Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχέδιο Μαθήματος
Α. Σ. Σκούρας, Σύμβουλος Π.Ι.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η έννοια της εξίσωσης»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δύο διδακτικές ώρες
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα πρέπει:
• Να κατανοήσουν την έννοια της εξίσωσης
• Να ελέγχουν αν κάποιος αριθμός είναι λύση της εξίσωσης
• Να λύνουν με τη βοήθεια του ορισμού των πράξεων εξισώσεις της μoρφής:
χ – α = β, α – χ = β, α . χ = β, α : χ = β, χ : α = β
Κατά την ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας ο καθηγητής έχει μια ευρεία
επιλογή διδακτικών στρατηγικών με χρήση των οποίων θα οδηγηθεί η τάξη στην
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Σε κάθε περίπτωση ο δάσκαλος είναι
«υπεύθυνος» για την εγκαθίδρυση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα
παροτρύνει τους μαθητές σε ενεργητική και ερευνητική συμπεριφορά.
Η ανάπτυξη αυτής της ενότητας θα γίνει βάσει ενός σχεδίου που αποβλέπει
στην ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος και αναλύεται όπως παρακάτω:

1.Διδακτικοί Στόχοι
Το γεγονός ότι αναμένουμε από τους μαθητές μετά το πέρας μιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας να εμφανίζουν μια κάποια συμπεριφορά η οποία να είναι σε ένα βαθμό
«αντικειμενικότητας» παρατηρήσιμη, μετρήσιμη και επαληθεύσιμη, επιβάλλει και
ανάλογη διατύπωση των στόχων. Μια τέτοια συγκεκριμένη διατύπωση αφενός μεν
ιχνηλατεί συγκεκριμένα βήματα κατά την διαδικασία της διδασκαλίας, αφετέρου δε
συμβάλλει και στη διαμόρφωση των ερωτήσεων στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν
οι μαθητές στη φάση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μάθησης. Έτσι, ο
στόχος: «οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της εξίσωσης» μπορεί να αναλυθεί ως
εξής:
Οι μαθητές θα πρέπει:
1. Να χρησιμοποιούν γράμματα για να αναπαριστούν αριθμούς.
2. Να γράφουν και να υπολογίζουν αλγεβρικές εκφράσεις.
3. Να εκφράζουν με συμβολικό τρόπο μια περιγραφή με λέξεις.
4. Να εκφράζουν με συμβολικό τρόπο ότι δύο ποσότητες είναι ίσες.

2. Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή για το περιεχόμενο
της ενότητας
Στη φάση αυτή ο καθηγητής παρουσιάζει - με έναν «λανθάνοντα» τρόπο - την νέα
έννοια ή στρατηγική, εξηγεί, απευθύνει κατάλληλες ερωτήσεις και ελέγχει για
κατανόηση τους μαθητές του. Ενδεικτικά μπορούν να συμπεριληφθούν στη αρχική
συζήτηση - διάλογο θέματα όπως τα παρακάτω :

Να αφήνει περιθώρια για έρευνα και αυτενέργεια. Το πρόβλημα από το οποίο προκύπτει η δραστηριότητα πρέπει να είναι πλούσιο σε εμπλεκόμενες έννοιες και να είναι αρκετά σημαντικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία μιας δραστηριότητας που βοηθούν στη σωστή επιλογή ({8}). Να μην επιτρέπει άμεση προσέγγιση σε μια και μοναδική λύση. αριθμητικό . δεν παρεμβαίνει στο μαθηματικό επίπεδο. καταλήγουν σε εικασίες. Υπάρχουν συμβάσεις ή περιορισμοί όταν χρησιμοποιούμε γράμματα για να αναπαραστήσουμε αριθμούς στα Μαθηματικά. στάσεις και αντιλήψεις που θα προωθούν την ενεργητική μάθηση. Και τούτο διότι πέραν του μαθηματικού περιεχομένου θα πρέπει να αναπτύσσει στο μαθητή τάσεις. Η εργασία του προβλήματος να μπορεί να γίνει (όπου αυτό είναι δυνατό) σε δύο τουλάχιστον πλαίσια (π. διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους. . προτείνουν λύσεις. δεν θα πρέπει να δίδει ενδείξεις στους σπουδαστές για την εγκυρότητα των όποιων συμπερασμάτων στα οποία αυτοί οδηγούνται. αλλά όχι δύσκολο. Ποιες πράξεις θεωρούνται αντίστροφες. σημειώνοντας και τους στόχους οι οποίοι «υπηρετούνται» μέσα από αυτές. η επεξεργασία των οποίων θα φέρει κοντά στη νέα γνώση τον μαθητή. Πώς υπολογίζουμε μια έκφραση που περιέχει γράμματα και αριθμούς (αλγεβρική έκφραση). 3. Έτσι. οι μαθητές εργαζόμενοι είτε μόνοι τους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης.χ.• • • • • Στα Μαθηματικά χρησιμοποιούμε γράμματα για να αναπαριστούμε αριθμούς. Ως προς το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης μιας δραστηριότητας μπορούμε να διακρίνουμε δύο κύριες φάσεις ({2}): Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης η οποία χαρακτηρίζεται ως εξερευνητική. είτε σε μικρές ομάδες. Δραστηριότητες για την ανάδειξη της νέας γνώσης Η επιλογή των κατάλληλων «εισαγωγικών δραστηριοτήτων». Δραστηριότητα 1η Ο παρακάτω πίνακας αναπαριστά τη σχέση μεταξύ των ηλικιών του Κώστα και της αδελφής του Σοφίας. μια δραστηριότητα θα πρέπει: • • • • • • Να είναι κατανοητή από όλους τους μαθητές και να μην επιτρέπει παρανοήσεις και υπονοούμενα. Για την συγκεκριμένη ενότητα προτείνουμε τις παρακάτω τέσσερις «εισαγωγικές δραστηριότητες». ώστε ο μαθητής να μπορεί να ανταπεξέλθει. προτρέποντας τους μαθητές και τις ομάδες σε νοητικό ανταγωνισμό. Να ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και την ομαδική εργασία. Το αξιοσημείωτο σε αυτή τη φάση είναι ότι ο δάσκαλος αφού παρουσιάσει τη δραστηριότητα. μεταξύ των οποίων ο μαθητής θα μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις. Για παράδειγμα. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε κανονικότητες (patterns) που παρατηρούμε γύρω μας. ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας συλλογικής συζήτησης για τις λύσεις που προτείνονται.γραφικό). δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.

Σημείωση: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διάφορα μοντέλα «ισορροπίας» για να φτάσουν στην απάντηση.3.Ηλικία Κώστα 3 Ηλικία Σοφίας 10 13 11 Ν 1.11.6. στη συνέχεια μεταξύ γραμμάτων και να συνδέσει δύο καταστάσεις (λεκτική και συμβολική). Δραστηριότητα 3η Οι δύο πλευρές μιας ζυγαριάς ισορροπούν. 3. Να εκφράσετε με συμβολικό τρόπο τη σχέση μεταξύ της ηλικίας του Κώστα και της Σοφίας Σημείωση: Η συμπλήρωση του πίνακα δίδει την ευκαιρία στον μαθητή να αναγνωρίσει σχέσεις πρώτα μεταξύ αριθμών. Αν το βάρος κάθε κύβου είναι 50 γραμμάρια. Γράψτε τη σχέση μεταξύ της ηλικίας του Κώστα και της Σοφίας με λέξεις. Δραστηριότητα 2η Δώστε με έναν τύπο την περίμετρο του σχήματος x y x 3 4 y Σημείωση: Εδώ οι μαθητές καλούνται να «διαχειριστούν» γράμματα και αριθμούς που βρίσκονται στην ίδια παράσταση. . Στη μία πλευρά είναι τοποθετημένοι 5 βόλοι και στην άλλη ένας βόλος και δύο κύβοι. Δραστηριότητα 4η 1.5. Συμπληρώστε τον πίνακα 2.4. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντικαθιστώντας τον άγνωστο χ με τους αριθμούς 1. . πόσο ζυγίζει κάθε βόλος. Εξηγήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας εικόνες και λέξεις και στη συνέχεια τις αντίστοιχες συμβολικές εκφράσεις.

να δημιουργηθούν κίνητρα μάθησης. ο τρόπος επίλυσης μιας εξίσωσης. Ενώ από την τέταρτη δραστηριότητα μπορεί να προκύψει η έννοια της λύσης. Εξίσωση Αριθμοί που την επαληθεύουν Αριθμοί που δεν την επαληθεύουν χ–4=1 5–χ=4 2χ = 8 6 =2 x x =3 2 Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή δίδει τη δυνατότητα στους μαθητές την λύση μιας εξίσωσης που βρίσκουν με δοκιμές να την υπολογίζουν και με διαφορετικό τρόπο (με τη βοήθεια του ορισμού των πράξεων). η παρουσίαση βήμα με βήμα μιας διαδικασίας. τα συμπεράσματα θα πρέπει να μετατραπούν σε μαθηματικά αποτελέσματα. ο βαθμός τυποποίησης των οποίων εξαρτάται από την τάξη και τη βαθμίδα εκπαίδευσης. να αναπτυχθεί μια συλλογική συζήτηση και να προκύψουν τα πρώτα συμπεράσματα.να αναδείξει τις μαθηματικές έννοιες στην επιθυμητή έκταση. η μαθηματικοποίηση πραγματικών καταστάσεων. είναι δυνατόν να ανακληθούν προϋπάρχουσες αλλά και προαπαιτούμενες γνώσεις. αποτελούν μεταξύ άλλων ικανότητες που προοδευτικά οι μαθητές μέσα από τη μαθηματική εκπαίδευση οικοδομούν. 4. Εδώ ακριβώς ο ρόλοs του δασκάλου είναι σημαντικός αφού με ευθύνη του θα πρέπει να «θεσμοθετηθούν» τα αποτελέσματα του διαλόγου. Μεθοδολογική και λειτουργική χρήση της νέας γνώσης H ακριβής και προσεκτική διατύπωση εννοιών. Διατύπωση πρώτων συμπερασμάτων και σταδιακή μορφοποίηση αυτών Είναι γνωστό ότι μια «εισαγωγική δραστηριότητα» δεν είναι πάντα ικανή ίσως τις περισσότερες φορές . Έτσι. Τέτοιες ισότητες τις λέμε «εξισώσεις». μέσα από την επεξεργασία μιας «εισαγωγικής δραστηριότητας». 5. αλλά (ενδεχομένως) και πόσοι αριθμοί επαληθεύουν μια εξίσωση. Όμως.2. Με τη βοήθεια του ορισμού των πράξεων. ενώ για να λύσουμε ένα πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ισότητα με γράμματα και αριθμούς. Και η υποδειγματική . Στη συνέχεια. η αιτιολόγηση της πορείας επίλυσης ενός προβλήματος με τον αναλογούντα σε κάθε τάξη και βαθμίδα βαθμό «τυποποίησης». ως συμπέρασμα από την επεξεργασία των τριών πρώτων δραστηριοτήτων μπορεί να αναφερθεί ότι: «Παρατηρούμε ότι μπορούμε να διατυπώνουμε μια πρόταση με τη βοήθεια αριθμών και γραμμάτων. πώς μπορούμε να φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα.

Δηλαδή: 3χ +χ=20 4χ=20 20 χ= 4 χ=5 Το μήκος ΑΜ λοιπόν πρέπει να είναι 5 Γράφουμε το συμπέρασμα με λέξεις. Αξιολόγηση του μαθητή . έτσι ώστε το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου τμήματος να είναι το μισό το εμβαδού του ορθογωνίου ΑΒΓΔ. 2 Το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ σε cm2 είναι ίσο με 5.8 δηλαδή 40. αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποιές μονάδες χρησιμοποιούμε. Μ Δ Α 3 cm 5 cm Ε Γ 8 cm Ζ Β ΛΥΣΗ Συμβολίζουμε με χ το μήκος ΑΜ σε cm. Το γραμμοσκιασμένο τμήμα αποτελείται από το ορθογώνιο ΑΜΕΖ και από το τρίγωνο ΒΕΖ.επίλυση ενός προβλήματος με την καθοδήγηση του καθηγητή συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα επισημαίνουμε την σημασία του γράμματος που επιλέξαμε για να συμβολίσουμε τον άγνωστο αριθμό. 1 Πρέπει λοιπόν να έχουμε: 3χ +χ= .40 Καταστρώνουμε στη συνέχεια την 2 εξίσωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ({6}) το παρακάτω λυμένο θέμα: ΘΕΜΑ Στο παρακάτω σχήμα να υπολογισθεί το μήκος ΑΜ. Το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΜΕΖ σε cm2 είναι 3. cm. Το εμβαδόν του τριγώνου ΒΕΖ σε cm2 1 είναι ίσο με . 5.χ δηλαδή 3χ.2 x δηλαδή χ. Δεν γράφουμε τις μονάδες στις εξισώσεις.

Περιεχόμενο Β. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις αναπαριστά την προηγούμενη διαδικασία. εκτός από τον έλεγχο της κατανόησης των «γνωστικών στοιχείων». 6N. 6Ν – 7 = 41 β.διαδικασίες (π. στο τέλος της διδασκαλίας. . Μια τάξη άρχισε με 30 μαθητές. 6Ν + 7 = 41 δ. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η απαίτηση εκτείνεται από την απλή «γνωστική ετοιμότητα» του μαθητή μέχρι την ικανότητά του για μεταφορά και διαχείριση γνώσης και δεξιοτήτων σε νέες (μη οικείες) καταστάσεις. ΘΕΜΑ 20: Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση: χ+4=30 α.Μέσω της διδασκαλίας των Μαθηματικών αναμένουμε από τους μαθητές να αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων και ικανοτήτων. θα προτείνουμε στους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα εξής θέματα. 6(Ν + 7) = 41 γ. 6N+7}. Καταστάσεις που αναμένεται να είναι ικανοί οι μαθητές να αντιμετωπίσουν Έτσι. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η αξιολόγηση του μαθητή «υφαίνεται» γύρω από τις εξής τρεις διαστάσεις (που συνδέονται στενά μεταξύ τους): Α. Έκφραση της ισότητας δύο ποσοτήτων με εξίσωση. Με βάση τα παραπάνω. Διαδικασίες σκέψης – δεξιότητες Γ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο τρόπος που τίθεται ένα πρόβλημα καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τόσο τη δυσκολία του. Στη συνέχεια γράφτηκαν άλλοι 4 μαθητές. όσο και το ενδιαφέρον των μαθητών για να το αντιμετωπίσουν. α. θα πρέπει οι μαθητές να ελέγχονται για την κατανόηση τους και σε στόχους . ΘΕΜΑ 1ο: Ν είναι ένας αριθμός. επικοινωνία).χ. Πόσους μαθητές έχει τώρα η τάξη. το αποτέλεσμα είναι 42. Όταν ο Ν πολλαπλασιασθεί με 6 και μετά προστεθεί ο 7. 6Ν . 7 = 41 Σημείωση: Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν την αναπαράσταση σε συμβολικό επίπεδο μιας προβληματικής κατάστασης που δίδεται σε λεκτική περιγραφή. αναπαράσταση. περιγράφοντας ταυτόχρονα και τις «απαιτήσεις» κάθε θέματος. Η λύση του προβλήματος απαιτεί : • • • Αναπαράσταση των άγνωστων ποσοτήτων {N. Αναγνώριση σχέσεων μεταξύ ποσοτήτων. ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά ένα θέμα.

Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να κάνει αυτή τη διαδρομή. γ.με κάποιο σχέδιο . . 4αβ Δ. 8αβ Σημείωση: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εργασθούν τόσο σε αριθμητικόαλγεβρικό πλαίσιο όσο και σε γραφικό. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις παριστάνει το νέο εμβαδόν. 3αβ Γ. Να βρείτε την περίμετρο του πέμπτου σχήματος . 3. πόσα βιβλία είχε αρχικά. 2αβ B. Η Άννα με το ποδήλατο έκανε 30 χιλιόμετρα με ταχύτητα 4 μίλια την ώρα. Σημείωση: Και τα τέσσερα προβλήματα έχουν τα ίδια αριθμητικά δεδομένα.τα παρακάτω σχήματα έχουν πλευρά ίση με 1cm. Πόσα χρήματα έχει τώρα. Ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίσει ποιο από αυτά μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση: χ+4=30 ΘΕΜΑ 3ο: Διατυπώστε ένα πρόβλημα. Στη συνέχεια του έδωσε η μητέρα του 4 ευρώ. 1. 2. Σημείωση: Εδώ οι μαθητές θα πρέπει να κατασκευάσουν ένα πρόβλημα του οποίου συμβολική διατύπωση αποτελεί η δοθείσα εξίσωση. ΘΕΜΑ 4ο: Ο σκηνοθέτης ενός θεατρικού έργου σχεδιάζει να αυξήσει το εμβαδόν της σκηνής διπλασιάζοντας τις διαστάσεις της που είναι α. Ποια είναι η σειρά του σχήματος του οποίου η περίμετρός του είναι 128 cm. ΘΕΜΑ 5ο: Τα τετράγωνα που αποτελούν τους «δομικούς λίθους» με τους οποίους κατασκευάζουμε . Αν τώρα έχει 30 βιβλία στη συλλογή του. Ο Δημήτρης είχε 30 ευρώ. η απάντηση στο οποίο είναι η λύση της εξίσωσης 7(χ + 6) =41. Να γράψετε έναν τύπο με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την περίμετρο κάθε σχήματος.β. δ . Εξηγήστε πώς φτάσατε στην απάντησή σας. β. Α. Ο Γιώργος πρόσθεσε 4 ακόμα βιβλία στη συλλογή του.

American Association for Advancement of Science (2000). Arsac. 5.D. Handbook of research in mathematics teaching and learning.053 ευρώ το λεπτό από κει και πέρα. Για κάθε μία από τις παραπάνω τηλεφωνικές εταιρείες να εκφράσετε το κόστος μια συνομιλίας με τη βοήθεια του χ. NATHAN. 3. Hiebert. Balacheff.. 2. και 0. & Carpenter. Εταιρεία 1: 0.N. Grouws (Ed.J.I. Mante.S. . O.A. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. M..(1992).).038 ευρώ το λεπτό από κει και πέρα. A. Εταιρεία 4: 0. Για κάθε εταιρεία να υπολογίσετε το κόστος μιας συνομιλίας που διαρκεί: α. Collection Transmath.045 ευρώ το λεπτό από κει και πέρα. 30 δευτερολέπτων. μετά 0. Μια συνομιλία διαρκεί χ λεπτά πέραν του αρχικού χρόνου. 15 λεπτών. Educational Studies in Mathematics.118 ευρώ για τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα συνομιλίας. ΘΕΜΑ 6.E. De Lange (1999). 65-97. Edition 2001. Programme 1997. In D. Science and Problem Solving Knowledge and Skills.C. (2003) The P. β.115 ευρώ για τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα συνομιλίας. γ. New York. Framework for Classroom Assessment in Mathematics. Στην τρίτη ερώτηση θα κάνουν εφαρμογή του τύπου που βρήκαν. A benchmark-based evaluation. και στη συνέχεια να το επεκτείνουν (γενίκευση του κανόνα). 529.G. MATH 5e. Εταιρεία 3:0. “Teacher’s role and reproducibility of didactical situations’’. 23. 3 λεπτών. Learning and Teaching with Understanding..Σημείωση: στις δύο πρώτες ερωτήσεις οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ένα πρότυπο αναλύοντας τον τρόπο με βάση τον οποίο οι τέσσερις πρώτες φιγούρες δημιουργούνται. Kluwer Academic Publisher. 2.113 ευρώ για τα πρώτα 39 δευτερόλεπτα συνομιλίας και 0. Οι παρακάτω χρεώσεις αφορούν μια υπεραστική κλήση από σταθερό τηλέφωνο συμπεριλαμβανομένου και του παγίου. Freudenthal Institute & National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science 4.115 ευρώ για τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα συνομιλίας . Middle Grades mathematics textbooks..061 ευρώ το λεπτό τις άλλες ώρες. 1. pp. Reading. Τηλεφωνικές χρεώσεις. 2003 Assessment Framework – Mathematics. και 0.. Εταιρεία 2: 0. P. McMillan. (1992).T.

A Journal of Scientific and Educational Research... Να προσεγγίσουν την έννοια της βαρύτητας ως μετρήσιμου μεγέθους. Μεθοδολογικό πλαίσιο 1.7. Webb. Georgia Performance Standards (GPS) ιn Mathematics. Να μετρήσουν το βάρος ενός ανθρώπου σε διάφορους πλανήτες. αφού είμαστε σε θέση να συνειδητοποιούμε τις συνέπειες από την ύπαρξή της. Βιολογία. 8. Ταυτόχρονα αποτελεί και χαρακτηριστικό όλων των ουρανίων σωμάτων . Γεωγραφία. McMillan. (2002). “Assessment of Student’s Knowledge of Mathematics: Steps Toward a Theory”. Σκούρας. Grouws (Ed.. A. 105-120. (1992). 6. New York. In D. Μετά την επιλογή του θέματος ακολουθεί συζήτηση μέσα από την οποία εντοπίζονται ζητήματα που θα τεθούν προς μελέτη. Στόχοι: Ο ανωτέρω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 1. pp. Εξειδίκευση του επιλεγέντος θέματος σε επί μέρους θέματα—διατύπωση υποθέσεων. Τεχνολογία. MENTOR. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. στην ατμόσφαιρά της.. Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τον ρυθμιστικό ρόλο της βαρύτητας σε κάθε κίνηση: στην επιφάνεια της γης. Δραστηριότητες και διδακτική πράξη: Από την ανάπτυξη της εμπειρίας στη μαθηματικοποίησή της. Να προσεγγίσουν βιωματικά την έννοια της βαρύτητας μέσα από την καθημερινότητα 2. εν τούτοις είναι κατανοητή ως βίωμα. 661-683. Να έλθουν σε επαφή με την μεταβλητότητα της βαρύτητας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Hellenic Pedagogical Institute. αλλά και στην κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Α. 6. Π. 4.Ι. A. Να γνωρίσουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για την βαρύτητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τις προσπάθειές τους να την «υπερνικήσουν». Handbook of research in mathematics teaching and learning. Πάρεδρος Π. «Ειδικά χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Πρακτικά στο Συνέδριο: Διδακτικό Βιβλίο και Εκπαιδευτικό Υλικό στο Σχολείο: Προβληματισμοί-Δνατότητεσ-Προοπτικές. Να αναγνωρίσουν αυτό το χαρακτηριστικό και στους άλλους πλανήτες. 10. Georgia Department in Education. Σκούρας. Ιστορία. Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικά .).(2004). Σκούρας.Ι. 5. N. ΘΕΜΑ : «Το βάρος εδώ και αλλού» Για την επιλογή του θέματος: Παρά το γεγονός ότι η βαρύτητα είναι μια δύσκολη και αφηρημένη έννοια . ΥΠΕΠΘ. Σ. 3. 9. Η φάση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αφού .

Μία ώρα θα διατεθεί για διερευνητική συζήτηση στην τάξη για να εντοπισθούν οι έννοιες που θα ερευνηθούν. 10%.της δικής του επιλογής. Μια απώλεια βάρους π.χ. 3. παρατήρηση κλπ. Ο ρόλος της βαρύτητα στην κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Χρονοδιάγραμμα Ενδεικτικά μπορεί να διατεθούν τρία δίωρα.Πλαίσιο δράσης Καθορίζονται ομάδες εργασίας στις οποίες και ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα.) ή έμμεσες (χάρτες.ουσιαστικά καθορίζεται το εύρος της δραστηριότητας σε σχέση τόσο με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτοί ενεργούν. Προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες • • • • • • • Αποδελτίωση αρχαίων ελληνικών κειμένων (π.χ. Ποιοι παράγοντες ορίζουν το μέγεθος αυτής της έλξης που ονομάζουμε βαρύτητα. Το τελευταίο δίωρο διατίθεται για την παρουσίαση και αξιολόγηση του προγράμματος. Παρουσίαση του μοντέλου του ηλιακού μας συστήματος. Επιδόσεις αθλητών σε διάφορους τόπους. 25% ή μια αύξηση του βάρους σε ποιους πλανήτες συμβαίνει. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τεθούν τέτοιοι στόχοι ώστε η προτεινόμενη δραστηριότητα να είναι πραγματοποιήσιμη. Ενδιάμεσα μπορεί να γίνεται συζήτηση στην τάξη όπου κάθε ομάδα να παρουσιάζει τα μέχρι εκείνη τη στιγμή “ευρήματα” και να αξιολογείται η συνολική πορεία της εργασίας. Η συμμετοχή στην ομάδα του κάθε μαθητή θα πρέπει να είναι . Ταυτόχρονα επιλέγεται και η μεθοδολογία της έρευνας. έγγραφα.και οργάνωση των πληροφοριών (πίνακες. Προσπάθειες του ανθρώπου να αποδεσμευθεί σταδιακά από την βαρυτική έλξη (από την πρώτη πτήση μέχρι την κατάκτηση της σελήνης). Η βαρυτική δύναμη εκεί τι μέγεθος μπορεί να έχει. Όμηρος. Εύρεση του βάρους ενός ανθρώπου στους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. τροποποίηση σχεδίων δράσης).κατά το δυνατόν . Ευριπίδης) και κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας που αναφέρονται στην προσπάθεια του ανθρώπου να «υπερνικήσει» το βάρος του.Εκτέλεση σχεδίου δράσης Αφού σχεδιασθεί η δραστηριότητα ακολουθεί η φάση της εκτέλεσης. Ηρόδοτος. Έχει ιδιαίτερη αξία να καλλιεργηθεί η ικανότητα συλλογής στοιχείων . 2. βιβλία) πηγές. Παρουσίαση αποτελεσμάτων—Αξιολόγηση Στη φάση αυτή ανακοινώνονται τα συμπεράσματα στην τάξη και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. Μέσα από . Στη συνέχεια γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας στις επί μέρους ομάδες.ταξινόμηση . καθώς επίσης και η καταγραφή .δεδομένων από άμεσες (συνέντευξη. Όπου είναι εφικτό γίνονται γενικεύσεις και προτάσεις. Από μερικούς πλανήτες δεν είμαστε σε θέση να αντλήσουμε καμία πληροφορία.χ. Ενδιάμεσα συζητείται η πορεία της εργασίας κάθε ομάδας και λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις (π. σχεδιαγράμματα. γραφικές παραστάσεις).

Μεϊμάρης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα κριτικής θεώρησης της δράσης και των αποτελεσμάτων της ώστε να αναδεικνύονται οι πλευρές των δραστηριοτήτων των μαθητών που είχαν αδυναμίες.. Μειμάρης Ματσαγγούρας Η. στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. (1996) Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. 49-97. Σκέψεις για τη χρήση της μεθόδου κατευθυνόμενης εργασίας. σελ. 2001. Διδασκαλία και Μάθηση των Μαθηματικών σε Διεπιστημονικό Πλαίσιο: τα Μαθηματικά και η Κοινωνική Πρακτική τους Μέσα στην Τάξη. Chapter 2: In Bishop Alan et all (Eds.) International Handbook of Mathematics Education. Τα Μαθηματικά στην καθημερινή ζωή. Keitel. Επιμέλεια Φ. (1997). Επιμέλεια Φ. Gutenberg. Χρυσαφίδης. Εκδόσεις Γρηγόρη. . Στο Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών-V. Χ. Βιβλίο για τον Καθηγητή.(2000).τη συζήτηση δίνονται αφορμές για ερωτήματα που μένουν ανοικτά για νέες δραστηριότητες. Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας. Αφοι Κυριακίδη. & Manim. Εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο. Επισημαίνεται ότι κάθε προσπάθεια αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν και των αρχικών επιδιώξεων. Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων. Καλαβάσης και Μ. 71-76. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Θ. Η μέθοδος project. Gutenberg. De Lange(1996).. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • • • • • • • • • Cohen. Εκδόσεις Έκφραση. (2001). (2000). Karl Frey (1998). Χατζηπαντελής. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. L. (2000). Καλαβάσης και Μ. Γ. (1997). Κ. Σκούρας Α. Πολύζος. Kluwer Academic Publishers) Θεοφιλίδης. L. Στο Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών-V. C. Using and Applying Mathematics in Education.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful