata cu ernail-rnatase. Cu un condensator' de 300 pF, bobinele vor avea 1"25 spire .. 135

Sabina de adaptare a primului transformator (L5) are 10 % din nurnarul total de spire, adica 16 sau 13. Bobina conectats en dioda (L7) are 1/3 din nurnarul de spire al bobinei cu care e cuplata, adica 53 sau 41. In caw! miezurilor de fier drepte se va utiliz a un blinds] de aluminiu pentru ecranare, legal Ia masa. Bobinele realizate pe miezuri "oaHl" nu au nevolc de ecr anaj avtrid dispersii magnetice mid; trebuie ins a piasa te Ia 0 distanta de eel pujm 4 em una fata de cealalta. Bobina etajulul de arnestec (Ll). Se tnfa;;oadi. pe a carcasa subtire de carton (fig. 86 b) care se poate

465 kHz. In difuzorul
muzical

aparatului

se va auzi tonul

cu strma de 0,15-0,2 mm ~i are 45 spire.
tatefoarte bune se poate utiliza in de radiofrecventa. Bobinajul oscilatorului (fig. 83 c)

deplasa

user

pe bastonul

de ierit,

Bobinajul

se face Cu rezulacest caz lita

al semnalului heterodinei. Prin 1'nvirtirea suruburilor de Ierocart sau Ierit ale carcaselor bobine10f, de Irecvenja lnterrnediara, se cauta sa se obtina un maxim de auditie sonora in diluzor, In caz di rniezurile de ferocart nu permit obtinerea unei auditil maxirne, se va proceda Ia schirnbarea coridensatoarelor care sunteaza bobinele respective si anume in caz ca nivelul creste c1nd miezul· e introdus total, coudensatorul se mareste, lar ctnd nivelul creste la scoaterea miezului, condensatorul se micsoreaza. Aeordul precis tr ebuie obtinut eu rniezul introdus pe la [umatatea bobinei. In momeniul in care se crede s-a obtinut acordu1 exact pe Irecventa interrnedi ata, se schimba valoarea condensatorului de neutrodinare, ptna ctnd

ca

este eel mai ngreLl" de executat, Bobina se realizeaz a tot pe un miez "oala ", ca si tr ansforrnatoarele de Irecventa interrnediara (In Iipsa se poate fo10S1 un miez cdrept" bine ecranat}, Bobina de acord (L2) a oscilatorului are 75 spire, cu pr'iza 1a spira 4 (de 1a capa tul de masa), bobinate cu sirrna de 0,15-0,2 mm, izolata cuemail-matase.Bobinadereact.ie (L3) are 15 spire, din aceeasi sirma.

se obtine

0

auditie

maxima.

In

e necesar ca nivelul de rodinei sa fie scazut treptat, pe masura sihilitatea rnontajului. Dupa potrivirea time a condensatorului de neutrodlnare, din nou acordul ci rcuitelor de f recventa Operatia urmatoare este acordarea

lor de reglare

!9t

tirnpul

oper atiiat hete-

iesire

ce creste sen-

Aceste tipuri de bobine vor fi utilizate ~i in construcjia urmatoare. Arnatorul poate Iolosi inele de
ferit, bobinajul avtnd acelasi nurnar de spire, iar reglajul IacIndu -se prin schimbarea valorii condensatcarelor puse in par alel pe bobiriaj, Acesta se pcate face ~i cu ajutoruJ unui coridensator fix de buria caiitate avlnd conedat 1n par alel un alt condensator, sernireglabil (trimer). In cazul tor ilor de

intrare s! al oscllatorulul, Pentru aceasta, se' Iixeaza o bucata de carton pe condensatorul variabil, axul condensatorului tr ecind prin bucata de carton. Se deseneaza un semicerc pe carton, aceasta coristituind 0 scala provizorie, Pe axul condensatorulul se va f'ixa un virf indicator. Se aduce butonul ell virf indicator aproxirrrativ Ia indicatia 600 kl-Iz (condensatorul variabil aproape inchis) ~i se re-

valorii opse verifica interrnediarji. circuitelor de

I

gleaza
_

heterodina

pe aceeasi

Irecventa,

Prin

mis-

ierit, bobina]ul se poate face sl ell sirrna emallata, fara a se alecta prea mult iactorul de calitate. Reglajul aparatului se face dupa verificarea atenta a rnontajului construit, Pentru aceasta se utilizeaza 0 heterodina modulata. Coridensatorul variabil se deschide cornplet si se injecteaza in borria
de antena a receptorului un semnal modulat

carea miezului oscilatorulul ~i 'luneearea bobinei etajulul de amestec pe bar a de ferit, se cauta un maxim de auditie, Se trece fa 1 400 kHz atit eli he-

terodina cit si cu aparatul. Se cauta obtinerea unui maxim de auditie prin regia rea tr imer ilor. Se revine la 600 kHz $i se ver ifica acordul. Aparatul se consided. acordat dupa la un capat la altul aproximativ zece plirnbari de al scalei, cu retusarile res pee-

de

136

137-

tive. Dupa

In Iipsa heterodinei modulate se poate utiliza un aparat de radio de constructie industriala, ell 0 Irecventa interrnediara de 465 kHz. Sernnalul care se aplica receptorului cu tranzistoare se culege printr-un condensator del 00-500 pf', de pe dioda de detectie a reeeptorului sau de pe placa tubului arnpliiicator de Irecventa Interrnediara. In receptorul cu tranzistoare se va auzi emisiunea postului care se receptioneaza cu receptorul eu tuburi. Reglarea filtrelor de Irecvents interrnediara se va face tot pe maxim de auditie, iar atenuarea semnalului de intrare se face prin rnanevr area unui condensator trimer, legat in serie eu conexiunea introdusa pe intra rea receptorului ell tr anzistoare, regliridu-se de la 0 valoare maxima spre minima, doar dupa ce receptorul devine mai sensibil. Se va cauta pe cit posibil ca semrialul sa fie slab la intrare, obtinindu-se totusi un maxim, dar nu acela pe care Il perrnrte receptorul pentru 0 auditie puternica. Dupa reglarea carialului de Irecventa interrnediara, aparatul receptioneaza slab emisiunile locale ~i poate fi reglat din trimeri, rniezul oscilatorului si bobina antenei de Ierit, astfel ca sa se obtina un maxim de serisibilitate. ' Pentru un regla] mai precis, cu heterodina rnodulata, se deconecteasa difuzorul din montaj ~r se inlocuieste eu un voltrnetru electronic, urrnar indu-se obtinerea unui maxim al indicatiilor, pe "" scala ell sensibilitatea sea mal mare a voltrnetrului.

Iunctionare,

reglaj,

aparatul

e In stare

normals

de

mite atingerea unei mari sensibilitati. Etajul final. este in
contratirnp, montajul

Iiind de aceea puternic ~i economic. Bobinajele stnt identice celor utilizate in rnontajul din Egu. fa 85, Prirnele doua transformatoare de frecventa intermediera sint de asemenea identice eu primul transforrnatorde freeventi! intermediara al morrtajului prece-

dent. Al treilea este

SUPERHETERODINA.

CU SAPTE TRANZISTOAR,E

Receptorul prezentat tn figura 87 este un receptor modern. El contine un amplificator de irecventa intermediara alcatuit din doua etaje, Iapt care per138

identic cu eel de al doilea transforrnater din Iigura 85. In ceea ce priveste amplificatorul de Irecventa intermediara, prezen- ~ tat aci in schema cla- iii sica, e1 poate fi modilicat fie in montaj cu cupla] RG. tntre eta]e, fie cu rezultate 1?1 rna 1 bune in montaj "casc.od", care nu are nevoic de neutrodinar e. Tranzistoarele utilizate sint: T I = I1 15, 401, I1 12, K; Fig. T .2 ;;i T 3 = IT 13.

n

rn

.="=~====

~<,

--" -c,1

87. -

Superhelerodina Iran z istoare,

cu &apte

IT 14, IT 15, IT 401, n 402, IT 403, n IE, n OK ~ restul tranzistoarelor pot fi de orice Iel, de mica putere, in afars de cei din etajul final sirnetric, care trebuie sa fie de 150 miliwati, de aceeasi fabr icatie ~i tip. Trunsformalorul de iesire pentru obtinerea unui maxim de putere rnodulata ln difu-

rnontajul este cored realiz at si bine reglat, prezinta caracteristici similare eelor mai bune receptoare super existente in corner], . Se recomandii arnatorilor, mainte de constructia acestui menta], Sa experirnenteze rnontajul super ell patru tranzistcare.

"

Fig. 88. -

Realizarea

rnontajului.

zor

poate f 1acut si CLI urrnatoarele date: rniez 0,5 cm2, tole de ferosiliciu sau perrnalloy ; primar 2X250 spire cu slrrna de 0,2 mm ; secundar 75 spire eu strrna de 0,35-0,5 mm (pentru 0 impedants a bobinei mobile de 6 ohmi).

Realizarea pr actica a montajului poale Ii viizuti'i in fig. 88. Rezultatele rnontajului depind in mare rnasura de tranzistaarele ~i piesele utilizate ~i mai ales de felul cum se face reglajul apar atului. Daca

140

RECEPT[QNAJ~EA UNDELOR SCURTE

reception at e obttnuta prin reglarea unui trimer. Frecventa irrtermediara rezultata este de 1 500 kHz. Receptorul Ia care se ataseaza adaptorul va fj acordat pe 1500 kHz (200 metri) si va reception a posturile din gama de unde scurte printr-un sistem de dubla schimbare de Irecventa. Acest sistem este eel mai bun pentru receptionarea undelor scurte. In caz receptorul la care se ataseaza adaptorul are antena de ferit, cuplajul adaptorului se face ca In figura 90.

ca

undelor scurte prezinta un interes deomultitudinil de statii ce pot fi receptionate. Construirea unui receptor special pentru unde scurte este tnsa costisitoare. In schirnb, cei ce poseda un receptor industrial prevazut ell gamete de unde medii si lungi, ctt f}i cei ce si-au construit un receptor dupa indicatiils date ptna aici, pot sa realizeze un adaptor de unde scurte. Schema deprineipiu din Iigura 89 este simpla.

s~bit datorlta

Domeniul

Fig. 90. -

Cuplarea adaptorului ceptor existent.

la un re-

Fig 89'.• - Etaj schlrnbator

de Irecventa

pentru. uncle scurte.

In esenta ea reprezinta un eta] schimbator de frecventa cu un tr anzistor nI2,IT401,IT402.IT403 similar montajelor pentru unde medii ~i tungi. Osci latorul e putin diferit. Re actia necesad Intretineri i unei oscilajil stabile si constante pe toata gam a de
142

Adaptorul poate fi atasat :;;i unui receptor ell ~plifieare directa din cele descrise pina aeum, 'dar randamentul este mult mai redus. Datele bobinelor slnt urmato arele : Ll are 10 spire cu sirma de 0,5-0,7 mm. L2 se bobineaza pe rnijlocul bobinei ,LI, intre spirele ei ~i are 2 spire eli strrna de 0,1-0,15 mm. L3 are aceeasi construetie ca ~i LI, eu priza la spira 3. L4 are 25-30 spire (se va face 0 pdza la spira 25, dar se vor incerca si altele). L5 are 20 spire, ambele bobine (L4, L5) 5111t plasate pe aceeasi carcasa si bobinate una linga alta sistem "mosor", eu sirma de 0,12-0,15 mm sau lita de radioirecventa .. Diametrul carcaselor va fi intre 7-12 mm, eu rniez de ierocart, Miezurile de ferit nu eonvin totdeauna acestei constructii, Bobinele se pot construi si pe carease fara miez de fier de 20-25 mm diarnetru. Reglajul circuitelor oscilante se va face preferabil cu ajutoru 1 unei heterodine modulate actionind asupra trimerilor ;;i ferocarturilor, ca si la apar aJ43

t: ..

tele pentru receptionarea posturilor de radiodifuziune .. Pentru reception area posturilor de ernisie de arnatori din benzile respective condensatorul variabil va fi de 0 valcare mai mica (lntre 25 ~i 100 pF). Eventual s.e va lnseria cu fiecare sectiune a staterului condensatorului variabil cite un condensator de 50-150 pF ceramic, iar bobinele oscilatorului ~i cele ale etajului de arnestec vor Ii cornutabile.

ALiMENTAREA RADIORECEPTOARELOR
REINCARCAREA BA'fERlllOR

In caz se doreste retncarcarea unor baterii, care sint epuizate Hidi fnsa ca zincul sa fie atacat, se poate utiliz a montajul din figura 91. Tensiunea de 8 V data de un transformator de sonerie este .redresata de 0 dioda cu germanin ell jonctiune de tip .u.rU27sau)]})K. In paralel ell dioda se rnonteaza si 0 rezis" tent a fixa de 500 ohrni . se face prin legarea la menta], unde se lasa intre 2-10 ore, dupa capacitatea bateriei, Ba-

ca

Incarcarea

bateriei

teriile
lasate

.Pionier"

sint

2 are, bateriile pJ ate 4-:_5 - ore, iar ba- Fig. 91. - Redresor pentru fee tncarcarea bateriilor. teriile "Sport" 8-10 ore. Bateriile ,.,galet" pot Ii reincarcate de asernenea prln aceasta metoda, dupa ce in prealabil au fast injectate eu 0 50lutie saturata de clorura de amoniu (tipirig).

AUM.ENTATOR

DE LA RETEA

In caz ca amatorul doreste sa. alimenteze receptorul sau ampliJicatorul de 1a reteaua de curent alternativ, poate sa-~i construiasca un redresor
10 - c. 119

145

(fig. 92). Transforrnatorul utiliz at poate H unul de sonerie. In caz ca red resorul serveste pentru diverse experimentari, tensiunea de 6 volti poate fi luata de la IDfa~urarea de filament a unui tr ansiormater de retea. Redresarea se face cu ajutorul unei placi eu seleniu sau a dioda, alegerea acestuia fiind Fig. 92. - Alimentator de la retea conditionata de consupentru rnontaje cu tranz istoare. mul menta] ului ce se alimenteaz a. Pentru alegerea tipului de dioda se vor consulta tabelele de la slirsitul eartii. Filtr area se face cu ajuiorul unei celule cla ice ln TI, In care se pl aseaza condensatoare de mare capacitate, Hira de care brumul ar impiedica 0 auditie normals. Socul de filtraj se bobineaza pe un miez de tole de ferosiliciu de 1-2 crn'', puttndu-se utiliza $1 miezuri de 0,3-0,5 cm-, Fig. 93. - Celula de Hltra] $1 III caz ca se a Iirnenteacu constabiliz are a tensiunii, cu tran- .za un menta] zistor. 11 Y sum redus, Infasurarea se va bobina' sistern "mosor" pina la umplerea Ierestrei tolelor ell sirrna de 0,15 mm, pentru un consurn

de 0,6 !!Un,.utilizlnd in acest caz un rniez ceva mai mare. Filtrajul se poate face ~i pe tranzistor (fig. 93). fapt~ car: asigura 0 perfects filtrate, mult rnai b_una deed m cazul anterior. Tranzistorul Il 4 perrnite filtr area unui curent pina la 200mA, In Ielul cum e. mon~tat in schema; In plus stabilizeaza tensiunea f iltr ata.r In Iigur a 94 este prezentat un redresor cu dublare de tensiune. Plecind de la 6,3 volti (de 1a un transformator de retea) se poate obtine 12 volti.
A

pina la

+
·ig. F
94. Redresor cu .de tensiune,

I dublare

50 rnA. Pentru un consum pina la 200 rnA se va folosi sirma de 0,25 mm ; jar pentru un consurn pina 1a un amper se va iolosi sirrna

146

Rl=

APARATE DE MASURA
SI CONTROL

R2 = R3 =

60 megoohmi (6 rezisterrte de 10 megochmi tnseriate) , scala de 600 vol]i ~ 15 megoohmi scala de 150 volti ; 6 megoohmi, scala de 60 volti ;

Pentru reglarea ~i rnasurarea diieritelor tensiuni Iolosite in aparatele realiz ate de arnator stnt necesar e unele aparate de masura ~i control. Fireste, se pot utiliz a aparate de precizie, ell tuburi electronice, dar amatorul a data porrrit pe "tranzrstmizare" I?i "rrtiniaturizare" prefera ca aparatele de rnasura eu care-s! regleaza montajeJe sa fie echipate tot ell tr anzistoare. lata datele constructive ale citorva apar ate de laborator "tranzistorizate":

Fig. 95. -

Schema

voltmetrului

electronic.

R4 = 1,5 megoohmi, scala de 15 volti : R5 = 300 kiloohrni, scala de 3 volti ; R6 = 100 kiloohmi, scala de ] volt;
R7

= 30 kiloohrni, scala de 0,3 volt.

VOLTl'!1ETRU

ELECTRONIC

Aparatul perrnite transform area unui instrument cu rezistenta interioara de 1 000-5 000 ohrni/volt, intr-un voltrnetru electronic eu a rezistenta de circa 100 000 ohmi/volt, Schema e Ioarte simpla (fig. 95) si reprezinta un arnpliiicator de curent continuu eu tranzistor. Tranzistorul i~i rnodifica curentul de colector in funetie de tensiunea de polarizare care 0 prirneste pe hazii din rezistenjele intercalate tntre puncta! de rnasur at sl baza lui. Rezistentele au urrnatoarele valori pentru tranaistoarele indicate in schema: 148

Pentru a1te tranzistoare !?l instrumente de rnasur a se VOl' deterrnina valorile rezistentelor In mod experirnental. Consurnul rnontajului, la maximum de indicatie al sealei, este de circa 0,5 rnA. Pentru ca rnontajul sa indice tot timpul valori reale, este necesar sa se monteze in interiorul instrurnentului un dispozitlv de control, care permits verificarea unei eventuale indicari eronate. Dispozitivul de verificare - calibratorul - trirnite tensiunea bateriei de alimentare la intr area vcltrnetrului electronic, pe scala de 3voli;i, unde prin regl area potentiometrului de callbrare se obtine 0 deviatie egaHi cu jumatate din scala instrumentului. In cursul rnasur arh e necesar in mal. multe rinduri sa Sf! verifice precizia indlcatiilor prin trecere de scurta dur ata pe pozitia de calibrare, De asemenea, reglajul de sftr~it de scala poate H 149

eu ajutorul potentiornetrului, care e pus in paralel pe microampermetru in pozitia "masurare", 5=u ajutor~l ~olt~etrului electronic descris se poL masura tensiuni mici, cu debit de curent redus cum Int t~m;iunile de polarizare ale tranzistoa'relor. M.ontaJul, executat pe 0 pliicuta de material izolator poate fi montat chiar In interlorul unui avo metru d~ constructie mai veche. In orice caz, bateria de allJ11e~tare. va H bine etansata, pentru ea lichidul c~-l contine ~l gazele degajate sa nu produca coroziunea mcntajului sau a microampermetrului. Elalonarea ,voItmetrul1,.li electronic se va face cu ajutorul unui all voltrnetru electronic de Iabricatia industriala. . ajustat
c

I

zie in limpul masurarilor,
rnontaj fie parte din sursa lui specified de alimeniare. ca fiecare

I

alimental

In

sa

HETBRODINA

MODULATA ,

Aparatul perrnite reglarea montajelor de r adioreceptie de orice fel, ca librarea precisa a ori carui circuit de acord, punerea la punct a montajelor super etc. operajii de care de-

SENSIBILIZAREA

MILIAMPERMETRULUI

pind toate perforrnantele constructiilor de amater. Intruclt menta-

ajutol:u_l unui .tranzistor, orice miliampermetru de 1-2. rniliamperi poate fi fransformat user intr~-un ml~roampermetrLl sensibil. Figura 96 ne arata ca tr anzistorul este utilizat ca arnpliflcator de curent continuu, ca ~i in
cazul voltrnetrulul electronic, eLI potentiometrul de 2-5 kiloohmi se regleaza Iimita de sea 1 Prin combinarea schemei de sensibilizare a schema voltrnetrului electronic, se po ate construi un voltmetru electronic care sa poata utiliza un instrument rnai putin sensibil. E necesar in acest caz, pentru mai rnulta siguran\ii in functionare ~i preciFig. 96. Sensibilizarea ampermetrului. rnili-

c,

a.

unui mlllampermetru
.

cu

portative de r adioreceptie sint con iruite pentru gameIe de unde medii si lungi, heterodina arnatorului va acoperi aceste game de unde, Hira lacuna intre ele, dispunind totodata ~i de band a de Irecventa intermedi ara, tntre 400 si 500 kHz. Heterodina modulate
(fig. 97) este alcatuita din doua oscilatoare din care unul de radioIrecventa iar altul de aurlioirecventa, care 11

jele

actuale

Fig. 97. - Schema ~i aspectul general al heterodinei modulate.

150

moduleaza pe primul, Cele doua oseilatoare sint alimentate din aceeasi sursa: 0 baterie plata de Jantern a de buzunar de 4,5 volti. Datele bobinajelor sint urrnatoarele : bobinajul oscilatorului de radiotrecventa se face pe 0 carcasa cu miez reglabil de ferit, de 8-12 mm diametru. AB are 40 spire, BC are tot 40 spire bobinate in continuare cu strmi'! de 0,15-0,2, izolata cu emailmata se; bobinajul se face "universal", in doua sectlunl. cu 0 distanta de 2-3 mrn intr e ele. Bobina DE are 10 spite Ctl sirrna de 0,2-0,15 rnrn, bobinata ltnga sectiunea Be. Transforrnatorul de audioirecventa al oscilatorului respectiv se bobineaza pe un rniez de tole de ferosiliciu de 0,5 cm-. Bobinajul 1 are 150 spire cu sirrna de 0,1 mm, iar bobinajul colectorului 2 ar 800 spire cu strma de 0,15 mrn diametru. Condensatorul pus in par alel pe acest bobinaj se va tatona, pentru obtinerea unui ton muzical tn jurul a 400 Hz. Din rezistenta de polarizare a tr anzistorului oscilator de audiofrecventa se r egleaza de asemenea eficacitatea oscilatorului ~i respectiv gradul de rnodulatie. La schimbarea valori i ei e necesar sa se sehimbe si valoarea condensatorului pus in paralel pe bobinajul 2, deoarece frecventa se schimba tn Iunctie de tensiunea 'de polarizare. Tn caz ca unul din cele dona oscilatoare refuza sa Iunctioneze, .se va inversa sensu! bobinajului legat la baza tranzistorului res-

parata peutru audiofrecventa. Prin cornutarea unor capaeitiiti pe tnfa:;;urarea a doua a transformatorulul de 0 cilatie, e pot obtine diverse Irecvente audio. De asemenea se poate prevedea si un atenuator pe iesirea de radioIrecvenla, sub forma unui simplu potentiornetru de 50 500 kiloohmi. Etalonaraa heterodinei se poate face cu ajutorul unui apar at de radio de buna calitate sau cu 0 hetercdina etalonata.
GENERATOR DE

AUDIOFRECVENTA

pectiv.
Pentru acoperirea benz ilor de fr ecventa intermedial'a si de unde lungi, in paralel cu circuitul oscilant se cornuta un condensator de 500 pF izolat ell stiroflex, mica sau cer arnica. Este prevazuta 1;>i posihilitatea utilizarii generatorului de audiofrecventa ca mijloc de control al tr aseului de audiofrecventa din receptoare si de aeeea s-a prevazut 0 iesire se-

Aparatul serveste la verifica rea traseului de audiof recventa a receptoarelor de radio, a arnplificatoarelor, pentru ludierea si coredarea curbei de' r'aspuns etc. Schema prezentata (fig. 98) e derivata din modulatorul hetercdinei modulate prezentata anterior. Schimbarea Irecventelor e face pe game, In interiorul carora variatia fina se face eu ajutorul unui potentiornetru care schirnba polarizarea tr anzistorului, Deoarece Irecventa generatorului vatiaza prin cresterea ternperaturii se prevede un reglaj a1 calibrarii, care se efectueaza pe un reper marcat cu rosu pe scala prin ascultarea

Fig. 98. Schema si aspectul general al generate-

rului de radtotrecventa.

152

Fig, 99. -Clavia· tura unuiplan uliIizatii caetalon audlofrecventa,

de

frecventei generatorului intr-o cases sau printr-un ampliflcator oarecare, comparindu-se irecventa data la acel reo per cu tonul dat de un diapazon sau fluier, a carui Irecvenra iundarnentala este cunoscuta, f~cindli-se aducerea la unison cu a iutorul potentiornetrului de' calibrare. Tn menta] se pcate utiliza orice tip de tranzistor de mica putere. Datele transforrnatorului sint aceleasi ca si In cazul heterodinei. De notat ca tensiunile date de generator nu stnt egale in toate gamele. de aceea se va intocrni 0 curbs de etalonare in functie de gam a...in caz di se doreste , sa se Iucreze cu oarecare precizie. Etalonarea generatorului se poate face ell ajutorul unui alt generator de ton de laborator, prin cornpar area sunetelor emise si indentiiicarea lor la unison, lucru care poate Ii infaptuit chiar de persoanele lipsite total de simi rnuzical. Dad se dispune de un pian bine acordat, etalonarea pina la 3500 Hz se poate face dupa Iigura ~9, in rest lucrindu-se pe baza de apreciere a intervalului de octava care reprezinta exact dubl area irecventei. De la acest 'generator nu se poate pretinde precizia sl intinderea pe 0 plaja prea mare de Irecvente. Pentru scopurile arnatorlcesti este fl1sa Io ar. te bun. Eventual. pentru economie de material $i spatiu, schema desertsa poate fi aplicata la -constructia generatorului de sernnal standard (heterodina modulata), dispunindu-se In acest seep inca 0 scala pe panoul ei.

MULTlVIBRATOR

Multivibratorul este un aparat ce poate fi utilizat de catre arnatori pentru verificarea atit a iraseelor de audioirecventa cit si de radioirecventa, ID' trucit multivibratorul genereaza foarte multe arrnonici, care acoper a un spectru Joarte larg de frecvente. In mod pr actic, eu ajutorul unui rnultivibrator se poate verifica or ice apar at ell tranzistoare, pornind de la difuzor ~i mergindu-se ptna l a antena

'.
Fig. 100. Schema ~i modul de real izare al mullivibr alorulu i.

Un arnator ceva mal experimentat i.1 poale utilize chiar si pentru acor da rea receptoa relor super. Schema prezentata (fig. 100) este usor de realizat ~i cuprinde doua tranzistoare cuplate strlns inire ele, prin reactie pozitiva. Pentru acoperirea benzii de unde medii este indicat sa se uti lizeze tran155

154

zistoare cu un Fa peste 0,5 MHz. Prin utilizarea unui Fa. mai mare de 5 MHz, multivibratorul functioneaza satislacator ~i In garnele de unde scurte ~i ultr ascurte. Aparatul poate fi realizat sub forma mlniaturala, Iiind alirnentat de baterii format gaJet (clteva elemente). Consumul multivibr atorului este foarte redus, In funclie de tranzistoarele utilizate.

aceasta tranzistorul e plasat in conditii de rnasurare I, = ImA, U, = - 3,5 V. Trecind comutatorul pe pozitia 3, pe baza tranzistorului se rnareste curentul eu un microamper. Indicajia microampermetrului da citirea exacts a arnplificar il in curent, ell conditia ca toate rezistentele utilizate sa fie ell o toleranta de maximum 2 %. La probarea tr anzistoarelor "npn" se va inversa sensul bateriei si al instrumentului. In lips a unui instrument sensibil e poate face uz de solutia propusa anterior la voltmetrul electronic.

TNCERCATOR DE TRANZISTOARE

Aparatul (fig. 101) perrnite verilicarea tr anzistoarelor de mica putere, la urmatorii parametri: curentul initial de colector leo $i arnpliiicarea In curent (in schema de moritare eu erniterul la masa). In pozitia 1 a comutatorului, se rna oara curentul invers de colector, la 0 ten iune de aproximativ

T
4,!iV

+

Fig. 10 I. -

Schema

tncercatorului

de tranz isloare.

3,5 volti. acul

tentiornetrul

Tn pozitia 2 a cornutatorului se pune pode 10 kiloohmi tntr-o pozijie in care microarnperrnetrului e plasat la zero. Prin

156

CE

SE POATE

FACE

CU UN TRANZISTOR

DEFECT?

Ce se intimpla dad! un amator da dovada de lipsa de atentie ~i deiecteaza un tranzistor? lata clleva cazuri tipice de utilizare a tranzistoarelor defectate.

reparaliei depinde do ar cle tndemtnarea arnatorului. Chia r dad li pitur a e grosolan fa cuta se prefer a pilir ea cosilorului excedentar cu 0 pita fina, decit repetarea operatiei, Tranzistoarele de tip "palariuta' din grupa 116r 118- IT 16. prezinta de obicei ruperea sudurii firului cent ral, care este legat chiar la corpul metal ic al tranzistorului. In acest caz se va lipi tot sub apa, ca ~i In cazul precedent. locul Iipiturii Iiind pe marginea tranzistcrului (m partes inferioar a}. BineinteIes, se va pregati locul respectiv prin curatar ea vopselii ~i se va proeeda Ia Iel ca si in cazul anterior. Cu riscuri si mai rnici, se poate face un colier de ta b 13. de Iier sub tire. care fie Iixat Iortat pe partea cilindrica a tr anz istorului, curatata de vopsea. Inainte de fixarea colierului de tabla, se va lipi 0 bucata de trrna de eonexiune pe marginea lui.

sa

RUPT .UN CAPA.T

In cazul unui tranzistor sovietic din grupa Il l , capatul rupt se poate lipi prin [inerea tranzistorului intr-un pahar eu apa rece, portiunea de Jipit afltndu-se chiar la nivelul superior al apei din pahar

COLECTOR

ARS

(fig. 102).
canul de

eu

cio.
se

lipit

cositoreste separat capatul rupt, lasindu-se pe e l puFig. 102. Cum se lipeste capatul tranaistor.

E caw! eel mai banal de "sfiri;iit trist" al unui tranzistor. Si totusi tranzistorul. redus la rolul unei simple diode eu germaniu. poate fi utilizat cu r ezultate multumitoare ca dioda de . detectie I'ntr-un menta] cu "gaGOlEcrOR ARS lena" (in loc de detector). prin ~' , '. utiliz area cerca conexiunilor de erniter ,~i tie bazf (fig. 103). In cazul UnLIt emiter ars, sepoate inFig. 103. _ Utilizarea ca dioda a tranzistorului ars.

panta, care in aeest
caz
pentru

tina

pasta

deca-

rupt

al unui

e
0

necesara
lipitura

detectia

intre

colector

rezistents,

eiectu-

ata rapid. Deci lipitura se efectueaza cit rnai repede, agitind tranzistorul In apa dupa lipitura. Reusita 158

(daca "a scapat CLI viaja") 1,3i baza, dar cu rezultate rnai slabe, Intrucit in ambele cazuri tranzistorul are capacitati mari lntre electrozi, care reduc randarnentul detectiei, De asernenea, tranzistoarele cu un electrod

159

Intrerupt .~au ars pot Ii uti]iz~te. la diverse experiente, ca dlod~ de redresare, In hlTIlta. consumului rnaXIm, caracteristic tranzistorului ..

TRAI'IIZIS'fOARiElE

cu FT~nT

EXAGEIMT

. Aces~e tranzistoare ))ot fi utilizate in et a jul final al U~Ul recep1:o.:, ~~ca puter~a lor ,corespunde sco.pului. In cal ca ~l in aeeasta functie nu coresnund,

TRA!VZlSroR

Fig.

104. -

Schema

terrnornefrnlul

z.istor.

eli Iran-

putea etalona microampermetrul direct In grade. Se va tine seama ca. tranzistorul sa nu se lncalzeasca peste limita prescrisa de caracteristicile lui term ice. Tranzistorul se poate menta in virful unei sonde de mater-ial plastic, de exernplu un tub vechi de la un stllou sau creion cu pasta, iar cadranul instrumentului de masur a se va etalcna direct In grade Celsiusvtinind seama de graiicul de eta lonare. Terrnometrul electronic astfel obtinut poate aduce nepretuite Ioloase, mai ales amatorilor care se oeupa .;;1de fotografie, unde temperatura solutiilor este un factor hotarltor in objinerea nnor rezultate optirne. In cazul unui instrument de masur a mai putin sensibil, se pot utiliza dona san mai multe tranzistoare conectate In para lel, mal ales atune! cind se doreste obtinerea unei precrzli spor ite, Nu se va incerca in nici un caz sa se m3'reasca sensihilitatea terrnometrului prin rnarirea tensiunii de aliment are peste 6 voltl, deoarece tr anzistorul se lncalzeste singur si poate sa se ar da, sau introduce erori in
rnasurji.

Prin montarea tranzistorului

respectiv Intr-o punte

ele pot deveni un auxiliar pretios al amatorului, ca element sensibil al unui termomeiru electronic. Pentru aceasta e suficient sa seexecute schema din fi.gura 104, (unde de altfel se poate utiliza ~i un tr anzistor valid). In circuit se intercaleaza, In serie ell born~l~ de erniter ~i colector, un microamperrnetru sensibil (de 200 microamperi) sau un rniliamperrnetru de 1 miliarnper, lmpreuna cu 0 baterie de Ianterna. Deoarece curen tul i?iti al de colector (1<,,) depinde de. temperatura medmlui ambiant, pentru di verse temperatur] se vor citi pe instrument valori diferite. Dac~ se riltrlica a cur'ba de etalonare, prin tinerea ' until termornetru etalon Ia un loc eu tr anzistorul intr-un vas eu apa pus a la Incalzit pe foe, se va HiO

de masurat rezlstente, precizia citirii ternperaturii creste considerabil. . o alta utilizare interesanta a tranzistoarelor ell defede II constituie fotorezistentele. Montajele se bazeaza pe faptul di tranzistoarele sint sensibile la lumina la locul jonctiunii, mcdiiicindu-si consumul la colector, In mod direct proportional ell cantitatea de lumina receptionata .. Daca se practica prin pilire 0 feresttuica in peretele tranzistorului. in dreptul emiterului, termornetrul cu tranzistor devine un masurator de flux lurninos (fig. 105) din nefericire nepractic, deoarece consumul tranzistorului depinde in primul rind de condijiile de temperatura ale mediului arnbiant. Totusi, Ia temperatura constants, poate servi pentru diverse experiente 91 masurari.
11 - c. 119

161

] nertia mare a jonctiunii nu permite utiIizarea tranzistorului - devenit Iotodioda sau totctranzistor dupa Ielul cum e legat In menta] .'_ ca Iotocelula
ANEXA.

DIODE ~I TRANZISTOARE

In cele ce urrneaza dam eiteva tabele ell diode si 'tranzistoare. Ele vor fi de un real iolos amatorilor care sint dornici sa experimenteze diferite rnontaje ell semiconductoare.

DIODE
Pig. 105. Tranzistorul Iotocelula, utilirat ca

rnai mare.

pentru citirea pistei son are a unui film, ci dear pentru observarea un or fenornene Iurninoase ell inertie

nr -U

liza la tel!l1Jperaturi mai mari de + 70°C. Teate aceste serii de diode punctiiorme iunctioneazs ca detectoare pina Ia Irecventa de 100 MHz. Diodele din gmpa,LUOl-'u 106 srnt cu siliciu ~i Iunctioneasa pina Ia irecventa de 600 MHz, la 0 temperatura ptna la 150°C. Singurul dezavantaj al

Diodele punetiferrne din serine n 1, Jl 2,,II. 9,.u 14, sin! cu germanin si de aceea nu se vor uti-

diodelor cu siliciu este eli 5e produce 13 bornele lor o cadere de tensiune mai mare declt In cazul diodelor cu germaniu. Diodele !1. 1, 9 ;;i Jl W4-Jl 106 sirrt rniniaturlzate. Tipurile n 2 sint cele mai cunoscute ~i utilizate de amatori. Seria -Unu se mai produce, deoarece tipurile mali moderne slnt mal usor de fabricat ~i prezinta caracteristici superioare, In Iigura 106 stnt pr ezentate tipuri de diode.

n

nr

11)3

ritatea ei ell ajutorul unui ohmetru, Probarea polariUitii se va face repede, altfel dioda se poate defecta. Unele diode au 0 pata rosie la un capat, eare eo respunde plusului. Diodele sint sensibile 1a lumina (Iotosensibile) de aceea se recornanda sa nu fie expuse la lumina (mai ales diodele montatein tuburi de sticHi in timpul functionarfi, tntrucrt rarrdamentul lor seade). La efectuarea de masurar! asupra diodelor de acest tip sau a montajelor experimentale e necesar sa se acopere dioda respective eu un tubule] de polivinil, opac.

raoe/III

I

¢18

Diode cu germaniu
Cureni media Cureni
direct minim fa

de produciie
ACureni inoers La lensiunea (lilA)

sooieiicii
punct ilonne

Tensi unea
inuersii

Tip

redresal
(mA)

J V (mA)

I

(V)
-10

CV) 20 30 30 75 110 150 150
10

¢14

.ilIA .un nIB nIl nln .ilIE n DK ll2A n 26 .u2B

16 16
2~ 16

2,5 I 7,5
5

16 12 12 50
16

2,5
I

5 50
5

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,~5

-25 -25 -50 -75 -100
~IOO

~.
Fig. 106. Dilerite tipurt de diode punctilorme si cu jonctiune.

In construcjiile de amator se pot utiliza ell aceleasi rezultate orice tipuri de diode punctiforrne. La instalarea oricarei diode tn montaj se va veri fica pola-

n sr

25 16
16

10 4
7

n2.D; n2E )l2 )K

16 &

6 6

-7 -10 -30 -50 -50 -100 -J50

30 40 75 75 125 175

164

T'abelul ] (cof.tlinuore)

Tabelu!

I (confim<are)

Tip

Cureni media

redresal
(mA)

Cureni dired minimla 1 \I' (mA)

Cureni inoers La lensiunea
(mA)

Tensiunea
lnuersi:

Cureni Tip
mediu. redresai

I

('\I)

(V)

CurtJnl direct minim La
1 V (mA)

Cuteni inuers La iensiunea (mA) 0,1 0,8

Tensiunea

inoersii
(V)

(mA)

I

(If)

,0; 9A
,Q 9 5 ,Q9B

25

40 20
25

to 90
10
30 60
10

0,25 0,25 0,25

-10 -10
-30

10

llf-U

]0
30 30

zu--u
ztr--u
Jl.f-U

nr-u

3 4 5
6 7

Il9[ .Q9,ll ,ll 9/1(

0,25
0,.25 0.,25 0,1 0,2 0,2 0,1

30
15

-30 -30
-100 -10

30 100
10 10

.llr-u

m-u

16 16 16 16 16

2,5 5'

2 5 2
10 10

0,25 0,8 0,25

8

25
16 16

o.s

n 10
n 105 nn
A
12
(3

3

-

9 .llf-UIO nr-U 12

5
5
1

O,l 0,06

1110 A

5
8 20 20

laO

-10 -10
-10
,

50
100
100
30

0,07
0,05·

)J,14A

n n 14
.u

,D,12A

20· 20
20 20 30

-10
-10
-10

-10

0,05
0,07

]0 30 50 50 50
100

nr-Ul3 ztr -U17
LI.f U16 -

nr-U15
I

16 16
8 8 8

0,5
0,25

] ,5

1,5 1,5

0,8 0,25
0,8

-50 -75 -75 -100 -lOa -30 -10 -10 -10 -10 -150 -J50 -200

50 75 75 100 ]00
30

30

30
30

30 150 150 150
Tabelll./ If

JOO 1

0.07
0,01 0,01

-10
-

100 75 75
50

BCure1l1

diode de put ere au jo 11.ciiu ne.
Tensiune

n n n

101 101 A

30
30

Tip

metiii:

Cddere de
iensiune

redresal

inversll

Cureni inuers
(mAJ

II 102 II 102 A

I

103 lO'3A 11 104 1l104A n 105

30 30
20 '10

I
1

0,01 0,01 0,03

(.4)

tV)

(V) 0,5
I

~
-

50

0,03
0,03 0,01 O,OJ 0,01 0,03 0,03
I

30 30 75
75

n 7fA (.ur-U21)

n

0,3

n 106
,UI06A

n

105A

30 30 30 30 30

1

-

1
-

50
50 30 30

Ll 7 r n7E 11 7 E

7 5 (nf -U22) 11 7 B (ll r-un)

2 5

n

rnr -U26) 7)K(.llf -U27)
202

.nr -U24) rnr -U25)

0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4
0,4 0,4

I

50 100 150 200 300
31)0 4.00 100

I

1
I 1

0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
1 I
1

I I 0,5 0,5

-

)1,

1l.f-U

nr-u

1 2

16 16

0,5

-50 -50

50
50
I'

n 203

n 204

200 300

0,5 0,5

I
Curent

Tabeiut Jl teonttnuorev

B-

ell joncj[une

(redresoare Tensiune (V) 50 50 100 100

de mare

putere)o

TiP

media
redresat

Tensiune inoersii (V) 400 LOO 200 300 400 500 600 200 J50 100 50

Ciidere de

Curent inuers

tensiune (V) 1 1
1 1 1

(A) n 205 n2013 n 207 11 208 1l. 209 11 210 ,IJ, 211 n II II II
Tabelut

(mA) 0,1 0,1
0,1

1
SFR SFR SFR SFR

Tip

Curenl maxim redrew! (la+25°C, iliA) 5 7
4

0,4 0,1 0,1. 0, L 0,1 0,1 0,1 I 3

1 1 0,25 0,3 0,3 0,3

0, I 0,1 0.1
0,1 1

106/1 106/2 105/1 105/2

6,5

302 303 304 305
lJ I

TRANlfSTOARE

5
10

1,5 3 3

J

Diode cu germanin de produciie [rancezii
A ~ punctiforrne Tensiune Cureni Cureni inuersii direct direct Curcnt inuers max. tua x. max. min. (V) (po A) (mA) (po A) 25 50 30 25 5/IV 5jlV 20/5V, 20/5V, 500/25V 500/50V

Tip

Uiilizare

SFD 107 SFD 112

-- --30

deteclie detectie
detect ie

)
I

SFD 106

25

--

5/1V

1O/2V,

200/25V

video
discr irnl-

SFD 111

25

--

30

--

5/1V

10/2V,

200/25V

nator

SFD 108

115

30

5/1 V

7!10V, 250jlOOV

redresare tnalta
tensiune

Tn tabloul tranzistoarelor de productie sovietica sint cuprinse toate tipurile cunoscute pina l.~ data aparitiei lucrarii de f.atii. Dintre ,acestea: seriile n,1•. IT2. 03, IT6, Iiind considerate de tip vechi, productla a fost sistata in U.R,S.S. Ele au fost inloculte eu tipuri moderne, care prezinta caracteristici superi~ oare. Tipurile respective stnt ,:uprinse in ta~ele ~I tnlocuirea s-a Iacut in Ielul urmator: serra 1 di pa re, iranzistoarele respective putind fi inlocuite cu oricaredin grupa de 150 miliwati moderna, mult .mai robusta, care inlocuieste de asemenea tr anzistcarelc din grupa 2 si IT 6. Grupa IT 3 e inlocuita de tran~ zistoare din grupa 0201IT203, car~ au parametri riguros exacti, Faptul acesta llU t.r~bule sa determine pe amatori sa renunte 1a utilizarea tr anzistoarelor din grupele depasite, care au totusi pertorrnantefrumoase si Iunctioneaza zed de ani de zile in apar aiura unde stnt rnontate, mai ales dad! arnatorul are asernenea tranzistoare. Explicatia aceasta este necesar~ pen~ru ~a arnatorii sa nu caute sa-si procure neaparat tipuri de tranzistoare care stnt In curs de disparitie, ci pe baza cornpararii datelor cuprinse in tabele sa stie sa-~i

n

169>

/ \Q)2,m!O ...
3
"'(13 I

~0~6d-1 IO
3 3

,!P

UJ 2.3

C¥J~J
J,

2

~

J

2

I
PlJl'icr
PDf/Tr;JC~I.I!J

I

<¥J ~,

m~
~~t/>.q5 I :3 Z

Q> ~
107 a -

IfJ
t.

Pig.

107 b -

Dilerite

lipur i"de tranz.islcare.

fig.

Difcrile l ipur l de traneistoare.

echivaleze tranzistoarele de care au nevoie, prin utiIizarea tipurilor noi, existente 10 corner]. J\1ontajele cu tranzistoare pot Iunctiona excelent ehiar prin combinarea unor tr anztstoare de iabri-

171

r,tbelu! II'

(2).
j

Tranzisioare de produciie sovieticiJ.
Atipuri
,,;
'tq..~
"-

punctiiorrne

"pnp"

.~
~c~
.....

.=.! ::

Uc .
Tip (V)

Pc

Ic

Fr:J.

~-t;:

~~ ~
~.... l~

"" c
)t::l~

(mW) (mA) (MHz

~.~ ~~~ --..
.~
Q:;

~...... ::!

:;;.

'"

<j

'0

<> '-

~~~ .~ ~ N~
Q:;::;C

~.._

~

~

'" ---.. .... .;:: .§ ;S ~~ Q.'"o::t:

.s

:::~

c..

"'. "'EiI>8,~.· .
,

I

'"

p).

"

'

132

I

2~35{4.
~I

...
~'

.3

'".
--I'S"

.

I.J

Z

CIA, C3A CI6,C35 CIB, C3B CI r, C3r CI]l, C3Ll CIE, C3E C2A, C4A C25, C4B C2B, C4B C2f, C4f C5

-20 -2Q -20 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -20

100 50 )00 50 50 50 100 50 50 50

10
6

0,5 0,5
1.,5 1,5

10
6 6 6

5
10

10
6 6 6

0,5 1,5 5 10

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

750 750 750 750 750 750 1500 1500 I 500 1500

15-19 18-22
15-19 18-22

-15-22 <;15
oscilator

oscllator
oscilator oscilator

utilizat

In tehnica irnpulsur ilor

~
~ '"

~Q
'

'LJnnr
Fig. 107 c Diferite tipuri de tranz istoare, Tip

B-

Tranzistoare

cu [oncliune
[J

Seria de 50 rnil iwa]i

I (pnp)

I

Uc
-10 -10 -10 -10 -10 -10

I Pc
50 50 50 50 50 50

I

I c.

I NF I
-

Fr.t.

I

<l

I
I

Utilizare

catie diferita, care sa corespunda Iunctiei unde sint rnontate, deoarece multe fabri.ci constructoare de aparate ell tranzistoare utilizeaza in mod curent tipuri ~i marci diverse de tranzistoare In constructia aceluiasi tip de aparat de radio. In figura 107 slnt prezentale dilerite tipuri de tranzistoare.

IlIA

5 5 5
5

O,l

0.9
0,95 0.95

amplifi audio " "

are

DI5
IllB IT 1 r IllD.

35
35

0,1
0,1

l

TIlE

5 5

0,1 0, I
(1,5

0,96
0,94

..
ampllllcare
Irecvenjii intermediara

35

0,95

"

172

173

Seria de 50 miliwati
Tip
c

ITl, (pnp) It 5
NF Fa 1
IX

(cont inuare)

Seria

tranzistoarelor Pc

de [50 rnil iwai.i de tip nnpn'~

IIIIII
p'c'

I

Utilizare

I

Tip
ITS

I
45

c

nJ)K

-10

50

35

0,95

nIP!

-10

50

5

35

1,6

0,96

" poa te fi utilizat ca oscilator schirnbator Irecventa

+5
+5
+5

I

I

1e 100 100 [00 100 100

I NF
33 12 33 33

II
Fa. 0,1

a.

I

Uiilizare audioirec,"cnja Irecventa intermed iarii

150 150 150
150

0,9 0,9.2

n9

0,5
0,5
I

n io nu

09A

, 0,92 schimbator 0,95
f:recventll

Ser ia de 25 rniliwati
Tip

Il 5 (pnp) NF Fr>.

+5

150

1,6

0,95

I

Uc -.2

I I Ie I I
Pc

I

a:

I

Uiitizare
arup lif icatoare rnlnia-

Tensiunea maxima admisibilli pe coleciorul tranzistoaretar dill Clceasfti gru.pa e de 20 volli. Seria tranzistoarelor
Tip

"

IT5A DSE
T15B

DSr D5A 05E

-2 -2 -2 -2 -2

.25 25 25 25 25 25

10 ]0 10 10
10

12 12
-

0,3

0,94 0,95
0,96

pentru

rnontaje

speciale
0:

(tip "pnp")-

18 [0
18

0,3
0,3
0,3

tura, prcteze
acustlce.
rniniatun-

10

Ser ia de 150 mi liwat i n 6 (pup)
Tip

.

0,3

0,96 0,97 0,96

IU I
c

Pc

IIII
fa

NF

Fa.

I

Utilizare
rnasurar i

zari

07 nl2

-2 -6

45
30

45
5

-

5

-

0,970,995 0,95

diverse

I u, I I I I I
Pc
fe

NF

FlY.

a:

I

Ulilizare audiofrecventii
Tip

Seria de 150 mil iwati -

moder nizarea seriei Il 6 (tip "pnp",. NF
II;

D6A n6B

-5
-5

150
150

lO

22 22 22 22 12

0,1
0,5

0,92 0,92 0,95 0,98 0,92

I

Ue -5
-5 -5

I Pc I
150 150 [50 150
150
I

fe

I I Fa. I
33 12 33 33 0,5 0,5 0,5 1 2
I

I

Utilizare audio, frecv. interrn. preamp lilicare audio
schirnbare

10.

amplificare
Irecventa intcrmediara

n 13

10

0,92
0,97

nSB
nsr TI6A

-5
-5

ISO

150 150 n6

10 10

0,5
I

,
schimbare

I

n 13A
nl35

10
10

0,92 0,95 0,95 -

"

-5

Irecventa 10 0,5
arnplificare frecvenla intermed iar a de 30 ,'oI1L

n 14

-5
-,5 -10

10 10
I

Tranzistoarele

admit

un maxim

I

n 15
016

irecventa
-

irnpulsur i,
oscila!oare

"

1

174

,seria de 150 miliwatl - modernizarea ser iei P 6 (tip "pnp")(eontinuare)
Tip
1

Seria tranzistoarelor

de 150 rnlliwajl

(npn)

(continuare)

Uc

I Pc I
ISO
150

I,
10

II
NF

Fa
I
1
[

I

a

I

Utilizare impulsuri, osctlatoare

Tip
1

u,
I

Pc 150

I

1c
20

1

NF
-

I

Fa
I

0.
1

Uiilizare

1116 A -10 1116B
1120

-

-

11 t05

-5

0,6

0,92

-100 vol] l pe colector
Schimbare

n21 112t A

-5
-5 -5

-10

150
150 150

" Tensiunea maximii tUimisii pe coleciorii tranzisloarelor aceasiii grupa e de 30 vol/i.

10 -

"
"

n lOG
din

-5

150

20

-

1,5

0,95

"

1

1

-

"

frecvenFi

.Seria tranzlstoarelor Tip

eu silieiu de ISO miliwati Pc
1

(npn)
a.

Seria Uiilizare

tranzlstoarelor

"dri[t",

tip "pnp" Uiilizare

IT 101
IT lOlA

n 102
11103

I u, +5 +5 +1)
__L-

1

rc
1

NF
I

Fa.

I

I

TiP
11401 11402 IT 403

I

U

c

1

Pc tOO
100

I

Ie 10
10

I' NF

I

FrJ. 30 60 120

I

(l:

150

20

15
18

0,7 0,7 0,7 0,7

0,93
0,93

ISO
150

20 20 20

rrecven~a intermediara, audio, rnontaje

-5 -5 -5

lOO

10

-

0,94
0,94

I Amplificalrecventa

I

0,94

tor !?i schimbator de

15
15

0,96 0,97

,;)

t50

combinate
eu tubur i

eleetronice
eu

alirnen-

tare la retea, aparate de

11403A

-5

tOO

10

-

pen tru unde scurle ~i ullrascurte

t20

0,97

"

maSl1ra la tempera/uri peste 100· Celsius. 'Seria tranzistoarelor .
Tip
1

Tranzisioarele

an aceastli grupc'i. {uITcii011eccdi

satisf(lciftor

Seria trarufstoarelor
Tip

de "barle.rli-slI!Jfafata"
Fa.
1

(pnp)

de 150 mil iwati de tip '"pnp"

\ o, I r, j
-:3

i. 5 5

! NF
-

u,
-5

I

P,
1

1,
20

j

NF

I

Fa. 1

0;

I

Utilieare
Frecvcnlli
interrne-

I

a.

I

Uiilizare
receptoare de unde scurte " "

n 404
11404A 11405
IT405A

n

[04

150

-

0,6

0,92

-3 -3 -3

10 10 10
10

-

10

to
20 20

>0,93 >0,93

-

I
176

diara (functionenza ell

s

5

>0,95 >0,95

12 -

C, 119

177

Serra

iranz istoarelor

spcciale Ie 5

de "difuzie-aliaj"

(pnp)
0:

C TraJ1zisloare Uiilizare

de pulere,

cu [onctiune.

de tip "pnp"

(continuare) i;;:
<! "-.,

Tip

I u, I Pc I
-6
-6 -6 30 30 30

I

!VF -

j

Fa
5

I

I

~
Tip

n 12
11406 11 407

:PO,95 ~O,95 ~0,95

receptoare de unde
scurte " "

~ "~ ..... ~~&! " ::) " ~~
I -25 '20 -25 25 -25 2f, -25 2fl 25 2fl
10

;: ~

.e

';

-~::;;,;...

" c

." "it ? ~ _"..._
'-";t:j;..-...
:.,j

-:::.

u

"
;:

.~-~~ ct:._~
25 25

-~~]n
~-..

~
=" t-

~ .., ~.~ ~~
"if'

-:.;.::: <>~

:~r~
u';

5
5

-

-

10 20

D4A
[1413

2 :3
J

rl-lB
n4f

5000 5000 5000
5000 5000 2000

20
25

Scr ia trarnistoarelor Tip \

pentru lrccven te foartc lnal tc (pnp)

n4L1.

:3

25
50

901 10 15 5 15 15-40 90 10 10 15 90 10 10 15 15 15-30 90 10\ 10 \)() 10 10 1,5 30
45 40 40 20
20

c

I

Pc 100 100 100 100

I

{c

I

!VF

I

F

I

ex

I

Utilizare rcceptoare de unde ul-

TI 410 11410A TI411
1l411A

-5

5

~5,

5
5 5

-

-

200 200 400 400

0,97 0,99 0,97 0,99

-15 n 201 f1'20IA -15 -22 n202 28 n 203 n207 11207A
11208 -50

10 10 ]0 50
50 ;:'0 .50

1 I
I

I
4

2000 2 000 2000
25000 25000

45 100 36 <5 <5
<5

40 20

7U\ 10 10 10
-

-

;~I 70 10 85 85 85
5

-

trascurte "
"

<I
<I <1 <1

15
1-

-5 -5

-50
-50

4
<I

nsos

25000
25000

50

4

<5

15 15

7 7 7 7

-

C - Tranzisioorc de puiere, cu ionctiune, de tip "pnp"

--~
'-

>(:;

Tip

--;:,.,
'-

"'~ "

-~
::1.--..

~

~ ~'---" c...

-.::.~ ':~
" A., '---"
25

,,-,

1e --.

'l:::

.....

'c "51

s::

-:::

-::; ---S.-

~~ ..... r=
Ct;"

"'~

~ ,~

.:. .s

<::;

~

I
::.:: ~ '-"
""-

~--..

~ '-" '" "

~ ';:. ~~ c

~ N' ~~ ~ .~ ._
".~ t;;

.:'.: -,,;

<s ....

Tranzistoare

de productie francP2.ti
in auc1io[I'ccven\a

IC::

'" '-"
100 1

h

"-.,

t:!

lJ

~ .~
Tr3llsiUI1r3

-

T·Ill,. Pill)" . utilizate Ie Pe Fa. max. (in (114 l'iz)

112A
112B

1- °1--25
-25 -12 -12
3,5 3,5 3,5

5

1°, 1 0,25
1 I 1

5110000 10 4000 130 250 450 220 50 50

I

2 2 2

25
5

150 1'°1 50 10 50 10 50 10 50 10

15 15 15 15 15

Tip

calecior
(maxima In uolii] 151 153 24-

max.

On

~

UfilizC!fe

mA)

m\V) 200 200 200
1,2 1,6 30
Preamp] .,

113A n3B
[13B

5 5

SFT 152

SFT

150
150

i rica.re

SFT

2424

150

50 2,4. 80

"

178

179

·

Tip "pnp",

utillzate
Tensiune

fn audtofrecvents

(contlnuars)

Tranzisioare peniru radiofrecvenfil
Utilizare lfolfaj

Tip

coleetor
(maxima 111 vOlfl)

Ie max.
(in lilA)

Fa Pc max. (In (MHz) mW)

~

Tip

maxim pe co-

ie
max, (mA)

lector
(\I)

Pc max. (mIW)

p" r icare
(db)

Amp/iUtilizare

SFT 121 SFT 121 A SFT 122 SFT 122 A
SFT

123

24 24 24 24 24 24 45 24 45 24 45 24 45

250 250 250 250 250 500 500 500 500

200 200 200 200 200 350 350 350 350 550 550
550

1,3
1 1,6 1,2 2,6 I
I

30 30 50 50 80 30 30 70 50 30 30 70 50

confratimp in class ",Bu pilla la 500 n~.\V

SFT SFT

1'06 107

18
18

100
100

150 150

3
7

33 38 -

arnpl ificatcarc

Irecvenfa
rnediara

inter-

" ",
contratirnp
B" class " la 2 wati "

SFT

L08

18

SFT 124
SFT SFT

tn
plna

I
24 24 24

I

100 250 250
250

I

L50 150
150 150

I

13
1

I schirnbare
ventii

Irec-

SFT

124 A 125 125 A

2 1,5 1
I

106 A SFT 107 A SfT L08 A
SFT

5
7 14

35 40
20

ampl ilicars in radioirecvenja

"

SFT 130
SFT SFT

500
500 500 500

contratlmp
clasa la 3

130 A 131 SFT 131 A

2

BOO " wati
"

ill pina

550

1,5

Tranzisioare tip "drift" Tranzisioare de mare puiere
Tip Tensiune

Tensiune
Tip

colecior
maximii

t,
max. (A)

Pc
max,
(W)

((I.

(MHz)

~

Uiitizare

maxima co lector (V) 25

max. (mA)

Ie

ma»: Fo,
(mW)

Pe

AmpLiJi-

care

Utilizare

(db.)

(V) SFT 213 SFT 214 SFT 236 SFT 239
SFT 240 SFT 250

SFT 111
40 40 30
30 arnphficatnare audiofrecventa ~ialimentatoarc " " "

10

120

30

-

sch irnbare de trecventa pi,
uncle scurte

40 60
40

3 3

60 80 8{)

3 3
3 3

30 30 30
30

0,25 0,25 0,30
0,30 0,30

SFT

119

20

10

150

30
30

40

30

30

0,25

30 50

SFT 120

25

amplificare schimbarefrecvents
tll

10

120

35

180

181

Tab el u l

vI

Tab elul

VII

(corit inuare)

Tranzisioare de produciie cenoslooaca
Tip INU70 2NU70 3N 70 IOlNU70 lO2NU70 IQ3NU70 104NU70 152NU7D 153NU70 154NU70

I

u<
-10

I

Tc
60

I

Pc

I

It" 4 4
4

I

Amp li] icure
II!

cureni

I

Tip

FrJ.
0,1 0,2 0.2 0,2 0,5 0,5 0,,5 >2 >1 >25 2N43 2N4-l 2 145 2N55 21 65 2N68 2N94 2 94A 2:.195 2NJOI 2N102 2NI07 2N 109 2NI12 2NII;3 20' 114 2:\ 130
2N135

I

Vc -5
-5

I To I

Pc

I

I,.

I NF

IfrJ.i

~

I Echitntleniii
ns.rns.ms

-20
-20 +20 +25

GO GU
75 75 75 75 75 75 75

30
50 50 30 50 50 50 25 25 25

+25
+25

1- 8

+10 +I()

3 5 5 5 >2 10 10

>0,83 0,92-0,95 >0,95 >0,84 0,92-0,95 >0.95 >0,95 >U,95 >0,95 >0,95

-5
-6

-6
-1.2 +6 +6 +12 -12 +12

I

-5
-6

Tabell1l

YII

-6
-6 -6 -6

Ttibel petiirii inlocuirea
Uc

tranzisioarelor

=

Tc

= temperatura

P, =

Ie =
NF=

Fa.

=

~=

tensi unca de coleclur In vol] i; maxima admisibila a colectorului In grade Celsius; puterea disipata pc coleetor, In rnil iwaj.i ; intensitaie maxima pc colecior in mil iarnpcri: factor de zgornot exprimat In decibeli: Irecventa lil1li!ii, til megaherti; cocficientul de amp! i licare in curent , cu erni Ierul la masa eu

Trattzistorii Tip 2N32 2. 33

natalie

+ la
Pc 50 30 50 50 50

Uc'slnt

de lip .npn".

I

Uc
-40 -8.5
-fj

I r, I
40
40 75 50 40

I

Ie
8 7 10 10

INFI
-

FrJ.j ~
-

j

Echivalen!a
nl nl f113A 10, Dl

2N34
2N35 2N40

+6 -30

J8 16
-

0,6
0,8

40

5

-

40
-

n

r19

2~ 136 2 !J37 2NI42 2N 168 2N 16M 2N169 2N 169A 2NI70 2NI73 2NI74 21 176 2N240 2N301 2N351 2 1338 2N40J 2N619 GT60

-6 -6 -6
+24 +5 +,5

+5
+5 +5 -12 -28 -12

-3
-12 -.12 +45 -40 -15

+20

49 10 22 1 25 75 50 10 22 1 75 """ 50 10 22 1 75 .. " 0,5 20 n.ll5 10 200 60 1,2 90 n 15 10 85 120 0,4 40 f1202, D'I 1500 75 2000 10 15 3,5 32 f111 75 50 r: 50 10 15 6,iJ 49 75 Q,4 40 1 500 75 2000 0,4 4.0 D4 75 I 000 I 500 0.4 40 75 100O I, -00 10 O,l-J 20 n5fi 60 50 ,50 0,7 60 [1 J 3, n Hi 50 70 40 n401 5 585 100 45 [1401 5 25 5 50 85 520 65 n401 100 85 0,7 22 n 16 WO 100 85 40 [1401 53 50 85 45 55 50 85 57 69 50 85 0,4 40 800 75 I 500 25 n n 65 20 8 85 40 nIL 65 20 - 8 85 20 - 5 72 nil 55 75 572 1111 20 5 75 25 20 5 32 n n 50 12A 0,05 60 95 SSW 13A - 0,05 60 95 70W 3.1'1. - 0,10 80 lOW 45 40 15 - 0,05 16 5W 3A 80 4W 3A 80 120 50 16 45 55W 3A - 30 [I4 160 - 30 0,2 14 85 100 100 4. 30 T1406

..

nn

°

182

183

Tnbel ul VII

(cont inuare)

Tip

I

Uc
-15 -[5

I r, I
85 85 50 50 50 70
85

P,
100 100 180 180 180 180 50 50 50 25 25
-

I

Ie

IN F I FrJ. I ~ I Echivaienta
-

GT61 GTf.i2 CK721 CI\722 CK725 CI\727 CK7GO CK7l'l] CK762 OC70 (Oe65) OC71
(OCG6)

-6
-6 -6 -1,5 -6 -6 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -6 +5 +5 +5 +5 +5 -30 +5 +5 -6 -30 -45 -60

100 100 10 10 10
10

6 30

85 85 -

5 5 5 10

22 25 20 10 25 25 25
-

15 60 0,8 45 0,7 22 nl-10,9 90 n 14 O,R 25 115Ll. 5 40 n 401 10 45 rI401 2U 69 n4()1

rr406 n401 n 14

Lucr ari ce pot fi consultate pentru 0 intelegere mai buna a montajelor cu tranzistoare ~i tuburl

U.:~ 30 IH
DS rIS TI5 D5 TI403 IT402 IT402 IT 13 nio. nil n 103 n 103 n 103 n 103 Cj E CIA CIA CIE -

OC72 OC320 OC340 OCI7l L5108 SBIOO TAI53 202 903 904 904 A 905 PT2A 200 201 WX4813 ADl03 AD 104 AD lU5

75
-

25 25 60
-

85 50 50 150 120 150 150 -

--...
150 150 150 150 150
-

30

25 25 90 45W 90 ·15W 90 45W
-

-

0,3 47 0,3 25 0,3 30 0,3 90 40 19 55 12 45 20 - - - 19 25 20 1,3 49 25 23 3 L5 25 23 3 30 25 23 8 55 25 23 3 60 - 57 2 19 22 - 29 - 22 - 12 -3 2 30 15A -lOA A--

10 JO 10 10 10 -

-

r'adioarnatorului constructor (Editura tine/958) de ing. Mihail Tanciu si G. Racz Indreptar Ra,dio (Bdiiura tehnica 1959) de ing. Uviu A. Macoveanu Laboratorul radioarnatorului (Bditura tineretului 1959) de ing. J. Boghitoiu • Reactia 1n rad ioreceptoare (Bditura tehnicd 1961) de V. F. Barkan (tr aducere I. rusa ) Construiti 0 superheterodina (Bditura tineretului 1957) de iog. 1. Boghitoiu • Practica radioreceptoarelor (Editura tehnicd 1960) de ing. Tiberiu Deutsch • Apar'ate de receptie ~i emisie pentru unde scurte si ultrascurte (Editura tehnicd 1958) de ing. Uviu A. Macoveanu ,; Aparate de radioreceptie (Editura tehnicd 1958-59, 2 ool.) de ing. V. Nicolescu si A. Vladescu Indreptarul r adioamatorului (Editura tehnica 1957) de A. Kulikovski (traducers L rusa] • Antene de receptie ell fer ita (Ediiura tehnicd 1961) de V. 1. Hamid (tr aducere 1. rusd ) • Sf atur i peritru radioamatori (Editura tehnicd 1960) de ing. D. Codaus ~i O. F. Olaru Scheme de radiotehnica (Editura tehnica 1958) de W. Conrad (traducere 1. germana ) .. Construi]i aparate de radio (Editura tineretului 1961) de ing. 1. Bcghitoiu De asemenea, se recornanda cercetarea colectii lor revistelor ,,$tiinta si tehnica" si ..Pentru apararea patriei", care contin scheme interesante cu tr a nzistoare.
retului

Ghidul

185

Blbllogralle
I-

CUPRINS

.3.T1eT<~rp'OtrHbre JJ8M'I1bl GOPbl, (Foceneproasnar

11I1o.1T'ynpOBO)l;HJI]WBhle

npn-

DRAG! TINERIRADIOAMATORI ELEMENTE l\'OI IN ELECTRONICA
Tranzlstorul ~i dicda

1958), A.. M. EpOHL\e.
TPHO}J,bI,

9
21

Pararnetrii CUM SE
Sis! rnele

tranzrstcarelcr MONTEAZA
de rnontare

2-

KpI1CTaJJJJYP:recEHe

(Focaaeproasnar,

1955), 4- -

51. LL

TRANZrSTORUL
a Iranzistoarelor

cfle,!lo'POB.

:23
! 2fi

Pa!l.J10.JH06HTe.l1bcKHe l<OHCTPYl{UHH, (I'ocsueproJOllaT,

At nlie
Melode Despre PJESELE
Bobinele

la rnontarea

1961), pa,!lHoJJ105HTeJJH, (foC3HeprOH'3,QaT,

de asamblare nolatille utiliz.a te si a1te

lranzisloarelor ~i montaj

29 clteva sf.atur i

32

5-

Cnpaaonnwx

J\'\ONTAJELOR

CU TRANZISTOARE

1961 ), 67-

Pacser
Jlyxume
T'BOplJeerBa

TpaH3H'CTop'HbIX

YrC'HJJHTeJ1el1

lJaCTOTbl, (Focaaeproasnar,
'KOHC1'PY'KUH'H

1960), 14-~I
11

n.

3BY·KOB0l1

A. Ilonos.
Bb~CTaBOl{

ell rniez de fief Translormatoare mlnlatura Condesa-o arale electrolitice miniat ura Conden atoars de cupla] Condensatourc sernlreglablle (!rimeri) Condensatoare variabile min iaturji
Rezlstente Polentiometra Cutii pentr u miniature rniniatura rnicroreceploare

37
42

49
53

53
54 .'is

15-M

·pa)J.l1oJllo6HTeJ1eH,

caatp -

(1/Is)J.aTeJ1b'CTBO )J.O-

5~
611 mini'aturii

1959),

Constructia

diluz oarelor

62
63
83 U5

De asemenea, s-au utilizat mater iale aparute 111 urrnatoarele reviste: Radioamatorul-(R.P.R.), Panao (U.RS.S.), Radioamator i kratkoialowiec (RP.P.), Amaterske radio (CSR), Radio und Fernsehen (RDG)) Wuxiandian (R.P. Chinez a) , Practical Wireless (Anglia), Scienza per tutti (Italia), Toute la radio (Franta), Radio-electronics (S.U.A.), D_as Elektron (Austria), Panuo 11 TeJle'BH3H5! (R.P.Bulgana) Schernele publicate au fost alese dintre cele mai reprezentative, adaptate la cerintele amatorilor nostri, forma In care au aparut e te originals, dobindiH\ pe b aza de experiente Hicute asupra fiecarui menta] In parte. 186

s:

ACUM LA LUCRU! Receptoare eLI un singur DE
Ampiific<ltO(lre

transistor

ETAJE

AMPLIFICARE de audlolrecventa AmplHicatoare de radlolrecventf
DE RADIO MUL TE TRANzrSTOARE
cu dous reflex ell cu tranzistoare

APA~ATE
GU Mid Moniaj
I\\onblj

Receptor

doua
trei

Lranslstoara
iranzistoare

rellex

102 104 110

187

Receptor eli tranztstoare ,.npn" Receptor cu patru tranzlstoara Mont.aj cascod Receptor cu clncl tranz isloare

~i "pnp"

112 114 116 118 120 130

R.ECEPTOARE
Putinii

SUPER.HETERODINA 132 133 138
142

teorie Ctteva sf a (uri Superheterodins

cu un tranzlstor

Superheterodina
Superheterodina

eu patru tranzistcare eu sapte tranzistoare

R.ECEPTIONAREA UNDELOR SCURTE ALIJv'lENTAREA RADIO>RECEPTOAR..ELOR
Relncarcarea Alirnenlator bateriilor de la rete a

145 [45 145
148

APARATE

DE MASURA $1 CONTR.OL 150
151

Voltmetru electric Sensibiliz area miliarnperrnetrului Heterodina rnodulata Generator de audioirecventa Multjv ibra t or Tncercator de tr anzistoare

153 155
156

CE SE POATE FACE CU UN TRANZISTOR
Rupt un capat Colector ars Tranzisloare cu

DEFECT?
158 159 16 163

f1~jit exagerat

ANEXA

Redactor responsabtl Tehnoredactor:

: A. BALTARE+,U V. BIRI$

Dat La cures 11.01.1962. Bun de tipa,,' 03.04.196Z. Apdrut 1962. Comanda. nT, 5462. Tiraj 20.HO. IHrtie semiveTina de GS glm', 840X1080/32. Coli editorial.. 8,5. Coli de tip a" 11,75. .4. 03984. C.Z. pentru bibUotecile ?n'lei 8 (R).

Intrepr+nderea poligra£ica ,.13 Decembrie 1918", st r, GrJ.gore Alexandreseu nr. 93-95, Bl!Curc~ti - R.P.R. (Comancla nr, 119).

...... --1.3

IN COLECTIA "IN AJUTORUL ACTIVITATII PRACTICE A PIONIERILOR SI $COLARILOR"

Boghitoiu

I.·

CONSTRUITI APARATE DE RADIO

Manoles£u D. - Niculescu Gh,
• TINARUL FO'TOGRAF

Marinescu
• INVAT SA

O.
CROIESC

Nj~liE. ,. Radu C.

SA

NE

LEGAM Racz G.

eARTHE

CONSTRUITI _ UN MAGNETO],ON

~I

Lei 3,35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful