UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc công

khai số liệu dự toán ngân sách TP Hà Nội năm 2012.
Theo dự toán, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm nay là
146.264,75 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách địa phương là 53.440,3 tỷ
đồng. Hai nguồn thu chính của TP gồm: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
và thu nội địa. Trong đó, nguồn thu nội địa dự kiến đạt 131.914,75 tỷ đồng,
chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách của TP. Thu từ hoạt động xuất,
nhập khẩu là 10.850 tỷ đồng. Số chi ngân sách của TP trong năm nay là
53.440,3 tỷ đồng. Theo dự toán chi ngân sách của TP Hà Nội, số chi cho
đầu tư phát triển là hơn 22.141,99 tỷ đồng. Trong số đó, TP sẽ dành 300 tỷ
đồng để bổ sung vốn cho các quỹ: Bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm,
hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp tác xã và khuyến
nông; dành 100 tỷ đồng đầu tư và hỗ trợ DN thông qua các hoạt động như:
hỗ trợ lãi suất các dự án xã hội hóa, dự án giết mổ gia súc gia cầm. Số chi
cho hoạt động sự nghiệp thường xuyên là 26.638,014 tỷ đồng. Trong đó,
chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề là 7.513,89 tỷ đồng; chi
cho sự nghiệp y tế và dân số kế hoạch hóa gia đình là 2.701,24 tỷ đồng.
Trong năm nay, TP sẽ bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương chưa bao gồm
số tiết kiệm 10% chi thường xuyên hơn 518,87 tỷ đồng (khối TP là 182,414
tỷ
đồng,
khối
quận,
huyện

336,456
tỷ
đồng)…
Tại dự toán chi ngân sách cấp TP cho từng cơ quan, đơn vị, TP dự kiến
dành 100 tỷ đồng để giải quyết vấn đề bức xúc dân sinh, trong đó, bố trí 50
tỷ đồng, giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện chương trình giảm thiểu ùn
tắc giao thông giai đoạn 2010-2015.
Trong đó, nguồn thu nội địa dự kiến đạt 131.914,75 tỷ đồng, chiếm khoảng
90% tổng thu ngân sách của Hà Nội; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là
10.850 tỷ đồng; thu từ dầu thô 3.500 tỷ đồng.
Số chi ngân sách của Thành phố trong năm nay là 53.440,3 tỷ đồng, trong
đó chi cho đầu tư phát triển là hơn 22.141,99 tỷ đồng. Trong số đó, Thành
phố sẽ dành 300 tỷ đồng để bổ sung vốn cho các quỹ: Bảo vệ môi trường,
giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp
tác xã và khuyến nông; dành 100 tỷ đồng đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
thông qua các hoạt động như: hỗ trợ lãi suất các dự án xã hội hóa, dự án
giết mổ gia súc gia cầm...
Số chi cho hoạt động sự nghiệp thường xuyên là 26.638,014 tỷ đồng.
Trong đó, chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề là 7.513,89 tỷ

khối quận. bố trí 50 tỷ đồng giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2010-2015.414 tỷ đồng. chi cho sự nghiệp y tế và dân số kế hoạch hóa gia đình là 2.24 tỷ đồng.đồng. .456 tỷ đồng)… Hà Nội dự kiến dành 100 tỷ đồng để giải quyết vấn đề bức xúc dân sinh. huyện là 336.87 tỷ đồng (khối Thành phố là 182.701. Hà Nội bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên hơn 518. trong đó.