Studii de teologie biblică a Noului Testament apărute în revistele Bisericii Ortodoxe Române

1.

Todoran, Pr. Lect., Simion, Sfinţii Evanghelişti în cultul ortodox şi iconografia bisericească, în CO, an I, 1, 1996, p. 52-89 începuturile şi dezvoltarea cultului sfinţilor; despre martiri; începutul şi dezvoltarea iconografiei bisericeşti; Sfinţii Părinţi despre icoane; viaţa şi activitatea Sf. Evanghelist Matei, a Sf. Evanghelist Marcu, a Sf. Evanghelist Luca, a Sf. Evanghelist Ioan; prezentarea lor în cadrul cultului divin; Biserici cu hramul lor; purtarea numelui de botez ai Sfinţilor Evanghelişti; prezentarea lor în iconografia bisericească – în sfântul altar, catapeteasmă, pictura interioară, a turlei mari şi a naosului, pictura din pronaos, din pridvor.

2.

Todoran, Pr. Lect., Simion, Iisus şi Vechiul Testament, în CO, an I, 2, 1996, p. 89107 hristologia Evangheliei după Sf. Matei: împlinirea scripturilor, profeţii din Vechiul Testament împlinite în Noul Testament; paralelă între Mântuitorul Hristos şi Moise: copilăria, ispitirea Mântuitorului; despre prima profeţie din Ieremia – despre uciderea pruncilor; profeţia lui Zaharia despre Iuda.

3.

Todoran, Pr. Lect. Dr, Simion, Epistola către romani a Sfântului Apostol Pavel. Studiu introductiv, în CO, an I, 3, 1996, p. 20-35 activitatea misionară a Sf. Ap. Pavel; importanţa epistolei Romani între epistolele pauline; locul epistolei în viaţa Sf. Ap. Pavel; timpul scrierii; stilul şi tema epistolei; planul epistolei; autenticitatea şi integritatea epistolei; destinatarii ei; teologia epistolei; dreptatea lui Dumnezeu; împărăţia Legii şi împărăţia Duhului Sfânt; privire asupra Vechiului Testament.

4.

Chirilă, Pr. Prof., Ioan, Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni, în CO, an I, 3, 1996, p. 67-79

1

-

despre Colose, motivele scrierii epistolei; ereziile din Biserica din Colose şi combaterea lor de Sf. Ap. Pavel; hristologia epistolei; Hristos şi actul creaţiei; Hristos şi Biserica; Hristos şi lumea văzută şi cea nevăzută.

5.

Todoran, Pr. Lect. Dr., Simion, Sfântul Atanasie cel Mare, exeget al Sfintei Scripturi, în CO, an II, 3-4, 1997, p. 59-77 Contextul în care apare opera exegetică a Sf. Atanasie; exegeza Sf. Atanasie împotriva arienilor; textele folosite de arieni – interpretarea lor; Filipeni 2; Matei 13,32; împotriva iudeilor; Sf. Atanasie şi exegeza mistică;

6.

Todoran, Pr. Lect. Dr., Simion, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, exeget al prezenţei lui Mesia în legea lui Moise şi la proorocii Vechiului Testament, în CO, an III, 1-2, p. 11- 33 despre viaţa Sf. Iustin; Legea lui Moise arată prezenţa lui Mesia în tipurile sale (exemple din opera Sf. Iustin); proorocii Vechiului Testament despre Mântuitorul Hristos; metodele exegezei Sf. Iustin.

7.

Todoran, Pr. Lect. Dr., Simion, Sfântul Efrem Sirul, exeget biblic, în CO, an III, 3-4, 1998, p. 47- 68 exemple din exegeza Sf. Efrem Sirul: Facerea 2, 21-23, despre Adam şi Eva; pericopa tânărului bogat, Matei 27,46; relaţia dintre Moise şi Mântuitorul Hristos; principii exegetice ale Sf. Efrem.

8.

Todoran, Pr. Conf. Univ. Dr., Simion, Sfântul Chiril al Alexandriei, exeget al hristologiei, în CO, an IV, 2, 1999, p. 9-24
-

despre Sf. Chiril – metoda exegetică folosită de Sf. Chiril; Sf. Chiril cititor creştin al Vechiului Testament; Sf. Chiril - exeget al tainelor fundamentale ale Noului Testament.

10.

Pop, Pr. Drd., Liviu, Învăţătura despre harul dumnezeiesc mântuitor după Noul Testament, în CO, an IV, 2, 1999, p. 128-143 despre mântuirea subiectivă şi obiectivă; despre harul dumnezeiesc mântuitor şi necesitatea lui; determinări ale izvorului, naturii sau lucrării harului; posibilitatea desăvârşirii morale a creştinilor prin lucrarea harului dumnezeiesc; aspectul sacramental al desăvârşirii Mântuitorului Hristos; aspecte morale; raportul dintre natură şi har în procesul mântuirii.

2

11.

Todoran, Pr. Conf. Dr., Simion, Viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Petru în Biserica primară. Scurt comentariu exegetic al Epistolei I Petru, în CO, an V, 2, 2000, p. 11-41 activitatea Sf. Ap. Petru după Faptele Apostolilor: botezul sutaşului Corneliu, întemniţarea lui în anul 42, sinodul apostolic de la Ierusalim; sfârşitul vieţii şi activitatea Sf. Petru; locul Sf. Petru între ceilalţi Apostoli; Epistola I Petru: autorul, caracterizarea epistolei, autenticitatea (mărturii interne şi externe), unitatea şi integritatea Epistolei, destinatarii Epistolei, locul şi data scrierii epistolei, motivele şi scopul Epistolei, cuprinsul şi planul ei; scurt comentariu capitolul 1.

12.

Todoran, Pr. Conf. Dr., Simion, Poruncile Decalogului în lumina Noului Testament, în CO, an VII, 2, 2002, p. 18-105
-

semnificaţia termenilor: poruncă, decalog, lege; proorocul Moise şi Decalogul; rolul Decalogului în istoria poporului evreu; Decalogul în Noul Testament: - Iisus Hristos punte între Lege şi Har, Mântuitorul şi Legea Vechiului Testament; Iisus Hristos plinirea Decalogului; îndatoririle creştinului faţă de Dumnezeu şi aproapele după învăţătura Mântuitorului Hristos; Mântuitorul despre desfrânare; Sfinţii Apostoli şi Legea Vechiului Testament; superioritatea Legii Noului Testament faţă de Legea Vechiului Testament; idolatria şi Biserica primară; cultul mozaic.

13.

Onişor, Pr. Conf. Dr., Remus, Parusia Domnului în lumina Noului Testament, în CO, an VII, 2, 2002, p. 106-137 noţiunea de “parusie”; parusia Domnului după cuvântarea eshatologică din Evangheliile sinoptice; elemente de eshatologie în Faptele Apostolilor; eshatologia paulină, eshatologia epistolelor soborniceşti, eshatologia scrierilor ioaneice

14.

Tofană, Pr. Lect. Dr., Stelian, Autorul Epistolei către Evrei – o enigmă a Noului Testament, în T, an I, 1, 1997, p. 13-28
-

caracteristici ale epistolei; un scurt istoric al paternităţii epistolei; încercări de determinare a autorului epistolei din critica internă; raportul teologic şi lingvistic al epistolei către Evrei cu scrierile pauline şi cu alte scrieri neotestamentare; elemente de hristologie; ideile pauline ale epistolei.

3

15.

Corbu, Pr. Asist., Adrian, Cu privire la locul scrierii Epistolei I Petru, în T, an I, 1, 1997, p. 59-63 importanţa cunoaşterii locului scrierii epistolei; concepţia ortodoxă: Babilon – argumente, concepţia romano-catolică; argumente

16.

Sf. Ioan Damaschin, Comentar la Epistola a II a către Tesaloniceni, Trad. Protos. Lect. Dr. Daniil Stoenescu, în T, an I, 1, 1997, p.114-121 motivele scrierii epistolei; mângâierea pe care o trimite Sf. Ap. Pavel tesalonicenilor, Verset 8 – rugăciunea Sf. Ap. Pavel pentru ei; cap. II, vers. 1-4 – tema epistolei, despre parusie; vers. 5-7 – despre erezii, despre profeţii mincinoşi; cap. III – îndemnul de a se ruga pentru el; sfaturi pentru destinatari; încheierea epistolei; un comentar al fiecărui capitol al epistolei.

17.

Baba, Pr. Lect. Drd., Teodor, Preotul în istoria biblică, în biserică, în familie şi în societate, în T, an I, 2, 1997, p. 21-28 despre preoţie în Vechiul Testament; preoţia Noului Testament; Sfinţii Părinţi - despre preoţie; comportarea preotului - mijloc de pastoraţie şi de apărare a credinţei; preotul - învăţător şi luminător al credinţei; preotul slujitor al lui Dumnezeu şi sfinţitor al creaţiei Sale; preotul ca şi conducător al turmei; preotul în societate şi în familie.

18.

Corbu, Ierom. Asist. Drd., Agapie, Situaţia socială în Ţara Sfântă în epoca Noului Testament, în T, an II, 1-2, 1998, p. 57-63 caracterizarea societăţii iudaice; despre apartenenţa la o grupare socială; despre farisei: saduchei, zeloţi, irodieni, samariteni

19.

Corbu, Ierom. Asist. Drd., Agapie, Valenţe filocalice ale Noului Testament, în T, an III, 1-2, 1999, p. 53-74 despre legătura dintre Filocalie şi Sf. Scriptură; elemente de vieţuire filocalică în Sf. Scriptură: despre credinţă, fapte bune, cunoaşterea duhovnicească, pocăinţă (în Sfintele Evanghelii, în predicile Sf. Ioan Botezătorul, la Sf. Apostol Pavel)

20.

Corbu, Ierom. Lect. Univ. Drd., Agapie, Valenţe filocalice ale Noului Testament (II), în T,an IV, 1, 2000, p. 64-72 despre ispită – etimologie, ispita în Vechiul Testament şi în Noul Testament; Sf. Iacov – despre ispită; Sf. Apostol Pavel – despre ispită şi lupta ei; despre prigoana împotriva creştinilor; cauza pentru care

4

Dumnezeu îngăduie să fim ispitiţi; răbdarea în ispite; despre ispitele lăuntrice.
21.

Baba, Pr. Lect. Univ. Drd., Teodor, Venirea lui Mesia reflectată în profeţiile mesianice, în T, an IV, 3, 2000, p. 50-58 despre sensul cuvântului Mesia; concepţia şi realitatea profeţiilor mesianice; profeţii mesianice în cărţile istorice ale Vechiului Testament, în cărţile didactico-poetice, în cărţile profetice; Mesia şi activitatea Lui după profeţi

22.

Coman, Pr. Prof., Ioan G., Iconomia Învierii Domnului în predicile pascale ale Sf. Grigorie de Nazianz şi Sf. Grigorie de Nissa, în GB, an XIV, 3-4, 1955, p. 177-186 despre Învierea Domnului; înţelesul cuvântului “Paşte”; întruparea ca temei al Învierii; sensul morţii pe “cruce”; şederea în mormânt; Învierea Domnului; arătările după Înviere, urmările Învierii

23.

Suparschi, Arhim., Melchisedec, Temeiurile biblice ale vieţii de obşte, în GB, an XIV, 3-4, p. 203-211 despre viaţa de obşte în general; viaţa de obşte în Vechiul Testament; rolul muncii în viaţa de obşte; viaţa de obşte în Noul Testament: ex. Sf. Ioan Botezătorul, Mântuitorul, Sf. Apostoli; viaţa de obşte după Cincizecime

24.

Căciulă, Pr., Olimp N., Fer. Teodoret al Cirului: Explicarea celor patrusprezece epistole ale Sântului Apostol Pavel, în GB, an XIV, 5-6, 1955, p. 302-311 consideraţii generale; despre epistolele pauline, ordinea lor cronologică; tâlcuirea epistolei către romani, tema epistolei; cap. I – comentariu
25. Pâslaru,

Pr., Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur: Explicarea rugăciunii “Tatăl

nostru”, în GB, an XIV, 3-4, 1955, p. 311 un cuvânt înainte din partea traducătorului, despre rugăciune; comentariul Sf. Ioan Gură de Aur
26.

Copăcianu, Emanuel, Iisus şi marea, în GB, an XV, 1-2, 1956, p. 56 despre Tiberiada; despre Hristos; contextul evanghelic – pescuirea minunată, chemarea apostolilor, furtuna de pe mare; Iisus merge pe apă, relaţia Iisus – mare; o istorie romanţată

27.

Bucevschi, Diac. Prof., Orest, Doi Apostoli: Iuda şi Petru, în GB, an XV, 3-4, 1956, p. 150-152

5

despre ipotezele ce se opun Învierii Domnului 32. 1958. Diac. N. Chiţescu. interpretări ale celor două simboluri.. 335-343 munţii amintiţi în Evanghelii. Cele trei cruci de pe Golgota. creştinii mlădiţe ale trupului lui Hristos 30. p. O. la Sf. în GB. an XVII.78-97 despre predica de pe munte: locul. Prof. “Iar noaptea ieşea în Muntele Eleorului”. Prof. Mântuitorul pe cruce. Luca. Botez. dreptatea cea nouă. Dimitrie Preotul. Pr. A. trădarea lui. Petru. valoarea bunurilor pământeşti. an XVII. Predica de pe munte..- despre Iuda. p. 8-9. părerea lui despre Mântuitorul. 1958. cuvintele Lui. 469-473 creştinii – fii ai lui Dumnezeu. an XVII. în GB.. an XV. iubirea de oameni a Mântuitorului 29. Verzan. comportamentul lor. Prof. antitezele predicii de pe munte. caracterul sistematic. p. Mântuitorul ca profet. Chiţescu. despre Petru – întreita lepădare 28. 331-334 - despre Înviere.. Dumnezeul Meu. relieful muntos din jurul Ierusalimului. Temeiurile Învierii. 8-9. 1956. p.. 5. realitatea morţii Mântuitorului. p. izvor de învăţături pentru viaţa creştină. autoritatea Lui. 430-435 despre răstignirea Mântuitorului. Mântuitorul Iisus Hristos. p. 4. p. Prof. despre cuvântul “Dumnezeul Meu. concluziile predicii de pe munte 31.. tema predicii. 4. 1-2.. Matei şi Sf.436441 răstignirea Mântuitorului. Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. în GB. în GB. în GB. 1958. an XV. Sf. N. răstignirea a doi tâlhari împreună cu Dumnezeu – motivele iudeilor. activitatea Mântuitorului înaintea patimilor 33. despre cuvintele Mântuitorului şi despre sfânta cruce 6 . centrul vieţii noastre. 1958. 1956. Ioan – simbolul viţei. Pe Golgota.. comparaţie între Matei şi Luca. 5. Al.. an XVII. Apostol Pavel – simbolul trupului. Sf. despre tâlharul de pe cruce (fratele lui Iuda). în GB. 443-453 despre Mântuitorul Hristos – Mijlocitorul. fericirile. despre cei doi tâlhari. 1958. Sabin. Pr. Mădulare ale lui Hristos. pentru ce M-ai părăsit” şi despre celelalte cuvinte de pe cruce 34. Bucevschi. an XVII. Rezuş. în GB.

11. stilul şi caracteristica predicii – exemple din activitatea Mântuitorului 38. 5-6. Planul. planul predicii apostolice: mod de adresare. N. Sabin. 1960. Izvoarele. p. p. eshatologia qumranită.. Biblia în traducere ortodoxă (în viaţa de zi cu zi şi în cult). Tema. Pr..Catolice faţă de citirea Sfintei Scripturi. predica Mântuitorului 37. cuvântul femeii din popor 39. alcătuirea predicii. Pr. izvoarele predicii apostolice: Vechiul Testament.. an XIX. an XVII. “… un sat care se numea Emaus…”. 1159-1166 - caracterul predicii creştine. Predica apostolică. Mântuitorul. în GB. an XVII. an XVII. Verzan. Câteva probleme ale teologiei qumranite şi Creştinismul primar. organizarea predicii. despre Emaus 40. Verzan. Dalea. câştigarea bunăvoinţei ascultătorilor. materia predicii. 12. Al. în GB. în GB. studierea Sfintei Scripturi 36. Iustinian. Luca şi Cleopa spre Emaus. teoria creaţiei celor două spirite. 3-4. N. izvoarele scrierii qumranite. model al Predicatorului creştin. Chiţescu. 1-2. în GB. 66-78 despre manuscrisul de la Qumran. an XVIII. în GB... p. raportul Dumnezeu – lume după scrierile qumranite. întâlnirea cu Mântuitorul. creştinismul 7 . p. pregătirea predicatorului. despre Luca şi Cleopa. 448-453 vestea Învierii Domnului printre ucenici. Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca. p. an XVIII. 11. vizita la Elisabeta –comentariu. predestinaţia qumranită.. 1959. Iisus la templu. A. 1958. Sabin. calitatea predicatorului. ascultarea citirilor din Sfânta Scriptură. 1042-1049 învăţătura Bisericii Ortodoxe despre citirea Bibliei: Sfinţii Părinţi. 1959. 234-244 - despre Evanghelia Sfântului Luca. cunoaşterea Lui de către ucenici la frângerea pâinii. noul Legământ. Prof. p. în GB. Dinu. 1958. episodul Bunei Vestiri – explicarea lui. 1049-1057 tema predicii apostolice. Despre Biblie: cum se citeşte? cum se ascultă? cum se studiază?.35. dreptul Simeon. atitudinea Bisericii Romano . Botez. Protos. despre Născătoarea de Dumnezeu.

Sărbătoare “Adormirea Maicii Domnului”. Naşterea Maicii Domnului. 1961. 1-2. p. Tilea. (Probleme morale). “imaculata conceptia” 43. p. 7-8. călătoriile Sf.. 972-977 naşterea lui Hristos.41. 1960. 9-10. în GB. 1960... Adormirea Maicii Domnului la romano – catolici. dragostea dintre oameni. răspuns la aceste argumente 45. plecarea Sfintei Familii în Egipt: o prezentare a posibilului drum.. Roma 46. an XIX. Naşterea Maicii Domnului. despre jurământ. despre preoţi . despre Damasc. 585596 sărbători în cinstea Maicii Domnului.. Cetăţi şi lăcaşuri pauline. despre mormântul Maicii Domnului 44. an XIX.“sarea pământului”. Eleniştii din Faptele Apostolilor sunt oare essenieni?.. an XIX. Popas cu Sfânta Familie la mormintele patriarhilor din Hebron. an XIX. în GB. 77-111 8 . Vechimea ei şi locul unde se află mormântul Sfintei Fecioare. în GB. an XX. A. Predica de pe munte. numele “Maria” în Vechiul Testament. Pr. Alexandru.. despre milostenie. prezent). locuri pe unde au trecut. 801810 despre Saul din Tars – convertirea lui. 7-8. deosebirea de prozeliţi. Adormirea Maicii Domnului în tradiţie. B. Alexandru. cine au fost eleniştii. Atanasie. p. argumentele lui. 5-6. Pr. p. 1960. 1960. în GB. despre sărăcia cu duhul. 11-12. Pîslaru. A. 1960. despre rugăciune. A cunoscut Iosif Flavius pe Sf. Pr. p. despre Cezareea Palestinei (istoric. despre Hebron 47. Oscar Cullman vede o identitate între elenişti şi essenieni. Gh. lupta şi suferinţa pentru pace şi dreptate.. Olimp N. 577584 - praznicul Naşterii Maicii Domnului. despre post 42. în GB. Antiohia (istoric. curăţia inimii. p. Popescu. Apostol Pavel – fiecare cetate prin care a trecut şi istoricul ei. an XIX.. 429-446 - despre predica de pe munte. prezent). an XIX. Pr. Căciulă. în GB. 618-634 despre comunitatea de la Qumran. Negoiţă. Pr. în GB. 1960. Sfinţii Părinţi despre Maica Domnului. Matei. Apostol Pavel?. 7-8. B. David. Dr. semnificaţie.

Dascălul Dreptăţii din manuscrisele de la Qumran. ultimii ani ai vieţii Sf. an XX. de contemporanii săi. an XXI. At. Ioan. Negoiţă. Pr. Mircea. Aspecte din viaţa creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistolele Pastorale. 7-8. 1964. Preot. despre identitatea Dascălului Dreptăţii şi prezentarea lui ca profet. Sfântul Apostol Ioan. 678-688 . în GB. Ioan la Efes şi mai apoi în insula Patmos. prezenţa Sf. 250-266 . At. Sf. ca om al durerilor 51. 1962. rolul Sf. doctrina esenienilor.. 473-485 . 671-684 . 3-4. problema eshatologică. Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului.Sf. p. Apostol Pavel contemporan al lui Iosif Flavius. At..textele găsite la Marea Moartă. în GB. 308-320 comentariul esenian al profeţiei lui Habacuc.manuscrisele eseniene. aspectul spiritualteologic: problema hristologică. Negoiţă. despre viaţa comunităţii de la Qumran 52. Ioan Gură de Aur. Pr. problema soteriologică. 7-8. Nişcoveanu. 5-6. Iosif Flavius ca izvor istoric pentru creştinism.despre geniul oratoric al Sf. atitudinea lui Iosif Flavius ca istoric faţă de evoluţia creştinismului în vremea lui. activitatea lui Iosif Flavius în Galileea. Pr.- tinereţea lui Iosif Flavius. problema pnevmatologică. diferenţa dintre Iisus şi Dascălul Dreptăţii. Magistrand. Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani.. Ioan 50. Pănoiu. puncte comune 48. în GB. analiza textelor din Iosif Flavius privitor la călătoriile lui la Roma: deosebiri.. 1961. Ap. ucenic al Sf. despre manuscrisele de la Marea Moartă şi despre comunitatea de la Qumran. în GB. 3-4. I. p. an XXIII. an XXI. Ioan Botezătorul. p.. Ioan ca ucenic al Mântuitorului. situaţia politică în Palestina în vremea lui Iosif Flavius. un comentariu al cărţii lui Habacuc 49. Negoiţă. Pavel recunoscut după 25 de ani în templu. asemănări şi deosebiri între creştini şi esenieni – păreri ale cercetătorilor. în GB. problema ierarhiei bisericeşti. p. o scurtă privire asupra activităţii lui de comentator al epistolelor pauline.. 1962. 1962. Pr. 9 . p. an XXI. Sf.. participarea lui la viaţa zbuciumată a poporului său. Ioan în Biserica din Ierusalim.

Apotoli Petru şi Pavel în Biserică. Ichim. 5-6. G. argumente împotriva primatului papal. despre Sf. F. 1965. o prezentarea a profeţiilor 54. I.. în GB. Naşterea Domnului în colindele religioase româneşti. mărturii despre ei în tradiţia Bisericii 55. în GB. idei şi fapte istorice din epistolele lor: Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.Importanţa Noului testament de la Bălgrad pentru formarea limbii române. glose marginale. an GB. faţă de noi înşine. Pr. 244-250 . Al. apostolicitatea ei: termenii de apostol şi episcop. profeţii ce vorbesc despre moartea şi Învierea Sa: Moise. epistolele. p. viaţa şi activitatea Sf. p.despre Sf. 1966.aspectul moral: datoriile faţă de Dumnezeu. an XXVI. Petru: viaţa lui. Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. Ap. Drd. David. Diac.viaţa şi activitatea Sf. egalitatea Apostolilor şi egalitatea Bisericilor locale 56. Pavel. Ioan. 16-19. Ap. Cinstirea Sfinţilor Apostoli în Ortodoxie. Prof. Pr. 9-10. o analiză lingvistică a acestei lucrări 58. an XXVII. despre apostolicitate şi sobornicitate. personalitatea Sf. 11-12. 1967. an XXIV. despre egalitatea celor doi Apostoli 57. faţă de aproapele. 452-465 .. statul 53.rolul Sf.despre profeţiile folosite de Mântuitorul în convorbirea cu Luca şi Cleopa. în GB. Daniel. Petru. 1967.. 1648 în GB. Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa. personalitatea Sf.. Constantinescu. 821-830 . p. despre sobornicitatea Bisericii. Pavel: viaţa. limba slavonă în Noul Testament de la Bălgrad. p. în lumina apostolicităţii şi sobornicităţii Bisericii.. Dumitru. 1968. Nicolaescu. activitatea celor doi Apostoli: predica lor orală. 9-10. 3-4. Tepelea. an XXV. an XXVI. convertirea şi învăţătura lui. 1170-1183 10 . Ioan. p. N. Mircea. aspectul social: societatea din vremea sa. N. ideile predicii lui. 466-475 .. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în lumina sobornicităţii Bisericii. analiza textului de la Matei 16. despre Biserică. Isaia. p. Pr... 5-6. an XXVI. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi. 1967. monahismul. în GB. Petru. Zaharia. Pavel. familia creştină. 924-933 . Mircea.

Balca... “întâiul născut” 61. Atanasie.. 1-2.. I. N. De la Nazaret la Betleem. chenoza Domnului în colinde: naşterea Mântuitorului potrivit colindelor şi renaşterea întregii firi 59.. Pr. Gh. p. procesul genetic al păcatului. 1971. 268-274 .despre viaţa virtuoasă şi fericită în comuniunea iubirii creştine. Bogdaproste.. învăţătura despre Logos în teologia apologeţilor.. Popescu. slujirea învăţătorească a Domnului. Logosul şi existenţa creştinului în teologia Sf. an XXVII. 11-12. 50-58 11 . în GB. Ioan Damaschin 62. Cosma. consecinţele dezastroase ale păcatelor. Pavel şi a Sf. 64. locul şi importanţa Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă. p.. despre expresiile: “primul născut”. p. Diac. în GB. 11-12. 1184-1188 . ideea de Logos şi ideea de Mesia. 80-84 . 11-12. în GB. 1972. Maxim Mărturisitorul. sensul pe care îl are noţiunea de frate în Sfânta Scriptură. în GB. Probleme morale în parabola fiului risipitor. An.cinstirea Sfintei fecioare în Biserică: . 1129-1133 . XXX.despre colinde şi aspectul lor cosmic. A. Ioan. p. Prof. despre slujirea arhierească şi despre demnitatea împărătească 65. Conf. David. p. Învăţătura despre Logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică. C. an XXIX. 1968. an XXXI. în GB.. 272290 .Logosul în gândirea antică greacă.locurile din Evanghelie unde se vorbeşte de fraţii Domnului. Bria. a Sf. a Sf. Prof. 1970. Hristologia după Epistola către Evrei. posturi. Adormirea Maicii Domnului 60.. Termenul “Fraţii Domnului” şi sensul lui în Sfintele Evanghelii. Gânduri la Naşterea Domnului. a Sf.. p.sărbători.Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. an XXX. an XXIX.. 1970. procesul convertirii şi momentele lui principale 63. Pr. Viaţa Sfintei Fecioare Maria. în GB. 1971. an XXIX. “Slujirea Cuvântului”. Diac. Ev. în teologia alexandrină. în GB. 1970. 1-2.o prezentare poetică a drumului de la Nazaret la Betleem Pavel. Lefter. Const. 3-4. 3-4. Pr. 1088-1099 .

Botez. Ioan. Matia – unul din cei şaptezeci. an XXXII. alegerea celor 70 şi trimiterea lor.despre Sfânta Scriptură.. Cei şaptezeci (70) după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie. an XXXI. 1973. deosebire între Evangheliile sinoptice şi Sf. an XXXI. Prof. Apostoli. convorbirea despre Trupul şi Sângele Domnului la Sf. Învăţătorule. 1972. priveşte ce pietre şi ce clădiri!. “Viaţa lui Iisus” în literatura ortodoxă.izvoarele mărturiei despre cei şaptezeci.. forme principale de propovăduire în Biserica primară: kerigma. didahia. în GB. Ioan. în GB. Pr. Prof. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 3-4.. 413-421 . p. p. 1973. Gh. în GB. Constantinescu.Sf. Chesarie. A. p.despre templul din Ierusalim. Emanuel. 307-313 . 533-548 . despre “paharul Domnului” la Sf.. modul în care îl văd autorii pe Iisus Hristos 70. conţinutul cărţilor Noului Testament. an XXXII. Copăcianu. predica orală a Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli. p. fixată mai apoi în scris. mărturia lor despre Hristos. diferenţa dintre ei şi Sf. 5-6. Apostoli: trimiterea lor de către Mântuitorul. 5-6. 1973. Ioan.. Arhim.. etape în slujirea Cuvântului de către Sf. Bogdaproste. mesajul propovăduirii. Paharul comuniunii. 403-412 -o prezentare a scrierilor despre viaţa lui Iisus: prezentarea autorilor. Biserică şi tradiţia bisericească 68. Ioan. Învăţătura ortodoxă despre “Plinirea timpului”. Ap. Pr. 3-4. 34. Nicolae. an XXXII. relaţia Sfânta Scriptură. 1972. an XXXII. despre Irod 71. numele unora din cei 70 67. omilia 66. lucrări despre viaţa Mântuitorului în literatura ortodoxă. în GB. 3-4. p. Gheorghescu. 307-316 . Drd. p. Al. Fer.sensul expresiei “slujirea Cuvântului”. 538-555 12 . în GB.. Euharistie în Evangheliile sinoptice şi la Sf. descoperirea divină în Vechiul Testament şi în Noul testament. simbolul paharului în cuvântările Mântuitorului. Sfânta Euharistie – Paharul vieţii. 1973. construirea lui de către Irod cel Mare: etapele construirii. Pavel 69. în GB.

sclavia în Vechiul Testament. Simeon Noul Teolog. soteriologia şi eclesiologia epistolei. Sf. Ioan Gură de Aur 75. în GB. Grigorie Teologul. an XXXIII. timpul ciclic şi timpul liniar al Vechiului Testament.autorul epistolei. p. Negoiţă. relaţia dintre Hristos şi timp. unitatea creştină exprimată în 13 ...despre problema timpului. Părinţi despre Schimbarea la Faţă: Clement Alexandrinul. 1974. Pr. Sf.. Stamate. 7-8. p. 11-12. locul. comentariul ei. în GB. 749-765 .unitatea în Hristos. slăvirea lui Dumnezeu pentru opera de mântuire. Epistola I-a a Sfântului Apostol Petru ( introducere şi comentarii ) teză de doctorat. 7-8. îndatoririle creştinilor.. an XXXIII.. motivele şi scopul scrierii. 1074-1082 . Sf. natura şi caracterul ei. Dionisie Areopagitul. Mircea. Sclavia în înţelegerea creştinilor din primele veacuri. Pr. “Schimbarea la Faţă” a Mântuitorului Hristos.despre sclavie în general. an XXXII. Ioan. p. an XXXIII. despre Sfintele Taine.despre manuscrisele de la Marea Moartă şi discuţii pe marginea lor. Pr. autenticitatea epistolei: argumente interne şi externe. 885-1053 . 680-689 . unitatea creştină exprimată în relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt potrivit epistolelor pauline. în GB. Pr. Pr. în GB. p. teologia epistolei I Petru: învăţătura despre Sfânta Treime. deosebiri între Qumran şi Noul Testament 76. îndatoriri speciale ale membrilor Bisericii.prezentarea Schimbării la Faţă în Sfintele Evanghelii. 1973. 9-10. Ioan A. oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă. limba. an XXXII. în GB. cuprinsul epistolei: îndemn la sfinţenie şi iubire frăţească. Sf.. prologul: Sfânta Treime în opera de mântuitoare. raportul epistolei I Petru cu celelalte cărţi ale Noului Testament.. 7-8. Ioan. învăţăturile morale 74. 1974. eshatologia. vocabularul şi stilul epistolei. 1974. Mircea. destinatarii ei. efectele mântuitoare ale vieţii şi suferinţei în Hristos. Drd.. concepţia Noului Testament despre sclavie 73. Mircea. Sf. timpul. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. Ath. 671-679 . Sf. timpul transfigurat al Bisericii 72. 1973. Marin L. p. Atanasie cel Mare. Unitatea creştină în epistolele Sfântului Apostol Pavel.. trăirea în comuniune cu Hristos izvorul vieţii şi al mântuirii. hristologia.

despre Parusie şi 14 .. Mircea. Scriptură şi revelaţie 78. denunţarea pericolului doctrinar şi moral al falşilor învăţători.despre sobornicitatea Bisericii. an XXXIV. Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii. Prof.despre Sfânta Scriptură: ce este ea. Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate. Constantinescu. condamnarea Mântuitorului şi răstignirea. 1074. Mazilescu. alegerea creştinilor şi darurile îndumnezeitoare. destinatarii epistolei.. ( introducere şi comentariu ). natura şi caracterul epistolei. stilul şi vocabularul epistolei. în GB. 513-523 . Patimile şi Învierea Domnului. 1975. nevoia Scripturii de Biserică. alegerea lui Matia şi mai apoi a celor 7 diaconi. an XXXIV. Ioan. an XXXIV.. p. nevoia Bisericii de Sfânta Scriptură. forma de conducere a Bisericii pe timpul Sf. Drd. 1975. an XXXIV. 1975. combaterea învăţăturilor eretice. despre Învierea Domnului 80. 1975. Biserica şi Sfânta Scriptură. sinodul apostolic de la Ierusalim. în GB. rolul Botezului şi al Euharistiei în păstrarea unităţii creştine. interpretarea Sfintei scripturi. an XXXIII.. cuvintele Mântuitorului de pe cruce. Bucevschi. Pr. Vârlan. Pr.patimile Domnului prezentate în cele 4 Evanghelii. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Apostoli. 11-12. raportul dintre Vechiul şi Noul Testament 81. despre Golgota. p. p. 945-1027 . 9-10. p. Diac. 3-4. p. comentariu epistolei: adresa epistolei. 1082-1094 . scopul. Prof.unitatea Bisericii după Sf. argumente pentru inspiraţie: din Vechiul Testament şi din Noul Testament.Introducere: autorul. alte hotărâri luate în mod sinodal în Noul Testament 79. mărturii şi surse a cunoaşterii lui Hristos şi a adevărurilor revelate. în GB.Sfânta Scriptură dă mărturie despre Biserică. discuţii pe marginea cărţilor Vechiului Testament. I. canonicitatea şi autenticitatea ei. 294-304 . cărţile Noului Testament. 5-6. 927-945 . inspiraţia Sfintei Scripturi. în GB. Grigore. divinitatea Scripturii. Doctorand. revelaţia. în GB. locul şi timpul scrierii. Ioan.. credinţa şi rugăciunea factori ai unităţii creştine 77. Pavel. Orest. Dr. relaţia dintre Biserică. 9-10.

. 328-344 . I. p. anghelologia. inspiraţia Sfintei Scripturi. Doctorand. an XLVI. Pr. 3-4. în GB. A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite în legătură cu ea. despre antichrist. fiecare Evanghelie..judecata finală. în GB. 3-4. frumuseţile dumnezeieşti ale Scripturii apreciate pentru folosul şi cunoaşterea credincioşilor. an XLVI. Ioan – martor al Lui Iisus Hristos. Ioan în Sfintele Evanghelii. în GB. 1976. 13-34 despre intrarea Domnului în Ierusalim. milenarismul şi combaterea lui 83. Conf. “Biblia” britanică (a lui Cornilescu). teologia epistolei: idei dogmatice: persoanele Sfintei Treimi şi lucrarea lor.. I. Ioan Botezătorul. eshatologia. Citirea Bibliei sau a Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni.despre a doua venire a Domnului Hristos. P. Cornel. 345-364 . Diac.îndemnuri ale Sf. împărăţia mesianică. Pr.despre Tertulian şi Sf. idei de ordin moral-social 82.Sf. 364-376 . Răduleanu. Prof. Constantinescu. Sfânta Scriptură – darul lui Dumnezeu pentru om. p. Ioan. o traducere favorabilă prozelitismului sectant. Botezul Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul. versetele aşezate aproape cronologic 87. Despre Rugăciunea Domnească la Tertulian şi Sfântul Ciprian. Părinţi pentru citirea Sfintei Scripturi.. predica şi activitatea Sf. 1976.. p. p. Sf. Zăvoianu. Ciprian. soteriologia. Pr. hristologia. 7-8. explicarea textelor din Noul Testament. rugăciunea Tatăl nostru la Tertulian şi Sf. timpul şi împrejurările rostirii rugăciunii de către Mântuitorul. 1976. începe cu Evanghelia după Matei şi completări de la ceilalţi Evanghelişti. 725-741 . în GB. 5. explicaţie a fiecărui verset. 1976. concepţia despre Parusie a Bisericii primare. Boris. Prof. 23-40 15 . mărturia lui Iisus despre Ioan 86. Mihail. Ciprian şi explicarea ei 85. Pr. în GB.. an XXXV. an XXXV. în GB. p. 3-4. David. Prof.. Constantinescu. an XXXV. 1987. Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim după cele patru Evanghelii – comentar. 1987. an XXXV. 3. Bulacu. citirea Sfintei Scripturi de către credincioşi 84. p.

în GB. Eugen Moraru. 80-96 primele scrieri în limba română. Prof. p.. 67-73 comentariu la pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 16 . Israel şi calitatea sa de “popor ales” în Vechiul Testament. sfârşitul lui Iuda. 6. p. 1988. poporul ales la “plinirea vremii”. Constantinescu. Alexandru I. Diac. după învăţătura biblică neotestamentară. întâmplări minunate în legătură cu moartea Mântuitorului Hristos. Prof. în GB. judecarea lui Iisus în faţa sinedriului. Ciurea. înmormântarea Mântuitorului Hristos şi păzirea mormântului 92. 1987. valoarea teologică a Bibliei de la Bucureşti. Grigorie Palama. 6. 6. 146-148 - despre importanţa descoperirii de la Qumran. Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani de la prima ei apariţie integrală la Bucureşti (1688-1988). an XLVII. 1987. despre rolul femeii. 45-102 despre rugăciunea din grădina Ghetsimani. p. 1987. 73-86 atitudinea Bisericii faţă de Israelul zilelor noastre. eshatologie 88. istoria traducerii Bibliei de la Bucureşti.. Bude. ierarhia. icoane. noul popor al lui Dumnezeu – Biserica creştină 90. p. despre traducerile lui Cornilescu. importanţa Fecioarei Maria în istoria mântuirii 89. răstignirea. traduceri clasice în limbi străine. paralelă între acesta şi traducerile Sfântului sinod. lepădarea lui Petru. Diac. an XLVII. în GB. 1988. Luca 16. 5. care zice “ Era un om bogat care se îmbrăcase în porfiră şi vison”. importanţa pastoral – misionară a Sfintei Scripturi în viaţa Bisericii Ortodoxe 93.. despre traducerile în română. Manolache. Anca Naşterea din Fecioara. trad. 19-31. 1988. p. Ioan... limba română. 6. an XLVI. Text timpuriu al noului Testament descoperit la Qumran. în GB. Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. Pr.- despre locul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Emil. la problema mântuirii. an XLVII. Omilie la pericopa evanghelică. an XLVI. Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii – Comentariu. Dr. Prof. Corniţescu. a credinţei. 68-73 despre Fecioara Maria. drd. Pr. descoperirea unui manuscris denumit “Fragmentul lui Marcu din Qumran” 91. Pr. an XLVI. p. Ioan. 2. prinderea Domnului Hristos. Sf. Maica Domnului. în GB. în GB.

Ap. aşezăminte de caritate. an XXIV. în RT. Porunca iubirii. 9-10. Victor. 5-6. cerinţe externe. caritatea la sate. necesitatea facerii de bine: motivele. exemplul lui Hristos 95. 315-321 caritatea creştină. Odiseia codicelui sinaitic. în RT. alte hotărâri 96. 4-5. care spune că ar fi murit în anul 62 iar nu 67. despre a face bine şi a face rău. 3-4. milostenia în istoria Bisericii Ortodoxe Române.. 7-8. Preot.. Pavel şi chiar a lui Luca. presupuneri despre moartea Sf. Grigorie T. misionarismul ca faptă a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. izvorul faptelor din milostenie. Arhim. porunca cea nouă a iubirii dată de Mântuitor. Marcu. an XI. 100-112. importanţa Sfintei Scripturi în viaţa creştinilor. 1-2. Arhim. săraci 97. p. Congresul biblic. aplicarea ei. an XXVI. 1921.. grija de bolnavi. Moruşca. îndemnuri din trecut. Scriban. Pavel. vinderea lui de către ruşi.. sfântului Apostol Pavel. o scrisoare de El.94. Ap. 116120 - despre istoria acestui codice: descoperirea. 35 viaţa Sfântului Apostol Pavel în Faptele Apostolilor. porunca dragostei la primii creştini. 1934. Iisus Hristos cel mai mare şi mai covârşitor motiv pentru a face binele. cumpărarea de englezi. cum se încheie relatarea din Faptele Apostolilor despre Sfântul Apostol Pavel. 1936. p. Ungur. Policarp. în RT. în RT. diferite legende despre viaţa şi moartea Sf.lea Congres biblic de la Sibiu. . an XI. Moruşca. p. 3-4. instituţii de ocrotire socială. în RT. faptele milei. Isus Hristos ca temei al educaţiunii. şederea Sfântului Apostol Pavel la Roma aşa cum reiese din Sfânta Scriptură. despre data Sfântului 17 . Sfârşitul vieţii apostolului Pavel. iubirea legii vechi şi porunca iubirii. sfintele mănăstiri şi caritatea. despre erezii care nu-şi au originea în Sfânta Scriptură. 1934. an XXIV. P. 129-132 al II. p. p. păreri despre codice 98. cum au înţeles Apostolii porunca dragostei. 4-5. 1921. 97-106 despre bine şi rău. Preot. 220-233. 184-190. diferite mijloace de a arăta fapta de milostenie.

Sfânta Scriptură în mâna preotului. p. 537 - 18 . an XXVII. Biblia armă de luptă misionară.. desăvârşirea unităţii ucenicilor prin Duhul Sfânt. în autorul revelaţie Noului testament este Duhul Sfânt. 480-482 căderea în păcat şi făgăduirea unei Răscumpărări. teologia paulină – ce înseamnă. Mântuitorul Hristos şi partidele religioase. episcopii urmaşi ai Apostolilor. opozanţii Sfântului Apostol Pavel. Nicolae.. în RT. relaţia Mânuitorului cu fariseii. Plinirea vremii. p. Iisus Hristos centrul teologiei pauline. C. atitudinea Bisericii faţă de Sfânta Scriptură. Mântuitorul a vorbit în pilde – exemplu. în RT. 11. 1937. în RT. Biblia – codul adevărului şi al sfârşitului 1937. an XXX. unitatea Bisericii 1937. p. convorbirea cu Nicodim 100. argumente pentru o a II-a vizită la Roma din Noul Testament 99. 135-144 despre Sfânta Scriptură – inspiraţie. 4. interpretarea Sfintei Scripturi - 102. mărturii din Sfinţii părinţi. p. Prot. Marcu. la păgâni Diacon Dr. 11-12. Grigorie T.. 11. Mântuitorul şi samarineanca. Pr.. an XXVII. RT. 424-427 104. Ilarion V. Ilie. 1937. p. Felea. p. an jertfa Mântuitorului. rolul ierarhiei în biserică.. Pavel. an XXVII. activitatea mântuitoare a Sf. 3. Sf.. 4. Episcop.Apostol Pavel (anul). Despre ierarhie. la ce se referă. Crâmpee din Evanghelia Domnului.. despre săturarea mulţimilor şi despre aluatul fariseilor. Colan. 1940. ascultarea de ierarhie P. despre Luther şi alţi 105. Beleuţă.. în RT. Diac. Grigorie T. p. Ap. în RT. 1937. Pr. existenţa partidelor religioase pe vremea Mântuitorului.. Tare în Scripturi. A. în RT. concepţia despre plinirea vremii: la poporul evreu. Timotei – chip clasic al preotului iubitor şi cititor al Sfintei Scripturi. an XXVII. Gheorghe. 148-150 - 103. importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi. Sf. necesitatea citirii Sfintei scripturi de către preot. an XXVII. iudainzanţii primelor veacuri. Originea şi originalitatea teologiei pauline. Marcu. 96-101 punerea mâinilor – simbol al împărtăşirii Sfântului Duh. Oneţiu. XXVII. Sfânta Scriptură în mediul protestant. 1937. Cosma. 129-134 - 101. despre Sfântul Apostol Pavel. 4.

apariţia teorie romanocatolice despre primatul lui Petru şi evoluţia ei 107. slăbănogilor. Betsaida. vindecarea orbilor. 486-503 primatul papal. p. rolul Sfintei Scripturi în viaţa credincioşilor. în RT. La originile exegezei romano – catolice a textului “Tu eşti Petru” (Matei XVI. rolul Sfântului Petru în Biserica primară 59-62 109. 1956. an I.. în RT.. istoricul exegezei textului. Prof. Biserică ?. Cojocaru. relaţia Hristos – Sfântul Apostol Pavel în concepţia teologiei protestante. Moisescu. despre Saul – Pavel 106. Părţi proprii Sfântului Luca în finalul istorisirilor despre Evanghelia Sfântului. 18-19). p. Folosul citirii Sfintei Scripturi după Sfântul Ioan Hrisostom. 1-2. originea neotestamentară a primatului papal. 11-12. anghelofania de la mormântul Domnului. 1956. învăţătura Sfintei Scripturi 108. 1-2. 1944. în RT. Nicolae. 18-19. în MA. 1945. p. 1.teologi protestanţi. Capernaum fost Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii. Prof. p. Grigorie. Preot. Preot Dr. învăţătura despre Biserică. Nicodim. Iustin. Pr. originea sinodală a primatului papal. antecedentele exegezei romane a textului “Tu eşti Petru”. Haralambie. în RT. interpretarea romano-catolică şi răspunsul ortodox. 411432. osânda cetăţilor Horazin. p. tâlharul pocăit. Are Hristos locţiitor în rugăciunea Mântuitorului pentru Apostoli. Hristos cap al Bisericii. 1-2. Mântuitorul înaintea lui Irod Antippa. Hristos Lumina cea mare.234-239 19 . Belea. an XXXV. 1941. an XXXI. 5. Serghie.. 174 - 110. comentariu al textului Matei 16. activitatea Mântuitorului după botezul din Iordan. Dr. Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi. Neaga. Marcu. 9-10. originea istoricopolitică a primatului episcopului Romei. în MA. 91-99 - despre citirea Sfintei Scripturi. 1943. p. unirea dintre Biserică şi Hristos.. 51-62 - 111. p. 1941. an XXXI. întâlnirea cu Domnul înviat în drum spre Emaus evanghelice. an XXXIII. Sfinte Scripturi – leacuri duhovniceşti. an I. an XXXIV.

p. Dr. îndemnuri la ascultare.. Un document inspirat de mărinimie creştinească despre epistole. locul Sfântului Ioan între ceilalţi apostoli. căderea şi moartea lui. Grigorie. Sfântul Ioan Gură de Aur 112. Actualitate Epistolei Sfântului Iacov. Grigorie. Pr. analiză exegetică: adresa şi salutarea. Pr. 3-4. despre aproapele 1-2. relaţia Mântuitorului cu Sfântul Ioan. Marcu. pledoarie în favoarea lui. Marcu. Prof. 1957.26-52 - 113. 413-428 - 114. an II. Prof. (Pretinsul “primat” al Sfântului Apostol Petru văzut în lumina unor detalii ioaneice). idei mesianice din psalmi cu nu comentariu al Sfinţilor Părinţi: Origen. an II. blândeţe şi vieţuire creştină. an II. despre repunerea Sfântului Petru în treapta de Apostol. 1957. în MA. Marcu. Sfântul Vasile cel Mare. despre Iuda Iscarioteanul – originea. păreri ale exegeţilor 20 . despre adevărata înţelepciune. Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul.. Prof. Grigorie.. Prof. cazul lui Onisim. an III. preocupările de bază ale epistolei şi actualitatea lor: despre încercări. Cina cea de Taină. credinţă fără fapte moartă este. p. 1957. locul în mijlocul apostolilor. înfrânarea limbii. “Locţiitorul” Fiului. în MA. Pr. Claudia Procula – cine era. 787-817 despre schisma de la 1054. 1112. poziţia creştinismului faţă de sclavie (Epistola către Filimon). raportul dintre epistola Sfântului Iacov şi Predica Mântuitorului. Dr. oprirea plăţii lucrătorilor.- psalmii mesianici. Pr. personalitatea creştină a lui Filimon. salutări şi urări creştineşti. Grigorie. caracterul şi rolul lui în Noul Testament. Pilat din Pont – activitate. despre primatul Sfântului Petru. Sfântul Ioan la picioarele crucii. Dr. 5-8. în MA. rolul în Noul Testament. vânzarea.. supunerea faţă de Dumnezeu. şederea de-a dreapta şi de-a stânga Mântuitorului. înţelepciune şi ispite. în MA. p. relaţia dintre Petru şi Ioan 115. îndemn la dragoste frăţească faţă de săraci. autorul epistolei. 1958. Dr. p. Pilat din Pont şi Claudia Procula. probleme introductive. Marcu. sfântul maslu. despre jurământ. 190201 martori ai nevinovăţiei lui Hristos în Noul Testament. Fericitul Augustin.

Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei despre virtuţi. Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi ( descoperirea manuscriselor. 1960. 519534 despre cartea Faptele Apostolilor: cuprins. 1958. în MA. grafica. limba română. 7-8. Atanasie. Marcu. alte tipărituri româneşti până la Biblia de la Bucureşti. întâlnirea de la Milet. destinatar. în MA. an V. 1-2. prolog. ortodox român Preot Vasile Gheorghiu. Pr. Prof. an IV. Neaga. în MA. prima prezenţă paulină în Efes. p. Negoiţă. misiunea statornică la Efes. 1960. Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică. însemnătatea ei. 7-8. 1959. an IV. Pr. Dr. Prof. 1-2. Nicolae. Biblia de la Bucureşti (270 de ani de la tipărirea condiţiile apariţiei ei. alte păreri fiecare cu argumentele ei Disensiuni între cercetători). p.. 5-6. comentariu la Noul Testament. Dr. scripturi neotestamentare destinate Bisericii din Efes ctitorii pauline a Asiei Minor. limbajul Pr. ultima convorbire a Mântuitorului cu Apostolii şi înălţarea la cer. Pr. Sfântul 21 . grotele ar fi nişte simple cimitire ale cărţilor. Prof. în MA. 28-35 - 120. Grigorie. Marcu.. alegerea lui Matia. alte lucrări. Grigorie. 1959. în MA. combaterea ideilor greşite de către Sfântul Apostol Pavel. Ephesus redivius. opera: studii teologice de introducere în Noul Testament.. Dr. cuprins. an V. Pr. 506-530 - 117. diferite calcule sectare cu privire la data parusiei biblice. an III. istorie şi cronologie biblică. p. 830-849 - 119. cazul petrecut în Tesalonic. despre parusie. 1960. Dr. pogorârea Sfântului Duh şi întemeierea Bisericii creştine. Pr. izvoare. teologie biblică. autor. în MA. p. poartă mare şi puternică a penetraţiei pauline. Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar viaţa. lucrări în manuscris ei). p. Dr.. p. calendaristică şi calcul pascal. Marcu. Dr. Grigorie. Pe urmele celei mai de seamă despre istoricul cetăţii Efes. primii paşi a Bisericii creştine. Efesul reşedinţă ioaneică. diferite păreri ale cercetătorilor: sectarii de la Qumran ar fi esenieni. Grigorie. an V.. traducători.116.. locul şi data scrierii. scripturi neotestamentare alcătuite la Efes. Marcu. Prof. 33-41 118. 333-343 - 121. rolul muncii. 11-12.

viaţa cea nouă. viaţa Sfântului Apostol Pavel. Prof. soarele. Posibilitatea desăvârşirii morale la Sfântul despre Sfântul Apostol Pavel – constituţia sufletească. flora. p. dragostea. Tihic şi alţi ucenici ai Apostolilor colaboratorii Sfântului Apostol Pavel). Învăţător al Sf. stelele. Elemente de Eclesiologie paulină. Dr. Prof. ( Cu privire la Mântuitorul Hristos. Nicolae. în MA. în MA. 1962.. nume de râuri în Sfânta Scriptură. 1cuvântul εκκλησια în Sfânta Scriptură... Neaga. 1960. an VII. 9-10. an VI. marea în Sfânta Scriptură. Pavel. 664-676 - 123. Sf. pace şi adevărul creştin. Apostoli. Sf. Dr. treptele desăvârşirii. 1-3. p. 1961. Dr. despre Apolo Alexandrinul. ucenicii Sf. Pr. Pr. motivele neamintirii lui în Faptele Apostolilor. omul cel nou. predica Sfântului Apostol Petru 122. Marcu. în MA. virtuţile Apostol Pavel. 3-6. Sfinţii Petru şi Pavel despre dreptate. anotimpurile. câmpul. Grigorie. 1961. cumpătarea. în MA. învăţătura Bisericii Ortodoxe despre libertate. animalele. Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii. Timotei: viaţa. relaţia Sfântul Petru – Sfântul Apostol Pavel. Episcopul Oradiei. p. Sf. Valerian. Prof. 3-6.. culorile. modelul desăvârşirii. Apostoli. Marcu. Grigorie. 1962. Pr. Ap. Sila Ierusalimiteanul. în MA. Dr. an natura în Noul Testament şi în Vechiul Testament. Părinţi despre Timotei.Apostol Petru şi Ioan în misiune printre iudei. Virtutea n-are vârstă. luna. p. mărturii ale Sf. relaţia lui cu Sf. cuvântul εκκλησια în epistolele Sfântului Apostol Pavel – sensurile lui. Marcu. viaţa lui. an V. Tit: prezenţa lui în Noul Testament. 28-36 - 124. p. comuniunea credincioşilor cu Hristos 3. Pr. despre Sfântul Petru şi presupusul primat al său asupra celorlalţi Apostoli. 240-261 - 22 . Grigorie. 37-58 - 125. localităţile în Sfânta Scriptură VI. unitatea 126. an VII. 189-197 cuvântare ţinută în ziua de 29 iunie. Luca: prezenţa lui în Noul Testament şi lucrări care îi aparţin. relaţia cu statul. deşertul.

7-8. Pr. Sf. Prof. Prof. Sfântul Varnava Cipriotul – apostol al eleniştilor. p. p. Tesalonic. 9-12.. momentul apariţiei diaconilor în viaţa Biserici. Pr. 657-680 - 23 . în MA.. slujirea în Noul Testament. 9-10. 449-468 alte verbe care desemnau în antichitate noţiunea de slujire. Luca – autor noutestamentar. efectul predicii Apostolilor în MA.127. sensul cuvântului διακονος în marile dicţionare ale Noului Testament. an VIII. Grigorie. Papuc. pregătirea pentru scrierea cărţilor Noului Testament ce-i aparţin. despre Saul. Ştefan şi a Sf. Pr. Ap. însoţitorii lui. Arhidiacon Prof. în MA. 1-3. Marcu. 631-641 despre călătoriile misionare ale Sf. Prof. p. . noţiunea de slujire în lumea greco-romană. an VII. Cunoaşterea preoţească a Noului Testament. Berea. Întâiul itinerar paulin pe continentul nostru ( În legătură cu relatările lucanice din Faptele Apostolilor 16. Grigorie. personaje şi date istorice prezente în cărţile Sf. condiţii necesare pentru interpretarea Noului MA.. sensul lui διακονειν în greaca profană. 1963. an VII. Marcu. Dr. p. Marcu. 9 – 18. - 132. în MA. o explicare a Predicii de pe munte pe munte. 1-3. Luca: originea lui. Gheorghe. în Însemnătatea Noului Testament pentru slujitorii bisericeşti. Excurs exegetic – filologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος. Pr. p. viaţa şi activitatea Sf. Pavel. Ioan. Marcu. an VIII. prezenţa lui Varnava în Faptele Apostolilor: activitatea lui misionară.despre Sf. despre Iosif Varnava: mărturia Noului Testament despre el. Pavel conform Faptelor Apostolilor. călătoriile misionare ale Sf. 1963. 1962. Dr. diacon Filip 128. 45-73 - 130. an VIII. legătura cu oamenii de pe continentul european. 1962. an VIII. Luca 1963. Grigorie. p. Dr. Dr. Prof. Biserica din Antiohia. împărţirea Predicii de pe munte. ramurile studiilor neotestamentare. Pavel. originea şi viaţa lui. Grigorie. 1963. Dr. Atena 129. activitatea Sf. Zăgrean. descrierea misiunii Sf. Pavel în fiecare cetate întâlnită: Filipi. în MA.. 19 ). 74-92 131. Diacon. Fericirile. Principii de morală creştină în Predica de despre morala creştină şi Legea cea nouă.. 1-3.

Gheorghe. Părinţi faţă de Sfânta Scriptură. Pr.. 1964. an VIII. atitudinea Sf. Prof. Pavel: modul în care îl vedea el pe Sf. Ap. Sf. Sf. 1963. Dr. Ap. Pavel. Preoţia creştină este slujire. “Pavel. îndemnuri de a-i urma lui hrisostomică. (Contribuţiuni parţiale). Pr. legământul în Sfânta Scriptură: legământul cu Noe. Pavel p. în MA.. în MA. Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare. Ioan Gură de Aur despre rangul de Apostol al Sf. Neaga. 836856 lucrări de inventariere şi apreciere critică a studiilor şi lucrărilor de conţinut neotestamentar în limba română. în MA. Diacon. p. an IX. Apostol al lui Iisus Hristos” în viziune despre Sfântul Apostol Pavel. Grigorie. 6-8. an IX. Pavel din punct de vedere al propovăduirii. 25-37 - 135.. necesitatea citirii cu atenţie a cărţilor Sfintei Scripturi 133. an despre aur în general. despre dragoste. 11-12. Pavel. Papuc. taina preoţiei şi responsabilitatea ei. Prof. predica exegetică şi unele reguli pentru explicarea textelor Sfintei Scripturi. despre studiile biblice şi exegeza biblică. piese din aur. preoţia în gândirea Sf. 420-428 - 137. p. folosirea lui. Papuc. Nicolae. ca notă fundamentală a propovăduirii Sf. 99-117 - 136. 1964. aurul în Vechiul Testament: locuri bogate în aur. poziţia Vechiului Testament faţă de aur. an IX. p. unele idei din aceste opere 134. rolul preoţiei în viaţa oamenilor. Pavel prin cuvânt şi prin faptă. Noul Legământ – Legământul de viaţă şi pace. introducerea în Noul Testament şi limba originală a cărţilor Noului Testament. Euharistie MA. Diacon. 9-10. Marcu. despre aur în Noul Testament IX. p. Propovăduirea Sf. extracţia aurului. Sf. tactul pastoral al Sf. în întrunirea a 39 de reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe la Praga în 1958 şi discuţiile purtate acolo. 1-2.Testament. 1964. Dr. Noul Legământ. Prof. Gheorghe. necesitatea studierii atente a Sfintei Scripturi. Dr. Părinţi. 1-2. preoţia în Vechiul Testament. în MA. Aurul în preocupările scriitorilor biblici. Pr. 1964. Marcu. profesori de Noul Testament şi lucrările lor. 793-813 - 24 . Grigorie.

1965. 7-8. Prof.despre preoţie. Ap. Dumitru. Pr. Filimon. Oreste. Augustin. Prof. 1-3. Predica apostolică. argumente pentru identitatea celor două Marii 139. p. an XI.. părerea că cele două Marii sunt de fapt aceiaşi persoană. 1965. an viaţa Fer. îndatorirea preotului de a mijloci pentru ceilalţi.. atitudinea Sf. Dr. an X. în MA. motivele lipsei lui Iisus zis Iustus din epistola către Filimon 141. Belu. Dr. Tarangul. an XI.. Maria din Betania şi Maria Magdalena.. sensul noţiunii de “sărac” în Noul Testament. identitatea femeii păcătoase ce a spălat cu lacrimile ei picioarele Mântuitorului. p. 856-863 disciplinele studiului Noului Testament şi istoria textului cărţilor Noului Testament. despre Maria Magdalena. Dr. 1966. o paralelă între finalul epistolelor către Coloseni şi Filimon: numele colaboratorilor Sf. în MA. Marcu. Forma iniţială a textului din Epistola către X. misiunea principală a Mântuitorului. transmiterea ei Sf. Al. atitudinea Mântuitorului faţă de săraci. Grigorie. p. alte păreri. 1-22 - 142. calităţi ale preotului: nevoia de ştiinţă pentru a putea învăţa. lucrări legate de Sfânta Scriptură şi cuprinsul lor. Apostoli faţă de sărăcie Evangheliei. Conf. Pr. concepţia lui despre Sfânta Scriptură Pr. 647-659 140. Pr. 501-510 despre Maria din Betania. Dr. Pavel prezentaţi în aceste epistole. (O problemă de critică a textului original). despre Epistola către Filimon. 23. predica Apostolilor îşi are rădăcinile în predica 108 - 25 . Dr. 1965. 1112. sora lui Lazăr: întâlnirea ei cu Mântuitorul. Prof. 1966. preotul trebuie să fie un exemplu pentru credincioşi 138. Grigorie. vers. Marcu. în MA. cuvintele Mântuitorului către Iuda şi ceilalţi Apostoli şi înţelesul lor. Moisiu.. 1-3. an X. Pr. Apostoli. în MA. 9-10. societatea iudaică în momentul venirii Mântuitorului. Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva prezentarea episodului cu ungerea Mântuitorului cu mir de mult preţ şi reacţia lui Iuda la acest gest. în MA. p. Augustin: cititor al Sfintei Scripturi. critica textului. p. Din preocupările biblice ale Fer. 100vestirea Evangheliei..

Ioan Botezătorul. Prof. p. 1-3. 1-3. tăierea împrejur. motivul venirii lui la Mântuitorul. Petru.24 – explicarea lui şi sensul la care se referă Mântuitorul. Părinţi asupra acestui text. 304-314 - 26 . tema ei: persoana Mântuitorului Hristos.. Grigorie. închinarea păstorilor. Prof. idei dogmatice şi morale ale predicilor Sf. Dr. Ioan Botezătorul. Dr. sensurile cuvântului “cămilă” în Noul Testament la textul din Mt. caracteristicile predici apostolice: predică misionară. modul desfăşurării predicii şi modul de adresare 143. 1966. de esenţă şi de stuctură. Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină. în MA. p. Pr. după vindecarea unui olog. naşterea Mântuitorului: timpul naşterii. Buna Vestire. Pr. în MA.. Prof. Marcu. Dr. Belu. Marcu. 24 şi locurile paralele. bază a universalităţii răscumpărării neamului omenesc în MA. 19. naşterea Sf. an XII. 1967. 4-5. cuvântările Sf. profeţia dreptului Simeon. explicarea acestei pericope: identitatea dregătorului. Părţi proprii Sfântului Luca în textul introductiv despre Evanghelia a treia şi autorul acestei Evanghelii. 267-278 - 144. an XI. vestirea naşterii Sf. Pr. p. în MA. Predica Sfântului Apostol Petru. destinatarii predicii apostolice. Omoforie sau paradox? Excurs exegetic – teologic pericopa evanghelică despre dregătorul bogat. 19. cămila în Vechiul Testament. aspectele unităţii neamului omenesc: unitatea de origine. prezentarea textului de la Mt.Mântuitorului. Iisus Hristos la 12 ani la templu al Evangheliei a treia. predică de întărire a credinţei prin învăţăturile transmise în cadrul cultului divin. 8-42 - 145. an XII. Corneliu. în faţa sinedriului. întâlnirea dintre Elisabeta şi Fecioara Maria. 4-6.. la Cincizecime. Pr. Petru 1967. prezenţa ei în celelalte evanghelii sinoptice. semnificaţia cuvântului “cămilă” – diferite păreri ale exegeţilor. Grigorie. an XII. 135-146 - 146. Sîrbu. momentele în care au avut loc: la alegerea lui Matia. unitatea de aspiraţii şi unitatea de destin.. Dumitru. p. universalitatea neamului omenesc. exegeza Sf. explicarea predicilor Sf. modul în care apare prezentată învăţătura paulină cu privire la unitatea neamului omenesc. Dr. Petru în Faptele Apostolilor: numărul lor. Prof. 1967.

. p. Marcu. locul Sf. data morţii Sf. Radu. Sf. Dr. 7-8. îndrumări pastorale Pr. p. Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti. 633-638 - 149. Prof. în MA. necesitatea unei ermineutici comune. Pr.. Pavel la sinodul de la Ierusalim. relaţia Vechiului Testament cu Noul Testament la Sf. Neaga. Grigorie.147. an XII. în MA. 4-6. Atitudinea Sf. despre primatul Sf. Apostol Petru: la alegerea lui Matia.. Pr. Dr. rolul Sf. inspiraţia Sfintei Scripturi şi despre condiţiile interpretării ei. Apostoli Petru şi Pavel. an XII. 8-9. Pavel: în Antiohia Pisidiei. predica Sf. Marcu. în Areopag. limbajul şi metodele folosite de Sf. Ap. Prot. Ap. Pavel Testament. Grigorie. înaintea procuratorului Felix. 10-12. 1968. către preoţii din Efes. (XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel).. în pridvorul lui Solomon. relaţia dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie către Tit. Prof. an XIII. Pavel 148. Apostol Pavel faţă de Vechiul atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament. Apostoli continuatori ai liniei trasată de Mântuitorul. panortodx şi ecumenist. an XIII. Apostoli în predica lor 1967. 11-12. în MA. p. Nicolae. Dr. Petru în listele Apostolilor. Dr. relaţia dintre Sf. în Ierusalim. an XII. rolul predicii în Biserica primară. Pr. Însemnătatea Epistolei Sfântului Apostol Pavel Stilul şi cuprinsul epistolei. Prof. Predica Sf. Apostoli. p. an XV. către iudeii din Roma etc. hotărârile sinodului apostolic. în MA. însemnătatea teologică a epistolei. 1970. în MA. 6-7. Dr. Grigorie. în Cezareea. Ap. 1967. 1967. hotărârile conferinţei mondiale de la Montreal legate de autoritatea Sfintei Scripturi în Biserică. Prof. despre ierarhia bisericească (episcopi). Aurel. în faţa sinedriului. 480-490 triumful vieţii asupra morţii.. înaintea lui Irod Agripa. 803-815 - 150. Duminica (sinteză biblic-teologică). 272-277 151. predica Sf. 484-515 - 152. la Cincizecime. p. Ap. importanţa exegezei biblice. AP. Marcu.. Preocupări ermineutice de interes actual importanţa şi necesitatea ermineuticii. Grigorie. 1968. Pr. Petru. înaintea poporului din Ierusalim. Petru şi Sf. în MA. p. 815-822 27 . în Listra. Prof. Marcu. interpretarea Sfintei Scripturi la protestanţi.

etimologia cuvântului “eshatologie”.. 1971. Noul Testament de la Bălgrad (Alba Iulia) – 325 rolul pe care îl ocupă Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii.1. învăţătura despre a II-a venire a Mântuitorului: timpul venirii. despre împărăţia de o mie de ani Pr. an XVI. an Împărăţia lui Dumnezeu – idee principală a Noului Testament. 5-6. despre greşeala purgatoriului: argumentelor romanocatolicilor şi combaterea lor. 1-3. an XVI. pururea fecioria Maicii Domnului. an XVII. despre împăcare la întrunirile ecumenice de la Nairobi 155.- serbarea Duminicii la primii creştini. Pr. în MA. Pr. Împărăţia lui Dumnezeu (Sensul ei neotestamentar). Prof. p. 1973. Dr. beneficiarii. Prof.. p. Neaga. 13-27 - 158. despre Noul testament de la de ani de la tipărirea lui. 852-855 156. 1974. an XVIII. semnele ce vor preceda parusia. manuscrise ale Sfintei Scripturi de pe teritoriul ţării noastre în alte limbi decât limba română.. sabatul în Vechiul Testament 153. Marcu. mărturia Sf. concepţia despre moarte în Sfânta Scriptură. Ap. cuvinte ce arată împăcarea în epistolele Sf. în MA. în MA. Dr. Profilul neotestamentar al teologiei împăcării în despre noţiunea de împăcare. Ioan. 1971. XVI. etapele împăcării. biblică modernă. în MA. Marcu. Ap. Pavel despre colecta pentru creştinii din Ierusalim. despre rai şi iad. 1-2. în MA. Nicolae. an XIX. Prof. p. 9-10. primele tipărituri în limba română.. 1971. Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea unele consideraţii privind citirea şi exegeza Vechiului Testament. Grigorie. Prof. hiliasmul 275-284 - 154.. împăcarea dintre om şi Dumnezeu. Nicolae. p. în MA. erezii cu privire la Maica Domnului şi combaterea lor. Pavel. Neaga. Dr. Bunea. menţionarea acestei zile în Apocalipsă. explicarea viziunii din Apocalipsă 20. mărturii neotestamentare pentru serbarea Duminicii: Învierea Domnului. Dr. p. p. 675-679 despre Buna Vestire. Grigorie. Cultul Maicii Domnului.. Eshatologia creştină. desfăşurările lui actuale. 3-4. frângerea pâinii. despre tradiţia exegetică a Bisericii Pr. Pr. despre “fraţii Domnului” Pr. Bunea. 84-95 - 28 . Ioan. 11-12. locul pe care îl ocupă problemele eshatologice în Sfânta Scriptură. 1972. Pogorârea Sfântului Duh. 369-377 157.

viaţa religioasă şi cetăţenească a poporului evreu. politeismul greco-roman: sincretismul elenistic. 125-135 - 29 . p. 4-6. în MA. monoteismul mozaic în epoca de apariţie a creştinismului. preoţia ierarhică sau sacramentală: diaconii. 1-11. Pr. Prof. 1977. p. Preoţia după Noul Testament. Sf. 1976. crucea – simbol al virtuţilor creştine. an XIX. după unitatea creştinilor în Sfânta Scriptură. curentele religiei iudaice. credinţa în puterea destinului. Epistola către Efeseni. sensul preoţiei universale.. o analiză a textului I Corinteni 10. cinstirea crucii în Noul Testament. slujirea arhierească a Mântuitorului. 1-3. 104-113 - 161. Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament. 1976. Temeiul rugăciunilor Bisericii pentru cei adormiţi. virtuţile care promovează unitatea creştină 250-262 160. Pavel.Bălgrad. semnul crucii la Sf. asistent. an XXI. Apostoli (Sf. ideile fundamentale ale religiei mozaice. Sf. an XXI. 4-6. tipărirea Bibliei de la Bucureşti. Moisiu. Ioan). Mihoc. Vasile. Prof. Biblia lui Şaguna. Pr. Biserica trupul tainic al Domnului. Vasile. Prot. MA. Radu. Pr. în MA.. în MA. alte traduceri şi tipărituri ale Sfintei Scripturi în limba română 159. Ap. Marcu. an XXI. Pr. Ap. filozofia greco-romană XXI. religiile de mistere orientale. despre unitate în epistola către Efeseni – terminologie. 4-6. 1-11 Corinteni 10. Sfânta cruce în viaţa şi trăirea creştină a primelor vestirea şi patimile Domnului.. episcopii Pr. an despre exegeza biblică. Mihoc. cultul cezarului. temeiuri biblice pentru rugăciunile pentru cei morţi din Vechiul Testament şi Noul an XXII. în MA. p. 252-272 - 163. preoţii. Mihoc. 135-140 - 162. temeiurile doctrinare ale unităţii creştine. Simion. p. Sensul tipic al Vechiului Testament după I Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament. Asistent. Pavel şi sensul tipic al Vechiului Testament. reprezentări ale crucii veacuri. p. Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică. p. în MA. 1-3. 1974. 273-285 - 164.. Dr. Vasile. 1976. despre tip şi despre sensul tipic. Dr. 1-3.. preoţia creştină. 1976. Biserica poate mijloci iertarea păcatelor după moarte. Al.

în MA. Pavel despre relaţia dintre creştini şi stat Noului Testament. Marcu. 484-498 - 166. Neaga. an XXV. C. 7-9. Pr. temeiul dogmatic. Pavel rosteşte aceste cuvinte. Cele şapte cuvinte rostite de analiza fiecărui cuvânt rostit de Mântuitorul pe cruce. N. Chira. Papuc. unitatea de cult. Samaritenii. despre iertare. Prof. 7-9. pentru care din cei adormiţi se roagă Biserica 165. pentru ce M-ai părăsit”. sărbătorile. temeiul tradiţiei. relaţia Biserică – Stat în predica şi practica Mântuitorului: Mântuitorul şi Pilat. Pr. an XXII. în MA.Testament. AP. Grigorie. 10-12. Dr. 1978.. o analiză a textului. 7-9. an XXV. 7contextul istoric în care Sf.. Prof. p. 1980. Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română. “Dumnezeul Meu. credinţa lucrătoare prin iubire 169. despre Samaria. rolul intelectului în însuşirea conţinutului credinţei. an XXIV. în MA.. 7-9. Hristos şi Cezarul sau Statul şi Biserica în lumina îndatoririle creştinului faţă de stat. Mântuitorul şi Irod Antipa. “Luaţi aminte de voi şi de toată turma”. “Mi-e sete”. p. Todeasă. Dumnezeul Meu. Episcop – vicar. în MA. p. Vasile. 1978. 1977. Pr. p. Apostol 9. temeiul moral. relaţia dintre creştinism şi spiritul naţional al popoarelor Asistent. Ap.. Iustinian Maramureşeanul. Gh.. - originea acestei grupări religioase. Dr. p. unitatea de atitudine. Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în temeiurile unităţii Bisericii: unitatea în credinţă. Mântuitorul pe cruce. căsătoria 171. relaţia dintre samarineni şi evrei. relaţia Biserică – Stat în practica şi exegeza apostolică: predica Sf. în MA. Grigorie. 584-588 - 170. îndreptarea prin credinţă. an XXIII. 1977. în MA. 755-765 - 167. Rolul credinţei în procesul mântuirii după Sf. p.. teologia comunităţii samarinene: calendarul. Prof. 625-632 Biserica primară. Mihoc. despre Maica Domnului. 865-872 30 . îndemnuri faţă de preoţi de a avea grijă de credincioşi Doctorand. an XXII. 1979. an XXIII. Arhid. Pavel. Mântuitorul şi fariseii. 487-493 - 168. în MA. cuvântul adresat tâlharului. 511-523 despre credinţă în general şi despre credinţă în Vechiul Testament şi în Noul Testament. Pr. 1980. etc. pelerinajul. 10-12.. p. Marcu.

în MA. 27-34 174. 1982. Botezul Domnului şi semnificaţiile lui. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. sensul dinamic al încorporării în Hristos prin Duhul Sfânt MA. M.. Drd. starea primordială a omului. întâlnirea Mântuitorului cu Sf. an XXVII. 873-877 173. Actualitatea epistolei Sf. Biblia lui Şaguna de la 1858. 1-3.. Zamfir. p. lucrarea Duhului Sfânt. Asist. păcate înfierate de către Sf. 302-308 - 177. chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în om. Pr. semnificaţia Botezului Domnului an XXVII.- legătura dintre creştinism şi poporul român. glasul venit din cer. V. Ierom. Galitis. an XXVI. p. alte sfaturi George. necesitatea harului divin pentru mântuire. alte ediţii ale Sfintei Scripturi în română 172. Iacob. în relaţia dintre Duhul Sfânt şi Biserică. an XXVII. p. Psaltirea la români. an XXV. Pr. exegeza Sfintei Scripturi Pr. 1981. păcatul strămoşesc şi necesitatea venirii unui Mântuitor 12. Revelaţie. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegere ortodoxă. despre inspiraţia Sfintei Scripturi. Biblia de la 1688. Basarab. rolul faptelor la Sf. Modest. 1982. p. 7-9. Ioan Botezătorul. 151-160 - 176. despre revelaţie şi transmiterea ei. asist. în MA. 1981.. perioada anterioară Botezului. Vasile. Mihoc. Vasile. p. pogorârea Duhului Sfânt. Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu – deşi despre crearea omului şi despre unitatea neamului omenesc. Însuşirea mântuirii prin Duhul Sfânt în Biserică. har şi libertate. 4-6. Mihoc.. 549-559 - 175. Episcop-vicar. 1-3. în MA. p. 4-6. circumstanţele botezului: rugăciunea. an XXVI. relaţia omului cu natura. cerurile deschise. Lucian Făgărăşanul. Sfânta Scriptură în viaţa poporului român. 1982. trad. 316-329 31 . Asist. în MA. 10despre credinţă în general şi în epistolele pauline. Iacob. gratuitatea şi universalitatea harului dumnezeiesc. poartă ranele păcatelor. Iacob. menirea omului. 1980. în MA.. Mihoc.

Iisus Hristos – Viaţa. p. an Sfânta Scriptură – cartea păcii. pacea mesianică: Mesia. asist. 10-12. Mihoc. + Iustinian Maramureşeanul. 1-2.. problema păcii în Vechiul Testament: la profeţi. p. 315-319 - 32 . pacea în Noul Testament în predica de pe munte Pr. 1-2. an despre pace. Noţiunea de viaţă în Noul Testament. Domn al păcii. XXVIII. 1983. lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. în MA. despre datoria de a cinsti pe părinţi (Efeseni 6. an XXVIII. Moraru. împăcarea în Hristos XXVIII. V. Preoţia sacramenatală. 1983. 11-12. păstrătoarea descoperirii dumnezeieşti şi organul Biserica păstrătoare a descoperirii divine: Biserica organ de păstrare a revelaţiei. Dr. Mihoc. 37despre preoţie. conceptul neotestamentar de pace. problemele vieţii în contextul vremii de azi 10-12. Episcop-vicar. V.. Biserica. 28-32 181. p. Prof. preoţi şi episcopi Pr. 623-630 - 179. 43 182. Nicolae. 1982.- lucrările Duhului Sfânt în lume înainte de venirea Fiului lui Dumnezeu. 5-6. pacea caracteristica esenţială a împărăţiei mesianice. asist. an XXVII. Vasile. în MA. 637-646 - 180. 706-722 - 183. an XXVII. despre Vechiul şi Noul Testament şi relaţia lor cu tradiţia apostolică. în MA. Copii. pacea în Vechiul Testament. Neaga. viaţa în Hristos.. p.. ascultaţi de părinţii voştri dragostea lui Iair pentru fiica sa. despre viaţă în Vechiul Testament şi în Noul Testament. pacea ca dar divin. Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi. despre diaconi. transmiterea şi fructificarea descoperirilor divine în Biserică. Biserica – organ de mântuire şi sfinţire a credincioşilor de mântuire. în MA. despre harisme 178. Eugen. în MA. terminologia folosită în Sfânta Scriptură. lucrarea Duhului Sfânt asupra firii omeneşti a Mântuitorului. Mihoc.1). Evanghelia lui Hristos – solie de pace. Drd. pacea ca stare firească a creaturii şi virtute naturală a omului. 1982. Pr. Elemente pentru o teologie a păcii. sensul cuvântului viaţă. p.. an XXIX. în MA. 1983. p. 1984..

. Simion. Prot. Întâlnirea Mântuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu. binecuvântarea trinitară de la II Corinteni 13. 1986. an XXX. despre inspiraţia Sfintei Scripturi şi despre inspiraţia autorilor sfinţiţi Prof. în MA. în RT. 1984. în MA. p. p. în MA. p. p. 20-28 - 189. raportul virtuţilor credinţă şi iubire. 9-19 - 186. Prof. făgăduinţa Mângâietorului. Episcop-vicar.. întâlnirea lui cu Mântuitorul şi convertirea lui Pr. relaţia dintre credinţă şi fapte. an XXXIV. necesitatea credinţei şi a faptelor bune. conceptul despre om la Diogene. 43-50 - 188. lucrarea credinţei în lume actul mântuirii subiective. Dumitru. cuvântul Mântuitorului despre hula împotriva Duhului Sfânt. în despre mântuirea subiectivă. + Lucian Făgărăşanul. + Lucian Făgărăşanul. an XXX. prezenţa Duhului Sfânt în Noul Testament: descoperirea Duhului Sfânt ca persoană divină la Botezul Domnului. 1-2. preoţia generală sau împărătească. “Decretul apostolic” şi valoarea istorică a cărţii Faptele valoarea istorică a mărturiei Sf. 9-12 - 33 . 1989. în MA. slujirea preoţiei împărăteşti an XXXI. p. 2. Pr. Prof. Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (Aspecte ale Apostolilor. 1985. an XXXIV. 1991. Episcop-vicar. sensul şi scopul decretului apostolic. Pilat arată un om.13 lumina Noului Testament. Gheorghe. Dr. 1985. Radu. 3-4. Mihoc. în MA. Hristos Dumnezeu şi om adevărat Hristos. Luca despre sinodul apostolic. Contingenţă istorică în persoana Mântuitorului comparaţie între Diogene şi Pilat.184. 3. despre vameşi. Prof.. în MA. formula baptismală. V. Diogene caută un om. p. Vasile. 4. p. 5.. Duhul Sfânt – persoană dumnezeiască în despre Duhul Sfânt potrivit unui dicţionar biblic francez. Legătura fiinţială dintre credinţă şi fapte bune.. Mihoc. an I. despre preoţie în Noul Testament.. an XXIX. 1989. 330-339 - 185. Abrudan. Ierihonul în epoca Noului Testament. Remete. relaţia lui Zaheu cu ceilalţi evrei. 171-180 187. relaţia preoţiei împărăteşti cu preoţia sacramentală. Pr. Drd. Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume. 5-6. gândirii patristice referitoare la Sfânta Scriptură). 26-32 190.

