CHAPTER 1 An Overview of Financial Management and

the Financial Environment
 Financial Management
o Forms of business organization
o Objectives of the firm: Maximize Shareholder Wealth โดยดูจากเงินปันผลที่จ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้น
o Determinants of stock pricing (ดูจาก Figure 1-1 Text book P.10)
⇒ Free Cash Flows (FCF)
FCF เป็นเงินสดที่ available สำาหรับจับจ่ายออกไป โดยสามารถนำาไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้
หรือนำาไปจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ธุรกิจที่มีปัญหาคือ ธุรกิจที่มี Cash flow ติดลบ ถ้าติดลบกันหลายๆ
period จะเริ่มขาดสภาพคล่อง
FCF เกิดจาก (Determinants of Free Cash Flows)
 Sales Revenue
- Current Level ยอดขายในระดับปัจจุบัน
- Short-term growth rate in sales ยอดขายในระยะสั้นมีการเติบโตอย่างไร
- Long-term sustainable growth rate in sales ยอดขายในระยะยาว โดยต้อง
ดูว่าสินค้าไม่ผันแปรกับเทคโนโลยี หรือสินค้าประเภทปัจจัย 4 ซึ่งจะไม่
ค่อยมีการผันแปร แต่ถ้าเป็นพวกแฟชั่นจะมีการผันแปร
 Operating costs ( Raw Material, Labor, etc.) and taxes ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 Required investments in operations (Building, machines, inventory, etc.)
⇒ Weighted Average Cost of Capital (WACC)
WACC is the average rate of return required by all of the company’s investors (Stockholders and
Creditors) < ค่าเฉลี่ยขั้นตำ่าที่ต้องการในการลงทุน>
Factors affect the WACC?
 Capital Structure ถ้าโครงสร้างมีหนี้สินมากกว่าทุนจะหาเงินกู้ได้ยาก
 Interest Rates อัตราดอกเบี้ย
 Risk of the firm ความเสี่ยงของธุรกิจจะมองในภาพรวม
 Stock market investors’ overall attitude toward risk มุมมองโดยรวมของนักลงทุน
ในตลาดหุ้น ถ้ามองว่าควรลงทุนจะทำาให้ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนถูก

Stock Pricing (มูลค่าหุ้น) = Value of the Firm / จำานวนหุ้นสามัญ
Value of the Firm =

FCF1

+ FCF2

+

FCF3

+…+

FCF∝

(1 + WACC) 1 (1 + WACC) 2 (1 + WACC) 3

(1 + WACC) ∝

 Financial environment
o Financial instruments, markets, and institutions
o Interest rates and Yield curves (Yield curves: กราฟที่บอกอัตราดอกเบี้ยสัมพันธ์กับเวลา)

บริษัทที่ประสบความสำาเร็จทางด้านการเงินจะต้องมีปัจจัย 8 ข้อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innovativeness ต้องมีการพัฒนาทางด้าน Innovation
Quality of Management การบริหารที่มีคุณภาพ
Employee Talent
Quality of products and services
Long-term investment value ตัดสินใจในระยะยาวได้อย่างแม่นยำา
Financial soundness สถานะทางการเงินดูดี ดูจากการวิเคราะห์งบการเงิน ตัวแรกที่จะดูคือ DE Ratio (
อัตราส่วนหนี้และทุน) รอบการจัดเก็บหนี้ (ถ้าเก็บหนี้ได้ช้า จะส่งผลต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท), Cash
Flow ให้เช็คจากงบกำาไรขาดทุน
7. Social Responsibility เป็นเชิงคุณภาพ โดยสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูดีในสายตาของสังคม
8. Use of corporate assets ใช้ทรัพย์สินคุ้มค่าหรือไม่

Why is corporate finance important to all managers?
 Corporate finance provides the skills managers need to:
o Identify and select the corporate strategies and individual protects that add value to their firm
o Forecast the funding requirements of their company and devise strategies for acquiring those
funds

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจมี 3 แบบคือ
1. Sole proprietorship (เจ้าของคนเดียว)
ข้อดี:
- จัดตั้งง่าย
- กฎเกณฑ์น้อย (Subject to few regulations)
- ไม่ต้องเสีย corporate income tax
ข้อเสีย:
- อายุของธุรกิจอาจไม่ยืนยาว (Limited Life)
- Unlimited Liability (รับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นคนเดียว 100%)
- Difficult to raise capital to support growth การจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตยาก เพราะคนให้กู้มอง
ว่ามีความเสี่ยงที่จะได้หนี้คืน

2. Partnership (ห้างหุ้นส่วน) มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกับเจ้าของคนเดียว แต่ต่างกันตรงที่มเี จ้าของ 2-3 คน
มากรายกว่าเจ้าของคนเดียว
3. Corporation (บริษัท) มีกฎว่าต้องทำาตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของประเทศที่กำาหนดไว้ การหาเงินเข้ามา
อาจจะเป็นแบบ Charter หรือ Bylaws
ข้อดี:
- Unlimited Life อายุของธุรกิจยืนยาวไม่จำากัด
- Easy transfer of ownership การโอนถ่ายผู้ถือหุ้นทำาได้ง่าย
- Limited liability จำากัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้น
- Ease of raising capital การหาทุนจำานวนมากๆ ทำาได้ง่าย
ข้อเสีย:
- Double taxation เสียภาษีซำ้าซ้อน เช่น หากผู้ถือหุ้นได้เงินเดือนจากบริษัทก็จะต้องเสียภาษีเงินได้
และถ้าได้รับเงินปันผลผู้ถือหุ้นก็จะต้องเสียภาษีในส่วนของเงินปันผลที่ได้รับอีกครั้งด้วย
- Cost of set-up and report filling มีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการจัดทำารายงาน โดยถ้าบริษัท
เข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำารายงานส่งตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส ถ้าส่งไม่ตรงตามเวลาจะถูก
ขึ้น SP ซึง่ การขึ้น SP นี้ไม่ดีต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน เพราะถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือ
ทำาให้ภาพลักษณ์ของบริษัทไม่ดี

Becoming a Public Corporation and Growing Afterwards
 Initial Public Offering (IPO) of stock
- Raise cash
- Allow founders and pre-IPO investors to “harvest” some of their wealth
 Subsequent issues of debt and equity
 Agency problems managers may act in their own interests and not on behalf of owners (Stockholders)
LBO (Leverage by Out) เป็นวิธีขยายงานธุรกิจ โดยสามารถไปกู้ยืมมาแล้ว take over บริษัท

What are financial assets?
Financial assets is a contract that entities the owners to some type of payoff
- Debt: สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น, ระยะยาว, หุ้นกู้
- Equity: Common Stock, Preferred Stock
- Derivatives: อะไรก็ตามที่มีข้อผูกพันไปในอนาคต
In general, each financial asset involves two parties, a provider of cash (i.e., capital) and a user of cash เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้กู้

เครื่องมือสำาหรับการใช้กู้ยืมระยะสั้น (ต้องรู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินให้เป็นประโยชน์)
-

-

U.S. T-bills: ตัว๋ เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เป็นตั๋วเงินระยะสั้น
Banker’s acceptances: ตัว๋ เงินรับรองโดยธนาคาร มีค่าเหมือนเงินสด หรือ Cashier Check
Commercial paper: ตราสารพาณิชย์ เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะสั้น ไม่มีประกัน ต้องเชื่อมั่นในบริษัทที่
ออกตราสารพาณิชย์ออกมาอย่างมาก โดยบริษัทที่ออกตราสารจะต้องมีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ ข้อดี
คือ บริษัทผู้ออกตราสารสามารถได้เงินลงทุนจากผู้ลงทุนโดยตรง
Negotiable CDs: CDs ย่อมาจาก Certificate of Deposit คือบัตรเงินฝากที่สามารถโดนเปลี่ยนมือได้
Eurodollar deposits:
Commercial loans: สัญญาเงินกู้ที่ธนาคารให้กู้ยืมเพื่อการค้า

เครื่องมือสำาหรับการให้กู้ยืมระยะยาว
-

U.S. T-notes and T-bonds: พันธบัตรรัฐบาล
Mortgages: การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์มาเกี่ยวข้อง
Municipal bonds: เป็นพันธบัตรของเมือง หรือเทศบาล
Corporate (AAA) bonds: พันธบัตรที่ออกโดยบริษัท
Preferred stocks: หุ้นบุริมสิทธิ์
Common Stocks (expected): หุ้นสามัญที่ขายในตลาดหลักทรัพย์

ภาพรวมของระบบการเงิน (Who are the providers/savers or
borrowers)
-

Households: Net savers บุคคลธรรมดามักจะเป็น Savers
Non-Financial corporation: Net users(borrowers) อาจจะเป็นผู้ผลิต
Governments: Net borrowers รัฐบาล ยืมตลอด
Financial corporations: Slightly net borrowers, but almost breakeven สถานบันการเงิน เสมอตัว

เงินจะ Transfer ระหว่าง savers and borrows ได้ 3 ทางคือ
1. Direct Transfer จะเป็นเงินที่ต้องการไม่มากนัก ขายตรงๆ
2. เงินเคลือ่ นผ่าน Investment banking house (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เช่น IPO, Seasoned equity offering or
debt placement
3. Through a financial intermediary ผ่านตัวกลางทางการเงิน เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด เช่น การฝากเงินกับ
ธนาคาร หรือการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

What do we call the price, or cost, or debt capital?
The Interest rate

What do we call the price, or cost, or equity capital?
Required return = Dividend Yield + Capital Gain
*Capital Gain ส่วนต่างระหว่างเงินที่ได้รับกับเงินที่ลงทุนไป

What four factors affect the cost of money?
-

โอกาสของการลงทุน ต้องดูจากตัวนี้ตัวเดียว ดอกเบี้ยจะถูก
Time preferences for consumption คนใช้เงินเยอะ เงินออมในระบบจะน้อย ทำาให้ดอกเบี้ยแพง ถ้าคนไม่ใช้
จ่าย คนจะออมเงินเยอะ ดอกเบี้ยจะถูกลง
Risk ดูโดยรวมของบริษัท
Expected inflation คาดว่าในอนาคตเงินเฟ้อจะมีผลต่อต้นทุนเหมือนกัน ดูรายละเอียดสูตร Quoted Interest
Rate ใน Text book P.27
Quoted interest rate = r = r * + IP + DRP + LP + MRP

r = required rate of return on a different securities
r * = the real risk-free rate of interest
IP = inflation premium
DRP = default risk premium
LP = liquidity, or marketability, premium สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดคืนได้เร็วมากน้อยเพียงใด
MRP = maturity risk premium
Term-structure: the relationship between interest rates (or yields) and maturities
A Graph of the term structure is called the Yield Curve (Text book P.32)

What various types of risk arise when investing
overseas?
Country risk: Arises from investing or doing business in a particular country. It depends on the country’s economic,
political and social environment
Exchange rate risk: ต้องดูว่ามีการเกินดุลหรือไม่ เพราะส่งผลให้ exchange rate มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นด้วย
If investment is denominated in a currency other than the dollars, the investment’s value will depend on what
happens to exchange rate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful