·.

}j

0

t

iii

r ~ sSe

t: u r d

11. _

de

~~l

r ovec a er-t c s trace

(1913)

y v"'in~ru'!Ve-

f' _..,

_1"'

_"_1"" _~ -f
I

_ _,!: _~ ....

_1,

-r

_J"

_.f"

-i

_J!'

_.,

_...,

_.,

_ ..

_ .... _ .....

_.J!I_ ...._~

_-+' _~

_

_c _~

_.4"

_o·

_1' __

L
Z

13 ).

tje

f'l u

~e

1'0. -

~.

1 1 Set

e

c ~er )'ur~ci~al
CH-

+

c r T :' .. ceo
y

1~ ~i'J'j~d

l"''l.C'ue,C!\Qecer~e~istr~to
~f

d el (,11'r-

c u rt o de NOT,.'1ri"a

J{'3g~9tro

del

~1.S"'Q l"Io"'''!r'.

tl':l tlellinji'

l'eral+

!l..dubla'Oo

y

LuisFell,:?

~

J"

0'

1~_

"tir'!.C'jeos 502

en

su

o.rrl",r. c cn

c edu Laa

rf!

CludFsdaria

mi_""eros

2.217.

y 2.2~~,032 de

l:I.~bcs o (:CU"lentos

eype~."'cs

e n Ibflf'W:i,

f':1n pv"ihiT-

Libr'3l;IlS

s e rv ac a o "ll.h.tl:lr
pe.!~on~l"'O:l1te,

POl' sel' de

-e vor en ,,_e ca r cuer t a 1'1'108,10 c u: 1 dey son

a qu t e ne a con,zc~ , P l' " 1 me

fe s

~1; er
u

'~'C~'

---

roo ----~.!___.!:C9
de una fl.'Oc'a

cO"l!):.rec_].ente'l
!'U1'... 1

rue'''os,
oero'l1ir<tca

C( ......:r-:

·r0l.ndlvio;;o

de

m~jorf.l8

1

-,
to de Toc:1c!...!Le
da de
pOl'

Iii ju.~~9dl.cci:Sn

-um c t al

d~Ib"'{'ue,

c c r s+a t- ib~lcioe-

u!)_lote_de 1,' c a cn , con

te"'re!!_o perteneciem;e
!!le'jOl'G.s cor.sl.llten-.;es

~_los
en ur~

ter""el"cs
C""'';

la

de 1-~l-''1"ta,11?

I C_:1.6r.de ~on'3trucs16n
c-isa una de h~'>1.taci6n de

de bah'1lr'!!*ue

tec~ ...t'la con ';"ch'1ra

teib oot"

*~

r,

C-I; ... :.-\

'!l~rl'!!rA. a$e::::,~oa de
jO'3 tj(,3

";e;ia

E't"'"rlt, O"'''':J jf"" 'PiS, \

!lIaqul.n9.

dp90ereZ'3.dol'f:l de

s!"l"""::'.
r ruva Los

~"""_C3 ~8110, oeho

'\

!lla!luina
c u Lt i v os

descere'7.',rlo;a de o';f'3 ,_l'la+",r.o,

~\,·:rI'(S

'119'"C1.l ,C"_SO, y o tras

ar o o ree

('~"erl"r(·1";8-

y "'euo'2des ')",
P.l"

y c o--re"'d1.da
}"<,'?':1.'.l °3;

r.l1.c\'· ""l.!'Cd.d~,...:.!'o de ! 3 . ae de de un ar oc L tiP'ua este

_!-'-;~""_

1._" l .. ;~

:.'- +t

se siru"-

h.re;.. r c t a
"'~C"CH

r;l.l

...r .. ~

ell'!

I.fI:li '99; de

1)U to se Sl.~ue er-

h.r.~a
'U"

de t r av e s i.a a e .co 'trar
1)1.'"

un "11"001J..·lor "",srillo a r ra ba , ho:.na
'l18

e .,'tlt !II
t ra
'.l

"e un

cuc~'I111a;

esta

tlorde

",e_

encuan

~0jOn
a'lUl" se

de_pl.e:lra sigue
'3t;

c Iavad o y

oad o cor. el

ru-';!ro !'a",,"'" cJc~ (?):

d o s (2),

ne

linea

r'::cta

de trsvesis
el u~ero

c t r o "-I):)on de

pl.erirR cravaeo

Y 'Ilfircado co

v ad 0 Y ~:'lrc 'ld del l:Ielec'"al:

0

C r.::

n e1

nu-'3

ro r:i (.

9

(2).
tr o

u'? '"

ta
e

er

lfi

t:'

'JC!::.i _:!;. -

e"'tl>. (2j,

qlo)",jo !;J:is't'.

'1lojon d e Pl.~=·"
U~ d-'

~s'!'C:; C ,.~"..

el nUT,?1'O 's
'lue' de

'lue estli
d

c Invaoo al pie
\.l-:uel1l. oal C d'!
q

01 -"'--cC'c~t_ ';11

eslir.da tr"",=si'a
enCU':lntr:l,

~jcrae

e ~ipclHO

8,\1.!'t:

por a 1 borde de tr"

la re~a

ua Lo , h!'s:'i

oc!"ced cs e A"~_ (2),-

se

'~c_jon de piedr

a r e ad c COl'! el

·'~ero

(<!),

y c Iav ad o e1 a otro

p~e de un a i-bo L llilo :;;'00 ''!!.i'' _ • "'-!lde , pa ed ra

punto

mojolLcie

:narcado
i

con el nu.JlI'o
se

des

que e';ta

c Lavado en una

cucb

Lla

j

de l'iqui

contir.Urii. de tr&-

vears
punto

Ii

otro

mojon
tll!!

!!!lircado con 91 ml'!lero dos (2):
par-a bajo hasta

d~ ese

..-AT'C8-

se s a gue

os r c ""Ojon d epiedra

do con el nu",ero
vo Iv er 1i11 'r,>ol

d os (2);
(l.~\l'.i,

y c' e R~l!ti sa" c omc 'Purtod de
a~'ta

.{"'.l.ede t '!"wesia
e par ar. ida".~ricrll'°rte

hp<l~>t_ - - -s-

jlO'llado rural
ele

S e gun
1inder'i'ls

do. -"'ue yc
U'? .. 5

1a finca
,.,aterl.':l

ejoras

en'lje

aC1-:n fu"

!1C_u'l.!'ii:&-

por

106

compar-cl.~r.'t_es '-iul.ntero
1J~,)!1.C:4 . is

a

V1.rtUI]

c e co 'P' .!!._hecha a ih.PQlito en los te!'~incs
y r-uev e

-

Ce"~llos eSCl'it,1I'1'l

:I Tl.:nc';eo
l",i."f?TO

rt3mirez

. e '8 ~;"~'«

ci~n\O el

oC'ler't dl.ez (10)

(lg9),

S",oia en e stli

a lict8riR

ne Il'!iT7-0 t;!e "11.1 r ove

c re nt oe tr'nnta
Vcitlt..1."r~6 folio9
2fjlj,

ye -ns ( 1.936),
dP.l

re{Tis.trada en eets
lihrn

cil1o·o.
"'0"'''

el10,

(25)

'!I.1.B~O ones , e n (.

to, l.!'Ill1r ,tomO ~l

Y 2ti 7.

, !"tid·'l

221. __ 1\.1., t.ri.cul

.....~ er

It:' .~(,-

1io 154. t!u..,eT0
cha 30de
~aL'ZO.'3

144 del 1.936.

lib!'o --

d~ Jr.atn.cu~s ere
"1

de Ib.<.trrl.e,

e cr-

-PP._

roo - ue con t'! Ie'! l'fr.-

-2t ec ed ent es -.1 si.enc o los

ac ..ua le s c c> ... :: ".Lr11.'_!' ~ _

t~" P'" rs one S
~{!r:n.n1s'tl·"'C10

:l;(;'':..!'

e:; 1·~ ~.."d Y c en !-9 de sus "lienes y "eC'~"rrlo er t r e
".!

nOl""!"-

r an a 1'3. comum.dad e1';~atente
pec t c del
d

110$ .. .,c_

de!D'ircado inmueb1e,

1-'!an Tl"snp1to-

tv t.d ar Lo y d1atr1bu
y en efecto

r'Si ..o et: r r opor-c t cn a 10 d iv ao e n en d os 'P"Irtp.!:l~rc')c!",.. #0:_-

sus -iue

roesp"c1;l.VOS se d1.9trl.':>uyen
.L

d~!,'3¢hos

---

y adjl.ldican
8

er.tre

st , en 1~

La slf.uiertp.
9. • l' "

cion: Para Un lot
en ao
~J

ui

E' e 1 ~ P e

.F e !" 8
&.

i.

de t""'~'eno
t'!te

perten~cier';"

lus b ~""!'d~osI'IJ3ciorr Ip.~. ~,} .. ",flue
tl.'!.ro? ur> C" ~1.c"_
"'0on

se denoll11l1ar$.l n.r:l Porv errrr
<;e1.5

!':uperfl.C1.3r"l1ii de
jor>as .;:onSl.'st':'Y't •
1:

(6)
una

~ectareas.

a""':::ov;i'AAtj1"~"r·.e.c cr
de "01""

es

en

CliSI3. de hSlb1.1;RCl.On

rueca

c'e-

')';!.hsre~~e

:r::l-)·:snn COn teja

de ..inc,

una

"'h-ult"~

tl~'3ce1'e··ad?I'

r'i
€I, do

riP

des

cnc rr o e aar ca l>a110, oc ho p~'3era9. ot~
d::_rt;rJd",roi8a

cu Lt av oe de C'·y '.IT'evj_dfl~es, '.",''"0, -"1.c'lj~'.lr1.~81r. }oa_

pl-3T,....::_o L~'.l.ca:.:_y en e1 unto deno:n11'l8do

..<&.chin,

(..orr~r:i"l1.er+o~"

61."c10n

.'.'r a,c1. ,.<1< 1 tie_IbB[u4,

s

c~"'PIe.dl.dO 0 ,,~

"~r1;ro c e los
'T''''r~0

r.ul.entes

lind eros

"lS"''':!CJ.q1es: "Pttrtiero y :n~c.?do
';'"1&.;10

clerc

un !!lCjon d!! pl.~lr~chvaco
se
Sl.';;'..l°

con el r.u"..ero d o« (2),c tr o ... ~01" c
r,)

e

h'ne"

~eci'"

h~s"ta 01"r('ntr:}r
!)~

e-

ple~,.a

c bVl3d 0 er. una

..,~t1i.'l

cue: l1b. ~c.:

"'i("' uer)

o

t. ""v'.!"V.-

';I~

'

~,..

..

"'.

-...

-

h-;:sta encontrar arriba

un a rbo 1 .h'lor k,.ar"ll1o a 1 pie d e ur. f1. lo:filo
.Q.tro Moj6n de

\

,_

ba s't a encontrar

p1.<.!dra. de aqui

eeS

1.VU"

r.oa-

c t a 1.a izquie

d a d_e +rav esxa

has t a en c onr rlOlr e Ipr1.,.er
0

m{'~Qn
"F"

.'~

I

to'll~do te.

CO!110

purrt o d~ par1_ida ", - Pa t-a 5 a t u r n 1 n

r Fl.I": I

~ ubi.

a no,

un ·lote d e te r re no flue e n af eLante se dero"'J.t'Sl.·..:.

pe r't e nec rent e a los b a Id a o s r.rocionales,

"U6-

d a-nerrt e , con
c

~e;jeras 0

c on sa

a t errt ea

er: Ul"'8. c

asa

de }'Ia"'itacion

deUl";:)fI,. _

onst r ucc aon

e

"II~r'''ra

'lserr"ida,

tecb~da

COl'" te;;S1 ~t9rr1.t,
0

!!laqu1.na

decp\llJ:.srcra

d~ dos cbrrrl)s

",:.rca -:::rc1

0,

cu Itn vo s

c sd o en

91 ;.u";;o

d enonri.ead o ~ach1n,

Corrl:l(,ir'1ie

t

o-Je Toche, e los
-

;i

ris-

d acc t dn ·~un'tc'tr.<il(oe
'tes htJd'!ros el es. eCl" :.
~'3

ll)agt:e,
les: (21,

y c('~pr~l"d1oo

dertrod
"C
0,

"ir~n.er-

"Par-t a end o d e U'" ..,,..~C"

. -'I -:;-'::"_

do co

"'u-":ro

s e 61gue de

1>9.rl1

;J"1i

~c:·

'A

e

9-

ta

c Lsv ad o en

la ::u"

de una

cuchi1la;

e~<;8._cuc"'ille

&. ......

l.~,-

(_), C
U
'j.

~'t'J'.larlo sn un -o r r r to.
-"UP.

0

,Aue

56

to'!)" co-no pur t.o de ,.artioa e "!ete '1cto de ra r lcier

''. -_.,6 '""'-

el pr ee a o ob59tod

e m poveca s,
t~riOl''''ent'3
'tt1.v':l~~n~ e

- - - - -, e"-pre'J~dos La
de
cc-nurrrdad terT'eno

!l

-tec l!)"an Io s ctore:f.lrtes
'lue ,jnt es ~ ,(1.":li;i'i

fl1'?1Hll'l:& e 110F'

riefi-

entre

reF' "ec"'rtE'-

to d'~l lote

a Ia nd e rad o

er. la

c 1.13. la isu

r!'i-era

\u'::'l.ar;o, ~~on
t.l ':!

'!u~dr.l"

t1e","e e1 ·'ic.
i oa

r'.) "'':'r eo P'~,...o
y '-tl'O les"'l1 y por

"~"lirio

r

pos e-.
'r

los

pr ed

l'.l9

!< uno

<,(t':'~<'Tl'Jl"'r111)

-'1",_1

~e ~ 9ta
!'ley,

p>J.!''t'tc1on

e'{trSljU''l.(;1al
~

Lo tarrt o de"'ne el dOl1"irio
Ul1f) :'

"1 r~l313

de

~"<::Cl"r:c~"!

y:" e c....l'tg>'l"
«

r·?spetar

po"'''_

sian eb so Iu ta s obr

e L let", d e t~r"'eno

':tle e.

'='" .. .., '." ...~~0:';

c or-r es pond rd c en va rt ud del

p r=eer-t e c om r at o y po!" 109 lir.dr>

-~=--

unod.e

los

Lc tes ~d j '.ldrc -,to

C"

UI"!" '·r

"!'

cn -

lid j u.uc ':I! liri O.

-...."

1',

'f

o. - ...' P t

'.06-

c onst ruao os y ';ost~nl.dos a pe!'::.o:tuid.~d yd ~ per ~1~?d <:'1·".;:::'" ':lnjt.t.l:n.C·.1"':Il-:'l.r:"S y~v..~ de acuer dc co La le ..'s~ 0 ll!'an a1"

1.csr"Fo_

I{ U

n

i

'!

r :;

, r'e

Lac cone tc acr-es cl.v11es

qrotp.ras:

'1).

2~51.~2;
e re ona L,

9x-pe"l.d:.. en lo~gue,
21 !,,~S'1l0

R 0

"".ner.t..,-,l:Ii~n c cr-c-co
rural
(l

1"'9 -U"

~"r"'!''l_'

anm ueb Le

fl.~ca

e "..ej r'1~

1" '""-

O~

eloi, Un It..-te de t:rro;1no
/':l

~ ue en ad o Larrt e se derorrirara

"~~l (

l'1.ent

.,
II.

con

"le;j,( r'l'l c cns i.s t ent ee

er. una

cas a de

hao'ltacior.

<to ur
>

C(IY<

t"ruc-

c i on de ""-lo':)ra ~"':'!rT3.!ja,

tec!1,t,.,;a co

te.ia

E''t':!rl''lt,

~'"

'1''''''_

'l"'''''''''

sn

0

1

''l''I'tO c eno-u

,90 0

~·achl.r.

!Cr '4''!r1:'lerto

r<e Trc"", d°r. roc e l('Co_

:iurlslllCC1('

iI-<umc1. a I de Lb ag ue , y co"'~rer.o'ldo

.", ...
'.!n!l .../,1.",

"tlCh'llh.t'i:_de
a

aou

i, I:.'

e "ipue

h~CVi
'<;!

l&~e?·.:,cba:

0" t,..~ e-~..;

s ra , !'}'l,,;t'\ lle,<;ar veSHI.

La oe~a del h'ista

C~"[."ualo: rar ur

r."u1 r e ~ip'.'~ d'.'
"0 r~·('ir:-. "".;>

h~..lC1.a 1'l cl.r·'Cha

"ncor

TejOn


~ ...

~eta c Lav ad o en
h:;Cla

1$1 punta

d e una

c uc m Lla , esta tie

CUCh111'3"::-.... lh~. acu a , a e F'lF-V"
""Q;1(l"!

1',1d';?r'3cnahd'3tl'l
11'<'C1a lad

e1 Alto

del nelecha1;
StlCCl'!1;'

-

de "t:"'ive'lia dos (2)

~r';?cb'il hRs'ta

a r e1

nimero _
cle
11'~'+;1dA-"

cn:tuado

en un mcrr c y ,ue!;le
0

'to"!o ~(''''C' :;u tc

b). -'<u~ e1 p~ -d i,o
r-errt e e1

fl.nc&

ru:-al&!
'31nO

"e.io!"~s

"ue verde
en e1

es exac+a ,
e c cr
r

'1'11!11"'lO e Ie na qu

':\dj.ltjH"~do

preser
nac e

re

t

o

de par-t ac a dn extraj,;olclaL d~ Ia hnc'il
sus arle"{ill-'1.des,

--_--

-

-0). _l'Iue

.ta'oP.!'tli-C"<;S-

!'I.l:rala

e __ joras

er.

?'11dl1)S

naca or-a Ies,

cor

U'3C'3.

('r.,tU~OT~S,

9.gUAS

yse rv a 'U!!'l r ...... ,

"'i!". ::-"'-

s e rvae

d~ r.1Y''''U~J1 c rase , por

1a SU a de

s ea a

11 nesC'e (

6. C n.,
"1"Q-

c , ) TT'One"a c or ra e n t e coLomo i.ana , cue
este qUlen fect;~v'i dole -iue
sct o y en
I'll.OCeTO

CO"1 1es'

-:"!r ,:- ~eC1.~l·oe
1H C 0

6 e c out ad o , 0 e "':.11"08 c:l e ha pue~to en poaesiO~

~~dora. -~-~ ~-l •

desde de

e'l't~ Ia

~echa

rsa',

p-

f~nc':f

vura I de "lej'.>ras

~Qtt1:,r:!ve!'dua,

l,a,..- ."101'de_
}i-

su c o-aam c e e lO1;rar:sfie:'e e nba rg o judl.cia1,

ll.ored:

toco~"va!"len, ~~rlt:tcrl.3.8,

o Ie a t o per.d'1.ent~, "'~t;",ctor.~'3 CO con Ia del ~yS';l

OCr11.':10re~

dO:;::l.!'!10, c e1:90 e hi pc t ec aaoolig;} .. l~qn'Ii!ll1.en1;O

y d). -----·.ued verta Io ve rc

e ac uer-.

de e ..ta

yare,,!,C'rd"rio

de cual,uler

t!!'A.v!i:neo 0 sc c i cn

r2"1.1 'lueCCr.;;ra

c

t:"~<;-

:r!i r ...
tr9to
t·.•r t.e s .

1 t .. V

'it

1 en

c

i

a

v

d e Ias c~r.dic1cree

c'1."1. as

is

,.,-,.-

a_s, :hjo:we

ac e pt a e5tl1 'Fcrttu:!'a,
ellA co ten1do.

sus d ec Iar-ac t o es ,. e I .;'cr---P~"'ertescc or z:= tc..e cc- t~,,-

de v errt a en .

Loz .;,tJ-r,.,.,.~t>3S h&bel'

,C'~~'1t'ron

eetl3.r

a

ca z

y", a rv o COT] Ia 1 'IS t: '!tltas

l\Hr.:iol"

~'

;:>'.1:>:310 1 1 mpueat o de e , con los

!tegi stro '1ue3

. co greRO

de e ate ;! "'ue

YuAl._

m.c i pac

co-rpr obar-e es

a I, pr ot oc o Io

cen:

--------------

-- -

numero t~e'l'lo'r'~

d24·16. 26 .65.

l"'p'.le.,to

$20.00.

_J..9tr..':1·'il]as
C ,~!' ~-:t'..P' iTC

:[.2.00. ---IQAe'ue }'~!'altJ'l 0"

,Sefl-

__ vor.el, .... o ~ l' n .... t e c

y o t r-o , 1p.!!-(.,.., -+ '0,"'" -

l"la d9 ve mt e pesos III esc r i turu por

$20.00),

per

(I

~!'.>chos

1;'1. C'u~1

!:J~oet" ll"lrt1.CHin

a'l'ltg<1;)1e. __ -:~l

COT'('l("Y""l1-

_l_

({ p

S 1.

St

r

0

nu-er o 42447.
-

- __ l::,p", ~ to
~1..~- I h ~I

~f't"''lIpill':l'3

"'6.00.

1 n-u-=,

r1t~

Pe~~lta ._~1

Val~ncl.a,

de

una

f1r.c8

de

~ejo~~s

e~ Ib~gue, por'll{eckud"'ncr,Gk-

~6.000.oo hr.do

Co Sl.gn~r.te/ir_a •

1119 l.ble.-?/

N-_.:)ell'ldo

b~1n1..,t~riode l\cicloon81e'3. septiernl)re

Hac i.e nd a y Credito -Certif1cadode 2'1 deL del

,'UO

11CO. -Div1.sion

de 1m

U"",

05-

pa:>; y Sa Ivo

u-ne r o 057740.
0

----1 '8f"Ue, de Impu'!!Gi'ehpe ,vtl PerI11t:-;Isalvo

965.

_AI "ctministr-'dor

t(ec$lutlador luis

t o s :Nacionl'lles

-'-011"18,1,. e r t i f iO'i:'-tue

"Rub lor.1) {cer:lull,l NU'l1el"O 2235032)delb'll7ue, por conce pt o d
".!

e!Ot;i t:!r paz y co!"~le!!,e

impues'to

soor

la. r'r.1;8

t'lriO~,l'''('''T'_

-'l""

('1"110 ':le., •• 019 1.

:.51;19

certlofv;qdo
d,

lot:!,'S' V

..

Lace « h~'!·a

0

,1op-

diCi~m.,r'?

9"''::,

--""'!pl·~

!''lcopo. s"'b Le ,_Jo!'l.r...l;j t l~pl.· 1".

I

(l1Jo,tOS

t.'lcl.on:,1'S'9

del

'£oli,'I1;;' ,t. ~ r t 1. f u ...ero 2217502) o ':It-ore de

1. C':t: .U'?

-~"';U!'!"HC

_

;n1-

ta s'<lvo

\I.ll)18l'iO (0 per

e';!ula

Ibar".e,

c'!"·i

r

_.,-~"1"",
- ~~r.16r-

co nc e p to

de Lnpue=t

1:> rsrrt a y cOr.lple"'~r
'!!) ~

.r 'C:iT',O:OS ,s<lncl.or.es

e 1.!D.plle'3tos

e s ~~1.<\ les

5

&.

sd M-:..r1.

\
\'1.nl.st'!riod e

HaCienda

y l,"!¥hto

Pu':>h<::O.-!J1.VlS1.0n

de l'l!~u~~

09-

~
)

,I

ru e t rac t cn y en el ~un1.c1.pio

de •••• lJ3te c "rtli'ica(1 0 t1. ~r~ ::.l,_,·).

v

a li-

"'1::--

il~~i"'l,_.-v~J.l"'.'o.:

...h

....

_

_e 1'»ag1le.
.;.l'':'n::r·~o

__C",::-tl.::'1.'::'loJo
"un'l.'::1.~{;jlde

N'.l"..ro 55lb.--Ref
lba~'l.e,

Nc. 1367-'3"3
infor!l:~
9.

en vi .. tf.l tiel

au ~s-

del

DeP'lrt'l"'e!:~o de f

.,\d"'·in1.st::-ativod

e V~tlcriz",ciot:,

Jefe

de h

Sec-

cion
1;

::'jl.'Jc·C' y Jefe
: ~'l~

riel K'll'd~x de

18. ~eK' rerl.

,,'u!:·.c1.'..al I. "r-

i

"l C

:;a~·.l nino

Per Ita ~z

:{I.l':li· no, con c ecu l1i nu-ier o 2--

217,502

de

1 aG e , s e ~all;i

:1

g;llvo..c..oll

el T.esoro

u.unic"lInl

de

La fl.ocR. de

':IU

propiedad,

sl.t.u.e.da ell ?lflc~it:, i.a L
y c amancs

lIibre:
recibod 27 de

.:.1 \..l'1.er-

..... te:_.wl
I.a;ja

'.l!ernal----Pago '544855
d~ 1-

pr

ed

ai':o/65con

e_

19/ 155. -----Ihap::ue l.legl.

,seutiemb:-e

1. 9F.5. -

b 1'3-

-

__

-

_-

-

__

-

_

-

-

-

_ -".,,11 ... 0 Y '3stamp111Jildo 1 Va Ia d o Unl.c'.l.:ne te

• - - -.

- _ - _ - _ - __

---W.uDl.ciMl-

para en

as urrt oa ~ot&.rl.a.les.
lIu.,ero
Vl.st$,l

~es::

reria

de ll)ligue. --"'~rt1f1.cado

5':;20. --Jef

um c t ea Lo e I'')ligue,
JU~7/!;ado
um.c t

del

.r.o• .1.362--_.1:.1 :&:e"'C1reroin or--e a su Des rwc ho or el1es,CajOrod el
D~p~l·tR,"e,.,to

pa I

c e Ej~cuciones

g1.ec

J:-"{,

0:;1 :''l::-<:iex

de

lli '!'esore:r11l

Munl.cl.pal,C

er

ti 2.235.032

i c a : _'U'!: de IbR'01'-

-

Iu rs L-':3hpe
\

Pe t-a In a Jiul:>i.a-:;o, con c=d u Ia nu .....ro
9.

fue,
los

s e na Lla
1."lpll':·_'t"9

P«z y salvo

con e 1 '1' eSOrO tluni.ci pa 1 de 11)aFu~.
ra+on de la f'i

y corrtr tb uc a oi es caueao o s en
p.tl

CP rt~,

~u-

prC1pl.t':rj··tj,

S1'ttHd~

To 11.""" ,l''hr:
('=!Ij~

~} v"1.er't~--'j('fO

;,r<>'''l.al

y c&-

anos a.Yf.o/t'5con r'!o1.»od e
,I

54t,S351!r:k

1_'0/ E". - - .- _

-"-

ca ons Ld e Cst'.:l'3trod

el

.I.011:JJ&,1.. e r t i ~ 1.O'j:~e

PerR1ta

(ul1iO-

_,- i;' (~ r""'iO ...

~l

6,0000

Ha, -_-Av>3.luo .. 5.000.

00

~1 cu'>.l,

segun d ec Ia rac t cn

\.~"tF!.

t",17l.'3;T'\!'

r,.r"t1.Cl.on
28

!!l~t~nlll. V~r.t1i -" 11""Ia

parc1.al·_hay

.... necido.r. x

'3eptie~or~
1
9"tl.tUto

e e 1. 9b'i.

'lleeib1e.
\.ooa-.,.i

--

-

Ih~f1J",-

un
ficir~

sello.

----------. C",C'l

i>erJgt,<tfl.co.

-"Atl"J!O'tir.

"-\..

,,_cl"'ior>ll
A tj
I}

tastroo

el'ioll.1'a--"<lt'18tro

1"-Cl.O,1).'

'~r

t

1. fie

--1

00'"

r-e"'.lta 1('J1)1.0 luis
del
t'·u,1.01.p10

Felipe de I~tue del
0

)_, aps r ..ce (:-ural), pre'iic.

in"crito
CO"lO

en e1 {.(,t·,'J~-:"or.ro1"if"";hr10

'll.e;el"te I)'Ul.e

d 81 £'1c16l".

te

:p!'erho:

~-1\0.

43"2-----l-io,l1re

0 ~"'e~:

'!qch-ln.

Cor!-egl."l1.ento rla ••••

ve r eo a ••• ""1l.rie

te ••• SUl'lerfic·t'~ ...•• c Iar aca cn I-,"cha-

6.oeoo
-:. ante e1 ggr1 t a,

-v a In o $5.000.00

01 cua L, ~egur c

su sc m t o pO=£..~lt:!_t'r""'~~o,c ---_Va

:_r8

,=r~i~r.IJ"o_:"1

pp.~a'.tl-!

1>"1".::.

nt a t('1;a 1: -51 cu"ta
er --a

~oirrl1.v1.s",

r"!"

:-6. 000. 00
<'1;0;, -\

'/er.,. .. pt rC1.<11: (ir'TFiI.

- - .... pedl.tio x

.I.':)arue ,'3e~t1."'~ -108 CO

"-:' 2s:l 0 e 1. -1;)8

1.1eeibl~.~o:lll;-idc--

--

--

--

--

-rlE'-

L e ~ d 0,

e "t09

l. ...stru"lerto

n.rr 'c1eT'

yildv'?rtl.o"",

I 1",

f or+a Lacad

re '::;u~&i~tro,devtro
l.r~'tru~e

flel ter..,1.ro

Le=a L, <or "" ~~"T'<,(lr-s,
10

~St1r'C~.

ta les al

er mc a m o Mercia

"'pro"'qron

y f1rll'ilr.

con 4!"tos

y

cen!!:l.{!.o el tc ts ra o , de
lR.y

cd o 10
E. " C
!'._

c ua I dey f4. -~r Saturnl,no

cncs , 106.00
:.n$

1H./ 1)2-

.:; 1 r

"l

P~~<ilta. ----

F'. P~ralta.-

c'J'-lle'l

.,..e r e-n

to

en c '1S0 nec e ear ro :; he
!l

X::'l 0 Y au .CTl."O or-

c i nc o (5)

fO.ills u m Ie s COn dest1r.o - los

~f:,,="'e!'l.-;!L

e

Ibllgu4,

'tr·l.nta

(30)

"'las

_e~-e~

;!e ;j~~t:l.e-t:-e':

e ""''11

(35.

1)1'\.)

I:

~.

!

.1

g

..: ~ ~

,.
'

('~I ~ Y

..

I

-,.

4,"

-- f.

.

.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful