โรคเรื้อรัง..

ภัยเงียบที่ต้องระวัง
นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ
รพ.ชุ มแสง จ.นครสวรรค์

โรคเรื้อรังที่สาคัญ • • • • • เบาหวาน(Diabetes Mellitus) ความดันโลหิ ตสูง(Hypertension) ไขมันในเลือดสูง(Dyslipidemia) ถุงลมโป่ งพอง(COPD) ข้อเข่าเสื่ อม(Osteoarthritis) .

ไม่ เป็ นใช่ ใหม ! เป็ นแล้วน่ ากลัวอย่ างไร ? ..ท่ านทราบหรือไม่ อาการเป็ นอย่ างไร ? ไม่ มีอาการ.

โรคของหลอดเลือด .

ภาวะแทรกซ้ อน • กล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือด(Myocardial infarction) • ไตวายเรื้ อรัง (Chronic renal failure) • เส้นเลือดในสมองตีบ/ แตก(CVA) .

กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด(Myocardial infarction) .

ไตวายเรื้อรัง(Chronic renal failure) .

เส้ นเลือดในสมองตีบ/แตก(CVA) .

โรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลายอุดตัน (peripheral vascular disease) .

Microvascular .

เสี ยชีวติ .ไม่ มีอาการ เกิดฉับพลัน ไม่ หาย รุนแรง..

ถุงลมโป่ งพอง COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) .

ข้ อเข่ าเสื่ อม(Osteoarthritis) อาการแสดง • ลดน้ าหนัก • ไม่ยกของหนัก/ยกของถูกวิธี • เปลี่ยนชักโครก • ไม่นงั่ ผิดท่า • ออกกาลังขา • ยาบรรเทาอาการปวด • ผ่าตัด .

.

.

สรุป 1 • เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสู ง • รักษาไม่ หาย • แต่ ควบคุมได้ • เพือ่ ให้ ไม่ เกิดภาวะแทรกซ้ อน .

สรุป 2 ไม่ มีอาการ เกิดฉับพลัน ภาวะแทรกซ้ อนรุ นแรง รักษาไม่ หาย..เสี ยชีวติ .

.สรุป 3 • รักษายาก ไม่ ใช่ แค่ ยา • ต้ องอาศัยความเข้ าใจและความร่ วมมือ รักษาต่ อเนื่อง • เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม –อาหาร –ออกกาลังกาย –เลิกทาร้ ายตัวเอง.บุหรี่/เหล้ า .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful