SUBATHERA DEVI A/P PERMESEWAN

2H

எழததயல
எழததன வடவம இபபட இரகக ேவணடம. இநத எழதத இநத ஒலையக
கறககறத எனற வைரயறதத பனபதான இலககயஙகள, இலககணஙகள
எழதபபடம நைல ஏறபடடரககம. ொமாழ ேதானறயதால மனதரகள தமககள
கரததகைளப பரமாறக ொகாளள மடநதத. எழதத வடவம வநதபன எழத ைவககம
நைல ஏறபடடத. எழதபபடவத எழதத. எழதத பறறத ொதாலகாபபயம,
எழதத எனபபடப
அகர மதல னகர
இறவாய
மபபஃத எனப
எனற கறகறத. ொதாலகாபபயர காலததல தமழல எழததகள வளரசச ொபறறரநதன.
வைரயைற ொசயயபபடட இரநதன. ொதாலைல (ொதானைம, பழைம) வடவன எலலா
எழததம எனற நனனலல ொசாலலபபடடளளத. தமழ எழதத க.ம.3 ஆம
நறறாணட மதல தமழகததல வழஙக வநதளளத. தமழக அரசத ொதாலொபாரள
ஆயவத
தைற
கணடபடதத
பலாஙகறசசக
கலொவடட,
அறசசலரககலொவடட,
பகழரக கலொவடட ஆகயவறறல உளள எழததகளன அடபபைடயல அைவ
க.ம. மனறாம நறறாணடல எழதபபடடைவ எனபர. இவறறல உளள தமழ
எழததகளல

பளள இலலாத ொமய வடவ ொமயைய மடடம
கறககம
அகரம ஏறய ொமயையக கறகக ஒர ேகாட
இடபபடடத

எனறம எழததன அைமபைப ஆயவ ொசயத ஐராவதம மகாேதவன, இரா.நாகசாம
ேபானேறார கறவர. தமழ எழததகளன எண, ொபயர, மைற, பறபப, உரவம,
மாததைர, மதல, ஈற, இைடநைல, ேபால, பதம, பணரபப, எனம பனனர
பகதகைளயம வளககக கறவத எழதத இலககணம ஆகம.
தமழ இலககண நலகளல எழதத எனற ொசால ொமாழயல வழஙகம ஒலகைளக
கறககவம,
அவொவாலகளககரய
வரவடவதைதக
கறககவம

உ.ஐ. ந.ஒ ொநடல ொநடய ஓைச உைடயைவ . ங.ஈ. ச.பயனபடததபபடடளளத. த. ஞ. வ. வ. ய.எ. ம. ல.ஊ. ஊ. ச. அைவ: வலலனம : க. ொநடல என இரணட வைகபபடம. ற.ஔ ொமயொயழததகள ொமயொயழததகள 18 அைவ: க. ண. ட. ன இைடயனம: ய. ர. ப. ள. உ. ஓ. ர. ட.ன ொமயொயழததககள மனற வைகபபடம. ண. ந. அைவ : அ. ஔ உயொரழததககள கறல. அைவ : ஆ. ல. ஞ. ஈ. ஆ. அவவைகயல “அ“ எனற எழதத ஒலவடவம. ழ.இ. ஏ. ப. இ.ஏ. த. ழ. எ. ஐ. ற ொமலலனம: ங. வரவடவம இரணைடயம கறதத நறகனறத. 'க' மதல 'ன' வைரயளள 18 ொமயொயழததகளம ஆகய மபபதம மதொலழததகள எனபபடம உயொரழததகள உயொரழததகள 12 அைவ: அ. ம. ள சாரொபழததகள . கறல கறகய ஓைச உைடயைவ. ஒ.ஓ. மதொலழததகள அ மதல ஔ வைரயளள 12 உயொரழததகளம.

எ. ('ொதாலகாபபயம'. ேக. இவவாற பனனரணட உயர எழததககளம பதொனடட ொமய எழததககளடன ேசரவதால (18 X 12) 216 உயர ொமய எழததககள பறககனறன.C. ச. ச.கா: அஃத . ைச.ொசௌ ஆயத எழதத ஆயத எழதத எனபத தமழ கறறலககான. பளள. 'த' வலலன உயரொமய உயரளொபைட உயொரழததகளல ொநடொடழததகள ஏழம தமககரய இரணட மாததைரயலரநத நணட ஒலபபதறக உயரளொபைட எனற ொபயர. தனநைல. பனனர ஒர வலலன உயரொமய எழதைதயம ொபறேற வரம. ச. ேகா. ொகௌ ச. ேசா .'அ' கறல. எடததககாடட: க. ஒறற எனனம ேவற ொபயரகளம உணட. 'த' வலலன உயரொமய இஃத .மதொலழததகைளச சாரநத வரவதாலம. ொகா. . க. ச. ொக. ேச. மதனைமக கறயட ஆகம. ொச. ஆயதம எனற மபபாறபளளயம எழதத ஓரனன. ைக. க. வகாரததால பறநததாலம இைவ சாரொபழததகள என அைழககபபடகனறன உயரொமய எழதத ஒர ொமய எழததடன ஓர உயர எழதத ேசரநத பறககககடய எழதத உயரொமய எழதத ஆகம எடததககாடட: 'க' எனனம ொமயயம 'அ' எனனம உயரம ேசரவதால 'க' எனனம உயரொமய பறககனறத. ொசா. இதறக அஃேகனம. க. எழததகாரம 500 B. கா.'இ' கறல. க. இத ஃ எனறவாற மனற பளள வடவமாக இரககம. சா.) இவொவழததானத தனகக மனனர ஒர கறைலயம. மதொலழதத தரப.

ல . இைட. ஓர உயரொநடல அளொபடததளளைதக காடட அவொவழததைனயடதத அவொவழததறக இனமான கறல எழதத எழதபபடம.கைட ேமறகணட எடததககாடடகளல உயரொநடல அளொபடததளளைத காணலாம. இதேவ ஒறறளொபைட ஆகம. ம. ன.கறறகழ கைட கலஙஙக ொநஞசமைல . "இைச ொகடன ொமாழ மதல இைட கைட நைல ொநடல அளப எழம அவறற அவறற இன கறல கற ஏ"-நனனல எ.கறலைணகழ கைட . வ. ய. "ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆயதம அளப ஆம கறல இைண கறல கழ இைட கைட மகல ஏ அவறறன கற ஆம ேவற ஏ" .இைட 3 நலல படாஅ பைற .கா: ொவஃஃக வாரககலைல . கைட ஆகய இடஙகளல கறறகழம கறலைணயன கழம அளொபடககம.உயர + அளொபைட = உயரளொபைட ொமாழ மதல.ள எனபனவம ஆயதமம ொமாழகக இைட. ொசாலலைச அளொபைட என மனற வைககள உளளன ஒறறளொபைட ஒறறளொபைட எனபத ஒறொறழதத தனககரய அைர மாததைரயலரநத நணொடாலபபதாகம. ஞ.கறறகழ இைட கணண கரவைள . கைட ஆகய மனற இடஙகளலம உயரொநடல அளொபடககம.மதல 2 ொகடபபதஉம ொகடடாரகக .கா: 1 ஓஒதல ேவணடம .நனனல எ. இனனைச அளொபைட. ண. இதல ொசயயளைச அளொபைட. ஒறற + அளொபைட = ஒறறளொபைட ொசயயளல ஓைச கைறயமடதத அதைன நைறவ ொசயய ொமயொயழததகளல ங.கறலைணகழ இைட மடஙங கலநத மனேன . ந.

ட. தனககரய ஒர மாததைரயலரநத கைறநத அைர மாததைரயளேவ ஒலககம. ேநறற. வலலன ொமயேயாட (ட) ேசரநத உகரம (ட)வநதளளைதப பாரககலாம. இதல தன ொநடலடன.கா: நாட எனனம தமழச ொசாலலல. ச. ேவடட. தன இயலபான ஒர மாததைர அளவ நடடககாமல. இதைனேய ேவற வதமாகச ொசாலவொதனறால. 'கா'ச. அைர மாததைர அளேவ ஒலககம. கைறநத ஒலககம உகரேம கறறயலகரம ொநடல ொதாடரக கறறயலகரம ௧) இதல ொநடல எழததககைள அடதத உகரம வரம. ேபசச. சறபப.கா க. ) ேபால ஒர மாததைர அலலாமல அைர மாததைர அளேவயாகக கைறநத ஒலககம வைரயைற ொகாணடத. இவவகரம அைர மாததைரயளேவ ஒலபபைத காணலாம. எ.ட: 'நா'க. ேமறகணட எடததககாடடகளல.ேமறகணட எடததககாடடகளல ஒறொறழதத அளொபடததளளைத காணலாம. கறறயலகரம எனபத அவவாற கைறநொதாலககம உகரமாகம. ஒறொறழதத அளொபடததளளைதக காடட அவொவழததைனயடதத அேத எழதத எழதபபடம கறறயலகரம கறறயலகரம எனபத ஒர தமழச ொசாலலல உளள உகரம ஏறய வலலன எழதத (எ. பல எழததகைளத ொதாடரநேதா ொசாலலகக இறதயல வலலன ொமயேயாட ேசரநத வரம உகரம. கறறயலகரம = கறைம + இயல + உகரம (கறகய ஓைசயைடய உகரம) எ. 'மா'ட. த'ரா'ச மா | ட +அலல = மாடலல ம+ஆ | ட+உ +'அ' லல = மா ட + அ லல ( நைலொமாழயன உகரம தரநதத) . ொகாடகக. 'மா'த. கைடசயல வரம ட எனனம எழதத (உகரம ஏறய ட எனனம வலலன எழதத). க. தன ொநடலடேனா. இேத ேபால பரபப. மறற கறல உயரொமய எழததககள (எ.கா: ற. த) ொசாலலன கைடச எழததாக வரம ொபாழத. ொப. 'ேப'ற. மதத ேபானறொசாறகளல கைடசயல வரம உகரம ஏறய வலலன ொமயகள கறறயலகரம ஆகம.

ஆயத எழதைத அடதத உகரம ஆகம.'மாட' எனற ொசால 'அலல' எனற ொசாலலடன இைணநத ொநடல ொதாடர கறறயலகரம ஆயறற. அ·த. கசபப. ம'ர'ப. கழதத. எ·த. க'ள'ற. வ'ர'க. இ·த. உபப. க'ற'ட. படட. இவறேறாட வரொமாழ மதலல உயொரழதத வரமேபாத கறறயலகரம உணடாகம. எ·க ேபானற ொசாறகள வரம. அ'ர'த. இத 'ஆடச' எனம வரம ொமாழயன மதொலழதத 'ஆ' உடன இைணநத நைலொமாழயன உகரதைதத தரதத அரசாடச எனற பணரநததால உயரதொதாடரக கறறயலகரமாயறற வன ொதாடரக கறறயலகரம ௪) இதல வலலன எழததககைள அடதத உகரம வரம.ட: சகக. ம'ள'க. அதாவத ட எனற உகர எழததானத 'மா' எனற ொநடலகக அடதத வநததாலம வரம ொமாழயன மதல எழததான 'அ' உடன நைலொமாழயன ஈறறலளள உகரம தரநத ட+உ= ட ஆனத ட+அ=ட எனற கறகயதால ொநடல ொதாடர கறறயலகரம ஆனத. அதாவத ொநடைலதொதாடரநத கறறயலகரம ஆயதத ொதாடரக கறறயலகரம ௨) இ·'த' . அசச. .ட: வ'ற'க. எ. எ. க·ச. அ'ர'ச. அ·த + இலைல = அ·தலைல இஙேக நைலொமாழயல '·' எனற ஆயத எழதைத அடதத 'த' வநததாலம வரொமாழ 'இ' உடன இைணநததால உகரம ேபாய அ·தலைல எனற ஆனதாலம ஆயதத ொதாடரக கறறயலகரம ஆனத உயரதொதாடரக கறறயலகரம ௩) இதல உயொரழததககைள அடதத உகரம வரம. அ'ட'க ேபானறைவ. அரச + ஆடச = அரசாடச நைலொமாழயன ஈறறயல எழதத ர+அ எனபதல 'அ' எனனம உயொரழதைத அடதத 'ச' எனற உகரம வநததால உயரத ொதாடர உகரம ஆயறற.

அவவாற கைறநொதாலககம இகரம கறறயலகரம ஆகம . மாழக ொபயத + உடததான = ொபயதடததான. பஞச.ட: சஙக. ொகாயத. பலக. அைவயரணடம பணரமேபாத நைலொமாழ ஈறறலளள கறறயலகரம இகரமாகத தரயம. நணட. அத 'ஆைட' எனற வரமொமாழயடன இைணநத தனத ட+உ=ட வலளள உகரதைதத தரநத ட+ஆ=டா ஆனதாலம வன ொதாடரக கறறயலகரமாயறற ொமன ொதாடரக கறறயலகரம ௫) இதல ொமலலன எழததககைள அடதத உகரம வரம. எளக. பநத. கமப. எ.ட: ொபயத. சஙக + ஊதனான = சஙகதனான இஙேக 'ங' எனகற ொமலலன எழதைத அடதத 'க' எனற உகரம வநததாலம வரமொமாழயடன இைணநத நைலொமாழ 'உ'கரம தரநத வரமொமாழ 'ஊ' உடன இைணநத சஙகதனான எனற ஆனதாலம ொமன ொதாடரக கறறயலகரம ஆனத இைடத ொதாடரக கறறயலகரம ௬) இதல இைடயன எழததககைள அடதத உகரம வரம. இஙேக நைலொமாழயல 'ய' எனற இைடயன எழதைத அடதத 'த' எனற உகரம வநததாலம அத வரமொமாழ 'உ' உடன இைணநத நைலொமாழ உகரமொகடட ொபயதடததான எனற கறகயதாலம இைடதொதாடரக கறறயலகரம ஆயறற கறறயலகரம நைலொமாழயன ஈறொறழதத கறறயலகரமாகவம வரொமாழயன மதொலழதத யகரமாகவம இரநதால. மலக.படட + ஆைட = படடாைட இஙேக நைலொமாழயன ஈறறயல எழதத 'ட' எனற வலலன எழதைதத ொதாடரநத 'ட' எனற உகர எழதத வநததாலம. கனற. எ. அவவாற தரநத இகரம அைர மாததைரயளேவ ஒலககம.

நைலொமாழயன ஈறொறழதத கறறயலகரம. வரொமாழயன மதொலழதத யகரம. இைட. அைர மாததைரயளவாக ஒலபபைத காணலாம ஐகாரக கறககம ஐகாஐகாரக கறககம எனபத.1 மாததைர ேமறகணட எடததககாடடகளல ஐகாரம கைறநத ஒலபபைத காணக ஔகாரக கறககம .நனனல எ.கா: ஐநத .கறைம + இயல + இகரம = கறறயலகரம (கறகய ஓைசயைடய இகரம) "யகரம வர கறள உ தர இகரம உம அைசசொசால மயாவன இகரம உம கறய" . ஐகாரம தனைனச சடடக கறமொபாழேத இரணட மாததைரயளவ ஒலககம. ஐகாரம தனககரய இரணட மாததைரயலரநத கைறநத ஒனறைர மாததைரயாகவம ஒர மாததைரயாகவம ஒலபபத ஐகாரம + கறககம = ஐகாரககறககம. ொமாழகக மதல.நனனல எ. கைட ஆகய இடஙகளல வரமொபாழத.ஐகாரம ொமாழகக மதலல . இவவாற கைரநொதாலபபேத ஐகாரக கறககமாகம.1 1/2 மாததைர வைளயல . இைட மறறம கைடயல ஒர மாததைரயகவம கைறநத ஒலககம. "தன சடட அளப ஒழ ஐ ம வழ உம ைநயம ஔ உம மதல அறற ஆகம" .ஐகாரம ொமாழகக கைடயல .ஐகாரம ொமாழகக இைடயல . இைவயரணடம பணரமேபாத கறறயலகரம இகரமாகத தரநத.கா: நாட + யாத -> நாடயாத ொகாகக + யாத -> ொகாககயாத ேமறகணட எடததககாடடகளல.1 மாததைர மைல . ொமாழகக மதலல ஒனறைர மாததைரயகவம.

இத ஒர வைக மகரககறககம.நனனல எ. இத மறொறார வைக மகரககறககம ஆகம ஆயதககறககம .கா: ஔைவ ேமறகணட எடததககாடடல ொமாழகக மதலல வநததளள 'ஔ' தனககறய இரணட மாததைரயலரநத ஒனறைர மாததைரயளேவ ஒலபபைத காணலாம. இத ேபால "நைலொமாழயறறல மகரம இரநத வகர மதல ொமாழேயாட பணரம ேபாத நைலொமாழயறறலளள மகரம கால மாததைரயளேவ ஒலககம". இதேவ ஔகாரக கறககம ஆகம "தன சடட அளப ஒழ ஐ ம வழ உம ைநயம ஔ உம மதல அறற ஆகம" .ஔகாரம தனைனச சடடக கறமேபாத மடடேம இரணட மாததைரயளவ ஒலககம.நனனல எ. 51) பாடலகளன மடவல ேபாலம எனற வரம ொசாலலல னகரமம மகரமம ஒனறாக ேபானம எனற ஈொராறறாக நறகம. இைடயலம கைடயலம வராத மகரககறககம "ம" எனனம எழதத தனககரய அைர மாததைரயலரநத கால மாததைரயாகக கைறநத ஒலபபத மகரக கறககம எனபபடம மகரம + கறககம = மகரககறககம "ண ன மன உம வஃகான மைச உம ம கறகம" . கறபப: ஔகாரம ொமாழகக மதலல மடடேம வரம. ொமாழகக மதலல வரமேபாத ஒனறைர மாததைர அளேவ ஒலககம.(ொதால.கா: வரம வணட தரம வளவன ேமறகணட எடததககாடடகளல நைலொமாழயறறல மகரமம வரொமாழ மதலல வகரமம உளளன. "ொசயயள இறதப ேபால ொமாழவயன னகார மகாரம ஈர ஒறறாகம" . இநநைலயல மகரம தன ஒலபபளவலரநத கைறநத ஒலககம.

"ல ள ஈறற இையபன ஆம ஆயதம அஃகம" .: மள + தத = மஃடத ேமறகணட எடததககாடடல.நனனல எ. இதேவ ஆயதக கறககமாகம . நைலொமாழயல தனககறலனகழ வரம ளகரம தகர மதன ொமாழேயாட பணரம ொபாழத ஆயதாமாக மாறயளளத. அவவாற மாறய ஆயதம தனககரய அைர மாததைரயல இரநத கால மாததைரயாகக கைறநத ஒலபபைத காணலாம.ஆயதககறககம எனபத ஆயத எழதத தனககரய அைர மாததைரயல இரநத கால மாததைரயாகக கைறநத ஒலபபதாகம ஆயதம + கறககம = ஆயதக கறககம.கா.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful