Godina XVI Ponedjeljak, 2. travnja/aprila 2012.

godine

Broj/Број

25 

Година XVI Понедјељак, 2. априла 2012. годинe ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 246
Na temelju članka V. 5. točka a) Ustava Bosne i Hercegovine, članaka 11. i 12. točke c) i h) Zakona o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i članka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih uposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), i članka 37. stavka (1.) točka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 19. redovitoj sjednici, održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O SUDJELOVANJU KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJSKO STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO U 2012. GODINI Članak 1. Ovom odlukom prihvaća se sudjelovanje kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (u daljem tekstu: mirovna operacija MONUSCO) u 2012. godini, slanjem 11. rotacije vojnih posmatrača. Članak 2. Kontingent Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO činit će 5 (pet) časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Članak 3. Misija kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO je uloga vojnih posmatrača. Članak 4. Razmještaj kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO izvršit će se prema Planu Ujedinjenih naroda. Članak 5. Pukovnik Ćulah Halil imenuje se za šefa kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO. Članak 6. (1) Mandat kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO traje godinu dana. (2) Vrijeme početka i završetka mandata regulirat će ministar obrane Bosne Hercegovine sukladno planu Ujedinjenih naroda. Članak 7. Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole nad kontingentom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upućenim u mirovnu operaciju MONUSCO, prenese na zapovjednika mirovne operacije MONUSCO. Članak 8. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vršit će neophodne poslove koordinacije sa Uredom za mirovne operacije Ujedinjenih naroda po pitanju zamjene kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO. Članak 9. Ministar obrane Bosne i Hercegovine će, sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine, regulirat sva pitanja neophodna za uspješno izvršenje mirovne operacije MONUSCO.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. Члан 8. Članak 10. Министарство спољних послова Босне и Херцеговине Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će вршиће неопходне послове координације са Канцеларијом se u "Službenome glasniku BiH". за мировне операције Уједињених нација по питању Broj 01-05-1-704-22/12 19. ožujka 2012. godine Predsjedatelj замјене контингента Оружаних снага Босне и Херцеговине Sarajevo Bakir Izetbegović, v. r. у мировној операцији MONUSCO. Члан 9. Министар одбране Босне и Херцеговине ће, у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, регулисати сва На основу члана V 5. тачка а) Устава Босне и питања неопходна за успјешно извршење мировне Херцеговине, чланова 11. и 12. тачке ц) и х) Закона о операције MONUSCO. одбрани БиХ ("Службени гласник БиХ", број 88/05) и Члан 10. члана 4. Закона о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће полицијских службеника, државних службеника и осталих се у "Службеном гласнику БиХ". запосленика у операцијама подршке миру и другим Број 01-05-1-704-22/12 активностима у иностранству ("Службени гласник БиХ", 19. марта 2012. године Предсједавајући број 14/05), и члана 37. став (1.) тачка а) Пословника о раду Сарајево Бакир Изетбеговић, с. р. Предсједништва Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 25/01 и 35/02), Предсједништво Босне и Херцеговине на 19. редовној сједници, одржаној 19. марта Na osnovu člana V. 5. tačka a) Ustava Bosne i 2012. године, донијело је Hercegovine, članova 11. i 12. tačke c) i h) Zakona o odbrani ОДЛУКУ BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i člana 4. Zakona o О УЧЕШЋУ КОНТИНГЕНТА ОРУЖАНИХ СНАГА učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈСКО državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama СТАБИЛИЗАЦИЈСКОЈ МИСИЈИ УЈЕДИЊЕНИХ podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni НАРОДА У ДЕМОКРАТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ КОНГО glasnik BiH", broj 14/05), i člana 37. stav (1.) tačka a) У 2012. ГОДИНИ Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Члан 1. ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Овом одлуком прихвата се учешће контингента Bosne i Hercegovine na 19. redovnoj sjednici, održanoj 19. Оружаних снага Босне и Херцеговине у Организацијско marta 2012. godine, donijelo je стабилизацијској мисији Уједињених нација у ДемократODLUKU ској Републици Конго (у даљем тексту: мировна операција MONUSCO) у 2012. години, слањем 11. ротације војних O UČEŠĆU KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA посматрача. BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJSKO Члан 2. STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA Контингент Оружаних снага Босне и Херцеговине у U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO мировној операцији MONUSCO чиниће 5 (пег) официра U 2012. GODINI Оружаних снага Босне и Херцеговине. Član 1. Члан 3. Ovom odlukom prihvata se učešće kontingenta Oružanih Мисија контингента Оружаних снага Босне и snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj Херцеговине у мировној операцији MONUSCO је улога misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (u војних посматрача. daljem tekstu: mirovna operacija MONUSCO) u 2012. godini, Члан 4. slanjem 11. rotacije vojnih posmatrača. Размјештај контингента Оружаних снага Босне и Član 2. Херцеговине у мировној операцији MONUSCO извршиће Kontingent Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u се према Плану Уједињених нација. mirovnoj operaciji MONUSCO činit će 5 (pet) oficira Oružanih Члан 5. snaga Bosne i Hercegovine. Пуковник Ћулах Халил именује се за шефа контингента Član 3. Оружаних снага Босне и Херцеговине у мировној Misija kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u операцији MONUSCO. mirovnoj operaciji MONUSCO je uloga vojnih posmatrača. Члан 6. Član 4. (1) Мандат контингента Оружаних снага Босне и Razmještaj kontingenta Oružanih snaga Bosne i Хернеговине у мировној операцији MONUSCO траје Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO izvršit će se годину дана. prema Planu Ujedinjenih naroda. (2) Вријеме почетка и завршетка мандата регулисаће Član 5. министар одбране Босне Херцеговине у складу са Pukovnik Ćulah Halil imenuje se za šefa kontingenta планом Уједињених нација. Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji Члан 7. MONUSCO. Овлашћује се начелник Заједничког штаба Оружаних Član 6. снага Босне и Херцеговине да надлежност оперативне (1) Mandat kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u контроле над контингентом Оружаних снага Босне и mirovnoj operaciji MONUSCO traje godinu dana. Херцеговине, упућеним у мировну операцију MONUSCO, пренесе на команданта мировне операције MONUSCO.

Broj 25 - Stranica 2

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 3 (2) Vrijeme početka i završetka mandata regulirat će ministar odbrane Bosne Hercegovine u skladu sa planom Ujedinjenih naroda. На основу члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету Član 7. министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole nad министара Босне и Херцеговине, на 3. сједници одржаној 7. kontingentom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upućenim марта 2012. године, донио је u mirovnu operaciju MONUSCO, prenese na komandanta ОДЛУКУ mirovne operacije MONUSCO. О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ Član 8. ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОВОЂЕЊА Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vršit će АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И neophodne poslove koordinacije sa Uredom za mirovne СУЗБИЈАЊЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ВЕЗИ СА operacije Ujedinjenih naroda po pitanju zamjene kontingenta МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА 2011.-2014. ГОДИНЕ Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji Члан 1. MONUSCO. У Одлуци о формирању Радне групе за израду и Član 9. праћење провођења Акционог плана за спречавање и Ministar odbrane Bosne i Hercegovine će, u skladu sa сузбијање кривичних дјела у вези са моторним возилима Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulirat sva pitanja 2011.-2014. године ("Службени гласник БиХ", бр. 81/11 и neophodna za uspješno izvršenje mirovne operacije 1/12), у називу Одлуке, у члану 1. и у члану 4. став (1) у MONUSCO. тачки а) бројеви: "2011.-2014." замјењују се бројевима: Član 10. "2012.-2015.". Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će Члан 2. se u "Službenom glasniku BiH". У члану 2. у ставу (1) у тачки г) ријечи: "Неђо Бујичић" Broj 01-05-1-704-22/12 замјењују се ријечима: "Елдар Јахић", а у тачки к) ријечи: 19. marta 2012. godine Predsjedavajući "Марина Зовић" замјењују се ријечима: "Нермин Sarajevo Bakir Izetbegović, s. r. Шеховић". Члан 3. VIJEĆE MINISTARA Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". BOSNE I HERCEGOVINE СМ број 8/12 Предсједавајући 247 7. марта 2012. године Савјета министара БиХ Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 7. Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ožujka 2012. godine, donijelo je ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. ODLUKU 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVI RADNE ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 7. marta SKUPINE ZA IZRADU I PRAĆENJE PROVEDBE 2012. godine, donijelo je AKCIJSKOG PLANA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KAZNENIH DJELA U SVEZI SA MOTORNIM VOZILIMA 2011.-2014. GODINE Članak 1. U Odluci o uspostavi Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za sprječavanje i suzbijanje kaznenih djela u svezi sa motornim vozilima 2011.-2014. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 81/11 i 1/12), u nazivu Odluke, u članku 1. i u članku 4. stavak (1) u točki a) brojevi: "2011.2014. " zamjenjuju se brojevima: "2012.-2015. ". Članak 2. U članku 2. u stavku (1) u točki g) riječi: "Neđo Vujičić" zamjenjuju se riječima: "Eldar Jahić", a u točki k) riječi: "Marina Zović" zamjenjuju se riječima: "Nermin Šehović". Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 8/12 Predsjedatelj 7. ožujka 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU I PRAĆENJE PROVEDBE AKCIONOG PLANA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRIVIČNIH DJELA U VEZI SA MOTORNIM VOZILIMA 2011.-2014. GODINE Član 1. U Odluci o formiranju Radne grupe za izradu i praćenje provedbe Akcionog plana za sprječavanje i suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima 2011.-2014. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 81/11 i 1/12), u nazivu Odluke, u članu 1. i u članu 4. u stavu (1) u tački a) brojevi: "2011.-2014." zamjenjuju se brojevima: "2012.-2015.". Član 2. U članu 2. u stavu (1) u tački g) riječi: "Neđo Vujičić" zamjenjuju se riječima: "Eldar Jahić", a u tački k) riječi: "Marina Zović" zamjenjuju se riječima: "Nermin Šehović". Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 8/12 Predsjedavajući 7. marta 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

Broj 25 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

248
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s točkom 6. Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 7. 2. 2012. godine, donijelo je Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s tačkom 6. Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 07. 02. 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVI NADZORNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA Članak 1. U Odluci o uspostavi Nadzornog tijela za praćenje provedbe Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ("Službeni glasnik BiH", br. 92/09, 15/10 i 75/11) u članku 2. stavak (1) toč. d), f) i g) mijenjaju se i glase: "d) ZEKERIJA MUJKANOVIĆ, Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine" "f) ANER HADŽIAHMETOVIĆ, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine" "g) ANKA ŠEŠLIJA, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine" Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 9/12 Predsjedatelj 7. veljače 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU NADZORNOG ORGANA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA Član 1. U Odluci o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ("Službeni glasnik BiH", br. 92/09,15/10 i 75/11) u članu 2. stavu (1) tač. d), f) i g) mijenjaju se i glase: "d) ZEKERIJA MUJKANOVIĆ, Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine" "f) ANER HADŽIAHMETOVIĆ, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine" "g) ANKA ŠEŠLIJA, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine" Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 9/12 Predsjedavajući 7. februara 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези с тачком 6. Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 3. сједници одржаној 07. 02. 2012. године, донио је

249
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s točkom 6. Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 7.2.2012. godine, donijelo je

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ДРЖАВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ ЗЛОЧИНА Члан 1. У Одлуци о формирању Надзорног органа за праћење спровођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина ("Службени гласник БиХ", бр. 92/09, 15/10 и 75/11) у члану 2. ставу (1) тач. д), ф) и г) мијењају се и гласе: "д) ЗЕКЕРИЈА МУЈКАНОВИЋ, Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине" "ф) АНЕР ХАЏИАХМЕТОВИЋ, Министарство безбједности Босне и Херцеговине" "г) АНКА ШЕШЛИЈА, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине" Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 9/12 Предсједавајући 7. фебруара 2012. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI NADZORNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA Članak 1. U Odluci o uspostavi Nadzornog tijela za praćenje provedbe Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ("Službeni glasnik BiH", br. 92/09, 15/10 i 75/11) u članku 2. stavak (1) točka i) mijenja se i glasi: "i) DANIJELA NOVAKOVIĆ, Ministarstvo financija Republike Srpske". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 10/12 Predsjedatelj 7. veljače 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези с тачком 6.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 5 Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, ODLUKU Савјет министара Босне и Херцеговине на 3. сједници O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE одржаној 07.02.2012. године, донио је PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA ISPLATU NAKNADA ОДЛУКУ TROŠKOVA ZA IZVRŠENJE MJERE PRITVORA I О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ НАДЗОРНОГ KAZNE ZATVORA IZREČENE U KAZNENOM ОРГАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ДРЖАВНЕ POSTUPKU OD STRANE SUDA BOSNE I СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ HERCEGOVINE Članak 1. ЗЛОЧИНА Члан 1. (Predmet Odluke) У Одлуци о формирању Надзорног органа за праћење Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće спровођења Државне стратегије за рад на предметима proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine ратних злочина ("Службени гласник БиХ", бр. 92/09, 15/10 i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u iznosu od и 75/11) у члану 2. став (1) тачка и) мијења се и гласи: 1.090.000,00 KM. "и) ДАНИЈЕЛА НОВАКОВИЋ, Министарство Članak 2. финансија Републике Српске". (Namjena sredstava) Члан 2. Sredstva iz članka 1. ove odluke koristit će se za isplatu Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora објављује се у "Службеном гласнику БиХ". izrečene u kaznenom postupku od strane Suda Bosne i СМ број 10/12 Предсједавајући Hercegovine za 2011. godinu. 7. фебруара 2012. године Савјета министара БиХ Članak 3. Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. (Pozicioniranje sredstava) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine će odobrena sredstva prenijeti u proračun Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na poziciju 6139-Ugovorene usluge. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Članak 4. Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, (Realiziranje Odluke) 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s tačkom 6. Državne Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Vijeće ministara financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 07.02.2012. Bosne i Hercegovine. godine, donijelo je Članak 5. ODLUKU (Stupanje na snagu i objavljivanje Odluke) O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU NADZORNOG Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u ORGANA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA DRŽAVNE "Službenom glasniku BiH". STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH VM broj 11/12 Predsjedatelj ZLOČINA 7. ožujka 2012. godine Vijeća ministara BiH Član 1. Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. U Odluci o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ("Službeni glasnik BiH", br. 92/09, 15/10 i 75/11) u članu 2. stav (1) tačka i) mijenja se i glasi: "i) DANIJELA NOVAKOVIĆ, Ministarstvo finansija Republike Srpske". Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 10/12 Predsjedavajući 7. februara 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04 и 49/09), члана 3. став (1) Одлуке о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2012. године ("Службени гласник БиХ", бр. 2/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 07. марта 2012. године, донио је