Sf. 2-14. an VII. an II. Părinţi şi folosul instrumentelor profane în serviciul exegezei. Prof. 1992. Eugen Moraru. V. trad. De la Evanghelia vorbită la Evanghelia scrisă.191. exegeza patristică a Sf. Omilie la cuvintele “mulţi sunt chemaţi dar puţini VII. ce se înţelege prin expresia “Părinţii Bisericii”. parabolele specifice evangheliilor. sinedriul în Vechiul şi în Noul Testament Pr. 24-29 - despre numele sinedriului. p. Pr. diac. Părinţi şi dascălii iudei din punct de vedere al exegezei biblice. an VII. Hristos – Logosul cel mai înainte de veci.. 3444 - Omilia a 34-a: o analiză a textelor paralele de la Matei şi Luca: unul vorbeşte despre 6 zile iar altul despre 8 zile. an I. Două cuvântări la cinstita Schimbare la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos. Scripturi. 102-115 - 195. Arhid. Mihoc. Sfântul aleşi” din pericopa de la Matei 22. exegeza textului. an VII. an noţiunea de Evanghelie. 2. Părinţi. Omilia a 35-a: despre strălucirea luminii taborice. Dr. Dr. Filozofia religiei şi exegeza textului religios. 192. 1997. Prof. 2. scopul exegezei. Eugen Moraru. în RT. exegeza biblică şi relaţia dintre religie şi filozofie. p. Prof. Klein. 1991. RT. Abrudan. RT. 2.. în RT. instrumentele extra-teologice ale exegezei biblice. Sf. Scripturi. Sf. Oancea. în RT. 1997.. evoluţia sinedriului de-a lungul istoriei. 3. Hanz. Diac. trimiterea Apostolilor la propovăduire. Lector Dr. pilda despre cina împăratului 34 . Dr.. Sanhedrinul sau marele sinedriu (originea şi istoria sa). 2. trad. Dumitru. 3. dascăli ai noştri în interpretarea Sf. tradiţii cunoscute de autorii evangheliilor Grigorie Palama. în despre disciplina filozofia religiei. 1997. Sf. 165-171 o tâlcuire a pericopei evanghelice. p. Dorin. 1997. p. Grigorie Palama. 79-101 - 194.. înfiinţarea lui. p. 116-118 196. importanţa scrierilor patristice. despre Schimbarea la Faţă. 193. în RT. un principiu patristic fundamental: obligaţia de a studia Biblia. p. Actualitatea exegezei Sfinţilor Părinţi.

1969. Pr. despre Irod cel Mare: venirea lui pe tron. l. 2000. Chesarie. Drd. Sfântul Grigorie Palama. 32-38 - 198. Tofană. în GB. “O abordare ortodoxă a exegezei biblice”. p. Ciprian despre realitatea Învierii Domnului. mărturia lui Petru – centrul Evangheliei după Marcu. Apostoli. Dr. an IX.. I. Mesianitatea lui Iisus şi “Secretul mesianic”.. Dimitrie Cantemir. în RT. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii Ortodoxe. John. Biserica primitoare şi păstrătoare a revelaţiei divine 203. Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu. p. an IX. 128-163 - 202. Irod Antippa. Părinţi asist. Ioan. 7-8. în GB. Nicolae. 551-566 - despre noţiunea de revelaţie. urmaşii lui Irod: Arhelau. Costin. revelaţia prin patriarhi şi profeţi. 1999. an X. 105-110 - 199. an XXVIII. despre Antipater. în RT. Conf. Irod Agrippa. în RT. Despre înviere şi despre mironosiţe. 5-6. arătările Domnului după Înviere: Mariei Magdalena. domnia lui. Mircea. 754-765 35 . despre Vechiul Testament şi Noul Testament în Biserica Ortodoxă. motivele tăinuirii mesianităţii Sale coordonată teologică a Evangheliei după Marcu. Gh. româneşti”. Pr. Dr. Pavel. Mihai Eminescu. trad. Neaga. N. an IX. 2000. 2. “secretul mesianic” în lumina Evangheliei după Marcu. 1999.. Naşterea de sus. în RT. Dr. 2. în RT. an contextul istoric al venirii lui la putere. Iisus Hristos desăvârşitorul revelaţiei divine. 2.. Asist. Sf. Vechiul Testament la Sf. Maica Domnului martoră a Învierii Domnului Streza. Lazăr. an XXXI.197.. 1999. Irod Filip. Ierima. Breck. Pr. 2. Irod Agrippa II X. Pr. 4. principii ermineutice la Sf. Mesia în aşteptările mesianice iudaice. 1972. activitatea înainte de naşterea Mântuitorului. Gheorghescu. Ierom. despre identitatea mironosiţelor. Iorga. p. trad. dezvoltarea istorică a revelaţiei divine: revelaţia primordială. 111-119 - 200. p. “Biblia în viziunea filozofiei şi gândirii Despre filozofia românească şi relaţia ei cu Sfânta Scriptură. Revelaţia divină. Anton Pann. Scriptură în operele şi gândirea lui: M. Prof. Arhipresb. imperiul roman în Iudeea. Blaga etc. Drd. 33-47 - 201. p. naşterea Mântuitorului Hristos. p. Daniel Mihoc..Eliade Rădulescu. p. Stelian.

Fer. an XXXIX. cinstirea sfinţilor. Petru. 3-5. p. numiri ale Maicii Domnului din cărţile de cult patristic-liturgic. mediul şi destinatara Sf. Ilie. Sf. Biserica – originea. Părinţi despre sângele şi apa curse din coasta Mântuitorului 204. efectele botezului şi efectele morţii şi învierii lui Hristos. an XXXVII. Ioan Gură de Aur despre naşterea de sus. Sf. relaţia dintre Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl. în GB. menţionarea unor evenimente evanghelice într-un mod impersonal 207. Tertulian. relaţia dintre Scriptură şi Tradiţie 206. rugăciunile către ei. 1981. Sf. în GB. Conf. C. Ieronim. importanţa prezenţei acestui cuvânt în epistolele Sf. 1979. Părinţi despre cinstirea sfinţilor 208. p. rolul pe care îl are taina botezului pentru “naşterea de sus”. p.. dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Petru despre “naşterea de sus”. Sf.. relaţia dintre Vechiul şi Noul Testament. Ambrozie. Sf.- în ce constă “naşterea de sus”. an XXXI.. Prof. Negoiţă. Pr.. Sf. Nicolae. p. Sf. Ap. în GB. Irineu. autoritatea Bisericii în legătură cu Sf. 1980. Grigorie de Nazianz. 523-534 cuvântul “Evanghelie” şi înţelesul lui. sensul crucii şi al suferinţei Mântuitorului potrivit Sf. an XXXXVIII. Ilie D. Todeasa. în GB. Emilian. despre sfinţenie în Noul Testament. Sf. Diac. exemple din activitatea Sf. Scriptură. 1978. 380-388 noţiunea de sfinţenie în Vechiul Testament. Petru menţionează evenimentele. 1972. autoritatea Scripturii în Biserică. Efrem Sirul. 1-2. 766-778 - 205. 5-6. Corniţescu. Sf. 3-4. Asist. Petru. Chiţescu. Pr. Studiu viaţa Maicii Domnului. Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 7-8.. an XL. Petru – martor ocular şi ucenic al Mântuitorului. despre denumirea de Născătoare de Dumnezeu. Moldovan. 129-150 36 . Sfânta Scriptură despre identitatea dintre revelaţie şi Scriptură. în GB. modul în care Sf. 274-288 etapele revelaţiei.. Apostoli. Evenimentele evanghelice (minievanghelia) în epistolele Sf. Apostol Petru. Milenarismul. Drd.. Revelaţia şi Sfânta Scriptură. Atanasie cel Mare despre Maica Domnului. Scripturi. Sf. p. Numirile Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu.

9-10. 706-715 explicarea noţiunii de “bunăvoire” în lumea antică şi în Vechiul Testament. interpretările milenariste a textelor din Sfânta Scriptură 209. iubirea fundament al unităţii. 1982. interpretarea ortodoxă a textelor scripturistice aduse ca argument pentru milenarism.. 1983. 1-3. Simion. p. timpul şi împrejurările în care a fost rostită Rugăciunea Domnească. bunăvoirea dintre oameni în Noul Testament: în învăţătura Mântuitorului. S. Idei dogmatice şi morale în “Rugăciunea arhierească” (Ioan. 5. an XLI. Simion. în GB. Prof. Constantinescu. an XL. exemple de bunăvoire din Noul Testament. 9-10. Ioan. în GB. Preoţia universală. Sf. 1981. în GB.. la Sf. Drd. 882-899 personalitatea Sf. Drd. în GB. explicarea cuvintelor “jertfe duhovniceşti”. Petru face deosebire între cele două preoţii 211. preoţia împărătească la protestanţi. Corneliu.9. despre sfinţenie şi despre cunoaşterea lui Dumnezeu 212. cap. veşnicia şi atotputernicia şi sfinţenia lui Dumnezeu. Explicarea fiecărei cereri în parte a Rugăciunii Domneşti 210. preoţia în Vechiul şi Noul Testament. Grigore despre rugăciune. Apostoli. Todoran. 1981. Grigore de Nyssa. unitatea şi egalitatea Fiului cu Tatăl. Todoran. Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament. 9-10. an XL. p.. sensul şi explicarea cuvintelor Sf. comentarea şi analiza fiecărui verset 37 .- apariţia şi învăţătura milenarismului. Drd. ideile moral-sociale: unitatea apostolilor şi unitatea Bisericii. preoţia duhovnicească. Sf. 9-10. Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea apostolilor la propovăduire. Comentariu exegetic la textul din I Petru II. Sf. Rugăciunea Domnească după Sf. locul în care se găseşte cuvântarea Mântuitorului şi împărţirea ei. Părinţi despre bunăvoire 213. despre împărăţia lui Dumnezeu. Petru. 680-692 contextul în care Mântuitorul rosteşte această rugăciune. p. XVII). p. despre slujirea preoţească. an XLI. în GB.. Grigore de Nyssa. Todoran.. ideile dogmatice: fiinţa şi atributele lui Dumnezeu. 67-83 misiunea Mântuitorului Hristos. Pr. an XLII. 900-909 despre preoţie în general: instituire. p. 1982. Zăvoianu. rolul Fiului în iconomia mântuirii.

Manolache. 59-69 despre poruncile şi sfaturile evanghelice. 1984. despre supunerea faţă de autorităţi Pr. comentariul şi analiza fiecărui verset în parte 215.. an XLIII. 1984. 1-2. an XLIV. 1985. Prof. Episcop-vicar. Anca Lucia. 45-58 sensul ortodox al mântuirii subiective. 1-18). Constantin. 1984. 7-9. Constantinescu. în GB. 214-223 contextul rostirii pildei. an. 1985. an XLV. 3-4. Ioan. p.. Părinţi 219. PS momentul ispitirii Domnului. Pr. în GB. 2.. Prof. Prof. al fecioriei şi al ascultării. Parabola Păstorului Celui Bun (Ioan 10. concepţia Sfintei Scripturi şi a Sf. comentariul fiecărui verset Pr. ideea pe care Mântuitorul vrea să o arate prin această pildă. Maica Domnului în învăţătura şi evlavia ortodoxiei. Pr. XLV. an. Cârstoiu. în GB. Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale. mântuirea subiectivă potrivit Sfintei Scripturi 218. XLIII. patimile. 1-2.. Iubire şi Înviere. manifestarea iubirii lui Dumnezeu faţă de lume. p. Ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos. Îndatoriri moral-sociale după epistolele învăţăturile Sfântului Apostol Pavel despre familie şi relaţia dintre părinţi şi copii. Drd. despre sfatul evanghelic al sărăciei. teologi români despre Maica Domnului 216. comentariul fiecărui verset Lucian Tomitanul. Galeriu.. în GB. despre muncă. 223-231 prezenţa Maicii Domnului în colindele româneşti. Prof. Mântuirea subiectivă şi unele erori în legătură cu 217. 479-491 contextul rostirii pildei. ea. Prof. I. p. Ioan. în GB. 1986. 32-42 220.. 71 - 38 . p. învăţătura protestantă despre predestinaţie. 1. 49-63 221.. Constantinescu. I. 1986. în GB. p. p. 4. 3-4.214. Constantinescu. în GB. an XLIV. Dr. an XLV. moartea şi Învierea Domnului – o mărturie a iubirii Lui Sfântului Apostol Pavel. 1986.. I. Pr.. în GB. p. Constantinescu. Parabola Viţei celei adevărate – comentariu. an XLIII. 67despre iubirea din sânul Sfintei Treimi. p.

Dr. p. raportul dintre ele după învăţătura Sf. 66-73 - 223. Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de descoperirea textului Evangheliei după Toma şi despre autenticitatea ei. Pr. 60-101 importanţa învăţăturii despre Învierea Domnului. 3. Ioan: interpretarea textelor în care apare acest termen Apostol şi Evanghelist Ioan. în GB. Ioan. 1. Apostoli şi apostolatul creştin după Înălţarea Domnului. p. Han. Prof. an XLVII. 1987. sau începutul preoţiei despre conceptul de preoţie ierarhică şi prezenţa lui în Noul Testament. 1. concepţia Sf. an XLVI. 1989. Ioniţă. 1987. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică la Sfântul Irineu de despre Sf. arătarea Mântuitorului către Maria Magdalena şi către alte femei mironosiţe. Ap. în GB. Tradiţie. preoţia Noului Testament. activitatea Sf. Irineu despre Sf. în GB. Irineu.222. despre gnosticism. Irineu Pr. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. opera lui. an XLVIII. an XLVII. arătarea către Luca şi Cleopa pe drumul Emausului. Mihai. Toma potrivit cărţii “Faptele lui Toma”. Rânduirea Sfinţilor Apostoli.. Sabin. Scriptură şi despre Sf.. 1988. arătarea către Apostolii fără şi cu Toma. Petru şi a Sf. viaţa religioasă în India înainte de venirea Sf. folosirea termenului propriu-zis de îndreptarea la Sf. mergerea Sf.. Constantinescu. cele patru evanghelii. 2. 1988. Părinţi. Rus. Remus. Dr. în GB. Toma. p. Sf. pogorârea Duhului Sfânt ierarhice sacramentale. Prof. înzestrarea celor 12 cu harul preoţiei apostolice. Pr. femeile la mormânt şi vederea mormântului gol şi întâlnirea lor cu îngerul. 36-74 - 225. p. despre primirea hirotoniei potrivit Sf. alţi ucenici ai Mântuitorului. Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sfântul despre scrierile ioaneice şi teologia lor. p. 87-119 - 226. 3. 36-44 - 39 . o prezentarea a cuvintelor Domnului Hristos scrise de către Toma contextualizare a învăţăturii creştine. în GB. după Lungdunum (140-202). desăvârşirea potrivit Evangheliei după Toma. Conf. Dr. an XLVI. prezenţa femeilor mironosiţe la mormântul Mântuitorului – paralelă între cele 4 Evanghelii. Viorel. ultima arătare a Mântuitorului şi Înălţarea la cer 224. arătarea la Marea Tiberiadei şi pe muntele din Galileia... Drd. Ioan la mormântul gol. pregătirea celor 12 pentru harul preoţiei. Verzan.

Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe. cinstirea crucii în Noul Testament. în GB. semnele prevestitoare. despre proorocii mincinoşi. moartea sa 228. Scriptură şi cultul divin public an L. I Ioan 2. Hristos – scurt comentariu. Apostoli şi locul lor în Biserica Ortodoxă. prefigurări ale sfintei cruci în Vechiul Testament. moartea sa. viaţa Sf. Petru între Sf. despre sfinţi şi trupurile lor. Răducă. în GB.. împărţirea cuvântării. Din viaţa şi activitatea Sf.. 8-10. Apostoli. etapele desăvârşirii după Sf. 51-77 locurile în care se găseşte cuvântarea eshatologică. 1979. Constantin. Petru: chemarea.. 1992. 4- 6. Prof. în GB. despre parusie. Pavel: convertirea lui. Constantin. Galeriu. 29. an XLVIII.. I. ideea centrală a hristologiei ioaneice. despre desăvârşirea creştină. personalitatea Sfântului Apostol Pavel Pr. chemarea lui Matei. viaţa Sf. despre alcătuirea firii umane: trup şi suflet. Ioan 227. p. realitatea şi importanţa Întrupării Fiului lui Dumnezeu. 64-67 - chemarea primilor Apostol. în GB. relaţia dintre Sf. Prof. înţelesul duhovnicesc al sfintei cruci. an XXXVIII. p. biruirea morţii prin Hristos p. Pr. 1992.. locul Sf. I. 68-79 - 231. 1989. următor al lui Hristos. 70-78 chemarea la apostolat a Sf. Pr. Asist.. Constantinescu. Cinstirea Sfintelor Moaşte.V. 3-4. despre semnul sfintei cruci 56-67 - 230.Ioan 16. 53-56 - 229. p. Apostol al lui Hristos. în GB. cinstirea trupurilor drepţilor în Vechiul Testament. Pr.. Despre vredniciile Sfinţilor Apostoli. relaţia dintre duh şi trup.. Popescu. Pr. în GB. Prof.. crucea altarul de jertfă al Mântuitorului. 3-4. 1-2. an L. Prof. atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de Sf. activitatea după Înălţare. 1992. Galeriu. relaţia dintre cultul creştin şi cultul Vechiului Testament. rugăciunea în Noul Testament. 1993. p. trupul locaş al Duhului Sfânt. p. 4-5. 3-4. Covercă. Vasile. an LI. Apostoli Petru şi Pavel. Teodor M. an L. apariţia 40 . Scriptură. Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus 232. Cinstirea Sfintei Cruci.

Chialda. timpul când va fi aceasta. Pr. Atanasie. Pr. criteriile judecăţii particulare 233. în GB. pilda celor zece fecioare şi a talanţilor. cuvântarea Apostolului despre a doua venire. 6-8. în GB. Sf. Bulacu. Scripturi. în GB. Ioan Gură de Aur. Mântuitorul Hristos – arhiereul suprem. Omilie la Cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă. 1984. 6-8. trad. modul în care va veni Hristos. p. superioritatea jertfei Mântuitorului. Onorar. Prof. 375-387 41 . în GB. în GB. despre fameni. 1-2. Pavel despre interpretarea cuvintelor lui Dumnezeu. Marele Arhiereu. 9-12. 486-494 238. trad. Pr. rolul credinţei. judecata universală. Părinţi despre interpretarea Sf. Dionisie. Prof. 1979. 77-88 - slujirea arhierească a Mântuitorului. Prof. Negoiţă.. Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe Mântuitorul Hristos primul exeget al Sfintei Scripturi. Stamatoiu. Mihail. Prof. an XXXVIII. judecata obştească. Creştinism şi esenism în lumina manuscriselor de la Marea Moartă. întruparea Fiului. Pr. D. p. caracteristicile trupurilor la Parusie. Fecioru. Sf. arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. concepţii greşite despre data parusiei (Parusia). Hristos – Arhiereu în veac 234. Sf. Ioan Gură de Aur. p. A doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos cuvintele Mântuitorului despre a doua venire. 966-982 - 235. motivele rostiri acestei cuvântări Pr.. Iisus Hristos. an XLII. p. 1983. după Epistola către Evrei. cuvântarea Sf.semnului sfintei cruci. Dumitru Fecioru. Sf. despre egalitatea Fiului cu Tatăl. 1979. 369-380 - 237. Mircea. p. an XLIII. an XLII. an XXXVIII. 338-345 un cuvânt împotriva ereticilor care vedeau în acest text o mărturie a faptului că Fiul nu este egal cu Tatăl. 5-6. an XLII. concepţia Bisericii Ortodoxe despre interpretarea Scripturii omiletice a Sfintei Scripturi. Petru la Cincizecime. 1983. în GB. 1983. Pr. 9-10.. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând”. Fiul ca judecător 236. Cuvânt la textul din Scriptură: “Niciodată Fiul nu va putea face de la Sine nimic. Iisus Hristos mijlocitorul unui nou legământ.

în GB. Teodor M.. p. p. Sf. Tilea. an X. inspiraţia Sf. trad. Luca. despre oamenii demonizaţi. în GB. vindecări de demonizaţi săvârşite de către Mântuitorul. 1987. interpretarea ei 241.- deosebiri ale învăţăturii esenienilor faţă de creştinism. Gregorian. practici eseniene asemănătoare cu cele creştine 239. Preot. atitudinea Mântuitorului faţă de copii. 1949. Scriptură. în GB. p. evlavia faţă de Biserică. Pr. 1951. Scripturi. Ioan Hrisostom. 1-2. în GB. D. 3. prezenţa păstorilor la Naşterea Domnului Grigorie Teologul. Mântuitorul Hristos Păstorul cel Bun.. locul ei în viaţa credincioşilor. Probleme fundamentale în opera moral-socială a Sf. Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor. an VIII. Scripturi. apostolatul credincioşilor. 1951. p. 13-15 X. momentul vindecării demonizaţilor din ţinutul gadarenilor – comentariu al textului 240. 7-10 - 244. Sf. în GB. D... Pr. despre preoţi ca păstori.. an VIII. 10-12. Clement Alexandrinul şi Sf. 89-118 - 243. Părinţi despre Sf. Constantinescu. esenienii şi Sf. p. Prof. Cristescu. Gh. naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară. 245. 1-2. p. 1951. Preot Dr. an X. despre Sf. Sf. Scriptură: chipul Sf. Pavel despre grija faţă de copii. Predică la Naşterea Domnului... Pavel despre căsătorie şi despre familie. 1949. Cuvânt la Naşterea Domnului. Pr. Părinţii creştini ca educatori. Prof. prezenţa ei în casele lor Gură de Aur: Biserica şi Sfânta Scriptură. 68-92 despre pedagogie şi despre pedagogul creştin. Îndreptar scripturistic. 10-12. Ioan. Fecioru. trad.. an XLVI. despre Dascălul cel drept şi Mântuitorul. stăpânirea lui satan asupra lumii. an VIII. Tilea. 1949. Gh. 4. în GB. păreri ale Sf. în GB. Scripturi. Popescu. an laudă la Naşterea Domnului. 16-18 42 . 32-45 sensul cuvântului diavol. Ioan Botezătorul. minunea Naşterii Domnului Vasile. 10-12. Ioan Gură de Aur despre educaţia copiilor 242. Păstorii din Betleem. Pr. Naşterea Domnului potrivit relatării Sf. Sf. p. modul în care trebuie făcută lectura Scripturii. Ioan despre Biserică ca loc de tămăduire duhovnicească. 19-27 - necesitatea studierii Sf.

1973. Constantinescu. naşterea Maicii Domnului. an V. T. 246. p. 69-78 - 248. 1946. 630-635 genealogia Mântuitorului. Protoevanghelia lui Iacob. Constantinescu. La Învierea Domnului. 1957. an XVI. Prof. p. 541-550 despre slujirea preoţească. Mihai. Pr. activitatea lui. predicarea din Evanghelie. Bucevschi. în GB. 8-9. an XIII. an VII. în GB. 1948. Naşterea Domnului 247. p. în GB. Hristos Viaţa şi Lumina lumii Prof. despre ucenici în antichitate şi în Vechiul Testament. contextul politic al păstoririi lui. 1. Prof. Al.. în GB. 9. 252. Moldoveanu. despre căderea în păcat şi urmările ei Preot. p. 550-554 43 . Ucenicii Mântuitorului. an XVI.. persoane rânduite cu distribuirea ajutoarelor 64. Soare. intrarea ei în templu.. ucenicii Mântuitorului 249.. p. importanţa citirii ei de către preot.. 1061-1071 termenul grecesc de “ucenic”. 1957. Popescu. - Pr. 1948. p. Noul Testament de la Bălgrad şi personalitatea personalitatea mitropolitului Simion Ştefan... N.. Mitropolitului Simion Ştefan. an VII. O. cartea preotului. forme de milostenie în veacul apostolic. preexistenţa Fiului pornind de la textul de la Ioan 1.. vocabularul acestei traduceri 250. 8-9. 1954. 1966. p. Gh.1.. an XXXII. Plătică. în GB. Ovidiu. 11-12.. despre Evanghelia apocrifă “Protoevanghelia lui Iacob”. superioritatea Evangheliei faţă de alte cărţi. în GB.- despre numele sărbătorii Naşterii Domnului. iubirea ca principiu fundamental al religiei creştine: în Evanghelii şi la Sf. 56instituţiile de asistenţă socială în antichitate. 11-12. Buna Vestire. asistenţa socială în secolul apostolic. Evanghelia şi taina munţilor. Teodor M. 6-10 dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Ioan Botezătorul. în GB. 1349-1358 - 251. an XXV. Apostoli. p. Asistenţa socială a Bisericii. traducătorii Noului Testament de la Bălgrad. Evanghelia. ucenici în Noul Testament: ucenicii Sf. 10. Preot Dr. 11-12. I. necesitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Pr. 66-74 trupul Mântuitorului după Înviere. Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos.. an XVII.. o analiză a fiecărui verset în parte. 4-6. p.. p. rolul jertfei răscumpărătoare. profeţiile lui Zaharia despre Hristos în AB. Prof. D. Gheorghiu. 492-500 - 258.. 1959. p. Patimile şi jertfa Mântuitorului după Vechiul Testament. 29-35 despre iubirea de vrăjmaşi la Mântuitorul Hristos. I. 53. 1956. 1945. 1-2. Neaga. teoria lui Bulgakov despre trupul Mântuitorului după Înviere 256. an IX. 9-10. 18-56 contextul în care Mântuitorul ţine cuvântarea. Nicolae. efectele acestei cuvântări asupra ascultătorilor 257. 1964. Emanuil. Iubirea de vrăjmaşi. Douăzeci de ani de la descoperirea manuscriselor biblice de la Marea Moartă. an I. Prof. în MB. N. Chialda. Dr. Dr. 1944. în MB. ideea mesianică.. an VI. M. venirea la templu la 12 ani. Dr. retragerea Mântuitorului în locuri mai înalte. p.: idei mesianice în psalmul 22. 457-466 44 . în MB. diferite păreri despre viaţa Mântuitorului şi combaterea lor Pr. p.. exemple de iubire în antichitate. Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum. iubirea de vrăjmaşi în Vechiul Testament: exemple. Prof. Trupul preamărit al Mântuitorului. munţi din Vechiul Testament. în MB. Dr. an XIV. în MB. an II. Mihăilescu.. 7-9. despre “Pâinea vieţii”. Pr. 5-6. p. Belu. Prof.253. Rezuş. 1967. forma globală de expresie XIV. 196-202 - 254.. referirea la instituirea Sfintei Euharistii. Petru. 501-504 259. caracteristicile trupului înviat. an formele structurale de expresie ale religiei creştine.. arătările Mântuitorului. Prof. Formele de expresie ale religiei creştine. Copăcianu. despre Isaia cap.. Dr. despre iubirea agapică - 255. în AB. 1964. trupul Mântuitorului după Înălţare. rolul Golgotei în istoria mântuirii Prof. idee principală a Vechiului Testament. p. forme exterioare de expresie: exemple din Noul Testament. 9-10. forme interioare de expresie. despre profeţiile mesianice în general. 9-10.

în MB. cina cea de taină. dorinţa de a-L urma. Macariopolski.. patimile Domnului. arătarea Domnului la marea Tiberiadei 261. în MB. Uspenski. 1968. Episcop dr. Urmarea lui Hristos. calităţile Mântuitorului. făcător de pace 262. 467-472 relaţia dintre cei 2 Apostoli potrivit mărturiei textului Sf. mărturia evangheliştilor sinoptici şi a Sf. purtarea crucii. sensul cuvântul în Noul Testament. devotamentul faţă de voia lui Dumnezeu. 719-722 - 263. Scripturi. 1967. mergerea lui Petru şi a lui Ioan la mormântul Domnului.. ucenicul iubit. în ce constă urmarea lui Hristos. Dr. dragostea . 4-6. despre sulul numit “Statutul comunităţii”. în MB. Savas. Prof. 7-9. Dr. p. ultima masă a Mântuitorului cu ucenicii Săi. Scriptură despre instituirea Sf. Euharistii. 7-9. importanţa iubirii de ţară în Vechiul XIX. Euharistii şi ecourile ei în opera Sf. 10-12. 1969. idei din celelalte suluri 260. 1-3. N. Prof. Gh. 25-29 condiţiile urmării lui Hristos: lepădarea de sine. Părinţi. spălarea picioarelor ucenicilor. p. Pr. un alt manuscris ce aminteşte de Bar Kochba (Fiul Stelei) şi importanţa lui Prof..- importanţa descoperirii manuscriselor de la Marea Moartă. Geţia. an expresii din Vechiul Testament care arată noţiunea de patriotism. Din nou despre descoperirile arheologice de la Marea Moartă. blândeţea şi smerenia. an XIX. 391-395 - 45 . modul în care se desfăşoară masa de Paşti la iudei. Părinţi 264. Agurides. Prot. Apostoli şi a Sf. chemarea primilor ucenici. an XVIII. despre expresia “în ziua cea dintâi a azimilor”. Nicolae. 202-225 Sf. 1969.. Petru şi Ioan în Evanghelia a patra. existenţa unui sul cu toate cele 66 de capitole ale lui Isaia şi datarea acestui manuscris. an XVII. Noţiunea biblică de patrie şi patriotism.. 1968. Ioan. an XVIII. Neaga. Cina cea de taină şi trapeza Domnului. p. p. momentul când a avut loc cina. un comentariu al cărţii Avacum.. Nicolae. în MB.. păreri ale teologilor contemporani şi ale Sf. Un manuscris al textului proorociei lui Avacum. sfinţenia Lui. p. instituirea Sf. în MB.

p. despre plinirea vremii. iubirea aproapelui. în MB. mărturii istorice despre Domnul Hristos an XXI. an XX. faţă de dispreţ şi ură. Dufour. condiţiile plinirii vremii. patriotismul – o formă a iubirii semenului 265. Prof. Atanasie. valoarea omului în concepţia Mântuitorului 98-106 - 268. Dumitru. mărturii despre Învierea Domnului. Prot. Atitudinea lui Hristos faţă de om. în implicarea exegetului în viaţa comunităţii. p. naşterea Mântuitorului. persoanele asupra cărora acţionează ea. Georgescu. p. 682-689 - 270. 1970+. Cadrul istoric al Bibliei. Iisus Hristos Mântuitorul. Dr. sensul cuvântului “exeget”. calea către Egipt 630-641 - 266. 1970. Mitropolitul Banatului.Testament. an XIX. definiţia iubirii agapice. 10-12.. Ce se aşteaptă de la un exeget. Negoiţă. cap. Biblia lui Wulfila. Ioan. exegeza teologică şi exegeza biblică. 7-9. de la potop la Avraam. despre goţi. an XIX.. an XX. p. calea teologiei şi calea textului. V. Învăţătura creştină ortodoxă. Ion V. 10-12. faţă de întoarcerea celor rătăciţi. XXX. căile prin care exegetul ajunge la adevărul textului: calea sacrului. Xavier Leon.. 1971. izvorul iubirii agapice 550-558 269. exegeza şi ermineutica MB. 10-12. Pr. în MB. în MB. Tihii. 1-3. + Nicolae. în MB. diferenţa dintre iubirea din închinare şi iubirea agapică. 1969. Belu. primirea ei şi aria ei de lucru. 1970. p. 21-26 - 46 . în MB. condiţiile dăruirii iubirii. 1969. importanţa traducerii lui Wulfila Pr. p. durata activităţii publice. modul în care unele date din antichitate au ajuns la noi. persoana lui Wulfila şi activitatea lui. modul în care trebuie iubită ţara. 642-654 - 267. moartea Domnului şi Învierea Lui. dr. faţă de dreptate – argumente din Noul Testament. descoperirile arheologice moderne. atitudinea Mântuitorului Faţă de copii. de la crearea lumii până la potop. 1-3. Sub semnul iubirii agapice. trad. an XX.

1972. 4-6. norme ermineutice pentru tâlcuirea Scripturii. naşterea Domnului. în MB. p. momentul morţii Mântuitorului. nunta din Cana Galileii. modul în care trebuie citită ea şi despre tâlcuirea Sf.. Sârbu. an XXI. 6-15 275. săpăturile de la Masada. descoperirile analizate din punct de vedere antropologic. Dr. Dr. icoane ale Maicii Domnului viaţa Maicii Domnului. Pr. în MB. Ce trebuie să ştie creştinul ortodox despre parusia despre cea de a doua venire a Domnului potrivit Sf.271. importanţa citirii Sf. 204-212 - 274.. precizări aduse de acest manuscris în legătură cu esenienii. Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre relatarea Sf. importanţa ei în viaţa Bisericii. Augustin Scriptură. primele indicaţii scripturistice despre Maica Domnului. Marcu. 1971. p. Alexandru. autorul. Scriptură: autor. Prof. 1973. 1-3. an XXIII. principii ermineutice la Sf. un manuscris nou descoperit: scrisul. Pr. 4-6. Ion V. 7-9. Învierea Domnului în imnografia ortodoxă 47 . tâlcuirea textelor despre parusie de către Sf. 1973. locul naşterii Maicii Domnului.. Scripturi. 388-401 - 272.. Pr. an XXII. Liţiu. an despre Sf. p. Maica Domnului după Înălţare. fuga în Egipt. 1973. Scripturi. p. felurile exegezei. p. Ioan Gură de Aur XXIII. Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta despre Sf. Prof. 199-203 - 276. Scripturi. Grigorie. timpul în care va avea loc această venire. timpul când a avut loc Paştile iudeilor. Domnului şi “cele din urmă ale lumii”. Scripturi Prot. 1-3. în MB. diferite ipoteze legate de manuscrisele de la Qumran p. 1972. Ath. în MB. Buna Vestire şi vizita la Elisabeta. Scriptură şi autorul ei. Luca. Dr. adormirea Maicii Domnului. Gheorghe. 11-24 - 273. “Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. Prof. inspiraţia Sf. Moisiu. an XXII. Descoperiri noi despre esenieni. 4-6. în MB. an XXIII. în MB. Ioan Gură de Aur şi la Fer. textul. Sfânta Scriptură şi folosul citirii ei.. tâlcuirea ei.. Pr. necesitatea cunoaşterii şi citirii ei de către preot. Dr. Georgescu. Negoiţă. Corneliu. Dr.. 204-222 despre expresia “a înviat a treia zi după Scripturi”.

combaterea concepţiei despre zămislirea fără de păcat a Maicii Domnului 281. Sf. în MB. relaţia dintre Sf. despre Zaharia. Iisus Hristos păşeşte în faţa oamenilor ca un profet. concepţia Bisericii RomanoCatolice despre Maica Domnului. despre Simion Ştefan 279. Luca despre naşterea Sf. despre Sf. 10-12. 198-205 despre pururea fecioria Maicii Domnului. în MB. puterea cuvântului lui Hristos. 1973. 1975. Mitropolit.277. arătarea îngerului către Zaharia. an XXIV. Corneliu. Sârbu. Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe şi în viaţa spirituală XXIII. Ioan Botezătorul: predica lui. Prot. an XXIII. p. an XXIV. Ioan. p. Ontologia crucii în Vechiul Testament. Iisus Hristos profetul suprem datorită conţinutului învăţăturii Sale şi a modului în care ea este transmisă. Prof. tipuri ale crucii în Vechiul Testament: pomul vieţii. 1973. Emanuel. Botezul Domnului. importanţa tipăririi Noului Testament.. 4-6.. Stragorodski. an ce reprezintă Sf. Scriptură. inspiraţia Sf. p. valoarea istorică şi culturală a acestei cărţi. Scripturi. despre semnificaţia Sfintei Cruci. ermineutica ortodoxă. Mircea. Neaga Nicolae. 1974. şarpele de aramă. 7-9. Copăcianu. vizita Maicii Domnului la Elisabeta. Petru. în MB. vestirea împărăţiei lui Dumnezeu. în MB. 212-220 - 282. 1974. diferenţa dintre cărţile canonice şi cele anaghinoscomena. Ev. Scriptură şi Sf. Serghie. p. 20-37 relatarea Sf. an XXIV. toiagul lui Aaron. Scriptură şi Biserică şi dintre Sf. în MB. Prot.. 1-3. în MB. 636-647 valoarea teologică a Noului Testament de la Bălgrad.. mărturia lui 48 . Sfânta Scriptură în concepţia ortodoxă. Dr. p. Iisus Hristos ca supremul profet. modul binecuvântării. despre Legea cea nouă a iubirii aproapelui 1-3. Ioan Botezătorul. proorocul deşerturilor. Bogdan. an XXV. Pr. Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) a Mitropolitului Simion Ştefan. Tradiţie. lemnul prin care s-a îndulcit apa. 19-28 - 280. contextul istoric al apariţiei lucrării. p. Diacon Prof. lemnele de la jertfa lui Isaac. 4-6. litera tau 1974. Basarab. Venerarea Maicii Domnului după învăţătura Bisericii Ortodoxe. 377-386 - 278.

5-8. Care erau grupările sau partidele religioase pe timpul Mântuitorului Hristos. relaţia omului cu natura. 608-614 - 288. grupările religioase din timpul Mântuitorului 289. an 284. 1-4. 49-193. p. o călăuză biblică pe teme ce sunt aranjate în ordine alfabetică de la A la Z sensul cuvântului “glosolalie”. importanţa lucrărilor lui Iosif Flaviu pentru studiul de faţă.. despre scrierile cunoscute sub numele 49 . despre unitatea în vorbire: paralelă între Facere 11. Lucrarea mântuirii. omul în comuniune cu semenii săi. Negoiţă. Scripturi şa poporul evreu. prezentarea şi analiza cap. 134-137 mijloacele şi condiţiile realizării mântuirii. p. Pr. în MB. Pr. despre învierea a doua. 4-6. Por. sfârşitul lui Irod Antipa şi al Irodiadei 283. Scripturi Episcop dr. în MB. 1975. arestarea Sf. credinţă şi fapte bune.. XXVI. Pr. 23 286. în MB. Negoiţă. 4-6. 1-4. Vasile. 9-12. argumentele Sf. Ghiţă. 1976. Prof..1 şi Cincizecime. 7-9. moartea lui. 39-48 despre împărăţie în Noul Testament. 20 din Apocalipsă. “Împărăţia de o mie de ani” (Milenarismul). p. Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă. B. în MB. p. ambianţa istorică a epocii intertestamentare. viaţa creştină ca euharistie Prot. 330-341 interpretarea şi cunoaşterea Sf. 1976. Serb. 1976. condiţia umană – o problemă principală a societăţii actuale. 16 şi I Corinteni 15. 655-663 despre Dumnezeu cel adevărat. Atanasie. Deheleanu. p. analiza textelor de la I Tesaloniceni 4. 9-12. condiţiile mântuirii: har. Teodor. 329-471 - 287. Ieremia. p. an XXVI. 324-333 - 285. 1977. în MB.despre Domnul Hristos. în MB. Coman. an XXVII. p. p. 1975. Dr. Dr. în MB. Neaga. Athanasie. an XXV. Glosolalia. Probleme de antropologie creştină.. Ioan. împărţirea acestor comentarii. despre revărsarea Duhului şi despre darurile Duhului Sfânt. Pr. an XXVI.. an XXVI. interpretarea Vechiului Testament de către comunitatea de la Qumran. Dr. primirea darurilor la Cincizecime 1976. 1976. diferite comentarii ale Vechiului Testament descoperite între manuscrisele de la Qumran.. Călăuză biblică. an XXV..

Scriptură. Prof. 1978.. 10-12. lucrător. 1978. an XXVIII. 1978.. datoria clerului şi a credincioşilor de a citi Sf. în MB. p. Idoli şi icoane. 10-12. Nicolae. drepturile şi îndatoririle preoţilor. comentariul la profetul Naum. p. Neaga. Petrescu. Radu. pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului. 336-340 despre a II-a venire a Domnului.. modul interpretării textelor Vechiului Testament 290. săvârşitorul şi materia tainei. Pocăinţa: despre pocăinţă. Mirungerea: instituire. Preoţia: preoţia Noului Testament. Vasile. Cununia: instituire. Nicolae. Simion. în MB. săvârşitorul. 349-357 începutul activităţii Mântuitorului. despre Botez: necesitatea lui. Sf. an XXVIII. an XXVIII. semnele împărăţiei 294. momentul ispitei.de Testimonia şi Florilegium. an XXVII. Petru. Dr. materia tainei. temeiuri pentru pictarea icoanelor şi reprezentarea divinităţii 291. Ispitirea lui Iisus în pustie. instituirea tainei. dr. primitorii tainei 293. 1-3. Maslu: instituire. p. iertarea păcatelor. 7-9. în MB. botezul pruncilor. cortul mărturiei şi templul icoane ale adevăratului locaş de închinare. săvârşitori. treptele clerului. 12-19 puterea şi importanţa cuvântului lui Dumnezeu potrivit Sf. Rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi şi temeiul lor. Sf. învăţătura despre elementele componente ale fiinţei umane. treptele pocăinţei. Vasile. comparaţie între ispitirea lui Adam şi a Evei şi cea a Mântuitorului. însuşirile cuvântului lui Dumnezeu: viu. Pr. 175191 numărul sfintelor taine. despre cele trei ispite şi asocierea lor cu misiunea preotului 295. în MB. despre dihotomism şi trihotomism. 1977. 4-6. Pavel. Deheleanu. p. 658-662 50 . primitorul. Pr. 670-676 o explicare a poruncii a doua din Decalog. Ap. A doua venire a lui Iisus. Pr. Prof.. Sfintele Taine. Scriptură 292. Prot. Episcop dr. Învăţătura despre cuvântului lui Dumnezeu. p. în MB. an XXVIII. p. an XXVIII. despre milenarism şi condamnarea lui. 1978. Coman. despre idoli. argumente din Sf. 1978. timpul venirii. Euharistie: instituire. Frenţiu... în MB. 7-9. Pr.

exegeza biblică la Sf. efectele rugăciunilor 296.. elemente de critică biblică. Sf. an XXIX. 10-12. relaţia dintre interpretarea Sf.. Fundamentarea teologică a pedobaptismului. an XXIX. în MB. an XXIX.- necesitatea rugăciunilor pentru cei adormiţi. Scripturi şi literatura profană. 1979. combaterea alegoriei. 286-300 - Sf. Scriptură ca izvor al Revelaţiei. p. p. Vasile cel Mare ca interpret al Sf. Pr. despre metoda istorico-literară. an XXIX. propovăduirea Evangheliei prin intermediul Sf. p. 661-666 51 . sensul păcii în Vechiul Testament. Victor Cârcu. Scripturi. Liturghii. Episcop Aimo Nikolainen. Biblia în viaţa spirituală a ortodoxiei 297. 10-12. Mitropolitul Banatului. temeiuri biblice din Noul Testament şi din Vechiul Testament. 1-3. Scripturi: calităţile interpretului. 31-42 caracterul biblic al liturghiei ortodoxe: Sf.. temeiuri dogmatice şi temeiul moral. unitatea Sf. Vasile cel Mare.. prof. Vasile cel Mare. Pacea în Sfânta Scriptură. 1979. Dr. p. condiţiile primirii botezului. 1979. Basarab. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf. Pr.. argumente din Noul Testament pentru botezul pruncilor. 436-440 caracterul Sf. Mântuitorul şi pastoraţia individuală. p. an XXIX. în MB. Ap. + Nicolae. trad. în MB. prefigurări vechi-testamentare ale botezului. Mircea. rolul şi scopul citirilor biblice în cadrul Sf. pedobaptismul şi Biserica primară 300. Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă. dr. Pavel propovăduitor al păcii 299. Basarab. caracterul hristocentric al exegezei Sf. Liturghii. Mântuitorul Hristos ca făcător de pace. Liturghie ca reprezentare a istoriei mântuirii. dr. în MB. Liturghii: preotul ca predicator al cuvântului lui Dumnezeu. caracterul hristocentric al Liturghiei. Pr. Vasile cel Mare despre inspiraţia Sf. Al. Scriptură ca bază a Sf. 7-9. 576-598 despre universalitatea păcatului şi universalitatea botezului. Sf. Sf. Vasile cel Mare 298. Scripturi. prof. M. Moisiu. în MB. 1979. substanţa biblică a actelor şi simbolurilor liturgice. Scripturi. Sf. Scripturi. 1979. rolul Tradiţiei în interpretarea Sf. 4-6.

-

necesitatea şi importanţa pastoraţiei individuale; Mântuitorul ca exemplu de pastoraţie individuală; exemple din activitatea Mântuitorului: femeia samarineancă, Matei, Zaheu, tâlharul de pe cruce; pastoraţia individuală la Sf. Ap. Pavel

301.

Galeriu, Pr. prof., Constantin, Cinstirea sfintelor moaşte, în MB, an XXX, 10-12, 1980, p. 635-651 despre crearea omului: trup şi suflet; întruparea Mântuitorului prilej de sfinţire a întregii făpturi; trupul locaş al Duhului Sfânt; scopul lucrării Bisericii: sfinţirea trupurilor şi sufletelor oamenilor; trupurile sfinţilor rămân şi după moarte nestricăcioase; cinstirea sfintelor moaşte în istoria Bisericii

302.

Sibianul, C., Iisus Hristos ca Arhiereu, în MB, an XXXI, 1-3, 1981, p. 57-72 ce se înţelege prin slujirea arhierească a Mântuitorului şi în ce constă ea; arhieria lui Hristos superioară arhieriei Vechiului Testament; jertfa lui Hristos superioară jertfelor Vechiului Testament; Sf. Părinţi despre jertfa lui Hristos; jertfa lui Hristos împlinire a dreptăţii divine

303.

Damşa, Diacon prof., Teodor V., Sfânta Euharistie, în MB, an XXXI, 4-6, 1981, p. 231-245 diferite denumiri ale Sf. Euharistii; obiecţii aduse Bisericii Ortodoxe legate de Sf. Euharistie şi răspunsul la aceste obiecţii; prezenţa reală a Mântuitorului Hristos în Euharistie; instituirea Sf. Euharistii; Sf. Euharistie jertfă nesângeroasă; primirea ei de către copii; săvârşitorii Sf. Euharistii

304.

Basarab, Pr. prof. dr., M., Scriptură şi liturghie, în MB, an XXXI, 7-9, 1981, p. 462-484 Sf. Liturghie ca actualizare a vieţii lui Hristos; lecturile biblice în cadrul Sf. Liturghii; interpretarea Sf. Scripturi în şi prin Sf. Liturghie; Omilia ca interpretare a Sf. Scripturi; finalitatea omiliei exegetice; interpretarea Sf. Scripturi în lumina experienţei euharistice; interpretarea Sf. Scripturi – un dar dumnezeiesc; traducerea şi interpretarea Sf. Scripturi; Biserica şi interpretarea Sf. Scripturi

305.

XXX, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, în MB, an XXXII, 1-3, 1982, p. 30-38

52

-

locul naşterii Mântuitorului Hristos; despre naşterea şi copilăria Mântuitorului; activitatea şi învăţătura Lui; patimile moarte şi învierea Domnului

306.

XXX, Întemeierea Bisericii şi primele comunităţi creştine, în MB, an XXXII, 46, 1982, p. 210-226 Pogorârea Sfântului Duh; predica Sf. Apostoli în Ierusalim; alegerea celor 7 diaconi; despre Sf. Ştefan şi Filip; contribuţia Sf. Pavel la extinderea Bisericii; viaţa Bisericii în perioada următoare Apostolilor; continuatorii lucrării Apostolilor

307.

Moise, Preot, Victor, Preacinstirea Maicii Domnului, în MB, an XXXII, 7-9, 1982, p. 416-428 preacinstirea Maicii Domnului; profeţii Vechiului Testament despre Maica Domnului; momentul Bunei Vestiri; vizita la Elisabeta; naşterea Mântuitorului şi închinarea magilor; nunta din Cana Galileii; Sf. Ioan Damaschin, Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Epifanie despre Maica Domnului; despre problema “fraţilor Domnului”

308.

Negrescu, Dan, Profeţia vergiliană, în MB, an XXXII, 10-12, 1982, p. 654-658 o prezentare a textului din Vergiliu despre care se spune că este o profeţie despre naşterea lui Hristos

309.

Ruscanu, M. B., Eshatologia creştină şi hiliasmul, în MB, an XXXIII, 7-8, 1983, p. 436-446 despre împărăţia lui Dumnezeu; noţiunile de eshatologie şi hiliasm; învăţătura Bisericii în legătură cu împărăţia de 1000 de ani; imposibilitatea de a calcula momentul celei de-a doua veniri; apariţia hiliasmului şi condamnarea lui

310.

Cosma, Pr. prof., Sorin, Pacea în lumina moralei creştine, în MB, an XXXIII, 1112, 1983, p. 699-711
-

despre pacea cu Dumnezeu, pacea cu sine şi pacea cu semenii; pacea ca dar al creaţiei; pacea între popoare

311.

Basarab, Pr. dr., Mircea, Înnoirea omului în concepţia ortodoxă, în MB, an XXXIV, 1-2, 1984, p. 36-46
-

despre chip şi asemănare; baza biblică a înnoirii omului; înnoirea omului în concepţia patristică; înnoirea omului în viaţa de azi a Bisericii Ortodoxe

53

312.

Ciobotea, Prof. dr., Dan-Ilie, Legătura interioară dintre Cruce şi Înviere în Ortodoxie, în MB, an XXXIV, 3-4, 1984, p. 123-127 importanţa Crucii şi a Învierii în Biserica Ortodoxă; legătura dintre Cruce şi Înviere; diferenţa dintre modul în care este văzută legătura dintre Cruce şi Înviere în Biserica Răsăritului şi Biserica Apusului; reflectarea legăturii dintre Cruce şi Înviere în iconografia şi cultul ortodox; despre Cruce şi despre coborârea la iad ca icoană a Învierii

313.

David, Diac. Conf., Petre I., Atitudini mai noi cu privire la valoarea şi interpretarea Sfintei Scripturi, în MB, an XXXIV, 3-4, 1984, p. 128-138 interpretarea Sf. Scripturi în Evul Mediu apusean; Sf. Scriptură şi “Bibliile” confesionale; despre Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie; păstrarea Scripturii celei adevărate; traduceri ale Sf. Scripturi; ediţii ale Sf. Scripturi în limba română; Sfânta Treime în Sf. Scriptură şi unele erezii trinitare; Iisus Hristos luminător şi împlinitor al celor două Testamente; Hristos cununa profeţilor şi cheia Scripturii

314.

Manolache, Anca, Taina naşterii din Sfânta Fecioară Maria, în MB, an XXXIV, 5-6, 1984, p. 278-284
-

Fecioara Maria şi răspunsul ei la chemarea lui Dumnezeu; despre marea taină a Naşterii Domnului; Sf. Scriptură despre Maica Domnului

315.

Saucă, Drd., Ioan, Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii, în MB, an XXXIV, 5-6, 1984, p. 285-307 Taina Sf. Botez în lumina Sf. Scripturi şi a Sf. Tradiţii; prefigurări ale botezului în Vechiul Testament; caracterul mântuitor al Botezului Domnului; lucrarea mântuitoare a Tainei Botezului în raport cu simbolismul botezului lui Ioan; despre materia şi modul în care s-a săvârşit Botezul de-a lungul vremii; despre Botezul în numele lui Iisus; săvârşitorii şi primitorii Botezului; botezul copiilor

316.

Bănescu, Prot. Dr., Marcu, Funcţia metaforei în “Predica de pe munte”, în MB, an XXXIV, 11-12, p. 679-691; an XXXV, 1-2, 1985, p. 15-23 despre prezenţa metaforelor în Noul Testament; folosirea parabolei, o metaforă dezvoltată, la Mântuitorul Hristos; despre muntele fericirilor; relatarea predicii de pe munte la Sf. Matei şi Sf. Luca; împărţirea predicii de pe munte; fericirile; sensul cuvântului “inimă” în Sf. Scriptură;

54

metafore folosite de Mântuitorul; comparaţia în predica Mântuitorului; despre cei curaţi cu inima; despre cei săraci cu duhul; folosirea cuvântului “duh” în Noul Testament; despre smerenie şi despre iubirea aproapelui
317.

Damşa, Diac. Prof., Teodor V., Glossolalia sau vorbirea în limbi este o condiţie pentru mântuire ?, în MB, an XXXV, 1-2, 1985, p. 24-34
-

prezenţa harismelor în viaţa Bisericii; modul în care trebuie înţeleasă corect glossolalia; despre vorbirea în limbi în Noul Testament: momentul Cincizecimii, începutul vorbirii în limbi; vorbirea în limbi în Corint; concepţia Sf. Ap. Pavel despre glossolalie în epistola I Corinteni

318.

Galeriu, Pr. Prof. Dr., Biblia în Biserica Ortodoxă, în MB, an XXXV, 9-10, 1985, p. 592-597
-

învăţătura Sf. Apostoli; citirea Sf. Scripturi unită cu rugăciunea; Sf. Scriptură este dăruită Bisericii; Biserica este interpretul Sf. Scripturi

319.

Damşa, Diacon prof., Teodor V., Sfinţii – mijlocitori către Dumnezeu, în MB, an XXXV, 11-12, 1985, p. 740-752 sensul cuvintelor “sfânt” şi “sfinţenie” potrivit Sf. Scripturi; despre mijlocirea sfinţilor potrivit Sf. Scripturi; mărturii ale Sf. Părinţi despre cinstirea sfinţilor; cultul sfinţilor în Biserica Ortodoxă; canonizarea sfinţilor; sfinţi români; cultul sfinţilor un motiv de unitate

320.

Morar, Pr. prof., Nicolae, Crucea şi spiritualitatea ortodoxă, în MB, an XXXVI, 2, 1986, p. 32-38 simbolul crucii în antichitate; simbolul sfintei cruci în creştinism; Crucea în Biserica Ortodoxă

321.

Pintea, Pr. prof., Dumitru, Câteva consideraţii cu privire la ierarhia arhieria Mântuitorului Hristos; alegerea Sf. Apostoli; despre treapta episcopatului, a preoţiei şi a diaconiei în Sf. Scriptură

bisericească în veacul apostolic, în MB, an XXXVI, 3, 1986, p. 11-17 322.

Olariu, Pr., Constantin I., Despre rudeniile Domnului, în MB, an XXXVI, 4, despre fraţii Domnului: contextul unde sunt menţionaţi în Noul Testament; delimitarea noţiunii de “frate” în limba ebraică şi aramaică; exemple din Vechiul Testament: Avraam şi Lot, Iacov şi Laban etc.; sensul cuvântului “frate” în Noul Testament; identitatea fraţilor Domnului

1986, p. 27-33 -

55

323.

Zăgrean, Arhid. Prof. dr., Ioan, Câteva idei de dreptate socială la Sfântul predica Sf. Pavel; egalitatea tuturor oamenilor în Hristos potrivit concepţiei pauline; libertatea tuturor oamenilor; virtutea dreptăţii între oameni; datoria de a munci după Sf. Pavel; concepţia Sf. Ap. Pavel despre sclavie

Apostol Pavel, în MB, an XXXVI, 5, 1986, p. 10-21 -

324.

Ciobotea, Prof. dr., Dan-Ilie, “Hristos din ceruri întâmpinaţi-L”. Naşterea

Domnului – descoperirea tainei iubirii şi a libertăţii adevărate, în MB, an XXXVI, 6, 1986, p. 21-27 deschiderea ortodoxiei spre taină, spre mister; prăznuirea Naşterii Domnului în ortodoxie; întruparea Fiului lui Dumnezeu, rod al iubirii divine; libertatea omului în relaţia lui cu Dumnezeu
325.

Bănescu, Prot. Dr., Marcu, Întâiul martir – deschiderea spre neamuri, în MB, an XXXVI, 6, 1986, p. 28-34 alegerea celor 7 diaconi; sensul termenului de diacon; despre Sf. Arhidiacon Ştefan; modul de judecată al poporului evreu; moartea Sf. Ştefan

326.

Sutac, Pr., Gheorghe, Ziua Învierii – sărbătoare a creştinului adevărat, în despre duminică ca noua zi de odihnă; Duminica – ziua Învierii Domnului; serbarea duminicii în Noul Testament; mărturii despre cinstirea duminicii în primele veacuri creştine

MB, an XXXVII, 1, 1987, p. 8-12 -

327.

Achimescu, Diacon prof., Nicolae, Biserica – păstrătoare a Sfintei Scripturi, Biserica – modul firesc de cunoaştere şi trăire a conţinutului Sf. Scripturi; lucrarea Sf. Scripturi prin Sf. Tradiţie în Biserică; Sf. Scriptură – izvor de trăire întru Hristos în Biserică

în MB, an XXXVII, 2, 1987, p. 8-14 -

328.

Bănescu, Prot. Dr., Marcu, Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini, în o prezentarea a personalităţii lui Ponţiu Pilat potrivit istoricilor; modul de judecată în lumea iudaică şi cea romană; activitatea lui Ponţiu Pilat în Iudeea; procesul Mântuitorului; întâlnirea dintre Mântuitorului şi Ponţiu Pilat

MB, an XXXVII, 2, 1987, p. 15-23 -

56

atestări istorice şi arheologice în legătură cu cinstirea sfintelor icoane în primele veacuri creştini 1987. 1988. Megheşan. Biblia şi Revelaţia în Biserica Tradiţiei. 5.. 1987. Două evlavii ce nu se cuvine a fi părăsite: cinstirea crucii şi a Maicii Domnului. 11-16 - 330. Sf. Daniel. în MB. rugăciunea şi predica în viaţa primelor comunităţi creştine XXXVII. Scriptură. p. 1987. a locurilor paralele. regula normei de credinţă. an XXXVIII. Scripturi XXXVII. despre frângerea pâinii. 9-14 - 332. importanţa cunoaşterii lui Dumnezeu şi a Sf. în MB. dr. 5. a motivului şi a scopului scrierii cărţii.1. an reconsiderarea Revelaţiei şi a Sf. Nicolae. prof. Iisus Hristos în Vechiul Testament. p. reguli pentru interpretarea corectă a textului Sf. Zaharia XXXVII. Scriptură: Vechiul Testament şi prefigurarea cinstirii sfintelor icoane.329. a cunoaşterii împrejurărilor. Pr. personalitatea autorului MB. Manolache. Delarohia.. an XXXVII. p. dr. Reguli de tâlcuire corectă a Sfintei Scripturi. an XXXVII. în MB. Miheia 5. icoanele în Biserica Ortodoxă. instituirea Sf. Sutac. Nicolae. în MB. Nicolae. Mântuitorul Hristos ca interpret al Sf. folosirea simbolului sacru în Vechiul Testament. Anca. Euharistii. p. p. Gheorghe. 5. Dumitru. temeiuri pentru cinstirea sfintelor icoane în Sf. Pr. 3. a normei filologice. 1. Pr. 35-43 - 331. an semnificaţia numelui Hristos – Mesia. p. Scripturi: regula contextului. 31-41 - 334. 1987. 15. an cultul creştin în Faptele Apostolilor. o interpretare a textului de la Facere 3. Scripturi î contextul lumii de azi. 1987. 11-15 57 . profeţii despre Hristos în cartea Psalmilor. în MB. întruparea Fiului lui Dumnezeu – temeiul hristologic al cinstirii sfintelor icoane. prof. Morar. Apostoli ca interpreţi ai Sf. ideea despre mântuire în concepţia celorlalte popoare ale antichităţii. 3. Monahul. Neaga. 15-22 - 333. o explicare a profeţiilor lui Isaia. Scripturi. Cultul sfintelor icoane.. Scripturi. în despre Sf. o tâlcuire a profeţiilor din Pentateuh. evoluţia cultului divin public în primele secole. Temeiurile apostolice ale ritualului Bisericii. Pr. concepţia despre Revelaţie a Bisericii Ortodoxe şi a Bisericii RomanoCatolice.

Sf. Arhidiacon Ştefan – protomartir după Noul Testament viaţa Bisericii după Înălţarea Domnului şi după Cincizecime. Bude. p. Pavel a fost un mare orator. p. an XXXVIII. conf. Pr. Aspecte stilistice în cuvântările pauline. 3. Apostolicitatea cinstiri sfintelor moaşte. argumente pentru cinstirea sfintei cruci. an XXXVIII. Pavel în Atena. predica Sf. 1988. 2. Ap. Pr. Rugăciunile Bisericii pentru cei răposaţi.. an personalitatea Sf. an XXXVIII. Viaţa şi moartea în Hristos după epistola II Corinteni.. Dr. despre rugăciunile pentru cei adormiţi în tradiţia Bisericii şi importanţa lor an XXXVIII. 2. Ştefan. Ioan. cuvântarea Sfântului Ştefan. figuri de stil întâlnite în epistolele pauline XXXVIII. 2. 1. despre “arvuna duhului”. Prot. Mihălţan. Bude. Ap. 1988. Pavel în Iconia. Pavel. 1988. demnitatea fiinţei umane. în MB.. Ioan.335. în MB. certitudinea primirii unui trup nou după moarte. templu al Duhului Sfânt. Pavel. 1988. Pavel. 1. exemple că Sf. Arhid. Pr. p. 1988. martiriul Sfântului Ştefan. 15-20 - 58 . trupul. în MB. p. 16-25. importanţa sfintei cruci în viaţa creştinilor. 1988.. Nicolae. specificul fiecărei epistole. Marcu. apropierea dintre Sf. calităţile oratorului potrivit lui Cicero. cinstirea sfintelor moaşte în istoria Bisericii XXXVIII. 15-24 - 336. activitatea şi procesul Sf. despre Areopag. structura şi modul predicii Sf. Listra şi Derbe. cuvântul de apărare al Sf. metode folosite în predicile pauline. 51-62 - 337. Morar. frumuseţea literală a scrierilor Sf. în MB. Pr. Pavel. Ioan. garanţie a vieţii veşnice. 48-62 - 339. Pavel şi filozofia stoică. despre judecata particulară şi judecata universală. p. an sensul cuvântului “moaşte”. . cunoaşterii limbii greceşti de către Sf.. în idei ale epistolei II Corinteni. elemente de eshatologie individuală MB. activitatea Sf. despre cinstirea Maicii Domnului Bănescu. alegerea şi hirotonirea celor 7 diaconi. Pavel. diferite citări din poeţii şi scriitorii greci şi latini. despre cinstirea Sfântului Ştefan în istoria Bisericii şi Tradiţia Bisericii. 9-14 338. prof. Ap.

Scripturi 345. 5. despre rugăciune: importanţa ei. 2.. Radu. Prot. 14 Tulcan. Ioan. 1989. Apostoli MB. Marcu. botezul lui Ioan şi botezul creştin. 1. dr. virtuţi necesare cititorului Scripturii. tâlcuirea Sf. Botezul Domnului. 1988. Pr.. o explicare a Rugăciunii Domneşti (o explicare a fiecărei cereri în parte) 342. prof. ucenicii Sf. an XXXIX. în MB. Ioan. Bude. Ioan Botezătorul. p. despre Rugăciunea Domnească. 1989. în MB. despre vrăjitori în Noul Testament 343. 18-27 despre Sf. în MB. diferite ipoteze despre prezenţa magilor la naşterea Domnului. p. Dr. raportul dintre Sfânta Scriptură şi Biserică. Misterul magilor. sensul şi natura Sfintei Tradiţii. dr. Munteanu. Marcu. interpretarea Sfintei Scripturi. Zeno. Ioan Botezătorul. Scripturi. an XXXIX. Dr. îndoiala lui Toma. Citirea şi tălmăcirea ei corectă. Ioan 344. Sf. în despre Sf. mărturia Mântuitorului despre Sf. Ioan Botezătorul martor al Domnului Hristos. Simion. 5. în MB. an XXXVIII. felurile rugăciunii. relatarea episodului închinării magilor la Sfântul Evanghelist Matei. p.15-24 - - 59 . . 1989.340. Bănescu. p. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – căi de transmitere a Revelaţiei dumnezeieşti în cadrul Bisericii. p. 1. Dr. 15-17 după Noul Testament. Scriptură. 2. Sfânta Tradiţie şi Biserica 341.. 1988.. an XXXIX. învăţătura despre înviere în conştiinţa Sf. unitatea Sf. p. în MB. Toma: absenţa lui la prima arătare a Domnului către ucenici. an XXXIX. Prot.. 1989. Ioan Botezătorul. arătări ale Mântuitorului după Înviere. Ap. Pr. 29-42 Bănescu. 19 despre noţiunea de “mag”. Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii contextul socio-politic al apariţiei Sf. Prot.12an XXXVIII. Toma.. Rugăciunea Domnească – Tatăl nostru. despre locul din care veneau magii – diferite ipoteze. mărturii ale evangheliştilor sinoptici despre Sf. 9despre Revelaţia dumnezeiască. Sfânta Scriptură. Pr.

luarea crucii şi urmarea lui Hristos. 29-34 - 351. 1-3. amintirea tainei Sf. 7-8. Dr. Părinţi ( Clement Alexandrinul. p. p. 1990. Maslu şi taina mărturisirii. Anca. 3-4. p. la care Persoană a Sfintei Treime se referă. p.. întâmpinarea lui de către fecioare fecioare. în AB. 7-24 347. în AB. Sf. închinarea magilor şi fuga în Egipt. Predica de pe Munte comentată de Fer. 1990. Unguraş. despre filmul “Iisus din Nazaret” 1990. 83-88 despre Naşterea Domnului. explicarea fericirilor. Teodoret. despre taina Sf. Ioan Botezătorul şi botezul Domnului. 7-9. Fer. 1-3. Sf. materia tainei. 6. p. Ieronim: Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei. Chiril al Alexandriei. Ieronim: Comentar la pilda celor zece prezentarea pildei. 1995. 1991. an II. 7-22 350. 4-6. 70-72 349. 1993. p. Maslu. 99-111. liniştirea furtunii pe 60 . dr. Manolache. despre feciorie. 77-82. 1993. Nicolae. p. prof. an I. despre Sf. 1990. p. an I. Iacov o justificare a rânduielii Sf. prof. 1992. trad. Pr. 1991. an IV. an I. Prot. 83-89. dr. Privire exegetică asupra expresiei “Dumnezeu s-a contextul în care apare această expresie... 10-12. Matei. 49-54. Maslu în epistola Sf. Pr. 3-4. întreita ispitire a Domnului. importanţa icoanelor în istoria Bisericii. în AB. 1994. comentariul fiecărui verset în parte Ieronim. 48-56. an I. Dorel. chemarea Apostolilor şi trimiterea lor la propovăduire. an VI. 46. Neaga. 11-12. în AB. p. 85-94. Maslu de astăzi 348. 1-3. în AB. Marcu. legătura dintre Sf.346. Pr. p. 117-122. Ecranizarea lui Iisus Hristos. Teofilact) explică această expresie. Nicolae Neaga. 1990. an IV. p. an II. p. AB. 10-12. dr. textul din epistola Sf. 106-112. şi 7 din Evanghelia după Sf. vindecări săvârşite de Mântuitorul. an III. p. Fer. legătura dintre ecran şi iconografie. Ioan Gură de Aur. prof. explicarea fiecărui moment din pildă: venirea mirelui. primitorii şi săvârşitorii tainei. modul în care Sf. diferite ecranizări cu teme religioase. 1991.. p. 1-3. an V. Pr. Nicolae. an V. explicarea expresiei pornind de la textul grecesc original îndreptat în Duhul”. 97-105. 1-2. an IV. Bănescu. 10-12. un comentariu al capitolelor 5. Neaga. p. Taina Eleoungerii. chemarea primilor ucenici. 39-51 Mântuitorul Hristos ca taumaturg. 1994. an I. învăţătura Mântuitorului pentru Apostoli. Iacov. an II. 1993.

1-3. vindecarea omului cu mâna uscată în zi de sâmbătă. sfatul fariseilor împotriva Domnului. Anca. 18-23 p. rolul Fecioarei Maria în viaţa comunităţilor creştine după Înălţarea Domnului 354. Învierea Domnului Hristos. 11: mărturia Mântuitorului despre Sf. Psalmi 33. Preot.1. Apostoli la Cina cea de Taină. despre desfacerea căsătoriei. temei al propovăduirii Apostolilor. Nicolae. în AB. Ioan. Petru. Ioan Botezătorul. Mântuitorul Hristos binecuvintează copii. 4-6. p. 7-9. despre împărăţia lui Dumnezeu. Apostoli după Învierea şi Înălţarea Domnului 355. 1. sfârşitul profeţiei Vechiului Testament în Sf.1. mustrarea cetăţilor ce nu se pocăiesc. an. Cata. despre vestirea patimilor şi urmarea lui Hristos 352. Psalmi 117. II. Psalmi 2. Psalmi 37.. Buna Vestire. arătările Domnului după Înviere 353. Preot. mergerea pe mare. tăierea capului Sf. egalitatea Sf. ucenicii Sf. comentar al capitolului 19. discuţia dintre Apostoli privind întâietatea lor. 7-10 an II. învierea fiicei lui Iair. 1991. Dan. Iisus şi femeia cananeancă. Învierea Domnului. Nicolau. Facere 49. 10-12. egalitatea Sf. Născătoare de Dumnezeu. Părinţi la Facere 3. convorbirea cu tânărul bogat. certitudine şi viaţă. Neaga. în AB. 1991. rolul Maicii Domnului în viaţa creştinilor. Ioil 3. Ioan Botezătorul. dr. întruparea Fiului lui Dumnezeu. Profeţiile despre Hristos în preocupările comentarii ale Sf. mustrarea adresată de Mântuitorul fariseilor.mare. 14. 11-13 - 61 . an II. pilda semănătorului. Isaia 7. 1991. Matei cap. săturarea celor 4000 de oameni. 10. despre urmarea lui Hristos. Maica Domnului – Maica Bisericii. despre adevărata rudenie. în AB. 2. alegerea Sf. vindecarea slăbănogului din Capernaum. cele şapte pilde rostite de Mântuitorul despre împărăţia cerurilor. Miheia 5. 7-9.1 Sfinţilor Părinţi. p. Psalmi 71. Manolache. 1991. Pr. prof. 20-21. 9-13 an II. în AB. Apostoli. chemarea Mântuitorului către cei împovăraţi şi osteniţi. 15. smulgerea spicelor de grâu în zi de sâmbătă. Ioan Botezătorul. p. Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament.

p. momente comune în viaţa Mântuitorului Hristos şi a lui Moise Dumnezeu. mariologia ortodoxă şi consecinţele ei pentru antropologia creştină 363. Evanghelii. 1-3. Radu. an III. 1991. an III. 4rolul soldaţilor ce păzeau mormântul în dovedirea Învierii Domnului. Statutul femeii în mesajul lui Hristos. 47-54 362. profeţia lui Moise despre Hristos. Simion. în AB. 1992. contribuţii româneşti la elucidarea problemelor puse de studiul manuscriselor de la Marea Moartă Qumran. mărturia Sf. Preot. Negoiţă. prietenul şi doctorul copiilor. Adevărul învierii lui Iisus Hristos. în AB. an III. p. 10-12... dr. în AB.. Apostoli 6. p. despre educaţia copiilor şi despre locul şi rolul lor în familia creştină 1992. 51-81 - 62 . Oprea.356. în AB. antropologia paulină. an III. an III. dr.. 4-6. Prof. p. marea dimensiune a vieţii. copii în lumina Sf. Athanasie. Alexandru. 1-3.. Ioan. 7-8 îndemnul Mântuitorului adresat Apostolilor de a priveghea. an III. Copilul. Prot. 1992. Mântuitorul Hristos şi copiii. 1992. Dan. interpretarea primelor capitole din Geneza. copiii şi idealul creştin p. 26-36 - 360. Radu. modul în care ne-a învăţat Domnul să ne rugăm 358. Ap. dr. Simion. Priveghere şi rugăciune. Dr. 9-17 - 359. prof. 7-9. Prot. 8-10 361. 1-3. texte din Sf. locul copiilor în societatea antică. în AB. în AB. p. Dr. Belu. Pr. Pr. prof. Scriptură care arată rolul femeii în creştinism. atitudinea fariseilor faţă de Învierea Domnului. îndemnul Sf. Tulcan. 11-24 357. p. autorii acestor manuscrise. 28-30 1992. situaţia femeii în antichitate. Manolache. în AB. Mântuitorul Hristos. Anca. 1992. p. 4-6. Manuscrisele de la Marea Moartă sau descoperirea manuscriselor. Pavel la priveghere. Preot. an II. Proorocul Moise – preînchipuire a lui Hristos Moise vesteşte pe Mesia. influenţe păgâne în societatea iudaică.. an IV. în AB. 1993. atitudinea Mântuitorului faţă de copii. Ionel. Miron. Iisus Hristos propovăduitorul adevăratei pocăinţe. Dr.

credinţa din perspectivă biblică 368. noul legământ dintre Dumnezeu şi oameni. 7-9.. dr. Pr. evoluţia istorică a vieţii şi activităţii lor în contextul istoriei poporului evreu. atitudinea Sf. Pavel. esenienii în opera lui Filon din Alexandria. Pavel şi-a format personalitatea culturală. Cântările biblice. omul cel nou. 1993. legătura dintre îndreptare şi credinţă. Dorel. Anca. despre esenieni în manuscrisele de la Qumran. Nicolae. începutul predicii Mântuitorului.364. p. Ap. an IV. Iisus Hristos Arhiereu şi Mântuitor prin jertfa Sa pe cruce. judecata de apoi şi împărăţia veşnică. Ioan. Esenienii – Date în legătură cu istoria. Pavel faţă de cultura veacului său doctrinare şi permanenta sa actualitate. 13 Neaga. Pr. Pr. Pr. an IV. 68-78 Manolache. societate şi Biserică 369. răbdarea şi suferinţa. an IV. 1993. 35- 63 . învăţătura şi viaţa lor. 4-6. Ap. p. izvorul doctrinar al Sf. 79-90 cunoştinţei duhovniceşti. pocăinţa în predica Mântuitorului. 7-9. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran. 31-42 - 365. exemple de pocăinţă în Evanghelie Bârlănescu. 1994.. Ioan. universalitatea Evangheliei şi egalitatea oamenilor. p. Spiru. Ioan. an V. ideile principale ale predicii lui: divinitatea Mântuitorului. 4-6.. în AB. Personalitatea Sfântului Apostol Pavel. chemarea la pocăinţă. prof. Sfântul Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în activitatea predicatorială a Sf. 1993. 1993. 43-57 timpul apariţiei esenienilor. în AB. p. o explicare şi o analiză pe marginea episodului vindecării femeii cu scurgere de sânge de 12 ani Unguraş. 6epistolele sale. 4-6. în AB. 1993. izvoarele sale personalitatea şi viaţa Sf. Pr. an IV.. îndemnuri referitoare la comportamentul creştinilor în familie. an IV. 7-9. 37 367. Mărturie în favoarea femeii.. în AB. doctrina eseniană în manuscrisele de la Qumran 366. Vechiul Testament. Baba. despre Tars. prof. p. în AB. mediul în care Sf. în AB. credinţa din perspectivă logică. Pavel: harul divin. învierea din morţi. Pavel. p. Sensul îndreptării şi al fundamentării prin credinţă a despre îndreptare.

Bunea. conţinutul şi ideile principale 370. 87-100 sensul biblic al noţiunii de sfinţenie. cântarea lui Iona. Mântuitorul în istoria culturii. principii călăuzitoare cu privire la dezlegarea aparentelor contraziceri în Sf. imnuri creştine în Evanghelia a III-a: cântarea Elisabetei. trad. contextul în care apar. 4-6. Îndrăzniţi… ei au biruit. Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului prezenţa cântărilor de laudă în Biserica primară. Ioan. 1996. formule doxologice din textele evanghelice.. Fecioare Maria. Luminiţa Niculescu. căi de realizare a sfinţeniei personale 372. Ion. cântarea lui Isaia. Pr. an V. Manolache. 45-60 - 371. p. 1996. în AB. a lui Zaharia. Anca. cântarea de laudă a Sf. exemple de iudei convertiţi la creştinism p. cântarea Anei. din epistolele pauline şi soborniceşti şi din Apocalipsă Testament. 1994. treimice şi hristologice. an VII. 7-9. Munteanu. despre modul în care l-au primit iudeii pe Mesia. în AB. an VII. 4-6. imnuri pascale. dr. Cel de al doilea Adam. 1994.. cântarea lui Avacum. 26-31 64 . an V. Athanasios. p. Zeno. caracteristicile fiecărei Evanghelii. contactul dintre iudaism şi creştinism. în epistolele pauline şi soborniceşti. Mircea V.. 10-12. Evanghelie şi cultură. în AB. an VII. cântarea lui Simeon. cântarea celor trei tineri. 61-69 - 373. 1994. 1996. cântarea dreptului Simeon. în AB. prof. an V. p. Evanghelia şi cultura în perspectiva mântuirii creaţiei. Evanghelii. Pr. 1995. Evanghelii Evanghelii. sfinţenia ca atribut al lui Dumnezeu. în AB. imnuri creştine în Apocalipsă. Arhim. în AB. Hatzopoulos. imnuri baptismale. Antilogii şi aparente contraziceri în originea divină a Sf.. Evanghelia şi cultura în viaţa Bisericii. Pr. prof. Homescu. cântarea lui Zaharia – locul. Bude. cântarea Sf. imnul îngeresc.. 14-30.- cântarea lui Moise. Fecioare. p. Ce este sfinţenia ?. p. an VI. mijloace în slujba Evangheliei şi a culturii 374. 19-29 - 374. 4-6. Dr. p. împlinirea profeţiilor Vechiului Testament în Iisus Hristos. 17-24 relaţia dintre Evanghelie şi cultură. 4-6. imnuri creştine în Faptele Apostolilor.

tipologia Vechiului Testament la Sf. “Biblia Pauperum” – un exemplu de exegeză biblică despre Biblia Pauperum. asistent. prototip al Lui Hristos. dr. despre înmulţirea a 5 pâini şi a 2 peşti. 83-91 la citirea textului Luca 9. p. după Epistola către Evrei 7. limba şi textul ei. 62-82 an VIII. 75-86 medievală aplicată. Constantin Jinga. în AB. 50-60 figura biblică a lui Melchisedec. Ap. 61-68 - 65 . Ce fel de oameni sunt discipolii lui Iisus? Consemnări primele capitole ale Evangheliei după Sf. Breck. Melchisedec – prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. 1998. 1997. autorul cărţii. 1-3. interpretarea tipologică în scrierile patristice Vechiului Testament. Stelian. an VIII. alte Biblii ilustrate medievale. Lect. idei cuprinse în cap.. Klein. istoria politică a Palestinei în acea epocă. scopul cărţii 380. p. an IX. Prof. p. Pr. p. 7-9. revolta iudaică 379. dr. Dr. John. în AB. modul naşterii celui de-al doilea Adam 375. 1-10. 1997.. an VIII. recrearea omenirii în Noul Adam. Istoria politică a epocii Noului Testament. 1997. trad. procuratori romani. înmulţirea neamului adamic. în AB. p. Corbu. Adrian. modul creerii lui Adam şi al Evei. izvoarele disciplinei. 7-9. despre urmarea lui Hristos. Luca. Schimbarea la Faţă 378. raportul dintre preoţia lui Melchisedec. descrierea Bibliei Pauperum şi unele probleme legate de titlul cărţii. 1-50.. Preot. Tofană. p. Pavel şi în celelalte scrieri noutestamentare. Tipologia ca metodă de interpretare creştină a atitudini contemporane faţă de Vechiul Testament. caracterul tipologic al Vechiului Testament. Principii ortodoxe de interpretare a Bibliei. relaţii între elementele paginii. 10-12. Hans. Constantin.. în AB. Preot prof. scopul istoriei epocii Noului Testament. 1997. în AB. în AB. Jinga. an VIII. Mihoc. Vasile. dr.- paralelismul Adam ce vechi – Adam cel nou. 28-39 - 376. an VIII. o caracteristică a teologiei pauline. imperiul roman în epoca Noului Testament. ca prototip al preoţiei Mântuitorului şi preoţia levitică 377. 1997. 7-9. 9: trimiterea Apostolilor la propovăduire şi întoarcerea lor. 7-9. Preot prof. Melchisedec.

Clepea. Cornel Toma şi introducere la omiliile mariale ale Sf. Agapie. an X. Grigorie de Nyssa. p. Principii de exegeză biblică în tratatul “La despre cartea Psalmilor. pururea fecioria Maicii Domnului. despre tratatul “La titlurile psalmilor” al Sf. 10-12. Scripturi. trad. 105-122. definirea termenului de exegeză la Henri de Lubac. an IX. Scripturi titlurile psalmilor” al Sf. 7-9. Jinga. 1998. Corbu. an XI. p. relaţia dintre Cuvântul lui Dumnezeu şi slujirea liturgică. 82-88 despre cărţile Sf. an XI. Contribuţia teologului Henri de Lubac la redescoperirea sensului spiritual al Sfintei Scripturi.- II Timotei 3. în AB. 2000. 2001. locul şi rolul Sf. 2000. Scripturi în prima sa operă. exegeza biblică în timpul Renaşterii şi al Reformei: reprezentanţi. 2000. Ieromonah lect. activitatea lui între anii 1940-1950. modul în care trebuie citită Biblia. 1-3. interpretarea teologic-spirituală a Psaltirii. omilia I: despre măreţia şi importanţa zilei. Jinga. în AB. 15-22 - 383. principii de interpretare a Bibliei 381. Două omilii la Bunavestire. interpretarea spirituală a Scripturii. 16. p. Scripturi. 83-101. Diacon. 1-3. relaţia dintre Biblie şi literatură. p. p. sensul spiritual al Sf. punctul de plecare al ermineuticii ortodoxe. Constantin. dr. p. Biblia şi sacralizarea / secularizarea literaturii în secolul XX. 4-6. inspiraţia Sf. raportul dintre Biblie şi literatură. an XII. 1-3. opera şi ideile teologice ale lui Nichifor Crainic. exegeza biblică în epoca patristică şi medievală. Aventura căutării de sens – o istorisire a exegezei biblice începuturile exegezei biblice. opera şi ideile teologice 66 . p. în AB. 1999. 1-3. în AB. 94-105 - 381. 14-35 - 382. 1998. 10-12. 79-89 despre Henri de Lubac şi opera sa. în AB. p. Cornel. Grigorie de Nyssa. sinteza sensului Scripturii elaborată de Henri de Lubac. 2000.. omilia II: un imn acatist închinat Maicii Domnului Remus Feraru. Sfântul Ioan Damaschin. în spaţiul ortodox. Ioan Damaschin. an XI. Scripturi. an IX. 4-6. astăzi 384. 100-115. exegeza biblică în epoca modernă creştine. Scripturi în viaţa liturgică ortodoxă. an XI. p. Constantin. evoluţia canonului Sf. principii de exegeză: scopul unic şi unitar al întregii Psaltiri. an XI. 91-111. concepţia despre sensul spiritual al Sf. 2000..

Despre teologia discursivă şi cunoaşterea duhovnicească. lect. Stelian. Ap.. 21-30 folosirea harismelor. p. în AB. 2000. p. în AB. Semnificaţia pascală a arătării lui Iisus Marie momentul arătării îngerilor Mariei Magdalena. 11-18). Pr. locul naşterii. rădăcinile exegezei în acea perioadă. Agapie. Tofană. Dr. Vechiul Testament despre antihrist. 8). în AB. sărbătoarea Cincizecimii în primele secole creştine şi la Sf. 116-123 - 67 . Conf. părinţi. evoluţia sărbătorii în secolele IV-V 389. Episcop al Romei. 2000. 2000. Studiu istoric şi liturgic. targumele. Hippolit. Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. p. în AB. despre antihrist: naşterea. potrivit învăţăturii Sf. 4-6. 2000. Moca. Corbu. opera lui Daniil Sandu Tudor. an XI. soarta imperiului roman: profeţii despre pedepsirea romanilor. împrejurările venirii lui antihrist. 2000. 4-6. metode exegetice speciale de-al doilea templu. Pavel la I Corinteni 12. Ieromonah. Ieromonah. Sf. Scripturi. Dr. semnificaţia teologică şi conţinutul teologic al sărbătorii în Biserica veche. 8-10: cuvântul înţelepciunii şi cuvântul cunoştinţei. învierea şi domnia sfinţilor 387. 10-12. primele harisme amintite de Sf. an XI. Cuvântul înţelepciunii şi cuvântul cunoştinţei (I Corinteni 12. Demonstraţie din Sfintele Scripturi despre despre profeţie potrivit Sf. o bibliografie selectivă asupra relaţiei dintre Biblie şi literatură în ortodoxia românească 385. p. direcţii ale exegezei biblice: midraşul biblic. Pr. relaţia dintre aceste două harisme 386. Corbu. arătarea Domnului. despre aceste două harisme. Părinţi. Dumitru. despre fiara apocaliptică.ale lui Vasile Voiculescu: Biblia în literatura lui Vasile Voiculescu. an XI. Aspecte ale exegezei biblice iudaice în epoca celui caracteristicile socio-politice ale epocii celui de-al doilea templu. în AB. 26-35 Magdalena ( Ioan 20. 7-9. a Cincizecimii sau a Rusaliilor. numărul fiarei şi faptele ei.. 23-36 prefigurarea sărbătorii în Vechiul testament. an XI. Marie Magdalena: exegeza acestui moment 388. 7-9. 6-11 Hristos şi Antihrist. an XI. p. arătarea Mântuitorului înviat. Agapie.

importanţa şi modul sărbătorii praznicului Consideraţii istorico-liturgice. 42-50 relaţia dintre umor şi plâns. 78-82 394. Dr. p. Ioan. Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului. 7-9. 7-9. exemple care arată umorul Mântuitorului: Matei 6. cu Evangheliile sinoptice. destinatarii epistolei. 13. p. Mircea V. Elemente de tipologie vechitestamentare. 35-41 392. 66-72 - 391. conţinutul textului şi aspectele teologice: iubirea. p. Mic tratat despre iubire al Sfântului Ioan Teologul autorul epistolei. Costion. 2001. sensul cuvântului “typos”. în AB. receptarea epistolei în canonul cărţilor neo-testamentare. moştenirea din iudaism şi terminologia cultică a creştinismului primar 4-6. p. 83-113 - 68 . receptarea ei de către critica biblică contemporană.. Ioan. în AB. impactul învăţăturii Mântuitorului asupra iudeilor 393. Sfânta Treime şi persoanele Sale. vechimea şi evoluţia istorică a sărbătorii. în AB. Bude. Matei 7 – bârna din ochiul nostru. raportul cu Apocalipsa. problema coMMei ioaneice. tipuri vechitestamentare împlinite în Noul Testament. structura textului I Ioan 4. locul şi timpul scrierii. Ioan. porunca iubirii 395. epistolele soborniceşti şi cu Vechiul Testament.13). Pr. raportul ei cu Evanghelia după Sf. Bude. Dumitru. Dr. în AB... în creştinism. prof.390. în AB. 29-35 (exegeză a textului I Ioan 4.. Ioan. Dr. 2001. 2001. an XII.7-5. cu epistolele pauline. biruinţa prin iubire. relaţia tipologie – exegeză biblică. iubirea şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Acte liturgice de binecuvântare şi sfinţire în Sfânta Scriptură şi în Biserică. 7-9. 2001. 2001. raportul sărbătorii cu Vechiul Testament.. relaţia dintre Vechiul Testament şi Noul Testament.7 + 5. dr.. Dumnezeu este izvorul iubirii. Mărturii biblice despre moştenirile din mozaism în terminologia şi viaţa cultică a creştinismului primar. 10-12. an XII. 2001. p. evoluţia tipologiei vechitestamentare. an XII. Dr. Bude. Umorul lui Iisus. Moca. an XII. cultul mozaic şi caracterul lui prefigurativ Nicolescu. Prot. Prot. în AB. 7-9. Prot. p. an XII. Fiul lui Dumnezeu. an XII. stilul epistolei. Homescu.

I. D. an IV. Cristian. p. iubirea lui Dumnezeu faţă de om. 7-9. Dr. I. Prof. relaţia dintre eros şi agape XIII. p. Privire comparativă între eros şi agape. importanţa Euharistiei. 2002. 5-7.. Sf. 1-2. p. Ideea creştină a milosteniei. iubirea jertfelnică. în AB. 1945. dr. Sf. iubirea vrăjmaşilor şi rolul ei în viaţa creştinilor 400. an XIII. an II.. 51. 1945. teologi români despre cronologia vieţii Mântuitorului 1947. exemple de binecuvântare din Vechiul testament şi din Noul Testament. în AB. 29-35 exemple de iubire a vrăjmaşilor din lumea antică. sensul lui agape. îndemnuri de ajutorare a celor săraci. Milan.. 2002. Mircea V. în AB. Părinţi despre anul Naşterii Domnului. 71-82 - 397. Belu. p. înţelesul cuvântului eros. p. 7o înşiruire a femeilor ce au avut un rol important în istoria omenirii. teologi ortodocşi despre viaţa Mântuitorului..68 - 399. an termenii prin care este prezentată iubirea în Noul Testament. despre iubirea de vrăjmaşi în Vechiul Testament. 1-3. Cronologia vieţii Mântuitorului. teologi romano-catolic ce se ocupă de cronologia vieţii Mântuitorului. Dr. D.. Şesan. 2001. Prot. începând cu Eva şi Maica Domnului.- despre binecuvântare în Vechiul şi Noul Testament. 10-12. Scriptură.. Sorin. Pr. prof. în AB.. Universalitatea mântuirii în Hristos – fundamentul naşterea Domnului Hristos. milostenia la popoarele antice. Hristos eshatologic – Mielul de la sfârşitul timpurilor teologic al misiunii creştine. Cosma. Homescu. în AB. Tia. la fiecare se aminteşte contextul istoric în care a apărut şi rolul jucat în istoria biblică a omenirii 9. folosirea lui în filozofia greacă. din Sf. Iubirea de vrăjmaşi. an XII. Prot. Hristos – noul Adam. milostenia creştină 198-202 401. p. mijlocitorul mântuirii şi mijlocitor al creaţiei. Belu. în AB. an II. Dr.. Femeia în istoria biblică a lumii. iubirea de vrăjmaşi la Mântuitorul. Pr. mărturii despre sărbătoarea Naşterii Domnului. relaţia dintre binecuvântare şi sfinţire 396. Dr. timpul naşterii Domnului.. 44-50 - 398. Părinţi despre eros. 4-15 - 69 . Dumnezeu este iubire.

p.. motivele activităţii Domnului în Samaria 22-48 - 70 . în MB. argumente din Sf. 4-6. Principii sociale de bază în Sf. an VIII. Prologul Evangheliei lui Ioan. diferenţa dintre botezul lui Ioan şi botezul creştin ce avea să vină. analiza prepoziţiei “pros”. Gheorghiu. Ghiţă. p. cele două firi ale Mântuitorului. 1-3. Dr. comentariul versetelor 8-18 6. Pr. munca în MB. 4-33 - 404. 1957. Prot. p. an VII. despre existenţa Cuvântului. 1958. Gheorghiu. Iacobescu. Vasile. Ioan. în MB.. despre iad. Domnul în Samaria. 65-84 - 405. starea socială a lumii antice şi rolul creştinismului. Dr. Petru. 1957. an VII. Dr. despre lumina lui Hristos. Scriptură despre cinstirea sfintelor moaşte. Logosul în filozofia stoică. în MB. în MB. scriptură şi din Sf. Scripturi despre coborârea Domnului la iad. 63-75 - 406. bazele moral-sociale ale creştinismului: iubirea creştină. p. p. 21. caracterul social al creştinismului. 4-6. Părinţi pentru predica Mântuitorului în iad. p. folosirea termenului Logos în antichitate. mărturii ale Sf. Părinţi despre cinstirea sfintelor moaşte 66-76 403. analiza textului de la Ioan 2. literatura iudaică postexilică despre cunoaşterea lui Dumnezeu. Tradiţie. Cinstirea sfintelor moaşte. Prof. Prof. comentariul versetelor 2-4. an VII. Petreuţă. Vasile... an VIII. 1958. 90-103 - 407. Dr.. Activitatea Domnului în Iudeea. Scriptură şi Sf. mărturia lui Ioan despre Domnul Hristos 1-3. Ieremia. 4timpul scrierii Evangheliei. concepţia celor trei Biserici asupra coborârii Domnului la iad. Vasile. Coborârea Domnului la iad.. Prof. egalitatea. Gheorghiu. Scriptură ce vorbeşte despre activitatea Mântuitorului în Samaria şi analiza şi comentariul fiecărui verset. citate din Sf. prezentarea locului din Sf. motivele pentru care Mântuitorul nu boteza. an VIII. 23-3. în MB. idei religioase prezente în Efes. 1-3. Ioan Botezătorul. 1958. despre Sf.402. urmările coborârii la iad 1957. analiza primului verste. Pr. Sf. dreptatea.

1-4. Ioan Gură de Aur despre Timotei 1959. Biserică. în MB. euharistia. contextul în care Mântuitorul ţine acest cuvânt. ceremonii. credinţă şi fapte bune). ucenic apropiat al Sf. Negoiţă. 3-4. rugăciunile pentru morţi. iubire. cărţi biblice de la Qumran. Descoperirile de la Marea Moartă. maslu. p. Vasile. tradiţia. descoperirile de la Marabba’at şi grotele 2-3 de la Qumran.. familia şi începuturile vieţii lui Timotei. Sfânta Treime.. Cuvântarea din vistieria templului despre vistieria templului. Lidia. postul. mântuire (har. ierarhia bisericească. pacea. 1-4. Femeia păcătoasă (Ioan VIII. cuprinde texte despre: adorarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos – Dumnezeu adevărat. apocrife ale Vechiului Testament 413. Marcu. Prot. în MB. 42-112 - (Ioan VIII. Prof. On. Portret neotestamentar: Sf.. Prof. Dr. mărturia lui Hristos despre sine negată de farisei. Univ. icoane. cruce.. a II-a venire a Domnului. nemurirea sufletului. sărbători. 1-11). 1-2. cumpătarea. învierea morţilor 412. Gheorghiu. 77-82 1962. analiza şi comentariul fiecărui verset în parte Gheorghiu. 7-12. an XII. în MB. mărturia Tatălui pentru Fiul 411. convertirea familiei lui. p. p. 1962. cult divin. iad. an X. an XII. jurământul. Botez. cununia. p. sfârşitul lumii. în MB. Gr. sfintele moaşte. 12-20). preoţia (taina preoţiei. istoricul descoperirilor de la Marea Moartă. muncă. an X. 11-12. pocăinţa. Preotul Nicolae. Vasile. 1960. sectarii. Maica Domnului.. Ap. Timotei. în MB. sfinţii. Dr. Pr. Dr. 1-53). V. despre Licaonia şi Iconia. Kirbet – Mirel – o ascunzătoare a Revoluţiei a II-a iudaice. mirul. 7-17 - 71 . an IX. împărăţia cerurilor. Sf.. Dumnezeu. Univ. p. Domnul în Ierusalim la sărbătoarea colibelor (Ioan VII. judecata particulară. Prof. Biblia.. judecata universală. Listra. îngerii. 51-76 doctrinei creştine ortodoxe. Dr.. opere descoperite la Qumran. 1959. locul natal al lui Timotei. Vlăduceanu. Ath.408. an IX. Pavel. 21-26 - 409. în MB. p. 1960. plata preoţilor pentru serviciile religioase). Culegere de texte biblice pentru fundamentarea o călăuză biblică tematică. 28-67 410.

fer. Prot.. 683- 697 72 . 496-509 - 415. sensul expresiei “casa lui” în Noul Testament. p. 9-10. Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la episodul alungării negustorilor din templu. Emanuel. Chipul Domnului nostru Iisus Hristos. an XIV. Scriptură. motivele pentru care Evangheliile nu amintesc copilăria lui Iisus. oraşul ei de origine. Evanghelie unde se vorbeşte despre “fraţii” Domnului. Pr. părerile unor exegeţi despre acest moment: ei văd două istorisiri diferite. p. cronologia evenimentului. identitatea fraţilor Domnului. Chipul Maicii Domnului. locurile în care apare acest episod în Sf. locul unde are loc evenimentul. despre icoanele Sf. în MB. Ioan Gură de Aur). 9-10. Copăcianu. 4-6. an chipul fizic al Mântuitorului: mărturii ale Sfinţilor Părinţi (Eusebiu de Cezareea. activitatea Sf. p.- activitatea Lidiei. Pavel în Filipi 414. Tiatira. Augustin. Pr. 1964. Ioan. DR. p. p. 159-163 - 416. p. Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus relatarea evanghelică despre prezenţa lui Iisus la 12 ani la templu. M. 1964. legăturile dintre Tiatira şi Filipi. Emanuel. A.. într-o scrisoare adresată senatului roman. Galeşan. Copăcianu. contrastul dintre atitudinea Mântuitorului în general şi atitudinea Lui în acest moment. 4-6. Sf. 1964. în MB. sensul cuvântului frate în lumea iudaică. 4-6.. Deheleanu. Epifanie despre înfăţişarea Maicii Domnului 167 417. 11-12. urmările acestei fapte curăţirea templului. an XIV. 1964. 164numele Maicii Domnului. mărturia Sf. sărăcia Mântuitorului XIV. în MB. în MB. an XIV. despre regele Abgar al Edesei. una la sinoptici şi alta la Sf. AP. Preotul Nicolae. mărturia lui Lentulus despre Hristos. Zarea.. an XIV. 1962. Scopul evangheliei a patra. an XII. locurile din Sf. diferite păreri despre copilăria Domnului Hristos. 1964. Petru. în MB. în MB. “Fraţii Domnului”. Luca. sensul cuvântului “întâiul născut” 168-175 - 418. familia Lidiei. Ev. 501-506 - 419.

518-527 - 421. potrivit sin. 16-24 1-3. Dreapta învăţătură şi ereziile. Dr. 1987. în MB. 1967. lipsa de păcat a Mântuitorului. Vasile. p. obligaţia de a învăţa şi a explica Sf. Ioan. importanţa familiei. în MB. an XVIII. Prof. metode şi practici folosite de Sf.. 1967. în MB. carte a Bisericii 425. Ioan Gură de Aur. Teodor. an XV.. situaţia Bisericii în această perioadă. Convertiţii în Sfintele Evanghelii. convertirea lui Zaheu. despre manuscrisele de la Marea Moartă. (Fericirile se află în aceste manuscrise?). dr. Opera exegetică a Sfântului Ioan Gură de Aur. Scripturi 426.. 40-48 - 73 . 1-3. Sensul “lepădării de sine” în creştinism. an XVII. Scriptură. Sorin. an XXXIX. Prot. Baba. lepădarea de sine şi armonia dintre trup şi suflet. Pr. atitudinea Mântuitorului faţă de familie. analiza textelor ce par a semăna cu fericirile Basarab. 1989. principii ermineutice la Sf. Mântuitorul Hristos. importanţa ei. 7-9. p. 4. Sf.. Ioan Gură de Aur. lepădarea de sine ca relaţie cu semenii 423. Ioan Gură de Aur în interpretarea Sf. 32-43 XXXVIII. p. Familia în lumina Sfintei Scripturi. p. an XXXVII. opera exegetică a Sf. an XVII. Sf. Negoiţă. Pr. Pr. p. indisolubilitatea familiei.. 25-36 ecumenic. predicator al pocăinţei. VII ecumenic. 7-9. 4-6.. despre convertire în general. Pr. convertirea tâlharului de pe cruce p. în MB. an despre Sf. Scriptură în interpretarea lui. Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. Ioan. 387-401 424. p. Părinţi despre motivele scrierii acestei evanghelii 420. despre arheologia biblică. în MB. Bude. rolul copiilor în familie Cosma. 15-22 422. Ion. Atanasie. 1968. în MB. în epistolele Sfântului Apostol Ioan.- timpul apariţiei evangheliei a patra. lepădarea de sine ca urmare a lui Hristos. Bunea. 1965.. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII hotărârile sinodului VII ecumenic. Mircea. omilii la cărţile Vechiului Testament şi la cele ale Noului Testament. Pr. Coman. Scriptură. scopul principal al evangheliei: demonstrarea mesianităţii şi divinităţii Mântuitorului. în MB. Sf. 1988. 4.

1-3. dr. Pr. Neaga. an III. 1.. an X. Andrei Şaguna despre inspiraţia Sf. 1994. modul în care trebuie citită Sf. Scripturi. 61-63 motivele pentru care trebuie să citim Sf. Să dezgropăm comorile. o explicare a rugăciunii Tatăl nostru. în AB. concepţia lui Andrei Şaguna despre traducerea Sf. în AB. 1913. 1-13 necesitatea ca preotul să se implice în viaţa credincioşilor prin predică. aspecte ale terminologiei Sf. despre rolul lui Andrei Şaguna în viaţa Bisericii din Ardeal. Scripturi. Scriptură. an VII. Corbu. exemple de pastoraţie la Mântuitorului Hristos: despre suflet. Redacţia. în RT.- generalităţi despre cel trei epistole ale Sf. antihriştii şi falsa lor învăţătură. pastoraţia individuală – exemple din viaţa şi activitatea Mântuitorului 432. în RT. 1-3. Mitropolitul Andreiu şi Sf. despre sfinţenia lui Dumnezeu. p. 2. an VII. Rezuş. în RT. Crăciunescu. Scriptură! . 4-6. în AB. 35-40 429. p. prof. critica discursurilor din Faptele Apostolilor. p. 6-12 - 74 . Agapie. Pr. 1994. Popovici. Să cetim Sf. rolul citirilor din Sf.. Ioan în vederea consolidării credinţei 427. p. viaţa lui Andrei Şaguna. Ioan. Tatăl nostru. prof. Dumnezeu este iubire. Petru. an V. 440-457 - Sfântului Petru la Cincizecime. despre ispită 428. p. analiza prefeţei acestei tipăriri. despre hrana trupească şi sufletească. Petru la Cincizecime. Prolegomene pentru o lectură a cuvântării caracteristicile scrierilor lucanice. atitudinea Sf. Scriptură. despre kerigma apostolică. Ioan în expunerea principalelor adevăruri de credinţă: Dumnezeu este lumină. Scriptură 1909. folosirea Sf. Scripturi în limba română în timpul lui Şaguna. prof. Aurel. 6-19 despre rugăciune. scriptură. autenticitatea predicii Sf. p. Ioan împotriva rătăcirilor de la dreapta învăţătură a Bisericii. despre împărăţia lui Dumnezeu. univ. avertismente ale Sf. 9-10. Nicolae. Scripturi în şcoală 431. lăcomie. Partea albă a existenţei Domnului Iisus răspândirea creştinismului.. dr. Ieromonah. 1999. 1913. tipărirea Sf. an V. structurarea predicii 430. despre copilăria Domnului Hristos.

419-426 Pascal despre profeţia răscumpărării şi a întrupării. În chestia “Micii Biblii”. Bălan. în RT. Strabon. p. Pr. Adevărat că a înviat! . 570-578 - hotărârea Sf. Moruşca.. 1913. egipteni. convertirea de pe drumul Damascului 440. p. diferite acuze aduse Micii Biblii şi analiza lor. an XII. an X. despre Învierea Domnului. schimbarea stării lor după aflarea vestii despre Învierea Domnului. despre publicarea unei Biblii pe scurt 434. Sinod al României privind Mica Biblie. 9-12. 6-7. N. Nicolae. Bălan... drumul spre Emaus 436.. cele 40 de zile până la Înălţare. P. în RT. Ce ţi-se pare de Hristos? . 1913. Suetoniu. Gruia. 1916. 497503. 6-7. p. în RT. p. în RT. 1922. 1416. Confucius. despre salutarea “Bucuraţi-vă!”. Dr. o meditaţie asupra frământărilor sufleteşti ale lui Saul înainte de convertire. Saul – Pavel. 1913. Scriptură pentru publicul românesc. realitatea Învierii Domnului 435. la Tacitus. p. idei despre Hristos la Cicero. despre cuvintele Mântuitorului ”Pace vouă!”. interpretarea şi analiza textelor problematice din Mica Biblie: arătarea Domnului la Mamvri. 1913. Sf. p. chaldei. obiecţie împotriva titlului şi combaterea ei. Arhim. Ţandreu. 169-172 gândurile ce stăpâneau pe Apostoli în timpul patimilor şi până la Înviere. p. la perşi.433. 5. 1913. 219-222 o caracterizare a lui Pavel. an VII. Iosif Flaviu. 1916. Solia dela mormânt. N. Goethe şi Kant despre Sf. an VII. 191-195 mântuirea oamenilor. an VII. Spicuiri mesianice din cărţile învăţaţilor păgâni vechi.. Nicolae. 17-19. an VII. 32-35 75 . p. traducerea convorbirii Mântuitorului cu Maica Domnului la nunta din Cana 438. 1922. p. P. în RT. 109-111 solia Învierii şi a vieţii. an VII. Preot. Meditaţi religioase şi exerciţii spirituale. 159-161 necesitatea publicării unui Nou Testament românesc şi punerea lui la îndemâna publicului. an X. Virgiliu şi în Coran 437. în RT. Scriban. importanţa pe care el o acorda Legii. Bălan.. 20-22. trimiterea ucenicilor la propovăduire 439. p. Scriptură. în RT. an VII. săvârşită prin jertfa Mântuitorului Hristos. I. 4-6. în RT. 1-3. 1913.

p. 317-320 meditaţie: despre călătoria la Betleem. 169-174 prezentarea pildei fiului risipitor. N. 3. rugăciunea Lui pentru lume. Preot. în RT. 1923. an XIII. Preot. 7. P. sosirea la Betleem şi naşterea Domnului.. 17 443. 279-282 despre împărţirea talanţilor. P. Preot. 106-109 - modul în care a fost primită această traducere catolic a Bibliei. 56-61 meditaţie: Mântuitorul a dus o viaţă retrasă. Fiul pierdut. cinstea acordată de către Mântuitorul. 1922.- despre omul cel nou: înnoirea spirituală. învăţătura dată de Mântuitorul pe cruce 449. Hristos pe cruce. Moruşca. întovărăşirea cu vrăjmaşii lui Hristos. modul în care s-a pocăit. 1923. în RT. 4-6. în RT.. 3. 2. Pocăinţa Mariei din Magdala.. P. 1922. p. despre modul uniri cu Hristos 441. Înălţarea Domnului. an XII. P. Preot. an XII. p. 41-46 - căderea lui Petru. Botezul Domnului. Moruşca. Preot. Moruşca. O traducere catolică a Bibliei. Preot. 1923. primirea lui de către tatăl 445. p. 128-132 76 . II Corinteni. viaţa Mariei Magdalena după iertarea păcatelor ei 444. în RT. Preot. an XII. încrederea prea multă în forţele proprii.. Moruşca. Moruşca. p. 1922. 4-6. îmbrăcarea în omul cel nou. Pregătirea Mântuitorului pentru păşirea Sa publică. p. 1922. 110-113 viaţa şi pocăinţa Mariei Magdalena. 10-11. etapele întoarcerii lui Petru 442. P. atitudinea Mântuitorului faţă de ea. Maicii Sale 447. Căderea şi întoarcerea Apostolului Petru. 4. în RT.. an XII. în RT. relaţia dintre căderea lui Petru şi viaţa şi activitatea preotului. urmările vieţii păcătoase. p. Preot. traducerea în text a termenilor: presbiteros. 1922.. Moruşca. Moruşca. P. atitudinea fiului risipitor. P. 1922. a privegherii. p. an XIII. an XII.. Moruşca. 1-3. eulogin. postul şi rugăciunea Mântuitorului şi ispitirea Lui 448. înnoirea minţii şi a voinţei. Colan. 12. 1922. P.. adelfos. venirea stăpânului şi judecata 446. an XIII. pocăinţa şi întoarcerea fiului. în RT. în RT. cauzele căderii: lipsa rugăciunii. an XII. p. p. în RT. Naşterea Domnului. explicarea celor 5 talanţi. Pilde despre talanţi.. 90-94 despre suferinţa Mântuitorului.

P. în RT. D. p. prezenţa lui Hristos în Vechiul Testament. p. Wesphael. în RT. logodna cu dreptul Iosif. Stăniloae. D. în RT. 3. an XV. Apostoli 455. Hristos în teologia contemporană. 1926. Pavel despre muncă. 1925. metode de interpretare a Sf. cinstirea Maicii Domnului 456. 7. participarea noastră la Înălţarea Domnului. atitudinea faţă de semeni. chemarea şi misiunea preoţească. p. egalitatea oamenilor. Bucuria Învierii.... an XVI. Moruşca. Arhim. Pavel.. 170-177 - urmările descoperirilor istorice asupra lumii contemporane. Dr. în RT. 38-45 frumuseţea învăţăturii Mântuitorului. autorul Pentateuhului. an XVI. 128-136 77 . munca în primele comunităţi creştine. p. analiza critică a Noului Testament 453. iubirea principiu activ al învăţăturii Mântuitorului. 1926. prezenţa Mântuitorului în mijlocul creştinilor până la sfârşitul veacurilor 450. Buna Vestire şi vizita la Elisabeta. Iisus Hristos ca temei al educaţiunii.. pasiunea Sf. 83-90 părinţii Maicii Domnului. Scripturi. 1927. în RT. Biblia şi democraţia. modul de interpretare al Vechiului Testament.D. Scriptură. p. 2. Dr. Iosif. 4-5. Iisus Hristos. Ap. Ap. Blaga. motiv pentru a face binele 451. an XVII. Sf. 1926. 231-240 învăţătura Mântuitorului despre muncă. Prot. N. 8-10. prezenţa iubirii în inima preotului. Munca şi proprietatea în Testamentul Nou. Arhim. Achimescu. în RT. 123-134. atitudinea criticii protestante faţă de Sf. an XVII. p. p. a Sf. naşterea Maicii Domnului şi ducerea ei la templu. Fecioara Maria. Tolu. p. 4.. munca în celelalte scrieri noutestamentare. trad. la ceilalţi Apostoli şi în primele comunităţi creştine 454. despre Înălţarea la cer. 1926. an XI. cauzele lipsei dreptăţii în sânul poporului 452.- meditaţie: arătările Domnului după Înviere. N. 1921. 289-298 scopul întrupării Mântuitorului. proprietatea în învăţătura Mântuitorului. Terchilă. Pasiunea apostolică. 5-6. 11... an XVI. Alex. an XVI. 1927. 97-106 despre facerea de bine.. Scriban. în RT.

Nicolae. Popas la fântâna lui Iacob din Sihar. 268-272 întâlnirea Mântuitorului cu samarineanca. Iubirea. p.. despre şarpe. în RT. 248-255. Preot. 3-4. 7-8. Neaga. an XX. Profeţii mesianice în cartea “Facerii”. 11-12.. p. an XIX. învierea morţilor 457. p. Unde este comoara ta? . Grosu. modul în care văd iubirea diferitele categorii sociale.. 1927. an XVII. an XX. 11. Părinţi despre Învierea Domnului. îndemnul Mântuitorului şi al Sf. 1929. ideea mesianică la evrei şi la alte popoare antice. 1930. Iisus Hristos – adevărata iubire. 3-4. promisiunea făcută lui Avraam. an XX. p. despre evlavia sufletească şi curăţenia vieţii 462. 5-6. 184-193. 1930. 311317 învăţătura Mântuitorului despre bogăţie. în RT. sensul cuvântului “Şilo” 461. 434-438 învăţătura Mântuitorului despre relaţiile dintre oameni. Apostoli la iubire 463. 161-166 - 459. trecerea Mântuitorului prin Samaria. binecuvântarea lui Noe: comentariu. 327-332 sensul cuvântului iubire. 1930. 301-310 despre Mesia. Ilarion V. în RT. Baciu. p. an XX. Nicolae N.. importanţa credinţei în Învierea Domnului Felea. în RT. 7-8. 9-10. protoevanghelia: sensul ei. …Şi trebuia să treacă El prin Samaria…. sensul cuvintelor “femeie” şi “sămânţa femeii”. învăţătura despre Învierea Domnului din morţi şi combaterea diferitelor teorii ce contrazic Învierea. 460. Traian. an XX. Dr.- importanţa Învierii Domnului: temei al predicii Apostolilor. îndemn la milostenie 78 . p. Minunea Învierii. iubirea vrăjmaşilor. 1930. în RT. 7-8. an XX.. p. Ilarion V. despre apa cea vie minunile săvârşite de Mântuitorul Hristos. Ilarion V. p. 1930. -----atitudinea fariseilor faţă de Mântuitorul. Fapte bune. Felea. realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prof.. Prof. an XX. Felea. în RT. Sf. întâlnirea şi convorbirea Mântuitorului cu samarineanca. Preot. despre semiţi. traducerea şi comentariul. Preot. despre setea spiritului 458. p. 1930. Cristescu. în RT. 1930. profeţia lui Iacob: rolul lui Iuda.

farisei. Preot. an XXVI. Fericirea credinţei. 8589 Învierea Domnului – biruinţa vieţii asupra morţii. 1933. Scripturi. 473. 141-150 patimile Domnului. Scriptură. p. 3-4. D. 66-76 slujirea profetică a Mântuitorului. N. an XXIII. Felea. Sanda I. trad. în RT. an XXII. arătările Mântuitorului după Înviere. Hristos – Dumnezeu adevărat şi om adevărat 470. Terchilă. punct de pornire al Sf. Pavel. rolul şi importanţa credinţei în Învierea Domnului 467. în RT. frumuseţea literară a Sf. Felea. p. an XXVI. p. Pr. p. an XXVI. Naşterea Domnului..464. Dr. Evanghelii Scorobeţ. trad. modul citirii Sf. 1936. în RT.. profeţii despre patimile Sale. Pavel Felea. în RT. 3-4. în RT. Preot. 4. an XXIII. an XXV. despre soarta Ierusalimului.. p. 5-6. 1936. 107-112 clasele sociale în vremea Mântuitorului: cărturari.. 1935. p. Achimescu. Mângâierea Învierii. Scripturi. despre puterile spirituale Belea. în RT. Învierea Domnului. an XXV. Nicodim. Pavel. Fiul Omului. an XXVI. 137-141 minunea Învierii Domnului. Belea. Ilarion V. Preot.. mărturia despre inspiraţia şi autenticitatea Sf. 381-383 - 472. 1936. Pavel. 1936. despre suferinţa Sf. 1-2. 1933. în RT. saduchei. în RT. 11-12. p. 4. Felea. în RT. Ilarion V. 81-84 Duhul Sfânt. Preot. Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern. Fariseii în faţa Mântuitorului. Scripturi. 1932. 7-8. Ilarion V. Tr. p. 236-249 critica Noului Testament şi diferite păreri ce neagă adevărul Evangheliei şi a persoanei Mântuitorului. Scripturi 468. 3. Profeţiile Mântuitorului. Naşterea Domnului.D. mângâierea creştină. înfăţişarea lui fizică şi temperamentul lui sărbătoarea Naşterii Domnului. Scripturi. eroul suferinţei. Mateiu. profeţiile din Sf. 1935. Suprema importantă a citirii Sf. prigonirea Sf. Solovieff. an XXIII. profeţiile Mântuitorului. Ap. 466. 3-4.. irodieni. despre sfârşitul lumii 469. p.. Ilarion V. 290-297 unitatea Sf. relaţia Mântuitorului cu ei 465. în RT. McIntyre. D. 79 . Preot. Hristos a înviat. Mângâietorul. N. bucurie a creştinilor 471.. 99-106 personalitatea Sf. p.

11-12. an XXI. Preot. Naghiu. Prot. 501-502 despre ediţia Noului Testament din 1937. Iosif E. Scripturi în româneşte 477. 1939... Felea. p. p. în RT. interpretarea ortodoxă a textului de la Filipeni 2. Scripturi. XXX. Lt. 73-78 împărăţia lui Dumnezeu în predica Mântuitorului. an XXVIII. 465-467 superioritatea Bibliei. 3. traducerea Sf. an XXVIII. 11-12. 1938. Pr. 1939. p. despre Tars. 197- prezentarea biografică a Sf.. p. p. ipoteze împotriva Învierii Domnului 479. Diacon. Dăncilă. în RT. Ilarion V. Marcu. în RT. diferite traduceri ale Sf.. locul naşterii. Rezuş. an XXVIII. Ilarion V. an XXI. 134-137 o meditaţie despre biruinţa lui Hristos asupra lumii iudaice şi asupra lumii păgâne 482.. p. 85-89 întruparea Domnului. cinstirea ei. 2. Dr. “Ai învins Nazarinene!”. rolul ei în viaţa unui popor.474. Nicolae. Petru Al. în RT. 1938.. Pavel: data naşterii. în RT.5-11 şi kenosa protestantă modernă.. Credinţa şi morala învierii. Saul din Tarsus. în RT. Pr. Marcu. locurile din Noul Testament ce amintesc de Învierea Domnului. 11-12. Biblia în româneşte. Cinstirea Bibliei... 4. comparaţia cu ediţia Noului Testament tradus de Gala Galaction 478.. socială şi cerească 481. an XXIX. p. în RT.. 481-496 importanţa şi răspândirea Bibliei. an XXVIII.-col. p. Ultima traducere a Testamentului Nou. 537-558 80 . an XXVIII. Felea. Preot Dr. 149-153 - minunea Învierii. p. Diacon. în RT. împărăţia lui Dumnezeu ca o realitate interioară.. Christologia dela Filipeni 2. 4. 11-12. 3. I. Originea şi originalitatea teologiei pauline. despre Biblia de la Bucureşti 476. 1931. Împărăţia lui Dumnezeu. 1938. Grigorie T. 53-59. Grigorie T. Ap.. Felea. curente filozofice ale lumii greco-romane ale acelui timp 480. Neaga. 5. în RT. 1938. 1931.. an XXIX. 1940. chenoza protestantă modernă 475. 1938. Ilarion V. Diacon Dr. p.

Marcu. Întruparea. Diacon Dr. 5. 1945. despre mitologizarea persoanei Mântuitorului 488. realitatea evenimentelor legate de ele. Hristos. an XXXII. contestatari ai Sf. an XXXV. Dr. Ap. Grigorie T. Părinţi despre întrupare 489. p.. 1941.. atitudinea Sf. în RT. Marcu. p. 11-12. Grigorie T. Noul Testament de la Cluj. an XXXI. în RT. Pavel. p. Negoiţă. Sterie. contribuţia personală a fiecărui autor la cărţile scrise de el. Dumitru. 11-12. T. lucrări teologice despre Iisus Hristos în limba română 487. predica Sf. Pavel model de teolog. Felea. Diacon Dr.. Ioan Botezătorul. Pavel. Ap... în general. Grigorie T. Diacon Dr. 1942. 469-476 Sf. 5-6. Preot.. 1-5 o meditaţie despre război. Dr. Învierea trupurilor în teologia paulină. în RT. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Scripturi. Pavel şi învăţătura Mântuitorului 483. Iisus Hristos. potrivit Sf. an XXXI. Ioan faţă de diferitele categorii sociale 484.. an XXXII. locul învăţăturii despre învierea morţilor în cateheza Bisericii primare. 1941. p. Ap. 5965 despre Iordan. 1. Pavel convinge ascultătorii de învierea morţilor 485. 1942. Iisus Hristos ca profet. Iisus Hristos mit?. 1942. pace şi despre Hristos ca împărat al păcii Marcu. Ap. Grigorie T. modul în care Sf. rolul întrupării în teologia Sf. Marcu. Preot Dr. Hristos. Pustnicul de la Iordan.. an XXXII. 1944. an XXIV. în RT. Iisus Hristos. în RT. p. p. 5-6. Stăniloae. 233-240 superioritatea scrierilor evanghelice. 255-257 490. Dr. în RT.. p. despre profeţi şi modul în care cunosc ei pe Dumnezeu. 288-295 realitatea existenţei Mântuitorului Hristos. Sf. centrul teologiei pauline. 1941. în RT.. şi relaţia lui cu ucenicul.- inspiraţia Sf. 1-2. Pavel. Ilarion V. 469-484 despre învăţător.. Scripturi. 229-234 învierea morţilor la Sf. profet. în RT. Împăratul împăraţilor. relaţia dintre învăţătura Sf. an XXXI.. Diamandi. 81 .. 6. profetul suprem 486. p.

1-2. an XXXVII. 9-10. 1947. p. 391-407 capitolul I: principii generale în numele cărora este atacată viaţa lui Hristos (pretinsul Iisus istoric. Marcu. Toma. în RT. p. 1946. trad. activitatea Mântuitorului şi relaţia Lui cu autoritatea civilă romană. p. p. traduceri folosite la această lucrare Fillion. p. Care-i cea mai lungă Evanghelie? . locul Evangheliilor sinoptice. chenoza Fiului lui Dumnezeu. 3-4.491. p.. Platon: nemurirea sufletului. Nicolae. alegerea celor 12 Apostoli. Evanghelia a IV-a nu poate conta ca o viaţă a Lui Iisus Hristos. 169-182 firea divină a Mântuitorului. Diacon Dr. răstignirea Domnului 494. sufletul este chip al lui Dumnezeu. 26-41 - despre Sf. an XXXVII. an XXXVI. an XXXV. 31-41. Stan. în RT. Dr. Grigorie T. Constantin St. an XXXVI.. Şesan. judecarea Mântuitorului de către Pilat. 1947. planul prinderii Mântuitorului. 11-12. p. Necredinţa apostolului Toma. în RT. Xenofon. p. Socrate. 9-10.. despre sinedriu. anul apariţiei. Pitagora. 1946. L. imposibilitatea scrierii unei vieţi a lui Iisus. Terchilă.. 3-4. capitolul II: aplicarea detaliată a principiilor de mai sus 492. Milan P. procedura corectă ce trebuia aplicată.. despre judecată. Filosofia antică pedagog spre Hristos. traducători. an XXXVI. despre providenţa divină şi despre virtuţi. traducerea Evangheliilor a fost influenţată de învăţătura dogmatică). Aristotel: filosofie lui.. necesitatea revizuirii procesului Mântuitorului. Diacon Dr. relaţia Mântuitorului cu fariseii şi saducheii. Preot DR. necredinţa lui Toma şi arătarea Mântuitorului lui Toma 493. 219-225. Parmenides. 1945. 429-431 o prezentare a fiecărei Evanghelii cu numărul de capitole. Marcu. an XXXVII. Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionalişti contemporani. 1947.. în RT. Învierea Domnului şi atitudinea Apostolilor la auzul acestei veşti. an XXXVII. 5-6. 1-2. arestarea şi judecarea Lui. concepţia despre Dumnezeu 82 .. 132-138. 329-331 orfismul şi filosofia ioniană. nimic supranatural în viaţa lui Iisus. Procesul Mântuitorului. o prezentare a distribuirii cuvintelor pe capitole 495. în RT.-Cl. versete şi cuvinte. 1947. Heraclit – existenţa Logosului. Grigorie T.

an VII. Ioan. 1994. Euharistia. Prof. în RT. Scripturi în limba română.. în RT. 2. p. Scripturi a lui I. Pavel. Botez.. Scripturi. 10-15 traducerea Sf. Grigorie T. DR. Chirilă. în RT. Mirungerea. Dorin. Rousseau despre săvârşirea binelui şi a răului. 119-132 Daniel şi misiunea lui profetică.J. 1947. profeţii mesianice în cartea profetului Daniel şi interpretarea lor patristică: împărăţia păcii. în RT.. an V. viaţa în Hristos – opera Duhului Sfânt în Biserică. desăvârşirea creştină 497.496. Arhid. 7-10. un principiu patristic fundamental. 1.. Preot Dr. traduceri efectuate pe cale particulară. Drd. exegeza hristologică 500. Un capitol de antropologie creştină. 3.. Pavel despre săvârşirea binelui şi a răului. exegeza biblică şi cea interreligoasă 501. Marcu. Din istoricul traducerilor Sf. Vîlcea. 1997. nunta şi preoţia 499. 91-118 premisele vieţuirii în Hristos după epistolele pauline. p. Dr. 269-277 concepţia filosofiei despre om. scopul exegezei. explicarea expresiei “Părinţii Bisericii”. Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. cele 70 de săptămâni. Pr. Pr. Liviu. Părinţi. 2. exegeza patristică a Sf. omul cel nou. Lect. Profeţiile mesianice din cartea profetului Daniel în viziunea patristică. Dr. după Epistolele Sf. AP. Părinţi şi dascălii iudei. explicarea concepţiei Sf. Oancea. critica ei făcută de Şaguna. an IV. rolul pe care îl joacă Sf.. 79-101 necesitatea de a apela la opera Sf. Abrudan. 102-115 relaţia dintre exegeza biblică şi constituirea enunţului religios-filozofic. Sf. exegeza biblică şi instrumente extra teologice. Vasile. despre traducerea lui Cornilescu 498. J. despre viaţa în Hristos. 1997. an VII. Părinţi şi folosirea instrumentelor profane în serviciul exegezei. an XXXVII. Pr. în RT. p. Râvnă şi faptă. Ap. Sf. obligaţia de a studia Biblia. 1995. Mărturisirea. Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi. Sfintele Taine ca mijloace de încorporarea a noastră în Hristos şi ca mijloace de trăire a vieţii întru El. Heliade Rădulescu. p. în RT. Fiul Omului. Mihoc. importanţa profeţiilor mesianice din cartea Daniel pentru viaţa creştină de astăzi 83 . 2. p. an VII. p.. Dumitru. 1997. Filozofia religiei şi exegeza textului religios. Prof.

Prof. Nicolae. p.502. 1965. 1-7. 1-3. Dr. 782-812 despre necesitatea de a auzi şi de a citi Sf. Neaga.. Daniel. 11-12. în MA. în RT. fiecare în limba lui. Romani 6 (despre credinţă şi ieşirea de sub faptele Legii). O dispută între Şaguna şi Heliade Rădulescu pe tema traducerii Bibliei. Pr.. p. 11-12. Pr. Marcu. p. 1993. cele 7 peceţi – descrierea şi explicarea lor 503. însemnătatea ei. Eshatologia paulină. an III. descrierea Bibliei lui Şaguna. eshatologia epistolelor pauline: I şi II Tesaloniceni. 44-53 rolul jucat de Heliade Rădulescu în cultura română. Prof. Prof. după Apocalipsă 6. Grigorie. an VIII. Pr. 711-716 84 . p. Drd. Scriptură. 17. psalmii mesianici.. 2. 19.. Ioan 15. p. Vasile. Părinţi asupra diferitor versete din psalmii mesianici 506. în RT.. 234-239 despre cartea Psalmilor. atitudinea lui Şaguna faţă de traducerea Bibliei făcută de Heliade Rădulescu şi răspunsul acestuia 504. Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan. an III. Pr. Dr. 4. Tradiţia în Biblie. I Corinteni 15. interpretarea textelor de la Romani 7. Coloseni. II Corinteni. p. Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sf. definirea termenului “parusie” 505. D. Pr. Dr. în MA. Pr. p. Filipeni. tema centrală a Apocalipsei. Grigorie. despre Noul Testament al lui Simion Ştefan. 50-68 viaţa după moarte în scrierile Vechiului Testament. an III. 4.. an I. contextul scrierii epistolei către Romani. Dr. Prep. 1998. Grigorie. textele Bibliei lui Şaguna 507. lucrarea mitropolitului Varlaam. Marcu. concepţia iudaică despre Mesia. căderea lui Iuda şi alegerea lui Matia 508. an X. Exegeza în pastoraţie. 26-49 rolul exegezei biblice. Părinţi. în RT. Abrudan. 5. 3-4. interpretarea corectă a textului despre Pogorârea Duhului Sfânt de la Fapte 2. 1956. Mihoc. 1966. Prof. primele manuscrise în limba română. Mihoc.. 1993. în MA.. Sfânta Scriptură “în pom românesc” (100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna). Dr. traducerea Bibliei făcută de Heliade Rădulescu. Marcu. an XI. Prof. 129145 aşteptarea venirii Mântuitorului. 1958. în MA. Prof. Biblia de la Bucureşti şi Biblia lui Şaguna. comentariul Sf.

-

existenţa Sf. Tradiţii; relaţia dintre Tradiţie şi Sf. Scriptură; mărturii din Sf. Scriptură despre Sf. Tradiţie

509.

Mihoc, Pr. asistent, Vasile, Samaritenii, în MA, an XXV, 7-9, 1980, p. 625-632 căderea Samariei; Samaria în Noul Testament; Iosif Flaviu despre samariteni; teologia comunităţii samaritene; calendarul şi sărbătorile lor;

510.

Mihoc, Pr. asistent, Vasile, Dumnezeu, unul în fiinţă şi întreit în persoane, în MA, an XXVI, 4-6, 1981, p. 331-340 învăţătura despre Dumnezeu în Vechiul Testament; divinitatea în lumea păgână; unitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament; Sf. Treime în Noul Testament; mărturii ale Sf. Scripturi despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt

511.

Mihoc, Pr. asistent, Vasile, “Şi toţi ştiţi” (I Ioan 2,20), în MA, an XXVI, 10-12, 1981, p. 764-768 sensul acestei pericope I Ioan 2, 18-22; despre termenul “antihrist”; ungerea credincioşilor şi cunoaşterea lor

512.

Mihoc, Pr. asistent, Vasile, Mântuirea în Hristos (prin întreita sa slujire, ca profet, arhiereu şi împărat), MA, an XXVI, 10-12, 1981, p. 769-781 despre mântuire; despre numele Hristos; întreita slujire a Mântuitorului: ca Profet, Arhiereu şi Împărat

513.

Sauca, Drd., Ioan, Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei de-a lungul vremii, în MA, an XXVII, 7-9, 1982, p. 445-463 definirea termenului de glossolalie; glossolalia în Noul Testament: la Cincizecime, în Biserica apostolică; scopul şi semnificaţia glossolaliei în lumina scrierilor Sf. Părinţi; propovăduirea Evangheliei la toate neamurile; glossolalia ca vestire a unităţii Bisericii; glossolalia în perioada postapostolică; pseudo-glossolalia în istoria Bisericii universale; interpretări moderne ale glossolaliei

514.

Sf. Grigorie Palama, Cuvânt despre iconomia cea după trup a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi despre harurile ei celor ce cred în El, trad. diac. Eugen Moraru, în MA, an XXXV, 3, 1990, p. 29-40 despre căderea în păcat şi despre întruparea Fiului lui Dumnezeu ca rod a iubirii de oameni a lui Dumnezeu; naşterea din Fecioară; despre unirea

85

celor două firi; roadele întrupării Domnului; patimile şi moartea Domnului; înnoirea noastră în Hristos
515.

Cosma, Diacon prof., Sorin, Problema binefacerii ca virtute creştină, în MA, an XX, 6-8, 1975, p. 461-475 noţiunea de binefacere în Vechiul Testament şi în Noul Testament; terminologia; binefacerea în gândirea antică; milostenia privită ca virtute în Vechiul şi Noul Testament; binefacerile Mântuitorului Hristos; binefacerea ca virtute creştină

516.

Basarab, Pr. prof. dr., Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sf. Scripturi, în MA, an XXVIII, 5-6, 1983, p. 283-296 Iisus Hristos – împlinitor şi desăvârşitor al Sf. Scripturi; Mântuitorul, învăţător şi interpret al Sf. Scripturi; despre pilde; sensurile Sf. Scripturi; predica de pe munte; factori de interpretare a Sf. Scripturi; Mântuitorul tâlcuieşte Scriptura ucenicilor Săi

517.

Mihoc, Pr. asist. Dr., Vasile, Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică şi naşterea credinţei, în MA, an XXVIII, 5-6, 1983, p. 317-325 importanţa propovăduirii pentru credinţă; propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, misiune a Bisericii; caracterul liturgic-sacramental al propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu; învăţături mincinoase şi propovăduirea Evangheliei

518.

Moraru, Drd., Eugen, Semnificaţiile noţiunii de “lume” în Noul Testament, în MA, an XXVIII, 7-8, 1983, p. 430-442 “lumea” în filozofia greacă şi în Vechiul Testament; etimologia cuvântului ”lume”; înţelesul şi semnificaţia “lumii” în Noul Testament: în evangheliile sinoptice, în scrierile ioaneice, în epistolele pauline; lumea ca loc de viaţă şi slujire creştină

519.

Mihoc, Pr. Prof. Dr., Vasile, Naşterea şi creşterea în viaţa cea nouă în Hristos, în MA, an XXVIII, 9-10, 1983, p. 582-589 aspectul sacramental al vieţii în Hristos; aspectul moral al vieţii în Hristos; Sf. Ap. Petru despre virtuţile creştine; treptele virtuţii creştine după Sf. AP. Pavel; caracterul ecleziologic al vieţii în Hristos

520.

Moraru, Drd., Eugen, Adam cel vechi şi Adam cel Nou – Iisus Hristos în epistolele pauline, în MA, an XXIX, 3-4, 1984, p. 175-185

86

-

importanţa problemei în cadrul soteriologiei pauline; paralelă între Adam cel vechi şi Adam cel nou; Adam şi Hristos după textul Romani 5, 12-21, I Corinteni 15, 21-22, 45-49; încorporarea noastră în Hristos

521.

Mihălţan, Pr. Lector, Ioan, Preoţia Mântuitorului Hristos şi preoţia bisericească, în MA, an XXIX, 11-12, 1984, p. 779-925 profeţii şi tipuri vechitestamentare în legătură cu preoţia Mântuitorului; Melchisedec; preoţia Mântuitorului în Sf. Evanghelii şi celelalte cărţi ale Noului Testament; Mântuitorul mijlocitor către Tatăl; preoţia Mântuitorului după epistola Evrei; preoţia Mântuitorului la Sf. Părinţi şi în cărţile de cult; legătura dintre preoţie şi jertfă; preoţia Mântuitorului privită interconfesional; preoţia Vechiului Testament; preoţia în Noul Testament; treptele ierarhice; preoţia sacramentală la Sf. Părinţi; prelungirea preoţiei Mântuitorului în preoţia Bisericii; despre hirotonia femeilor; preoţia în Biserica Romano-Catolică şi în Biserica Protestantă

522.

Voicu, Arhid. prof. dr., Constantin, Concepţia patristică despre tradiţia biblică, în MA, an XXX, 7-8, 1985, p. 409-421 autoritatea Sf. Scripturi şi unitatea ei; necesitatea fundamentării învăţăturii de credinţă pe Sf. Scriptură; citirea şi interpretarea Sf. Scripturi; Sf. Scriptură în cultul ortodox

523.

Mihoc, Pr. prof., Vasile, Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei, în MA, an XXX, 9-10, 1985, p. 581-591 căsătoria şi familia în iconomia creaţiei; familia în Vechiului Testament; căsătoria şi familia în lumina răscumpărării, în Noul Testament; naşterea şi creşterea copiilor, scop principal al căsătoriei

524.

Abrudan Pr. prof., D., Iosif Flaviu – istoric al epocii intertestamentare. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul, în MA, an XXXII, 3, 1987, p. 8-20 viaţa lui Iosif Flaviu; opera lui şi mărturii despre fapte şi oameni din Noul Testament; valoarea istorică a operei lui Iosif Flaviu

525.

Moldovan, Pr. prof., Ilie, Preoţia în epoca apostolică, în MA, an XXXIII, 4, 1988, p. 12-15

87

-

rolul preoţilor în Biserica primară; activitatea lor; demnitatea şi slujirile preoţiei

526.

Sf. Grigorie de Nyssa, Cuvântare la Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos, trad. pr. prof. Teodor Bodogae, în MA, an XXXIII, 4, 1988, p. 21-23 motivele întrupării Domnului Punguţă, Ierom. Dr., Vichentie, Sfinţirea lui Dumnezeu şi participarea credinciosului la ea, prin Hristos, în Duhul Sfânt, în MA, an XXXIII, 5, 1988, p. 26-38 sfinţenia, calitate internă a sfinţeniei divine şi calitate participativă a oamenilor; Hristos suprema revelaţie a sfinţeniei lui Dumnezeu şi izvorul sfinţirii noastre; sfinţirea ca dar al Duhului lui Hristos în Biserică; sfintele taine

527.

528.

Marcu, Pr. Prof. Dr., Grigorie, Cine este εγω din capitolul 7 al Epistolei către Romani? , în MA, an IV, 3-4, 1959, p. 185-194 atitudinea Sf. Ap. Pavel faţă de Legea mozaică; relaţia creştinismului cu legea mozaică; despre omul de sub lege; despre Legea lui Dumnezeu şi legea păcatului; sălăşluirea păcatului în om; la cine se referă Sf. Ap. Pavel în capitolul 7; despre omul cel nou

529.

Pantelimon, Pr., Pantelimon, Cultul morţilor, în MM, an III, 4, 1927, p. 95-99
-

despre catacombe şi îngroparea morţilor în Biserica primară; despre judecata particulară potrivit Sf. Scripturi

530.

Bonteanu, Protosinghel, Theodosie, Proorociile despre venirea Mântuitorului, în MM, an VII, 1, 1931, p. 7-12 făgăduinţa Răscumpărătorului; binecuvântarea lui Avraam; prezenţa persoanelor străine de neamul evreu în genealogia Mântuitorului; despre Isaia şi Daniel; profeţii despre Hristos în lumea greco-romană; traducerea Septuagintei şi despre dreptul Simeon

531.

Simionescu, I., Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament, în MM, an IX, 2-3, 1933, p. 57-60 despre aspectul material şi cel spiritual al vieţii; superioritatea vieţii spirituale după învăţătura Mântuitorului; despre iubirea de argint; împărăţia lui Dumnezeu, sensul vieţii creştine

88

532.

Simionescu, I., Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos, în MM, an IX, 9, 1933, p. 205-208 îndemnul Mântuitorului, la iubirea aproapelui; Mântuitorul Hristos, model de renunţare la sine pentru ceilalţi; urmarea lui Hristos

533.

Lupşa, Şt., Primatul Sfântului Apostol Petru în literatura primelor trei veacuri creştine, în MM, an XVIII, 12, 1942, p. 635-722 despre sinodul de la Vatican din 1870 şi hotărârile lui; literatura primelor 2 veacuri creştine despre Sf. Petru: Clement Romanul, Sf. Ignatie al Antiohiei, Sf. Policarp, Papia, Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, Hegesip, Sf. Irineu de Lyon, Clement Alexandrinul; despre primatul Sf. Petru în literatura secolului III: pseudo-clementinele, alte apocrife (faptele lui Petru şi Pavel, apocalipsa lui Petru etc.), Ipolit şi Tertulian, Sf. Ciprian, Sf. Grigorie cel Mare, Origen

534.

Ciobanu, Magistrand Pr., Mihai, Atitudinea Mântuitorului faţă de săraci în Evanghelia după Sf. Luca, în MMS, an XXX, 12, 1954, p. 27situaţia socială a sclavilor şi a săracilor în lumea greco-romană; atitudinea Mântuitorului faţă de săraci; Evanghelia după Sf. Luca, evanghelia săracilor; începutul predicii Mântuitorului în Evanghelia după Sf. Luca; despre săraci în predica de pe munte; atitudinea Mântuitorului faţă de bogăţie, faţă de văduve; pilde bogatului căruia i-a rodit ţarina, pilde bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr; despre bogatul ce dorea să moştenească viaţa veşnică

535.

Donos, Pr. Neculai, Sf. Ioan Botezătorul, în MMS, an XXXI, 1-2, 1955, p. 1-10
-

momentul ieşirii la propovăduire; vestirea naşterii Sf. Ioan şi naşterea lui; ideile predicii Sf. Ioan; întâlnirea lui cu Mântuitorului Hristos; moartea Sf. Ioan; cuvântul Mântuitorului despre Sf. Ioan

536.

Gheorghiu, Prof. Dr., V., Înţelesul cuvintelor “ιστορησαι κηφαν” din textul epistolei către Galateni (I, 18) şi traducerea lor latină, în MMS, an XXXI, 4, 1955, p. 185-196 traduceri şi manuscrise ale Noului Testament; sensul şi înţelesul cuvintelor de mai sus; înţelesul lor lexicografic; despre numele de Chefa al Sf. Petru şi contextul amintirii lui în epistolă; traducerea latină a acestor cuvinte

89

Pr. activitatea lui după Faptele Apostolilor. exemple din activitatea Mântuitorului în care se arată relaţia Lui cu săracii 541. în MMS. Pavel.. Petru şi Sf. 1955. Pavel înainte de convertire. P. Sf. an XXXII. an XXXII.537. în MMS. concepţia antichităţii despre săraci. în MMS. lepădarea lui Petru... Mihai. 272-283 chemarea Sf. 1956. Pavel 539. în MMS. p.. Ap. Pr. 790-794 chipul smerit al Mântuitorului. procesul Lui. locul fariseilor în societatea iudaică. 449-455 90 . relaţia dintre Sf... Nicolae. săraci şi truditori. 109-121 activitatea Mântuitorului şi relaţia Lui cu fariseii şi cărturarii de la templu. Petru la apostolat. DR. O. demonstrarea că cele două nu sunt una şi aceeaşi persoană 538. an XXXII. Întreita ispitire a Domnului. armonizarea textelor celor trei sinoptici. minunea Învierii Domnului 543.. 5-6. analiza exegetică a textului privind ispitirea Domnului şi aplicarea ei la viaţa creştinilor 540. personalitatea lui. 5. Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr. 197-199 despre momentul ungerii Mântuitorului cu mir de către Maria Magdalena şi de către Maria sora lui Lazăr. în MMS. 4. 233-235 moartea Mântuitorului şi despre neputinţa morţii de a-L birui pe Hristos.. Ghiga. Th. Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos. p. M. sclavi şi caracteristicile acestei societăţi la venirea Mântuitorului. Procopovici.. Învierea Domnului. p. 1956. p. convertirea Sf. an XXXI. 1995. în MMS. Diacon. activitatea lui. p. an XXXI. 12. Lungu. activitatea lui ca ucenic al Domnului. Bucevschi. 1995. Diac. în MMS. 5-6. Apostoli Petru şi Pavel. 8-9. p.1956. an XXXI. 295-312 motivele ispitirii Domnului. Gh. Ciobanu. 1955. ducerea Mântuitorului la Pilat şi răstignirea Lui 542. Predica creştină sub aspectul ei social. prinderea Mântuitorului.. Iisus printre cei mici. Prof. an XXXI. 3-4. viaţa Sf. Magistrand Pr. Prof. Şfichi. Pr. Donos. p.

an XXXIV. 1-2. 5-6-7. Vasile.. Pavel potrivit epistolei II Timotei.. ungerea Mântuitorului de către femeia păcătoasă. an XXXII. Apostoli. Prof. sfârşitul vieţii Sf. Preot Prof. Apostoli 544. Ciobanu.. ungerea Mântuitorului cu mir de către Maria. 1956. p. an XXXIV. în MMS. a Mântuitorului şi a Sf. 406-415 - modelul de viaţă creştinească al Sf. activitatea Sf. despre Maria sora lui Lazăr 549. Vasile. Pavel. atitudinea lui Iuda. Iorgu. în MMS. 378-393 91 . 10-20 - despre untdelemn. Hristos cel Înviat. p.. ungerea cu untdelemn în Vechiul Testament. în MMS..1956. Cu privire la “Testamentul” Sfântului Apostol Pavel. predica Sf. an XXXIII. 8-9. Pavel în Areopag. anul scrierii 545.. p. 11-12. Pavel. p. părerea lui Ch. Prof. Mihai V. Pavel. Locul şi data scrierii epistolei către Filimon. 8-9. în MMS. Pavel cu Filimon şi Onisim. Pr. 1958. diferenţa dintre cele două miruiri. atitudinea Sf. despre epistolele către Coloseni şi Efeseni. în MMS. Vlad. 35-51).. 1958. p.. ultimele epistole ale lui: tonul lor. Prelipceanu. în MMS. an XXXII. Apostol Pavel despre clasele sociale. 1957. p. Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos. despre Onisim 546. relaţia Sf. Predica şi predicatorul după sfântul Apostol Pavel. 5-6. Pr. Pavel. Cei dintâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului ( Ioan I. Prof. Dr. Grigorie.- predica socială a profeţilor Vechiului Testament.1956. Marcu. ideile lor. an XXXII. Ap. 474-477 argumente în favoarea concepţiei că epistola ar fi fost scrisă din Efes şi nu din Roma. Gheorghiu. momentul scrierii epistolei 548. Pr. 547. Gheorghiu. Baur despre Sf. Ap. Codreanu. Concepţia Sf. Dr. 482învăţătura despre egalitatea oamenilor la Mântuitorul Hristos. predica moralizatoare a Sf. atitudinea Mântuitorului faţă de bogaţi şi săraci. Pavel. Apostol Pavel faţă de diferitele categorii sociale. concepţia despre om a Sf. centrul predicii pauline. 698-706 - concepţia despre predică la Sf. diferenţa dintre Maria şi femeia păcătoasă.

-

întâlnirea Mântuitorului cu Sf. Ioan Botezătorul; primii ucenici ai Mântuitorului; despre Sf. Andrei şi chemarea lui Petru; despre Sf. Petru; întâlnirea Mântuitorului cu Natanail

550.

Moscovici, Magistrand, Iancu, Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri ulterioare, în MMS, an XXXIV, 5-6, 1958, p. 394-409 descoperirea manuscriselor; despre unele manuscrise: cartea profetului Isaia, un comentar la Habacuc, un manual de disciplină; sulul lui Lameh, psalmii de mulţumire; unele descoperiri ulterioare şi analiza lor

551.

Slevoacă, Pr. Dr., Ştefan, Harismele în Biserica primară, în MMS, an XXXIV, 910, 1958, p. 698-721 făgăduinţa trimiterii Duhului Sfânt; definiţia harismelor şi prezenţa lor în Biserică; despre harisme după Sf. Pavel; noţiunea, fiinţa şi împărţirea harismelor potrivit Sf. scripturi; primitorii şi scopul harismelor; durata lor

552.

Belu, Pr. Prof. Dr., D., Ironia în cuvântările Mântuitorului, în MMS, an XXXIV, 11-12, 1958, p. 863-871 despre ironie în general; exemple de cazuri în care Mântuitorul foloseşte ironia

553.

Gheorghiu, Pr. Prof. Dr., Vasile, Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sinedriului din Ierusalim ( Ioan 1, 19-28), în MMS, an XXXV, 3-4, 1959, p. 165178 despre preoţi şi leviţi; întâlnirea Sf. Ioan Botezătorul cu delegaţii sinedriului; convorbirea lor şi analiza ei; mărturia Sf. Ioan faţă de ucenicii săi

554.

Ciobanu, Pr., Mihai V., Epistola către Filimon. Introducere şi comentar, în MMS, an XXXV, 5-6, 1959, p. 283-297 despre epistola; motivul şi scopul scrierii ei; locul şi data scrierii; autenticitatea epistolei; comentariul ei

555.

Gheorghiu, Pr. Prof., Vasile, Nunta din Cana Galileii, în MMS, an XXXV, 9-12, 1959, p. 558-565 despre Cana Galileii; prezenţa Mântuitorului la nuntă; intervenţia Maicii Domnului; minunea săvârşită de Hristos

556.

Corneanu, Diac. Conf., N., Poate fi înlocuit “Tatăl nostru” cu rugăciuni improvizate? , în MMS, an XXXVI, 9-12, 1960, p. 549-554

92

-

modul în care trebuie făcută rugăciunea; frumuseţea rugăciunii “Tatăl nostru”; obiecţii împotriva cererii a 5-a şi combaterea lor; o interpretare a rugăciunii

557.

Chiţescu, Prof., N., Consacrarea (meditaţie exegetico-dogmatică asupra textului de la Ioan XVII, 19), în MMS, an XXXVIII, 3-4, 1962, p. 162-178
-

semnificaţia capitolului XVII din Evanghelia după Sf. Ioan; sfinţirea Domnului ca pregătire a sfinţirii ucenicilor; sfinţirea care deosebeşte pe creştini; jertfa Domnului şi a ucenicilor Săi

558.

Belu, Pr. Prof., D., Iubirea faţă de semeni ca temei al muncii în comun, în MMS, an XXXVIII, 3-4, 1962, p. 202-208 sensul expresiei “munca în comun”; porunca iubirii semenilor; prezenţa carităţii în Biserică

559.

Uspenschi, Leonid, Icoana Naşterii lui Hristos, trad. Pr. Paul Mihail, în MMS, an XXXVIII, 9-12, 1962, p. 688-693 tradiţia imnografică a icoanei Naşterii Domnului; descrierea icoanei Naşterii; argumentarea scripturistică; imagini din Evangheliile apocrife

560.

Belu, Prof., Dumitru, Nu mai este iudeu, nici elin, în MMS, an XXXIX, 1-2, 1963, p. 42-54 despre rasele umane şi egalitatea oamenilor indiferent de rasă egalitatea oamenilor potrivit Noului Testament; iubirea faţă de oameni; despre iubirea aproapelui şi slujirea levitică Crăciunaş, Arhim., Irineu, Slujirea frăţească, în MMS, an XL, 1-2, 1964, p. 18-23 -

561.

562.

Uspenski, L., Originea icoanei creştine, trad. A. Zarea, în MMS, an XL, 9-10, 1964, p. 467-474 sensul cuvântului icoană; primele imagini creştine; pictura din catacombe; Sf. Ioan Damaschin despre icoane; interdicţia Vechiului Testament şi posibilitatea reprezentării iconografice după Noul Testament

563.

Prelipceanu, Pr. Prof., Vl., Colecţia imnelor religioase a comunităţii de la Qumran, în MMS, an XL, 11-12, 1964, p. 582-590 cuprinsul şi autorul imnelor de la Qumran; timpul compunerii lor; idei despre Mesia în cărţile imnurilor; traducerea unor imne

564.

Ciobanu, Pr., Mihai V., Viaţa şi activitatea Sf. Ioan Botezătorul, în MMS, an XLI, 1-2, 1965, p. 55-75

93

-

vestirea naşterii Sf. Ioan; întâlnirea Fecioarei Maria cu Elisabeta; viaţa Sf. Ioan; activitatea lui şi rolul său mesianic; Botezul Domnului; ultimele zile ale Sf. Ioan

565.

Şfichi, Preot, Mircea, Mândria, în MMS, an XLI, 3-4, 1965, p. 173-180 cunoaşterea de sine; păcatul mândriei şi efectele sale; despre mândrie în Sf. Scriptură şi la Sf. Părinţi

566.

Rezuş, Pr. Prof., Petre, Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană, în MMS, an XLI, 5-6, 1965, p. 269-276 problema teologiei creştine contemporane; teologii protestanţi şi modul lor de interpretare a Sf. Scripturi; demitologizarea Sf. Scripturi; identitatea Iisus Hristos – Mesia; Iisus Hristos şi revelaţia divină; Hristos şi mântuirea; Hristos şi Biserica; Hristos şi Euharistia

567.

Zăgrean, Diac. Prof., I., Prietenia în Sfânta Evanghelie, în MMS, an XLI, 5-6, 1965, p. 304-310 despre prietenie; condiţiile unei prietenii adevărate; prietenia în creştinism; despre Lazăr şi prietenia dintre Mântuitorul Hristos şi Lazăr; învierea lui Lazăr

568.

Vasilescu, diac. Prof., Emilian, Evangheliile sinoptice. Probleme dogmatice şi idei sociale, în MMS, an XLII, 1-2, 1966, p. 5-14 despre Evangheliile sinoptice: autori, locul scrierii, timpul şi limba scrierii, autenticitatea lor; prologul fiecărei Evanghelii; idei principale: mesianitatea Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, împărăţia lui Dumnezeu, instituirea Sf. Euharistii; idei sociale: iubirea aproapelui, despre bogăţie şi sărăcie, raportul Biserică stat

569.

Şfichi, Pr., Mircea, Mânia, păcat capital, în MMS, an XLII, 3-4, 1966, p. 151-161 iubirea şi cele două direcţii ale ei: aproapele şi Dumnezeu; efectele mâniei; influenţa ei asupra sufletului; condamnarea ei în Vechiul Testament şi în Noul Testament; concepţia Sf. Ioan Gură de Aur despre mânie; mânia lui Dumnezeu

570.

Gnedici, Prot., P., Concepţia ortodoxă despre Biserică şi despre unitatea vieţii bisericeşti, trad. Prof. I. Serafinceanu, în MMS, an XLII, 9-12, 1966, p. 657-673

94

-

contribuţia teologiei la problema eclesiologiei; unirea dintre Hristos şi Biserică; unitatea Bisericii; izvorul învăţăturii Bisericii; despre comunităţile desprinse de Biserică

571.

Mladin, Arhim. Prof., N., Ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei… Mie Mi-aţi făcut, (Matei 25, 40), în MMS, an XLIII, 3-4, 1967, p. 259-270 învăţătura Mântuitorului; iubirea Lui faţă de oameni; egalitatea oamenilor în faţa lui Dumnezeu; proprietatea în Biserica primară; Sf. Părinţi despre proprietate; atitudinea Sf. părinţi faţă de bogaţi şi săraci; foamea în secolul XX; atitudinea creştinilor faţă de problemele lumii contemporane

572.

Sârbu, Pr. Prof., Corneliu, Valoarea slujirii semenilor, în MMS, an XLIII, 3-4, 1967, p. 271-274 despre iubirea şi slujirea semenilor; importanţa faptelor bune în viaţa creştinilor

573.

Slevoacă, Pr. Dr., Ştefan, Biserica creştină şi întărirea vieţii de familie, în MMS, an XLIII, 5-6, 1967, p. 367-381 importanţa familiei în societate; căsătoria în lumina revelaţiei biblice; decăderea vieţii de familie în antichitate; creştinismul şi restaurarea familiei; Sf. Părinţi despre familie; familia în actualitate

574.

__________, Maica Domnului – Maica Durerii – Maica nădejdilor noastre, în MMS, an XLIII, 7-8, 1967, p. 518-520 Maica Domnului la picioarele crucii; cuvintele Mântuitorului către Maica Sa; calităţile femeii creştine

575.

Şfichi, Pr., M., Invidia – păcat capital, în MMS, an XLIII, 9-10, 1967, p. 593-604 despre invidie în învăţătura creştină; relaţia dintre invidie şi păcatul strămoşesc; efectele invidiei; exemple de cazuri de invidie în Sf. Scriptură; invidia în Sf. Scriptură şi la Sf. Părinţi

576.

Sârbu, Pr. Prof., Corneliu, Familia în cadrul învăţăturii creştine, în MMS, an XLIV, 3-4, 1968, p. 150-162 importanţa familiei în societate; taina căsătoriei potrivit Noului Testament; unitatea şi indisolubilitatea ei; scopurile familiei; datoriile soţilor, datoriile lor faţă de copii şi datoriile copiilor faţă de părinţi

577.

Şfichi, Pr., M., Lenea – păcat capital, în MMS, an XLIV, 9-10, 1968, p. 538-550

95

-

datoria de a munci, după Sf. Scriptură; despre lene şi despre omul leneş în Sf. Scriptură; efectele lenei; munca la Sf. Ap. Pavel; relaţia dintre iubirea aproapelui şi lene potrivit Sf. Părinţi

578.

Prelipceanu, Pr. Prof., Vladimir, Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic, în MMS, an XLV, 1-2, 1969, p. 21-35 ideea mesianică; învăţătura mesianică a lui Hristos; mesianismul iudaic în epoca Mântuitorului; Mesia în “Cartea lui Enoh”, în cartea a IV-a Ezdra; aşteptarea unui Mesia politic; confruntarea învăţăturii mesianice a lui Hristos şi a mesianismului iudaic cu mesianismul Vechiului Testament

579.

Bucevschi, Diac. Prof., O., Consideraţii pascale, în MMS, an XLV, 3-4, 1969, p. 142-144 importanţa Învierii Domnului pentru creştinismul primar; patimile şi moartea Domnului; moartea Domnului în teologia protestantă; învăţătura ortodoxă despre moartea Domnului

580.

Vasilescu, Diac. Prof., Em., Epistolele Sf. Apostol Pavel. Idei misionare şi sociale, în MMS, an XLV, 10-12, 1969, p. 599-608 comunităţile destinatare ale epistolelor pauline; forma epistolelor şi planul lor; timpul şi ordinea scrierii; învăţături dogmatice prezente în epistolele pauline; idei morale; idei misionare şi sociale: egalitatea tuturor oamenilor, libertatea, dreptatea, iubirea aproapelui, bunurile materiale, munca, raportul Biserică – stat, pacea

581.

Alexandru, B. A., Şi s-a botezat de la Ioan, în MMS, an XLVI, 1-2, 1970, p. 43-51 locul în care a avut loc botezul Domnului; despre aceste împrejurimi în Vechiul Testament şi de-a lungul istoriei Bisericii; vestirea şi naşterea Sf. Ioan; copilăria şi adolescenţa lui; predica Sf. Ioan; moartea Sf. Ioan

582.

Roşca, Prot., A., Izvoarele revelaţiei: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în MMS, an XLVII, 1-2, 1971, p. 65-92 despre mântuire şi despre revelaţie; cărţile Sf. Scripturi; inspiraţia Sf. Scripturi; timpul scrierii ei; interpretarea Scripturii; relaţia dintre Vechiul şi Noul Testament; Sf. Tradiţie: locul Tradiţiei în discuţiile teologice, mărturii despre Sf. Tradiţie, Tradiţia în Vechiul Testament şi în Noul Testament, la Sf. Părinţi, în Biserica Ortodoxă şi în teologia protestantă

96

Scripturi pentru lectură. Prof. botezul copiilor. Univ. an XLVIII. Diac. 3-4. istoria cultului divin creştin. 1971... an XLVII. în MMS. învăţătura milenaristă şi combaterea ei 588.. Prof.. între Cazania lui Varlaam. urmările botezului creştin. Părinţi despre cumpătare. Sf. M. 749774 contextul istoric al apariţiei Noului Testament. 1972. atitudinea Bisericii faţă de milenarism.. Tradiţie şi Sf. Istrate. Sf. I. Cumpătarea. împărţirea Sf. N. Prof. 3-4.. diferenţa dintre botezul creştin şi botezul lui Ioan. 9-12. 1972. Serafinceanu. condiţiile primirii botezului.. Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine. Scriptură. P. Scriptură. explicarea lor. Un moment important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648). p. forma externă a botezului 584. în MMS. 182-190 despre cuvântul lui Dumnezeu.. Pr. p.. condamnarea modului făţarnic de a posti. 1971. genitivului şi vocativului. influenţe slave. 3-4. 254-259 Sf. Chiţescu. că Mântuitorul ar fi minimalizat importanţa postului 586. Prof. p. Botezul ortodox (Documentare biblică). comparaţie din punct de vedere lingvistic. Mântuitorul Hristos. 340355 contextul istoric al apariţiei milenarismului. Ioan.. Şfichi. necesitatea lui. cultul divin şi pericopele din Sf. Despre milenarism. 1972. 3-4. folosirea dativului. G. Pr. Mântuitorul despre post. scopul cumpătării. limba în care s-a tipărit Noul Testament. în MMS. locul lecturilor biblice la serviciile divine 587. Scriptură. 247-253 alcătuirea omului. în MMS. Părinţi despre botez. despre botezul creştin. 215-246 relaţia dintre Sf.. combaterea ideii. an XLVIII.583. an XLVII. traducerea Noului Testament. Dr. în MMS. Noul Testament şi Biblia de la 1688 97 . an XLVII. p. Ioan Gură de Aur despre post. an XLVIII. despre cumpătare şi îmbuibare în Sf. Ivan. texte din Noul Testament despre consacrarea postului. Deheleanu. în MMS. p. p. exemplu de cumpătare 585. 5-6. 1971.

1973. an XLIX. a Bisericii Romano-Catolice şi neajunsurile acestei teorii. Bucevschi. Corneliu. 1974. unitatea în diversitate 590. în MMS.. Hristos. 184-219 - unitatea Bisericii. an L. Învierea lui Hristos. 1-2. C.. 7-8. Sf. Hristos.. an XLIX. jertfa Mântuitorului şi Învierea Lui. iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. Părinţi despre slujirea creştină. p. 485501 - despre ziua a 7-a. în MMS. 1973. p. Prof. întruparea. ziua sâmbetei în Vechiul Testament. 7-8. Pr. modele de slujire. 1973. temei al învierii noastre 593. sâmbăta şi duminica în Noul Testament. Sf. an L. Apostoli. importanţa icoanelor în viaţa Bisericii 98 . în Duhul Sfânt. 82-96 - prezenţa heruvimilor în Vechiul Testament. Serbarea duminicii. Bodnar. 1974. începuturile icoanei în Biserică. Teodor. icoana – imagine a împărăţiei lui Dumnezeu. Ap. Pavel pentru a exprima fiinţa Bisericii. Pr. imagini şi formule folosite de Sf. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos prin Cruce şi Înviere. Prof. Adam cel nou. p.. comuniunea credincioşilor cu Dumnezeu. p. Buzdugan. temeiuri dogmatice ale icoanei şi ale cinstirii ei: crearea omului. 3-4. legătura dintre Biserică şi lume. I. Sârbu. Învăţătura ortodoxă despre cinstirea sfintelor icoane. în MMS. 34-38 teoria juridică a crucii. Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii. Dr. an XLIX.. principiul unităţii Bisericii. serbarea duminicii în Noul Testament 592. rugăciunea arhierească pentru unitatea Bisericii. iubirea creştină. Hristos – capul Bisericii. Diac. Pavel şi principiul hristocentric al unităţii Bisericii. în MMS. taina crucii în ortodoxie. Serafinceanu. 1-2. p.. despre slujire în lumea de astăzi 591. Pavel. concepţia ioaneică despre unitatea Bisericii. Sf.589. descoperirea lui Dumnezeu către oameni pe cale supranaturală.. ca efect a recapitulării întregii omeniri în Hristos. O. Ap. potrivit. Prof. 455464 noţiunea de slujire. model suprem de slujire. unitatea Bisericii. legitimitatea cultului sfintelor icoane.. Pr. în MMS. în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament. Sf. porunca Decalogului. Teologia slujirii.

1975. Vasilescu. Învierea Domnului 596. Texte biblice. Al. închinarea magilor. Victor. 1974. sfinţenia divină. Biserica totalitatea credincioşilor şi Biserica locaş de închinare 595.. preoţia creştină ca taină 597. Botezul 598. Puterea sfinţitoare a preoţiei. treptele ierarhiei. 1974.. Sf. Evanghelii 599. în MMS. 5-6. viaţa şi învăţătura Mântuitorului Hristos după Sf. popasurile Mântuitorului pe drumul Golgotei. 368381 despre preoţiei. în MMS. 546-560 viaţa activitatea şi învăţătura lui: Confucius. Moise. Prof. p. Despre Biserică. Pr. pentru predici: adevărul. C. apostol.. despre Buna Vestire. Emilian. Moise. însuşirile Bisericii după Sf. 7-8. an L. Scriptură). an L. 7-8. sobornicitatea şi apostolicitatea. premisele cultului sfinţilor: nemurirea sufletului (argumente din Sf. p. A. despre Pilat. Pr. 7-8. răstignirea şi punerea în mormânt.. Buzdugan. an L. Cultul sfinţilor. p. Pr. Botez.. Drumul spre Golgota. Părinţi despre Maica Domnului.. V. mijlocirea sfinţilor către Dumnezeu. p. p. despre “fraţii” Domnului 99 . an LI. Viaţa Domnului nostru Iisus Hristos şi viaţa altor întemeietori de religii. Victor. apostolicitatea Bisericii. 1974. Biblia. sfinţenia. ierarhia Bisericii: noţiunea şi geneza cuvântului “ierarhie”. p. în MMS. în MMS. Zoroastru. preoţia lui Hristos şi momentele principale ale preoţiei lui Hristos. gradele ierarhice. băutura. 266-274 patimile Domnului: procesul Lui. 382-392. ascultarea. Buddha. Scriptură şi Sf. p. 5-6. 1974. beţia. în MMS. în MMS. an L. 1974. 1974. Timoceanu. pururea fecioria Maicii Domnului. 591-605 despre sfinţă şi sfinţenie. 3-4. onorar. Pr. Pr.594. p. 1-2. 1974. Biserica. an L. temeiuri pentru cinstirea sfinţilor din Vechiul şi Noul Testament 600. Diac. amăgirea. 229-250 înţelesul cuvântului “biserică”. Mahomed. an L. în MMS. vizita la Elisabeta. Despre preacinstirea Maicii Domnului. 3-4... Victor. an L. Părinţi: unitatea. momentul întemeierii Bisericii. prezenţa Maicii Domnului la nunta din Cana. 574-590 o colecţie de texte biblice pe diferite teme. Moise. 94-105 despre Maica Domnului în Vechiul Testament. preoţia Vechiului Testament.

condiţiile mântuiri subiective: har. preoţia: termenul de preoţie. p.. Bultman despre Sf. Biblia ca mărturie a Revelaţiei divine. studiul biblic protestant în trecut şi în prezent. C. rolul faptelor bune în lucrarea mântuirii. durata căsătoriei. raportul dintre Sf. Sfintele Taine: a Mirului. relaţia dintre întrupare şi cruce. Ierarhia bisericească. Brumăraşu. Scriptură: caracterul mitologic al limbajului neotestamentar. K. principii şi metode de interpretare a Scripturii. practica Apostolilor. Pr. Pricop. p. predica Mântuitorului. în MMS. I.601. an LII. 5-8. Prof.. 125-139 despre mirungere: instituire. Sfânta Cruce în lumina Învierii. crucea în viaţa Bisericii. Tradiţie. p. 519-532 - noţiunea de Biserică. 77-99 caracterul antinomic al sfintei cruci la Sf. 407-554 locul Sf. în MMS. oroginea ierarhiei bisericeşti 605. autenticitatea şi integritatea cărţilor biblice. Pr. Barth despre inspiraţia Sf. crucea în Vechiul Testament şi în lumina învăţăturii Noului Testament. Scripturi. curente şi aspecte în exegeza protestantă. 383-390 importanţa sufletului.. 1976. 1975. în MMS. taina la romano-catolici şi protestanţi. Scripturi... concepţia lui R. 7-8. Prot.. despre văduve. necesitatea faptelor bune pentru mântuire 604. V. despre diaconi: termenul de diacon. pregătirea mirului. 1977. efectele tainei. problema sinoptică. an LI. a Cununiei şi a Maslului. crucea în religiile precreştine şi necreştine. 1976. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. impedimente. principii de interpretare a Scripturii în teologia ortodoxă 602. Nicolae N. canonul şi unitatea Sf. Vizitiu. episcopii. an LIII. în MMS.. despre divorţ. smerenia. Ap. an LII. Scriptură şi Sf. taina preoţiei şi datoriile preoţilor. Faptele bune şi importanţa lor pentru mântuire. 5-6. p. Evanghelia a IV-a. alegerea celor 7 diaconi. în MMS. dragostea ca izvor al faptelor bune. Pavel despre cununie. credinţă şi fapte bune. sensul crucii 603. p. Sf. Scripturi în dialogul ecumenic.. dragostea de aproapele.. 1976. despre cununie: familia creştină şi unitatea familiei. instituirea ca taină. AP. an LII. 1-2. Pr. mijloc de valorificare a faptelor bune. Macsim. 1-3. Mihai Gh. 100 . Pavel. Pr. Buzdugan..

Pr. la Învierea Domnului. despre 101 . cinstirea duminicii. în MMS. despre primatul lui Petru 610. Mihai. chemarea la mântuire: exterioară şi interioară. schimbarea numelui. an LIII. 549-556 activitatea şi predica Mântuitorului. 3-4.săvârşitori. în MMS. primitorii şi săvârşitorii tainei. maslu: ungerea cu mir în Noul Testament. Sf. chemarea la apostolat. p. 7-9. an LIV.. pocăinţa în predica Sfântului Ioan Botezătorul. învăţătura Mântuitorului despre înviere şi despre nemurirea sufletului.. N. alegerea celor 12 Apostoli. 1977. 5-8. rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi. 1-2. săvârşirea faptelor bune. importanţa ei. 1979.. în MMS. am LIV. mărturii din Sf. prezenţa lui la Schimbarea la Faţă. Pr. instituirea tainei. Radu. ziua Învierii 608. 123-128 moartea ca urmare a păcatului strămoşesc. 1978. an LV. p. p. Sf. converitrea şi activitatea lui.. an LIII. Galeriu. practica ei de către Apostoli. Apostoli. ziua de odihnă în Vechiul Testament. I. Sfânta Taină a Mărturisirii. treptele spovedaniei. Chemare la mântuire. sabatul. 543-554 - sărbătoarea duminicii în Biserică. aspectele mântuirii: obiectiv şi subiectiv. practica tainei în timpul Sf. 279despre căderea omului în păcat şi întruparea Fiului lui Dumnezeu. Scriptură despre judecata particulară. 5-6. V. Gh. Moartea.. puterea iertării păcatelor. la Cincizecime. Pavel: prigonitor al Bisericii. C. 450457 despre pocăinţă. mijloace prin care suntem chemaţi să realizăm mântuirea: har. Pr.. Vizitiu. taina la romano-catolici şi protestanţi 606. 1977.. judecata particulară şi rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi. despre mărturisire în Vechiul Testament 607. activitatea lui după Cincizecime. taina la romano-catolici. învăţătura şi predica lui. p.. Sfiţii Apostoli Petru şi Pavel în lumina apostolicităţii şi sobornicităţii Bisericii. roadele chemării la mântuire 288 - 609. credinţă. Pricop. Timoceanu. p. Prot. despre sf. Petru: întâlnirea cu Mântuitorul. în MMS. Pr. taina mărturisirii la romano-catolici şi la protestanţi. în MMS. Sensul religios-creştin al sărbătorii Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament.. despre zilele de sărbătoarea în toate religiile.

Mircea. trad. Intrarea în lumina învăţăturii creştine. locul Mântuitorului în predica lui. 1979. Pavel şi a predicii sale 613. Ioan. Pr. caracteristici ale predicii Apostolului Pavel. Rugăciunea Domnească. an LVI.. Şfichi. Sf. an LVI. 7-8. Rolul mărturisirii de credinţă în transmiterea şi actualizarea Revelaţiei divine. drd. Scripturi. aspecte ale trăirii creştine în predica paulină. Bâzgan. p. 3-6. Ap. 1979. Mocanu. 440-458 semnificaţia mărturisirii de credinţă. Părinţi 612. 128cuvânt de laudă adus Sf. unirea cu Hristos. definirea jurământului.. 341-348 rugăciunea Bisericii de binecuvântare. atitudinea faţă de autorităţi. superioritatea preoţiei Noului Testament fţă de cea a Vechiului Testament. în MMS.. în MMS. în MMS. Lauda Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan şi Samson. an LV. p. munca. despre importanţa iertării 102 . sensul mărturiei lui Dumnezeu. mărurisirea Bisericii primare ca temei al scrierii Noul Testament. familia. an LVI. proorocia lui Zaharia despre Ioan.. despre jurământ în Vechiul Testament. Scripturi. 1-2. Pavel. viaţa lui. 459-467 despre iertarea aproapelui şi iubirea lui. despre omul cel nou. 1980.. N. Ioan Gură de Aur. Ioan şi Moise 614. aspecte sociale ale trăirii sociale creştine în predica Sf. 6-8. Sf. prin Hristos în Duhul Sfânt potrivit Sf.. an LV. 455-465 personalitatea Sf. Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină. jurământul la Sf. Petrescu. mărturisirea de credinţă ca funcţie a Tradiţiei apostolice 615. M. comparaţie în tre Sf.rugăciunile pentru cei adormiţi în Vechiul Testament. caracteristicile Sf. Părinţi 611. Pavel. Pr. despre căderea în păcat şi făgăduinţa unui Răscumpărător. p. p. Prof. vestirea naşterii Sf. în MMS. în Noul Testament şi la Sf. 1980. virtutea credinţei. Prot. mărturia de credinţă ca fapt de succesiune apostolică. Ap. Gh. p. Despre jurământ. Pr. 6-8. Sf. Ilie. Sofronie al Ierusalimului. despre iertarea păcatelor. Pr. despre jurământ în Noul Testament. actul mărturisirii de credinţă. mărturisirea de credinţă şi inspiraţia Sf. Conf. 1980. în MMS. Moldovan. Ap. Pavel: egalitatea oamenilor. a nădejdii şi a dragostei la Sf. Ioan Botezătorul.

D.. Pr. relaţia dintre Tatăl şi Fiul. Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. în MMS. condiţiile ontologice ale Revelaţiei naturale. în MMS. împărţirea harismelor. dreptatea în concepţia Sf. despre filiaţia umană în Hristos. noţiunea de harismă. 1-2. îndatorire a fiecărui slujitor şi credincios creştin. în MMS. Vizitiu. 1982.. D. 4-6. 1981.. originea şi trăsăturile harismleor. Păstrarea şi trăirea dreptei credinţe. rolul preotului ca misionar: datoria lui de a apăra învăţătura Bisericii – îndemnuri din Noul Testament.. rolul credinţei în cadrul Revelaţiei.. motivele întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pentiuc. p. Pr. an LVI. aportul teologiei ortodoxe la soluţionarea ecumenică a raportului dintre Revelaţia naturală şi cea supranaturală 618.. prezentarea harismelor şi analiza lor. 1981. 737-748 despre iconomia Fiului şi iconomia Duhului. în MMS. Pavel 621. 1981. Pr. p. Scriptură şi canoanele Bisericii 619. Noţiunea de dreptate în epistolele pauline.. 1981. 530-533 lucrarea de misiune a Biserici. despre Revelaţia divină. îndatorirea credincioşilor de a păstra şi apăra învăţătura Bisericii – argumente din Sf. Aspecte ale revelaţiei divine în perspectiva dialogului ecumenic. harismle în viaţa Bisericii primare 620. p. Drd. Ailincăi. Pr. 733-763 crearea omului după chipul lui Dumnezeu.. Fiul Omului. harismle în viaţa Bisericii. 10-12. 15- 103 . 9-12. Stăniloae. iertarea în învăţătura Mântutorului. prof. M. iubirea şi iertarea duşmanilor 616.păcatelor. raportul dintre Revelaţia naturală şi cea supranaturală. 4-6. Modovan. 254-260 - noţiunea de dreptate în Vechiul Testament. terminologia folosită. an LVIII.. Fiul lui Dumnezeu. 1980. an LVII. an LVII. prof. p. D. Pr. unirea divinului cu umanul în Hristos 617. 7-9. Ilie. Eugen. după învăţătura Noului Testament. Ailincăi. în MMS. p. în MMS. Ap.. an LVII. an LVII. Harismele şi rolul lor în viaţa Bisericii primare. 237-253 sensul dialogului ecumenic. p.

Sf. prezenţa îngerilor ca slujitori ai oamenilor în Vechiul Testament şi în Noul Testament. Părinţi. în MMS. 1983. Viaţa religioasă autentic creştină ca temă de discuţie ecumenică. întruparea Fiului lui Dumnezeu. Gh. Monahia. Sfântul Ioan Gură de Aur. lumina lumii. p. p. succesiunea apostolică. p. despre spălările iudaice. Moldovan. trad. Sf. 1982. Omilia la Botezul şi Epifania Domnului nostru Iisus Hristos. an LIX. spiritualitatea şi numărul lor după Sf. 1982. Pr. despre îmgerii cei răi. trad. 3-4. Ilie. Badea. C. 65-76 despre măreţia acestei sărbători. despre Înălţarea Domnului 624. 1-3. sfinţii îngeri în cultul Bisericii Ortodoxe 625. 1-3. în MMS. despre preoţia împărătească 623. conf. Cultul Sfinţilor îngeri. Omilie la Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos. slujirea Mântuitorului. în MMS. p. datoria de a fi patriot şi datoria de a munci 622. Eustochia. Iisus Hristos – viaţa lumii. 319-325 validitatea preoţiei. superioritatea înţelepciunii lui Dumnezeu faţă de învăţătura celor înţelepţi. 632-638 cinstirea sfintei cruci şi despre răstignirea Domnului. caracterisricile slujirii creştine. 77-83 despre Botezul Domnului. p. Pr. Hristos este Cel ce ne cheamă la împăcare. obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. p. tâlcuirea profeţiei lui Simeon şi a Anei. an LIX. Pr. relaţia dintre preoţie şi Biserică. Consideraţii pastoralmisionare. Cuvânt la întâmpinarea Domnului. 30-41 despre existenţa îngerilor.. Nicolae Petrescu. în MMS. an LVIII.. 167-191 104 . Sfântul Sofronie al Ierusalimului. cele 9 cete îngereşti. 1-3. 4-6. botezul creştin şi botezul lui Ioan 627. prof. simbolul aducerii jerftei de turturele şi porumbei 626. Scriptură şi Sf.. Sfânta Taină a Preoţiei. 1983. Apostoli despre slujirea creştină. crearea lor. 7-9. MMS. Badea. 1983.- conştiinţa slujirii lui Dumnezeu şi formele ei de manifestare. an LIX. 1983. an LVIII. Prof. Gh. an LIX. Ioan Hrisostomul. Cojocaru. Ciucanu. Hristos. Dr. trad. în MMS. instituirea ei. pregătirea candidaţilor pentru preoţie.

Sf. Euharistia – Taina unităţii Bisericii şi a mântuirii în Hristos. despre crearea omului şi întruparea Fiului lui Dumnezeu. caracterul eclesiologic al Euharistiei. 439-448 locul Sfintei Fecioare în cultul Bisericii Ortodoxe. p. an LIX. 28-17. în MMS. N. temă a adunării ecumenice. Omilia a LVI-a la Matei (16. Drd. Euharistia ca taină şi jertfă. p. mărturia lui Petru. Hristos. despre împărtăşirea cu Hristos euharistic 632. 1983. Cuvântarea a V-a despre sărbătoarea Sfintei Cruci. dorinţa profeţilor de a vedea pe Hristos 105 . trad. 7-9. 449-451 - despre postul Paştelui. Badea. un imn acatist închinat Sfintei Cruci 630. pururea fecioria Maicii Domnului. 10-12. 627-642 despre unitatea Bisericii şi Sf. înfierea credincioşilor de către Dumnezeu. 1983. p. an LIX. Gheorghe. an LIX. N. 7-9. mărturii din Sf. 1983. Gh. învăţături morale: despre săraci. prof.- Iisus Hristos. Petraru. Mântuitorul Hristos. darurile aduse de magi şi sensul lor în viaţ religioasă a creştinilor. 664-673 despre Naşterea Domnului şi despre Fecioara Maria. 1983. Sfântul Sofronie al Ierusalimului. Sofronie. Pr. despre Schimbarea la Faţă. punct de plecare în definirea vieţii religioase. an LIX. Preacinstirea Maicii Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur. trad. Euharistie. apariţia lui Moise şi a lui Ilie. mijlocitoare pe lângă Domnul Hristos. 10-12. Pr. despre camătă 631. Maica Domnului. viaţa lumii. Patriarhul Ierusalimului.. în MMS. 1-9). chenoza Fiului lui Dumnezeu. deosebiri faţă de învăţătura ortodoxă şi combaterea lor. p. în MMS. 7-9. în MMS. 1983. Iisus Hristos sau viaţa ca valoare supremă. Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos. mijlocitorul unirii noastre cu Dumnezeu 628. Chialda. Cuvântarea a doua la Naşterea Domnului. Scriptură pentru faptul că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu. Petrescu. prof. despre “fraţii” Domnului 629. Petrescu. an LIX. 452-459 cuvântul Domnului despre faptul că unii dintre ucenici nu vor vedea moartea până nu vor vedea pa Fiul Omului venind în împărăţia Sa.. prof. trad. despre actualitatea temei. Mircea. p. în MMS. Pr.

Chialda. biblice şi patristice despre rugăciune. Pr. Cuvântul şi icoana. Mircea.. în MMS. an LX. în MMS. 81-103 învăţătura ortodoxă despre rugăciune. tâlcuirea Sf. Drd. Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă. Scripturi. Scriptură pentru cinstirea icoanei. unitatea Sf. 1984. dr. asist. 4-6.. Învăţătura despre Sfânta Scriptură. rugăciunea. 1-3. N. Scripturi 106 . 1-3.. 1-3. Episcop–vicar.. cunoaşterea lui Dumnezeu prin imagini. an LXI. Petraru. Sf. participarea Duhului Sfânt la rugăciune. prof.. Scripturi. Pr. motivele cinstirii icoanei 637. jertfa spirituală a Legii noi. în MMS. învierea morţilor la Parusie 636. Pr. 1984. Scripturi. 54-64 relaţia dintre cuvânt şi icoană. 361înţelesul cuvântului “icoană”. realitatea învierii Lui. închinarea adusă icoanei. Gh. Părinţi despre interpretarea Sf. relaţia dintre cuvintele Evangheliei şi icoană. Învierea ca act soteriologic. timpul ei. p. p. an LX. + Pimen Suceveanul. Dură. locul rugăciunii. 367-386 denumirea de Sfânta Scriptură. Mărturii ale tradiţiei ortodoxe. Scripturi. an LX. Scripturi. istoricul interpretării Sf. Vizitiu. păreri diferite de învăţătura ortodoxă şi combaterea lor 638. an LX. Învierea – plenitudine de viaţă. Prof. despre Vechiul Testament şi releţia lui cu Noul Testament. rugăciunea mod de comunicare cu Dumnezeu.633. conţinutul ei. vederea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. vederea lui Dumnezeu în Noul Testament. cunoaşterea lui Dumnezeu în viaţa viitoare 634. în MMS. felurile rugăciunii. 4-6. 1984. în MMS. inspiraţia Sf. ca mijlocitor. 1985. interpret al Scripturii. 307-321 crearea omului şi întruparea Fiului. legătura dintre moartea şi învierea Domnului. rugăciunea obştească 635. p. p. 4-6. Cinstirea icoanei după învăţătura Bisericii Ortodoxe. + Pimen Suceveanul. an LX. p. Mihai. modul în care trebuie făcută rugăciunea. p. raportul dintre Vechiul şi Noul Testament. Mântuitorul Hristos. 113-122 împărţirea Sf. 1984. în MMS. necesitatea de a păstra cuvântul lui Dumnezeu.. temeiuri din Sf. trupul înviat al Domnului. 1984.

Cârstoiu. 5. Sf. Melchisedec. 1987.. Biserica păstrătoare a Scripturii 644. raportul dintre jertfa lui Melchisedec şi jertfa lui Hristos 645. an LXII. concepţii diferite de învăţătura ortodoxă şi combaterea lor 642. origineaşi existenţa îngerilor. p.. 6. Sciptură în viaţa Bisericii. 30-44 patimile şi moartea Domnului ca act mântuitor. mărturii din Sf. Despre Sfânta Scriptură. în MMS. 1987. an LXII. Tiţa. Părinţi despre vorbirea în limbi la Cincizecime. despre limba îngerilor 640. în MMS. mijloace de transmitere a Revelaţiei. Despre glosolalie sau vorbirea în limbi. Scriptură. Sciptură. în MMS. Pr.. preoţia lui Melchisedec prefigurare a preoţiei lui Hristos. 1986. Sf. Scriptură. Pr. prefigurare a Mântuitorului Iisus Hristos. biruinţa asupra morţii. coborârea la iad a Mântuitorului. Gr. an LXII. C. durata vorbirii în limbi. an LXIII. Sf. Sf. Mântuitorul Hristos şi sabatul. an LXIII. Chirica. Chialda. Duminica. Arhid. 3-4. despre Cincizecime.. p. 1987. Moise. Drd. Michael. Biserica interpretă a Sf. despre glosolalie. 83-92 despre revelaţia lui Dumnezeu. Victor. 6. în MMS. Cinstirea sfinţilor îngeri. Duminica în istoria Bisericii 641. Drd. importanţa coborârii la iad 643. apariţia lui Melchisedec în Sf. 1986.. Sf. Părinţi despre Sf. Pavel despre glosolalie şi despre harisme către Corinteni. an LXIII.. sabatul în practica Sf. 4. Scripturi. ziua Învierii. Scripturi. Pr. p. relaţia lor cu Dumnezeu. formarea canonului Sf. Justinian. 6. în MMS. prof. despre preoţia lui Melchisedec. Ap. 211-230 despre harisme. drd. 85-90 despre îngeri. natuta îngerilor. 37-45 - preoţia la poporul evreu. 1986. Sfânta Scriptură şi Biserica. Ierom. Duminica. ziua de odihnă în Vechiul Testament. 88-96 107 . Pr. an LXIII. Giosanu. preotul rege din Salem. Ioachim. rolul şi misiunea lor.. p. exemple de vorbire în limbi din Noul Testament. în MMS. îngerii soli ai voii divine. Tradiţie. 2. Apostoli. p. în MMS.639.. p. Davideanu.. p. 76-87 sărbătoarea ca zi de odihnă. Semnificaţia soteriologică a coborârii la iad a Mântuitorului. Mircea. sărbătoarea creştinilor. Sciptură şi Sf. C. relaţia îngerilor cu oamenii. 1987.

cinstirea Sf.. Un “monument literar fără pereche”: Biblia lui Şerban Cantacuzino – 1688. Diac. trupul creştinului. Biserica trupul lui Hristos. an LXIV. Pr. prefigurări ale Crucii în Vechiul Testament. an LXIV. Vaida. 1988. Scarlat. concepţia despre Mesia la poporul iudeu. 70-76 respectul pentru osemintele strămoşilor. 2. în MMS. în MMS. Conf.. Prof. păreri împotriva cinstirii sf. Prot. M. p. an LXIV.- Timpul scrierii Sf. concepţii sectare şi combaterea lor 646. în MMS.. p. obligaţiile soţilor faţă de soţii. 1988. concepţia Noului Testament despre copii 650. relaţia dintre Vechiul Testament şi Noul Testament. moaşte şi răspunsul ortodox 647. Familia creştină. 6. 6. 2. 1988. în MMS. 85-89 traduceri precedente ale Sf. Pavel despre femeia creştină. 22-35 credinţa în Dumnezeu în Vechiul Testament şi în Noul Testament. an LXIV. inspiraţia Sf. cinstirea Sf. Sf. Scripturi. Cruci în epoca patristică 649. 1988. 1. Rezuş. 90-92 108 . concepţia iudeilor despre Noul Testament.. atitudinea creştinilor faţă de religia Vechiului Testament. situaţia femeii în lumea păgână şi în creştinism. Scripturi. David. Pr. despre întruparea Mântuitorului. an LXIV. concepţia Mântuitorului despre familie.. 1988. Dan. Cinstirea Sfinţitelor Moaşte. Dr.. Prof. în MMS. legătura dintre Biblia de la Bucureşti şi literatura religioasă anterioară 651. p. Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti. p. Scripturi. an LXIV. p. Pr. locaş al lucrării mântuitoare. Porcescu. relaţia dintre cele două Testamente. AP. Mesia şi respingerea lui de către iudei. I. 1988. 4. Despre cinstirea Sfintei Cruci. V. interpretarea ei. legătura dintre Sf. p. Cruci în Noul Testament. 63-70 despre puterea Sf. Mocanu. P. porunca cinstirii osemintelor celor drepţi în Vechiul Testament. despre Talmud 648. Ilie. în MMS. Petru.. Cruci. 24-31 despre prima familie. mijloc de întărire a evlaviei creştine. Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Scriptură şi Biserică... act de cutezanţă. despre traducerea Bibliei de la Bucureşti.

în MMS. Scriptură. Tradiţie. prezentarea momentului şi comentarea fiecărei ispite 109 . Răileanu. slujitorii Bisericii 657. Ilie. p.652. 71-75 sensul cuvântului “ispită”. Păriţi despre Sf. Ioan. contextul apriţiei Bibliei de la Bucureşti. lucrare vie a creştinilor în menţinerea comuniunii cu Dumnezeu. Apostoli. 1989. 42-54 Sf. 3... p. p. dr. Scriptura şi Tradiţia.... în MMB. Scriptură şi Sf. Apostolu. 31-44 Sf. noţiunea de Biserică. lucrarea sfinţitoare a Bisericii. traducătorii ei. Tradiţie. I. p. Despre ispita Mântuitorului. Sf. 1990. prefaţa Bibliei. semnificaţii simbolice ale Crucii. în Scriptură şi în Tradiţie. Pr. rugăciunea. chenoza Mântuitorului Hristos. an LXIV. cinstirea Sf. Cruci. Prof. Liliana. Moldovan. D. Crucea în teologia ortodoxă. Crucea ca revelaţie şi exigenţă a iubirii 654. Tradiţie. 1988. lucrarea învăţătorească şi profetică a Bisericii. în MMS. Scriptură şi Sf. Mihălţan. an LXV. Biserică. Nicolae. Macsim. Biblia de la Bucureşti – 1688. importanţa acestei lucrări Lăudat. an LXVI. 9-30 despre taina întrupării ca bază a unităţii descoperirii divine din Sf. în MMB. 653. 1-3. an LXV. an LXVI.. 1990. 1989. Pr. p. Cruce în viaţa creştinilor. 2. Scripturi şi Sf. prezenţa Bisericii primare a creştinilor în lume. Prezenţa Bisericii şi a creştinului în lume. Scriptură. slujirea cuvântului lui Dumnezeu la Sf. Scriptură şi din Sf. 44-70 misiunea Bisericii în lume potrivit Sf. Cuvântul lui Dumnezeu. 1989. Pr. Păriţi despre Sf. 92-93 - participanţi ai acestei lucrări. semnul Sf. Prof. relaţia dintre Sf. Prof. în MMS. an LXV. Euharistie ca viaţă şi împlinire a cuvântului 655. 6. Părinţi. relaţia dintre Biserică şi revelaţie 656. puterea harică a episcopilor şi preoţilor. mărturii din Sf. întreita ispitire a Mântuitorului.. conf. în MMS. Drd. George. 3. Tradiţie. 1-3. p. două moduri de exprimare a cuvântului lui Dumnezeu. rolul Bisericii în lume. Cruci.

Gh. trad.658. 103-105 despre măreţia sărbătorii Bunei Vestiri. Pr. Icoana în lumina învăţăturii Sfintei Scripturi. Ioan Damaschin. Omilia Preasfântului nostru Părinte Ioan Damschin. Sfânta Euharistie ca Taină după învăţătura ortodoxă. Sf. temei al icoanei. Pr. instituirea Sf. Cosma. învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sf. Emil. Sf. învăţătura Biserici luterane şi reformate şi Bisericii Romano-Catolice despre Sf. în MMB. Moise. an I. Pr. rugăciune către Maica Domnului 663. trup al lui Hristos. Sf. Lucrarea şi darurile Sfântului Duh după epistolele I şi II Corinteni. p. Victor. Scripturi şi istoriei Bisericii. prezenţa reală a lui Hristos în Euharistie. 1990. 110 . necesară pentru menţinerea vieţii harice în Hristos.. 27-38 treptele revelaţiei divine. însuşirile Bisericii 662. an I. consecinţele dogmatice ale acestei prezenţe 659. 84-87 definiţia Bisericii. p.. Pr. Părinţi despre cinstirea icoanelor. Euharistii. Biserica şi însuşirile ei. an LXVI. pretinsele revelaţii în decursul timpului potrivit Sf. Revelaţia divină şi falsele revelaţii. întemeierea Bisericii. prof. Vizitiu. Leonte. în Teologie şi Viaţă. 5-6. 9-12.. delimitarea revelaţiei divine faţă de falsele teofanii 661. 5-6. drd. 1990. întruparea Mântuitorului. Pr. activcitatea şi misiunea Bisericii. Euharistie. lucrarea Sfântului Duh după epistolele I şi II Corinteni. cinstirea icoanei după Noul Testament 660. Constantin Chirilă. 1-3. 1991. în MMB. 1-3. Ierom. Fecioara Maria a găsit har înaintea lui Dumnezeu. raportul Duhului Sfânt cu lumea (actul creaţiei. Constantin. Mihai. an LXVI. Euharistie. 1990. p. 4. p. temeiuri pentru cinstirea în Vechiul Testament. Sorin. în MMB. în MMB. Bărbieru. în Teologie şi Viaţă.. Euharistie. p. la Buna Vestire a îngerului despre Întruparea lui Hristos către Neprihănita noastră stăpână Maria. 144-159 învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime. an LXVI. p. 126-140 caracterul universal al jertfei de pe Golgota. 1991. an LXVI. 102-108 despre cuvântul “icoană”. 1990.

sfinţenia lui Dumnezeu. Stan. Petre. dr. scopul trimiterii). p. 1992. Pr. Cruci 667. Pr. funcţiile parabolei.. 11-12. 97-103 despre cuvântul “icoană”. în Teologie şi Viaţă. Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor în Vechiul şi Noul Testament. necesitatea omului de a-L vedea pe Dumnezeu. despre porunca a II-a din Decalog 668. exemple de parabole din Vechiul Testament. în Teologie şi Viaţă. sfinţenia în Noului Testament 665. modul în care păgânii vedeau pe creştini. p. sensul cuvintelor “cei ce pier”. în Teologie şi Viaţă. an II.. 11-12. 58-66 despre sfinţi şi sfinţenie în lumina revelaţiei. prof. conf. p. sfinţenia în Vechiul Testament. Sf. în Teologie şi Viaţă. Pr.. în Teologie şi Viaţă. an II. 1992. 1992. Pr. Sfinţi şi sfinţenie – un punct de vedere ortodox. an II. în Teologie şi Viaţă. Petre. Vârlan. unitatea şi diversitatea harismelor 664. p. 18. Părinţi despre icoane. 91-96 o interpetare a textului de la I Corinteni 1.trimiterea în lume. 42-52 111 . Icoana în lumina învăţăturii Sfintei Scripturi. 28-41 - rolul pildei în vorbire. Mihai. 18). lector. locuri în care Dumnezeu s-a rătat omului în Vechiul Tesdtament. Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi. 1992. deosebirea dintre parabolă şi fabulă. în Teologie şi Viaţă. Vizitiu. Iorgu.. ideea de sfinţenie în Noul Testament. egalitatea tuturor oamenilor. 1-3. Pr. 167-169 universalitatea mântuirii. 1992. 1-3.. an II. sfinţenia omului în Vechiul Testament. 1-3. despre harisme. Pr. Moise. dr. cinstirea Sf. dr. p. folosirea pildelor în Noul Testament 670. p. 1992. 8-10. despre omul duhovnicesc. lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Ioan. Israelul popor sfânt. termenul ebraic de qadhoş. sfinţi şi sfinţenie în viaţa Bisericii 666. Semen. Pr. despre cei înţelepţi şi cei nebuni înaintea lui Dumnezeu. ideile epistolei către Filimon 669. sfinţenia lui Dumnezeu. conf.. Semen. Codreanu. 46-57 despre termenul de sfinţenie. 1992. despre termenii “maşal” şi “παραβολη”. Victor. Învăţătura Sfântului Apostol Pavel despre clasele sociale desprinsă din Epistolele sale. p. an II. Crucea – “Puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1. an II. cinstirea icoanei în Vechiul Testament. 1-3. an II.. Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament. Alexandru I.

în an V. Arhim. Pavel în Tesalonic şi întemeierea Bisericii de aici. sfinţenia Maicii Domnului. Ioan Botezătorul şi Maica Domnului. eshatologia epistolei. despre Tesalonic. Sf. argumente din Sfânta Scruptură pentru cinstirea Maicii Domnului. teologia şi actualitatea epistolei. Gheorghescu. manifestarea sfinţeniei lui Dumnezeu în lume. an VI. trad. Maica Domnului ca mijlocitoare 112 . traducere şi comentariu. sfinţenia lui Dumnezeu. Stamatoiu. 1996. în Teologie şi Viaţă. în Teologie şi Viaţă. exemplul Apostolului. 180-191 istoricul descoperii manuscriselor. p. urmările trimiterii Duhului 674. p. planul epistolei. în Teologie şi Viaţă. despre autenticitatea ei: dovezi nterneşi dovezi externe. semne premergătoare ale parusiei Domnului. 104-112 despre Înălţarea Domnului la cer şi trimiterea Sfântului Duh. învăţăturilr morale: datoria de a munci. Născătoarea de Dumnezeu. actualitatea epistolei 673. despre ziua Cincizecimii. Chesarie. Pavel în Tesalonic. prof.- noţiunea de sfânt şi sfinţenie în Noul Testament. analiza şi comentariul fiecărui verset. motivele şi scopul scrierii epistolei. învăţătura paulină despre muncă. 11-12. obiecţiuni împotriva epistolei şi respingerea lor. Epistola a II-a către Tesaloniceni: introducere. 1995. despre limbile de foc. p. despre Sf. 4-6. Gabriela Cămaşă. p. sfinţenia fiecărei persoane a Sfintei Treimi. în Teologie şi Viaţă.. 1-6. an VI. 1992. Maica Domnului la Pogorârea Sfântului Duh. diac. Dr. 1-204 Sf. 37-50 Maica Domnului – Născătoare de Dumnezeu. Tradiţie. Părinţi despre Maica Domnului. studierea şi publicarea manuscriselor 672. Pr. activitatea Sf. Eugen Moraru. Sfântul Grigorie Palama. 7-12. Ap. teologia epistolei: învăţătura despre Sfânta Treime. XXX. timpul şi locul scrierii.. Cuvânt la Pogorârea Duhului Sfânt. despre esenieni. an II. despre Silvan şi Timotei. salutarea Apostolului. cea plină de har şi binecuvântată. Dionisie. relaţia dintre sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia omului după Noul Testament 671. 1996. analiza şi comentariul epistolei. Manuscrisele de la Marea Moartă. trad. Sf.

Marcu. an XLVI. despre prezenţa Sf. Interpretări pascale. Semen. Scripturi 680. 1962.. cronologia vieţii Sf. Scriptură şi Sf Tradiţie în concepţia romano-catolică şi protestantă. legătura dintre Sf. prof. Prof. 3-6. 1970. preotul ca propovăduitor al credinţei şi mesager al iubirii 676. Pr. Scripturi. Bucevschi. învierea morţilot. în MMS. realitatea Învierii Domnului 679. Prof. despre gravitatea păcatului. Semen. prof. constituţia omului. şi despre aportul dintre ele. 1-6. V. argumentele teologilor romano-catolici despre originea petrină a Bisericii Romei şi combaterea lor. atitudinea Noului Testament faţă de imoralitate: despre păcatele împotriva firii. în Teologie şi Viaţă. Tradiţie. an XLVI. atitudinea Vechiului Testament faţă de desfrânare. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. în MMS. în MMS. 3-6. 406-422 113 . Prof. 65-78 definiţia credinţei după învăţătura Sf. Botezul pruncilor. Ap. 1997. conceptul teologic al morţii lui Dumnezeu. 7-12. Obârşia ierusalimiteană a Bisericii primare din Roma. în Teologie şi Viaţă. rugăciunea din grădina Ghetsimani. 218-230 învăţătura Bisericii Ortodoxe despre revelaţie.. Prelipceanu.675. p. an XXXVIII. cultivarea credinţei după Sf. dr. deosebiri între cele trei confesiuni cu privire la canonul Sf. Dr... 95-106 despre crearea omului. 154-163 învăţătura Mântuitorului. despre Sf. Ap. O. patimile Domnului. Trăirea autentică a credinţei în viziunea biblică. 7-8. Tradiţie în teologia ortodoxă mai nouă. 549-566 despre primatul papal. p. moartea Lui. p. Sf. an VI.. Petre. Scriptură.. Sfânta Scriptură apără demnitatea umană de degradare. Pavel şi dorinţa lui de a vedea Roma. Pr. mărturii despre păcat în Vechiul Testament. Petre. p. începutul Bisericii din Roma. Pavel despre păcat 677. 1970. ca izvoare ale revelaţiei divine în cele trei mari confesiuni creştine. Petru la Roma 678. Sf. Scriptură şi Sf. Moise. în MMS. an VII. 1970. Pr. 1996. Pavel. Ap. 7-8. p. păcatele împotriva firii potrivit Vechiului Testament. Vladimir. Scriptură şi Sf.. Petru şi conflictul cu Simon Magul. p. Pr. Pr. Diac. Sf. Grigorie. Sf. dr. an XLVI.

an XXX. Mir în N. p. an XI. în MM. harul divin şi botezul pruncilor: mărturii din Sf. 25-39 familia în grădina raiului. prinderea LUI Gheorghiu. în ediţia a IV-a. 2001. 1994. p. Mihai. despre ediţia a IV-a a traducerii şi noutatea ei 686. p. 9. Vizitiu. Testament. despre curăţia inimii Vasilache.. Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. în MM. an XIII. 1930. familia după căderea în păcat. mărturii din Noul Testament depsre botezul pruncilor. Pr. Părinţi. despre relaţiile dintre soţi şi despre copii 682. în MM. Ursache. în MMS. Pavel despre căsătorie şi despre familie. Noul Testament tradus de Mitropolitul Nicodim. 5-6. icoană a împărăţiei lui Dumnezeu. în MM. 1937. Neculai. credinţa femeii în Hristos 683. N. P. atitudinea Mântuitorului faţă de familie. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. an IV. 685. faţă de divorţ şi faţă de copii. 1954. p. Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli. Ap.- despre păcatul strămoşesc şi urmările lui. Th. despre Noul Testament tradus de Mitropolitul Nicodim. izvorul şi chipul vieţii veşnice pentru lume. practica botezului la începutul creştinismului. despre samarineni. Cei curaţi cu inima. 1930. Lector. în Teologie şi Viaţă. Preot. an VI. 687. Sf. p. Părinţi despre pedobatism 681.. despre Schimbarea la Faţă 114 . p. creator al lumii văzute şi nevăzute. + Daniel. Ieromoahul. Scripturi. 9. Sf. Noaptea din Ghetsimani. 1-7. an II. Donos. Scriptură şi Sf. 1926. p. Samarineanca. an VI. în Teologie şi Viaţă. 233-236 despre natura umană. 102-103 Mântuitorul în grădina Ghetsimani. 4. Iisus Hristos – Chipul Dumnezeului Celui nevăzut arătat în Duhul Sfânt. Vasile. Biserica lui Hristos. legătura dintre păcatul strămoşesc şi botezul pruncilor. 350-354 despre citirea Sf. 21-30 Hristos. 5-7. Ghiga. păreri care susţin că botezul nar trebui făcut în numele Sfintei Treimi şi că botezul nu ar fi fost instituit de către Mântuitorul – combaterea lor 684. instituirea botezului. 23-28 întâlnirea Mântuitorului cu samarineanca. Iisus Hristos. 3. 46-48 urmările căderii în păcat.

în Legea lui Moise. Ieronim despre Sf. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. 1951. Fer.688. Ioan. în O. Misiunea socială a Bisericii în lumina Sfintei Scripturi. sola fidae. la profeţi. la Sf. referatul biblic despre crearea omului. dr. 4. de la “primatul” Sf. Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional. Pr. Petru nu fusese la Roma în perioada arătată de către romano-catolici 690. Grigorie T. superioritatea legii sociale a Noului Testament 691. purgatoriu şi despre folosirea azimei la Euharistie 693. în O. 2001. Iustin Martirul şi Filosoful. N. Pr. 365-394 problema papalităţii din punct de vedere istoric. 81-94 rolul familiei în Vechiul Testament: la patriarhi. an XI. în O.. Petru şi comentariul acestui text. S. despre libertatea morală. în Teologie şi Viaţă.. 1-7. în O. an VI. Răducă. p. Prof. 115 . Prof. sola Scriptura.. Vasile. Pr. despre Filioque. p.. Mircea. Ap.. întemeierea Bisericii. an VII... Marcu. Grigorie T. despre Biserică 692. 1955. 1954. 116-132 argumentele papalităţii: relaţia Sf. Pavel 689. în O. familia în Noul Testament: la Mântuitorul Hristos şi la Sf.. despre prezenţa Sf. 2-3. I. Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice. Pr. Vlad. argumente din Noul Testament că Sf. Decalogul şi alte Legi ale Vechiului Testament. 1954 p. interpretarea ortodoxă a acestor texte. Familia şi împărăţia lui Dumnezeu după Sfânta Scriptură. Pr. 72-100 învăţătura ortodoxă despre Biserică. 1. 42-63 texte ce sunt aduse de protestanţi ca argumente pentru învăţătura lor. an I. an III. Diac. momentul întemeierii Bisericii: jertfa Domnului. problema socială în Vechiul Testament. Magistrand. Nicolaescu. lepădarea lui Petru şi reabilitarea şi reaşezarea în apostolie. Episcopatul roman al Sf. p. Petru la Roma. Apostol Petru în lumina Noului Testament. Petru cu Iisus Hristos şi episcopatul raman al Sf. Petru. conf. 1. despre Simon Magul în Faptele Apostolilor. Marcu. p. predestinaţia. Premizele biblice ale erorilor papalităţii. 45-60 - antropologia şi cosmogonia creştină – Facere 1-2. p.. an VI. 1949. Petru la primatul papal. probleme sociale în Noul Testament. Prof. 1.

despre preoţie 697. Prof. V.. Sîrbu. 1955. însuşirile Bisericii. 3. misiunea ei 694. p. 1960. Popescu. an VII. despre preoţia universală. în O. Gheorghe. alegerea şi hirotonirea celor 7 diaconi. Glăjar. 2. Studiu exegetico – critic asupra textului din I Petru II.. întregirea soborului apostolic. Revelaţie şi inspiraţie. Magistr. Grigorie. p. Marcu. an IX. Mărturii documentare de procedură sinodală în Cartea Faptele Apostolilor. în O. 1957. Magistrand. 429-437 despre primatul Sf. mărturii ale vieţii religioase din Biserica primară. texte folosite de protestanţi pentru a argumenta preoţia lor. şi dintre revelaţia divină şi inspiraţia biblică 696. p. Petru. 163-180 importanţa morţii şi Învierii Mântuitorului în creştinism. 83-93 despre Biserică şi Sf.Cincizecimea. Învierea Domnului. teorii false despre inspiraţia divină. p. în O. moartea şi Învierea Domnului la Sf. Prof. explicarea şi analiza textului de la I Petru 2. consecinţele şi însemnătatea ei. martirii. în O. Pr. an IX. criteriile inspiraţiei biblice. Prof. acţiunea inspiraţiei biblice asupra sufletului sfântului autor. 1957. raportul dintre revelaţia divină şi inspiraţie în general. despre conceptele de inspiraţie divină şi de inspiraţie.. 9. an IX. 1957. 216-238 conceptul de inspiraţie. moartea şi Învierea Domnului în viaţa Bisericii creştine. Pavel. Teodor M.. an IX.. Pietreanu. 3. aspectele Bisericii: aspectul văzut şi nevăzut. Diac. p. sinodul apostolic de la Ierusalim 699. taine în ortodoxie şi în protestantism. argumentarea existenţei inspiraţiei biblice. A existat o Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?. în O. Problema interconfesionalăa a inspiraţiei biblice. Sîrbu. Corneliu. 405-430 116 . Ioan. temei al predicii Apostolilor. Pr. 9. p. Moartea şi învierea Mântuitorului în credinţa vechilor creştini. 1. Ap. învăţătura romano-catolică şi protestantă despre inspiraţie 698.. 41-66 scurt istoric al problemei raportului dintre revelaţia divină şi inspiraţie. 2. ca următori ai lui Hristos în suferinţă 695. extzensiunea inspiraţiei. Magistrand. 1957. 1. convertirea şi credinţa lui Pavel. an XII. posibilitatea inspiraţiei biblice. Ap. în O.

463-488 existenţa inspiraţiei. mărturii ale Noului Testament despre inspiraţia Sf. în O. date istorice profane antice în Evanghelia a III-a: despre Irod cel Mare. scriptură şi Sf. p. Grigorie. 1961. 331-367 opera Sf. eclesiologia în epistolele Sf. inspiraţia Sf. Eclesiologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. prof. despre Porcius Festus 701. discuţii ale teologilor despre această epistolă. 4. Tradiţii . Ap. date istorice profane în Faptele Apostolilor: despre dregătorul etiopian. Ioan. 5. prima epistolă către Timotei. an XV. în O. despre Irod Antipa. 1965. Tradiţia şi tradiţiile în Bisericile Răsăritene şi Apusene 703. momentul ieşirii Sf. 16. Luca. Ap. Pr. Ioan Botezătorul la propovăduire. inspiraţia verbală 702. o epistolă către laodiceni. an XIII. înscrierea poruncită de August. Săbăduş. Pr. epistola către Filimon.- locul din Noul Testament în care se aminteşte de o epistolă a Sf. Ioan 117 . an XVII. identitatea epistolei Laodiceni cu cea către Efeseni 700. extensiunea inspiraţiei Sf. Scriptură. acţiunea ei asupra intelectului. 3. ar fi epistola către Efeseni. 6. Părinţi. Părinţi dspre Sf. Marcu.. p. diferite presupuneri despre această epistolă: 1. natura inspiraţiei. Vl. 3. Sf. despre Gallion proconsulul Ahaei. despre Irod Agrippa I. 363423 însemnătatea Bibliei în viaţa Bisericii Ortodoxe. o epistolă a laodicenilor către Sf. p.. Chiţescu.. voinţei. analiza fiecărei presupuneri. eclesiologia în Apocalipsa Sf. 1963. Scriptura şi Tradiţia în Vechiul şi Noul Testament. Scripturi. 2. Scripturi după Sf. epistolă apocrifă cunoscută sub acelaşi nume. în O. în O. Ioan. polemici pe seama Sf. N. 4. dar nu s-a păstrat. Prof. 1962. Pavel către Laodiceni: Coloseni 4. Magistrand. p. 3. Scripturi şi a Sf. Inspiraţia Sfintei Scripturi. Dr. 3-4. Scripturi. an XIV. Prelipcean. despre Pilat. scrisă odată cu cea către Coloseni şi Filipeni. Tradiţie şi tradiţii.. Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca. credinţa iudeilor despre existenţa inspiraţiei. Prof. Tradiţie. lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Pavel. 308-325 eclesiologia în Evanghelia după Ioan. mărturii despre existenţa unei epistole către Laodiceeni..

an XXII. absenţa termenului de îndumnezeire în Sf. Părinţi 710. 557-567 - revelaţia divină. 2. p. concepţia Bisericilor Vechi-Catolice despre Sf. patristice şi cultice ortodoxe. an XXI.. 1972. Tradiţie. Alexandru I. Pr. Rădulescu. în O. 1975. Prof. învierile din morţi şi Învierea Mântuitorului. în O. realitatea întrupării Domnului 707. Mircea.. 1. Scriptură şi termeni care îl înlocuiesc. Întruparea ca revelaţie. Corneliu. Îndumnezeirea credinciosului. Prof. 241-247 despre moarte în general. Sîrbu. Ap. p. moartea şi Învierea Domnului Hristos şi urmările ei. 1972. Mircea. 3.. predanie. canonul cărţilor Sfintei Scripturi. 1975. p. dezvăluirea înţelepciunii şi a atotputerniciei divine prin întrupare. în O. an XXVII. arătările Domnului după Înviere. 1967. în O. comuniunea bisericească Manolache. Temeiuri pentru libertate în Noul Testament. 14-25 Conciliul I Vatican şi urmările lui. Învierea şi Înălţarea Domnului – încununare a operei de răscumpărare. Părinţi pe marginea unor texte biblice. 4.704. Pavel. succesiunea apostolică. Pr. p. Chialda. Anca. 4. p. despre înfiere şi sfinţire în Noul Testament. Tudor. Pr. 1970. în O. Nicolae. p. raportul dintre Sf. relaţia Bisericilor Vechi Catolice cu Biserica Ortodoxă 708. comentarii ale Sf. Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile Vechi – Catolice. în O. Mărturii biblice. 706. Pr. p. 515-524 118 .. Ioan. întruparea ca revelaţie. termenul de tradiţie înm epistolele pauline. texte ce vorbesc direct de îndumnezeirea credinciosului în Noul Testament şi comentarea lor de către Sf. Scriptură. 1969. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în lumina sobornicităţii Bisericii. an XXVII.. conţinutul Tradiţiei după Sf. Scriptură şi Sf. fixarea în scris a Tradiţiei apostolice. termenul de tradiţie. Pr. an XXIV. 153-162 despre duhul apostolic. XXX. Doctorand. 2. 316-337 - îndumnezirea credincioşilor ca urmare a trupului lui Hristos. în O. Înălţarea Domnului 705. rolul Bisericii în păstrarea şi transmiterea Tradiţiei apostolice 709. an XIX. 2. Tradiţia în epistolele pauline. XXIV. 517538 despre Întruparea Cuvântului.

operă a Sfintei Treimi. Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti. p. în O. Asist. după Sfântul Apostol Pavel. iluminarea lăuntrică. 1977. raportul dintre Fiul lui Dumnezeu şi fii lui Dumnezeu prin har. Sf. Ilie. preoţia în Noul Testament: arhieria Mântuitorului. 232-254 despre preoţie. aspecte şi denumiri ale libertăţii în SF. Scriptură. an XXVII. Ioan. Scriptură. 1979. chipul lui Dumnezeu în om. mijloace ale înfăptuirii renaşterii şi înfierii creştine. preoţia sacramentală. concepţia protestantă de preoţie. Ilie.- despre ideea de libertate. natura şi elementele tainei lui Hristos. în O. 1979. Moldovan. raportul dintre libertatea umană şi pronia divină.. Doctorand. taina lui Hristos în cadrul planului divin de mântuire. an XXXI. an XXXI. 2. Moldovan. în O. an XXXI.. an XXIX. implicaţiile ecumenice ale învăţăturii cu privire la taina lui Hristos 713. preoţia împărătească 715. Aaron. p. Ioan. 1979. raportul dintre libertate. 1. vocaţia sacerdotală şi răspunderea 119 . Slevoacă.. Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel. Ştefan.. prima formă de preoţie: colegiul apostolilor. poruncă şi iubire. Pr. preoţia în Vechiul Testament: Melchisedec. continuatoare a celor trei slujiri ale Mântuitorului. Mircea. temei al demnităţii şi libertăţii fiinţei umane. dr. Pr. 3. ca popor al lui Dumnezeu. creştinii. în O. 2. Pr. Buga. superioritatea preoţiei şi jertfei Mântuitorului faţă de cele ale Vechiului Testament 714. termeni folosiţi pentru a arăta slujirea sacerdotală în Sf. roadele înfierii 712. preoţia de hirotonire. ierarhia bisericească. 268-293 despre cler şi mireni. în O. Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice. Taine. 47-71 - despre ecumenism. libertatea individuală condiţie a dezvoltării personalităţii şi a bunelor relaţii dintre oameni. instituirea preoţiei Noului Testament. preoţia împărătească. Conf. 2. 1975. Pr. p. Preoţia de hirotonie şi preoţia credincioşilor. preoţia apostolică. Preoţia harică şi preoţia obştească. înfierea creştinilor. 525-535 noţiunile de fiu şi de înfiere. p. naşterea spirituală condiţie a înfierii noastre. libertatea socială şi rolul Bisericii în promovarea ei 711. 255-267 izvorul preoţiei creştine. p. leviţii.

Basarab. 6881 - căderea în păcat şi urmările ei. p. 275-298 concepţia Sf. obiecţiuni împotriva combaterea lor cinstirii Maicii Domnului şi a îngerilor şi 717. Arhim. an XXXII.. 221-241 Sf. atitudinea credincişilor faţăde Sf. sfinţii sunt cei ce au lupta cu păcatl şi sunt rugători pentru noi. p. opera comună şi concomitentă a Revelaţiei şi a Bisericii. unitatea celor două Testamente dată de caracterul lor hristocentric. Scripturi 720. De ce îi venerăm pe sfinţi?. Ioan. Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile sinoadelor ecumenice. obiecţiunii sectare la adresa Sf. în O. interpretarea Sf.. Scripturi în discuţiile purtate la sinoadele ecumenice. 2. Scriptură.. Scriptură. Pr. Moldovan. 2. procedura de formulare a unei învăţături dogmatice în sinoadele ecumenice şi receptarea acestei învăţături de către întreaga Biserică. 1980. Scriptură cuprinde cuvântul revelat al lui Dumnezeu. p. Prof. Scripturi: inspiraţia mecanică. caracterul divino-uman al Scripturii. caracterul hristocentric al Sf. răspunsul ortodox la obiecţiunile sectare. cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. cuvântul lui Dumnezeu adresat Bisericii. Mircea. autoritatea divină a Vechiului Testament recunoscută de către Mântuitorul şi de către autorii Noului Testament. răspunderea preotului pentru împărtăşirea credincioşilor cu sfintele taine şi pentru îndrumarea lor sufletească 716. 2.. obiecţiuni împotriva cultului sfinţilor şi combaterea lor. 1980.preotului pentru sluirea sa. Veniamin. p.. Ioan Gură de Aur despre Sf. relaţia dintre Biserică şi Scriptură şi dintre Sf. conf. despre inspiraţie. Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. an XXXII. p. Scriptură şi Sf. autoritatea sinoadelor ecumenice în raport cu autoritatea Sf. Scripturi. Micle. Pr. 1980. Ilie. despre citirea Sf. Tradiţie 718. 263-274 autoritatea Sf. dr. an XXXII. an XXXII. Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă. Sf. în O. an XXXII. Scripturi. Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur. Scriptură. în O. 1980. Dr. Scripturi 719. Scriptură. Viorel. Scriptură. în O. despre revelaţie. Mircea. în O. Ioniţă. 242-262 Sf. Sf. Pr. Diac. 1. 2. Asist. foloasele 120 . 1980.

Corniţescu. 2.. 3. Ioan. punct central al temeliei Bisericii. cântarea Maicii Domnului. 1980.. an XXXII. locuri paralele. pruncul dumnezeiesc purtat în braţe de Maica Sa 723. practici întrebuinţate de Sf. prof. p. Zamfir. Mircea. p. Scripturi 722. Ierom. C. Scripturi: dificultăţile interpretării. p. 196-214 prefigurări ale crucii în Vechiul Testament. Scripturi privitoare la taina Maicii Domnului: întruparea Fiului lui Dumnezeu. p. Idoli sau icoane sfinte?. Vasile cel Mare. taina Crucii în textul chenotic. Biserica tâlcuitoare a Scripturii. despre interpretarea Sf. Pr. Moldovan Pr. 2. Scripturi. Ioan Gură de Aur pentru interpretarea Sf.. Ioan. Ilie. Scripturi. 1982. în O. dimensiunea Crucii în Noul Testament. Sfântul Vasile cel Mare. 3. Drd. 308-320 opera exegetică a Sf. p.. an XXXIV. salutarea Elisabetei. răstignirea Domnului pe Cruce. Temeiuri biblice şi patrsitice pentru cinstirea Sfintei cruci.duhovniceşti ale citirii Scripturii. Scripturi. necesitatea pregătirii textului. an XXXII. consecinţele jertfei pe Cruce pentru întreaga lume.. an XXXIV. Scriptură.. concepţia Bisericii Ortodoxe 725. în O. Scripturi după Sf. Crucea Domnului. Stăniloae. Mircea. prof. icoane. Mircea Modest. 2. 443-453 momentul Bunei Vestiri: două veşti bune – a naşterii Fiului lui Dumnezeu şi a învierii Lui. Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioară Maria şi implicaţiile ei religioase. obiecţiuni împotriva Maicii Domnului şi răspunsul ortodox 724. cinstirea crucii la Sf. an XXXIV. Vasile cel Mare. folosul Sf. 1980. în O. 1982. Vasile: textul Sf. p. conf. Crucea morală a suferinţelor. interpret al Sfintei Scripturi. implicaţiile religios-morale ale învăţăturii Sf. Apostoli 726. 469-491 taina Fecioarei Maria în Sf. în O. Pr. preacinstirea ei. D. textul şi contextul în care apare pericopa. dr. Pr. 255-265 121 . Cruci şi despre cinstirea Sf. Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca. interpretarea Sf.. căile de trasmitere a revelaţiei după Sf. 1980. despre cinstirea Sf. Pr. în O.. 1982. rolul harului şi al raţiunii în interpretarea Sf. Taina şi slava Lui. 1. 41-54 omul chip sau icoană a lui Dumnezeu. sensurile Sf. an XXXII. Scripturi şi metode aplicate de el 721. în O.

modul încare fiecare Apostol îl priveşte pe Hristos. Botezul. despre preexistenţa Fiului potrivit Evangheliei a IV-a. Ilie. cinstirea crucii în primele veacuri. sensul crucii în creştinism: altarul mântuirii. an XXXV. în O. Hristos învăţătorul uni (mărturii din Noul Testament). biserica locaş de închinare. Mircea. Biserica pământească şi Biserica cerească. împărăţia lui Dumnezeu. Modovan. Galeriu. p. în O. în O. Pr. Cincizecimea şi rolul ei în istoria Bisericii. 34-60 despre viaţa în Hristos. obiecţiuni împotriva crucii şi combaterea lor 727. Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul nostru suprem. prof. ispitirea. prezenţa termenului de εκκλησια în Noul Testament. o cronologie a vieţii Mântuitorului: ducerea la templu. 10-33 proorociile Vechiului Testament despre Hristos. cele trei demnităţi ale Mântuitorului. despre harisme şi harismatici. 3. 1. analiza textelor de la I Corinteni 12. pogorârea Duhului Sfânt peste Fecioara Maria la Buna Vestire.- crucea înainte de apariţia creştinismului. Ioan. expresii neotestamentare pentru har. Pr. Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. mărturii despre dumnezeirea lui Hristos. lucrarea harului şi proprietăţile lui. harismele în Noul Testament. locuri de închinare în Vechiul Testament. conţinutul predicii Apostolilor şi mândria lor. mărturii despre îndumnezeirea omului 730.. Ioan. 3.. sfinţenia locaşului de cult. Pr. distincţia dintre har şi harisme. trupul tainic al lui Hristos. Biserica universală şi Biserica locală. an XXXIV. act sfinţitor ce prefigurează apariţia Bisericii... 28 şi Efeseni 4. 1982. Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică. an XXXV. simbolul lui Hristos. Const. mijloace de cultivare a evlaviei ortodoxe faţă de locaşul de închinare 729. 1983. p. Biserica. act ce face ca Biserica să fie cerul pe pământ. 1. 358-395 - termenii prin care este arătată Biserica în Noul Testament. Pr. tema fundamentală a propovăduirii 122 . Iisus Hristos – Dumnezeu şi îndumnezeitor. Har şi harisme – iconomi ai Tainelor şi harismatici. 423-450 despre locaşul de cult. începutul activităţii. despre Biserică. 11 728. p. în O. an XXXIV.. Învierea Domnului. 1982. 1983. Mircea. despre “plinirea vremii”. p. conf.

Pr. Arhiereu: locuri încae Hristos este prezentat ca arhiereu. Fiul lui Dumnezeu. an XXXV. 1. Buga. p. an XXXV. 94-103 ce se înţelege prin Legea veche. copilăria şi tinereţea Sf. Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului. viaţa cel mai de seamă dar făcut omului de către Dumnezeu. 1983. readucerea omului la viaţă prin venirea Mântuitorului. Vasile. Domnul. Eugen. Iisus Hristos. Drd. 1.. în O. Asist. în O. 1. după rânduiala lui Melchisedec. Legea veche şi “tradiţiile părinţilor”. drd.. Mihoc. Fiul Omului.. 1983. 73-82 copilăria şi tinereţea Mântuitorului după Sfintele Evanghelii. Modest. speranţa mesianică în secolele II – I î. Ioan. în O. Pr. Sfântul Ioan Botezătorul. iubirea ca model treimic. p. (scrierile anaghinoscomena. despre viaţa în Hristos.Hr. virtutea credinţei în Evanghelie 731.. epoca persană: context istoric. an XXXV. Zamfir. epoca elenistică şi începutul stăpânirii romane în Palestina: context istoric. Pr.. 145-154 contextul în care Mântuitorul rosteşte cuvintele “Eu am venit ca lumea viaţă să aibă” (Ioan 10. 1983.Domnului. lumea ca rod al dragostei divine. an XXXV. Ierom. moartea. 61-72 - profeţii mesianice importante. Vizitiu. după rabinii farisei) 732. comparaţie 123 . în O. Mihai Gh. în O. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu Cel Întrupat.. p. datoria creştinilor de a apăra viaţa 735. p. 176-199 numiri şi titluri ale lui Hristos în epistola către Evrei: Hristos.. despre naşterea din duh. Pentiuc. Iisus Hristos viaţa lumii. p.10). 1. 1983. întruparea săvârşită din iubire faţă de lume. Mântuitorul dezaprobă atitudinea fariseilor în interpretarea legii şi formalismul lor religios 734. an XXXV. concepţia mesianică în scrierile eseniene. 1983. Atitudinea Mântuitorului Iisus Hristos faţă de Vechiul Testament. mesianismul şi eshatologia la ultimii profeţi biblici. atitudinea Mântuitorului faţă de tradiţiile bătrânilor. Ioan Botezătorul 733. Drd. plinirea profeţiilor şi a Legii în Hristos. arhiereu după Epistola către Evrei. atitudinea Mântuitorului faţă de Legea veche şi faţă de aşezămintele cultice ale Vechiului Testament. Iisus Hristos. o consecinţă a păcatului. 2.

2. Mihai.între Arhiereul Hristos şi arhiereul mozaic. 1983. p. despre pâine. Vizitiu. drd. Diac. 1983. David.. mesajul lui Hristos în vremea noastră 740. p. despre paternitatea divină. 2. Stan. 1983. Pr. Sensul Rugăciunii Domneşti. Conf. + Damaschin Severineanul. Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni. preocupare a lumii contemporane. Hristos. an XXXV. în O. Prof. întruparea Fiului lui Dumnezeu ca izvor de viaţă. Hristos – “cheia” Scripturii. Alexandru. a furtului trupului Domnului. I. Mântuitorul Hristos. analiza fiecărei cereri în parte: sfinţirea numelui lui Dumnezeu. 286-297 pacea. aducătorul păcii între oameni. Pr. textul ei. împărăţia lui Dumnezeu după Vechiul şi Noul Testament. 3. despre fraternitatea creştinilor. an XXXV. p.. în O. realizarea voii lui Dumnezeu. an XXXV. 200-211 faptul învierii prezentat în Evanghelii. superioritatea arhieriei lui Hristos 736. P. Învierea şi Înălţarea Domnului ca izvor de viaţă. 1983. Iisus Hristos. Const. arătările Domnului după Înviere. însemnătatea Învierii pentru viaţa creştină 737. luminător şi împlinitor al celor două Testamente. păreri negative ale teologilor raţionalişti referitoare la învierea Domnului: ipoteza înşelăciunii. Asist.. p. Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină. despre filiaţia divină. inspiraţia directă şi cunună a profeţilor. interpretările rugăciunii domneşti şi sensul ei. despre iertarea păcatelor 124 . a mistificării cuvintelor Domnului. Euharistia dătătoare de viaţă 739.. Hristos. Dr. 1983. despre pace în Vechiul Testament. în O. 212-217 Iisus Hristos. p. 335-370 importanţa rugăciunii domneşti. în O. Pr. a vizionarismului. Dumnezeu adevărat şi om desăvârşit. an XXXV... a morţii aparente. 2. an XXXV. Corniţescu. prof. 244-266 Iisus Hristos. în O. 2. jertfa Mântuotorului pe cruce. Hristos este cheia scripturii şi uşa împărăţiei cerurilor 738. Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul – izvor de viaţă.

3. în O. în O. judecata particulară. Sf. analiza capitolului 20: legarea satanei. analiza fiecărui verset 742.. continuare mântuirii în Hristos prin Biserică 125 . sensurile dreptăţii după epistolele pauline. an XXXVI. 499-506 glossolalia în Noul Testament. despre rostirea rugăciunii cu credinţă. I. an XXXV. 370-378 un comentariu al capitolului 17 dion Evanghelia după Sf. p.. Irineu. 399-414 chipul moral al Maicii Domnului. 589despre pace şi oglindirea ei în Vechiul Testament şi în epistolele pauline. mântuirea obiectivă şi subiectivă. 3. Episcop. an XXXVII. condiţiile mântuirii obiective. 1983. învăţătura ortodoxă despre mântuire. Ioan Gură de Aur despre pricina încetării glossolaliei în vremea sa 747. diferite aspecte ale păcii: pacea omului cu Dumnezeu. Pr. Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică. 2. Ierom. 1984. an XXXV. 1. 1983. Dr. Pop. 1-5. Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt. despre Gog şi Magog. p. Vasile. 3. Drd. p. Cîrstoiu. an XXXV. activitatea paşnică a Bisericii. înfrângerea definitivă a satanei şi a aliaţilor săi 745. în O. în O. p. Ioan. Coman. dr. Pr. Liţiu. 4.. Pr.. Ioan. 1983. Gheorghe. Maica Domnului în viaţa Bisericii şi în evlavia credincioşilor 746. Pacea şi dreptatea în epistolele pauline. Împărăţia lui Hristos de mii de ani. an XXXVI. Studiu exegetic asupra textului din Apocalipsă XX. 29-59 termenii de “biserică” şi “împărăţie”. an XXXVI. 345-366 problema mântuirii. Mircea. Ioan. 4. p. despre prima înviere. Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi..741. raportul dintre pace şi dreptate 744. Prot. 1984. 427-431 disponibilitatea sau deschiderea eu-lui faţă de Dumnezeu. în O. Constantinescu. Mântuitorul lumii. p.. în O. Prof. 1985. despre miile de ani. Ion. Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos.. p. Maica Domnului în viaţa Bisericii şi în evlavia credincioşilor ortodocşi. Dură. despre rugăciunea smerită şi despre însoţirea ei de post 743. pacea cu semenii. 1984. în O. Drd. Iisus Hristos.

Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi. Drd. în O. premiza învierii noastre.. în O. Preot Prof. greşeli ale traducerii (exemple legate de Maica Domnului. p.748. 1. despre suflet şi nemurirea sufletului. Scriptură. despre TOB: structura lucrării. 116-125 moartea în concepţia Noului Testament. părerea Bisericii Ortodoxe despre el. păcat. Mircea. 3. în Sf. despre felul păcatelor. Vasile. 100-136 despre Sf. an XXXVII. Pavel despre Învierea Domnului. Scriptură. sau de mii de ani?. 1986. Pr. 1986. an XXXVIII.. har.. în O. 496-507 terminologia liturgică neotestamentară. în O. 1988. în O. 31-46 126 . Farahat. temeiuri biblice şi patristice pentru rugăciunile pentru cei adormiţi. Ioan. Biserică. 1985. drd. Pr. suflet. sub aspectul succesiunii apostolice. 465-495 despre moarte în Sf. p. 3. Drăguşin. în structura sacramentală a Bisericii. comuniunea creştinior cu cei adormiţi. Pr. Ioan. Stelian. în O. p. judecată. Sf. Împărăţia lui Hristos de o mie de ani. 4.. 3. Mircea. p. cultul morţilor în Sf. arătările Domnului după Înviere. despre hiliasm Tofană. modul alcătuirii. p. 1972) o traducere ecumenică. p. 752. Tradiţie şi în cult 749. Taine) 754. Valeriu. Învierea Mântuitorului Hristos – chezăşia învierii noastre. Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. ierurgii pentru bolile trupului: exorcisme.. 47-61 o analiză a textului de la Apocalipsă 20. despre binecuvântări şi sfinţiri în Noul Testament. despre apariţia scrierilor neotestamentare. Mihoc. Pr. obiecţii pentru rugăciunile pentru cei adormiţi 753. Ierurgiile în Biserica epocii apostolice. 2-7. 1985. an XXXVIII. Mircea. an XXXIX. credinţă. an XXXVII. privegherea pascală 750. 3.. Ap. Taina Preoţiei. despre judecata particulară şi universală. iad. Kamal. Pr. natura trupurilor oamenilor după înviere 751. 4. p. păcatul este cauza morţii. mântuire.. în O. 1986. 1987. Învierea lui Hristos. Este “Noul Testament” ediţia TOB (Traduction oecumenique de la Bible. Ioan. Sf. an XL. an XXXVIII. Evanghelii despre Învierea Domnului. 121-139 mărturia Sf. Paris. Scriptură.

Mircea. 4. Oancea. p. Biserica. Fer. numirile şi lucrarea Domnului. 1988. 9 (Studiu exegetic – dogmatic). Tertulian. Petraru. în O. Ap. temei al mântuirii omului n Hristos. îndreptarea prin credinţă. euharistia ca desăvârşire. I. îndreptarea prin mirungere. an XL. Caraza. drd. Diodor din Tars. dreapta credinţă. Augustin. Asist. 1988. Mircea. în O. reforma: Luther. Diac. Pr. Fer. biruinţa Bisericii. 13-53 firile. p. 49-66 despre credinţă şi fapte bune.- arhieria Mântuitorului – izvorul şi temelia tainei preoţiei. 3. Origen. I Petru II.începutul îndreptării prin botez. Ioan. îndumnezeirea în Hristos după Sf. Credinţa şi faptele bune în lucrarea mântuirii. Ioan. dr. Apostoli. judecăţile Domnului. Pavel 757.... posibilitatea îndreptării noastre. succesiunea apostolică. 1989.. Îndreptările şi îndumezeirea omului în Hristos. 1.. Pr. activitatea şi instituţiile satanei. 1989. ca răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu. 4. interpretarea la Mântuitorul şi la Sf. numirile. Biserica – împărăţie a Mielului Hristos şi lupta Lui spirituală în Apocalipsă. p. 125-136 despre firea umană a Mântuitorului. în O. Ieronim. Apostol Pavel. an XLI. despre preoţia harică 758. Aspecte din istoria interpretării Sfintei Scripturi. despre apostolicitatea Bisericii 755. în O. Basarab. 4. Biserica şi Hristos în istorie. 1988. drd. Gheorghe. an XL. Pr. Pr. interpretarea patristică a textului de mai sus. în O. exegeza patristică: Clemet Alexandrinul. ca şi comunitate sobornicească sacramentală cu iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. an XL. umanismul teologiei protestante 127 . armele balaurului şi armele creştinului 759. an XLI. p. mutarea cţiuniiMielului în cer. după Sf. 83-105 tradiţia interpretării Vechiului Testament. 136-140 sensul noţiunii de preoţie universală. sfaturi către episcopii celor 7 Biseric. creştinul şi desăvârşirea în Hristos prin credinţă şi fapte bune 756.. p. prof. cei 2 “martori” ucişi de fiară şi înviaţiînvierea “martorilor”. Calvin. fundament al structurii sacramentale a Bisericii: temeiuri biblice şi patristice.

dr. 1989. 1. 113-120 spiritualitatea şi tâlcuirea Sf. an XLII. Diaconii. Pavel. Biserica veche. Opera caritativă a Biserici în primele veacuri creştine. Iacov. Galileea şi Samaria prin lucrarea Sf. Episcop. necesitatea rânduirii diaconilor. Sabin. Implicaţii morale ale cunoaşterii şi înţelegerii Sfintelor Scripturi. primii diaconi. alegerea şi hirotonirea celor 7 diaconi. preoţia ierarhică. manifestarea grijii sociale în Biserica veche. 4. p. Andreicuţ. Ap. Pr. 2. 3. Preoţii (Presbiterii).. 1991. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. Verzan. alte Biserici din epoca apostolică. în O.. p. p. Sf. an XLIII. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate înlumea păgână. Sf. primul episcop al Ierusalimului: prezenţa lui la sinodul apostolic. Iudeea. Iacov. termenul de presbiteros. dr. întemeierea Bisericii din Ierusalim. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. an XLIII. an XLI. despre preoţie în epistolele pastorale. Pr. 1990. an XLIII. epistola Sf. Iacov şi preoţii din Ierusalim. an XLIII. Apostoli şi altor misionaricreştini... drd. în O. primirea Sf. 5-116 despre termenul presbiteros. poziţia lui în Biserica apostolică potrivit Epistolei către Galateni 762. Pr. în O. 105-184 128 . Sf. îngrijirea văduvelor.. 1991. Pr. Pavel. a orfanilor. Verzan. în O. viaţa primilor creştini din Ierusalim. 1991. Pavel despre slujirea preotului 764. Părinţii Bisericii interpreţi ai Scripturii. 2. preoţia apostolică şi sacramentală în Biserica din Colose şi din Roma 763. Verzan. 1. grija săracilor şi a Bisericilor în pericol 765. pregătirea msionarilor şi a slujitorilor Bisericii de către Sf. epistola I Petru şi către Evrei. Verzan. 15-93 despre Cincizecime. a celor bolnavi. despre Biserica Efesului. Ioan. 7-124 călătoriile misionare ale Sf. iubirea faţă de sttrăini.Vasile Târgovişteanul. p. primii preoţi. îndatoririle lor. Sabin. p. Pavel. dr. Sabin. a sclavilor. 1991. comuniune a dragostei şi a milei.760. în O. a celor săraci. pregătirea alegerea candidaţilor la hirotonie. p. Pr. 143-153 manifestări filantropice în epoca precreştină. în O. Scriptură ca mijloc de desăvârşire morală 761. Preoţia ierarhică sacramentală în Biserica Ierusalimului. Scripturi. îndrumările Sf. milostenia în Biserică. dr.

1. în O. 1994. în O. Prof. 28-115 titlul cărţii. Pr. Caraza. Verzan. programul primilor creştini 767. despre judecata individuală anticipată. Pr. principiul protestant sola scriptura în lumina trăirii ortodoxe a Sf. Scripturi în Biserica Ortodoxă Română 768. Scripturi. Diac. 1997. explicarea termenului”canon”. Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice. condiţiile primirii creştinilor la hirotonie în treapta diaconiei. an XLVI. Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2). întemeierea Bisericii istorice. prologul ei. locul Sf. trăirea Sf. an XLVI. drd. în O. ultimile cuvinte ale Mântuitorului şi Înălţarea Sa. an XLVIII. Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi. 3-4. despre cei prezenţi la Cincizecime. 1996. p. Ion. Scripturi în viaţa Bisericii din punct de vedere ortodox. Scripturi 129 . Bria.. modul de transmitere al tradiţiilor evanghelice orale: predica apostolică. 90-107 locul Sf.- despre cei 7 diaconi.. în O. Asist. predica Sf. p. despre rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi. despre rai şi iad.. caracterul ierarhic al preoţiei creştine. Vasile. 1-2. despre Tradiţie în Noul Testament. despre a II-a venire a Fiului Omului. aspecte greşite faţă de învăţătura ortodoxă: hiliasm. Scripturi în Biserica Apstolilor. Ioan. an XLVII. dr. Mihoc. învierea trupurilor şi judecata universală. în O. îndatoririle diaconilor 766. 3-18 - tradiţia orală în Biserica primară. învăţătura creştină despre viaţă şi moarte. despre Evangheliile sinoptice 770. Scripturi. epistolele pastorale despre diaconi.. 61-101 sensul noţiunii “eshatologie”. p. Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. învăţătura creştină despre Înviere. Sabin. apocatastaza. prof. 1994. canonul Vechiului şi Noului Testament. Pr. 1-2. 2-3. 1995. Pr. Note exegetice. dr. an XLIX. Liviu. revenirea apostolilor la Ierusalim. alegerea lui Matia. Petru. Eshatologia sau lumea viitoare. sensurile tradiţiei şi transmiţătorii ei. văzute din punct de vedere ortodox. Vâlcea. 23-33 canonul Sf. terminologia. principiul sola scriptura în teologia protestantă. purgatoriul 769. pogorârea Duhului Sfânt.. analizarea acestui principiu din punct de vedere ortodox. p. viaţa veşnică. inspiraţia Sf. p.

Constantin. Gheorghe. Diac. Drăguşin. în O. 1997. specificul eshatologiei epistolelor soborniceşti 775. 97-123 130 . preoţia Sf. 2. 5-20 Preoţia Vechiului Testament. botezul lui Ioan.. p. mortea Mântuitorului Hristos ca jertfă supremă. p. temă centrală a epistolelor soboniceşti. Valeriu. după Evanghelia Sfântului Ioan. Mântuitorul Hristos. Protos. în O. 1988. Diac. Ap. Drd. 36-65 practica botezului în timpul Mântuitorului.. p. 1988. Moartea şi Învierea lui Hristos. Lect. an XLII. an XLII. an XL. Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor. p. temeiuri ale dreptei credinţe. botezul în Faptele Apostolilor. propovăduirea botezului în ziua Cincizecimii. Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformatorilor. în O. Sava. în O. 114-123 Despre epistolele soborniceşti. Eshatologia în Epistolele soborniceşti. preoţia împărătească 776. despre spălările rituale ale comunităţii de la Qumran.. an XLIX. an XL. Asist. Mircea. slujirea preoţească a lui Hristos. Pr.. 2. momentul sfârşitului lumii. Mântuitorul Iisus Hristos. Cârstoiu. Apostoli. Preoţia lui Hristos şi Preoţia sacramentală şi împărătească. Justinian. de la botezul lui Ioan la botezul creştin. înţelepciunea lui Dumnezeu. botezul şi punerea mâinilor în Samaria şi în Efes 772. 4. în O. 1990. p. 103-114 Întruparea Mântuitorului.. botezul lui Corneliu. înţelepciunea divină în Noul Testament. Sf. Ioan. Învierea lui Hristos ca plenitudine a vieţii 774. jertfa lui Hristos. 1998. Ioan. drd. începutul operei de răscumpărare. 3-4. 1-2. 106119 despre înţelepciune în general. Preda.. starea lumii în eshaton. în O. Drd. înţelepciunea divină după Evanghelia a IV-a 773. eshatologia . despre înţelepciune în Vechiul Testament. semnele prevestitoarea sfârşitului lumii. p. mijloc de restabilire a comuniunii între Dumnezeu şi om. Pr. Pavel despre preoţie şi despre preoţii eretici.771. Caraza. 1990. an XLIX. 2.

naşterea Mântuitorului. cuvintele Mântuitorului despre mesianitatea Sa. în O. 1973.. rolul euharistiei la unitatea Bisericii. botezul ca părtăşie la moartea lui Hristos după Sf. Hristos desăvârşeşte Legea şi Profeţii. p. Doctorand. 218-252 - Valoarea Noului Testament pentru cunoaşterea vieţii Mântuitorului. roadele botezului. Pr. mărturii ale Sf. Pavel despre Iisus Hristos. Nadim. urmările păcatului strămoşesc. Iisus Hristos – Dumnezeu adevărat şi om adevărat. răstignirea şi moartea. după Matei V. Tarazi. în O. Ap. în. Bria. an XXV. Părinţi despre viaţa cea nouă în Hristos. folosirea pildei în predica Mântuitorului.- Despre taina botezului. în ”. “Pacea celor de daparte şi pace celor de aproape”. rugăciunea Mântuitorului pentru unitatea Bisericii. Învierea Lui. trupul lui Hristos. despre pacea în Hristos. Ştefan C. Biserica. an XXVI. despre “omul cel vechi”. Tarazi. p. în O. Drd. Iisus Hristos şi Legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism. Sf. 1. Patimile Domnului: prinderea şi judecarea Lui. Pr. conflictul Domnului cu fariseii şi saducheii. Doctorand. alegerea Apostolilor. momentul şi locul desfăşurării predicii de pe munte. împăcarea omului cu Dumnezeu 778. 4. p. Biserica una şi Bisericile cele multe. 114-121 Textul din epistola către Efeseni 2. 1974. despre unitatea de credinţă a Bisericii. Nadim. despre expresia “aţi auzit că s-a zis” şi despre cuvintele “Eu vă zic vouă” – comentarea acestor cuvinte. Tarazi. Scriptură şi Sf. 1... p. Matei. 1973. Părinţi. 621-628 Despre Evanghelia după Sf. Scripturi şi ale Sf. autoritatea Mântuitorului 781. despre cele 4 Evanghelii. 1. Sf. 11-22. p. atitudinea Mântuitorului faţă de cei suferinzi. dumnezeirea Mântuitorului Hristos 779. 1. Alexe.. 1973. despre cufundarea în apă. Conf. rolul ierarhiei pentru unitatea Bisericii 780. Ap. an XXV. O. 320-325 Despre unitatea Bisericii. O. 179-184 131 . Pavel despre unitatea Bisericii. Nadim. predica de pe munte. ”. Botezul Domnului. Ion. 1973. an XXV. an XXV. Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină. Conf. botezul în teologia reformatorilor 777.

efectele mirungerii. Taina mărturisirii. an XXXI. necesitatea mărturisirii luji Hristos. Pr. în O. Ioan. semnificaţia ei. Pr. Protos. prof. Sf. Pr. Ioan. despre pocăinţă. efectele botezului 787. în O. p. despre denumirea de presbiter 132 . 3. Constantin. 346-351 Unirea oamenilor prin Iisus Hristos şi jertfa Sa. rolul ei. 1974. diaconia harică şi diaconia harismatică. p. despre iertare şi sfinţenie 783. Mircea. îndemnul Mântuitorului de a boteza. 3. trimiterea Apostolilor la propovăduire. Manolache. aspectul cosmoligic al diaconiei. în O. Moldovan. an XXVI. răstiginirea Mântuitorului în viaţa creştină. an XXXI.. 3. p. mântuirea prin Hristos. rolul ei pentru viaţa creştinului 788. temeiurile diaconiei. instituirea tainei. 1974. despre iubirea creştină 785.. botezul copiilor. aspectul eclesiologic al diaconiei. Noţiunea de “diakonia” la Sfântul Apstol Pavel. p. Pr. în O. unitatea în Hristos. Pr. p. elementele tainei. materia botezului. despre mirungere la Sf. în O. an XXVI. 2. p. Dometie. Marin. Pr. Abrudan. Galeriu. Stamate. 1979. an XXVI. rugăciunea din Ghetsimani. Taina Mirungerii. aspectele practice ale diaconiei 786.. relaţia dintre trup şi suflet la Mântuitorul 784. 3. temeiuri ale slujirii în dogma răscumpărării. slujirea Mântuitorului Hristos. despre răscumpărare. 1974. 250-261 Natura şi sensul iertării.. 262-272 Relaţia dintre dogmele creştine şi slujire. în O. Unitate în Hristos şi pace pe pământ. an XXVI. aspectul hristologic al diaconiei. crucea. 461-476 Rolul botezului în viaţa creştină. Dumitru. întemeirea preoţiei creştine. Taina Botezului. necesitatea lui. întreita slujire a Mântuitorului. Doctorand. temeiuri ale slujirii. 1974. potrivit teologiei pauline. an XXXI. semnul Bisericii 782. Noţiunea de iertare în soteriologia ortodoxă şi actualitatea ei ecumenică. în O. 485498 Semnificaţia tainei. Mircea.. 1979. 1979. 2.- Însemnătatea răstignirii Domnului. 476-485 Termenul diakonia şi înţelesul lui. 2. Temeiuri ale slujirii în dogma Sfintei Treimi şi a Răscumpărării. Apstoli. p. Ilie. conţinutul propovăduirii şi simbolul mântuirii. Cruce. 477-484 Săvârşitorii tainei.

învăţături greşite cu privire la Duminică şi combaterea lor 794. 129-135 Despre sfinţirea zilei a şaptea. Sf. Semnificaţia sărbătorii Duminicii. în O. 176-198 133 .. p. Pr. Pr. 1981. 1979.mărturii din Noul Testament. în O. 511-531 Despre nuntă. Sfinţirea timpului. relaţia dintre euharistie şi hirotonie. Grosu. Pr. an XXXIII. actualizarea puterii vindecătoarea a Mântuitorului Hristos.. Hristos cinsteşte sâmbăta. efectele tainei şi săvârşitorii ei 792... p. preoţia generală şi preoţia sacramentală 791. Pr. 136-155 Temeiuri ale serbării Duminicii: ziua Învierii. conf. D. Radu. p. prof. domn al sâmbetei. Cincizecimea (paralelă între creaţie şi Cincizecime). în O. în O. Pr. conf. prefigurarea nunţii ca taină în Paradis. Stăniloae. Moldovan. euharistia ca jertfă şi ca taină. căsătoria în Noul Testament: atitudinea Mântuitorului faţă de căsătoria de levirat şi faţă de divorţ 790. 2. ziua de odihnă în Vechiul Testament.. 1979. sfinţirea timpului.. sensul sfinţeniei păstrate în căsătorie după căderea în păcat în Vechiul Testament. noţiunea de chip al lui Dumnezeu. Prof. Pr. maslu. ziua Învierii şi a vieţii fără de sfârşit. teologia protestantă despre euharistie. p. an XXXIII. 3. p. în O. an XXXI. 2. Taina nunţii. specificul şi lucrarea preoţiei sacramentale. ziua de odihnă – ziua învierii. rolul episcopului şi al preotului. Prof. p. O. Ilie. venirea a II-a a Mântuitorului 793. Duminica – ziua Domnului “Împărăteasă şi Doamnă”. 1979. 1981.. despre odihna lui Dumnezeu. sfinţirea zilei întăi şi a zilei a opta în Noul Testament. an XXXIII. Taina Sfântului maslu.. minuni şi vindecări săvârşite în numele Domnului. 3.789. Ioan. 156-175 Timpul operă a lui Dumnezeu. an XXXI. prof. Constantin. 2. 1981. Ilie. Sf. 1981.. Galeriu. p. ziua morţilor – Duminica. Dumitru. Sâmbăta. Moldovan. Fiul Omului. 532-552 Necesitatea preoţiei. Părinţi despre comuniunea soţilor. 3. Taina preoţiei. Duminica ziua Învierii. 553-561 Antecedente în Vechiul Testament. 2. Dr. N. Duminica – ziua învierii 795. an XXXI. “rugăciunea credinţei” în Noul Testament. an XXXIII. Mircea. în O.

cele 7 Biserici din Asia Mică. Drd. 1955. slujirea preoţească 800. care se botează. p. alcătuirea Bisericii. trimiterea Sf. ştergerea păcatului strămoşesc prin pocăinţă. însuşirile Bisericii: una. imagini ale Bisericii în Apocalipsă: templul. Vasile.. Asist. Constantin. 4. Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistole către Efeseni. 538-549 Despre preoţie. Părinţi 797. întemeirea ei 798.. 4. Galeriu. Prof. Corniţescu. Ioan Gură de Aur ca interpret al Sf.. Magistrand. regenerarea şi sfinţirea naturii umane prin Botezul Domnului 134 . Ierusalimul cel nou 799. treptele ierarhiei. Diac. 199-209 Despre sabat în Vechiul Testament: originea lui. Noul Adam. Modest. în O. Apostolii la Cincizecime. Asist. 503-516 Data scrierii Apocalipsei. p. Elemente de eclesiologie în cartea Apocalipsei. în O. an XXXIII. relaţia dintre preoţia şi euharistie. cântările de cult despre duminică 796. Zamfir. p. sfântă. Sf. Semnificaţia soteriologică a Botezului Domnului. Pr. Biserica şi lumea (societatea). David. Hristos. Pr. Mihoc. 2. Conf. atitudinea Bisericii faţă de stat. I.. în O. an XXXIV.- Despre Noul Legământ. despre înţelkepciune în Vechiul şi Noul Testament 801. Biserica ca instituţie. 550-560 Relaţia dintre Biserică şi stat. Radu. 4. 513-531 Cuprinderea noastră în Hristos. Sabat şi Duminică. porunca a IV-a din Lege. taină şi slujire în viaţa Bisericii. ziua de odihnă în Noul Testament. 492-502 Sf. Părinţi despre serbarea Duminicii. Emilian. P.. 1982. Preoţia. Apostoli. în O. an XXXIV. universală. p. profeţii despre sabat. p. în O. 4. Dumitu Gh. Diac.. Ierom. 4. an VII. 1982. apostolică. ziua Domnului în Vechiul Testament. Scipturi. instituirea tainei. 1982. 1982. despre jurământ şi patriotism.. an XXXIV. p. Ioan. an XXXIV. eclesiologia în preocupările Sf. femeia care naşte. în O. Duminica în Noul Testament şi la Sf. 1981.

Pr. an I. motivul scrierii. 2002. în O. 14-24 Importanţa Învierii Domnului. Stelian. sfinţenia. în O. p. scopul şi misiunea Bisericii. convorbirea celor doi ucenici cu Domnulu. conf. 265-279 Sfera răspunderii noastre în raport cu semenii. judecata obştească.Hristos. lect. universalitatea şi apostolicitateaBiserica ca instituţie de perfecţionare a omului. 1874. 177-188. an XI. Asistent. Scriptură şi Sf. an LIII. Despre Biserică. Stancovivi. împrejurările în care are loc sminteala 805. coborârea Fiului lui Dumnezeu. p. D. autorul lor 807. 13-35) Repere exegetice şi teologice. argumente din Sf. 12. 532-559 Necesitatea judecăţii divine.802. 179-195 Despre judecata lui Dumnezeu.. despre sminteală şi felurile ei. p. Prof. criteriile judecăţii particulare 803. an XI. 5. întemeietorul şi capul Bisericii este Hristos. 1959.. 2002. 1-2. Taine. în O. an I. Galeriu. 9. 1975. 2.. 1875. 130-135 Nemele de epistole pastorale. p. 332-340. Magistand. în BOR. 1959. Judecata particulară după moarte. rolul crucii în viaţa Domului. dreptul Bisericii 135 . p. Enacenu. p. Stăniloae. Constantin N. Caracterul şi destinaţia Epistolelor pastorale. Gn. Iubirea dumnezeiască şi judecata din urmă. 4. Pr.. an I. Influenţa păcatului nostru personal asupra semenilor. p. 1874. 479-484. în O. an VII. în O. Pavel. Constantin C. arătarea Domnului către Luca şi Cleopa. gravitatea smintelii. Pr.. p. p. despre frângerea pâinii 806. Pr. Tofană. p. Euharistia în arătarea lui Hristos la Emaus (Luca 24. 799-812. plinirea Legii. 1875 Despre instituţia Bisericii în general. 2.an I. I. 3. importanţa lor. an LIII. an I. 11-23. relaţia dintre iubirea lui Dumnezeu şi păcat 804. 1955.. 639650. an I. 7. 1875. Biserica mediu de viaţă în care se învaţă iubirea. p. caracteristica lor. prin Sf. Biserica din punct de vedere dogmatic. 1875. 1-2. datoria şi puterea Bisericii de a sfinţi pe credincioşi. Părinţi pentru însuşirile Bisericii: unitatea. între lege şi judecată. poposirea lor la Emaus şi împărtăşirea lor cu Hristos cel euharistic.. judecata particulară: realitatea ei. Costel. expresie a iubirii divine. dr. 1. 11. judecata ca trimf al iubirii. an I. datoria Bisericii de a învăţa. autorul şi martorii judecăţii particulare.

1874. în BOR. Sf. 1874.. p. Părinţi 809. p. Denumiri ale Duminicii în Sf. 3. ritualul citirii Evangheliei. 1874. 10. 196-206 Despre revelaţie şi inspiraţia Vechiului şi Noului Testament.. hirotonia episcopilor potrivit Sf. Scriptură şi din Sf. modul în care trebuie interpretata sensul literal al Scripturii. 7. an I. p. Bălănescu. 23-32. sensul cuvântului “episcop”. despre treapta diaconiei. după Sf. 98-115 Superioritatea rugăciunii creştine. în BOR. Scriptură în ca se vede sensul ei literal. despre timpul rugăciunii. Scriptură. an I.de a judeca pe credincioşi. despre folosirea pildelor şi a 136 . Santa Scriptura. Prots. an I. Părinţi. Originea şi characterul rugăciunilor bisericeşti. an I. p. Slilivestru. an I. cuvinte preluate din cultu iudaic în rugăciunile creştine. Instituirea ierarhiei bisericeşti. p. 399-408. relaţia dintre Biserica triumfătoare şi Biserica lucrătoare de pe pământ. 6.. 8. 8.. 485-496. an I. 2. 9. rolul diaconului în cadrul cultului divin. 567-572. sinodalitatea Bisericii. interpretarea acestor texte. 735-741 Sensurile Sf. exemple din Sf. p. importanţa citirii Sf. 1875. an I. Prot. 559-564 Despre treapta episcopatului. Scripturi: literal. sfinţii în viaţa Bisericii. Scriptură desprer preoţie. Dr. exemple de cazuri în care se vede sensul mistic al Scripturii. Scriptură şi la Sf. sensul mistic al Scripturii. Dr. Serbarea duminicii la creştinii antici sau vechi. 1875. Despre citirea Sfintelor Scripturi. citirea cărţilor Vechiului Testament în sinagoga iudaică şi la templu. Părinţi. citirea Noului Testament. despre taina preoţiei: despre slujirea speccifică preoţiei. Părinţi. diaconia în Noul Testament. 1875. Sf. în în BOR.. mărturii pentru cinstirea duminicii din Sf. 1. drepturile preotului în Biserică în comparaţie cu cele ale episcopului. temeiuri din Sf. an I. modul în care se făcea citirea Scripturii în vechime. p. prezenţa episcopilor în Noul Testament. 1875. G. Ionescu. Scriptură şi Sf. Scripturi 811. Zotu. Zotu. poziţia corpului în rugăciune. Scripturi şi Sf. citirea Evangheliei în cultul Bisericii. Bălănescu. despre semnul crucii 810. în în BOR. 1875. hirotonia în preot. 639-650. an I. Silivestru. în BOR. ceilalţi slujitori bisericeşti: numele şi slujirea lor 812. 1875. Părinţi pentru cinstirea sfinţilor 808. Tradiţie şi Sf.

în BOR. Îngrijirea Bisericei Orthodoxe pentru mântuirea lumei. felurile rugăciunii. despre vechimea şi importanţa sărbătorii 815. explicarea sensului mistic pornind de la relaţia Vechiului şi Noului Testament 813. 6. an I. în BOR. Taine. superioritatea moralei Evangheliei faţă de morală antichităţii. Scriptură. despre porunca de a posti.. p. superioritatea ei faţă de orice sistem de morală 818. Bălanescu.. 1. Mântuitorul. 2. în BOR.. Silvestru. despre rugăciunile ce se citesc în Biserică şi argumentarea lor biblică 817. în BOR. 188-196 Despre sf. despre postul Naşterii Domnului 816. an II. Evabghelia şi morala sa. Prot. Serbarea Intrarei în Biserică a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. 145-154 Despre post în Vechiul Testament. importanţa rugăciunii. 9. 1876. Silvestru. 1875. 11. relaţia moralei evanghelice cu religia. Prot.. 3.. Dr. postul în Noul Testament. Floru. model de postire.. 4. an II. 387-392 Deosebirea dintre Mântuitorulu Hristos şi Socrate. p. rolul minunilor săvârşite de Mântuitorul în extinderea creştinismului. Silvestru. scopul şi timpul postului. Zotu. Despre serbarea Adormirei Pre Sântei Născetorei de Dumnezeu. 11. despre vechimea şi importanţa sărbătorii Adormirii Maicii Domnului 820.. Noţiuni despre post în genere. p. Despre miraculele lui Iisus Christos. Preotul. 673Viaţa Maicii Domnului după Înălţare şi după Cincizecime. p. 667-673 Despre Schimbarea la Faţă. Balanescu. 1975. 658-667 Contactul creştinismului cu lumea romană. martorii minunilor lui Hristos 814. Balanescu. 1875. p. Bălanescu. p. în BOR. în BOR. naşterea Maicii Domnului şi aducerea ei la templu. 1876. an II. an II. relaţia dintre minunile şi învăţătura Mântuitorului. p. 67-72 Despre Ioachim şi Ana. an III. 165166 137 . G. 1877. 1875. despre postul adevărat. Ionescu. Silvestru. vechimea şi însemnătatea ei 819. Arch. an II. Arch. p.simbolului în Sf. motivele instituirii serbării. Despre serbarea Skimbărei la Faţă a Domnului. XXX. în BOR. an II. 1876. în BOR. G. Severşirea liturgiei în timpul Apostolilor.

Ploeşteanu.. modul în care trăia comunitatea creştină pe timpul Apostolilor.- Prezentarea textului de la Fapte 2. + Inocent M. euharistia. mărturii din Noul Testament pentru citirea Evangheliei în Biserica primară. răscumpărarea neamului omenesc din robia păcatului 827. p. rugăciunea Mântuitorului către Dumnezeu Tatăl. 1878. 636-640 O meditaţie pe marginea textului de la Ioan 3. Silvestru. p. acceptarea voii Tatălui. 5-10 Despre adevărul Învierii Domnului. Sf. 1882. în BOR. 1882. în BOR. 4. 1882. 3. Arhiereul Innocent M.. Scriban.. Întrebuinţarea Santei Scripturi la serviciul divin în Biserica creştină antică. vorbirea lui Dumnezeu prin Vechiul şi Noul Testament. importanţa Vechiului Testament. 1878. Piteşteanu. an V. + Silvestru B. îndemnul adresat ucenicilor de a priveghea. p. an VI. p. p. despre convorbirea Mântuitorului cu Nicodim. p. Meditaţiuni despre patimile Domnului nostru Iisus Christos. superioritatea Noului Testament faţă de Vechiul 825. Părinţi despre citirea cărţilor Noului Testament în Biserică 822. rugăciunea şi agapele în viaţa primilor creştini 821. Arch. despre darea Legii pe muntele Sinai. 1-6. Esplicarea Simbolului Credinţei din punctele de privire dogmaticu şi moralu. 1881. p. 1-21. 10. 43. în BOR. BOR. 6. Scripturi în cadrul cultului divin iudaic. urmarea lui Hristos şi roadele acestei urmări 823. Isvoarele înveţăturei ce preuţii datoresc a da poporului. XXX. 420-426 Iisus în grădina Ghetsimani. 349-352. Archim. an III. despre iubirea de părinţi şi iubirea de Dumnezeu. an VI. 65-72. credinţa şi faptele bune 826. 193-199 datoria preotului de a învăţa. 1877. Bălănescu. în BOR. 375-379 Citirea Sf. despre învierea generală. 4. 1881. 7. Arch. 442-451 Mărturisrirea lui Hristos înaintea oamenilor. în BOR. 2. an V. 1877. condiţiile necesare renaşterii: pocinţa. patimile şi rugăciunea Domnului. Bălănescu. Ploeşteanu. Despre renascerea prin Duhl lui Iisus Christos. 12. an VI. 1882. p. 9. 9. an V. Misteriul Betezului. p. 193-204 138 . an IV. Silvestru. Articolul V. an IV. în BOR. Explicarea Evangheliei din Dumineca I-a după Rusalii. an III. prinderea Mântuitorului 824. p. Theoctist.

p. 12. 8. instituirea tainei. Pavel despre euharistie. p. botezul copiilor. p. + Archiereul Innocent M. p. an VI. Sf. Sf. p. + Silvestru B. Apostoli şi la Sf. 1882.- despre naşterea din apă şi din Duh. an VII. Misteriul Mir-ungerii. 3. neceistatea pocăineţie şi a credinţei pentru botez potrivit Sf. 449-464. Ioan Gură de Aur despre necesitatea citirii Sf. Ploeşteanu. momentul instituirii tainei. an VI. 1883. în BOR. 7. Părinţi despre euharistie. 265-277. 541-547 139 . Scripturi. 1882. 9. Ioan Gură de Aur de a se citi Sf. obligaţia şi datoria preotului de a citi Sf. 5. Scriptură. Scriptură despre existenţa şi practica botezului în Biserica primară. 8. Părinţi. an VI. p. p.. 1883. p. 465-473 cauzele lipsei educaţiei religioase. an VII. săvârşirea botezului prin afundare – argumente din Sf. 8. 1882. 329-333 momentul săvârşirii. 257279. 2. 6. 721-733. 1884. 1882. necesitatea rostirii formulei. Numele ce se da primilor creştini. Părinţi. 529-533. săvârşitorii tainei şi primitorii ei. lucrarea nevăzută a tainei 829. Piteşteanu. argumente pentr împărtăşirea credincioşilor cu a Mântuitorului Trupul şi Sângele Domnului. un îndemn din partea Sf. 81-88. diferite denumiri ale botezului la Sf. Ap. Piteşteanu. an VII. an VI. urmările botezului. în BOR. Scriptură 831. p. diferitele numiri ale Euharistiei. primitorii botezului.. p. Pr. Cetirea şi meditarea Sântelor Scripturi. 1883. an VIII. an VII. + Silvestru B. 389397. an VI. 177-184 relaţia Euharistiei cu Botezul şi Mirungerea. realitatea prezenţei lui Hristos în Euharistie. Călinescu. euharistia ca jertfă a Mântuitorului Hristos. meteria tainei: argumente pentru folosirea pâinii dopsite şi pentru folosirea vinului şi a apei. interpretarea textului “Eu sunt pâinea vieţii…” – modul în care au înţeles aceste cuvinte iudeii. relaţia dintre euharistie ca jertfă şi jertfa de pe cruce 830. în BOR. Părinţi. diferenţa dintre botezul creştin şi botezul lui Ioan 828. materia tainei. argumente din Sf. 1882. an VI. 1883. practica mirungerii la Sf. în BOR. Scriptură. 1882. an VIII. 1884. Sf. p. ucenicii şi Sf. 9. Scripturi. 465-474. p. St. Misteriul Eucharistiei. 5.

619-636. an IX. Scriptură şi Sf. 7. an VIII. 1887. Sânta Scriptură. 968-978. an IX. an VIII. 1886. an X. 190-203. 7. an IX. partea văzută a tainei: mărturisirea păcatelor şi dezlegarea lor. an XI. hotărârea de a se îndrepta. 1886. 7. asistenţa specială şi mişcarea pioasă ce vine de sus şi îndeamnă la a scrie). Scriptură în concepţia protestantă. 11. p. an X. an IX. p. 413-426. 4. 1884. originea şi însemnătatea epitimiilor. p. învăţătura cuprinsă în Sf. p. an X. p. instituirea tainei. 1885. 54-64. Scriptură în care apar şi motivul pentru care creştinii au primit acest nume 832. an X. an VIII. Ploeşteanu. Ploeşteanu. 5. 1885. p. 1886. 1884. p. Scripturi. 877-887. 2. Mirungerea şi Euharistia. an X. în BOR. 1886. 335343. p. mărturisirea păcatelor în faţăa preotului – argumente din Sf. 465-474. p. an IX. p. 5. Sf. Piteşteanu. p. 1884. 6. argumentele Bisericii Romano-Catolice şi combaterea lor cu argumente din Sf. an XI. 1885. 153171. 353-368. adevăratul obiectiv şi adevăratul înţeles al Apocalipsei 834. 12. Misteriul penitenţei. practicarea ei în Biserica Apusului. descoperirea 140 . inspiraţia Sf. Scripturi. 9. 1886. 3. 1888. 461470. 2. 709724. 355-363. 6. 1886. 4. 1886. Scriptură 833. an X. locul din Sf. p. reguli pentru explicarea Apocalipsei. 1884. an XI. an VIII. p. an IX. an VIII. an IX. în BOR. p. 1888. principii după care trebuie să ne ghidăm în explicarea ei. p. autenticitatea şi păstrarea cărţilor Scripturii. + Silvestru B. partea nevăzută a tainei. p. 733-744 relaţia pocăinţei cu Botezul. an X. 5. 1885. inspiraţia propriu-zisă. 1885. Scriptură. 508-528. credinţă. 720-739. 247-168. Innocent M. superioritatea revelaţiei creştine. 440-446. 10. 1885. 1886. 755-770 Despre cartea Apocalipsei. 1885. 252-275. Scripturi (patru etape ale inspiraţiei: revelaţia. 1. an X. 768-782. p. 10. 1884. p. p. 10. în BOR.- O înşiruire a numelor primilor creştini. 84-99. Archiereul Innocent M. p. 1886. an IX. 144-157. p. 12. an IX. 1885. 1053-1066 Necesitatea şi importanţa citirii Sf. Arch. 3. Apocalipsul. p. 8. Părinţi. p. an X. 11. 1885. an IX. 1886. 9. 8. 1885. Părinţi pentru taina spovedaniei. 467-482. 9. mărturii din Sf. an X. p. p. cerinţele de la cel ce se apropie de scaunul spovedaniei: părere de rău. p. 558-568. 5. teologi romano-catolici ce sau ocupat cu studiul Sf. 643-670. p. învăţătura Bisericii Romano-Catolice despre indulgenţe. 976-993. p.

453-456. 1886. 1254-1262. an IX. an IX.. an XI. Scripturi. 1885. 1885. despre Pentateuh (Facere. Genadie Craioveanu. exemple de antropomorfisme din Sf. 9. 768-782. Isus Christos. Iisus Christos. autorul canonului iudaic. 1887. an XI. Scripturi. an XI. Scripturi. 4. 10. 7. 6. Erbicenu. Părinţi despre inspiraţia Sf. răspândirea creştinismului în lumea romană 836. 191-198. Scripturi potrivit Sf. p. despre activitatea profeţilor. 7. sensurile Sf. 8. Gherasim Piteşteanu. 1887. p. G. an IX. p. în BOR. prezenţa Mântuitorului în Vechiul Testament. principii pedagogice în învăţătura Mântuitorului. Sf. Ap. interpretarea Vechiului Testament... p. G. Ieşire. an X. an XI. 12. an 141 . Levitic. divinitatea Mântuitorului reieşită din patima Sa 838. 447-467. p. 799-811. p. în BOR. Vechiul Testament. 721-728. inspiraţia cărţilor profetice şi a psalmilor. Pavel şi Sf. o prezentare pe scurt a activităţii Domnului. contextul naşterii Lui. 1887. an X. în BOR. 1887. 1887. obiecţiuni împotriva inspiraţiei. cărţile apocrife şi cărţi pierdute. an IX. an IX. 1887. 628-634. canonul Sf. 6.făcută de Dumnezeu lui Moise. 528-545. 1887. Erbiceanu. argumente din Sf. 71-80. 455-460 Etimologia şi scrierea numelui Mântuitorului: Isus sau Iisus. Erbicenu. p. inspiraţia Sf. p. 1885. 611-620 Noţiunea de antropomorfism. an XI. Divinitatea lui Isus Christos. Deuteronom) 835. folosirea antropomorfismelor în Scriptură. p. 1887. 2. 3. an Xi. istoria fixării canonului Sf. Numerii. Pettru. p. 15. 1887. p. 1885. p. 1887. BOR. 1886. 1885. 1. p. 386-392. discuţii privind inspiraţia unora din cărţile Scripturii. minunile Mântuitorului. an XI. p. Părinţi despre scrierea numelui de Iisus 839. Profeţiile mesianice. an X. p. originea şi încheierea canonului iudeilor. Ap. Scriptură şi explicarea lor 837. canonicitatea cărţilor Scripturii: definiţia termenului “canon”. 249-272. Antropomorfismele Sacrei Scripturi. 529-531 O prezentare a vieţii Mântuitorului. p. obiecţiuni împotriva minunilor Mântuitorului şi combaterea lor. 8. 5. an XI. 21-30 Divinitatea Mântuitorului Hristos. 934-944. G. an XI. Scripturi la protestanţi. 6. călăuză spre Hristos. în BOR. p.

p. analiza şi comentariul fiecărui capitol 842. Comentarii asupra consonanţei celor patru Evanghelişti. originea lor. 11. 1889. 1888. 1887. 10. Explicarea termenului de “evanghelie”. p. Gerasim T. 1888. în BOR. p.XI. p. an XI. an XII. despre magi. p. Innocentie Ploeştenu. despre autorii Evangheliilor. 21-28. Scurtă privire asupra Evangheliei Sântului Marcu. 6. p. profeţia lui Daniel despre cele 70 de săptămâni. p. împlinirea profeţiilor. 1889. 1888. naşterea Mântuitorului din Fecioară. 1888. Innocentie M. 1887. caracterul lui Mesia potrivit profeţiilor mesianice. an XIII. scopul şi necesitatea Evangheliilor. 729-733. 7. în BOR. Scurtă privire asupra Evangheliei Sântului Mateiu. profeţiile despre timpul venirii Mântuitorului: profeţia lui Iacov şi interpretarea ei. 1887. Iconom. Marcu. I. an XII. profeţiile făcute patriarhilor. an XI. limba scrierii Evangheliei după Sf. adversarii profeţiilor mesianice. p. an XIII. p. p. p. despre genealogia Mântuitorului. despre farisei şi saduchei. sensurile profeţiilor. 3. împărţirea Evangheliilor. 5. Marcu. 231-242. profeţii despre originea şi naşterea Domnului. 11. în BOR. an XI. an XI. p. an XII. Piteştenu. p. 383-387 Importanţa profeţiilor mesianice. despre Facere 3. 1889. 909-916. autorul limba şi scopul scrierii Evangheliei după Sf. 8. 357-366. împărăţia mesianică la Daniel. despre profeţii în general. 1887. genealogia Mântuitorului 843. 508-527. 260-290. analiza fiecărui capitol 841. 4. Sfaturi pentru studiul Sântei Scripturi. 1888. profeţii despre slujirea împărătească a lui Mesia. Ploeşteanu. 1889. an XII. despre îngeri şi demoni. 15. 1888. 9. 5. p. 471-481 142 . profeţii despre divinitatea lui Mesia 840. 564-569. în BOR. an XIII. an XIII. an XI. autenticitatea Evangheliilor. 1890.. p. 5. 10. 203212. p. 8. an XII. 633-639 Despre sensul cuvântului “evanghelie”. an XIII. 1003-1008. 1888. scopul şi planul Evangheliei. 4. Matei. 822-825. 390-397. 362-370. an XI. cauzele lipsei credinţei iudeilor în profeţiile mesianice. Mitescu. 4. 9. p. 226-235 Despre Sf. 1888.

duminica.. Scripturi. sensul literar al Scripturii. 474-478. mărturia Evangheliilor apocrife despre Naşterea Domului. Dr. 1893. Samarineanul iubitor de oameni. Starea morală şi religioasă a omenirei la apariţiunea Luminei Evanghelice. în BOR. despre aproapele. zeii în mitologia greacă şi romană. 237-260 Politeismul lumii greco-romane.. an XVIII. 1892. 2. 86-90. 179-187 Despre Evangheliile apocrife. 1892. p. Samureanu. p. 1-16 Venirea în lume a Mântuitorului. activitatea Lui. Evangheliile apocrife. an XVIII. Cornoiu. 4. viaţa Apostolului după convetire şi până la a doua călătorie misionară. Sf. Ap. ziua Învierii. Ap. 1894. 1. an XVIII. 9. 1894. 3. conţinutul lor şi modul în care s-au format. în BOR. George P. an XVI. Pavel 848. ideile şcolilor filosofice despre Dumnezeu. starea socio-politică şi religioasă a iudeilor: partidele politice (fariseii. Ap. esenienii) 143 . Euharistii. Schiţe din viaţa Sf. 658-668. p. 1. 2. 1894. Piteştenu. despre Paşti: numele şi istoria sărbătorii 846. 760-767. p. 552-561 Contextul în care Mântuitorul rosteşte pilda samarineanului milostiv. în BOR. 5. a treia călătorie misionară. prezentarea fiecărei Evanghelii ce se citeşte în fiecare zi din săptămâna patimilor şi explicarea ei.. despre samarineni 845. despre Ierusalim şi Ierihon. p. a doua călătorie misionară. an XVII. ultimii din viaţa Sf. Dragomir. prezentarea Evangheliei lui Nicodim: conţinutul fiecărui capitol 847. Câteva cuvinte asupra dilelor din septămâna mare. închiderea Sf.necesitatea studiului istoriei şi a obiceiurilor Sf. 1892. 1889. a patimilor Domnului Iisus Christos. modul în care trebuie citită Scriptura. I.. 317-333 Viaţa Sf. saducheii. 1894. poziţia omului în religia politeistă. p. 1893. 8. an XVII. p. G. p.- Necesitatea citirii Sf. 264-273an XVIII. an XVI. în BOR. Erbiceanu. Iosif în Evangheliile apocrife. 130153. Paul. Maica Domnului în Evangheliile apocrife. 1891. Dr. p. Pavel până la convertirea sa la creştinism. p. Scripturi 844. Demetrescu. 3. 7. Pavel în Cezareea şi la Roma. an XV. C. despre instituirea Sf. în BOR.. p. an XVI. an XIII.

. p. 1895. modelul vieţii adevărate. Hristos. 1893. Demetrescu. diferenţa dintre omul cel vechi şi omul cel nou. 417-425. Istoria Canonului Noului Testament. dragostea de Dumnezeu. în în BOR. în în BOR. contextul apariţiei canonului Noului Testament. Istoria textului cărţilor Noului Testament. 932-944 144 . Adevărul.. 7. 1894. 932-944.. p. an XVIII. 7. 516-529. an XVIII. 2. 1895. semnele spiritelor în unele manuscrise. în BOR. Scripturi.. 1895. punctuaţia. Scripturi. în BOR. Demetrescu. 798-812 Predica Sf. 643-659 Despre termenul “canon”. an XVIII. 824-839 Morala lumii antice. în în BOR. Ioan Botezătorul. an XVII. I. Adevărul. 10. împărţirea în capitole. 1895. canonul Noului Testament în Biserica Siriei. 1895. împărţirea textului în stihuri. Dr. 1895. părerile diferitor teologi protestanţi despre canonul Noului Testament 851. p. 10. despre epistola către Evrei şi despre Apocalipsă.. Reflexiuni morale asupra vieţii Domnului nostru Iisus Christos.. Drag. 10.849.. impportanţa libertăţii şi egalitatea oamenilor. 1894. 8. p. Influenţa morală a Evangheliului asupra vieţii sociale a oamenilor. 131-138 Istoria textului cărţilor Noului Testament: caracterul literelor. Mântuitorul Hristos. an XVII. an XVIII. Drag. an XVIII. p. 813-825.. 1894. Cornoiu. an XVIII. libertatea şi amorea. diferite păreri despre canonul Sf. Demetrescu. p. în BOR. an XIX. 525-535.. cărţile sfinte în primele secole ale Bisericii. p. an XIX. cele mai vechi traduceri ale Noului Testament 853. cunoaşterea adevărului. scrierea. 1895. an XVIII. 6. p. 10331049. Dr. 12. lepădarea de omul cel vechi 852. p. 1894. Dr. evoluţia discuţiile asupra canonului Scripturii. p. împărţirea în versete. forma cărţilor. p. numărul cărţilor Noului Testament.. Drag. 1. prezentarea codicilor. 11. de aproapele şi de duşmani 854. canonul Noului Testament în timpul Reformei. 1895. I. p. Omul cel vechiu şi omul cel nou. Dr. an XVIII. Dr. an XVIII. stabilirea canonului Sf. Dragomir. 10. Cornoiu. Legea morală a Vechiului Testament. morala cea nouă adusă de învăţătura creştină. 826-835 Despre adevăr. p. comparaţie dintre morala evanghelică şi celelalte sisteme de morală 850. Demetrescu. modul în care sunt scrise unel manuscrise. 11. 58-71.

importanţa credinţei în Hristos înviat. an XIX. despre jertfa Domnului. S. an XX. p. idei principale ale predicii Sf. 219-229 Patimile şi moartea Domnului. 197-219. Ap. 1895. 1895. religia romană 859. an XIX. p.. Pavel după Faptele Apostolilor: viaţa lui înainte de convertire. 8. Calistrat. contextul în care este folosit. 507-519 Lumea înainte de venirea Mântuitorului. Armonia între istorisirile Evangheliştilor. realitatea Învierii Domului după Sf. Dragomir. despre presbiteri: folisrea lor în Noul Testament. concepţia Mântuitorului despre relaţiile dintre oameni. p. Erbiceanu. 8. 162-173. Demetrescu. an XIX. Fiul lui Dumnezeu. 3-21 Diferenţale existente între Evanghelia a IV-a şi Evangheliile sinoptice privind naşterea şi activitatea Mântuitorului. 1896. p. Părinţi despre episcopi şi presbiteri. Pavel. în BOR. p. p. rolul botezului creştin. activitatea Mântuitorului 855. an XIX. Demetrescu. Pavel din Faptele Apostolilor: Iisus Hristos. înfluenţa şi poziţia Învierii Domnului în viaţa oamenilor 856. asupra dilei în care Iisus Christos a săvârşit cina cea de taină cu Apostolii sei şi diua în care a suferit mortea pe cruce. Sf. Părinţi 858. 6. Cuvintele Apostolului Paul. învierea Domnului. în BOR.- Naşterea Domnului. Dragomir. M. 5. Presbiter şi Diacon din Noul Testament şi însemnările lor conform gradelor ierarhice din Ortodoxism. contextul în care se foloseşte.. 1895. convertirea şi activitatea lui în Damasc. 2. Despre denumirile de Episcop. despre diaconi: termenul în Noul Testament. 1895. în BOR. an XIX. predica şi activitatea lui după Faptele Apostolilor. sensul cuvântului. folosirea termenului la Sf. 1. C. 5. p. 1895. raportul dintre cele patru 145 . ideile filosofiei greceşti. Popescu. locul unde apare şi sensul pe care îl are. 486-506 Despre episcopi: folosirea termenului în Noul Testament. despre păcat 857. în în BOR. Religiunea păgână la venirea lui Iisus Hristos. Învierea Domnului. an XIX. 1895. P. idei ale predicii pauline din epistolele sale: mesianitatea lui Hristos. în BOR. 340-364 Persoana Sf.

1896. din Sf. potrivit Sf. an XXI. mărturii din scriitorii antici pentru recensământ. în BOR. p.. 2. 1896. despre tetrarhul Lysania: negarea adevărului Evangheliei şi combaterea acestor negaţii 863. Mântuitorul şi ziua sâmbetei. Scripturi Demetrescu. relatarea Naşterii Domnului 862. Buna Vestire. 35-53 146 . 1898. 1897. 10. p. Demetrescu. Luca. p. 1081-1100. momentul în care a avut loc cina cea de taină după cei patru evanghelişti 860. 1897. an XX.. serbarea duminicii în Biserica Ortodoxă Română 865. 12. P. despre recensământul amintit de Sf. Dr. 1897. Părinţi şi din autori păgâni. an XXI. 1896. denumirile date creştinilor de către iudei sau de păgâni 861. originea denumirii de creştin. Nascerea Domnului nostru Isus Christos. 675-687 Denumirea de “sfinţi” dată creştinilor primelor veacuri. 10. Numele de creştin şi primele numiri ale creştinilor. în BOR. Calistrat Bârlădenul. despre Iosif din Arimateia. 543-554. 922-928 Profeţii despre Naşterea Mântuitorului din seminţia lui David în Betleem. 864. în BOR.. an XX. 7. 1. 1897. P. p. Gârboviceanu. an XX. în BOR. 9. în BOR. Recensemintul din timpurile lui Quiriniu şi tetrarchul Lysania. despre Quiriniu şi stăpânirea lui în Siria. 1027-1037 Ziua sabatului la evrei. an XXI.. p. Luca. an XXI. S. p. an XX. P. 121-130 Caracteristicile Evangheliei după Sf. Evangheliile ş mărturiile eeticilor celor dintâi secole primare.Evanghelii privind relatarea despre patimile Domnului.. 2. alte denumri şi explicarea lor. 1897. Serbarea Duminicii. p. 151-166. an XX. contestatarii acestei mărturii şi combaterea lor. !897. an XXI. 1. Gârboviceanu. în BOR. serbarea duminicii în Biserica primară – argumente din Sf. an XXI. Scriptură. 3-18. Iisus şi Iosif cel cu bun chip din Arimathea. D. motivele cinstirii duminicii. 6. p. 1. Dragomir. Demetrescu. 54-66. p. p. p. 1052-1057 Despre prietenie. Drag. relaţia imperiului roman cu statul evreu în acel moment. 1897.

Pavel şi ducerea lui la Roma. 783-797. 1897. 1897. Pavel 147 . înălţimea gândirii Evangheliilor. Iisus Christos şi mărturiile iudeilor şi ale păgânilor. p. 9. 198-205. 4. 1897. mărturiile iudeilor cuprinse în scrierile Sf. în BOR. Predica Apostolilor la Cincizecime. nazarei şi marcioniţi şi legătura lor cu cărţile Noului Testament 866. C. an XI. 481-494. Ap. în BOR. Bârlădenul. Archiereul C. 1897. Archiereul Calistrat Bârlădenul. Apostoli şi pregătirea lor de către Mântuitorul. S. predica Sf. 3.. 769-782 Alegerea Sf. 167-182 Rolul predicii în Vechiul Testament. Predica şi activitatea Apostolilor înainte de convertirea lui Paul. predica la Mântuitorul şi la Sf. Dr. în BOR. Saul ca prigonitor al creştinilor. an XXI. mărturiile iudeilor moderni. 6. arestarea Sf. 419-432. călătoriile misionare. 1897. an XXI. 1897. an XXI. Iisus Christos descris de Evanghelişti. 1897. Dr. 687-693. BOR. predica la Sf. Apostoli la Cincizecime şi activitatea lor până la convertirea lui Pavel. despre epistolele pauline. p. 1897. Părinţi 867. învăpţătura Mântuitorului relatată în Sf. p.. despre epistola către Evrei. Chiricescu. p. an XXI. an XXI.- Mărturiile ereticilor primelor două secole pentru faptele Mântuitorului. Evanghelii 870. 1897. an XXI. P. Dragomir. convertirea lui. 513-522 Relatarea evangheliştilor despre Mântuitorul. S. sfârşitul vieţii Sf. p. epistolele captivităţii. 2. 8. 1897. Originea şi numirile predicii. P. în BOR. 6. an XXI. 7. 1897. Ap. p. 915-945 Locul naşterii Sf. p. 275-291. Apostoli. 2. Ştefan. Demetrescu. Sfântul Apostol Paul după Sfânta Scriptură. p. pregătirea lui. p. Sf. despre ebioniţi. învăţătura şi ideile teologice cuprinse în predica Apostolilor înainte de convertirea lui Pavel 869. Pavel. an XXI. an XXI. Demetrescu. 8. 305-312 Mărturiile iudeilor despre Hristos: scrierile talmudice şi rabinice. predica diaconului Filip. o puternică dovadă a dumnezeirii Sale... Dr. Părinţi. mărturiile păgânilor din primele secole 868. p. Dragomir. 3. an XXI.

în BOR. 633-646 Unitatea Bisericii după Faptele Apostolilor. S. p. p. Iisus Christos. Nedelea. profeţia lui Maleahi. S. Drag. P. 961-978 Despre mântuirea oamenilor. Demetrescu. Matei şi la Sf.871. realitatea întrupării. 9. P. an XXI. 10. an XXI. unitatea Bisericii în epoca apostolică 877.. 1897. 1898. 407-424 Sesurile întrbuinţate de profeţii Vechiului Testament. Naşterea şi Învierea. Luca. motivul întrupării. 1899. Dr. Georgescu. 1897. p.. profeţia lui Daniel – explicarea lor 148 . Gârboviceanu. Demetrescu. urmările întrupării 875. Taina întrupării. 1898. 28 şi Iacov 2. prezenţa lor în gândirea celor doi scriitori neotestamentari 874. p. Unitatea Bisericii. Dr. modul în care este descrisă Naşterea Domnului la Sf. an XXII. paralelă între Roamni 3. p. întemeirea primelor comunităţi creştine. 333-345 Despre cei ce nu cred în adevărul întrupării Domnului. în BOR. Calistrat Orleanu... Demetrescu. Dr. Profeţiile tipice şi alegorice şi figurile lor din Vechiul Testament. în BOR. importanţa explicării alegorice a profeţiilor.. p.. 1898. an XXI. 4. BOR. 888-898 Profeţii din Vechiul Testament care arată dumnezeirea Mântuitorului. argumentele lor şi combaterea acetor argumente. 3. Dr. an XXII. 1144-1160 Profeţii ce vorbesc despre timpul venirii Mântuitorului: profeţia lui Iacob. 841-851 Evanghelii care amintesc de Naşterea Domnului. interpretarea profeţiilor în Biserică 876. 12. 7. p. Apostolii Paul şi Iacob. Dragomir. profeţia lui Agheu. Profeţiile Vechiului Testament şi timpul venirei Mântuitorului pre pământ. importanţa cultului pentru unitatea Bisericii după Faptele Apostolilor. în BOR. dovezi ale dumnezeirii Lui 873. despre credinţă şi fapte bune. 24. P. an XXII. Calistrat Orleanu. vechimea sărbătorii Naşterii Domnului 872. mărturiile Noului Testament despre dumnezeirea Lui. 9.. Naşterea Domnului dupe descrierea Evangeliştilor. în BOR. profeţii referitoare la Mesia şi explicarea lor. sensurile prezente la profetul Isai şi explicarea lor. în BOR. 1898. an XXII. împlinirea profeţiilor în Hristos Iisus. D.

12. 1115-1136 Realitatea existenţei Mântuitorului. epistolele pauline despre folosul muzicii în cult 880. apocrifele Vechiului Testament. p. realitatea persoanei Mântuitorului. 2. p. modul în care morala creştină reglementează raportul cu semenii 881. 1. 1900. Iisus Christos. S. p. 1899. p. 157-191 Despre noţiunea de cărţi apocrife. p. Învierea lui Christos. a viziunii etc 149 . 1901. Demetrescu. an XXV.. 1901. an XXIV. 1900. Apostoli. superioritatea învăţăturii Mântuitorului. 167-192 Arătările Mântuitorului după Înviere. în BOR. 51-66. an XXV. p. 1901. Drag. Omul. muzica în cultul iudaic. 2. în BOR. an XXIV. 201-209 Despre Apocalipsă. Erbiceanu. an XXIV. atacurile criticii protestante asupra persoanei Mântuitorului. P. 1900. în BOR. 1899. 12. P. 8. p. Eugeniu şi Antipa. autorul ei. cântarea bisericească în timpul Apostolilor. folosirea Apocalipsei de către Sf. argumente din Sf. p. învăţătura morală la Sf. Calistrat Orleanu. an XXIV. 1901. 1177-1185. Ion. 1. an XXIV. în BOR. 2. Despre persoana lui Iisus Hristos. deosebirea Mântuitorului de înţelepţii antici. Literatura Apocrifă biblică. Mihălcescu. 185200 Datoria omului de a se ruga. Scriptură 883. S. Calistrat Orleanu. an XXIII. 882. realitatea Învierii Domnului. S. Viaţa şi învăţătura Sa. credinţa în Hristos 884. 2. relaţia creştinilor cu iudeii la începutul Bisericii. în BOR. p.. în BOR. 1901. 767-772. p.. Calistrat Orleanu. viaţa şi activitatea Mântuitorului după Sf. în BOR. 206-216 Persoana Mântuitorului. 9. 896-901 Concepţia moralei creştine despre om. an XXIV. an XXV. Musica bisericească în cele trei secole primare ale creştinismului şi imnografii mai însemnaţi. p. Apocalipsul şi Părinţi Bisericeşti din primele secole. Dr.878. morala creştină şi influenţa acestei morale asupra vieţii sale. Scriptură pentru dumnezeirea Mântuitorului. 2. Părinţi P. învăţătura Mântuitorului şi morala Evangheliei. C. influenţa persoanei Lui asupra istoriei. 1900. apocrifele Noului Testament 879. teorii în legătură cu Învierea Domnului: teoria morţii aparente. 90-101. an XXIII.

Demetrescu. p.. Didon.. anul Naşterii Domnului. Diaconul. Drag. în BOR. scrisoarea lui Publius Lentulus despre Mesia. 1901. p. persoana de care a fost dăruită. Nazaret şi Ierusalim şi legătura lor cu Mântuitorul. motivul scrierii. profeţii Vechiului Testament. descrierea coperţii. prezentarea Evangheliei 150 . 7. 961-970 Despre căderea în păcat. an XXVI. 889. Drag. Naşterea Mântuitorului. mărturia Evangheliei despre Hristos 890. Profeţii Vechiului şi Noului Testament. particularităţi de limbă ale Evangheliei 891. an XXVI. p.. Archiereul Nifon N. 1901. 825-830 Locul în care se găseşte aceasta. 1902. an XXV. p. timpul venirii Mântuitorului după profeţii Vechiului Testament. 1902. 1040-1044. 9. Al. 929-939 Despre pildele Mântuitorului. Arhiereu Calistrat Bârlădenu. harisme profeţiei în Noul Testament 888. 1902. în BOR. Dr. p. O Evanghelie de la 1693.. Naşterea Domnului 886. superioritatea religiei creştine 887. autoritatea lor. prezentarea şi explicarea pildei P. cuprinsul cărţii 890.. Petrescu. Betleemul. în BOR. Pilde vameşului şi fariseului. Betleemul în Vechiul Testament. 864-880 Religia în antichitate. p. starea religioasă a lumii în timpul venirii Mântuitorului. Dr. p. Creştinismul şi foloasele aduse de el omenirei.. 1902. primile pagini ale Evangheliei. V. S.885. 9. 12. 1221-1232 Termenul “profet” în greacă şi în ebraică. în BOR. Diaconul. 1145-1153 locul în care se află Evanghelia. 10. an XXVI. Viaţa lui Iisus. Drag. Petrescu. în BOR. în BOR. Demetrescu. Ploeştenu. an XXVI. p. P. în BOR.. rolul şi misiunea profeţilor. Dr. 9. alegerea Apostolilor şi răspândirea creştinismului. aşteptarea venirii lui Mesia de către cei vechi. 809-820 Despre Betleem. p.. an XXV. an XXV. 1903. 436-444 Decpre cartea “Viaţa lui Iisus” de R. Demetrescu.. O Evanghelie de la 1682. P. an XXV. Al. 10. an XXVI. limba în care a fost scrisă. 4. în BOR. 1902. profeţia lui Miheia. 1902. 9.

1904. poziţia Vulgatei în Biserica Romei 893. despre iubirea de sine. Iisus şi Samarineanca. Reflecţiuni Morale asupra iubirei creştine. p. exemple de iubire de Dumnezeu şi de aproapele 895. an XXVII. în BOR. relaţia iudeilor cu samarinenii. 85-95 151 . comparaţie între cuvintele Bibliei de la 1688 şi altor ediţii mai noi. P. tema propovăduirii apostolice 894. 2. p. an XXVII. 12. p. Petrescu. an XXVII. 1. lucrarea lui Dumnezeu prin Apostoli. diferite traduceri latine.. 1903. 1903. în BOR. 1904. Archiereu Callistrat Bârlădeanul. Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţii ei în Biserica Romei. traducerea Septuagintei. 1904. Archiereu Callistrat Bârlădeanul. despre renaşterea morală a omului prin Evangheliei. 1. p. Trimiterea Sfinţilor Apostoli de a predica Evangeliul. an XXVII Traducătorii ei. p. an XXVII. Demetrescu. an XXVIII. Al. Ieronim şi lucrarea sa de traducere a Scripturii. despre Vechiul şi Noul Testament şi cărţile lor 892. p. în BOR. despre Dositei al Ierusalimului. prezentarea primelor trei pagini cu predoslaviile lui Şerban Cantacuzino şi a lui Dositei al Ierusalimului. în BOR. Archiereu Callistrat Bârlădeanul. p. S. Biblia românească de la 1688. despre Italica. despre carte. S. Archiereu Callistrat Bârlădeanul. 7. S. 1904. 66-79 Prezentarea pericopei evanghelice. 1904. Drag. porunca Mântuitorului şi modul în care Apostolii cuceresc lumea. 132-148. P. Fer. S. 1133-1144 Trimiterea Apostolilor la propovăduire.891. Preotul. an XXVIII. 10. împrejurările în care a apărut. Iisus şi Nicodim din Arimateia. 1352-1363 Porunca iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. P. 1201-1211. 732-740 Despre Vechiul Testament. 11. despre Hexapla lui Origen. contextul în care Mântuitorulu rosteşte această poruncă. despre rugăciunea în duh şi adevărata închinare ce trebuie adusă lui Dumnezeu 896.. P. an XXVII. în BOR. în BOR. superioritatea Noul Testament în comparaţie cu Vechiul.

P.. p. în BOR. importanţa de a rămâne în Hristos. împlinirea făgăduinţelor în Noul Testament. după epistola către Efeseni. P. datoria de a milui pe săraci. an XXVIII. an XXVIII. despre existenţa vieţii viitoare 899. iubirea aproapelui în creştinism. Scriptură. Prezent clerului Român de anul nou 1905 precum şi cetititorilor Revistei “Biserica Ortodoxă Română”. Demetrescu. Naşterea Domnului. în BOR. în BOR. p. Callistrat Bârlădeanu. datoriile copiilor faţă de părinţi 900. P. Ap. Drag. 1904. Demetrescu. în BOR. Iubirea către Iisus Christos. p. modul în care trebuie să ne arătăm iubirea faţă de Hristos 898. C. 1904. 1043-1046 Semnificaţia şi prezenţa soarelui în Sf. 121-135 Necesitatea iubirii de Dumnezeu. p. an XXVIII. Erbiceanu. S. universalitatea mântuirii 902. în BOR. p. 8. S. S. rolul bărbatului şi rolul femeii în familie. 196-212 Starea socială în lumea antică. 2. an XXVIII. Drag. Arh. 628-638 Învăţătura Sf. prezenţa lui Nicodim la punerea Domnului în mormânt 897. C. Bârlădeanu.. Evanghelii.. Cei doi bani ai văduvei. Pavel despre familie. Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament. învăţăturile morale cuprinse în pildă. Familia creştină. 1904. p. 1904. Soarele dreptăţii 903. Demetrescu. 9. datoria de a iubi pe Hristos şi învăţătura Sa. Archiereu Callistrat Bârlădeanul. 6.. intervenţia lui Nicodim pentru Mântuitorul în faţa sinedriului. aşteptarea lui Mesia în Vechiul Testament. despre mântuirea oamenilor. importanţa faptelor bune 901. 1905. Mântuitorul Hristos. 863-875 Relatarea Evangheliei. 2. Bogatul şi Lazăr. p. an XXVIII. 961975 Modul descoperirii lui Dumnezeu în Vechiul Testament. 1904. în BOR.- Prezenţa lui Nicodim în Sf. 10. întâlnirea lui cu Mântuitorul. 1081-1092 152 . datoriile soţilor unul faţă de altul. despre judecata lui Dumnezeu. Drag. 9. 1904. an XXVIII. an XXVIII. în BOR.

an XXIX. an XXIX. Ap. discuţii asupra autenticităţii ei. Pavel. ideile teoogice şi ideile morale ale ei 908. p. 1905. p. 2. în BOR. Icon. Scripturi. 7. S. Milostenia şi ospitalitatea la primii creştini. cele trei persoane cu numele de Iacob amintite în Noul Testament. p. Ioan Gură de Aur despre acest imn. Arh. 5. S.. P. autorul ei. 1121-1132 Modul de vieţuire al creştinilor în Biserica primară. 1905. învăţătura Sf. an XXIX. situaţia văduvelor şi a orfanilor în Biserica primară 905. în BOR. p.. 1905. S. rolul credinţei şi al iubirii de Dumnezeu în relaţia credinciosului cu Dumnezeu. Evangeliul şi educaţiunea. an XXIX. an XXIX. 6. 547-558. 1905. p. P. Nazarie. Iubirea către Dumnezeu. 5. Demetrescu. P. în BOR. 7. Sf. Drag. an XXIX. p. p. 1032-1045 153 . destinatarii epistolei. 1905. Scripturi. în BOR. 1905. Sfânta Scriptură ca izvor al moralei creştine. p. Callistrat Bârlădeanu. Divinitatea epistolei Sfântului Apostol Pavel către Evrei.. Arh. Callistrat Bârlădeanu. importanţa şi foloasele iubirii de Dumnezeu 909. istoria evreilor după Sf. 3. 1905. p. 649-661. analiza capitolelor 910. p. an XXIX. în BOR. 788-798. P. an XXVIII. critica epistolei. 1905. situaţia femeii în Sf. 899-907. 1905. 294-307 Credinţa în Dumnezeu şi relaţia ei cu iubire de Dumnezeu. 1905. 1905. Epistola sobonicească a Sfântului Apostol Iacob. Drag. Demetrescu. Sf. an XXIX. p. S. 1905. 10. 2. Scriptură. imnul dragostei la Sf. stilul ei. 121-139 Morala creştină şi înălţimea gândirii Sf. Callistrat Bârlădeanu. Apostoli despre adevărata iubire către Dumnezeu.- Imnul iubirii de la I Corinteni 13. în BOR. 140-152 Diferite discuţii asupra inspiraţiei epistolei. relaţia Scripturii cu morala creştină 907. p. timpul scrierii. 1. an XXIX. despre dragostea de aproapele.. 9. an XXIX. Const. 1905. an XXIX. Ebreii şi Epistola adresată de sfântul Apostol Pavel. 15-28 Păreri ale criitorilor antici despre evrei. importanţa dragostei în creştinism 904. an XXIX. 8. Callistrat Bârlădeanul. 2. 189-199. Arh. p. despre epistola către evrei – discuţii asupra autenticităţii 906. 721-732 Autorul epistolei. 476-489. Arh. Scriptură. în BOR.

an XXX. părerea iudeilor despre Mântuitorul Hristos 912. p. 7. în BOR. an XXXII. an XXX. 366-369. Callistrat Bârlădeanul. în BOR. 118-130. an XXIX. rimpul scrierii. an XXIX. 1284-1298. principiile şi regulile de interpretare a Apocalipsei. 1908. Evanghelii. an XXXI. p. autoritatea şi puterea ei. iubirea. an XXXI. 1907. în BOR. 62-74 Apariţia literaturii apocrife. 913. 1908. 2. 843-850. 1073-1081. caracteristici ale învăţăturii Evangheliei. 1177-1195. p. 1305-1317 Momentul intrării în Ierusalim. 11. 1906. 4. 10. Literatura apocrifă din secolul al doilea şi al treilea şi influenţa ei asupra tradiţiunii orale. 8. 1907. 1907.. 2. an XXXI. an XXX. în BOR. stilul şi frumuseţea literală a Apocalipsei 915. p. 951-960. modul în care a fost primit Hristos în Ierusalim 914. p. 33-47 Sensul cuvântului “apocalipsă”. Arh. Callistrat Bârlădeanul. caracterul scrierilor apocrife Melchisedec. Evangelia sau viaţa şi înveţătura Domnului nostru Iisus Christosu. 10. Mesia. de câte ori a vizitat Mântuitorul Ierusalimul. 7. an XXXII. 1327-1340. 12. an XXXI. p. greutatea interpretării Apcalipsei. p. an XXXI. autorul şi locul scrierii. S. an XXIX. 11261138. 11. 1906. 1905. 1066-1077. 949-953. p. 1906. 1906. p. p. 949-957 Traducerea şi prezentarea acestei scrieri apocrife P. în BOR. 154 . 1. despre educaţia şi rolul Evangheliei în educaţia creştină. 576-596. an XXX. 1. 3. 12. 1. 832-839. în BOR. p. 1907. Apocalipsul Sfântului Ioan Teologul.. C. Faptele Sfinţilor Apostoli Petru şi Andrei şi a celorlalţi. despre iubirea vrăjmaşilor 911. an XXXI. Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa. 1907. noutatea adusă de Evanghelie. 1172-1179. an XXXII. 1906. 1908. profeţiile Vechiului Testament despre Mesia şi împlinirea acestora în persoana Mântuitorului. an XXIX.- Critica adusă Sf. P. p. 1. p. p. 224-247. p. 12. p. 1198-1203 Despre cuvântul “Mesia”. 1907. 1906. Demetrescu. p. 470-477. S. an XXXI. 1908. 8. 1907. blândeţea şi bunătatea. p. 9. p. 201-221. 9. Erbiceanu. an XXXI. Arh. p. an XXX. 1906. 1907. p. an XXXI. 1907. M. 11. 916. 1306-1311. Episcopul de Romanu. an XXX. an XXXI. 1908. an XXX. 3. an XXIX. 94-103. 10. 9. Drag. 5. 1906.. superioritatea învăţăturii Evangheliei. 1906. 1434-1438. A. p. p. p. 1907. p. an XXXI.

a fiului risipitor. Sf. 8. pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Ioan Botezătorul. vestirea patimilor. semnul lui Iona. disputa Mântuitorului cu fariseii. mărturia Apostolilor despre Hristos ca Mesia. fuga în Egipt. tăierea capului Sf. învăţătura Mântuitorului despre rugăciune. diferite pilde: a celor chemaţi la cină. Buna Vestire. convertirea lui Zaheu. trădarea lui Iuda. prezicerea lepădării lui Petru. 5.1908. Ioan Botezătorul. ispitirea Mântuitorului de către farisei. cuvântul Domnului despre pâinea vieţii. 1908. învăţătura despre păstorul cel bun. privegherea în vederea judecăţii. binecuvântarea pruncilor. p. intrarea în Ierusalim. 4. vizita Mariei la Elisabeta. vindecarea femeii gârbove în zi de sâmbătă. pilda vameşului şi a fariseului. venirea magilor. convorbirea cu Nicodim. al II-lea Paşti al Mântuitorului la Ierusalim. întoarcerea celor 70. p. an XXXII. atitudinea Mântuitorului faţă de divorţ. Cina cea de Taină. Botezul Domnului. 1908. nunta din Cana Galileii. convorbirea cu samarineanca. Mergerea pe mare. învierea lui Lazăr. saduchei şi învăţătorii de lege. descoperirea naşterii Sf. IoanBotezătorul. despre oaia pierdută. mergerea Domnului la sărbătoarea corturilor. 338-348. cuvântarea 155 . an XXXII. an XXXII. prezicerea dărâmării Ierusalimului. discuţia Mântuitorului cu tânărul bogat. trimiterea Apostolilor la propovăduire. vindecarea celor 10 leproşi. disputa Domnului cu iudeii despre sâmbătă. 456-471. vindecarea soacrei lui Petru. instituirea euharistiei. p. 590-596. predica în Capernaum. genealogia Mântuitorului. p. alegerea celor 12 Apostoli. pilda celor 10 fecioare. învierea fiului văduvei din Nain. cuvântul Mântuitorului despre Sf. 1908. învăţătura Mântuitorului despre smerenie şi curăţia asemenea pruncilor. ispitirea Domnului şi primii ucenici. banul văduvei. Ioan Botezătorul şi predica lui. pilde despre împărăţia cerurilor. 697-712. vindecarea orbului din naştere. 6. an XXXII. refuzul fariseilor de a primi semnul cerut. învierea fiicei lui Iair. despre judecata cea din urmă. săturarea celor 5000 de bărbaţi. p. 1908. an XXXII. mergerea la Ierusalim. 893899 Despre naşterea din veci şi întruparea Mântuitorului. Naşterea Domnului. 7. 1908. blestemarea smochinului. predica Mântuitorului în sinagoga din Nazaret. potolirea furtunii pe mare. Mântuitorul la 12 ani. despre iubirea de Dumnezeu şi de aproapele.

prinderea şi judecarea Mântuitorului. 12. o caracteristică a persoanei Mântuitorului. credinţa în Hristos. p. răstignirea Mântuitorului.de la Cină. Drag. cinstirea duminicii 921. an XXXI. Persoana lui Iisus Hristos. în în BOR. 8. temeil Bisericii. 971-978 Importanţa Naşterii Domnului. 1909.. 493-507. predicarea Evangheliei la toată făptura. Învierea Domnului şi arătările după Înviere. propovăduirea Sf. Asupra Învierei Domnului. 601-616 Existenţa istorică a Mântuitorului Hristos. 19 O laudă adusă zilei Învierii. an XXXI. an XXXIII. 1907. p. Demetrescu. 1910. 9. Elementele hebraice în limba Noului Testament. rolul şi importanţa Evangheliilor în dovedirea existenţei Mântuitorului Hristos şi a divinităţii Sale. an XXXI.. p. C. Înălţarea la cer 917. an XXXIII. 1907. an XXXIV. Sf.. în în BOR. Ap. rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghetsimani. 921-926.. M. Ap. 1910. Erbiceanu. Demetrescu. 1907. 5. 8. în BOR. centrul predicii Apostolilor. an XXXIII. despre Hristos şi Sf. 3. C:. minunile săvârşite de El. an XXXIII. în BOR. Erbiceanu. p. Pavel. punerea în mormânt. în BOR. importanţa zilei Învierii 918. Demetrescu. p. moartea lui Iuda. divinitatea Lui 922. 1. relaţia dintre Hristos şi Biserică 919. 1397-1401. 12. mărturii despre realitatea exitenţei Mântuitorului. Naşterea Domnului. negarea divinităţii Mântuitorului. p. 773-777 156 . 1375-1383 Importanţa sărbătorii în creştinism. Despre întemeirea Sfintei Biserici de Iisus Hristos şi despre egala autoritate dată de El Sf. an XXXI. 7. divinitatea şi umanitatea Lui. Pavel despre Învierea Domnului. 1909. Drag. p. 1909. 6. an XXXIII. puterea cuvântului Mântuitorului. Apostoli. Învierea Domnului. critica protestantă asupra persoanei Mântuitorului. p. p. lepădarea lui Petru. 1908. împlinirea făgăduinţelor din Vechiul Testament prin Hristos 920. Drag. Sărbătoarea Paştelui. despre moartea şi Învierea Domnului. în BOR. p.. 1909. 310-321. 878-891 O omilie a Sf. Apostoli. Popescu. Ioan Gură de Aur.

p. p. 1910. influenţa moralei şi a învăţăturii creştine asupra societăţii.. Pr. în BOR. 1016-1029 Prezentarea figurilor de stil din Sf. Ioan. an XXXIV. 9. 3 ipoteze ce contestă Învierea Domnului I combaterea lor. 4. an XXXIV.. 456-463. 1300-1305 157 . 9. I. 6. cuvinte din Noul Testament ce provin din limba ebraică. în BOR. an XXXIV. Pavel. Comentarii şi reflecţii scripturistice.. 630-639. an XXXIV. 928. Sf. Drag. 9. Hristos înaintea lui Pilat. 1909. în BOR. 1. 904-915. 586-594 Realitatea şi importanţa Învierii Domnului.. Mihălcescu. an XXXIV. 884-896. 8. 1910. an XXXIV. Demetrescu. p. 1910. 12. p. 1072-1078 Morala în antichitate. în BOR. p. Mihălcescu. p. C. Ap. 926-930. I. 512-521. construcţii sintactice preluate din ebraică 923. relaţiile dintre oameni potrivit învăţăturii evanghelice 926. an XXXIV. 10. Învierea Domnului şi Apostolii. arătările Domnului după Înviere. 1911. Scriptură. an XXXIV. 8. Popescu – Mălăieşti. Ap. an XXXIII. 5. în BOR. ipoteza viziunilor: susţinători şi combaterea lor. despre credinţă. 1909. 1911. rolul monahilor în istorie. p. C. p. Influenţa Moralei creştine asupra fericirii societăţii. judecarea Mântuitorului. an XXXIV. 1911. cuvinte aramaice din Noul Testament: prezentarea şi explicarea lor. 896904. 10. prinderea Mântuitorului. 1910. Judecata şi condamnarea la răstignire a Mântuitorului Iisus Hristos. an XXXIV..- Limba cărţilor Noului Testament. 953-968 Mărturii despre Sf. relaţiile dintre oameni la Sf. 5. 7888. în BOR. 10001009 Saducheii şi farisei şi complotul lor împotriva Mântuitorului. 1910. 173-186. p. ipoteza morţii aparente. an XXXIV. an XXXIII. Dumnezeirea Sfintei Scripturi probată în viaţă. Petru. p. diferite pilde din Vechiul Testament 924. 1910. rugăciunea din grădina Ghetsimani. 1910. 9. răstignirea Domnului 927. p. an XXXIV. p. p. 2. an XXXIV. învierea Domnului în conştiinţa Apostolilor 925. Scriptură din partea unor oameni de cultură şi de ştiinţă Erbiceanu. trupul Domnului după Înviere. învăţătura Mântuitorului despre relaţiile dintre oameni. argumente pentru Învierea Domnului. Cina cea de Taină. despre pilde. p. p.. Minunea Învierei Domnului. 1910. 1910. 1910.

C. 1912. Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel. 4. 3. p. 561-577. deosebirile dintre cele două genealogii. Epistola Apostolului Pavel către Timoteiu. p. De dialectul Alexandrin sau limba cărţilor Sacre. 395-400 Proprietăţile gramaticale ale cuvintelor. p. faptul Învierii în conştiinţa Sf. an XXXVI. Înălţarea Domnului.- Învierea Domnului. an XXXV. M. analiza fiecărei genealogii. Teodorescu. C. 127-133. 6. Dr. p. 1913. 2. 1912. 1912. p. Evanghelii 931. 499-507. 1-9 Momentul Învierii. an XXXV.. an XXXVI. Ilie. p. p. 1911. p. Icon. în BOR. 10. Cincizecimea 929. arătările după Înviere. an XXXV. an XXXVI. an XXXVI. 1. terminaţii mai rare ale vrebelor defective. an XXXVI. 159-166 Cuvintele Mântuitorului despre cei drepţi. 536-546 Prezentarea capitolului I al epistolei I Timotei. 7. an XXXVI. p. G.. interpretarea cuvintelor din greacă 934. în BOR. 1912. 12. C. în BOR. 8. an XXXVI. 709-719 Locurile din Noul Testament în care este prezentată genealogia Mântuitorului.. modul formării cuviontelor 932. 1913. calitatea gramaticalăa limbii greceşti a Noului Testament. locul pe care îl ocupă genealogia la fiecare Evanghelie. desăvârşirea cerută de la noi de Mântuitorul. 1912. 1912. p. 1912. p. an XXXVI. 1912. Genealogia Mântuitorului Hristos. raportul dintre cele două genealogii 935. 1911. Fiul risipitor. influenţe ebreo-aramaice asupra limbii greceşti a Noului Testament. V.. p. an XXXVI. Popescu.. Fericirea veşnică a Drepţilor.. 2. p. punctul lor de pornire. G. 1129-1136 O explicare a pildei Erbiceanu. 933. despre “cei aleşi” potrivit Sf.. Erbiceanu. 445-452. 5. 262-268. an XXXVI. viaţa celor drepţi. 6. 27-31 158 . flexiunile unor adjctive. în BOR. Dănău. Apostoli 930. în BOR. alegerea lui Matia. 985-990. 1912. an XXXVII.. P. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. p. textul în română şi în greacă. 1. arătările Domnului după Înviere. în BOR. 1912. 774-781. în BOR. 5.

neopitagoreismul. în BOR. 347-354. 12.- Viaţa Sf. 1915. traducerea textului de la Luca 1. cuvântarea lui în Ierusalim. depunerea votului de nazireu de către Sf. Mihălcescu. Dr. în BOR. 1915. Ap. Scripturi. Pavel 937. an XXXVIII. Adevăr şi dreptate. minciuna după Sf. 39 – locul în care era Elisabeta. 4. 1914. an XXXVIII. învăţătura Lui despre împărăţia lui Dumnezeu. relatarea lui Iosif Flaviu despre Hristos şi despre autenticitatea ei 938. p.. 1255-1266 Greutatea traducerii din limbile clasice şi mai ales greutatea traducerii Sf. 10. an XXXVIII. an XXXVIII. Pavel. despre iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. în BOR.. an XXXVII. 408-419 Despre poporul grec şi roman. 1914. 1914. Dr. I. O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament. 1914.. Arhiereul Teofil M. Doctrina Mântuitorului. prinderea lui în templul din Ierusalim. despre adevăr în Sf. 12. an XXXVII. filosofia stoică: Logos sprematicos. despre credinţă. 868-875 Textul scrisorilor dintre Mântuitorul şi Abgra. cuvântarea Sf. traducerea Sf. Ap. Appostoli. 8. 519532. Scripturi. p. Ploeşteanu. p. învăţătura Mântuitorului despre dragoste. 1915. concepţia despre om şi despre suflet. p. Drag. Învierea lui Iisus Hristos. la Mântuitorul şi la Sf. Ioan Botezătorul 941. în BOR. 5. 734-744 Învăţătura creştină în contextul lumii antice. despre viaţa de veci. în BOR. Mihălcescu. Două epistole memorabile şi relatarea lui Iosif Flaviu despre Iisus Christos.. Scriptură. despre Fiul Omului. p. Dr. 1225-1238 Învierea Domnului şi arătările după Înviere. regele EdesseI. religia în lumea greco-romană. Drag. 12.. istorisirea convertirii. 814-828. 1914. p.. 11. p. 702-714. Ap. p. urmările Învierii în viaţa Apostolilor 940. despre originea Fiului din veci din Tatăl – argumente din Noul Testament. 7. morala stoică. an XXXVIII. mama Sf. an XXXVIII. biruinţa morţii prin Învierea Domnului. Pavel. 1915. în BOR. an XXXVIII. 159 . 11. p. 1914. an XXXVIII.. Demetrescu. I. Pavel către evrei şi reacţia lor 936. 1914. neoplatonismul 939. an XXXVIII. Demetrescu. 1267-1284 Modul de transmitere a învăţăturii Mântuitorului. Boroianu. p. 1109-1124. 6. Religiunea şi filosofia romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului.

I. p. p. întâlnirea Mântuitorului cu tânărul bogat. an XXXIX. Pavel 945. despre mântuirea prin Hristos. 1916. despre mântuire şi nemurirea sufletului. 1915. p.. atitudinea Mântuitorului faţă de bogăţie şi faţă de săraci. Apostol Pavel. 707-713. an XXXIX. Pavel. 5. 944. Pavel. 29 de către pelagieni şi manihei.942. p. 1058-1072.. Apostoli 943. Apostol Pavel inspirată din învăţătura Mântuitorului 946. 572-576. p. Mihălcescu. 8. an XXXIX. Sf. Apostol Pavel. 1915. 1915. an XXXIX. Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sf. p. în BOR. I. 1915. I. apărător al Legii vechi. Arhiepiscop al Tesalonicului. M. 1915. an XXXIX. 494-509 Figura şi personalitatea Sf. P. Spiritul Evanghelic al milei. 1154-1167 Sf. an XXXIX. 805-819. an XXXIX. învăţătura Sf. în BOR. deosebiri între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. an XXXIX. Caracterul Sfântului Apostol Pavel. Arhiereul Meletie. 7. 11. concepţia Evangheliei despre bogăţie şi sărăcie. 1026-1038 160 . în BOR. interpretarea textului de la Matei 19. 828-833 Despre proprietatea personală după învăţătura Mântuitorului. starea socială a oamenilor în timpul venirii Mântuitorului. despre Legea veche. Ap. despre înviere şi judecată. 8. Mihălcescu. 1915. 899-910 Relaţia dintre Evanghelii şi scrierile Sf. învăţătura Mântuitorului predată Apostolilor. comparaţia învăţăturii Mântuitorului cu alte învăţături din antichitate.. învăţătura Sf. Pavel. 10. ucenic al lui Gamaliel. tinereţea şi studiile lui.. situaţia săracilor în acea perioadă. Ap. an XXXIX. învăţătura Mântuitorului despre sine. 466-472. 1916. revelaţia Vechiului Testament şi revelaţia Noului Testament. Mihălcescu. 6. an XXXIX. Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. viaţa în comun a Apostolilor. 1916. despre iudei şi păgâni. în BOR. 5. p. despre unitatea şţi sfinţenia lui Dumnezeu. despre oratoria antică şi comparaţia cu predica Mântuitorului şi a Sf. desprer scopul venirii Lui. 10. p. Ap. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei. Ap. adunate de fericitul Simeon. convertirea lui. p. Pavel despre păcat. 9. 1915. p. despre nemurie. Pavel despre răscumpărarea neamului omenesc. în BOR.

p. 3. p. 334-348. 5. Apostoli. prezentarea fiecărui articol de credinţă urmată de texte biblice. an 42. 1916. 951... Pavel 948. p. Butnariu. I. Gaspar. 15. p. 1916. p. 4.. mergerea la templu la 12 ani. 254-264. 3. 143-149. an 43. în BOR. an XLI. p. 1084-1091 Despre Betleem. 6. 147-159 originea sinedriului. mărturia Talmudului despre sinedriu. an XL. an 41. 3. an 43. în BOR. an XL. 1925. codici în care se află. autoritatea sinedriului în timpul Mântuitorului şi al Sf. prezentarea Naşterii Domnului Sensul cuvântului “magi” potrivit Scripturii. Sinedriul. an 43. p. Ioan Botezătorul cu fariseii şi discuţia asupra identităţii Sf. 12. Ap. 1923. 2. Şi tu Betleeme…. 2. 1923. Steaua magilor. an 41. în BOR. fuga în Egipt şi uciderea pruncilor. timpul şi locul ţinerii şedinţelor. an 42. 1925. dragostea la Mântuitorul şi la Sf. Mihălcescu. p. 1925. 1923. 91-100. 95-103. Iuda Iscariotul. p. 329-335. 1925. 403-412. Mihălcescu. I. întâlnirea Sf. timpul prezenţei stelei Mihălcescu. an 43. 2. predica Sf. Simeon şi traducerile în română. 1278-1289 Armonia între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. an 42. an 43. 221-228. Scriban. I. 1925. tâlcuirea Evangheliei. întoarcerea în Nazaret – prezentarea textului şi analiza lui. Comentariul Sfintei Evanghelii. Evanghelii: analiza textului. 947. mărturia lui Iosif Flaviu despre sinedriu. 22-34. Ap. 155-163. an XLI. 952. 1923. V. Pavel. 8. tăierea împrejur a Domnului. studiul astologiei la asiro babilonieni. 1924. Pr. p. 1916. p. numărul membrilor şi preşedintele lui. ordinea dezbaterilor.. venirea magilor. Pavel. în BOR. p. calendarul. Gh. p. an XXXIX. p.- Scrierile Sf. despre dreptul Simeon şi proorociţa Ana.. p.. Învăţătura Mântuitorului şi a sf. 1925. Arhim. despre Evanghelia Sf. Mina. apostol Pavel din punctul de vedere al analogiilor. în BOR. 280-288. 1924. 5. 15. 1925. rolul învăţătorilor de lege. Pr. 4. despre Botezul Domnului şi ispitirea Lui. 1923. 479-486 Un comentariu al Sf. 6.. p. despre şedinţele sinedriului 949. 1099-1104 - 950. Ioan. Ioan Botezătorul după Evangheliile sinoptice şi după Evanghelia a IV-a. în BOR. an 43. an 41. Preot. p. 422-433. an 43. 7. despre Irod. 1. 1924. învăţătura morală la Mântuitorul şi la Sf. Ioan. p. 154-155 161 . 8.

466-469 Despre porunca cea nouă a iubirii. Graiul peşterii din Betleem. Arhim.. 7. 5. 1926. Petru între 41-52 după Pseudo-Clementine. Apostol Petru la Roma potrivit Sf. imnul iubirii la Sf. an 44. Scripturi în viaţa Bisericii. Ioan. 570-577 162 . I. 738740 Hristos. p. recunoaşterea lui Pavel ca Apostol de către Sf. an 44. p.. profeţii despre timpul venirii şi despre originea Mântuitorului.. stăpânul vremurilor. I.. Dr. I. 184-191. viaţa socială a Bisericii primare 955. Pavel. Epistola către Galateni. 4. în BOR. Pr. Ap. p. Scripturi – argumente împotriva episcopatului petrin la Roma 956. Sfânta Scriptură. Apostoli. an 42. 1926. în BOR. Beldie. 1926. ucenic al Mântuitorului. C. evoluţia ideilor mesianice în Vechiul Testament şi la popoarele păgâne. Mihălcescu. în BOR. în BOR. 1926. Scriban. Simion. salutarea şi adresa. Dogma despre sfinţirea omului. 6.. 1924. an 44. 79-83 Viaţa Sf. I. mântuirea e din credinţă iar nu din Lege. Pr.. superioritatea Scripturii faţă de orice altă scriere. an 44. 957. despre cele trei slujiri ale Mântuitorului 959. Dragostea creştină în primele veacuri. despre locul naşterii şi naşterea din Fecioară. Ap. 10.. mărturii despre existenţa iubirii creştine în primele veacuri. 1926. despre locul unde a fost Sf. Mihălcescu.. p. 1924. p. an 44. 321-328. inspiraţia Sf. 8. 1926. Legea conduce la Hristos. introducerea cărţii. an 42. 452-461. 1924. lepădarea lui Petru. Pr. an 44. p. Sf. în BOR. îndemn de a rămâne în Biserică şi de a se feri de iudainzanţi. predica lui după Înviere. Pavel. p. Econ. 12. p. Pr. an 44. îndemnuri morale 958. I. 2. Scripturi Mihălcescu. în BOR. în BOR. prezenţa Sf.953. Dogma soteriologică. Hristos lumina cunoştinţei Popescu. iubirea la Sf.. apostolia Sf. Vinderea Mântuitorului şi motivul vinderii Importanţa Sf. Apostol Petru n-a fost episcop de Roma. Mihălcescu. 259-267 Căderea în păcat şi făgăduinţa Răscumpărătorului.. 5. Pr. p. 1926.. an 42. 411-415 - 954. 8. Apostol Petru: chemarea la apostolat. p. 267-272 Timpul scrierii.

Mina. 1928. an XLV. despre împărăţia cerurilor. divorţ. 590-596.. 4. 1. 3. p. 11. 17 – Schimbarea la Faţă. 140-142 Despre Irod. Sfânta taină a nunţii sau a căsătoriei. mărturisirea lui Petru. 1927. a cui soţie era Irodiada potrivit Sf. numărul lor 960. însuşirile ei. 231-234. despre desfrânare. 5. p. Gaspar. Ioan Botezătorul. 540-544. 696-697 O prezentare a Naşterii Domnului. an XLVI. Ioan Botezătorul. ispitirea Domnului. semnul lui Iona. despre Sf. 673-676. 7. predica de pe munte. an XLVI. p. p. 14 – despre moartea Sf. 2. cap. Scriban. iubirea vrăjmaşilor. Scriban. 2. Filip şi celălalt Irod. Iisus Pruncul şi Irod Împăratul. p.. Arhim. milostenie. chemarea lui Matei. în BOR. despre lepădarea de sine. 10. 1928. alegerea celor 12 Apostoli. 8. Taine. 1927. aluatul fariseilor. 4. 1927. an XLV. an 44. respingerea predestinaţiei). teama lui Irod şi hotărârea de a ucide pruncul 961. an XLVI. p. Ioan Botezătorul. atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Veche. în BOR. an XLVI. harul ce se împărtăşeşte prin Sf. a doua înmulţire a pâinilor. Mihălcescu. cap. fericirile. vestirea Patimilor 963. cap. Taine.. autoritatea supremă a Bisericii. I. Scripturi şi lui Iosif Flaviu 962. 16 – despre semnul lui Iona.- Condiţii necesare sfinţeniei: har (universalitatea harului. 432-436 Despre predica Sf. femeia cananeancă. rugăciune. 1927. învierea fiicei lui Iair. 467-476. potolirea furtunii pe mare. 323-329. p. an XLV. p. p. întâia înmulţire a pâinilor. legea talionului. credinţa şi faptele bune. 1928. p. 231-234 163 . an XLVI. 1928. rolul Bisericii în mântuirea omului. în BOR. 420-424. 1927. p. Arhim. Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. p. Preotul Dr. Preot.. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei. 15 – despre farisei. 1928. an XLV. 9. 19-26. 1928. concepţia Bisericii RomanoCatolice şi a Bisericii Protestante despre sfinţirea omului. în BOR. 12. fratele lor. despre ziua sâmbetei. 1928. an XLV. membrii Bisericii. an XLVI. primitorii şi materia tainelor. 1926. p. cap. lauda adusă Sf. vestirea patimilor. 142-146. capul Bisericii. mergerea Mântuitorului pe apă. vindecarea slugii sutaşului şi a saocrei lui Petru. Ioan Botezătorul. an XLVI.

lupta fariseilor şi cărturarilor împotriva Domnului. săvârşitorii şi primitorii ei. treptele preoţiei: episcop. 3-14. Ignătescu. conţinutul epistolelor Sf. I. motivul scrierii. 780787 Osândirea Mântuitorului la moarte. 1928. materia şi forma tainei. 6.. p. Sf. 481-486 despre sărăbtoarea Învierii Domnului. 1928. an XLVII. 388-394 Instituirea tanei. efectele şi caracteristicile tainei creştine 964. arătările Domnului după Înviere.. săvârşitorii şi primitorii ei 966. Preot. Ştefan. în BOR. Părinţi despre preoşie. p. întreita ispitire. Pr. p. despre pedepsele cu moartea la evrei. forma tainei. Haralambie. Dr. în BOR. Sfânta taină a preoţiei. procesul Mântuitorului prin prisma documentelor istorice 164 . practica tainei la Sf. Apostoli învăţătura Mântuitorului. 5. 6. modul în care au perceput Sf. Dr. Sfânta taină a sfântului maslu. 1929. Pavel. Procesul lui Iisus. p. Apostoli şi la Sf. urmarea lui Hristos. Preot Dr. an XLVII. 1929.. Constantin. sârşitorii şi primitorii tainei 965. iubirea aproapelui. an XLVII. p. efectele ei. despre sâmbătă. 9. Sărbătoarea Sfintelor Paşti. efectele ei. 524-537 Efeseni 1. Iisus în faţa vrăjmaşilor.. în BOR. diacon... Sf. conţinutul epistolei către Efeseni. Mihălcescu. o explicarea a primelor versete. Prologul Epistolei către Efeseni. p. despre iubire şi despre răscumpărarea prin sângele lui Hristos 969. Pr. Diac. intrarea în Ierusalim şi patimile Domnului 967. Mihălcescu. în BOR. importanţa ei în viaţa creştinilor. Părinţi. 1. 1929. în BOR. Rovenţa. preot. în BOR. Florescu. I. materia tainei. + Episcopul Vartolomeu al Râmnicului. Apostoli despre taina căsătoriei. argumente aduse de evrei în favoarea sinedriului şi împotriva lui Pilat. combaterea argumentelor evreilor. 493-508 Numele şi instituirea tainei. an XLVII. an XLVI. 1929. despre nemurirea sufletului 968. an XLVI. 1206-1212 Lupta diavolului împotriva Mântuitorului. 6.- definiţia şi instituirea tainei.

urmările căderii în păcat. an LI. 1. 3-10. Scriban. 313-316 Reprezentarea Mântuitorului în Biserica primară. 2-3. Pr. 975. Dr. 1939. p. an XLIX. 1934. despre căderea îngerilor şi a oamenilor. Dr. concepţii false despre revelaţie 972.. Paraschiv. p. viaţa Maicii Domnului. contextul apariţiei. cultul Maicii Domnului. 4. Bejenaru. Mihail. 1935.. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. C. 1933. coperta cărţii şi prefaţa ei. diferite păreri despre aceasta Angelescu. an L. 3-4.. Revelaţia. rolul Maicii Domnului în viaţa creştină 971.970. p. 229-240 Despre Dumnezeu. Fecioară Maria?. jertfa Mântuitorului Hristos. 5-6. an LII. Studiu apologetic. despre îngeri. 11.. Dr. 172178 Criteriile revelaţiei: naturale şi supranaturale. în BOR. despre robul 165 . an XLIX. p. Gheorghiu. despre Înaintemergătorul. 429-438 Despre sfinţi. 286-298 Profeţii despre Domnulu.”. 306-325 Locul apariţiei Noului Testament bulgar. Vasile. Naşterea Domnului din Fecioara Maria. an XLVIII. adormirea Maicii Domnului. în BOR. naşterea din Fecioară. 5-6. Beldie. p. Liliacoveanu. în BOR. 140O întrebare ridicată pe această temă. Pr. 21 s. an XLVIII. despre minuni. p. D.q. în legătură cu Roam III. 1931. p. Mangâru. în BOR. Despre “Procesul de îndreptare a omului înaintea lui Dumnezeu.. 5-6. contribuţia lui Grigorie Dascălu la această lucrare 974. 1930. an LVII. în BOR. Părinţi şi din catacombe 973. 1932. p... 1931. Econom. Vorbit-a Domnul Hristos greceşte?.. Simion. mărturii din Sf. diferite lucrări ce tratează despre această lucrare. Cum înfăţişau pe Mântuitorul creştinii timpurilor primare. 1930. Arhim. relaţia dintre revelaţie şi raţiune. în BOR. 1030-1038. în BOR. p. Pr. despre îndreptarea omului 976. despre profetul Isaia. sărbători închinate ei. an LIII. De ce venerăm pe Sf. Econ. 5. I. Noul Testament bulgar de la 1828. sacrificiile legii mozaice. despre Cel născut din Fecioară.

an LVIII. corectitudinea limbii textului. Preotul. N. p. 1941. an LIX. Părinţi despre învierea morţilor şi despre trupurile înviate 979. contextul apariţiei ei. Preotul. Învierea morţilor. Alexandru N. Învierea Domnului şi inscripţia din Nazaret. 132-142 O inscripţie din 1878. patimile Domnului.. călătoriile misionare.. împlinirea profeţiilor lui Isaia în Noul Testament 977. timpul scrierii 982. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. Dr. Ioan I. 1941. 7-8. Sf. regulamentul ei. în BOR. an LVII. Irineu Mitropolitul. Vasilescu. mărturiile Faptelor Apostolilor despre Galioan şi Aquila şi Priscila confirmate de dovezile istorice. an LIX. În ce parte a fost împuns Iisus?. sinodul apostolic de la Ierusalim. mărturia Sf. lucrarea de răpândire a Scripturii 981. p. an LX.. p. p. 116-122 Despre învierea morţilor. despre trup la înviere. Antim. în BOR. 5-6. în BOR. Toma. Delcea. autenticitatea inscripţiei. în BOR. Ştefan. 177203 Despre martiriul Sf. 281-286 Despre apariţia la Chişinău în 1817 a Societăţii biblice ruseşti. temeiul învierii morţilor. în BOR. Arhim. Apostoli. Mişcarea biblică din Basarabia. 656-665 Despre scrisoarea medicului roman Esculapius Coltellus către nepotul său Gladius Ensa şi răspunsul acestuia: izvoare păgâne ce amintesc de Hristos.Domnului. p. Nica. Mărturii despre Sf. convertirea Sf. 11-12. prezenţa lui Aquila şi a Priscilei în Corint. 1940. arestarea Apostolului Pavel la Ierusalim şi captivitatea la Cezareea. 1941.. 1939. 451-453 Părerea că Mântuitorul a fost împuns în partea stângă – argumente. temei al propovăduirii creştine 980. Scripturi şi a cărţilor de cult 978.. scopul ei. în BOR. I. 5-6. mărturia pe care o aducea ea în legătură cu Învierea Domnului. Ap. 3-4. Nicolaescu. Pulpea. învierea morţilor în învăţătura Mântuitorului şi a Sf. despre învierea morţilor în Vechiul Testament. Diaconul Dr. data rechemării lui Felix şi 166 . Cronologia paulină. Diaconul. 3-4. an LIX. timpul în care a fost scrisă. Învierea Domnului. Pavel. textul celor două scrisori.

p. realizarea urmării lui Hristos. Biserica trupul tainic al Domnului. Legenda pelicanului şi jertfa Mântuitorului Hristos. a doua captivitate romană. Trup tainic al lui Hristos după Sf. relaţia creştinilor cu Hristos prin Biserică 984. Ştefan şi a diaconului Filip.. 1-3. prinderea Sf. Pavel: durata. 225-229 Despre legenda pelicanului. viaţa Sf. despre convertire. Pavel. Pavel. traduceri ale Sf. Haralambie. Diaconul Dr. Gala. teologia scolastică. Scripturi Rovenţa. profeţia lui Daniel despre împărăţia mesianică. Pavel înainte de convertire.. însoţitori. în BOR. Diac. 175-184 Despre Vechiul şi Noul Testament. călătoria la Roam şi prima captivitate romană... în BOR. în BOR. Ap. 1945. starea eclesiologiei: concepţia Sf. patimile şi răstignirea Domnului şi înţelesul lor pentru creştini. dr. 4-6. Ap. tâlcuirea legendei. Barnea. Itala şi Vulgata. Omul lui Hristos. 62-76 Despre diferitele traduceri româneşti ale Sf. 242-262 Iisus Hristos modelul omului creştin. an LXII. “Iniţiativa transilvană şi tipărirea Bibliei româneşti”. despre iubirea aproapelui 988. G. 1944.. Sfântul apostol Pavel ca misionar. 283-319 Imnuri închinate Bisericii. p. botez şi pocăinţă. N. 167 . Sereda. Scripturi în română: Noul Testament al Diaconului Coresi. călătoriile misionare ale Sf. an LXII. despre darurile Duhului Sfânt. moartea Sf. naşterea Bisericii. Pavel 983. Biserica. 1944. 1943. Ap.sosirea lui festus. 6. Ispir. 4-6. universalitatea Evangheliei 987. 42-61 Despre propovăduirea Evangheliei şi la păgâni nu numai la iudei. 1-3. Chiţescu. principiile sociale ale creştinismului. despre Septuaginta. în BOR. 1942. Galaction. 7-8. an LXIII. izvoarele ei. p. an LX. în BOR. Biblia de la 1688 985. legătura cu Mântuitorul Hristos 986. a patra călătorie misionară. Scriptură. convertirea lui. p. Pr. an LXI. activitatea Sf. ispitirea Domnului şi ispita în viaţa oamenilor. 1943. Ap. Vasile G. în BOR. Ioan.. p. p. an LXI. principiile misionare ale Sf. Părinţi. Biblia românească.

în BOR. alte ediţii ale Evangheliei în limba română 992. Botez. în BOR. Facerea de bine principiu moral al vieţii creştine. 572-583 Martiriul Sf. Evanghelii. 1958. 452-467 Despre înţelesul facerii de bine. aspecte ale facerii de bine şi modul realizării ei 168 . Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce. Evanghelia – Carte liturgică în limba română. Gheorghe. momentul când Mântuitorul rosteşte fiecare cuvânt şi către cine îl rosteşte. an LXXVIII. în BOR. Galaction. 1112-1119 folosirea cărţilor Sf. p. despre tipăriturile lui Coresi. Al. criteriul moral al facerii de bine. în BOR.. despre fuga în Egipt 993. 3-4. secolul II-IV. 1958. Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa în trecutul Bisericii. în BOR.989. 11-12. p. Părinţi. A. 1959. De la Betleem la Bet-Semeş – Fuga în Egipt. 5-6. despre problema mormântului gol şi a trupului Mântuitorului. despre Evanghelia de la Bucureşti din 1682 şi Biblia de la 1688 – o paralelă între cele 2 ediţii. 218-250 Despre iertarea păcatelor şi despre pocăinţă în Sf. 12. p. comparaţie între aceste apocrife şi relatarea Sf. necredinţa lui Saul în Hristos cel înviat şi cercetările lui despre Învierea Domnului. 177-193 Prezentarea fiecărui cuvânt rostit de mântuitorul pe cruce. Ştefan. împărţirea cuvintelor de pe cruce în două grupe. p. Stăniloae. Prof. iertarea păcatelor şi pocăinţa la Sf. convertirea lui Saul 990. Scriptură. despre împărtăşirea cu Sf. Gala. an LXXVII. + Simedrea. an LXXII. despre facerea de bine în Sf. Tit. mărturii ale Sf. p. 12. 1960. Magistrand. 1948. D. Taine 991. Din exegeza Noului Testament. 2. Pr. Scripturi în cultul liturgic. despre jertfa Mântuitorului 994. în BOR. an LXXVI. Ap.. an LXVI. Vasiescu. an LXXVI. urmată de un comentariu al lor. 1955. Pavel despre activitatea lui împotriva Bisericii. p. Magistrand. Scriptură şi la Sf.. Sârbu. Cotiso. Părinţi din secolul I. 1159-1163 Evanghelii apocrife ce amintesc de Naşterea Mântuitorului şi de fuga în Egipt.

Sorin. Ap. pacea potrivit Sf.995. 76-95 Temeiuri teologic-antropologice pentru pace. Cosma. Magistrand. 1-2. 126-144 169 .. în BOR. an LXXXIII. temeiuri creştine pentru dezarmare 996. 1147-1155 Despre Irod în Sf.. p. pacea şi prietenia în lumina moralei creştine 999.. Pr. preoţia în Vechiul Testament. Vasile. preoţia creştină după Noul Testament. Pacea şi dezarmarea după învăţătura creştină. p. Botez. 1964. 483-502 Preoţia în religiile păgâne. Const. preoţia Mântuitorului după epistola către Evrei. Scripturi şi Sf. Viaţa şi moartea lui Irod împărat. Părinţi. A. p. idealul păstorului creştin. sensul moral al prieteniei. despre pacea cu Dumnezeu. an LXXXIII. an LXXXI. 496-510 Despre prietenie. Pavel ca model şi îndrumător al preoţiei creştine 1000. Stăniloae. 5-6. iubirea aproapelui şi iubirea de Dumnezeu. Temeiuri creştine pentru pace. 1964. D. an LXXXII. 1967. cu sine şi cu aproapele 998. însuşirile prieteniei creştine. 5-6. Magistrand. Sf. foloasele prieteniei din punct de vedere moral-creştin. iubirea în Noul Testament. în BOR. 1964. p. p. Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură. Branişte. despre αγαπη. Evanghelii. cu sine şi cu aproapele. Ene. Probleme morale cu privire la căsătorie şi familie. 1-2.. Prof. în BOR. Prescure. “Să nu ucizi”. Prof. Al. Părinţi. an LXXXII. 56.. temeiuri hristologice pentru pace 997. Cosma. în Noul Testament şi la Sf. moartea lui 1001.. despre pacea cu Dumnezeu. an LXXXII. p. Iubirea de oameni şi pacea. 1-2. 1963. Sorin. în BOR. în BOR. 95-109 - Despre iubirea divină şi iubirea creştină. 503-521 - Sensul păcii în Vechiul Testament. an LXXXV. activitatea regală a lui Irod. mărturia lui Iosif Flaviu despre Irod. p. Pr. Prietenia în morala creştină. 1965. Pavel. Mântuitorul Hristos. 11-12. în BOR. Magistrand. în BOR. 1965.

începutul traducerii Vechiului Testament. Părinţi despre familie. rolul familiei în educaţia morală a omului 1002. 1967. De Sfintele Paşti. 7-8. an LXXXVII. Prof. conţinutul dogmatic şi moral al cărţii 1008. despre cuprinsul ei. 7-8. Ioan. 5-6. p. despre lăcomia în Sf. 1969.. Lucrarea pastorală a preotului în legătură cu ideea de iconom şi iconomie. p. 1969. 330-334 Despre Guttenberg. Moise. an LXXXV. 1969. Balcă. 959-974 Despre robia patimilor. Cunescu. începutul traducerii Bibliei. trad. an LXXXVII. 3-4. Prof.. învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Sf. Diac. Prof. Pr. începutul tipăririi Bibliei cu 42 de rânduri. Pr. 1967. Pr. Apostoli.. Ioan Gură de Aur. 740-773 Contextul istoric al apariţiei. 1969. an LXXXVII. an LXXXV. Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri. p. p. p. p. Cuvânt de laudă la Sfântul Apostol Pavel. 5-6. izvoarele şi autorii Evangheliei cu învăţătură. 774-790 170 . Gala Calaction traducător biblic. O.. editarea ei. Ev. Avraam. Pavel. Fecioru. Scriptură şi la Sf. 593-601 Comparaţie între jertfa lui Abel şi cea a lui Pavel. Gh. Părinţi 1005. Lăcomia. Popescu. p. în BOR. Sfichi. Ap. Iov. despre această apariţie 1007.. izvorul patimilor potrivit Sf. în BOR. apariţia NouluiTestament tradus de Gala Galaction. 1967.- Menirea căsătoriei şi a familiei după Vechiul Testament. an LXXXV. D. despre dragostea lui faţă de Hristos şi faţă de Evanghelie 1004.. Pr. O carte de doctrină şi pietate ortodoxă: “Evanghelia cu învăţătură” (1581). apariţia primilor codici. La 90 de ani de la naştere. Bartolomeu. în BOR. mântuirea realizată prin moartea şi Învierea Domnului 1003. 312-329 Viaţa lui Gala Galaction. comparaţie între Sf. N. Pavel şi Noe. în BOR. jertfa Mântuitorului pe cruce. Ilie. Silviu. Dr. Bucevschi. 9-10. predica Sf. 3-4. piedică în calea mântuirii şi a progresului social. în BOR. 588592 Naşterea Domnului. scopurile căsătoriei.. colaboratori 1006. an LXXXVII. Sf. în BOR. Mircea. în BOR. Hărăguş.

Preoţia ortodoxă. 379-389 Membrii Bisericii. Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel. drepturile şi îndatoririle preotului 1012. p. Ap. în BOR. Luca ca pictor – icoane ale lui 1010. Petre. 1211-1223 Cuvântarea I – comparaţie între diferite personalităţi ale Vechiului Testament şi Sf. Ap. p. an XCI. 597-601 Practica medicinii în antichitatea greco-romană. Pavel. Păcurariu. 1238-1251 Preoţia nu este o simplă slujire de predicator – argumente biblice. în BOR.. despre succesiunea apostolică. limba traducerii 1013. 1970. N. Petre. sensul noţiunii de iconom la Fer. treptele ierarhiei bisericeşti. în BOR. Ieronim în Vulgata.. 11-12. 3-5. p. Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române. Pr. Documentare biblică. 1973. Matei Pâslaru.- Activitatea pastorală după Sf. p. Ce nu este preoţia ortodoxă. cuvântarea III – dragostea Apostolului faţă de oameni. 11-12. Pr. an XCI. îndemnul lui de a-L urma pe Hristos 1011. Ev. an LXXXVIII. despre darul preoţiei 1014. în BOR. Deheleanu. Paul. principii pastorale 1009.. 1971. Deheleanu. Vătămanu. argumente biblice despre ierarhie. Pavel. Sf. Pr. Luca. în BOR. relaţia cu Apostolul neamurilor. Mircea. Documentare biblică. 5-6. despre preoţia universală. Luca: viaţa lui. Mihail. 11-12. 1973. în BOR. Luca în epistolele pauline. Pavel faţă de Dumnezeu. despre Sf. condiţii pentru hirotonie. 325 de ani de la apariţia “Noului Testament de la Bălgrad”. sensul noţiunii de iconomie în Noul Testament. an XCI. prefaţa cărţii. Ioan Gură de Aur. despre Sf. Ap. traducerea şi tipărirea Noului Testament. despre cei chemaţi a fi preoţi.. Prof. Sf. Pr. preoţia Noului Testament. noţiunile de iconom şi iconomie şi relaţiile dintre ele. 1973. Luca – caracterul lor. an XCI. 11-12. doctorul preaiubit. 1973. trad. scrierile Sf. treptele ierarhiei bisericeşti. 1263-1267 171 . diferenţa dintre preot şi credincioşi. cuvântarea II – dragostea Sf. p. Pr. an LXXXIX. medicina la poporul evreu. 1206-1215 Contextul istoric al apariţiei Noului Testament. p.

în BOR. I. unistoric al unui exemplar al Evangheliei 1015. despre Fecioara Maria Deheleanu. Nicolaescu.- Alte tiprituri în limba română. p. Pr. 1974. Pr. alegerea Sf. Petrescu. N.. Mântuitorul şi Sf. reprezentări iconografice. 375-390 Importanţa preoţiei. an XCIII.. drepturile şi îndatoririle preotului 1020. Preoţia ortodoxă. Ce este Sfânta Scriptură.. 130-149 mărturii despre boetzul copiilor în Noul Testament. în BOR. activitatea lui potrivit Noului Testament 1018. 9-10. 7-8.. Apostoli. 1975. Grecu. 1975. Apostoli – modele de preoţi.. Pr. p. hirotonirea episcopilor de către Sf.. 3-4. Marele preot iudaic şi Episcopul creştin. an XCIII. Răspunderea pastorală şi misionară a preotului după Noul Testament. 1021. p. Pr. Mitropolitul Banatului. în BOR. treptele ierarhiei creştine. N. Mare Preot. Părinţi despre preoţie 1016. Iisus Hristos. în BOR. Prof. arătările Domnului după Înviere 1017. Părinţi despre botezul copiilor. Romul. an XCIII. Marele Preot la evrei. Pedobaptismul (botezul copiilor) de-a lungul vremii. an XCII. 1098-1102 172 . condiţii pentru hirotonire. p. Prof. Prof. descrierea ei. Apostoli. instituirea preoţiei creştine. contextul istoric al apariţiei cărţii. 1-2. Sf. Petrescu. în BOR. 1975. în BOR. Sf. an XCII. 3-4. 3-4. 1974. în BOR. 1974. momentul Bunei Vestiri. an XCII. an XCIII. p. 1385-1389 Despre existenţa unui Mare Preot în religiile din antichitate. 11-12. despre cele trei slujiri ale preotului. + Nicolae. necesitatea predicii. 312-316 Sărbătoarea Bunei Vestiri. botezul copiilor în Biserica Romano-Catolică şi Biserica Protestantă 1019. cele trei slujiri ale episcopului. succesiunea apostolică. deosebiri între învierea lui Lazăr şi Învierea Mântuitorului. p. + Mitropolitul Serghie. Nicolae. mărturii din istoria Bisericii despre botezul copiilor. P. hirotonirea prin punerea mâinilor. Documentare biblică.. 391-398 momentul învierii lui Lazăr. Bunavestire în cultul Bisericii Ortodoxe. Diac. 1975. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. 912-922 Membrii Bisericii. p. despre cei chemaţi la preoţie..

Pavel şi Sf. an XCVI. 3-4. explicarea ei 1025. 1027.. Maica Domnului în teologia şi viaţa ortodoxă. 704-720 Despre Sf. Moisiu. momentul când Mântuitorul învaţă pe ucenici această rugăciune. 1978. Paulin. Obligaţia postului şi spovedaniei înainte de împărtăşanie. an XCVI. Maxim Mărturisitorul despre ispită... Părinţi despre Rugăciunea Domnească. Al. în BOR.făcut traducerea. 536-549 Urmările întâlnirii celor doi Apostoli cu Mântuitorul. propovăduirea celor doi Apostoli. prof. Pr. Pr. 1978. universalitatea şi unitatea Scripturii 1022. 1978. 1976. 1978. Prof. religios-moral. Părinţi şi în cultul Bisericii. rugăciunea în Vechiul Testament. 78. 5-6. an XCVI. + Plămădeală. Biblia de la Bucureşti. an XCVI. 1976. p. Părinţi 1024. Sf.. Iacov despre ispită. locul în care s. Prof. 1113-1123 173 . Radu. frumuseţea Rugăciunii domneşti. întreita ispitire a Mântuitorului. Arhim. ispita la Sf. p. Constantin. Lecca. Petru despre preoţie 1026. despre traducătorii ei. în BOR. 1004-1018 rolul Bibliei de la Bucureşti în viaţa poporului român. Moisiu. Antonie. Pr. 7-8. D. an XCIV. prezenţa Rugăciunii domneşti în cultul ortodox. Prof. Pr. Cine a făcut traducerea?.. 62-77 Despre Rugăciunea domnească. Antonie. 693-703 Despre ispită în Noul Testament.- Caracterul dumnezeiesc al Sf. în BOR. aspectul ei pastoral. despre post în Vechiul Testament şi în Noul Testament. “Şi nu ne duce pe noi în ispită…”. în BOR. 1-2. Al. Sf. Sf. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei. 9-10. chemarea lor la apstolat. Sf. p. rolul lui Nicolae Milescu 1028. pârga învierii noastre. însemnătatea Învierii Domnului Galeriu. Ioan Gură de Aur. Învierea Domnului. an XCIV. + Plămădeală. 9-10. p. ispita după unele texte din Noul Testament 1023. în BOR. postul după Sf. 1978. p. în BOR. Scriptură din punct de vedere istoric. limba Bibliei. p. Euharistie. literar. în BOR. Scripturi. Scriptură şi la Sf. Ap.. 244-251 Sărbătoarea Paştilor în Biserica Ortodoxă.. Rugăciunea domnească în cult şi în pastoraţie. p. an XCVI. pocăinţa în Sf. Sf. Ap..

binevestitor al Evangheliei mântuitoare.. 1979. Galeriu. 1978. comparaţia între Biblia de la 1688.. 7-8. contextul ce a precedat apariţia Bibliei. an XCVIII. 1914 şi 1936 1030. 3-4. Biblia de la 1936. p. “Şi a înviat a treia zi”. an XCVIII. p. prof. Constantin. în BOR. 5-6. p. Episcop Dr. Pr. an XCVIII. membrii comisiei. Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox. predica la Sf. Sfântul Apostol Andrei în tradiţia Bisericii şi în viaţa creştinilor. Maica Domnului – rugătoare şi mijlocitoare pentru noi înaintea Mântuitorului. 1031. 1979. predica Mântuitorului. sensul închinării în duh şi adevăr 1034. Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979). Chilea. an XCVI. în BOR. 654-665 Despre hotărârea de a revizui traducerea Noului Testament. Maica Domnului în cultul ortodox 1029. an XCVII... Sf. Pr. istoricul sărbătorii Sf. 665-674 Obligaţia de a propovădui Evanghelia. 5-6.- teologia protestantă despre Maica Domului. cinstirea Maicii Domnului după Sf. 11-12. p. Prof. Antonie. în BOR. 1980. despre lucrarea lui gala Galaction. Pr. an XCVII. 1980. arătările după Înviere 1035. Părinţi despre moartea Mântuitorului pe cruce. p. Închinarea în duh şi adevăr. credinţa în Învierea Domului. + Adrian Botoşăneanul.. în BOR. în BOR. p. an XCVII. 1979. Pr. o prezentare a diferitelor abateri de la textul original. Preotul. în BOR. Scriptură. Părinţi 1033. Mircea. 719-731 174 . Nicolae. 1980. Dragomir. 3-4. Sf. Drd. 456-466 Importanţa Învierii Domnului. despre predică în Vechiul Testament. 94-104 Prezenţa Mântuitorului în Samaria.. Nicolae. Andrei Plămădeală. întâlnirea şi convorbirea cu femeia samarineancă. 1-2. Vicar patriarhal. Apostoli – predicatori ai Evangheliei lui Hristos. prof. p. I. în BOR. Sebastian. 1325-1333 Sf. principii de care a ţinut seama comisia 1032. Andrei în Noul Testament. Grosu. 414-442 Modul în care s-a ajuns la această traducere.

1981. intrarea la templu. 1980. Chialda. Nedreptăţitul apostol Toma. Născătoare de Dumnezeu. adormirea Maicii Domnului. cultul Maicii Domnului. despre Maica Domnului: naşterea. Învăţătura despre Maica Domnului. Papuc. Buna Vestire. în BOR. pururea fecioria. 9-10. pildă de trăiere creştinească 1040. cinstirea Maicii Domnului. Ganea. prefigurări ale Maicii Domnului în Vechiul Testament 1037. în BOR. râvnă pentru lucrul Domnului. p. M. naşterea Maicii Domnului. preotul. folosirea şi citirea Sf. an XCIX. Părinţi despre Buna Vestire. an XCVIII. an XCIX. p. Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament. 1981. Despre misiunea preoţească. an XCVIII. raportul dintre Vechiul şi Noul Testament în învăţătura Mântuitorului. 286-289 Credinţa în Învierea Domnului. Arhim. p. Gheorghe. în BOR. în BOR. Maica Domnului ca mijlocitoare.. Sf. Pr. Prof. p. Născătoare de Dumnezeu. Bunavestire. an XCIX. Dinu. p. Paulin. credinţa lui Toma 1039. în BOR. rolul Maicii Domnului la Buna Vestire 1041. 307-314 Pregătirea neamului omenesc pentru întruparea Cuvântului. Alexa. preotul conducătorul credincişilor spre Hristos. Arhid. intrarea ei la templu. Prof. Părinţi. adormirea ei 1038. drd. pregătirea lui Israel pentru venirea Mântuitorului. 1981. 9-10. Pr. Nicolae. în BOR. Evanghelii în cultul ortodox 1036.. Natalia. 982-999 Maica Domnului în Vechiul Testament.- Întrebuinţarea Sf... 5-6. suipracinstirea Maicii Domnului. Scripturi. despre Luca şi Cleopa şi credinţa lor în Învierea Domnului. 1980.. Scripturi în cult în istoria Bisericii: la Sf. Pr. 542-561 Unitatea Sf. Apostoli. 3-4. Buna Vestire. 970-981 Viaţa Maicii Domnului: naşterea. Ioasaf. 290-306 Preoţia. intrarea în templu. Buna Vestire. an XCIX. 3-4. 3-4. 1981. unitatea revelaţiei divine în cele două Testamente. la Sf. genealogia Mântuitorului.. legea morală a Vechiului 175 . p. Învăţătura despre Sfânta Fecioară Maria în cărţile de cult. pericope din Vechiul Testament folosite în cultul ortodox. Lecca.

Ioan. an CI. Pr. în BOR. în BOR. atitudinea Mântuitorului în faţa morţii 1046. p. Evanghelia cu învăţătură dinanul 1581. an C. părinţi despre rugăciunea din Ghetsimani. Dumitru. Ion. 1981. 1981. repere despre această Evanghelie.. p. Consideraţii. o prezentare şi o analiză a unor texte greşit traduse în Biblia “britanică” 176 . p. Pr.. aspecte dinportretul moral al creştinului la Sf. Prof. p. Radu. an CI. an C. Mircea. p. în BOR. propovăduire şi fructificare a revelaţiei divine. condiţie a dobândirii mântuirii. Portretul moral al creştinului ortodox. Ioan. sfinţenia obligatorie şi realizabilă pentru toşi creştinii 1045. Biserica organul de păstrare. Simion. muntele Schimbării la Faţă. interpretarea Scripturii. Ap. 184-200 Necesitatea traducerii Scripturii în limba fiecărui popor. an C. 51-70 Despre dreapta credinţă. teologia ei. despre Golgota. Pr. 3-4. 562-576 Despre Tabor. Sf. 7-8. Emanoil... prof. credinţa ca participare la viaţa şi lucrarea Bisericii 1048. Drd.. 674-681 Despre firea umană a Mântuitorului după Noul Testament. 1983. Scriptură pentru folosirea pâinii şi a vinului. Turcu. 1982. Pavel despre Vechiul Testament. implicaţiile revelaţionale şi eclesiologice ale credinţei.. despre profeţiile mesianice 1042. în BOR. an XCIX. 1982. 119-140 Importanţa iubirii în viaţa creştinului. Sf. 7-8. Să treacă paharul acesta. 5-6. Cum se încearcă falsificarea locurilor sfinte. Constantin. Paraschivaş. an XCIX. Mircea. despre virtuţile creştine. precizări şi accente. 888-911 Importanţa cărţii în acel context istoric. p.Testament şi legea morală a Noului Testament. Grigorie de Nissa şi Scrisoarea către Diognet.. Pr. în BOR. semnificaţia euharistiei. Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română. în BOR. momentul prefacerii. 9-10. 1-2. Sfânta Euharistie. Pavel. 1983. 834-843 Instituirea euharistiei. urmările împărtăşirii 1047. 1-2. în BOR. Păstrarea dreptei credinţe. profilul teologico-dogmatic al lucrării 1044. Todoran. p. elementele ei – argumente din Sf. 1982. artările Domnului după Înviere şi locul unde au avut loc 1043.

ideea de pace în Noul Testament: sensul cuvântului pace după Noul Testament. dimensiunile păcii. 232-251 Nădejdea mesianică. prof. Părinţi 1051. prof. Iisus la 12 ani în templu. în BOR. 3-4. Mihoc. în BOR. Pr. Corniţescu. Constantin. Nădejdea ca virtute teologică şi implicaţiile ei în viaţa creştinului. 201-207 Mărturiile Sf. p. despre plinirea vremii. an CI.. scopul şi temeiul întrupării. p. despre Decalog. Ierom. Pr. p.. 1984. Pr. an CII. în BOR. Irineu. 175-187 Despre porunca iubirii de Dumnezeu. Vasile. ideea de pace în scrierile Sf. prezentarea fiecărei porunci şi explicarea ei prin prisma Noului Testament 1053. Mesia. Cele zece porunci în lumina Noului Testament. Scripturi despre locaşurile de cult. îndemnul Mântuiotorului la pace. în BOR. an CI. Biserica – locaş de cult creştin. an CIII. Pr.. prof. aspectul dinamic-eshatologic la nădejdii. Apostoli 1052. Domn al păcii. 3-4. 1983. an CI. Petrescu. an CIII.. roadele întrupării 1055. 1985. 187-201 Hristos. 825-841 Profeţii despre Mesia ca Domn al păcii. 3-4. 1983. 11-12. Ioan.1049. 1985. Iustin Moisescu. Mircea. pacea lui Dumnezeu şi pacea lui Hristos la Sf. Domn al păcii. 1984. învăţătura Vechiului Testament despre locaşul de cult. Naşterea Domnului în pastoralele Prea Fericitului Părinte Patriarh Dr. Hristos este pacea noastră. prof. Corniţescu. Pr. în BOR. 815-825 Ideea de pace în Vechiul Testament: premisel păcii. Mircea. an CII. Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament. Ioan.. sacrament al nădejdii. conţinutul nădejdii creştine şi implicaţiile ei pentru viaţa creştinului 1054. p. 1983. p. Pop. Nicolae. despre Naşterea Domnului. Constantin. dimensiunea păcii. 3-4.. p. în BOR. 3-4. despre făcătorii de pace. 252265 Lucrări ale Prea Fericitului Iustin şi ideile lor principale 177 . fuga în Egipt. Mântuitorul. cântată de îngeri la Naşterea Domnului. pacea. 11-12. în BOR.. învăţătura Noului Testament despre locaşul de cult 1050. Pr. Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi. Drd. p.

an CIII. faptele bune. Radu. p. chip al lui Dumnezeu. primele traduceri ale Scripturii în limba română. Verzan. Valoarea trupul ca templu al Duhului Sfânt. 1985. Vasile. în BOR. activitatea biblică a PF Iustin. an CIV. predica în Biserică 1060. Scripturi. Scriptură – izvor fundamental al predicii. Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin Moisescu. rolul trupului în viaţa omului. an CV. Slujirea socială – componentă a mântuirii. 1986. model pentru creştini. Pop.1056. în BOR... p. despre Noul Testament de la Bălgrad. an CIV. 7-8. p.. smerenia creştină 178 . publicarea de studii de teologie biblică. Protos. Prof.. Irineu. necesitatea cunoaşterii Scripturii de către preot 1057. Corniţescu. 3-4. Gordon. antropologia creştină. rolul virtuţilor creştine. Ioan Gură de Aur despre interpretarea Scripturii după PF Iustin. 1-2. condiţii ale mântuirii. temeiul hristologic al slujirii sociale. an CIV. 7-8. despre omul cel nou. Protos. 1987. Scripturi. faptele bune – expresii şi roade ale slujirii creştine. în BOR. 68-81 Despre slujirea lui Dumnezeu. despre comuniunea cu Hristos realizată prin boptez. credinţa şi faptele bune. 95-102 Valoarea religios-morală a Sf. 3-4. p. Sabin. traducerea şi tipărirea unor cărţi din Sf. Pr. condiţiile interpretării Sf. Scriptură ca şi cărţi de cult. 86-96 Mântuitorul Hristos. an CIV. 533-543 Predica şi izvoarele ei. concepţia Sf. izvoarele predicii în general. despre trupurile duhovniceşti 1059. Sfânta Scriptură în cultura teologică românească.. 1986. în BOR. iubirea aproapelui. criteriu al judecăţii particulare şi universale 1058. Irineu. 1986. Pr. în BOR. 59-65 Despre trupul Domnului. principii de ermineutică biblică 1061. în BOR. p. omul. 1-2. p. teiul soteriologic şi eclesiologic al slujirii sociale. Emilian. 91-102 Despre cultura teologică în ţările române. Pop. Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului. Sf. 1986. Diac. Aurel I. Cunoaşterea temeinică a Sfintei Scripturi şi folosirea ei în predică. drd. Drd.

Noul Testament în limba română. 83-94 Postul în alte religii. noţiunea de post în Vechiul Testament. Şerbănescu. Cazanii 1065.. în BOR. Corniţescu. în BOR. rolul Cazaniei lui Varlaam. comparaţia cu alte traduceri 1064. euharistie 1066. Evanghelii. 44-48 Despre Emaus şi drumul spre Emaus al lui Luca şi Cleopa. Prof. Chitimia. Diac. 3-4. Ioan C.. 3-4. 89-93 Despre importanţa traducerii Bibliei de la Bucureşti. Apostol. 11-12. 4-6. monument de limbă teologică şi literatură românescă. despre identitatea celor doi şi întâlnirea lor cu Mântuitorul. Pr. Prof. în BOR. 1991. tipării ale Psaltirii. 1990. prefaţa Bibliei de la Bucureşti. p. Dr. p. Câteva semnificaţii teologice deosebite legate de momentul Intrării Domnului în Ierusalim. an CVIII. 94-99 Despre sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim. Scripturi în limba română. an CVI. Biblia lui Şerban. despre Biblia de la Bucureşti 1063. cunoaşterea Mântuitorului de către ei. în BOR. p. 1988. Emilian. locul prin care a intrat Domnul. 1988. rolul voievozior în tipărirea cărţilor religioase. în BOR. 41-78 Primele traducerii ale Sf. momentul Intrării. an CIX. sensul duhovnicesc al intrării Domnului în Ierusalim 179 . Protos. postul în Noul Testament. Prof.. traduceri şi tipăriri ale Vechiului Testament în română.. Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. p. în BOR. Sensul postului după Sfânta Scriptură. Ioasaf. an CVII. rostul postului bisericesc 1067. Doc. despre profeţiile Vechiului Testament. 1989. Pe drumul Emausului.1062.. Anania. Ganea. despre Sf.. Niculae. Diac. Scripturi. prezentarea tuturor traducerilor Bibliei în limba română.. unitatea şi cultura poporului român. Importanţa “Bibliei de la Bucureşti” pentru spiritualitatea. Arhim.. 4-6. 11-12. 94-103 Despre limbajul Sf. Bartolomeu V. Emilian. an CIX. teologia Sf. de tetraevanghele. an CVI. prof. p. Prof. p. Scripturi. 1991. traducerea Bibliei de la 1688: limbajul ei. Corniţescu.

în BOR. condiţiile în care a apărut. ajutorul din partea Societăţilor Biblice Unite 1070. Caraza. conf. p. contextul apariţiei. Sf. omiliile. Cultul ei. Asist. Diac. în BOR. p. deosebirea dintre Biserică şi casele de rugăciune. 1995. 4-6. Scripturi apărute: anul. Buna Vestire. 4-6. adormirea Maicii Domnului. 66-71 Prezentarea ediţiilor Sf. Ganea.. 1. 16 şi pierderea importanţei locaşului de cult în Paus.. Ioasaf. Ediţiile Bibliei tipărite în România. 4-6.. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre sfinţenia locaşului de cult. Scripturi 180 . dr. Scripturi în limba română 1069. în BOR. locaşul de cult în Noul Testament şi în primele veacuri creştine. Arhim. an CXI. 1992. căsătoria şi divorţul în Noul Testament. cea mai cinstită decât heruvimii şi serafimii. apariţia creştinsmului pe teritoriul ţării noastra. C. 1992. an CX. 1993. Pr. 1992. după cel de-al doilea război mondial. reforma protestantă din sec. Ioan. 1-6. Naşterea Domnului. an CX. 1-2. Păriţi despre Biserică 1071. Basarab.. scoliile pentru interpretarea textelor dificile. în BOR. an CX. an XXXII. 70-81 Moduri de interpretare a Sf. Pr. p. până în decembrie 1989. Deosebitele feluri de interpretare ale Sfintei Scripturi. 49-56 Relaţia dintre Evanghelie şi cultură la poporul român. dr. Arion. cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. despre soţii creştini şi despre copiii creştinilor 1073. p. cinstirea Maicii Domnului în tradiţia populară şi liturgică. Evanghelie şi cultură la români. Familia în Sfânta Scriptură. 72-99 Locaşul de cult în Vechiul Testament. Dură. p. Prof. în BOR. dogmatică şi literară a Sf. Maica Domului ca mijlocitoare. Scripturi: traducerea şi parafrazarea textului. Ioan. relaţiile dintre părinţi şi copii. în BOR. Pr. 76-83 Despre cinstirea Maicii Domnului. despre interpretarea alegorică. an CXIII. Mircea. traduceri ale Sf. dr. femeia în Noul Testament. 221-243 Familia în Vechiul Testament: însuşirile şi funcţiile primei familii. Maica Domnului. Leon. familia în Noul Testament. rugăciunile Maicii Domnului pentru cei adormiţi 1072..1068. p. 1908. comentariile.

în BOR. p. Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism. 1252-1259 La ce se referă textul din Faptele Apostolilor când vorbeşte despre prezenţa Sf. p. 1914. 11. termenii folosiţi de el 1077. raportul dintre Evanghelie şi artă şi cultură. Drag. Pişculescu. 10.. Relatările Evangheliştilor despre Naşterea Domnului nostru Iisus Christos. 11081114. 1913. an XXXVIII. filosofia lui Filon din Alexandria 181 . modul în care examinează şi tâlcuiesc ei Sf. p. Introducere în sfintele Scripturi la Protestanţi. 961-973 Sf. idei morale la Sf. B. p. an XXXII. an XXXII. în BOR. 1908. noutatea pe care o aduce Sf. învăţătura Mântuitorului despre atitudinea faţă de aproapele. relaţia creştinilor cu statul. idei morale ale creştinismului. 322-326 Atitudinea protestanţilor faţă de Sf. p. Drag. p. Scriptură. V. an XXXII. I. concepţia Evangheliei despre posesia de bunuri 1076. Pavel în Areopag. influenţe din partea poporelor înconjurătoare asupra poporului evreu şi a învăţăturii lor religioase şi morale.. Ap. Mihălcescu. Demetrescu. rolul Atenei în societatea timpului. realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu 1075. 1909. Grigore. 1909. 10. în BOR. superioritatea învăţăturii Evangheliei. P. 218-235 Împărţirea iudeilor pe timpul venirii Mântuitorului. Scriptură 1078. 132-149 Vechiul Testament despre atitudinea faţă de aproapele. 3. p. Demetrescu. în BOR. Învăţătura religioasă şi morală a Iudeilor pe timpul venirii Mântuitorului. Evanghelii despre Naşterea Domnului. în BOR. Ap.. an XXXII. 1908. Sf. p. rolul familiei în creştinism. Pavel faţă de toate filosofiile păgâne.. învăţători iudeo-alexandrini. an XXXIII. învăţătura despre îngeri. 9.. 1120-1135 Rolul Evangheliei în viaţa creştină. despre Mesia. 9. Pavel 1079. an XXXII. relaţia dintre Evanghelie şi societate.1074. în BOR. Evanghelia ca principiu al vieţii. 1909. 1909. 3. despre Areopag. an XXXVII. 2. 9931008. despre om. Pavel în Atena.

p. despre relaţiile din familie 1084. 2. an 41. Popescu. 7. p. p. 1925. p. an XXXVIII. p. despre mântuire şi mijlocirea ei. an 43. Luca. 9. anul morţii lui Irod 1082. an LV. cuvintele arhanghelului către Fecioara Maria şi explicarea lor. 8. 1923. despre harisme. 794-802 Profeţia lui Mesia despre Maica Domnului. 1928. 4: despre urmarea lui Hristos şi unirea credincioşilor într-un singur trup. Dr. 1925. 737743. sărbători închinate Maicii Domnului 1081. Pavel. despre slujirea apostolică a Sf. 910-920. 11. Chiţescu. 6... 12. p. analiza capitolului 1. an 43. Sf. Popescu – Mălăieşti. Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αντι în Noul Testament.1080. an 41. rolul credinţei şi al botezului. 387-416 182 . în BOR. p. 1914. 1937. în BOR. p. în BOR. 522-532 Despre Sf. Drag. 1923. în BOR. 13. genealogia Sf. 1925. Ap. 6. Explicarea epistolei către Efeseni. 702-714. 8. 519-533. în BOR. Mihălcescu. 9. 7-10. an XXXVIII. despre Efes şi cultul zeiţei Diana. urmările îndeplinirii slujbei de apostol. 890-918 Pasaje din Sf. Sf. p. Părinţi despre anul naşterii Domnului. 1914. Preot Dr. genealogia la Sf. 1914. despre fraţii Domnului 1083. 4. C. 720-721 Despre presupunerea că în ael loc ar fi capul lui Adam. an 43. p.. Matei – modul în care face el genealogia. 196-201.. 1923. 987-993 Despre cele două liste genealogice. modul în care se făcea genealogia la evrei. N. 329-335. 69-75. 1914. Pavel. Ec. I. p. pregătirea omenirii pentru venirea lui Hristos. an XLVI. Pr. întâlnirea dintre Maica Domnului şi Elisabeta. Cinstirea şi veneraţiunea Sfintei Fecioare. an 43.. Beldie. păreri ale Sf. an XXXVIII. 1925. 131-137. Părinţi dspre mormântul lui Adam 1085. 3. Locul căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi. Demetrescu. p. în BOR. Genealogia Mântuitorului. îndemnuri la înnoirea vieţii. cinstirea Maicii Domnului. Anul naşterii Domnuluii nostru Iisus Hristos. 1925.. an 41. I. anul recensământului. rugăciunea apostolului pentru creştini. an 43. p. p. Simion.. Părinţi despre cinstirea Maicii Domnului. an XXXVIII. cap. Evanghelii ce ne pot ajuta la identificarea anului în care s-a născut Hristos.

codicele “Bratul”. temeiuri pentru cinstirea ei. traduceri şi ediţii integrale ale Noului Testament 1091. 1988. Niculae. an CXVI. an CVI. p. diferite traduceri ale Septuagintei şi Vulgatei 1087. Dumitru. Părinţi 1092. Scripturi. G. Sfânta Scriptură sau Biblia. a sfintei cruci şi a icoanelor. Justinian. prefaţele lucrării 1089.. 1998. despre răscumpărarea neamului omenesc în Sf. prof. căi de transmitere a Revelaţiei divine. Scripturi existente în acea perioadă şi necesitatea de a se face o nouă traducere 1090. an XXXII. 1988. Tradiţie. în BOR. Protos. Constantin. în BOR. cinstirea sf. în BOR. traduceri ce au urmat Bibliei de la Bucureşti. Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român. 893-899 Frumuseţea şi importanţa Sf. 9-10. Scripturi în limba română: codicele voroneţian. Protos. p. Scriptură. psaltirea şcheiană etc. cuprinsul ei. cea de la 1913 şi cea de la 1936. Scriptură şi Sf. în Sf. Biblia lui Şerban tricentenară. Pr. atitudinea Mântuitorului faţă de el. p. 1988. p. Prof. Părinţi 1086. 1-6. Pr. p. Cârstoiu. 196-209 Traduceri şi ediţii parţiale ale Sf. comparaţie între Biblia de la 1688. Pr.. 330-338 183 . traducătorii Bibliei Galeriu. Pr. Prof. în BOR. cruci. 1088. 318-347 Cinstirea sfinţilor: în practica Bisericii primare. 910. despre duminică: instituirea sabatului. an CXVI. 1998. Scriptură şi Sf. 1908. Traduceri şi ediţii ale Sfintei Scripturi în limba română. 7-12. motivele traducerii ei. Ionescu. în BOR. Scripturi în limba română. Călinescu faţă de Biblia de la Bucureşti. moaşte. an CVI. p. Justinian. Apostoli faţă de sabat. Cârstoi. Scriptură şi la Sf. an CVI.. temeiuri pentru duminică din Sf. în BOR.. atitudinea Sf. 83-102 Diferite traduceri ale Sf. prezenţa ei în Noul Testament: contextul în care apare şi sensul ei. traduceri ale Sf. precum şi pentru serbarea duminicii. cruci: sensul sf. cinstirea sf. icoane.cinstirea sf. Abrudan. p.. 9-10. an CXVI. Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea sfinţilor. Biblia de la Bucureşti – trei sute de ani de la apariţie (1688 – 1988). Şerbănescu. 1998. 69-82 Formatul cărţii. 8... Iorga şi G. prof. 1-6. Ion.- Insemnătatea etimologică a prepoziţiei αντι. 102-117 Atitudinea lui N. sabatul la poporul ales. în BOR. Sf.

a episcopilor şi a diaconilor. p. Prof. 52-74. Tradiţii. 9-10. an VII. motivele de divorţi. despre preoţi: primele mărturii ale Noului Testament. Slujirea preoţească după epistolele Sf. hirotonia celor 7 diaconi. familia în lumea păgână. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. an VI.- Despre revelaţia divină. Scriptură 1093. în MO. 1955. denumiri date în Noul Testament membrilor ierarhiei bisericeşti. anul în care a avut loc. Verzan. despre luna Nissan. Cina cea de Taină. Constantin. 131-144 O istorisire a săptămânii Sf. relaţiile dintre părinţi şi copii. izvoarele Sf. învăţătura ortodoxă despre Sf. Sf. concepţia lui Iuda despre Mesia. despre preoţii.. p. despre diaconi în Noul Testament. Familia în lumina învăţăturii creştine. exegeza textului de la I Petru 5. 1998. an VII. 3-4. 1-3. 360-370 Temeiuri ce au dus la formularea acestei ipoteze. în MO. Pavel. Scriptură şi Sf. 209-233 Trimiterea Apostolilor la propovăduire. Patimi. 1-4. N. 1954. în MO. an VI. 1955. Ap. activitatea Mântuitorului în această perioadă potrivit Noului Testament. 5-6. despre episcopi: prezenţa lor în Noul Testament şi mărturii despre ei 1095. p. Verzan. cărturarii şi fariseii din acea perioadă. Pavel şi Sf. autorul epistolelor pastorale – o ipoteză. despre familia preotului 1096. Petru. 1954. în BOR. 511-525 Despre familie în Vechiul Testament. Sfântul Evanghelist Luca. Sabin. Justin. Săptămâna Sfintelor Patimi. Tradiţie. an CXVI. raportul şi îndatoririle reciproce ale membrilor familiei. preoţia la Sf. alegerea preoţilor. p. prof. patimile şi moartea Domnului 1097... p. sărbătoarea Paştelui în lumea iudaică. Pr. 7-12. 4-6. dr. în MO. Moisescu. p. învăţătura Bisericii Oortodoxe despre căile de trasmitere a revelaţiei: Sf. Sabin. 277-294 184 . Diac. relaţiile dintre soţi. an VI. 1954. I. familia în Noul Testament – taina cununiei. Prof. Scriptură şi Sf. scopurile căsătoriei. Tradiţie în Biserica Romano-Catolică şi în Biserica Protestantă. Coman.. Nicolaescu. motivele furnizate de epistolele către Tit şi I şi II Timotei 1094. sensurile acetor denumiri şi contextul în care au fost folosite. despre diaconiţe.

an IX. O. practica rugăciunii la Sf. Liviu. Hristos centrul învăţăturii pauline 1100. despre rugăciune în Noul Testament. Scripturi.. Pavel. sfaturi despre modul în care trebuie făcută rugăciunea. Ap. în MO. primele apariţii în limba română a cărţilor Sf. 137-151 Rugăciunea din punct de vedere creştin. Morozanu. conştiinţa prezenţei lui Hristos în viaţa sa. Pavel. chemarea lui la apostolat. Apostoli. Marcu. p. p. Milenarismul. Stan. Pr. rugăciunea la Mântuitorul şi la Sf. Prof.. rugăciunea în Vechiul Testament. 1956. Părinţi despre milenarism 185 . mărturii pentru traiul în comun din Sf.- Ierarhia bisericească după Noul Testament. îndatoririle preotului faţă de credincioşi şi mijloacele pentru împlinirea lor. 3-4. 177-186 Temeiuri biblice pentru botezul copiilor. Prof. în MO. Călugăr. Prof. Pr. Pr. 1956. 9-12. Principiul hristocentric la Sf. 1960. Apostol Pavel. Bucevschi. relaţia dintre diferite categorii sociale ca urmare a iubirii. Părinţi 1102. latura sfinţitoare a slujirii preoţeşti după epistolele pauline. p. Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel. an VIII. Serafim F.. 149-160 Limba originală a cărţilor Sf. despre lepădarea de sine. 3-4.. contextul apariţiei lor şi traducătorii acestor ediţii 1101. în MO. 1957. Pr. an XI. în MO. “Iubeşte pe aproapele tău”. 1960. 171-183 Dezvoltarea istorică şi ideile milenarismului. p. an VIII. în MO.. Grigorie T. 6-7. Sfânta Scriptură în limba română. părerile teologilor Karl Barth şi Joachim Jeremias despre această temă. primele rugăciuni din Noul Testament.. necesitatea propovăduirii. Pr. p. în MO. 328-331 Personalitatea Sf. exercitarea puterii şi a autorităţii de a dezlega păcatele 1098. an XII... 547-570 Mărturii creştine pentru traiul în comun. 4-5. chemarea Domnului la iubirea aproapelui. 1959.. 3-4. însuşirile slujitorului bisericesc. argumentele aduse de Joachim Jeremias pentru botezul pruncilor 1099. Marcu. Diac. D. despre felurile rugăciunii 1103. p. Botezat-a pruncii Biserica primară. Prof.. Sf. originea sectelor milenariste. Grigorie T. an XII. Scripturi..

despre slujirea Bisericii 1107. 7-8. răspunsul de iubire dat lui Dumnezeu. an XVI. La Naşterea Domnului. 9-10. an XII. despre învrăjbirea fraţilor şi despre iubirea de aproapele 1109. 1-2. p. 422-457 Dezvoltarea papirologiei ca ştiinţă şi importanţa ei pentru studiul Noului Testament. Primele icoane ale Mântuitorului şi ale Maicii Domnului.. an XVI. Diac. 1960. Luca. 11-12.. O. B. în MO. an XV. Prof. an XVI. an XV. Orientări exegetice de interes pastoral. 1963.. în MO. p. importanţa papirologiei pentru stabilirea textului Evangheliei a IV-a 1105. Apvel despre “vrajbă”. Bucevschi. 9-10. 698-704 Învăţătura creştină despre Iisus Hristos. 1964. 10-12. 11-12. an XIII. slujirea noastră. rânduiala liturgică a slujbei “icoanei celei nefăcute de mână”. 1963. Orest. despre naşterea lui Hristos. 1964. în MO. 1964. vestirea Naşterii 1111. în MO. Uspenshi. 1961. urmarea a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. starea social-politică a lumii în acel timp. în MO. 3-8 186 . Pr. . Domnul Iisus Hristos ca învăţător. despre Biserica Naşterii Domnului 1108. I. 671-681 Icoana trimisă lui Abgar regele Edessei. întruparea Mântuitorului. însemnătatea Năaşterii Domnului.. 851-855 Unscurt comentariu al textului de la Luca 2.1104.. data redactării acestei Evanghelii. L. lista principalilor papiruşi ai Evangheliei a IV-a. Diac. Prof. sensul cuvântului “astăzi”. în MO. Rezuş. Prof. p. icoanele atribuite Sf. 11. 11-12. Alexandru. Verzan. în MO. Dr. în MO. “Astăzi vouă s-a născut un Mântuitor. Petru. slujirea Mântuitorului. Bucevschi. în timpul Bisericii creştine. p.. A. alte reprezentări ale Mântuitorului. Hristos – Păstorul cel bun 1110. 667-696 Sensul cuvântului “vrajbă” în Noul Testament. 856-858 O remorare a contextului Naşterii Mântuitorului. Importanţa manuscriselor de pe papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan. Hristos şi Biserica în lume. Sabin. Prof. primele imagini ale Maicii Domnului 1106. Vesa. p. p. Slăvitul Betleem. Grigorie. p. Pr. Pr. care este Hristos Domnul”. Betleemul în Vechiul Testament. an XVII. 844-850 Semnificaţia numelui Betleem. Marcu.. 1965. Sf.. p.

3-27 Despre capitolul V al epistolei. descrieri ale chipului Său 1114. Apostoli 1117. 1967. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel luceferi ai creştinătăţii. Nic. în MO. despre problema frumuseţii fizice a Mântuitorului. Învierea şi arătările după Înviere. 1967. importanţa Învierii Domnului 1113. icoane 187 . modele de icoane în care apare. 1-2. Olga. despre unitatea Bisericii. despre cei trei magi. Victor. locul în care Mântuitorul învăţa. Prof. 368-386 Despre Sf. Bucevschi. viaţa şi personalitatea Sf. Savin. 359-368 Despre viaţa şi personalitatea Sf. Prof.. patimile şi răstignirea Domnului. prezentarea versetelor în originalul grecesc şi analiza lor. Epistola către Efeseni V. taine. auditoriul Lui. B. 1966. p. în MO. Rămureanu. Apostoli. 5-6. Învierea Domnului. modul în care învăţa Mântuitorul 1112... despre chipul Lui.. împlinirea profeţiilor Vechiului Testament în Hristos Domnul. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în iconografie. Matei. predica Sf. Ştefănescu. începutul activităţii Mântuitorului. mortea Sf. despre Biserica Naşterii Domnului de la Betleem 1115.. 5-6. 9-10. p. an XVIII. despre problema existenţei unui portret al Mântuitorului. despre sf. Petru. Prof. an XIX. Brătulescu. Prof.. 950955 Primele două capitole ale Evangheliei după Sf. Pr. în MO. în MO. călătoriile misionare ale Apstolului Pavel. Despre chipul iconografic al Mântuitorului. 1967. descrierea lui. an XVII. Petrescu. 1965. an XIX. reprezentarea simbolică a Mântuitorului. Diac. 268-272 intrarea Mântuitorului în Ierusalim. pavel. p. Ioan I. În Betleemul Iudeii. Pr. Brătulescu. Note exegetice. p. 11-12. an XVII. 32-33. 3-4. despre Sf. 1965. despre familia creştină 1116. Al.. p. Prof. Pavel: diferite icoane în care apare. Petru: modul în care este îmfăţişat.. 775-794 Reprezentarea chipului Mântuitorului de la Mănăstirea Cozia.. despre Abgar al Edessei şi năframa Veronicăi. în MO. p. în MO. an XIX. O.- Despre noţiunea de profet. Ioan Gh.

68-76. p. Pr. 1972. an XXIV. 5-6. p. Pavel. 1971. an XXIII. an XXIII. despre chipurile Sf. an XXI. 1969. 539-546. an XIX. p. Pr. prezentarea textului original şi analiza fiecărui capitol şi al fiecărui verset în parte. Grigorie Palama. prof. 287-301 Diferite propuneri legate de traducerea cărţii Faptele Apostolilor 3-15. trad. 3-13 Importanţa cuvântului în procesul descoperirii divine. principiile propovăduirii 1121. Popescu. 3-4. p. 39-45 Despre Înălţarea Domnului cu trupul la cer şi despre făgăduiţa trimiterii Mângâietorului. 1978. an XXIII. an XXIII. 663-672.în care apar împreuină. 464-46 Sf. an XXX. an XIX. Principiile ortodoxe ale propovăduirii. 210-220. 3-4. Pr. 1-2. p. în MO. Ioan Gură de Aur. trad. an XXI. 7-8. Obsevaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Sf. Prof. 1969. Pr. dragostea Apstolului faţă de prigonitorii săi. an XXI. an XXII. 1969. p. în MO. Răsplata muncii în concepţia moralei creştine. D. Cuvânt de laudă la Sfântul Apostol Pavel. p.. an XXIII. 3-4. 1971. despre limbile de foc 1123. p. Apostoli Petru şi Pavel de pe unele perdele de altar 1118. p. p. Petrescu. în MO. Nic. Olimp Căciulă. Prof. următor al lui Hristos. Fecioru. p. corectarea unor semne de puctuaţie care sunt puse greşti. 1971. an XXIII. Sfinţii Apostoi Petru şi Pavel în imnografia ortodoxă. 176-187. p. 1-3. 386-390 Cntările dinziua de 29 iunie. 1971. 1971. 1970. p. Pavel. 1969. despre revelaţie şi propovăduire. 327-334. an XXI. Omilie la Pogorârea Sfântului Duh. Gabriel. 4-6. 5-6. Rezuş. 541-540. p. dragostea lui faţă de toţi oamenii 1120. 5-6. în MO. despre Pogorârea Duhului Sfânt. an XXX. în MO. 1978. 26-38. în MO. an XXIII. 1967. rezolvarea altor probleme de traducere pe care le ridică fiecare capitol şi fiecare verset 1122. 9-10.. 5-6. 175-194 188 . p. 1-2. 1971. 9-10. 323-333. 1-2. 1971. p. p.. 708-720. Sf. criterii ale revelaţiei. o interpretare a imnografiei închinată celor doi Apostoli 1119. Petre. 5-6.. 7-8. 1967. Constantin. 387-396.

Sakkos. 327-334 Concepţia Vechiului Testament despre profesii. profesii amintite în Vechiul Testament. raportul epistolei cu Evanghelia a IV-a. Pr. despre Sf. în MO.. răsplata munci după învăţătura creştină. Părinţi faţă de profesii 1126. Pr. an XXV. munca în Vechiul Testament. Ev. Profesia şi vocaţia în concepţie creştină. Tâlcuirea Apostolului Duminical. 9-10. trad. destinatarii epistolei. an XXV. despre alegerea şi hirotonirea celor 7 diaconi. Căciulă. Pr. Duminica a XIX după Rusalii. 1973. N. Olimp N.. 1972. Pr. an XXV. Monahia. 1971. Căciulă.. Prof. Pr. despre iubirea vrăjmaşilor 1129. motivul şi scopul scrierii. an XXIII. Irina. p. Duminica a III-a după Paşti. despre elenişti şi evrei. Ioan. Gh. Sfintele femei mironosiţe. planul epistolei 1128. p. munca în viaţa Bisericii şi la Sf. Nic. p. caracterul biblic al propovăduirii 1125.. atitudinea Bisericilor creştine faţă de problema răsplătirii muncii 1124. în MO. 194-205 Necesitatea predicii de a fi conformă cu reveţalia. Evanghelia a doua. an XXIII. Olim N.. Părinţi. an XXIV.. 943-953 Autorul epistolei. Vestirea Evangheliei (caracteristici generale). Epistola I. 1-7. 1973. în MO. 765-770 Fapte 6. Petrescu. atitudinea Noului Testament faţă de menucă. Barth. Gh. în MO. Popescu – Ţânţăreni. Bălana. caracteristicile predicii. 11-12. autenticitatea epistolei.- Despre noţiunea de muncă. Karl. Prof. concepia Noului Testament despre profesii. 1973. Din Sfânta Evanghelie după Luca. motivele alegerii celor 7 diaconi 189 . în MO. 757-761.. p. timpul şi locul scrierii. 5-6. 3-4. 1973. analiza amănunţită a textului. atitudinea Sf. despre identitatea femeilor mironosiţe 1127. Gavrilă. în MO. Explicarea Evangheliilor duminicale. p. S. 761-765 Textul pericopei evanghelice. an XXV. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. p. p. 9-10. trad. 3-4. 237-240 Rolul femeilor mironosiţe la înmormântarea Domnului. analiza ideilor cuprinse în text. 9-10. 1971.

Petrescu. în MO. an XX. p. p. Petrescu. Pr. textul pericopei. despre saduchei 1134. S. Nic. analiza versetelor 1136. Din Sfânta Evanghelie după Luca. an XXVI. 5-6.. Pr. an XXV. 32-42. 589-597 Textul pericopei. Căciulă. despre oraşul Filipi. 11-12. 1-11. prezentarea pericopei. p. Tâlcuirea Apostolului Duminical. 954-959 Învierea tânărului din Nain. în MO. Petrescu. Olim N.. Prof. chemarea la apostolat. Tâlcuirea Apostolului Duminical. Sakkos. Nic. 959-964 Fapte 9. Petrescu.. trad.. Evanghelia a doua.. Nic. an XXV. 3-4. an XXVI.. 1974. Prof.. Duminica a IV-a după Paşti. p. despre tămăduirea tinerei sclave stăpânită de diavol. trad. Duminica a VI-a după Paşti. 1973. părerea criticilor negativişti. Nic. despre vindecarea lui Enea şi despre bola lui. 1974. S. 609-615 190 . în MO. 597-602 Fapte 5. 16-18. despre Milet. p. Explicarea Evangheliilor duminicale. conţinutul cuvântării din Milet. Prof. Pr. 1974. Evanghelia a doua. Tâlcuirea Apostolului Duminical. N. în MO. Nic. Duminica Rusaliilor. Explicarea Evangheliilor duminicale. Tâlcuirea Apostolului Duminical.. an XXVI. textul apostolului şi comentarea lui 1137. Pr. Pr. Nic. Olim N. în MO. contextul chemării.. 7-8. în MO. 12-20. 16-34. Duminica a XVIII după Rusalii. N. învierea Tavitei 1133.. Petrescu.. analiza versetelor 1132.. Sakkos. Prof. an XXVI. p. în MO. 427-432 Fapte 2. Prof. Petrescu. Pr.. Tâlcuirea Apostolului Duminical. 1-2. 11-12. 1973. p. Tâlcuirea Apostolului Duminical. 41-46 Fapte 16. Duminica a VII-a după Paşti. Pr. despre denumirea de Rusalii. Prof. Prof. Fapte 20.1130. 1973. Prof.. 1973.. 1974. Duminica a XX după Rusalii. Pr. Din Sfânta Evanghelie după Luca. despre preoţi şi episcopi. Căciulă. despre Nain. 7-8. întemniţarea lui Pavel şi a lui Sila şi eliberarea lor printr-o minune 1135. despre pericopele apostolice citite în săptămâna luminată. Duminica a II-a după Paşti. 7-8. despre unitatea primilor creştini. despre Cincizecime. în MO. tâlcuirea evangheliei 1131. p. an XXV. Duminica I după Rusalii..

an XXVII. p. 33-40. prezentarea textului şi comentarea lui 1138. prezentarea textului şi comentariul lui. 956-960 Originea rugăciunii domneşti. Părinţi despre rugăciunea domenască. an XXVI. Învăţătura despre familie în epistolele pauline. 5-6. Gh. Prof. an XXVI. Prof. 6-14. caracterul monogam al căsătoriei după Sf. Pr. 1141. p. în MO.. p. datoriile păriţilor faţă de copii. Mazilescu. despre harisme Neamţu. în MO.. desfacerea căsătoriei 1144. despre mântuire şi răscumpărarea credincioşilor 1139. Doctorand. în MO. an XXV. 1-2. M. 5-6. Doctorand. Duminica a III-a după Rusalii. Tâlcuirea Apostolului Duminical. Studiu istori şi comentat. Prof. 11-12.- Evrei 11. Pr. 7.. Pr.. p. Pavel. 1-10. 46-54. despre paternitatea divină şi răspunderea morală a credincioşilor. an XXVII. an XXVI... Romani 6. 1-2. 18-23 Petrescu. Pr. Buchiu. Grigorie. p.. 960-964 Romani 5. p. 1974. despre duminica I după Rusalii. 1975. 1974. 1974. p. Duminica a VI-a după Rusalii. 1974. datoriile copiilor faţă de părinţi. în MO. analiza fiecărei cereri a rugăciunii. despre cuvântul “tată” şi însemnătatea lui în gândirea Sf. 1974. Bălana. manuscrise ce conţin acest verset.. an XXVI. 405-408 Romani 12. despre sfinţirea numelui lui Dumnezeu 1140. 571-575. 1142. în MO. în MO. 406-420 191 . p. Nic. Nic. Petrescu.. Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Sebastian. Cap. despre forma rugăciunii domneşti. 11-12. 7-8. 1973. părerea Sf. Petrescu. an XXVI.. Ap. Nic. 1974. Tâlcuirea Apostolului Duminical. p. Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. 36-41 Despre apariţia acestui verset numit comma ioaneum. apariţia lui din punct de vedere istoric. 1-2. 1975. părinţi. prezentarea textului şi comentarea lui. V. diferite discuţii pe marginea acestui text 1143. raportul dintre cei doi soţi sub aspectul spiritual şi material. an XXVII. în MO. Spiritul de jertfelnicie în morala creştină. Duminica a IV-a după Rusalii. Tâlcuirea Apostolului Duminical. 3-4. Pr. 70-73 Prezentarea textului pericopei şi analiza lui. 279-287 Familia în învăţătura mântuitorului.

Bălana. 1974.. Diac. Pr. Fecioru. 1974. în MO. în MO. 7-8. motiv al faptelor bune. D. în MO. caracterul jertfelnic al slujirii Bisericii 1145. ierarhia bisericească şi puterea disciplinară. Sf.. 1974. Scriptură pentru cinstirea sfinţilor. spiritul jertfelnic al virtuţilor creştine. Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. trad. an XXVI. preoţia în Noul Testament. an XXVI. p. an XXVI. 11-12. Ath. despre diferitele genuri literare. 1974. Bălana. temeiuri din Sf. Scripturi 1149. an XXVII. Omilia la cuvintele Evangheliei după Luca: “Strica-voi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi” şi despre lăcomie. Prologul. instituirea preoţiei creştine. Pr. 78. an XXVI. despre lăcomie şi despre bogăţie Ică.- Sensul noţiunii de jertfă. comentariul textului 1148. p.. asemănarea cu prologul Evangheliei după Sf. Prescure. Pr. Scripturi. cinstirea sfinţilor 1147. p. Prof. p. despre iubirea jertfelnică. despre comuniunea sfinţilor. Vasile cel Mare. în MO. aspectul jertfelnic al virtuţilor cardinale. 6-17 Slujirea preoţească a Vechiului Testament. comentarii ale Sf. Prof. sensul cuvântului Logos în filosofia greacă. Cinstirea Sfinţilor în Biserica Ortodoxă. temeiul vieţii creştine. 965-972 Explicarea textului. 7-8. treptele ierarhice în Noul Testament 1150. a căuta. 1974. Logosul ioaneic 1146.. Negoiţă. 5-6.. “Cuvântul vieţii” după întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Lect. 1-2. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 600-609 Diferenţa faţă de stilul epistolar al vremii. în MO. 192 . Sf. Gh. Pr.. 588-592 Despre sfinţenie. mijlocirea sfiţilor pentru noi. Ioan I. în MO. Părinţi despre preoţie. Ioan. jertfa Mântuitorului. despre sfaturile evanghelice. 615-621 Istoricul stidiului Sf. 421-426 Despre Logosul divin. p. sensul cuvântului a cerceta.. Logosul la Filon Alexandrinul. al celor 9 fericiri. 1975. p. despre literatura midraşică. Din câmpul exegezei biblice de astăzi. Vasile. an XXVI. Gh.

Pr. 3-4. despre iertare şi despre păcate 1154. 27-40 Inspiraţia ca mijloc de primire şi transmitere a Revelaţiei dumnezeieşti. 1978. despre Mesia. Drd. 1156. Bălana.. Scriptură şi la Sf. Cap.. p. în MO. Pr.. Prof. Gh. explicarea şi comentarea versetelor. Negoiţă. despre Euaharistie 1157. (Ioan XVIII).. 202-212 Ideile principale ale capitolului 2. Rugăciunea arhierească. membrii comunităţii de la Qumran. în MO. Dreptate. Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi. noţiunea de îndreptare şi îndreptarea omului. 5-10. Pavel. an XXVII. 1-3. dreptatea lui Dumnezeu la Sf. Doctorand. în MO.. 1-2. p. elemente ale îndreptării şi ale stării de dreptate 1152. an XXVII. Stamatoiu. Pr. denumirea şi împărţirea ei. 1-3. Ierom. despre rugăciunea Domnului pentru Sine. 41-51 Deosebiri între creştini şi esenieni. 7-8. îndreptăţire după învăţătura Bisericii noastre. p. 1975. 35-47 Despre propovăduirea cuvântului. Epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. despre Sf.. 1-2. în MO. Ath. an XXVII. în MO. predica în Sf. despre revelaţie în Sf. canoanele şi legiurile Bisericii Ortodoxe despre predica cuvântului lui Dumnezeu 1153. Grigore. 554-562 Locul şi timpul când a fost rostită rugăciunea arhierească. autenticitatea unor părţi ale Sf. Gh. Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă. Scriptură. pentru ucenici şi pentru cei ce vor crede în El 193 .. 23-34 Noţiunea de dreptate în Sf. 1975. Mazilescu. 1975. p.1151. Pr. explicarea şi comentariul fiecărui verset Chiţescu. Dionisie. îndreptare. despre lumină.. în MO. an XXX. 1978. Ioan Botezătorul. p. 1-2. Scriptură. p. Părinţi. an XXX.. Nicolae. Prof. Comentariu. Cap. 1075. canonul Vechiului Testament. 59-70 Despre pregătirea duhovnicească a creştinului. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lumina învăţăturii Bisericii Ortodoxe. Veniamin. I. 1-11. Prof. II. Bălana. Micle. Scripturi 1155. an XXVII. Comentariu. în MO. an XXX. 1978. p.

P. 1979. în MO. an XXXIV. Pavel despre relaţia dintre natură şi har 1161. termeni folosiţi pentru a arăta iubirea. Ioan. 721-726 Prezentarea textului de la II Timotei 2. Explicarea Apostolului de la 25 ianuarie (Sf.. Grigore Teologul)..1158. Apostol Pavel. despre sabat 1163. iubirea aproapelui după Sf. despre starea de chenoză a Domului 194 . p. 10-12. Simion. Prăznuirea Duminicii. 1-2. Pr. temeiuri pentru prăznuirea duminicii după Noul Testament. căderea în păcat şi urmările ei. 1980. 10-12. mărturii istorice pentru prăznuirea duminicii. p. concepţia Sf. Izvorâtorul de mir. în MO. manifestarea istorică a iubirii lui Dumnezeu faţă de lume. 697-700 Textului apostolului Evrei 2.. 62-68 Prezentarea textului de la I Corinteni 12. Nic. Sfântul Ierarh Nicolae. Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective după Sf. p. Drd. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. îndatoririle sociale şi religioase ale creştinilor 1162.. raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. 1981. 10-12. harul în paradis şi după căderea în păcat. Petrescu. 605-613 Despre natura omului în paradis. Nic.. în MO. Ap. în MO. 1982.. Petrescu. Nicolae. 625-628 Textul apostolului Evrei 13. Petrescu.. an XXXI. 10-12. 2-10. în MO. an XXXIII. Prof. 1160. Todoran. Tâlcuirea Apostolului de la 6 decembrie. Nic. Pr. Pr. 7-12 Iubirea. 1-10 şi comentariul lui Petrescu. Petrescu.. Tâlcuirea Apostolului de la 8 noiembrie. 1981. 10-12. an XXXII. în MO.. p. 17-21. 1-3. în MO. an XXXIII.. Pr. Semen. Prof. p. Pr. Pr. an XXXIV. 629-635 Originea cuvântului “duminică”. comentarea lui.. Iubirea aproapelui după Epistola I a Sfântului Apostol Ioan. an XXXIII. temeiuri dogmatice pentru ascultarea învăţăturii Domnului. Prof. Ioan 1164. 7-11 şi comentarea lui. Nic.. p. 1982. idee principală a Sf. Prof. Prof. Prof. 1981. despre darurile speciale ale Sfântului Duh 1159. Tâlcuirea Apostolului de la 26 octombrie. p. în Noul Testament.

Scriptură 1169. starea lumii greco-romane: starea religioasă şi starea morală. realitatea acestei judecăţi 1168. Scripturi. 1995. în MO. Stamatoiu. în MO. 1994. 65-70 Despre iubirea frăţească.. Dionisie. universalitatea şi unicitatea sensului literal. sensul tipic. p. sensul alegoric. cărturari. Prof.. Pavel. p. Stamatoiu. Melchisedec. raportul creştinilor cu necreştinii.1165. Nova. noţiunea de trup în epistolele pauline. în MO. în MO. mediul iudac: viaţa socială. Sabin. an XLVII. saduchei. sensul biblic şi împărţirea lui. Noţiuni preliminare. 4. Pr. Dr. 1990.. zeloţi 1171. an XXXVI. viaţa religioasă. locul judecăţii finale. despre omul cel vechi şi omul cel nou 1166. Îndatoririle moral-sociale ale creştinilor după Epistolele Sfântului Apostol Petru.. sensul literal: denumire.. p. sensul cuvântului episcop la I Petru şi sensul pe care îl are şi în celelalte locuri unde e folosit. Dr. Istoricul interpretării Sfintei Scripturi. 77-97 Explicarea termenului de mediu de apariţie. 1994. în MO. ca izvor nesecat de învăţătură şi trăire creştină. însuşirile episcopului 1167. 1995. Mediul de apariţie al Noului Testament. Verzan. data ei. Despre judecata universală. D. an XLVI. p. 9-10. existenţa tipului în Sf. Sensul noţiunii de “trup” în Epistolele Sfântului Apostol Pavel.. în MO. 1-2. 3-6. Arhim. sensul anagogic. 1989. Despre sensurile Sfintei Scripturi. 568-578 Despre epistolele pauline. datoriile faţă de stăpânire 1170. an XLI. Şuparschi. esenieni. an XLII. în MO. an XLVI.. Lector. 1984. Pr. Pr. 4-6. procedee artistice întâlnite. 1-6. 1-6. curentele religioase iudaice: farisei. împărţire. Despre folosirea şi sensul termenului “episcopos” în Noul Testament. Stamatoiu. an XLVII. Pr. Stamatoiu. Dionisie. Dionisie. necesitatea judecăţii. 45-64 Sensurile Sf. 40-47 Transfomarea lumii şi a omului la sfârşitul veacurilor. 3-12 Utilizarea termenului episcop în Noul Testament. 24-37 195 . dihotomismul Sf. p. Pr. p. Diac. p. Ştefan.

pregătirea poporului evreu pentru venirea lui Mesia. Băjău.. despre întruparea Cuvântului. progresul descoperirii dumnezeirii Mântuitorului – de la Evangheliile sinoptice la Evanghelia după Sf. Stamatoiu. p. 42-47 Prologul Evangheliei a IV-a şi prezentarea lui. an LI. act de fundamentare a icoanei. p. p. mijloc de propovăduire a Evangheliei.. renaşterea şi protestantismul. an LI. Ioan. 1997. sensul termenului “Cuvântul” în Sf. în MO. Matei. în MO.- Începutul exegezei iudaice: reprezentanţi. 1-2. evenimentele premergătoare dărâmării Ierusalimului. Anghelescu. Dr. rolul Cuvântului în creaţie. semne premergătoare celei de-a doua veniri. 1-2. 23-39 Locul cuvântării în Evanghelia după Sf. exegeza ortodoxă 1172. împrejurările în care a fost rostită. exegeza în Evul Mediu. de apărare şi de întărire a dreptei credinţe. despre Cuvânt şi Viaţă. Dumnezeirea Cuvântului ioaneic. exegeza romano-catolică. Cuvântul lui Filon şi Hristosul ioanic. Icoana. Ilie I. 196 . despre expresia “eu sunt” la Sf. în MO. despre Sf. despre numele divin 1173. icoana. p. 21-32an L. 5-6. Lucrarea predicatorială a Sfântului Apostol Pavel în Atena.. 1999. Pr. 51-60 Locul din Faptele Apostolilor unde este prezentat acest episod. Ioan. 1999. Anno Domini 2000. în MO. 3-6. p. ai şcolii antiohiene. Dr. îndemnuri la priveghere. Plinirea vremii. Scriptură. 5-6. 63Interdicţia reprezentării imaginilor în Vechiul Testament. rolul pedagogic al icoanei 1175. Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului. pregătirea popoarelor păgâne pentru venirea lui Hristos. îndrumări pentru vremurile când se va apropia sfârşitul.. Dr. + Nestor. exegeza în Occident în perioada patristică. în MO. 1999. p. Pavel şi venirea lui la Atena. icoana în istoria Bisericii. 1999. Dionisie. îndrumător şi model pentru creştini. reprezentanţii şcolii alexandrine. Mitropolitul Olteniei. Gheorghe. 1999. an LI. Pr. Ap. începutul exegezei creştine.. an XLIX. activitatea Apostolului în Atena. Ivan. an LI. an LI. Prof. 1-6. 1998. întruparea Cuvântului. 94-100. p. Dr. Cuvântul lui Dumnezeu. judecata cea de pe urmă 1174. Pr. 1-2. 3-9 sensul expresiei “plinirea vremii”. naşterea Domnului 1176. Cuvântarea din Areopag.

Paul. 77-94 197 . 3-4. an LII. Hiliasmul sau milenarismul. p. 3-4. Pr. diferite moduri de a interpreta Apocalipsa. 12-55 Cina cea de Taină. prinderea Mântuitorului şi ducerea Lui în faţa sinedriului. contextul ajungerii lui Pavel în Areopag. în MO... p. 3-4. în MO. drumul Golgotei. hiliasmul după reforma lui Luther. învăţământul harismatic în perioada Apostolilor. instituirea Sf. Pr. Mântuitorul în grădina Ghetsimani. an LI. 35-46 Mântuitorul Hristos... an LII.. 133-141 Despre hiliasm. interpretarea istorică a Apocalipsei şi aportul ei la interpretarea acestei cărţi 1178. Dr. Pr. 2000. cununa de spini şi batjocorirea Domnului. etapele hiliasmului. 1-2. 1-2. adevărul de temelie al credinţei noastre. Sf. Dr. despre şcolile teologice 1179. ungerea din Betania. relatarea Evangheliilor şi credinţa primilor creştni în Înviere.diferitele categorii de ascultători ai Sf. răstignirea Domnului. Dionisie. Stamatoiu. în MO. complotul sinedriului. Conf. în MO. Ivan. Prescure. Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale. lepădarea lui Petru. Dionisie. arătările Domnului după Înviere. Dr. păreri negative ale criticior raţionalişti despre Învierea Domnului şi respingerea lor – ipoteze legate de Învierea Domnului 1182. an LII. Învăţământul teologic creştin în primele trei veacuri. an LI. trădarea lui Iuda. Adică învăţătura eretică despre împărăţia de o mie de ani. p. moartea Lui şi punerea în mormânt 1180. Învăţătorul Suprem. Arhim. Apostoli în slujba Evangheliei Mântuitorului Hristos. p. învăţământul catehetic în perioada apostolică. în MO. Hristos în faţa lui Pilat. Învierea Domnului. combaterea hiliasmului 1181. Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii. moartea lui Iuda. Stamatoiu. în MO.. 41-59 Mântuitorul vesteşte Învierea Sa. prezenţa femeilor mironosiţe la mormânt. 2000. structura şi cuprinsul cuvântării 1177. Constantin. p. 80-89 Despre cartea Apocalipsei. 1999. p. Ilie I. Pavel. 1-2. an LII. Pătuleanu. Drăgulin.. apariţia lui. Drd. 2000. Dr. Pr. Euharistii. Vasile. 2000. 1999.

destinul ucenicului pe care-l iubea Iisus. trimiterea Apostolilor la propovăduire. Conf. Ap. Complexitatea unei personalităţi: Sfântul Apostol Pavel. 2001. începutul apostolatului paulin.- Sf. în MO. 1-2. Hristos. prigonitor al creştinilor. 32-70 Începutul vieţii Sf. citate din Vechiul Testament şi din literatura profană în episolele Sf. anii de captivitate. în MO. despre Betleem.. Apostol. Fecioara Maria. 2000. Nicolae. răspunsul Apostolilor la chemarea Domnului. 16-44 Începutul vieţii Sf. Pavel 1185. 36-51 Observaţii literare asupra textului. importanţa propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. 2002. an LIII. Dr. 24-25). Pavel. în izvoarele creştine. 114-123 Învăţătura despre întruparea Domnului. convertirea minunată a lui Pavel. Univ... Dionisie. Stamatoiu. p. 2001. apostolatul lui. an LII. (Ioan 21. limba şi stilul epistolelor pauline. p. despre Cincizecime şi începutul propovăduirii apostolice 1183. 5-6. prigonitor al creştinismului. Pavel I educaţia primită în casa părintească. plinătatea curăţeniei morale. Dr. în MO. Pr. 1-4. 5-6. Pr. Viitorul Bisericii în lume. reabilitarea lui Petru. Dionisie. an LIV. an LIII. boala Sf. Pavel. educaţia primită în casa părintească. pururea fecioria Maicii Domnului. despre Irod. Pr. paralelă între cei doi ucenci şi relaţia lor cu Domnul. moartea Sf. Prof. Prep. p. an LIII. Petrescu. Univ. pescuirea minunată. despre epistolele pauline: numărul şi ordinea lor.. slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu. în MO. despre “fraţii Domnului” 1184. structura capitolelor. Apostoli. 198 . 52-76 Starea socială a lumii în momentul naşterii Mântuitorului. Dr. 5-6. Popescu.. discipol al lui Gamaliel. despre Tars. analiza textului 1186. în scrierile iudaice şi în opera scriitorilor păgâni din secolele I-II 1187. Preda. călătoriile misionare. Stamatoiu. Sfântul Apostol Pavel. cinstirea dusă Maicii Domnului. 2001. forma şi structura lor. p. 1 – 23. Arătarea Mântuitorului Hristos înviat la ţărmul Mării Tiberiadei. Constantin. Istoricitatea Persoanei lui Iisus Hristos. convertirea lui Saul. evreii sub puterea romană. împărţirea lor. în MO. Despre supracinstirea Maicii Domnului şi chemarea ei în ajutor. p. Conf. Sergiu. Asist.

tema predicii. p. Fecioru. Pr. Scriptură şi Sf. Despre învăţătura cu privire la cinstirea sfinţilor. 546-555 Învăţătura pildei acesteia. D. 4-6. în MO. Sf. Pr. chemarea la apostolat a Sf. unirea celor doi Apostoli şi cinstirea lor 1194. 1982. “Rugăciune şi muncă”. 208-217 Despre cinstirea sfinţilor potrivit Sf. Ap. după Predica de pe munte. argumente pentru cinstirea sfintelor moaşte.. din Sf. Sf. an XXXIII. Ivan. Prof. Prof. divină. Scripturi şi Sf. în MO. Prof. ordinea. în MO. despre dreptate.. Drd. Sf. în MO. 342-348 Despre Sf. citate din Vechiul Testament şi din literatura profană în Epistolele pauline 1188. Sofronie. Ioan Gură de Aur. 5-6. Harul. 1985. Preoţia ierarhică. atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament. 7-8. Nic. trad. rugăciune şi despre post 1190. Nic. Pr. Pr. an XXVIII. Pavel. an XXXI. p. Scriptură. rugăciunea la Sf. Ap. an XXXIV. Petrescu. forma.. 3-4. Stamatoiu. p. 549-558 Despre predica de pe munte. a sfintelor moaşte şi a sfintelor icoane. credinţa şi faptele bune în propovăduirea Bisericii. Ap. Pr.. despre păcat.. despre bogăţie şi despre iubirea aproapelui 1189.. p. Părinţi. Ilie I. an XXXVI.. munca în Sf. stilul lor. după Sfântul Apostol Pavel.. 546-553 Despre ierarhia bisericească. Scriptură şi Sf. An. 376-390 199 . Părinţi. în MO. preoţii şi diaconii în Noul Testament 1192. trad. D. structura. despre fericiri. p. Lefter. în MO. 1984. în MO.epistolele pauline: numărul. Laudă Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. împărţirea. Raportul dintre Legea Veche şi Legea Nouă. Cuvântul al doilea la parabola despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. milostenie. 237-244 Despre rugăciune în Noul Testament. Dionisie. p. Petrescu. în Biserica Ortodoxă. mărturii despre episcopi în Noul Testament. p. 1979. 1976. an XXXVII. plinirea şi înălţarea Legii vechi. 5-6. despre mergerea sufletului în iad. Părinţi despre cinstirea icoanelor 1193.. Petru: chemarea la apostolat. Stamatoiu. 1984. atitudinea faţă de muncă a marelui Apostol 1191. 1981. Pr. patriarhul Ierusalimului. 7-9. Pavel. 7-9. an XXXVI. limba.

p. despre întruparea Fiului lui Dumnezeu 1196. Întrebuinţarea Sfintei Scripturi de-a lungul veacurilor. 22-28 Autorul tipăririi Noului Testament de la Bălgrad. an VIII. în MO... Petre. Noul Testament de la Bălgrad (Alba-Iulia) – 1648. Anca. Cosma. Pr. 1956. 1989. despre iertarea creştină 1201. 1. 2. legătura dintre Hristos şi Biserică. mijlocirea ei înaintea lui Dumnezeu. atitudinea paşoptiştilor faţă de Sf. în MO. an XL. Cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la tipărirea Bibliei în limba română. Emanoil. în MO. de limbă literară şi de conştiinţă românească. curajul ca virtute creştină. Semen. Zub. predoslavia cărţii. 4. Al. limba cărţii. credinţa şi faptele bune în lucrarea mântuirii 1195. Despre cinstirea Maicii Domnului. despre cuvântul “femeie” adresat ei de către Mântuitorul 1200. Pr. 1985. Paraschivaş.. Scriptură 1197. p. Prof. De ce a recurs Mântuitorul la pilde? în MO. p. Manolache. în MO. Al. Pr. an XL. Despre iertare. p. alte tipărituri biblice în limba română 1199. p. rolul clerului în istoria poporului român. 1988. Apostoli 1198. pururea fecioria Maicii Domnului. harul dumnezeiesc şi lucrarea lui. 100-103 Despre curaj în general. an XL. îndemnuri la curaj date de Sf. 1988. 71Despre iubirea aproapelui. Despre virtutea bărbăţiei sau a curajului. un nepieritor monument de literatură religioasă. 5-6.. “Cuvântul trup s-a făcut”. p. în MO. Magistrand. p.. an XLI. 43-47 Cinstirea Maicii Domnului. Cosma. 598-605 200 . Sorin. 1988. Sorin.- Biserica ca aşezământ al mântuirii. 4. Prof. înfluenţa Bibliei asupra gânditorilor renaşterii naţionale. iertarea dată de Dumnezeu. 1. Pr. în MO. despre taina împărăţiei cerurilor. Prof. 1012.. Dianu. an XXXVII. ca virtute creştină. an XL. 9-22 Motive biblice în alte lucrări mai vechi. despre întemeierea Bisericii. 441-444 Folosirea pildelor în predica Mântuitorului. 1988.

Pr. Pr. despre judecată şi despre purgatoriu 1204. Fecioru. p. în MO. an XXVIII. an XXVII. Petrescu. Pr. 1977. Ioan Gură de Aur. Prof. Cuvânt la parabola despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. 9-10. Prof. în MO. despre Dumnezeu Tatăl. vânzarea Domnului şi atitudinea Lui faţă de Iuda. an XXIX. despre “plinirea vremii”. Pr. despre nădejdea în iubirea lui Dumnezeu 1203. an XXVIII. 201 . în MO. despre pâine şi felurile ei 1206.. an XXIX. Sf. Arhid. Petrescu. Nic. 5-6. Pr. Nic. p. Pavel despre cei adormiţi Petrescu. p.- Realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu arătată prin folosirea cuvântului “sarcs”. p. Duminica a VII-a după Rusalii. Duminica a VIII-a după Rusalii. 1977. Mântuitorul s-a supus Legii Vechiului Testament. Fecioru. Tâlcuirea apostolului la Naşterea Domnului (Galateni IV. Prof. trad. despre tăria în credinţă. Prof. înfierea noastră 1208. 1975. 790-796 Textul pericopei apostolice. în MO.. despre împărăţia lui Dumnezeu. 11-12.. 422429 Despre cei adormiţi.. 4-7). cuvântul Sf. 5-6. Sf. despre pedeapsa fiecăruia 1207. 370-385 Iisus Hristos. an XXVII. Nic. despre trupul Mântuitorului.. Pr. în MO. D.. 1976. Tâlcuirea Apostolului duminical.. despre slujirea lui Dumnezeu. D. 4-6. 7-8. 714-717 Textul pericopei I Corinteni 10-17 şi comentariul lui Petrescu. 1205. 339-344 Despre rugăciunea Tatăl nostru. Ganea.. p. Rugăciunea Domnească “Tatăl nostru” temei pentru apropiere între credincioşi. trimiterea Fiului lui Dumnezeu. p. 1976. an XXVII. 1975. Înălţarea Domnului cu trupul la cer 1202. 1-7. trimiterea Sfântului Duh în inimile noastre. judecător. cererile rugăciunii. Tâlcuirea Apostolului duminical. scopul Evangheliei a IV-a. Nic. despre bogăţie şi caracterul ei. prof. p. Ap. 873-876 Textul apostolului I Corinteni 3. 1975. 10-12. Duminica a IX-a după Rusalii. Ioasaf. 543-546 Textul pericopei Romani 15.. trad. Ioan Gură de Aur. în MO. în MO. Cuvântul al V-lea în legătură cu parabola despre Lazăr şi bogatul nemilostiv. Tâlcuirea Apostolului duminical. 9-17.

616-618 Mântuitorul Hristos. an XXXV. Prof. 1980. Ciurea. 1962. Dreapta învăţătură de credinţă a Bisericii. în MO. 1983. Maica Domnului în Teologia Sfântului Ioan Damaschin. 3-4.. în MO. an XXXVII.1209. Cuvânt la naşterea Prea Sfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. p. Nic Petrescu. 1962. Sfântul Sofronie al Ierusalimului. Nic. despre trupul Domnului. Ierusalimul timpurilor noastre şi Biserica Învierii 1213. an XXXV. trad. Născătoare de Dumnezeu. Scripturi în Biserica Ortodoxă. Ioan Damaschin. Sf.. despre Fecioara Maria. Diac. Al. Scripturi 202 . p. Petrescu. Magistrand. naşterea din Fecioara Maria 1212. Părinţi despre botezul copiilor 1211. critica textului Noului Testament în BOR. Pr. urmările botezului. Pr. 7-8. 9-10. Pr. Pr. Prof. 135-149 Despre Betania. mariologia Sf. Pr. 1962. Marcu. Ioan Damaschin. Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie. despre botezul ortodox al pruncilor. Ierusalimul şi Biserica Sfintei Învieri. motivele botezului pruncilor. traducerea Sf. Grigorie. cinstirea Maicii Domnului 1210. Părinţi... Nicolae Buzescu. evoluţia şi degradarea textului Scripturii. an XIV. Despre Învierea Domnului. Sf. an XIV. Dreapta învăţătură despre întruparea reală a Domnului Hristos şi despre sfinţenia şi fecioria Maicii Domnului. Voicu. A. Dr. Scriptură despre botezul pruncilor. dr. importanţa criticii Noului Testament. în MO. 3-4. an XXXII. 1983. p. intrarea în Ierusalim. 272-273 Importanţa Învierii Domnului Alexandru. în MO. Maica Domnului în Noul Testament şi la Sf. prof. în MO. 7-9. 3-4. p. în MO. 616-623 Despre măreţia şi importanţa sărbătorii. 583-596 Locul Sf.. 1214. p. Om adevărat şi Dumnezeu adevărat. an XIV. p. B. 513-519 Instituirea tainei botezului. p. 10-12. cultul Maicii Domnului 1215. Ioan Damaschin. 1985. Constantin. Prof. prezentarea patimilor Domnului. Prof. Părinţi despre botez.. 165-184 Cultul Maicii Domnului până la Sf. Sf. în MO. trad. Sf.

an VII. Pavel o victimă a propriei halucinaţii. 1954.. iniţiativa mântuirii. în MO. seria II. p. despre erezia iudaizantă şi combaterea ei de către Sf. Ap. Pr. p. N. 5-6. Radu. Cheia interpretării istorice a Apocalipsei. 35-53 O paralelă între adevărata pietate şi falsa pietate.. în MO. I. Dr. an I. Scripturi. Nicolaescu. în ST. Simion. Ideile dogmatice şi misionare ale epistolei către Coloseni. Pavel. XXVIII. Diacon. an I. despre mântuire. raportul dintre Hristos şi Biserică. 209-244 Un răspuns la adresa criticii protestante. sfaturile Apostolului către coloseni 1219. 287-303 Despre Apocalipsă. Prof. an XVII. p. Note exegetice cu privire la cap. care face din Sf. 7-9 1220. 1938-1939.1216. N. Nicolaescu. împlinirea poruncilor prin faptă iar nu prin cuvânt. despre slujirea arhierească a Mântuitorului Petrescu.. Nicolaescu. Prof. 152-161 Timpul scrierii epistolei. 7-8. diferite caracteristici ale interpretării Apocalipsei 203 . 167-170 Unitatea slujirii Mântuitorului. 7-9. 4-6. Nicolaescu. Exegeza textului II Corinteni XII.. despre convertirea minunată a lui Pavel pe drumul Damascului. 3-4. Chemarea de Arhiereu a Mântuitorului. p. N. p. N. în MO. despre combaterea fariseismului religios. în ST. împărţirea ei.. Diac. în ST. an XVI. an VI. înţelegerea condiţiilor spicifice ce stau la originea ei. Ap. Nic. 557-567 Exegeza textului Sf. I.. importanţa traducerii corecte a textului original. Prof. despre urmarea lui Hristos 1221. 1949. Adevărata pietate după Noul Testament. pe care ei o consideră ca fiind provocată de oboseală. apartenenţa Apocalipsei la genul de literatură apocaliptică. 1965. I. Diacon. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei. comentariul şi analiza textului de la II Corinteni 12. întruparea Fiului şi dumnezeirea Lui. 1218. 1964. prezentarea textului original şi modul în care este tradus în limba română. rugăciunea lui Pavel pentru coloseni. p. analiza textului din punct de vedere gramatical şi traducerea lui corectă 1217. căldură şi de lumina soarelui.. 1949.. 1-2.

3-4. 336-355 Despre scalvie. an III. 1949. 7-8. an I. timpul şi locul scrierii. I. 1951. Nicolaescu. despre căsătorie. Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică bulgară. Sfântul Pavel. atitudinea Noului Testament faţă de diferenţele sociale. At. Popescu. 7-8. 1949. Ap. 1951. Galaction. Actualitatea Epistolei I-a către Corinteni a Sf. 356-367 O scurtă prezentare a unor teologi bulgari şi a operelor lor legate de Noul Testament. instituirea ei şi practica acestei taine după Noul Testament 1224. 487-500 Superioritatea Sf. Euharistie. Prof. 1-2. superioritatea învăţăturii Vechiului Testament faţă de alte învăţături antice. an III. p. Gala. 5-6. Sf. la greci. despre iubirea aproapelui 1226. p... Vladimir. p. în ST. Prof. Apostolul neamurilor.. Diac. N. an III. în ST. Scripturi 1223. în ST. 78. 386-397 De la realitatea Învierii Domnului până la convertirea lui Saul. prezentarea ideilor acestor lucrări 1227. an III. Scriptură. Prof. în ST. 1951. despre ţinuta în adunările de cult. în ST.. motivul şi scopul scrierii epistolei. o interpretare a zbuciumului lui Pavel până la aflarea lui Hristos 204 . 1951. 514-534 Despre fiecare taină în parte: etimologia numelui. p.. în ST. clasele sociale în antichitate. în momentul primelor zile ale creştinismului. condiţiile validităţii tainei. p. Chiţescu. Preot Lect. Negoiţă. Prof. în ST. părerea Sf. 167-213 Întemeirea Bisericii din Corint. Apostol Pavel. p. Grigorie T. personalitatea lui 1228. 5-6. 61-99.1222. Teodor M.. Ideile umanitare ale creştinismului.. an III. 369-385 Situaţie lumii greco-romane. 1951. 78. an III. Pavel . autenticitatea ei. p. p. despre virtuţile teologice. Preot Prof. Marcu. cartea de căpetenie a preotului. viaţa şi activitatea Sf. an I. despre idoli şi jertfe. la romani şi la evrei.. Preot. 1951. despre credinţa lui Pavel în învierea Domnului.. Dela “mormântul gol” la porţile Damascului. Sf. N. harismele. femeia şi copii în Noul Testament. Sfintele Taine (Temeiuri biblice şi patristice).. Scripturi faţă de alte cărţi importante ale altor religii. Părinţi despre superioritatea Sf. despre învierea morţilor 1225. Prelipcean.

an III. în ST. în ST. 7-8. în ST. Pr. Munteanu. 7-8.. 1951..1229. Sf. Chefa. Pavel. 514-541 205 . Apostol Pavel 1235. Gr. an III. om nou şi bărbat desăvârşit 1231. 1951. în ST. atitudiena Apostolului faţă de relaţiile dintre diferite categorii sociale 1234... an III. ce se referă la viaţa şi activitatea Sf. învăţătura lui despre viaţa morală. unitatea Bisericii la Sf. Efesul (biruinţa asupra vrăjmaşilor). Sfântul Apostol Pavel. p. Ap. Vlad. At. an III. munca în gândirea Sf. T. ca mijloc de aplicare a iubirii de aproapele şi ca mijloc de lupăt împotriva răului 1232. în ST. “Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sf. Pr. analiza celor trei expresii: om duhovnicesc. principii ale activităţii de catehizare a Sf. Pavel.. 1951. Galatia (problema iudaizanţilor ce contestau apostolia lui Pavel). 1951. 449-461 Actualitatea învăţăturii Sf. Diac. păstor de suflete. p. 1951. N. L. Iustin. Apolo şi Pavel) 1230. Căciulă. munca ca împlinire a voinţei şi a puterii dumnezeieşti. Marcu. Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 430-436 Despre muncă şi importanţa ei în viaţa creştină. munca. Tesalonicul (problema parusiei)... Preot Lect.. an III. an III. în ST. Apostol Pavel. Ap. ca model de păstor. 1951. Pavel.. Despre sabat. Pavel: Antiohia Siriei şi Ierusalimul (problema iudaizanţilor.. Prof. Pr. 1951. 398-416 Cetăţi care sunt aminte în legătură cu Sf. 462-480 O prezentare a activităţii din cadrul teologiei române. în ST. Apostol PAvel. Pavel despre viaţa Bisericii. sinodul apostolic. “Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Pavel în activitatea lui de propovăduire. Dr. an III. Pavel 1233. 417-429 Hristos. Prof.. p. 7-8.. metode folosite de Sf. 78. Prof. 7-8. Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală. Olimp N. 437-448 Sf. Pr. p. Negoiţă. colecta pentru creştinii din Ierusalim). Prof. Moisescu. 9-10. Corintul (dezbinările din sânul Bisericii de aici. p. Sofron. p. Ap. Nicolaescu. 7-8. Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică. p. este modelul tuturor creştinilor. Prof.

I. an VII. 198-217 Mărturii ale Noului Testament despre cele trei trepte ale ierarhiei bisericeşti: diacon. Preot Prof. 552-558 Prezentarea textelor legate de Sf. 9-10. conştiinţa sa de Apostol. 9-10. Prof. în ST.. 3-6. p.... Grecu. în ST. E autentic locul din Fl. p.. episcop.. Apostol Pavel. N. I.- Originea sâmbetei şi a duminicii.. Preot Prof. 1955. Sofron. Apostol Pavel. activitatea şi viaţa Bisericii din Ierusalim şi a Bisericii din jurul Ierusalimului şi din afara Palestinei. despre ziua a VII-a. preot. despre aşteptarea lui Mesia. analiza textelor invocate de adventişti cu privire la sabat şi combaterea lor 1236. comentariul fiecărei cereri Nicolaescu. 1951. p. Belu. Prof. Vlad. Belu.. 1238. despre împărăţia lui Dumnezeu 1240. Magistrand Pr. an III. dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie. an II. p. 1951. idee principală a Evangheliei după Ioan. Diac. Nicolae. Cele patru Evanghelii. harismele în Biserica primară 1241. p. Apostol.. Vasile. momente când se văd aceste calităţi 1242. despre sinod. Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei. 158-177 Despre Evanghelia Mântuitorului Hristos. în ST. Prof. Iisus Hristos. 1-2. Dumitru. Organizarea Biserici şi a vieţii primilor creştini. 1950. 9-10. 9-10. despre Fiul Omului. p. în ST. 64-92 Despre întemeierea Bisericii din Ierusalim. bărbat de vocaţie. D. an II. an III. după Faptele Apostolilor. 559-562 Prezentarea şi analiza textului din Iosif Flaviu despre Mântuitorul Hristos. Mircea. Caracterul social al rugăciunii domneşti. 1951. 1955. Preot Prof. despre autenticitatea acestui text 1239. comentarea lor 1237. an III. Pr. în ST. Ciudin. Euharistie care aduc o dovadă pentru folosirea pâinii dospite. Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf.. viaţa 206 . Fiul lui Dumnezeu. în ST. an VII. 542-551 O explicarea a rugăciunii domneşti. 555-581 Sf. în ST. 1950. prezentarea calităţilor de mare păstor ale Sf. 3-6. Iosephus despre Domnul Iisus Hristos?. p. Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti.

despre patimi şi cauzele lor. Preot Prof. Ap.. principii misonare ale Sf. p. relaţia dintre ele 1248.. desfiinţarea sclaviei. Prof. Pr. Suparschi. criterii de alegere a preoţilor şi a diaconilor 1244. Gr. în ST. Roma 1243.. 3-4. Părinţi despre ele. sinceritatea. C. în ST. Vlad. 5-6. an VII. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. despre familie 1245. legerea cunoştinţelor noi de cele vechi. folosirea înţelepţilor greci în activitatea Sf. Pârvu.. critica raţionalistă a Evangheliilor sinoptice. Efes. Gheorghe. Magistrand. p. criterii pentru alegerea clerului după epistolele pastorale. Papuc.. 5-6. Pavel: egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. Atitudinea Sfântului Apostol Pavel faţă de înţelepciunea oamenilor. 3-4. N. 445-453 Sf. T. limba şi aotorii lor. în ST.. 1955. Magistrand. despre viaţa în familie şi în comunitate. Prof. an VI. p. prezentarea vieţii sub aspect moral. Mag. în ST. Asia. Pavel: propovăduirea de la individ la individ.. Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasă-morală a păstorului de suflete. principii sociale ale Sf. 1954. 197-216 Despre epistolele pastorale. 1954. raportul dintre creştini şi necreştini 1246. Ap. comunităţile pauline şi viaţa lor religioasă: Galatia. 1955. însuşirile cârmuitorilor Bisericii. p. 1955. an VI. Filipi. Marcu. Pavel.Bisericii în lumea păgână: Antiohia. an VII. în ST. cunoscător al filosofiei greceşti. M. neurmărirea de câştig material. 353-362 Creştinul este o făptură nouă. Arhim. Tesalonic. în ST. 115-126 Ordinea cronologică a scrierii celor patru Evanghelii. Nicolaescu. Corint. Diac.. Sofron. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. an VII. diferenţa dintre înţelepciunea oamenilor şi înţelepciunea lui Dumnezeu 1247. an VII. 1955.. Cadrul problemei sinoptice. 189-218 207 . Pavel. 284-304 Învăţătura creştină conform mărturiei Sf. Pavel. p. mărturii din Sf. 7-8. p. 3-4.

Îndatoririle sociale. p. Prof. Prof. 475-494 Omul creaţie a lui Dumnezeu. 347-356 Despre alcătuirea omului. 1954. Caracteristici esenţiale ale sufletului creştinului autentic. Magistrand. Credinţa şi faptele bune. păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică. lipsa de păcat personal a Maicii Domnului. în ST. a slugilor ce aşteaptă stăpânul de la nuntă. condiţii ale mântuirii în epistolele Sfântului Apostol Pavel. a smochinului neroditor... prezentarea şi explicarea fiecărei parabole în parte: pilda samarineanului milostiv. vameşul şi fariseul 1253. 1952. Preot Prof. p. N. Prof. Iacov 1252. despre revelaţia primordială.. 9-10. p. idei sociale prezente în Noul Testament. an IV. an IV. an IV. rolul botezului pentru mântuire. 7-8. Diac. Ap. despre credinţă. despre credinţă. 273-292 Pezentarea parabolelor caracteristice acestei Evanghelii. Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sfântul Luca. în ST. Nicolae. în ST. a bogatuluji lacom. I. paralelă între Sf. Pop. a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. condiţiile mântuirii subiective. Biserica Ortodoxă. nădejde şi dragoste 1251. faptele bune în epistolele pauline. despre cina cea mare. despre dragostea faţă de aproapele. 1954. Tradiţie despre Maica Domnului. Pavel şi Sf. Maica Domnului ca mijlocitoare. a celor doi datornici. smerenia şi bucuria. în ST. 113-133 208 . Diac.. Diac. 5-6. Prof. p... Sabin. p.. 77-107 Despre revelaţia divină. în ST. Nicolaescu. N. dificultăţi ce pledează împotriva revelaţiei.- Temeiuri din Vechiul şi Noul Testament. despre îndatoririle sociale trupeşti şi sufleteşti.. relaţia creştinilor cu statul. egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu 1250. 1952. a fiului risipitor. Balcă. p. 3-4. Diac. 1954. trup şi suflet. în ST. 495-510 Despre Sf. 1952. caracteristici ale creştinului autentic. Ion. revelaţia Vechiului şi a Noului Testament 1254. p. Verzan. Dezvoltarea istorică a revelaţiei divine. an VI. Pavel şi lucrarea lui în lume. despre mântuirea realizată prin Hristos Iisus. an VI. despre drahma cea pierdută. 1-2. I. credinţa lucrătoare prin iubire. an VI. Nicolaescu. N. 9-10. Sf. dezvoltarea cultului Maicii Domnului 1249. Nicolaescu. după Noul Testament.

Ioan. 5-6.. apologeţii. 1953. Scripturi. p. Fecioru.. în ST. an IV. Prof. Cunoaşterea aprofundată a Sf. Marcu. metode de interpretare 1255. Prof. p. instituirea Sf.. Scripturi şi necesitatea cunoaşterii ei. pacea 1258.. 1953. 1-2. complotul fariseilor. importanţa Sf. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. idei sociale : porunca iubirii. în ST. Dr. D. Scripturi 1256. Ioan. limba şi împărţirea epistolei. explicarea fiecărui moment al patimilor Domnului 1257. N. Pr. Nicolaescu. exegeza biblică în Apus. criterii de alegere a preotului. exegeza în timpul renaşterii şi la protestanţi. an V. şcoala alexandrină. 3-4. 225-246 Destinatarii epistolei. ideile dogmatice ale Evangheliei: dumnezeirea Cuvântului. Diac.. trădarea lui Iuda. rugăciunea arhierească. 79-115 Despre patimile Mântuitorului. în ST. p. lepădarea lui Petru. 1953. şcoala antiohiană). Tanislav. interpretarea Sf. Lector. 1952. Pr. Diac. îndatorirea de a citi Sf. dumnezeirea lui Hristos. Dumnezeu e lumină. prinderea Mântuitorului şi procesul Lui. Scriptură. marea cuvântare de la cină. Euharistii.. Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii. I. Grigorie T. 3-4.. despre exegeza iudaică. spălarea picioarelor ucenicilor. 3-4. 1953. despre cele trei poftfe: trupească. an V. în ST. p. an V. punerea în mormânt şi păzirea mormântului. prof. 365-381 209 . Actualitatea Epistolei I-a a Sf. a ochilor. Evangheliile Sinoptice. Scripturi de către preot. probleme dogmatice şi idei sociale. p. Părinţi (Părinţii Apostolici. răstignirea şi moartea domnului. Prelipcean. pregătirea pentru cină şi cina cea de taină. exegeza romano-catolică şi exegeza ortodoxă. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre. în ST..- Definiţia ermineuticii. trufia vieţii. 202-215 Rolul preotului şi importanţa misiunii sale. timpul şi motivele scrierii. exegeza Sf. an V. Dumnezeu este iubire 1259. autenticitatea ei. Vlad.. cunoaşterea Sf. exegeza la Mântuitorul şi la Sf. Pr. păzirea poruncilor. Apostoli. în Evul Mediu. N. 210-224 Generalităţi despre Evanghelia după Sf.

Grigorie. Pavel 1264. 1961. p. Sevici. 1960. deplinătatea naturii umane în Hristos. despre împărăţia lui Dumnezeu. 1-2. Prof. an XIV. dumnezeirea Mântuitorului. an XIII.despre Mesia. ocrotitor şi dascăl al Sf. Sfinţii Apostoli şi episcopii. Magistrand. principiile şi procedeele folosite de Mântuitorul la instruire Apostolilor. Dumitru I. Ap. Gamaliel.. în ST. Marcu. Grigorie. p. în ST. 1962. Diac. cu specială privire la problema arheologică şi paleografică. în ST. an XII. pregătirea lor ca propovăduitori ai Cuvântului 1263. 500-516 Despre întruparea Cuvântului. predica Maicii Domnului 1266. Petru. despre cei 12 Apostoli. 582-597 Noţiunea de apstol şi de apostolat. chenoza Domnului. 1962. 26-38 Chemarea Sf. p. în ST. 1-2. părerea unor filosofi şi a unor teologi protestanţi. p. Pr. Prof. 1960. Găină.. în ST.. probele arheologice şi paleografice cu privire la această Evanghelie 1261. iubirea. Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli. cuprinsul şi ideile fiecărei Evanghelii.. p. O.. Magistrand. Grigore. Paternitatea ioaneică a Evangheliei a IV-a. 39-50 Viaţa lui Gamalieil conform Sf. Sf. Pr. “Fiii lui Dumnezeu”. Mihail-Gabriel. an XIII. Scripturi. Pr. Marcu. jertfa lui Hristos 1262. 1-2. Magistrand. relaţia dintre Hristos şi Fecioara Maria. prof.- Despre Sf. lege fundamentală a Evaangheliei lui Hristos 1260. an XIV. Traian. 4154 210 .. 7-8. an XIV. 1962. p. 1-2. Întâlnirea de la Cana Galileii. Popescu. 139-160 Discuţii asupra paternităţii ioaneice a Evangheliei a IV-a. Evanghelii. 1961. profilul spiritual al Apostolilor. la scrisoarea paulină către Filipeni. an XII. 32-40 Despre Cana Galileii. Marcu. Bucevschi. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur. în ST. în ST. p. episcop al Romei 1265. relaţia Domnului cu Apostolii. argumentele lor. Prof. 9-10. 3-4. Apostoli.

-

Relaţia dintre Dumnezeu şi credincioşi, o relaţie tată-fiu; Hristos descoperă omului pe Dumnezeu ca tată; despre purtătorii numelui de “fiii lui Dumnezeu”; despre împărăţia cerurilor; despre rolul Botezului

1267.

Savin, Prof., Ioan Gh., Precizări şi reconsiderări în jurul problemei “Fraţii Domnului”, în ST, an XIII, 5-6, 1961, p. 271-296 Părerea protestanţilor şi a teologiei romano-catolice despre identitatea fraţilor Domnului; atitudinea liturgică, academică şi ierarhică asupra problemei legată de fraţii Domnului; analiza textelor evanghelice şi a altor mărturii istorice; lămurirea relaţiei dintre fraţii Domnului şi Maica Domnului

1268.

Bria, Magistrand, Vasile, Imnul dragostei (I Corinteni XIII, 1-3) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, în ST, an XIII, 7-8, 1961, p. 427-436 Sf. Ioan Gură de Aur, comentator al epistolelor pauline; creştinul, un mădular al trupului lui Hristos; dragostea, ivorul şi coroana virtuţilor; izbânzile dragostei

1269.

Coman, Pr. Prof., Ioan G., Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, în ST, an VIII, 3-4, 1956, p. 155-166 Despre preoţii Vechiului Testament; preoţia şi chipul preotului în Noul Testament; preoţia şi chipul preotului patristic

1270.

Suparschi, Magistrand, M., Idei morale în epistolele Sfântului Apostol Petru, în ST, an VIII, 3-4, 1956, p. 167-179 Neajunsurile aduse creştinilor de către păgâni; iubirea frăţească remediu al tuturor problemelor sociale; raportul creştinilor cu păgânii; datoriile faţă de stăpânire; datoriile sclavilor; datoriile soţilor

1271.

Marcu, Pr. prof., Grigorie T., Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament, în ST, an VIII, 3-4, 1956, p. 255-259 Despre codicii biblici; despre manuscrise pe papirusuri Suparschi, Magistrand Arhim., M., Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament după epistola către evrei, în ST, an VIII, 5-6, 1956, p. 288-302 Arhiereul, ca mijlocitor al omului către Dumnezeu; superioritatea arhieriei lui Hristos; despre preoţia lui Melchisedec, tip al preoţiei lui Hristos; superioritatea jertfei adusă de către Mântuitorul Hristos

1272.

211

1273.

Papuc, Magistrand, Gheorghe, Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan, în ST, an VIII, 5-6, 1956, p. 303-317 Evanghelşia după Sf. Ioan şi epistola I a Sf. Ioan, un “apel la dragoste”; ideile principale ale scrierilor ioaneice: Dumnezeu este dragoste; crearea lumii şi a omului, primul act al dragostei divine; credinţa, suport al dragostei pe pământ; dragostea faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele; dragostea în contrast cu ura; roadele dragostei

1274.

Bucevschi, Diac. Prof., O., Mântuitorul despre Sine, în ST, an VIII, 7-8, 1956, p. 403-421 Importanţa creştinismului în viaţa omenirii; contestarea învăţăturii, a faptelor Mântuitorului, dar nu a existenţei Sale; mărturii din antichitatea despre existenţa lui Hristos; argumente din epistolele pauline pentru divinitatea lui hristos Iisus; divinitatea Mântuitorului aşa cum e arătată în cuvintele Sale din Sf. Evanghelii

1275.

Papuc, Magistrand, Gheorghe, Bogăţiile materiale după Epistola Sf. Iacob, în ST, an VIII, 7-8, 1956, p. 437-454 Despre autorul epistolei; tema centrală a epistolei; despre judecarea celor bogaţi şi a celor săraci; despre vremelnicia vieţii şi caracterul nestatornic al bogăţiilor; lăcomia după avere, cauza multor rele; pedespirea opririi plăţii lucrătorilor

1276.

Pâslaru, Pr., Matei, Pilat din Pont, Pilat Ponteanul ori Ponţiu Pilat, în ST, an VIII, 7-8, 1956, p. O contribuţie filologico-istorică pentru stabilirea uni text oficial al Noului Testament în traducere românească; prezentarea celor trei variante şi analiza fiecăreia în parte pentr a stabili originea lui Pilt

1277.

Iancu, M., Mântuitorul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă, în ST, an XI, 3-4, 1959, p. 138-163 Despre manuscrisele de la Marea Moartă şi ecoul produl de ele în lumea ştiinţifică şi nu numai; prezentarea unor texte referitoare la Învăţătorul Neprihănirii; despre posibila lui identitate cu Mântuitorul Hristos; asemănări şi deosebiri între ei

212

1278.

Prelipcean, Pr. prof., V., Adaptarea divină la condiţiile omeneşti, în lucrarea inspiraţie divine, după învăţătura Sf. Ioan Hrisostomul, în ST, an XI, 7-8, 1959, p. 403-416 Principiul adaptării divine la condiţiile omeneşti în actul inspiraţie, principiu cheie în opera exegetică a Sf. ioan; unele comentarii la texte ale Vechiului Testament; modul în care trebuie tâlcuită Scriptura, potrivit Sf. Ioan Gură de Aur

1279.

Sârbu, Mag., Gheorghe, Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim, în ST, an XI, 7-8, 1959, p. 453-465 Despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim; data calendaristică a intrării în Ierusalim; împlinirea profeţiei lui Zaharia

1280.

Savin, Pr., Petru Gh., Date privitoare la magii Evangheliei, în ST, an XI, 9-10, 1959, p. 575-589 Părerea criticii raţionaliste în legătură cu prezenţa magilor la Naşterea Domnului; motivele amintirii acestui episod numai la Sf. Matei; argumente pentru dovedirea adevărului evanghelic; locul de origine al magilor

1281.

Crăciunaş, Ierom., Irineu, Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos, în ST, an X, 1-2, 1958, p. 5-13 Momentul calendaristic al naşterii; relatarea Sf. Matei şi Luca; despre pururea fecioria Maicii Domnului; tratarea problemei”întâiului născut”

1282.

Simedrea, Mitropolit, Tit, Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran, în ST, an X, 3-4, 1958, p. 139-161 Manuscrise descoperite la Qumran; despre comunităţile eseniene la Filon, Pliniu cel Bătrân, Iosif Flaviu; obârşia Sf. Ioan Botezătorul; asemănări dintre viaţa Sf. Ioan şi a esenienilor; despre propovăduirea Sf. Ioan

1283.

Ghiaurov, Prof., Hristo N., Sinodul Apostolic din Ierusalim, în ST, an X, 3-4, 1958, p. 162-175 Locuri din Noul Testament ce amintesc de sinodul apostolic; analiza acestor texte; anul ţinerii sinodului apostolic; participanţii la acest sinod şi hotărârile lui

1284.

Marcu, Pr. prof. Dr., Grigorie, Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament, în ST, an X, 5-6, 1958, p. 394-399

213

-

Despre manuscrisul Papyrus Bodmer; rolul şi importanţa lui; conţinutul acestuia

1285.

Dimelis, Ierom. Magistrand, Apostolos, Genealogia Mântuitorului după Sfinţii Părinţi, în ST, an X, 9-10, 1958, p. 569-579 Comentariul Sf. Părinţi asupra genealogiilor prezentate în Evangheliile după Sf. Matei şi Sf. Luca; scopul acetor genealogii; particularităţile şi împărţirea genealogiei de la Matei

1286.

Săbăduş, Magistrand, Ioan, Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament, în ST, an XVII, 3-4, 1965, p. 219-240 Despre manuscrisele de la Marea Moartă; cui aparţin aceste manuscrise; modul de viaţă al comunităţii de la Qumran; manuscrisele qumranite şi Domnului Hristos; manuscrisele qumranite şi Sf. Ap. Pavel; manuscrisele qumranite şi Biserica primară

1287.

Marcu, Pr. Prof. Dr., Grigorie T., Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline, în ST, an XVII, 5-6, 1965, p. 275-285 Problema unităţii, o problemă eclesiologică axată pe hristologie; esenţa şi articulaţiile eclesiologiei pauline; învăţătura paulină despre unitatea Bisericii

1288.

Arion, Magistrand, Leon Gh., Concepţia paulină despre Biserică, cu specială privire la Epistola către Efeseni, în ST, an XVII, 7-8, 1965, p. 402-417 Biserica, trupul tainic al Domnului; raportul Bisericii cu Dumnezeu Tatăl, cu Hristos şi raportul cu Duhul Sfânt; însuşirile Bisericii: unitate, sfinţenie, sobornicitate, apostolicitate; viaţa Bisericii

1289.

Arion, Magistrand, Leon, Pericopa despre femeia păcătoasă din Sfânta Evanghelie după Ioan VII, 53-VIII, 11, în ST, an XVII, 9-10, 1965, p. 523-540 Originea pericopei şi autenticitatea ei istorică; autenticitatea literară a pericopei; stilul ei; canonicitatea pericopei; explicaţia pericopei

1290.

Nişcoveanu, Pr. Magistrand, Mircea, Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la “Predica de pe Munte” (Matei V-VII), în ST, an XVII, 910, 1965, p. 541-555 Doctrina soteriologică a Sf. Ioan; relaţia dintre Legea Vechiului Testament şi Legea Noului Testament; despre unitatea Bisericii; despre lucrarea harului, despre eshatologie şi despre îngerii răi; doctrina moral-socială:

214

despre păcat, despre rugăciune, post, despre viaţa în comun, despre familie, pace şi război
1291.

Ştefănescu, N. I., Chipul lui Iisus, în ST, an XII, 1-2, 1960, p. 29-39 Potretul literar şi portretul plastic al Mântuitorului; despre cele trei faze ale înfăţişării chipului lui Iisus în Biserica creştină; prezentarea chipului Lui

1292.

Rădulescu, D., Botezul Domnului, în ST, an XII, 1-2, 1960, p. 60-75 Firea înconjurătoare înainte şi după căderea în păcat; Hristos în mijlocul firii înconjurătoare; restabilirea, înnoirea şi sfinţirea cosmosului prin Boetzul Domnului

1293.

Marcu, Pr. Prof. Dr., Grigorie, Paternitatea ioaneică a Evangheliei a II-a, cu specială privire la proba arheologică şi paleografică, în ST, an XII, 3-4, 1960, p. 139-160 Discuţii asupra paternităţii Evangheliei a IV-a; critica adusă ei; demonstrarea paternităţii ioaneice a Evangheliei; folsirea arheologiei şi a paleografiei pentru aceasta

1294.

Sevici, Magistrand, Traian, Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur, la scrisoarea paulină către Filipeni, în ST, an XII, 7-8, 1960, p. 500-516 Comentariul Sf. Ioan Gură de Aur la epistola către Filipeni; întruparea Cuvântului, act al îndurării divine; dumnezeirea Mântuitorului; deplinătatea naturii umane a lui Hristos; despre unirea ipostatică; chenoza Domnului; condiţiile săvârşirii binelui

1295.

Sârbu, Magistrand, Gheorghe, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia, în ST, an XII, 9-10, 1960, p. 663-684 Despre Licaonia; situaţia ei în momentul vizitei Sf. Pavel; oraşe din Licaonia; credinţa locuitorilor; relatarea activităţii Apostolului Pavel; despre asemănarea lui Varnava şi a lui Pavel cu Zeus şi Hermes; prigoana împotriva lor; a II-a călătorie misionară; găsirea lui Timotei şi circumciderea lui

1296.

Marcu, Pr. prof., Grigorie, Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească, în ST, an IX, 1-2, 1957, p. 3-22 Despre epistolele pauline; viaţa creştină conformă cu voia lui Dumnezeu, o preocupare a Sf. Ap. Pavel; despre legea mozaică şi filosofia păgână;

215

dovedirea istoricităţii persoanei Mântuitorului: dovezi păgâne. în ST. criteriile şi limitele ei. 1957. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. p. 7-8. Pr. 68-85 Prietenia în antichitate. 5-6. an IX. venit la plinirea vremii.. Magistrand. 1-2. dovezi iudaice. Rezuş. Gh. Pavel. Pr. 35-58 Bălana. nădejdea şi dragostea. mesianitatea Lui. exemple de prietenie din Vechiul şi Noul Testament 1298. în ST. Pr. 5-6. dovezi din Sf. 1957. Magistrand. egalitatea tuturor oamenilor. Ap. raportul creştinilor cu necreştinii.. Petru. 1957. an IX. Tradiţie 1300. Magistrand. în ST. 1-2. în ST. Pr. rugăciune şi pace 1301. Bălana. Prietenia după Sfânta Scriptură. Gheorghe N. an IX. an IX. V. Pietreanu. profeţii din Vechiul Testament împlinite în Noul Testament. viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. epistolele pauline către corinteni 1302. 479-495 Istoricul şi aşezarea Corintului. despre milostenie. Prof. N..despre omul cel nou în gândirea Sf. în ST. p. an IX.. raportul dintre sclavi şi stăpâni. V. Pr. 368-385 Un comentar al textului de la I Corinteni 15. 104-124 Ideea mesianică în Vechiul Testament. originea prieteniei. 216 . Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. despre familie. an IX. prezentarea activităţii Sf.. despre prietenie în Vechiul Testament. Istoricitatea Mântuitorului. 3-4. p. momentele când se arată o împlinire în Hristos a unei profeţii din Vechiul Testament 1299. în ST. 177-200 Hristos – Mesia cel aşteptat. familiacreştină Bejgu. respectarea ierarhiei în viaţa de sta şi în viaţa bisericească. 1957. relaţia dintre naşterea Domnului şi ideea mesianică potrivit Evangheliei după Sf. despre cele trei virtuţi: credinţa. divinitatea Domnului Hristos. Magistrand. Gh. 1957. Pavel în Corint. Magistrand. despre muncă. p. Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Marcu. 1957. Pietreanu. 1297. p. p. 355-367 Atitudinea faţă de bunurile materiale şi raportul bogaţilor cu săracii. Marcu.. Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint.

modul de viaţă al Sf. Glossolalia. Pr. an XVI. p. concordanţe biblice. respingerea sclaviei. “Mans divinior”. Ioan Gură de Aur despre Sf. misiunea celor 70.. 1968. 9-10. A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea Esenienilor de la Qumran?. 617624 O paralelă între cei doi: anii tinereţii. trad. Pr.. Sergiu. p. despre păcat şi virtute la Sf. înfăţăşarea trupului. virtuţi şi păcate descrise de el 1305. catedrele de teologie biblică şi titularii lor. 9-10. în ST. despre botezul pocăinţei 1308. educaţia primită. respingerea jurământului. Magistrand. Mircea. 172-182 Despre modul de viaţă esenian: chinuirea trupului. cuvântările Sf.1303. în ST. Pavel 1304. 5-6. 1968. în ST. Ap. 1957. înfrânarea. Preocupări şi studii de teologie biblică. p. p. Grigorie. V. profesorii avuţi (Libaniu şi Gamaliel). an IX. în ST. Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti. 345-363 Despre Biserica Ortodoxă Română şi rolul ei în societate. 1957. O comparaţie între Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul Ioan Gură de Aur. p. Pr. Vasilescu. 1964. 1964. 673-693 Despre noţiunea de păcat şi despre noţiune de virtute. la Cincizecime. an XX. Magistrand. Grigorie. Pietreanu. Prof. Iazadjieff. 682-705 Alegerea celor 70 de ucenici şi harismele cu care au fost înzestraţi: vestirea Evangheliei. an XVI. suferinţa pentru Hristos. participarea la diferite congrese biblice internaţionale 1306. 9-10. an XX. Ioan. vindecarea bolnavilor etc.. an IX. 3-4. studii ale Vechiului şi Noului Testament. în ST. Prof. diferite cărţi de cult ce folosesc Noul Testament. Marcu. Arhimandrit. activitatea misionară. Pavel. Ioan Botezătorul. prezentarea unor ediţii ale Noului Testament începând cu Noul Testament de la Bălgrad. Marcu.. Virtute şi păcat în concepţia Sfântului Apostol Pavel. Ioan Gagiu. Dumitru. 477489 217 . 7-8. p. Pr. în ST. Tradiţia bisericească despre cei 70 de ucenici 1307. cei 70 de ucenici după Învierea Domnului.

motivele trădării lui Iuda. 9-10. 239-246 Prezentarea vieţii şi activităţii celor doi Apostoli. rolul lui Iisus Hristos şi al Duhului Sfânt în actul participării credincioşilor la slava lui Dumnezeu. 1-2. 6. credinţa şi rugăciunea ca factori de unitatea ai Bisericii. în ST. Ap. cinstirea lor în Biserica Romano-Catolică. Arion. interpretări greşite cu privire la glossolalie. Doctorand. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Doctorand. p. despre fericiri 1311. an XVI. 199209 Condiţiile canonicităţii unei cărţi.. Savin. an XIX. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii. an XIX.. Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline. Emilian. glossolalia cultelor protestante. rugăciunea “Tatăl nostru”. Ioan Gh. Ilie D. întemeietorul Bisericii. p. an XIX. p. 3-4.. 1967. Pr. o imagine a unităţii Bisericii. modul în care era văzut Mesia de către evrei. în ST. Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin. 5-6. Leon Gh. în ST. în ST. XXX. 519-533 Despre Mesia. 3-4. critica externă a glossolaliei 1309. 1967. Scripturi la Martin Luther: criterii de canonicitate.. Prof. 45-61 Hristos. Mesia lumesc văzut de către evrei. an XXI. Prof. Corniţescu. Scripturi 1313. în ST. Savin. înţelegerea spirituală a Sf. canonul Sf. 1967. despre unitatea Bisericii. sensul noţiunii de Biserică în epistolele Sf. Moldovan. cinstirea lor în Biserica Ortodoxă 1314. atitudinea faţă de Vechiul şi Noul Testament. 1967. Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh după Epistola a II-a către Corinteni III. 157-172 Exegeza textului de mai sus. Ioan Gh. 1-2. 23-44 Denumirea de “Învăţător” acordată Mântuitorului. despre realitatea existenţei Mântuitorului. divinitatea Lui 1310.- Despre harisme. p. 1964. cum Îl vedea evreii pe Hristos. 1-IV. văzuţi şi cinstiţi după 1900 de ani (671967). Mesianitatea Mântuitorului Hristos şi învăţătura Lui. universalitatea Bisericii 1312. întreita demnitate a Mântuitorului. an XIX. 218 .. p. 1969. în ST. Pavel. p. glossolalia după Noul Testament. Doctorand. unitatea treimică.

p. Apostolatul după Noul Testament. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. despre irodieni în Noul Testament.. despre cei 70 de ucenici. în ST. Constantin I. Scriptură. 1970. despre prezicători. 33-44 Originea expresiei Fiul Omului. despre cei 12 Apostoli. un prezicător 1316. sensul ei în Noul Testament. an XXII. 12 argumente pentru dovedirea identităţii dintre esenieni şi irodieni 1318. an XXI. p. în ST. Tradiţie şi Biserică. 33-44 Etimologia cuvântului “harismă”. Ap. mesianitatea Lui. falşii apostoli 1319. 1-2. Vechiul Testament.. canonul Sf.. Pavel. Daniel. învăţăcel) şi αποστολος (trimis) după Noul Testament. Harismele după Noul Testament. 1973. 7-8. numărul lor.. Scripturila J. natura umană a Fiului Omului. despre Sf. Gheorghe. an XXV. p. definiţia lui conform Noul Testament. tradiţia şi formarea canonului biblic 1317. 5-6. prezentarea harismelor 1320. Calvin: criterii de canonicitate. în ST. atitudinea faţă de Vechiul şi Noul Testament. despre esenieni.canonul Sf. Hristos. p. Bria. 661-685 Locul în care apare menţionat Var-Iisus. mărturii din Noul Testament despre inspiraţia Vechiului Testament. Ioan. 1969. despre apariţia harismelor. 547-564 - Sensul termenilor de μαθητης (ucenic. Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: Var-Iisus. p. 9-10. formele lor de manifestare. Ion. Vasile. Pr. Asist. 528-546 Părerea antichităţii despre esenieni. aspectul eshatologic al Fiului Omului 219 . Scripturi în protestantism 1315. Constantin. Mircea. mărturie inspirată a Revelaţiei lui Dumnezeu. “Fiul Omului” după Noul Testament. an XXII. Pr. despre apostolie în Noul Testament. p. Daniel. an XXII. harisme amintite în epistolele pauline. an XXV. 1-2. “Irodienii” – denumire a esenienilor în Noul Testament. Doctorand. 7-8. o etimologie a numelui de Var-Iisus pornind de la partea lingvistică până la cea istorică cu mărturii din manuscrisele de la Marea Moartă. Mihoc. în ST. în ST. Pr. trimisul Tatălui. Diac. în ST. 384-405 Întemeirea credinţei creştine pe unitatea organică dintre Sf. Constantin. 1970. Consideraţii generale. 1973. VarIisus. 1970. Sf.

p. diversitatea în Biserica primară: diversitatea dintre membrii Bisericii ierusalimitene. Venirea a doua a Domnului. 45-58 Despre zeloţi. Pr. Tudor. Împărăţia de o mie de ani. Chiril al Alexandriei. an XXV. an XXIV. în ST. 1973. p. 1972. Constantin. perioada de realizarea a răscumpărării începe cu întruparea Fiului. Prof. Doctorand. despre unitatea în propovăduire. p. 45-57 Despre unitatea Bisericii. Daniel. în credinţă. an XXIV. Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii. în ST.1321. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. Sf. 1-2. în ST. Constantin. Alexandru I.. Duhul Sfânt ca principiu al unităţii Bisericii. ierarhia bisericească. diversitatea în felul de a propovădui. în ST. Grigorie de Nisa. Maxim Mărturisitorul 1325. p. despre rugăciunea comună. despre identitatea dintre Natanael şi Vartolomeu 220 . Sf. an XXIV. locurile din Noul Testament unde sunt menţionaţi ei. an XXV. Ioan. explicarea răscumpărării la Sf. Sf. p. Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor. Iosif Flaviu şi Talmudul despre zeloţi. 1972. diversitatea de opinii în sânul Bisericii antiohiene privind tăierea ămprejur. Sf. 12-23 Despre parusia lui Hristos şi despre sfârşitul lumii. vederea lui Dumnezeu la esenieni. viziunile lor 1323. Nicolae I. despre împărăţia de o mie de ani. despre taina Botezului şi a Euharistiei.. Ioan Gură de Aur. 1972. Sf. 18). Diac. Vasile cel Mare. Părinţi: Sf. diversitatea harismelor 1322. Origen. Pr. 1973. o altă denumire a zeloţilor dată de către Hristos. 1-2. 24-44 Despre problema răscumpărării. Nicolaescu.. făgăduinţa Răscumpărătorului. Macarie Egiptenul. căderea în păcat şi urmăriel căderii. Mircea.. 1-2. 188-206 Despre vederea lui Dumnezeu în Noul Testament – “Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată” (Ioan 1. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi vedeniile esenienilor. erezia hiliastă 1324. vederea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Grigorie Teologul. 1-2. soborncitatea Bisericii primare. învăţătura rabinică despre vederea lui Dumnezeu. ca sectă iudaică. 3-4. Sf. Daniel. în ST.

Ioan. p. diaconia a căpătat cea mai desăvârşită expresie în persoana . Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. an XXIV. p. 1971. Noul Testament şi problemele sociale ale antichităţii şi ale societăţii contemporane 1330. în ST. Noul Testament în viaţa Bisericii. Nifon Bălănescu etc. 14-30 Primele traduceri ale Sf. Plămădeală.. Gr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. către cine a dus Hristos vestea. 325-652 Partea I – Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură. Pr. în ce timp s-a produs această activitate 1327. Scripturi în graiul obişnuit al credincioşilor. an XXIV. Mircea. în ce a constat mesajul Său. Biserica primară şi Vechiul Testament.. Coborârea la iad a lui Iisus Hristos. p. Antonie. 1-2. întruparea Fiului lui Dumnezeu. Prelipcean. 230-249 Textul neotestamentar ce aminteşte de coborârea Domnului la iad. p. Prof. Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană. 5-8. Diac.. unitatea celor două Testamente. an XXIII. 31-73 Unitatea Sf. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. Legea pedagog spre Hristos. T. p. în ST. în ST. raportul lor cu Tradiţia orală. în ST. Nicolaescu. raportul dintre Vechiul şi Noul Testament.. 1-2. Prof. trimiterea ucenicilor. primii profesori de teologie biblică din România: Filaret Scriban. Pr. Pr. 3-4. 340-381. Nicolae. 1971. Marcu. an XXIII. Scripturi: unitatea Vechiului Testament. Pr. cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii după Noul Testament: originea cărţilor Noul Testament. an XXIII. 78. Vl. Noul Testament în predică şi în pictura religioasă. slujirea în Noul Testament: instituirea slujirii. Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română. aspecte ale slujirii în Vechiul Testament. Episcop vicar patriarhal. p. 1972.. activitatea şi misiunea lui Iisus Hristos 1328.1326.. spălarea picioarelor. 1971. prof. în ST. primele traduceri ale Scripturii în limba română. Vechiul Testament în cultul ortodox şi iconografia creştină. 483-496 221 . 1972. Mircea. Ioan.. teolgia biblică în acel moment 1329..

82-93 Despre Sf. depsre eliberarea în Hristos. alcătuirea lui. despre canoanele apostolice. 506-519 Despre problema sinodalităţii. Constantin. Sf. în ST. alte forme de lucrare sinodală ale Sf. Pr. Ap. interpreţi ai Sfintei Scripturi.- Preoţia împărătească. în ST. an XXVIII. Trei Ierarhi. Gheorghe. originea şi înţelesul cuvintelor: presbiter şi episcop. principalele aspecte sub care a fost dezbătută problema sinodalităţii. 1976. Rădulescu. Scripturi şi sensurile Scripturii. texte legate de această teme din Vechiul şi Noul Testament. p. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. cele tei preoţii ale Vechiului Testament (Melchisedec.. o teme a Vechiului Testament reluată de Sf. hotărârile sinodului apostolic. Ap. universalitatea păcatului după Noul Testament. p. p. Pr. despre sinodul apostolic de la Ierusalim: cauza ţinerii lui. an XXIII. Petru. Hadis. an XXVIII. îndatorire esenţială a creştinului 222 . p. Scripturi. în ST. despre cele trei slujiri: împărătească. continuare a lucrării sinodale în Biserică după Sf.. ST. 1976. leviţii). metoda de interpretare a Sf. alegerea celor 7 diaconi. Doctorand. învăţătorească şi sfinţitoare 1331. rolul lor în stidiul Sf. despre modalitatea alegerii slujitorilor bisericeşti 1332. Apostoli: alegereas lui Matia. drd. Scriptură: însuşirile ce se cer interpretului Scripturii. Sinodalitatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. Corniţescu. Nicolae. caracteristicile exegezei Sf. 7-10. Părinţi despre preoţia împărătească. Const. 1971. 657-668 Originea şi realitatea păcatului după Vechiul Testament. Pr. 7-8. concepţia lor despre Sf. 497-505 Explicarea cuvintelor de “ierarhie” şi “Biserică”. tipuri ale preoţiei din Noul Testament. Apostoli 1333. 7-8.. an XXIII.. Lect. Trei Ierarhi 1334. Yeshanew. prezidarea sinodului. confirmarea Sf. 1971. 1-2. preoţia împărătească. necesitatea eliberării noastre din robia păcatului. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. lupta împotriva păcatului. Pavel în apostolat. Sfinţii Trei Ierarhi.

zeloţi.. 1975. p. Ioan Botezătorul a fost membru al comunităţii eseniene. esenienii – singura sectă ce nu e criticată în Noul Testament. 1975. 377-387 Despre descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă. Mazilescu. sensul literal. în ST. p. Negoiţă. Const. 9-10. an XXVII. farisei. în ST. 411-421 Despre interpretarea Sf. C. p. sensurile folosite de Sf. Daniel. unitatea în Hristos.. p.. expresie a unităţii Sfintei Treimi. 1976. Prof. ideile parabolei: iubirea părintească şi iubirea frăţească 1340.1335. despre esenieni 1336. an XXVIII. în ST. unitatea Bisericii. 5-6. Pr. an XXVII. 536-545 Ideea de unitate: unitatea neamului omenesc. Pr. o serie de autori ce au afirmat că Sf. p. 1975. Evanghelii. Folosirea analogiei în epistolele pauline. 7-10. Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului. 5-6. Doctorand. Ioan. viaţa Sf. sensul alegoric. analiza faptelor celor doi fraţi. Doctorand. Drd. an XXVII. 1975. Constantin. 729-736 223 . Ioan Botezătorul. temeiuri şi condiţii ale comuniunii. existenţa acestor secte prin prisma Sf. irodieni. în ST. folosirea analogiei în epistolele pauline. an XXVII. în ST. 1975. Semnificaţii ale noţiunii de “lumină” în Noul Testament. 9-10. sensul tipic sau istorico-profetic în epistolele pauline 1338. ideea de comuniune: sensul noţiunii de comuniune după Noul Testament. Pavel în epistolele sale. în ST. Ap. roadele comuniunii 1339. Atanasie. 7-8. grmatical sau istoric. Rădulescu. Grigore. samarineni. p.. an XXVII. Scripturi şi despre analogie în general. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. 701-707 Modul în care este privită fapta fratelui mai mare în teologia protestantă. 714-725 Prezentarea celor sectelor existente în timpul Mântuitorului: saduchei. Sfântul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?. Ideea de unitatea şi de comuniune în Noul Testament. Nicolae. Pavel. asemănarea fratelui cel mare cu fariseii. Buga. despre botezul lui Ioan şi despre botezul cu Duh Sfânt şi cu foc 1337.

1974. în ST. motivele pentru care cartea se încheie aşa de brusc. S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?. înliturghia euharistică. an XXVI. Tarazi. Scriptură. Prof. 1974. în ST. 52-53. p. 6065 Despre îndreptarea credinciosului şi viaţa lui cea nouă. p. simbolismul religios al luminii în Noul Testament. prof. 66-78 Timpul şi împrejurările în care a fost rostită această rugăciune.. Scripturi în limbile curenta ale credincioşilor. traducei în limba română. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. Petcu. relaţia dintre botez şi înviere 1342. lumina în Noul Testament. explicarea rugăciunii domneşti în literatura patristică: tratatul despre Rugăciunea al lui Tertulian.. Iisus Hristos – Lumina lumii. p. aspectul eshatologic al luminii 1341. Nicolaescu. Diac. Nadim. 1-2. autorul cărţii. 1974. textul ei – deosebiri în Sf. 5-6. 5-6. în ST. relaţia dintre înviere şi credincios. an XXVI. despre Faptele Apostolilor. Ioan. p. Negoiţă. la Origen şi la Sf. Ciprian 1343. 1974. 172-175 Descoperirea la Marea Moartă a unui fragment identificat cu Marcu VI. traduceri ale Sf. 1974. deosebire între textele biblice şi cel păstrat în Didahie. despre traducerea Setuagintei. 1-2. rolul Scripturii în cultul ortodox 1345. Atanasie. Dumnezeu este lumină. învăţătura Sf. Riugăciunea domnească în cultul creştin: în liturghia baptismală. an XXVI. în ST.. o serie de ipoteze legate de sfârşitul cărţii Faptele Apostolilor 224 . Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. p. Pr. părinţi despre Sf. Scripturi în limbile europene. Săbăduş. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea ei în literatura patristică din primele trei secole. diferite păreri ale cercetătorilor despre acest fragment şi despre relaţia lui cu Evanghelia după Marcu 1344. în ST. Sorin.- Simbolismul şi universalismul luminii. 383-395 Despre ultimile versete ale Faptelor Apostolilor. I. despre moarte şi viaţă. 3-4. Pr. N. Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii “Faptele Apostolilor”.. Doctorand. Doctorand. an XXVI. 333-342 Despre traducerea cărţilor Sf. Evanghelii (Matie şi Luca). an XXVI.

p. în ST. 1974. Apocalipsa 1-3. despre punrea mâinilor. Doct. ediţii ale Societăţii Biblice Britanice 1347. 7-8. p.1346. an XXIX. Const. despre sinodul apostolic de la Ierusalim 1348. 3. an XXIX. în ST. conf. despre harisma slujirii preoţeşti – Luca 9. p. în ST. alegerea şi hirotonia celor 7 diaconi. I. Diac. 1977. 75-80 225 . egalitatea Apostolilor. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română. primele traduceri de cărţii ale Sf. N. Petru şi locul lui între ceilalţi Apostoli. Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament. p. în ST. an XXVI. Scripturi. Prof. Nicolaescu. primele ediţii ale Noului Testament şi ale întregii Scripturi în limba română.. 707-716 Atitudinea esenienilor faţă de primii creştini: adversari ai Mântuitorului. instituirea preoţieişi întemeirea ei pe pe trimiterea şi slujirea Domnului.. Scripturiîn limba română. Pr. Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. 1974. Preot Prof. în ST. epistolele pauline. realăziră ale Biblieie din secolul 19.. Galeriu.. 1977. 9-10. Apocalipsă – explicarea textelor 1349. p. 1974. Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. amintirea lor în epistola lui Iuda 4.1. Viezuianu. vechile tipărituri de căţi biblice folosite în cult. N. obligaţia preotului de a cerceta Sf.. 18. mărturii scrise ale vieţii religioase bisericeşti ale Bisericii primare în Noul Testament: Faptele Apostolilor. Marcu. Constantin.. Esenienii şi Biserica primară. an XXVI. despre Sf. în Coloseni 2. an XXVI. 522-532 Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii – un studiu al Părintelui Stăniloae. adversari ai lui Pavel şi ai lui Barnaba. Daniel. dumitru. 5-14 Despre slujirea preoţească în genmeral. 1-2. Grigorie. epistolele soborniceşti. 1-2. I Timotei 4. 489-521 Primele traduceri ale Sf. vindecări săvârşite de Apostoli şi de urmaşii lor. întregirea soborului Apostolilor. 7-8. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Scriptură şi a de predica cuvintele Scripturii 1350.

îngerii în raport cu Mântuitorul Hristos. identitatea acestora. contextul şi motivele scrierii acestei epistole. 17. an XXIX. despre solidaritate. mireasa Domnului. O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sfântul Apostol Pavel. Rădulescu. rolul şi cinstirea îngerilor 1351. 1-17. explicarea cuvântului εκκλησια: Bisericile locale. 29) de “lupi răpitori”. alte expresii din Noul Testament: împărăţia cerurilor. Judecata universală după Noul Testament. în ST. 1-3 1354. an XXIX. în ST. p. 233-248 - Terminiologia eclesiologică neotestamentară. Pr. despre esenieni numiţi şi văzători. întemeierea Bisericii. cetele îngereşti.- Timpul. I Corinteni 7. însuşirile Bisericii 1355. Pr. Ap.. munca şi bunurile materiale. 1977. Doct. asist. 1-2. Pr. despre judecata particulară şi despre judecata universală. 1-2. an XXIX. Mihoc. Stamate. 497-505 Generalităţi despre îngeri. 112-122 Învăţătura Vechiului Testament despre straea sufletelor după moarte. alegoria viei. Stamate.. Nic. existenţa îngerilor. Eclesiologia Noului Testament. în ST.. iubirea aproapelui. adunarea credincişilor. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. an XXIX. cărţi profetice descoperite la Marea Moartă. alegoria Păstorului cel bun. împărăţia lui Dumnezeu. despre a II-a venire a Domnului. an XXIX. 1977. 5-8. despre pace şi supunerea faţă de autorităţi 1353. despre îngerii răi 226 . Pr. drd. Idei moral-sociale în epistolele pauline. Pavel (Fapte 20. 1977. doct. Marin. I Timotei 4. în ST. alte menţionări ale esenienilor în epistolele pauline: II Corinteni 2. numirea dată lor de către Mântuitorul şi Sf. rolul îngerilor la parusie. despre libertate. 123-133 Despre egalitatea şi frăţietate.. Mântuitorul Iisus Hristos în raport cu Tatăl şi în raport cu lumea creată.. învierea morţilor şi judecata universală după Vechiul Testament. 1977. p. p. Daniel. locaş de închinare. 1-2.. trupul lui Hristos. p. în ST. p. 148-159 Cuvintele Mântuitorului despre proorocii mincinoşi. Vasile. 3-4. aspectele ei. Marin. viaţa trupească după Noul Testament. semne premergătoare celei de-a doua veniri 1352. 1977. Const.

Drd. Viezuianu. în ST. Pr. credinţă şi fapte bune. Gheorghe. Democrit. despre credinţă. nădejde şi dragoste în epistolele Sf. Hristos. categoriile antropologice în epistolele pauline. conţinutul epoistolelor pauline ca meterial al predicii contemporane. p. în ST. Scriptură. Duţu. legătura dintre păcat şi moarte în Vechiul testament. p. Alexandru. Platon. 9-10. 683-698 Despre epistolele pauline.. noţiunea de Biserică în teologia paulină. D. principii ermineutice pentru propovăduire 1359. 1977. în ST. Tudor. condiţiile îndrptării (mântuirii) omului: har. în ST. 506-515 Despre noţiunea de îndreptare. Constantin I. Îndreptarea după epistolele pauline şi după epistola Sf. Pavel împrumută noţiunea de îndreptare din Vechiul Testament. realitatea morţii şi învierii Domnului. Sobornicitatea Bisericii în epistolele pauline. an XXX. 9-10. an XXXI. principiul sobornicităţii Bisericii 1360. în ST. elementele sobornicităţii Bisericii: originea comună a întregului neam omenesc. 1979. prima ameninţare a morţii în Sf.1356. raportul dintre credinţă şi fapte bune în procesul mântuirii după Sf. Trupul şi Mireasa lui Hristos. unitatea vieţii spirituale. Biserica universală şi Bisericile locale. an XXIX. an XXIX. Aristotel.. principii omiletice pauline ce trebuie folosită în predica contemporană. Moartea şi învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina epistolelor pauline. Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură. trei momente esenţiale ale îndreptării: chemarea. identitatea de credinţă. p.. importanţa jertfei Mântuitorului. Pr. 13-22 Moartea la filosofii antici: Epicur. Iacob. an XXIX. Biserica. 5-8. roadele îndreptării: înfierea. Pr. 1-2. Pavel şi după sf. Viezuianu. 5-10. 1977. temelia Bisericii. urmările morţii şi învierii Domnului 1358. Sf. stilul şi caracteristicile predicii pauline. p. Pavel. 660-671 Urmările căderii în păcat. p.. succesiunea apostolică. Drd. îndreptarea şi mărirea. Cicero. comuniunea sacramentală. Drd. structura.. 1977. despre diversitate în unitate. moştenirea vieţii veşnice 1357. 1978. concepţia despre moarte a patriarhilor. despre 227 . Epistolele pauline ca izvor al predicii. dar i-a dat un sens nou. Const.. Sfântul Duh. Pr. Iacob.. 587-602 Unitatea şi pluralitatea Bisericii.

an XXX. Pr. Ioan. 1978. Pr. Ioan.. Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în epistolele Sfântului Apostol Pavel. înnoirea vieţii 228 . noile semnificaţii ale vieţii şi ale morţii în Noul Testament.. făgăduinţele mesianice. Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură. despre jertfa lui Avraam. 181-192 Profeţii despre Maica Domnului în Vechiul Testament. în ST.. 3-4. chipul celor două Testamente. raportul dintre botezul creştin şi botezul Sf. pururea fecioria (despre fraţii Domnului). făgăduinţa divină în Noul Testament. punct central al predicii apostolice. Ioan. Pr. în ST. temei al învierii noastre. 37-49 Preînchipuirea botezului în Vechiul Testament. Buga. Pr. roadel botezului în viaţa creştină: curăţirea păcatului strămoşesc şi a celorlalte păcate personale. 3-4. despre paternitatea lui Avraam după trup şi după duh. 1-2. Pavel despre moarte şi despre învierea de obşte 1361. în ST. relaţia dintre moartea şi învierea Domnului şi botezul creştin. 1978. 231-242 Prima făgăduinţă: cea a unui Răscumpărător. prezenţa Maicii Domnului la Cincizecime.iad şi salvarea celor ce cred în Dumnezeu. Iisus Hristos. instituirea botezului creştin. în ST. Ap. Buga. Dumitru. Drd. 1978. despre Agar şi Sara. chip al ascultării depline alui Hristos. Drd. p. Mihai Gh.. moştenitorii făgăduinţelor divine 1364. an XXX. făgăduinţa făcută lui noe. renaşterea şi sfinţirea credincişilor prin botez. încercare şi expresie a credinţei şi simbol al închinării adevărate. Vizitiu. 1980. p. purtătorul noilor făgăduinţe ale Noului Legământ. Învierea lui Hristos. p. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament. elementele marilogiei ortodoxe: Născătoare de Dumnezeu. naşerea Maicii Domnului. Învierea Domnului. Sf. an XXXII. Viezuianu. ascultarea lui Avraam. Drd. preacistirea Maicii Domnului 1362. drd. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. despre chemarea lui Avraam simbol al vocaţiei umane spre înnoire şi al chemării creştinilor la mântuire. tema principală a Proniei divine în Vechiul Testament. 3-4. 193-204 O prezentare a istoriei patriarhului Avraam.. p. an XXX. Dumnezeu autorul făgăduinţelor. despre relaţia dintre Avraam – Melchisedec – Domnul Hristos 1363.

aprobarea evangheliei Sf. p. Epistola Sfântului Apostol Pavel către galateni. Mihoc. 190-210 Caracteristici ale vieţii Bisericii în unitate. în ST. p. Născătoare de Dumnezeu. p. mirungere. an XXXII. 3-4. întruparea Fiului lui Dumnezeu şi urmările ei: readucerea firii umane la starea cea dintâi. an XXXIV. 5-6. Ioan. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. 3-4. tema ei. cuprinsul epistolei. an XXXIV. preoţia 1366. an XXXV. mijloace de împărtăşire a harului în Biserică. Pavel. Preacurata Fecioara Maria. p. pururea fecioria Maicii Domnului. înfierea supranaturală. în ST. euharistie..1365. Ap. Prof. 219-230 Problema mântuirii în preocupările Sf. 1980. Pr.. izvorul harului în Biserică. conduita Apostolului înainte şi după chemarea sa la apostolat. p. Dr. an XXXIII. afirmarea originii divine a evangheliei pauline. mărturisire.. despre faptele bune 1369. în ST. Părinţi. autorul epistolei. Todoran. an XXXV. teză de doctorat. în ST. mântuirea obiectivă şi mântuirea subiectivă. Pavel la sinodul apostolic. Pavel şi galatenii. Taine. data şi locul scrierii epistolei. necesitatea harului pentru mântuire. Vasile. 161-298. 1982. 5-6. Asist. 5-8. în ST.. 325-342 Importanţa Maicii Domnului în planul iconomiei divine. traducere şi comentariu. Explicarea la textul chenotic din Filipeni 2. Duhul Sfânt. însuşirea obiectivă a mântuirii adusă de Hristos. deosebiri faţă de învăţătura ortodoxă 1367. universalitatea mântuirii. Chialda. 159-167 Prezentarea textului. Pr. preacinstirea Maicii Domnului. 1-2. comentariul fiecărui verset în parte cu ajutorul scrierilor Sf. Drd. Drd. 329-463 Despre Galatia şi despre galateni. 1981.. 3-4. Mircea. firea umană înainte de cădere. Mircea. p. 1983. Sf. introducere. împrejurările şi scopul scrierii. problema primilor destinatari ai epistolei. 1982. Pr. Sf. aspectul universal al mântuirii. 1983. Viaţa sacramentală a Bisericii în “Faptele Apostolilor”. Alexandru. Maica Domnului (Mariologia). Tudor. despre schimbarea cuvântului “răpire” cu “ştirbire”. despre botez. Simion. alte locuri din Noul Testament unde se foloseşte cuvântul “răpire” 1368. partea 229 . comentariu: adresa şi salutarea. dr. autenticitatea ei şi unitatea ei. urmările căderii în păcat. Pr.

doctrinar-teologică: revărsarea harului Duhului Sfânt în Bisericile Galatiei. 1983. garanţie a transfigurării noastre 230 ... conduita creştină în Duhul. Scripturi după Sf. eclesiologia. Eugen. 7-8. 1983. Schimbarea la Faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei. mărturia Noului Testament despre inspiraţie.. atitudinea Sf. temei şi expresie a solidarităţii după Noul Testament. p. an XXXV. exteinderea inspiraţiei. despre Lege.. 663-673 Premizele solidarităţii umane: originea comună a tuturor oamenilor. 503-513 Păstrarea dreptei credinţe în contextul general al Noului Testament. în ST. faptele trupului şi rodul duhului. acţiunea ei asupra inteligenţei. natura isnpiraţiei. Eugen. an Despre inspiraţie în Vechiul Testament. Ioan. Pr. 1984. Drd. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. 9-10. p. unitatea noastră în Hristos şi în Dumnezeu. XXXVI. felurile inspiraţiei 1373. teologia epistolei: autenticitatea evangheliei şi a apostolatului paulin. 3-4. Simion. despre plinirea vremii. Todoran. universalitatea chemării la mântuire. păstrarea credinţei în epistolele pauline. binecuvântarea lui Avraam se obţine prin credinţă. p. Moraru. Drd. Părinţi. voinţei şi sentimentului. inspiraţia Sf. Legea mozaică pedagog spre Hristos. aspecte ale solidarităţii umane în Noul Testament 1372. Pavel faţă de Vechiul Testament 1370. Drd. factor esenţial în realizarea păcii. Moraru. an XXXVII. Drd. 1985. partea parenetică: slujirea unul altuia prin iubire. an XXXV. Solidaritate umană după Sfânta Scriptură. în ST. în ST. semnificaţiile Schimbării la faţă: Mântuitorul este cu adevărat Dumnezeu. lumea locul de viaţă şi de slujire al tuturor oamenilor. Cârstoiu. persoana şi lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. El este Fiul Tatălui. p. exegeza textului. 245-257 Momentul şi cadrul în care a avut loc această minune. alegoria despre Sara şi Agar. problema păstrării credinţei în timpurile de azi 1371. de aceeaşi slavă cu El. 5-6. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii. Ap. 329-35 - în ST. minunea de pa Tabor. îndemn la iubire şi întrajutorare frăţească.

an XXXVII. 1985.. manifestări ale iubirii lui Dumnezeu: crearea lumii şi a omului. Părinţi despre fraţii Domnului. 1985. viaţa ca dar al lui Dumnezeu şi sensul ei în concepţia creştină. 1985. Drd. an XXXVII. Tofană. p. Sabin. 5-6. Sf. ca temelie a credinţei noastre. “Fraţii Domnului” în lumina exegezei ortodoxe. 355-363 Crucea Domnului în iconomia mântuirii: crucea înainte de ivirea creştinismului. 5-6. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii – temeiuri biblice. providenţa. Ioan. Nestle-Aland. crucea în creştinism. 510-520 Sf. Pr. 305-346 Notă asupra traducerii Noului Testament. Cârstoiu. 9-10. Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament. siriace. Verzan.. Ioan. p. Pr. pacea ca dar divin şi ca misiune a întregii omeniri 1377. p. Drd. 5-6. Tofană. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume.. p. 364-380 Principiile şi coordonatele ontologice ale păcii lumii. Drd. prezenţa lui Hristos în lume şi urmările acestei prezenţe. 1985. Învierea Domnului – momentul culminant al istoriei mântuirii. traduceri mai vechi: latine. strucutra şi semnele. urmările iubirii 1379. realitatea Învierii Domnului. 381-389 Termenul şi noţiunea de frate în Vechiul testament. Stelian. în ST. temeiuri creştine pentru pace. Drd. interpretări greşite ale noţiunii de fraţii Domnului 1378. Drd. 1985. an XXXVII.. Introducere. 633-647 231 . iubirea vrăjmaşilor. Novum Testamentum Graece. în ST. Pr. Pr. diferite indicaţii pe marginea textului 1375. p. garanţia Învierii noastre. 1985.. Drăguşin. împăcarea în Hristos şi pacea lumii ca realizare a împărăţiei lui Dumnezeu. despre fraţii Domului în Noul Testament. Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. în ST. Stelian. 7-8. an XXXVII. copte. ediţia şi textul său. unitatea creştină şi pacea lumii în lumina Noului Testament. realizarea concretă a iubirii: dragostea de aproapele. în ST. Învierea Domnului. legătura dintre moartea pe cruce şi Învierea Domnului 1376. 5-6. în ST. Cârstoiu. în ST. Ioan – Apostolul iubirii.1374. p. Valeriu. an XXXVII. Dumnezeu este iubire. an XXXVII.

Ioan. Prof. sinopticii despre moartea Sf. an XXXVIII. 4. p. despre temelia Bisericii. 39-92. an XXXVIII. elemenate comune. p. mărturii biblice despre existenţa Tradiţiei. aspectul dinamic al conţinutului Tradiţiei 1380. p. Sârbu. Tradiţii şi sensul ei istoric. Epistole a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Timotei. extensiunea Sf. 66-78 Sf. p. 21-65. purtarea adevăratului slujitor al lui Dumnezeu faţă de cei îndepărtaţi de la dreapta învăţătură. pilda Apostolului neamurilor de propovăduitor al Evangheliei. motivel şi scopul scrierii lor. 2. Ioan. 11-83. necesitatea ca Timotei să rămână credincios Tradiţiei şi Sf. îndemnul adresat lui Timotei de a veghea asupra credincioşilor. p. 15-83 Despre epistolele pastorale. completări şi deosebiri între cele două izvoare despre Sf. 6.. Sf. despre slujirea preoţească 1381. Părinţi). în ST.- Noţiunea şi fiinţa Tradiţiei. an XXXVIII. teză de doctorat. nădejdea slujitorului bisericesc de a dobândi cununa mântuirii. despre organizarea şi ierarhia bisericească descrise în epistolele pastorale. testamentul Sf. p. Pavel. Moartea Sfântului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu. Sf. Bude. salutarea şi binecuvântarea finală. 3. ideile principale: îndemnarea lui Timotei de a rămâne credincios Evangheliei. Evanghelii despre arestarea Sf. autenticitatea şi integritatea epistolei în ultimile două secole (obiecţii privind vocabularul şi stilul epistolelor pastorale). Tradiţie în viaţa Bisericii. Ioan. 4. eshatologia. integritatea epistolelor pastorale. 11-51. an XXXVIII. an XXXVIII. teologia epistolei: revelaţia dumnezeiască. alte situaţii confuze din cronologia istoricului Iosif Flaviu 232 . 1986. 1986. soteriologia. despre Timotei. obiecţiuni privind cuprinsul epistolelor pastorale. despre epistola a II-a către Timotei. 1986. 1986. în ST. versiunea lui Iosif Flaviu. Tradiţie şi Tradiţia bisericească. 5. întărirea lui prin harul lui Dumnezeu. Pr. Ap. Pr. răspunsul la obiecţiunilr protestante. Sf. Gheorghe. treime. Ioan. Scripturi. prevenirea lui Timotei asupra pericolului din vremurile de apoi. 1986. 1986. Drd. canonicitatea şi autenticitatea epistolei până în secolul 19 (mărturii din Sf. an XXXVIII.. autorul epistolei II Timotei şi destinatarul ei. primejdia reprezentată de profeţii mincinoşi.

împrejurările în care a fost scrisă. 5. an XL. Leon. teză de doctorat. 5. p. obiecţiuni împotriva istoricităţii cuvântărilor din această Evanghelie. Ioan 1384. autenticitatea. Tofană. chip al lui Dumnezeu şi menirea sa. Introducere. taianÎntrupării. rolul legii. arhiereu în veac. 1988. combaterea falselor învăţături privind abţinrea de la căsătorie şi de la unele bucate. 14-85. Evanghelie după Ioan. Stelian. pavel. critica raţionalistă a acestei Evanghelii.. faţă de sine.1382. în ST. cuprinsul epistolei. p. 1988. 1987. depsre Timotei. pilda şi pregătirea 233 . 2. caracterul universal al rugăciunii Bisericii. 3. an XL. p. ţinuta la rugăciune a bărbaţilor a a femeilor. alegorismul Evangheliei a IV-a. faţă de semeni. Kamal. slujitorii bisericeşti şi însuşirile lor. 1. p. Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală. 25-105. 1988. an XXXIX. p. p. an XXXVIII. despre ferirea Evangheliei de falsele învăţături. 30-78 Epistolele pastorale şi caracterul şi destinaţia lor. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. 1988. 1987. autorul epistolei. Farahat. an XL. responsabilitatea creştinului în faţăa lumii actuale şi a problemelor ei 1383. 1986. 5. conduita lui Timotei în faţa unor situaţii ce se ivesc în Biserică. p. Timotei în faţa îndatoririlor ce îi revin. p. Pr. an XL. Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a. temelia şi sursa de putere a preoţiei sacramentale în Biserică.. an XL. Sabin. izvorul. 9-115. canonicitatea şi integritatea ei. Verzan. în ST. 104-128 Despre Sf. 1989.. Pr. mărturiile arheologiei biblice cu privire la valoarea istorică a Evangheliei după Sf. în ST. 6. harul şi lucrarea apostoliei Sf. Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. p. în ST. an XXXIX. lucrarea preoţiei sacramentale în Biserică 1385. Drd. 1989. 84-98 Temeiuri revelaţionale ale responsabilităţii creştine. Pr. 10-101. 4. 2. istoricitatea ei – obiecţiuni împotriva faptelor din Evanghelia a IV-a. an XLI. Drd. an XLI. 30-108. arhieria Mântuitorului. p. 1988. 57-72 Mântuitorul Hristos. dimensiunile responsabilităţii creştine: responsabilitatea faţă de Dumnezeu. necesitatea şi specificul preoţiei sacramentale. Arion. 3. omul. traducere şi comenatriu. 10-117. comenatariul ei. destinatarul epistolei. Hristos.

în ST. 1990. p. 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească. evanghelii privind mărturiile despre viaţa Mântuitorului. după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Iisus Hristos în izvoare antice profane. Pavel 1390. 5-6. limba cărţii 1387. p. p. drd. Biblia de la Bucureşti (1688). lucrarea Sfântului Duh în şi prin Preoţi. 3. soteriologie. mărturii documentare iudaice: Iosif Flaviu. asemănarea şi deosebirea dintre har şi harisme. Biserică. drd. texte pauline despre harisme şi interpretarea lor. dr. 50-62 fiinţa harismelor. Sabin. Pr. an XL. 11-25 Relaţia Sf. an XLI. Prof. 17-35). an XLI. restaurarea omului şi a creaţiei în concepţia Sf... terminologia ierarhiei bisericeşti după Faptele Apostolilor.păstorului spiritual. despre preoţia ierarhică Dură. pildă pentru activitatea preoţească 1389. Ap. sclavi. Scripturi. Ap. despre apărarea dreptei credinţe. 1. Drăguşin.. Onişor. universalitatea urmărilor păcatului strămoşesc. 6. Verzan. despre har şi harisme. 42-83 234 . Dr. Pavel cu efesenii. preoţi. 1990. an XLI. Pr. p. Nicolae V. Biblia î graiul strămoşesc până la 1688. preoţii şi îndatoririle lor. 1989. p. 1. 1989. în ST. Dumnezeu – izvorul harismelor. p. 1989. Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. p. 1989. 4. Talmudul. Onişor. hristologie. Biblia de la Bucureşti.. Pr. în ST. în ST. în ST. tineri. mărturii ale autorilor latini 1388. 2. Vasile. an XLI. în ST. organizarea ierahică a Bisericii. Harismele în viaţa Bisericii primare. Sf. Pr. 1988. Remus. atitudinea lui Timotei faţă de diferitele categorii sociale: vîrstnici. 37-52 Unitatea şi integritatea creaţiei în lumina Sf. teologia epistolei: învăţătura despre 1386. Preoţia în lumina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. drd. rolul harismelor 1391. Pr.. an XLII. 9-29 Prejudecăţile unor aşa-zise limbi sfinte şi judecarea lor în lumina realităţii. Valeriu. ostenitorii ei. 7-24 Importanţa Sf. Remus. Pr. văduve. an XLII.. Dumnezeu. prof. aşezământ dumnezeiesc. Pavel.. Mihoc. Faptele Apostolilor – o carte a prototipurilor. 38-76.

în ST. parusia Domnului 1393. convertirea sutaşului Corneliu. ucenic şi colaborator al Sf. Ap. Biserici întemeiate în cursul primei călătorii misionare a Sf. an XLIII. întrebuinţarea termenului επισκοπος în Noul Testament. organizarea cultului divin. 45-83 235 . 1990. Ioan ca răspuns la cărţile apoocrife şi pseudocanonice.. alte expuneri cu valoare de prototip : cuvântări. 1991. 1991. 2. p. Episcopul. Sabin. Sabin. 3-50. an XLIII.- Despre titlul cărţii Faptele Apostolilor. punerea mâinilor peste cei botezaţi. combaterea ereziior epocii. p. 1991. misionari creştini în epoca apostolică. 4. viaţa creştină din Biserica din Ierusalim. an XLIII. an XLIII. purtarea de grijă sau cârmuirea duhovnicească 1395. săvârşirea sfintelor slujbe. Sf. p. 3-45 Începuturile propovăduirii Evangheliei. despre preoţia ierarhică sacramentală. 1990. Pavel 1392. Timotei. p. 1991. sinodul apostolic. Andreicuţ. prototipuri de misiune şi misonari creştini. 3-50.. an XLII.. 1991. despre Biserica Tesalonicului: preoţia apostolică şi preoţia ierarhică sacramentală. 2. Pr. Apostoli. p. drd. dr. 49-105 - Instituirea preoţiei ierarhice sacramentale. Verzan. Verzan. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână. 3. instalarea lor. 1. chipul fiarei în concepţiile sectante. cronologia acestei întrebuinţări. prototipul misionarului la neamuri. 5-6. Pavel.. alegerea şi hirotonirea episcopilor. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică. an XLIII. 53-101. 5-6. Biserici întemeiate în cursul celei de-a doua calătorii misionare. Pavel. Verzan. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. diferite interpretări advento-mileniste: simbolul numărului 7. an XLII. Ioan. Sabin. p. despre termenul presbiteros. Ap. descoperire personală şi carte canonică. despre epistolele pastorale. în ST. harismele. funcţiunea episcopală: slujirea învăţătorească a episcopului. Dr. dr. Biserica din Corint: preoţia apostolică şi preoţia ierarhică sacramentală. Apocalipsa. despre Biserica Antiohiei. Pr. 84-97 Apocalipsa Sf. Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor. în ST. Biserica din Filipi 1394. Pr. în ST. Sf. p. Pr.

ST.- Despre episcop: terminologie. p. sinodul de la Ierusalim – moment crucial în ce priveşte propovăduirea Evangheliei la neamuri 1399. Luca (Evanghelia şi Faptele Apostolilor).. 2-23 1400. relaţia lui cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul – Înainte-Mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos . în special în scrierile Părinţilor Apostolici. hirotonia şi atribuţia diaconilor 1396. 1994. Scripturi. Ioan Botezătorul 236 . alegerea şi instituirea celor 12 Apostoli în opera Sf. limba lor. Evanghelii. alegere şi hirotonia lor. 55-72 Mormântul gol este un fapt istoric. Verzan. Sf. 71-152 Naşterea Sf. 1992 Despre Sf. apariţiile Mântuitorului înviat. Verzan. jurisdicţia şi autoritatea lui. Mormântul gol. Scriptură. 1997. Scriptură pe teritoriul ţării noastre şi în limba română. 1-2. raportul dintre apstolatul paulin şi cel al celor 12. în ST. Drd. alegerea şi hirotonia episcopului. Sabin. portretul Sf. Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile. Constantin. poziţia diaconilor în Biserică în raport cu ceilalţi slujitori. modul în care e prezentată Învierea Domnului în Sf. 1997. Scripturi. Pr. în ST. Preda. an XLIX. Caraza. an XLIV. 3-32 Porunca Mântuitorului privind propovăduirea Evangheliei. Scripturi. traduceri ale Sf. conţinutul mărturiei Apostolilor. p. îndatiririle preotului. Olivier. an XLIX. Ioan. dr. Scripturi. Diac. Pr. transcendenţa ca înviere 1398. despre presbiteri: terminologie. Apostoli în faţa îndatoririi de a împlini ultima poruncă a Domnului. Pavel în descrierea din Fapte 26. 3-4. lista cărţilor Sf. Sf. 1996. an XLVI. 3-4. despre diaconi: terminologia.. Ioan Botezătorul. împărţirea Scripturii în capitole şi versete 1397. Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor. canonicitatea cărţilor Sf.. primele momente ale propovăduirii Evangheliei la neamuri. îndatoririle episcopului înn epoca postapostolică. an XLVIII. Clement. împărţirea ei. predica Sf. textul Sf. 3-4. p. în ST. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. 31-54 Despre cei 12 Apostoli. cei 12 Apostoli ca martori ai lui Hristos. p.. în ST. 1-3. dr. calităţi necesare pentru a da mărturie. Sabin.

scopul final al omului. sensul expresiei Fiul Omului în Evanghelii. Leon Gh. în ST.. 40-59 Timpul scrierii manuscriselor de la Marea Moartă. 3-4. p. Cârstoiu.1401. în ST. an XII. Cândea. Protos. Doctorand.. 1997. a IIa venire a Fiului Omului 1406. an L. Biserica luptătoare şi Biserica trimfătoare 1404. Împărăţia cerurilor. necesitatea câştigării împărăţiei cerurilor. elemente interne de datare a manuscriselor. Protos. Verzan. 470-488 Semnificaţia etimilogică a expresie “Fiul Omului”. Pavel. legătura eclesiologiei pauline cu hristologia şi soteriologia. despre Noul Testament de la Bălgrad 237 . Fiul Omului în Vechiul Testament. Ap.. în ST. 1-2. Justinian. Sabin. examinarea extelor biblice ce cuprind această expresie. p. Virgil. C. 140Impactul Evangheliei asupra poporului român.. pregătirea pentru împărăţia cerurilor 1402. în ST. 1-2. locul Evangheliei în cultura poporului român. Fiul Omului în scrierile apocrife. 1966. p. despre filia şi agape. Învăţătura despre “Fiul Omului” în Sfintele Evanghelii. iubirea în Noul Testament. Dumnezeu este iubire. p. în ST. an L. Lect. importanţa săpăturilor de la Qumran pntru datarea manuscriselor. Prof. Evanghelia în cultura românească. Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă. Cârstoiu. Acad. termenul εκκλησια în Noul Testament. Ioan. 1997. Monahul. 165-176 Împărăţia cerurilor. folosirea expresiei “împărăţia cerurilor” în Evanghelie. crucea – cheia tainei iubirii lui Hristos faţă de om 1403. iubirea Mântuitorului. diferite tipăriri ale Evangheliei. 287-296 Sf. p. iubirea în sânul Sfintei Treimi. Pr. Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. importanţa epistolelor pauline pentru învăţătura despre Biserică. an XLIX. 1-2. an XVIII. temă fundamentală a predicii Mântuitorului. Ioan – apostolul iubirii. 1-2. an XLIX. Justinian. 296-304 - Definiţia Bisericii. 1960. p. împărăţia cerurilor la Mântuitorul şi la Sf. 1998. . 1998. Învăţătura paulină despre Biserică. Lector. cronologia manuscriselor 1405. în ST.. Arion. 7-8.

Pr. Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor.. Branişte. problema păcii în Vechiul Testament. an V. 1953. noţiunea de icoană. Branişte. 24-37 Originea şi sensul muncii în Vechiul Testament. Domnul păcii. p. Hristos despre bogăţie. p. prof.. despre cântare în Vechiul Testament. izvoarele teologiei ortodoxe despre icoane. despre salutarea păcii. legitimitatea folosirii icoanelor. valoarea şi sensul muncii în Noul Testament. atitudinea faţă de ele. Moisescu. Prof. rolul şi importanţa icoanelor în viaţa ortodoxă 1407. Sofron. în ST. an VI. p. hristos. Ene. în ST. 158-173 Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de clasele sociale. 1952. Ene. D. 175-201 Despre iconoclasm. 1954. pacea în Noul Testament. despre atitudinea faţă de stat. deosebirea dintre idol şi icoană. despre familie. 1954. raţiunea existenţei icoanei. Apostoli faţă de muncă.1406. an IV. piedică în calea mântuirii. discuţia Mântuitorului cu tânărul bogat. Sf. 247-268 Pacea în antichitatea greco-romană. Prof. cântarea în Noul Testament. Justin. Pavel despre muncă. în ST. Pr. p. an VI. atitudinea stăpânilor faţă de slugi. în ST. an VI.. 5-6. 3-4. Părinţi despre muncă 1408. Nedreptatea socială. Prof. posibilitatea reprezentării lui Dumnezeu şi a îngerilor. Vlad. în ST. Pr. 1954 Cântarea bisericească în Biserica Ortodoxă. Învăţătura creştină despre muncă. părinţi despre pace 1409. cultul Bisericii primare. p. 1-2. Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii. Palestina în timpul Mântuitorului. 1953. Sf. prof. Orest. în ST. legea iubirii în învăţătura Mântuitorului. Părinţi despre cântarea religioasă 1410. Sf.. păstrarea învăţăturii Mântuitorului în Biserică 1411. Diac. Ap. 3-4. P. an V. 1-2. Bucevschi. atitudinea Mântuitorului faţă de relaţiile dintre oameni. Prof. Teologia icoanelor. 3-4. Stăniloae. egalitatea oamenilor 238 .. Sf. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. 231-238 Despre bunurilemateriale.. atitudinea Mântuitorului şi a Sf.. atitudinea Mântuitorului faţă de muncă.

558-575 Despre rai şi iad. Chiţescu. 30-41 Necesitatea şi importanţa bucuriei. Filaret. an XXX. starea de după judecata universală 1416. p.1412. 1963. 13-32 Despre moarte în vechiul Testament. atitudinea Vechiuluik Testament faţă de moarte. magistrand. Pr. an XV. Munca în comun şi morala creştină. Sf. Figurile biblice de stil şi predica. despre bucurie în Noul Testament. în ST. p. despre războiul eshatologic şi despre cei doi Mesia 1418. admiterea de noi membri. At. Negoiţă. Sensul bucuriei în viaţa creştină. în ST. informaţiile scrierilor despre esenieni: organizarea lor. legătura dintre păcat şi moarte.. calendarul şi sărbătorile. 1978. Moartea şi înviere după Sfânta Scriptură.. Pr. Antonie. an VII. 3-4. Magistrand. Constantin I. despre posibilitatea trecerii de la rău la bine după judecata particulară. metafora ca formă generală a figurii biblice de stil. 1-2.. despre moarte în Noul Testament: învieri din morţi. aspectul moral al bucuriei. despre individ şi colectivitate. învierea trupurilor la judecata universală. 1-2. relaţia dintre bucuria creştină şi dragostea creştină. p. 7-8. 556-562 Despre stilul biblic. p. activitatea lor zilnică. în ST. 1968. valoarea moral-creştină a bucuriei. figurile de stil înpredica Mântuitorului. în ST. Sobornicitatea Bisericii. 1962. Gheorghe.. figurile de stil şi predica Plămădeală. Părinţi despre rai şi iad. 3-4. dintre bucurie şi muncă 1413. 202-220 Prezentarea celor mai însemnate manuscrise extrabiblice de la Qumran. Costea. Pr. Învăţătura ortodoxă despre rai şi 1415. an XV... moartea în lumea greacă. iad. N. iubirea aproapelui şi munca în comun. ierarhia lor. 173-189 Necesitatea muncii. Anatolie. Cosma. spiritualitatea eseniană. 3-4. an XIV. în ST. în ST. 150-168 239 . an XX. foloasele muncii în comun 1414. Magistrand. Organizaţia esenienilor şi doctrina lor. p. Învierea Domnului 1417.. 34. p. an XV. proprietatea comună şi munca în comun. 1963. Sorin. Doctorand Ierom. în ST. 1963. figurile de stil în predica Mântuitorului. 1955. p. Prof. Evanghelia bucuriei. Zarea.

an XX.. Adrian N. p. an XIX. Părinţi despre realitatea întrupării. atitudinea Bisericii Romano-Catolice despre citirea Scripturii 1420. 1901. 325-333. 1900. p. în ST. 6. scripturi. an XX. an XIX. despre cele două firi ale lui Hristos. an XX. p.. asemănări şi deosebiri între împărăţie lui Dumnezeu şi Biserică 1421. 7. 1901. despre necesitatea întrupării. p. 669-673. an XIX. 9. p. Dr. motivele şi scopul întrupării. an XIX. 447-455. 9. Hristos. 539-553 Locul împărăţiei lui Dumnezeu în învăţătura şi predica Mântuitorului. Împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. dumnezeirea Cuvântului. 1900. an XIX. lucrarea Duhului Sfânt temei al sobornicităţii Bisericii. p. 169-181 Sf. 1901. 7. Pr. Sf. obiecţiuni împotriva posibilităţii întrupării. sobornicitatea Bisericii în fiinţa ei de trup tainic al lui Hristos. an XX. 1-2. p. 729-739 Conceptul şi însemnătatea dogmei despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. an XIX. Popescu. 6. p. necesitatea traducerii Scripturii. 11. an XX. 263-271. împotriva arianismului. diferite teorii despre necesitatea întrupării. p. obârşia divină a Bisericii.. omenitatea Lui. 577-586. 3. an XX. 659-667. p. 4. 9-10. Magistrand. p. p. an XIX. 1900. în ST. 27-38. 8. p. Prof. Părinţi despre citirea Sf. an XIX. 601-608. 3-4. 5. manifestarea sobornicităţii Bisericii. 1900. D.. 1956. decretul etern al lui Dumnezeu despre întruparea Cuvântului pentru mântuirea neamului omenesc. despre asumarea firii umane întregi 240 . Belu. 1900. aspectele ei 1419. an XX. p. 10. 373382. împotriva ereziei dochetiste. p. 32-49. Ştefan. 1901. an VII. an XIX. 196205. Laicii şi citirea Sfintei scripturi în evul mediu. p. Saghin. an XIX. 1900. naşterea Mântuitorului din Fecioara Maria. 12. an VIII. iubirea lui Dumnezeu manifestată prin întruparea Domnului. p. diferite păreri protestante despre scopul întrupării Mântuitorului. p. despre realitatea umanităţii Mântuitorului. an XX. 1901. 741-747. 1955. 309-317. relaţia dintre împărăţia lui Dumnezeu şi Biserică. 1-2. 241-248. 441-449. 5. 194-200. în Apus. 386-394. 1900. 1901. an XX. 4. 3. în Candela. 1901. p. 1900. 10. caracterul comunitar al Bisericii. 1900. p. 130-138. p. 1901. Dogma despre incarnaţiune după doctrina Bisericei Ortodoxe. p.- Originea şi temeliile sobornicităţii Bisericii. an XIX. om cu suflet raţional. 1900. despre unirea ipostatică. 8. 1900. 512-520.

p. 1903. obiecţiuni împotriva învăţăturii despre răscumpărare. Dogma soteriologică după doctrina Bisericei Ortodoxe. p. an XXII. învăţătura soteriologică la protestanţi. participarea tuturor persoanelor Sfintei Treimi la opea de mântuire. 1904. an XXIII. an XXIII. an XXIII. Sf. 325-341an XXIII. pregătirea neamului omenesc pentru venirea lui Hristos. 453-469. 1903. p. 753-779 Despre opera de mântuire a Domnului Hristos. păcatul strămoşesc şi urmările lui. 5.. despre “plinirea vremii”. modul unirii ipostatice. an XXIII. 1. 9. 65-82. 8. consecinţele unirii ipostatice. în Candela. numirile ei. 1-8. 1903. înălţarea la cer 1423. 3. 5. 2. p. an XXII.teorii cu privire la opera de mântuire a Domnului Iisus Hristos. 201-218.. despre fiinţa păcatului. p. p. 321-325. despre slujirea împărătească a lui Hristos: coborârea la iad. 1904. an XXII. 4. 1904. cauzele morţii pe cruce. 1903. 551-566. an XXIII. Maica Domnului. caracterul unversal al jertfei lui Hristos. 1903. p. despre mântuire. 1904. 10. Dr. an XII. 1904. 10. p. p. 1904. 525-541. an XXIII. 6. 257-273an XXII. 386-405. p. raportul dintre legea cea nouă şi legea cea veche. caracterul de jertfă al Mântuitorului. dogma hristologică în teologia protestantă 1422. p. p. 7. 8. 7. p. modul împlinirii acestei opere. an XXIII. despre modul unirii celor două firi. 6. pregătirea poporului evreu pentru venirea lui Mesia. p. 483-491. an XXII. Noul Testament şi Sf. p. Vasile. 1903. Părinţi despre opera de mântuire a Domnului Hristos. an XXII. 2. 137-147. necesitatea şi posibilitatea mântuirii. an XXII. despre slujirea arhierească a Mântuitorului: despre ideea de sacrificiu. 4. an XXIII. an XXII. Saghin. p. an XXIII. Gheorghiu. 9. 677-693. despre natură şi ipostas. 593-609. 1-15. 381-405. Născătoare de Dumnezeu. despre slujirea profetică a Mântuitorului. despre profeţii Vechiului Testament. 1901. 1903. p. 665-677 241 . an XXII. 137-153. pregătirea lumii păgâne. învierea din morţi a Domnului. 1904. 3. p. despre posibilitatea unei mijlociri şi a unui mijlocitor între Dumnezeu şi om. starea omului înainte de căderea în păcat. Dr. 1903. 1903. 1904. 1903. p. 73-82. p. an XXII. 11.afară de păcat. 1. Adresaţii epistolei către Galateni. 12. an XXIII. 11. caracterul învăţăturii creştine. 261-277. Ştefan. în Candela. an XXII. p. 1903. 1904. 1904. 623-634. Părinţi despre slujirea profetică a lui Hristos. în Mântuitorul Hristos. 1904. p.

despre proconsulul Sergi Paulus şi despre Bar Isus. 9. p. 1908. activitatea lui de la convertire până la prima călătorie misionară. p. p. activitatea în Iconiu. an XXVI. 7. Ap. p. despre Galatia sudică. despre societatea grecoromană: gândirea ei. 129-145. 421-434. 4. 549-559. 1907. 1908. Pavel la Ierusalim. 3. despre Damasc. familia Sf. 57-65. activitatea lui şi a lui Pavel în Antiohia. despre sinodul apostolic de la Ierusalim. mărturii ale lumii grecoromane despre Galatia. an XXVI. despre apariţia numelui de creştini. 1908. Viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Paul. 3. activitatea Sf. 1907. 8. p. Pavel faţă de iudaizanţi şi legea iudaică în epistolele către Galateni. 1908. an XXVII. p. 5. an XXVII. p. atitudinea Sf. 11. 1907. 4. p. reprezentanţi ai celor două teorii şi argumentele lor. despre unii ucenici ai Sf. 5. şederea lui Pavel în Arabia. 178-181. 12. despre Tars. p. 551-567. 109117. 12. an XXVII. 1908. 333-345. 1908. p. Apostolul Pavel în Frigia şi Bitinia. şederea în Tarsul Ciliciei şi în Antiohia Siriei. despre împărţirea teritoriului roman şi folosirea ei în Faptele Apostolilor. cuvântarea Sf. Pavel ca discipol al lui Gamaliel. activitatea în Antiohia Pisidiei. an XXVI. 677-692 Plinirea timpului pentru popoarele păgâne. an XXVII. 1908. p. an XXVII. a II-a călătorie la Ierusalim. Romani şi II Corinteni 1424. anul naşterii Apostolului şi numele său. Iconiu. 1904. timpul scrierii epistolei. 8. ideile epistolei către Galateni. 242 . Vasile. 237-246. an XXVII. despre Barnaba. p. 1907.. 1. 1907. an XXVI. p. an XXVII. 6. an XXVI. activitatea la Perga. 1908. 613-627. 1907. an XXVI. Pavel în Galatia. Pavel. an XXVII. an XXVI. an XXVI. 2. p. călătoria de la Cipru la Antiohia Pisidiei. Pavel din sinagogă despre Hristos cel profeţit. an XXVI.- Controversa referitoare la destinatarii epistolei şi importanţaei. an XXVII. an XXVII. 2. an XXVI. 10. 699-714. Pavel ca prigonitor al Bisericii. 11. 9. creşterea lui încasa părintească din Tars. p. Listra şi Derbe. 371-378. 1907. p. Prof. Pavel şi a lui Barnaba în Cipru. 301-311. 1908. an XXVII. activitatea Sf. 6. 72-80. data convertirii. Gheorghiu. ap. 10. 591-605. 1908. 767-775. 1907. 1908. p. 1907. p. p. p. p. viaţa socială. 647-665. în Candela. despre patria lui pavel şi a părinţilor săi. p. an XXVII. 1908. 485-500. 197-213. prima călătorie a Sf. despre Pamfilia. prima călătorie misionară. Dr. despre Antiohia Pisidiei. convertirea lui. 1-15. 265-283.

exemple şi dovezi pentru dependenţa Evangheliei după Marcu de cea după Matei. inspiraţia Sf. Părinţi despre Sf. hotărârile acestui sinod. Vasile. a II-a călătorie misionară. p. Cotos. 48-65 Mărturii din Sf. Scripturi. 1923. Scriptură despre inspiraţia Sf. Vasile. 1924. Tradiţie. an XXXV. 1-2. an XXXIV. 225-242. 205-225. 109-117. 3-4. raportul literar dintre Evangheliile după Matei şi Marcu pe de o parte şi cea după Luca. an XXXIV. părerile teologilor protestanţi. 1924. univ. 5-6. 7-8. Vasile. 912.. 1-2. N. an XXXV. în Candela. În jurul Izvorului şi a Normei de credinţă şi viaţă creştină. 89-98. activitatea în Filipi 1425. Scriptură şi inspiraţie 1428. vizitarea Bisericilor înfiinţate de ei. an XXXV. Biblia şi ştiinţa naturală. ivirea iudaizanţilor.Pavel. 1924. modul în care are loc inspiraţia Scripturii. p. 1-29 Despre problema sinoptică. Tradiţie 1427. dr. raportul literar dintre Evanghelia după Matei şi cea după Marcu. 1924.. despre Frigia. problema sinoptică în Biserica veche şi până la jumătatea a II-a a secoluluzi 18. Dr. activitatea în Galatia. p. în Candela. an XXXIV. an XXXV. 1-2. analiza celor trei ipoteze despre problema sinoptică. p. an XXXIV. 9-23. Dr. 1924. p. Sf. 5-6.. 1923. activitatea Apostolului în Listra şi Derbe. Noi probleme privitoare la limba greacă a cărţilor Noului Testament. p. an XXXV. Gheorghiu. călătoria la Troa. 285296 Autoritatea Sf. în Candela. p. Prof. 3-4. Scripturi. 349-357 Despre limba greacă a cărţilor Noului Testament 243 . 1923. raportul concepţiilor despre ştiinţele din Sf. Prof. p. an XXXV. concepţia Scripturii despre istoria naturală. Gheorghiu. călătoria în Macedonia. călătoria la Ierusalim şi sinodul apostolic. Scripturi şi despre Sf. raportul literar dintre Evanghelia după Marcu şi cea după Luca. p. 9-10. circumciderea lui Timotei. 1924. problema sinoptică din a II-a jumătate a secolului 18 până la mijlocul secolului 19 şi de la mijlocul secolului 19 până în prezent. Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintâi sau Problema sinoptică.. 397-412. Tarnavschi. p. identificarea lui Barnaba şi Pavel şu Zeus şi Hermes. în Candela. raportul dintre Evanghelia după Luca şi cea după Matei 1426. 1923.

Cadoş. Elohim. Dr. Loichiţa. raportul zilelor săptămânii faţă de calendarul iulian. 8-10. 11-12. 1926. 272-385. 1927. a Apocalipsei şi al epistolelor. an XXXVII. Papia. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 10-11. an XXXVII. critica dogmatică a hiliasmului. în Candela. cercetări astronomice şi calendaristice asupra datei morţii Domnului. începutul activităţii Mântuitorului. (Studiu biblic – isagogic). despre hiliasm 1431. an XXXVI. 6-9.. p. Dr. hiliasmul în lumina Sf. în Candela.. p. 73-97 Despre identitatea Sf. Tradiţii 1432. Ignatie al Antiohiei. 1-4. istoria şi evoluţia lui. p. ziua morţii Domnului după Sf. Elion. p. p. Ioan Botezătorul.. Chiliasmul (Milenarismul). numirile simbolice ale lui Dumnezeu şi necesitatea lor. p. numele lui Dumnezeu în uzul comun al vorbirii. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Tată. an XXXVIII. Tradiţii. evanghelii. Prof. în Candela. Împărăţia de “mii de ani” şi sfârşitul lumii. Părinţi martori ai Apostolului Ioan. 1926.1429. Gheorghiu. 1927. 3-5. El. an XXXVIII. 441-455. Prof. Dumnezeu. Gheorghiu. 1926. alţi Sf. Loichiţă. numirile simbolice ale lui Dumnezeu în lumina Sf. timpul începutului activităţii Sf. alte ipoteze şi critica lor. 1925. an XXXVI. 231- 244 . despre profeţia lui Daniel despre cele 70 de săptămâni. calendarul iudeilor. Gheorghiu. Dr. în Candela.. Policarp – mărturiile lor despre autorul Sf. 1925. V. Scripturi şi a Sf. Ioan: Sf. Şaddai. V.. Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebiu al Cezareii. ucenici ai Sf. valoarea dogmatică a numelor lui Dumnezeu 1433. în Candela. Vasile. Adonai. p. 276-321 Originea milenarismului. Ioan cu presbiterul Ioan. numirile lui Dumnezeu în Noul Testament: Domnul. Vasile. Vasile. 5-27 Anul morţii Domnului în baza profeţiei lui Daniel şi a raportului Evangheliilor canonice. calculul datei lumare a Paştilor dintre anii 24-36 1430. autorul Evangheliei a IV-a. Părinte. Sf. Evanghelii. an XXXVII. durata activităţii Mântuitorului după Evangheliile sinoptice şi după Evanghelia a IV-a. data când a avut loc Cina cea de Taină. Ap. 1-4. Expunere critică şi dogmatică. 73-139 Numirile lui Dumnezeu în Vechiul Testament: Iahve.

univ. Scriptură. 7-60 Copilăria şi educaţia sa la Roma. în Candela. 9-10. în Candela. sfatul evanghelic al ascultării. aplicarea sfaturilor evanghelice. răsplata şi începutul domniei lui Agrippa. crearea omului şi căderea lui. an XXXIX. p. îndurarea şi iniţiativa lui Dumnezeu. Vasile. 1930. Malcinschi. despre sfatul evanghelic al sărăciei. destituirea arhiereului Simon şi decretarea arhiereului Mathias. dr. învierea morţilor şi viaţa de veci 1436. Scriptură unde se vorbeşte despre sfârşitul lumii. Tradiţie 1438. Tradiţii. legea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Spânu. 73-93 Crearea universului şi scopul creerii lui. consecinţele căderii în păcat. întruparea Fiului lui Dumnezeu. 1927. 10-12. Sf. eliberarea şi decretarea lui Irod ca rege. 161-170.. an XXXIX. Evanghelii: samarineanca. 1928. persecuţia Bisericii lui Hristos. 10-12. 323332 Despre Evanghelia lui Hristos. viaţa lui. Femeia în Evanghelie. univ. 451-454 Despre Legea cea nouă a lui Hristos. Prof. an XXXIX. dr. despre mântuirea subiectivă. Gheorghiu. Spânu. moartea lui Caius Caligula şi urcarea pe tron a lui Claudiu. argumente împotriva ideilor hiliaste. punerea lui în lanţuri. mântuirea obiectivă plinită prin Mântuitorul Hristos. p. Problema mântuirii noastre.. concepţia Evangheliei despre femei. 1928. Orest. căderea unei părţi a îngerilor. Scriptură şi Sf. prinderea lui Petru. D. 6-8. D. Prof. în Candela. exegeza capitolului 20 din Apocalipsă 1434. an XLI. porunca şi sfatul moral. Preot.. p. p. intervenţia lui în favoarea iudeilor. atitudinea Mântuitorului faţă de căsătorie 1435. an XXXVIII. femei amintite în Sf. 1928. p. în Candela. practicarea lor 1437. moartea lui Agrippa 245 . relaţia dintre Sf. sfatul evanghelic al fecioriei.. Gheorghiu. 1929. p. 1-3.- Locurile din Sf. moartea luibTiberiu şi urcarea pe tron a lui Caligula. Irod Agrippa I. Vasile. an XL. Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. 4-5. Sfaturile Evanghelice în doctrina moralei Catolice-Ortodoxe. în Candela. despre sfintele taine. Scriptură despre autoritatea Sf. 241-293 Despre desăvârşirea morală.

. patimile şi moartea Domnului pe cruce. crearea lumii. despre bunătatea lui Dumnezeu. Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine. Rădvan. Scripturi. 7-9.. 1Ediţii critice ale Noului Testament grecesc.. mărturia textelor paralele de la Marcu şi Luca pentru forma textului. V. 465-512 Originea Sf. 3 – 2. trupul lui Hristos. p. realizarea planului de mântuire prin întruparea Fiului. 415-452 Despre patima mântuitoare a lui Hristos. atitudinea sectanţilor faţă de cruce. despre Sfânta Treime. Dr. an XLV. 16.1439. 10-12. crucea la romani. p. relaţia dintre Hristos şi Biserică. crucea până la Constantin cel Mare. p. în Candela. în Candela. 1-12. descoperirea planului divin de mântuire şi realizarea lui. hotărârea lui Dumnezeu de a scăpa lumea din robia păcatului. 1930. 10. Gheorghiu. p. 1-12. credinţa.. 1930. an XLI. sărbători legate de cruce. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. Pr. Gh. în Candela. Vasile. crucea în timpul lui Constantin cel Mare. posibilitatea şi necesitatea mântuirii. 1936. despre “plinirea vremii”. mărturii ale traducerilor mai vechi ale Noului Testament şi ale Sf. îngerii răi. crucea în cultul creştin. convorbirea Mântuitorului cu tânărul bogat. Gheorghiu. crucea ca obiect de tortură la păgâni. modul de adresare al tânărului către Mântuitorul. bunătatea lui Dumnezeu. Dr. p. însemnătatea crucii la români 1441. despre nădejdea chemării noastre. 1930. 1934. Dr. moştenirea vieţii de veci. an XLI. Biserica. Sfânta Cruce şi însemnătatea ei. 135-144 246 . cruci. arvuna moştenirii noastre 1440. principiul fundamental al planului divin de mântuire în baza Sf. Despre planul de mântuire şi realizarea acestuia în legătură cu Efeseni 1.. despre apocatastază. căderea omului în păcat şi imposibilitatea de a se mântui singur. Loichiţă. an XLVII. diferenţele între aceste ediţii.. 10-12. iubirea lui Dumnezeu faţă de noi. înţelepciunea şi înţelegerea lui Dumnezeu. planul divin de mântuire şi realzarea lui după epistola către Efeseni. în Candela. V. an XLI. despre predestinaţie. 327-333. Părinţi 1442.

scopul Legii vechi. an XLVIII. an XLVIII. despre Melchisedec. despre sclavie. Loichiţa. botezul şi urmările lui pentru viaţa creştină 1444. canonul cărţilor Vechiului Testament. Scriptură: numărul cărţilor. în Candela. 1. Tradiţie. Vasile. alţi Sf. an II. 1882. 1882. în Candela. 5. jertfele Vechiului Testament şi jertfa Mântuitorului 1447. p. Cultul morţilor. îndemnurile Legii vechi la o viaţă morală ca pregătire pentru morala lui Hristos. Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul. 1-12. mai alesu ale testamentului vechiu. 361-367. prototipuri ale cultului şi ale Bisericii creştine. Sf. despre inspiraţia Sf. p.. 1-12. p. 1883. Dr. 7. Scriptură şi Sf. Doctrina Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Preacurata. p. 28-75 Cultul morţilor în antichitate şi la evrei. 8. sacrificiile patriarhale: Abel. Născătoare de Dumnezeu. 407-414 Despre cuvântul scrificiu şi despre sacrificii în general. Candela. 5. cultul şi aşezămintele Vechiului Testament. 1937. 1937. 204-258 Despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. p. 1882. an II. an II. 303312. an I. p. Săcrificiile în timpul penă la Christosu. an I. Isidor. 2. Zugravu.. 240-250. Legea vechia ca pedagogu spre Christosu a corespunsu pe deplin scopului. 6. Georgiu de Reusu. scripturi şi interpretarea ei 1443. p. 7-15. comemorarea morţilor la Sf. 1882. p. pururea fecioria Maicii Domnului. 1937. Dr. 1883. Onciul. canonul cărţilor Noului Testament. 1883. an I.. Dr. Gheorghiu. Noe. şi referinţa lor la săcrificiul celu deplinu alu testamentului nou. 1882. în Candela. Părinţi ce se opun imaculatei concepţii. p. Părinţi. an I. p. raportul dintre Lege şi harul divin. 107-113.- Despre Sf. despre Sf. Legea Vechiului Testament. V. an XLVIII. mărturii ale Noului Testament despre cultul morţilor. relaţia lor. 4. cultul morţilor la creştini. 3. 1-27 O paralelă între păcat şi graţie. jertfele legii 247 . în Candela. an I. Pr. 73-78. cultul morţilor în pastorală 1445. Ioan. Avraam. adormirea Maicii Domnului 1446. 1-12. 211-219 Prezenţa lui Dumnezeu în Vechiul Testament şi purtarea lui de grijă. comentariul fiecărui verset în parte. Ioan Damaschin şi concepţia imaculată. an II.. superioritatea legii vechi faţă de cea a altor popoare antice. p. 1883. 159-166. p.

255-270. an VI. 1889. despre sensul cuvintelor “era la Dumnezeu”. p.. an L. 1887. Ioan Hrisostom. 1887. p. an VIII. 513-524. 1887. Moisescu. 273-293 Natura morţii şi diferitele ei numiri. 1-4 Timpul scrierii epistolei. 1889. Logosul la Filon Alexandrinul. an VIII. 3. 1888. p. an VIII. 2. p. 118-128. înţelesul şi importanţa ei morală. 62-72. V. universalitatea morţii 1450. an VII. în Candela. 8. despre “la început”. Dr. 1939. 633-646. 1889. 1888. religia şi filosofia antică despre ordinea lumii. La început era Cuvântul. 5. Sf. an VI. 102-115 Analiza textului din Evanghelia după Sf. 1940. 1923. 1887. 5-8. Ioan la cărţile Scripturii. p. p. 1887. p. 12. 2. 1888. 10. Scriptură: izvoarele revelaţiei divine. 1888. 1888. an VI. p. 694-699. p. 21 omilii ale Sf. Ioan Gură de Aur asupra epistolei către Romani – comentariul fiecărui verset 1449. 1941. 1894. p. 116-238 Despre Sf. 12.. consecinţele inspiraţiei divine. p. Dr. 187-201. 1939. 11. LI. Sf. 11. activitatea lui exegetică. 445-463. p. 385-396. p. în Candela. 279-284. p. 1889. 203-218.mozaice. anVI. an VI. an VII. an VII. an VII. 1888. raportul dintre Vechiul şi Noul Testament. 1. 4. 1887. p. an VII. Ioan. 630-641. p. 6. Moartea. 7. 6. 9. 1. p. înţelesul şi importanţa dogmatică a morţii. an VI. 1888. 509-515. omiliile Sf. an VII. 1887.. p. an VI. Ioan Hrisostom. p. Omiliele sântului Ioanu Chrisostomu la epistola către Romani. p. concepţia lui despre Sf. an XIII. despre identitatea Cuvântului. p. jertfele nesângeroase. p. p. 1941. Studiu din dogma eshatologică. canonul Sf. 8. an VI. 1887. an VI. 1887. 1889. an VIII. an VIII. 3. lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu. p. 9. an XXXIV. Cuvântul era viaţa 1451. V. p. LII. Scripturi. an VII. 1940. 317328. 126-140. 569-586. sacrificiile la popoarele păgâne. 3. locul ei între celelalte epistole pauline. an L. Scriptură şi interpretarea ei în opera sf. 7. 1887. an VII. p. în Candela. interpretarea Sf. 248 . an VII. 1119. cauzele morţii. LI. 689-703. I. an VI. 442-448. Prof. Ioan Gură de Aur. inspiraţia Sf. 4. 9-20.. 631-637. 131-143. dumnezeirea Cuvântului. în Candela. caracterul tipic al jertfei mozaice 1448.. LII. Gheorghiu. 5. scripturi. Loichiţă. 1888. 327-342. 73-85. 393-406. 1889. p. 1. 1888. p. Prof. an VIII. 9.

1939. cultura. N. locurile paralele. 1944-1945. Apostol Pavel în Atena. înălţarea poruncii iubirii din Vechiul Testament de către Mântuitorul. Bucevschi. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Pavel înainte de mergerea în Atena: în Filipi.. LII. analiza termenilor greceşti întâlniţi în text. comentariul versetelor. curente filosofice. în Candela. Pavel în Areopag: starea sufletească a Apostolului în acel moment. Dr. în Bereea. I. cunoştinţele necesare interpretării. cauzele vorbirii în pilde. motivarea iubirii creştine. modul în care se desfăşura predica Sf. 569-579 249 . Iubirea faţă de aproapele.. Dr.. 1888. 1453. 60-107 Vorbirea Mântuitorului în pilde. impactul cuvântării Sf. despre iubirea aproapelui 1454. an LV – LVI. Chiamarea şi activitatea Apostolului Pavelu. în Tesalonic. greutatea interpretării. an LVII. iubirea aproapelui în Vechiul Testament. angogic.. despre Atena: viaţa politică şi socială. porunca iubirii în Noul Testament la Mântuitorul Iisus Hristos. despre folosirea termenului “agape”. locurile unde este amintită această poruncă. sensurile Scripturii: literal. 312-337 Despre iubirea aproapelui. parabolele evanghelice şi Talmudul. predica Sf. în Candela. predica faţă de iudeii din Atena.scripturi la Sf. LI. pilda lucrătorilor viei. 1946. Pavel. 315-372. Prof. 1946. p. p. Activitatea Sf. an LVII. Pavel. Iustin. 1941. tipic. religia. modul în care Pavel vorbeşte auditoriului. iubirea aproapelui în antichitatea păgână. roadel cuvântării sale. Prof. despre altarul zeului necunoscut. Dr. Moisescu.. p. an L. Ioan Gură de Aur: mijloace de interpretare (citirea Scripturii. despre Areopag. O. atitudinea fariseilor faţă de învăţătura Mântuitorului. despre aproapele. Prof. Moisescu. cunoaşterea gândirii greceşti de către Sf. în Candela. Pavel asupra atenienilor. divinităţile Greciei antice. Scripturi. critica textului). p. în Candela. Pavel în Areopag. 10. parabolele evanghelice şi budismul.. prezenţa Sf. p. Ap. raţiunea şi credinţa în interpretarea Sf. autenticitatea cuvântării din Areopag 1455. scopul citirii. Vorobchieviciu. 45-262 Activitatea misionară a Sf. folosul citirii Scripturii 1452. an VII. Ap. arestarea lui Pavel şi a lui Sila. 1940. alegoric.

an XXIX. Saul. 1910. an XXIX. 2. an XLIX. 1911. p. 4. 1910. Gheorghiu. îndemnuri la post din Sf.. 708-713 Scopul postului. 1892. 1910. 333-340. p. an XXXIII. + Damaschin Severineanul. Alexandru. 4. 1. 21-23 despre Apocalipsă. 4 omilii la epistola I către Timotei. p. 1892. 3-6. an XI. Bucevschi. an XXIX. 1911. 1910. Pr. p. Prof. 165-172. 1910. 7. Petru. predica Sf. an XXIX. 1892. Plinirea legii şi a Proorocilor în Iisus Hristos. Istoria patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. 621-629. autenticitatea şi canonicitatea ei. Isvoranu. despre Tit şi Timotei. Ioan Gură de Aur. despre prooroci şi despre profeţiile mesianice. 11. 10. p. 9-10. an Introducerea Sf. prigonitor al creştinilor. despre “plinirea vremii”. p. Vasile. 7. cuvintele rostite de Domnul pe cruce 1459. an XI. 1910. p. 53-60. an XXX. 467-475. Postul şi viaţa duhovnicească. Scripturi Petrescu. p. Nic. p. 6. 33-46 Despre Legea Vechiului Testament. în Candela. an XXIX. 1462. 1910. p. activitatea lui după convertire 1456. în MO. 5. p. 1910. Tâlcuirea Apstolului de la Înălţarea Sfintei Cruci. p. 221-227. 1. p. 1910. în MO. p. Prof. Omiliele celui dintru sânţi Părintelui nostru Ioanu Gură de Aur la epistola ântâia a sântului apostolu Paulu către Timoteiu. an XXIX. p. p. comenatariul şi analiza fiecărui verset în parte 1458. 277-284. 1-9. atitudinea Mântuitorului faţă de Legea veche 1460. 565-573. an XXVII. 403-410. 5. p. 366-371 Moartea Domnului şi punerea Lui în mormânt. Lector. an XXIX. 8. despre Laodiceeaşi despre Biserica din Laodiceea Prescure... 7.. 3. an XXIX. 5-13 Timpul şi locul scrierii epistolei. an XI. an XI. 110-115. în MO. 266-276. prof. Sf. 1892. Biserica din Laodiceea la sfârţitul veacului întâi după Apocalipsă. Dr. 12. 1991. Epistola lui Iuda. convertirea lui. Ioan. 336-344. an XXX. 1975. Ioan Gură de Aur. 6. an XLIII. 1910. an XXIX. 250 . Pr. în Candela. 1997. Vasile. comentariul şi analiza versetelor 1457. 1981. în MO. an XXIX. în Candela. Episcop-vicar.- Alegerea lui Matia şi pogorârea Duhului Sfânt. p. p. 429-433 1461. 7-9. p. 501-508.

despre Revelaţia divină şi despre Sf. o traducere ce exprimă sensul original. Tradiţie şi Sf. Har şi harisme. Lector. AP. jertfa arhierească a lui Hristos. 39-44 textul rugăciunii în greacă şi în traducerea Sf. Scriptură. în MO. Arhimandrit. Stamatoiu. p. Sf. 1997. p. demnitatea împărătească a Domnului. 3-6. Traducerea rugăciunii “Tatăl nostru”. 57-65 Despre harul lui Dumnezeu. lucrarea harului. în MO. Pavel. 18-24. Pavel.. Petrescu.- Textul pericopei I Corinteni 1. ierarhia. autori greci citaţi de către el 1466. Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos în cercetarea teologică actuală. ca iconomi ai harului. în MO. an XXXIII. 1-3. Prof. Tradiţie în lumina epistolelor pauline. Cinstirea Sfintelor Icoane. Scriptură. despre sf. harismele şi proorocii 1468. eshatologia epistolelor pauline 1467. Despre Sfânta Tradiţie după Sfântul Apostol Pavel. Arhim. înfluenţa culturii iudaice asupra Apostolului Pavel. Scripturi de la Bucureşti din 1982. an XLV. p. Hristos ca învăţător şi prooroc. cruce. p. 7-9. p.. Gheorghe. 1993. 434-439 Despre cinstirea sfintelor icoane – argumente din Sf. 47-65 Noul Testament despre cele trei demnităţi ale Mântuitorului. Vartolomeu. an XLVII. modul cinstirii lor 1464. Melchisedec. p. traducerea şi comentariul rugăciunii 1465. iconomi ai tainelor şi harismatici. + Damaschin Severineanul. Zamfir. an XLVIII. Pr. în MO. rolul icoanelor în Biserică. folosirea genurilor retorice păgâne de către Sf.. 1981. Dionisie. 1-6. Pr. Nic. 1993. Drd. an XLV. 1-6. în MO. Androni. rolul crucii în învăţătura creştină 1463. în MO. evoluţia învăţăturii despre cele trei slujiri în decursul istoriei teologiei creştine. însemnătatea şi rolul învăţăturii despre întreita slujire a Mântuitorului. exercitarea celor trei slujiri prin Biserică 251 . 31Definirea temei din punct de vedere dogmatic. Pr. 1996. an XLIX. rolul tainelor la împărtăşirea harului.. 1-2. 1996. 121-125 Diferenţa dintre înţelepciunea dumnezeiască şi cea omenească la Sf.

1-3. 10-12. 7-9. despre minuni şi cunoaşterea lor. analiza textelor referitoare la cei doi... despre naşterea de sus. p. Galitis. 1962. Grigorie de Nazianz. oprirea în Malta. 7-8. an VIII. 23-39 Despre revelaţia divină supranaturală. Preoţia Noului Testament după Epistola către Evrei. Melchisedec şi superioritatea lui faţă de preoţia levitică. an VII. în MB. Gheorghiu. Sf. George. prof. în AB. Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. O mică odisee apostolică. Pr. 1995. p. despre bunătatea lui Dumnezeu.. Dascălul Dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă.. 1-3. despre preoţia lui Aaron. Negoiţă. criterii interne şi externa ale revelaţiei. revelaţia naturală. 11-12. p.. Pavel în drum spre Roma. p. Revelaţia divină. Arhim. p. Pr. trad. 1955. Predică la Naşterea Domnului. an XII. Marcu. în MB. critica protestantă despre călătoriile Sf. 329Convorbirea Mântuitorului cu Nicodim. 1958. Olariu. Cornel. an VI. Prof. Protodiacon prof. valoarea documentară a textului din Faptele Apostolilor despre cel de mai sus. pr. Nicolae Neaga. 1962. rolul arhierului. Pavel cetăţean roman şi atitudinea procuratorului Felix şi a procuratorului Porcius Festus faţă de el. cei doi Mesia amintiţi în aceste manuscrise. întruparea Fiului 1473. an XLIX. în MB. 3-14 Despre importanţa praznicului Naşterii Domnului. At. 319-343 Despre Sf. an XII. în MO. mergerea Domnului pentru prima oară la Ierusalim 1474. Prof.1469. Pavel. despre profeţii. 650-667 Despre manuscrisele de la Marea Moartă. p. despre Nicodim. Grigorie. în AB. 1997. transmiterea revelaţiei divine 1475.. Vasile. Sf. Melchisedec. Pavel 1471. Sf. 7-8-9. an V. în MB. 12-16 252 . Dr. p. 1996. Ap. superioritatea preoţiei lui Hristos. 23-25). Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi. 91-103 Preoţia după Sf. dr. Dr. Pavel şi raportareea ei la Hristos. despre identitatea lor 1472. superioritatea jertfei adusă de Hristos 1470.

135-148 Importanţa traducerii Sf. an V. Iubirea creştină. 1998. Sfântul Vasile cel Mare. superioritatea virtuţii iubirii 1491.. în AB. dreptatea în concepţia Sf. Jinga. p. Jinga.- Apariţia şi explicarea termenului de apofatie. trad. Scripturi. 107122 Despre porunca iubirii. Biblia în limba română 1489. în AB. 10-12. an V. p. 1936. p. 1999. Prof. despre răutatea divolului. 1-2. trad. Teodor M. 1997. despre milostenie 1490. Haralambie. Dr. despre omul cel pătimaş după bogăţie şi despre bogăţie. Scriptură Rovenţa.. Problema traducerii Sfintei Scripturi: eroare. Justinian. modul în care un text este tradus în limbile moderne. mesajul ei. p. Cum să citim Biblia?. Protos. în ST. criterii de înţelegere a Scripturii 1477. caracterul apofatismului răsăritean. Jinga. Pietatea şi dreptatea în trăirea omului biblic. 99-106 Despre păcatul invidiei. Sfântul Vasile cel Mare. 1936. despre Dumnezeu ca duh şi ca ibire. iubirea lui Dumnezeu. în ST. despre mântuire. Constantin. exemple din Sf. Omilia despre invidie. trădare. Traducerile Bibliei: o retrospectivă istorică. virtutea pietăţii caracteristică omului post-adamic. an LI. 90-98 Despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 1999. despre Itala şi Vulgata. Sf. Constantin. p. diferite texte din Vechiul Testament şi greutatea traducerii lor 1478. Pr. Popescu. 69-74 Modul în care trebuie citită Bibşia. în AB. Constantin. Popescu. 1-3. 1936. în ST. Scriptură. traduceri ale Bibliei în antichitatea târzie: Targumele. Cârstoiu. 13. 107-117 Antropologia vechitestamentară. Părinţi despre inaccesibilitatea lui Dumnezeu 1476. agape în Noul Testament. an VIII. 1492. în ST. Teodor M. Scripturi 253 . negoţ sau încercare duhovnicească?. 87-99 Despre Sf. p. an X. p. an V. an IX. Septuaginta şi alte traduceri greceşti. Omilia la cuvintele Evangheliei după Luca: “Strica-voi jitniţile mele şi mai mari voi zidi” şi despre lăcomie. alte traduceri importante din primele secole creştine.

Drd. Cuvânt la cinstita şi de viaţă făcătoarea Cruce. 1-2. Eugan Moraru. 24-49 Definiţia reconcilierii omului cu Dumnezeu. lectura unui text. ziua duminicii. 1999. 1999. 9-10. mesajul teologic al acestui text 1494. traduceri şi folosirea traducerilor. Drd. 3-4. crucea şi taina crucii în Vechiul Testament.1493. critica literară a textului. structura de suprafaţă a textului. trad. despre frângerea pâinii. 1999. în ST. 117-131 Critica istoriei Noului testament. p. reconcilierea prin Hristos – Romani 5. în ST. Sfântul Grigorie Palama. Coman. Prof. 3-4. 10-11. Orest. dr. reconcilierea în Vechiul Testament: sacrificiile Vechiului Testament. stilistică. analiza morfo-sintactică. Basarab. strucutra textului şi genul literar. recocilierea în Noul Testament: Evanghelia împăcării II Corinteni 5. 1953. relaţia dintre iubire şi dreptate 254 . Bucevschi.. despre dreptate.. an LI. p. p. însuşirile iubirii creştine faţă de aproapele. Diac. Învăţătura creştină despre iubirea şi dreptate ca virtuţi sociale. Constantin. cinstitea sfintei cruci 1495. 579-589 Despre iubire. an LI. p. Pr. Reconciliere în Sfânta Scriptură. Istorie şi dezvoltare în Evanghelia după Marcu. 18-21. Preda. în ST. 14-23 Exegeza biblică protestantă despre Sf. Diac. Studiile biblice şi metodele lor. Frângerea pâinii la Troa şi învierea lui Eutihie.. Constantin. an LI. Constantin. Studiu biblic – ermineutic.. fixarea textului şi critica textuală. 3-4. Evanghelia după Marcu în teologia biblică protestantă. an LI. în ST. Preda. diferenţa Evangheliei după Marcu faţă de celelalte Evanghelii sinoptice. p. an V. Preot dr. 1999. 1999. dimesiunea teologică a reconcilierii 1497. Evanghelie. critica textului: diferite variante ale textului. Ebed-Iahve. în ST. 74-89 Despre text şi faza premergătoare lui. 3-4. an LI. semantică. instrumente de lucru pentru exegeza biblică 1498. recocilierea ca idee de bază a Noului Testament. p. 3-13 Prefigurarea crucii. felurile dreptăţii. locul în care a avut loc frângerea pâinii. Mircea. istoria ei 1496. în ST.

p. iubirea Lui faţă de oameni.. stud. în RT. despre Anania şi Safira. în RT. Scriban. 9-10. an V. Preot. p. atitudinea lui Iosif. Kabasilas. Hristos. Ungur. p. 1993. an VII. Isus Hristos. N. 35-52 255 . în RT. Omilie la Duminica a doua din Post. Omilie la Bunavestire. 1997. Fiul lui Dumnezeu întrupat. Prof. înfierea creştinilor prin Hristos. 1953. p.. 1. 1936. Pr. 605-625 Învăţătura Mântuitorului. despre frângerea pâinii. an XII. un eseu asupra personalităţii Mântuitorului Hristos 1505. Predică la Buna-Vestire. Temeiurile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. Florica. 1953. Coman. viaţa de obşte a primelor comunităţi creştine după Faptele Apostolilor.. iertarea păcatelor. 8. vestirea arhanghelului. viaţa Mântuitorului şi a ucenicilor Săi. an V. T. prof. Victor. vindecarea paraliticului. prof. în ST. 174-183 Momentul Bunei Vestiri. Sf.. atitudinea Maicii Domnului la cuvintele îngerului.1499. Sfântul Ambrozie al Milanului. în RT. sfinţenia lui Hristos. 9-10. 1997. Sfârşitul vieţii apostolului Pavel. 168-173 Despre împărăţia cerurilor. diac. trad. atitudinea fariseilor şi a cărturarilor la vederea vindecării 1503. despre modul în care Fecioara a luat în pântece 1502. 1922. Sfântul Grigorie Palama. contribuţia Maicii Domnului la opera de mântuire. 1. p. an III. Nik. 590-604 Viaţa de obşte în Vechiul Testament. Ioan Gh. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. activitatea Mântuitorului în Capernaum. an XXVI. Silviu Bunta. p. Eugan Moraru. 1-2. urmarea Lui 1501. în ST. 207-213 Autoritatea Mântuitorului asupra oamenilor. trad. 119-130 Despre întruparea Domnului. cinstirea Maicii Domnului. trad. o laudă adusă Maicii Domnului 1504. 1. Părinţi despre viaţa de obşte 1500. Pr. an VII. Pr. p. Mladin. în RT. Bodogae.

spiritualitatea bisericească a comunităţii mateiene. presbiter şi diacon. 1957. despre Tit şi Timotei 1506. Prof. pregătirea poporului evreu pentru venirea Lui. combaterea nedreptăţilor. Episkopos. an XVI. D. mesianitatea Mântuitorului. 238-247 Despre epistolele soborniceşti şi rolul lor pentru morala socială. p. Dimitrie. 1957. Dr. an XVI. comunitatea în care a fost scrisă şi spiritualitatea ei hristocentrică. Vladimir. 3-4. Asist. pregătirea popoarelor păgâne 1509. învăţătura despre împărăţia cerurilor. p. 2. analiza lor 1507. 322-342 Caracterul Evangheliei după Matei. Iancu. Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii. 3-4. dr. Pavel. Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti. noutatea pe care o aduce scrisoarea medicului Aesculapius Cultillus despre Sf. anul morţii lui. Matei. Rev. 10-11. 1957. despre iertare. istorisirea minunilor. Pr. 100-113 Despre predica de pe munte. mărturia tradiţiei despre el. Vasile. despre iubirea aproapelui 1511. Moscovici. 305-316 Abordarea lingvistică a termenilor: episcop.. rugăciune şi milostenie 1508. despre virtuţile comunitare. relaţia dintre cele două Testamente. Pr. în GB. împlinirea Legii.. p. Prelipceanu. alegerea termenilor folosiţi. p. sensul cuvântului ekklesia la Sf. an VI. a lăcomiei. Zane. Părinţi. despre epistolele către Tit şi Timotei – timpul scrierii. an VI. 1996. 4-5.. Pavel. în GB. 1996. a trândăviei. diakonos: language. p. 91-99 Sesnul expresiei “plinirea vremii”. presbyteros.- Ultima relatare lucanică despre Pavel. în RT. 2. despre iubirea creştină. Const. în GB. în GB.. Mihoc. despre fericiri – analiza lor 1510. an XVI.. Manuscrisele de la Marea Moartă. exemple dion Sf. prof. an XVI. Plinirea vremii. p. J. sfârşitul vieţii Apostolului după epistolele sale. despre post. despre bogaţi.. Predica de pe munte. despre botez şi euharistie. Preotul. în RT. 1957. profeţia venirii lui Mesia în Vechiul Testament. theology and practice. 736-754 256 . C.

Modest. 3. cap al Bisericii. p. p. 1980. an XXXIX. timpul transfigurat al Bisericii – mediu al îndumnezeirii credincioşilor 1519. Botez. numărul harimelor. psihi. înnoirea întregii naturi. Betleemul Efratei. despre soma. despre Octavian Augustus şi despre Irod potrivit lui Iosif Flaviu. în GB. 1990. Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox. drumul mansucriselor descoperite. 1957. Al. an L.. 94-102 Despre harisme. sensurile termenului ekklesia în epistolele pauline: Biserica. Pr. Constantin. 1-4. 12. p. în O. Hristos.. rostul Botezului Domnului. Învăţătura ortodoxă despre timp. Pr. profeţi. 1999. iubirea ca împlinire a Legii. în GB. Dr. în GB. 854-860 Despre Betleem. în GB. p. Buchiu. 1-2. Botezul Mântuitorului – studiu exegetic dogmatic. Lect. 60-73 Locul timpului în creaţie. 1989. sarx. Sensul noţiunii de Biserică după epistolele pauline. Viezuianu.. în O.. an XLIX. drd. 23 1518. Gheorghe. Pr. Pr. Dr. an XVI. an XXV. Mihoc. Ierom.. antropologia paulină. Pr. 1-2. Zamfir. conţinutul manuscriselor 1512.- Descoperirea şi locul în care au fost descoperite. în O. Dr. 68-71 Dumnezeu este iubire. 50Actul Botezului Domnului. Ad.. 20-30 257 . păstori şi învăţători 1517. p. Vasile. 1999. pnevma. prof. 26-40 Alcătuirea omului după Vechiul Testament. V. 1975. evoluţia istorică a Betleemului 1513. Harimele în viaţa Bisericii primare. 12. despre apstoli. temeiuri revelaţionale ale învăţăturii despre timp.. Virtutea iubirii în epistolele Sfântului Ioan. Dumitru. dr. identificarea şi datarea lor. Drd. exegeza textului de la I Tesaloniceni 5. răscumpărarea timpului prin Hristos. an LV. evanghelişti. Ştefan. p. roadele iubirii Milea. 11-12. trup tainic al lui Hristos. p. în GB. raportul dintre botezul lui Ioan şi botezul Mântuitorului 1515. 1999. kardia. Antropologie paulină – dihotomism sau trihotomism. Mihail. an L. p. an XL. Pufu. 1-2. Doctorand. 1516. lect. mădularele Bisericii 1514. 1252-1263 Noţiunea de ekklesia. Coman..

1526. 1989. icoana ortodoxă.. an XVIII. în MM. Sf. rolul întrupării în reprezentarea iconografică. K. modul inspiraţiei Scripturii 1520. p. N. canonul Vechiului şi Noului Testament. an XVI. Pr. simbol de credinţă virtual. 5. I. an VIII. Sf. an VIII. an XL. despre muncă şi bogăţie 258 .. 1942. Nicolae. 1-2. Dudu.. Părinţi despre predică 1525. 50-58 Cuvântul în Vechiul Testament. Donos. Grădinaru. O nouă ediţie a Bibliei. îndemnul adresat Sf. trad. an VIII. despre termenul “canono”. Cuvântul în parafrazele haldaice şi targumene. icona ortodoxă. inspiraţia Sf. rolul lui Simon Cirineanul Negoiţă. despre Naşterea Domnului Necesitatea unei noi traduceri a Bibliei. o privire duhovnicească în împărăţia cerurilor 1521. Scriptură şi din Sf. 12. Conf. Dr. Concepţia despre Logos. 1527. comisia ce va face această traducere R. chemare la rugăciune şi sfinţenie. 1932. Părinţi. Pr. 96-100 Modul în care trebuie petrecute sărbătorile. lauda sfintei cruci Despre drumul crucii făcut de Mântuitorul. Logosul în filosofia greacă şi la Filon Alexandrinul. în MM. Scripturi: argumente din Sf. 4. trad. 138-142 Predica Mântuitorului Hristos. p.- Canonul Sf. Cuvântare la Paşti. Necesitatea predicei. Sf. în MM. V. M. vederea lui Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament. p. C. an V. Iconografia ortodoxă – memoria vizuală a Bisericii. Diaconul. 189-190 - 1523. Logosul divin la Sf. în MM. p. Bazele sociale ale Evangheliei. 100-101 Luchian. 12. 661-666 Necesitatea întoarcerii la perceptele Evangheliei. Preot. patima Lui.. Iftimie. p. în MM.. Cuvântul lui Dumnezeu la evreii din Alexandria. p. relaţia omului cu soicetatea. în MM. 1929. 599-603 Reflexii despre iubirea de sine. p. istoria canonului biblic. Gh. Elogiul sfintei cruci. Efem Sirul. în O.. 1524. 1930. N. p. 1940. 4. 1932. an VI. Scripturi.. Ioan 1522. Plinirea vremii. Ciobotea. Diacon. 6. Protos.. 107-117 Dimensiunea ecumenică a iconografiei ortodoxe. Preot. Daniel. Apostoli de a predica. Pavel despre predică. icoana ortodoxă. Simion Kirineanul. în MM. despre iubire. 3. 1932.

p. Graiul Sibilelor. Ap. Inscripţia de la Delfi. 766-772. prezenţa lor în Siria. Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului. p. descoperirea arheologică din templul de la Delfi şi importanţa lor pentru Noul Testament 1530. 1923. mărturiile epistolelor pauline despre Hristos. p. Naghiu. p. 1923. cartea neamului lui Iisus. Petru şi Pavel despre 259 . p. an XVI. despre Sabat. p. Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Christos. prezenţa iudeilor din diaspora la Cincizecime. Pavel. în BOR. Filon din Alexandria. mărturii păgâne: Pliniu cel Tânăr. Ap. an XLI. 1923. I. 10. an XLI. p. 8. 667-670 Despre Naşterea Domnului. Tacit. pavel. Sf.. an XLI. 915-921 Învăţătura Mântuitorului despre judecată. activitatea Apostolului după convertire. 1923. I. p. 1923. Gala. Mihălcescu. 506-514 Mărturiile Sf. Judecata bisericească la primii creştini. talmudul. p. 5. în BOR. Berechet. 1923. Mihălcescu. în BOR.. 11. Iudeii în statul roman. I. modul în care trebuie făcută judecata.1528.. 1923. Pavel. despre lipsa unor date sigure despre viaţa Sf. an XLI. persoane ce au dreptul să judece. an XLI. distrugerea templului 1534. Evangheliile despre Domnul Iisus 1532. Suetoniu. 410-420 Mărturii iudaice: Iosif Flaviu.. Cornilescu. 567-570 Despre Biblia tradusă de Cornilescu. în BOR. Justus din Tiberiada. în MM. în BOR. 697-705. teologia protestantă despre Sf. Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei.. 1940. robia babilonică. an XLI. Iosif E. 6. 545Desfiinţarea regatelor lui Israel şi Iuda. Galaction.. texte ce ridică unele probleme: Evrei 9. an XLI. în BOR. D. 8. Şt. an XLI. 321-327 Prezenţa lui Pavel pentru prima oară în Corint. 11. mărturii creştine legendare: scrisoarea lui Abgar şi a lui Publius Lentulus 1531. în Egipt şi în Roma. 12. prezenţa iudeilor în imperiul roman. unele greşeli şi apărarea autorului. rolul sinagogilor în sânul comunităţilor iudaice. 10 1533. 12. profeţiile oracolelor sibile despre naşterea Domnului 1529. 22-23. 1923. Mihălcescu. Apocalipsă 1. Efeseni 5. 7.

Pavel afără din templu. p. an XXXIII. an XXXIII. folosirea termenului în Noul Testament. an XXXVI. calităţile preotului potrivit celor două epistole 260 . 1909. despre pururea fecioria Maicii Domnului. Boroianu. p. 1930. Steaua magilor. Pr. cât a durat călătoria magilor. p. 615-619 Necesitatea credinţei pentru păstorul de suflete. întâlnirea cu Elisabeta 1542..judecată. an XLVIII. mărturii din Sf. numărul magilor şi originea lor. Pavel despre judecată. p. în BOR. Sfintele Scripturi în uzul liturgic. Scripturi în cult 1536. Scripturi în cadrul cultului divin. 374-393 Întemeirea Bisericii. caracterul istoric al relatării 1541. în BOR. p. 4. p. an XLIX. în BOR. 788-796 Cultul idolatru în antichitate. Sf. Demetrescu. 1931. 1037-1046 - 1539. prezenţa lui în Vechiul testament. unitatea ei. 1540. p. an XXXII. în BOR. Sf. în BOR. 557-556 Necesitatea naşterii Fiului lui Dumnezeu dintr-o fecioară. Gaspar. Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. diferite abateri de la viaţa Bisericii Ortodoxe. Părinţi despre ierarhie 1537. despre hirotonie. după Epistolele Sf. şederea în Iudeea. M. P. Iordache. Pavel la proconsului Felix Păreri ale astronomilor despre stea. Magii. Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel. 1915. Evanghelii 1538. I. an XLVII. Pascu. Drag. originea şi felul lor de viaţă. + Sofronie Craiooveanul. citirea Sf. 7. Tradiţie despre judecata bisericească 1535. Fulga. Preot N.. în BOR. 10. 1909. 1908.. magii la Betleem. Mina. Apostol Pavel către Timotei şi către Tit.. texte din Sf. Fecioare. 6. Părinţi despre steaua magilor Mihălcescu. 4. Pr. 863-870 Scoaterea Sf. legătura lor cu iudeii. ordinea Sf. despre cei 3 magi. 12. an XXXVIII. 1912. În apărarea Sf. 1929. în BOR. în BOR. Biserica şi organizaţia ei. 9. p. puterea spirituală a Bisericii. Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evangheliei. momentul apariţiei ei. 445-450 etimologia cuvântului evanghelie. mărturii din Noul Testament pentru folosirea Sf. 10.. ierarhia bisericească. 1066-1076 Despre magii din Media şi Persia.

1927. 1925. Arhim. 590-596 Învăţătura despre împărăţia de 1000 de ani. Beldie. Pr. 6.. superioritatea Mântuitorului faţă de alţi mari filosofi. an XLV. Milenium. 4. în BOR... învăţătura Domnului 1546. Personalitatea Mântuitorului Hristos. 4. 1927. Pr. Mântuitorul Iisus Christos şi ceilalţi întemeitori de religii. C. p. în BOR. 1. adevărul scripturistic 1551. învăţătura Mântuitorului Hristos 1544. Ce spune Sf. în BOR. 17-19 Naşterea Domnului. p. p. Orientarea între manuscriptele Bibliei.. Beldie. an XLV. despre jertfa lui Hristos 1547. 1548. despre antihrişti. 1927. an XLIII. 6. Zarathustra. Scriban. Pr. cutremurul de pământ de la învierea Domnului. C.. 1927. 4. I. 12.. în BOR. p.. Confucius şi învăţătura lor. Mina. 338-342 Cele mai vechi mansucrise ale Scripturii. p. 209-210 Explicarea momentului izgonirii vânzătorilor din templu Scriban. naşterea Domnului la Betleem 1549. 10.. I.. an XLV. în BOR. în BOR. 1925. an XLIII. Matei. Explicarea unei atitudini din viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. an XLV. p. an XLV. an XLV. p. 2.. 213-217 Mergerea femeilor mironosiţe la mormântul Domnului. apariţia acestei învăţături. I. în BOR. Arhim. Textul Evangheliilor. Econ.. 331-334 Genealogia Mântuitorului după Sf.. Beldie. scopul celei de-a doua veniri 261 . în BOR. p. 1927. Ce ne spun Evangheliile învierii. despre Învierea Domnului 1545. prezentarea celor mai vechi codici 1550. Verşescu. an XLV. 1927. Arhim. Scriban. p. 734-737 Învăţătura despre parusie şi despre învierea morţilor. I. Apostol Pavel despre a doua venire?. despre dreptul Iosif şi despre Maica Domnului. 82-90 Despre Moise. 230-231 Dreptatea şi iubirea ca însuşiri ale fiinţei lui Dumnezeu. în BOR. 1927. Econom. C. Binefacerea morţii lui Hristos.1543. Gh. Mihălcescu. Econom. Buddha. Gaspar.

condiţiile botezului. Botezul copiilor. în BOR. Arhim.1552. Scriban. p. botezul copiilor 262 . an XLV.. Scriptură despre botez. 730-731 Temeiuri din Sf. 12. 1927.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful