VISOKA TEHNI^KA [KOLA U NI[U Studijski program: Drumski saobra}aj

Predmet:

PUTEVI

VE@BA br. 2. Za putni pravac sa dve kolovozne trake koji spada u ____________ puteve i koji se nalazi na ____________ terenu, sra~unati kotu kolovoza u osovini _________ bisektrise vertikalne krivine i kotu kolovoza u osovini na rastojawu ______ Tg od _________ vertikalne krivine, ako je kota kolovoza u osovini na _________ vertikalne krivine ______ m, pod uslovom da polupre~nik vertikalnog zaobqewa iznosi Rv = ________m, a uzdu`ni nagibi: i1 = _______ imax i i2 = _______ imax .

KANDIDAT: NASTAVNIK:

Datum:

PREDMETNI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful