L’Hospitalet / Esplugues

Biblioteca la Bòbila Memòria 2008
Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438

biblabobila@l-h.cat

www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com

SUMARI

Presentació Dades més significatives Fitxa de la biblioteca Gestió de la biblioteca Recursos humans Horari de la biblioteca Formació de personal Recursos econòmics Tarifació de serveis Equipament Cooperació Serveis i programes bibliotecaris Accessibilitat presencial i en línia Serveis en línia Fons documental Fons especial de gènere negre i policíac Servei de préstec Préstec interbibliotecari Préstec a institucions públiques i privades Servei d’informació Serveis educatius i formatius Visites de grups Foment de la lectura i difusió cultural Activitats infantils Activitats per adults Suport a la creació literària Usuaris Anàlisi d’indicadors d’usuaris Accions per a nous usuaris Participació Difusió Publicacions i materials de difusió Web Presència mediàtica Conclusions

3 4 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21

PRESENTACIÓ

La Biblioteca la Bòbila en els seus nou anys de funcionament s’ha consolidat com un espai públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues. També s’ha consolidat com a espai de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa al foment de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac. Aquesta Memòria 2008 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal Director de la Biblioteca la Bòbila L’Hospitalet de Llobregat, març de 2009

DADES MÉS SIGNIFICATIVES
2006 Població atesa Pressupost Superfície biblioteca (m2 útils) Punts de consulta / lectura Dies de servei Hores de servei Fons documental llibres àudios vídeos electrònics altres revistes (títols) Fons inicial Documents ingressats Documents donats de baixa Documents prestats Préstec interbibliotecari rebut Préstec interbibliotecari deixat Usuaris de la biblioteca Total carnets d’usuaris Nous carnets Usuaris d’internet Usuaris de préstec Usuaris d’ofimàtica Usuaris de Wi-Fi Total d’activitats Total participants en les activitats Activitats d’adults Participants en les activitats d’adults Activitats infantils Participants en les activitats infantils Visites escolars (grups) Participants en les visites escolars Altres activitats Participants en altres activitats INDICADORS Despesa per habitant (€) Documents per habitant Usuaris biblioteca / dia de servei Usuaris biblioteca / habitant Documents prestats / usuaris de préstec Documents prestats / dies de servei Rotació (documents prestats / fons total) 7,36 0,74 507,42 2,60 2,89 280,93 1,82 9,12 0,81 496,35 2,52 2,95 272,11 1,71 9,19 0,91 514,03 2,65 2,91 276,36 1,62 55.126 465.951,87 1.050 110 283 1.521 43.665 29.641 3.977 3.254 704 26 157 37.602 6.063 2.707 79.503 1.122 1.939 143.601 16.078 1.420 15.377 27.485 529 396 75 1.780 11 140 10 608 39 829 15 203 2007 55.609 496.916,80 1.050 110 283 1.597,50 45.117 34.776 4.439 4.826 1.050 26 157 41.198 5.205 1.266 77.006 1.726 2.240 140.466 17.706 1.304 14.464 26.074 416 943 97 2.518 12 182 11 768 54 1.167 20 401 2008 55.635 511.824,30 1.050 110 287 1.603,50 48.880 38.122 4.773 4.758 1.197 29 157 45.117 6.037 2.274 79.315 2.225 2.813 147.527 19.264 1.558 15.602 27.265 330 2.039 137 3.350 32 323 18 951 57 1.329 30 747

FITXA DE LA BIBLIOTECA
Inauguració: 27 de març de 1999 Superfície últil: 1.050 m2 Comparteix l’edifici amb: Centre Cultural la Bòbila Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix. La biblioteca està distribuida en tres plantes: Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx. Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec. Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal.

GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS
L’equip de treball de la biblioteca està format per: 1 1 4 2 director bibliotecari tècnics auxiliars ajudants de servei

Durant l’any, una tècnica auxiliar ha reduït un terç de la seva jornada laboral acollint-se a la llei de conciliació de la vida familiar, sense que l’Ajuntament l’hagi cobert. El mes de novembre una tècnica auxiliar va passar a treballar a la Biblioteca de Bellvitge, cobrint-se la plaça amb una tècnica auxiliar provinent de Bellvitge. En un torn de vacances de Nadal vam tenir el reforç d’una tècnica auxiliar de Bellvitge, per tancament de la dita biblioteca. Incidències Durant l’any hi ha hagut un total de 8 incidències, que corresponen a visites mèdiques i indisposicions.

Horari de la biblioteca
dilluns 15.30-20.30 dimarts 15.30-20.30 dimecres 10-13.30 15.30-20.30 dijous 10-13.30 15.30-20.30 divendres 15.30-20.30 dissabte 10-13.30

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 287 dies, en un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances. La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 1 de la matinada, de dilluns a diumenge. Durant 2008 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 17 de febrer; del 19 de maig al 6 de juliol; del 25 d’agost al 7 de setembre; i del 27 al 31 de desembre.

Formació de personal
Jornades d’Immigració a L’Hospitalet Netvibes Per altra banda, personal de la Bòbila ha donat els següents cursos de formació:

Web 2.0. Una tècnica auxiliar ha participat com a professora en el curs virtual sobre la Web 2.0 que ha organitzat la secció de biblioteques de l’Ajuntament de L’Hospitalet. La novel·la negra i policíaca a la biblioteca pública. Un bibliotecari ha participat com a professor en el curs “Posa a punt la teva biblioteca”, en la sessió dedicada a la novel·la negra i policíaca, organitzat pel COBDC.

RECURSOS ECONÒMICS
Diputació Personal bibliotecaris tècnics auxiliars ajudants de servei altre personal Fons documental llibres àudios vídeos llicències subscripcions Manteniment informàtica Comunicacions telefoniques transports subministraments neteja material fungible assegurances altres manteniments inversions manteniment Difusió i activitats publicacions activitats difusió i promoció Serveis centrals Totals Total (previst) ? 148.201,59 349.685,10 9.193,61 4.744 ? Ajuntaments* Generalitat Ministerio

144.529,46 60.403,12 27.082,11 8.506,89 3.314,49 42,51 9.193,61 4.744

35.846,38 4.258,31 3.240,28 903 10.488 ? ? ?

7.840,68 1.439,33 21.247,63 34.796,93 2.936,63 9.442,25

666,25 25.287,28 2.149,54

511.824,30 €

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Tarifació de serveis
servei préstec interbibliotecari impressions internet b/n impressions internet color gravacions CD Total quantitat 60 1.089 396 30 tarifa* 1,20 0,10 0,30 2,00 total 72,00 108,90 118,80 60,00 359,70

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

EQUIPAMENT
Informàtic ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC* ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI** ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica ordinadors de treball intern impressora de carnets impressora en color impressora en blanc i negre escànner lectors de codis de barres wi-fi Audiovisuals pantalles de TV recepció TV satèl·lit combis (TV+ vídeo) auriculars auriculars internet equip de so ambient equip de so sala d’actes pletines de casset reproductors de CD reproductors vídeo VHS reproductors de DVD projector de diapositives aparells compactes Telefonia línies de telèfon Reprografia fotocopiadores d’ús públic fotocopiadores d’ús intern Equipament antifurts nombre de passadissos aparells activadors i desactivadors * consulta de catàleg ** servei públic d’accés a Internet 5 6 3 8 1 2 1 1 8 1 2 1 5 14 5 1 1 2 5 2 4 1 1 1 1 1 2 8

Durant 2008 es van renovar els PC d’Internet i les impressores làser en blanc i negre, i d’injecció de color. S’ha augmentat els metres linials de prestatgeries de les sales de la biblioteca amb prestatgeries del magatzem, que han estat substituides amb prestatgeries provinents de la Biblioteca Can Sumarro d’abans de la seva remodelació.

COOPERACIÓ
La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus objectius. Serveis als nous ciutadans. Per tal d’oferir documents en llengües minoritàries als ciutadans nouvinguts, la biblioteca ha establert la cerca periòdica de lots a la Biblioteca de St. Pau i de la Sta. Creu. També des del segon semestre s’han iniciat converses amb la direcció del CePSE per poder gaudir de lots en llengües minoritàries. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus. Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació. Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2008, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a l’autora anglesa P.D. James; i en el jurat del I Premi Crims de Tinta, que concedeix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i RBA Llibres, i que va recaure en la novel·la La mala dona, de Marc Pastor. Publicació del pròleg “La consecuencia de un concepto equivocado de la vida”, per a l’edició de RBA de La jungla de asfalto, de W.R. Burnett. S’ha establert contacte amb el Círculo Holmes, i s’ha realitzat l’exposició “Sherlock Holmes. La col·lecció Joan Proubasta a la Bòbila”, així com un cicle de cinema negre sobre Holmes. Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb el Moto Club d’Esplugues, en el seu 50è aniversari, amb un cicle de cinema sobre motociclisme; amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet amb el Concurs de literatura i dibuix; amb el Centre Cultural la Bòbila, amb la cessió d’espais per a les classes de català i àrab. S’ha participat també en La Diáspora, III Mostra de Cinema Colombià, amb la presentació en el centre cultural de l’autor colombià Mario Mendoza. Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix a les editorials que publiquen novel·la negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut novetats de Roca Editorial, RBA, Almuzara, Tropismos, Navona, Ámbar, La Magrana, Unaluna, etc. quantificables en 2.000 €

SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA
Durant 2008 hi ha una lenta recuperació de visites i usuaris d’Internet, amb valors similars als de 2006, recuperació que es fa notar sobretot en el segon semestre. La biblioteca ha rebut un total de 147.527 visites, amb una mitjana diària de 514, i de 92 per hora. Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.558 carnets d’usuaris, dels quals 1.062 corresponen a nous usuaris. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 19.293 usuaris amb carnet. El 34,67% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

160000 143601 140000 147527 140466

120000

100000 2006 80000 2007 2008 60000

40000

34574

20000

15337 14464 15602 1027 wi-fi 2039 5610

12234 396

0 visites usuaris internet visites web

Serveis en línia
La biblioteca ofereix informació des de la web de Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila. Durant 2008 la biblioteca ha migrat el servei d’autoaprenentatge d’idiomes Arma’t de recursos!: idiomes on-line, i el directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, a la plataforma Blogger, molt més fàcil d’actualitzar.

Arma’t de recursos!: idiomes on-line va començar a ser operatiu des del març, amb un total de 4.207 visites, que representa un increment del 14,44% respecte de 2007. Tot i ser un servei virtual, les seves visites segueixen els cicles estacionals del curs escolar.

<http://bobila-idiomes.blogspot.com>
700 644 600 594 566 519 500 666

400

377

300

297

214 200 192 138 100

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

gènerenegre.net va començar a ser operatiu des del juliol, amb un total de 2.205 visites, i un increment respecte de 2007 del 53,33%.

<http://generenegre.blogspot.com>
900 820 800

700

600

500 445 400 327 300 296 222 200

100

95

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Des de l’inici d’any ha estat operatiu el bloc Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que va començar amb 150 articles i al finalitzar 2008 en tenia 314. El bloc ha rebut un total d’11.350 visites.

<gonzalezledesma.blogspot.com>
2500 2238

2000

1500

1000

983 908 736 847 798 822 750 870 872 779

756

500

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

També en la línia de crear nous serveis virtuals, la Bòbila ha creat el google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades en gènere negre i policíac d’arreu del món, i que des del mes d’agost ha rebut un total de 28.214 visites.

FONS DOCUMENTAL
Al finalitzar l’any el fons documental és de 48.880 documents, amb un augment net de 3.763 documents, el que representa un creixement del 8,34% respecte del fons de l’any anterior. S’han adquirit 6.037 documents i 2.274 s’han donat de baixa. documents llibres fons general llibres fons infantil fons d’àudio (CD/CA) fons vídeo (VHS) fons vídeo (DVD) electrònics (CD-R) electrònics (MM) partitures llibres en Braille total inicial 2008 28.766 6.010 4.439 2.706 2.120 154 896 26 45.117 fons ingressat 3.708 941 380 40 765 28 171 3 1 6.037 baixes 833 470 46 726 147 10 42 fons final 31.641 6.481 4.773 2.020 2.738 172 1.025 29 1 48.880

2.274

Fons especial de gènere negre
El fons de novel·la negra de la Bòbila representa el 51,86% del fons total de novel·la negra de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona; el 88,82% de les Biblioteques de L’Hospitalet i el 103,63% del Consorci de Biblioteques de

Barcelona. En poc menys de deu anys la Bòbila s’ha convertit en la biblioteca de referència pel que fa a aquesta especialitat.

SERVEI DE PRÉSTEC
El servei de préstec ha estat utilitzat per 27.527 usuaris, amb una mitjana diària de 95, i 17 per hora. Del total d’usuaris de préstec, el 74,8% tenen carnet de la Bòbila i el 25% d’altres biblioteques. El 62% d’usuaris de préstec provenen de l’Hospitalet, 25% d’Esplugues, 8% de Barcelona i el 5% restant d’altres ciutats.

5% 8%

L'Hospitalet Esplugues Barcelona altres 25%

62%

Pel que fa a tipologies de documents, hi ha un increment pràcticament en totes les tipologies excepte en el fons d’àudio, que continua el descens dels darrers anys, produït per l’extensió del format mp3 i les descàrregues de música d’Internet.
16000

14000

12000

10000 2006 2007 2008

8000

6000

4000

2000

0
fons adults ficció fons adults no ficció fons infantil ficció fons infantil no ficció fons vídeo ficció fons vídeo reportatges fons vídeo infantil fons àudio electrònics revistes altres

2008 ha representat també una inversió de la tendència dels darrers anys, en els que el percentatge de préstec de documents paper era inferior als àudiovisuals i electrònics. Amb un any, el percentatge de préstec de documents paper ha passat del 41 al 53%.

7% 3%

0% 33%

llibres d'adults llibres infantils fons àudio fons vídeo electrònics 33% revistes altres

11% 13%

La distribució del préstec per seccions es molt similar a la de l’any anterior. En aquest moment el préstec que es gestiona a la primera planta representa en 53%, i el de la segona el 45% del total. Seria convenient l’expansió de la biblioteca cap a la tercera planta per tal d’augmentar l’oferta d’oci i ficció tal com marca la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de L’Hospitalet.

1% 0% 1% 17% 0% 6% 18% adults infantil material sonor revistes col·lecció local fons especial petits lectors referencia 27% 30% magatzem

préstecs fons adults fons infantil fons vídeo fons àudio electrònics revistes altres total

26.330 10.333 26.064 8.703 2.519 5.345 21 79.315

% 33% 13% 33% 11% 3% 7% 0% 100%

rotació 0,81 1,49 4,63 1,81 2,02 0,00 1,55

Préstec interbibliotecari
documents deixats documents rebuts 2006 1.939 1.328 2007 2.240 1.726 2008 2.813 2.225

Hi ha un significatiu augment del préstec interbibliotecari els darrers anys, sobretot pel que fa al préstec dins la ciutat de l’Hospitalet. La proporció de préstec deixat respecte del rebut és de 1,26. La Bòbila és la biblioteca de proximitat amb més volum de préstec interbibliotecari deixat, de les Biblioteques de L’Hospitalet. La Bòbila, a més de gaudir del préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

Préstec a institucions públiques i privades
institucions usuàries documents prestats 2006 43 545 2007 41 552 2008 52 513

SERVEI D’INFORMACIÓ
La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica. El servei d’informació ha comptabilitzat durant 2008 un total de 4.628 trucades A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de distribució InfoBòbila, amb informacions sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura, novetats del fanzine L’H Confidencial, etc i que se’n van enviar 39 durant l’any.

SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS
escoles participants 2006 37 824 2007 54 1.167 2008 57 1.329

Durant 2008 les visites escolars han experimentat un increment del 5,5%, amb un 13,88% de participants més, respecte dels valors de 2007. Aquest any la Bòbila ha estat la biblioteca de proximitat de l’Hospitalet amb més volum de visites escolars i participants. Han participat en les visites les escoles: C.E. Fax, CEIP La Carpa, L’Estel Blau, UTMAR, CEIP Can Vidalet, CEIP Folch i Torres; així com: Residència Francisco Padilla de gent gran, la Federació Catalana de l’Esplai, l’Escola de Música i l’Escola d’Adults de Can Serra.

Visites de grups
Durant l’any, la biblioteca ha estat visitada per un grup de 3r de l’E.U. de Biblioteconomia i Documentació; durant el festival BCNegra va rebre la visita de l’especialista francès de novel·la negra Claude Mesplède, així com de l’especialista basc Jokin Ibáñez. També ha rebut la visita de l’autor de novel·la negra i membre de l’AEEP Miguel Agustí. Des del mes de juliol, l’especialista en novel·la negra catalana Àlex Martín Escribà treballa a la biblioteca en la seva tesi doctoral.

FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL
activitat exposicions club de lectura cinema presentacions llibres conferències l’hora del conte espectacles infantils total actes 1 7 21 2 3 9 8 51 participants 76 174 29 46 442 472 1.239

Activitats infantils
Durant l’any s’han realitzat un total de 17 activitats infantils, amb 914 participants 3 sessions de l’hora del conte amb Elisabeth Ulibarri 3 sessions de l’hora del conte amb Núria Clemades 3 sessions de l’hora del conte amb Monika Klose 8 espectacles infantils, Els dissabtes de la Bòbila: “El zoo d’en Pitus”, amb Marta Sorribas i Marta Altamira; “Les aventures de la familia «Raton»”, de Jules Verne, amb Titelles Naip; “Babar i altres contes”, amb Cia. Goita’07: “La mar i la Mediterrània: «El

peix irisat»”, amb l’Associació Amics de Titerearte; “La mar i la Mediterrània: «Viatges per la Mediterrània», amb la Companyia Enfaulats; Especial Festa Major: “Un somriure per la Laia”, amb Trapelles; “En Quimet viatger”, amb Galito Teatre; i “Rodorant: Mercè Rodoreda per a nens i nenes”, amb la Cia. En Sense.

Activitats per adults
Durant l’any s’han realitzat un total de 33 activitats per adults, amb 325 participants. 6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: Hollywood Station, de Joseph Wambaugh; Asesinatos en la Academia Brasileña de las Letras, de Jô Soares; Pacto de sangre, de James M. Cain; No es país para viejos, de Cormac McCarthy; Huérfanos de Brooklyn, de Jonathan Lethem; i Retrato de familia con muerta, de Raúl Argemí, Premi L’H Confidencial 2008. 2 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: El barón rampante, d’Italo Calvino; i Sostiene Pereira, d’Antonio Tabucchi. 3 Cicles de Cinema Negre: “Frank Sinatra i el cinema negre”, amb El hombre del brazo de oro, d’Otto Preminger; Hampa dorada, La mujer de cemento i El detective, de Gordon Douglas. “La solitud de l’assassí a sou”, amb El cuervo, de Frank Tuttle; El silencio de un hombre, de Jean-Pierre Melville; Ghost Dog, el camino del samurai, de Jim Jarmusch; i Fallen Angels, de Wong Kar Wai. “Elemental, estimat Watson!”, en col·laboració amb el Círculo Holmes, amb La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder; Asesinato por decreto, de Bob Clark; Sin pistas, de Thom Eberhardt; i El perro de Baskerville, de Terence Young. 1 Cicle de Cinema Social, amb Las manos sobre la ciudad, de Francesco Rosi; RiffRaff, de Ken Loach; Negocios ocultos, de Stephen Frears; i La dignidad de los nadies,

de Pino Solanas. 1 Cicle de cinema, en col·laboració amb el Moto Club d’Esplugues: “Com una moto!: cinema i motociclisme”, amb Salvaje, de Laslo Benedek; Los ángeles del infierno, de Roger Corman; Buscando mi destino, de Denis Hopper; i Calles de fuego, de Walter Hill. 3 conferències: “Novel·les d’espies, espies de novel·la”, amb l’escriptor i periodista José Luis Caballero; “Sèries policíaques televisives”, amb Pepe Colubi; i “Sherlock Holmes a la Bòbila”, amb l’escriptor Carlos Pujol. 2 presentacions de llibres: El misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez; i Tots els camins porten a Romania, de Ramon Usall

També va tenir lloc, en col·laboració amb Círculo Holmes, l’exposició “Sherlock Holmes. La col·lecció Joan Proubasta a la Bòbila”.

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA
La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premio L’H Confidencial 2008, premi internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que va recaure en la novel·la Retrato de familia con muerta, de l’autor argentí Raúl Argemí. Així mateix, la Bòbila col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS
visites biblioteca usuaris de préstec usuaris d’Internet usuaris Wi-Fi participants en activitats participants en visites escolars nous carnets visites a El Bloc de la Bòbila visites a Arma’t de recursos visites a gènerenegre.net visites a Fco. González Ledesma visites a Mons Negres visites a la web del fons especial 2007 140.466 26.074 14.464 1.027 2.518 1.167 1.304 6.543 3.676 1.438 --5.691 2008 147.527 27.265 15.602 2.039 3.350 1.329 1.558 31.544 4.207 2.205 11.350 28.214 3.056 variació % 5,02 4,56 7,86 98,53 33,04 13,88 19,47 -14,44 53,33 ---53,69

Tots els indicadors d’usuaris, tant presencials com virtuals, augmenten respecte de 2007 excepte les visites a la web del fons especial, que és en període de redisseny i definició de continguts. En el cas dels usuaris de préstec, hi ha una clara recuperació d’usuaris infantils, i un lleuger augment de joves, adults i gent gran.
18000

16000

14000

12000

10000

8000

2006 2007 2008

6000

4000

2000

0 infants joves adults gent gran entitats biblioteques

Dues raons podrien explicar l’augment d’usuaris presencials: la crisi econòmica i la quasi finalització del desplegament del Pla de Biblioteques de L’Hospitalet, que ofereix uns serveis de qualitat en tots els districtes de la ciutat, estabilitzant la demanda de serveis bibliotecaris. La Bòbila també omple buits i crea serveis virtuals de qualitat adreçats a usuaris que en poden fer ús des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, com Mons Negres, un localitzador de biblioteques

i llibreries d’arreu del món especialitzades en gènere negre, que ha tingut més de 28.000 visites des de l’agost.

ACCIONS PER A NOUS USUARIS
La població de nous ciutadans representa ja més del 35% en la nostra àrea d’influència. Aquests nous ciutadans venen a la biblioteca cercant informació, a fer-se el carnet d’usuari (per poder demostrar arrelament), i fer ús del servei d’Internet, però en canvi fan poc ús d’altres serveis, com el de préstec o les activitats. L’experiència d’aquest any, amb l’oferiment en préstec de documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus; fa que la biblioteca es plantegi el manteniment d’aquest servei, mantenint la col·laboració amb la Biblioteca de St. Pau i de la Sta. Creu i amb el CePSE. La biblioteca també adquirirà més literatura d’autors llatinoamericans, per tal d’augmentar la seva oferta cap aquest col·lectiu. La biblioteca crearà nous productes virtuals, com Cartellera Noir, una agenda d’activitats relacionades amb el gènere negre i policíac a nivell estatal o internacional en el que participin autors espanyols; un bloc del Club de Lectura de Novel·la Negra, que serveixi tant als membres del club per saber quines lectures s’han fet des del començament, com per a participar-hi virtualment fent comentaris als llibres ja llegits; i el pas de la cyberexposició La Cua de Palla, que fins ara havi estat allotjada en la web del fons especial a la plataforma Blogger, com a reconeixement de la biblioteca a la primera col·lecció en català de novel·la negra i policíaca. La biblioteca també realitzarà activitats relacionades amb les diverses comunitats de ciutadans nouvinguts, per tal d’anar fidelitzant-los i crear vincles amb les comunitats.

PARTICIPACIÓ
suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·liciten.
Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de

Durant 2008 s’han rebut un total de 10 reclamacions, relatives al soroll produït per l’Escola de Música allotjada temporalment en el Centre Cultural la Bòbila (6); per les molèsties a l’accés a la biblioteca produides per les taules del bar de sota (2); pel soroll d’alguns estudiants a les sales d’estudi (1); i pel fet de tenir de demanar la clan per accedir al lavabo de minusvàlids (1). Aixa mateix, a l’accés a la biblioteca, a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments, per a suggeriments informals, desiderates, etc.

DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ
S’han realitzat 3 fulletons trimestrals + que llibres, a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 1 fulletó del cicle de cinema i motociclisme; 1 fulletó del cicle de cinema social; 3 postals de xerrades; 2 invitacions de presentacions de llibres; 1 postal d’exposició; 1 invitació al lliurament del premi L’H Confidencial. La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Automòbil i novel·la negra (58); Jean-Claude Izzo. Fabio Montale (59); Raúl Argemí, Premio L'H Confidencial 2008 (especial 2008); Gats a la novel·la negra (60); Andrea Camilleri (61); Bill S. Ballinger (62); Istanbul negre (63); i Leonardo Padura (64).

WEB
La biblioteca manté la web de la Bòbila, tant pel que fa a les activitats com a novetats, així com les activitats de la web de la GSB de la Diputació de Barcelona. La web del fons especial de gènere negre <www.bobila.biblio.tk> ha quedat obsoleta i estem en període de reflexió per tal de redissenyar-lo i definir-ne els continguts. Des del mes de març fins a finals d’any ha rebut 3.056 visites. El Bloc de la Bòbila <http://bobila.blogspot.com>, molt més àgil i en constant actualització, ha rebut 31.544 visites.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA
Durant 2008 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó d’iniciatives, activitats i serveis de la biblioteca, com Jezail Bulletin, L’Hospitalet, El Pont d’Esplugues, El Mundo, Europa Press, Sur, El País, Metro, Berguedà Actual, El Periódico, Libros, La Vanguardia, Diario Vasco, Noticias de Guipúzcoa, ADN, Qué Leer, Delibros, El Far, Galicia Hoxe, L’Opinió, El Llobregat, Canal NW, El Nuevo Herald, La Opinión A Coruña, El Punt, La Región, Público, EFE, Atlántico Diario, El Eco Diario i Diari de Girona. Són destacables el reportatge sobre clubs de lectura del programa Página 2, de TV2, i el clip sobre el club de lectura de novel·la negra a iCat fm. També la biblioteca apareix en un capítol del llibre Vint-i-cinc biblioteques de la província de Barcelona, editat per la Diputació de Barcelona. La biblioteca col·labora periòdicament en el programa Estació Central de TV L’H, amb recomanacions de llibres.

CONCLUSIONS

La Biblioteca la Bòbila després d’uns anys de descens d’usuaris i préstecs, incrementa aquests valors durant 2008, en part degut a la crisi econòmica. Els propers anys de la biblioteca estaran marcats per la crisi: hi haurà un augment d’usuaris i préstecs, però també se’n ressentirà, i molt, el teixit social del nostre entorn. A tot això caldrà afegir-hi les obres que dificultaran l’accés a la biblioteca: la carretera de Collblanc tallada per la nova estació del metro; el carrer Maladeta aixecat per les obres de la nova sortida de l’estació de metro de Can Vidalet; i l’enderrocament i posterior construcció del mercat de Can Vidalet i d’un bloc de pisos, complicaran la vida de la biblioteca els propers anys. Recursos estructurals No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de l’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat pels dos ajuntaments fa deu anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues. La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els seus serveis i l’oferta documental. Tot i el bon estat general de l’equipament, s’aconsella un manteniment periòdic per tal de mantenir-lo en un estat òptim. Recursos humans El fet que l’Ajuntament de l’Hospitalet no cobreixi les reduccions horàries per conciliació de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball de la resta del personal. Recursos documentals La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, CD, còmic i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa més del 50% del fons de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consoci de Biblioteques de Barcelona. La Bòbila continua en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. A més del directori gènerenegre.net, de la guia de recursos Arma’t de recursos!: idiomes on-line, ha creat el dossier de premsa sobre Francisco González Ledesma, i prepara l’agenda Cartellera Noir, un recurs sobre la col·lecció La Cua de Palla i un bloc sobre el Club de Lectura de Novel·la Negra. També durant 2008 ha creat el google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries de gènere negre. Per tal d’adequar el fons a la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de L’Hospitalet, la biblioteca augmentarà el seu fons d’oci i ficció, i seria convenient poder posar a l’abast dels usuaris el fons històric de novel·la negra, actualment en el magatzem. Es manté una relació continuada amb les escoles de projecte Punt Edu, i periòdicament se’ls ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques escolars.

Usos de la biblioteca La biblioteca ha experimentat un ascens quantitatiu pel que fa a l’ús de tots els seus serveis. Es continua, i s’amplia l’oferta de documents en llengües minoritàries (urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus), per tal de donar servei a col·lectius de nous ciutadans. L’acció formativa adreçada als escolars creix any rere any, i aquest any s’ha ampliat a escoles d’adults i residències de gent gran. Activitats El gènere negre continua sent l’eix de les activitats de la biblioteca per tal d’ofertar una programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb autors i especialistes, exposicions… La biblioteca també ha participat, com agent dedicat a la difusió i promoció en la novel·la negra, com a jurat dels premis Pepe Carvalho i Crims de Tinta, així com en L’H Confidencial. També ha publicat un pròleg per al clàssic La jungla de asfalto, de W.R. Burnett. S’ha continuat participant en la Festa Major de Pubilla Casas, amb el Cicle de Cinema Social.

Biblioteca la Bòbila | Memoria 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful