GAYA BAHASA

1. Nyatakan ayat yang mempunyai perulangan konsonen ‘m’ dan nyatakan gaya bahasanya.

2. Nyatakan ayat yg menunjukkan asonansi.

3. Nyatakan tiga perkataan sinkope.

4. Nyatakan dua perkataan metafora yang dinyatakan dalam sajak ini.

5. Nyatakan dua ayat yang menunjukkan unsur personifikasi.

6. Nyatakan ayat inverse yang terdapat dalam sajak ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful