P. 1
Istoria Costumului de Curte

Istoria Costumului de Curte

|Views: 363|Likes:
Published by lup_alb_13

More info:

Published by: lup_alb_13 on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

PARTEA I

MATERIALELE SI MESTEBUGURILE LEGATE DE TMBRACAMINTE

1. ~ S ~ T U R I L E LOCALE

Deteminarea naturii, cal it&$ i ;gi provenientei diferitelor PGturi, bl5nuri 3i podoak folosite pentrti EmbrZcZminte deschide o prim5 paging din istoria costumuIui de curte rominesc. Amst studi~t pune irr lumini, pe de o partc, interesante aspectc ~ l e vie$ii cconomice , ~ i sociale, pe de alt5 parte, insugirile artistice ale 1-e~minklor clasci dominante, de-a lungnl epocii M a l e . Informafii le izvoarelor scrise, legate de MBturile p&trate $I de t-estigiife arheologice, duc la mnstituirea imagf nii rclativ mntplete a textilelor care circttlnu in $bile romhe I secolele 15.-XVII, Cunoaqterea n unor mnteriale simple, real izate intr-o tehnicli primitivg, existellte in costurnul populax tradi$ioaal ajutg la determinarea diferitelor categorii de tesgturi comune, produse casnice ale gospodlriei sau me$te$uguxilor tgxSnegti, utilizate de rnnrea mas5 a @ r b i m i i ~i tirgove$irnii sgrace. Din cauza conditiilor impuse de clima tzrii, stofefe de linh, indigene sau importate, impreunB cu blhurile, sin* hotgrE'Eoare in costumul rorngnesc, incepind de la cel popular ping la cel de m r t c . Pketurile, mai ales de cPnepg ~irnai rar de ill, empreun5 cu m 5 t ~ ~ u r ide import, rezervate Wii qi clcntlui, intrqpc in linii mari, le tabloul materialelor. Parnind de la cercetarea fes2turilor de artg existente in colecfiile mhnktiregti, a cimr imagine apare in reprczeutarea costumului damnesc sau boieresc din tablourile votive, s-a a j m la descoperirea vqmintelor in sine. Pentm prima daG, analiza v&lutiIorde timplI din tezaml Futnei ne-a dus la c~nsluzia provenientei lor din transformarea unor mantii domne~til.Dup5 aceea, iercetind i toate detaliile n intrqgul patrimoniu de textile medievale din am constatat faptul cg, cu rare exceptii, cele rnai multe dint~e braca~urjle mgthurile cu fir, folosite pentm h$i podobirea bisericilor sau ca ornate litulrgioe, sht in realitate ~ m i n t e l donatorilor, e do mni satr boieri, d5nJte ctitoriiler lor. Transfm5rile care an dus la schimbarea func$iei acestor obiecte s-au petrecut, in cele mai multe cazuri, d t r e sfir-

@tul sccolnlui a1 XVIIT-lea 71 fn veactll urmgtor, qhd biserica nu mni dispanea dc rnijlonccle rnttteriale din trcmt, pentni a - ~ procum vegminte liturgie, ~ - 5 l a 1 i de tlrnpE m u scoperi.miate de mormint din f&turi scurnpe de 6.Porn& de la awast5 pri~ni constatare, s-a putut pjSi la ideea reco~lstituirii lor 5 misum in c:rre imdifi&rilc rccente nu le-au @bit prea mult forma origins* Irnaginile eostumrtlui de curte, ntit de numeroase : picfar3 m a d & , hroderii ~i mir i ninturi aa folosit ca doclrmente de bark pentru procesul de lntregire a diferite!~: tipuri de v e p i n t e . De aceea cercetarea 1es;ituriIor ocupg lacul prjllcipal in primzi p r t e R lucririi, consacl-at&materinlelor, eorlstituind una dintrc prencttpitrile e s m fialc g~lestudiului de Eafg.

Tsstillrriltb lornle. Trnbinarca ~ t i r i l o r documentare cu rezultatelr! cercet&rilor arhmle gir-t. :i drls la. uncle constatari care privesc aparitia ~i dczvoltnrea @sj,turilor locale in lara noastrL, k c 5 dintr-o eta@ foarte indep5rtat.i. E'ibrele folosite curent, de Inrg5 rlispindire in epoca feudal&in @rile mrniine ca i hltrcaga Europ5 central5 ~i n

r5ssiritean2, sint cinepa 5i llina, cunoscute i neolitic. Urme de te,Gturi g i hpletin h r i simple apar incii pe vasele neolitice din cultura Cucuteni. Dacii foloseau ckepa I mod curent pentru imbrZc5rnintea mai woad. de. var5 qf I lna pentru vqmiuble n nlaj c$lcluroasel. Ping azi, aceste dou5 fibre au cea nlai lnrgg rgspfndire in b r a noastrs ~i sist folosite in me$e5;ugul castlic a1 fesutulr~i$&anesc. Inul era utilizat in mod cert in zona de la DdrGrea de jos, de lurtlea greco-romsngs, fiind cunoscut vi de dwi. Rkpindirea lui este pirih mi cu ~ n t ~ l t IlmitatG, fn,raport cu a cinepii. nlai Mgtasqa, g8trunsG de timptrriu, apare inc& diri secolul a1 XI-lea la Dinogetia. Cultivnrca 8i extinderea ei ping azi E j&tnrilc $Zr;ine+ti este restrhsl, fiind caracten risticg mai ales zonei sudice a $&rii.Bumbacul a p r e ca produs iie import in documcntele din sccolul a1 XIII-lea, dar folosirea lui & f.cs8turile populasc este foatte tirssic, pltrunzind la sfir5itul secqlului a1 SITiI-lea gi incep~ttulcelui umiEtor in eo~lelc saclice ale grii. .an ~vssde~uluimediu psgturile indigem, pinzetttrilc de .ci11ep5sau de i 5i n p s t a v t ~ r i l e liG s-au produs, in primul rind, i cadr~rlecolaoiniei casnice, in atede n lierele curtilor d o m e + sau boiercqti qi i mgnktiri. exist at^ ins& qi .ateliere specian lizate ill oraqe, me$epgsrii in dumeniul textilelor canstihind bresle in TransiEvania3, xnai timpuriu decit in ceIcIalte dnug tliri n~rnine. Unelc dovezi uor~clqder~te despre cl~ltit~srea prelucrarea fihrclor textile se desprind din cercctni-ea materiale~i lor arheologice descopcrite it1 locuitlfele dill aSezarea dtm5rtrcrtnli de la GmvGn -Dinogcfia, important centra de caracter morkgenesc in seculele X-XII", Aici s-nu gksit ,in
Tstoria liornrf~riei. BucurqtI. 1960, p. 2U8; 6. I, P.%RVAN, Geldfu, Eucurqti, 1924, p. 13fi; f~meile ' p e a 1 1 p i n z ~ chep5 din care f k e n z ~ de hnincle lor 8i ale bGrhnfilor ( E I ~ x o D ~ T , ITr. 74). 2 tn unele mormirite mmane din Ddol,mge9 (Cnn4tan@. &iangalia t.tc.1 s-nu pdatrzt f n p e n t e din v q m i u k lacute d i n phz5 de i . n . . PASCU, . l f r ~ f e ~ p r i I t - Trm.n'hrawia pfrd. fit ssitolill rl XBT-ha. B u r u p t i , 1954, pp. F 4 6 . .' din i L 5' 4 RICHIR, C m t r i b w ~ e cmwo+&~ca . k /#sswltrltri b a,wayea de l Guru&, seec.s'- X If,'Stndii ~i cercea materinIrlnr gAsitt- C ~ nm5toarea: C tIri rle istotie veche, 1958, IX. 2. p. 436-437, fig. 7, 3 % cinep3, 10% in, r&ol diierite p1ltnrc nedct-rminate. Vezi q i BARNEA,No! rotifribrrfli Irr M C ~ ~ ~ 0 . . $ssr4hrdrsi i r l 4;esarers r&,n ZaGau:~Rut(src. X - X f f j fn ScTv, 1961, XII, 2, p. 307, fig. 2, 1 .
1

gek

*

W

P

~

pp. rnportul ile la Gnrvan dill 5C11'. GR. elc era11 destul de sclunpr. 309 -31 1 . Mstasea gdsit. 2 R a p o x k l e de szpgturi. Aparifia timpurie a r3zboiului orizontal. in loc. dc la Grrrl-An w t e selziiinc~opntg. IDEM. n V C T V .ezavt'$n j e u d ~ l f i i ~ r i o k r l. n $n locuinta datatk pe llaxa moncdelor din vrenlea lui Consksntin a1 VIII-lea (1025-1028) . p. Fire ~i fragmente de psjturi de lisg. in [OF. c j ! . . it1 difcrite ctape de prelrrcrare.2 . fig. 307. s utilizdrii r%zl>oiului orkontal la Garvgn-Diioge$i& in& dill secolul a1 XI-lea. 9. Tcsutul se fzcea 'la Garvgn. c i t . ~We$epgurile. c i l . B I C H ~ R . p. 383: EARNEA. . ca ~i B ~ K N M .in sntelc din Camb&is. vezi BARNEA.. RAnU I~LORESCL. I . op.12. inului ~i l h e i ca niateriale locale. 1. 7 BIcXIR.ql rapoartek din S C I V . 2 . puse fa . 2. in fncXgeri speciale. i. l!). 431.St~lCiii P ) ~i refernte 1st. 09. p. 2 S l .2 . s-au pjstrat serninp q i un fuior de cinepi. vezi .in doug ~i ir~patru ip 5i la dus la cal~cluzia. asemgnitosre argelelor de azi din Qltenia. T s s w t ~ k . p p 197-198. BAR^. PLQRESCU. 1 . Tmpreun5 cu n ~ i r i h m e de mgtasel. Irc Dz~tugal!a.pOtrind x c m t 5 trxditie medier~ali.citeva focuin$e ttulpi~li in gi de c$nepg smuise clr sernnife.TV..X J J ) (I. 70. Cri~Cristiatl) Ta$i. 1954. 1-2. 111 niar5 de acesten sr mai gjsesc fusnjoIe modeiate din lut ars. pfnxa foarte fin5 (12 in se tese. semilngropate. p. I D I (. e.rzy~viEa Pn ase. in difcrite stadii de prelucrare. 724. F u s ~ i o l edirl materiitle diverse s-a11&it $i la Capidava. 115.Teste.l e z i RARNEA. 80 s-au @sit fesgturi de l b i l qi fibre. locuintele 10. TI. finit3 ittcratii iu r57. t i t . 1-2. I-. BARNBA. V. deoarece nu existg in& do-i despre cultura Tn zona dun5reanZ a.cr>pcrirl simi1:irc nlni receute de ~noncdede la Coirstagtili a1 \ITI-IcLrn (1025-1028) an dus 13 acrlcqi cr)r~cluzii. 195. l l e ~ l e ~ t d f l r ~ l p. 430. S C I V . ssc. sub form5 de fire. pin5 le pEnzn. pp. p. pe baza ciiroi-a s-su putnt d e cle prinde mai multe caIiti%$i mxi multe tehnici de Fsut .AF. a Moi co>tdvibzatr~ In Ioc. Cupidoeu. c i t . 725. . de asernenea. fig. 115. cle fntr-o locuint5 datatg dupg o nloned5 din timpul impsrztesei Teodora (1055-1056). hchprea. pp. II1. . nr. textma I r x . IDEM.I. 711 F r m ~ t a .Nr. Bucurqti. fig. putea E i adusi din lumea bizantin:. ~ k d'Archeoln$e fyawnise. R n n i l n i c i . tindeici cu doi dinti din foaie (3e aramg5 qi numeroase fusaiole din diferite niaterialc'j. Fzorentino (A?tlorr 11fariu) red. 1953. pcli tru a r~len$ineo anrtmitg ternperatur5 ~i urniditate a Iibrelor8. 1955. . 1952. . 114. IZICHIR. 1952 111. o p . p.t i n atcliere subterane (CAMILLE ENLART. 4. n nceeagi hcspere s-a $sit u ~ .3r)i o r i x ~ ~ ~ tPragnientele cle teszhttrlri au fost cercetnte la Xnstiiutul clr c e r c e t k i textile.deoscbit de important:.c t t . 3.tczaur n~r~llein:' E cu podoafie incepiud de la \iasflr a1 11-lea pins I:t Xsac I Comnenul (1037 --1059.O+. X . c z t . 3 ~i 4 . in snd-estul Europei in secolfle X--XiX. 170. h Zoc. S C I V . T.& s f . 111. In aceastiinc5perr folosit5 ca atelier +a11 gSsit carijonizate tot Ielul dc matcriab textile. fig. 1955. Park.de de In Constantin YfXT (1025-1028).. 1-2. o etap5 destul de timpuric in raport cu vestul yi centrul Europeii. g h mele locuin$ea iilul apare.locuintg datatg cu rnoue. fig. c?#. Cercetarea ~es5turilor in.. p. iig. 6 Fusaiolele sint f#cute frccvtnt dku nrdezie rogie de Ovriici. care ct ilctcrminst al. . 307.2 . co?zt~ihzifiiin l o c . p. p. p . 237. . 114. i Cnc. fig. 111. 1 . c i t . 728-730. iu Eoc. 3-4. Tot la Garvzn-Dinogetia. f iitlrl ilny~i~rt o t e $i an o ltlrgd rispindirr. p. c i t .. 1'. . 1 1 3.i4.1. vezi f.. s-au descaperit gi ui~elte e g ~ t e tehnica $esutului. p.X J I iri bc. in roc. altele ciol~litcdin hucnfi de c k r h i d S reche g i ~rlairar de os sau plumb. 111. . ca ~i in altc agezgri. l ' I n ~ z ~ .. 7. t. 433-434.A. I)r. SCI17. IMe$tcpgu?ile. I. 104. BICHIR. .nteo fezdald de k Garuii*. In Eoc. p .132. Took ccon!rtbld$at.:. p. 371. IjIArA_'Nu. Ilbmmle dc CLIG turd ~rznteurala G ' B C R ~ r~serarcd: OI ~ctttal6ia &. . 3). 6-8. iig. 80. viermilor de rngtttase. . Parlelt I-a.. j -2.' " . 40. Vezi S C l t f . p.. de oaie turcang sau tigaie completeaz5 illventam1 fihrelor textile folosite l s Garvk-I)inoge$ia In secolele X-XI? Pe baza materialelor aflate ?ulocuintele ~i in mornliukle de lo Gasvgrl reiese clar folosirea cinepii. czf. 2-6. f n locuinte spay frecsent rQchitoare de l de corn S:LU de 0s4. fig. cat. BICFIIR. p. p. . pp. I>cI Cl~inroruenfioneaz3 c5. 7 . o p . . pentru a f. 430-443. ~. No. IDEM. 1038. rS~boaieleernu avezltte in subsn11iriI~caselor l ~ o i e r q t i (DEL Cnrmo. tom. r-ultatA din folosirea r6zboiului orizol~tal. E hordeial n r . SCII'. 19:>..topit". r i t . 371. crt.OF. . pp. c ~ k . 430.

Les Ptrrisl 1923. mediteraneanz ~i a Orientului Apropiat mgtasea. Sanfzarul ~ M o ~ s s l i in S C I Y . Tiibingen. Textile Fibers aad A7eur East D & p . 26. $11 ~ 0 1 AM der Welt der Ishmisckm . LXII.bobouW. I . in fEirile balcanice 5i l nordul DunZrii a esplicir dezvoltarea timpurie a tesgturilor de art5 ~i rasphdirea lor ill aceste teritorii. IT. 1957. La miftialuve byzaxline. h mormintele dc fe~neidin cimitirul de la hfore$ti se intihcsc frecverlt prlsnele. e . fig. 10-12. it. Datoritk pL5tririi in sitv a gtwtitilor de Int conice. h pozific T-erticnla. ibid#m. legat.o locui+i semiinppatfi s-au gisit uruele carbonizate a trei rgzboaic de tcsut. acest rhhoi se realizau tesgturi de tipul chilimului (Wirkarbekt). . FLEMMWG. 7-9. in raport cu inul gi rngtasea. de unde relativ thziu a pgtruns in Europa4. 9 . K*nst. 10. in @rile r a m h e . 3 ) . 1983.. care favorizeazg rnai mult cultivarea unei anurnite de plante textile sau modificii fibra de IWI sau de miitase. rnai intii ia lumea bizantin2. Teatdmerk. n. care tin fibrere 11ltinse. aceea~iimagine. 117-124. 3. iar pe sul se r&suce~te ~ & t u r a . pp.irnaghea unuf riixboi vertical secesc. pp. mentionate frecvellt de izvoare. Unul n dintre rlzboaie era rnai mic. pentru hainele groase. I. Berlin. In partea de jos. sirit cele rnai caracteristice produse locale. desen dupk o pict~~rt? op. Tn fr~ilc$ie cconditiile locale. reprezentat pe un vas din Chiusi din secolul a1 V-lea T. de-a lungul intregului ev rnedinR. Introducerea m5tZtsii. Berlin. Dns p.OWISEBELLINGER. pe care este imprimntk urma unei tes%turii patrll ile (p. JEAN EBERSOLT. 1959. Sit~uatiacare apare clarj ping azi . rlestinat unor $es%turi de propo+ii redt~se. fn feudalismu1 timpuriu. Elude ssur I ' w t ivtz$e'rial de Co?esta~tinopEe. I~naginexunui rlzboi orizontal egiptean. folosit in cercul restrins a1 curiilor domne$i +i a1 mgngstirilor. de circa 2. Tesiiturile de If&. a fost cunoscut rnai b t i i de chinezi ~i de egiptenis.urm5rind pe o lrartg a i5rii zonele de cultivare a chepii. se oglindegte yi in izvoarele docurne~itare . Festschrift fiir Emst KGhnel zum 75. atit de vestite in tot imperiul bizantin. 1-2 pp. care d5 mu1t mai variate posibilitii~i de texturg. de iarn5 denumite tin evul mediu . cPnepa este fibra vegetal2 de bazg pent-r~z pinzeturi. la care firele de urzealg erau intinse datoritz greutgtilor de Int sau de piat6 atirnate in partea de josl. o reconstituire a Iocnin$ei semiingropate in care s-au ast urmele carbonizate a trei rizboaie verticale. obicei str5vechi de a pune In mormht obiectc legate de preompitile zihice din via+ celui mort. vezi In Istoria RornLvtit-i. s-au gkit urmele a trei rgzboaie dc acest tip intr-o 10c11inp serniingropatn2. pp.deoarece qi greut?itile care tineall lirele slut jumstate fati de celelalte. care tineau fifele Tutinw. cu o clirnz rnai aspr5. p. cunoscutii atit de timpuriu la Garvgn. Geburtstag . 713. s-a putut determinn aproximativ lungimca unuia dintre ele. 286. OTTO VON FALKB. PsMurile au variat Ins5 pe aceastg larg5 arie. * HOREDT$i colecti~ul.35 m. fig. Rgsphdirea acestui tip de rkboi in Oricntul Apropiat.PC ci~ld in lumea bizanting. Paris. vol. p . sub stsphirea rnarelui Impcriu bizantin. f n $ara noastx5 s-a folosit mileuii de-a rhdul rYzboiul vertical. 1926. h t r . fig. 176. Keenstgeschichte dw Seidepewebevei. fig. 3. I .. p. pl. 3-5. mural.aceea a tedturilor fine de in ?i d t a s e merit2 s& refin5 atentia. inul g i bumbawl s h t fibrele cel rnai mult folosite. fig. 3. In a9ezarea din secolul al VI-lea de la Moreyti.. Rizboiul orizontal.. desigur. IDEM. deosebite de $ Cu cele lucrate de egipteni in rizboaiele oriaontale ( W 8 b e ~ e i ) . 7 0 9 . de pe cel bizantin ~i a1 OrientuIui Apropiat. Miitasea. 284-287. a unui rbrzboi vertical greccsc. r5mlne ca un produs indigen rar. 9. deoarece implid un stadin mai inaintat a1 acestui rne~te~ug teritoriul romhesc. 2. 191 3. di p. 1957.sucrnanu ~i .. rntrc resturile din aceastg argea s-a g&it o placii rotund5 de lut.. % cercetgrile arheologice din a v z M l e neolftice $i din epoca bronzului apnr Frecvent greutgli I de lut sau piattit pentru rizboaiele verticate: vezi ERNST FLEMMIXO. nu putea duce la $esgturile de artii. f5rg aceea a rbboiului orizontal. cu greut@i conice. arts sow$tuaives de Byxasasca.

.

9. .. : ... ... . Rzzboaiele de *sat se t tin subsoIvrile caselor boieregti.. .. ..... 1 . ... -.. se eimmer5..ate a secolul~~i XW-lea s>e gupeaz3 meqte~ugariicare lucrau Psgturile de a1 ling. scutire dc vamii pentm f i w h r i de ia... ....tot ...-2 .. . .. ca mmfg $0 comerpl sgtesc. care e ingust5 de 314 de cot..d ?? : .-.--. XIW-XI/. anuf 1649).. p.I .: . -... -.. A .. . pp.... . . 19-21)... pinza apare n printre mzrfurile importate din Transilvania. Ivragovenii pot aduce"pbstav c.. .-'. Bucutqti.....sin* acutite de vamI pill^^^ y i inti1 in afar5 de postavul cenuglu (pamnw grdssw). 175-181.... pp. .. kutorrrlsernnalenz5$i feele de me* cu ca~r'veete.... 1905..--. 4 .. pp. : . + + .. la 13 martie 1466.. Uv~quuuk RowtAnii. -I:-.... pp.... p.I..din pints d t cas: lucratA dill in foartc suhtite ..pinza sgseasc2"'. '-:.. -. 64-65. h reconfirmaren din anul 143%datg de Zlan 81 IT-lea.. . pp. Ioei..-... .. . in a doua jum5tt. . . -.-...:. pp. Doc?dsrr#le. .. 1 - ~ " --' . . *-.. n. .. ..-. 1431 ( i w . 17-19)... ptnw $i hobouk ( i M d m . .. . -.... : .Ocupalia o b i ~ ~ l u i ag femeilor din Wahia e psutul. ale cHrei insuyiri o deosebeau de alte produse asem5n5toareJ cleoarece printre lucririle stolnicului Radu.. pp.1 . Bistriia....: " d 1 -- 3 ? !2L. . . fn sec011. 32-35]..*') IDEM. -. p. .. 23. intre altele.-. : : -.... -. cet. r.. 3 1 4 .. 7. in Steadii p i si doctdme~Aa.. - . 342-343... .. . c i t .: r.... organizstg ca un me#e+ug de sine stgtItor. +a cum i se spune gi azi... I s inl*rlfiiEm... Sebe? q i Otk?tie. . -.. o r o u t 8 dc crrrind mnpArrtt3 .. --. ....deosebiti de cei care teseau plnzi.pinzz fn ciubuce"..-4 :-f.. privilegiile acordate de domnii MolD. alcgtuind ....izvoadele de peteare pcntru o hpletftonrc. Cotwtzhzdb umi dasghane d i x 'la. <. .#extorat"'. .. uol.-.....(XORGA.. in bresle spiaIizat-e. Sibi~t.: 2 . sofia lui Matei Hasarah....iiXojnd+rstfi. Producfis de p M transilv2nean5 era folositg in Tars Rom&neas& g i $n &Idova. ...doug bucgti de p M rom5neasc22... Bucuregti. . 8 t n d I i qi ccrcethri rffintifice. . printre care este meafionatz g i p2nza1. .. . 1413. ? ..:.. .-..A : .. .... ..... impreunH cu alte psituri de ciaepP de import dill Orient? In secolttl a XVIII-lea se produceau In @rile 1 romble diverse calitgfi de pinz. pp...... DELCHIARO. -? 1 .. se fac cgrnii~i. 1929-3995...cunmckd Pn calihte de gi secretar al lui Coa-tatin Brhcoveanu via@ gi obiceiurile din aceastg weme. apar$lnTnd Episwpiei 'de Roman.Iloldovsi gi Ti$+..: .. .. 3 10-111. ...-. .. .-" .X.yisrea$clt Zn sw. rsltrcp:r..-I ..rd la 1 6 7 9 . .. Asffd.1 p ? U h bobosc (BOODAM. Bucurefli.... . deosebindu-se dupg tehnica de prelucrare g i anume: . o p . -E: :... .. 11-131. iar salvconductul din 1441-1442 mnen$ioneazg . prodnd in Tara RornAneascii...x.". In prlvilegiul acorrlat de Mircea cel BWln bxae)o~wIlorl a 25..-. spune cg: .' '1 ....j -. u p .... .care se poartg lungi pin5 in p5mPnt q i sint brodate cu fIori de mgtase.. -..pinz5 virstatC.Z' yhzii -sDeascg. ..-.pi& de casz'. 4 . . .. . ~ ~ ~p r i m ' t w e~ k rdufiile Tirii Rorninqti c l r BragovrrE v P ~ F cu Tara Ur.... . PASCU.11a1 XW-lea.. IOROh...' I. ....--2 --'-. ... . 31-27) ce? d i m an. obipult perilxu surnane (BOGDAN. pp. ... . . ... . ? .. -. ---3 1 + . 1413. -. .-: *2 E' .. . + h i gtefan cel m e .. .. VIIX. . +.. .. .. . ~ .. ... VETLESS.. .a . privkfoauc la Istorta A vdrralrcfui. este atestat5 docurnentar h TransiIvania productia textilg. 283.-..---.2 g. -. . +. ...II..MaMoors. ccrg de la Brnqov ...:= . .&~ifiEmfiaf~nitlar.-.. wanii satnlui Negcqti..pinzg In patm ip"' . p b G de bimp"". 1055. a TURCu.. -...deoarece de muIte ori 3 tratntele comerciale san in registrele vamale. g:: .. p... . -.. .. fn privilegiile mutltene din 1413-1437 sint prevgaute scutiri de vam# pentru pinzi7.. XV qi XI'I.. . refugiat Ia Bmvv.. la fcl P sctitPoama lati Dan a1 rX-lea dtre vamqii n din kahu\-a (ibidem. Sub dennruirea de . ... - ..... .....: ... rS:DEM..... & . .....A- --I I:. T ..-..... apar acutite de vamti inul. in intarirea refnoirii pri~~Ilcglilor Xitcca cel BHtrZn din lui 15.. Eletln. .-> .q :: ... ...a r .. 21.. ExisG in secolul a1 XVI-lea o p h z z localii. ... . . 1905.. pinza local5 apare in Xoldova intr-un catastif de ~nArfuriale unei prsvglii.... .. .... :: . I . VIIX... mcu(ioa~ear3..-. SM. Venetianul Del ChiLmo.. . -. 75 -77. ..-. .. . .. . . . . 7 . pp. scntire de ram. iar dill pinza lucratg...3424 (i-....I .. .. -.2 : .. a p i in xemdirmarea lui din lO. . fn wntrele cele mai impartante: Braqov. pp.. . r' . .Sighiyara.pinz&de yervete yi rninqterguri". vol. Kcinnoit-x lui Kadn T d H din 1821.. . dobindese scutire de ~ a t u s p n tru vincarea la tirg a prodmelor for.. d -'-::-I -. prli~tre'altele.. 2 j . 345-38): de asclnctien. '.- . .. " A .

. mai ales in TransiIvania.care explicg prezettia pinzei. . m 29. Karasia. ' trlinite pe p o p I i h n i In BisMta ... no. fn Transilvania. De sernenea. Brqo~wl detine locul principal Z producfia n pdafurilor gi aici apar infomatii documentare despre existents unor mc$e$esXori q i hnziitori de postavusi. Buc.$mniciduen) . 107-108.texlores" sa11 ..liltifices"). provenind din suportul broderiei ch55ilox.Pl. fn cantiSfi mici. cu ocaxia cercetirrilor arhlop. St. 1RR7. deoarece se q a r 5 n hmasl a $es5torilor de Ifn2 (. ale+ dintrc tigani sau tBrani. c w r u l . pp. p de o partc cmtat5rn c& se aduc in Tara z RomSneascS q i 3101dova.. privitoare la preturile tunz5torilor de postal?. n de alt5 parte cg pinzeturile se importau din Polonrn.a se produceau postavuri ale c h a r denumiri shit cunoscute.VII. a constituit obi~ctul unei productii specializate. ciE..trapzeneasc. X ' 2. . ri Frapentek fie gE$ew in colertin rn&n:istlriiBistrifu. .davei & 1449-1458 pr&d cn brayovenii s v'ittdfi . efftma~al G * o ~ l u i . 153. dar 3i fire de i gi de cihep?iG.piazarii atestati. din wcolele XI\.' Rtderiile pilstrate din MoIdoua ~l Snra Romheasc3. Purgamal (Berg-). . 7. StatutuI l~reslcimtiivtrrilor. Dintr-o hot5~3re a sfatului oraqului Cluj dill 1. C & m i ~ i lt"ugnvej.si shimbe grh cu 200 mti de pin& ce-i trehufe pcntra cgrnFtgile c5lug5riIor ( ~ M L ~ Z A C H IDonmlmlr. Dommrnb~ o l h m c q l i die s t c . de la Bragov. 3istritt.in Tbc. - PA-.nu.. Rragov.. Lituar~ia ?i Otientul Apropiat. Landis. f n orqele Sibiu.. fnc& din secolul a1 XIIT-lea. pp. 7A. . 36-39.I. abia fnsecdIvl a1 XVIX-leas. wi ROGDAN. I. ve&iN ~ L E S C U Cosb~rmuk. cil. a Ptlrtenle. fiiild folositg drept 2nd supost 5i c5ptrqeal5 pentru brodexiile religioaat". In doug i*. XIV 4 orfg. acest meqte1 7114 se dezvolt5 I veaenrile umZtoate. IOROA. . coaffrmaf de Ghmrghe Raknczi k 5. Piwa mai finZ de in era folositj pentru cbLyile domne$i. .. deoarece. XI. M ~ I s K .. Postamrile comune. 18-10. ". 64-65.16 17 (E. I n I740 erau pinxrri care I~rcrau ptnza dc tar5 sau cra . Pinza localti de cinepit mni rar de in.sarm7. X V q i x V ~ whim Bv#. se pot desprinde diferitele den~rmiri =i c a l i t 5 ~ale p o s t a d l o r transilv5m..i". ne este c~~noscut& din secoIul a1 XIV-leas.ice. i h i d e v ~IT. p.un copil de ru~rifin ninzor". din l t $n . 7mi/ices" sau . M5nitlflatires Galata. fig. ijldmr..'-XGTT.jlor ?i ale clurknilor mZn~u$i e din secolul a1 XV-lea de la Suceava ernu confec$ionate din aceea9i pbzzZG. uriele cgutir~cl $2 imite pe ceIe de iimporf?. ht S. asemelm celei @rine?ti. spmializbdu-se. ceea ce se deduce din faphd & se p3streazZ in hgmentele descoperite ?n momintul lni AIexandm cel B r ~ n la mFun5stirea Bistrita qi cel a lui Dogdan a1 111-lea Be 1 de la Putnas. 3 ) qi 8. p. ea a fost &it5 in momiate. ftn 1728 ente amintit I n Craior~.phza ~i boboul cu cotul'". 1905.irh. i!n cele ruai mnlte c s ~ l ~ folosesc ca p t n z l de suport cfnepn p a a s .nr. ' boboul .M. mai mult decit pinza. 1 4 4 145. 27. a d w i din Tranailvania.. OLTEANU. Vlt. p. Prductia localii nu n satisf5cut Ensl niciodatg ne-voile interne. 511. n J ~ ~ l R ~ b ~ p w f ~ v i M o l d o ~ ~ I ! secoketk nl XVXI-lorn. 1958.. fn Z ceklalte dotr5 rnrn&ne. fa@ . roni. 32-33. p 1015)..numai pinza . @. Germania. 1960. Bncnryti. I. D timpt~riu 3nd. nurnai pentm consumul WrZinirnii 7 i d tirgovctirnii sirace. Bucutrgti. teauti In dmi5 ite. fig.ra. 111. 4b-40. pp. . aceleaqi postavuri era11 Incrate ~ide 1111ii mqtqugari srnaliza$i $1 orx:e. 2R3.!i Uoczd?nrafc. ca nlnrfg d~ cimlatie curentg. de aceea a Fs5toriInr de pinzg (. aici este meneonat 1 n tunzlitor de postav . pp.pp.558. I n d i l s h e taxtiIG din B T ~ W Tars Bfr5ci. Sllddii . I. . 6. surnanul ' qi abaua sau dirnia era11 produse czt ace1e-i rnijloace ctr care se fac qi mi in zonelc tradijionale ale Prii.mhti. ca rnegtqugari specializati spar cu mult mai tirziu.

XI-. pp. " IORGA.1707. postav (**urn) de 25 de florini rmgmyti. fn acelqi registru este consemnatg sutpa de 100 de florini pentru o ciiEbrie in Germmia. 46pugneanu trimitc in B. Doclrme~sbcrutnlinr+li din avhdvab Bist+ti. postav roqud. prin trimisu! sZLu Vnsca .pentm siujitorl (ibidem.11. Ia 11. hreagoe Rtrsarab ccre scutirc de vnma penkrrr nigte postnv cnmp5rat t o t din Sibiu (DRAOOMLR. Basamll P I IT-len cel Brtrln (circa 1474) scrie sibieniior c& trhnite o a n ~ m i ss-I ctimperc .1707.1 697. p. 20 de buc5tbti poatav = 280 dc taleri. negru-cenqin sau cafeniu. Brfncowana W h i t e p Ioqp sbmstele pentrn postam11albastru 240 de cocofi . cenu~ i u care se trirnitea ~i In Tars Romheasc5. cerhd sii nu-i i ~ a m 5 a (BOGMN.VI. 142-193. " La l2. nimea qi tPrgove$irnea szracg. negru.de administratorii negojdni cu postawl la Brqov. Radu cel Mare cere posLmr ca vi-l imparts W gi cojmce p c n h c t l s i (IDEM. pp. la 30. p. doul buc5ti wrzi) .XI. 1 1 m . La fnceput. 77-78). 3 .arcuri ' scuturi. la 33. Puzpokor. p.d-i ptocarc. GI~.1500 de talcri pentru 200 dc hucHti de postRv tihidcwr.1651. 341). pp..a'i RotnAnqti ctr Sibiu la Cn semleie XI7 X V I . p. Ix 2i. postam1 local a fost de cufoare naturaIZ. Ratrassia.Rrhcoveanu comandg altg cantitate de p b v . exlusiv mr o familie. rev. 2 1571 apare gi un postav -at n gi colorat.stecate aIbe +i negre (HURMUZhKI. material grmolan ~i aspru. Docstmesde $ri~)i#oars veJa/irl Thi.emberg (Lvov). a?.1 708 el a trimis pe ornu1 sku Marcn pen* ridicarca p w t a ~ u i u ifibid*. - - - . 46-48. de Iglau. pp. Postavul de calitate superioarj dill Transilvania. In vederea aducerii unui vopsitor2. Eraszlai.14gZ brap+-euilor . 16.. domaui a ptlmit.is). Xgles.IV. pp.1. in va'Ioare dp 300 de flarini (FASCu.. SocoI clucerul era dator pentru p t a v (IBIDEM. I. cere Era~vuIui scutlrc de \. Ifatei E w m b a trimis om s5 cumpest: ~ustlrrt~ suk& Zjf (IOROA. nr.4 ..111.KI1. . pp. GO) : la 5. inr la 1. i Reh.11. I. p.1564 pe 2 un a m a1 a h a&-i cumpere urx cojoc sau vest.1695. negru. Rraswub. 62-63. cet. pp. p. 1 4 . din fire arnc. 67). 149.am5 pentrtr niqte poatavnri (ibmdern.tials m Bragwrul. boierimii m h n t e ?i slujitorilor curtii. la 1594. pe care s5-1 aibi de dat alujitorimii la P q t i (280 dc bucQi albastre. b r a y venii expstplu hl v o l d o ~ a 500 de viguri de difeiite postavuri. Xleveles qi Tlrrotmall. la 24. Bncnnqti. de Ereslau. . nota 2 ) . 67-69). 70 de bucGi albastre.boboul" de culoarea naturalg a linji .XI.t-193. 369) . pp. Stefan cel Mare scrie h 17. ca gi bobouf a fost cemt fatotdeauna de domnii din Tara Romheascg q i Moldova pentru nevoile curtii lor6.1705. apar cam aceleqi denumiti de postavuri: de Lund.XI. Brhcoveana scrie desprr po*tavutfle m a n date la Brnqov: 130 de bucEti postav verde = 1 820 de taleri. Eucurqti. cafeniu sat.i82 nut . 4 IDEM. Q+. la 26. Rrincoveanu trirnlte cinci care si ridice postav v~lorind 3 580 de talerl (ihd&wa. la 3. alb. . 7fi-TI). 243): VLad Cglu&al. la 13. Kermnhch 5i postavusi colorate in albastru-incbis. . i de la o s w i i din Bistrip 1 0 teancnri de postav pentrn a 1 armat25 iar i secolul al XVXI-lea Matei Basarab adnce de la B w v . bobonl j5rZnesc. cafeaiu. Qfl. de Brapv (Krantuch). pp. p. la sgrbgtorile mari. f ntr-un M s t m din anii 1 5 7 6 1. era scutit de vamg tu ' t I \ t PASCW. porrtnv gi nltcle" (SILVIUD R A W M I R . Bo~Hm t e l e l r t i SbsJnn CPZ . la 15. deoarece marea boiesime utiliza stofe gi m i b t h i importate6. nr. Ia I . 27. 61. 5 ) . verde. 1899. Postavul tramilvgnean era oferit in dar. Mihai Viteazul.. cdf.VI. Cfnd se curnpgra in cantit&$irnici. 71 -72). p.50'3.III. Brfnmveanu cornandas? poatav pentru slujitori de Pagti (ibidem. 367 de hucifi de pwtav mai bun decit sIt5 dat5 (ib&na.1707~naicere 44 de buchfi de pstav ( I h i A v ~ . 19t3. I b i d m .t707. ~ 1 - - . Postawl transilvgl~eanlocal. 609-610).micer. pstav in laan): trimite bani . Ke. p. II. de Lemberg. Radu Paiqie prirnqtc postzv din ora~ele rrrdclenc. Rrhco~eanu multnmqte pwtru postawl primit mi idtin q i m i t e 1 500 de tald p t r u altg cantitate (ibidem. 63-gg) . p. produs at satelor rominggti era . Brqmui.alb.111. 1 . pp. 120 de bucbti postsr albmtm = 1 200 de taleri (ibidem. pentru n oastea sa de dorobanti.. p. fiind folosit pe scar5 largg de gr5. 69-70). pp. 57).). pp. 72-75) .1707.3IL. i f i h n . I Loromberger. vrea a&-l dea slnjitorilor (ibidsm.

46-47. 17-19.cenu~iu(palaatis guiseus) In I-aloare a de 13 floxini ( Q z t e l l e ~ .bobodc.111. XI. RsEadiL rzs Rra+uuul. ca s i le facg pornan5 fa Anul mu4. 21-27). Idem. 71) . X V . legati 'direct de toate satele de oieri din vecingtatea orqului qi din intreaga Tar. 180. la 17. PASCU.Sibiu.1413 Ix (Huwuzmr. a latin5 a privilegiului lui Mircea cel B & t r h acordat brqo~-e~lilur 25. 8.folosit in epoca feudala pentru a defini postavul pentru hainele groase. Alexandm Gpu~neanucere bistritenilor s5-i procure 200 de sumane fumurii. se interzice aducerea postavului cenugiu din alt5 parte in afara tirgului anual. p. din o r v ~i sate7. pp. acuzatg de concuren%& neleall pentru c5 ~ i . 1700. 4 Scfjsorile Ini Liipupeai111din A . Imitatiile postavurilor strgine amintite rnai sus apar folosite in costumele din Moldova 5. HURMUZAK~. 1 .I. pp. p. Imcu de Hunedoara 1s 1444 porlmceqte hragnvenilor sg ia nnnmite m5suri i n 1eg.Brapw~lgi Sibiul . 1 5 ) . exportitld totodat5 cel rnai mult in Moldova $i Tara Bomlneascg.POn croa$eC'dde li115~i zeghe de lfn$ de la oile proprii pentru cas5 ~i slugi. 7-8. 70. 1564 + i 17.VIII. iar ei cex s5 fie menfiiluli i drepturile pe care le-au avut de la strZmo$i.s5 pas5 phzg pentru casZ1. I. pentru a denumi chiar vqmintul confectionat din acest material. privind cumpsrarea gi vinzarea unor produse. 1.i Tara Romineascg. Conflictul care se n a ~ t e intre brewla pos6varilor din Sibiu ~i cea din Cisrigdie. PiDelo ~i niltop. p.b#cl secaltkkua' a X Y l .p. 1 . satele din Mgrginimea Sibiului colab r a u intens la produc$ia de postav a acestui orav. p. (j-7: 31-13. Redactarea in 1 S .l . . Dintr-o plhgere adresat2 la 16 ianuarie 1700 de s h e ieni magistratului din Bra~ov. 11. in relatarea sa despre Tara Rom&neascg. nr. 58.TIII.Cele doug mari centre transilvbene . I v q c u din Suceava a importat F bucifi rle postav cenuviu. 1507.. Tennenul de . figurind in versiutiile latine sub denumirea de .5tide postax. X . p.un loc de seam5 au avut romhnii din Schei. HURMUZAKI. este grsitor pentru situalia Sibiuluj. 41. p.renumite pentm producjia lor de postav. Imdmtria textella ~ P ' R ISra$ou. 592 XV.ile d i n M. a Birsei. 36-38. BoGDAN. g i sg cumpere ling firG.P e t u Cewsl ~i Tars Ro?ndnelascd la sjir. este pzstrat pin5 azi.. De asemenea.pw~nas pisetis"" FostavuX cenuqiu constituia un fel de monopol a1 ps2torilor transilv5neni. Studii +i ComutrieBri. iar italianul Sivori. 4. Astfel de haine se aduceau uneori 5i fkute gata din acest postav. 2.16. (>lier~hita importat 9 l1uc. pp.a'rgi~imsaSihiimEni g i de P B Vaba Sebc~ului. cit g i importuI aceluia+i postav din strgin5tates..l e a .Pn privilegiul lui Stibor' 5i In tratatele incheiate de Tara Roaneascg cu Brayowl. deoarece in statutul orqului Brqov din 6 martie 1577.. a I florin hucatata. Indastvia texdil2 die Bvofov. rezult: clar cB sub diferite forme.spune cg pgtura de mijloc poart5 fmbr5cgminte de I h Z si de carisca8. XI-. 10 gi urn. In larga productie de fesgtituri de ling a Bra~omIui. rnai ales in zona din sudul Transilvaniei. ' @ . p.utavulni cenuqiu iMorsrrc.1503. M u m 1 Bruckcnthal. legat de cre~terea oilor fn 11um2r mare8. Stancir~ldin. Cluj. 195ti. similar5 cu cea a Bra~owlui. 017). XI'. Indt4stvia texdifri d i x B~vrssov. . E MOIBUC.ituria cu producerca po. 8 C ~ R H E LI R ~ M I E . nr. psutul jucase de vreme indelungatg un rol important iu vista acestora. beneficiau in activitatea lor de faptul cii se gzseau intr-o zonz in care rneqte9uguI ps5hrilor de ling era traditional. la 19. 600. Un curteaxl a 1 lui Alexandm L%pu$nean~t purta mantie de carnie albg5.1566 (HURMUZAKI. 1944..a r sposi capacitatea de rnuncg folosind iobagi (este vorba de romhii care lucreaz5 pustavurile comune).

logof5tul obtine la 23 aprilie 1448 o torc5toxie de la . situate pe cursul unui ziu sau la maid unni iaz. h X u i g a ~ i a . X V I .c du v ~ l s ? ~ ~snt?br?atbu7e~at gave. Mitropolia de Snceava. ale inarilor latifmdiaz-igi. a I b $ d w . Dar docnmentele amintesc fi-ccvent. . din 13. ~ :{I . X I V . I. cu r l ~ u d aripi lungi. X I V . eite.l51. 201-202. Rucurqti. Pivele in originalele slave sht denmite nman% sau ~ 8 r r a PireIe s=u$tezele s k t i u s t a ~ a f i spe.. Tn 1eg~tur8 aceasta. . pe proprietztile feudalilor. slut rnen$ionate algturi de mori ~i pivelep. 54-58.op.Cmrcanne rla 6b~rapc1iar2aI<urnisa Ira HBYHMTT: 1 ~ ~ n 1 LXXX". 11. din fl. . sec. .$ma 1 1 T ~ I a ~ i n ' r ~ o a 1i T e r m e n ~ ~ l . -a PP. .II.. Mo!dova. pp.ill afar2 de torc5toria ainintitii8. $tefZnivb iiit%rt+tc m%n&tirii T Tazlgu un s a t P l o l q t i pe 'l'rotu$. defineqte a pies5 de part ferninin5 din zona central5 a Bul~nrlei din m n n l i i ILodope. pp. sec. ihcg din secolt~la1 XV-lea. .mza. Cu slar5 sfnt numite HicpCTntrJrO. 338-330. -fn afar5 de postqvtd denumit sin Moldova . . pp.fi'. 4rH -41 I .sucman" sau .efircrarka linii s-a dexvoltat dc timpuriu 5i . care au rolul de a fnrlesi postFlrul o de linlt . 219-261. intr-un caz. 112-11 3 . atktllnd fn spate dc la unlcri.3 1 7 . D. ill afar2i de pive. pp. XTV-XT7. Atestarea documentar5 a unor torcgtorii de li115.l>li8. I. 229-230.in Moldova. -- ?. pp.a ~ ~ x l n r ~i pivelor. una este dat# la 29 imiembrie 1443 m5uZstirii Moldovi$a. 1 3 4 ~ 1 3 5 ) .sottJ~rna$z':.. vezi APOLZAN. XI. . I. existku amle ateliere.. . vezi MIJATEV. (zbad~wz. 396-398. cTyrralrtn ryma. lo D. doc. ' Ihfdma. acest termen cN~. nfoldona. 294 -296..La vobe b ~ k g a ~ c . I . 228-229. la 12 aprilie 1458. produs in gospodhia @rZnineasciil. la 20. Prezensa unui numgr impor1 t Cant cie pive de stmlane4 san $eze este atestat5 docttmentar ill Moldova'.rcc. pp. 1 . rnai sus de Rorhinegti. .lfi. zbidcnz. pp.X V . 228-229. na. pp. . X V I . R . CanMbulwn h 1'laiskbi. f n orqul Baia existau dauK pive de bstitut sumane. orage. .. pe Zocul vechilor mori domilegti de la Baia" alteo~iastfel de torcaotii se gzseau pe wi domeniu feudal. pp. iar pe domcniul feudal care se intindea it1 Jinutul Co~wIuiului Prut.see. 1 5 8 1 1 59) . fi~tr-ohotgmieie din am11 1473 se vorbcgtc despre . i?ortd +k i#chtstria casnpcd tdxtilt? TIT M#w#ks' A p u s m i .cu inori ~i cu gtesre". Ibi&nz. ~i ~tezele.~tezclc u $i cu gtrletc" (*bidem. T h i d o ~ z . pp.suman" rste folosit nzi curent p m h haitra Iucr:~Cidirr acest material.Petrti voievod. folosind forp apei p e n h a pune In mi~care serie de ciocme.IT.1X.l401. RoIul piuirittrlui este important pentru calitatea i postavului. . r h c r o i t l la plept ~i prfnsd cu nost~!ri. vezi IEREMIE. este o ruchie lungti ~i strhsn in talie. 2213-230.3. far in JBuntii Apuseni stem. Ele sint mentionate pe dbmeniile feudale sail in o r q e . la 15. 321.1545. 1950. p. pp. iar a doua este dobPudiG la 23 aprilie 1448 de Mihu logoi5tr11.. 294-296. X V I . Cernat Ploscarul &tines de asenleilea pive pe de sumane impreung cu ~nori.. I ~ o b o u l " ' t r a n ~ i l v ~ e$in a mai rnr prnttn posta~ul propriu-zk.. yp. t o t atit de nwleroase ca $i morile. 17. IT. vezi q i p.R.iruiegte m5nLqtirii Slatinx satul TrusQti cu pive (Ibidenz. c i t . chiar pe o proprietate @rZntneasc5..- .prirne~te la $tede fan al 11-lea dous pix-e rnai jos de tirgul Roinan7..IX.suman". T. sec. aSa cum este aceea mentionat5 intr-un docunzent dill 15 iulie 1448. fntr-o coqfirmare datZ de Stefan cel Mare d t r e rnitropolitul Sucevei.Pfe.T. odati cu torcgtoriile8. Ele apar pe proprietg5i de importan@ mai redusz clecit acelea.l(. . schimnbfndu-i m totul aspectul g i rezistenta .I. din a ckei venit priiue7te jurnztate C e n ~ a PloscarulY. 8 ibidem. . pp.istirii TazlSu o serie cle sate cu nir)rile de Ica Stolnici $i Bistrifu $i c . ehadcna sec. - - .I. hi zona Sibiului aceste instnca htii se numesc pive. grzitoare pentru a demonstra r 3 s p h d b ~ a acestui rne$xpg it1 Noldova 3 seculul al XV-lea: Sint arnintite torcstorii qi in. X L J .XIL.5.X V . ilrtocnlai ca de gi .. 87-01. D .R. Alexaudru Ir8puyieomi d.. a satului EvIih?iie$ti. irnprenng cu venitul a trei mori5. ca $i . extras din . de exemplu Mihu u . .ICobdoua. 1944. i n t 8 r i ~ e elui Petru Rarq din 3 7. X Y I . .fArd nriueci. > . sec. I . . Stefan d5rtruiegte min-n. pp. pp. Sofia. sec. dot.nrar~. i ciale.1462.

.

I 1 a 4 Ibldcm. -.iooa la 1822 la Hanul lui Manucb. satin) fu11ct. la 1766. . . Despre o adevgratg manufactur& a postavului se poate vorbi ins5 abia in secdul al XVIII-leaG. I. ca gi din privilegiile comerciale rezultZ clar cg producfia T &2 Rom&iie$i gi a Molclovei nu satisfscea pe deplin nevoile locale.i de postav din $ara noasMr. Ib. fiind atestati in documentele de vitlzare a unor pr5trSlii sau I& de casaO. Se lucra aici postav pmtru slujitorii 9 oastea curpi..-. . in anii 1685 g i 1686j. c?t gi p h tirgoveti. -. adicg in cei~trul rne~te$ug%resc comercia: a: 5i Bucureqtilor. Din aceste sbfe se trimiteau uneori gi daruri Portii aetomane..clnd in timpul lui Grigore Ghica se fntemeiaz. fn aceea~iv m e . p.cinci bucg$. . >- . Wi din documente. . 88. iar lina este dat5 din cSirnam domneasca. folosite ca briie la costuineIe boieregti ..*4 .ucrgtosii sint plgtiti cle la curte. 145. . --. . .-3 " I k. postgvarii gi abagiii sink mentimati 3i in B. patm ani mai tirziu.. tea. ..51. + . Grigore Ghica puten trimite unui prieten .-. fiind vorba de postavul Ecut l Pilipeni . d o m d a iutemeiazii o nous mnnufactur5 domueascg.+ 5i post&v4.. rnH* 5 t i e a Cozia este scutitH de 17m5 pelztru o serie de produse ca oi.. ssc.. . XJ. p.. . .---2 4 ... . . 0 fabric5 de postav apa$inind clucerului Radu Slgtineanu este intemeiapt$ n Tara Rornii1leasc2 E Aici se lucrau pe la nilul 1800 yaluri de Tarigrad (stambulgali).i . Tava Ro.. -- b + ... 132. p. . . 1. fier. . 4 ... -- - . . ltngg Iaqi ~i int5xinclu-le psintr-un firmau a1 Portii prir-ilegit11 acorclat.R.-. r .I. D. : .--- .&. . la 7 august 74.rrs$llsascd. Astfel.-< .. 89. fohsind rneqte5ugarii protestau$i f q i t i din Polonia La 1762. Postgvarii apar 113 hrisoave la Bticure$i.. porci. material1. u Ei erau gmpa$i pe .-... totu~i i me:= n cazuri c o n s t a k c !ji aceste F r i vindeau p t a v . . ti .7P-dYIV. 0 fabric3 de ghennesut~zri (m$tbicZ.. .. aducZlld tot postavari poloni Ia Chipereqti (Filipeuii Noi) .2 in Moldma o f abrica de poshv .- = r .Ulifa Mare"... . I b i B ~ m p.&m. --.

IV.?oMwq#i c(f Avdgalirl QRATIAWU. i n veacrrl al X1:lI. in . mai ales occidentalc. rng-ri 5i catifele importate. pp. NISTOR. ATe. pp. pp.tt Jfeu iVuire. rolul g r n o v e d m la Curil~ Drandrii Ia secolde XIIT-. . pt1bli4es h l'occasion du X I I e congrts rlts sciences Eistoriqucs dc Vicnnc. IDEM. secolelc XIV-XF'I. LIA T X H R .vnl 1-11. 1953. iar acelca privind comertul bragovean3. dezn voltat in veacurile unn8toare. C ~ P I N A D e w e . aprilie-iunie. 105-116. Na~zdeEm d Wandel ile tlcr 3lofdaw bis t ~ . En-ti. pentru a cumpir~acereale. U. 223-302. . Eucarqti. Domnitorul.li si MoI&~ri i n a d~ jtlmrdiate a sec. XX. inrmnrie-msrtie. atit din Occident cft $i din Orientul Apropiat. 3 ~~KOLESCU. I.qo@lp i ~ t e ~ k r p g u v h?~ V P ' P C U ~ U ~ iJ~ ral~dinesc(Istoria rorndnilor 111 cltipuri g i icoanc.ri ~ al XVT-lea. 19-14. 1912: ST. Comw!wl Tirii Rmw"ne. IDEM. 1937. slujitorii gi boierii rnZmn$i de la curte g i @tZuirne. Jahvhrrnderb. natura +i pro~-enien$a $er6t1zrilor impartate. Stndif. Sigl~i+n.2. 38-(i9. 1920.SATfIL!r. 11. marea boierirne detinztoare de sanguri inaIte. ~ T E T E ~ Ife!a#iib c~pdevcialeaftr TGrii c ~ . E d des I & . ILIESCU. 1911: IDEM. 79-119. Gotha. in ShPIiM. 191-236. cleml.YV. Istoria Camm/ttlwi Ronzdn~sc. anill G . Cwnfiati. Mai putin cunoscute au r h a s iwg. Chilia ~i Cetatea AlbP E secolele XIXI-XTV. annl li. 11. CATIFELELE SI MATASURILE ITALIENE TesHturile locale erau fdosite mai ales de tfrgove$ii sgrrrci. 1957. Die auswurtfp Hmde?shssirhu~gen dw wolda at^ ~dmtXKV-lYV wed X I J I JaItvi~wzdevt. 117-204. Cercetarea schimburilor realizate in finutul de la Dungrea de Jos. n chiar W t u r i l e pktmte in nt~rnarrelativ mare in patrimoniul Segiei dc art5 veche ToRGA. TI. pp. 'lluunrest. in& inainte de intemeierea staklor a pr~sin lmin. Stlcdii. TES~~. p. care se adnceat~aici. 1953. X V I I .5 importanp negowlui de pes5turi. Notes ser I'aptorb mwwtak n?svawitaedkv~~cret Byzance d'aprhs vprf suatws irakdztr dar XIVr! stlcke. vol. Revue du Sud-%t Ruro#en. 162. 1960. T. Xf'f ~i prima j?nrarItatf a sec. Nouvclle~ k dttlde* d'histoirc. pp. ual. micrct gi vitel. ca gi negustori~neaavutli a ora$elor purkau PnlbrEiciiininte din postav. SckimhL de J e f u w ' diutre Tars Rot~Bwemcdi Brapvrtl &pa p r i junsdta& a s ~ m l u l ~ i . 111). cuprind date bogate 2i stlgestive cu privire la volumul. Co*rr@u! T&'i R d v z q i i s i Moldpwi csr Brap w l . StudiiIe privitoare la comequl rnaritim scot In evident5 roluf oragelor Vicinn. 1968.TURLLE IMPORTATE. EnGI. 1. pp.~fovia Romdmise'. pfna i vremea din urmSi.f-lea.

castunrului. f rl sturliul introductiv desprc artefe decr,rative, la Incrarea priviarl pictura mural5 diti Moldova, I. D. Stef5nescu a semnalat cTteva dintre $es5tusile $strate la m5nWirile Noldovifa gi SecuS, iar uriele dintre acopriirnintele de rnruorilli~~t la de Putna an fost amintite de 0.Tafrali in 111crarea sa clcspre kzaurul n15nHstirii Putna4. ?n genere, acestea an atras atcngia cercetFitoxilor nurnai in m5sttra in care purtau a illscripfie de caracter istoric. Eaptul c5 at?t catifelele prownite din Italia, cit gi teszturile orieldale sint iAcutt: dill nigtase $i fir de argiilt aurit a clekrminat indelurlgata l o r existe~lpi. fncercind s l Intocmirn in cadrul acestci lucrgri catalogul tesilturilor de ~ r t k pro, x~enind din Italia qi din Orientul ,%propiat,din secalclc XTr-XVII, aflatc 31 targ, am ajuns la un nuni5r relativ bogat de w t u r i diferitc. fn m a r e lor mnjoritate. ele au fost la origine Eolosite pcntru imbrZc5rnlnte, fiind t r d o ~ r n a t culterior i n ~ U u r i impdobit biserica. Altele, destinate chiar de la incep~~t acopere morde stl mintele sau $5 orneze intcriorul bisericilor, au fost cupriils~ins; in catalogul anesg. dat fiind cii cle apar in costttrnele reprodtrse ill pictwile muralc gi miniaktzrile vremii. Pentru acelqi i ~ ~ o t iam cuprins in acest catalog gi catifelele carc au iolosit peiltru v, ornate bisericegti, dar se reggsesc 'Sn reprezentarcs cos tumelor dcrmnesti. Pentru a pi1tea determilla varietaten textilelor importate d i n Occident vi Orient, rolui prcponderent ink-o anltrnit8 eta@ a1 unora in raport cu alklc, valoarea ~i provenienta lor, ne-au stat la dispozitie patm cakgorii dc izx-oxre. f n primul rind materialele carc au fost foImite iu costumul local, pktrate Pi1 colecJiile niiInLstire-egti qi ale rnmeelor, apoi tesPturife dewoperite cu prilejul cescet5rifar arhctologice mai vechi satr mai recettte. Toate acestc izvoare nu fnst puse in IegZb~rZen ~nen$iunile crrprinse TII listeIe vamale sau 111 d i k r i t e inveltare, h i de zestre gi testamente.

a lCluzeului de art@ ~i f colecjiiie rn&nHstire$i2, esenliale ca dacumente pcntru istoriea n

-:;I
-.

sectin de nrt5 wche mni~nnemc8 hluzeul~~i artj, a1 Rtptthlicii Socinliste RornJnin se gdsesc n de un mlmEt ld circn 10 de lc&tori divere, i n q i n d din swwlul a1 XY-1- pin5 I m l ~ al SIX-len. re 30 n l d iu carh11 r1~~t7xului iudi din tremca Ini 41. Odobe$cu, din t c z a w l c Cele mai multc an fost a mhLstirqti. In afar5 de diferite acopera~nintc, r5lilnri rle tFmplfi gi vcyniute liiutgice r rhrccn~i colecu fie se pBstreazn an numHr de 50 de veqtuinte lloiereti intrr~idin nceeagi wenle. Wnclc mai recente, din secolele XVIII-XXX, prouin din colcctia hIuzeului untional dr art2 q i etnografir. ~tltrledin Iosta colectie E i i z n Brhtfnnu, iar cele rnai import:~uteprin veclrilnea lor, din .sccolclc XV-XTL-I dc I n n~.innst5rile Rfstrita pi Cozin, au fost recclrintitttlte in atrlicrnl Mt~ze~ilui Art5 a1 Repul~licIiSocialistc TIC Ronilnia h 1 ~ i l t i m i iciuci ani. hIul.le clilltrc arcstt r e ~ l i r l t ey i Ir8etriri at. ark; xu fost cal)rinse it1 catalogul alfitutat. Cele mai irnportnntc c o ~ t l t ~ n e tes3tliri an f i p r a t i expozitia de coli<~imer e la gi n E 13clgrd {septen~hrfe-octombrie 1969) ~i nucurc$i. Vpzi cntaIo~a1expuzitiei dc la Belgrad, n T 1 C O T . ~ s c r . Dvorshi fiorlijn Rw~rrlasjcod XT1' do XT'III TGRn, Ilrogrd~l, Ig(i9; Il>r;~f, Custrdvz!tl dtr cwvtf III TEiViEc ROTHBII~ X IST-XFI 111, Bucttregti, 1970. (SPC. * 0 hgata serie de catifele italienc w p3streclzi5 in tczannll nrfltristirii T'ntne. atiele. lnni putin numemse ~i caloroxw, se g w l Moldouftn gi Sucevj*. fn colectia Mn7m1lui Hrukentl~nl ~i a T$il,lirlL w a tecii Battl~?i'aneum crisEZ de asmetlea cntifcIc ~i tes5iuri itnlienc tlc fir de o demellitn mlriak, w b fornrri de ornntc litt~rgice (T'~'~TAsIAKu, J.ltor~n artri, I, pp, 4i.f - 455. fig. 143; pp, 94.5 - 9443, fig. 90s-snsl. 2 ~TEFANESCU,B I I W Y ~ ~MoZrkavip, pp. I G - 4 8 , el P pl. X-.XI. 4 'SATAFRAL~, # Y ~ S U Y byznqztrn dat movnstr're ds P o l a k ~ o , P n r l ~ , 1925, pp. 55 - 68, nr. D l - ?3, pI. 1-1 SXXC'III, catiFeIrle 'orogate cu fir s?nt considerate brodprii, p, 55; i F ( F ) L T I I J T ~ M lnulasbme~b~bv O ~ Z n ~ fi t r l e b v de alrtri diqe fimpwk h i Sle~'#!frrrccI ,\fcrw, flnrures9i. 105'3, p . 307. sc descrie astfel nmperF.mlntpl dc tetr~poddin 1501 din catiten r~enetlnn?i brqntg, , c h p u l omntncntnt cu motive r-qetale brodatem.

.-: I?: .,. . .-

-..~.

... ,

-.

,

0 ult.i& serie de rnijloace de informare o constituie-pichirilemurale, miniaturile, broderiile ctc. reprezeiltincl costum~tl,unde apar redate fidel un numb de tesilturi de import. Accstea ~ze-au servit htr-o la& m&mg qi la datarea celor p8strate: Legind toate m s t e iizvoare Entxr ele, se pot deosebi in secolele XV-XVII doui gn~pe priacipale de textile adnse din alte @xi: catifelele brqate produse in Italia, care clorning in tot curs111secolului al 33-lea 5;i 5.1 prima jumztate a celui urmgtor p i mritisurile cu fir , provenilld dill Orientul Apropiat (Asia Mi&, Persia, Sirin). h e s t e a din u r d $i fac nparilia sporadic in a doua jumztate a secolaIui a1 XV-lea f i d mai r&pii~dite3 veacurile umitoare, pin&l inceputul secmlului a1 =-lea. in n a fn aceeagi meme psgtrrrile aduse diri Italia continu5 s5 p g h n d 2 in& in mediul curfilor domneqti, f$ind cumpgrate direct sau prin intermediul n e g u ~ ~ t o r i l o r turci. nun~ai la Trcnrtia. fiz veacuI a1 XVITI-lea, mlitHsuriIe frnnceut de Lyon iau locul de celur. itaIiene. Cercctarea arhirvlor italienc cu ani fu urm; a dm Ia descoprirea registelor finute de notarii orap~luiGenuvn, in leg5ttuH CLI negulstorii italics;, care fjceau corneq in ora~eledir~bazinnl Mgrii Negrc hl secolele XTII-XIV1. Vicina', vestitul ora5 durGrean, a c h i l o c a l i z a ~ h c g n-a p t u t f i exact detesminatg, delinea. locuI principal, impm115 c Lycaqtomo (Chilia) ~i Mauroc&on (Cetatea Alhii). P porx e tulanc le corZbierilur italieni rnai apbpgreau ca puncte secundare Constant a, Nangalia gi CertiavodS" Cercetiiri gi clescoperiri recente Pn acest do~neniuntt lzrgit informatia legat2 dc PilsemnZtatttl'a econoizzicii a acestor orasc i etapa care a precedat n cottstituirea statelor feudale4.In& din acemiil p r i G etapz a orgnduirii feudale r o m i r r c ~ t ise intilnesc in orasele de Ea Dunirea de Jos mirfarile occidtrrtale af8tf1ri , dc cele hizhntilie qi orier~talc.
,'

1 BRATI A ~ A GIPS des nofaires CXnois k PCvn t-f dc C a m dc b fin clrt fveL+inrr siPclP {I 281 l290), , nnrrtcwt, 1927; IDEM, .Ww Noire, in lm. c i l . , pp. 36-R9. La 2 J , G U L L A N D , Ln corurs+oladaac~ inlddts d5Athansse PafviarcAa de Const#w#i~o+le(1389-3 293); (1304-1310); in MdEanges Ck, DaskZ, I, Paris, 1930, p. 132; LAURBNT, d m i n l a l a o ~ by-ra*bd.sla nu$ La bolrcbcs rlw Danube solrs :?dkLIV I I I Paliokogwe, In ..Re\uc llfstorique dn sud-est a~rop&cn':, 1945, XXLI, pp. 184-194; C~MPINA, cil. h lor;. cit, 1053, I, pp. 71)-119; ibidem, 1953, 11, pp. 391 -23fi. qb. at. P~FEWU-SP~WENL, 511 i t h a cnrbogmfiei pkZf la 1 6 0 0 , Rumrqti, 1938, I, pp. 70- 53. Rotmdnk ' l~mroperirilernonetnre cle n mate ill~portanf?i pentra Tfifelegerea vietii ecnnmtlice d~rn&eneTn etnpn' .sccnlclor XI X I I I , puse Pn vnlome i a h ~ t l i r e c m t c , confirm; iafmtnatia scrbi; ILI!X?.€U, Du~ere n i kapei,psrii ,,ad s a p wm Vici~tar", con~unicmdin 28.V.iDDI In Societaka dc NumismaticB RomAntng: IDEM, S ~ r r lay@r@rs byzartias et Ieur r.46 &ommiqsre au Bm-Dansche a u x X l I I -XIV' ssiPelts, mmun icare Fes din lR.XII.1963 la h i a t i a de studii bizantine: 0. ILIESCU. G . STMION. Lt g ~ u d rrisov de wm~raicss t linynfs des XTJJe nt X I T ~ E si?cbs, brozavi en 1)obrnudja St$fm#rioaa~e. ,,Note prelimlnaire, T Revue des n b t u t l t ~#nd-est currql4ennes", 3 904, 11, 1-2, pp. 217 -238: TLIESCU, L devniw hypovp'pldre d~ Z'E@hir# a 81g?nvti$t de NicBe, 111,,By~antinn.sltrzrica", 1066,XXVI. I,pp. 91-99; IDEM, hTokessur l'a$@~ ?a?aflmiqz t ~ I i-ut$tniil.wmt dr Ry r a ~ ~pp. 3 05-111 . D asemenen. r~s~ttrialele I c. e ceramice qi altc oliecte, Impreanii CII dc.wqwrire.'~ unor monnmentc ?it wee-4 zon5 dovedmc vfnta activz a wagelor situate in m d lhn5m rii dc Jos din setolal aI I;-lea p h i I n sfirgitnl wmInlui nl XTV-lea, dreia t i punc cnptit cuccrirea turceascfi. Cele rnai mr1lt.e clintrc :%yezsriau foot ruinate, m ~ c l edisparind total, iar altele fiind ar111se la r~ivehrlrlnur snte. PR n c e a t ~ etapd (secolele X - X X V ) , aga cum reiese din iiiaterialele recente, I~izatlful a jnrnt nn rol esenfial T viatttn culturali ?I nrtistic5 n arestci zone: vezi CORINA NICOLESCU,J s f r ~ r l f n ale +eln fiilor ~ttllurnlp Bi:a-an(:#ll Dundrea rlc Jos in secoble ,Y-XIY, cu a in S I M I : ~ ~19lj2, V, pp. d -5s. ,

-

-

-

Posta+urile, miit~sdle, bumbarul ~i inul sint produsefe negotiate aici de repre7mtantii matilor negustori din Flatenpi gi Gentlva. La sfirqitul secolului a1 XIXI-lea ~i Tn veacul urmgtor, de cPnd dateax5 cele rnai vechi qtiri despre comeeul genovess la gurile DunZrii, roluI negustorilor italieni este cn mult mai important 3 raport n cu veacurile urmiitoare pentru considerente locale, cle ordin istoric. Productia iridigei15 de pinzetusi ~i postamri este redus5 la o i~~deletnieire casnicit, dezvoltindu-se ca m e p g o w e s c , abia in veacul a1 XfV-lea. Din cauza 6tarilor, drumurile de uscat nu ssint inc& deschise marfurilor din Flandra qi din oraple hanseatice, situa$ie care se modific; bl a doua jurniltate a ~ecoluluia1 XIV-lea, dupG afirrnarea F&ilar r o d n e ca state independente. fn v e m 1 urmgtor, reIafiile comerciaIe pe uscat se ii~tensificg,iar negufgtorii romlni iau parte activg la viafa economicg, incerclud sg rnliiture treptat concuren$a stding. La aceasta se rnai adaug5 faptul tranisformkii M5rii Negre iatr-un lac turcesc gi diminulrii beptate a rolului segustorirnii italiene in vista economic8 a Europei orientale. Cele mai vechi +i rnai bogate gtiri despre comerpd genovez, datrnd dill anul 1281, s-au pktrat ih legzturii cu WIturile a d u ~a Vicina. Diu registml tranzacl tiilor fncheinte de negustorii genovezi in luna iuIie 1%1, finut de notarul: Gabriele di Predono din Pera, se pot stabili natura ~i volumul @sCiturilor aduse din Italia l gurile Dwkiil. Din pihate, c a l d e l e fkute reprezinG doas o m i d parte din a volt~mul total a1 acestui corncrt, fiind vorha doar rIe actele i~~registrate un de s h u r notar din Pera intr-o singurg l d a unui an. Din treizeci gi unu de acte inregistrate de Gabricle di Predono, zecc au ca obiect postaxul lombard, iar printre expeditorii de postav, in luna iulic 1281, figureaz5 Llotrato di Donati, care aduce la Vicina circa 1 000 de suluri de postav PtlCr-o 1 ~ ~ fn ~ . de stofele lombarde, 5 afar2 negutstorii italieni impoftau aiui tedturi flamande qi rn2Eisusi orientale. 01 optzeci de ani rnai tirziu, art notar genovez, Antonio di PodenzoEo, a 13sat urr registru similar cu accla a1 1ui Gabriele di Predono, privind cnnlerful cu Lycostomo (Chilia) in& 25 octombrie 1360 ~i 9 iunie 1361. fn o ~ q u lChilia se n e g o c i d exact acelea$ r n h f u r i locale - Pndeosebi cerealefe, ceara, mierea, ca la Vieina b\ secolul precedent. Volurriul acesttli comer$ estc considcrabil de mare, reprezentind 1 000 de hiperperi de aur nwnai peatru luniIe martie-mais, ceea ce friseamnii in 0 acelqi timp o treime din venitul anual a1 vamei bizantine dr la Constantinopol. Acecagi s u m j este ceruta ca tribut de Musad I Xmperiului bizantin la 1379. E de
l ~ [ M P I N A op. cdt,, i h c . t i t , , p. l 9 8 , not& 2 ; se foce nnnliza, h cantitfit1 yi in bani, x mbfuri, n lor aduse l ~ e c o l u l XIIL-lea In gutile Dungrii, P raport cu reamrile urm8to:tre. Dln acelagi rturliu a a1 n rezultii cii aici se s t a h i l i 6 cblnt ltcmporar sau dcfinitiv, renind din Pcra snu chiar din Itirlia, unii ncputmi i n i n . C n Isateleone .,dc VicEna*, un 'l'omasino di Camarino din An-. tlei lomitor a1 \'icinei, xau un (>addnlfo de Quarto din Perm apnr i q i s t r u l tranaact.iilor, hclleiat In fun:^ iulie a annn lui 1281, tinut do notnrul genavee Gabricle di Predo~~o Pera. clin Ib&r, pp. 214-215: acest calcul este f*~t pr baza daklvr wzultate din q i s t r u l lni Gahiele di Predona, care sint considerate a rcprmenta dmr a zerea partc din volnmnl red sl com+alui itslian la Vicina, I~tescu, Xo&s szsv I'a$wt vowuuift a c vu.arrilaa'Ilem~enl Byaawe, pp. 105-11G: registml a f a t a ds degmperit I Arhivele de atat din Genova. n

i

i

'

.

.

.

.

.

.

Stefan cel Marc qi fit11 s l u Bogdan a1 111-lea au b h i a soli Ia Venetia ca s i le aducil teraturi scumpe. dar nu a hcetat total. 180. sint men~ionate qi o serie de obi& de imbrgciiminte. 35G-357.brocart de aux.. XV X V I f I ) P P $n. Pelw Cercel. p. cit. care se imbrzcau cu multH str$l~cire"~. pp. pahare. 85). m . 1949. l Aiwna. Gaspar Mazza. IX. pin5 la mare. pe calea ocoliG a Ragusei. Uneori domnitorii trimit soliiIe lor in marele oraq a1 Italiei cn misizlni diplomatice. icoa~s. fa ueacul urmgtor slnt rnen$ionati ca negustori Iocalnici Pascal ~i Ioail de Marini Pofi. fu unele cazuri. negustorii dill Tars Rorndneasc. se aduceau cantitgli masi de stofe apusene. Aceste &uri a luau calea uscatufui prin Serbia ~i DaEmaSia saa erau transportate pe corgbii. - . a PASW. culolri B m m . mEit3swi gi brocartt~ri. postawile de toate felurile ~i de h a t e culorile. ajttngeau i apoi la ~ k o n a Iu schimbul acestor produse se aduceau din Italia. medicul lui p. unde acestea cuinpgr2i insir g i brocarturi sau podoabc prc$base4.A N A ~ S C U(GKECU). Tomaso gi Giacomo Alberti..?dT. 2n unele cazuri stabilindu-se aici. pp.a' vtaganza~ti. La 1469. h secolele XVI-XVII.Studii". mai ales din Italia.1600. Tara Rom$neascg gi Italian. Un raguzan. Ei cumpgrau printre altele . 105-124. 45-46). pp.ii cumpgrau mgrfuri direct de la Venetia. negu$:itorii italietzi dill Rngusn. Rela#iibe Tdrii RorndntyH gd ale Mokiovez cu Raguxa (set... p. p. 203). I o R ~ Swhori de n p s f o r i . I. N r a m . se judeca la Bucuregti u11 litigiu intre un neestor italian Gaspar. un veac in. pp. pp. Dnp5 cnoerirea Constanthpolulai de catre turci. 93-120.. condifiile acordurilor cornerciale fiind disqtate prin inkrmediul bnililor de la Constantisopole. iar. fgceau comer$ cu blgnuri h t r e Kusia. qi anlame catifeaua neagrz. adwe domnului lnkfuri dt la k-eie~~etia (IOKOA. de ~ c prin Constantinopol qi Varna. In loc. pe D d r e . . VEII. H~mdcbsbeaLhw~gen. venit aici in solie. pieile dc leopard.. h'eagoe Hasarab. FR. I n scutirea de varnd pentru niqte marfuri curnpgrate pentru Mihai Viteazuf l . catifelele gi miitkurile se aduc mai ales de la Venetia. Doi veniti In timpul lui Pztru Cercel gi stabititi In p a r ~ ~ o r n ~ n e a s c g . Nicoresi e t ~ . 11958. prln care p c n b Mlbi Yittazul (RURMUZAKI.. 201. V P . ca ~i fa trecut. Venetia dsline unicul centru italiau legat de #rile romlne prin Ragusaz sau pe -lea .PALL. h . fn a c e a h nouh etapa a corner+lui italiaa. 257. in Chilia ca g i ia ~ i c l n ach aproape . ?n afar&de ssbii turcegti. un brapvean gi patru grecil. comerpl italian gi-a restrhs simGhr volumul . umg.n veacul a1 XVXI-lea f relatiile cu Veizetia contin&. G 9 .. fn secolele X V ~i XTil sint cunoscuti cifiva negustori italieni care au ixcut pentru afaceri in @rile r o h .folosite pcntru vegmintele bzrbatilor g i fe rneilor de seam&.stofe dc l i d . LEHR. 25-30. de v a d mHdurilc cumpatate 9 Hoth'1rea m a h I u i vene$ian din 68.Pevirta arhieelor'. HVRMUzAKI. ~ . woliL5 a intermediarilor turci de la Istanbul. mfitnse gE giurme pentru d e " (. . 115. pp. Isfo~amlrmdnilor fn chipuri $i . ciE. < presu$us c& $ schimbui acestor mgrfuri locale. Sivoti relateazii c5 in vremea lui Petm k c e l se 4ximitxarr din Tara ~orngneak-5piei de bou ~i cearI.ReLtidI~~omsrciabdintre Irvasoueni . op. Nicolae Piroga.ArhivaM Iagi. . Rela#iSIu crr Brayml.

it1 .centre ccorncrciale ~arji.Socialirrtc Roylnia. 1 In inskuc$iunile din 24. V f 3. el wta ~ccfiiEor floustrs avgintdrdl. C F ~ . m cantitAfi de m3rfuri plecau din Moldova. i uneori negotiate chiar direct de domnitori. Tara RornAn~ascg iiztebif i leggtwile cu ' Venef ia: d Constantin Brincoveanu a d h i t MgrGstirii h t r .u n b r n n o spleudidii f d t u r g de atlr cu pietre pretioase ~i perk. T.. Pais.Bucuregti. u11 negustor vene$im. . IDEM. 417. greci.I. clt ~i ceE rnaritim ocolit. Moldov~folosea pcntrn negotal cu Venefia atit drrunul de uscat prin Trrulsilvania. 1. 25 mai. . . pp.. p. pp. 179. . ( H ~ M U Z A K I . 278-283.1 cT ~eptembre 3970.t. Cswn despve puov#*imia. 0 serie de obiecte de arginaie d2iruit. catifclc.8 Naccoln Ra~sa'8. t i t . Ungaria qi Austria.ultima -treimc a secolului a1 XVIf -lea. ~ e n e t i ah&& este i?teresatii. 1925. fn .. Acei lagi proces se petrece vi in Moldova. Ls voyage d. curri este cmul Ini Alexandru U p q neanu. p. damac. nr.1629 t r h i s e dc Ia Vene$ia hailului din Constantinopol. Itadtt Vorlg. 209.2 584.1. Petru Schiopul scrie bailului Venefiei d q r e nedreptatea f Beat&u n i ~l&plstos moldovean Sirneon. cenr5. A~If'-XI~. :' HURMUZAKI. 09. . 1867.in mrne4ul p ram Rom$neasc5. BMS*.e rn8nktirilor Cotroceni. VXXI. cil. sirbi etca6. RrginbBriu hic6 ~ s ircligfoasd tn T&ks Rmt&na (sac. druia ii cornunic5 condijiile pl&fii pentru vitele trimise fn a f a 6 de plata in galbeni cnra$i. htr-o compozifk aamiqtind covoarele de mggciune.425). clicn I5 000a 20 000. IOB-107. m . I . 88-89. cei caw vor veni in stah1 lTene{Ian Tor f i bine tratati q i 111. fig. Iosif de Fmncisci. p 106. Pnt~l Strasburg. fiintl displisg sfi xcortlc o serie cle nvanlnje negustoriIor rorn8ni1. 131. vor m5ri nvantajele ~h acest comeq.: . in a1 cgrqr decor sirlt dispuse elernente de Rena~tere tirzie. 280. 1 874.CBOAWEANU. este privith Eaorrbil propunerea nonlui domn de s face con%k$ cu c a .M&la. Tdsors ds l'ard nwcies ala Rotrmmit.rle$ia qi 3 secolele XVX-XVI16. J . Petit Palilnia.' n IV: pp. . . I .Max36# ( l R 8 3 ) . pp.M Mo.tonte h u r i f e qi pieple ~ragulaf wall pline de atirfnri scnmpe. rDsM. penttu curteR. unde comeq-ul de vite gi war5 se continu8 cu T. Itf fierile pnrtPnd a&+ aumir. turri {i ssfrhi e (. NIGULESCU.. fig. I I I . Surpatele ~i Cornana. dc paharnical +rbari Cantacuzillo poart2i marca unui rne~tervene$iana. 311. g. Alteori. IV.. r o m h i . CgIfitorii care au strhbgtut farile rornke irl aceastg vreme snbfiiiazg pfezknta nlh-ftirilor qi n negustorilor itzrlieni fn pieple: principalelor . 9. .Arhivn pentrtl iilologie q i istnrie". turci. p.Columnftlif Traian". 448. De altfel. La fel n o t e d t Nfccolo Barsi ila Laccn.s 7 . Dintr-1111 Lernn. VIX1.din Lfo1dova w w a n l 'r-'en+n vite. ps5turi. in sehimb. D h m c l t k incddfa d e s p r ~ Rowdaaa. Avind n acordul dogelui. pp. . 1 3 0 . nr. ca 85 ctmpene in s c h i d ~ ln?irhrl italienegti n'eccsare carfit domne~ti@ S A W I J . nobeazit: .lSR%. vezi GIURESCU. negustorii erau sus$in~z$i domn. prin Istanbul.wgss I'tcola #ou!nains e d de Franm". p care l expuses&i spre rinzare italieni.etc. p. fig. 2. p. piei pi altele. i 1 1.+. xomfini. Codex Bstldiaus. 238): LBm. P B C M I . la 1560 AIexandm Liptipeanu i n t r i in tratative cu. fiind obligstfi sg adw& mzrfuri de senetiene de lux. piei de anhiale $I ceari. ' 1 4 Toate ac&e obiecte B pHstreazb P colectk Rluzeului de art& nl Republicii . 204. 1.Bncrliqti. oQ. dc picltusg - . e n La 1632. + I 1 1 . Ojf. aducindu-se.' 1n'.alzturi de greci. HI. p. care trimitea in Italia un vss h e a t eu 12 000 de piei de animle... w z i tratntivelc m e at1 m a t . 30-31. 8 SP. n FOG. Ttrgovi$e e k . sernn&tg de artiutul venetian Geralaino Ca~~ipagnani~. Blaj. se cer in schimb diferite feluri de $esi?tnri ptetionse : carmasiu.X. postav etca7. 1911. 154-158. 314-315. . in eilumerarea ~naterialelosdin care 'sint confecfionatevgmintele domnilor 7i ale boierimii spar incg free\-e~it stofele italienc. Dverele de catifea cu fir.. pe~itmicoana Maicii Domnulzfi. erau cornandate probabil tot la ~ e n e f i ~ .. dlndul-i-se migurarea c l er. 488-491. . u p . in loc. m. 171-173. vizitind ora$nl Bnc-ti. 17ng gi alte mbrturi. atlas. dl. ~ rCantacuzini Lyi aduckau'luch~ri ~o ii r1e art5 de la Venetia.

@ol*sin$ informnfiib 'scriie- chre' privcsc telatiile cotncrciale 'alc ~5riiorrom$ne

cu Italia, c o z ~ s t a t h sfisgitul secdlului a1 XIII-lea qi veacul urrngtor reprezint2 'ci cea mai acthi etapg a nego$ului de shfe,' pi115la c5derea Comtantinopolului ~i
a-brayelor M k i i Negre sub turci. Bschiderea in secolul a1 XTV-lea a cgilor CQrnerciale de uscat cleterinin5 Pnflorirea cconomicH a o x a ~ l o rdin sudu I TransiI vaniei Bragovul rji Sibiul- ca punck eseutiale in colllel-in1 Zuropei centrale p i vesticc cu Orientul Ap~opiat.0 serie de tes5turi dill Ttalia incep sg fie aduse A-I @rile romlne ~i pe acrast5 cale. fn privilegiul dill 1431, dat de Dan a1 II-lea brapvenilorl, in afar5 de stdele flarnande, germane ~i boeme, este illtrodus ,,pas*tam1Irincesc" adicB italian. fn registn~lde vam5 a1 Brasovului, dill anul 1503, s h t men.t;iona'ce postavurile de Bclgamn $3 de Verona, care se virideau cu bucata, la -pre$uri ridicate fat5 de PsPturile locale? Mai tjreiu, abia la 1542, in com e w 1 pe ascat, prin Transilsania, postavul italian apare tot mai rar, adus de la Berg~rno,~ deoarecc corne3uI negustorilor bra;.ot*ei~i este m'ai strins legat de orqele TSutopei cel~trale de produseIe Tgrgor de J 0s. f n afar5 de $cs5turilc aduse gi din centre cle p r o v e ~ l i c nc~~noscute, ~ documei~tarnlai apar o serie de rnatcrialc, care d l q I deilumirea lor sint tot de provenien* italiang. &a sht diferitele vari ante ale postavulni rev, denumit ?n itvoarele roinkeqti ,,corcirlat4', sat1 ,,ciorc3r1rla-tW4 (este vorba de ,,scarta&o", ,,sch-nrlacbt" sau ,,i c a ~ l a l e " ~ , care apate printre mzrfurile brqovene vindute Pn -tSrile rom&neMG ,,c$rw$xi.tausau ,,purpuritt", , ,,drappi d'oro" sau ,,o loscricw,m", ,,carnocat" (camocattu) , ,,camelot" (carnolo tto) Uncle dintre aceste $ d i m t i scnmpe, la origine de prot-enienf.5 oricntalj, f igureas pri~~tre ,,rnZrfnriFe t5tkG;Ei"fiittd aduse direct din Osiei~t,altele emu ins2 imitatii italie~re, ficute nlai ales la 'lrenetia. AccastEi trccerc in revistg a ~tirilor,pe care izvoarele srrise 1e pot oferi 4n 1cgF~'cu~i circulafia stofclor italiene in tiirile romlne 311 secu celele XIII-XVII, se Ieagg direct de realitatea pe care Q ogIindesc documellttle de arts, Ficturile muralc, miniatusile +i broderiile mpre~xntind portretele drmahrilor i costnm de ceremonie redall aspectul stofelor pomenite in izvoarcl~smisc. Atit n

-

-

.

BWDAN, UP. 6 ' . pp. 32-35. 81. "~VOLESCU. 09. cil.. p. 151 ; h reglstrul din 1505 apur m f t o a ~ c l e postat-uri Italiene: postav de B q a m o 1 b ~ ~ c a t i l = de nspri; postat*dc Verona 2U de bncgti = 1 250 de aspri; p ~ ~ de Verona 300 t a ~ 2 budfi = 425 de asprf; p s t a v de I'erona 86 de hnciifi a 300 de nspri = 25 XOO dc aspri: p t a v italiau nmpecificat 3 buciiti a 1 5UO dc upri = 4 500 de nspri. 3 In anul 1542 se importau de la 13crgmo 9 toll valorinil 200 de sspri gi ,,riocfrlat+'i vnloarc de n 1 YDO aspri (&IANOESCU,OF. cll. p. 153). "rntr~ obiectele cle frubrkSmh€e alc b o h l u i Duca din Greci fugit i Trmsi Ivnt~Eaill 1462- 1463 n apar qi 4ase coti $ jnm5tate de docFrlatU (-AN, o p . czl., pp. 297-298). Ecarlaft, tm tip rle poatav de l h 6 spreciat, vopsit cn c b i z ; I n orighe a fost nnmai rogn, npoi dcnamirea s-a extins gi arnlprn postavurilot de alte rmlori; vezi ENLART, ~IftalaweE, 111, p. 7; N . LELOIR, Dicfwnnnirc du costurn I $ de w accessodves des A m e ~ des dboffis des origiaes b tros jouvs, Varltes s 85 Sine), 1961, ed. 11, p. 138, Ecarlate, la origlne cuvhtul a 'Insenmat culoarea rqlr obfinuta din folosires c h i z n I d san coceailiei. a p i itia extlns l orice stof% de ling de calhte superimr?t vi irumnomZ. a Cind era vopsiE h mjn se nnmea h i a l e vwmcil. Tn ~ 1 xl XIV-len a existat LcarlaCs aIb gi a p i u ~ vade. X a i tlrzla, termet~uIgi-a r&r?n8 din m u contintitul numai la stofi q i e . %fANOtESCU, 09. cib., :pp. 1 5 3 - 2 5 5 .

'

I

Pig. 1. Cat& Italians similarii cn c a fnlosit; la curtca lu1 dtefan csl Mare. netaIiu dintr-un ve$mtnt liturgic pKatrat la illurelll Brukenthal din Sibiu. SccoIul al XV-lea.

I

bra\%$' etc., rnantja de tipul granatei bizantine, caftanele doamnelor gi copiilor slnt d i n catifele florentine sau veneiiene (fig. 4 5 ) . Sendrea, ctitorul de la Dolheqtii Maria, lugofitut T5utu 3 biserica din EiIinqti8 Luca Arbore qi familia sa in biserica Arbom4 n %art5 bogate caftane din catifele italiene. Mantia Mariei de Mangop, reprodus& l portretul brodat de la Putna, este fhcut5 dinti-o $es5turg italian5 decorat2 cu a -palmete Eobate, lncadrtnd un fruct de rodie5 {fig. 6); din zcicelqi grup este qi nlantia rrprezentats in portretul lui $Man cel Blare din rnanuscrisuI de la H~lrnor*.In pic-

I

-

I
I

inscrise ~aruak'e mari qt pPme de anghinare. Mati~wl rcgiraqtc ~ l Irbg~ueutcic costurn dirt cuIcr?itl sc e de =an istirigor Pntrtn +i llotdorifo. Ibirlc~jr, pl. 43; la Dol)rnl.jt, $tcfx11 cel ~ ~ R TgiC ffii sSi pvart& ~ m n x t i cntifca r1ecorat:i crr dc rrpji care sc itrlllind descriir~rl motive mari it1 for1115 iit: inirtlil. I11 care se i ~ ~ s c r liructc rlc rodie ei il =cji dc stil ntusltlman. Clttifcaua sc Pticarlrenzi In tip111 reuctiau ; vczi FLEMMING, Uas 'I'crtilwe~.B. ti. 7,. fmglllmt inmrEit de l ii~rcputalsecolnlni sl IYT-lea, afl:~tin Rllueul dc art6 11ecomtiv:f un a <in llrewla. ~TEFANESCU, ,V'o~valf#s rechsrcftes, PI. 1 0 , nll~nm: ~notivr de 1)rtlcnrt it:alinn de pe 1 ~ e ~ m 3 n t lc siiii I parte ?terse, dntn fiind &taren de coilservarc n p f c t ~ ~ r i i . n a 3lntiveL de pc fesHtutn vqnintelor se c5cl mai clar in portrututl stcici lwgof5tului '1'5ut11. * IDEM. Bttcmins e i iI-Totdmi, pl. LSII, alljun~. j STEFWESCU, o p . c i t . , pE. XIX, I, album; GABRIEL~ , ~ ~ L L E T . R?orEarics ~ ~ E ~ # ~ I I M de style h y a n r ~ l i ~ , Ps + t album, Paris, 1930-1947, pl. CLXXI, p p . 80-81 , cornpara cntifeaua din c a r e ' e s k f.5ccnt cnfm ai - a u l Mariei dc JInngop cu cliferitr alte bmcarturi sinlilare din colectiile strlinc snxt rcprmlurie in taljlu?tile italienc. ' XORGA, np. cit., pI. 18; manuscrisul {lace partc azi din coIeqia 11rfin5ststiriiIJuina. Exemplar, binil, , la PLEMM~NG, c i t . , tf. 70, 2-8. o$.
si3t

i

!
I

I
1

' =
37

. . .

6 3 ) . c i t . g l .veZw~scou$d"). 73). Radu Faisie in OF. 45). -tav. pl. IORGA. Eeagoe Basarah fn pictura de In Argeg (ibidem. pl. (TOROA. ibidem. pl. Suceava). 8). Catifea italiang. 5 0 ) . reprodus fn pictura rngngsf irii Voronet {jud. Rlaicu rlilr bolnita Coziei (catifea cu deror ~ n j m n de fIori drontate pe suprafatst 9siIturii. sit.Pig. pl. se reggsqte Intr-o catlfea florentina din Rluzeul Brukentlial ~i Muzenl de art: dccorativg de la Paris (SANTANGELO. @.. Catifelele senetiene de tipul celor potrate la Putna apar i tabloul votiv n de la Snagov (ihidadem. sub raportul tehnicii ~i a ornamenta$i@i. asernhln8toare ca compozi$ie generals cu cea de pe caftanuI xlba~trude la Ristrip. 84) etc. pl. caracteristice lnai ales cFctre mijlocul qi In a dona jumYtate a secoln. 58. repictat fn secolul a1 XIX-lea. fntre catiklele pzstrate ?n colectiile mgnlstirii Pu'tna. . LSpqneanu dc q i familia sa (IOROA. Mwzetrl Brukenthal qi Biblioteca B~tthyAneuimdin Alba Iulia. poartg veqminte de brocart venetian (Ikbedem. a1 q i ?n costunml lui Marcu en pictnra de la Argee. 55. c t l .. Slexandru L%pupemaqi fiii s g i intr-o pich~r5de la M~inteleAthos. (ibidem. pl. pl.. Damtiitorii ~i boierli din Moldova gi Tara Rom&ascZ in secolul al XVI-lea sint reprezenta$i in costunie fiicute din rn$t&~ri vene+iene"fig. tav. fes8turi mai tlrzii in care apar motive heralI dice. boInifa Coziei'(catifea decorati cu rin vrej sinuos. Slatinn. 58-60) sfnt inc-egmbtali ?nmantii de catifea italiang. . cit. Detalia'din vesm~ntui lui 7tefan cel Mare. 56). Sucevita +i in Muzeul de artg. care prjndc rozete mwi cu fructr de rodje. 61).'se pot distinge mai multe ggrupe. 69-70). portretele dc l a Hurezi (ibidem. sflntii sint 3nve$miuta$i $11 costume de crdidg liizanting din catifele italiene (fig. Sffqitul secolului a1 XV-lea. turile murale din biserica Arbore. acelqi tip de catifea t cu rnotlve rnsrunte. Petm Rareg intr-o picturii de la Muntele Athos (ehidewa. Gle l mai multe. 48). cit. in tahloul v o t i ~ In. s b t bro~atecu fir de argilit aurit. mai ales coroane fmbinate cu frunze de a c a n t sat1 motive florale m h n t e . op. p. se regbesc In nenum5ratele portretc din secolul a1 XVII-lea: RIihai Tumitr~ldin biserita D'omeasc2 de la Tirgoviqte (ibidem. 38. xl cirei dcsen 09. .ul~ii XTI-lea. 2. 68). pl. 7). dill catifele tunse (. pl. bioldovita. exemplar similar p&trnt in Italia (SANTANGELO. pl 4 9 ) . . tunicile pustate dt Petru Cercel $i Mihai Viteanrl in portretele de l up a C51uiv sint tot italiene.

. Detaliu din vegmintrt2 Mariei Voichita reprodug ill pictura bisaricii domneqti din RAdguti (jud. 3. Sffrgitul secolulai a1 XV-Iea. Catifea italian5.Fig. Suceava).

I a ~ i ) . Detaliu din vc~mtntulIui Stefan cel Mare. Catifea italiang. 4.hceputul secoIului a1 XVI-lea. reprodus In pictura rnanrlstirii Dobrovgt (jud. .Fig.

cjkva ~ e s Z h r i la Putna g i acoperZ~ninhtl de nionnht a1 de Iai qkfan cel &re sc incadwazs in aceastg categorie.. deftmbxk 1966. formate din weji sinuqi de acant dispqi simetric.. Ufiele diutre vepintele liturgice din colecfia Muzeului Brukenthal. nr.kp&gEG') sau de tipul . Vegrninkle de la Muzeul Brukenthal $i un fragment de I Putna se lea& de atelierele or@ui Florenw.cisakd". i s i C b S & h i d d d f i r i i Iaardrra. pluvialul episcopului Andrei Bithory de la Bibliok a Batthyhem. l' i It I I 1 1 I rbacit p un fir de hrangic.Rg.cele mai scumpe. XI. . I XJI1 X " I XV-XVI I I 41 I . ?esdladri ilalietts da m f d h fdnbvom8m sec. Nai reduse ilumeric sint catifekle neaiatc (. comunfcare prezentstl la cea de-a Iff-a sesiune a hnsiliului Muzeelor. doilea gmls. ITEM..luxuriant". Alteori motivul este format dintr-un singus vrej. nceputnl m E u l u i a1 XVI-lea. ~ Y E O O L B ~TmxumI D W . mai restrins . in care n~otivelesfst create din catifea tuns5 pe foi~dul de catifea n e t w L .. 7-8. XLIT. fructe de anailas sau rozete cu cinci sau yapte petale. Sub raportd orwnentafiei. XitropoIia 3foIdaveI qi Srrcevei.XII. pp. 1%. hcadr3nd ~ o z e t emari cu un fruct centraI de rodie. 455-458.la$i). Retalju dln \egmlntul lui PaEru Rare$. decorate cu motive veptale. 5. P care firul este petrecut pe toatg Igtirnea. care an la rnijloc un fruct de rodie.drappi B'o~o''). din el se desprind ramuri cu flori de gwoafg. cele de la Putnahsint de tip1 . cuprinde pszturi de aur U (. Tipul florentin a se intflnegte mai des ~i In repzerltarea costurnelor din tablourile votive ale lui &fan cel Mare. Catlfea itelianfi. ~erpuind pe toat& 15tirnea tesgturii. XV -XVI. iar n motivefe sfnt doar conturate cu catifea. re rodus In plctura mgnBstirii DofiruvBtljud.

- -- . . +.;..* .- + ;+ : -. .+ * := - f
'r '4
;

if: - ..m ,

-- I3

' ;

"3.

'

>-

--&

i' -

,

-=

!.

-

Fig. 6. Catifca italian5. Detaliu din ve~mtntulMarlei de Mangup, rcprodux in brMeriade.la miniis- , , .. ; ,. tirea Putna (jud. Succavq). 1477.
, ,

'

.

g r i,
p-,:
"
C',

? -

-

Fig. 7. Cntifca italian: cu motive chinczcgti. Detajiu din vegmintu l unui sftnt reprodus In pictura bisaricii Arbore (jud. Suceava). fnceputul secwtului a1 XVI-lea.

. .,

Fig. 8. -Catifea italiani. Detaliu din vcgmfntul lui Radu ccl Mare; -reprodus in pictura murali de Ia mgngst.irca Govora (jud. Vflcea). Sfirvitui secolului a1 XV-lea.

Ele apar X A T 1'1ind n lui Sletafl csk AMar. w i n d in centru.X X V I tifelele cle provei~infZvenetian8 sint caractcriznte prin motive de feronerie. fig.. Aceasta X Y l I catifea este decorat5 cu cununi de spice de grfu. n Din grupul $ & h i l o r din secolele XV-XVI... incadrind fructul de rodie.l ' . decorat5 ca rozete rnari. 21-22.rumiM. totu7i suficiente pentw a cunoqte circulatia rji 2 intrebuinfarea lor.xx negte pe catifelele cornandate de regele Urigariei la Florenta. sterna lui Matei Corvin. cil. fig. pp. X X I I I nlbastru-verzui. imbinindu-se in ju. fn momintul E i Gligorcea s-n gkit un giulgiu. 5i cu ccl @sit 111 n~ox~l~Pntul Neagoe. intilnite X X V I I I mai ales in ornamentatia musulrnanii de $ti1 . in Iocul vasului.?n .f n baurul Pultnei d s t g un p p de catifele cu totul deosebite. azi in biserica episcopal2 X X I V lt~i de la Argeg. De altfel. la anuI 1502. ve~minteapaginhd beierilor Craiovqti de la rn%nktirea Bistrifa (jud. dup5 desenele artistului Antonio del Pollaiuolo. de XXX 1Y nn tip mai vecki. Cornponen'p y i motiwle shit asem8nZtoare cu mztasea folosit5 ca fond p n t r u epitaful dimit la anul 1. f5c11t dints-o X x X I J l u m5tase damma6 iEalian5.X ~ ~ . pentru catifdele stump ~i lzuroase realizate f vestitele ateliere florentinel.516 mgnhtirii Voronef: de GavriI T r o w . 28. Claritatea compozitiei gi calitatea rlesenului ne Indrept89sc s% socotirn c3 vi acest brocart a fost $esut dup5 desenul unui mare artist florentirl.case sewnaldrn pe cea foIosit. B u w q t i . care gerpuiesc.EW.a. X X I I de o splerididd nuanfg albastrg.e. Vilcea). vrej i xxvrr fini. in rapost cu epoca precedents. Motivul aproape XIXidentic. se il~til. care prin unele detalii ~iommentafie se apropie mai nlult de stilul catifelelor venetiene. . In coleqia Pubei p i la Moldovip se pktreazg jn n& rnai mare catifek de oorigincl venetian. Motivele de accst gen att supraviewit m m e rnai indelungatii XXXVin decorafia mZthrilor. prownind din vechi veqrninte domne~ti. de arun ~ .Brodtriile dr sfel bn'zavrfin~ 8 +no!dovmaesc &a 1irnFu.2 ca ampergmint de marrntnt pentru Maria Voichita.XYIXE rul unor vase de tipul cantarelor antice. p.priuzind fIori dc lotus. op STEFKNESCU. Antonio rlel Pollaiuolo. i garoafg. formind un fel de arabescuri. din care ies buchete de visc. frnpreung cu fragmentul de la Pntna. disp5~ i cati felele secolului aI XVII-lea. care prirld palmete lungi qi subtiri. ~ V . 1964. rar intillzit&. Face exceptie nwnai cdtanul dt la Bistrita. Acoper5ruEntul de mormint a1 lui $tefan cel Mare este xxi decorat cu doi lujeri de acant ~erpuindde-a lungul ps&turii. slnt ctfnoscute e serie de cartoatre executate de arti7ti renumi$ ca Pisanello. Jacqpo BeElini ?. 498. ca g i pocrovg~ul XXVde In Bogdan a1 111-lea din biserica Sentilie nu fondul verde gi motivele zmeurii. Ca. s-au piistrat mni putitlc catifefe qi rn2itgsuri italiene. atribuit lui Neagoe Basarab. Vdul de tetrapod dgruit P ~ ~ t l ~ e i dc Maria Voichita. 43. un acopergmint de aizalog. in. al SANTA!~C. fac park cele douil. f n sgatiile create din frnbinarca Iujerilor sint m k n c h i u r i de de clte cinci spice strime intr-a ct1nttn5.. influen$& mai puternic de arts Oxientului Apropiat.Cultura moldoveneascB din a dotla jurngtate a secolul~~i XV-lea". fn marea lor majoritate.De la sfirgihl secolului a1 xxxrI XVI-lea qi din cel mmgtor. catifelele pgstrate sPizt de culoare ro$ie-viginie sau zmeuric. Din aceeagi bucatg gtefan cel Mare a dgruit Putriei. phistrat la Putna'.

a mirna2 si la Sucevi$as. pres5ratl a @sit% in este da m rin. a acoperh imion 3107 . tipica secol i a1 XVII-lea. sint m5tgsuri brogate cu fir. I origine ra$ie. de pro\-enicn$&t-ene$ianZ.d J ~ X X T J I ~ I Iaceasth vremc folosite drept c5ptugeli p e n t n ~ I broderiile rnaldovme$tif. din donine$i. dzruite Cantacuzino ctitoriei sale. Crttitelele . Un epitrahil d h l i t dc qtefan Tomqa mhgstirii Putna este ciptusit cu o ni.itase alb& cn ntlanfe zui fiind asemhHbare cn F a a giulgi~~l~ili Gligorcea. unele dintrc broderiile d h i t e ltli Vasile Lupn mgnistirii Trei Ierarhi (1638-1640) sint ciptuqite cu rnGtse viyinic. nie. ?i m5tGsurile cn desciml floral mdrunt s-au psstrai in rnormintul de la DragoXXXT'IllXX. jar. De asemenea. o serie de v5luri de la m5wZstirea Cotroceui.

cel de Louvain sau de Galia. uqinicul sau barbawl sriat men$ionate in toate privilegiile comerciale4 ca fiind aduse din oragqkle flamaride Ypres q i b l t v a i n . se rnai foloseau pentru costumul de curte gi a1 n celor avufi postamrile ~i catifdele produse f Flandra.. pe care aeguptarii br-vni. Uvkwvadembwch mp. Vilariul. Boemia etc: n Cunoqterea acestora este' limitat5 fns5 numai la izvoarele scrise. GesckichJe der D~:rlscAemin SiebenbBrgert. I * Tnrimta latin& pDtratg intr-o recanfirmare din 25. ~i acordul comercial fncheiat un an n mai t i m i ~ rde Mircea celi Batrin cu brqovenii reprezint5 reachalizarea unor fnfelegeyi anterioare" .rr'hrilr". ceZ de Kdln ~icel polonezez. le-au priniit de la Vladislav i anul 1368.14S1 {HWWCI. IIK. folasite pentru ua rind de vqrninte pentru fami lie. Psstavttrilk de Flandra.C. 1 . iar it1 lmwl postavului polonez apare cel de Cehia. WERNER. 51 lac de . a reprezientZrii lor iu p i h i l e murale ~i a rnentio6irii i documate. MSTAVURILE $1 MATASURILE . I I t l t L E R .$aflms" este folosit termenul de . p$. f i p a z z prinCre rnat~riaIeIe ctrrente de FR.~~ou%tl. 3-13. BOGDAM. pp.ZIMM~RMANH.'h sedagia sfavg. g i 2 cel din 21 iulie acelgi an acordat n moZdovenilor2de voievodul Transilvaniei Stibor.. Silezia.Vm. erau scutite de \-am:.. G. ' ADUSE DIN ALTE TARTOCCIDENTALE " . in tot cursul elmlui mediu. f n privilegiul din 7 septembrie 1412 dat brapvenilorx. Relraldile c ~ rB~a. fn afar5 de catifelele gi rn&tiisurile adtwe din ftalia pe care le cunoqtem cle la secol la secol.. . H W R M U ~ A K I . 844 -547.De altfeI. CantitiiGile mici. se prevird umgtoarele fesgturi occidentale: postam1 de Ypres. pe baza materialelor m a t e . XV.3. Postamwile gi catifelele flamande erau aduse incg din secolul a XIV-lea prin Braqov in Tarn Romaaeaac5. GONDISCH. tleoarese privikgiul chat 1 regrezint5 confirrparea n o r drepturi mai vechi. 1. pp. KBlu din Germania qi din Boernia. adic5 £ran-. Anglia. 7-8. pp. XIi. G. 3-?-d)i' ' .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IDEM. Tot din Occident. IOROA. Din secolul a1 XTrII-lea. Cel rnai bogat ~i important tezaur pentm tesstmilc occidentale franceze g i italiene de stil baroc se pSstreazH ins2 in coleciia Bibljntccii Batthyhnellm din Alba Iulia.p515rii frEinceyti". 30. difcrite. feszturi irnitatic de aur.s-au importat a scrie de oobiecb mai rngrunte. pp. 43 .il.f . Agapia e tc.e vamE pentm $esGturi de aur gi argint (3% dp. PASLW. Petro de Gravorigo. IDE3r1.e bisericqti. suluri).cnfielii $ilossi")2. n adicg dill Italia. chiar pelltru boierime. jar Alexandn~cel Run primea 3 dar mitre de cco!rlat3. se fac irr fnr. de tipul celor purtate fa acea vremc tot in Italia.terea scutirea d. un negustor italia~i.. italiene gi franpze~tti. dat41ld din secolul a1 XVIII-lea. folositc in rnediul cu$ilor donine+ti g i al or&ynimii bogate. u~lrltl slnt pestc o s u t l de ornate litnrgice. ca piilariile de pisld sau de paie. avea ill depozit la Succava o sutg dc pHI5rii imbls~ite(. catifea nengrg $I r o ~ i e(108 coti). I.wearn d kslto"). 11. I I . ~ . W ~ s l ~ y r t ~ ~p. catifea cafenie-inchkg (11 buchti).. 1 1 1 1452. 16-21. p. menfionate gi P tratatele comcrcinle. adicg p8lZrii clc postav ro?u d e inare lux (. n f iile m. atlaz gi damasc de diferitc culori (1 400 de coti). AEGC6 i frapnents.. r210. ~i postav pentru haisele darabantilor. ~ ~ ril 27.iti3stirc7ti (Puha. mme+l de $es&turi cu Occidentul va evolua mai ales spre f i a i ~ p Din aceas& vreine. sirit acele . in colec$iilc Muzeului cle art?! ca gi i colec. fa veacul urm&tor. in afar& dc tesgturile flamande. cind apar ca meseriqi igIicarii. Isloria come<ul?di. Gciula era tib+uitii pentru tgrlairne :i tirgo'rre$irne. f h t e h cea mni niam parte din mztlisuti cle Lyon. 81. Sucevip.) se gibesc 1~epint. Cele mai caracteristice pjlgrii apuserie. pAlbriile. f s i o ~ i a 8 ~ l e p p r i ! o rp.

Toate a-ea tluc la intocmirea unui tablou dcstul de cornplet a1 i115tgsurilos pretioase zi pimetuirilor fine de bumbac. I. vinul gi fcl de fel de h c t e . reydin?n vreinelnic5 a principlui kievean Sveatoslav. copacul necesar pentru dezvoltahrcaviermilor dp rnztase. Acelea~i categorii dc izvoare documentarc ~i iconogrdice folosesc la identificarea lor."" Descoperirea unor fragmente de Fsgturi cu fir de argint aurit. . in afar& de capitaltljf. care a intemciat prim& ateliere la ConsEanti1iopo1. care sintetizeazlt 11. . 211. La Pereiaslavet. 13 -5. s-a Iucrat ctt fire de mitase il~iport a t e din Persia. v01. F t cmloscut faptul 6% larga dezvoltare a @turiIor de rngtase i5i dahrqte se i~ceputuliniHati~eilui Constantin cel Marc.tex-a ijtiri vista economic& din secolul a1 X-lea la . . Cea rnai rreche rneniinne despre aduccren tesKturilor din lumea bizantiug s-a pgstsat i cron nica rusg. "I'mpez~~ntul. Xoscova-Leningrad. Likhatcev. inmu1.1 c. .ep.'n a!t aspect. . pi115in secolul a1 VI-lea. Buc~:re?ti. mai numeroase clliar decit cele italicrle. In Imoavelc isloviei rm6widur. IASN.. Crolsic~tlas8 Nestov (Povesti vremedh let). pp. viexn~elc de mgtasc estc introdus la ConstarlCinopoI. rnai ales i Siria. la fe1 de iintercsant pentru cu~ioqterea . Popa l. TradiGa acestui mc. trnd. Antiohia ~i Hereke sint cumscute ca centre. p.f l constituie ccmtarea e l o r pmvenind din Orientul Apropiat. aduse din Orientul Apropiat. la care se ada~~gli materialele pbtratc . rorn. duce In. $eszturile.se aclun5 toate bunurile de la greci. VII. despre circulatia enrora in zona dungrean5 exist2 doveai fncg dc la sfir$itnl secoluIt~ia1 X-lea.irea ccntren Tor de prodacere a m5tSsii. ed. Aici. prin doi rilug5ri pelerini.uenNHx n c ~ ed. Arts W o n e c ~ r .~. dupg ce b i ~ ~ n t i ~pierd s%p!nirca asupra acestui tcritmzii riu. DarnamZ. de EBERSOLT. p 73. . #esGturifor foIosite fa irnbficrimir~tc.jepg va f i continuat5 de arabi g i de tutci. I n timpnl lui Justiniail insi.mile Dunjzii. so*tptataiv#. aurul.1950. Din aceast5 lume Ireneat1 $esZturife de nlztase cu fir.issennu. nxistenta dudului. 9-17.

Costumul lni Mil-cea ccl Bgtritl ~i a1 fiului 5511.yrovcnien$5 bizantin5. ctecomG ctr motive figurative sau zoomorfe3. iar pe lnai~tia purtata En portretul din bof nits Coxiei apar vulturii bioefali. ceIe inai vcchi fragmente de tesgturi de mztttnse RU Iost aflate 21 rnorlvintul dc la Arge?. fntr-o prim3 periondz . B . apar 2d din n venct~la1 XTII-lca fes6turi produsc iu atelierele bizastiile ditl Siria g i Asia Mica. de firelc de rnBtase gilsite la Dinogeiia. Persia. sint cei care aduc iruprc~t~h posta\trrilc lombarde niit5surile gi Fsiiturile cu fir cu de aur din Oriu~~tul Apropiat. insula Cipru etcV4 Tn afar. 6: snndalul e t e acelagi cu &lo d Trippiis.1 -475.vechiUcste metifionat5 una care purta o inscriptie greceascZ2. reprexentnt h tab10111 votiv din 11aosuI bisericii principale. cerii gi pieilor de vite. fntacrnai ca y i postnvurile. in cikva rnorrnilTte de l DinogeGa' ne c u d i r m i informatia a cronicii msc. pc care le vor magterli in mama lor majoritate cucerilorii turci. sezen-ate rnai ales familiei imywriale 5i dcspo$ifor. in schimbul cerealelor. fiind rgspinditg in Armenia. far5 amestec dc fir metalic. Bechcranul sau hcheranul. Tesgturile bizantine de mare lux. ~ l pp. Histoirs du corntnerce dac Lmanr nu moyen-&a. Starea lor fragnzcntarll. asern5nfitoarc acelora purtate in aceeagi meme de principii bisantini 5i despo$ii sau fiarii din Serbia $i Bulgaria. deoarece intr-un iavcntsr a1 bisericii Sf. dc scene de vingtoare 9au c r ~ t c ii~zscrisc E I ~C~I-curi ctc. printre casulelc . stau la baza acestei afirmafii. ct-ocind cullcepfia decorativil a ~es?iturilorbixautiile dill secolelc X-XKV. uncori ctf url inel in cioc .. Maria din Sibiu din secolul al XLV-lea. men$iona$i 2r1 registrele notarilor dill Pere. f~icepinddix~ secolul a1 XIII-lea pin5 citre sffqitul sccolului 31 XITT-lea. arborelui vietii -. 188F.aduse mai aIcs din hmbardia ~i Flantlra. SendaluI sau sandalul era o $esZtur5 fin%de miitase. 703. Sridewweberei. mierii. Vicina a concentrat in uttima treime a secolului a1 XIII-lea nu numai comerpl a tes5turi r ~cridentale. h"t!i'~#e~~tgiibile. eualpg. $esZturile orientale sitlt cuuoscute din registrcle rlotarului genovez Gahriele di Predono. 1 denaturarea total% a culorilor nu ne itigiiduie s5 lc deterfniil5iii pros~nienfa. este dccorat cu cercuri. in ~"ATABIANu. . Descoperirile recei~temunetare ~i calculeIe velumult~ide postavuri vehiculate aici cle corgbierii genovezi. decorate ~1 motive geometrice mgruiite realizate dill pesZfxr5.rnirfuri tgtzregti".horn-ul".s5zt decmatc cu anuinite motive simboficc 5i heraldice de origitle oriental5: vt~lturul bicefal. p. 37. clt. Dar in inlaginile costumului lui Mircea cel BHtrin se desco~wrZ folosirea rn5tiisurilor bizantitle. irt Her- manustadt. Este 1-orba dc do& calitirfi de r&tase. p. d x tot aici din k i a Mic$ st adnceau produse ale atelierelor bizantine. psute cu fir cle am. Die Pfawkirchr A . d HEW. Leipzig.~ S ~ O Y a rQ ~ i .. leii sau p5unii afroi~tati a paste $i de alta a . a VoN FAME. pe pieple ora~elor dmGrene ping la Suceava 5i Tirgoviqtc. orqele du~5rene~i pantice at1 a w t UIL ral de mare 3jernsgtate. * TI. o psgtnrg comun5 de in. f n comertul cn tesjturi orierltalc din @rile rornhne se pot distii~gedon& &ape priilcipale. 111 acest circuit general al scl~imburilorcu Orielztul -4propiat pe care I-au intreprins corgbierii italictli.loc. se producea la Bukara. din a~iul1281. g.. Tesilturile bizantine au +tmm de timpuriu gi in Transilvania. II. 115. h t r e produscle orientale dcnurnite in sccolul a1 XIV-lea . negutZtorii italieni. rnai ales genovezii3. Astfel de fcszt~xris-au p k t r a t 1 RARNEA. 57.. p. REISSENCERGER.

reproI aceluiqi tip rle ornamentatie intr-o miniatruA din Biblirr Sf. fie pipcr. Bulletin C. Iui~gH vreme Pn fkrilc romjrlr. lYXXIV). fie orice . STEINGRABER. Ts5rcrile $i broderiilc de acest tip e m u rlIsphdite ~i in Boemia.E. fie ?An intermediul negustorilor turci. Unele dintre ele.342. aduse din lumea bizanti& ca inwlihare dc moa?te sau vegminte liturgicel. sc fncadreazl ca tehnic# in q p u l m5t5surilor brorjate cu fir. 7 amiralul lpocaucor. Pentru veacurile urm&toare.?.. listele vamalc. T~LBOT RICE. 2: p.Cos1evttt7 c r ~D m ~ v w k . Un frqment decorat cu rnedaliotlae. in . 195R.a 1 J i C . Tkss~csdc dradztioa hyslal~linadam kes colEsclions roismaines. pl.i Rlr-ciin.A . .-. . 7-8. reprczentbdtt-l . iar E ~. testarnentele gi foile de zestre inreyktrcazi variatele psfituri orientale. In atelicre speciale. o mantic nll>rastrS. TRe Avl of Hyzantirrjza. 3lattridile sirnilare din alte cole4ii etrmpene au fost publicate de gi 3. Basnrnb Tc~'cpe111'j srrie ' T . fesihrile orien*z!e \-or p5tmnde in cantitgfi tnt rnai mari in Tara RomSneascZ g i Moldova. Frcmcisc. Aceste tesSturi.5. Ts. recent orgrcnisatfi intt-un muzw modern '7 I-Eitatex Ri~gisl)crg. deoarece numele figurilor este indicat cu litere grecegti iar subiecteI@ sint intotdeauna cre5tine. in acest stud iu sint prezentate toate rceste teszturi. Sn+rde G ~ d n d r v1895. ph. f n t i tratatele comerciale din secolele XIV-XV. SIULLER-CHRISmSEN. p%hte i n u n 3 mare in c o l ~ i i l e I ( n 3mZctirilor Suiuccvi\a. in ve~rnintele Zitwgice. datoritg izvoarelor scrise g i materialelor pgstrate. -177-181. 16 fig.l e a .yes k s : r c * sau . -.lucruri turce~ti" (yes t ? ~ r c n b s )Cucerixea 15rilor i . greci gi armeni.evte liberg sri trencfi prin Tara Ko~nlnetlsci(IIOGWAN. pc care Tars RornAneasc~ ~i Moldova L incheie cu Polonia sau cu Brqovul. p.Post-byza~dilas Fagured Sillt.. de lne$iteri greci. 20-21. c 5 bazinul &ii Negrc de cgtre turci gi tramformarea ei intr-un adevgrat lac turcew are drrpt urmare fi112tnratea treptatg a 11eguf5torilor italieni din vechile centre maritime. 1952. 1. in locul crucilor sau motivelor heraldicc imperialel sint impodobite cu portrete de sfingi ierarhi sau cu bwtul Iuf Isus Cristos in costurn de ashieren.. pin2 211 secolul a1 XVIX-lea sacoscle arhiere$i slut decorate cu ornamente care an la bnxZ crucea inscrisj ilz cerc. * SICOLESCU.rnai ales din secolele XI-XI1 fn tezaurele vechilor catedralc occidentale. fig. Das Textilwcrk.6483. b a l t u l iIet~mitarljizantin part. I.~ t c n i l u r cZ . \'it din -g aa se phtr. n = ?r! rezistrtle vamnle din secolut a1 XVI-lea ale Ilrrtqovnlui ele siilt trwl~teca der~umirendc . in care se fnsaie bustul Ini Isms W w . XLVX. 17 fig.Annual of the British Scliool a t Athens". hcepind din a doua j u d t a t e a secolului a1 XV-lea. sc (:pL*renza in colcctin i ~ ~ n d n \ l r i Ahegg. pl. supraviefi~iritirzii ale tradifiei bizantilze... proilttse In Xrnperiul atoman..? o hmdcrie hirantinfi cn cruci Insrrise In ccrcnri. 128-120).rrGrfurile tgm "n vcncul urrnztor ca . Reh!idle ct* B~ua+ooul. considerat: n f i spartinut momtntu..pp. :34 -35. 768) T. +__-. p h u i l e orientale apar 'intre . 26-31 . k a d a C d . ~ ~ U L L E K . fa pictura murals. in cornparatie cn cele din colectiilc ~nweelor t ~ r c q t sau occidentale. Conceptia decorativg a ies&turilor bizantille sc colltiizufi inc. Pr~tna Secu. Tn ttcxxwml catedralei Sf. fie prin rorndsi sau s q i . Fvais. 195.T. Fmga. S. . fie luAtaw. Tratatele de negot. decoratii ca cercuri conm i c e in care npar lei afrontnti (I).ex 1111r. p. 13e asemenea i tezaurele mgngstirilor Putna ~i Succvipa2 se piistreazii x-eyninte lin t q i c e intregi sau doar fragmente fesutc din mgtasc gi lix in acelagi spirit. 3). -- . . care I FLEYMING. pl. Probabil cg cle erau J~tcrak la comand5. denuinite . de la sffqitul secolului 11 m T . I. care se pot identifica ccxcetind materialele existente.xi Wenzel ( ~ R O N I K O V A/>it M o d e d m G o t i s c k e ~ . TALBOT RICE. posibiliGtile de a curzoa+tecirculaf ia $es&turilororientale in PriIe rornhe sint tat mai numetome.. Jmndnn. fntr-a miniaturW ilin jnrtll anului 1..orice merf:i vine d i l l Tarm ?'mcenscn i l l tnla Iloastr5.rrs Ltrrctw" ( M ~ O L E % U . ' T m b tipnr)..

. 1931. de Poarta otorna115. p. ceZe rnai vechi legzturi de negof cu turcii datcazg din 1456. 253-254. cgtre sffqitul secolului al XV-lea ~i i veacul urnlitor. . sfgtnindu-i pe bragawn i s5-i lmpiedice direct. In Eoc. T secold a1 XVI-lea. deoarece . pp. sec. I. i cetatea Bncure$i a unui negu@tox . inc3t pentru plata ei . c h d ~legusto~ii moldoveni au prirnit de la Mahomed a1 11-lea un privilegiu. imporb1 prodwelor din &Atit este mai n i n b i Tars Rorn&neas& dedt in Moldova.ya pmpoqie.kt5 acum noi am scos pe turcii negustori care an fost la Cinlp~lung"~. Dragomit a1 I ~ i im e a vbdes Ia Bran VR piper gi cunp5ra berbeci (ibidem. In Tars RomAneasci. greci sau armesi din Imperiul otornas intrau in concurens cu negutgtorii locali. cgtre mijlocul serolului a1 XVI-lea. Incepe s i ingrijoreze tot mai malt pe brqowni. cerlnd lui Radu Paisie sg-i st~vileaac~. le aratn altuatia grea a TZririi R o d nwti aaflatP la discretia ~nonopo~nlui ttucesc. negutstorii din Tara RomAneascg detiwatz circa 95% din comer$ul orieatalG. 340 -341).Cgtre mijlocul secolulni a1 =-lea. p. Cbovogvaphin Tra~sitvaniei. - .C%desZe piafa de schfmb a vecinilor gi ca ua ftl de antrepozit cmoa petrtru toate lacmrile.. X V I . ~ieconomic& a Prilor rom%ne fa@ de Poarta otornau5 sporeqte. ToCILBSCU. dreptulnl fie depozit la 1545. rt5m2nea dator . la 14. fn koa. rela$iik economice se intrerup.I. Rarlu Paisie. 170-171. o p . vezi .Stefan sel Exre ~i de t-ii sHi cwntra turcilor. 124.. arrnmii gi p c i i $1 se adnc r n M turcqti din nfoldova qi Tam RornBneascS pentru ca sg fie ~oraqnln rnai bogat".1. rncit Neagm n t Basarab este obligat s5 ia mgsuri contra lor. op. a bWNOL$sCW. cu In genere ins%. psecum gi ei siat ?I s-au Znvgtat a ~e hrjnf asffe1".R. p. i timpul h i Brrsamb Tepelug.Istanbur 5i Bursa.sacu. 216. Ace+ sint chiar nelini$i$i de afluesta acestor noi neg-ustori pe piala ora~ului lor. fiiud reluate ills5 ia a1 patrulea deceniu a1 secolului 41 XVI-lea. care nu putea s i . Tn anii 1533. 169 1701. #3.vor aduce din Imperiul otornai~ astfel de rngrfuri.. ChiricH.. Tara Roomdneascd. 439). a Radu Paisie explicg acest luau in scrisoarea sa5. Schimbuk de mdrfncui. D o m n i t d p p u n e bragoveuilor n ei skngarj a& stkvilea~c8venirea tlegutiItorilor twd I ( T D C I L E ~ . 170-171. Basarab cel B t r i n vestea pe brqmwni despre msirea . Bacuregti. hraqovenii trimit i Moldova oarneilii lor dupi rngrftrri n orientaleP. 11. de aturtci. p.. ciastitnl fmpsrat S u l t m d . Pe lngsud ce astnrirea politic. romWI. 218 . se inintensificii k a. . constat5m ~i inteasificarea come~ului rngrfuri orientale. A m a g i tcndln$i prohibitiv. Jfaxur. REICKERSTOBPFER..181. ?n Xoldova.penttu nigte marfa turceascg unor turn?'. d i J . pp. pgtmnderea neflstorilor turci.n tuac cn mad5 bun5 ~i mu1tZ'X. care de$ineau comerful cu m w r i orienhle. f n wemea I&boaielor purtak de . IV. p. boierimea face come* pe scar5 la%% cu Imperhl turcesc.. Aici la u cr n n Eragov alearc5 m i i . pentru negustorii fleci (HURMUZAKI.. ibidem. pp. 524 d-&s i5tordce sla011-rorndns dils Tam Rmu&asd fs' Molhnla N ' v i b c : la Icgdf w i l e cu Ardsald.. pp. dal3 f iind situafia politic3 $i ecoaon m i d a acestei provincii fa$. 1546 gi 1547. ciE. BOODAN. XVI. Negugtorii turci. ~ i ipp. C u toate dificuIGtile Intimpinate.g i ggfapt seascg rezolvare in condi$iile de dornina$ie economic& Imperiufui otoman. lTn I)oier. apxe algturi de un negustor venetian +i un negustor turc libidem. . m o t h pentru care el nu k poate indeplini cererea. gi Ia negus€orimeasibiang.xblogise cinci din satele aalc" (D. 266) .pra naastrj este n domnului nostru. ReIajiile economice ctt turcii slnt documentate hl yara Rom5ncascg gi ill Moldova in secolul al XV-lea. datorit5 ciimia corgbiile lor puteau merge s5 negushreascg liber marfg cuanp5rati de pe pietele o r q l a r Adria~opol. printr-a scrisoare din 17 noiembrie (1540-16441. datoria era atft dc important$. scriind brqovenilor "ul anul 1516: .. prin teglementaren.Cdbd#wi stvliini". c i t .vestit perltm rn2furile turceqtin4. oQ. p. 15). fapt care.

.

pp.. Topkapi-Smay. 25-27. p.ceatmausM (tchatfna) .bogasieU. 1950. denumit de asemertea .bogassiaU sat1 . gi ceatma de Bursa. la chinczia perrnisiui~easpecial. la nrigine o pinzA sitnplg tic in. ill loc. nr.. Turkisk Textibes a d T ~ ~ l u s X I V .erasirnl" (se. iar g-telierelu ~ r k s t i t ede la Bursa se dezvolt%rnai ales in . E secolul al XVEIea gi dupi accea. cit. Pr~tr-oiusernna~e dc vamg brqo~:cnrCt.denumirea de . Y test111 grrltlrrn :rl nnci lisie d r m. ls EXA&ClR..Io?~ rrrportnl tthnicii $i irlnterlalelur. t .. 111..i Bran a 200 de lmgasii" iar boierul Rragomir Udri$e e r e inroialg de vama pefitru nigte saci de piper ?i hogasiilO. fntr-tsn in-rrc~ztar dill 1504 a1 tezat~ruluiimpcl. o p i w i fin2 de in sau bumbac taut5 : Orh=ntg n este menZionat ?n doctt~nente secolul a XV-lea.. 172-1 73. Basarab ')kpclrrg protcsteazg Ia Brqov contra confisc5rii de cgtrc gircglabii cetZ$. la origin@fgcuL5 tiin fire de pir de c&milFtP fdGt n imitat5 din pZr de caprii. Vezi qi R.1.. 702): la tnrci cste n tesfitt~tkrn1tuktlii dc b l i ~ n l > ~tlc culwlrr inchis5. care era o Fsgturg dc mstasc cu fir ca yi karnhq~ia..Bu~asinul"~. mii 1482-1 1 9 .1 siid cnuluerate a scrie de obiecte. list5 de mWuri din 1503 apare sub rleuumirea dc . (1% un' tillel dkescsiptfv a1 t . chiar printre fcsZtnrile Iolosits bi costurnul turcesc. I. in koc. .. diferltelor fwsturi wchi t w c q t i . . pl.. a Fs5turilor 'orientale tranxitate' din Brapv la 15031L cuprinde. 72 -73 .. o p .... c. tit. 121-122. cuftetia. cib. fn Bwcdcko$adim Isknticd.. up. pp. astfel de tes:t. 539. up.turi se reg6sesc in izvanrele scriw din tirile t o m h e .52. Tn m'ttrea sah lor majoritate. c i t .ceatmaua". care in urma cruciadelor at1 luat contact CLI Orieutul Apropint gi arhipelagul grecesc" .ho~lass+'. . . cn fir dc aur"? 0 01tg fes5ttuii preti~wlimentionat5 in clocumeate este .a1 ageam$" (alladjh). 6478. ra~. up.piefele grece~ti. IBIDEM. .ista act=stora. brocartul. prir~tre care caftanc.schamokata". "EYD. ficate din . i Eoc. apar tot n mai *vent +sZturi turcqti folosite pcntru costt~m. l.urn vcac lnai tirziu. in unde se produce la Reims gi Amicn.irfuri apnre GT n sub denumiren de . '23.X V I Csatrc~cs. c t t . de a imphrta ilzgtase. sau alte v c ~ m inte. 211 -218 (4. Bngnssrs hoccasijro.5. 295. cit. p. op. pp.knmhit. 2. u p .canelotalK'.. in privilegiul acordat (tle Mircca cel BZtriil bragavenilor la 141s4.mu3t rnai bo: gats. prima Iiiiid o tesaturi de inztase brogatg cu Sir gi a cloua o catifca cu fir. rntnti& 1 nindu-se gl.r..esHturile de larg5 circulafie in Imperiul Otaman '?i i l l fELrile rornffues.iz.acea datG1..Abia T snul 1452. e~iglezg) IBTDBM. p. Ink-o .ista complet. . p. CCCXXS'I: vexi $i RIANoLBSCU. ? 76.camelis". &#. 36. ' sodDAN. ECAVARD. pp..zerhaftul". cuprinde indcosebi .p5r de cgmilg" . VI. Din diferite liste de la sfiqitul acestui wac reiese c5 !a 13ursa sc produceau . sit. Aceask: stof5 f i n i . p.. 12 l1 h i A N O L E m .. damascpI. in afarg dt ccle mentionate rnai sua.. . . tafiaua ~i atlazuf. pp.37. r i t . trecut printre prochsele orientale.pp. In IBIDEM. ' . in ceelellte veactiri ca una dintre . B O ~ A N09.kamhaua" +i . . 15. de negup3torji 9i megtegugnrii ftancczi. "canrehlotul apal-c algturi clc ' a l w tcszturi orienta1e6. sub. deoarece spare rar. 5. n CELALESAD ARSEW. cu carricCeri~ticilc. p. . ' ' Cipm (HEYn. 701.Ankara.~~ m s I s t a n l l ~ ~I9. Eirri cn rnktaw:1. HURMUZAKI.1. ArI~iva ililperlnlg. p. f i i nd in%roil~rsZ Fmota..~). " . produsi in R ~ i p t apai in . OF. i ~ ~ n k k a s u l " ~ ~ . Les urts dicorak~f. . XANOLESCV.. nx.a doua jurnstatc a acelujagi secol $i 311 cel urtnhtor. p . pp.7. .. rit. 172-173. anii 1474-14%.sub denumiren rle . la. TAHSW OZ. turcii primesc' priutr-un edict i n ~ p e r i d de n .

~ ~ a r i i nde la 1 florini . . prove11in. vzluri de 'cinlpls. 1 1 1926.a.i cn Xntu Tzigara.. puitate de tirgoveJi se pSstreaz5. Darnasc etc. se anlirlksc clc asen~rnrn7-~>minte atlae. nna rle cakic5 verde. Aici. HURMUZAKI. apar ~i fcs.cctionarea veymintelor -1iturgice.. sau dc la Istanbul qi Edirne .2 caftane de seraser bu~l".4 dularna acIazu". ele ne apar in douz. NICOLESCU. X . Poara d.ttional de antichitsci.: z ~ s t y e mrzci d o m ~ ? r e o l d o ~ e s adew I j S S ~r eaikad a m . n cazuri rare. citeva mgtssnri de Asia MicZ au fost descop~rite n sacristia bisericii evallghelicc din Sibill yi in bogata calec$je i de vegrninte episcopale a ~ibllotecii Bat.. trebuie s5 caute .XIJJT. p%s trate din secolul a1 XVf-lcn p?i-rS la ~ecolula1 XIX-lea. npaxr n 111lcnt:i rlc .~'. au fost aduse o dat5 ctt alte obiecte waloroase. fntre regmintele v5duvei lui Pctra3cu vodz. fiica lui Pctrii $chiopul cgsitorit. d ~ ~ n n i t o rqii boierii ~ i . altele de atlaz gi altele caracterizate doar c t ~epitetul . Cercetal-eaco1cc.. in cadlxl Uuzeulni 11. . tom. silit rnenfioilate . imnpreunK cu alte vegmi~ltede materiale orientale. sub for1115de fragmente sau srepnitlte intregi.. Agapia ?. fe$e de rnese.13).catifelele izaliene . . acoperzm'inte de icotiostas sl-i de analog sari ornate b i ~ e r i c c ~ t i .. sirlt cliwnerate .Caftanele d'e ssernsir apar in zestrea diferifilor domnitari sau boieri.. . Unele sint I-echik ve?Ginte. la 1594. de la.2 ferege at!azu lui". pstru' fete dc p e r i d de camicB roqic'' (VEKCSS.iR8. . sfnt nurrleroase rochii de damasc. T ~ s i t u y o~acpztaleF?z coslzcmwl de curtc din ldrdEe m~ailnein sccokale X V I . T k s w s orisnbaax: IDEM. Odobescu in teza~~rele mgngstirilor din Olte-uia. pe care ~ z c p s t o r i i aducearr pe pietcIe Sucevei. Qu~tqtdes bissus #$ientuu. i .d din+ tezaurul catedralei romano-catolice dill Alba IuEia.111. priillul rind ill tezau~relem5nk. . mEM. intocmai ca ~i celc de catilea i t a l i a n ~ .p . . uzls '.1928.. kamha qi ceatma. ?II afar5 de colecfia Muzeului de art5 3i tezaurele n151i5stire$i. 30) . 2. lagului. Azi. ?n lista lucrl~rilnr m i ~ r i l o r l rnn~Bnidin familfa Socul.3 dtzlama taft8 tot"1...de curte.p.&neum. kt. De accea.auritTa. .a u i dsruit vegmintele de serasi r. Alte materiale cornunc. la 1861.ana. ZR6) . Secu.. p. iiltre obierttle fttrate pitrrului Diva din Kucqoara. ~m dolrnal~ albastru lung de rttIas. Moldovi$a. in. astfcl rle tesrituri an constituit irz &area lor majoritate zestrea mgn2stirilor ~i bisericilor.don5 vjluri d t atlas a~~sit-' (IDEM. refugiatl i n 1 .<a Mazeului de art2 gi a &fuzeuluide istorie a o r a ~ t ~ l u i Bucure~ti.iilor de textilc a Secfiei de art5 vechc romh~eascgdin Mt~zeulde arts. Iirtl lui Petru SchiopuI.cercetStorrul urrnele costumului de curtc din secolele XVI-XTTIII. Tirgovi~tei~i le Bt~curegtiuluidin indepzrtatele centre orientale: Bursa. mRoru. 309) : printre obiectelc zestrei Mariei. pp. care in secolele XTTIII-XIX au fost transformate iy. vea&{zaw wk f w e z i sale. 90-91.Moldova ~i ale nilor biserici dill Transilranis" ads I coustatarca existelztei urlui nurngr mare de tessturi orientale. 282 -383. rclugiat5 la Bra~ov i n 1569. In. Sycevita.. cealaltd cle camicK rogie.dsmasc rogn pentra n mrmta Erlveljt5 cu o tatte" bi . printre ohiertele l>uier~rlni rle Cxr~snAnAga. descoperite de A1 . f ' " T'ERESS.clouX mintene perltru felnei.tth~.. 1. Pretnrile accstor rochii sfnt ridicate.on seraser tziat luj". pp. 111.IDISEM. mai ieftine.tirilor Puitna. mentionate in lnnd special (IORGA. in colecf. Cozia. ?iitocmai ca si . Bistrifa etc. . pp. sect.' rcf~igiatla Rmyov la 1592. 395. a tezaurelor m2njstire~tjti din . p. l7II.o burnt5 de atlaz cu floricelc" ( I D ~ M .%turinnmt?roase deorigine turceascd. Acad. 12. printrc 01)irrtelc apartinind lui Fctru C'ercel s j n t rricntirmat~ .. f n lista averii lui ~ t c f a n . fes5t1urile nrientnle att fost folosite de la inf ceput peutru "ipadobirca bisericilnr y i ccmf. Tism. TesZturi din-aceeagi f amilie .forme.(galbeni) pirig la 130 de galrl 6 beni.

asupra ~es5turilor orientale care au circulat i Wle rornane in secolele XVT--11. AuSBVAN.otfmmts d8. London. cele mai rnulte din secoIele XVII--1. care pxin comparafiie cu cele sirnilare de la Topkapi-Saray. ul&a dcl. in afasa veqrninteu lor de etrrte gi toate celelalte. Osmmm -tfi~ciR~:lkmk wwgya~ hhiwr(sbmt ( t c s P Maaereb tisrcs.Kuinstgewerbe" de la d Viena. rnZGsuri1e ~i catifelele or jelltale existente fn p r a raoastra sint de ace+ importan* ~i vaIoare artistic5. . - ill pl. 4640. 1922. 1950: Brief G d d t t o P-as 'CVwsis Fa'abpiw. au cjrctllat frecvent in secolele XVL-XVIII. tit.. pe care ttnditia i m. CeIe mai vechi wa i de Asia Mi& aflate in colectia M u ~ u l u ide art5 sint tr dou5 caftane t w q t i . ~tltima o ed. Un ~lumZirimportant de psLturi qi broderii orientale. Din veacurile XVI-XVXI. 1951. NANCY Rum ?i S A ~ LEANO OR R . 58 rn . as. MUT~UI Benaki din Atena este renumit penm bcqata sa colec$ie. In genere. rzspfndire in sud-estul Europei. de lax. UZ. 1913.cecslmaW. t e ' ~ H S I N 0). GP'f. 45. Copenhagen. nr. CeIe mai frumoase y i mai numeroase vegmintc qi f d e twri de Asia Mi& qi Persia se g5sesc cceleqiile muzeelor din Turcia: Nu7. Rrisf Guide t Tuvkbh Wovsn Fabvkcs (VIctorlrr and Albert Xubwnl). Cercetarea n lor contribuie la cunoaqterea dorneuiului $esgturilor orientale. 70-77.5 hvodc~ius m hwv~rhq) Budapest.: pp. aceste dou&ve~minte siut interesante pentru istoria costumului . Muzeele din U. 1-11.Bodemuseum" din Berlin2 gi . cii. in aeea?t& lacrare s dau precidri m i m e prlvind tehnica gi datarea tedtnrilor p a n e .Pentru a da o imagine unitar. De w m e n e a . Studfa1 ce2 n ~ a lImpor1850. 1940. transformat in felon. s-au psstrat mult nlai numeronse feszturi pxovesind din atelierele Impriului oitoman. 1054. m. PerS s i n Testit= c ad Ill& TccJIPaiqzw jronr the sixth t the. pp. indeosebi prin croialg.S. in rnarea for majoritate vcgminte de curte. Acestui grup T apatfine un vegrnlnt. IV. datarea lor fiind iacZ discutabilz.Ermitajul. ctt.Victoria +i Albed" de la I. in Polonia4. London.PobkQ Tkm8fiy i Halfty XVI-XBXII vrbku.. G. dar uneori se reg&esc Z costurnele pertretelor votive. pl. care au avut inif ial o alt5 destinatie. Cornparate cu tesgtiturile pgstrate in aceste vestite muzee. fiirtd 'analhate intr-un s h diu de nlare interes3. mai ales cele turce$i. Yeem R~ven. tant despre pdturile pmsanc din d lfcrite m w i ale luinii. WACE. 464: p.KE. PAmThY. ! AONES OEIJBR.S. sl r o 17ale Un ivemitp Press. Mu7. M. denumite in h r c q t e .. sint rnai bine cunoscute in lume colec$iile marilor muzee .ul de textile din Imperiul otoman in Ungaria gi circnlatia rregmintelor t u r n t i .. psin tehflicg ~i ornamentaiie.R . reprezentate in pictma mural5. Wroclaw. 1937.rQhlemth Ceuhwies..1 Topkapi-Saray diri Istanbul.. ps3ttlrile qi broderiile din Asia M i d . op.. Prima categorie c q r i n d e catifelere tunse ftr-ns singur nivef gi brgate cu fir. ~ t l mai e ' frLImu:15~ cxcltlple phttatc ~ C t ~ mari m:lzoc.posedz un numgr bogat de oegminte boiere~tigi Iiturgice f h t e din rn56suri sau catifele orientale. ca yi in Ungaria5.. Muat11 istoric din Moscova qi Sala armelor dill Kremlin .dupg opinia cercet5torului Tahsin &z ar putea fi datate in secolele XTV q i Constituind cazuri crt totul ieolnte. p. 231-239: capitolnl despre twgturi eate Illmtrat cu . n s-au inclus i catalog. %IANKOwSK1. Sub raportul tehnicii. Oriental Taxlilss is Swahn. se gbesc in colec$iile suedeze. in acest ~tudius b t citate nameroase exemple de mAt5suii persane $1 turcegti din Rodemuseum de la Berlin. 4643. capitolele privincl comerf.eul de art?! turc&de pe liugZ faimoasa geamie Mcvlirna din Konya qi M u e u l etnogrnfic din Aukarao. e VON FAI. eIe se h p a r t in trei grup rnari. TAHSMf i ~ UP.ondral. .

tot din grupul ceatmalei . din Alteori. zambile. Primul g n p .01~43. petrecut odatg cu foedul.. ca pe vilnl de n . Pe lingg fir111 dt: aur sau de argint. constitukd de obicei fondul satinat. caprifoi g i flori de piir sat1 de rZisur5. fiind denurnite . Sucevifa qi Secu. Astfel de motive wgetale !?I au originea i arta chin nezg. delirniteaz. alc5tuind buchete.. psulte 2n waste ((. de argint awit . Dixt rtcest grtlp face parte lusosul c a n t e ~ de femeie.vgrdele gi tm ton traudafiriu deschis. se caracterizeaz# prin motivul de rnigdalz.0 a% caracteristic5 k ud h i a acestor Zes5tari este o GGtur5 ascunsz fatre u d 5 ~iEtealZ. tipic artei turcqti din secolele XVT-XVII. ~i anume p p u l denurnit a1 ceIor patru flari. mai rar galknul-n~giniu.nclicg chinezegti. uncori se mai foloseatc fir mctslic bro~a'c pentru csearen ornamentelor.n care sint flori cle rkttrd. se Pnscriu at rnotivele din cel de-a1 doilea p p . priutr-o urzealQ de fir de borangic nefopit. 2n ace& medaliaalle in f o d de migdal5. creat dc ramuri sau palmete zimfak. fel Erg sZ se vadg.serasift.. aceste ps5turi prezintg nurneroase vnrietjii .smg6'). carc este vi cel mai rzspfndit printre nl5tZsurile purtate in $ara noastrg.local5 de la rngn&tirea Cozia $1 atribaie gregit lui Mircea cell Bgtrin. Aceatea se carncterizeazg. de aceea popular i se zice . i rnijloc e r to rozetj fwt. sari fructe de rodie. dmarece coloritul este dominat de str5lucirea aurului de fonct. folasite mai ales pentru cafta~~le conte?e. ca pe vglul de ttmplg de la Putna cu inscriptie de la Tornga sau pe ~%luxile biserica evanghelicg din Sibiu.La Pt~tna. Fondul satisat este rquzmeuxiu. in care firele de bgtZtur5i colorate alGtuiesc nrotiwIe. Astfel rle @sZttturi. brogate nt fir v i co~ltaratecu mgt&uri colorate.adnrnascT'.tupilaG". r&ucit pe mgtase galbe115 sat1 Firul borangic alb. aselnetlea usor pew. repetate de doug s E de trei ori pe IQirnea $e-es&urii. i catifea de la Putna.. phtrate la Putna. deiltttnit .. constituind uneori fondul moti\relor colorate. este bro~at. Cel de-a1 doilea grup. de nuan$e deschise ~i calde. asprn (organzin). avind uu rol s~~plilnentar. Ramnri fine prind lalele. ornamentele florale legate ssu i~alate.carnh&" sau .. i care se detayazH. fiind petrecut neintrerupt de la uil cap& fa altul (. decorat cu sernilma si soarele. infrgtit cu un fir de rndtase rqie. carc acoper5 toat& suprafata tesgturii. persauc sau turcgti. iar in rom&ne$e . Coloritul acestor rnztkuri are o gam8 relati17 redusii. Pentsu motive se folosesc curent o tonalitate de albastru de lev5nticZ q i albul.ca qi 211 fan im$a de Iznik. in care vuiatiile seies mai ales din dozarea lor. care d a t e d de pe la rnijlocul secolt~tuia1 =I-lea qi a fost recent reconstituit in ablieruI Mt~mzluide art% Sub raportul orsamentatiei.hamha"..imci").. M5thurile pktratje Ia rngnktirea Putna. denumite in turcegte . erau lnai qi scumpe qi mai apreciatc dccit precedentele. XLI-XLII XLIIJ xLrv XLV 19 I XLYJXLYIL xLC'IIId XL1-Y j I I 1 1 I i 59 . in raport cu str5lucirea firului de aur folosit cu mult5 subtilitate. probabil persang. AIteori fi. de m5tase colorat5 ca fondul. Efectul genesdl al serasidui este deosebit de cel al camhalelor.kafcayd". este mai 111x0s ~i mai scump datoritg bogsfiei firului dc srgint aurit. mai rar de un ray-aprins. de unde prin ilitermediul Persiei an p&fmnsi $es&turileturce~ti. rul. 0 categorie cu muIt mai bogat&o constittie mItZsurilc b-ate cu fir. f n realitate este un caftan din secolul a1 X'C71-lea. sub raportul.se piistreazg un v5l de tirnplg din catifea ~1 fir. obi?n nuit. yrpuind de-a lung111 ps5iturii.. ornamentelel. tehuic. Sub rrrrurt tehuic Rceste mgtiisuri Iac parte din categoria lampaa bro~at.t. uxlclc legate de pprovenienfa lor din diferite ateliere. care face u i ~ de pat firelor de aur.

I .at cu a l h ~ s t m ldc lavan&>.ms.e sii-.124. + :lyn clrtt~inrlicg pisnnia. fig.iu 3lihnea -sirit iil-.srs nsr~prnL f t t i ~ ~ ( 2 Itw. r t sccolult~ia1 XVII-lei1 i:crst . I. n iost ternirlat5 abia t.??.rr i i t k. Cornpwi$ja ncest<~ihJ Q ~ ~ T C I. ~ ~ l J : c : $ P.a Fnt~lase gzsesc vfilnri de :. jar Ilisxfta ~i poart2 lcrenlia Mnvil5 ill tnblr:al vntiv de la Si~ces-i$a irnbrficafi in v e ~ m i ~ ~ t . rtt . inceputi in prirrln trelrrle a secululni cl XT'I-len d r juparl Vlndul hall. culorilor lr sjtucazg -LX" r.i'i: :i ( ~ r .t-irr~l!'.pp. f.~zin~cl.:YGL.HLCI:AYU.~!ate de flori .rtat11. ?2 v .: it. Elc apas P acceagi T-: enit qi in pictcrife musale. utl. R.za1tm1 Surer-ifci . 147-152. P.eil d e ~ G .ES(7L:. pp.1~. I.triineascrl Eu fpocrr JeudaW.111. 5X.p. junan I'rc:(l:t . i . i ~ rlc I v:i i1r.cl arm:%? i cu fwfii sbi. \?id .r.'j'~ iJI.a7.c) din R Brl?iuti. .cr~rl r i k r i l it clc lr>.<l-. i RC.[ I I : I ~ .?ne acestui tip. !\c::~!lcu~jci.(-.. "SICC>~.=lrIT.v. n r . I'alaclrue 4 Jldnlstiren CHluiu. jnpnn RuduI lui Iluiuitrr! pircslab gi Bnlica splrtwr.i~-~ct:r11. c i f .. .. . pt. .43. . .xrv printrc cele ma. p:stxP~td l'lrozslwte ?IT$ tor. mi~tiaturile repre~entflt?cl Xatei Bascmb :.l[i:!ic.f.e Sf. 'lcm GlrrP dc hilr estc rfic lranlha roqie.~l. !' :.iasc sint de e uoqie.L in Nuzeul de art5 5 i 212 hiscsica ~ X . CIVIL rcicw (lin inscriptin zugr5vit:i densrtpr:~~~ortrctulrti ~RIihai Yiteaznt. IDEM.ofitnt T ~ c t l u r11-aur?rici 111itrl:lT t i I . de la m5115stirea CetBpia . cu 1 1 decor ascboier 11 LXv'*-. .!!:{!'.ghel'd din Sibiu.r.ulr~rlrc +i rlntcn~Hdill all111 1 S 4 .hrrtrryiU. Pict tlrile rrlurale y i nliviaturilc citate se sittreazj in a dona jtrnlntnte x secoluluj a1 XT'I-lc~ $i prima ju11G-trite a secolalui mmdtor. c i l . . EuCx~?v+i.I t ! ! t . htr-utl litrlrjc : ghier mt:Irlo~-west din aceca?i weme. TI-. 2 ct Ibidem. cri tanmrl ce tip .T . f 1 1 Tctraevar?gl~e!nl la mZn5stiren S n c e ~ i 9 donatorii Ge . dat a t c :istfel cu destul&precizicr de poriretele I-otitre din b i ~ e r j r j f u x dotla jumiitatc . ct Tvaitsylvui~ic. ('. rar. Rtxoi'fli~ . ! a ~ . Unc!c d ir tre nccstea .~!iit cl. r:+. apartir.X :I. pe cale se inscriu n e i i ?rrt.~ : t r { tCis.-sit~?l secr~lului XT'1-lea sau prin1. ..i cloaima Elis. trarrsfnrmatc L'X-LX cIi11 v e ~ m i ~ z darnncgti..c:!s<- - 7 1.spatar ~i S t m e posteIr~ir..<ti.r( . 1'01 :Y< :I*!.ll. j : i v i l ~ ~ q ~ . 80. 22 .Ifoldnrie.rc$t?llmitaf ct: mSt5s.~~y. repre7cntat5 n iiz g r o p ~ i l a mS115stirii I ~ I I I I ~ ~ I . lalele >i frac-tr rlc roclie" . g t 1 ~ t s ~ r i s t .SRII fructe LI 1I ' (1.x.a j t ~ m ~ t aa e a1 t secolului R I XVIT-lea.iCt. :I-.. .: fiicclc lui Gheorgllc Duc:r. ~ I O R Unpj.u. . . t : . IIRAC. 119 . .c!s~:..3 : . 37. XLI.ESCE.5 cKtre sfi. rig.. fig.g11 tes'lturii.: Z A )3cj~lyc-!..yv 83. se sitaear. :<!C(X. A . STTFANESCU. 1911.a i Predx Eurescu r"~: frim c t i t c r i l o ~ rnrrn?~stirea dir C51uiu4poarE1 un c o ~ z t y simila~ ( f i ~ 9-10). Alexandnr a1 11-lea >if iuI s.rjlrira vr.l/i~$ifl!t. p ~ i ? 11.pl.& < i c . a p . epoca cle cen mai rsspindire n inSt5surilor de pceut: tip. slo V . caftan cle accst sen1.VJ. TepinteIt. ~f- e.V f 7' --. lui Radu 33uzescuS.m:. * 6 l:>p.tc. cstt i ~ m ~ lj). c u intcresante rletnlii ire e y o v l . solia. CII f r ~ t i i 1588 rle nrpoiii accstnrrl. 1 7 0 . riirl tabloal x-otit.7 0 aft2 categorie c!e m:I_t~. J . saccsul -p~l. se mai IntflsF ncyte in cr:sturnul uneia tli. j :u!?j?:t:. Claritatea comlrositir-i gi a..l-irTf T.. h a . c~i-?cr : n3sir:rl lit X i r l t l I 1 : I 7 I~t<. bliotvr!~. rtitorilnr pnsn trenzEt itis&trbsftturilt originare. 11t1ctlr~$tfj.ri esie irnljodohiti CI: bachc+ele rle flcri salt weji FcrLvlr pniiul de-a 11. . ~ H este folosit tilt m a .rr.ril~ calde ale fondnlui zmeuriu te L-Y'LXIII. Ju1)aizifa Avastasia ..:: :ccv! ( . IT. . 7'l.timpl2 ccrtl.Icc~nr.om~mr! 2i meda1ioar. .imbij.~. 111.- 7 i t.1. culoare pcstc c.sti. ralorr usc ~ n b t i s n r iciii~acest yrup. i Brtcl~etede ~artrafe tranciaiirl iilcznrlrst de l-ipji c x e c. . rodie ~i atinrzs. ac-ele+itip de mr. lr i LRlnii~.zme17tnfieR.ate jn t~ LXVI rnZ~l~. .t redzte irl.lri din acelayi grup6. p" 10R.. Picturn..slornln~en unclr vc~n~i~:t:e e:ti. iar calitatra firului ~ 5 i L'-L'* LIIJ-LIIJ - $TEFAYESCU.l ! : l.% LLT-1. i l r ~ n 3957. I. 3 S C M Vs ~o~ l~P artetw plnslictt E R. fficuth rle Xinw Xu~ravul rctugat5 par$i:tl 711 1 H:id. ~:llri.F I.

9 TesAtur5 otornank. 1) - . cietaliu din vcsmi~ltelcfratilvr B u z c ~ t i . .reproduse In p i c t u r ~ rnZln&~tjr'ii 3 i .F:r. u i u (jud.Sflrsitul scculuIni a1 XV1-lea. 0 i .

Tesgtutli otomanY. O l t ) . Sffqitul eecol~iIn a1 XVI-lea. 10. detatiu din vqminttie irafiitor dnzegti.Pig. i . reproduse P I ~ pictura mgdstiril Ciilri ill (juil.

5clrrtrT istnrie. Mai rare sint catidelele decorate i cu rozete. iar incvlec$iaBibliotccii Batthy4nrmm 9e p. pl.. fig. 8 3 ) . f ~ t a " . cn cit %alvaridintr-un serasir similar. ele sc! sit~zeanh in secolul a1 XT. l r i : o m u 1 5 de acelqi tip. . 57. care s dateazg e probabi1 din acelaTi veae. VIII-IX. 108. cu mari motive stelare. incadrate de nori chinezqti (. p.pevai"-ul de Bursa 1 Xotive de ncest gen apar pe seprnktul l ~ . MpZdie etc. fig. Mai putin obbnuia este conceptia decorativg a utlor fragment@de r-qmfnte refolosite intr-irn sacos de la Sucevita. D asemenea rare. se m t r e a z g iiz .jTBFANESCU. se paafc situa in t?eacul a 1 SF-I-lea. P o ~ f r r l ~ b . f i i ~ i d lucrate probabil f atelierele care existau in arhipen lagul grecesc. atrihttit5 1111 Rfnllon~ed n l 11-lea este decorat3 CII nlotive silr~llare. Cetbtnin (1B72) veqrnintcle unor nrlrnnglueli sillt decorate cu xcelnqi n ~ o t i v orientrtl (I. repreze~itatin naosul bolaitei de la Cozia (1545)" .m pluvial u r .. XXVI (nr.folosite peritru ciiptu~ala rnantiei lui Mihai Piteaza155i in mtumu1 m ~ acapil (fig. acest rnotiv apare Ent-r-m singur caz. Tesgturi decorate cu nori 5i trei puncte.Stror RHZCRCII i z~lgrlvitfn pridvon~lrn. 47. 89. aprnape cit toat5 kgfimea ps&turiia. 70.L xx 3la distanfe egale p intreaga l5f ime a tes5tnrii.Mumu1 Topkapi-Ssray dia Istanh~l'.lclralumina").II-leal.. pl. In pictura ~nirlii~tlrii pl. pl..Victoria $i Albert".Wmar5. dis..apar i porbtele de la Giluiu dan t l n d din a m 1 E SS5. 92. p. 44141. colectia Mune~~lni n XU Topkapi-Sarny se p3strrnzB n tagturi similar. pe cafianul spgtarului s . n ~ o t i v origine c h i n e ~ ~ w h cle (. e Importul materialelor pentru imbrgcgminfe din lumea Orien-tulni Apropiat se continvjl intens gi in veactrrile urmgtaare.tscJri"):'. o riznntie de catifea.I I). avind de o park qi de alta stele. XCII). 1OR. f 4 colectia aceleiqi m3nGstiri este expus un v3l Skut dintr-o rnztase albastriindigo. ca.?niistirii Csluin i5r:. ~ ' ' .~ylftlrsq~i~. a t e deca~at seinilu~le. cornparind-o cu aceea a unei rochii de copil. tleoarece rfi mnnufacturile dc textile din Imperiul otoman prodttc ngrfuri de serie.. sfnt citeva rn5tgsuri pgstrate ! mgngstiren Secu. transforinat dina ~ tr-nn contq boieresc. T ' ~ / o G ~ B F 8 l Tvan. tratate l o a scar. din colectiile Muzeului .). @strat la Muzeul dc LXFZIi 19 artg. aproape idez1tlc8. care nu st! incadreaza i11 grupclc curente. I p i h r 5 . STEFANESCU. Embinat cn elcmente florale. I b i d e ? ~ ~ . constituind cne mri izolate.. incadrate dc vreji P R C O ~ R ~ & . dar valoarea qi intercsul lor artistic scad fa@ de ttecut. nl c5rtnr cont~irtjvit cu rngtase tqie ~wnstituieun fel de rrrakscuri pe fond de aur. h glafnl ferestrelor pl. considerati a f i apaainut ltli Solimnn Magnified. mare. p. Igti mca w t u r i i .Stroe. Contqul de serasir ~ . Conceptia decorat i r g este de inspirafie arab5..t x r x rackrizate prin motive florale tratate naturalist (flori de mat. de tip . a TAHSIN6 2 . IORGA. este ornamentat cu stele ingemanate.pc foml alb.mztase verde.%ria tnitZsariIor orienh l e din secolul al XVII-lea se incheie cu cffeva ese~nplarede origine persanii. Hvscovifie et ~l-foldaur(a. m3nllstirii Sucevita npnr ncelcrqi motive.kfdni" sau . u*. fSr# fir sau cu fir putin. p.rtli tstorie. En care apar falele. V I felon existeat in vegrninaria mgngstirii.met& ?i finetea rngthsii sfnt inferioare in rapoh cu ale celorlnltc . clt. vc$mPatul lni Predn BHxcneu aste f#cuit clintr-n m & t m rlecoratH cu !sIele. Tessturile cnrctite aduse dill Imperiul otornan is1 aceastg wcmc sint mgtasurile.

. ~t ~rinnii.a Ic. trc-buie i l l leg>. iar 1rAt5stzril~ !. .ur-ilcdc lilz5 dc tipu Yegmirltele dill c-poca f: valoroase Sat5 dc sceles. dill a cloun itlm5tatc a ! : a1 Xi7 )Icctjnr 11 car!za st2p. 843-845 . te diferite dispuse f d ~ i u g iparalele rerticnle. nlt). 1 .. 'l'rcptat acest grnp cle tcsgtmi cste din cc in cy m:li I-ar..a FcutlalL. 11 -<. .. a ?i celc sir11!)l~ de c : (bogxsin). Trrc\-?~?lacrltiielelor italien? pgstratc qi pxczenta lor iu costumrtl tic curtc rcprczrrl'r:~l it: tablourile votive.is l u t .roduse iii Ol-icnt~11 Aprop iitt iSi a1:arij i~ ljc scar: lar.. .dc 1110 x 7 ~ 1 1 ienf 2 .IY :k CII t ' x t i ~ ~ d ~ ~ e a relatiilor comerciaIc.l L . . .Vig.-I $csSt.11.Lpc. st felionwn ciespri~~s slurlicrcn dill. or. . . mai ales Et: sero!u: a1 XV-lca. dupg cpcca +i locul lor.in pictara i tn{mGstirii C':iluf~~ (jlid.. L~UCC la concluzii prjvjrl d conlerfu1 t i r d o r rorn&le $11 T1epor.prt:cc-dcnt e . Irrcs~cntci n : ~ c r a s t i inl t1m. -<- : .d~amznR''-uA . sint Eiicutc diu :~ceste ma'ccrial 111 xi ~ ~ ~ $ UllL 3~colelt. reprntlusr . . i i l Gruparea materialelor crrcctxte . n 2 Isloria RomGnie~.i per~oa(t. pp... . .5turile orr .pe?-snntJ.ycsilt?~r% g .. S IqitnI sc:c*olulrii f a1 XTI-lea.nirii le rlasei don!jlzaidc ilor ma4: ' 1111~. tle nser?lcncn. ?ncepincl .G.11-.(Idalid din "CCyrr~intdc Iratilor R n s q t i .

boierimen rngmntg sat1 tirgove$irnea imitg. pp. W#&s*fa &pdg~bi*ilor oj&fs b Busavnb V o i d regeIl(i CufoZ i Robsrl (13301. 17-37. hi prirnuE rind. in Tnra RomGneasc5 ~i Moldova. pp. s-a putut determina p v e n i w $ a . Judecind dnp5 posibilit5til matexiale de care dispunea Basarab I. Pisanello. se yllstreazh. Nu croielile. care a deterrninat tezaurizarea lor in visticria fltrii $i in avesile nG~5stirqti. 3 ST. U r d r ind pravenienp ?i ciscrrlalia fag: turilor folosite pentru imbrZc5mfnte. cu c'ele p b t e in marile m u m ale Europei. colorit qi motive.h S . constatjm d cek rnai . bla i 2-13. ~ T E F A N E R h i a fn Tars R o d ~ s a s c l Bucurqti. Calitatea artisticg a materialelor 'falosite p e n w costume este legat5 direct de nivelul economic general al $ M i . fiiild execatate 3 uncle caxuri dup5 desenele unor mari arti$i.p5strate la mgnhtirca Bistrita. dar ~i valorii lor artistice. ecl~ivalcaz#. Cele mai importante podoabe. iar cele din Moldova. B C~MP~A. sint. putem explica g i aparifia acestor podoabe. surna enormj de 7 000 de mkci de argint (circa 21 000 dc florini) regelui Ungariei Carol Robert. de la o clasg Ia alta. P e l ~ t r upricinilc nrgtate rnai sus numai acestea au rexistat cel mai mult timpului ~i s-au mtrat in tezawelt rnGn&? tire$i. fn genere. din timpul lui Stefan cel Mare5. rafiaarnel~tuitehsicii. ci ps3mile Ernpreun5 m podoabele ~i blznuu rile imprim5 ve?rnintelor nota proprie epoeii. Cele din Tars Rom%neascZ. toare. ~ucevi)a. sub raportul valorii lor in sine gi a1 imqirilor astistice. folosirtta celor mai frumoase 5. de provenieug italiang. o l d o v i t a ~ etc. p t r u difcrentierea social5 a costumului. varietatea de la o epocg la alta a a s p h l u i general a1 imb6c2mintei este cleatz de pmvenienta psgturilor . gi alte mncluzii. psiiturile dau costumuIui nn caracter artistic. ca Jacopo 1 Bellini. Bucurepti. 1962. Dc aceea calitaka ~i valoarea artistic5 a $esZturilar sirlt hotgri. care a oferit ca despggubire de riizboi inninte de bgtEilia de la Posada. * - . se ppate apreeia importamp lor ecosomicg. deo~rececroiala.i pretioase catifelc de rngtase gi fir cle aur. Antonio del Pollaimlo. la un moment dat.aceea~i. Cornparind fes5tuxile agate in diferite coleqii din tnrg cu cele-pgstrate i n marite muzee din lume. Dmlturea feud& @ Enmputlm'k I s r p k i p ~ t m t r a l h r m shhlari 58 a t d m a j m d t a f s rr s8colwlui a l X%#BU ~VoZ&va@ Tarn RmdneastrH. seirl colulni al XV-lea 5i inceputul veactrlui urmgtor. fastul gi luxul corespunzind urlei anttmite categorii sociale gi irnprejdrii in carc este folosit5 irnb&&rnintea. I*n masea lot majoritate. unice in istoria costumului rorn%nw1. D e asemenea. Cer&ind valoarea intrinsed a unor psgturi. 79-96. lnereu . I L ~ Wl h p r t r a h a j d d i E l + .bogate $iri privesc comer$ul de textile cu ltalin ~i Orientul Apropiat. IEitAsurile qi catifelefe cu fir din colec$ia Sectiei de art5 veche romlneasch a MuzeuIui de art& qi din tezaurele nhiistirilor Futna. 111 liaii mari. ~. provin de la bogata qi puternica familie a CraiovgtiloP. pp.I 1 I I dcest studiu rnai s u g a e d ins. 2fI. . veqmintele elasei dorniuante. 133-148.in rnujte caiuri. in raport cu altele. salitatea qi valoarea lor artisticA. Catifelele italiene awau prefuri considerabile n u nurnai datoritE cantitZ$ii de fngtase gi de fir de aur pe care o contimau. 1950. cn materiale ieftine. Prin calitaten Iibrei. existate la Putna. . De asemerlees. care se repetii secol de x c o l ~i se transmit. c e r e s p d e . E unele cmuri. LuclErilc ~ i a n i genemlc qtlinvf ice. a cgror origiile a fost rnai mult cercetak2. au fost g k i t e in mormintele din biserica domneascg de la Arge?. V. 1966.

. 23. 23-25.in afarii de . pp.ni$e cojoace -mi tmbuiesc h casa dornniei melet'6. folosia c m t de $%inime ~i tirg o v e e e . din catrza clime1 aspre ~i a condifiilor de via+ in Iscuinte 2n genere nehcglzite.. . Muscel.Chtmicumpka~m". de jder. p. pl. . acordfnduse totodas scutire mrnalg de domnii rnnnteni pentni cei care puteau sg le procure $0 pentru curte. BLAN~~R~ In evul mediu. nordul Moldovei ctc. 534 rZoc~fmsnt~.6 verjrninte imhlgnite cu pfatece n de vulpe t. qtenii romhi cste trag cu nrcurile'de pe m w i poartg lungi mjoace mi*. cgci acestca vin la vistieria mea"" Exportul blgnurilor de orice fel din Transilvania in Tars RorniineawZ era prohibit pentru negt~sbrii obiqnniti. . mai scumpe... D * Tn cele doug rniniatari reprezentbd bitSilia dc la Pasads. blgnurile au jucat un rot. 66 . aswnenea celor de azi din Tram.-c. 107-104. f maginile lmitorilor vecflii Daciil. B w . 10-11.i 6 jderi" ~i . 60). g h i t g in cash11 de la Cffyei (PROTASE. pp. In biblioteca k t ~ l ~ ~ l t l i Brukenthl qi la Cabinetul de stampe a1 Acadenilel Kepublicii Fiucialkte R o r n h i a .. existau 5i altele. repre~entbd Intere~nntecostume poplive din toate zonele f&rii. fi rcprezintg tntotdeauna pc f h n i purtlnd lungi cojoacc de oaie. pp. 5 Stela furaerarL a lui Iullur Crescens. Radu cel Fmmos.1965. fn afasg clc blbinurifc comune.i. Blana olripuitg. . (POPA-I. p.acurfii domne9t. . important irz costumul r o m b new de toate categcriile.ilvanh. fig.w 2 . indigene. acordj. XI. brapvenilor perrnisiunea de a cumpZra liber oricare marfA din'fara RomAneasc&. Buc~srqti. intr-o te scrjsoare din 6 martie 1470.k~~1-~fz flicfl~wzin secolul a1 XIV-lea9au pawrile 5i desenele" germane din wcolelc XVTI-XVIIIS. este cea de oaie sau de miel. . Retafiik cu BrapuuI. Ace$ia iqi comandau uneori la Bragov mantii imbliinitc ~i c j oace. ~ ~ x n . Jm~oaralcrstoriei rmnbmi!or. Radn cel Mare cere bragovenilor i dotG rinduri .5. mlpe $i ris. 112-113 g i pe co@?i). Tocicascu. Prohlma coatilawilF#ii I n Dacza.ulpigi jderi ~i rTvi s& nu cumpere. c a qi miniaturile din CIzron. 72. . . urrna.se pbtreazg nnmeroase desene colorate qi gravuri f h u t e de sa?i sau attstrieci.ISSEANL. D ~ r w v r c ~ U .

Astfel.. Neagoe ~asarab. cacom sau sibelin%. X I V . 2Y2. viezurele de pe spinare"'. 1 5 6 0 . dar ~i pentru darurile f k u k Poqii otornm~e.de procure t a t de la . p.. asem?nea. semnul ierarhict sociale. in ansamblul costt~mului. p. undc htil. f u d din secolul al X-lea. J . sultanut portmce$e lmntilui tgtzrasc sB sprijine pe ne~ustoriimoldoveui care sduc blhnuri de la I v I a ~ m v ~ . 7 LEHR. Radu de la Afufnafi prime+te. P ncrisoarea cnwwltri Sveatoslov d-iind a bog5tia or-lor dno&ene. c i t . 13.StefZni$-& trirnite in Polonia. la Lublin. pp. In loc. 8 Solii h i Bogdnn la VenetIa. 182-183. pentru a campixa piei d t zfbelin5 ?i dinti de pe~te(VBWSS.o insemare poloncail d h 1532.111.IX. V. R . 112. I Istoria c-{utaci. a Ibidem.5 blang de heEgie. ssc.1502). negustorii sgl. 1a 1421. M o l b v a .. pp. sirtt umiatite blhtarile care vin din R u i a . b . pp. 88-89.X V . blgnuri de jder. negte reprezentanli ai oragelor Pskov i Novgorod. n Sitidii ~i docwmevfe. I Ibidem. . aclrrse dill Rtlsia"c1e samur. Cu comeriul de blznuri locale se ocupaa ~i negutiitorii din sate.111. jderi ~i helgii" Rlgnurile. La 22. ca s5 cumpere blgnuri de cacom 6 sobol pentrtt pevhegul sultanului ". pp. 117. M o ~ l e p g @ r i b . 289.cEiliiton11 fxanccz Ghillebcrt de Lannoy" trece pe la ChiIia. Acelea$ bl5n11ri apar in vcacul u r d t o r la curtea domneascg. Dupa calitatea ~i valoarea lor. din 13.sobol gi biber).Brqov . fngirt~iltd damrile acestora $ cgtre dacele lituanian Vitold. la 1595. an negustor grec din AIoldovn m w i Rusia dupQ blHnuri de %ibeliri5/ICNLGA. p35riile cu btang. k r sol1111ni Stefhitti duce o legaturn de 40 de pic1 de s o h l i (AURMUZAKI. doc. de postav qi pinx5..7111 s$u. mai ales cele cle jder sau singeap. 246-247. in tmt: clescrierile rle inscgD: unare. pp. pp. blilnurile trimlsc b~ Moldova pentit1 pqchegul Snltnnului. p. 1468. 66. I .Comerful. vegmintele imblgnite sint darurile prilrcipale ofesite dc noii dor~zni delegatilor turci. blGnurilc constituinu. ncgustorul Drrignn plea& In 3Poacova cu sumn de 500 de florini. in afar. p. Celc mai scumpc. PASCU. 9. 1. oferA I dar rlogelui dm3 leghturi de bl&nuri de cacom n n gi doug b l h u r i rlc rts. alLturi de matase pciltru haine qi postavuri. I. In veacul a1 XVI-lea exist& men$iuni documentare atestind prezen$a moldovenilor la Moscova pentru a ciimpgra bl5nuri rare pentru curte 5i pentru a f i tribe la Istanbuli sau in alte tHriP. emu purtate tle domri gi citiva b i e r i dc prim-rang. qnbele. 461. 342-343. ca yi cele de rtu sau linx ~i de vulpe. XXIII. p.blani de v i e m e pentru o hain%:o alt. erau rimtatc nu numai pcntru nevoife curtii. 413-444).prii~ Wan57 Coj ocarul. P mu1 1506. shtenii din Negoe~tiprirnesc la 1466 incuviin$area cle a vi~indelibcr. 180-100. 45). 226-227. reiese cii principalele obiecte sint : blinurile de jder. scde s5 i . suplimer~t 1. HURMUZAKI. :I 4 . a Jbidspva. . fn hgBturH FV 11. inregistrate de cronicari sau de c8lgtorii strgini. p n t r u care trirnkese anterior suma important5 de 3315 aspria.

briiele fcrecate". -AN. Ti] confirnl5riIe din 1456 7i 1460. Printre . Un fapt semnificativ peatn~activitatea rne$e~ug5reasc5 i secoluf a1 XV-lea . adich centurile de piele. s a doua jumkf tate a secolulni a1 XV-lea rnantiilc i m b l h i t e nu se mai importau curerlt in Tara Rorngnead.~ojoaccle"~. 282.nSdragii".. nota proprie ~ i . RelaJiik cu Bm. 271. 1-7. se adaugii la aceste dou5 obiertc . 665... o serie de produse de piel5rie: indlfZmintea. in afarz de .&I@nii croiti"... . cercetarea intr-un capitol special a djferitelor wtegorii de m g tcri. adic2 pglgriile de pis16 nduse din Occident. UrmZrind in aceessi perioadg lista obiectelor de imbricgrniute imporbte in Tars Romineascg. De aceea. oarecum difcrit5 de a T5rii Rornkegti. 28. q i . 21-24.1 2ncadreazZ in concepria general6 n artei din vremea respectivg.hainefe imblkite".ovet. IX.mghele" ~i . in mu1 I4a9. scrvind la imbrWminte este mai redus fa@ de cel a1 T2rii Rornhqti.. se oglindeqte in primul rind cercetfild comparativ volumul obiectelor confectionate. cu aplicatii metalicee. cu toab detaliile ei. ~ m m m P t ~ wf'St8fan cet lktm. 32-35. pp. Foarte rar sint mentionate C o s r m W U . IT. la sate gi pe domctliile m5ngstiregti. blgnari ~i cojocari.$pcile frince$i" (p@kii franpzegti) q i .6. a prownienfei lor qi a 1egXurilor cu alte ten* presint5 inters. cit qi de rnodul de omamentare. probabif parltalonii strimti. de aceea5.lucruriIe m5mnfele" v h u i t e la Siret.. Importul moldovenesc de obiecte fgcute gab. ele nn mai apar fn tratatele comerciafc. ti1 fond. Docuresrte m o k 3 ~ 1 p t s t i baiaC dd Stefan W P Maw. aspectul costumului este determinat atit de linia generalii a croielii. m n s t a t h cli aici se aduccau. p.i provenien$gl. MESTE$UGURILE LEGATE DE IMBRACAMINTE fn afzrSi de tesgturile folosite. . . k l : I D E M ...ppcile". sint . in lumes oraselor. Aceastg situa$ic. care-i d5. n este prazenia it2 Moldova a unui numzr scfativ important de croitori. 76. de postav fin. pp.

Vasluia ~i in alte localit&tiO. 1112-183. 148-247. numkrul meqtegugarilor de lux. S l z d i si dacumsntc. a HURMVZAKI. 1 1 marile centre or&gene$i. fl 0. fig. L a 1477. In a dana jumilhte a secolului al XV-lea hainelc co&c$ionate de croitorii moldoveni d e p & ~ s c consumul local. 10-1 1. I !In-200. hgropfnrlw-~i familia I in~ediata n vccinKtat~ aljIserIcIi episcopnlc din BaIa. 67. XXIV. 6 M ) . este cu ceva ~ n a i mare i Moldova. XIEIII. 10. printre martmii care fig1rea7.~mZla~g261. 1. care fuseac proprictntca 1111 C O A ~Croltnrul.dohtndesc drgtttl de c c t i t e n i e in oragnl Liov (IORGA. Faptul atrage dup3 sine protestele megteygarilor tmnsilv%zeni. D b u Petrtt Croitorr~~ Vnslui este in din pmces ca ~ 4 d u ~ a Anton. poste acelaqi Pctrns dln 1570. desfEcPnd cantitqi iml-rorta~~te postav pe de piap moldoveneascia sau asigur'lndu-qi fin isarea postarrului in propriuI sgu atelier. p. VTI. iar negowl de vqmink aduse de negustorii din Moldova la Bistrip concurem5 prdusele transil&me. Din accastg pricing se dZi o dispozifie regal5 p i n care se intenice importul cie haine din Moldova la Bistriw. 3 . 1923. ambii croitorl din Sricc~vrt. care l 1489 se plfng regelmi Matei Corvin impotriva nepstorilor moldoveni . Ixyoarele documentare interne ale secolului a1 XV-lea confirm5 situatia semnalatg mai sus. B'ds). 5 BOGDAN. In 2 7 . 11. 1. un croftrrr din Raia. Inn). 828). XV. Printre ei sc g5segt. 232. VI.m tr~ndslmatavul" (rsd docewdum rasoriam artem). La 15TU. croibrn17. InI nll din Baia (. smurc~oniridu-se cu confiscarea mZrfurilor cei care nu ar mpecta ace&: hotgriret In secolul a1 B m w ~ n i pp. 463-464. meqtcr dc nrcuii din Brapv (nedntat. T BC. S k f a n csl More. PASCU. pe baza tratatelor comerciale. fig. La 9 . 183.AIn testnmentt~l Kicnlae Hccht sc nunliir3 gi Mnrtin Cmito. Acestn sc hurura de tnnrc faitus gf bttn5 stare. IXIIX. 1458. XV. 336. 1495 se intkrcgte rinzarea unei jnm&tQi din satul Tlvegtl pc Rerheci. ctt gi ale negustorilos gi rne~teyup i l o r din aceste centre. 3"b. 111. R.blh. 8.%$ti). fig. 1448: i b i d m . 22. p.. mIst:T don5 p I e h ftlnerare din nnii l. Iliaq. ~ 150.2 5 .Tln 1442.ir)v. ~ ~ ~ ~ b p wp. 521. m h dat5). Millhail Cmitorrll dfi numele t~nui snE care este confirmat boiert~lni Ivan %rcuI. Ca ~i! alte @rip i em1 mediu... 514 a1 XV-lea). ilxtrucivtexistau croitori care executau atit comenzile cuflii domneqti. 4 HURMUZAKI. pp. Este de presupus cY asemenea preocupgri S . pp. croitnr d i n Roman. 1915. n p. croin n tom1 cumula calitatea de negusbr. ale Iiicei yi snfiei unui P e a ? Sartor. Canlowski 1% J~worski(Pmna6 miasfra Lulmeba. 1931. I n 1 7.~ I I nhcut din nevoia unei activit5ti desk1 de bogate. 1 8 Petrtl Croitorul Rutcanul din Suceava wte pvinenlt Pntrc 1408 81 1302 cn ncgustnr dc utari cantitifi de postav (IOIIQA. X I V .istrcaa8 azi in colectia Sectiei de a r t % veclre ron~lneaacAn Muzeului de art& IIOROA.aurile. fasc. qP. 2-3.e $i Ionn. 165. PASCU. Roman4. intcfvine la Br~govpmtru fiul lul Xom. 111. p. 1. 5 . pp. Pi&ulc do mormitat rk s srt~fbv divi B d a .wcoltlIui lui 1 Tocrz~scu. ge ling8 rne$e$ugul propriu-zis.W8 $i 1602. p. de a c h i Inv8+2lturZi a 1se atnth multutnlt pgrintele n&u. Relutiile c a T. trimis aici a5 invcfe meqtcvuplul dc . dl11 R doua jumMnte a . Moldova. n la Baiaa. 1. favoarea wordas este un scmn a1 prepisii de care se bucwa. XVX. Gheorghe qi fmtele SKU Pctm. Nicolaus Bri~cr. 622. Suceavaa. 280. p. 22. pp. 635. cu familia sa. in ale c h i m5rtlnte pricini czt B r q v u E intervine chiar d o m l . sec. TX. C t l e don& pietre sc p. pp.13). huniR cnl vinxBtwului Iilra. fiul croitamlui domnesc din tirgul Rornanului. ca ~i a1 celos de rlnd. care a aducfnd haine le produc mare paguM. o c t 6 m ~ ~ t ek d .X V . desigur. 90. haine pelrtru wzqenii d m I. 246-217. Inscvi$CiiEc mrdi#valt. Sfudii $i documsnb. 1498 gi 1603 (IDEM.Revistaistorics". domnul IlIoldovef. intre comenzile speciale fiicute Bragovului de domnitori sau boieril.TTI. w I b . fgce. 11. fiul Jfanlqcgi. 7ntr-o scrisoate cBtre histriteni din 8 nolctnhrfc eatt ranttionat tm Pctn~sScl~neider( H ~ M L ~ z A K $ . I a 1421. ' . ca'l. nr. In genere. 512. Proseaiud tot de Ia Bnin. nr. p. Petru Croitorut Ruteanul eate pornenit intrc pp. M1. ~.

in mu1 urmritor. p. XV. IV. 111. 339-3401. JORGA. XITI. kformatiile documentare privin d croitorii se inmulpsc la inceputul secolului a1 XVII-lea. Serbrrn troitorul este martor h t r . D. 321. 'n OLTEANU. p. l 1615. . starost. staroutele negustorilor ( i b a h . XI. pp. CroitonlI un loc de c a d h mijlocuI tlrgulni Ia$i (D.sac. XI. p. Pom@iki miasta L w w a . croitorii egiscopiilor de Huai ~i Roman8.. unde se comtittiie o bread% in a doua jurn5tat-e a secolului a1 XVII-leaf0. m5t5surile gi alte material@de la negustori. dupg cum existau croitori ai unui boiera. impreuns cu Hagi drap. Emu de asernenea croi b r i specializati pentru veqrnintele biserice$i. cii. docurnentat %par de croitoxi. fig. ~i 26 du@ ace&& datg. Ieremia M o ~ i l Zfnt&e?te lui DZnil.. 6OQ. h Tirgul Vechi. I . OF. La Iagi. 4 ~ ~ b e p g w r t k . 125-1261 . 1 documentele secolului a1 XVIII-Iea sfnt mentiomti 58 de croitori . cib. printre martori Intr-un zapia de danie apare un Cbr~tea Croitorul ( i b d m . existau aici . tit. nr. care confecTionau veqmintele cugii. p. 276). care - XV. 1 . intr-o d a n k din 18 martie rremneaz5 a ca mattar Gheorghe Tjtdzibaga {staroste at croitorilor) din I q i . . p. p. 201): h t r e 1608 gi 1617. 617. deoarece s i n t sc~itilide alte obligafii. la 24.zcit.. I. Voice $i Mihail (0~ l 7 3 . p. doug sute de sumane pentru slujitorimea cur$ii sale2. La accastii vreme. 111. Mq . ace+ ocupind Irn loc de seam5 in cadrul me~tegugurilor orQene$ti6. 146-147. X V I I . 371.17. 7-8) . croitorii rnreprezentau o ysime dill totalul me$e~ugai rilor cunoscufi din documenkle secolului a1 XWI-lea6. sub data.XV-lea croitorii din Moldova erau folositi chiar l centre mai bdepgrtate.71. 11. 147. 25 intre 1630 ~i 1680. un croitar din Brqov" acelqi domn comandH. R.. IbiAdsnr. La 3. 1. IstmQ i?k?zastfiilor. XI. * Cn document mentioneax&un Ursul croitorul hstmmului (OLTEANU.Radu viitaf de croitori d o r n n e ~ ~ t i "Jnscriptia de pe piatra de mormint a croitorului ~~. pp. ca gi a1 hrluririlor reciproce in c o s t w l celor douii.. ca ~i in tree-ut. R. OLTEANV. 89). la 15. Moldoua.Sf. 1 5 2 . op. acrhaiea din 9. Faptul meritg subliniat atit: sub aspectul dezvoltiirii acestui rnegtqug. Pri. Existau. nr. pp.ng la 1630. CZtre mijlocul secolului a1 XVI-lea iscusinfa me~ter locali sdzuse . o n u r conf irmme a aceleia~i oE 83nzhi (ibidem. p. 271-973). hainele boierilor ersu msute de cxoitorul Luca din Iagi (IOROA. Babachi.. croitorii cuqii. p. mrmp5rat de la Coica crcritorul de la Ocna. 1364. Acela~ifenomeu poate fi inregistrat gi la Bucurqti. la 1610. 89). in afar5 de prgvgliile numero9iIor croitori de pe U l i p mare. VIT. p.o p . fn Moldova. Slexandru L5pqneanu cheam5 ilor la curtea sa pe Celestin. Neagoe Basatab intgrqte lui Stancirl Incofltul nn loc de vie gi cu p m i .7 p?. I. APoldova. 147). tot la Erapv. u Nicolaus Eriger . 1563. SEC. set. 1516. Xlr.o confirmare a unei vinzari de prbvglii: cam in aceeqi vreme apar ~i aIti cmitori.. pp. p. Constantin +i Etena din 1785 qi Izvorul Th%luirii din 1794 (rwcvE$tiikc $+tedisvab. I. avhd la 1627 un vgtaf. p. jn secolul el X\rlIl-lea. fn aceea~ivreme docurnentele din Tara Romheasc5 tnregistreazg un numb mai aidus de croitosi4. domnesc Serinus. 796. R.de breslei croitorilor armen i din Tara Rom lxlcasd. croitorii apar printre ctitorii a doui biserici bucurqtene . La 1601. din vemea Ini Raclu voievod (D. XVIT. sec.XIhalcea staroste de cmitori-' (ibidem. p. Tara Rombnslascn. f 16) . numiti chiax croitori domngti7. 166. exist5 in 1652 o ulip a croitorilor. 1671 este mentionat penttu prima 40 dat: . Ulita curtii. p. astfel.croitori domneyti". Ulita xuseascg. 1566. p.Ca $i la Iqi. I. 89. lo I n secolul a1 XVXI-lea. ofi. croitorii i5i cumpiLrau postamrile.un craitdr din Bsia primea la 1442 comenzi pentru org~enii din I. I I ~ M U Z A KXI. cit.iovl. 370. I.. scrisoarea din 17.. OLTEAEIU. o$.Tr . IDEM. Ulifa axmeneascg etc. IDEM.

in confectionarea vepintelor. 179-180). exis& ~i o m grupg. fn aceat catastif sint cuprinse baibarme. iar phP Id 1700 Ibrdem. -4ceeqi import an$^ li se acord3 ~i iatr-un alt hrisov de danie &re mZ&tirea lui latco. fn afar&. alt5 i purtate de tirgovefi 5i @rani. 218. cah5tiful de rngrfuri a a1 dughenei din Iqi din anul 1679 este tot atit de intcresant ca gi p e n k cunoa7terea stofelor gi pfnmturilor. pp. ca ~i a croitorilor.1653. Deosebit rle croitori. La lqi.. 227: lmuitorii satelor CiulEncqti. +ani specialin zafi..de gurpnr5 a domnitorului. De n I I "HURMVZAK~. R.de imbGcgminte. cu toate c5 rne$qugul trebnie sS fi Eost ma! vechi. 'TIb~dr'm. conle$e. 260-261. dezvoltate fa cele trei @riromine. pe marile domenii feudale. . X V I . prima mentiune a acestar megteguguri este la 14. . femeile ajutfnd doar la impodobima cu broderii.i tnqterl zrnu cojocari sau orice €el de rnegtee sau rus sau grec sau orict fcl de limb5 :c ? d i m a r e la 19. doar cojocarii. P2ng azi. D . iz~loarelescrise amintesc 1 de. p 6011. cft 5i in. vegmintelc confectionate se e e a u de vinzare l negustori. rgmintnd apoi utl vegmint a1 tirgovefilor. W . 150. pp. Cajoetiritul $i blgdritul stnt megtepuguri vechi. 42.. . ." . sec. wind un vhtaf. sint mentionat. purlate nai ales de tirgovefi 5i de ogteni. x1 . 1. Men$ionarca acestora.maqtia. Ix. specializatii rnai ales pentru anmite p . cojoacele nu se lucreaz5 2 gospodgrie. introduse relativ recent.h Moldova qi Transilvania. cel or5venesc. dintre care slut iadicati. I . . Dat5 f iind specializarea me$tepgurilor in sscolul a1 XVII-lea. Din cauzs climei mai aspre. I. La anul 1453. I... In xcolul a XVLI-lea. dateazg abia din secofuI a1 XV-lea. st% in mediul sstesc. B q t e n i s?nt =:!ti de orice rhligatie. purtatti la Inceput gi de boicri. B g i E ~ i e " . it1 sate.. rnai ales . din partul $%ranilor. exist. cojwarii satelor apar mentionati h documente h c 3 din secoful a1 =-lea. 1-an avut cojosarii ~i blgnarii. h Ifoldova.X V . .fie c5 wr f. brz^ie qi jofe. p. 1 1 . sbc. indicg continuarea ping in secolul a1 XVII1-lea a aceski activitk$i speciale pentm curtel.. -Wddwa. Ropca. Sub acest aspect.EibFicari"a.3 piesa cea rnai importants. in unele zone ale $8rij. care se purtau de orirgeni ~i arngufi.ci de anurne meyteygari. Dinla. pp. Se n ~ a t i o n e a d espr@s . e~istEnn la chiar un cnrtkr a1 lor. Snceava6. .. I ~ m ' p * l c m d h l t . X I V .Blana P costumul actual n ca gi i cel n medieval de curb pe ling& solul ei practic dE gi o nota de distinctie social8 qi - - ax-ere. r a ~ L T E A s L ~OF.$I ariciti cojocari xfnt in meate sate ilau w i c e metmi -f-:r:e intreg acest \-enit al rniinkstirii". care lucrau vcgmintele clasei feudale. pp. S mod special. . 149-150. de origine orientali. Acegtixneytqugari sint aub auturitatea c?dugG~ilor de la Probota.~iibunari"~ .7 z5hrln~ri Bncurcqti. A1tEi erau rzbunasii.. p. un rol important 3nd din fendalismul timpuriu.de' aceast3 categorie de croitori. denurnit.1507 (D. apred a t 3 gi costisitohre. p.porturarY4. X. Brimii canfec$i&au un anumit t i p gi de hais$. . pe moqia acestei m5nbtiri sint adugi o v r i e de megtepgari.bgibbracV dill postav rogu. n . w tnentiniteazil scutlrca de ohligatii a onmeullor rlin ~ ~ t d5ruit m b G u l e z i .. deosebiti dc blgnarii din ora7ea fn ssatefe d5mite la anul 1448 rngngstirii Prabota. a?? l I I b i d m . Maldava este pin5 azi o regiune in care cojoclrl reprezint.I I I 1 a-fkvt . 89-90.cojocarii sau orice megkri"6. kt.lfol&~a. R. de ling. chiar o uIi@ yi o mahala cu numele de . Porturarii fzceau pantalosii dc postav gros. cei care oonfeqionau vqmintele vztuite..

R. PASCU. 324. 113. f n h robii boleruIui Dlnga figurcazA la 1570 uti cirmer (D. P51iiriile de p3sE qi de paie se importau. Ping fln secolul al XVII-lea. 310. V pp. 10-13). Tam R d w e a s c & . deoarece la 1489. P A W . IX. 133-136.fsx. scc. Rcln/ii tu L e d w g d . din pp. cind se introduce moda oricntali a iglicelor gi apar me~terii iqlicari. Matei Cornis reinnoiqte hotLirea sa. vulpe. W . l 1537. gi Trmsilvania sii cllmpere $i sL ZICWG tar6 piei de micl (PAScu. care nu este excltu s i fl fost In ncelagi timp gi b l b a r (PANAmSCU. p. t a: care. veveritg. S k d i i docwmenk. 1947. stnt fispinditi rnai ales in orqe. op. p. p.n rngsurii dc proteciie a tgbgcarilor ~i cajocarilor transilv&neni. 30'2-310) . o . avkd diferite fegsturi ca o r q l Lvort. z s . pp. 211. nu tste mentionat vxeun ptilgrier in Moldova sau Tars RomAneasc5. samur etc. Din veacnl a1 XV-lea s-au m r t cikva qtiri grivitoare la mgtegugarii cizmari. 431: P A W . X V I I . dintre care unele erau importate.:documentele r amintesc astfel de megte~ugariI a Tirgovigte. o+. Studit $1 dacfmwnta. 14.) ' ' 72 . pa 61. Moiduva. P ? de alG parte. 111. ei lucrau. iar ckiulile eran lumte de cojocari sau HVRMUZAKI. v o i e d u l $ M a n Mailath hwce a nepsbrilor din Holdova. cil. R.altfel. Tn secolele urnhare se dezvoltz cojoc5ritul gi 2n o . .dovada cea rnai gGitoare a dezvoltlrrii acestui znegtgug. XXIIZ. 1 contislnd nnmele calfelor din diferite fzri.. anumite mkuri impuse de Matei Corvia la anul c 1466. 280.t: mentiotiati in orage. pp. 179-180. rezemte mi ales domnului ~i h i e rirnii7. zece calfe de c i z m i din ora~ulBaia figureazg 21 frg$ia Sf.. cff. pp.. A. 421. desigur. Tara RomAi~eascg vaniei. interzic exportul cit ~i impdm1 de piei din Transilvania in celelalte do& @i rorn&ne" Decizia d a G de regefe Ungariei a fost luatH l cererea ~prezentan$ilororagelor s k q t i . de jder. care Ecea gi ckme rqii. la Shceava este a W t un Stefan Ruteanul.1597. Blgnarii s9n. spar tn tnt:riiea din 19. Cei din Moldox-a emu in leg h r i i . cu toate restric$iile. XV. I. n este lipsa dintre produsele importate dill Polonia sau TransiZvania a blgnurilor confectionate. deoarece h 1477. reinmind nigte d i s p i t i i rnai vechi. XXI. f11 m 1 1422. &istau +i cizmari specializaZi. fn'nscrise aci anudB. Trebuie semnalat 1 furiziza cojoace Txansilfaptul c&. In veacul u r a t o r apar cizmari pe dorneniile hiere$ qi miidistirqti8. Iqi etc .apare printre negurtarli moldoveni tnenfionati la Llov g i Ioan Woloscllyn (probahil u Walahut). pp. pp. Iwter#raWri r m h e $ # i . l pp. a HvRMUzAKI. imprenag ca doi croitori. of. la 1189 g i 1476 se acorda dreptul de ceGtatie a Liovu3ui unor blkuari arnlcni din Suceava (IORGA.. p.Bucuxe$. rnai ales I Moldova. ~cll$. a1 d r e i registru s-a pPstrat din anii 1484-1557. ciubotarii ( icurelad (ibidem. dat& cu un sfert de veac mni inainte2. iar din aceast5 vreme importul scade. ping in sccolul a XVI-lea. p r i m e ace1q. Ravish isboricd. 230. 294-2253. In afar&de vecbii cojofarl. it.6. Dar prelucrarea pieilor a continnat in cele dong @ri t o t atit de activ ca gi aducerea lor din TransiEvania.1221.Bncureqti.. care se pling d se trimit a piei crude . p. 110) . X V I . sobol. pp. Ioan din Sibiii. IOROA. de mlitatt superioafi. cib. blhnurile scumpe. cu cizmarii transifvZileni.. acest me~tegugdezvoltlndu-se qi in orqele trans ilvhene . 130-131. D. Acelqi proces economic se continua qi in veacul urrn5tors. pe mqia rnEbnZktirli Ivtmi. Blg~zariidin Suceava sent mentionafi. regele VlndlsIav confir1u6vechile dispoziqi. a Ln 1513. Astfel. I . IQRQA. XXIII. 112-118: C ~ M P ~ Demotfavsm ccoaomici faudab XV. ca ~i croiterii. la 1477 un alt blznar din Suceava.i drept (IDEM. Este. de fapt. i mare cantitate" in Moldova pi Tara Rornineascg.i . op.. 127. cacom.

ferecale cu plgci de brow. X V . Q#. sc cunosc mcli bine azi decit in t r e a t relalille artistice in acest domeniu tntrc Tarn RomAneascZ ~i Transilvatlia2. PA=. doverlegte c3i aceste obiecte se lucrau mai ales in Tmnsilvaaia.dl. pp..de asemellea. evoluiia argintgriei medievale rie indreptiipsc s l socotim cH. &te cunoscutg deziroltarea mare pe care acest meqtegug o dabindise in marile centre a r a ~ n e $ t i . siat. Ipaktic. care se fEiceau din metale gretioase ciocgnite sau turnate. pp. En ateliere oqanizate pe ling5 c u w e domnqti. de exemplu. Nu1n5ruI important de broderii religiaase pgsstrate in ttezaurele mEtnbtireqti indrept5$e$te. p. Epupeanu comanag. I . 24-30. 176. * IIVRMVZAKI. c5 jesutul. yi obiectele de metal. mde existau argintari incH din secoIul a1 XIV-1ea. mai ales la Sibiu ~i Btzqwv. 71-75: VATA@WNW. erau aduse tot de aici . de multe ori.blgnarj. 4%. care erau din pielc. $tirn. o dat5 4 000 de tin@tori la Bra+ov8. se Xucraa pe scar5 l x g 5 tot airi. Glelalte obiecte accesarii costumuIui.I De asernenea. Me$e7ugul de art5 a1 broderiei. conside* 6 irnbficbintea de mare lux a domailor se executa chiar fn ace& ateliere. afirmarea existenjxi muor ateliere cu tradifie artistic2 in cadrul mgnbstirilor. bazindu-ne pe asemharea de tehilicg gi oruarnentatie iiitre broderia costumului laic qi cel Iiturgic. P gen nere. probabil pentru soldatii ~i gkzile cueii. "KI~IHSCU. Islorim a r b i . amiliare costmului. pp. Toate aceste fapte prir-ind. Argia-. Chi= cclc mai simple. informatiile documentare. care din cercetarea Embriic%miuteimcdievale apare atit de dezvoltat In @rile rornbne. Prezen* constant5 in tratakle comerciale a cinggtorilor ~i briielor. 181. fn sprijinul a c e i idei \*in. sau dintr-un alinj de argint aurit. din menciunea h i Del Chiaro amintit2 mai ms. de asemenea. I r n este amintit documentar. aduse din Transilvania. ca si broderia erau Endeletsiciri casnice.

COSTUMUL DE CURTE DIN SECQLELE XZIII-XLV $1 TRANSFORMARILEZUI P ~ L &IN SECOLUL AL XVII-lea .

descne qi stampe vechi 9i In jmbriicgmintea tgrgizeasc&actual3 din zonele traditionale ale PXRVhN. aSa cum s-a pgstrat In secoluf trecut. continuind in structura sa de b a d pe cel geto-dac. a fost inriuritd in dect~rsuI epocii feudale rle cea proprie ofiynirnii p i b i e r i m i i . nurncroase elemente ale costumului imperial b h t i n au pgtitruns treptat in mediul local. %mb&dmintea tradiHanalB j&Gnea&. . raportab la portuI popular reprodus in miniaturi. %a .domn gi boierime . cInd pe baza ultimelor cercetgri st poate situs perioada feudalismului timpuriu. Cercetarea istoricg a costumului popular actual. strivechi. prin calitatea diferentiat5 a materialelor folosite. GeGica. la rindul ei . AspectuI %titde bogat a1 portului popular. fn m a i ~ i f e s t ~ i exterioare le ale acestui proces social ~i economic. Pmter l geto-dm . 137. @ pdoabelor ~i armmite ntribute de ordin simbolic. Metopcle monumentului t r i d a l de la Adanlclisi..nu se poatc T-orbi decit dupg vcacul a1 X-lea. E mele zone traditionale ale Zgrii. va coi~stitni capitol al cdui de-a1 doilea volurn din UII lucrarea de fat. basoreliefurile Columnei lui Traian gi puwele stele fuuerare &ite pe kritorizzl Daciei. ~S~~ POmAR Despre aparifia costumnlni de curte romInwc a1 unei claw st3pfnikare . a costumului tzrirgnesc din epocn feudalz.IN ANTICHITATE $1 EVUL MEDXU I. atit cit permite informalia scri& ~i'iconografic3. 139. pp. in taporb cu cel oegenesc gi de curte. politice qi culturale ale clasei domillante cu Bi7an$d. En etapa actual&ne-am limitat la schi5area tn linii mari. el marcheas ierarhia creati i sfnu1 noii n socicS$i. Xxvoarele iconopf ice antice gi unele $3 literare spomdice eglindesc aspectul fmbr5cgmintei inainta~ilor lzoritri @to-daci. djinuind ~i in vreniea noastra. atit 'in ansamblu cit gi in unele detnlii particnlaref . reprezentind pe localnici. Datositg leggtiturilor econoruice. se datore~teacestui inden lmgxt proces de osmozg.

incinsii ccu o cures de piele. ca qi un alt tip cle pantalon. rhmintind fmd~tlpolimm. este legat5 de ideea continuiGtii peste veacuri a mturnului dac origiaar ~i tsansmitctii Iui pfdi azi popula$iei TOmPneqti de pe tot teritoriul tgrii. cft gi inriaririlor grilor invecinate. a p e nn p b h r purtittd ?stfel dc iteri. de la Paris. roxalanr d~ $8 Coko&g*aluz Trnzan . Asemenea $&ranilor de azi. TI. 1-2 pp. dus la unele concluzii intcresante. 11. iar pe dearmpra o mantie m t agrafafi pe nn umtis ( F R . 325). 1966. op. care apxr ~i pe b ~ ~ ~ r e l i e f a rCalumnei lui Tmian. atit contactnlai m cmtumul clasei dominarrte. SECOSAN.FECRESCU. fn S C I A . Itarii strimti gi Pacre$i$i pe picior4. p.a1 a costumului ji originea dad a cilciulll. apar de asemenes pe rnonumentnl de la . 191i7. t& dicinile indepgrtate ale gartului popular de azi. analizind mai temeinic aspectul costurnului papular din zilele nuastrc. 85. fig. S-au puiut desprinde. P ~ K E S CIsterpztarea rlevnt?itkrlor efnogumjicc de pe m o n t c m f i r l de la Admclish (Ttopaeum TraU.. a fost urmgrit5 de cercetgtorii actuuliq pe baza unei iniorrnatii mai Inrgi . XI. 3-4.. htr-un ciclu ile de conitrinp.thrii. FLORESCU +. w e . *sn SCIA. Odobescu.ch+ batrineascH dreaptii". ca~acteri~atg printr-un orvamerlt triunghiujar pe piep'c detcrrninat de croialP.au aceeagi origine strgveche. denurnit . iar pe de altH park. de tipul cel rnai simplu. pp. a elemt~ztelor bazg a imbr5ciirnintei a fost relevat in& in veade cul trecut de etnografi qi istorici. Particularitatca aceasta mai Gilluia incg in secoluI al X1X-lea. f iind relevat% Odobescu. .sforic [Upwe. despdin acest studiu comparativ. ern purfat E secohd a1 XIIn n lea in Franp. care se datoresc. pp. pp. Ea . XI. 181. 334-390. p. 8 AceastB c h q 5 are u croiald rnsf coniplicatl. Sntr-o prezentare mai larg5.. 133. fig. datind din anat n 1150.Adamclisi6. reluatg ~i Pmbogltita de t o t i ceilalti istorici carc 1-an urmat.cen cu . II). fiind > . suprapu~zerile ulkrioare. 36. pp. Alte do& vade riante ale chGqii biirbgte$i . groasg de cfncpg. idem. 21)-7tl. fntre acqtia. Ultimul tip sc mai cotitinui $i azi in costumul tmditiotial nlbanez. mbliniind pnrticulnrit~fil~ celui din V a l ~ a Hntrgt~lui. dintre csre dou5 grupuri g i n t Intercalate In fa@ yi spatc. irr o4lnbrwu mnintqte originex dacl a rurtmmtlui r o m % n e . Awst scmnificativ proces cultural de p%trare in forme nealterate.8 vqmintclor tiimnului (pp. ca qi pe basorelieIuriIe Columnei lui Traian. ea este reprezentaG pe mtopele monumentului de la AdamcIisi.elu costtirnr frt Uccideirt de I'Arrt*gsiti ri nos jours. Rrla pc-pwllard. textal ffancez qi tradncerea notelor extrasc din CutuloguE @&tctelor Srcfi~MPiiRamiine la expoPi+gtra ~siuursnlsidin 1 8 B T . dac. intitulat Art& in Rom&~ria periodul pm. pp.barburi". asemema celei cu fustaneI2 din sudul Dungrii . %'rEPm. I .1957. a desprirls o serie de sugestii prefioase din studiul costumului popular. cu vasta sa esuditie istoricg q i tactul $iin$iiic care-1 coracterizau. E rapost cu cel reprezentat pe mon~~mentele n antice" Ideea. Mai I u g G de genunchi gi dcspicatg ~>ep a l e . 1955. o c5ma~Q dreaptl strins? in talic. format diri benzi rgsucite de-a lungul piciorului asernenea unei moletiere.rr mosacmenluE de l# AdamcEisi. 1465.. su)r drriu~uirea de . SOUCHER. bgrbatii geto-daci purtau c3imFi~idin pine. dvka ~ O $ U ~ B Y & 3. Paris. 13-23. VI. in psrfi. 339-341). pe versantul nordic at Mrrntilor Apuaetil $i pc valen Ariegului in (E. 4 Acclqi pantalon. 1959. f ~ m r e l i e h l r i l ede pe portalul principaI a1 catalralei din l'hartres. r3 Historre . tit. pe de o pa&. Cea lnai importanti incheiere . cu patru grupuri de clini. n G ~ n s a ucnstwmulua. care considerg acest tip de c5ma$i.e poarttT rnai ~ I e s sud-vestul s In Tsansilvanici +i uncle zoue din vest. Bucaregti. 130-139. diw mnsle Avg'gq st M u e e l . 111 n e s t catalog O d o h d& o drscriere snwintg $i e x a ~ .. a. ca $i cea cu ponlele incretite.A. da~icd a pvefu$u~zlrn sarwza~k A juni). 19-24 studiu fn carc se d& g l lntreagn bibliografie x problemei. Bucurqti. care se nrcnti~le pfn& azi i nmdnI Xoldovel. I ODOBESCU. evidente In structura sa general.barb&. i SUTA. 103). 6 PLOREsCu. p n v b ~ s n t aetnrcli.

f5G sg se muleze p trup. Poeul femeilor este P c ~i rnai bine cunoscu-t. piriot cu qi cel. avind aceeqi croial5. sc psstreazg rnai ales in nordul Moldovei. prinse ctr nojife. 102-103. EG Wn alt tip mai e~*oluat fa@ de primul. IDEM.$ellita' Geiac".. pc o stel. Les nyazltlilks. care 1-a fngozit pe Ovidiu. Acest tip de clXmaqj increIit5 la gft cu o a@. purtati jarna. carackristice pi15 azi podlui femeiesc 3 anumite zone ale pdi. Arges si ~ w c e l p. o piinurfi de ling asemenea celei folosite q i e a. cus&turile bogate ale portului FrSnesc au apgmt mdt mai tirziu . fn epaca feudal. in timp de iarn5.i numeasc5 . p.ca la iIa dt . irnb~iicgrnintc. pp. P e Columna lui Traian. care npar in imaginile sZpate pe metopde monumei~tultri la Adarnclisi. de clll&ie. se intinde pe o arie l a x cuprinzZitoaw a ~ prii. fZr8 d se rnuleze pe tmp. deosebind pe nobili de popml de rind. impxu115 cu cefe care fomeaz5 minccile. de traditie bizantin& si orieatnlii . care cMea drept. G n q a DUCELLER. iar fn piciaare. in contact cu broderia costumulul de curte.di~ttr-o singud bucatg. p. in loc. p. s h t i~lmetitein jurul gitului. cnre ~ ~ m b cu capul gol. apate clar c5mxya lung%. f5G pler. &ind drept . dal nA torit5 dkscoperirii statuetelor de la Cfrna din epoca bromlui. a r t i ~ t i iau stilizat atEt chipurile cit . Pe c0lurnn5. p.ajunge p r in Arg*. fiind facut5 din c311ep5. 1DEM.si pentru sumane. ~0~ d ai Dacit.e din 3mpletirea unor fibre saa trade sate cu o culoare. 70-74. dintr-o etap5 rnai timpurie. Cos€~tmul ifari strtrqi pe . fig. 95. 8 4 ) .Ioldova. H.5 funerar5 din secolele 111-IV. care. Cele doug catrinp. Pe rnanumentul de la Adamclisi. . fiind r5sde pindit5 alt5dat5 pe o zong rnai la@. arat.Cit. c t 'cioareci de dixnie. Ea se caracterizeaz5 printr-o croiaIFt simp15. i 4 ~ $ r e i a r s a . Unii cercefitori au interpretat ornamentele de pe statuetele de la Cima ca broderii ale csrnggii? F%rgde alte noi dovezi materiale.dup& pgrerea naastrii. Ele se pmtstu imprettiz&peste c%ma$. ca gi azi. pp. cfnd pe 'teritoriul @rii noastre se ponte vorbi de o popula$ie local& tracg. ~imb&cgmintea. iar cel cu pantalonul herelit pe pulp5 apare doar in unele zone din R.degrab& motive rezu1tat.. 'E k i 1 i i FLORESCU. h . d l . Genes@ coslum~fwd. ea o bentif&h e .. cotlsiderila c i s-ar putea s5 fie~v~rba mai. 6 I h d t m .in loc. $11 genere. ca ~i pc metopele rnonumentului de la Adamclisiu. &it5 h Croatia {hfuwul de arheologie din Z a ~ e l ) ) aparc clar tip111 de c 8 m a t l Pnm$ItH la git gl mbecl. fig.~ unde. &in& in jurnl gftulni eu o bentiv ingusGU. lig. n apar rrtprezentate pe statuetele de la Cirm. cu blana pe dinafar5. prinsil i pe umeri cu o fibulg. DAICOVEIU.partat fncg f n evul mediu hlttmea bizarztin5'. localnicii p a r & cojoace rnipase grek. care apare cor~cornitentgi in postul dacic. opinci de piele. miniaturi reprezentind tfirnni in culeq111 vier $i Is. cit. . 23.. cn qi pe stela furlera& ggsit& la Cqei2. este c h a g n cu . PUO~IPWQ l i ~ ~ i l anCDaciia. 32. 71-73. rIar nicidecum de o broderie propriu-zis&. care alcgtuiesc trupui &mgqii. 60. Foile spatelui ?i pieptului.guler. fig. ca !ji mi. <deoarece. Pe cap ei nveau cacinli de blan5 sau bonete de pisl8. 88. . fgcindtl-1 J . stribuna geto-dacilor. q. : PROTASE. 134. Tnla m c i ~ t e aga cam apar pe rnonumentul de la Adarnclisi.. se pnrta ~m veqmfnt dizltr-un material aspru. Pe deasupra. azi ( i b ~ d m p 132. 144. dacii pose o mantie scu*. far& a f i rgscroite. 3 4 . pp. Erg mineci. 144.. IDEM.

de origitie striiveche. nohilul francex F'ranqois ire Pavie. 3 3 ) . 196. Pgstrind aceeapi n denurnire. subliuiiild uueori notele ei particulnre : croiala c h i g i l o r Ierneie~ti~i b2xbiite~ti. femeile purtau catrinp. 2 . ornamentat cu durrgi.an descrk imbscbintea $5i rgnensd. pp. 132. p.f h & a . ca Nrul ~i rn b a r b lung5 5i Tar piepCmat. -tenis de Prhirnea rodneasG de la daci. acoperiti pe cap cu o cficiul6 ascufitii in form5 de piramid: tot de asenienea material. le-au subliniat.imbr. i Tare RomGntascZ populatia de mijloc folosea materialele gramlane de link.5.. iar poztnvul alh g i fin n era fntrehuintat ppettu pantalonil tirgnegtt (PASGU. Catrin$elel.~ puue problem sub rap& istoric . 1 C ~ t r i n + are diverse dmrltmiri. Incgltati cu opinci. armati numai cu arc ~i coase"? Patru decenii mai tirziu.oprcf..boscea".l drum lung. 419.de acest tip se ggse~tebogat ornamentat&cu broderii de fir qi de rngtase tn mdum l e domniplor gi jupanitelor de-a lungul epocii feudale.kati iutr-o dim ie de cllloare brun$. F o a are o largg rgsphdire de-a lullgul arcului carpatic din nordul Moldovei pen& in valea Argeqului. dupfi . venit la curtea lui Petru $chiopul. in trecut exista ins5 gi fotA . gluga. i zona TopliFi g i in Tars Birsei. cuprinzind tacit5 Tramilvania. fota este mentionat5 In cursul e p c i i fwdale printre piesele costumului de curte. . Initial fota a fost istr-o singud culoare. fiind atrqi de unele partial aritZti ale costumului rom5nesc. SECO$AN.fPstic". n +a cum se poar& ~i azi la mum& 2i.. op a ~W~ERSTORFFER Ckmogru@ 2olduwci. (PETRRSCU. negsi la f a g .~ndie'. fiind o m m e n t a t 6 istr-o etapi mai recentg. pentxu a da libertate pasului.. Unii diritre ei au atrib~tit originii rioastre romane sspecttd gcr~eral unele detalii ale p ~ r f x l u i ~ ~ sau altii . 190-131). Unii cerwt5tori au putut distinge fota pe metopele de la AdamcIisi gi pe o stela fittnerark dill CroatiaB. a f n talk .etc.. Petua Carcal. una in fa$g qi a l b in spate. rnai ales cu dungi. grosolaiG ~i pestc mkisur5 de piroas.a t e strinsg cru un btiu. p 34: italianul Frmcism S ~ T O amintqte c l . . 4 Cdllltori s i v i i ~ i . v e l CZOlmi str&ini. mqchi sau scoarp de copac5. sage TOPPEL- .. Aici. strinsa pe ~olduria cnpetele suprat puse. B cap. p. ea aparc cu colful ridicat E sus. opincile. P a t e &ma$. de exemplu. UURFNTIUS T W S . PLOWSCU.din pinz5 groasg dc cinep6. fig. 84. T~ 6 ~ORGA. CglAtorii strsini care ne-au strgb5tr1t@ra. EmbGcgrnintea aceasta simpl2. este mnoscut5 refativ amZnuatit din unele descrieri ale chl5toriIor din sccolele XVIXVIII ~i din imaginile pistrate In rniniaturile gi desenele vremii. p. Fota are form5 dreptunghilzlar3. 111. . . . Aceastii pi& de port fgi are originea in Iumea Orientului Apropiat. de cele mai tnulte ori cu destul8 veridicitate. descrie in acelaqi spirit pe moldoveni. . cn: . opregil sau fota. din O u i g i ~ c s actasus Transylvaltorum ef r e a d ideea orighii mediteranene R costutnuIui ro~ii%nesc.. De hubitit I17alachovunt in Trmsylvasioe. A tte si frapmz&. cin. I.zaveIc5". Oltenia ei o parte din Muntesia. vglitoaren capuloi. Portul opregului cu franjuri. uneori trecbid la est ~i la nord de Carpa$i. mai supravietuiegk in Banat q i in Hateg. p. Arta pofiukrG. f n vremea lui Petru Rare$. sist rlispfndite pe o 7 ~ n & la*. dalmatiattl Anon Verancsics descrie costumul moldovenilor . ?nacteagi m e . fn mod errrent este fscutil dintr-o $sghv5 de li@. fiind prins5 in talie ctt rm briu.lane. core poartii cojoace rnifoase gi opinci f5cute din piele.I.

Cele inai rcchi irnagiili alc cosfmmulr~i popular apas in dou.Chrovicum picturn" XI.L. BEblioteca LlcademieI Kepublicii Socialiste Ruminin. i p r i ~i opinci. gluga gi opincile. ca la @ranii de azi din Miirginimea Sibiului. pl. strills5 ill talie cu m Sery par ingust.mipase. 1-8. crpir~cilegate cu nojite. ~i tuguiate. iar pe utzleri un cojoc miios. cioareci striinti pc picionrc . cornpar& intre ele taste aceste ilustratii. dcasebire de cei magliiari. fn vearmrile mmitoare abunilg imaginilc prtului popt~lar. sint irnbr5caJi cti d m Q i albe de pPnzg. costszrnului femeiesc. fse cap cgciuI5 filguiat5.p cu . 5309. T~ABMGER. cu cSrna$i scurt8. 1 "OESTER. POPA-LISSBANU.e rnai tiaziu. Lieut. p5stratc de-a luugul timprrlui. cu blana pc' dialE h . 317-348. .~ilc tdrancelor2. Acelqi nutor subfinia75 uneIe note proprii .Detaf ii deasebit de intesesante &supra PdZ$ig5rii $rapilor din Tra~silvania. 1965. . color.tanzx. fgcut5 pe la rnijloczll secolalui a l XVXI-leal. Dna A li und xe?dc Tcudsche Dacia. rcprezentkd bWii1ia de la. hzrf i DXXVTI-5. era an sax d n Reghin.privimd n ~ a iales jfnbr5sirnintea noi . nr.Ao: 1723. Niirnberg. Arcagii romsni. este copia desenului oriainal. caracteristicz pin5 axi ztlnei sudice a Traisilvaniei. 544. fn Biblioteca nationalg din Viena se pgstread manuscrisul qi harta topografului austriac I'riederich Schwaate. vjlitoarea capului gi broderiile cZm2gilor. Alte numeroase copii ceva rnai tirzii.V. iar peste cgm. CORI'B~ Iakotr Hild#bva*dts DwifacAe Schwsdasche Gescasdtsschofssvcis~nach Sicheabzirgez (1656-165H).al XYIIL-lea. Imoarele isiovd~dmw?pl8nalnr. Costurn111 reprodus fn secolul a1 XIV-lc*. F. care a fost r e a l r a t b primele decrnii a k veacului nl XYJI-lea. I-alentin Fnnk (1. remarc5 de ascrnenea boggtia ornamentelor cnsute pe c5rn. psr Regimini6 Htistcrinl~i Cxpiiaricu~u. spre . 0 copie a acestei lucrgri. iCretcb Dnlca zzdr Kultt#~gee~ckicldle. 198 1 . fnnodat.1621. Posada. I . coptam Fe: lo: Berndt. B1 gi-a f k u t stutliilc la Strasl~lnrg Tkna in anii 1622 . cu minrcile atLtPmind Iibcr pe spate. miniaturi din C h o nimm $ict. 7 PI.care rednu consccvent. &Is. i afar5 de jrntrgil~ca pg+ n torului. 1666.10(1. incinse cu o cttrea ingust5.c~ vnriante". s h t illregistrate iatr-o descriere a acestei regiuni. pp.590-1648). Ing. se afl5 311 Biblioteca Aca(lcrniei5. cu capetele a t h i n d . care con$ine ~i ilustratii reprezent?. datind din anal 1728. Bibliatecn Arndemiei Kepublirii Sncialiste IiomRnin. Se men$iolleaz5 c5ma. in RHA. Sibiu. Acelengi elemente ale Pmbrgcgrnintei )$s$neqti. pp. imbogi2tite. se gaffe~cdesenele stelnelor TArii Rorn3ne5titl.ppurtind d a t l e llillj rji lti30 Tabaka Wahchiae C%soFttfa~ae F e e d e r S~her)~mlaiwm. 111-125. 1937. 338. 105 . 8 PLORESCV. Un suedex. din secolul al XIV-lea pill5 in secolul. BRIICL . pp.. ajunginrl la mncluzia cii au ua protntip comun. in desenul colorat a1 lui T'alentin Frank4. in awl+ mict.~~d cfteva tipuri de cost~uil~e roinlnegti de @rani 5i bnieri. pp. care dateazl de In sf lrvitul semZnlui a XYII-lea. 11. se reggsesc intr-o seric de miuiaturi gi desene colorate. . realizatj in anul u r d t o r . i $i d-nind apoi p t h a r a1 oravlui Sibiu gi comite a1 sagilm. 75-81. aatarul aMstai deen. care viziteazg Transilvania cam in aceeqi vreme. . a cilror centarc este de un inkres excepJional pentru istoria pertului popular.LC costr o t m a i m aw M o y m Age. CORNEL IEREMIE. se aseaGn5 cu cel care spare clou5 veacuri g i jum5tat.igi cojoace lut~gi.acela$ tip de costurn. PC cap au cgci111i Pnalte. Acestst reprezinti PrnhrFic5nlintea unui<p5stor transilv&nenn. b a r W . de culoarc illchis:. care paart& armuri ~i d m + de zalc.. ca g i la bulgitroaice.

dar s-a irnbogztit. dc ordin decorativ. sub r a p o d l ornamentavei. Coslwme r w n h w ~ t idiw ~~eactfl XPIT. evidentii I11 portul pantalonilor. . Vqmintele cu tzietuxi specific orientale. dupX otiginalnl din molnl a1 X~TJT-I~I. 9-32. I Tvuckttn CUhixeb vos net!~\ clc stanpe.gCchc ~ V a t i o ~ a b Irachben Hnga~zeahciqnI . n c h i hbrBc%minte se poate TePe ggsi pfr~5 bl costurnul propriu acestei ocupa$ii p3riine$i. exist5 in Eibliotecile din Bucure~ti"i ~i 17urlapcstaG.gen. Acts* desme sht copiak dnpg albumul de la Graz. o 4 e modern. stringi la glezne asemellea ~alvariIor. la sflrqitul secolulni a1 XVIl-lea gi inmputu1 wamlui urn~Rtor.1. bjderta+ n zona subcaqmticB. nlai ales in zonele sudice ale Zrii. ci are rildkini istoricc mi indepZrtate. de sl 1938. din Gesckichtlich nolkrhds?ulbicclre EedPsrdun< e i m r Kritiscllma Ai~swevlfr~~g J. care aqa cum rezult5 dill arlaliza costumului de curk. BAREL$. a p e GI PmbriicZmintea ne&rilor reprewnta$i in N T S ~ desene. de Claj*. imbr5c8 azi rnintea @ r ~ ~ c e l op~~rtind r. purtate de hierime gi de orjgeni pin5 la hceputul veac~rluitrecut.Jahre I R l d . 1 . H u ~ r ~ ? ~ hIT. ca titlul KarJihnbiklw-Bwh. binanting. mai ales in ultimele veacuri. n r . I11 1'. I I 1. mai este ales & vecintitatea t*echilor wgedinp domile$i ~i rn&n:istire~ti. T 1)iblioteca Univetsitiifii din Grm. Influenta balcnnicg . n Colecfia dc descne rolorate intittilat5 Si#be~bilrgispheL a d 8 8 l d % c k t e l ~ . trmsmis5 casfmmului wi~~esc. dm* nus pp. Biblioteca Academici Rcpuhlicif 8ncinliste Rnmlnin. Ti1 afwk de costume populae. cind s-a introdus Pmnbr5dmintea de tip occidental.din Transilvnnia. din G-. SLbenbAg. in toate ace* materiale sint $i imagini nle hbrilcKmintei hoiercgti. carc s-a pgstrat pe t a t acest vast tsxiteriu a1 Eurapei de sud-esf.eonhard-HanBcJ~7(/! de~n.Elc constihie o prccizare fn plus pentru datama la sfiqitul secolului a1 XT:II-lea a1 cclorlalte imagini. in hiblioteca Academiei de Stlinte din acelagi m q ac p&stmazS nn marc numb dc desene. care leagii portul popular din lumea rornjlneascg yi cea sud-dudirean5 de mogtenireo. gi m a ~ l ~ i a r i Tran~ilvxni:vezi IBREMIE. reprezentfnd costumt~lpopuIar. BibliQtm~ rmivmltarG din Cluj. fig. EX 641. pp. + n ~ i Bibliotccn rnuxelrlui nrukenthal din Sibiu. s-au pgstmt in portul popular.l . Sibiu" &ax? ! '1 I i I ! I I I I. Tabulae PDtae et cobvlatoe. nr.. 3ub titlnl Irntzgilpes h7ntfommDitionis Hsr+~gmirrs colmihxs ildnrwriekw. s-au suprap~~s serie de eIenlente o noi. 109-130. estc pin5 azi caracteristicg pentru o bung parte a g r i i noastre. pktrnt i BibIiotew. prw~ntate E. 1 I 1 Siebesbf!r~m. c&ma$i cu altitg gi catrinfe fndungate. Kostfhnbiliitv. piag axi fgrancele lrrcrenzj ccle mai bogate ~i rafinate c5rnrZgi. $e g n k un nnmiir important de dwnc. 1 t I Toate aacste matcriale siilt pre+ioase izvoare pentru cunoqterea costumului TOtoate catqoriile. Ran tnd 4 . strinse In talk cn un br?u. f n nceeqi IribIiatee% se pSstreaaSI un manuucris din an1111816. acolo unde in cpoca feudal8 an existat ateliere active de broderic. existerltj doar in mna dunjreai.tfrgovefime gif. harta lui Schwnntz apa1-e un piistor. De asemenea. sub c o b mii. mh~esc. d ! . Pe fondul strjvechi. constath & qi-a p k trat nealteratl struhrra sa a r i w . 3 9Gf . Raportind aceste pretioasc documente icanografice la portul fgrgnirnii de azi. cuprinzind d d e r e n vYii y i imMckmintei t 3 ~ n i l o r romSni. se datoresc inrhririi acestuia asnpra portului celorlafte categorii sociale.II. Cabin14320. Dar rnogtenirea m a mai bog&. Paptul nu este i n t b f l t o r . inv. care corespunde fu toate detaliile cu cea cunoscutZ din vcgrnintele p&trate 2i portretele ctitorilor din picturile murale ale secolului a1 LXIiII-lea. 111 bihliotcen Muzeulul national din Budapesta exlst& albumut htitulat Kostfimbwbildw asks Siehenbnrge. .6 .&rirgnime. Cluj.

fncg de la inq t . Nlucenitele compwn cortegiul de pe pcretele de nord din nava principal5 a bazilicii Sant' _:. descrie broderiei ccrstamulni blrastin h oortegiul imperial BWSIGNANI. intocmsi ca fn cZm2~ilccopte'. 28: BBERSOLT. erau Pmpodobiti cu benzi de broderie. . Pe deasupra. descoprite f= cimitirul de pe platoul dill fafa cetgfii de s c a m de la Suceava. BUS!mmr.ne$-i dill lumea babcanicil gi romAneas&. coslmmele c e b do1 demnitari care 1 Teodora.=ti n5.Broderia cu fir ~i miitase. ale d m i detalii de ornamen-. gr. 233 (Trmlalwl dc v?wdiow# a lud O p p i m . impodobitg cu giriui de broderie rGrunt5. dc-a lungnl fepi qi . 31 -32. h . ul. fiind folositi ptltru clcr. E. Ze ordin geometric ~i abstract. maele i $. in % poads un prf:ingust ornamentat asemcnea uuei catrinte. :21 al XI'-lea. 42. pe p a l e ~i l m i a al %? :. * I-. 30-31. q a cum o cunoqtem 51 veaml trecut 2i in vremea a fast introd& in lumea - :-& 3mStE?i5. e . kt. OF. pp. pe baza f ragmentelor de cgrn5gi cusute m fir gi mfitrlse. n a ZORGA. de cel putin cinci veacuri. :'= $rile b a l w c e .male. ca 8i alte mmuri ale artei. 5v). Pantalonii strimti. ms. . I mosaici m v ~ n a t f Firenze. pl. Paralel cu broderia de acest gen. merit5 snbliniate. Rusia ~i *rile r o d e . 1964. broderia figurativa gi heraldid cu semnificafic sirnbolicZi. folosind. uncle orrnanenta<a eta realizatii ins5 msi mult din lesatltur5. Ele sint lnrqmhtate ink-o tunic5 lung3 pi115 f glezne. fig.. e . 148. 1-:osirea lor i n btoderia religioadi ~i in cea Eai& estt evident& incZ din se:*. dispuse irr bd$iria. p. 148.-. 230-232. broderia a persistat h ddeetfrsul timpului . Sub acest aspect. intr-o mare ~ u r i pentru 3ntelegerea proccsulni istoric care a C s la aspectul celei din uxmii. fig.&I.t folositg pe d atlt de largL In vegrnintele liturgice gi irnpriale. 234-235. p . Prmsul de piitrundere a uior elemente proprii costumului de &e 2n portul popu1 1 s-a petrecut intr-utl timp Endelmgat. aceas6 broderie era dispusg pe tunicile femeilor ~i '%-ke:ilor. Mim lax5 este strind la incheietura miinii cu o manyet5 broclat5. Ornamenta$ia costumului papular r o d n e s c are o seric de analogii cu cea >. datoritg procesului & orientalbare treptatg a noii lumi. Sc*iePi &. ' * . ' BOUCHER. folosiG in mod exceptional in wturnul greco-romam .. socotim 5 mrcetarea costumului de curte nu pose fi desprinsl de cea a irnbrgciimintei @l ~ + t i . secolul nl XIV-lea. intocmai ca pe c8mAgile WG.-linare Nmvo3 de la Rnvenna parti un costttm. 1968. ducind la 3. pp. C h n i ~ i l ebgrbgtcqti ale bizanti=!:or erau impodobite ca celc tgrinegti. pe umeri gi pe poale.. au pZtruas de timpuriu i irnbwminn -3 buariting comuni. cusutg la capete cu motive geometrice. Unele ornamente caracterisiice btoderiilor litwrF*. incit unii contemporani tonqiderau cg se minimalizeazg con$inutul ei religios. formati pe malurile Bosforului. de influr 5 i persang. Arts sompbwaires. bizanti&. iiar pc cap. tehnica 5i conmptia decorativii a costumn~tlai persan ~i copt. '5'bogHtirea gi originalitrttea prtului popular romgnesc. a L-sptri.-. in cmtumul ::?:*c.+re urld. dacg este aplicatii pe fmbricg. rsrn5 alb5. 9796. w* . p. sub raportuI motib elor.~ e Ca ~ialte forme artistice bi7mthxe. geometricg. . o$. de ordin geometric sau vegetal. punt pblerna fnriurilor artel de curte asnpra artef -lare. ou ornamente pe umeri. a f0s. s r q & s c in repertorid cusiturilor poplare. pe picior. T mmaicul de l Sari Vitale. Biblioteca t +fH din Paris. artti populare rom&nqtti". (entologie q i de Barbn l k o d o ~ ] Buctwqti.

pe u arie intinsg. de cind s-au pgstrat iniagini ale costumului de cuite in Transilvania ~i Tars Born$neasc5. aviiid proportii reduse. Peninsula Balcanicg. inelelc. la care se adaugs un i i u m ~ rimportant $i grgitor de podoabe descoperite ctr llrilejul cercet5rilor wheologice din ora7ele dunrirene . Rusia. care cuprinde Boemia. oferg posibilitatea de a intregi irnagima coshmrrlui de curte rolndnesc dill aceste zone ale 84 .2 . XIJT-XIV s i n o i mai 2 Grace fiind x d u s e la ~==~ETc""a'lij. dat5 fiind transmiterea lor de la u generati> la a k a .~mintelor. mai ales in zona de la Dungrea de Jos. G5 tclile dc pgr $i ckrceii. in ceIe inai mr~ltecazuri de provenientg bizantilzZ sau iinitatii produse la Kiev. colierele ~i brg$grile dill secolele XIII-XIV. Aceleqi podoabe puteau fi intrebuintate la 1-e~mintcle de croieli djferite.* diademele .Larga rzspindire a podoabelor de factul-2 bixalltinl. toatg aceastz bogat2 categorie de sau obiecte contribt~ierelativ pufiii la determillarea unor tr5sSh1ri proprii costumului rom8nesc dintr-o anurnit5 etap5. 1 aduse de negustorii strgitii san locali din vestitele centre bizai~tii~e orientale. Pin5 iu veacurile XIII-XIV. impreun. T5rile romane. impreun8 cu eiteva obiccte de metal zuxiliare vc. sudtil Palonici. Aceastj prim5 ~ t a p 5 feudslismtilui til~lpuriu a este ilustratg exclusiv prin fragmente de Jesjturi ~i brodcrii inlorme. Ungaria. se poate vorbi abia dup5 veacul a1 X-lea. f n vpacul a1 XTV-lea insg. d?i acestor ubiecte uu caracter oarecmu cosmopolit. aspectul de ansanlblu a1 imbr5cgmintei este mai greu de iutregjt. constituie singurele m5rturii despre costurn.ca nasY ~ ~ r i aplicelc qi cataramele de ciiigStoare. uriei irnagilzi de aisamblu. Materialele privind cqsttlmul din M o l d o y i ~ l i -secolde. COSTUM'UL MEDIEVAL ANTERIOR SECOLULUZ a1 XIV-lea Despre apariiia unui r o s t ~ ~a1 cgpeteniilor Ie~~dale. aceste obicrte slint ins2 dcosebit de prc$ioase peiltru a intelege atmosfera general2 in care M i a clasa feudal5 din secolele XIII-XIV $11 Moldo~*a. ~i tot Baxinul M k i i Negre. cu rnatcrialele arheologice. De accra. F?ir?t a folnsi prea rriult la intregirea i. portretele pktrate in Transilvania 5i in Tara RomAneascg. Ele circulau cu repeziciuiie $ 1 ti~up. m deosebindu-se de cel @r5nesc prin boggtia podoabclor ~i a $es8tulilor. in pictwa mural& miniaturg yi sculpturs.

&spin. in a c e s t 2 vretne. este ace1 .^ L = r ~1 3--cs-r.lF-'T-amilie. mai conservatoare. .. pu.intermezzo" a@meaii 'aiil 'cars Rorn8ztd.Taractel-izh pf-i'u folosirea tuuicilor scurte ~i strimte. in etapa pre. N o k t-egmjgtc reprczentau. ~ m b r ~ c ~ m i n t e a ~ u in' c a t ~ curtilor feudale din Trausilvania y i r rnediul ~ o r n ~ n e a s Z T W ~ d G "vferne se caracterixeazg . doi factori..la costt~mulmilitar. I=/ -. --e . socictaten f i m c e z S este hipwit& dou8. .8 c e s t e : . -. ----:c de rnodri nouii.. ca 5i dornnitGr11 dill Tara R o d & erau it1 relatii politice. de-a lung111 intregii --re fendale (1 puter~iicgpecetc bizatiting. in luulea 2Lcanic5 si ill Europa c&Fzal$>. -. fieeerea de la moda de traditie r"oman5 a i orientals a vegmiiite.ueE. =ilitarel. Frair$ei.iu contri-.---.3 l e mar.--+E pe o arie tot mai largg. purtat. ~ I I falduri.:G~e$i$e unor imprejurzri sociale. -.: ~ a cistigat tereli definitiv la curtea rcgilor Franfei dup# 1340. de nude adrtceau --T--O mzrfuri apusenc .- -7- ---+ . I:. ale ciirei oggini sZnt in costumul n. 111. .a . G -:-= .l?Iai>t -. f a r cealalti. ar f i trebuit s5 pzgcasd un principe purtindLgrnna$a.CU costumul cavalercsc f r a ~ c e z ... .nmas is ---. .R@$vi~l si Sibiul . La aceasta =-~Ontsibuit... adoptat Tin lurnea balcanic5.~igxd .. care se -I. 'amilztind ir~deaproape -+. tnentinind k c 3 haineIe lungi qi largj.. dimpotriv5. a durat luug5 vremc ~i in aprrsnl Europei.Romsuegti st5pirleau pFirti din-sudul Transilva~ziei. -*. economice ~i culturale. f n primul rtnd. int~oducereamodei occidentale 'I-zceze gi italiene la curtea rnaghiarg pxilz venirca la tron dinastiei AiigEi-nilor.-. * . rela$iile economice circufatia cavalerilor cruciati ...i i i e . = : . - %- -". 71-72.2sge~. unde mai tirxiu se reia tradicia bizariting. .*<* . b i m t i n z cuin este biserica domileasc5 din Argey.. in 1inii -gFi1Fr5'iZ . in secolul a1 XIV-lea. desigur.. illantie de tip --=-I -.avPnd legzturi domtlitorii ---I discck cu ~ .. . limitat la veacul a1 XIV-lca.cgdnd. IIfa~.* . 2 sau --. htr-uiz monument de con--. in i 3 l partizxna iloii modc. de fapt. Ceea ce constituie il: ~l.I _.* 7 . iiltre care $~~~ttturi~Fg~-db~ec*f& re confec$ionatc pentr~z 5 xdefineau primul loc. .zilueta..- -- _ 1 L ' --- r-"~ V..an trsit $i s-au ilzgropat ins5 prillcipi purtPnd costr~mul F de cavaleresc--. ----. costtimui tax-aleresc de lllodg f ~ a n c e ~ . &. adafitarea la via$a civilg a inlbrgcj. cu nota de rigiditate y i hieratism * a mstumului bizantin din aceasta etap&. 71 2 e-mlu$ia general5 a civilizatiei -fSrilor romAue. pp. drzgeneStidin aceastg zon5 . care poartj."i>fii7-'&r6iala a^3~ g'Tcidenta12.A.'tlitar a1 ca-r7alerilor apu.-. Tnrudirea Lee k. fiind pgr2sitg mailtia lung5.._ . Apoi.51 Tar-i '. faptul c5 * ..5%noastre.* -x care cnejii ~i jiipanii roiu5ui din Trausilvania..=:d$ -. ins8 un fapt izolat. !a p j t ~ ~ n d e r c a xrlodci din Ellsopa occidental5 in rnediul bizantin.1 acopereau trupul. care invegrnli~te~g trupul in iutregime. ci. r 2 r y t e a. ls deosebit. ii!.l$atg de Basarab 1 5i <& -3ii ssi.

~ U n costumr>iqdit apare in portretul caval~ru1uizugrgvit in biserica. lipiti de Imp. Cwrlca IDRQA. . articulate (fig. Vn. Pictura. 1 1 S T E F A N EVakcbb ot TrmsylvanL. este d e s m t un vrej. S~F-XU.-12). pl.domneascg Sf. sint de culoare &rhizie. Pictoml a ur~ngrit schematic croiala general& a costitumului.~ ~ n 6 u r alb aal unox n ul m u ~ i ~ a emu aplicate pe urncri bi pe bra@ abia se maidistinge. sint aplicate pe brap gi umcri. zugrgvit pe still~ul nord-est din naosul de bisericii domne$i de la Argep. . . fig. 2. . d~Ja~~Strei zng6vit 3n cslp~l sud-vest a1 in&perii alkrului.3. tare deteriorat5 f n partea de jos a trupulii.& ajuT-s& d e k r m h g m 'doug tipuri principale de cmttlm: u n d de caracteAmai. strinse la miil5. mfinile Zmpreunate. p. care cornpun c h q a metdicj.1 ) Pantalonii. Costumul lui este cu format dintr-o tunic5 str@tS. care se Ieag5 mai mult de secsIul a =I-lea l gi prima jumxtate a veacului ttrmitof. COSTUMUL DIN SECOLELE XI1I*XXV =XI rma&nile pgstsate in pictura rnuraIg gi pe monede. Vabclrls e l Tmyykarric. cu_~~ecile. Pe cap.'las3 sZt se d h A'tjia. inchis in f at5 cu n&turi ping la git. VXI. El. 1919-1923. care priride sabia i fa@. l u g 5 deas~~ragenunchllnr. Ctj. Din psima cstegorie face Grte costumul ctitorulr~i la de streil g i a1 cava'lerilui iracg neidentificat.pi. Por~voiels. cum2rreciIe str?mte. pp. domn~mcd:din Avgap.lu~gi. 57. ~ l " c o i a e din Peste tunica irl dnu5 culori.accenfxat rnilitar.@. Iom. Pmpreun&cu ves tigiile arheologice din rno-&il~tde-&< la A&. 13. redind cu oarecare Gonfuzie detal iile ornamei~tafe. fncins pe ?olduri cu o cureamsubfireL3e piele.este h~genuncheat.l. Bemi brodak 3. pp. imbhat cu o floare de . pl. ~. X.cl are o c5ma~fonnat5dinpl5mp metalice. P fiecare dintre e solxii.' m~ie-ckgmizieqi verde.c o n k u l pantalonilor s t r h t i . fn BCMI. 5i at dojlea de a n t e . peste o re seufie care acopers p~r. E reeste de n gistrul inferior (fg. tipic pentm a doua jumiitate a secolului a1 XIT7-lea.'el poa& o bonet5 ascutitg. 217-218. pl. peste care poart5 an piqtar-vi?iniy. r k r o i t la urneri. 112-113. V D K V H ~ ~ ~ A N ~ . ZowgwiS.

qb.. o$. pp. de cavaler apuseaill. d5 bibliograffa cornplet3 iil lc$iturC cu aceastj icuauir.. XXVI3. -. Acela~i rostunz aparGIpe-fexedtu~icoanei G i .-. I. pl. aint r e p d u s t mini~turidin IGrandis chmniqtrss D F m . Cu o notZ i --. cit. fr. 1 6 ) . Park. colorat5 fntre pp. 40 q i 41.S J V .ide spada. GePhve. 13. pp. l O T61 La pcinturs golhiqlte. Park. dill pricirla s t h i i de derCdare a picturii. costuraul purtat c solJI lui Rasarab 111 n~iniaturacare-1 -: . vol.5toare mai jos de talie Fti. !Xi-07. 12. tntre. fig.Fig.ar-ri5nirca ei lui 1-ladislav I .?ng5 pkioare st5 rezemat scutul. 15). Coslumul ctitorului sau n~r$ernlui. rkiscroitg la git g i brate (fig.-2dmi11tei p a de VIadisIav. -- ' ' --- . Huncdonra). 7. a 3=+. 1948.rrimci.am anulni 1380 {Biblfoteca national% din Park. * . ur.%tauasKela mgnzstirea Lavra. P. fn cfigiile manetare din veacul a1 XIV-lea. PoPA-XIISSWW. pp. pl.Glaml Bisericii"'. ms. Z)rliGHtCEANU. striugind toate argumentele 7 ..3 . de jos a costumului este gi mai pnfin clarg. a --. legat5 dc fTtulZtura ii~scriptieica ~i de alegumen-ele de ordin istoric. 3-6.WL. 1954. Dctaliu de pictwi mural&din biscrica Strein (jud. p. 11.: '_-3niturii sint repmntati ! acest tip de costum. flg. I artioolul Aux odgincs dcs ratutiom rmmam-athoniks: I'icdn8 dG S a i ~ r 4 l l # a w dc n t . de la ~ u n f ? l e h o s ? A n a h a mai atcntd a imX -*. 7 c!ne.re celor purtate de priiicipii romflni ' 2=55epoca.. 2% T'oiouaC Vlndislmv. Secolul XIII. cafe reprezinta costume de curte gi militare. . putin militarg. peste care poartg o a daua mai scurtg. 308 -314. CRIKAIA. ~ 5 5 Partea . Cwnc rom&lsSfi. 1 . duce la concluzia nalndoielnic5 a atrihuirii acestei icoane -zn:!ui a1 XIV-lea4 (fig. mai-iunie. . a15. c i l . 213 . Sfigii m e t a w e +i +mtre#e uotim a& voieuozilw Radn I ~f -\firma cci I L % m . de form5 triunghiular5. * ?. -.de coiful incununat crt un pzna5.on. 721-747. Actes du VTc Cong&s d'Etudes Irysantlnes. ' m P N . 42-43. asmnGn?iioa.--.yi doamnci Aua. LA'x'lr . --. . k ~z int3 in C h o n icr~rn fiU&r#wt2 t e compuq dit~tt-otunid lung5 ping la genunchi.

.

p. mai aIes dupg . VATA$IANU. . $ T E F ~ E S C U . tit.-La Dirjiul." m & q i metalice.-.*Transilvaqiei. sint dintr-o retea de. . -. iig.c.5 2Sie d& innnumente.iar rniilnile -acoperite uneori cu --. 271).d ~ ~ ~ d b ~ t u rsiZcikilitare.aniei. . o j . imbr5cirntn-k. sii7_t-g~prle7~nt-a_t-~~ fn.t_r1r e + .de-"ayt5-_si~tunicelq documente %. filtacniai ~i & -s. ~ n t m . fig. Costumul din miniatura repreze~itfnd pe Basarab I din . Magisfrul Panlus" ctitorul bisericii. 985). p. Paris. 428. Istoria artai. r%croit&-la git.francezZ obigtluite la curtea regilor Ungariei. L'art b y z a ~ t i ne l d'art bmbard t t a Trmsytt.. V 4 T A $ r M . . fig.% --_lr- --+ + .. 111teresante' ystume.a*~C. ~ n r aale r. datind din secolele XIVgj. Ceilalti doi cavaleri care-l Znso$esc sin$ h b r g c a t i in vegmint k" =cares pe troll a lui Carol Robert din familia de Anjou. intre care imele au caracter nlilitar mai accentuat . 0 ) . poartH insL un costum j2xxrl/ care se a s e a d n g mai degrabg c u cel a1 itoaatorului de la Strei sau a1 lui Easarab. 427. sint 3mbr5cate c5mZyi de zale 5i apirgtoare metalice pe bra$ ~i picioare.-. .INESCU. 1938. Prurtofii cu virfuyi-qcutite. deasupsa genunchilor. eray PuXgt-e in secolul a1 LXIS--lea deopotrivg de ~iobilimiThaghiarZ rom&aessiS a.4XV. t o r s de cavalcr {kind park odinioarn din scdlptura cart a decotat vecllea catedrali catolicg de la Oradea reprezintg nn costurn similar. cornpuse din tun ici scuxte. rnod3. XX-XI-XXII. TrnbrSt&minte similari are reg& %adislau. Pictura biscricii dateaz.Chronicurn picturn" Secolul a1 XIV-lea. I > - Costuinele de. iar in fa@ este inchi& pin5 jos cu nasturi.*-* -.cupoa~tereaaicestui tip de. -.---. ckt. . PI. are pe poale despicsturi in dreptul ?oldurilor.repl-ezentat P lupta cu n epetenia cd5nilor.Fig. . pl. care-i bolnbeazlit bust111. Un . 58. Tunics scurt5. apar d o u ~ G ~ u r i . peste care iiilele u ~ . figura cstc atribuitg regelui LadisIan [ibidem.. inele ~ g t a l i c e . p. 320. 15.ii2?l Tars ~ o & e a s ~ . cu minecile Iargi. Piste o cgmagri de p i n 6 sub$ire.xxIII il e mior biserici dill estul Trmsilv. din nnul 1419 ($TEF. 386.p_r. strfrtse de o rnmqet5. p. el poart5 o tunic5 strirntg. XXIII.

.i cu mtnecile lurigi. ENLART.l V 1 1-2.. Astfel de gulere erau din piele. 18. rcprezentind lnptele ungurilor cu cumaxlii.ge'sant" (fig.p...jiatra repreaintg un principe culcat pe patul %. 13~1.cis. S~FANBSW. Secolul a1 XlV-lea. h .de-g_o-a"ite. ace1. darultd 1n6nSstirii Lavra de la Muntere Athos. dc pc lcreclitura icoanei Sf. cit. 13). prezintg aceeaqi nota gcneralg a eostumului -- - . .-ice q i isloricr $8 legd6uud cu cu. p. fig. p. 56. @. a c h i linie este gi maigrett de precizat. brodat-5 pe piept cu un vrej-vi p Z i 6 t e .moGgh?ff aflat5 odinioars in . migI n E d m 5 costume sirnilaxe.cunosctlt pe bard unui numgr mai bogat de picturi murale din Tara R o d u e a g c ~. 79 a. terminat in colf. 3 2 .gisn%tC'-ului. 111.comes"deLmgocampo a c h i piatrii funerarg. @. 1957.. dt. 59-62. pl. ~ S I A N U op. Acelqi tip de ccostum apare Zn scenele cu caracter istoric.?nsa pe trup. 17). LAZARESC~J. p. imaginea anai nobil francez dup8 op. 109-126.. Despre $plutwa dc r r s o m t w t a comtklzti Leuvm!iu ~i c f l ~ i t n fivobEamc mrhaalo. p. de zale la fel ca regele Ladislau. Un mstwn de car~aler mant ie deacu supra. Ahiiasic.. purtate in vcymintul franwzesc dez~mi'c. Un alt prctios d~cument~de-art8. cit.. 336. de tipul . 53. Mutilat5 de weine. & biserica din Ghelin$al. redind un tip de costun~Enmdit cu cele arnintite.. p. XVI-Xm.. un &atl" dlu 1354. Cel de-aI-. cit. i1 iGprecisese. qp.. 8. 45. 75. athind in fa*. a purtat Laurcntiu. fig.. 120).se peak distinge pe deasupm o mantie cu u t ~ guler lat . a LBSOIR. - . 2 (p. mutilatg. 4.de tipul . se p5strcazi total in biserica Bgrjtiei din Cimpulan&.Pig. Ze R&booh of xtrfflisk M~diuavalCo~bumos.Abise~ica donmeascg de la Argega. in PHILLIPSON BARBARA. fig. 422. bt liniile reliefului destttl d-e tare roase qi uneuti -_. 291. pp.si Trwilvania. I. pE. ttl SGIA. ' DRAGWCEmu. tit.. mturnul lui Vladislav I. LxxV este piatred?. flg.doilea t@. u@. fig. Dictionwire.co&i&~e"~ (fig. VATXSIAMJ. El poastg uil<osturx~luxas a e _curt-e* cu a tlln it&st.

Nicolae. s-ar t i pntnt termina constructi~ sau 5: ~ i c biserica. a t e grcu de cremt c s H montunentul a I ~ S Y ~ RatTt de lung& vreme neispr5vit gi s-n S & des8rlqi i ddumnia relativ scurtii.1. ( .--1oan Botez5torul in a f o s t inlocuit cu Sf. c i pe sufia lui \-ladisla\. p. musided cH cste w b a dc p . pl. I gi 424. 17.1 a shenlat-u An&. c i t .in ccadrul cur@ domik$i Pn TmpTejrrpurtat rZri so1emm:~Cia~hiii mgestiv5 gE inxi complet& imagine a acestui costurn-estedath f~ portretul ctitorulu'i' din bisFrica ilEEifieFscK'-dG Ia2'X5&-$$i di: :el a1 1% Mircea e l Bstitrin de la Cozia. fig. p. DRAGHICEANU. 47..La picioarele Yintuitorului. pp. f h 5 a avea ahsolrltL certltutlirrc. la Clmpnlmg a murit mnrele ?b t'oievod". eib. hlexandru :-?--be Yladislnv. mi mormlntul.:t -: ! a La\-ra. =I. pp. a . V a h & c t T r m y l v b .Secolul aI. de aceea socotim C& La 1 -1 . I. 7 c ictst portret tni Rndu I. 31. vesi $i DKAGHICEANU. %or aplecat. care -. care Sf. Costu~nnl repwentat pe piatra f u n e d din blxcP1ca dornnsascl do la Arge~.I :z$i acestui prsenaj s-au purtat discu$ii. atrb : n o$. Gil. T-2 . 1352 biserica ma. pl.=int~rneltdomnului K d u . 47..XIV-lea.X T cn ccl din biserica episcopal&de ln Argq. I. p 3R0. pp. . patronul biser~ciil. 36 g i pl. ff& sir ting seamade mntinutul inwiptiei zgkiate t mmtand v p & t de pe pweu Ee n o d a1 naomlni hkericii. fig. . e d e r e s c . cIestu1 de Meltlngate.Fig. EIg. bazfndu-ae doar pe faptul c6 este tax: t E : ~ . esb rej>rezerltnt donatorul (fig. o$. p a t e I i atribdt mni degrab5 anom dlntrc succraorii Imedtafi ai lui Basarab I . r b i d m .. 1935..~CtG-fir unai c o ~ € ~ m ~ ~ ~ C e r e m o n i e .Se +tie it&& precis.p .-.. sub ale c5ror domnii. din doctunente gi inscrlptia 5 . op. :m. (Muzeal d t srt21)..Anul 1352. . are i& ca'. Bumqti.li at doamnei -k~la. Prin materialul 111x0s folosit qi prin atributele lui pre$ioase. 1. V A T A S W . . phstr~tdoar in deenuI lui 6. pl.X. Git. W . I - + . m. TncS neterrninatg. 16-17. Tattarescu. 16. pictttrra f i k A realixata ulterior. I m . . 9. 37. 14. $TEFXNBSCU.Independent Y ' L.. Nicolae din ArgCsl 'deasupra intrgsii dill prof ram in naos este zug6trit5 intr-o iai$ sce~~a.Dejsis".gfVI 1 ~ I ~ E A og. 48-47.. ingelluncheat.5 9 .. a lui Rudu I. fig. akibnie paru lui Kadu I. in dzeapta. albam. ca armZtorul continut: .. p. aceeqi id= vi l G I U ~ S C I JIslovia Romdwilw.f 9):Asupra identi-.. 3s.h e t u l lui Baaarab I cAmia t i atri. fara CTconcluzie it~cL ppecis?t2. 4 . fu biserica Sf. p. cib. p.

ens5 caracteristic celei de-a doua jurnlt5titi a secoluiui a1 XIV-lea. tinind sabia.. 8 . ~ c e e a s icroial2. 0 cinggtoare bZtut5 h aur este incins.. de I1 este imbrscat cu o tunic$ scu& de m5tase viginie. din do& ~uvife care se imbiilg in fa$Z. Secolul al XIV-lea. dar brodatg cu perIe ~i fir. 14). rniizecr e strinl$ gr pkntaloiiii de acer5scroitL cu ea$ culoarc lipip pe coapsen-c'fTzg5toare de' adr.s--r. pl. . terminat5 cu virf ascu$it.ii bi: zantine. peste arneri. i1 incinge pe 3olduri mai jos de tahe. agrafatg la git. bogat En~podobitgcu bro3 derie. costumut este . Principle p_o_a~t$ coroam5 cu tret fleo urolxi = p s t e . qi un pantalon lipit de trup din acela~i material cu incZl@mintea. . Renzi'brodate cu fir. tivitg cu broderie de fir.in j uruI g i t ~ ~ l u i . peste qolduri. redate prin late de aur. realizate in secolele XVI-XVIII. cuin sint cele din bolI - - c - a - l IORGA.ca 5i in toate irnaginile llu i i r c e a cel BStrin. domlul poartK o mantie amintind hlanida bizantin5. dar cu nn ixxvfl element nou. pictura originar5 a fost retugat5 culuere peste culoare de megterii lui Constantin BrEncovcauu. p5rul\ blond g i lung. intr-o cataram5. _ I . Astfel e s k imbrscat Mircea ceE B2trZn Tmpreunj I~x~YvlIr fiul szu in portretul zugrzvit In naosul bisericii de obqte de la Cozial.& -__ . Portrecu tele lui Mircea cel Bztris. 92 . formeaz# h r g s r i pe bratc ~i rngrgitlesc rgscroiala gftului. . tivesc poalelc tunicii. Pe deasupra.Fig. apare in portretul lui Vladislav I din biserica don~neascZ la Argeq (fig.identificarea exactg a personajuIui domnesc. -format. de tip occidental.pretioasj afbastrj la mijloc. care-i cade pe umeri. ajustaG pe trup.= de~.ro$und$_:ot . cat. de . Costurn occidental de tipul celui reprezentat pe piatrn unerarii de la A r g q . aur. cn o piatr&. dat de mailti: dusg pe deas~~pra. o$. dupj moda curt. prelungindu-se pe umeri.. 18.-. Prin:ipe: potrtY-o tunic5 r o ~ i eviginie.

repracluc Iinia costumului originar cu ~rnelernodificzri. . 1 IORGA. I h r d ~ m . pl. Paris. biserica episcopalEi din Arge$. sint inchise cu nasturi mzrunti. f8rH 3% fa& falduri. pictura de pr peretcle de vest din pronnos~tl bolnitci reprodnce portretur originsr ?in biserica cea mare. picturx a fost realfiat&cgtrc 31 treilen deceniu a1 secolah~ia1 XVI-lea. S~coluInl XIV-lea. lung5 ping la ?old. * IORGA. 1928. viu colorat5 sau o m5tasc brogat5. . Coheana4 ~i p a r a c l i d ~ X . c i f . i ~ztniu&ea nlai importante pies5 alHturi dc mantie. nifia Cozieil. 67. 1 1 1 limbn irlulcezg acest tip dc t m ~ i d nnme$e se -1 < . nnterior retuqfirilor din secolul al IIYII-lea. o h 5 mijiocul dc a analiza mai a m h u n t i t fiecare pies&de costurn. Costum~il ctitornlui din biserica damnearnn dc la Argcs. Ea boalba ~i yicptul ~i accentua suplets talici.op. 2de costum. 30.me in alte @ri dill apusul 5i centrul Eumpei. fragzlsntaI se pjstreazii in Muzeril de art5 ri1 Rep~ibliciiSocinliste RomRnia. 7. q n cum se vede i ppartretele citate de In n -h\ge~ Cozia. p. cu motir-c alese din tesMm5. Imaginile p&trate in diferite donlcrlii de art& legate de fragmeritele de ve~minte ~ipodoabele aflate in mxmintele din biserica domneascg de la Argeg.Fig.pl. in raport cu cel purtat in acee a ~ vre. este f5cut8 dintr-o stof5 de 1En5. aceastj tunic5 pune in valoare silleta nobilului cavaler. Minecilc lungi qi strii~se pblg la cot.~.Y ~ Y brincok-enesc de la Cozia. RrGdet'".. 19.pl. 9 .fiind o cople a celui din therim e n c i p a l l i de Ix Cnzia. De croi'al8 drcapti sau strjnsg pe talie. d&notn proprie accstni tip -. C o ~ ~ f r t b u e i o n I'ihtde ri 5 s p~intxres mzrrales z~alnqzm. globulari. . Portrehll este mgrxrit pe peretele rle nord a l pmaos~Ilui. op cet. STEFAMESCu. Priu croialil.

200). Acela?i tip s-a p5strat in 911 mormi'ntul de la Argeq. strfuse pe cot.lea. 71 . In evul mediu s-a extins ~i la costumul feniiaiil. cea rnai luxoasg ~i rnai bngat impdobit3 a costumului rom~nesc secolul a1 XIV-. cit. tot in distantg de un deget g i jurngtate. mai lung.pour$oint"-ul.. sabia pi skgetile. putind fi Imblgnit.In fat.. tunica este piesa principalii. n o$. iar originea ei este legaa de iintroducerea unui ve~mintl~rotectorintre cgmaga subtire de phtnzii . Strinsg tare pe t r t ~ p . h secolul a1 XIV-lea.po~tr~oi'~lt'~'. plataqe p e a nu are nimenl. precum se p a t e vedea pe $&farile cele vechi. lass sit se vaclii gnleruI de dantelg a1 c&n%~ii. cusutg fn rolnbnri sau pgtrate. p. puthi din cei mai avufi au za yi coif de otel: dar in loc de glatogg frnbsnci fiecare h i n e dc in. pp. acelqi vegmint. p. 20-21).gambison"%cusut in pgtrate. p. 2 Ibidem.. Acelqi tip de ve7mlnt vgtnit era purtat 311cB in AIoldova & veacul al XVI-lea. fig.72.. cib. Mitiecilc. mbia nu pHtrunde In ~ c e a s t g hain8". 2Q1.. Pentrn twluiia istoricg a celor douuP p i e . care se purta sub nrmurH ca ~i :jaqua @. ambele piese stau In originea tunicii denmite pouvpoCt (p. .. 166. 407: . of]. vezi ENtART. dat fiind c5 a era o tunic5 vgtuitg.. 52-54. scurt3 pin5 deasupra genu~ichiului qi decoltatii la git. p. lancen. o$. cu-c-intul Pourpoi+zt. cu mineci.gipp~n''%.. cib.. 291).in acest ultirn caz denumit . ~i cu m1s5turX fn ite dese. mai ales In partea umericn i lor +I pink la coate. 175: c u ~ ~ m t u l p'$$on sau gip$e Faenma Ila ve-int a c w t . ur~lplute bun~bac. romb~uri duilgi . hchk cu nasturi sau qireturi in fa$&. vgtt~it sau c$ptu$t cu cilli de cirlepg -. a Ibidem. h e l e principale ale mofdoveni~orsint ca g i la Wari: scutul. l origiue inscmna stof5 tighelatk.s-a n2scut in sau Sranta . n1vhtu1grambiso% sau gamboboa. pcntru lupte. Ca ~i in costumul occjdental. tuilica det-enitg o pie& a costumului de curte4 (fig. n gra7iqea de 3-4 degete. era deschis5 gi butonat.ii cea de zale. ca saltelc-le. deoarece este desmb i toate d u n t e l e de VERAHCS~CS. era partat g i de arcqi. Din acest picptar care se numea . . cu treizeci de nasturi rutunni. sint terminate LEMR.

mineca este inchis. pe baza iniaginilor de costume purkate de jupanii romgni reprezentafi . siut tivite cu perlc.Fig. s-arr pjstrat un nzlrn5r relativ redus de portrete nmrale. r n a n ~ t e l e coatele erau de asemenea hpodobite cu p e r k f.i pi broderie dc fir. 0 tunic5 ornament~tZbogat. este purtat.?. dispusH in linii ~erpuitoare2n j~unrtgitului. dar cu diametrul rnai redtls. Din nefericil-e. PO. Aga cum reiese din descrierea Ini Dr5ghireanu1. lungimea antebrawlui. Ele dau a 1zot5 clc originalitdc costum~~Itli rom&mesc. it &ror irnbr5chi1lte detine un loc d e b i t de important i studiul costumului rorngnesc n din secolul a1 XIIT-lea5i inceputul celui urmgtor. a c e a d broderie se mai distinge numai la man~ e t e sub f o m a unui galon Ingust de fir. Tuizica este p11rtat5 p e s k o cHmaq5 dill care nu s-au mai pfistrat decit f r a p e n t e din guler. Totuqi.5 de fetrdalii romgni dill Transilvania. Mcinat5 de tmme. Pe toat. iorn mate din motive geometrice hcadrind pietre pretioase. chiar dacii croiala ~i forma lui general# sint asemgn5toare c u ale costnmului cavalerilor apuscni. reprexentiud pe ctitoxii citorva biserici din Ha$eg ~i Znmnd. incia& in talie cu o cingztoare fna gi n gustZ. poartil Mircea cel Bgtr?n i tablourile votive. in costumi~t trancex. Diferfte tipuri de trtnici din secolul a1 XfV-lea gi prima jum8tate a secolului al XV-lea. Tndati dupli ileschiderea mormintului se rnai vedea cEar brocferia de perle care hpodobea aceasth tunics. care tinea sabia. cu broderie de . cu dodimi cTc nasturi asenlcnea mlor de pe piept. f n coIfurile putpanelor erau dous rnici rozete de rn5@ritare. pe umeri qi pe piept pkii spre talie. gi acestea fn mare parte deteriorate de vreme sau retuyatvte trlterior. care se p~elungqte pfn5 la jumgtatea miinii. cu o maqetfi l a d . Acela~itip de tunic:. Benzile de broderie. tip bizantin. brodatg l rnan~ete P jtlrul gitului .

.

persisG p i s la sfiqihl izlperiului. fn portretele m m l e . hlarnida estc fzcutg dintx-o libse p e a . realizat6 catre m i j l m l secolnlui a1 XVI-lea f *E xepicGri ulterioare. fn costumul itin bisericaprincipalg dc la Cozia. . Diferite tipuri de tunici l wst~~tnat a franc= din -1111 d SIT-Ien. semn distiactiv a1 autoritgtii imperiale.. 5 lumea balcanid qi in @rile rorngne. en pictura de la Studenip. dt. transmitndu-se in Occidentur qermallic din vxcmea lui Carol cel Mare. asemenea acelora pmtate in aceeagi meme 5i in reacul precedent de principii din Balcani. Nircea cel B5Ixin qi fiul S u Mihail p a d 5 o mantie de z e s t tip. fig. in cercuri tivitz pe rnargini cu o i 3:derie de perle3. Probabil cH. cneazul Miroslav are peste grana$a bizantin5 o hlamid. < 3 4 fes5turii decorati cu vt~lturi bicefali.t 29. pp. aurie. 21. o datB cn r e t q a r e a portretultlf originar de cEke meqterii 1111. h . apstoli P h ~i 3 r e l din Bjjelopolje. Rrincoveatiu. c g p t q i E CII o rngtttasc decoratZ cu motive geometrice. veqmiut imperial caracteristic epocii lui Jmtinian. supraviejuirea n ?b5 tirzitl a hlarnidei. au d h + ~ t h r r i i bicefali care fmpodobeau $es?ittim mxnliei. $tefan Memania are o m u t i e simiEBERSOLT.+- Fig. 39-40. Ea reprezink. cn o agrafg prefioasg pe umzrul sting sau E fatg. -. T r a cp. Costume f r m e = !gdin seeolul a1 XIV-lea +i prima jumstats n seZ. 1. 2'1. 9 : n I n i al XIT-lea. care reapnr insd f copia portrctului. i n :?:ica aceluiagi portret din bolnita Coziei. Cu toate transform5rile u'lterioare. din d n -1-hits. OP. decorat5 cu vultt~ribicefalia. aceastg man5 e de purpwi. Pmpodo3it bogat cu perk q i broderii marginale'. mantia este dintr-o pretioas5 tes5tuxZt Z5autin5. ' K ~ v ~ C W ~ t . datoi t 5 pgtrunderii uqor elemente persane en costumrrl de c t ~ r t e bizantin. fn biserica Sf.

fig. . 24). agrafatg 91 ceva mai lung:. nebtflnit it1 costumul din aceeayi vrerne de la curtea regilor unguri san a principih din ?am Romineasri. 2. prin care se leag8 de costumul msli bine cmu~scutdin secolul ~lmzgtor. Ibidem. 3. am putea spunc chiar l o ~ d . Clrldea +i fiul siiu Vlaicn la Strei SPngiorgiu poartii veqrninte sirnitare. t .. iar Tudox Vladimlretescu h t r .e pZn& azi in Napg. IbdBm. 2 .U'\I-- lark prim5 in f a g . cu minecile Inrgi. s-a @strat cu repictgri import ante.2. brodat cu vreji g i zigzaguri. dar incirlse it1 talie eu cent u n care tine sabia. hrodatg. Dac2 pentru costumul M r t e s c din sec~lula1 XIV-lea imaginilc p5stmte gi materialele wheologice s i n t relativ bogate. donatorii poart5 astfel cle hsine PmblZnite. O hlamicIir asem&niltoare cu ma lui Mircen. de in a Criqcior g i Strei Singeergiu poarta o marltie larg5 de stofz. Peste tlrnica gi ~mtalonul mad&apusean5. fig. 251. . 4 STEF-.Pn Ifoldova. CestscmiiE f a i s i n . informatiw privitoare la costumwl ferninin este redus5 iiurnni la trei portrete nmrale. ele pgstreazii irug ctteva elernente originare. ornamentate pe um5r cu cite o band5. F t verb p a t e ae de ttn tip local. imperial&. pl. 0 IOROA. pzstrindu-se doar aici in mediul $ZrS~iescpi16 in secolul a1 XIX-lea. J. de o croinlj siniplg. IrnblAnitg. IDEM. o mantie a l G care cade in faIdtui. lung& pin5 pcstc genunchi. jupanii repreze~lt~$i paxtretele murale de l Ribi$n. fig. cle care evte prim ~ortul aIb. XV..de caloasc verde. Cele din portretele de la Ribif a sint din postav albastru sau r%u. f n Transilvania. g i acestea i yarte restaurate. i: s 3ridet este augrivit chipul Mnriei. 3ZS fig.sotin lui Mircos eel I a pastra n h i c ~ ~ t r h . cu t i v i a cu perk. 5. Nistora poartj peste cEima~a rnfnecile strinrte. Fgr5 a putea precixn origiaea accstui vcgmint. c b d s-a rcpiht b h r i a . Z e u p k .trebuie c511tntli ill Ittnlen bizantinil. 23). X\T. lungii. Talia estestrinsil de un briu. care 1-an tramformat in mare parte.Tr irnaginca aceleiqi donmne de pe ferecjtura icoanei dgruite miinhstirii ]Catrra (fig. Mai semnificativ5 prin autenticitatea sa este i~a.d . pe piept ~ila poale (fig. costmmal reprezentat fill portretnl Nistorci n din biserica Strei Singiosgiu' ~i acela a1 unei jupailitc de la Ribitah siilt unicele documente existente . 31. 9u Tarn Ramineasca. lntregul costurn este nn arnestec de elemente nledievnlc m note care evocg costaK o v ~ c s r ~op. a cgwi arigine mai fndepiirtaa. f care din rdmrnnl crrlghal (ihtdcm. termillate cu o manget. in schimb.u n 3 din portretele sale estc bbrzcat fa fe2. f n a f d de acest tip de mantie. care amiatette puate o aplicntie de broderie sau de piele lucrat5. Vzlitoarea de pinz5 care-i acoperh capul este asemenea $ergarelor pu14~1t. irlcins cu o cingstonre ingust2 dc piele.. p. cusut5 c mou tive m&runtegmrnetrice. pl. rnai tirziu. t. J7ahchie el Tronsybat~ic. atragem atentia doar asupm faptului cg.ere toate elemenwe recalulni al XVII-lea. portretul Anei din biserica dornneascii de la hrgg6. p.* L 1 -i . i mlcile ctitorii ale boiertlagilor de far%sau ale n nloqneiliIor d iu Oltenia. a "-'" piept gi Pn partea de josl. p. Cu toate c& unele portreh nu saferit r e t e s i ulterioare. exist5 in costuinul romBnesc din Transilvania un vegmint rle nn caracter rnai particular. cu rnhecile largi. cu minecile largi. Jupariul BElea de Ia CrQcior este irnbficat l fcl cu o mantie a aZb. ) l . fig. P ~ t r e t e l 8doamns!ov. care a fost c o m w h sudal TransiIvnniei gi Olteniti. poartO Radoslav in pictura de la Studenita (1233-1234)' gi VIadislav in pictura de la Milevvo (123S--1237)3.

Secolul al XIV Tea. yictat un guler plisat.23 Cartumul doarnnei h a dupi'i Ce l a Lavrn. indicind exista~$a unei c5rdi$i bogat brodate. lZsind miinile libere. Pe deasupra. a cZror tradific coboars in& in veacl~lnl XIV-lea. care se poastg qi azi in satelc din vecingtatea Rjdltutilor.i-1 redea in pate. dintr-o mhtase aleas: cu fir. peste rochie fiind agrafatz o mantie lung>.11 jupcmipi de la Ribifa se mai &tinge clar nwnai partea de sus a costup h i . cu m ji care se impletcsc compunind un fel de rornburi . -4tannsje =nI griinesc. in jurul g h l u i .Fig. imblblit. Evident c5 zngavul care a rcpictat portrctal doamnei Ana. o mantie hogat2 a t minetile largi. f11 vcacul E: Xi7-lea. fn t~neleicoane ~i picturi muralc din Mararnure? exeatate in secoIeIe SVIT-XVIII. Ana poarti o rochie lungii. a avut In fapi UII costurn de traditie bieanting. f n jtlrul capului.1. cn rntrlecile largi cn ale unei ii. rnantia lutig2 pin5 la glezue este inlocuit8 uneori rr un ve~inintnlai scust. adfiuginclu-i ke eIemente str2ine. pe umeri. cu r n a q e t e brodrttc. Din wrtreh.pcste care poartg . sem&ntndcu ceIe purtnte in Auglia g i Franta. costumul doamnei Anal are aceeagi linie ca e 31 prtretul de la Argep. incercnt s. aserngngtor cu cojoacele din ylrdul Moldovei. inslt. Aici ins5. apare aceI a ~ itip de costurn. Figura este incadrat5 de UII ~6. pe care a. strins in talie. e 3 d a are mineci strimte. fpwcltura fcoanei Sf. de-a k q a l fe$ei $i in tal ie ~ ' p u i q t o f iqie laG de broderie cu pcrle ~ipietre pre$oase. fzri inples pentru acest tip de cfistui~l vePntililit i alte partrete din 5i n T u a Romfineax5. P ferecgtura icoanei de la Lnvra. care cade pe xrmeri. xugmvul a i. de tipul g r a ~ ~ a t ecade peste umjr.

204. 1407. a1 "Rrficle purtatc snb ttmicg at1 origine weche. pp. 1970. pp. ca +i i pictara moldoveneasd din secolul a1 XV-lea. ca s l fiS pantahnul. fig. ' VERESS. intr-o lnenfiune din anul 1602 apnre nn .fr.TTII. np. Pesk tunics.Fig. Iagi)? Acestca sisct de argint aurit. i n rjecolcle XIPI-XTIT se pustan ins5 cingcitorile dill piele cu aplicnfii dc ppicrlfie sau disctlri metalice. Itibi* gi C r i ~ i o r (fig. R I A R &I. Catamma. esemple 5-au pistrat intr-UII *aur din prima ju&tate a secol~~lui XIIX-lea de la 170ine7ti (jucl.braiel". Briielel Jesute sc purtat~s11h anteriu. Podoabe madievals B Tririlc Ro*nflzza. destmm b r i ~ ~ l stolft san pii. ca la costumul f5rAncsc de azi.Hztnedoura). 24 Cnstumul Nistorei reprodus tn pictura mural& din biserica Strein Stngiorgia (jutl.IAT~$I ~ FOPESCV. in pictura bisericii S i n 6 Ifaria-Orlea. meutinut ei mai timi11 In ile cpoca gotic6 (EELART. Cetiturile inguste de piele prinse cu cataranie sint reprezeutate in portretele de ctitori din Transilvania.. p. la Strei. ! . nr. pustat pe dsdesnbt de galo-romani. cu fiirid foIosit5 donr la cost~~rnul mifitar. dnuj brTne cusutc pei~truirmenc".. iar denumirea lor latinl. p. ne indicfi existenta lor iilch din periaqdn dnco-romans. $11 secolele XVI-II. Elena. I n costumul medieval. limb* +iplgcufcle erau prinse p o a r e a de piele sau 0 $?sStitur# rezistent5. pcsk dma$i.. 9-1U. Ptichisc i l l fa$?icu cataratue. cing~tanreade piele a jucat 1111 rol importnut.In ArRloloa TEO~OR. 76. n Dbiectele nwxilirx~c n b costujnzclui. TTIL. a . 307-300). 261-1952: . n Bucnregti. LXXXIJI coroang. a fost ?i~locuit& brirrl de mod$ oriental&. .. Modul dc a-5i acopcri capul se regkegte in chipttl Sf.brlrl dr! niCtase roqit" (IariM. Siincl illenfionate docramentar mai tirziu'. pp. n $n portretele votive ale unor domnife ~i i irnaginea unar sfinte. Tezazwub jeudaE trwt~ul~izj obiscla dt: gia Muldouei.25). inruditi cu cea folositH In Franta In epoca galo-rl11au5. I. 258-260. rnai ales in prima perioadg a secolelor X-XI\+. Cin@torile ~i briiele. Termenul de . 272). Podoabd rlesco$svdt& la Voin~gli-lapi.111..

121). lniniatur5 dhltr-ml tipicon buautin. Tinind seama de restwile de mmme rogie se mai pot vedea pe spatele plgmfelor gi al linlbilor cataramei de la Troinegti. Csuturile . Faport Dinogrfia.F 5.. KOVACEVI~. rrpruentind pe rnarelc duce . 115. Diferite tipuri dc centusi din $ -In1 a1 X117-len. p.--e muralc reprcxenll~idcnczii si --:ewzii mrn2ni din Transilvania r.23 53. 11. 54. La Garvzn. 3 S C I V . fig. s-au desdin ~ r i printre alte nbiecte de podeabs o lirnbg de curea &rl bronz anrit yi don2 t -:-arane tot de bronz.5 (p.lioteca national%din Paris). pl. ---- .>apns". " cuvfntcarc pecegtc .reproduse In pic. 30). ap. i n p s t e de 2 . ' .. 7ara Ro~nHneascH. rcprezeutlnd C w t i n Cmnerlu! ~i s o w sa Eufrmina (circa 140U).I-Te. c i l . p.exi. cu cataranle de tip bizantin. 1951.= . p. d .loros". fiind expane fn Muzenl de arheoIogie d i n Sofia $1 I11 tiluzeelr istorice dln Tfrnnvo gf Slgven.+ m a t cu motive for~nnte vreji care prirzcl sernipalmcte de stil bixantiu (l'ig. fig. a c5ror origitie +-ye plasatEr. n TALBOT RICE. din PlgcuYP care se aplicau pe cing5toare slnt terminate !I iorma unei flori de cris. p.27). Ele sint uncori late +i bogat decorate cu broderii qi perle -tzar. XI. 1 .diadem%".4pomucos'( ~ n s g. 1. in form% de inimi purtfnd urme de smalt. 176. The Rvt qf Byzaslizrm.26). 120. Centurile din --. 5i rniniatuti>gi in = T - e i 3ele . fig. reprezentat in picturs bisericii ?&a Tirkva din aecoluI a1 XIV-lea1. 911 Orirntul bizantinbat" Ci~~gZtorile acest tip sint reprezentate de k mfxmele EnaI$ilor clemnitari hixantini clin picttlra mural.4 cm. x r d u l Dune tii ca gi in aceea sla1-0-bizantin5 Balcani (fig. ferecate cu pEcn$c de bronz sau argint aarit sepurtau. i & din feudalismul timpuriu e lulllea cle n l 7 . . in secoldaI XI\--lcaport5 nu111ele de. . exemplnrc dmflnrc din aceeqi epoc5 s-au ghit *I in BulQ+. 28. --. miniat. -.-5onul a lost fkut dintr-o ~ e s G t u & aplicat3 pe o pvi@ de piele. ERERSOLT. % m t era rezervat podoabelor de cap. memPiaPii: I ?+e cu cele ale cingit'corii purtate de uii jupan sPrb. llil.

. Din secolul a1 XV-Iea este cmtura de Fa Popricani (jud. h A * h hgia Moldouei.ogoSu(jud.I=). dintre care an dncat de la Dan I (2384. . Obieck de podnabd Wn b w r u l d i m d I la Cotsrl Mo&. t j t . 189. 38 kg. fig. uu dncat de la M i r m e l BB(1386 -1418) gi 295 de gmqi de l -1 a Stragehir (1371-1396). Sdp$l?wib d t la B a l # ~ Va'ards g i Gogofar (1949-1950). p . 11. fig. r * 102 . din cate MU pEsb%t231 dc m e d e .. . In IOt.m m t a 3 em: grmtatea 10. . T e z a m l medt'aiswl du k Gogqu-Mehedimti..i)s.5 un. P o ~ ~ c ov . 28). 174-179. n .placg dreptuttnghiularZ de argint atrritvfig. 1939. BARCKCILK. 120-125.acelea ale despo$ilor s2rbii.. dint. lgtimea 2. mai luxoash. Obidele de p d m b g ghlt h p w 5 m i nu bogat treaur. fig. 3-21. care descriu cercrtri h care dnt inscrise pafmete. qi faptul & fast ai la un lac cu alte obiecte de podoabG femeiqti indrepafesc F. . Eerpp. cu o catarm6 de argillt a1 cgrei decor de fleuroni gotici ROVA~BV&. pp. 1956.Z o comide&m ca o c i n e a r e de femeie. pp. DDLmmshiIe: hmghea 18. 5. Matiw le care a impodobesc amintesc de cele de pe ferecaturile de &.COMW.s em.@. I. p 37. B m qi ~ Q A bp. fig. PMricani (lafl. s-a gkit in tezaurul de la C. Este lucratli.&nice numhmatlcA". Mehedinti). XI-XrrI. Zay. pp.. 113-115. Bwtc~u. Pa . ingropat m mode nedc de la sffqitnl secolt~lai a1 XIV-lea4. Bog5tia ornamentelor f o m t e din vreji.ti din lele XIV-XV. Limba cataramei unei cinggtosi de acest gen. t i t . cit. fmpreung cu alte obiecte de podoabZ2. 288-289. e p ~ c g cind d a t e d gi . 160-465. 101. cetgri ql rnateriale arheologice". 208. NEAMTU. cit.a# r@ousstY.izaurul de la Gogoqu.

59-60. ----ke de la Argeg9. fn aceste rornburi * i*u flori +i rclzete din perle ~i sc desfac vreji case prind clte 11x1 'w'k~. XI. prim3 in f v cu splendida catarad de a m . Cea xeprezentatii in portretul din biserica Coziei r m i cu pl&cu$erotunde de aur qi prinsa in fat5 cu o cataranlh circularg ' e z c --. Diferite tipurf de ounturi purtate de despotif strbf. cttsu$i cu fir pe altc doug laturi.--.. prinse "Y1 fa@ cu a cataramH de aur cimlarZ. 27. formfnd romburi 8i triunghiuri care se i-trand cu drug. fig. 55 gl pl. reprezerti~nd fa$ada a --Lcastel gotic.k m e n e a cardoane brodate. mnlt rnai luxo&. 29 a ) . %*fitare pe fond de rngtase rogie. pp. X.z alt tip de centurK. Tipul z--2 de cingiitoare e s k mi apropiat de cele accidentale.piele. a fost gkiG i mormi~itul priacipelui n fe fa -kge$. I:-- - X. lat5 de 5 an. i - --& 2 ??:gca. n 2G mai degrabri provenienta transilvftnean5 (fig. Centura ~eprezentatj i n costumul principelui de la -Y= din pictara mural5 este mai ssimp15. I secolele XIII-XISr. 62. Pe ciagitoarea care era erau aplicati bumbi circulari. p.. 29 b) . este f5crtltZ cu fir de aur $i . cbt. Genturile pwhte 5e E-rcea sint mai lmos Inmate. Broderia cemrii. altenlind cu plgcute dreptunghiulare !-te (fig. sici mte reprodus doar un fragment din cingZtoareit bradat: a boiexului . pi. au fost descoperite y i en celelalte -. inguste. oQ. reprszcntatc In picturile murale din Serbia. .Fig. Pare s5 Tie aldtuit% din doug ~ v i p e de piele.

? wnItur5 tivitSi cu aur. -N Domcwss~rb i rapsfa. If. 1. 298). 18. 176-177).Documentar.nu lbritl de argint" ( D .nn briu dc sal)ie $i briu femeitsc ferecat sint un g i un brill mic feiecnt @i un briu cu pungii ferecat" g l . 2Ba Catarama centurii @site la Popricanf. f i ~ 37.Yig.care itl veacurile urGtoase. p. fn privilegiile cornerciale din secolul al XV-lea. 78-80]. fugit la Bra~ov2n vremea lui Vlad Tepq. Mircea p o d o ci@toare din solzi metalici... 271). legat5 pe vlduri yi 5n fa@ cu %rife circulare de anr in form5 de rozete. @par . scrie btaqovwilor l 1520 pentrn n+ a afacerf de bani. Reta#iile car Bra~wul. I njuratli. p. 226). 09. XIV. sin% purtate deopotriv5 In costumul bgrbztesc. Secolul 111 XV-lea. Tars R d m a ~ ~ SdE. I . in p o h t u l din bolniF. existents cingiLtorilor ca obiccte r a loroase este atestat5 abia la inceputul secolului a1 XV-lea" ccele metalice. pp. 1913.dong paftale de argine' (BOGDAN. 1 . DRKGHICEANU. D.un br3u campdiret la B y q c d a I17 florini (ibidrnn. pp. s fn confirmarea unii dwii-mai vecgi. . printre alte obiccte de imb-minte apar ~i .la 1530. boierul lui Radu ccl Frumos. fntre obiectelc prsv5zute In pprivilegiul acordat la 1460 de qtefan cel Mare liovenilor. s a t menpomte mai tirziuz. Iagi.. E . agrafatg cu o rozet5 are ~i ctitorul repxezentat la iiitrarea in-fiiosul bisericii domne5ti de la Arge$ (Pig:80).briie ferecate" (IDEM. h zmpisul dat de Duca din Greci. i prep1 n Im de cumpZrarc este cuprirrs . Doctrmsxteb 1w6 Stefan cnb Maw. fg-G la 1421 rle Dan a1 IT-lea.brPie ferecateW4. p e n h n e t sate.p. -2 haine a i an brh dt atgint" (A .. Bnniregti. &. printre alte laururi de IlubrZ~Qininte cuprlnnc qi .. ca $i la cel femeiesc5. R. lucrate probabil de argintarii sqi de la Brapv. sp8taml Iai Keagce Basarab.. 3 1Lazgr.

.. reproduse tn pic. de turlici. Xasturi --?P Z"!. . . pe centura de la .. . - --. ':. . i*Wiferite +-?: 1 ...-?male.. -. .-- z! SW-lea.272 : : tipuri de eenturi din RomBncasci. reprezentlnd domnii . . - -.

se bazeazg in m a paxte pe mr c cu~zclagtereavqminteIor pktsate.e~~ qi fern inin. iar in ultimii ani s-au descoperit in citeva mominte din nGnktiri1e TTorone$. chiar dispun'iad de aceste bvonre. in 1-eacurile urm3tc~are vqmintele pistrate. COSTPTMUL BARPXTESC DIN SECOLELE XVeXVL $1 TRANSFORMARXT~E IN SECOLELE XVZI-XVIII LUX Gost~mrrlb&r'rhdksc difi smokb XV-XVII. rniniattturi. Cu prilejul cercetzrilor athtologice !ntrepriiise in cirnitirul de pt! plat0111 din fa@ cetfftii de scaun de la Suceava. Galata. Inventarele at-erilor lgsate de ddomrlii ~i lsnierii pribcgi in Transilvasia. a1 copiilor. Dac5 ~ ~ n t veacul a1 X3TT-lea materu tialele arhmlegice ~i portreEele murale arum5 unek lurnilzi asupra unui sinmir tip de costurn. mij loacele de reconstituire a costtrrnului de interior. P afari de reprezentarea lor in pictura muralg.4. astfel iilcit variafjile de iiulne care apar sint rezultatul trad!jcerlor. broderii. tn secoluf a1 XVI-lea. sEnt deosebit de grsitoare petitru a cunoayte din ce se compuilea garderoba unui domn sari a unei ju]>atzite la ace8 dstg. reprezentrnd la rindul lor alte tipuri. Acest g l n de izvoare au avantajul dc a da tlnele detalii d ~ s p r ediee ferikle categorii de vegminte gi valoasea lor. 1x1 aceast5 perinadz. fragmentele arheologice. f n sccolele XV-XVT izvoarele scrise s i i ~ tin geuere in l i ~ n b i str5ine. s-a putut realiaa i11 cadsuf MuzeuIui de arG reconstitui~eaa trei tipuri de vegminte din secolele SV-XVI. Drqomirnn gi biserica domneascz din T2rgoviw costume intregi aau fragmentare. . Peiltru aceastg ctapg in& studiul costumului gi intelegerera unor detalii. ca ~i repre7knt5~ile de p r t r e t e in diferik dorneilii de art5 s?nt cu mutt mai bogate. argintgrii etc. l i p s i d datele despra alte variantc ale castumului Erb5ti2. izvoarele scrise ofed un material informativ pretins pentru n deterrnina f iecare p i e d in park. otg~esilorq i fsranilor fiind extreln de sZract. definind de mtil?x ori unul 5i acela~ive~nint. n Dup5 cerceari indelungate. care apare mereu acelagi in tablourile votive. diferite de cele precedentc. de c3l#torie. Caracten11 unilateral a izvonteIor ico~iqgraficelimiteazh Ins8 qi in aceastg vreine 1 imagine%castt~mului exclusiv la cel dc curte. care creea& difereuple dc la o pies5 la alta. rgmine iwi ma a concordanpi dintre a ~ ~ cpiese de costum gi atmle miti termeni. au fost date la ivealg numeroase fragrnente de vegminte din secolele XV-XVI. 0 dificultate mare.

care descriu fmbdc%mintea scriitoml umanist dalmatin Anton Verancsisc*. costumul de curte. Noldovita. Ei nu fac distineia evideutz. . . dm. unele dintre ele au fost astfel amputate.. Bacmqti. Este ytiut. .care la rindul lor nu ajtttat la tnblegcrea unnr detalii pretioase ale broderiei dmQilor.tase ~i fir. prelungindu-i viafa In cazul $esZturilor gkite i mormintc? Datoritg acestor fnsugiri fizice +ichimice ale firului de mZtase n si firuIai metalic. Ie sint proprii l r ~i slot ficnte dupE o ournit& requli. s-au aflat m prilejul cercetkilor a~heoIogicede la Suceava un n d r relativ important de fragmente brodate. 1962. de asemenea. laate piesele de costum f5cute din pbGi de ciuep3. Co. 3970 (catnlogul eqmti$iei de la Bumteyti). Dat fiind rolul lor qi mediul pe care-1 frecventau. str&bgtZnd tars de cele mai multc ori cu misiui~idiplomatice. mai ales or la sfjqitul secolului a1 XVIn-lea gi in veacul trecut. Oktobar 1969.precum +I numeroase vegminte de IlnE . purtat de dorm qi de rnctrea boierime cu prilejal recep$iilor l a care pasticipu. de aceea croiala c5mZ~iSiloro puttem doar deduce. 407). f u genere.9 i cu alte asemtnea pndoabc. piesele de imbrzcgminte cel mni bine pgstrate sfut confectionate din . a dus de asemenea la descoperirea unui numdr important de veyninte de curte. rtBoieriw se in~podobex multe iaek.. Acela~iautot dcscriind campania n I. un efect binefgcztor asupra m%Asii. portul $5rilor romine la aceast5 m m e apare ca un costurn turcesc.iu sau bumbac s-au pgstrat doar intr-un singur caz. ad 1 NKCOLESCU. ei au desctis.. nuzej Prirnentjezlc Wmetnosti. incit intregirea lor este mi greu de realitat. XIV-. Privit prin optica acestar &lZtori venifi in marea lor majoritate din accidentul Europei. f db bazli als f i b ~ g f wtextile. rnaqte. pp. d I I tm a dim% mn15tosrelc: ."(ibldara. Stt~diul tuturor ps&tusilor catifele italiene ~i mgtkuri orientale . prin W a r e . htre costumuE rorn&msc de tradi$ie bizantin5 cu caracterele lui proprii ~i Zmbr5cgmintea turceascSi propriu-zisg . coutra titrciz3xii. la o analirli de detalliu. Diri cauza ~ f o r m ~ r i l suferik.. biltute cu finte de aur. procesului chimic de oxidare. sultan. Fraraticesco - - nvorski Koseim R ~ e u s i j s XIV do X V I I I mka. .i sub forma vglurilor de timpl5 ~i de morrninte sau a ornatelor bisericeyti. genere. n h a . w VERANCSISC e i n d printre altele p i castttmul partat in W e d n tt e Ini Petru Rareg. p. iar f irul metalic are.p5strate it1 colectia Seciici de artg veche a Muzeului de artZ yi in tezaurele min5sLstirilox Putna. Toti cgI5torii secolului a1 XVI-lea. h mehji mlnm. e l u r i l e de pus pe cap ~i 90rfprile fcsute in borangic.i vofnmul dt comunidri Ia Congreml dc restamre de la P. care atftnH In jos de la urn-I sting de-x ctlnnezlqul pieptulni pe sub brawl drept pin& In map. la origine. cg rngtasea constitaie unul dintre materialele cele mai rezistente .] Ele se prezintg a7. 3nsemnatH ru fel d e fel de culmi.en e pung5 de stof5 cu cffiva gslheni h ea.src. prin materiale neutre. p. datoriti locului fragmentelor brodate. Beograd.fes?tturi de rn$t. Prea p ~ n sfnt cei care au &at impresii f u g m gi despre ~(16tui mu1 t!rgove$ilor sau f5rmilor. lai S o l h n M a g n i f i ~ u ~ Molrlova ~i cgderea cetgfIi Suceavm. cu cornpletarea pgrtilor lips." (Cdldtori s t m i ~ i . IDEM.fibF. G E K ~ r m a v e a obiscfelw ft~..*" (not! marginal&).. in sau bumZII bac au djsp5rut. apoi cu lanturi la gtt gl br& ?At. aa fost costume dgmite mh5ststirilor de ctitorii lor.s&tsmul do mrte ira T i v i l e Romdsc (. 421). . ~ r n h r 3 c h i n h@ pod~bele boiexilot. . &ti ap se numw nobilii la ambele napmi. Un v5l de mormfnt ~i nn catasarchion de la Putna ar ptltea face in& obiectul unei Iucrgri de reconstituire.September. Aspectul gerleral a1 costumului din aceastl vrerne a fost schi$at qi de o serie de cZlStori strgini. Nsframele.. care a lunt toat& viatieria lui Barg. in mormintul dt la mSingstirea Dragomirnrt de la rnijlocul secolului a1 XVIX-lea. o cu mi a baitt5 de mgtasrcl y l de fir de aur. datorit.yi miltase.TT7111j. Secu etc.. Blttmm. Sht conservatmi t port. Sucevi$a. de altfel. enuniBrH ohlcctcle jefnite de R1. gulere sau piepti de c5rns~i..

Lists averii Iui Petni Cercel. 311 anul 1646. 41fi) . domniton~lfr~garin Tralsilvarlin. I. 407t. trechd priil Moldo~rr la 1564..". de cZke boierime. PeJru Cercel. 515. c# ia Moldova sc respect5 mai n i ~ t lC O S ~ U ~ U Z tradit tional. BlE.. cit gi atinnsfera gi aspectul tfrgurilor. . rol. 111. purtlntt pe rap pilgrii drlpg 1 moda crontP. p. 300. ~. Vorbiud de moldoveni. i~lr?urirea turccasc5 fiind mai slab5 decit 971 Tara RornAnensdG. iar aliii accentwax5 faptul. Vgmintele s int impodobite cu .. stsbate intreaga Moldavh. Bucurqti. pe cfnd ~noldoveniifin niorti~la portul lor g i orlcine dintic ei carc 01: adopta de la hrrci $ u de In orlcare alt i r e n u \Tea park a port~rluisrtu a armclor m lor a a orice alt luwn d e aceat fel.itor remarc5 nota rMritean2i a cost. ru cu H U R M ~111. Haina dc cleasuipra sau . a TORGA. John Kcmberir. insum h d I00 000 de florhi .in J. C o h x Dmdirrrrs. . caractcristid rnantiibr de tip oriental. p. trecind mm$ii cu care pliue de obiecte .d ' m c hiogra+kic de J a c p e s Basilicas ~ I9H&~clidt.". Ei inen~ioneaz5cl-oiala largg. 1. cii muntcnii au r5zut sproape dc tot gi la ohlceiurile 81 la portul turcilor..... 135 (310-311 M u 1 l a t h ) . c-arietatea 5i valoarea veqrrlintelor qi podnabelor u u i principe la-sfiqitul secol~~lui XII-lea7. p.apmnpe dup5 ~noda turcengc5 cu rochii lunar sf fuste. 0 descrierc mai dezvoltatj care le sintetizeazg pe cele anterioare. 31.. f?di ~~targine." (ibidem.Venczia. Portul obiectelor de podoabti este rezervat mai ales fenteilar. R a n d m Sitwri remarr3 portul imeilor . origInar din Padova. inr p r cap hrohoadele dc b~rmhecnlb". fzcute din nG&uri 5i catifele cu fir. Delk g u m a el rivalfiivuttti del vcgwo d't'jtguvia cf drlia Tramsilva~sia.3intenii nu au nlci un fel de repnlh privinta k h t g c h t h t e i $f a armelm. E mentionettzg eleganta cmtum~ilui 1 bZrb%teac.togaw cu lnilleci lungi este in u : comun.IP R A K E ~ DELLA VALLE. p. rwn311ilrlr $i caractem1 Iatin a1 limbti. A-tla psrtA don5 mantii lungi gi p.iPTu*tges d'Hisfoire gishvalc.format dintr-o hain5 lungti. pp.. ctlnoscind I deapmape atfi via$a qi rnoravzlrile curtii. lanpui.Broderiile de fir g i miir@ritalc care tiizpodobcsc drndgile. x prtfcipat ca insotitor a1 Iui AIoifiio Gritti I n lnptele din Trat~silvania anii 1532 . iiuxi din piei dc zibelinil sZnt uzitate de nobili gi chiar de negustori.della Vallel cnglezul John Newberie2.2 it1 Clitawi strZipai.1534.G htr-o largii mkuGt realiGfii . finpodobite: c u pietre de fiecare ptlrtc a tr~tlmnuluilor vi rochiile lor inlpoduhite jor I r i fa@. Park. El subliniazg. i Giorgio Tomasi. p. seeretarul lui Petru Cercel.inele etc. Giargio Tomnsi4 ~i Alessandro Guagnini5 remarc5 Ell prirnul rind luxul deosebit al materialelor fofmite pentnt vcgmirltele de curte.. p.. . afirn15 ci . 11. p. Alcssandro Guagnini. sectetml particular al lui S i ~ i s m n n d Mthory. p..pp. IasB unele note fntwesnntr cu p r i v h pa l originea lath&a. pe toate R C S ~ ~tlu Ia fel ell tnrcii din canza rttlor obiceinri le m n n r .. $i j acest c. $4). nfirmz r 5 . care trccr prin T i la 1582. 1622. descriind cu acest prilej 91 ~ulpleIucruri din Tnra Rom8neaZn s c g ... a npune c6 Ir~cuitoriidin aceaats tar5 . este elocvent5 pentm cantitatea . 322.feu w meile lttnblg aici cn r n r l ~ i i turcefci yi cu turhane mari cu dous-trei cliscuri. ir~riigicn naemenea pietre .-. %5. C d l d t w i s t ~ d i a i .. p." . folosirea frecmntj a rniltgsii qi a materialelor scrrmpe.se PmhracEt cu haine Itingi. a Yezi relatartr lui Vernncsisc in C d l d t o ~ sshdini.Unii dirttre ei subliniaz3 portul podoabelor de aur. l q i pin5 in cglciie ca qi celelalte natiun i orientale". 405). 1913. e t e pcdep~it nloartea. . re7i ~i Cdid(nvt s k r d a ? ~t-01. medafioat~e.. spt%nEnd romsnii: . ~ n a lurons& decft n polonezilor q j ungtirilor. 1935.il&rii Ft~nlteqi marl. rezi descricrun mai demoItqt. 90-sf. hai~lelele . corespunz3nd totod0. care cad h faldt~ri ping la glez~le.. .folw~sc a c9 an wwlint preIat~ggi ampla ( p o r e ) rapnl ma ~ R ~ J A Epropos .se datoqte arhiepiscopufui catol ic Bandin is I care ill vremea lui Vasile Lupu.567.il. URRM3. Lgf prmidres ~elativns Plhre l'A93platewe el ICS pays *mmttiws d~ Dmube (1472-1611).. i n d f i k n g c B h w t t .b trnbrk5rnhte nu se awamGnZ. i m p r e d cu nasturii gi @itancle de argint aurit sporesc irnpresia de bogg+ie. italiarzuf Francisco Sivoria. I ..1568. a1 .. iar bzrbatii au uumai I .I.btztoni de atrr ~i de a@nt stdlucitori &a piept qi brap".70. 1. ' de asernenea. In 1596 dcscrie costurnnl hgrhaf ilor d e b i t de a1 nngatilor. I p o d moldovenii dupg m o & ~ turceasca .urnului moldovenesc: .3 t e p p h l pe can-1 lass s5 crcnsci lung (TOMASI. v@cecgwsneentd6couve~ip. P~scu.

reprezentati ca / Sonntori i picturile murale.. emu imbgcate peste o tunicti de rngtase lungs. adic5 avilid in j ~ m ~ l o 1. is imprejusgri solemne. c a f ant11 caracterizat prin croiala minecilor Iungi 5i strimk. la identificarea costurnului 3n assnmbln. 19-20! . ti145 cu broderic bogat2 de a u r . pl. exceptit1 c8ciul~1 form$ poIonez5. cfi vegmiatele de inrnorrnintare sint acede leagi cu cele reprezentate.itor. El se cornpune dintr-o mantie lung5 de brocart yranata bixrt11tin5. Caractem1 oriental . conl tinuiizdu-se pin5 sprc mijlocul celui urrn. ca gi in biserica episcopafZ din Roman2. ! locul granapi. f n aceastg lungB perioads se disting doug etape clam. i m p m n i cu rnaterialele arheologice. cloamncle. ~i cFirnay2 de pinzi sau rngtase brodatg la rnineci ~i i vier. IZL cunqterea diferenfele tipuri de fmbr5cgminS. trtilntfi dezvoltat. 130: IDEM. prinse ctr. I.mSitasea gi find . documentele de baz5 sP11t chiar costuiuele pzstrate.sbt purtate de boiwi". (lar importante prin fnptul cci lurnilleazj dir~tr-0datj izvoarelc cgtre carc trebt~ie ne indreptb pentru a inplege q c c t u l imbr5cfirnin. h'oirrellts m i . n qezatc decorativ. Lqr ceIe mai sa~mpc . ?TI ccle mai multe cazuri.man5 a grea de psitur5 de aur. Picturn din secolnl a1 XVI-lea. 1932. ?a decurs de trei 1-encuri. obigr~uiti11lbl:itc nite cu blgnuri scumpe.mdA din b h i i dr asirnl~an. de I-erigi fine i ~ z c a d r c ~ g chipul doamnelor 5i j~yani$elorintocmai ca a1 impgrSLteselor bizantine. spre spate.inele.. ca 5i boierimea poartg. din pricin.poartE acelngi costtl~nde crren nonit.sint singuele a czror rezisten@ peste veacuri le-a asigurat cornemarea In teezurele mSnfistirilor sau P morminte. I~rarxaia.Y-Y. Paris. s-n putuC detcrmina unele particularitgfi ale croielilos qi inaterialelor. pp.~tclor dill paraclisul r&n&istirii Bistrifa. .Sucerifa. cu minecile ! q i . iar a dona dureazi cdtrc sIir+ital secolului a1 XVII-lea yi Enceptitu! secolulrri a1 XVIII-lca.de 4 degetc I5fiil1e.?ritare ~i pietre preTioase imbrscate in anr. Descoperirea a unui numir de veqrnjnte intregi din secalele XIr-XVXI a dus pe dc o partc. similar cu cel de la curtes ~ a l e o l o ~ i l o r .'Aob#iom de Ict peiatwe rcligimfse rn Bilcoviue et en Moldncir. fn JToldova. la JTorone$. p. qi anume: prima cuprinde tot veacul a XTf-lea. !. Co~tumrtlfemeilor ~i a1 hSrbn!ilor este idelltic s ~ l hraportul cxoielii. Unr g i in acest cca nc apare dominant aspectul cost~~mului corte. iar man terialele scumpe . s5 In picturile murale reprezenthd pe Alexandru ccl Bun cu doamna qi curtea sa. "L E CHIARO. este angrti\ i t X prb ?tele de vest. De nsernenea. costumul lor estc bizantin. Aceste don5 v e ~ n i t ~ de ccrcmoaic.care cade rigid ph?i la glezne. =l_. alhrun). 40.tl17 3titefalz cel lfare q j urnlqii szi pin$ la Alexalldm Gpugneanu. spre deosebire de clorn~k. broderii qi mii~iaturi. Nota deosebitoare o collstituie broderia c%m%ii ~i podoabele capului. Pentru veacurile XV-XTTII. " n pridvonil biaericii cpiacopale de la Ros~anacccagi scenB.t~ircesc este remarcat yi de italianul Del Chiaro secretarul particular a1 lui Constantin Brincoveanu.ii din acea vreme. f w r a v i ~ t r l -: -V3Idmis. Doc~~mentele art5 din slceastj prim& etaprl a istorici Moldot-ei airlt reduse de numeric..ce se ei '?aport5 din Rusia. carc cad p31d la glezne cnracterizeazg accst veymiat de moqte~iirtimperialg .tfel este zugrgvit Alexandru cel Bun in scena adtlcerii rnoa. care t&iqte la curtea acestui principe . P pictura bisericilor. r r 5 = s . a fost rcstauratfi fnserolul trecut (STEFANESCI:. cunoscind indeaproape vial a g i abiceiurile Tgrii Rornlne$ix . striilucind de pale gi pietre prefioase. de tradifie bizanting. cel mai bine cunoscut cste costumul din vrcmea lui Alexandm cel Bun. inchis5 cu ~ a t u r pe piept pin5 in talie.e gi pc de altB parte. Ggteli formate din Iungi 5 i r a ~ r i rn%rg.fmbrfic%lnintenvalahllor e aceeaqi ca $i a tarcilor.

Trei nni mai tfrziu..5n Faptul c5 in b a t e morlnintele cercetate dmggilc nu s-au pastrat de fel. de pus Iri gnler de c b q g roml1 D. era f5cut5 dill patru foi de pPnz5. cit su vede sub mmtie. din fir rlc argint aurit lucratii cu actll.. F5trSnluf4. I... c i i ~ ~ f icare ae poartfi I ~ ~ n pin& la p h f n t qi sint brdate c l ~ ~i. prezenthclu-se din pricina materialului perisabil . de-a Iungul epocii feudale.. care a definut acelqi rol. C&m+a era lung%.. Dar boierimca i$i fzcea.. pe baza unor indicii date de pozijia nasturilor. lit~1an5sau gerrnaiG ~i dill m5taseG. consideriirn c2 croiala cZm5yii niedievale gi rornrine~ti sjn1i1arEi cu a cel ei populare dc azi. Aceeayi cheip. a HURMUZAKT. R. . .o mare mhur5 la reconstituire (lig. cea mai importanti pies& prtului p p u a lar rodnesc prin bog5tia or~~amentatjei cusute este ciimqa. in illventarul a\-erii Igsate dc Petru Schiopul fiului s5u qtefan.. piepti. desigur. nerZscroit2. - . 4 chcrneg r ~ $ ' ~ . Voronef 5i Dragomirua. local. ntanc8". gulerul yi o park din pitptul c h s g i i . din pInza lucratg. 261-287. apare dcnumirea 6 c1. Cgrna~a obiqnuith. printre alte 3reyminte prefioase s31t Inpimite gi . 21 0. pp. estc fgcutg dintr-an fir de in snu cinepg binc disucit. Fiincl purtate direct pc corp ele trebuiau spslate des. prime cu chejiB. srfar 015. 7 VERESS. a 1 . Termenul de c h a @ il intflnim in izvoarele xoruinegti de fa sffqitul secolului a1 XlyI-lea. Irnaginife costunlului paatrate Pn picturilc murale foloscsc h t t . cgrn&ile luxoase din p a d de import6 s&eascir. Frill croiali gi broderie. 174. nr. Tmonct.c 1. IT.~ete. Crintasn . se mmtionea~& altfel $i in invclltnrul lucrurilot lui vtefwl. negre. c5rnaga purtat5 de domnii ~i boierimea din tirrile rorniine avea un caracter original. I-eti capitol111 privind tesiiturile de import.. gi flnri de mfitnse". MoEdoaa s t c . era fgcutg dill in sau cinepH3. folosite la costumefe de crren X F I . s b t cuprirlsc pe ling5 vite qi pamint . 33.Mineasc8 de azi.leancG cu 24 nasturi q i o c5rnag5 chindisitg (adici brodatg) CII mgtasg.p. ~tnele 1 prtrete mnralc (cele dc In biserim episcopal5 din A r g q gi crle de la. 35 nasturi de srglnt. inan. S BOGDAM. XI. lucrafi cu acul. fntr-o dank f5cutg l Birlad l 2 august 1591.. Bxistai~ rle dwi cgmjgi de matase rogie folositc pen& rostumele de rxmuoufe. care e Snpstii de trei sferturi de cot. a d DEL C I ~ ~ R O . sht roqii nga rmu~ nullrnvjt r t c . ca qi i cel a1 tirgovefilor n n gi boierii~~ii mgrunte. In mormintelc de la Ristrita. . pp. 31). Pentrn ~ r e s t e pinzehri. Snagw. lucxat2 in gospor 5rie sau in casele boiere5ti" wind o lgfime de trei sfexturi dink-un cot. a cheitei de fir ~i a celorlalte elenente brodate: gulere. 111. 103-104. face ca croiala lor sg fie d&u& ipotetic.. gi a a intsritj de pfgarii tirgului. C&m&silc mineca dreaptg.e in rniniaturi.xXXV CosZzlmzd Bcirbrftesc. 1s c b v f. constituit~d mu1 dintre celc mai importante izvoare in l i m b rorniiG interesind istoria cmtunIui."l. Tegind aceste fragmente de imaginile pictate in EaMnnrile ~ 0 t h . Piriii astgzi. fragmmtett c8mZeii Ini Alea sandru cel Bun de l Bistrita afnt din in. V. deoarece intr-un inentar a1 lucrurilor boiemlui moldovean Caraman Aga. rezistent.. de accea ornamentatia cu fir ftnpodobe~ ~ u n a ipe celc ltlxoase. 11. retinute Pn T m rrr? silvarzia...in sau ciuepg -sub forma urlei pulberi fine. Suceava. s-au @sit atit gulerelc ~j pieptii brodati. care mgrgincsc rirscroiala gitului sau guterele c5m+ilor. 395-399.. p.%hiop~tl. simplg. in mnrmintrle de l 5uccuva sht de p M de in sau cincp5. cat. de omenea. fill1 lni Petru .epiwlnl din Fm~esfili d~5Pye Rranrh ~oimntl testntile carhonizett g&iPc . ) . ! costumul de curte. din 1594. cit qi cheita de fir care serve5te In inngdiren foilor de pinzg 5i mici coljigori tot din fir. C r m i r fIr. pp. strim2 fn partea de jos au de o mariget. 25 . i uncle cazari pntean fide mztase n *o$ie numai p & w eh i a t e care sc riid de sub mantie. Putaa.

.. a aparE.? . hpreunR CII 3 jnele.se colorate.? 11npletitur. Printre fragmentele de la Pntna clwcoperite acum mai bine de u~zvcac *. -289. groasg. >I.66. 31. Kesttlrimai mici de veqminte nu f f o s t gisite InmarminteleM. - & ..-=-3rtiene etc.-. M... Celt mni t r TXY . 1913. h afmg de numeroup. IDEM.:.. arat% 9e gkscnu aici fragmente dinI Sir. 20. din a de coslzmre dim set. I . V. N. . c& :: r r t i e domncasci.C m t e r { ~ d ..='>: . ye urngr.. 111. >49. uneori chiar pieptii salt gura c&mftqii ~i minecile.l [monede de la regele maghiax Ludov ic a1 . M. fig. . 11. raportul anstriae incheint I : r. pp.b1. I. X.. 54. i ~ ~ L m intr-o parte.236. 1714. 43.M. If. p. ---. 212. de tes&tur?icu fir mctnlic. a h a h . IatZritg cu url suport din pinzEi de in. este t r e a t 5 bHrb5teasci munEa.* t ' pin5 in prim~tlsfert semlnIui s XVI .TQRGA. 0 mare cantitate de fir gi mitase.. ias in mormfntul vornicului Gligorcea de la Voro.i~~ut . fntr-o ~ -1en din aceste mormlnte n-au pzstrat h ntare do la r i c --=xr~ m u i de cqminte. 11: M. IP.2 : : % in intregime cu fit de argirrt aurit ~i mgtase.Bacurcgti. la 1592. h -7 --. 1-22. I . 1 .X. 57. in partea drempti a capului. 21. : n . inchis in fa* cu trei . A m - - --. 356-364. stofe +i covoare pemnnc. M. 162. -=-J--:J:~ d h d i l l r l l odht anul 1952. .3 - -=: -. =rri cnmpaaii de sZflturi intreprinse Ia c f m i t h l de pe platoul din fate cetgtii de scam uisau -L -3 ?C morminte de lu s f l r g l t ~ ~ l f % secolahii a1 XItr-lea (datnte pe bnza mmedclm din m e n lui : .103. . .111. i morrn?ntul lui Rogdas a1 111-lea s-a g5sit un guler aserngn5tot cu cele -+ : Suceava. M.1 :-. ctteva dintre mormintele de Is Suceavs *--. 85. Ia Institutu1 de arheologic a dcademiei Republicii Soda1iste Rom5nin. XV. 31... ==.-:e. M. fiind mllrginit -. 31. cap. cop.a e n t a f ia brodafi fomreazg rornburi ~i triunghiuri dispuse regulat pc .---.n.mai ridicat ffa5 de cefe simple. Se broda~i cu =?x:e. de 3 ~ z i f i n broderiei era aceea~i a cgmggilor populare de azi. .RI. 121. maqete qi piepti de cEmQ5 hrodate ca fir.Ildntistrrea qi c m m a P ~ l m . : . de mHtase rogic.23 ' . 5 ..a de face imposibil5 reconstituirea motivelor. 264 -267.G n 1. 21. . r ZLTE sting erau ingirati regulet opt nasturi metalici. Constantin Brhcorcanu. 119. :' 4H. - + -+. 5 6 .i ~ r e a : C r ~ n i f i n r Z venczrw'le XIV-XF71 ds l Sarccnva. toate celelalte obicctc an dispbut. RI. 1953. iar cele m t e m fir la 1 480 de aspria a ---. pp. mort in b&t&Iia n l 3Iolmci). o pafta de aur cu cordon. dintre cnrr unul cu capul de bow ~ a v a t t r . M. Astfel de gulere au fost T > : e in mormintele cercetate la Suceava3 ~i in mormintele dornnqti de la ... detagat5. spre a fi salvnte. I n fat5 era hchis cu trei nastnri globulari de argint aurit. este brodat fn fntregime cu fir gi mztase rogie pe =z fond de rngtase rogie.. 60. 56..I. 111 SCIT7.f Eoc.x~:zt&r.:a gulerului. l i 2 . . cu prilejnl descliiderii mormlntului lui Bogdan. s-8 pastrat o bucatj.: . 235. 15. printre care.. 59. .-.?~rceasc5. . cil. 115.rmintnl216. o seric de obiecte 7 ca:t d e cnsg. 1905.zy=ea gulerului. Znbe ZucmriIe hiernl~ii moldmean Caraman Apt. 48. ~ .. p.. 241. Ix gura cknGi$i. .. Bucuregtl. $11 partea de jos. 309.tri~rlitela Btttqov prfn omul sTu 3hn11Apostal. In 24.. glabalari. 13.Rf. XY-X171.1. III. denurnit% fn tehnica popular& Iez:. intr-o I-i7 re probabil bro. M.. PTI.. 31.o camee. mai ales &ere. binuind ameIr . La inceputul secolului a1 XVfl-lea c-lc obi*I e:e .1.. :I i-cheietuta rnfinii. A -.PI. wxf . nr.141.lenjerie b5tnCP cu nut". a t e speclflcat5 +i .* - - ?- - I a d 1519..-. i /ri h'rir~cmea~azt. . N z . p.e obiecte de argint. lipit pe git sau rhfrlnt. cu im prej -. . lnasturi agelm$i pe urn&r5. -I . Prima presentnre a priudpalelor fmgmente de costurn b a fjcut de NmL-eSCU. -r +~=. Unele c5mZtsi se inchideau dupi innda polonezZl ~ . --x. n coronns de catifea impodubitB cu aplice ile aur rqi T T -:joa. Gulert~lera drept. P mPns mortnlui o monedb n y%$$.. gulerul ncesta este impodobit cu pale msmnte.. e-te . 114.at de 8 cm.108. . i!d. . 126. p.3 -7s. htr-a I h t Z de vqninte furstc la 1604 aht mume-r= &ArnL?i de r a l (pfnzi) pentru bsrhati. Damcu -= . 31. l. Imoarele scrise mentioneazg &mggile brodclte m fir' gi perk. riisucitz.M. z a l importante fragmente s-au descoperit i morrnintelr h1. . N. .emu apreciate l 90 qi 133 de q r i . K711.X -a cinci n&ri metalici de form5 globularii. 3 .-2 . = 7. M.-.. circa zece ori mai mult. latde 3-4 cm.70._. una i~ilpdohitii a m +i m8rg5ritm4*.= . . 1 . de miport. 112. 31.I. n I-. Aparlinind unei -25 dornncgti de un Iwe deosebit.

P brodnte .

31. Un zugralr iubitor de adnunte a reprodus cu multg exactitate broderia gulcrului. p. Identifiearea celni mmt s-a f h a t pe hnza p i e h i cu inscripfie din anul 1600. in interior s a n ghft. Iatg de 4-43cm. NICOLESCU. In SCIV. ump1utH cu p l a t e . cu ocnzia Iucrjsilot de restaurare n m h g s t i r i i Voronct. etad e s q e r i t nu cimitir din setolul XV-XVI. In morlnintul M. ande s-a p r d a t mai intti h -carii$irea lor.uxrx m h u t e . peste sicriu era btinsi o bucntg de mgtaae italirnd.i proceuul-verbal Encheiat la 15. $i a inelului sigilar g a i t 31 mortnfnt. 207. minetile cHmggii sint strlnse cu o manyet& brodatg. ?bate aceste materiale at1 fuvt transporkte la Muztul cle art&r l Republicii Socialkte R o h i s . fragmente dlntr-un piept tivit cu *nu?. fig. 33). a ~TEFANESCU. din c a b 1 mgnistirii. un fragment dc brodeiie de pe piept.. apaqtntnd unui cops de 7-8 ani.L X X X V f l trice. fig. 59. ?n bolilita Coziei. & t a t cu monedn din timpul l u i Xatei Corvin.. 48. Gulerele se rkfrlng ge deasnpra anteriulai. vezi Raports*lsbpdtaud/or & l a Siceava. 363. 7 . eli. baierul Stroie. srheolog la a I3ireqia monumentelor istorice. La c8pZtii era agezati n pernd de rnittlse. poarth o c h a g & albii.32). fig. In rnormhtul &I. 8-nu gait dou5 m h e c e I u g i de 22 cm (desflcute) qi late dt 3. 1987.f inia urrnbirita de c ep de fir care uneau faile cgrn+ii gi col$gorii cafe conturau hi din &maga indic5 aceea~i croial. 3 . I V . - P . fig. aga u cum reiese din i~agmentele ggsite in rnormintul lui Alexandru ccl Buu de la miin i t i r e a &istrig. Palon2. imbinate cu zigzaguri ~i triui7ghiuri. TV. Cu prilejul unci s i p z h r i de In salvare. pictorii schi$cazZ citeva romburi. iar zugravul Ic-a reptezcntat 11urnai pe acestea. 1903. Pcntru PmprejurAriIe tn care 6-au facut aceste ccrcetiri. Dez~clua. I. fti mormXntulsavoa 56 de la Suceava. toate pimete de costam. Alteori. Sroderia impodobe$e m q t e l e gi gulerul cSmQii. 1-2. p. 26. 14-16. pp. la intrarea ortlgului Suceava. fn genere.4 . 3 .Gura cgrnQii era inchis5 cu nasturi de argint aurit" Pe matase vhinie. rn uuele mormiate 9-rtu sms mici fiagmente de broderie de fir. unde Easese o blserica apa*in"md unei comanitEv catolie. Imchrsjtm aprs &r BarRowma. dez~elindu-semormPntu1 vornicalui Gligorcea. Reitel. suportul de pZnz5 era carbonizat.5 crn din care sc mai pikkau rloar broderh q i o parte u dill frrndul de mAtrtse viginie. fntr-uti mormint de l Suceavcz s-au descoperit piepfii brodati a ai unei ciimSqi. VIIX. fn mormhtul M. loc. tnarginlte cu un ?nut de mtitast rogic gi an Ibt+r de fir. colorate.gghs6 de B d l i v l d . a p t s-au consolIdat pe un s u p t de terilen. c u acazia destacerii mormintrlor domneqti. cu unele mici alterki. zigzaguri gi tsiunghiuri. vw. ispravnicul comtruc$iei. cu elccepfia rufiiriei dr m p q i a incglt8mintei. la rindul ei pictats cu motive simbolice. 1 fn luna iulie 1964. Toate aceste obiccte se p84treaz9 in tntcul ~iiuzeudc la etajul cnsei domnqti. pus2 de jlipanita Anphelina ~ o t u l u iriIu pan Gligorcea (KOZAK. 27). dublatj de pPuzH. iar pestc trupul mortului un giulgiu pictnt.1953. wiea. f n tabTourile votive. lmpaturit in pstru. tivifi cu y1ur de rngtase.mnrmintului Enst f &cut5sub cwnducerea lui B. semnat de V i g i l Dr5ghiccane. a$acum se vede in picturile murale din secolele XV-XVII. care a fost ghit intact. periCnx cercctarea niveIuluI de calcare s-o hliturat vechiul pavirnmt de Icspezi. cdl.C o s b ~ n ~ d . 111. la PStrZuti. c l x ajutorul a doi specialigtl din R.Ele s h t l m t e la fel ca 5i gulerele qi ornamentate cu motive geome. p. la implinkea a 500 de ani de la monrtea domuitorului. publicat dc MREERV gi CARAZA. pe gulerul'clmggii unuia dintre fiii lui Xercmia Movil5 este redat5 schematic broderia colomtEi. Broderia inpodobegte u w r i chiar pieptii +i gm cHm&jii. Voronet. ar. 110-111. Teii. fn cavou I-au pgstrat sclndurile sicriului. Din mrmitttal lui Alexandru ceI Bun d e la Bistrifa s-au scos doug mtnecute Iungi de 18 cm g i lntc de G cat. pentru a sugera broderia cu mhgiiritnre. perlele slut cusutc doar pe m~rgineagulerului. s i m i l e cu cele din cimitirul de pe platoul din f a p cet5fii de acaun. 1932.L X X X l r l l l minind desenul brodetiei (de exemplu.Piatrrt Neam. Minect~jele cel mai bine pbtrate -s-au descoperit in morrnitltul lui AIexaadru cel Bull de la Bistri* y i intt-t~n mormint de cdpil de fa Sucea1-az(fig. pe uu bot de deal. 4 Pn mormlntul 114 s-a &it un fragment dink-un picpt tivit cu gnur formind cheatmi. 3 brogura n Mrlnristirea B i s t ~ i f d .Isroria eurturaulri dc curtc . P. 20. La Sucevita. cu gulerul cusut cu flori ~x. din cam se forrna~tyi cl~eotorile. care apare in costumul purtat de logofiitul T h t u in biserica de la BgliueqtiY(fig. DobrovEif sPnt redate gulere de acest gen). pc fundul cituia era sgtcrliut un prctios covor oriental. marcate diti Ioc h loc cu puncte albe. coinpuse dill stele ~i romburi cu cirlige.h cii . 1932. pp. s-au p W a t pieptii nnei c5mQibrodatc.

variafiile de relief. prin punck pQite. s-au @it gi resturi importaute de imbr8c&minte. Pentru a. . Accstea an drept fond tessturi de mztase c5ptu~it2cu piuz5 de ctnep5 sau de in. folosite it1 biserid. Aqt-fel se obgineau volumele.globulari ~i cele do& m a n ~ t e prinse cu slcelqi gen de nasturil. reaIiziad astfel draperiile care fnvep2nteazH trupurile qi arhitecturile. r3sueitg. Broderiile aflate in mormintele de la Bistsip yi Suceavn sint lucrate in chipul broderiilor moldoveneqti din secolele XV gi XVI. branget&brdata pe tu~ unui q i l din cimitirul al XY-lea sint brodate mative meandrice P fir 5i manse rogie.. Arti~tiiimbinau cu multi mgiestrie punctele wriak de mStase pcntru a fixa firul metatic. miniaturilor ~i hraderiilor. Dar nu numai tehnica leag5 broderia c5m5~ilorde marea familie a celatlalte broderii existente Y Moldova qi Tara Ramgneascg. sgrace ca varietate 9i pufin cuprinzgtoare cantitativ. guleml care se inchidea pe git cu doi nasturi .cgpgta relief. n dobindit relief +i infeles.Miriam aceasta de materiale. cu mSt5suri colorate. pe deasupra cgmia se firtau f irele metalice de argint auril. Studiul motivelor intilnitc in broderi ile descoperit e n . Cu prilejul uuor n cewtgri mai vechi ale rnormintelor din biserica m&&tirii Snagor.Fig. tmpurile drapate 9i arhilecturile se brodau pe un fond special. anmcind unele lumini $i asupra Pmbr&c&minteislujitorimii mgrunte din preajrrla cetitii. Ele au fntregit in chip fericit cunoptin$ele de nrngnunt privind costumul moldovenesc de curte. iiitre care pieptul brodat a1 unei cgrngyi.. motivele ornamentale. raportat4 la imaginile oferite a cercetarea picturilor t 3 murale. creat din fir gros de bumbac. uneori chiar de pcrspectiv2i ~i mai ales jocuriIe cle IuminZ. 32.

apar .irg5-. intre lumnile donmnei Zamfira. este reprodus dups o fotugrafie din colectia de stnlilpe a Acadetniei Repltblicii Socialiste Bomihia. pl.. intocmai ca pe epitrahilele diiruite dc $tefan cel Mare rn2nEistirilor Putna-l $i Voronef2.. 1943. la Suceava g i Bistrita contribuie la lfncadrarea lor in tradigia artistic5 a at&relor locale.clfs.un g d e r de t a m m&rgLritart. zigza. 282-283. cu nksturaai dc argint".Criltura nioldoveneasc5 E tirupul n n lui 7tefan cel Mart". V .wze si. I ) . atit in zestrea bgrbatilor cit gi a femeilor. LI florini". asernSnLtut ca ornamwtnfic.. Pe toate aceste brodef-ii apar motive geometrice: meandrul.. RrodmzE~ de stiE b s ~ a n f i ji moldovsnesc d m tenepakE l e t 2 . irl acelayi invcntar estc trecnt qgi . hoderie r e l t g i e ~ ee** Aoumralzrs..folosite in bra&ria ciimg$lor fgces posibilg existenpi lor ii~tr-unnumar selativ r e s t r h .doi pumnagi cu rnEirgGritare .firul de aur ~i rngrggritarele . . 1 u 3 YC.doud gulere 7 florini". . lig. Valoarea materialelor . . a$a cum rczultg ~i din c e r c ~ t ~ r elistelnr a de o b i e d de fmbr5cirnillte. p. pp.1 Ilnrt: ~i a1 f i d n i s:irl dlexmrlr~l. 1111 inai exist5 asti7i rln colectiile rorn81rqti. cu portretrll lui Stefan ct. rombul.. 33. Detaliut costumului logofstulni Fiutu de la BSlinegti.~uI. PI. cel ritare.un guler ~u m. guIeru1 brodat al cBrn5~ij. fiica lni Xoise rodi.Fig.a Institutului r o l n h din Sofia". XCentrelacul.Ft?*fan c f l iliaw i r ~vol. f n aceste invelltare sfnt rnen$iorlate gulerele $_manytele l u c e 5 t ..este decorat la capete cu motive sirnilare ctt cefr itttilnite i orularrtetlta{ia cBmQqiIor. desiwr.un gmler cu nnsturl a1 fiului Iui Berghe a lui Hamza. Le5 itofes dd7? X XY-Lme c l XI'I-. Bucurcgti. . ~ L I E M .Buletinni ]. De asernenca. 1964. valorlnd 20 dc florini. care se aplicau. bcilzile care desn part scenele slnt ilnpodilbite cu mgtive cle arcr~yi urigine sdu t-u meji :i palmetc (STBF-~TSCU. VX. .". tresa. la r? e l 1 1tlnele zoue 1 1 Epitrahilul de In Putna. In . 1. irttre Iricrurile vkluvei lui P&tr&~cu Bun a p s e . de TURDEANU. $ Qpitrahilul de la Vorvnet. steaua etc.11..

in pictura mural2 din biserica episcopal5 de la Arge~. Din ~reacula1 XV-lea qi primn jumiitate a secolului a1 XVI-lea nu s-s pktrat nici un exemplar. p . cusute separat gi nplicate c5rnsigii.ycrrl qabil. 20 -22. Ceea ce caractetizedi aceas% pies5 de Embr5chinte este Iinia strinsg it1 talie in raport cu Igrgimea poalelor. dewrise in capitolul prik-inil p&fx~riIe importate din lmperiul otoman. ObiSnuit.tlumai cn antiriul g i cu nsdrngii".f .Termrnul exist5 i limba greaci n q i f slavti cantcvia. dintr-(1 m5tase broqath cu fir. fig. inchis& fn fa@ ping in blie cu n a s e globulari :minecile sink strim*. se pZisttenz& fn M u zeal . de tipul XC1v kamhalci oriest~le(fig. Twnicn hngd s a ~nImiuP. lung5 ca o rochie. care se a t a ~ a z 5 o c2rnzqG simplg. pare s& fie Iiber. i mod obi?nuit. detinqte auteriul ca o riains lungti pn& peste c h a g i . p.. peste care se puttn o rnantrr de partav sau o blank W P E X U .ale thrii. obi~nuit. Cu unele mici variaf ii i ~ menline aceeagi croiJZ la Mrbati ~i la femei. De asemenea in Tars OaguSui. ping la inceputul swolului a1 i XIX-lcn. XXXV. iar ?n jurul gitului. reprezer~tindpe 'Ceodosie mort i braple rnamei sate. pestc el se purtx ~iubeauz. densupra incingTndu-se cu hrT111nau taditul. . nr. ~ despre a czrei croialj. de excmplu h h a t . azl folosit i n marea lor majoritate pentn~ confecfionarea anteriilor.Peste &ma$ se purta o tunic. p. Toate aceste a m p l e se ~ i t u e a dn veacul el XVI-lea (ARSEVEN. De la sfir~itnl veacullui al XITI-leas-a #strat un anteriu intact in normintul vornimIui Gligorcen din biserica mgnzstirii Voronef. vhgatg. 301. f n Tara RomaneascB. gulerele de culoare rogie sau alb3 sPnt in geItc. TncinaL cu qerpar. Strw m en este dus siS fie dug-it t au d la S m p v . bolni* Coziei e k . doar tivite cu perle 9i rfisfxtntc peste gulerul anteriuIuil. S 21. cu numele dc anteriu sat1 antereu" Ea sc fgcea. este acoperit cu mantia de ceremonie pus&die n A-CIJ deasupra. La urominii din !vIaoedonia. XXXII. largg la poale. priilcipele poartz sub caftan un anteriu similar de mgtase rogie. pl. citw mijlocul molulni a1 =-lea. care se mentine in coshrnul m m i nesc de-a lungul epocii feudale pi. Istoriile dmlanilor Thii Ro~nitwqfi. din alt material. i Arts turns.din mgtase. In icoana de la Ostrov4.Victoriaq i Albert" din Londra ( W A a . Stoico paharnicel pnne o scriaoarr: _in poz5nnriul antwiului''. din ~ecolul XVTI-lea) al I i F b ' 85 INEAW. 4496). 235.re simple.'Marsla mureg ~i Fgggrag se poart5 rnangetele late.a n t e u l din aceastii meme apare in Tara RomAueascg in costumul nltimilor doi fii ai 3ui Meagoe Basarab. 0 pl. cind se rnai purta incci. se mai folosesc iji azi gulerefe brodate cu fir. i b i d ~ t n . mai ales din secolele XVI-XVIf. miuecile nergscroite sint strimte pe brat. . f n mod exceptional. Aceast3 pies5 de imbr8cBminte este arnintitk in sccolul a1 XVII-lea. trebnie sublin iat5 bogztia de broderie a &rnggilor rnai ales in Noldova. 406.II. 12-13. terminate cu mangete. nr. r f l u ~ w a osiewtald.te forme apropiate Pn ve~rninteleturce5ti din 111 ncec~i vreme. datg de cei doi clini triunghiulari adguga$i de o parte qi de alta a fetelor gi spatelui. nr. Croia'ta minecilor d?i a oarecare varietate acestui tip de v e ~ m i n t oriental. pp.. Unele fragmente de vegmi~~tc teznurul rngnjstirilor din XFV Putna . fig. 543.Este asernenea unei rocliii I u g i . din secolul ol XVI-lea. Sew. 34). an!cvial sau awdrzwd este o cgrnnqti lung&. Ve$minte turccgti iie copii cu o crolalti aseman&toare. Brief G k d e lo Twhisk Wotm F B ~ C p. un guler lat brodat. mai rar npar mPneci largi yi scurte ptn5 Portretele muralc din biwica cpiscopalii de la Argeg. Ttrrkislr T ~ x t i L s . Pe bus materialelor ghite in morrninte gi a analizei picturiror murale. . iar in itnaginen costumului din pictllrile marale. Sucevita. detan . de n humbac. @im umle am8nurlte. separate. 753-1884 gi 759-1884) qi in ?rf-l TopkapiStray din Tstmh1 (TAHSW2 . denurnite pumna$i. in portretele reprczentate in picturile murale. koiala lor este tot oriental5 5i se reg&e~. 3432.

broderii qi rniniaturi au rninccile lungi ~i strlmte. album.ca la anteriul de la Trorone$. TingruI mogtenitor la trouul Moldot-ei. In Austria. pl. Pe nlasa de care se sprijing. la cot. 86. En juml gitului acest anteriu are o benti$2i irtgustg. iar pe poale ~i de-a lungul feQIor cu o band5 de mgtase latg de 25 cm. Sucaava!. Alte anteerie au gt~lerelerhsfril~te. 34. iar de la cot mai strimts gi pxinsi de-a lungul antrebraplui cu copci metalice. fiul lui Petru Schiopu12. care las& liberi cgmaga. . Pe dos vegmintul era cgptqit cu o pIm&de in san bumtsac. pribegit prin Tirol. Vaiachie at Tva~sylcanie.Fig. AIteori . in atitudinea unui principe de Renagtere. igi fine mina s t i n g pe sabie. prlrtretele donatorilor din biscrica Brzdeqtii BHttini (jlrd. Din acelagi material sfnt fjcute cheotorile ~i ggitanele de pe pieptii anteriului. f n portretul de manierg occidentalg reprezentind pe $Man. Tabloul se gssegte la casteIul hrnbrag din Tirol. fiind Isrg5 sus. Po~. n $TEFKNESCU. apare clar un anteriu de tipul celui de la Voronef.croiala mhecii preiipt5 unele particularit3ti. asen15ngtor fmpletiturii populare dcnumite brine]. es'w a~ezat3cuca. a TORCIA. tighelatg. alte don5 mai jos sint pentru buzunarei. diferen$ele lor fiind create mai ales de croiala minecilor. SfEr$itul secolului al XVI-lea. formfnd o plat& it1 spate. 81. Cele mai obiqnuite qi mai des fntilnite anterie i portretele rnurale. f u dreptul ~oldurilors h t doug despicgturi pentru hanger qi pumnal. pl. Dolj) . iar c a f t a ~ ~ u l ceremonie de deade supra este dat pe spate. @ s i t fn mormhtul vornicului Ghgorcea.fr#teEe. mai latg la spate. lgsind a t f e l liber vegrnhtul dedesubt. Skberna crtritlii anteriulni de la miingstirea Voronef (jrrd. Nasturii care prind anteriul ping in talie sint metalici sau din fir de rngtase fmpletit cu fir de argint aurit. XCVI f n aceeagi vreme apar 2nsg a serie de alte variante ale anteriului.

.

-1 atribuim unuia dintre boierii Craiovcqti. Qn izvoarele din secolele i XV-XVII sfnt mentionate dolmane deseori confectionate din cesjturi pretioasr: Descriarta costumulul popalar din YusceI IR 1860. d r t h d dill alml 1 +100..i. n cing5toares. un capot de line nlbk snu neagrh numit nutcriu de este alh. 131. The . tn . s-au@idrat nrme tie capoc gi cus5hri largi.trat in colectia &. 1860: .fuzeului de arts. D q i sint mai tirxii . p. care a trecut apoi in materiale m ieftine la tirgovefi. In tnrci . iar mai tb. doi in spate ~i doi i fa@. -164. 35).. 11. Caracteristica acestor vegminte ca qi a celor anterioare sint amploarea palelor..Croiala diferz fa@ de cea -C a anteriilor (fig. sub caftan se purta in imprejurgri 7 solemne un vegmint de brocart greu. inchis iu fat% cu nasturi. definqte . cat. fn af& de acest tip de anterin confeionat dintr-o rngtase de o singur?Lctlloare sau brgatEL cu aur ~i aleas5 ccu motive orientale. BIinecile sint jntotdeavtla nergscroite. care indicg existenfa originarg a unei cgptuvli dr b1an.Pe pfnza stlbHre de in. lfl3. 115 (m. in juruf gitului qi pe paale.abia din secolul a1 337111-lea gi isceputul ~~eacului rrsm&tor. xtphe iie este aegsu" . purtat5 peste cgmapr?. pl. se pAs T. strhs de o cetltur5.costumul popular a1 femeilor din zona subcarpatici a Mntenici a haing de dimie albii.cei doi fii mai mici nu au caftan. partat lu secolul a1 XTI-lea de stratioti. gr.T L O R E S . ~ ~ l r m n m d " o rorllip l u n ~ B strimtA deschid i l f a f l . 0 foaie cit lgtimea pszturii foxmeail spatele g I a1ta despicat5. pu-taZj w. Printre rnantiile puxtate la curk.4vb of Ryaajtbim.VCl. P epitrahilul d5ruit de e Seagw Basarab rnbktirii Xenofon . 136). dcspicate ping la cot gi tivite cu suide fir. EBERSOLT. in juml taliei.cele mai multe reproduc vechile croieli. puse In leg5!tnrg cu provenienta. gi Un gmp de anterie biir?G@ti gi fesneiegti s-au p5c. s m p t t ~ ~ fig. 337. Vilcea). strins in talie cu o cing5Clf toare. un vechi vepmbt de acest tip a-a plstrat lungii weme la m5nh. TALWT RICE. pp. in &ma1 de cerernonie: teslnpnul exists in limbilc slave. alte ve$nlinte.drept pardmiu. pl. sc lzurngrg duzla~asari doLma~e~E~.35). ctitoria frafilor Craiove~ti. op. ?n Tipiconul de fa Oxford.part5 un c c r s t ~asernZnltor.care dubla catifeaua. Un vevmint similar era obiqnuit la curtea bizantins din secolele XlT-XTT. . fotg a csrei croiafg se asearngd cu cea vechel. T i . de LELOIR. p. cu o mica pao& pentm rnbcarea bracului.Wu. dau . . R a c u q t i .t i r e a Bistrip (jud.duleste $i l te n manth" este un vegm'mt oriental. n gr. uneori f i r & rrrfnecci. Constantin Comnenul este irnbrgcat: cu o mantie de cu o acest tip. pieptii. Dtclzowrtaire. Jiotivele care impodobc catifeaua qi valoarea ei artistid. ornat cu palmete de aar.~tcl.dolam*' ca o mantie lung5. str5lucind de aur. $ARTEANU. cle la T3lhlioteca national& din Paris). enc2 din secolul a1 XVI-lea anteriul era strins in taalie de un briu lat de mgtase.4rk s . situeas acest v e p i n t d t r e sfiqitu1 secolului a1 XV-lea ~i ne indrepGpsc s. unguri gi spnninli.Ap&rQtoml ~GnBtAtii". larg5.reprewntat intr-a miniaturz CII1 . aaemencn la grcci. stri& centurg in jurul taliei2.dolrammH era un vqmint purtat fie imiccfi. Marele duce Apocaucos . tivit cu o band5 ingust. *z8 I BIbliotccn din Oxford (ms.V n Izrgime mare poalelor. cu o tivi-' tar5 de blnng sau un gdon de aus pe poale ~i piepfi. de aur pe piepfi. Iinia ~i forma mfnecilor. . p r t n t j de turci. p. manusmisnl. . Clinii triqhinlari. confectionat& din brocart verde. X .unde este f~prewntatg intreaga sa familie CI . A r r e ~g i . purtind 11x1 ankriu de acest tip. Sub forma unui acoper5mint de mormint .iu de un briu prim cu paftale de argint aurit . i Turcia. 2143.doLnsaW. sub caftan.

o dularn. doug dolmane din sec~lul. ana de ciocklat 500 de asprl. m lki botmi d'wo el c . s-a scurtat aSa cum apare in costumul nobi- lirnii maghiare din secolul alXVII-leaS. de damasc rogu cu nastari de am valora 4 800 dc aspri. iar una de g a n a (adicg de catifea cu motivul granatei). p. n ae spune c5 domul a scipat numai . i povestirea fugii lui Alexandru IIiey.sedeci dulinsawfii de brocato @r.A w a l e f t m l . VfIcea). lucrat5 cu fir gi perle. cit. fig..be*' (HURMUZAKI..Broderia de stil oriental.a duIama pe trup". dolmanul era lung ca ~i anteriut. cu vulpl.mlingstirea Ristrita (jud. 1965. n r. 35. 395) . Constantin Brincoveanu d h i a draciXI. ? a EGYED. p. printte lucrurib Iui Caraman Aga UI. n p. Budapeat. i foc. Vafoarea unei singure piese se rfdicg fa hceputnl secolului a1 XVI-lea ping la 5 000 de aspri? La ororigise. dup5 caiitatates a +sSturii qi b l h i i . ciocirlat . Secolrtl a1 XV-lea. X V I I . la vingtoare. I.. printrenigte obiecte furate f igureazil qi o duIam5 de 20 rle n potronjcl (D. c5l5rie etc. 233). Un alt tip ' Inventam1 averii Iai Petxu Cercel din 1585. Hciron Lvszcizad dieratja. 1 h vaso eJ lubil~o. dulamele aveau diferite pr+~fi. p. ed. pp.. apar htre vgminte . STANESCU. f n lui Petru $cElfopul.60 d u l h i de a b i voh$cegti (de b&rba$i) qi 26 femeiegti" (GRTRESCU. p. bxocart. 264-267): fntie lucrurile h i Stefan. pp. 145. sec. for f Joia Mare . III. La 1619. mtfel. la 1594 ap8r i1 . E foarte probabil ca in aceea~i vreme dolmallul mai scurt. in Cromica Tdrii Romdnqli.. Moldma. 81). athmasc5. cind s inriuxirea ftrrceascg p g t m e s e relativ puternic in a t a decorativ5 maghias.88-89). o dulamg o b i p n i t l costa 200 de aspri. C ? w / w i . tafta tata' (HURMUZAKI.inchise cu nasturi de aur ~i de m&g5ritarc1 ~i imblgsite cu blgnuri scumpe. 9 In secoIu1 a1 XVI-lea q i l iaceputul ce'tuiu r d t o r . 4 500 de aspri (LEKR. impodobe$e d~lmanele purtate de principii Transilvatziei 1 veacul a1 XVII-lea.I dulama atlazu. sint enumerate douk br&fgride pus la mtnecile dolmanului g i 21 de copci de argint pentru mheca dolmanului (VERESS. I.Fig. peste genunchi. nna de zarpa cu zastechini sau hblSnit8 4 500 de aspri. 3 dnlama. Sub iufluenp modei occidentale. 1 -3.I .a1 XVXI-lee patrate Z colectitt biuzeuiui de a t decorativa din Budapesta. Schema croielii veqmintului de la . 457). I.La 1622. s5 se f i purtat 9i de boierimea din Tara Ilom&neascg~ iMoldova.

-. de materialul din care erau fiicute. f5r5 mineci.. ca: bulgarii. fogofiitulT5e r . dir~tr-un ~ pretios brocart italian. Sub cafta~r. 69.costumeIe apusene. cambratZ pe Mie. tot mai mult inriurirea costumelor orientale g i apar ._I=: erau obfinute priti linia rnlnecilor. fn n rind.. tit. esrslai dvegilor. venite din lumea persanb. 1. de asemenea.a.-5 Z.fn rniaiatttra din rnnnuscrisul diruit msngstirii Humor. ceel 1x1 3ine cunoscate sint ve~mintele pvrtate peste anteriti. -a de impreju6rile istorice c u f l ~ ~ ~ tale efnceputnrilor statalni gi de venirea pe xt ~n a unor principi maramureqeni. oei doi domni au sub caftan o tu5cii lungs. dar desigur : i?:osirea lor este anterioar2i. Rle aveau diverse croieli. n 19G8. c i i . desigur. ca o continuarc a cclor dill veacul merit din Tara RornbueascZ. -. iar variatiile de la uu tip la . pe * ?esemplelor psstrate in picturilc murale ~i in miniaturi. variind. imprejur5rile i care se purtatt $i anotimp. $tefan cel ' Zm a d acelagi c a m . din Moldova purta costum cavaleresc de tip occidental ca vi In In a doua jurngtate a secalului a1 XV-lea... de documetlte d t art3 gi nlateriale ar1-loQce din secolul a1 m . bizantiw. >?re diferit. ' -' ~?E%SEZCW.a1 1-lea se accentueazj.. 09. .-~y n =Srggritare.4 Vrl f o g ~ f i i r r t lIoan TdJsfttftau mi vechs minialwvd a 7 114-117. ctitorul Gavril Trotqanu este tmbdcat cu un casturn similar. inchis5 i fa* cu o bentifl aplicatj.. pl.wolele XV-XVII .de vqmint prbt rar. cumanii $. * Iz1c.. f SC'IA. -r?~-kte ca . pantaloni mulafi pe picior g i cizme = cx?mbi inalf i tji moi. TZutu este la fel imbrgcat g i ?n porkretul reprezeutisdu-1 -. arabg gi turc5. Din lips. ungurii. Tn izvoarele scrise siut mentionate abia in secaluI a1 XV-lea. CeI de al treiIea factor qi ccl mai pt~ternics I. 79. occidentale.. + -A . deoarece la curtea bizantin2 f~zcepitlddin sc--. sporadic .In o ~ i m impresie . pria filier. fig. apare la sfirgihl s o l u l u i a1 XVI-lea Tam RomOneascB.. '. . T tabloul votiv de la PBrn . ipotetic.-&. o p .de ori+e persang. ?n portretele din rngnstirea Gluiu re?rezentind pe Mihai Viteazull gi Petru Cercel".e~~$eriiitaliene. inrfurirea turceascz din timpul dominaliei otomaae. .. f ?:hmderea $i impzmintenirea lor 3 tgrile rornsne s-au f :cut pe trci c5i... fiind t doax din dou& exemple. ennator intr-o rniniaturg din Psaltirea existcntii it1 muzeul etnografic din Vmiw . In Moldova epocii lui qtefan cel Mare apar . pi. cu nasturj ~i . La iucep~ttulsecolului a1 XVI-lea.RaS. dup2 moda U -I T --. este greu s5 putem adirma c5 acest tip de costun nzcidatal reprezintg tradjtia unei mode mai vechi sau a fost iutrodus in secolul 21 ST-lea la curtea lui Alexandra ccl Bun prin poloni ~i Zituanieni. fiind +pIndite T lurnea bizantin5 gi haln r:JE. FZrii a puka culloa$e detaliile de croial5 ale acestui vegrnfnt . $i este foarte probabil cG unele elernente ale Orientului a i a t i c ail putut f i ve:l% =a direct de popoarele de step8.S. pzstrind nota orienta15. Ca 3i afzteriul. pecenegii. in funcfie de ranr :a ] .l e a . Ti~dndi s n.ctitonil bisericii din Bglingti. acest lucrtl este ins2 indisctltabil. ve~egrnintulde -& n it=:ora era larg. Ye de alt5 noi. a S3zraIel cu rqrnintele de tip oriental.m r n pe teritoriul tgrii noastre.wte drcpt. L r n d a scurtj g i largg. se poate sustine c5 qi in secolul nl a e l : nobilirnea -ara Romheasck. p a r t 8 o tunic5 scurtz deasupm genullchilor ~i = = i pe trup.):'.de piczre cornpun costurnul de curte iu .~kammikon'~-ulcaftanal.8 F. ~i lung. Dellumirile acestei categorii de v w i n t e -I--.pare adaptnrea local5 a anei tunici scurte. .

de origine oriental5 . h u I nou.sint introduse la noi prin filiera bizantin. inmormintarea etc. iar uneIe doar domitorului. Celelalte v e p i n t e .apar rar in reprezentiirile costumului din picturile musale. SecoleIe XIIT-XIT.daruri fZct~tede domnitori pi . participarea la marile skrIbZtori {CrZiciun. cosfirmarea h domnie. 36. n n nat5 fiind natura izvoarclor existente . direct& se y a t e desprinde clar dintr-o desfg~urarenejntrerupt-l din secolul a1 XV-lea ph. fntrc vqminkle pnrtate pe deasupra trebt~iesii deosebim grupul mantiilor dc ceremonie. sau de evenimestcfe solemne din via@: cjsgtctria. de negusbrimea bogat5 +i de tlrgovetimea or-lor.Fig.sirit rnai bise cunoscute cele din prima categorie. Prezentarea ncestora e s k important5 atit pentru rnarfologia costumului. a cgmr imagine vie. Fagti etc.t. f n stadiul actual a1 cercetgrilor. in secolul a1 XVIL-lea.mentionate mai ales de izvoarele scrise . ca: insc5ucunarea pe tron. -4stfel de vqminte erau rezervate in cxclusivitate clasei dominatite. n . tinlosirea unor biserici. fiiud legate dc Imprejudri solemne. dar s-au p5strat in citeva exempfare din secolele XV-XVI 1. sau a popoarelor arnistite gi care au p5trt1ns mai recent.o forma imbr3cZmintea obiSnuit5. Granafa purtata de fmp8r81esele bizantine gi despoti$eIe din Serbia. in vremea st5pinirii turcegti. de cele purtate is mod cure11. it1 putine cazuri putem $ti exact care dintre piescle de imbrjc5mirzte . Cele dintii erau mai luxoase. unele pie= s-au @strat ping P vxernea noastrg f costumul @ranilor.cu mult mai zlumeroastsg .h rnarea lor majoritate tablouri votive gi fuaerare . receptis nilor donlnitori strgini. A doua categarie .).ca gi apartenen+ veynintelor p5strate . care $n afar2 de mediul curtii era purtatg de boierimea rngruntg de t a d . c3t gi pentru evolutia hi. Boboteasa. i raport ccu cel bizantin gi oriestaI. niarii boieri ctitoriilor lor .

.

p. p. 1930. Acest tip de mantie s-a pktrat mai ales In cikva portrete muraIe ~i rniniaturi repremntind im@rafi qi 3np5rgtese bizantine (Teodora. im+xatul Trapezu~ztului sofia sa Teodora)l (fig. 1929. desigur. Alexis a1 111-lea. 13-14. TnsoGt de d o a m 5 $ de curtea sa. p. a font expan&In 1-01. fig. pp. Tipiconul de la Lincoln College. fig.Recclll. Btlarreqti.> p. terminatz cu ciucuri. fig. chiar in vremea c k d s-a petrecut evenimentcul. P I . 337. sofia lui Mihail a1 ITXI-lea. 1x1tr-un tipicon Fli7~ntin la a n d 1400. trnt it1 Bihlioteca " ' - . 1 7 considerS ateast5 rncl5 rlin ~ecolnltll XV-lea ca cen lnai veclw ilucrare de arginthrie din Molduvn.k c a e n a Paleologina.40-41. op. a Paraelis111casci domnqti de I Bistdw p & t r w i pc peret. grav deteriorati (STKFXAESCU. 29. 822 . L'enciea a v l s r v h . EBERSOLT.Rer. nflrgltul secolului nl XVI-lea sau Inceputul ceEtii urmstor. Ciclul aceski a luat na~tere. KOYAW~.. socotim ch estc coritcmporarii cu pictbra. 1965. vezi $T~F~NESCC'.298. I r m r . LXV. mbila pincipes5 bizantin3 are un costurn cu mfnecile largi ~i o bandii brodatg pe um5r3. o$. 1 album). VOTNEXU. f iind ptnhab+l o copie n a~estui i izvor mni indep3ttat ( N m t f X U . 8-a :whizitionat la Muzeul de art. 14.f mpgrgteasa Aaa.. o p . 1970 ). 394 . 96-97. 13. 36) . pp. >LIES. biserica Sf. da t h d din vrcmea lui Stefan de cel Mare7 ~iin picturiIe din secalul a1XVI-lea de la Voroncts. 1964. pl. decosind r x h ini\ialA a sfintuli~i. cornpus dintr-o tunic&care ajunge ins5 pin5 rnai jos de genunchi. 15. p. XXI. 133. "RANK. TALROT RICE. sotia fui Manuel a1 11-lea. p. AC dafggoar5 iiitregul ciclu. 285-287. crjborli~dit1 una sau do115 benzi late de-a ldtlgul piepglor pEng l poale. care a fost fie un grup dt icorne. nepoata irnpsratului Mihail a1 VIII-lea Paleologul. Nicolae de la Ohrida. 3dcea existenpi unui izvm originnr. . 41-52. 78. minecile largi erau ima podobite cu aceex$ fi5ie bogatg. Ioaa GCE Xos de l SW#U. in paraclisul casei domne~ti la mfin5stirea Bistri$a. lip.uc d~ ~ roumaine d'hishiw lie I'nrtrL. Les dgtisus. p. Principii qi principesele din Serbia poart8. L'avt Iombavd. gr.sre vsrtrlui dat i ~ ~ ~ t l n .catalog 191. 1 Toate elciilenteIe de tefiaicg $i conceptie ortisticl pledemfi pentru datarex e l sfirgitul secoInlui a i a XVI-lea san in primii ani a ~ m c n l u iwnhtor. s Ioau c ~ Nou detetiorat Ins5 d e nediiaeea tnl%tnr. 30. 162: V. B ~ v i n e n ct MoJdavL. PdS. XXV-XVU. nrlici de l.. Byzmtine Avd. tit. de asemenea. 35.: un fr~gment din rmlspictat5 care reprezintg j u h c a t a Sf. Un ~lmrfragwe&dis racla S J . Aria i'n spoca Zui Stefan col Mave. ca 5i Maria 1.op. a Un chbf d'~dl(tr~e l'orf2vvtrie iemldaw endeptm:ls chdsse I J O Y ~ C de ScaIwi Jema le N o i ~ v s a fn. pp. in portretal brodat pe sacosul lui Photius paart3 acela$ ve$mint2. cil. . l l a a n r t Aid wte! cea mai m deavoltatfi crmpozifie i IegXtm3 cu transportarea m q t e l o r la Snceara. granagd (donatorii din pictura r n W j tii Gracianifa . Park. p.. 123.caracteristica era broderia de aur ~i perk. Gheurghe EBERSOLT. XL.FITX~IANU. IT. sotia lui Ioan ~i Faleologul. i ~ dreapta. XIUL. E l m .de de nord EntreguE cicfu a1 ri4ii Sf. HENRY. t i t . fig. T r c t ~ h pp. intrgdt.CuItura moldoveneascli i timpui lui Vtef~n Mare" fie n cd de Nrco&*scu. .823. cil. 82 -83. pp. rnai intii in*-un ansamblu de pkttlri de icoane sat1 miniatmi. d h i t de Canstantin Comnen~il Euffrosiua de gi ... so$ia lui Du~ande la Deqiani gi Elena din biserica Sf. Lcs igliscs d~ In Moldmie drr N o d . un rnanttseris. iur In ultimul reglstru este scena t aducerii moagtdor. care s-a transpus E pictura m ~ r a l 3Copiile rnai tirzii ale acestei scene s-an pgstrat n ~. Iom cel Nou-reprexentind aducerea rnoa~telorsf-intului de I Sus ceava-domnul apare la portile cetZ$i fnfruntea cortegiului. fig. In reditate. Isloria avlei. 28. Xoarl iu fnfa eparhuldi.fig-57. gi c Eustr drcaptii ping la pzrnint din arelagi material. p5sbndlcinnii din Oxford srib nr.iveriaa de la &snovo".MILLET. f n sceila cen rnai ainplg din ciclul vie@ Sf.pl. Granap a fvst adoptat8 In curtea de Ia Suceava in vrenlca lui Alexandru cel Bun. a Pe fntada de sud. pp. fig. pp. 122-123. care iticonjura gitul. Elena..

repictat Pn ~ccolula1 XIX-lea. considerk-n cg a fost c v ? i a ~ destul5 lidelitate. NlcoIae do la Ilorohoi (jud. x. o p .W&tdstirea S h t i n a . nx. Bi~lericadomdin neascg St. reproducind tipul originar a1 costumului iniperial bizantin purtat pi115 i n t-remea Cantarmzinilor3. cat.r-ei. Granata lui Alexandru cel Bun este inchis3 :I T fap. 1 b ~iaasulbkericii Sf. se pestreazs I pridn d ep-piei din Roman [IDEM. l3j-151 pl. M a aduetii lltoaqtelor este dcmupra intrrrii de sad (ilrideln. 136. Rellzarchm. bogat impodobit cn petle ~i pietrc pre$ionse. din S~~ccava' m&n&stirea Sucevifa'. Ioan cel Xon este realizatii cu muIt mai tirziu far5 de cea origEnarP.dindu-i o llotj rnai veche. . p. Cn toate c5 pictam reprezentind .Ffg. iVmtwlfes reckmckes. Suceava). Ornamentafh mantiel purtati 'de Stefan eel Mare. 19. miniaturH din anii 1370-1373 (Xiblioteea national& din Paris.i imbr8c&minka Sf. care-1 deosebe~tede cel purtat de Stefan cel Marc rji urmaqii sgi. 140. legat: de costt~mul ! imperial bisantiu. ~ k l . Gl~eorghed i n Suceava. .pl. T+-T RICE.cicluf tietii Sf. pe mijloc cu o fiqie la% de broderie dill rn&rgGi t a r e . p. d e t ~ l l u tabloul votiv. en toate aceste picturi rZo11z11u1 panst5 qi Lmtumul imperial bizantin. h pridcorul mhiabtirii Sncevitn. 2).~cclagi ciclu. p. -'. Codantin ~i Elena din pictura moldoveneasc5. de la inceputul veacului a1 XI-lea. . Sflr~Itul~ecolulwial XV-lea. 46) $I in bisetjea rniinftstirii Slatina. 1R0. fig. decorat5 de-a It~ngul pieptului. fmp&ratulIoan Cantacuaino prc~idindcon~ ? f di?t 1351. LXXXII. 1242). legat5 sub rapart istoric de activitatea . apare irccvent in pur:x?ele Sf. reproduclnd unele detalii praprii etapei mai tiinpurii cu < istorin M01do.xylos cornerciafe: iie pc @rmul Mgrii Ncgre. 37.'KzXE=. 336. Costumele negustorilor ca : i s . Ui1 am%nnnt meritP subliniat . de asemenen. Ioan ccl Nou p a r t 5 gi ele pecetea vremii cind s-a creat izvorul :i:erar ~i ilustra$a acestei vieti de d i n t . Inv. c5 granafa e acest tip mai vechi. fig. d .

Flg. r? P timpul n . care ztt'irir5 pln& aproape de glezile.vws" sau . l cvll Sf. notn caracteristicg granatei. dc d o a m r o ~ i e garar1$2sau soak-purpurie. Nicolae din Dorohoi (1495) (fig. era fezemat familiei irnpriale. 401. Copiile tablotuilar votive reprezentkd pe Stefan cel Mare q i pe d o a m Maria. 37 -38 -39). in B C A f I . echivaiind cu . f 012. 180-133. pp. in Moldova 21tocmai ca la Bizant. FhuG din catifea itaEian5 broptg cu fir. \'ni&i+. ImpodobiG ca perle ~i pietre preGoase. a p&tr& di* kc& tn colectia bfuzeului de arti. este broderia care formew2 o figie lat:. Sintilit: (1488) cv c: Sf. datoritg u n o r clini p q i de in spate ~i is fa$. S l l r ~ i t u secolulul a1 XV-lea. Ministirea PHtr&utiCjnd. aninda-se n ru cea de pe poale. dornnul poartg gramfa bizantid.Voronet (14881. care se asearnlnS ca linie general%cu cea a lui Alexandru cel Bun. paraclisul m51rgstirii Bistrip (1498). ea cade arnplu spre poalc... biscrica dornt~cascj $ din c .hniocla. Acest mod de a impodobi mantia de ceremonie este aproape identic cu ceP a1 granapi bizantine. detaliu din tablout votiv. formind un triungki. reproduse de LAPEQA'IU. f n afar5 dc c r ~ i a l a miuecilor.i r Rgd$u$i. 38. P ~ r r e c#rkwiceg#i de la S .Nicolae din IaqiL gangul de intxare a1 dngstirii Neamtu.. o band& verticalg este dispush ~i pc la mijlocul minecii. ca gi i~t pe epitrahilele de la Voronet g i Dobrovgf: (fig. f n costumul de curte bizantin. pe hitrcaga ei 18rgime. Nicolae din Jaqi . ~~h f Niwlnc Uom~csc Iogi. deosebiadu-se insg in unele detalii. i jvrul rkcroielii gitului g i de-a lusgtll piep$ilor. Uneoti. iar la curtea BIoldovei Portrctrle din blsericn domneascfiSf. mgnbtirea DobrovG$ ctc. Mtnecile sint largi.aurockw~". Suceava).refBcutc!~Atresftrqitul ~ecolului XVII-lea al lul Antonie Ruset au fast diatruse cu ocazia restauririlor lui Ipcomte du Noiig. fn portretele brodate de pe vUul dc timplg de la Patila (IMIO). $tefan cel Mare este reprezentat purtlnd acest p ~r r crx-c~ ~ ~ q r n ifastuos. Aceeagi broderie este aplicat5 pe unr2ml hainei g i in pattea de jos a mPnecii. 1 In tablowile votivc din bisericile de la PTctrguti (1487). Ornamsnta#is mantlei purtatfi de Stefan ccl M-e. V.

din de pe l a m de nord IL biwricii C h o n (Kahri6-Djami) dim IstanbnI poartB caftane. s-au Endepsrtat de traditia cur@ a1 bkntine. Rar.uia dr Maugop (p.echiIc tipicuri? Urmsrind nce1agi -ve~mint Tara liomAneascg. 1967. Este oare Tncercarea acestui boier ambisios. nu spare decn pe mantia domntllui 5. Este mai greu de sptrs datorita cgrui fapt leremia MovilH impreuG cu familia sa i~ tabloul t-otiv de la rn5nHstirea Sucevip ca ~i in miniatma din tetraevanghelul d h i t aceski ctitorii .r-sDERwonn. Ornamsntatia mantis1 lui Dogclan T. f n veac-l u m h r ins& relatiile cu lumea balcanicg ~i pItlunderea tinl?uric a influenpi otomane a11 determinat introduceren caftanalui. n ajnns pe tronul Moldavei dc a reinvia obiceiurile vremii lui etefan cel Mare. si Petru Rare?. 4 1). I\foldo17a t m i i lui Alexandru cel Bun. constat5111 aparilia lui sporadic& Zn in rremea lui Neagoe Basarab.dutorul remarc5 asemharem coqtumelor acestor princlpl cu acela purtat de hl. sol. reprtsentati in pictnra mural: dathd din m l e t e XIV-XV. pp. f jind hlocait5 apoi ca cstftannl. D i 2 . 273-273. 3E).274). 11 pl.. 3 pol. London. mqtenitori la tron. :. este purtnt gi de doarnric. PAUL . illcepilld de la L-Zpu~neaa~. sau o n o s arhaizant5 introdus& de un zugrav care a lucrat portrctele dnpH \. Th? X n h ~ t r j n m i . 538-535. ?-5-a . DupZ i c e a s t ~datg nu se mai felosegte ca v e p i n t de ceremauie. FSrl fndoialg c2 istoria scurtg a aceski piese n costumului de ceremonie in bioldova ~i Tar2 Rom&neas& se lea$ direct gi de evolufia . adoptPnd cosgi ?mu1 cax~alerimii apusene in secolt~l XIV-lea. U a m ~ u l curtea sa 211 Tara RoniAneasc5.Pig. ve~rnintde h a l t Cmnitar purtat in ultima etapg u Bizan$uluil. I. ca $i aceen a l~rrnagilar s5i ping 1a CXI- cx-llus111 "KJV - 0 setie de demnitarl bizantlni. .>oliticS a celor dous pzri. a fiilor sgi. AIhnffsCirea Pfitrfinri.este reprezentat: E grnnafj (fig. devenit costurrl de ceremonie ~i la yrrci. ~ c zvol. fn secoItll a1 XVI-lea granap este obiqnuit5 b1c5 la curtea lui Bogdan a1 111-1ea.

t-alenti11 caftannlai. cef din urmz fiind echi. diti 25-27 septernhrie 1968. de h p t . 7-49.ntionM. L F ~ . I . Cea de-a dona r-rlantie de cerernotiie care n def inut un loc clc seal& ill costumul fLriIor romAne de-a lungul intregii epoci feudale este caft~nul. purtatc de petsani mu de popoarele mmade. T-7. MI prilejlll rnarilor s&rbStorig i ospete. caItnnul scurt.ycm. 122. pp. rttonlenu da clrvali~vI7aslne~Ajmm'efi. Incut A p e s Geljer. in acest stndin re n n a I h i sub toate aspectele mai ales cafwele =lute. Rczamatul acmtai prefios stnrliu istotie $I tehnic in . 2 KONDAKOV. rjnllnc irlsg corisecventg castumului bizantill din vremcn Palcologilar. CaftanuT lung.skavatnikon" sau . pp.PserrdwCodinm. Caftasmaal. : de origine prsana. din care nu derimt m e I c costarue militare bknatine +i hailla imperial5 denamit2 .Byza. abandongrii ideii de luptii contra daminafiei ohmane gi acceptarea ei. cercetP11rlfraglnerltcle ilescoperftc T niorrnintrlc de la Antinoe. in sccoleIe XYI-XWT. In . Uescrlind tinuta fnslfilor demnitari din secolul al XIV-Ira.Jraoadion'*-ul.. p 242. * . 40.. de d t M e . preluate de bizantjlii q i de tr~rcide la popoarele Orientului Apropint. XIXI. lqi are ins5 origineet tot I"nncest mare grup de vegrninte orientale. pustxa la rlndttl lor.skla7amamghto~~'. dczvelitc cu prilejul cercctiirin lor arl~cologiccdin mii 18!)6-1906. dQruEt m5nSstlrii \Tomnet (nzi picrdut). 1968. vezi GUILLAFID.Bulletin de Lizison dl1 Cmfm International $'Etude des Textiles Anciens". XBERSOLT. Rnreg. Mnl~tla(granata) plrrtats de Ste%n ceI Mare $1 Maria Voichltn po epitrahllul $rodat.Byzantinoslan vica". 3 . A .Fig. 11. cle unde a p5trun. Un atudiu recent = u p caftanultri piirtat de cavalerii iranieni I-. mai ales in ultirna ei prioadZ2.is?ztaakx d la co14v byaantilae. inloct~ireagrauapi cu caftaliul corespunde. purtnt ca mantie dc cerenmnie.pkakb7ion"-ttl g i . . czf.s treptat la curtea bizantin. Sultanii turci.a cgrui origine mai inilepZrkat3 trebuie c%utatS in lumea persarG $i a popoarelor de steps.aka~atnikon"-al. CercetZitosrea hucd=Z a reccrnstituit un nstfel dc caftan prezertttndu-l la sesiunea qtiintific5 a Centrului Intertlafianal penW Studiul Textilelor dc la J.o$. Les cosfirmrs ori. 1924. o dat5 cu transmitem caftanului ca semn dc f nvt'stitura a noilor domni.. 27. i . nr. un scriitor bizantin spune c 5 acegtia poarki . 21-25. Geijer.

.

ctitorii din biserica Krernikovski din . p. sec. +i Uttlroria carumuIui de curte d . piw2 fntr-o etap5 tirkie. pliuginc111-sc c5 i 6-R luat prcn iuult&vnmi (IIUKMUZAKI.~ ~ @ regfllf. 73-75.Snccnva). ~ M U Z A K I . p.H.kaftan". slavi g i greci? Caftanul cste purtnt E n lumen balcaaicg de hoieriinen qi de negustorirnea bogat:. Sofla. in catastift~lde sculc din vama u Brqovului din 1508 apare ~i caftan. 396. cste de arigine persang. op.. sw. fiIoihr vod& s u i t bthprenilor despre datoriile a doi oameni ni s5i din TiWgw. . Mnntla (granata) y & ~ dc Ieremia ~ o v i k ~i i tamilia h i . X V T . trec u t la turci. 73. XV. ' gi K O V A C E V ~ .8 5 . ar)n cum apare i docuinente inc5 din secolnl n a1 XV-lea. 282. -2 cafttuie d'a~ar.Itil Damn*'.. ctitorii din mgnhtima ~ a k k o v o(ibidem.VI. pp. (D.caw&" [BOGan DAN. 1960.un caftan dc o m aurit" (VERESS. p. slavh fiind pEbStrat cu aceea~idwumire de .caffan*estedeariginepersan&( k a ~ ~ v ~ h a f l a i rlimliy in ) . pp. folosit atit de documentele slave1. la fnccputul listei vevintelor fiulni luf Petrtl $chiapul cste urnlRtrn1~1 p a ~ o j :. XI. ctitorii din bisqica Sf. cit 5i in iizveztarul redactat f t i limba rorn8nZ de Petm SchiopulBla 1594.. Neagoe Bnrarab inMrqte cl stipinirc. 326.nn ?i a v a t " de 40 de florini (BOGDAN... pp. pp. 84. I. K.stJpPnirc de moqic E preful chreia intrase . I . ckt. 64. V A S T L ~ V Clilwskd povtveeli. 42-43) . op. fn list5 s k t n~eutionntc.... ReL#iil@car Rra:mwl. SAlNEANU. XV. din %isericile ~ a l c n i c Nat ke. Tudor lngoiiitul trimitea pe nepuhl s5u Oprea sl c h d & la SibIu un caftan pi o bucntg d e .2 caftnlic serasct bun". p 31. 182. secolal al XV-lea (ibidem.T. termenul . in prctut c5reia dc auemcncn intrase un caftan pentn~ 1200 de asprl (D. pp. printic lummjlc c&rm fignrea~~5 . i ~ i in neogrcacS . 16017.I. Tntre. pp. Tara Romdneascd. p. n 1 Vlad Cfilaglirnl confirini la lbR5 o . a$rind i costmele ctitorilor din bisericile ingl$ate dupZ sucerirea turceasc54. fig. 193-1843 . denumit ca termenui mai apropiat de cel grecesc . 11. In 1530.S2 un cuftaix pentrn n s m de 35 de florini. ir~tocmaica in t2irile romhnc. Teodor Tiron qi T d o r StratiIat. I. p.vel~ltfi".1509. 41. Ilt 14. 38) . l u m r i l e v5clitvei lui t e P5trqcu cel Bun apare . fig. 32.. din 93movcr [ibihm.rice mgrturisim cnftanek on8 altele. ne +tie cfte iastu-i". ~ i a t p ~ u ~ " .283). Xfiniattd din teltraevanghclnl d5ruit mh:T1stirii Sucevltn (jud. fig. pl. fig. 17G-177).?mi . cit. ctitmii din secolul a1 XV-lea. 35). la 1517.Flg. 125-126). Chiar termend cle caftan.

hioih Znt". astfcl ca sii poatg fmbrgcn bratul. dintre care cele mai prctioase sht prczentate fntr-o expunere mode-. denurnit& . strfmte.vg la pale. domnitorilor se rrrrnhni +i ambasadorilor. pe piept are ggitane de fir. Se poartg descliis pi115 jos... Diillitric Catitemir cu oeazia investiturii a &@tat de asemenea ua caftan de aceea5i catcgorie. Pnuzeul Topkapi-Saray din Istanbul posed% circa 1 000 de vqminte d i v e diu tezauml imperial. se 1-ede clar cum despic5tnra este fgcut5 de-a lusgul - - 1 TAHSIN 02. Croiala caftmului a rimas mrreu acccngi la Pomta otumnni pinX la bceputul secolulx~ia1 XIX-lea. Datorita M v o i n p i d-ei qi gentileei consematorilor.17RI4. ~ l n t . Qiineann. h ordine crmologid. 45. dgdea payilor.. recent organizat a1 secfiei de textile.-Saray exist& un numgr impresionant de caftane diverse din secolul a1 XV-lea pi115 in secolul a1 XVXII-lea. caftanul ar f i fost la incepat decorat ca motive florale. C a h f o p i d m 1 m t e 1 0 f . halt5 de 25-30 cm. La cattanele turcqti pSistrate in colecfia k $ i i de art5 veche romlneasc5 a Mnzeului de arts. era oferit5 de sultan numai vizirilor g i pqilor. .&Mu.8rlsnakiU gi In Istnnl~nl . caftanul a dewnit un vesrnint oficinl de ceremonie. purtatfi pcste a r m ~ r b . printr-un firmran. ca rrconpark pcntru contribufia lor In .m1690. datorit5 clinilor triunghiulari adgugati pieptilor g i spatelui. a m ptut &a nenumcrate r q m h t e in depozitnl modem. de la u m h qi pin5 la talie. Cite1. asemenea unor mnntii.hila#" p t r a cei opt boicri a i sgi. C A m M m . lTcqrnintul este l.YVlfI L a turci ca ~i la bizantini. Croiala mfriecilor de caftan este o mo$enire a costurnelor popoarelor de stepii 5i a costumului persan de rglgrie.cucerixeau Ardealului. I . Modul cum mina iese din aceastg milled. purtindu-se doar p umeri. 18-24: caftanul este Ia turci un v e . care cad sprc spate.C k d este ~ B t u I t ~iumeytc.Datoritii obiceiului ca dupg tnearka sultanilor vgmintele s fie mtrate f teb n zaurul imperinl. W a n d domnitorilos din wile romlne.qwkal". .. de la Voronet. cl. cu toate vnriantele lui. DtlpB pircrm accsiui autor. nr. 73-74.sultsnul Guleimsn a1 11-len. Isloria Imperiului otomow. fa Istorin Im$e ri8(-n!~i z m 2 . pp. t w w ~ I I ' . 98.a an rninecile lusgi.1 partea de sus a minecii. p. se In Turkestan este n h i t . pp. care pririd nasturi de argint aurit sau pietre prefioase in monturi de aur. la 20.. Cel de-a1 doilea p u p . T Tara Rorn5neascg a . deosebegte caftasttl moldovenesc de cel murltenesc gi de cel turcesc. GUBOGUJ.zoX. viltuits. printr-o despicZtur5 n c h i lungime ~i pozi$ie variaz3 de la o p r 5 la alta. semn de disti~ictiepentni ?irla$ii demaitaril.. Caftanul purtat de domnitorii din Tara Rom&neasc?i are aceastg dcspicZtur5 f g c u t j chiar h. detmrnit . fu rnaren lor niajoritate acestc caftane sfnt ffgcutedin $e&tituri de rn5tase orientals. Cele mni multe sint despicate de-a lurlgul pieptului.. c i t . C. fHr5 nici o tiiiefxrg la urngr. in dreptul cotului. de reremonie: el derivi dintr-o altii hain3 milihr6.. devenit5 un fel de podoabs a hiaim i .. Constantin Brincoveallu a primit in mod exceptional u ustfeI de . 42). Dimitrie Cantemir. amintqte trei feluri de caftane. ca semn i de recompellsg pentru contribufia lui la succesul expeditiei din Transilvania8. Pn tablourile votive din IMeldova. O prim8 categarie.kitcat". fluturind lii ber.Ceyv I I !I Cxt'l CXVfl-a. se carzrcteri~~ae$i p r i ~ croiala mfnecilor lungi pin5 la glezne. iar ultimul n u m i dernnitarilor de rang inferior. la circa 10 cm mai jos de umgr. nlina iese libera printr-o despicgturg de 50 crn de-a lmgul pieptnlui (fig. in colecfia de azi a Muzcului Topkapi. illtelc an rnineca tEiat5 pe Int . . In 1690. Acest detaliu este evident ~i in picturn mural5 reprezentfnd pc turci. iar citet-a sint din brocarturi itnliene4. Bucmq-i. in scena judecitii din urmft. b. 1960. cere li Constantir~ Rrlttcovran~i sA prirneascn li ..end". o p .Ra.hila#-fahwe" (mantie dc wmre) pentru h s u l gi .

. de Secolui n l X Y . 42.l e a . '21-oiaia c a l l a rlclor tkirce~ti clin ml e c f i : ~~lnzeului arts.Fig.

ate croiala tipic8 acestor v i n t e din Tara RomAneascik.n {jud. Radu Paisie q i fiul s3u Marcu (fig. Ibddmn. presupunern d acest caftan a apaqinut lui Ncagae Basarab. corespunzind imaginii cunoscuk din portrctele votive pgstrate h~ pict. 28-29. pp. bula rlgilmk repreztntfnd pt Aleandru at 11-lea qf f1 siu Mihnen. & Ibidca~. Ibidem. 5 IDEM.pl. fIg. pi.$ : cxdyVIi f iul 5311 'Mihnea. 43-44]. Bucure@i. L S T E F M S C U . culoarea ~i catitaka rnaterialului variind dup5 rang. mfnn iesind dtntr-o tiiietf W t P chiar de-a luugul mfnecii (IORGA.. 50. Vilcea) .YXIII ArgegQi in bolnita Coxiei4. pl. de M u cel Mare $i urrnqii sili la &voraz. 57. I qi o bul&sigilnr5" ppoartj caftune. Boierii din Yara Rodneasci 7i Moldova a1 acelavi 1 . maa@lox Sf. o$. ntlc' Caftanul tecenstituit din amperirnintul. Gripre Decapolitul de la m5nktirea Bistrif. In Snagav. gI rero2lstItuindmetqiijul retiielei (Muzeuldearia). 1bid.N+ccOs S n Schcii BruyovwCeri. ' . pl. 51). Acela~ive~mPnt eate purtat de ctitorii boieri de la Stjnegtii. B i s d r a Sj. [fig. 16-18. Fragmeutele caftanufrridep.. de sp5tarul Stroe din bolnita Corieis. care hchide cu nasturi reaii. Ya'alachia GI Tmwyltlande. shlt imbracnti in caftane. tcsutg cu aur qi raxitatea culorii albastre. c-yl-Yzi. fig.compm. 9 UtcoLEScU. 40. ' 132 .$ minecii in partea de sus. f n bisesica episcopal5 de la C.I-II (fig. 61 a. cdf pl. din caleciia Muzeului de art&. qb. IOWA.la. 1967.Fig.~~ra bisericii episcopa fe de la Argey . album. fig. C. Poytruiis dc S1dnt. avitld de o parte ~i de alta don8 cIape triunghiulare. 43.pe o femdturj y .46--47)) ca pi Mircea % Ciobanul.yxI Acelagi tip de caftan cstc purtat in Tara Rorn&neascZ iucz din secolul a1 XV-lca OX. dlerandru a1 11-lea (1568-1577) . cit. 451. csxylfl tip de caftan. somptuozitatea catifelei vellefiene. 10 DatB fiind pro\-e-enienp lui. de 11 Dragornir vornicul ~i f ~ a t e l e s5u de pe ferecgtura de la Schei? dc Barbn Cxniovescu d se p t e n u CXXXI Caftanul purtat dc Rndu Pahie (1535-1545) pe bnLa sa alpilard eate de tip moldoveacsc. 48-49.m. 67. reprezentati in tetraevanghelul de la Sucevi$a5.

$i aici s-au pistrat. 9. dill paraclisul de la Biskitn2. purta aceea~i malltie. cu escep$ia domriului qi ut~earia moytcnitorilor sU. spiitarul Stroe din holni* Coziei are caftanul verde cu f b r i de aur. are caftan verde de mstase simpl.. care st. sa La DolIir+tii RIltri. rab. este dispus iti registrul iuferiar ai u n e i n & h g i . a STEFAXEScU. in icoana. fiii lui Alexatadru cel Bun. 3 Piii lui Alerandru Tnxr$esc pc tat21 Ior in scena care reprezintk cortegiuI dr: prirnirc la. ca acela redind pe Ilia? ~i Stefan. Succava a moaaklar Sf.ic de rarzgul de boierie a1 celor ce purtau caftauull.uca Arbore. p. de la Bistrita. f nportretele nlurale pgstrate. b r o ~ a t e aur. (Muzcul do arli). 44.Pig.. doug caftar~edill secolt~la1 XV-lea. destul de r5u phtrat. album. No%v~lslEcs wchwclass. la n cercetnre n atentg. de tipul ceIui reprezentat frec-c-ent in picturile murale (fig. pe l a m a de sud a p r a a ~ b b ~ h i . Senclrea poattj caftan galben cu fleri de nur. pi. iar cel a1 hatmanului Daniil de la IIusnor cste dc culonrc vi+irtie-fuchisii. 48-49). cn gi 1. Frumoasele catifele italiene. iar logofitul T5utu cnltan de catifea verdc cu palmete rle aur. Schenra cafl a1111luI atribuit lui Neagoe R s s a . in tezaurul mZn2sti~ii Putna. Sccolul a1 SVI-lea. de doamna ~ h i a j n a Mircea Ciobauul pe u ferecjturg de gi la Tismana. Culonrca varia in fuuc. reprezentat in ctitoria sa dc la Humor. tabloul votiv. cu preziutg azi sub Sorma unui r g l de timpl5 ~i acoperiimblt de altar. 1. Xoau cel Nou.' . Sendrea spgtarul cu fa~rlilia de la"Dolhqtii Mari3. f n Moldova vescuIui a1 XV-lea intreaga curte. au putut fi reconstittlitc P forma lor ilziiia15. portnrul Sucevei. Teodor Buhuiog.

xefkicut P semlul s XIX-lea. pp. 99. figllse dc BdJiae.S. manwsais de tlin seco111l a l XV-la. Vet Lo:ofatscl Soan T d ~ t t t I E R mai r~crhemrwratutU: a unw C d ~ o g d l o ~ . P&a Rarg n l p o n s a n caftan scart (IORGA. la dreapta inbWi.YXXIII $ T E F ~ N I ? S C U . 47). tit. Data fimd d u m r e a pidnrii g i linia neabIgaaiS in Moldora a acestui d t a n . in cure apre portretul logofgtuhi THutu. 31. &im mxi degrab5 c3 cste o interprctafc a pictorltlui restaurator. intucmai ca $i in Tara Rorndneasc5. 275. LXII. 20. fig. wEclalte p&te sint destul de r5u cun.Yxm~ imperials.p. care a rcproclus f5rB inteIegcre un costum din a doua jumHtate a secolului st XVT-lea. ca qi Dasiil Hatrnanul cu s o ~ i a ide la Humor.) se pSstrea73 o Pssltire. album. devenind tTqmistuldornnesc tipic.In M n ~ m l etnografie din 1. op. fig. pp. insotjt de I ) a ~ i d .I I . In B C i I . 269. b~ Enbloul votiv de la Probota. pl. BUCOVB'MC st ~lfoldavis. Cele din arng constituie un pretios docunhent pentru cunongterca imtrSc5rnintei ($TBFKNESCU. Humor etc. pl. 1 2 5 .logof5tul Tguh de la B51ine$i1. sa CxYXw apare consecvent acelagi tip de caftan. 1 -2.ingent~nchcat in frttn lui Isus Rristos pe tron. 2). f lg. f n toate t~hlourilevotive din secolul nl --lea pi prima jumgtate a veacului a1 XVI-lea . Arbore gi sofia negti. pI. XXXITI. 50). htr-un slngur caz. fa p i c t ~ ~ r a unor monumente din Moldova.ti.. altele Pn fltids mom~ntului Lnca Arbore din coltul de sud-vest a1 prolui naosului.R. 114-117.. . Bascovins eb ~Mokdaz. el inlocuiqte granap de traditie c.S..<er'~. XXXlrII. Mol dovip. . sa Iuliana de la Arbore2.pii15 in vremea lui Afexai~dru L5pugiieanu caftasul apare numai in costumul doamnelor gi af boierimii.jgorod (U. foto~rafjadestul de slab& +i dcscrierea confuzfi a in cohltumulni lase s5 se fntrtvadi ins5 acela9i tip de custr~m cavnleresc acoperit de caftan ce la Bgli- CxxxlI. p . clt mcep* 3ui Tinta. IDEM. C. 1. 'I'oronej. Dup5 aceast2 dat5 im5. 1 . fn b k f c n de c w k a familiei Arbare se p%tmazS d d rinduri de pMtrete in naas. album. 11144. GHICA. Teodor Bubuiog gi sotia sa Anastasia. C.is. fig. la Arkare (fig. caftanul este reprezentat ~i in 12 unele scene religioase. .ate. 1968. S C I A . nneIe d e W i t e . fiitid purtat fn mod excep$ional de domnitori8.

.

108. Pi1 condica de cerelllonial a logofgtului Gheorgachi din secolul a1 XVIlI-lea. fiul din mgnistirea Vatopedl.F g 43. V.. ddamescu. dupg alt3 podoabii de imbr5cZminte ce pane asupra sa. de Ia Muntele Athw 1537. descriind urcarea h scam a lui Constantin verban qtmt c t lloul damn a fost .a'a twikortas~adomlaiiovilu~ MoEdo~~o:.dezbriicat de haincIe sale. boierii cei mari care purtaserl pfn5 atunci haine de doliu . Wnul dintre momentele solemne dupg incoronare era irnbr5carea n o d u i domn . fnvestitura soului domn avea loc hainte de intmrea in la~i. E hvestindu-l domnwe CII o dulamEi de brocart scump. ed. t a u 1 era echivaleutul cnbaniteil. v a i S M I M . care se ficea in biserid. de dhthctie (chiar patm boieri).domnul. GaCaItanul purtat de Radu Paisjc +i s&n Xarca pe epitrahilul brodat i. p.cabanif&" cn blensul de v q m h t deosebit.. vegmjut domnesc.. ' . Costulvul lui'Maki Basarab. ixrf?iQgatde acela~i cglator cu prilejul i~~rnormiutgrii. cil. $. iar obiceiurile nu se deosebeau prea mult fa@ de trecul. Dimitrie Cantemir relateaz5 pe lasg ceremonia instaurgrii unui uou domn. p.hbrZtcau altele deschise $i inai str5lucitoare"a. apare l NECULCE. similar%. se Pmbrac5 gi.a. fmblznit-. B u c q t i .Preful unui astfel de vegmtut lo semlul al XVII-k~era de 5 800 de aspri (cnbanif5 cu gulw de vulpi). De asemenea.. la rngGstirea Galata. D m ~ i b ~ Moldoerri. ce se &eamg cabanif5 3i purre Ttrmenrll de . 233. p. care emu fii de a QP. cu haina cea EmpZrgteascb. hoieri Irnbrkati cu .. Traditia era continwit5 q i in aceas% meme.sarvanaIe gl cabmite".pentru Inoartea fostului dotvnitor . Paul de Alep.f n capitolul a1 beilea din este Descriuea Moldovei. a -PAUL DE ALEP. iutitulat Des$re datinele vecki gi l a d . ea .. CANTEMIR. or bind deqre aprozii din tin~pullui $Man cel Mare. Gh. im calpac de samur de mare pret g i un surguci de aur cu pietre scurnpc de mare valoke 5i frumusep". unde .. este descris cu detalii molnentul insc5u115rii. 115. semn o autorif?i$ii l domne$i gi a1 investiturii scordate de ttrrci. p 51.cu caftan domnesc". o cabanif5 de aceeaqi stsa imbl5nitg cu samur..

Sffr~itulsecolului a1 XV-lea. 48. . Mgnistiraa Putna (jud.Pig. Schema crcroielii unui caftan transformat dink-un vil di timpl5. Suceava).

Fig. 41);Fragmentale unui caftan transforlllat Plltr-un catasarchion. SeeoIelc XV-XVI. MgnAstirea Putnn (jud. Suceava).

4

.

.

FIE. 50. Caftan purtat In Moldova 1 secolul a1 XV-lea n gi prima fumtitate R veacului a1 XVI-lea, repreeentat In pictura mural&de la Arbore (jnd. Suceava).

cuca pe capm1.fn raport cu granata, !u a f a 6 de croialg , caftanul se deosebegte prin

l i p a acelor f%ii brodate cu Mrggritare gi pietre pretioase, serntl de distinctie imperial5 rnqtenit4 de domnitorii Moldovei. Caftanelc s?nt imblgnite, c5pttfvala de blan5 prelungindu-se pe umeri in*-un guler lat, ava cum apare P tablourile votive. n Rlatla era pretioasg, de hermiug, samur, cacom etc. Caftanele clasei dominante se fheau din stofe scunp, aduse din Italia sau din Orienh1 Apropiat. In portretele din ctitoriile dornne~titi,ca ?i in cele ale boierilor dc Ia Bglinqti, Arbore, Humor, sint reprezentale fidel bogatele catifcle italiene ale caftanelor. livoarele *rise din secolul a1 XVI-lea pomenesc frecvwt de caftane auriteS (caftan d'mor) sau caftane de catifex? auritg. fn aceea9i vreme se folosea ui~adintre cele mai prefioase m?~titgsuri fir - de pmwnien$g orierltalii - serncu &ml, pe care-1 men$ionea& inventarele de averi4. Numeroasele bucii$i de catifea cu fir, mai ales de proveniest5 ita1iaG6, sau rnZtitgsurile cu fir orientale pzstrate in colecgiile r o m h e ~ t oferg imaginea vie a colaritului qi orn~rneuta$iei i caftanelor, Valoarea a d r vqminte datoriG raritiifii w t n r i l o r g i a podoabetor din metale pretioase care cosstituiau nasturii, cing3torile etc. este dat& de o serie de documente, in care boierii refugiati Z Transilvania, en imprejurzrile politice tulburi din n secolele XVIXVI, Tqi revendi& avema de haine, blitnuri, c i w t o r i q-a., care se

a I b i d ~ m ,11, p. 278.
"URMMUZAKI,

vwss,

I. p.

ass;

W~RMUZAK,~,XI, pp. 395-399.

XI, pp. 395-399: 2 cafhne wrasei bun". I h d r f n , 111, I , pp. rril-31; intrc lucrarile dnmnului fugar Petre C ~ m d ,stut patttizeei dt mantii, parte din brocart, parte din catifea, fmb1iniQ gi ch naCturi de aur.

,...

!

:
'

I
!<

!

14
F.
1

I

ridic5 intotdeauin Ia same elzormel. ~ q x c t u lcaknului purtat la tnceputul secolului a4 XTSII-lea in Moldova se desprindi' .in toate detaIiile sale. din attali= c*yxx.f~~ portretuIui brodat a1 lui Ieremia Movil5 (1595-1606) de la St~cevifa? Dnn~ntlle s k reprezentat fn picioare, ill 1n5rime naturalg; trgsjturile f e p i cu ochii expresivj, ageri, bzrbia eilergic5, asprj, ,gestul rniiilii drepte $inute pe hanger dau acestui portret imu~iri remarcabile, realiste, care-1 apsopie de portretele de ,,gevaletl' ale Renagterii. Costumul domnitonilui este redat cu intelegerea celor n l ~ i mici cletalii, fiiild irn document deasebit de prctias pentru studiul de fafaa Peste anteriul de serasir argintiu, inchis cu llastusi rngnutfi ping in talie ~i Zi~cins c.11 o cinggtoare de aur, care prinde hangertil, domnitorul poarG caftanul cu nlineci care cad libere spre spate, depQind poalele ve~inlntului,despicate in partea de jos. Caftanul este fricut dink-o catifea roqie, bmdat3 ctt palrnetc mari de aur, de tip ,,halny", $11 care se hscriu fleri miirutrte de rZsur5. Brodesia se aseamgni? ca tehnicH ~imotive cu ftagmentele care provin dintr-o astfel de llainj, refolositct htr-IIU srrccos pktrat Ix Suce-rifa. De altfel, broderia de ncela~i gen, influenfat5 de atelierefe orientale, este cunnscut5 gi din alte Incsri existentc in tczaun~l firftstirii Sucevip qi Pi1 colcc$ia nlweului de a t . Moti-rele Iolosittt sil: sirnilare cu cele de pc ~es5tmrilcvi broderiile lur$ crate in atelierele din Irn~rittE otornan, la Istanbul e k 4 . Mods .~~eqmi~ltclor brodate sau fzcute din $es$turi orientale era rkpindit5 ?n accastj vreme i lulnea TOn mrineascg, in UngariaG,PoloniaR gi Rusia. Broderii sirnilarc, darnri ale tarilor rugi, care Ic comandascr5 in atelierele t5t5rqti din Crimeea, sau ale sultariilor tus-ci, erau trinlise pin5 ~ I S~edia, I mtcle se pZstreaz5 mai ales 31 cnlec$iile regale'. Bog5tia caftanului este dat; de ggitariele qi nasturii de aur o r i ~ ~ l r n e t t tcrrl ~ i ~ mZrgeat~ sau pietre pretioase, prinyi ?n partea de sus a pieptului. C6l5torii polorli care a 1 trecut prin Moldova f t i fiecolul a1 XVII-lea, ca +i Paul de 91ep - sint impresia1 CXX,y171J , - x Y ~ ~ ~ ~.na$i de strglucirea caftanelor ptlrtnte de domnitori. Poetul polall Samuel Twardowski T J ~ ~ ,-h~x~rx arniiitegte de domn ,,imbr&cat iiztx-o splendid; hainXr, iar rnai departe spune cZ ,,... e i m b r k a t intr-un caftan strglucitor [aga e obiceinl intotdeauna la Moldoveni crr caftanul, de$ era vreuna f r u r n a a ~ 5Paul de Alep subliniaz5 bo~H$ia ~~. gasderobei lai Vmile Lupu, cart3 posed5 35 cle blznuri de samur, dintre care cea fZcrt6 special

-

Dobromir, fmt mare hm a1 CrafoveI. 3ncemhd s5 f @ i Transilvania, f u s e s jduit de h a h e n n bune, s d d e any, argint giinBrgMtare, pretde 7 pmti, ceeg ce wlli-mla cu ,700 000 de aspri ( D . I . R Tma Rodn&wcri, see. XTT, T, pp. ,3%-337; Istwin R d a * , I , p. 859). I TORCA, op. tit.. pl. 81, TrFilul de potit d h i t de hlitrofana, sotia c-ornicului Ureche. de la ni?ingatixca Secu qi broderiile de la Tiei Ierarhi din I q i , dsrlruitc de V ~ i l c Lupu i mii 1636-1639 {h-IOOLESCU, Arlo U P C R ~ ,p. 25, n fig. 51-52). ARSEVBN, p , c i t . , pp, 238-283, fig. 567, 575, 576, f i g . 579. o 6 PALOTAY, Osmt-4n-tii~6ltslmsk a w y n r himbekben. Lss E k h z b s t u v m - o l l o ~ a ~ s hvodprits Boltdas gvoises, Bubpest. 1940, pp. 70-74, d& n aerh de exemple din care rezultk ed rnarplntii ma&iari au @t a caftan111 ca vqmtrttde ceretnonle $I Pn s m l u l a1 XWX-lea peste doltuan. ICxeniplul ccl inaf elocsent cste dat de fjtefan B h ~ o r y , cnre care reprezentat mtfel ca rege a1 Poloirid. De nltfel, infllzmta textilelor qi modei turcqti se manifcat& dopa bhthlia de la Mohaci, In Ungarin, mai alcs h rindwile i rmbilimii. Din aceastl wcme deteazii qi putenlica fnriurire asnpra broderiilor itinghiarc realizate i n rtccast5 conceptie pin; f secolul kecut, d&lntlindqi p k 8 azi in &a popular5. a MANKOWSKI, Influsncs of fskams'o Avt h Polaptd, .Am. Islamica" Ann Arbor, 1035; IDEM, Polskie Tkaniay i H a i f f y , X V I - X V I T I ruieku, pl. 31, 40, 42-44. G E I J ~Ovimdal Tcztires iff5rrmsde~. , Copenhagen, 1 5 5 ,pp. 62-70, pl. 43, 4 1. 41, nr. 110, pl. Sf , 991 at. 104 qi 109. P ~ S C U G, d E b pOio*i,. p ~ 15, 17. .

'

"

0

similar%cu a olnte~iului. trat~mifindu-se mai tirziu ~i CxLdomnilor fanariofi. Uiieori in eAptu~aladc s a t 5 a conte7ului foIosit la .dintre. astfel incit d se poatg imhrgca pe brat.ia urmi vegmint oficial. Mnteria din rare era croitd mi se pare cK era ccnltcmhass>. / .bkt&liisc introducca o c5ma$ de zale3. Tntrc n l h l e nvcn pe din8111 u 11ning Impodr)bit% ~ H milrer~fniricit n . VERESS. Piaka CxMI funerarz a fiului lni Matei Baskrab. constitnie un p r e o s document pentru costumul domnesc din aceasti epod. In @rile romsne.nvca dou5 perechi de nastnri (paftale) din diatnntlte aplcndide. 111 costumul. Conte~ulse !ncadreaz%prin croiala sa. 283: . dints-o rniitase sub$ire. p p . n " brgcat. spre u m h .." 0 descriere oarecum similar5 a lusulni imbriicgmintei h i Vasile Lupu este datg de cgl5toruI polon Stanislnv Osoviecim 911 16432. Sirnion 310vil5.i in Tars RornELneasc5.n i R dc putea vtden una nscm5u5tonre nici la 'aultnnul turcesc +i uici IR vreun alt monnrh. CXLVI ca gi cele cioodnite i argint aurit dc pe ferecsturile de c&Gisint -pentu aceast5 CXLvll n etapg. dpturjit cu o pilug de in. cu de atlaz. prorenind din biserica doalneascg de b Tirgovlqte. este cfiptuqit cu zuie. intr-o singurg culoare sau ca veynil~tde deast~pra r5tuit qi tighelat.tot in grupul vegmin telor orientale. care se m a tot peste anteriu. pc o porfiune de circa 20 cm. fiind cunostlut5 tot atit de bine ca gi caftanul. Xineca Zarg5. f r e c vent intilnit in 111mea Imperiului otoman. intr-o miniaturg seprezentindu-l pe Matei Bnsarab. Mnteiaq. ca yi pentru t r e a t . atribuit lui Solinan Mnpificul. CdyLvlll cxki 0 alt5 mantie. era qi imblgnit. n nilteriall~ide dedesubt. f n niormintul t-omicului Gligorcca de la Voronet s-s ggsit un c o n t c ~ de catifea. ti!. postnv sat1 n~iitnseorjctitalii cu fir. Mfneca acestui caftan are sus. CXLIIJ l4 In aceasG perioadg.importante documente pentnz stEidiul costumului. cum se poate vedea. Y L J ~ . fiii dr domn4 poartEi conteq cle mitnse aIbg cu fir de am. deosebiat du-se immai prin rninecile scurtc pin& 1a cot y i largi. a d r u i croialK este sirrlilarg cu aceea. ? 7 . se p~irta haii~gpc ca dedesubt. pe care w m trrodntc 911 nur flari h n l t e de lril cleg~t. c u e unul.. caftanul este de multe ori agrafat doar $af * fZr5 si fie a. iar pc p o ~ l e r) bzildS Tat: c . ~ t ~ r era y i sirnplu. 5:l: . atirtlind lib@&doar de la cot in jos. turcesc. chinteq. de asemenea de mod&arientalg. part5 inhtdeauna caftanul asemenea unei hlamide prinse in fa$4 CXLv-us lr cu o agrd2i de aur. I. de exempla. o+. re lnfcIcgc cd erau dc o valoarc fortrtc nlrrrp. 71-72. N m e l e acestei mantii apare jn izvoarele scrise sub diferite forme: contog. Plltea f i Pmblgnit. Constantin Brir~coveanu. din ~wlectiaMuzeuIui de art5.. aIteori contey~l de cntifea.5rgiiritnre qi ppietre pretioase. p. care desijg~r trebuia aP fie potrlvlt3 cu restnl". reprezentat f nurneroase portrete votive din CXm m ctitoriile sale.~ . fn Moldova ca 5. o b i p i t a despic5tur5 gi o a doua in clreptul cotului. fntrtt n1 toate era demn tlc adrniralie. Porfmtele brodak. este cind a w a caracter de nlarc lux.conte? de atlaz albu. scz~rtH pirsi la cot caracterizenzg acest 1-cgmint. Prnpodoobitg cu miirggritaxe gi pietrede mare s pret. chindeq cau chintq. Mai rar. valorind 35 000 de galbeni. fn secoIu1 nl XVTI-lea caftanul este uneori despicat lateral spre poale. Rareori npar unele modiiiclri. este conkpi. c5pZti~dsemnificnf. Eaina era cGptu~it2cn blaui de zibelins.1 1 II 1 pentru sZrb5torile de Pagti era cusuth f fir.?rZlilefin dorunulai e ~ t c 1 Itlcru fn ndcvilr vrcdnic de privit. p. f3sg blan2. reprezei~tat PAUL UE ALBF. PANAITESCU. Ta colecfin X ~ ~ z e u l uTopkapi-Saray d d ~ i 11~tanhul prbtretizl an nrtmlr flnportnut de ~ s i f e lde se ~+minte. folosit mai ales in c&l?itoric. caftanul ca mantie de cerernonie igi mentine aceeagi croial5 de-a lungul~secoluluia1 XVII-lea.. b5lx1G cu rn.

cu un briu r q illgust prins CIS pftale dc aur. R. cere br-venilor . I. cu blang.. 6 \'EREsS. dunin.. intre prefioasele lucruri ale domnei iar voica aflate la Sibiu.. Contegul imblgnit. f i g u r h g3 o v b l amit&. 11.dupl obicei. imblanite crJI cu zibelin5 gi snmut. Boierul reprezentat in albumul de costume din biblioteca Universitg$ii din Graz poarw aiiteriu de mgtase trandafirie. . 0 alti pie& de imbr5cgminte.o gubg de postavdCa.pp.liceca?i gubg linbliinit5 era pt~rtatgqi de boieri6.op. purtatg niai ales vara. m feligcle cu mmur j-a11 Irnhrgcat pe doi Iloleri" (rbrdtm. &I. cn aupect inarmornt. atlaz.. descrierea primirii de c i t r e Constantin Brinco\~nnua rlnri solij turcrvti: . Fratii Buzegti. ciorapi galbeni gi papuci din aceea~i culoare. realhate de meyterii sagi din Transil~. 80. probabil. XIII. amintit2 doar dc izvoarele rDI3M. fepegea~asau f e E i g w a . dc sobol. p. sau gain de A~rigora. dar detaliile in Icggtur5 cu croiala ~i ornamenta$ia lor sint ceva rnai greu de stabilit. Peste anteriu... la n C L I Csluiu. . yalvari rogii.". ctrrr adnd aceea~icroial5. 83.. Voico. Scliwaatz. f5cuti din catifea. era purtat ~i de femei. Bucurqti BWDAN. p.togu" " RADL'P O P E X U . K ~ Dtl r h zrrr Ksrfrurera * WVRMUZAKI. 225-228: lista obiectelor doamnei Voica mentionate de Pal11 Thnmorr. F a coat~m!similar r s t e repro~ f 25 dus In hnrta ofiterului austrlnc Fr. I&irld sii se vadg c5ptuvala din blanii de samur la rnineci ~i de-a lungul piep~ilorl. la jiazd5 I-au dus-.. vornicul lui Vlad Dracul.pl. 1. Exivtau ins&gi feregelc imblgnite . de culoare rosie. I ulfi doi h i e r i au primit . Costwfite ~ o w t l $ ~ n r p. 108.. iar turrilnr care 1-nu insotit le-an d l u i t caftane (ibidem. p. Accasta era.conteyc de samur". 80 . refngiat la Brajor.*ania. p. fntr-un invrtlitar nl averii ei. iar valoarea lor \. 62 din nlbuniul de la Graa). fig. tit. qubele dornnegti erau din tesgturi de aur italiene sau turcegti. Inrn~ea fiind fiicuti fa Slbiu. La 1431. deci altfel rle vegminte dwlt fereplele.. z . sint Enve5mintafi in contev dill catifele g i msthuri de Asia R. 0 tcsfitur% ) de Iin5 fin5 ~i torangit. decuratg cu palmete mari de tip .. hermi*. 2 ' STBPANEsCU. 1 6 9 . pl.I. Un ve~rnintde iarng totdeauna imblgnit este ~ w b a . 102. ~ ' . la fntonscflm an de In Adrianopole. 3624. dar cu minecile lurigi gi strfmte.. I .. au Imbriht pe h i w i i vaimaEani ca felegele cu paccli de mnlur*-. 1. 128). f e r n s . poartk co1zte9 diritr-a catitea orieritalfi. Cn ~ . nrEnc~vcnnu fiind r e c o n f i r n ~ ~ t dornniu. se mcntioneaxl cH era fkcut5 din qalu de . Docrcrn~~be regeste. P...$r k t ~ J a t e . wlpc etc. inchise cu 35 sat1 36 de nasturi de argint aurit gi irnbI%iitt: cn diferite blhuri. . 1 7 a L ~ A wel T*nnsyli~anat.lmbrgcnt-a11 cn frregean de apinare dc mmur gi pre efcntli ..laalay'" deschis in fa$&. (pl.date In dar de Constantin Brincoveanu in diferite imprejuririg. p. care a lHsst Imagiai qi desmicri i n h i n d Oltenia i n vremea utspinirii audrieft. pl. pp..aria intre 32 ~i 156 de florini. ' naceeagi llnprejurare . I . feregeauag. p. dc domsi gi boieri. descrise cu uriele am$nunte4. sint mentionate un numb mare de *be. 0 BARBUL.. Cronrcu. 2 ferege 1~xsta1. 6 ~AINEANW. pastar. .81 . diferit colorntd. OF. HURMUZAKI. XII. Scurtd isbavlr c ar1eIor #-laslice in a 1957. castelan de Fggirnq.pe acoper5mEntut brodat de la Sucevita. printre Iucrurile de imbrQcBminteale Ini Radn stolnical. cu tot pieptul acoperit de ggitane aurite2. XI.4ngora. 2 0 0. R. 283. Entoemit la Bragov la 1 . Pn 1569.3 cadlfe. un ve5mPnt fmblgnit de aceen$i croialh. Irnnglnea costumului boiaesc de l sfu$ul veacului a1 XVII-lea sau inceputul celui umlhtor s-a pBsa trat intr-o serk de desene colorate. denurnire dati ping azi imbr5cgmintei groase de inrri. X' I. 395: in iuventarul veynintclor iiului lui Petru $cItiapul iigurenzh . cu grijg pentm precizia detaliilor yi ur~eori cu destul simt artistic. 245). 8 ) . 0 serie de alte v e ~ m i n t e sink mentionate de izvaarele scrise.q r n i r i care t se purta p e e auteriu era. pii turcu cu ieregeaun c ~ r spiuare de samur imbrgcPndrr-1.iic$. p. 2 ferege athzn. 1.. f n Tars Romineascg i aceeaai vreme contegul se imbrgca curent. in 1523 I I n t M l E . 2.

cunoscute din lumea curfilar domne~ti si boieresti.40 manteo. 2 . p. pp. mai larg pe p a l e . care SF f k e a din tes5turi scumpe. IT.don5 tnintene pentru fcmei. Prin data lor mai recent5 depggesc limitele cronologice ale prezentiirii de fa@. 18B-189. 307-309) . cu mineh e rzscroite. fiind caacterizat p i n minecile foarte largi.5 ~i la noi. l t ? E h ~ up. .. F5rg sg se f i pgstrat giubele mai ueehi. zugravul mo~ a e n t e l e r a n t a ~ ~ i n e g tca yi rnqterul bisericii cuqilor de la B5je~ti. ze pistreaz5 in colectia Muzeului de art%. 111. fiind denurnits impropriu anteriu. trecut relativ recent in costumul popular din Serbia :i Albania. Termenul de giubea desemneaz. Intre lucrurile furute din Kucqoarn la I. P. fin1 logofgtului Radu. urla de cainicg {kamha) r-sdc. mai ales in zona sudicEi a tiirii. pp. . caracteriztndu-se grin croiala strinsg pe talie. d e ~ exerni plarele existente se situeazj En jurul anului 1800. giubeaua a fost la origine un v c ~ m i n tluxos. cit. h t r e vegrnintele obiqnuite purtate cle boierimea mgmnG sint binrtipb q i gizaheaua. 1 .. 264-267). ~!~Tokdova. . tuti fudrati di raso. iar o manta dt w a r obignuit3 doar 1 000 aspri" ( S M I M . decorat cu gjitane negre gi rogii. fgr5 clilli trionghiulari. $ A I N W . Termenul desemneazg azi in costumul t5rSnesc o haing de dimie scurt2.t$n era purtatg peste anteriu +isub bin$. p. este mantaw. c d .un mintem f a c u t dintr-un caftan d e catifea aurits. mineci. provenind din lumea balcanic. Bifii~uldeselnna un v e ~ m i n tlarg. SI>EOhESCU. f n colectia de v e p i n t e =chi romlne$i a Muzeului de art2 existg giubele de catifea ~i postav roqu din aceastj periondg. care putea f i imblgnit.i cu o m a kente mai simple. de catifea sau postav scump. Plrvu Mutu. pp. . cu gjitane gi nastnri pe piept. h t r . ' . 158 -1 69) sec. peste care puneau caftan de postav sau catifea. partc frz oceato. ultima categorie de boieri primesc biniguri de postas-4. un v e p i n t @rZnesc de dimie. op. 233)." (13. mai ales in Albania +i Nuntenegru.. - -. in valoare de 20 florini" (VERESS. COII bottoni d'oro" (HURMUZAKI. Megtegugarii se imbrgcau in straie de sgrbstoare cu anteriu de d t a s e . Astfel de costume poartg CEI trei meqteri pictafi in pridvorul rnzngstirii Hurez. op. cu poalele largi gi mPneciIe despicate ping la cot. asern5n5toare celor purtate gi in lamea balcanicii. care 111 Oltenia este echivalentii cu Iaib5ru13. fiind uneori Prnblgnitit!. garte d i brocato. cil. tntre olriectele lui Tudor. strins in talie. f n descrierea ceremonialului investiturii domnegti f5cutI dc logof5tul Gheorgache.. pp. Giubea.. fn lista obicctelor I b a t e de Fetsu Fchiopul la 1585 figureaaii . cn alt tip de mantie. R. op. cu sau fgr. Alantiile de acest tip sint din p i u de Angora o fes5tur8 fin5 de lin5 g i mztase nioaratii.Printre c i. 263. 52-63 C . in materiale rnai putin luxoase 5.p. purtindu-se pe deasupra giubelei. h t r q plingere citre Ieremia Movili apare . \TI. o manta de 6' coti Je g a a a purparie cost5 2 400 aspri. X V I I . judecind dupg celc existente din secalele XVIIIX E .scrise. 11. r i t . 1. avtrea lui CaranIan 9 g a A h a a t 5 de darnasc ro$u pentru o rrmuta h ~ * c l i tcu o tafta" (VERESS.un mintean bun ~i cu 12 nasmi $io sabie. 260. ' S-kNE. pp. peste care se punea feregeaua sau conkpl. . ccalxlti de c ~ m i c a G ro+ic (VERESS. a czrei croialg oriental$ este desigur rnai veche.. p. I M sint . 51).Pli~lealza~l un tip de v e p i n t scurt ping in talie. sau dintr-un postav subfire.o listfi i <e r n a ~ rde la inceputul secolnlni a1 XTXI-lea apar dlfcrite calitjlti de mantale: ..o manta de cafterie l m jderi raloreazii 3 000 aspri.. . 268). Piesele de imbriicZrninte descrise mai sus.WU. S-au transnlis orii~enilor. la 1604. 91). purtat era de bsrbati gi dc ferneia. cu sau f2irEi mineci. roqu (fig. la l5G9 apare . aplicate drept gi amploarea mare a intregttlui vc$m?nt. 111.

21: : pe o list:: de obierte de In inceputut secolnlui al XI-I-lea &c g i o ipingea (RODWAX. 1957. 1913. 21-23. pp. TI. fig.cunoscut ca ntare4. 83.te:e fn afar5 de toate . i secol~lla1 XVII-lea estc o hain2 foloait5 pentru copiii de n cm5 ~i slujitorimea d r u n t 5 a t q i i 2 . militarg. n'l. LFSi l o k s . d l . 50. p. fkut uneori din dimie3. tom I. S.. CeI d i i t l i chip J B donza rmnbla. op. 155-1 81. 326 . t i t .. c ~ t . p1. 51. Annl.. . Porirr>Ii pl.Fig. 227-228. NIMLESCU. Bucrwiac rl A%ldavs's. este epitrahilul daULIIV acest nou aspect a1 costun~~tlui. ancien. in 310:n do\% a circulat p n t m scnrti vreme mi w ~ m 3 1 t origin5 occidel~talg de cam se purtz pe deasupra. \ T . rutre nl. IDEM. o$. 11. IT. Coslansrrl. It-. ~ a ~ a c t c r i s t i ccosg tunitllui ienicerilor. Brodsde. ruit de domn ctitoriei salc de la Bistritn. Art rowmaim.adoga din U.2 . 1 . XXXV.irfrul tnentionatc In 1827 aptpare o zplli91g~rs de carmgiw. pp. i loc. 'LiMclarcn era un v e ~ i n ~Gtuit. X . S e e . ~A~NEANU. ZORGA. pp. . purtat de tirgowti sub giubea. orientalc. K. PortreCei~doomrrc:. IDEM. S. I: ~TEFANESCU..336. Kom. in vt~loarc de 1 GUO ~ l eq-exiatau g i altelc nhtgriaite. TAG. 48-49: MILLET. ctl. p.. pp.7. Schema croielil nnni fnceputul serolului a l XIX-la ~zztfurilevinclute de negustoxul ievan dill secolul a1 XVII-lea apare gi un contqf I$iwgea~a la origille o tuxtic5 lung5 de postxv rogu.12: IORGA. fig. n 2 . care s-a pgstrnt nlt1lt5 vrerne in rnstired Staraia-J. IDEM. Acad. Z e s carL~ mi?zewrs eva Raumanie. . 1 s t . 1111cori imblKnit. p. F secolul a1 XV-lea. cit. $ A ~ A N u . Pe capc. pp. 11-. Prafvnhivui kwi A lerandr# ccI Bww. T U R D M U . de 450 dc a~lpri(LEfm* up. T u R ~CalasliAuT. 3. fiind . Cel mai vechi izvor iuonografic pei~trua cunoa:te purtnt de Alesnnifni cel Bu~z. la prctuii mi reduse. * aceste 3ariate mallti. in roc. t din postar inferior.p. S. Bucurqti. 7-13.-. . . 343. pp. intr-o condie5 din 1R03 R i~lentioncazilipingcle pentni c o ~ i i ' e de casK. 1934.. op.

Ingello1 (fig. B. pp.. XXVI. ~ ~ V W E ~ V A . fig. Acest tip de vegmint corespunde ctz moda p5ltiriilor groase .La minialwre flamrsde. $a S C I A . p. XLII: W T M . MuzrCBSCu. V. XI. Meritg subli:AE+~ redafea vesrnintelor cu simt dc Erl$elegere a celor mai caracteristice detaX.Iowrulonski. La miniainr# f i a ~ p i s t . bztia-oatitudine solemn&. 1. I. un nobil polonez reprezen. prin w i a l a lui. ca ~i in picturile italiene din n ?i +-:1 a1 SV-lead. m a . i miniatwile flama~rde iranceze3. fig.fgcInd uu gest de F E y i d5mire . 17-18. Lods.a -1. Atrbigliuwusnt~e t %.-143. pl. 7-5. 88. e a x m . la rfridul lui inrfuxit dc moda f-opei occidentale.ailuse din Occident . o f i ~ i e]at%. Ls costurn hktoxigw. Paris.Alexandru cel Bun gi doamna Marina. sub red. 52).54). 1962. strim&in talie ctr o centuGi. 3-d. 1958. 8 . costume nedk pittura dlaliane.crt--. a mi. MPnecilc sint largi...asemenen ctifmrilor din pictnrile murale cunoshlte in a ddtfa j u d ' x e a secolului a1 Xv-Iert . 1 fig. poart. pl. j r ~ i l o r fiirg sii fie strim in talic de Q cingZtoaw. u m . XXV. aceea~i tunic8 apare intr-o miniatus& tolowG2 (fig. 358. Lun@ pCn5 mai jm de genunchi. I. Avlm k epoca h stefan ceE Marc. 1055. se leagg ile &mu1 polonez de curte din secolcle XIV-XV. ca n i ~ t pungi qi strinse la SilcheieturS cu o e = q 8 . cade in i:Xnri bogate (fig. N (4511. !l=tia purtati de d o m i t o r estt' de a croi:ilg cu totul deosebia fa@ de aceea a f :zmnei. 75-113.2515 . Acest v e p i n t . Tunin L 1 I ! e. R i n ~ s c i n g e ~ # o . nplimtg g i e r n a t 5 a zz motiv in zigzag imitg brodcria. Da66 ~ w cw i * I +"IrahiJuJ da l A bxan&ac ctl Bzcn. t : t brodat8. cu o croialg similar. 53).. 2-3: IDEM. 1888. Pe ponle ~i Pn J~irul gitului. __+ += p mormintul lui Vladislal. 33Ezrx. I n asenrenca v c p i n t de brocart. fig.wia Polski. H. pl. m i 145 4 A - 7 x~nr - cornrmului dt curre .I I 1 I ze-tui epitrahiI sint infztigafi it1 picionre. pas!!m.frecvente E Moldova veacului a1 XV-lea.

cu o r%!croittlr&la@ In juml bsalplui3. AcaA. Dpl#gatii d& Irna womM l CmGiliul dim Consfamfa (IN B a h ) . apar intr-o scrie de iimagini Iegate direct de Moldova accleia~i epoci. mai 4 simplri ~i rnai scurtg. Se$. 64). ca qi pe imbrlicgrnintea de argint. 50. poartH o astfel de mantie r o ~ i ecu flori mari de am. cilc scurte moi sus de genunchi.ambele de la sftqit111secolulrti a1 XVI-lea san din primii ani ai veamrlui urrnHtar. peste tunica scurt5 cu rninccile strimte. Stefan ce! Mare. Ccwtum de nobil polwee. 23. acegCL V tia sPnt imbrgcaf i 2 tunici de tip occidental'. tom. acelagi tip de hains. 53. UII vegmlnt similar . de CL1'T' catifea italianli. imbracat intr-o mantie dc acela$ tip. f n gravurile reprezenthd participantii moldovcni la Conciliul de la Florenfa. Ioan fn fata eparhuhi cetgvi. crvr d UII alt tip de hains. Rorn. fTI. este nl~intiascurti fLr5 rnineci.Rg. . in care apsr n e ~ t o r l i tatnri +i genovezi. Dan d?ntre figutile dc I n rcgelni Vldislnv Ingdlq din c a t e d n l a clr In C m v i n . npar acelenqi tunici de tip occidental. 1st. fig. cff. p.dar KARADJA. b m111 a 1415. \ Z 1927. t o t de origille apuseang. bust. ia . Ioan cel Nou de la Suf ceava2. 09. Pe un fm'gment pictat dln lacla pe lemn. Alcxgndrel.An. imbl5nit5. fn pictririle miwale reprezentind judecata Sf. 'l'otodat&. 1. 18. pl." 31m. S. i miniatura din Ex-ann gheliarul de la Humor. W. p. Cele mai apropiate analogii apnr in pictura Italian&a secolului ~1 XV-lea (BENTWEONA. pe cpitrahilul ile la Putna. unde este reprezentat algturi de tat21 ssu. ultimii poart& costume de scetqi tip cu cele italieae din aecolele Xn--XV. este purtatg in Moldova de negustorii italicni. fig. aga cum sint reprezentafi in toate picturiIe rnuraIe ilusbind viafa S . ckfnrl in falduri libere sau prinse in talk cu o centur5. Fiul lui Stefan.

functie strict oficiall gi simbolic8. ee~enitg alterior fa curtea bizantin5 nn vqmint luxos. in stndiul actual a1 cercetZirilor. dacg % &e !l de coroaue coresptmd anei realit+ sxu au caracter conven$ionaI. indired: prin ktermediul Poloniei t ~3 Z'ngariei sau direct prin relatiile lui gtefan cel mare cu TTenetia. scurts. caracterizind cos?o. setrsul simbolic l 51 caractem1 special pe care coroaaa 91 are 111 ppicturile murale constituie o pro&I:aparte. 1 1 Moldova. fn portretele =-le . Despre iimbr5dmintea capului la dom~zitori. sub = ~ mfmctiei gi existestei ei ca atribut a1 costutnului. sernse de intrebare. . o 'kin5 ugoaril. E d a pzlgriilor occidentale din pfsl&p a s i t sau catifea rgspIndit5 h MolincZ de la Pnceputul secolulni a1 XV-lea. acelqi veqrntnt d 1 z ~ t u pgtrunde pe calm ocoliEi a A p d u i . feciorf ~i mai t h i u ~i h fete.domnul qi famila G p a f i intotdttauna coroanz. Originea.scaranicon1"-ul. 2 c h i s tn fa@ puttau ~i b i m t i n i i . Era . purtate de nobilirnea polonexa. in form. Dupg Ron. de unde darn+-!primea $e&turi. de ceremonie. in afariL de cadrul volumului de fa@. de aceea ne l i r n i i r n doar 1 ssmalarea ei.. trei sau cu cinci colpri. cu. de origitle persanl.& r acest veqrnPnt orient61 a fost transmis ill apusul Europei.Flg. ?tirile gi I~qinile pgstrate oferg uu material redus pentm secolele XN-XV. caracteridic5 popoarelor de step& ~i permnilor. 54# 1'1pu1-i d e costume accidentale din secolele XIV-XV. Aparifia aceluiqi tip de coroanz b q i i . de ttifoi 3 de fIoare de crin. Este greu de qtiut. Coronna 2 desigur. v e p i n t e corifec$ionate gi podoabe. Cel mai vechi exemplar a1 w e i - - . 1 din ItaIia $i Germania in rrernea Renagteriil. dc cgltlilrie.dat fiind caractemf de solemnitate a1 costumufuf . er'm bmcdminten caplahi. ridid ins2 mar.

84. - astfel de p&I&riiapare in portrctul lui Alexandm ccl Bun sj pe epitrahillil de la Starain-Zndega (fig 5 5 4 . brodate. de culoare rogie-aprins2. intoarse fn sus. ca gi la celelalte ve~rninte. I. * IORW. desigur. ir~dicind treapta social%. Direrite p l w i de tip &dental pnrtate tn MoIdova h secolul al XV-I*1: a)*PalBrii din p k t m mural& de la manSistirea Kearnl. apare termenul . i privilegiul din 1421 sPnt men$ionate qepci. cut cnlota fnllmltl. f n @rile r o m k e se ii~iportaup5lHrijle de postav i dc cnmelot.mitre. 4 EM. Istoria cwnerClui. 10-21. 55. Relutiib E M B v q w ~ Ip..gepci de postavU1 men$ionate h ~rivilegiile comerciale. ugos cvazatc. n de culoarc neagrg sau cafenjc. Pglirria cilindrid Pnalt2.. psilgrii roaii de c o c i r l a ~ " ~ adicg p5lgrii Ecute din postavul . in culori trii2. 101-173. 23. sob01 etc.scarlat:o". dmt de Dan a1 11-lea brqovtniIor. 111. I 1 . a d i d pglgrii . asernenex umi cioc. se pnrta cured de nobilimea gi hrgtlezia din Pmu*. Italia gi FIandra. niqte negustori s t s i n i veniti $11 Rloldova ii aduc 1x1 dar dornrlul~~i . uizeori ugor turtitg.oaitti0" p t m termenul slav . La 1419. p. cu bornrile lnrgi. aqa cum aparc in acest portrct este... ENLART. XI. b) PClAtla lui AIexandm cel Bun. 1424.cn$eliijilosa" men$ionateprilitrc rniIrfu~i riIe depozitate la Sucea1. In kadnwrea latin5 a privileglului din 10. AceIe . Tipul acesta de ric. de unde 9-a r&sp?ndit in Europa central5 ~iPolotlia pin5 i m e noastre. > . brodate cu perlc ~ . Acie fi f~agwzelafe.cu fir. cele luxoase erau de catjfea sart mgtase.gepci frhcegti" sau .$epciw(ibidem. cu fi~ildulbombat 7i borurilc late. p. 111. CeIe camune emu de pislii. cilil~drici sau sernisferick. una dintre acele .. pp.. pp. Uilcori aceste pitlirj i crau irnblgnite cu castor. alteori prelungite in fag5. Rlana constitnia.a de un negnstor genovez in an111 f44%1450\ ttrbuie 1 ROODAN.Q Pig. M ~ z # E Z . adicg o yzlirie dc provenients occidental&. clementul de lux qi de distinctie.. n de pstav. 25). italiang sat1 fIamandZ.

180. pp.7. cwvrrrl A I I CLIX Y~mtsscu.Pttnr Cwcd. fig. in -91 de intrare a1mznkistixii Neamp. sub red. I.g mprezentind oriy~ni la sflrsix1 secolului a1 XfV-leaa.Flg.fig.. db. . 55b).56a). t p r t g pe . deoarece apar qi in portretele de P sfiqitul secolului a1 XVI-lea5. fiuI lui 3ctm ehiopu G fi fost astfel de pZl5rii. 4 4 1 4 4 6 . Sub diferite xdante. t i t . p515riile sint .op. a Icen TodZ cef Cumplit poartii o pg%e de acest gen pe rnoneda M u t j de el6.56. qi P unele episoade din via$a Sf. E. ~ o w l o r . boierii care-] inson t s c pe Alexandru cel Bun in cortegiul de prinzire a rnoa$itrlor Sf. Pglhii de tip occident din secolul d a1 XV-Iea: aJ Psltiria lni Ion Tod5 eel Cnmplit 5 ) Palaria lui Stefan. dmEEnd costumut bbrbatitor mentimenz8 c% a-ia o i : l r i i . cot~taminatg irz timpul Paleologilor de elemente apusene.8.. in SCK. (fig. 338). c i t Mbiatur5 din copia de la Legnlcki a Oglixdci se#ono din anal 1385 (Histwia Polski. sint seprezentate In picturile murale din Moldova. K~RADJA.f n cele doug grabmi in care sint reprezentafi dc Ic-& . op. 1957.p. b = d a n s k l .Costamul. 10-11. * i r m x .12.fig. fig. In IOG. celei dc pc epix h i l u l de la Staraia-Ladoga(fig. V?l.care ilustreazz romasul orieatal Vma m S iloasaf'. p.!=ilare acelora care apar intr-o miniattug po1onez.p.alla schP~vonacum de aItfct posrtg gi polonezii $I nngnrii". F:e p5t~unseserg fn secolele XIV-XV ~i in moda curtii bizantine.9. . datorits leg5turilor cu o r q e l e itafienc . pi. Ioan cel Nou . ssemenca . roar1 cel Nou la Szceara (Voranet qi Bistrip) ponrtg pglgrii occidentale. a E\:cv. . NICDLESCV.p. p. 1. 6. . abrtul pZ15iilor de acest tip se continua fncg lungz vreme is costumul molEwenesc. 1 * 4B~A. 139.Eir. ca qi in picturile italiene din secolele XIV-XV4.L moldovem la Cnnciliul de la Constanhi (11$15). in k c . o$. Monsda Ieri Ioan Vadd ~ e Cumplet. ti#.. sirnilare cu ceIe care apar ?n minia-rile apusene gi poloneze.

Purlrtlebe. datorit3 faptului cii este prim5 2n jurul frnngi de o band2 f i d . Calota rotund5. kaltii. f iindc5 aumai doamnele dpoartii iglic nu qi jupcmnesele". bkr-o gratrzr5 contemporang. Fragmente de bonete fggcuk din catifea cu fir s a u gzsit gi in rnermintele de la Suceava. cu nn surguci de pene prim de o agrafg cu pietre preI. Anastasia etc. Luca Arbore. fn toatg vremea.. d b g i n i a cu o band5 lat5 de bIan5 se mentine i veacul a1 XVII-lea numai fn cosbmul ferninin. fn secolul a1 XVII-lea aceste pglgrii se numeau . apWid fn portretele doamnelor n !I'udosca.. Ea acoperea tot pGml strim la spate. In a l e portrete. iar in Moldo~racu o micg bonet5 de mMase cu un colt in fat5 f&c!ind citeva cute.o jupanig cu iglic.. cilindric5sau semisferid.. ca cel a1 lui Rare? de la ' CronOkb TGAi Romdwdd. Boneta g%iG i morm?ntuX vornicul+ai GIigorcea de la Voronet.i9liceH2. pi. hatmanul Daniil poartii acest tip de boneti (fig. bogat lucratH cn fir in partea de jos. i Taxa RornAneascZ boierii sint reprezentati cu capnl n gol. domnii part2 sub coroang acela~itip de bonetii. f iul lui Petm gchiopul. are aceeagi p51$rie1 ( f i g . simp15 este Inconjwatg de o margine latg de 8 cm.\Teodor Bubuiog.. IORGA. gi . 56b). q o r n fntoard InW-o parte.57).--x CLYI R i p gi Probota sau af 1ui Alexandru I$pupeanu in broderiile dgruite mGnZstirii Slatina. n de catif6a ro$e cgptugit5 cu miitase. Spre sf?r$itulsecoluluial XVT-lea qi in veacul urrngtor. din acelagi material. logof~tul~T~utu.. 65. se generalizeazg h ambele r I custumul domnesc portul cupei de blan5 scumpii. veniG fnMoldova ?nix-o z de Paqti. fn swolele XV gi XVI. se povestqte incidentul dintre fiica lui Duca vod& gi m a lui Conetaatin Brhcoveana. are o altg fornG.. . p. . Calota inalt5. 475. precum It i este obiceiul de poarti jupanesele iglice. i-au luat i$licul din cap $1 I-au biigat In fm.

25-YO). beiul d i c 5 do~mul--?a prp opRl&ie n m n i l i rucfi. 1061.p.. 77-78-79. Este f5cuta dintr-o tesgturfi de gi u de 1% psroasg.. ' Crmicara mt4abnd I. Jc~criiud !.. alci cnca arc forma obMuit3 Iu epoca fnnariofifw. ofr. gravrrr8 xeprezenti~id pe 1 h S j ~ ~ a z i d G (1610-1620). ibidem." ( I b i d m . pl. u ~ f . t era Imbricata la toate marile s5rbgtorils.. pE. imitind blana.cuca. f n toate portretele repretentindti-1 pc P tru Schiopul. 122-123.f~~tocrnai gi cnftanul C L X ~ V ca -cuca era purtatj de domn cu grilejul Pnvestiturii. 11. turcii ti trimit ~i cncii de a g g tam". Li in lot dc nstrahan. Ibidem. 111. confhcetc in Tnnsilvnaia. K 5. ? h i m .op. t Ca utl semn de distinc$ie domneasc5 ..op. c o egret$ prim8 priatr-o q m f P de aur qi pietre c1. descriiml inscgunarea Iui Petru Cercel. I. de diaex-ahat5 la 40 000 de galbenill.. in form5 de coroanEi"l0. IORGA. araG c& i s-n pus ilrmulai pe cap . fiind de #apt IegatI.an8 scumpi. ca qi caf1 =I. j )t.zmluu. cat. Cu un veac mai tjrziu. descrie soeet tipde pilgrie. ~ E L C H I A K O . ca pies. IGdcrn... crt. c t ~o 130doaM mai put == ~aloroasZi.. t l r i t g cu blana tn dreptul fnmtfl. Grqnrian).un cmaf turtoazeu [ ~ E R E ~ S . Ingr. s-a &it intre obiecteIc din tezaurul de la Covei qi a z ~ x n u . .dar de aceeagi form%. 81. s-a %%it in mormistul Z i M a k i a ~ la Tfrgovigte. 82.Pn acecagi vrerne de principii Transilvaniei qi de f-mitarii polonezi. fiind legat5 direct de porEul caftanulni. ori de cKeorL domnul o acoake din cap. Aceastg tuck apare in portretele lui ~'~-~t'l. -+ 1 gravari contemporanc.~ =?e 35moveanu de pe rnedafii qi I n 0 agraf3 rotund6 de prim panqul. 19-20. 1 3 5 . Sivosi. In visitil oficialit la sultan. pp. 101 : 5 la i l i a .i rhta dt pteotul armean Hugas Tnglgian. n 3 127). de obicei samur. IMG'mn. I f 2. fiul lui VaslIe Lupu. luF-~Z cu nestemate. ' IORGA.. pe frunte.unei c5ciuli purtatc de un boier. ibidem.VIoviIZR. 100. Era a c2iciul5 r~tttt~dii dintr-o >. pI. Cuca apare in portretele domnqti abia n % moluE a XVI-lea ~i in veacul urrrrZrtor. In divanul cel mare. 143.. u~m$ioncas:i splttibcA d-&epepalmadreapt. 468. de la Succvita. - . 99. pl. puntndu-i 91 cuca 3 cap n . m e n t i n t 7 pe M i h e a (1650-1661).a:. pl. de pPtrunderea zinor mock ~i fnsemne de i~tvestiEttr% ale ota=2e9. pp.. bgma Be acest tip este purtat. Del CLXIJII . I h i d m . p . p . este mentimat . fie '' P%SCC. op. a - D E L CHIARO. --_. frlcutll din pfsl&glLrodat& jrir Pmptejur. la reconfirmarea domnului.1. Itridam.caftan . la felf1 la Pagti. su o rnagine Iatg de circa 8 cm intoarsg.probabiI . ctxlr e ?":. retugat ?n rrrr!~! al IIX-lea. sfampe contemporat~e. pl. despicatg $11 rlreptul urechilor.oase1. ' DF-LCHIARO. cugma estc dc p t a v cenujiu. capuglu.\'ikazuls. p. 7 : .o band8 de blm3 de natraltnn. I b i d m .l. pl. ~ x a r odescrie cuca pustat5 de Constantin Br3nooveanu.i o a s eUneoui cuca avea calota de catifea sau rn5tase q i marginea de snrnur7 c=l. U.3 . lni Gabriel Rkthory 3-a cimt . pp.Cuca. ' C m i c a r i mmfmd (ed. se spline cTt Ia nlegerca in dornnic. boierii de r a n e l e -. 104. h dwcrierea t h r i h mmPnc . pl. ~ t r m y n a cn m5rgfiritare mari g i n TORGA. forB p2 = k d un col$ f acoladz. pl. vol.i-an intrat Pa Bucuregti. format dintr-un p q de pene de bitlan ~i ornat cu o rozet-5. crt. picturn nruraln de fn Hlfncta. f a .Matei Basarab4 qi Vasile Lupus apare acest tip cLxlIr 6 -rn?i6. dinTQ plac5 de argist aurit. alteosi era h 1 t i in fa*. portretu1 brodnt a1 lui lorn.i. a v h d h jur .. Ieremia . BZana cea mai scumpg f i b d aamurul. pl. pl. pl. cind aoclagl domn se duce la AdrlanopoI. Btmmregtf. ' ?e patru degete. pnrtretill de la Golia. perhtul brodat h t i e lucturilc de pret ole Ini Fetru CemI. d i Ssraiul impZu8teac a m Pmbr&catpe mkla ra cu caftan punladu-i g i ctica pe cap" {ibidem. 279). ce se import^ din Rusln. cil.xv\ . ee folostgtc tera~enuldc e n c . 88. dupg obieiul rornhilor. de costurn a caracter fastuos. t u r c i i ii trimit . 331.d-ii. pp.. s.o beret& de brocart de aur.. s de astrahans. 63. 86.pjtna din cap". ~creu111niuIu1111: 11i ailrtitnatctt nollu tear i . bnpoaahitti cupcue de strut". pco nhframL brodat8". la confirmarea lui Comt~utlnBrhcoveranu pc tron. 102: pictura in ulei repraducind o trodcrie pierdutti de la Trei lerarltl. de sainur cu yurguci C ~ Y v i t t != Lmpta. gmv& contempomn8. 0 c u p &sirnilaxa.

a t e ingenuncheat. Nimlae din RgdZuSi. pe ameri P i atirn5 un viil subfire. Ioan cel Nou.Costumul ferninin din veacurile XV-XVII poate fi mai bine cunoscut datoritEi faptului cg.broderii ~i miniaturi. fa picturile rnurale din paraclisul m 1 % n 51tirii Bistripl. Atexandm eel Bun. doamqa a5te irnbrkatg aceastg mantie. Cea mai veche amistire se pdstrc3azZ Pn Moldova.. Sf. Pe pmttele dt xkd. Marla-Orlea.DtiaisW eate imlrkath in costurn de fmp5riteasg bizantin. SaceviH. hi atitudinl diferitc. fn pronaosul bisericii episcopale Sf. se p&&em% in bisdca Sf. pe p e t e l e de est. reprezintg viafa Sf. Zugravii au respectat ins5 in cosfmnul Anastasiei un tip de imbrKcZlminte mai vechi. De sub cosoanii. biI zantinh. doamna Anastasia. a c5rtii tradyle s-R continuat h me romhe. Datarea p i b i i de l Rl&t$i a este Encg incertg. insotit de doamnir ei de doi f ii. E scene care l n reprahtM pe Sf. Emph2tema e ~ t einvegmitltati i acelqi. la Voronef. intocmai ca gi pentru costumuI Erb5tesc. iar recent la Suceava. Ghmghe din Suceava $I bisericrr a epjacopalg din Roman. Constatin qi Elena. Baegu) .Stefan cel Mare. h trti episoade adncerea moagtelol sf11ntnIni la Suceava. urmat dt h l t u l cler +i boieri apare de trei orl. qi in mgtlgstirile Galata. iar in ming $ine un rotulzcs daf+urat. xar folosit de doamnele lui .co&rm. strslucind de bogzlis perlelor ca gi domnul. se desf &goars. sau p&trat din aceastg vreme portrete ~nurale. CEGPuiu. \'orone$ Axbare etc. Uneoti. la Bumof. 11irnprejwsrile solemne. lui Lafco gi mama lui Alexandru cel Bun. s-au demperit vestigii arbeologice importante pentru cunoqterea fiecgrei piese fn parte.. iar v&Iul dt n pe cap este asemliaZitor cu ceE purtat de doamne in BIolrlova. Elena tmbrgcath h mtumul birmtin. DragomPma. Ea este itlveplnta6 in granatg tivit5 cu o margine bogat brcdatg. Estc cea mai dezvoItat& +I inter+ santii campozifie faw de celelalte paskate l Taronet. 9 Cel mai fmmos portret al Sf. 3faica DmanuEui in scena . consttuitl de Stefan cel Mare la mirndlrtirea Bistii* (jud. fiica. 51 nlthnl regktm. Sotlile lui Alexaadru eel Etul sint reprezentatc intotdeausa S granat3. pe care u sht %irate daniile sale citre Episcopia W u G l o r . . Sf. costurn care apare deseori in portretul impiirgtesei Elenas din picturile murale moldoP I c h dfn paracliarul cadlei domnegti. dar pare mai degrabg a f i apartinut vrernii ltii Stefan cel Mare.5 in fap lui Isus Cristos. doamnele ~ x I ca ~i sotii lor gram@ imperialg. Gheorghe dill Suceava g i Sucevita.

L'ancicm nrt swbc. ' I a i d t ~ pp. fn douK lucrgri bizantine din secolul al XTV-lea. donatoarefe. cu minecile largi.f n dreptul piepea n tului se vede clar contnrat un paralelogram de fosma . fa biserica Maicii Domnului din Trapemt.iTttET. XVII. 30. fig. o realitate culturalg de mare interes istoric pucin cunoscut5 jrzc5. 122-124. fig. Moldovita y i Humor. KOVACEV&. vista de curte dis Moldova. ~. XXX (Sletia din biserica Sf. 41 -42. Aceeqi armosferii se desprisde din cerce- ?. pl. Peste rochia czzind lit falduri bogate. venqti sau in imaginile printeselor bizantine din cortegiul. 3Iantja (granatn) p u r t a t j dc Marina. poartj o mantie agrafat5 i fa@ (fig. sotia lui Mihai a1 VIII-lea.este asemenea aceluia a1 unei prin$esc bizantine. sotia lui gtefan D q a n .sint hve~rnfntatein g r a m s . 7. ca Maria Ann J. Costumul doamlzei Marina oglidqte prin toate notele sale bizautine. Pe epitrahilul de la Staraia la Ladoga.. sotia lui Oliver din pictuta mural5 de la Lcsvouo (2341). EEERSOLT.es 6gtP'ms. 58.. Teodora. Trahr.. Elenn. costumul domni$e i Marina. 27. Arts som+buairss.P i g . care coboar5 ping laglez~ze. Alexis a1 111-lca Comnelrul (1350-1390) qi soiia sa Teodora poartg acelsqi mstuma.Alexandru cel Bun pe epitrahilul brodat de la Staraia-Ladoga. la inceput. agrafata pe piepts. 14. fig. aceea a climatului bizantin in. icoana de la Galeria Tretiakov gi sacosul 1ui Photios din Sala arrncl~r de la Kremlin. eu rnantia str5lrrcind de perle. .~i Elena. care s-a dezvoltat. f ntregul costum aminteyte portretele impZr5teselor bizalltine. XXV-XXVI. fmp5rZtese sau sotii ale mar b l 5 i demnitari .58). 15. intitulatj . fn scena asediului Constantino~~olului. p. Priacipesele din Serbia.aatocrafissaM. imperial. 29. Nicolae din Ohrida). fig. p. p. sofia lui 3Lanuel a1 11-lea.torachiouului". doamna lui . au a c e e a ~ i rochie bogat&.. ornamentaJie caracteristicg mantiei irnperiale bizantinel. 1 3 .iverina. sint imbrgcate la fel.

Ahore. pp. fig. 12. Istoria a v t ~pp. culcatii.5. iar in Tara Rom&neasc5. purtate de doarnna Elena. fnloc.vZlu1 de temp15 de la Putna). bolnita Coziei. album.11. cusutg fu lungul mtllecilor cu v5rgi de fit ~i de culori vii. fig. dar bine potrivik. XLXII. Artistul care a realizat portretul a reprodus in toate detaliile costumul principesei. Acelagi costum este purtat ~ i d e doamna Maria Voichifa. Nicolae din Dorohoi. doamtrele lui Stefan cel Mare. 80-81. pp.. IORGA.unguler lat de samur acopeugumerii. Powha. $TEFAN~SCU. 52.Sf. ODOBISSCU. ovalul fetei regulat. impush de tehtlica broderiei. Humor q i Moldovita 2 Moldova. care a Iost blocnit grintr-o arcads.pafidcloq%esm-uri. 8 .La femeile din aceastg din urmg epocg . eb fig. pp. fn lac. s h t Pmbrzcate ?n cele mai dew cazuri i caftan. pl. modelind umerii. Figura ei impresioueazg prin puritatea litliilor yi Tinefea cu care este tratatg. sprincenele frumos arcmite se imbiu5 aproape de rZd5cina nasului. ca qi rnarea boierime.15. 1957. 202~.. VKTA$rmu. brogatz cu f jxa.&. Gheorghe din Rirl%u ~i paraclisul de la Bistritaq. fmbrZc5mintea jupani$elos este asemzngtoare..~. 6 . Elena Rareg iica despotnlui Serbiei Iovan Brancovici. altita de pe umgr e bogat cusutg cu firituri de I VAFRALI. bogat brodatg. doamna lui Alexandru Epugneanu. fig. fig. rniinilc libere ies prin cele dmg largi despic5turi. sotia muutealzc5 a lui Stefau cel Mare. bolnip Bistrilei. p. coborind pe umeri. Sf. 7. a lai Stefan eel Mare. in tablourile votive de la S3ntiZie. p. Rareori. 504-500. pl. din familin in~perial. If. de fir.CLXXV tarea costumului feminin in a doua jumgtate a secolului a1 XV-lea.gisa~t" occidental. Pe cap.. cu pomelii proerninenti ~i biirbia ascutits. Cknaga. qi de Ruxandra. Un documetlt de o neprewitg van loare pentru intelegerea costumului feminin din secolul a1 XV-lea is ansamblu este portretul brodat a1 Mariei de Naugop (1477). in tabloul votiv de la Moldovita ~i Humor este invqmintatii tot in gana*. 25. . pictura portretelor votive s fost fn mare park distrusi de reparatiile secolului a1 XXX-lea. are mheca strim&. sotia lui Petru Rare?. cu nliinile incrtrcipte pe piept. Doamna este reprezentatz pe patul de moarte. Pgtrguti. f i r o d s t i i l a . 920-921. gura mi& este conturatg cu un deserl precis. cu ochii inchigi.d#. 288-290. Emmdw~ Moldauk. i ~ g l e ~ t e bratul sub largile-i cute gi se incheie a1 mInecu$e cu o betelie decoratg. poartg coroang bogat5 de am. $TEPANESC~'.14. 8i JIPESCU. in bisericufa cimitimlui din SGnegti. o ie sau o cgmapg de p i n 6 subtire. iar minecile strfmte coboar5 pin5 la poale.f. OF. Maria Voichita poartg gram@ identic5 cu cea. Caftanul este imblsnit . Brodtwim. fig.fig. de culoare albastr5-cenqie. MILLET. priwipes.13.4. R e $ w f k ~ lpp. N I W L E ~ . Mantia cade rigid.. 33-24. 203. 111 unele brodesii epitrahilele de la Voronet $i Dobrovi.26. cft. . iar caftmul este din catifea italiang. cu fir gi perle la guler qi maqete. Pmpodobit5 cu perle gi pietre scumpe. p a t e o re@a fin. In chip de .. Coskwzdl.. 113-214. 124. Voroneta. intr-o stiliza~e rafiuaG. r. o r . Aceastg mantie luxoas5 era rezematg rnai ales domnitorilor. desfiinttndu-se zidnl deqdrtltor. 1. subtire ~i lung. m5nbtirea =luiu etc. pp. Imaginea de ansamblu. fn nceste dou5 ultime monumeute. bizantink saga lui Stefan cel Maref. 111 Moldova. 3-4. subliniind toate trk5turile caracteristice costumului din Tara RomPl1easc5 purtat cam in aceeaqi vreme. ONve. s-a pgstrat in cea xnai elocvent5 $i veridicg descriere. fKcut5 de Odobescus: . 51 -53. de care shlt prime lungi .. ar. Portret~le cele niai interesante peutru intelegerea costumului sint pktrate in tablourile n votive din bisericile Egline~ti. dt. Ochii iizchigi sint doug linii. Portrct~led o u ~ ~ e l oVI-VXT. 884.NMOLESCU. cele douZ mantii de traditie bizanting se melz$in ping &re rnijlocul secolfilui a1 XVI-lea. XORGA.

scumpa dularn5 de serasir inflora*.m Fig. inv5scut intr-un cZf$un royu. 155 . desfgchdu-se cu g r i j i piesele care comprtneau costumul jupanitei. HormEntul i n t a c t a fost adus la Muzeul de a t 1 2 nl Republicii SociaIiste Romisnia. 59: Castumul purtat MUifa-Despina qi iiiceIe ein epitrahilul brodat xktnpstirea Esiigmenu la Vuntele L XVI. m toamna anului 1964. MIWLBSCU. pe umeri qi la subtiori. cu guler mic de blang. ZIRRA. se coboar. Suceava). Poala de jos a dulamei e crestatg in mai muIte locuri zi urnat5 cu ggitane largi. de sub care iese piciorul. fusta I cute e ingusts ~i cornpus%din doug bucZ$i. Pieptul ins5 j p o a a o podoabi ce a lipsit acum cu totul din posh11 national: e un fel de semi! cerc de fir sustinut de bentye late. NahliC. VXI. ca n i ~ t e brgtgri de fir.U n v ~ w i ~ de l Galala .i Dvugomima (in manu~ t s ha scris~ . Athos. Dscoperirea recent% a m i marmint 31care s-au p&trat toate piesele costumulai.i Zncovoiat la vi#' (fig. -h ci precum sfnt vllnecile ~i cretinfele jxsute de $5rZncile romAne. cusute una de alta mai sus de gen . vegrnintele au cgp5tat rezistents netmar& pentru a m+-a f i pktrate ~i expuue. Jupanifa ZnmormistaG in pronaosul n a Jdormint~rl a iost descoperlt in pronaosul mhhtirii Dragomifna (jud. subtire 5. in jos. cercetind pavimentul origiuar nl bisericii cu prilejul lncr5rilor de restaurare. DupS ce an fost spllate ~i fndreptate. care este . C. incins de mai rnulte ori la mijloc. dkectorul Muzeului de Textile dln Lodz. Astfel. n ? acoprit de un pieptar cu dungi incretite gi cu un mic guler rovu xkfrrint. Pe deasupra acestor vqminte. a dat prilejul cunoqterii directe a b b r b cgrnintei folosite i secolul a1 XWI-lea1. de ei la dc Secolul anr ~i cre$ul e compus din largi ggitane. 59-40]. Pe deasupra vine d a r o ~ i e vgrgatg i lung ~i deschisg rotund la piept deasupra sinului. care In sus tree peste umeri ca ni$e bretele qi. :ring. piesele de cosau fost consolidate pe retea de terilen cu wncursu~spccialistului restaurator poloncz A . de Blad Zirrn. tot de fir. in stare relativ bung de -conservare. iar deasupra-i. sink kcheietori de bumbi auriti. pe plduri sub un larg briu de mgtase sucitg.

cu cxceptia pglgrici. pe cap avcrca o pgliirie cr. 6 1 Cantacuzii~u 1. ca qi aai la $a&. RomAndascll se purta in m a g i vrctne m costuin similar.confirm% claritatea cu care Odobescu a hteles 5i a interpretat costumele purtate de ctitorii de la Argcq. l i a sau cJmpx. Pe deasupra o rochie dc rnZJase rogic. m5n&tkii Dragomirtia. ~lelings satul. Pe deasupra rochiei avea uu canteg de catifea verdc. 60. Sccolul a1 XVElca. 3u prido a m tu W ~ U E ad8ugat nl iniu. frr trecut ca gi ui. In talie era inci1ls3cu uti briu. din care sc vedeau minecilr: clmZgii.. in resixrile m 5 i k t i r i i Ciititgluiul. largg. prin oamenta$Ia sa bmdatg. In Tam. de mgtase.&tirii C?iHluiu. s-a desogcrit an mmmlut de j u y l w .cZrnayY se folosea.Cascioarelc. de rn Wo mului 1967. Analiza f i e c h i piese ifl. mai ales pcxitrrr cea bgrb5teasc5.1 Fig. decorate cu 1111 galon dc iir. cawda avut gentilefea d rli-l arnte. oriental. iia a jucat un rol deosebit de i m p o b t in ai~samblul costnmttlui.xxrx acoperit. este 17 aidonla celui reprodus in portretul brodat a1 doan~tieiTndosca de la Ztei Ierarhi gi al Elinei din rniniaturile coutemporane. de care se prindea ftrsta inmetit&. fn l i m b veche tcrrne~iul . din aaoolul sl XVII-len. Costumul purtat de doamna Ruxandra in portretul mural din bolnita Coejej. cu corsaj111 inalt. au Iost confirmate pritl descoperirea recent5 a fragmentelor unui costurn dc jupaui!. poate din ncamul mitropolitului Crimcn. decoltat. Costumul acesta. parte -pe h a materialelor p&tmte qi a lmtuior portretelor de doanrne 5i jupanib din cliferite domenii de artz . ccrcetatli dc prof. pwta o c 5 m a ~ i lung& de pfnzj subtire de iin. i care era prinsl o nBn fram5 de borangjc. iinaginile date de portsctele muralct ~i miniattirile secolului a1 XVII-lea. I56 . Stnrea dc cullservare ren a imbr5ciamintei nu parmite decEl rccon6tituirea lu Jesen a cosrtumului. cu zln v5l de borangic fin. cu mineca rzsucitl pe bxaf.

18).. 11. n a fig. n 157 - .25. Secolul a1 XVI-lea. o$. fig. fig. 109. impreun5 cu broderia s i t ~ tnotcle care dcosebesc iia de cgma~abiirbgteasc8. in h. fig.Cele rnai simple sint dwpte ~i s t r h t e . in aceastg sTremeCI. Frecve~it. Stanca gi fiicele e i in pictura rlc lo Tismana. 49-52 : FLORF. cat. Sf.Termenul de c&rnagLT este folosit pentru c c a b%rb%teascli. ~ a t e f i s r u l . la hcheieturi cu o rnansetZ3.fiica Ini Dositeiu BrEiilol~r. fig. GIURESCU. 7 .4 ii cn fir". ca gi i portretele de pe icoanele de l Ostrov (ibidem. donmna Xilita Despina ai Ruxandra in pictura murslg de la Argq (IOROA.In juxul gitului. fn costurnul domnigi Rnxandra. 8 . Dup5 croiala nlinecilor se pot deoskbi trei tipuri de cg.. Vllnin qi Iiicele ei T pictum de la StSnlneqti. domnlfa Ruxandra.a Stancgi . .. un guler sZsfr?nt se illcheie cucitiva nasturi globtrlari. op. nu se w d e din rochia ~i mantia pustate pe deasupra8. sofia lui l b d u Paisie In bolnitn Coziei (ibidem.I2 ii cu m k a s e " (OWBESCU. brodatg.cimaqir"..clrnQi g i cu izrnene" separat A dc . CZmaqa este lung5 pin5 la glezne. Anastasia de la Hunlor (ibid8dsm. doamna Rada (ibidem. din biserica epismp~lfi de la Arge?. 15.4lexandtu L%pupeonu(ibidem.iien\ croiafa si forma mli~ecilor.. 12. Costumul Stanei din pict~~ra mura1I din b tserica episcopala de la Argeq.. ' Ibidem.4 ii cn slrmEU. simpis. ca't. fig.. czlnasa este mai lungl~ cu o palmi decZt vflnicul (IoRGA. fig. 61. s o f k lui . acestea sint rnai rare in secolele XCr-XVI (costumul Rlariei de Nangop gi a1 fiicelor CLXXAY lui Neagoe Basarab). Arge. caract~rizindmstumuf in ansamblu. apar rnilzecile foarte largi. 17). fig. 66. ofi.ra rn5~i. c i l . 1 3 ) . . c i l . printre darurriIe fltcute sgracilor apnr . 21) : fiircfe lui Ncagoe Basarab in icoar~s Siminn qi Sava de la Ostrov. strinse de o rna+etFi a czrei IZtirne variaz?i4.. alteori se terming cu o bentit5 ingust5. Maria de Xmgop. IIn. 19) . p. fig. de lucm.Fig. */ p. 457. (fig. 9): Tuliana in liiserica Arbore (N~COLESCU. (Illnzeul de art&).sint rncntionnt . fn toc. c k e ~ o i " .X'J-~.GI). 13). iar celei de femeie i se spunea . 14. . cit. gi . 26) . T Bucovina se face distinqie lutre . care este cen bogat cusut%. p.p. fig. pp.I iic cu m8rg8ritareW. Donmna Mmia Voi&i@ gi fiicele lui $teffan cel Mare (IOROA. n cca o h i ~ u i a . . Tars RomAueasc5 qi in Moldova...SCU. cii.'.. op.~ Af~tscek. ca ~i la czmaga b~bgteascg. op. . Ruxandra. 141). . obipuit.. ?n foaia de z&re.20 de ii femeiegti".

(X~WLESCV. Pe poaIe era terminat5 cu coltiyri de fir.Y. ei b a t e celehlte jupanifc ale c k o r prtrete a zngrivite 51 friaa donatori2or de la CAluiu t (STEFANESCU. de pe ). fig. intre care unsprezece cu @ere ~i nasturi auriti" h t r . cu mimca r. iar in Moldova in vPlul doai mnei Tudosca..p. X?neca iieifarkwgti in cele mai multe regiuni ale @rii este la@. 32.fig.fig. reprezentirid diferite tipuri de imbr&cilminte ori+mxi&i din Taxa R o r n & x s ~ ~qi S$Hr2neauc5 din Tramilvania. o cHmaqA cu gulcr aurit cu nasturi". purkat mi ales in secolul a1 XVXI-lea. pribegiiS in Tssnsilvania. ca qi brodatttl cfirn$yilor qi ngframelor.ia de bazg a ferneilor diri mediul curfilor darnr q t i y i beiereqti6.. ocupau un loc de seam5 in averea unei doamne sau boieroaice. d . era orupuj. 42-49. 15): dnan~nnElina. miniatwile reprezenttnd pe daamna Elina2.chL:i care se poartLi lungf p h i l pGmht qi s ~ brodate tu flwi dc m i i h gi iemene eu hrin b d n t . fig. r& sucindu-se in spiral. portretele ddonlnnri TF. Cmt+maa r o d ~ e s f i . careesk unitg printr-o cheifg sau fqie i'ngust5 de broderie sau un galon tesut din fir. 6 DEL C H ~ R O . fntr-un album de desene..YXIV oarii fnsk gi in Taw Birseil. care forma ruinecn. ~ apar dong imagini de bucuregtence de la de la sfiqicul secolului a1 XVII-lea Croiala c h + i .vte l~rodateau apaqinut unor cSinl@i ae fernei. fig. T'ralachtkis et Traasybante. se caracterizeazg prin mineciIe lungi. frecvent mu n p l r u t gi aici frinturi de cheit8. d B~oderiiJe. . apar destul de rar i zona . Ulti. inventarnl averli vadnvei lui Pgtrqm cel Bl~tldin 19. wi lni m u s A. Cimaga costumului din secolul a1 XVII-lea. redfnd croiala origim..2 chmagi noi anrite. spane G din ph17A se ~IIC . 2 D m n a Stacna. I . -t tip dc cibnqi se part5 nnmai Z satele furmate de Iocnftwi ~ e n i v n din Tam B h c l . cPtcvn diutre fragment& dc n 8 DAN. vglul brodet de la Sthinegti. apaqine ultimei categorii . pl. in raport cu cea a eiim5~ilorboierqti4.1569: boa&c&miqI . Ca o reminesn centS. prin numZrul gi boggtia ornatneutaiiei.. fig. l . de fcrnei cu @ere cle m k k i t a r e qi 11 cgrng~icu gulere aurite. tn zona Vnncei. amintind $esutwl pinnes. I p 282. 23). s-a pkistrat in portul din zona Vrancei. 33). precizind 1 uilele detalii desgre cztna~aluxoasEL cusuti cu fir.in.o descriere din 1604. Fetele ~i $ig5ncilr a t rmbe lucread in d i a jupanitei nHframe h r d a t e cn flori de rngpi fir de aur. 37). 27-28.lena i r ~rniniaturi {ibadcm. fiind purtat odiniCL. ggsia in mormlntul de la Dragomtrna. fn 4 BARBWL. OrrmameutaFia ctrsutg este ias5 cu mult mi simplii. 1I . undc a-au @sit nrmele ei.care n ceroetat aceste d d zunt. Datosez hfmma$ia Elem3 Secoganu. I Cgiuia. care se d e r P apoi In ocazii sol-e . MdnrEslirm P w t ~ a pp. la care se adaugl fragmentele de broderii $i cheite aflate cu ocazia cercetirrilor arheofogice3. se mentioneazti - . Pu~tr4leb. 3 5 ) . lucmji cu acul UltimeledonZ croieIi rnai supravie$uiesc pin5 azi.Muscelului gi a Eorjului n ~i rnai frecvent in zona F5ghragului minecile incretite la hcheietura rniinii.--x~~~~~ mu1 tip. iar c.. 25. . fn zestrea vzduvei lul Piitragcu cel Bun. a croielilor medievale. pe bra$. Izvoarele scrise din aceeayi vreme adaugii u 1 spor de cttno?tin$e. sint nodsprezece cgmzgi.11. i rnormintele de la Suceava.Ua ultirn grup de czmggi." V W S S . dreaptZ.care prindea odinioarg pinza ?i CLYXXII un gdon de fir jksut. croite dintr-obucatgde pin24 dispus5 in verif. ciizlud l i k r 3 partea de jos.. rkucit5 in spiral&de-a lnngul miinitor.kucit5 ~i chei* pe p a l e a este foarte cfarZ. gulere qi man. soria bolerului Preda 3azescu. 'gesutul pEnzei. Ccle rnai grgitoase mmurii ale acestui ultirn tip CLWXV cZc clrnngg p&t gi in Tarn RornAmasd se p k t r e a z j in porhretcle de la Ciluiu. . portretul brodat a1 doaumei Tudosca (tbzdem. 80. 30). inwetit& l git. cixxxvr ca ~ . Ana. rkucit pe brat. pp. ( ~ ~ R G op. ca $i mormintnl de la Uragomirnrr. cu nasturi nlici azrriti": "3 cgrnzgi ru gultre nurite c a nasturi de argint". in picturn dc la ilrnota (IORGA. so+ h i Afihni Viteaeul. mfia lui Matei Basarab.inSqile. 1)ortretele mm~rale ale Anastnsiei qi fiicoIm ci cle la Cetzuia (ahidem. a l b ~ ~ mClttilina. 31. a d Buzeascu. la desfacerea fiecgrei piese s-a gbit cheita de fir de srgint awit .

intocmai ca ~i bZr* h f i i . z?.tabllc. p.Pip. SirnIon y.!. 81 . doc. I - a 7 L. Glieorgl~eNou din Bucureqti d e -. &qa n Radei. h t r e obiectele date de zestre fiicei sale de Petru $chiopul sint 5 : . Foain d t ms#ve. s-au dewperit ink-un mormint d h aecol~tlnl XTI-lea douH n~angetede fir.f n pri..aPtitri"gi cu .4. -' P.@. matyetele separate clobtndeau o valostre I ~ p o r h n t g . 5 .-. b t !a= it zestrt a fiicei lui Petru $chiopul f i p a z & .. netaliir dln Ecoanr Sf. Femeile. Psnait.FmzuoH qrralro tie lavarse la testa sf i o csmise". Entre lucrurile r h a s e de In doamna Zamf Ira stnt doi pumna~icu mirg&itare. I&. ln An. miirglritare qi nurl. Empodobind bogat ciim@ile. --1 p p . 9. Iile cusute -.fir erau preiuite in j urul sumei de 1 000 de aspri sau chiar depg~indacest pret4. cu mZrg?iritatc. VI. f n acest grup se incadresari c5milgile care apar T costumul -:. in valonre de 15 OOO de aspri.opt ckmgSi de vhl pentru f m e i .l Sara tie 13 Schitul Oatro~* ijnd. Rom.fiind lucrate cu aur gi perle. uncori for-.. 1926. era dis= a asemenea celei p o p u h e de azi. CgrnR?iI~ brodalr puttate de fiicele lul Kragop Rnsnrah. Sub raportul comptr nerii motivelor. c5rna~ft lmpodobit5 cu turchez. alteori crau jesute din fir ~i mstase. . tom... 1522 1\Fuze1rl tlrb nrtil). ' 3 anul 1906. ca ~i cele actuale. 111.. Vflcra).:-+:A de cusHturi orizontale pe tun&.riurilegC.. 4 :mo. Uneori . f&cfntlu-se cercetjri arhmlogice h biaerice Sf.do115 mineci brodate cu aur g i perlc". una hnpodobith c n turchez. c u ti 3 =n-rix a l e gemnetrice de mitase rogie.:ni \-inti15 vodg.62 a ) . p .altifaNcornpus5 din mai multe -.. 1-15 pornesc de-a Inngul braplni in ~iruri paralele drepte sau in diagonalg.se impart in dou5 tipuri : cu . Tot i rfari cstc cusut. I.-=I mediu. wet.. cea a dornnitei Rtxandra din picturs de In Argeg.3ncrefulWdispus parale1 cu altip. evitbld astfel sp8larea lor8. 309 . dolia cu fluturi de aur". Acad. a Negoslavei 0 --%- -- : V R E S 5 . asnamentul este repartizat in trei regist* : .i n i :i m e i Milira Dtspina qi al fiicelor ei (fig. c-ile dill -. TII. ? 39 . acria 111. ~i . care se aplicau .motive geometrice. folosent~ la c&m&?cTilesimple pumnnqii pi gulcrele brodate separat.. 3roderia ca fir de argint awit yi rngxiritare. fxitind broderiaY.

E'iicele lui Ieremia Novilg.citatg mai sus . fiind acoperitH de n caftanul inchis in f a g . deoarece ! accasti vreme contepl n se poartg deschis i n fafa. 0 aItZ gmp5 sint cusute cn . din friza ctitorilor de la Sucevitn. a Stami qi fiicelor ei de la Tismnna ~i a Iulianei de la Arbow (fig.. ( 7 6 ) $ti a f d d~ mincci 2i dc gder erau de asemmea brodate p a &-4.este clock-ent-5 pntm inplegerea diferitelor tehnici gi matexiale folasite p e n t n ~impodobirea dmggilor. denumitA la iia J5rZnmsc5de azi . Aici sint prevszute patru feluti de ii. F2b) qi in cos'cu~nclejupanitelor din &foldovafig. ~i pieptul czmggii.. hrodetia fiind mmpncti. Alteori brodesia acoperi uniform tntreaga suprafa$& vizihilz a minecii. broderia pieptultli apare clar.. Acest tip de iie se mentine azi frccrent in ch~tumuldin znna Hu~iedoarn+i PH Banat.idcntice cu cele kolosite in costumul liturgic. Oramenta$ia c h i $ este de memenca evident5 in portretele din secolnl a1 XITI-lea.sirm? (argint laminat 111 ~uvitefine). l%isat2 liberZ de Sscroiala Iartrgg a rochiei.. h Rnnat se foloseqte mult qi firul. aceastj parte este ras vizibilg.blanH"". fn Taha Romhnsc. din iconnu de la schitul Ostrov (fig. 63). unelc cusute cu m&g5ritare. alc5tnitg din motive gunnetrice barrite mni ales pe combina$li dc romhuri.. T portrctelc din n secoIeIe XV-XVI Z Moldova. Foaia de zestre a Stancji . caftanul fiind pus doar pe amcri (costumul doarrmei Despilla 5i a1 fiicelos ei). Tehnica $i rnoti~~cle acestei brodcrii sitit .firw.taMZttsau . 160 . denumit En documcnte sirnplu .cj ins.ca ~i la d m q a bGrb5teascli . altele cu fir de argint r h c i t pe mgtase. poartg gulere eusute cu rfuri colorate reprodm schematic de z u p v .I I I I I de la Bistrifa. q a cum sc poatc vedea in cZmH~ile fiicelor Despiaci .

iar cele mai modes* sint cusutc doar cu inZltase. piesz de Pmbrzcgminte dintr-a Jes5. jupanlfa lui Luca Arborc.fuW sau . n . fn l i m b turd i termennl tste folooit pentru t&turile 3 ddungi colorate. fugit in Transilvanin P vretnea lui Vlad Tepeg.. probabil un galon de fir Iat care se prelung e ~ t e piept ~imai jos de talie. care se pusta sub prima.. de origine oriental. Termmul mte foloslt p% azi i n costumul popular din kIunCnia ( $ i l x a ~ ~ N u ~ f ! ~ d l a f a oriewtald. dup2 moda R e q t e r i i . Encepind din secolu1 a1 XW-lea termenul de . formind un semicerc invess decit rhscroiala gitupe lui. in pictuxa mural5 ca gi In broderii sau icoane. fn pofcretul de pe cpitrahilul dLuit de Barbu Craiovescu m h k t i r i i Bistrita.turZ in drrngi. fig. 64.. I. q a cnm o m a t & chiar numele purtatg de femeis. Bradm'flt. fa Tara Romk neascl. a dun@ neagr. Despina ~i f iicele ei. SIEr$itul srcolului a1 SV-lea. definqte o tesilturg fn. S u m - va). Tn documente a-pare freevent. Acest tip de vegrnint aminte+te prin fusta plisatg vilnicul purtat in Oltenia. hceputal W O lului al X V I . n asemenea unui vilnicl.l a . 63.fotZt". p. de I+ni diferite.+ Fig. Rochia are talia sus. pare s5 rnarcheze existents unei alte fuste. de origine nrab8. detaliu din pictura bisericii Arbore Uud. n L . Printre obiectele de imbrgcgminte ale boierului Duca din Greci.i roqii. BroderIa cimg~ilor purtate de doamna Maria 1-aichita. definind aceeagi pies& a costumului popular. Negoslava la Bistrita g i Rada. f n reprezeiltarea c5mLyilor din Sioldova f luturii de aur sublisiazg rnotivele Peste cgmq5 femeile purtau o rochie lung&. regulate. dungi adus& din India. cu corsajul rzscroit mult la piept.futgu. p. Vilaia la SEne$i. decorat cu doug benzi amite. rochia aparc cfar in portretele secolulrzi a1 XVI-lea. Staila l a Tismana poartg a c e l a ~ i tip de rochie. Cavintnl s-a pgstrat 91 h limba balgarg. (:Arna$s btodata u lul~anei. I=. Fig. N~cotESct~. 174). c5ztnd h cute mgrunte. Termenul de . jupanita Negoslava pnartz o fust2 E dungi nlbastre $.. f rr dreptal gentinchilor. 6. anteriu sau f o t j .

fapt care a 5. 05. Sec. 326. Camnaa brodatl a Mariei Voichita p i a jupanitei Anastasln.CatmfifiE. pp. p..XII. ling& Cirnpulung. 11 lucrurile jupanipi .un atEaz cu jderi adic5 utl veqmint de atlaz Pmblhit . sint mentionate pntnueui de fote ( h ~ a ) l .foti den slobodnie" 'i .foti e l i ~ a l c n i " ~De uii iliteres exceptional . fntse m3rfurile vindute p~ datorie de ~legustoruldiu I a ~ In 1679 sint diferite tipuri de fote: i .1575. pc h~7. 'In nfaA de . Atit materialul prelios cu care sint lucratc ornamentele geometrice. constituind o verig5 de legtiturg irltre costumu1 actual de Argq-Muscef $i ccl de acum trci veacuri.. sPnt fragmcntele de fote dill sccalele XVI-XVII g5site fn cimitirele de la Cet5$eni8 gi Sus12neqtia. cusute q i p s u t e cu fir qi lxtcali5 de argint aurit.o futz albrtstrg auriti'". - d Reb#iile ttc Brqovwi.CirnitinlE e fost datat ?n sccolnl a1 XVI-lea.Pig. compuse Elsernenea actualelor fote de Argq qi Muscel. .foti carcales" . cit $i faptul c i in acest cimitir s-at1 gPsit padoabe de bronz sau argild aurit ne inggduie sg consideri~n aces* costun~e cn ~partinindunar m5rusti boiernaqi de tar& Independent ?us& de apartenen@ lor.. .i colztribnit la p b trarea lor. Pra. @ VFRESS. pp. SV-XTI.fotelema.apar $i . n catastift~l f de miirfuri din 15 8 aduse de la Brqol. 'WRCU. 179-181..0 Zarnfira aparc o ..~i doug hnine de jtipancasii". Ftagmentete (32 x 50 ml) descoptrite de Dinu Rosctti In Cetgteni.futlro@e cu fir de aur" 3i . . IDEM.. 298. 81 -82. prezeii$a fotei este indiscutabilg. se pBstreazi rn Mnzwl de Istorte din Pite~ti. p. Acestea stnt tesgtusi simple. 31 dm5 ife de Zit?Si subfire. Docu~~tsafc vegeste..d monerlerut.II.gnentele giisitc i cimitirul de la Suslhegti se gHsesc cxpnse in mnzenl din Cirupulung n (Mnscel) -N A. inventarul nverIi mobile s ZmfLrei din 2.

.

58. fZr5 rrlineci. apare in xnwzentarea rsortretelor murale S ~ I Iin broderii. sint e m m e m i e sochii din materiale diferite. Coltea.pni~nj3 oriental%. de provcnien@ italiang. tive rnimca brodaG n iiei cste vizibf? tre sfirgitul secolulur a1 z ~ ~ 1 . ~ o f i C .beIacoas5 s ~ s i e p i l e d~ fr?qghie a ru cusutii cu sirnG. &#el de costume. Rochia g2sitS in morm?ntul de la UragoXnla cste de sugtase. rn U w d m n s ~ psalmiZor f 48 q i 150. " " innodat ia fa* sa P PO-c. Stavropoleos 5. sojia hatinanului D a ~ u ~rel. a n la cilc de arvint cu sm~il+".i or5pi1ct. era obigr~uitgin porn1 orggenesc. cit. a VERESS. dr prt. Descrierca rochiilo~ care apar cu aceasf5 denurnire in docnmnente . cu sponcile de arGnt polcite".a. pe in portretul hrodat de la Trci Ierarhi.ev ti cu o bl5nitA ingust2 gi mfnecile strlmte au luat tnzpkt@t. cu spoilcil~ q i n t p k . f & r j mitieci. Izvoarele scrise dcscriu de asemenea diferite categorii de rochii.. i secolcle Xv.' = t ~ i . strim%.).ioase. . serasir. . purtfnd c&tumul local de mrte sau oriqenesc. a. op..ihpIacoa&@bcmS cu flori dc fir.. uiicori. pp. hmi Hiwrirn Scausc. dam PS& dm . Rncnrqti. fn 'Sara Romdneascil. si 11. * t c t .. 283. se intinge Deste alg..II-X'ITII n rrpar numeronse personaje de diferitt categorii sociale. n "ARBUL. rochiile erati tivite la git ~i la mfneci cu bIan5 de herming" In patretul 'jupani1ei Teodosia. . vcei BOBULESCU. d~ a=dou~ sint asemanrEtoare. 1n ?ara ~ornJtneascii$i in Moldova se poartg o rochie y c L x ~ ~ ~ 7 1 r -care o cunoxpm din aorrnintul jupanifei de la Dragomirna.gurile de fir" cu . o centur5 ingust.a. dsr mni bogat impodobite. brodatj. Astfel. o rochie de serasir are . se pot v d e a in pictura mznhtirii Husesi $i la bisericile Colten. L r i ~ i a r i ~ i fir $zca~rro 6fsericifor noostrc.&alectrt". frecvmti Pn pi-a din bolta ptid~~rultli biseriei din Tam nuor RomBueascZ (Hurezi. n Pn M W v a . Nepusbi. fibJ. mai jos de umgr. cu fir gi pietre pref. eu =rile de fringhie c u x t e cu fir. prezentatii i11 pronaosul bisericii Humor. gi utl hriu 1at2. i . fnpicturile rnurale apar aceleayi fesiltituri fmpreun5 cu cele orientale. cu aplicatii de fir ~i perle la corsaj.50.l~din Rucure$i e a aveau rochrl &cre$ite in t a f i r c u corsajul strimt..nhrtw la+ in& din s e r d nl XVI-lea. din care se vild libere ~ ~ ~ . din Bumregti'. Scnune.l e ia in veacul urmator. i t e 1 ' . 1946. variind mai ales ca material. E a c e $ vreme mhecile n a. altcari poalele rochiei sint chiar brodate cu motive flosalr. NICOPESCU. st& T talie. c e a w e s9nt purtate gi de femei. Tc -. 27-28. Doamna Tudosca. piug la git.*a t e DupP a . Astfel de rochii poarth jupani$elc clin pictura de la Cgluiu. ca in miniatwile reprezetitPnd pe doamqa Elina.este fZcutZ cu unele detalii in fsr -t~ a Staucgi citatii mai sus pentru $tirile privind cimzgile. I. P bra$. se inchidea in fat5 cu a agrafii rotund& WutS in perle sau JucraE in f iIigran. ~ x x ~ f I l q i pieptul brodat a1 cildgii.f n secolul a1 XV11-fea fusta fncreGt8 asemema vtlnicului. apare un a l t tip de rochie inchis5 921 fa@. a treia tot din :. Aninoaas. snu mat&suri italicize. care n amintesc Eudeaproape de cel $iirEinesc actual din regiunea Olkaiei. h a x a etc.. are o xochic. Alteori. pp. benzi de fir ~i miitasp colorntt pe poale. 1940. aieas5 cu*i mari. se purtau rocllii sirnilare. Negustori ?. p.erialele dill care - " se f a t o r c h . cu nashtri mari romboidali de aur cu incrusta$ii de pic& prefioase $i mineca 1mg5. Aici. care au variate o m n~entc fiscroiala gitului. cu un iIic scurk. dar a iost g k i t iu mormintul de la Dragomirna. pictorul a redat o fiqie c .fn ~ C ~ P Tt P s g t l l r ide * r~ ~ ?i f i r .~ 1 n rol e. In.

dun$ qorturl. BARBUL. unul cu milrgtiritare..de modg a p u s e d . n jar in veacul urm.. Ele se mentin ping . cet?iIalt c n IInturi". doamnele si bieroaicele purtau mantii de w . a n t 7 ' i & d a t ~d e n n i a S l o ' ~ ! e ~ h i z x = i . 38. 282: . I 165 I u .~w." I I I - 1 I t ' # . pp. Sint abiquuite de asemnea in costumuI ox&ncelor.e n t r e s o n l l i l e n t r t l in costumul bgrbgtesc.iloct11 secoltl ui c 7 a S a p i e a i a G G x e m o n i e a d a femeilor cste illlncuit5 treptat cu co~ltequl C m'ineca larg5. clt. ~JIJI~. fn uortre&le secolului a1 XVI-lea. apartin costumnlui s k e x din Transilvania. u r caftanu CLXXXl. Peste toate aceste vqminte.un cu 1niirg3ritm". din pirug. T.y d n e semnul distlnctiv a l domnflor. sub$ire.uu g o q cu fir de aur". mai ales in vren mea lui Matei Basarab. * IDEM. p.. p. . formind bemi transversale. deoarece le g&im in imagine2 uriei tixgox~e$edin Bucuregti3.2tor apar des $11 costumul diu Tsra RomAneasc5.e l u n g a +. Ca si in imbr5c2mintea de ceremonie a domnitorilor qi a b o i e m . + ~ g i n t ruentionate frecvetlt ?in listele obiectetor de irnbsil-~~ S seralul al =I-lea. n -1fa~taQ. dintr-o fesZturY albg. brodate sau Empodobite cu dantelg. ~ e r t uapare h costumul Teodosiei de la l Humor. h e s t m u tip dc v e p i n t s-a liltsodus . I I tre tni. IDEM. u$. broclatg in talie g i in partea de jos cu motive geometrice ~i mgrgHritare. 307-309: .@E. fiind reprezentate i toate purtrekle funerare n sculptate sau T z portretele pictate din secolele XVII-XI~XTI.trei gortari cu mirgjritarc". VII. se purta prim 111 talie cn p a n . azi 3 portul popular sgsesc din diferitele zone alc Tramilvaniei. S o q r i asernZnZtoare de pir~zgsubfire.remcgS i I . dar E MoIdova dispar. .

. Un zitbun dc lzstra valora in prima jumgtate r aecolului rrl XVI-lea 100 de flodni &I. p. Blana din picioare dc 9 u w (pacea) era de calitate inferhxg. dr. 1926. 26. BARBUL. 4-9. pp. en bc. U~ i~ BCIIII. p 233).. 1 Foaia d+ mslrr. fiind cca mai ieftlnr. . 147-151. 5 D X ~ Q E I ~ C E A N c. 9-10. a ~ w sn t . fig. op. pp. dl.de m5rg5ritare4. Comtr- ' .

a doamna I u i Alenndru eel Bun partA IIU vZl albastm.. lung pin3 la rnijlocul spatelui. D. care se vede prea pnfin. p.era de borangic. de an tulpan dc o bmetr denumit5 . canotGf8sau maramgd La capete era irripodobit cu broderie . 507: . obiceiul fiind respectat cu strictep mai ales i Moldova. pe care-l cu~oa$ern In detaliu pe baza izvoarelor iconografice ~i a obiectelor pktrate.conci". 68. ~epreztntindprimirea moqtt!w Sf. uneori ro$u.Ffg. p.. este phlhria purtatg de doamne g i boiesoaice impreung cu invelitoarea capului. asemcnea $ergarelor cu care se ~rnpodohesc$5rgncile s sau tivit cu aur gi p r l e (fig. lnvclltoarea capului do311inei Aria (a) gl a RIsrici Yoithifa. in afar% rle s r t e . . mesalfd sau rnararna. Ferneile mgritate.h B M * .. VEUBSS.nu mesa1 care st cham5 cnnovE1 ca fluturi de am el cu m&rgiititare".basmale de v51 cu fluturiu. cr~ de bogate ornamente de perle p i pietre pretioase (pandelocuri). albnstn~ sau verdc'. obi~nuitalb. numindu-se mksal. . spre deosebire de fete. strstinut.detinal" sau . Doamnele din secolele XV-IWI peas pe cap n un v5l de rnztase. % plctura paraclhlui de la r n . Secolul al XV-lea. cu dungi I capete. asemenea WrgareTor @rZne+i2 de azi .lgitoate" etc. 69-71) Accst 6 1 . Peste cl e s k agezatg coroana. (fig. datnlqtc minWirii Snaplov .' i tuxo-persauk ($&In .teqtelnel" de origiue tutcs. (b). La Vorone? JI la Humor vlild doamnelm ssbe verde. 214-215. rogu..n4N. o p .I. IIr. Tala R O J U ~ W . in sau bumbac. .testlmal.sac. 68). la 51. cit. AceasG fnvelibare acoper5 tot pzrul. frnpletit TU diferlte moduri. au c a p 1 acoperit cu o ~Gfrasngde pin&. a de care sent prim@ in dseptul tin~plelorsau spre usechi lung! gMeli.maltram&" allturi de . la Sumvita. desp3rrit cu o chire l mijloc. Earnlate din llnti~oare aur. U . fntr-un!catastlh de ablecte din 1508 nparn temenul de . jupa* Z~ X Rada. Ioan cel Noa l S~~ceava.I.1565.R. flmbrdcrima~tb caNI~d.VXII. 4 Ra-.Un ultirn element atit de caracteristic costumului de curte dill secolele XV-XVII.1326. pp. l a $tergarul acoperg pgral.mah'ramad gi .

rn 5 cu fir. Asem5dtoare ?a ambele p r i sfnt iavelitoarea capului ~i pglkiile purtate de boieroaice. 42. cusut la capete. detaliu din pictura dc la Voronet. Un astfel de vgl ornat cu pietre scumpe ~i broderii.. care.31 Tars RomAneascZ.n 5 h P ?nseamn&gtergar. TermenuI este fotosit pi n bat&& $1 p e a h brtu. 248). .72). 69. qi sirbi.-$it de l3utari. tllahramg de d m 8 .. lorn. don: de o h ? : 12 nsrame cu s3rm2 b2trbEt~~tl". 168 I . acest dar se fgcea sirnbzta. Duminicg .p. h ~ . peste el se q a z 5 ptilkia cu NeANU.. fn Aaatejtw se citenxii maramele date in Jo1a Y a r e episropului +i cliacanuiul. in cadrul unei ceremonii speciaIe. p. mireasa purta de asemenea an v'il de rnEtase . pornea spre casa viitoarei m i r e . &. P h l . mhsame poaste (penh d i m ) . Aga cum descrie Del Chiaros. lbg: i0ltenifa. mick aplice de aur. sat111 C&seioarele. II. dstfel de splice tie difdiferiteforme de argint aurit s-au gkit In ~normintul+iei lui Petru echiopul de l mhktirea Galata. o centurg b5tut3 fu monede gi o pereche de pastofi de atlaz alb brodati CII fir g i perle prirnea in dar.fluhri"l. este acoperit cu un 6 1 alb. impletit in cozi. DEL CEIIARO. .. .*a% nilhame cu rngtase don5 n h m e de minB. op. cind logodnicul il incredinfa unei rude sau unui prieten. Termenul ate paatrat I limbs balgar. doamnele p o 6 coroana direct pe p5r sau pe o nepa de fir gi perle.+..de la viitoml sZu sat. este caracteristicg mai ales costumuIui dill Moldova . priekni qi slugi. M d . inaintea nuntii. 20 P Marama lung& fmbracfsd gitul qi umerii.m g h r a m 5 . uneori fiinil presgrat . cu ~ t a s e i fir. la ceremonia nuntii .3 tl. la Iyi $i In morm2ntui unei boieroaice din secolul al XVLI-lea de la mB a nbtlrea CiItAluiu. ffindsinotlimcabasma... dup3 datina mi.u n document din I609 sint bgirate . bmdat3. impreung cu un inel de prei. Desigur & ~i doamnele le foloseau la costumul obipuit. denmite p h i azi q t . logodnica. mnhrame de e l m . 61. qa cum se mi p&trau in secolul trecllt in mshrnul popular rnai ales 311 Argeg gi VPlcea. a p cum apare in costumul Ruxandrei de la Argg yi in bolnita Coziei (fig. rnvelitoarca capului Mariel Voichija. p. Fig.

'-4sre.l c f c .. i:~. pl. 38)..i f v a p e n i e . E. ca gi calota rotuna. album. f o e asemhZtm a un n n tmew" gi peste . .p h % n a . cu un v&l fin.Fig. : . kt.. m a o p h z i mi&". ' . . inctt par e f i tarbane turqti. de borangic. -2 de dm5 degete. pe cpitrahilul dhruit b k r i c i i de le Stgtqti..-asparent. ~ 4 . a l h .terii italiene . a C ~ I l d b nsjv6imi. fig. . care stringe p5ru11. cap pmfi bp -x2t 8e barnbac foartc athe.iar in Tara Rorngneasc5 in bolnita Ristritei (fig. p. pia& grclasg. cunoacute 1 xbloarile votive: . .. d .".* . dctaliu de picturh de l a PAtriuti a) ~i HIrllu b.le apar in portmtele jupani:o Tr moldovence 7i se mai pktreaz5i in pictura bisericilor IS&line$i. la StZneqtie (fig. Imbr&catZ. 127. p. format5 dintr-o $ & r f i&. Slma sotia lui T = c c a . - . f emeile m b l 5 cu bnmbi mari de arght &im5 deasupra atecf~ilorgi cu u marc mlac de pitlz5 de i pe cap. L 69 . I. un postav --. Humor:' (fig.e?a. care era fZcicut5 dintr-un material rigid. C&luiu5(fig 75 b) pi pe ferec5tura f i e : - + de la Stllnegti gi a1 doamnei Kuxandxa de I Argq.L\~scu. l . 11. intocmai ca t 'nimpul n I=.% ---- ' 'dm Sewberie rn portretele jupaueslor . Fie c3 este mrba dc o confuzie. care Ie stan foarte bine . strins ia cute mgrunte. p 515.. 73-74). Powtraib de Sfipresti. Petre CwceE. uneori brodat ca fir. Forrrta z e o r pZl2rii este remarcat: de unii &Istori care trec prin Tara RomAneasc5 G ' 3Ioldova la sfiqitul secolului a1 XVI-lea2. cuta6. -:is I'u~uchie cl Tuaasylvanis. fie c5 a -: *a partat5 de acestra.:pI ? anni ciur. 761. ceea ce intereseazi 3ns: b descricre este similitr~dlneacu celr. Dolheqti. in loc.(?i) g!tesc qi capul densupra c h i a aqazl o roat3 mare facut$. up. 130: . vol. m i n t e g t e cu unele rletalii 4 o pZl&tie similnrti. scrobitz.P o ~ ~ r q u e v n m . p.. 75 a) C-YcvI + imanele de la Ostrov. ) '"nrnrile mari. P5lEiriiIe de acest tip sht e hS -ttate uneori p t e o repa de perle. PASC~'. pc care h s 5 o atribuie tighcilor. poartg n pnlztie similar&... 80.. .din benzi de pkzit. gi care-1 impdobesc deasapra dup& t a r e s lor : S~CDLE=:.. descriind costumul din Moldova.". 33-40. rnvelitoarea cnpu lul bfariei Voichita. 70. indoite m a pcate olta (infelul i care neffrrstoriiQi fac panglicile lor sul). Cele din secolele XTT-XVI sint caracterizate pr intr-o r a q i n e lat5 5i dreaptii.

2R2. 18. jupanifele qi doam1~el.uno dintre femei poarta 0 pgmie sinail& SIN BID RICH. 0 scufie Piltreagg de fig. IDEM. ilstfel de rnarame 5-au @it in morminltele de l C5tgluia ~i Dragomirua.~late 111 urnzr.IDEXI. pp.I. p.scdir aurit. 4).. .. bl portrea tele murale gi miniatnrile din secolul a1 XVII-lea. n p. fn Moldova c a ~i $n Tarn Rona5neascg. care.Moda acestor pglgrii. 39. git. aseriletlea costunmlui FrFLt~cscactual.PZml era prim. imbr5cind pe . Sebevului ~i Tirnavelor. caracteriqticg costumului dill vremea Renagterii.77). cu capetcle incruci.p.scufk cu m5rga<ritnre". f n afar5 de aceste pzlsrii. AII Deubscha AMn/flrri.smrfii de a mgrggritare" ~i .tim. 11. basnialele . f n izvoare sint enumerate . itltrc obiectele duatntrei Zamflra. Sntre Fam~rilcv%drdnTeiIui F l t r q c u cel Bun. " N ~ ~ ~ L B S C UBistrim din Sch'. a fntr-un ta%Iou de w e Van der Weyden. l rindul lor. fzceau parte din costumul de ceremonjr . cu o retea de perlc legate cu fir.scufii auritetfa. . introdud in Tjrile Romine priiz negustori. sau strins dc o scufie fin& de mstasc. .binareu L)om~z4Ezsk. rvezenthd ?lm. aya cum apar in unele tablouri votive. puteau fi bodate cu fir ~i perle.2'. Marla Magdalsi~apoartg cmtumul epocii. se reggse$e pin: azi in costumul prprpuIar nnele zone din sud1. sub pglgrje sau caroang. S3.1 gitul.e purtn~i rnara~rld qi simpl5. i ~ " 170 1 .. la Schei i Brarjovuluil (fig. 71. pl. Invelitoarea capului doarnnsi Elena Rare$ Detalin d e picturn de la &Ioldovitn. Uneori. care lass 211 transparent8 s5 se vad5 p5rul gi salbele de mgrggritare de la. p. brodat cu fir aurit. 28-29. aceste v3luri erau tivite dc-a lunguE unej siqguse laturi cu un galon ingust de un centimetru. lung5. TmpreunZ cu caftanul de brocart . care. kstemelele ~iscufiile. in Gerrnania yi Tgrile de Josa. l r ~ A S S . Alb Nts&rlrirrdisck Malerus. I ? ! . f n v i a p de toate zileIe se folosesc rGfmmele. ca o pslritie identicti cu ma care apare I tablourile votive din pictura romaueasciL (Los f i ~ m i t i f sfsza~apeds. fnb-un alt tablou de Van d a Weyden.Fig. in in zotla Sibiului. doanznele gi boieroaiccle poartg v5luri foarte fine.11Tra~lsilvaniei.

qmtelui. 43. . 1 -3.S. -. -3 A .= . prim5 pe sub --. la anul 1575. formind o ornanlenta$ie in jurul frun$ii. NIcoLEScu. incadrhci figura doam~lelor domni$elor. Un a l t tip de bone%. f rest este A_-= u i cu a 5. s-au g5sit in morrninbl Mariei.5 : e nnor astfctl . d#. *>+E t : o dantelEi de fir. @ . . fngropat-5 la PuCsa2.?lice filiganate de aur. f3cute de VI.. Zirra in vederea g k i t citeva fragmente intacte dln rochln de rnstase. f n tezaurul de la Cavej st: p$istreazg fragmentwr un fmntar din fir - ' X K +-&. . +s z c. Bemi de fir fmpletit cu mgtase sint dispwe peste inngditnrile ~ ---.i la -. cu motive floi . c i it .--=-..fqitul secolului a1 XV-lea s-a pgstrat la futna. roqie. desmperit cu ocazia cercethilor 1 ~OG. lucrate in Italia sau bro: .. . fragmentele unui v41 care attrna fT-I-! . . gssitg in morrn~ntulMariei. In lot. de la Galatas. ciocgnite . p' ? ~ ~ ~ . din catifea bro~at5 fir. erau cusute pe areast5 broboads pretioasg.c E pzrle.I de catifea auiitii. op. fig.. asernenea celor bizantine. 129.. Wumeroase aplice it1 form5 de . 41.'2 i~ 5n5 de aur . Podoabele doamnei Ruxandra.. n ' ' m % n I doamei Maria.--Z. 121. 83. . din trei buczti.Llapare in portretul CZGlinei.. lucratl cu acul.. t i t . h t a r e l e de mgtase" care prindeau4 podoabe grele de argint aurit sau F$1 . fmpreun8 cu sate de T-5 . k t r e ubiectele doamnei ZamfIra. de pe vzlul brodat de C X C V I I le. cerceii yi o br5px5. Are fundul rotund. Capetele brodate cu fir. in mor-rr-=:e C ? m q t i . Izvoarele amintesc de Z--elez de .e m i broboade de catifea subtire.?--i *t. so$ia lui Preda Buzescu.Fig. care sfnt identice cu cele aflate la Putrla. soT L -=: PC.. t e spate.de podoabe s-au gkit la Suceava. croit5 dupg sistemul scufiilor purtate de copii. Doamnele mai purtau daiztele scumpc de fir. 9. s --. 72. Tn mormintul doamnei Maria Rare?.Schiopul. p. &it. Dctaliu de picturg din bolnifa Coziei.! Stefan cel Mare1.* a goass. p.

.

50 de ace rle aFgint h b r h t e cu pietre yi cu m&g&ltarc p e n h basmale femeiqti. C ~ l e mai bogate. reiese c3 se purtau l m a a vrerne invelitoarefe de pin22 san bomtele albe . Din relatama acestui cZlgtor. a l e sint de catifea ro. 4-5 qi H): . de catifefca roqie cu samur. de argint aurit qi rozete.5. p. stilt purtnte de daarnne ~i boieroaice. cosute cu perle. fornind uri colac in virful capului. care au la mijloc pietre. 161. fi~velitoareledin pinz5 sublire le putem reconstitui cC dupg cea $sit& in mormi~ztnlde la Dragomima.ssemenea celor bgrbztegti. iar altele i ~ ini CXCIX-a. gi calpacelc de catifea rogie cu samur. fiind asem$natoare celor pe care le rnai fofosesc gi azi $irZncile skoaice pentru fixarca maramei. b. Cea rnai bogat5 dextiere despre irnbr5chninka capului i secolul a1 XVII-lea a n IgsaE-o Paul de AlepB. qkrgare all=. Calapacele PmblZ~iite..ie. velesc pgrul cu catifea rogic.Pmplttit. aviild urreori Ink-o pazte.faXoldora. demiind r n s t u m ~ ~ l rlrmlnnei Rcaterina. cumanele de awmenea parti calpace de mtifea EU samw. . remarc% cxcv111 Paul de Alep. 307. vglurile sau marsmele gi ~tergarelese prindeau pe p5r cu ace de aur cu capetele incrustate cu msrggritare qi pietre pretioasel. hlhinit cu sarnus" (IDEM. sntia lui Vasile L I I ~ Ula receptie. adaugg la ~tergasele albe podoabe de mjrggritare. iar i '$dm R o m G n ~ ~ cazaci. c3 avea crpul acoperit cu un calpac dc catifes rogie. Dantelele . Se pot wdea infiptte in rnargirrea p5lZriei Teodosiei de la Humor. rogie PAUL DB AtEP (pp. Portretele ruurale +i broderiile din secolul a1 XVIX-lea. peste p h l implet it. s p e . adaugg un plus de arniifiunte pentru cunoayterea unor detnlii. la care cele avr~te n gl 1.1 adang5 oma- mente dc 1n3+~5ritnre. cu matginea imbl3nit5. f n dreptul tlmplelor atirnau lgtiti$oare cu acelea~irozete. p. ca 1 2 VEuess VIE.

53.-i .r-ene. p b t r a t azi Z~ . in BCFAf. a adoptat costumul doamnea care :=llXo.. 1- := ErbaTi. poart5 acelqi tip de calpac" ccnracteristic mai ales gotic5 ir:-:gr..--- iar de o parte g i de alta a timplelor stre doi trandafjri. folosit mai rar in Tara RomGneasc&.--. sub inSluei~$a modei . -:.-. Pglgriile domnifelor sint identice cu a lni Duca ~i a fiului sgu.+Alui Vnsile liu~~tr. Itare gi pietre prelioase.=-! -.'_=hire a celor doi trandafiri pe care fi poart5 la timples..e. p. L i 3omineascg i secolul a1 XVTI-lea sint reprezentate tot cu coroank n - = I=+. . .fie. = . fig. . . iar mama lor coroan5. Zoe.. j5 biserica Golieil.lui . Anastasia. 5:. fig. fiicele lui Constantin a . fn tablml votiv de S Doice$i4 gi Mogqaia6.CCiI II a i . $ 1 . doamna Tu. sotia cc :. 4. . pp. cu sin=. ? 41. p a r t 5 calpac mare. ale sale. impodobitg pe toat$ cnlota cu rozete din perk 5 ---=. Porftetels doawnelor. Nicolae Domnesc din Iavi. fig. .-= . zugGivitx E pridl-ornl rnaqtirii Cetiipia..--z. X T I I .: :~t-i. 38.. s o ~ i a An.----ni~anu poart5 toate calpace. frumoasa sofiie a lui Duca vodg. !i~.hi. 37. 49 -53. i-a wnzat Tudosczi. un surguci de pene de strut san egret%. 1915. aga cum apare in tab10111 -. f = +. In portretul brodat de l Trci Ierarhi. de o form&deosebitZ fat& de cea r :=. Ecaterina.L2 ~ z d o p515rie de acest gen.-. cu n = ~ Z F lat5 de blani ~i calota de catifea rogie. k P_r'rcirle lui Corntantiff B d n m v c ~ n r ale familicd sale.XE de la Trei Ierarhi.-r% s tin tabloul votiv diu biserica S . prins cu o agraf5 bgtut5 cu . purtiild aceeaai palgrip gi rozete In tEmple. 36. din Moldova. . 7 .:-.I. Doamnele din . . cu cele pa.

PI) Negoslava. Nroor~seu. IOROA. de tipul . pp. Aceeagi g5tealZ a capulni o au ~i jupasiplee. pentru n argta d sint Pnc5 i qteptarea mgrit@ului"". care fi vind lapte. 1 RARBUL. 88.purtn pe cap cununi de flori. 96. Tinerele fete . reaIizat de un sas spre sfiqitul veacului a1 XVZI-lea sau l a inceputul celui urmgtor . descriind o nuntg. p. Fourquevaux. p. i IQC. cu o m i d cunung sau o diadems l atg. dl. coroane de tiaichen lucitoare gi de bronz galbeS4. . ntr-un desen mlorat. strglucind de perle gi pietre pretioxw.. 29-32: p. Cuiluna de flori n sau de metal pretios este P genere seinnul distinctiv a1 fetelor pe care-1 subliniax5 n Paul de Alep.fetele p a r t 5 in p5r afar5 de roze nrbificiale f3ctttc de venef ieni i de nem$i.1 jupnni$elnr. 38.dea purta pe cap cununi de flori impletite ~i ierburi ararnate". ca B 1 BARBUL. 128. PfilRrlIle purtale Rmn8neascA.. de care sint prime I n drcptul t h p l c lor-pendelocuri lanturi de aur. 3-4. de sub cam apnr $raprile de perlcl. Acte ~i fragwalete. Costurn romdsdfti. Paul de Alep n aminte~te acelagi obicei a1 fetelor . 75. impletit h cozi care cad pe spate. i~~ fn 1 - Un us1 snbtire.. P'este p5ml desp5rtit cu o &are la mijloc. n 8 p. tit. poaxtj cap111 go1 . 59. la fel de bogat lucrate -. detaliu de plctura de I. p. PAUL DE ALEP.. iasornic.78). 126. admirf~ldfmmusetea fetelor de @rani din Moldova. fiicele lui 9tefan au o crril~mg1atH de aur (sterna). h seeolul a1XVI-lea: a) Sima Buzescu..Fig.domni$e sau jupanip . remarc5 obieeiul dc a . o$.stemei" bizantine (fig. acopA c a p 1 ~i gTk1..a m$n$slirea Cfiluiu. dupg care mireasa ptrne pe cap o cirp8 nlbz. . qp. fig.. prepelite qi 0115. detaliu de p i ~ f x r l d huInitaBistritei. lalele.care p a r t 5 p?tml i cozi legate spre spate6 gi o panglic5 r q i e pe cap. apare imaginea unei tinere orZqence din Bucure~ti. cif. 27.

tu vizita la flag& ..= fgrii (Maramure.=! -h!icg a int7elitoarei cnpului la fell~eile mzritate ..S I T .$ . 31 icoana de la Ostrov..?rinzulai..Tara Oagului.:xmmpe -A - A A ' -- 7~ 7. .lca.l e a brful se purkn gi In costu~nulferneilar peste rochie. sernnul femeii maritate fn . f-*3-r-L z - .--:c .I terneie m5ritatZ1. fZIces o viziti nagilor2.. sint amintite ds z -. Pal&ria Yifaiel ~i a tiicel ei.ZL xcoleie XV-XVII cingiltorile metalice sin* fnlocuite cu brPie1e - . -. din. care ti11 hangerul ~isabin (portretul lui Ieremia Movilg). Toate acestc obiceiuri. ax-eau n m i d tea& pentnr cutit1. legat ?in.. T?-Iez. . n .in:orat5 viu. DetaEiu din picture bisericil din Stinesti (jud Ttlceo). descrise de Paul de . in contrast cu culoarea anteriuluia..aga cum cra i costun~ulboien L. = ~ - -..Fig. ntirnmte" ( i b i e . lani dupxnuntj...j.urn briu de mitase rogie" . 76. este introdus in se. Existau $i briie de femeie care prindeau -1 . -- --.-.._: -.sofia are feta descoperitk qi pmtru fnttla = T . cu capetele 11tngi atirnfnd . -.. s s m n l ftmeii d i t a t e i ValahiaM..de briie.. purtindu-se cin-r. ?.: . ilmnoclat Ia fafg.-. -L --. de m3orientale.r. f n docurnente.7 e?!. 43... nod.?. 307-309: . . Prima jumatate a secolului a1 ILT1.Ceie d r i h te $i a + cnpul a do= zi Y . supravietniesc ~i azi in mediul sgtesc.5 . in 1 1-: .-. 1 . era purtat pentru prima datii cle t2n5~traciis?Ltitoritgluni.. In'gnra Rornineasch briul lat. .. metalicc. f n Moldova brful este folosit mai tirziu. in secolul a XVIL-lea.: 3 n5nBstiren Dragomirna. bolnita Coziei. =-& alb&.x?.adus5 in j m l b5rbiei gi legat5 l spate in 2 cozi langi. Nordd MoIdovei) unde tradi$im s-a :. legate de .-je..: : ' -: 3 - - pp. f n portretele de la Arge. 1 . Testernelul pe cap.. dup5 nunt5.--a .?-7:zc~. Z:::L:O..

.

.

.

.

38. Diadernele purtate de tinerele domnite g i jupanile dinsecolulal XV-lea l Moldova.Fig. n .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->