You are on page 1of 3

CHAPTER 19 Initial Public Offerings, Investment Banking, and Financial

Restructuring
เนื้อหาครึ่งหนึ่งของบทนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทย อีกครึ่งหนึ่งไม่เกี่ยว

Initial Public Offerings (IPO) การนำาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ถือว่าเป็น IPO เพราะต้องมีการเสนองบการเงินของ


บริษัทสู่สาธารณะชน (Private Company  Public company)
Intype Trading คือ การซื้อขายระหว่างกัน
Regurate คือ การตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของกรรมการบริหารว่าทำาไมต้องขาย และขายไปในราคาเท่าไร
National Association of Securities Dealers (NASD) คือ ตลาดที่เกี่ยวกับ Electronic เช่น Sun, Microsoft

How start-up firms are usually financed?


• ใช้เงินส่วนตัว
• นักลงทุนที่สนใจมาลงทุน (Angels)
• Venture capital funds
Differentiate between a private placement and a public offering
• Private placement เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้ใครเป็นผู้ถือหุ้น จะขายหุ้นให้กลุ่มี้เท่านั้น คนอื่นไม่มีสิทธิ
• Public offering ใครก็ได้ที่สามารถมาถือหุ้นได้ และต้องมีการจดทะเบียนเป็น บมจ.
Advantages of going public
• เพิ่มสภาพคล่อง
• เพิ่มทุนได้ง่ายขึ้น
• ทำาให้องค์กรมี value เห็นมูลค่าที่แท้จริง
• พนักงานมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
Disadvantages of going public
• เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทำาบัญชีมาก
• ต้องเปิดเผยข้อมูล
• ผู้บริหารทุกคนต้องบอกว่าถืออะไร
• โอกาสที่จะทำาการซื้อขายกันเองยุ่งยากเกินไป
• ราคาในตลาดอาจจะไม่ใช่ราคาที่แท้จริง
• IR (นักลงทุนสัมพันธ์) ของบริษัทต้องสวย, หล่อ, เก่ง, แม่นตัวเลข เพราะเป็นหน้าตาของบริษัทที่ต้องไปคุย
กับข้างนอก
PS. การจะซื้อหุ้น ต้องเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน
Step of an IPO
• เลือกตัวแทนจัดจำาหน่าย (Investment Banker: IB)
• ทำา Filing
• หาราคาที่เหมาะสมในการจ่าย จะจ่ายที่ราคาที่สูง
• ผู้บริหารต้องไปตามที่ต่างๆ เพื่อเสนอว่าบริษัทจะทำาอะไร
• กำาหนดราคาสุดท้ายที่จะเสนอขาย
Criteria in choosing an investment banker
• ความน่าเชื่อถือของ IB
• Support in the post-IPO secondary market เป็น option ทีจ่ ะดูแลราคาหุ้นให้ก่อน หลังจากนั้นจะปล่อยขึ้นอยู่
กับข้อตกลงกับทาง IB
• ถ้าเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ แล้วขายไม่หมด ทาง IB ที่นำาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบ

Roadshow คือ การที่ senior management ทำาการเสนอขายต่อนักลงทุน


Book building คือการดูวา่ มีใครสนใจบริษัทเราบ้าง
ข้อดีของ IPO คือ การทำา IPO วันแรกไม่มี Feeling ไม่มี Form สามารถขึ้นไปได้สูงแค่ไหนก็ได้ หรือตกลงมาตำ่าแค่
ไหนก็ได้
Equity Carve-outs คือ บริษัทแม่ที่แตกออกมาเป็นบริษัทลูก
Rights Offering คือ การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นที่ออกมาใหม่ก่อน โดยราคาที่ขายให้จะตำ่ากว่าราคา
ตลาด

Going private
Going private คือ การถอนตัวเองออกจากตลาดหลักทรัพย์ ไม่จำาเป็นต้อง disclose อะไรออกมาให้คู่แข่ง
Leveraged buyouts (LBOs) คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงมีศักยภาพในการไปกู้เงินมาเพื่อ take บริษัทอื่น
Advantages of going private
• Managers greater incentives and more flexibility
• Remove report high earnings
Disadvantages of going private
• โอกาสที่จะไปกู้เงินจากต่างสถาบันยากขึ้น
• มีโอกาสทีจ่ ะเจ๊งได้ (bankrupt)
How to companies manage the maturity structure of their debt?
• เงินเข้า matching กับเงินออก (Match maturity of assets and debt)
• ผู้บริหารรู้ข้อมูลมากกว่าพนักงาน

Under what conditions would a firm exercise a bond call provision?


• บริษัทสามารถเรียกพันธบัตรคืนได้เมื่อดอกเบี้ยตก โดยออกพันธบัตรใหม่ในราคาที่ถูกกว่ามาโปะพันธบัตร
เดิม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเรียกพันธบัตรคืน
• ดูว่าคุ้มกับการซื้อคืนหรือไม่ โดยดูจาก NPV

Securitization คือ การนำาหลักทรัพย์มาออก bond แล้วเอารายได้ตรงนั้นมาจ่ายเป็นดอกเบี้ย เช่น property fund