250
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09), članka 3. stavak (1) Odluke o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj - ožujak 2012. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 2/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07. ožujka 2012. godine, donijelo je

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРЕ ПРИТВОРА И КАЗНЕ ЗАТВОРА ИЗРЕЧЕНЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ОД СТРАНЕ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом одлуком одобрава се издвајање средстава из текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине у износу од 1.090.000,00 КМ.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. Члан 2. Član 4. (Намјена средстава) (Realiziranje Odluke) Средства из члана 1. ове одлуке користиће се за Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo исплату накнада трошкова за извршење мјере притвора и finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo pravde казне затвора изречене у кривичном поступку од стране Bosne i Hercegovine. Суда Босне и Херцеговине за 2011. годину. Član 5. Члан 3. (Stupanje na snagu i objavljivanje Odluke) (Позиционирање средстава) Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Министарство финансија и трезора Босне и "Službenom glasniku BiH". Херцеговине ће одобрена средства пренијети у буџет VM broj 11/12 Predsjedavajući Министарства правде Босне и Херцеговине на позицију 7. marta 2012. godine Vijeća ministara BiH 6139 - Уговорене услуге. Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Члан 4. (Реализација Одлуке) 251 За провођење ове одлуке задужују се Министарство Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарство Hercegovine ("Službeni glasnik BiH," br. 30/03, 42/03, 81/06, правде Босне и Херцеговине. 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključcima iz Члан 5. Informacije o potrebi uspostave zajedničkih tijela za provedbu (Ступање на снагу и објављивање Одлуке) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usvojenima na 3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се tematskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, у "Службеном гласнику БиХ". održanoj 25. 9. 2008. godine, Vijeće ministara Bosne i СМ број 11/12 Предсједавајући Hercegovine na 2. sjednici, održanoj 23. 2. 2012. godine, 7. марта 2012. године Савјета министара БиХ donijelo je Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

Broj 25 - Stranica 6

ODLUKU

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09), člana 3. stav (1) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2012. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 2/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07. marta 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA ISPLATU NAKNADA TROŠKOVA ZA IZVRŠENJE MJERE PRITVORA I KAZNE ZATVORA IZREČENE U KRIVIČNOM POSTUPKU OD STRANE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.090.000,00 KM. Član 2. (Namjena sredstava) Sredstva iz člana 1. ove odluke koristit će se za isplatu naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku od strane Suda Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Član 3. (Pozicioniranje sredstava) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će odobrena sredstva prenijeti u budžet Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na poziciju 6139-Ugovorene usluge.

O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI POVJERENSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE U SASTAVU PRIVREMENOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE Članak 1. U Odluci o uspostavi Povjerenstva za europske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje ("Službeni glasnik BiH", broj 92/08), članak 2. stavak (1) točka c) mijenja se i glasi: "Sabina Konjhodžić, Direkcija za europske integracije BiH, tajnica". Točka i) mijenja se i glasi: "Zlatko Horvat, tajnik Ministarstva civilnih poslova BiH, voditelj skupine za inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu politiku, član". Točka j) mijenja se i glasi: "Zoran Andrić, pomoćnik ministra za promet u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, voditelj skupine za promet, član". Točka p) mijenja se i glasi: "Boris Tučić, pomoćnik ministra ekonomskih odnosa i regionalne suradnje u Vladi RS-a, član". Točka q) mijenja se i glasi: "Ilija Stojanović, koordinator za europske integracije iz Brčko Distrikta". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 12/12 Predsjedatelj 23. veljače 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са закључцима из Информације о потреби успостављања заједничких

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 7 тијела за спровођење Споразума о стабилизацији и "Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH, придруживању, усвојеним на 3. тематској сједници Савјета rukovodilac grupe za inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu министара Босне и Херцеговине, одржаној 25. 09. 2008. politiku, član". године, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 2. Tačka j) mijenja se i glasi: сједници, одржаној 23. 02. 2012. године, донио је "Zoran Andrić, pomoćnik ministra za promet u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, rukovodilac grupe za ОДЛУКУ promet, član". О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ Tačka p) mijenja se i glasi: КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У "Boris Tučić, pomoćnik ministra, Ministarstvo za САСТАВУ ПРИВРЕМЕНОГ ОДБОРА ЗА ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi RS-a, član". СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ Tačka q) mijenja se i glasi: Члан 1. "Ilija Stojanović, koordinator za evropske integracije iz У Одлуци о успостављању Комисије за европске Brčko Distrikta BiH". интеграције у саставу Привременог одбора за Član 2. стабилизацију и придруживање ("Службени гласник БиХ", Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se број 92/08) члан 2, став (1) тачка с) мијења се и гласи: u "Službenom glasniku BiH". "Сабина Коњхоџић, Дирекција за европске интеграције VM broj 12/12 Predsjedavajući БиХ, секретар". 23. februara 2012. godine Vijeća ministara BiH Тачка i) мијења се и гласи: Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. "Златко Хорват, секретар Министарства цивилних послова БиХ, руководилац групе за иновације, технолошки BOSNA I HERCEGOVINA развој и социјалну политику, члан". Тачка ј) мијења се и гласи: UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE "Зоран Андрић, помоћник министра за транспорт у 252 Министарству комуникација и транспорта БиХ, Temeljem članka 16. stavak 3. Zakona o sustavu руководилац групе за транспорт, члан". neizravnog oporezivanja BiH ("Službeni glasnik BiH", br. Тачка р) мијења се и гласи: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za "Борис Тучић, помоћник министра, Министарство за neizravno oporezivanje, na 119. sjednici održanoj dana економске односе и регионалну сарадњу у Влади РС, члан". 02.03.2012. godine, donio je Тачка q) мијења се и гласи: ODLUKU "Илија Стојановић, координатор за европске O IZBORU PREDSJEDATELJA UPRAVNOG ODBORA интеграције из Брчко Дистрикта". Članak 1. Члан 2. Za predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује oporezivanje izabran je dr. Nikola Špirić, ministar u се у "Службеном гласнику БиХ". Ministarstvu financija i trezora BiH. СМ број 12/12 Предсједавајући Članak 2. 23. фебруара 2012. године Савјета министара БиХ Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. BiH", a primjenjivat će se od 02.03.2012. godine. UO 0203/146/12 Predsjedatelj 2. ožujka 2012. godine Upravnog odbora Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Banja Luka Dr. Nikola Špirić, v. r. Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključcima iz Informacije o potrebi uspostavljanja zajedničkih tijela za На основу члaна 16. став 3. Закона о систему provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, индиректног опорезивања БиХ ("Службени гласник БиХ", usvojenim na 3. tematskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 49/09), Управни одбор Управе Hercegovine, održanoj 25.09.2008. godine, Vijeće ministara за индиректно опорезивање, на 119. сједници одржаној Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici, održanoj 23. 02. 2012. дана 02.03.2012. године, донио је godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE U SASTAVU PRIVREMENOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE Član 1. U Odluci o uspostavljanju Komisije za evropske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje ("Službeni glasnik BiH", broj 92/08) član 2. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi: "Sabina Konjhodžić, Direkcija za evropske integracije BiH, sekretar". Tačka i) mijenja se i glasi:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ УПРАВНОГ ОДБОРА Члан 1. За предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање изабран је др Никола Шпирић, министар у Министарству финансија и трезора БиХ. Члан 2. Ова Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од 02.03.2012. године. УО 0203/146/12 Предсједавајући 2. марта 2012. године Управног одбора Бања Лука Др Никола Шпирић, с. р.

Broj 25 - Stranica 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 119. sjednici održanoj dana 02.03.2012. godine, donio je

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG UPRAVNOG ODBORA Član 1. Za predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje izabran je dr. Nikola Špirić, ministar u Ministarstvu finansija i trezora BiH. Član 2. Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 02.03.2012. godine. UO 0203/146/12 Predsjedavajući 2. marta 2012. godine Upravnog odbora Banja Luka Dr. Nikola Špirić, s. r.

POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 253
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 21. do 24. studenoga 2011. godine u Sarajevu, donijelo je

ODLUKU
I. Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). Graditeljska cjelina se sastoji od objekta džamije i harema. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 4233 (novi premjer), posjedovni list broj 548, što odgovara k.č. 31/1/19 i 31/20 (stari premjer), z.k. uložak broj 1076, k.o. Gračanica, općina Gračanica, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. III. U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika na prostoru koji je definiran u točki I. stavak 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite: - dopušteni su isključivo istraživački, konzervatorskorestauratorski, radovi na redovitom održavanju kao i radovi koji će osigurati održivu uporabu spomenika, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine; - nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika. U cilju hitne zaštite objekta džamije, potrebno je poduzeti sljedeće mjere: - izvršiti istraživačke radove koji će utvrditi stanje nosive konstrukcije; - izvršiti konstruktivnu sanaciju i konsolidaciju oštećenih zidova. Konzervatorsko-restauratorski radovi moraju biti provedeni sukladno sljedećim uvjetima: - dopuštena je rekonstrukcija ulaznog trijema, a na temelju prethodno izvršenih istraživačkih radova i podataka o prvotnom izgledu; - oštećene dijelove krovne i stropne konstrukcije i podova, ukoliko njihovo stanje ne dopušta ponovnu ugradnju, zamijeniti novim; - koristiti iste ili istovrsne materijale kojima je objekat izgrađen i primijeniti iste tehnike građenja i obrade materijala; - restauraciju svih dijelova za koje ne postoji pouzdana dokumentacija riješiti u sklopu projekta na način kojim će se osigurati čitljivost njihovog interpoliranja. U cilju zaštite harema džamije, utvrđuju se sljedeće mjere: - izvorna namjena zaštićenog prostora ne smije biti promijenjena; - izvršiti dokumentiranje nišana uz izradu geodetske skice; - izvršiti dokumentiranje epigrafske građe harema i identifikaciju postojećih grobova; - izvršiti konzerviranje i prezentiranje oštećenih nišana; - izvršiti hortikulturno uređenje harema i saniranje oštećenih nišana; - nije dopušteno izmještanje nišana. IV. Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su oprečni odredbama ove odluke. V. Svatko, a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu. VI. Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 9 - дозвољени су искључиво истраживачки, конзерodluke, te nadležnom općinskom sudu u svrhu upisa u ваторско-рестаураторски, радови на редовном zemljišne knjige. одржавању као и радови који ће обезбиједити VII. одрживу употребу споменика, укључујући и оне Sastavni je dio ove odluke obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim радове чији је циљ презентација споменика, уз osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva одобрење федералног министарства надлежног за просторно уређење и уз стручни надзор надлежне (http://www.kons.gov.ba). VIII. службе заштите насљеђа на нивоу Федерације Босне Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog и Херцеговине; - није дозвољено извођење радова који би могли да sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva угрозе национални споменик, као ни постављање su konačne. IX. привремених објеката или сталних структура чија Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u сврха није искључиво заштита и презентација "Službenom glasniku BiH". националног споменика. Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljedećem sastavu: Ради хитне заштите објекта џамије, потребно је подузети сљедеће мјере: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo. - извршити истраживачке радове који ће утврдити Broj 06.3-2.3-77/11-40 стање носиве конструкције; - извршити конструктивну санацију и консолидацију 22. studenoga 2011. godine Predsjedatelj Povjerenstva оштећених зидова. Sarajevo Dubravko Lovrenović, v. r. Конзерваторско-рестаураторски радови морају бити спроведени у складу са сљедећим условима: - дозвољена је реконструкција улазног тријема, а на Комисија за очување националних споменика, на основу претходно извршених истраживачких радова основу члана V став 4. Анекса 8. Општег оквирног и података о првобитном изгледу; споразума за мир у Босни и Херцеговини и члана 39. став 1. - оштећене дијелове кровне и стропне конструкције и Пословника о раду Комисије за очување националних подова, уколико њихово стање не дозвољава споменика, на сједници одржаној од 21. до 24. новембра поновну уградњу, замијенити новим; 2011. године у Сарајеву, донијела је - користити исте или истоврсне материјале којима је ОДЛУКУ објекат изграђен и примијенити исте технике I грађења и обраде материјала; Градитељска цјелина – Липањска (Хаџи Џаферова, - рестаурацију свих дијелова за које не постоји Липа) џамија са харемом у Грачаници проглашава се поуздана документација ријешити у склопу пројекта националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљем на начин којим ће се обезбиједити читљивост тексту: национални споменик). њиховог интерполиcања. Градитељска цјелина се састоји од објекта џамије и Ради заштите харема џамије, утврђују се сљедеће харема. мјере: Национални споменик се налази на простору означеном - изворна намјена заштићеног простора не смије бити као к.ч. 4233 (нови премјер), посједовни лист број 548, што промијењена; одговара к.ч. 31/1/19 и 31/20 (стари премјер), з.к. уложак - извршити документовање нишана уз израду број 1076, к.о. Грачаница, општина Грачаница, Федерација геодетске скице; Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина. - извршити документовање епиграфске грађе харема На национални споменик се примјењују мјере заштите и идентификацију постојећих гробова; утврђене Законом о спровођењу одлука Комисије за - извршити конзервисање и презентовање оштећених заштиту националних споменика, успостављене према нишана; Анексу 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и - извршити хортикултурно уређење харема и Херцеговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. санирање оштећених нишана; 2/02, 27/02, 6/04 и 51/07). - није дозвољено измјештање нишана. II IV Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни тексту: Влада Федерације) дужна је да обезбиједи правне, просторно-плански акти у дијелу у којем су супротни научне, техничке, административне и финансијске мјере за одредбама ове одлуке. заштиту, конзервацију, рестаурацију и презентацију V националног споменика. Свако, а посебно надлежни органи Федерације Босне и Комисија за очување националних споменика (у даљем Херцеговине, кантона, градске и општинске службе, тексту: Комисија) утврдиће техничке услове и суздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу обезбиједити финансијска средства за израду и постављање да оштете национални споменик или доведу у питање информационе табле са основним подацима о споменику и његову заштиту. одлуци о проглашењу добра националним спомеником. VI III Ова одлука доставиће се Влади Федерације, Ради трајне заштите националног споменика на федералном министарству надлежном за просторно простору који је дефинисан у тачки I став 3. ове одлуке, уређење, надлежној служби заштите насљеђа на нивоу утврђују се сљедеће мјере заштите:

Broj 25 - Stranica 10 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. Федерације Босне и Херцеговине и општинском органу - dopušteni su isključivo istraživački, konzervatorskoуправе надлежном за послове урбанизма и катастра, ради restauratorski, radovi na redovnom održavanju kao i спровођења мјера утврђених у тач. II – V ове одлуке, те radovi koji će osigurati održivu upotrebu spomenika, надлежном општинском суду ради уписа у земљишне uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija књиге. spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva VII nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije документацијом које је доступно на увид заинтересованим Bosne i Hercegovine; лицима у просторијама и на wеb страници Комисије - nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti (http://www.kons.gov.ba). nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih VIII objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo Према члану V став 4. Анекса 8. Општег оквирног zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika. споразума за мир у Босни и Херцеговини, одлуке Комисије U cilju hitne zaštite objekta džamije, potrebno je poduzeti су коначне. sljedeće mjere: IX - izvršiti istraživačke radove koji će utvrditi stanje nosive Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана konstrukcije; објављивања у "Службеном гласнику БиХ". - izvršiti konstruktivnu sanaciju i konsolidaciju oštećenih Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу: zidova. Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Амра Хаџимухамедовић, Konzervatorsko-restauratorski radovi moraju biti provedeni Дубравко Ловреновић и Љиљана Шево. u skladu sa sljedećim uvjetima: Број 06.3-2.3-77/11-40 - dopuštena je rekonstrukcija ulaznog trijema, a na 22. новембра 2011. године osnovi prethodno izvršenih istraživačkih radova i Предсједавајући Комисије Сарајево podataka o prvobitnom izgledu; Дубравко Ловреновић, с. р. - oštećene dijelove krovne i stropne konstrukcije i podova, ukoliko njihovo stanje ne dopušta ponovnu ugradnju, zamijeniti novim; Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi - koristiti iste ili istovrsne materijale kojima je objekat člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u izgrađen i primijeniti iste tehnike građenja i obrade Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu materijala; Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici - restauraciju svih dijelova za koje ne postoji pouzdana održanoj od 21. do 24. novembra 2011. godine u Sarajevu, dokumentacija riješiti u sklopu projekta na način kojim donijela je će se osigurati čitljivost njihovog interpoliranja. ODLUKU U cilju zaštite harema džamije, utvrđuju se sljedeće mjere: I - izvorna namjena zaštićenog prostora ne smije biti Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, promijenjena; Lipa) džamija sa haremom u Gračanici proglašava se - izvršiti dokumentiranje nišana uz izradu geodetske nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem skice; tekstu: nacionalni spomenik). - izvršiti dokumentiranje epigrafske građe harema i Graditeljska cjelina se sastoji od objekta džamije i harema. identifikaciju postojećih grobova; Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao - izvršiti konzerviranje i prezentiranje oštećenih nišana; k.č. 4233 (novi premjer), posjedovni list broj 548, što odgovara - izvršiti hortikulturno uređenje harema i saniranje k.č. 31/1/19 i 31/20 (stari premjer), z.k. uložak broj 1076, k.o. oštećenih nišana; Gračanica, općina Gračanica, Federacija Bosne i Hercegovine, - nije dopušteno izmještanje nišana. Bosna i Hercegovina. IV Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoutvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg odluke. okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene V novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i II Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete Vlada Federacije) dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu. administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, VI restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II – V ove dobra nacionalnim spomenikom. odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne III knjige. U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika na prostoru koji je definiran u tački I stav 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 11 VII radovi koji će osigurati održivu uporabu spomenika, Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva licima u prostorijama i na web stranici Komisije nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor (http://www.kons.gov.ba). nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije VIII Bosne i Hercegovine; - na parcelama koje graniče sa parcelom na kojoj se Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog nalazi nacionalni spomenik dopuštena je isključivo sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne. gradnja objekata maksimalne visine P+1, i maksimalnog gabarita 10 x 10 m; IX - nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika; Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, - nije dopušteno odlaganje otpada. Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo. U cilju hitne zaštite objekta, potrebno je poduzeti sljedeće Broj 06.3-2.3-77/11-40 mjere: 22. novembra 2011. godine Predsjedavajući Komisije - izvršiti ispitivanje i statičku analizu konstruktivnih Sarajevo Dubravko Lovrenović, s. r. dijelova objekta; - izvršiti statičku konsolidaciju objekta i sanaciju 254 konstruktivnih dijelova uz uporabu tradicionalnih Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na materijala i istih tehnoloških postupaka u najvećoj temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog mogućoj mjeri; sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. - zaštititi objekt od negativnih vanjskih utjecaja. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih Konzervatorsko-restauratorski radovi moraju biti provedeni spomenika, na sjednici održanoj od 21. do 24. studenoga 2011. sukladno sljedećim uvjetima: godine, donijelo je - prigodom radova na restauraciji i konzervaciji u najvećoj mogućoj mjeri koristiti izvorne materijale uz ODLUKU primjenu izvornih metoda obrade i njihovog I. ugrađivanja; Graditeljska cjelina – džamija u Ćojluku, općina - nakon provedenih istraživačkih radova vratiti ulaznom Srebrenik, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i dijelu džamije funkciju i prvotni izgled poluzatvorenog Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). trijema, a ukloniti betonska pristupna stubišta i Graditeljska cjelina se sastoji od džamije i mezarja uz vjetrobransku konstrukciju. džamiju. IV. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno k.č. 697, z.k. uložak broj 132, k.o. Srebrenik, općina Srebrenik, - planski spisi u dijelu u kojuem su oprečni odredbama ove Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. odluke. Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite V. utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu Svatko, a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu. 51/07). VI. II. Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu i općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i prezentaciju nacionalnog spomenika. katastra u svrhu provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove Vlada Federacije dužna je osigurati sredstva za izradu i odluke, te nadležnom općinskom sudu u svrhu upisa u provedbu potrebne tehničke dokumentacije za zaštitu zemljišne knjige. nacionalnog spomenika. VII. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u Sastavni je dio ove odluke obrazloženje sa pratećom daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i (http://www.kons.gov.ba). odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. VIII. III. Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u su konačne. točki I. stavak 3. ove odluke: - dopušteni su isključivo istraživački, konzervatorskorestauratorski, radovi na redovitom održavanju kao i

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. IX. искључиво изградња објеката максималне висине Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u П+1, и максималног габарита 10 x 10 м; - није дозвољено извођење радова који би могли да "Službenom glasniku BiH". Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljedećem sastavu: угрозе национални споменик, као ни постављање привремених објеката или сталних структура чија Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo. сврха није искључиво заштита и презентација националног споменика; Broj 07.1-2.3-77/11-41 22. studenoga 2011. godine Predsjedatelj Povjerenstva - није дозвољено одлагање отпада. Sarajevo Dubravko Lovrenović, v. r. Ради хитне заштите објекта, потребно је предузети сљедеће мјере: - вршити испитивање и статичку анализу конструктивних дијелова објекта; Комисија за очување националних споменика, на - вршити статичку консолидацију објекта и санацију основу члана V став 4. Анекса 8. Општег оквирног конструктивних дијелова уз употребу традициспоразума за мир у Босни и Херцеговини и члана 39. став 1. оналних материјала и истих технолошких поступака Пословника о раду Комисије за очување националних у највећој могућој мјери; споменика, на сједници одржаној од 21. до 24. новембра - заштитити објекат од негативних спољних утицаја. 2011. године, донијела је Конзерваторско-рестаураторски радови морају бити ОДЛУКУ спроведени у складу са сљедећим условима: I - приликом радова на рестаурацији и конзервацији у Градитељска цјелина – џамија у Ћојлуку, општина највећој могућој мјери користити изворне Сребреник, проглашава се националним спомеником Босне материјале уз примјену изворних метода обраде и и Херцеговине (у даљем тексту: национални споменик). њиховог уграђивања; Градитељска цјелина се састоји од џамије и мезарја уз - након спроведених истраживачких радова вратити џамију. улазном дијелу џамије функцију и првобитни Национални споменик се налази на простору означеном изглед полузатвореног тријема, а уклонити бетонска као к.ч. 697, з.к. уложак број 132, к.о. Сребреник, општина приступна степеништа и вјетробранску Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и конструкцију. Херцеговина. IV На национални споменик се примјењују мјере заштите Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни утврђене Законом о спровођењу одлука Комисије за просторно - плански акти у дијелу у којуем су супротни заштиту националних споменика успостављене сходно одредбама ове одлуке. Анексу 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и V Херцеговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. Свако, а посебно надлежни органи Федерације Босне и 2/02, 27/02, 6/04 и 51/07). Херцеговине, кантона, градске и општинске службе II суздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем да оштете национални споменик или да доведу у питање тексту: Влада Федерације) дужна је да обезбиједи правне, његову заштиту. научне, техничке, административне и финансијске мјере за VI заштиту и презентацију националног споменика. Ова одлука доставиће се Влади Федерације, Влада Федерације дужна је да обезбиједи средства за федералном министарству надлежном за просторно израду и спровођење потребне техничке документације за уређење, надлежној служби заштите насљеђа на нивоу заштиту националног споменика. Федерације Босне и Херцеговине и општинском органу Комисија за очување националних споменика (у даљем управе надлежном за послове урбанизма и катастра ради тексту: Комисија) утврдиће техничке услове и спровођења мјера утврђених у тач. II - V ове одлуке, те обезбиједити финансијска средства за израду и постављање надлежном општинском суду ради уписа у земљишне информационе табле са основним подацима о споменику и књиге. одлуци о проглашењу добра националним спомеником. VII III Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом Ради трајне заштите националног споменика, утврђују документацијом које је доступно на увид заинтересованим се сљедеће мјере заштите које се односе на простор лицима у просторијама и на wеb-страници Комисије дефинисан у тачки I став 3. ове одлуке: (http://www.kons.gov.ba). - дозвољени су искључиво истраживачки, конзерваVIII торско-рестаураторски, радови на редовном Сходно члану V став 4. Анекса 8. Општег оквирног одржавању као и радови који ће обезбиједити споразума за мир у Босни и Херцеговини, одлуке Комисије одрживу употребу споменика, укључујући и оне су коначне. радове чији је циљ презентација споменика, уз IX одобрење федералног министарства надлежног за Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана просторно уређење и уз стручни надзор надлежне објављивања у "Службеном гласнику БиХ". службе заштите насљеђа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине; а парцелама које граниче са парцелом на којој се налази национални споменик дозвољена је

Broj 25 - Stranica 12

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 13 Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу: - nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Амра Хаџимухамедовић, nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih Дубравко Ловреновић и Љиљана Шево. objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo Број 07.1-2.3-77/11-41 zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika; 22. новембра 2011. године - nije dopušteno odlaganje otpada. Предсједавајући Комисије Сарајево S ciljem hitne zaštite objekta, potrebno je poduzeti sljedeće Дубравко Ловреновић, с. р. mjere: - izvršiti ispitivanje i statičku analizu konstruktivnih dijelova objekta; Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi - izvršiti statičku konsolidaciju objekta i sanaciju člana V stav 4. Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u konstruktivnih dijelova uz upotrebu tradicionalnih Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu materijala i istih tehnoloških postupaka u najvećoj Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici mogućoj mjeri; održanoj od 21. do 24. novembra 2011. godine, donijela je - zaštititi objekat od negativnih vanjskih uticaja. ODLUKU Konzervatorsko-restauratorski radovi moraju biti provedeni I u skladu sa sljedećim uvjetima: Graditeljska cjelina – džamija u Ćojluku, općina - prilikom radova na restauraciji i konzervaciji u najvećoj Srebrenik, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i mogućoj mjeri koristiti izvorne materijale uz primjenu Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik). izvornih metoda obrade i njihovog ugrađivanja; Graditeljska cjelina se sastoji od džamije i mezarja uz - nakon provedenih istraživačkih radova vratiti ulaznom džamiju. dijelu džamije funkciju i prvobitni izgled Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao poluzatvorenog trijema, a ukloniti betonska pristupna k.č. 697, z.k. uložak broj 132, k.o. Srebrenik, općina Srebrenik, stepeništa i vjetrobransku konstrukciju. Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. IV Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu planski akti u dijelu u kojuem su u suprotnosti sa odredbama nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg ove odluke. okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene V novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i II Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni Vlada Federacije) dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, spomenik ili da dovesti u pitanje njegovu zaštitu. administrativne i finansijske mjere za zaštitu i prezentaciju VI nacionalnog spomenika. Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom Vlada Federacije dužna je da osigura sredstva za izradu i ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi provođenje potrebne tehničke dokumentacije za zaštitu zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i nacionalnog spomenika. općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem katastra radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče knjige. sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju VII dobra nacionalnim spomenikom. Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom III dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se licima u prostorijama i na web-stranici Komisije sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u (http://www.kons.gov.ba). tački I stav 3. ove odluke: VIII - dopušteni su isključivo istraživački, konzervatorskoPrema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog restauratorski, radovi na redovnom održavanju kao i sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su radovi koji će osigurati održivu upotrebu spomenika, konačne. uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija IX spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Bosne i Hercegovine; Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, - na parcelama koje graniče sa parcelom na kojoj se Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo. nalazi nacionalni spomenik dopuštena je isključivo Broj 07.1-2.3-77/11-41 gradnja objekata maksimalne visine P+1, i 22. novembra 2011. godine Predsjedavajući Komisije maksimalnog gabarita 10 x 10 m; Sarajevo Dubravko Lovrenović, s. r.

Broj 25 - Stranica 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 255
Na temelju članka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 15

Broj 25 - Stranica 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 17

Broj 25 - Stranica 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

1. U slučaju da prije isteka perioda važnosti nastupe ograničenja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine će objaviti izmjenu ovog popisa. Broj 10-07.2-1615/12 08. ožujka 2012. godine Ravnatelj Banja Luka Nataša Grubiša, v. r.

На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА (У ОБНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ) ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 19

Broj 25 - Stranica 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 21

Broj 25 - Stranica 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 23

Broj 25 - Stranica 24 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. 1. У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim Херцеговине ће објавити измјену овог списка. sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za Број 10-07.2-1615/12 lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje 08. марта 2012. године Директор SPISAK Бања Лука Наташа Грубиша, с. р. LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 25

Broj 25 - Stranica 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 27

Broj 25 - Stranica 28

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

1. U slučaju da prije isteka perioda važnosti nastupe ograničenja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine će objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-1615/12 08. marta 2012. godine Direktor Banja Luka Nataša Grubiša, s. r.

256
Na temelju članka 77. Zakona о lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 29

Broj 25 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 31

Broj 25 - Stranica 32 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. 1. U slučaju da prije isteka perioda važnosti nastupe ograničenja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i На основу члана 77. Закона о лијековима и Hercegovine će objaviti izmjenu ovog popisa. медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број Broj 10-07.2-1614/12 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и 08. ožujka 2012. godine Ravnatelj Херцеговине објављује Banja Luka Nataša Grubiša, v. r. СПИСАК ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 33

Broj 25 - Stranica 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 35 У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Na osnovu člana 77. Zakona о lijekovima i medicinskim Херцеговине ће објавити измјену овог списка. sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za Број 10-07.2-1614/12 lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje 08. марта 2012. године Директор SPISAK Бања Лука Наташа Грубиша, с. р. LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 25 - Stranica 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 37

Broj 25 - Stranica 38 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. 1. U slučaju da prije isteka perioda važnosti nastupe kontrolu profesionalno izloženih osoba i osoba na ograničenja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, obuci, učenika i studenata i koji ima stečeno i dopunsko Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i obrazovanje iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Hercegovine će objaviti izmjenu ovog spiska. e) Osoba na obuci, učenik ili student – svaka osoba na Broj 10-07.2-1614/12 obuci unutar ili izvan jedne ustanove kako bi se 08. marta 2012. godine Direktor osposobila za određenu profesiju izravno ili neizravno Banja Luka Nataša Grubiša, s. r. vezanu za aktivnosti koje obuhvaćaju ekspoziciju ionizirajućem zračenju. f) Medicinske kontraindikacije – bolesti kod kojih DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA profesionalno izložene osobe ne mogu obavljati poslove RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST sa izvorima ionizirajućeg zračenja. BOSNE I HERCEGOVINE g) Profesionalna ekspozicija – ekspozicija profesionalno 257 izložene osobe tijekom obavljanja posla sa izvorima Na temelju članka 16 stavak (1) Zakona o radijacijskoj i ionizirajućeg zračenja. nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik h) Profesionalno izložena osoba – osoba koja radi sa BiH", broj 88/07) i članka 61 stavak (2) Zakona o upravi izvorima ili se u procesu rada nalazi u poljima zračenja ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ravnatelj Državne i može biti podvrgnuta ekspoziciji koja može rezultirati regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost dozama višim od vrijednosti granica doza za donosi stanovništvo. i) Profesionalno izložena osoba kategorije A – PRAVILNIK profesionalno izložena osoba koja uslijed uvjeta O AUTORIZACIJI PRAVNIH OSOBA KOJE obavljanja posla može primiti efektivnu dozu iznad 6 OBAVLJAJU ZDRAVSTVENE PREGLEDE I NAČINU mSv godišnje ili godišnju ekvivalentnu dozu veću od 15 OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA mSv za leću, ili godišnju ekvivalentnu dozu veću od PROFESIONALNO IZLOŽENIH IONIZIRAJUĆEM 150 mSv za kožu ili za šake, podlaktice, stopala i ZRAČENJU gležnjeve. j) Profesionalno izložena osoba kategorije B – DIO PRVI – OPĆE ODREDBE profesionalno izložena osoba koja uslijed uvjeta Članak 1. obavljanja posla može primiti efektivnu dozu iznad 1 (Predmet) mSv godišnje, ali manju od 6 mSv godišnje ili godišnju Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti koje zdravstvene ekvivalentnu dozu veću od 15 mSv za leću, ili godišnju ustanove moraju ispunjavati za obavljanje poslova zdravstvenih ekvivalentnu dozu veću od 50 mSv, ali manju od 150 pregleda osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju mSv za kožu ili za šake, podlaktice, stopala i gležnjeve. (u daljem tekstu: profesionalno izložene osobe) i osoba na k) Rad sa izvorima zračenja – rad koji uključuje obuci, učenika i studenata; kriteriji za utvrđivanje zdravstvenog ekspoziciju ionizirajućem zračenju u kojem ekspozicija stanja i radne sposobnosti profesionalno izloženih osoba; profesionalno izloženih osoba može prekoračiti bilo postupak i rokovi za sve vrste zdravstvenog pregleda; način koju od granica doza za stanovništvo. ocjene radne sposobnosti profesionalno izloženih osoba; l) Stohastički efekti zračenja – zdravstveni radijacijski vođenje i čuvanje zdravstvene dokumentacije, kao i druga efekti čija je jačina neovisna od doze, a vjerojatnost pitanja od značaja za zdravstvene preglede profesionalno pojavljivanja proporcionalna dozi, bez praga doze. izloženih osoba i osoba na obuci, učenika i studenata. Članak 3. Članak 2. (Ciljevi zdravstvenog pregleda) (Definicije) Ciljevi zdravstvenog pregleda su: Termini koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće a) Utvrđivanje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti značenje: osoba koje namjeravaju raditi i koje već rade sa a) Autorizirana zdravstvena ustanova – zdravstvena izvorima ionizirajućeg zračenja u kontroliranoj i ustanova registrirana za djelatnost medicine rada koja nadgledanoj zoni uspostavlja opću i specifičnu zdravstvenu kontrolu b) Praćenje zdravstvenog stanja profesionalno izloženih profesionalno izloženih osoba i osoba na obuci, učenika osoba i razmatranje promjena zdravstvenog stanja koje i studenata, a koja za to ima autorizaciju Državne mogu onemogućiti profesionalni rad privremeno ili regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu trajno sigurnost (u daljem tekstu: Agencija). c) Procjena utjecaja na zdravlje profesionalno izloženih b) Biodozimetrija – laboratorijske ili kliničke metode osoba kada su granice doza prekoračene. korištene za mjerenje ili procjenu doze ionizirajućeg zračenja, odnosno apsorbirane energije. Biodozimetrija DIO DRUGI – AUTORIZACIJA ZDRAVSTVENIH mjeri dozu vanjske i unutarnje ekspozicije u unutarnjim USTANOVA MEDICINE RADA organima i tkivima. Članak 4. c) Deterministički efekti zračenja – zdravstveni (Autorizacija) radijacijski efekti za koje postoji prag doze iznad koje Obavljanje zdravstvenog pregleda, ocjenu zdravstvenog jačina efekta varira sa dozom. stanja i ocjenu radne sposobnosti profesionalno izloženih osoba d) Doktor medicine specijalist medicine rada (u daljem obavlja autorizirana zdravstvena ustanova. tekstu: specijalist medicine rada) – u smislu ovoga pravilnika jeste doktor koji je odgovoran za zdravstvenu

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 39 (2) Povjerenstvo sačinjavaju dva člana Agencije, jedan član iz Članak 5. Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Bosne i (Uvjeti za autorizaciju) Hercegovine, jedan član iz Ministarstva zdravlja i socijalne (1) Za obavljanje poslova iz članka 4 ovoga pravilnika pravna zaštite Republike Srpske i jedan član iz Odjela za zdravstvo osoba mora imati zaposlenog specijalistu medicine rada u i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta. stalnom radnom odnosu. (2) Za obavljanje poslova iz članka 4 ovoga pravilnika pravna osoba iz stavka (1) ovoga članka mora osigurati i usluge DIO TREĆI – ZDRAVSTVENI PREGLEDI oftalmologa, psihijatra, ginekologa i psihologa. Članak 9. (3) Pravna osoba iz stavka (1) ovoga članka mora osigurati (Upućivanje na zdravstveni pregled) usluge laboratorija koji radi standardne hematološke i (1) Nositelj autorizacije za obavljanje djelatnosti sa izvorima biokemijske nalaze. ionizirajućeg zračenja (u daljem tekstu: nositelj (4) Višu razinu specifične dijagnostike i tretmana pravna osoba autorizacije) upućuje profesionalno izloženu osobu u može ugovoriti kod mjerodavne zdravstvene ustanove. autoriziranu zdravstvenu ustanovu na: Članak 6. a) Prethodni pregled sa uputnicom iz Aneksa 1 Obrazac 1 (Dodatni zahtjevi) ovoga pravilnika (1) Specijalist medicine rada iz članka 5 stavak (1) ovoga b) Periodični pregled sa uputnicom iz Aneksa 1 Obrazac 2 pravilnika mora imati adekvatno obrazovanje iz oblasti ovoga pravilnika zaštite od zračenja stečeno tijekom redovitog školovanja i c) Izvanredni pregled sa uputnicom iz Aneksa 3 Obrazac 5 dopunsko obrazovanje sukladno važećim propisima. ovoga pravilnika (2) Specijalist medicine rada iz članka 5 stavak (1) ovoga (2) Obrazovna ustanova upućuje osobe na obuci, učenike i pravilnika mora poznavati biološke efekte zračenja, studente na prethodni, periodični i izvanredni pregled u stohastičke i determinističke, kao i rizike pridružene autoriziranu zdravstvenu ustanovu sa uputnicama iz stavka ekspozicije zračenju kako u redovitim, tako i izvanrednim (1) ovoga članka. uvjetima. (3) Nositelj autorizacije i obrazovna ustanova popunjavaju (3) Specijalist medicine rada treba: uputnice iz stavka (1) ovoga članka u dva primjerka, pri a) Poznavati uvjete radnog mjesta sa aspekta zaštite od čemu jedan primjerak dostavljaju autoriziranoj zdravstvenoj zračenja ustanovi, a drugi zadržavaju u svojoj arhivi. b) Sudjelovati u izradi izvješća o procjeni radijacijskog Članak 10. rizika koji se odnosi na zdravstveno stanje (Načela zdravstvenog pregleda) profesionalno izložene osobe Zdravstveni pregled profesionalno izložene osobe vrši se na c) Sudjelovati u organizaciji i provođenju prve pomoći i temelju međunarodnih standarda sigurnosti, stručnih i općih uspostavljati hitnu medicinsku kontrolu nad principa medicine rada zasnovane na medicinskim dokazima i profesionalno izloženim osobama u akcidentnim važećim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. situacijama Članak 11. d) Ocjenjivati zdravstvenu sposobnost na temelju pregleda (Suradnja ustanova u zdravstvenom pregledu) i analizirati negativne zdravstvene pokazatelje. Ako autorizirana zdravstvena ustanova u postupku Članak 7. ocjenjivanja općih i specifičnih zdravstvenih uvjeta (Dokumentacija) profesionalno izložene osobe utvrdi da je za ocjenu neophodna Za pribavljanje autorizacije za obavljanje djelatnosti ranija medicinska dokumentacija, može je zahtijevati od zdravstvene kontrole profesionalno izloženih osoba i osoba na medicinske ustanove koja posjeduje tu dokumentaciju. obuci, učenika i studenata, pravna osoba podnosi Agenciji Članak 12. sljedeću dokumentaciju: (Promjena autorizirane zdravstvene ustanove) a) Popunjen formular broj 4 iz Pravilnika o notifikaciji i (1) Ako nositelj autorizacije za obavljanje djelatnosti sa autorizaciji djelatnosti sa izvorima zračenja ("Službeni izvorima ionizirajućeg zračenja angažira novu autoriziranu glasnik BiH", broj 66/10) zdravstvenu ustanovu za zdravstvene preglede b) Dokaz o registraciji pravne osobe kod nadležnog tijela profesionalno izloženih osoba, ta zdravstvena ustanova c) Dokaz o uplati pristojbe podnosi zahtjev ranije angažiranoj zdravstvenoj ustanovi da d) Rješenje nadležnog ministarstva zdravstva o joj dostavi izvornu medicinsku dokumentaciju o ranije utvrđivanju ispunjenosti uvjeta za rad izvršenim pregledima profesionalno izloženih osoba. e) Dokaz o ispunjenosti uvjeta iz članka 5 ovoga (2) Ranije angažirana zdravstvena ustanova dužna je pravilnika novoangažiranoj zdravstvenoj ustanovi traženu f) Dokaz o osposobljenosti specijaliste medicine rada iz dokumentaciju dostaviti u roku od 30 (trideset) dana od oblasti zaštite od zračenja kako je navedeno u članku 6 dana primitka zahtjeva i kopiju dokumentacije zadržati u ovoga pravilnika. vlastitoj arhivi. Članak 8. (3) Prilikom dostavljanja dokumentacije iz st. (1) i (2) ovoga (Povjerenstvo) članka moraju se poštovati odredbe važećih propisa koji se (1) Nakon što pravna osoba koja želi obavljati zdravstvene odnose na osobna prava pacijenata, odnosno zaštitu osobnih preglede osoba profesionalno izloženih ionizirajućem podataka. zračenju podnese zahtjev Agenciji za autorizaciju Članak 13. zdravstvene ustanove, Agencija formira stručno (Prethodni zdravstveni pregled) povjerenstvo koje provjerava ispunjenost uvjeta iz članka 5, (1) Prethodni zdravstveni pregled se obavlja: 6 i 7. a) Prije početka obuke ili školovanja za rad

Broj 25 - Stranica 40 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. b) Prije početka rada sa izvorima ionizirajućeg zračenja Članak 16. c) Kod promjene vrste posla sa izvorima ionizirajućeg (Periodični zdravstveni pregled kod kategorije A) zračenja (1) Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 12 (2) Kod prethodnog zdravstvenog pregleda iz stavka (1) točka (dvanaest) mjeseci za profesionalno izložene osobe a) ovoga članka, nositelj autorizacije kod kojeg se vrši kategorije A i vrše se radi praćenja i ocjene zdravstvenog obuka ili školovanje ne može primiti osobu na obuku ili stanja, odnosno sposobnosti za rad na određenom radnom školovanje bez obavljenog prethodnog pregleda. mjestu. (3) Osim razloga za prethodni pregled iz stavka (1) ovoga (2) Periodični pregledi se mogu obavljati i češće od roka članka, prethodnom pregledu podliježe i profesionalno propisanog u stavku (1) ovoga članka ukoliko uz izložena osoba kategorije A koja je imala prekid u obrazloženje specijalist medicine rada autorizirane obavljanju posla dulji od 12 (dvanaest) mjeseci. zdravstvene ustanove smatra potrebnim, ovisno o Članak 14. zdravstvenom stanju. (Posebni zahtjevi kod prethodnog pregleda) Članak 17. Kod prethodnog pregleda posebno treba obratiti pozornost (Sadržaj periodičnog pregleda kod kategorije A) na: (1) Periodični zdravstveni pregled profesionalno izloženih a) Sposobnost profesionalno izložene osobe za uporabu osoba kategorije A sadrži: opreme za zaštitu disajnih organa i nošenje uređaja ako a) Uzimanje novih anamnestičkih podataka i uvid u radni zadatci uključuju korištenje takvih uređaja osobno dozimetrijsko izvješće i dozimetrijsko izvješće b) Radnu sposobnost profesionalno izložene osobe sa radnog mjesta za ocjenjivano razdoblje kožnim bolestima, kao što su neke vrste egzema i b) Klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog psorijaza, ukoliko će se obavljati rad s otvorenim zdravstvenog pregleda osim pregleda oftalmologa, s tim izvorima zračenja da se oftalmološki pregled radi svaka 24 (dvadeset c) Radnu sposobnost profesionalno izložene osobe sa četiri) mjeseca psihičkim poremećajima c) Ostale preglede koje odredi specijalist medicine rada, d) Sposobnost osoba na obuci, učenika i studenata za prema indikacijama obavljanje obuke. (2) Sadržaj dodatnog dijela periodičnog pregleda prema Članak 15. indikacijama specijaliste medicine rada sadrži: (Sadržaj prethodnog pregleda) a) Kapilaroskopski pregled za osobe koje u toku rada Prethodni zdravstveni pregled obuhvaća: mogu biti izložene izravnom snopu X i gama zraka ili a) Uvid u raniju medicinsku, nemedicinsku dokumentaciju površinskoj kontaminaciji beta-emiterima po odluci i procjenu radijacijskog rizika specijaliste medicine rada i prema procjeni rizika b) Anamnestičke podatke, što obuhvaća osobnu, obiteljsku b) Mjerenje ukupne radioaktivnosti u cijelom tijelu ili u i radnu anamnezu, te podatke o sadašnjem ključnim organima u slučaju indikacija zdravstvenom stanju c) Mjerenje koncentracije radionuklida u biološkim c) Opći klinički pregled i pretrage, što obuhvaća: uzorcima u slučaju indikacija d) Radiotoksikološko ispitivanje ovisno o radiotoksičnosti 1) Fizikalni pregled organa i organskih sustava, sa i ukupne aktivnosti radionuklida, prema procjeni rizika posebnim osvrtom na status kože (3) Ako vrijednosti hematoloških testova odstupaju preko 5% 2) Laboratorijske pretrage: SE, KKS, DKS, ŠUK, od normalnih kod periodičnih zdravstvenih pregleda, one kompletan pregled urina, bilirubin, urea, kreatinin s, ne čine osobu nesposobnom za taj posao, nego zahtijevaju AlaAT i AspAT, alkalna fosfataza, kolesterol, ponavljanje pretrage u roku od 30 (trideset) dana, sa trigliceridi, Fe skraćenjem roka važenja liječničkog uvjerenja za isto 3) PA snimku pluća, prema indikacijama razdoblje. 4) Spirometriju Članak 18. 5) Audiometriju (Periodični zdravstveni pregled kod kategorije B) 6) EKG (1) Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 36 d) Psihološku obradu (trideset šest) mjeseci za profesionalno izložene osobe e) Neurološki i psihijatrijski pregled kategorije B i vrše se radi praćenja i ocjene zdravstvenog f) Oftalmološki pregled stanja, odnosno radne sposobnosti. g) Ginekološki pregled za žene u indiciranim slučajevima sa Papa testom i klinički pregled dojki (2) Periodični pregledi se mogu obavljati i češće od roka h) Kapilaroskopski pregled za osobe koje u toku rada propisanog u stavku (1) ovoga članka ukoliko uz mogu biti izložene direktnom snopu X i gama zraka ili obrazloženje specijalist medicine rada autorizirane površinskoj kontaminaciji beta-emiterima, po odluci zdravstvene ustanove smatra potrebnim, ovisno o specijaliste medicine rada i prema procjeni rizika zdravstvenom stanju. i) Ostale preglede koje odredi specijalist medicine rada, Članak 19. uz obrazloženje, a kojima se utvrđuje sposobnost za (Sadržaj periodičnog pregleda kod kategorije B) obavljanje poslova i radnih zadataka koji indirektno (1) Sadržaj periodičnog pregleda je isti kao kod prethodnog utječu na sigurnost primjene izvora ionizirajućih pregleda iz članka 15 ovoga pravilnika, osim što se prema zračenja. indikacijama rade oftalmološki pregled, EKG, spirometrija i PA snimka pluća.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 41 (2) Potreba za ranijim periodičnim pregledom se razmatra u specijaliste medicine rada, moraju biti sljedeće profesionalno sklopu razmatranja zdravstvenog stanja profesionalno izložene osobe: izložene osobe. a) Ženskog spola od momenta začeća pa do kraja trudnoće Članak 20. b) Ženskog spola u periodu dojenja (Izvanredni zdravstveni pregled) c) Koje mogu biti ili su eksponirana dozom višom od (1) Izvanredni zdravstveni pregled se obavlja kada je granica doza profesionalno izložena osoba primila efektivnu dozu veću d) Koje su zabrinute zbog ekspozicije ionizirajućem od 200 mSv, ali ispod graničnih doza za determinističke zračenju efekte. e) Kategorije A koje su sposobne pod određenim uvjetima (2) Osim slučajeva iz stavka (1) ovoga članka, izvanredni i preporukama zdravstveni pregled se obavlja i kada su doze na granicama f) Koje imaju značajne promjene zdravstvenog stanja ili iznad granica doza za determinističke efekte. g) Kada im prestane radni odnos, sve dok postoji (3) Osim slučajeva iz st. (1) i (2) ovoga članka, izvanredni mogućnost zdravstvenih posljedica od ranijeg izlaganja pregled se obavlja kod sumnje da je došlo do unošenja zračenju. radionuklida inhalacijom ili ingestijom, ili kontaminacijom tijela kod otvorenih izvora zračenja. DIO PETI – OCJENA SPOSOBNOSTI I IZVJEŠĆA (4) U tablici 1 Aneksa 4 ovoga pravilnika date su približne Članak 24. vrijednosti praga doze za determinističke efekte kod (Medicinska klasifikacija sposobnosti) odraslih. (1) Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti: Članak 21. a) Sposoban (Sadržaj izvanrednog pregleda) b) Sposoban pod sljedećim uvjetom (uvjetima) i (1) Izvanredni zdravstveni pregled sadrži: preporukom a) Anamnestičke podatke c) Nesposoban b) Opći klinički pregled sa indiciranim laboratorijskim (2) Ocjena zdravstvene sposobnosti upisuje se u: pretragama a) Izvješće o prethodnom zdravstvenom pregledu c) Biodozimetriju, analizom kromosomskih aberacija, kod b) Izvješće o periodičnom zdravstvenom pregledu ekspozicije profesionalno izložene osobe koja je primila c) Zdravstveni karton i protokol autorizirane zdravstvene efektivnu dozu od 200 mSv i više ustanove d) Terapijske procedure ukoliko su procijenjene vanjske d) Ekspertizu u posebnim slučajevima. doze na cijelo tijelo ili organe na pragu ili iznad praga Članak 25. doze za determinističke efekte (Ocjena zdravstvene i radne sposobnosti) (2) Ostale preglede i pretrage, kao i način tretmana uz Na osnovu ocjene zdravstvenog stanja i uvjeta za radno obrazloženje određuje specijalist medicine rada koji mjesto, u odnosu na kategorizaciju profesionalno izloženih provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu profesionalno osoba donosi se ocjena radne sposobnosti kod: izloženih osoba ovisno o razlogu upućivanja na vanredni a) Profesionalne orijentacije učenika i studenata zdravstveni pregled. b) Zapošljavanja u prethodnom pregledu i kod promjene radnog mjesta DIO ČETVRTI – MEDICINSKE KONTRAINDIKACIJE I c) Periodičnog pregleda POSEBAN NADZOR d) Izvanrednog događaja e) Postojanja sumnje na profesionalno oboljenje ili Članak 22. potvrđenog profesionalnog oboljenja (Medicinske kontraindikacije za rad sa izvorima zračenja) f) Postojanja oboljenja koje je kontraindikacija za rad sa (1) Medicinske kontraindikacije (u daljem tekstu: izvorima ionizirajućeg zračenja. kontraindikacije) za rad sa izvorima zračenja su: Članak 26. a) Bolesti krvotvornih organa i krvi, kao što su refrakterna (Zdravstveni karton) anemija, neutropenija, trombocitopenija sama ili Autorizirana zdravstvena ustanova, odnosno specijalist kombinirana medicine rada, radi praćenja zdravstvenog stanja svake b) Maligne bolesti čija se učestalost povezuje s izloženosti ionizirajućem zračenju, a za koje ne postoje klinički i profesionalno izložene osobe kategorije A i B vodi zdravstveni drugi dokazi da je u potpunosti izliječena, te za vrijeme karton koji uključuje: terapijskog postupka kod tih bolesti a) Radnu anamnezu i prirodu posla koju profesionalno c) Teže autoimune bolesti izložena osoba obavlja d) Teži neregulirani endokrini poremećaji b) Podatke o prethodnom i periodičnom zdravstvenom e) Teže duševne, nervne bolesti i bolesti ovisnosti pregledu (2) Kontraindikacije za rad kod oboljenja iz stavka (1) ovoga c) Podatke o izvanrednim pregledima ili pretragama zbog članka ustanovljava uz obrazloženje specijalist medicine prekoračenja granica doze rada na osnovu načela medicine rada, kategorije d) Rezultate individualnog monitoringa izloženosti profesionalno izloženih osoba, kao i uvjeta i rizika sa profesionalno izloženih osoba i monitoringa radnog aspekta zaštite od zračenja. mjesta Članak 23. e) Podatke o oboljenjima koja su posljedica izloženosti (Savjetodavni i poseban zdravstveni nadzor) ionizirajućem zračenju i način tretmana Pod stalnim savjetodavnim i posebnim zdravstvenim f) Druge bolesti i način tretmana. nadzorom autorizirane zdravstvene ustanove, odnosno

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. (2) Kod izliječenih i saniranih bolesti koje su bile Članak 27. kontraindikacija za radnu sposobnost za rad sa izvorima (Izvješće o zdravstvenom pregledu) ionizirajućeg zračenja, može se profesionalno izloženim (1) Izvješće o izvršenom prethodnom pregledu i izvješće o osobama koje to žele dozvoliti rad sa izvorima periodičnom zdravstvenom pregledu profesionalno izložene ionizirajućeg zračenja uz određene uvjete i preporuke od osobe, koji su dati u Aneksu 2, Obrazac 3 i Obrazac 4 strane specijaliste medicine rada autorizirane zdravstvene ovoga pravilnika, ispunjava se u četiri primjerka, od kojih ustanove. se nositelju autorizacije za obavljanje djelatnosti sa Članak 30. izvorima zračenja i profesionalno izloženoj osobi dostavlja (Rokovi za ocjenu zdravstvene sposobnosti) po jedan primjerak, a jedan primjerak zadržava autorizirana (1) Izvješće o izvršenom prethodnom i periodičnom zdravstvena ustanova. zdravstvenom pregledu dostavlja se u roku od 10 (deset) (2) Jedan primjerak izvješća i godišnje zbirno izvješće sa dana od dana početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u analizom podataka dostavlja se Agenciji. roku od 30 (trideset) dana ako je potrebna dodatna (3) Izvješće o zdravstvenom pregledu potpisuju i faksimilom medicinska obrada. ovjeravaju specijalist medicine rada i direktor autorizirane (2) Zbirno godišnje izvješće sa analizom podataka dostavlja se zdravstvene ustanove. Agenciji do 31. siječnja naredne godine. Članak 28. (3) Ekspertiza iz članka 28 ovoga pravilnika dostavlja se (Ekspertiza) subjektima iz članka 28 stavak (4) ovoga pravilnika (1) Specijalist medicine rada autorizirane zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 30 (trideset) dana. određuje ekspertizu u sljedećim slučajevima: Članak 31. a) Kod izvanrednog pregleda (Čuvanje medicinske dokumentacije) b) Poslije tretmana bolesti koje su posljedica profesionalne (1) Medicinsku dokumentaciju na osnovu koje je donesena izloženosti ionizirajućem zračenju ocjena sposobnosti profesionalno izložene osobe, kao i c) Kod sumnje na profesionalno oboljenje ili potvrde drugu medicinsku dokumentaciju iz čl. 26, 27, 28 i 29 profesionalnog oboljenja ovoga pravilnika, autorizirana zdravstvena ustanova dužna d) Kod oboljenja i povreda sa duljom privremenom ili je čuvati dok profesionalno izložena osoba napuni 75 trajnom nesposobnošću (sedamdeset pet) godina života ili najmanje 30 (trideset) (2) Ekspertizu sa nalazom i mišljenjem potpisuje ekspertska godina od prestanka radnog odnosa. grupa koju formira autorizirana zdravstvena ustanova. (2) Medicinska dokumentacija iz stavka (1) ovoga članka mora (3) Ekspertsku grupu iz stavka (2) ovoga članka trebaju činiti: biti na raspolaganju nadležnim tijelima i profesionalno a) Dva doktora medicine specijalisti medicine rada, od izloženoj osobi. kojih je jedan zaposlen u autoriziranoj zdravstvenoj ustanovi gdje se obavlja liječnički pregled b) Specijalist medicinske fizike ili ekspert za zaštitu od DIO ŠESTI – ZAVRŠNE ODREDBE ionizirajućeg zračenja Članak 32. (4) Ekspertiza se izdaje u pet primjeraka i dostavlja se: (Žalbe profesionalno izloženih osoba) a) Profesionalno izloženoj osobi Na odluke koje sukladno ovom pravilniku donosi specijalist b) Nositelju autorizacije za obavljanje djelatnosti medicine rada može se izjaviti žalba prema važećim propisima c) Agenciji u Bosni i Hercegovini koji reguliraju prava pacijenata. d) Nadležnom ministarstvu zdravstva Članak 33. e) Arhivi autorizirane zdravstvene ustanove. (Stupanje na snagu) Članak 29. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana (Privremena ili trajna nesposobnost profesionalno izložene objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". osobe) Broj 01-02-298/12 (1) Kod dulje privremene radne nesposobnosti profesionalno 27. ožujka 2012. godine Ravnatelj izložene osobe postupa se po odredbama važećeg zakona o Sarajevo Emir Dizdarević, v. r. zdravstvenom osiguranju, a kod trajne nesposobnosti prema važećem zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju i popisu profesionalnih bolesti.

Broj 25 - Stranica 42

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 43

Broj 25 - Stranica 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 45

Broj 25 - Stranica 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 47

Broj 25 - Stranica 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 49 f) Медицинске контраиндикације – болести код којих професионално изложена лица не могу да обављају послове са изворима јонизујућег зрачења. На основу члана 16 став (1) Закона о радијационој и g) Професионална експозиција – експозиција нуклеарној безбједности у Босни и Херцеговини професионално изложеног лица током обављања ("Службени гласник БиХ", број 88/07) и члана 61 став (2) посла са изворима јонизујућег зрачења. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и h) Професионално изложено лице – лице које ради са 102/09), директор Државне регулаторне агенције за изворима или се у процесу рада налази у пољима радијациону и нуклеарну безбједност доноси зрачења и може да буде подвргнуто експозицији ПРАВИЛНИК која може да резултира дозама вишим од О АУТОРИЗАЦИЈИ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА вриједности граница доза за становништво. ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕГЛЕДЕ И НАЧИНУ i) Професионално изложено лице категорије А – ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЛИЦА професионално изложено лице које усљед услова ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИХ ЈОНИЗУЈУЋЕМ обављања посла може да прими ефективну дозу ЗРАЧЕЊУ изнад 6 mSv годишње или годишњу еквивалентну ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ дозу већу од 15 mSv за сочиво, или годишњу Члан 1. еквивалентну дозу већу од 150 mSv за кожу или за (Предмет) шаке, подлактице, стопала и глежњеве. Овим правилником се прописују услови које j) Професионално изложено лице категорије Б – здравствене установе морају да испуњавају за обављање професионално изложено лице које усљед услова послова здравствених прегледа лица професионално обављања посла може да прими ефективну дозу изложених јонизујућем зрачењу (у даљем тексту: изнад 1 mSv годишње, али мању од 6 mSv годишње професионално изложена лица) и лица на обуци, ученика и или годишњу еквивалентну дозу већу од 15 mSv за студената; критеријуми за утврђивање здравственог стања сочиво, или годишњу еквивалентну дозу већу од 50 и радне способности професионално изложених лица; mSv, али мању од 150 mSv за кожу или за шаке, поступак и рокови за све врсте здравственог прегледа; подлактице, стопала и глежњеве. начин оцјене радне способности професионално изложених k) Рад са изворима зрачења – рад који укључује лица; вођење и чување здравствене документације, као и експозицију јонизујућем зрачењу у којем друга питања од значаја за здравствене прегледе експозиција професионално изложених лица може професионално изложених лица и лица на обуци, ученика и да прекорачи било коју од граница доза за студената. становништво. Члан 2. l) Стохастички ефекти зрачења – здравствени (Дефиниције) радијацијски ефекти чија је јачина независна од Термини који се користе у овом правилнику имају дозе, а вјероватност појављивања пропорционална сљедеће значење: дози, без прага дозе. a) Ауторизована здравствена установа – здравствена Члан 3. установа регистрована за дјелатност медицине рада (Циљеви здравственог прегледа) која успоставља општу и специфичну здравствену Циљеви здравственог прегледа су: контролу професионално изложених лица и лица на a) Утврђивање здравственог стања и радне обуци, ученика и студената, а која за то има способности лица која намјеравају да раде и која ауторизацију Државне регулаторне агенције за већ раде са изворима јонизујућег зрачења у радијациону и нуклеарну безбједност (у даљем контролисаној и надгледаној зони тексту: Агенција). b) Праћење здравственог стања професионално b) Биодозиметрија – лабораторијски или клинички изложених лица и разматрање промјена методи коришћени за мјерење или процјену дозе здравственог стања које могу да онемогуће јонизујућег зрачења, односно апсорбоване енергије. професионални рад привремено или трајно Биодозиметрија мјери дозу спољашње и унутрашње c) Процјена утицаја на здравље професионално експозиције у унутрашњим органима и ткивима. изложених лица када су границе доза прекорачене. c) Детерминистички ефекти зрачења – здравствени ДИО ДРУГИ – АУТОРИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ радијациони ефекти за које постоји праг дозе изнад УСТАНОВА МЕДИЦИНЕ РАДА које јачина ефекта варира са дозом. Члан 4. d) Доктор медицине специјалиста медицине рада (у (Ауторизација) даљем тексту: специјалиста медицине рада) – у Обављање здравственог прегледа, оцјену здравственог смислу овог правилника јесте доктор који је стања и оцјену радне способности професионално одговоран за здравствену контролу професионално изложених лица обавља ауторизована здравствена изложених лица и лица на обуци, ученика и установа. студената и који има стечено и допунско Члан 5. образовање из заштите од јонизујућег зрачења. (Услови за ауторизацију) e) Лице на обуци, ученик или студент – свако лице на (1) За обављање послова из члана 4 овог правилника обуци унутар или изван једне установе како би се правно лице мора да има запосленог специјалисту оспособило за одређену професију директно или медицине рада у сталном радном односу. индиректно везану за активности које обухватају експозицију јонизујућем зрачењу.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Broj 25 - Stranica 50 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. (2) За обављање послова из члана 4 овог правилника стручну комисију која провјерава испуњеност услова из правно лице из става (1) овог члана мора да обезбиједи члана 5, 6 и 7. и услуге офталмолога, психијатра, гинеколога и (2) Комисију сачињавају два члана из Агенције, један члан психолога. из Федералног министарства здравства Федерације (3) Правно лице из става (1) овог члана мора да Босне и Херцеговине, један члан из Министарства обезбиједии услуге лабораторије која ради стандардне здравља и социјалне заштите Републике Српске и један хематолошке и биохемијске налазе. члан из Одјела за здравство и остале услуге Владе (4) Виши ниво специфичне дијагностике и третмана Брчко Дистрикта. правно лице може да уговори код компетентне ДИО ТРЕЋИ – ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ здравствене установе. Члан 9. Члан 6. (Упућивање на здравствени преглед) (Додатни захтјеви) (1) Носилац ауторизације за обављање дјелатности са (1) Специјалиста медицине рада из члана 5 став (1) овог изворима јонизујућег зрачења (у даљем тексту: носилац правилника мора имати адекватно образовање из ауторизације) упућује професионално изложено лице у области заштите од зрачења стечено током редовног ауторизовану здравствену установу на: школовања и допунско образовање у складу са важећим a) Претходни преглед са упутницом из Анекса 1 прописима. Образац 1 овог правилника (2) Специјалиста медицине рада из члана 5 став (1) овог b) Периодични преглед са упутницом из Анекса 1 правилника мора да познаје биолошке ефекте зрачења, Образац 2 овог правилника стохастичке и детерминистичке, као и ризике c) Ванредни преглед са упутницом из Анекса 3 придружене експозиције зрачењу како у редовним, тако Образац 5 овог правилника и ванредним условима. (2) Образовна установа упућује лица на обуци, ученике и (3) Специјалиста медицине рада треба да: студенте на претходни, периодични и ванредни преглед a) Познаје услове радног мјеста са аспекта заштите од у ауторизовану здравствену установу са упутницама из зрачења става (1) овог члана. b) Учествује у изради извјештаја о процјени (3) Носилац ауторизације и образовна установа попуњавају радијационог ризика који се односи на здравствено упутнице из става (1) овог члана у два примјерка, при стање професионално изложеног лица чему један примјерак достављају ауторизованој c) Учествује у организацији и провођењу прве помоћи здравственој установи, а други задржавају у својој и успоставља хитну медицинску контролу над архиви. професионално изложеним лицима у акцидентним Члан 10. ситуацијама (Принципи здравственог прегледа) d) Оцјењује здравствену способност на основу Здравствени преглед професионално изложеног лица прегледа и анализира негативне здравствене врши се на основу међународних стандарда сигурности, показатеље. стручних и општих принципа медицине рада засноване на Члан 7. медицинским доказима и важећим прописима из области (Документација) здравствене заштите. За прибављање ауторизације за обављање дјелатности Члан 11. здравствене контроле професионално изложених лица и (Сарадња установа у здравственом прегледу) лица на обуци, ученика и студената, правно лице подноси Ако ауторизована здравствена установа у поступку Агенцији сљедећу документацију: оцјењивања општих и специфичних здравствених услова a) Попуњен формулар број 4 из Правилника о професионално изложеног лица утврди да је за оцјену нотификацији и ауторизацији дјелатности са неопходна ранија медицинска документација, може да је изворима зрачења ("Службени гласник БиХ", број захтијева од медицинске установе која посједује ту 66/10) документацију. b) Доказ о регистрацији правног лица код надлежног Члан 12. органа (Промјена ауторизоване здравствене установе) c) Доказ о уплати таксе (1) Ако носилац ауторизације за обављање дјелатности са d) Рјешење надлежног министарства здравља о изворима јонизујућег зрачења ангажује нову утврђивању испуњености услова за рад ауторизовану здравствену установу за здравствене e) Доказ о испуњености услова из члана 5 овог прегледе професионално изложених лица, та правилника здравствена установа подноси захтјев раније f) Доказ о оспособљености специјалисте медицине ангажованој здравственој установи да јој достави рада из области заштите од зрачења како је оригиналну медицинску документацију о раније наведено у члану 6 овог правилника. извршеним прегледима професионално изложених Члан 8. лица. (Комисија) (2) Раније ангажована здравствена установа дужна је (1) Након што правно лице које жели обављати новоангажованој здравственој установи тражену здравствене прегледе лица професионално изложених документацију доставити у року од 30 (тридесет) дана јонизирајућем зрачењу поднесе захтјев Агенцији за од дана пријема захтјева и копију документације ауторизацију здравствене установе, Агенција формира задржати у властитој архиви.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 51 h) Капилароскопски преглед за лица која у току рада (3) Приликом достављања документације из ст. (1) и (2) могу бити изложена директном снопу X и гама овог члана морају да се поштују одредбе важећих зрака или површинској контаминацији бетапрописа који се односе на лична права пацијената, емитерима, по одлуци специјалисте медицине рада односно заштиту личних података. и према процјени ризика Члан 13. i) Остале прегледе које одреди специјалиста медицине (Претходни здравствени преглед) рада, уз образложење, а којима се утврђује (1) Претходни здравствени преглед се обавља: способност за обављање послова и радних задатака a) Прије почетка обуке или школовања за рад b) Прије почетка рада са изворима јонизујућег зрачења који индиректно утичу на сигурност примјене c) Код промјене врсте посла са изворима јонизујућег извора јонизујућих зрачења. зрачења Члан 16. (2) Код претходног здравственог прегледа из става (1) (Периодични здравствени преглед код категорије А) тачка а) овог члана, носилац ауторизације код којег се (1) Периодични здравствени прегледи обављају се сваких врши обука или школовање не може примити лице на 12 (дванаест) мјесеци за професионално изложено лице обуку или школовање без обављеног претходног категорије А и врше се ради праћења и оцјене прегледа. здравственог стања, односно способности за рад на (3) Осим разлога за претходни преглед из става (1) овог одређеном радном мјесту. претходном прегледу подлијеже и члана, (2) Периодични прегледи се могу обављати и чешће од професионално изложено лице категорије А које је рока прописаног у ставу (1) овог члана уколико уз имало прекид у обављању посла дужи од 12 (дванаест) образложење специјалиста медицине рада ауторизоване мјесеци. здравствене установе сматра потребним, зависно од Члан 14. здравственог стања. (Посебни захтјеви код претходног прегледа) Члан 17. Код претходног прегледа посебно треба обратити (Садржај периодичног прегледа код категорије А) пажњу на: (1) Периодични здравствени преглед професионално a) Способност професионално изложеног лица за изложених лица категорије А садржи: употребу опреме за заштиту дисајних органа и a) Узимање нових анамнестичких података и увид у ношење уређаја ако радни задаци укључују лични дозиметријски извјештај и дозиметријски кориштење таквих уређаја извјештај радног мјеста за оцјењивани период b) Радну способност професионално изложеног лица b) Клинички преглед и претраге као код претходног са кожним болестима, као што су неке врсте екцема здравственог прегледа осим прегледа офталмолога, и псоријаза, уколико ће се обављати рад с с тим да се офталмолошки преглед ради свака 24 отвореним изворима зрачења (двадесет четири) мјесеца c) Радну способност професионално изложеног лица c) Остале прегледе које одреди специјалиста медицине са психичким поремећајима рада, према индикацијама d) Способност лица на обуци, ученика и студената за (2) Садржај додатног дијела периодичног прегледа према обављање обуке. индикацијама специјалисте медицине рада садржи: Члан 15. a) Капилароскопски преглед за лица која у току рада (Садржај претходног прегледа) могу бити изложена директном снопу X и гама Претходни здравствени преглед обухвата: зрака, или површинској контаминацији бетаa) Увид у ранију медицинску, немедицинску емитерима по одлуци специјалисте медицине рада и документацију и процјену радијационог ризика према процјени ризика b) Анамнестичке податке, што обухвата личну, b) Мјерење укупне радиоактивности у цијелом тијелу породичну и радну анамнезу, те податке о или у кључним органима у случају индикација садашњем здравственом стању c) Мјерење концентрације радионуклида у биолошким c) Општи клинички преглед и претраге, што обухвата: узорцима у случају индикација 1) Физикални преглед органа и органских система, d) Радиотоксиколошко испитивање зависно од радиоса посебним освртом на статус коже токсичности и укупне активности радионуклида, 2) Лабораторијске претраге: SE, KKS, DKS, ŠUK, према процјени ризика комплетан преглед урина, билирубин, уреа, (3) Ако вриједности хематолошких тестова одступају креатинин s, AlaAT и AspAT, алкална преко 5% од нормалних код периодичних здравствених фосфатаза, холестерол, триглицериди, Fe прегледа, оне не чине лице неспособним за тај посао, 3) ПА снимак плућа, према индикацијама него захтијевају понављање претраге у року од 30 (тридесет) дана, са скраћењем рока важења љекарског 4) Спирометрију увјерења за исти период. 5) Аудиометрију Члан 18. 6) ЕКГ (Периодични здравствени преглед код категорије Б) d) Психолошку обраду (1) Периодични здравствени прегледи обављају се сваких e) Неуролошки и психијатријски преглед 36 (тридесет шест) мјесеци за професионално изложена f) Офталмолошки преглед лица категорије Б и врше се ради праћења и оцјене g) Гинеколошки преглед за жене у индицираним здравственог стања, односно радне способности. случајевима са Папа тестом и клинички преглед дојки

Broj 25 - Stranica 52 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. (2) Периодични прегледи се могу обављати и чешће од излијечена, те за вријеме терапијског поступка код рока прописаног у ставу (1) овог члана уколико уз тих болести c) Теже аутоимуне болести образложење специјалиста медицине рада ауторизоване здравствене установе сматра потребним, зависно од d) Тежи нерегулисани ендокрини поремећаји здравственог стања. e) Теже душевне, нервне болести и болести Члан 19. зависности (Садржај периодичног прегледа код категорије Б) (2) Контраиндикације за рад код обољења из става (1) овог (1) Садржај периодичног прегледа је исти као код члана установљава уз образложење специјалиста претходног прегледа из члана 15 овог правилника, осим медицине рада на основу принципа медицине рада, што се према индикацијама раде офталмолошки категорије професионално изложених лица, као и преглед, ЕКГ, спирометрија и ПА снимак плућа. услова и ризика са аспекта заштите од зрачења. (2) Потреба за ранијим периодичним прегледом се Члан 23. разматра у склопу разматрања здравственог стања (Савјетодавни и посебан здравствени надзор) професионално изложеног лица. Под сталним савјетодавним и посебним здравственим надзором ауторизоване здравствене установе, односно Члан 20. специјалисте медицине рада, морају да буду сљедећа (Ванредни здравствени преглед) професионално изложена лица: (1) Ванредни здравствени преглед се обавља када је a) Женског пола од момента зачећа па до краја професионално изложено лице примило ефективну трудноће дозу већу од 200 mSv, али испод граничних доза за b) Женског пола у периоду дојења детерминистичке ефекте. c) Која могу бити или су експонирана дозом вишом од (2) Осим случајева из става (1) овог члана, ванредни граница доза здравствени преглед се обавља и када су дозе на d) Која су забринута због експозиције јонизујућем границама или изнад граница доза за детерминистичке зрачењу ефекте. e) Категорије А која су способна под одређеним (3) Осим случајева из ст. (1) и (2) овог члана, ванредни условима и препорукама преглед се обавља код сумње да је дошло до уношења f) Која имају значајне промјене здравственог стања радионуклида инхалацијом или ингестијом, или g) Када им престане радни однос, све док постоји контаминацијом тијела код отворених извора зрачења. могућност здравствених посљедица од ранијег (4) У табели 1 Анекса 4 овог правилника дате су излагања зрачењу. приближне вриједности прага дозе за детерминистичке ефекте код одраслих. ДИО ПЕТИ – ОЦЈЕНА СПОСОБНОСТИ И Члан 21. ИЗВЈЕШТАЈИ (Садржај ванредног прегледа) Члан 24. (1) Ванредни здравствени преглед садржи: (Медицинска класификација способности) a) Анамнестичке податке (1) Оцјена здравствене способности може да буде: b) Општи клинички преглед са индицираним a) Способан лабораторијским претрагама b) Способан под сљедећим условом (условима) и c) Биодозиметрију, анализом хромозомских аберација, препоруком код експозиције професионално изложеног лица c) Неспособан које је примило ефективну дозу од 200 mSv и више (2) Оцјена здравствене способности уписује се у: d) Терапијске процедуре уколико су процијењене a) Извјештај о претходном здравственом прегледу спољашње дозе на цијело тијело или органе на b) Извјештај о периодичном здравственом прегледу прагу или изнад прага дозе за детерминистичке c) Здравствени картон и протокол ауторизоване ефекте здравствене установе (2) Остале прегледе и претраге, као и начин третмана уз d) Експертизу у посебним случајевима. образложење одређује специјалиста медицине рада који Члан 25. проводи специфичну здравствену заштиту професи(Оцјена здравствене и радне способности) онално изложених лица зависно од разлога упућивања На основу оцјене здравственог стања и услова за радно на ванредни здравствени преглед. мјесто, у односу на категоризацију професионално ДИО ЧЕТВРТИ – МЕДИЦИНСКЕ изложених лица доноси се оцјена радне способности код: КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ И ПОСЕБАН НАДЗОР a) Професионалне оријентације ученика и студената b) Запошљавања у претходном прегледу и код Члан 22. промјене радног мјеста (Медицинске контраиндикације за рад са изворима c) Периодичног прегледа зрачења) d) Ванредног догађаја (1) Медицинске контраиндикације (у даљем тексту: e) Постојања сумње на професионално обољење или контраиндикације) за рад са изворима зрачења су: потврђеног професионалног обољења a) Болести крвотворних органа и крви, као што су рефрактерна анемија, неутропенија, тромбоцитоf) Постојања обољења које је контраиндикација за рад пенија сама или комбинована са изворима јонизујућег зрачења. b) Малигне болести чија се учесталост повезује с изложености јонизујућем зрачењу, а за које не постоје клинички и други докази да је у потпуности

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 53 d) Надлежном министарству здравља Члан 26. (Здравствени картон) e) Архиви ауторизоване здравствене установе. Ауторизована здравствена установа, односно специјаЧлан 29. листа медицине рада, ради праћења здравственог стања (Привремена или трајна неспособност професионално сваког професионално изложеног лица категорије А и Б изложеног лица) води здравствени картон који укључује: (1) Код дуже привремене радне неспособности професиоa) Радну анамнезу и природу посла коју нално изложеног лица поступа се по одредбама важећег професионално изложено лице обавља закона о здравственом осигурању, а код трајне b) Податке о претходном и периодичном здравственом неспособности према важећем закону о пензионопрегледу инвалидском осигурању и листи професионалних c) Податке о ванредним прегледима или претрагама болести. због прекорачења граница дозе (2) Код излијечених и санираних болести које су биле d) Резултате индивидуалног мониторинга изложености контраиндикација за радну способност за рад са професионално изложених лица и мониторинга изворима јонизујућег зрачења, може се професионално радног мјеста изложеним лицима која то желе дозволити рад са e) Податке о обољењима која су посљедица изворима јонизујућег зрачења уз одређене услове и изложености јонизујућем зрачењу и начин третмана препоруке од стране специјалисте медицине рада f) Друге болести и начин третмана. ауторизоване здравствене установе. Члан 27. Члан 30. (Извјештај о здравственом прегледу) (Рокови за оцјену здравствене способности) (1) Извјештај о извршеном претходном прегледу и (1) Извјештај о извршеном претходном и периодичном извјештај о периодичном здравственом прегледу здравственом прегледу доставља се у року од 10 (десет) професионално изложеног лица, који су дати у Анексу дана од дана почетка здравственог прегледа, а 2, Образац 3 и Образац 4 овог правилника, испуњава се најкасније у року од 30 (тридесет) дана ако је потребна у четири примјерка, од којих се носиоцу ауторизације додатна медицинска обрада. за обављање дјелатности са изворима зрачења и (2) Збирни годишњи извјештај са анализом података професионално изложеном лицу доставља по један доставља се Агенцији до 31. јануара наредне године. примјерак, а један примјерак задржава ауторизована (3) Експертиза из члана 28 овог правилника доставља се здравствена установа. субјектима из члана 28 став (4) овог правилника (2) Један примјерак извјештаја и годишњи збирни најкасније у року од 30 (тридесет) дана. извјештај са анализом података доставља се Агенцији. Члан 31. (3) Извјештај о здравственом прегледу потписују и (Чување медицинске документације) факсимилом овјеравају специјалиста медицине рада и (1) Медицинску документацију на основу које је донесена директор ауторизоване здравствене установе. оцјена способности професионално изложеног лица, Члан 28. као и другу медицинску документацију из чл. 26, 27, 28 (Експертиза) и 29 овог правилника, ауторизована здравствена (1) Специјалиста медицине рада ауторизоване здравствене установа дужна је да чува док професионално изложено установе одређује експертизу у сљедећим случајевима: лице напуни 75 (седамдесет пет) година живота или a) Код ванредног прегледа најмање 30 (тридесет) година од престанка радног b) Послије третмана болести које су посљедица односа. професионалне изложености јонизујућем зрачењу (2) Медицинска документација из става (1) овог члана c) Код сумње на професионално обољење или потврде мора да буде на располагању надлежним органима и професионалног обољења професионално изложеном лицу. d) Код обољења и повреда са дужом привременом или ДИО ШЕСТИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ трајном неспособношћу Члан 32. (2) Експертизу са налазом и мишљењем потписује (Жалбе професионално изложених лица) експертска група коју формира ауторизована На одлуке које у складу са овим правилником доноси здравствена установа. специјалиста медицине рада може да се изјави жалба према (3) Експертску групу из става (2) овог члана требају да важећим прописима у Босни и Херцеговини који регулишу чине: права пацијената. a) Два доктора медицине специјалисти медицине рада, Члан 33. од којих је један запослен у ауторизованој (Ступање на снагу) здравственој установи гдје се обавља љекарски Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана преглед објављивања у "Службеном гласнику БиХ". b) Специјалиста медицинске физике или експерт за Број 01-02-298/12 заштиту од јонизујућег зрачења 27. марта 2012. године Директор (4) Експертиза се издаје у пет примјерака и доставља се: Сарајево Емир Диздаревић, с. р. a) Професионално изложеном лицу b) Носиоцу ауторизације за обављање дјелатности c) Агенцији

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Broj 25 - Stranica 54

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 55

Broj 25 - Stranica 56

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 57

Broj 25 - Stranica 58

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 59

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. g) Profesionalna ekspozicija – ekspozicija profesionalno izloženog lica tokom obavljanja posla sa izvorima jonizirajućeg zračenja. Na osnovu člana 16 stav (1) Zakona o radijacijskoj i h) Profesionalno izloženo lice – lice koje radi sa izvorima nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik ili se u procesu rada nalazi u poljima zračenja i može BiH", broj 88/07) i člana 61 stav (2) Zakona o upravi biti podvrgnuto ekspoziciji koja može rezultirati ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Državne dozama višim od vrijednosti granica doza za regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost stanovništvo. donosi i) Profesionalno izloženo lice kategorije A – PRAVILNIK profesionalno izloženo lice koje usljed uslova O AUTORIZACIJI PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU obavljanja posla može primiti efektivnu dozu iznad 6 ZDRAVSTVENE PREGLEDE I NAČINU OBAVLJANJA mSv godišnje ili godišnju ekvivalentnu dozu veću od 15 ZDRAVSTVENIH PREGLEDA LICA PROFESIONALNO mSv za sočivo, ili godišnju ekvivalentnu dozu veću od IZLOŽENIH JONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU 150 mSv za kožu ili za šake, podlaktice, stopala i gležnjeve. DIO PRVI – OPĆE ODREDBE j) Profesionalno izloženo lice kategorije B – Član 1. profesionalno izloženo lice koje usljed uslova (Predmet) obavljanja posla može primiti efektivnu dozu iznad 1 Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje zdravstvene mSv godišnje, ali manju od 6 mSv godišnje ili godišnju ustanove moraju ispunjavati za obavljanje poslova zdravstvenih ekvivalentnu dozu veću od 15 mSv za sočivo, ili pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju (u godišnju ekvivalentnu dozu veću od 50 mSv, ali manju daljem tekstu: profesionalno izložena lica) i lica na obuci, od 150 mSv za kožu ili za šake, podlaktice, stopala i učenika i studenata; kriteriji za utvrđivanje zdravstvenog stanja gležnjeve. i radne sposobnosti profesionalno izloženih lica; postupak i k) Rad sa izvorima zračenja – rad koji uključuje rokovi za sve vrste zdravstvenog pregleda; način ocjene radne ekspoziciju jonizirajućem zračenju u kojem ekspozicija sposobnosti profesionalno izloženih lica; vođenje i čuvanje profesionalno izloženih lica može prekoračiti bilo koju zdravstvene dokumentacije, kao i druga pitanja od značaja za od granica doza za stanovništvo. zdravstvene preglede profesionalno izloženih lica i lica na l) Stohastički efekti zračenja – zdravstveni radijacijski obuci, učenika i studenata. efekti čija je jačina nezavisna od doze, a vjerovatnost Član 2. pojavljivanja proporcionalna dozi, bez praga doze. (Definicije) Član 3. Termini koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće (Ciljevi zdravstvenog pregleda) značenje: Ciljevi zdravstvenog pregleda su: a) Autorizirana zdravstvena ustanova – zdravstvena a) Utvrđivanje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti ustanova registrirana za djelatnost medicine rada koja lica koja namjeravaju raditi i koja već rade sa izvorima uspostavlja opću i specifičnu zdravstvenu kontrolu jonizirajućeg zračenja u kontroliranoj i nadgledanoj profesionalno izloženih lica i lica na obuci, učenika i zoni studenata, a koja za to ima autorizaciju Državne b) Praćenje zdravstvenog stanja profesionalno izloženih regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu lica i razmatranje promjena zdravstvenog stanja koje sigurnost (u daljem tekstu: Agencija). mogu onemogućiti profesionalni rad privremeno ili b) Biodozimetrija – laboratorijske ili kliničke metode trajno korištene za mjerenje ili procjenu doze jonizirajućeg c) Procjena utjecaja na zdravlje profesionalno izloženih zračenja, odnosno apsorbirane energije. Biodozimetrija lica kada su granice doza prekoračene. mjeri dozu vanjske i unutrašnje ekspozicije u unutrašnjim organima i tkivima. DIO DRUGI – AUTORIZACIJA ZDRAVSTVENIH c) Deterministički efekti zračenja – zdravstveni USTANOVA MEDICINE RADA radijacijski efekti za koje postoji prag doze iznad koje Član 4. jačina efekta varira sa dozom. (Autorizacija) d) Doktor medicine specijalista medicine rada (u daljem Obavljanje zdravstvenog pregleda, ocjenu zdravstvenog tekstu: specijalista medicine rada) – u smislu ovog stanja i ocjenu radne sposobnosti profesionalno izloženih lica pravilnika jeste doktor koji je odgovoran za zdravstvenu obavlja autorizirana zdravstvena ustanova. kontrolu profesionalno izloženih lica i lica na obuci, Član 5. učenika i studenata i koji ima stečeno i dopunsko (Uslovi za autorizaciju) obrazovanje iz zaštite od jonizirajućeg zračenja. (1) Za obavljanje poslova iz člana 4 ovog pravilnika pravno e) Lice na obuci, učenik ili student – svako lice na obuci lice mora imati zaposlenog specijalistu medicine rada u unutar ili izvan jedne ustanove kako bi se osposobilo za stalnom radnom odnosu. određenu profesiju direktno ili indirektno vezanu za (2) Za obavljanje poslova iz člana 4 ovog pravilnika pravno aktivnosti koje obuhvataju ekspoziciju jonizirajućem lice iz stava (1) ovog člana mora osigurati i usluge zračenju. oftalmologa, psihijatra, ginekologa i psihologa. f) Medicinske kontraindikacije – bolesti kod kojih (3) Pravno lice iz stava (1) ovog člana mora osigurati usluge profesionalno izložena lica ne mogu obavljati poslove laboratorije koja radi standardne hematološke i biohemijske sa izvorima jonizirajućeg zračenja. nalaze.

Broj 25 - Stranica 60

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 61 (4) Viši nivo specifične dijagnostike i tretmana pravno lice a) Prethodni pregled sa uputnicom iz Aneksa 1 Obrazac 1 može ugovoriti kod kompetentne zdravstvene ustanove. ovog pravilnika Član 6. b) Periodični pregled sa uputnicom iz Aneksa 1 Obrazac 2 (Dodatni zahtjevi) ovog pravilnika (1) Specijalista medicine rada iz člana 5 stav (1) ovog c) Vanredni pregled sa uputnicom iz Aneksa 3 Obrazac 5 pravilnika mora imati adekvatno obrazovanje iz oblasti ovog pravilnika zaštite od zračenja stečeno tokom redovnog školovanja i (2) Obrazovna ustanova upućuje lica na obuci, učenike i dopunsko obrazovanje u skladu sa važećim propisima. studente na prethodni, periodični i vanredni pregled u (2) Specijalista medicine rada iz člana 5 stav (1) ovog autoriziranu zdravstvenu ustanovu sa uputnicama iz stava pravilnika mora poznavati biološke efekte zračenja, (1) ovog člana. stohastičke i determinističke, kao i rizike pridružene (3) Nosilac autorizacije i obrazovna ustanova popunjavaju ekspozicije zračenju kako u redovnim, tako i vanrednim uputnice iz stava (1) ovog člana u dva primjerka, pri čemu uslovima. jedan primjerak dostavljaju autoriziranoj zdravstvenoj (3) Specijalista medicine rada treba: ustanovi, a drugi zadržavaju u svojoj arhivi. a) Poznavati uslove radnog mjesta sa aspekta zaštite od Član 10. zračenja (Principi zdravstvenog pregleda) b) Učestvovati u izradi izvještaja o procjeni radijacijskog Zdravstveni pregled profesionalno izloženog lica vrši se na rizika koji se odnosi na zdravstveno stanje osnovu međunarodnih standarda sigurnosti, stručnih i općih profesionalno izloženog lica principa medicine rada zasnovane na medicinskim dokazima i c) Učestvovati u organizaciji i provođenju prve pomoći i važećim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. uspostavljati hitnu medicinsku kontrolu nad Član 11. profesionalno izloženim licima u akcidentnim (Saradnja ustanova u zdravstvenom pregledu) situacijama Ako autorizirana zdravstvena ustanova u postupku d) Ocjenjivati zdravstvenu sposobnost na osnovu pregleda ocjenjivanja općih i specifičnih zdravstvenih uslova profesionalno izloženog lica utvrdi da je za ocjenu neophodna i analizirati negativne zdravstvene pokazatelje. ranija medicinska dokumentacija, može je zahtijevati od Član 7. (Dokumentacija) medicinske ustanove koja posjeduje tu dokumentaciju. Član 12. Za pribavljanje autorizacije za obavljanje djelatnosti zdravstvene kontrole profesionalno izloženih lica i lica na (Promjena autorizirane zdravstvene ustanove) (1) Ako nosilac autorizacije za obavljanje djelatnosti sa obuci, učenika i studenata, pravno lice podnosi Agenciji izvorima jonizirajućeg zračenja angažira novu autoriziranu sljedeću dokumentaciju: zdravstvenu ustanovu za zdravstvene preglede a) Popunjen formular broj 4 iz Pravilnika o notifikaciji i profesionalno izloženih lica, ta zdravstvena ustanova autorizaciji djelatnosti sa izvorima zračenja ("Službeni podnosi zahtjev ranije angažiranoj zdravstvenoj ustanovi da glasnik BiH", broj 66/10) joj dostavi originalnu medicinsku dokumentaciju o ranije b) Dokaz o registraciji pravnog lica kod nadležnog organa izvršenim pregledima profesionalno izloženih lica. c) Dokaz o uplati takse (2) Ranije angažirana zdravstvena ustanova dužna je d) Rješenje nadležnog ministarstva zdravstva o novoangažiranoj zdravstvenoj ustanovi traženu utvrđivanju ispunjenosti uslova za rad dokumentaciju dostaviti u roku od 30 (trideset) dana od e) Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 5 ovog pravilnika dana prijema zahtjeva i kopiju dokumentacije zadržati u f) Dokaz o osposobljenosti specijaliste medicine rada iz vlastitoj arhivi. oblasti zaštite od zračenja kako je navedeno u članu 6 (3) Prilikom dostavljanja dokumentacije iz st. (1) i (2) ovog ovog pravilnika. člana moraju se poštovati odredbe važećih propisa koji se Član 8. odnose na lična prava pacijenata, odnosno zaštitu ličnih (Komisija) (1) Nakon što pravno lice koje želi obavljati zdravstvene podataka. preglede lica profesionalno izloženih jonizirajućem Član 13. zračenju podnese zahtjev Agenciji za autorizaciju (Prethodni zdravstveni pregled) zdravstvene ustanove, Agencija formira stručnu komisiju (1) Prethodni zdravstveni pregled se obavlja: koja provjerava ispunjenost uslova iz člana 5, 6 i 7. a) Prije početka obuke ili školovanja za rad (2) Komisiju sačinjavaju dva člana iz Agencije, jedan član iz b) Prije početka rada sa izvorima jonizirajućeg zračenja Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Bosne i c) Kod promjene vrste posla sa izvorima jonizirajućeg Hercegovine, jedan član iz Ministarstva zdravlja i socijalne zračenja. zaštite Republike Srpske i jedan član iz Odjela za zdravstvo (2) Kod prethodnog zdravstvenog pregleda iz stava (1) tačka a) i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta. ovog člana, nosilac autorizacije kod kojeg se vrši obuka ili školovanje ne može primiti lice na obuku ili školovanje bez obavljenog prethodnog pregleda. DIO TREĆI – ZDRAVSTVENI PREGLEDI (3) Osim razloga za prethodni pregled iz stava (1) ovog člana, Član 9. prethodnom pregledu podliježe i profesionalno izloženo (Upućivanje na zdravstveni pregled) lice kategorije A koje je imalo prekid u obavljanju posla (1) Nosilac autorizacije za obavljanje djelatnosti sa izvorima duži od 12 (dvanaest) mjeseci. jonizirajućeg zračenja (u daljem tekstu: nosilac autorizacije) upućuje profesionalno izloženo lice u autoriziranu zdravstvenu ustanovu na:

Broj 25 - Stranica 62

SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. Član 14. a) Uzimanje novih anamnestičkih podataka i uvid u lični (Posebni zahtjevi kod prethodnog pregleda) dozimetrijski izvještaj i dozimetrijski izvještaj radnog Kod prethodnog pregleda posebno treba obratiti pažnju na: mjesta za ocjenjivani period a) Sposobnost profesionalno izloženog lica za upotrebu b) Klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog opreme za zaštitu disajnih organa i nošenje uređaja ako zdravstvenog pregleda osim pregleda oftalmologa, s tim radni zadaci uključuju korištenje takvih uređaja da se oftalmološki pregled radi svaka 24 (dvadeset b) Radnu sposobnost profesionalno izloženog lica sa četiri) mjeseca kožnim bolestima, kao što su neke vrste ekcema i c) Ostale preglede koje odredi specijalista medicine rada, psorijaza, ukoliko će se obavljati rad s otvorenim prema indikacijama izvorima zračenja (2) Sadržaj dodatnog dijela periodičnog pregleda prema c) Radnu sposobnost profesionalno izloženog lica sa indikacijama specijaliste medicine rada sadrži: psihičkim poremećajima a) Kapilaroskopski pregled za lica koja u toku rada mogu d) Sposobnost lica na obuci, učenika i studenata za biti izložena direktnom snopu X i gama zraka, ili obavljanje obuke. površinskoj kontaminaciji beta-emiterima po odluci Član 15. specijaliste medicine rada i prema procjeni rizika (Sadržaj prethodnog pregleda) b) Mjerenje ukupne radioaktivnosti u cijelom tijelu ili u Prethodni zdravstveni pregled obuhvata: ključnim organima u slučaju indikacija a) Uvid u raniju medicinsku, nemedicinsku dokumentaciju c) Mjerenje koncentracije radionuklida u biološkim i procjenu radijacijskog rizika uzorcima u slučaju indikacija b) Anamnestičke podatke, što obuhvata ličnu, porodičnu i d) Radiotoksikološko ispitivanje zavisno od radnu anamnezu, te podatke o sadašnjem zdravstvenom radiotoksičnosti i ukupne aktivnosti radionuklida, stanju prema procjeni rizika c) Opći klinički pregled i pretrage, što obuhvata: (3) Ako vrijednosti hematoloških testova odstupaju preko 5% 1) Fizikalni pregled organa i organskih sistema, sa od normalnih kod periodičnih zdravstvenih pregleda, one posebnim osvrtom na status kože ne čine lice nesposobnim za taj posao, nego zahtijevaju 2) Laboratorijske pretrage: SE, KKS, DKS, ŠUK, ponavljanje pretrage u roku od 30 (trideset) dana, sa kompletan pregled urina, bilirubin, urea, kreatinin s, skraćenjem roka važenja ljekarskog uvjerenja za isti period. AlaAT i AspAT, alkalna fosfataza, holesterol, Član 18. trigliceridi, Fe (Periodični zdravstveni pregled kod kategorije B) 3) PA snimak pluća, prema indikacijama (1) Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 36 4) Spirometriju (trideset šest) mjeseci za profesionalno izložena lica kategorije B i vrše se radi praćenja i ocjene zdravstvenog 5) Audiometriju stanja, odnosno radne sposobnosti. 6) EKG (2) Periodični pregledi se mogu obavljati i češće od roka d) Psihološku obradu propisanog u stavu (1) ovog člana ukoliko uz obrazloženje e) Neurološki i psihijatrijski pregled specijalista medicine rada autorizirane zdravstvene f) Oftalmološki pregled ustanove smatra potrebnim, zavisno od zdravstvenog stanja. g) Ginekološki pregled za žene u indiciranim slučajevima Član 19. sa Papa testom i klinički pregled dojki (Sadržaj periodičnog pregleda kod kategorije B) h) Kapilaroskopski pregled za lica koja u toku rada mogu (1) Sadržaj periodičnog pregleda je isti kao kod prethodnog biti izložena direktnom snopu X i gama zraka ili pregleda iz člana 15 ovog pravilnika, osim što se prema površinskoj kontaminaciji beta-emiterima, po odluci indikacijama rade oftalmološki pregled, EKG, spirometrija specijaliste medicine rada i prema procjeni rizika i PA snimak pluća. i) Ostale preglede koje odredi specijalista medicine rada, (2) Potreba za ranijim periodičnim pregledom se razmatra u uz obrazloženje, a kojima se utvrđuje sposobnost za sklopu razmatranja zdravstvenog stanja profesionalno obavljanje poslova i radnih zadataka koji indirektno izloženog lica. utječu na sigurnost primjene izvora jonizirajućih Član 20. zračenja. (Vanredni zdravstveni pregled) Član 16. (1) Vanredni zdravstveni pregled se obavlja kada je (Periodični zdravstveni pregled kod kategorije A) (1) Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 12 profesionalno izloženo lice primilo efektivnu dozu veću od (dvanaest) mjeseci za profesionalno izloženo lice kategorije 200 mSv, ali ispod graničnih doza za determinističke A i vrše se radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja, efekte. odnosno sposobnosti za rad na određenom radnom mjestu. (2) Osim slučajeva iz stava (1) ovog člana, vanredni (2) Periodični pregledi se mogu obavljati i češće od roka zdravstveni pregled se obavlja i kada su doze na granicama propisanog u stavu (1) ovog člana ukoliko uz obrazloženje ili iznad granica doza za determinističke efekte. specijalista medicine rada autorizirane zdravstvene (3) Osim slučajeva iz st. (1) i (2) ovog člana, vanredni pregled ustanove smatra potrebnim, zavisno od zdravstvenog stanja. se obavlja kod sumnje da je došlo do unošenja radionuklida Član 17. inhalacijom ili ingestijom, ili kontaminacijom tijela kod (Sadržaj periodičnog pregleda kod kategorije A) otvorenih izvora zračenja. (1) Periodični zdravstveni pregled profesionalno izloženih lica (4) U tabeli 1 Aneksa 4 ovog pravilnika date su približne kategorije A sadrži: vrijednosti praga doze za determinističke efekte kod odraslih.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 63 Član 21. a) Sposoban (Sadržaj vanrednog pregleda) b) Sposoban pod sljedećim uslovom (uslovima) i (1) Vanredni zdravstveni pregled sadrži: preporukom a) Anamnestičke podatke c) Nesposoban b) Opći klinički pregled sa indiciranim laboratorijskim (2) Ocjena zdravstvene sposobnosti upisuje se u: pretragama a) Izvještaj o prethodnom zdravstvenom pregledu c) Biodozimetriju, analizom hromozomskih aberacija, kod b) Izvještaj o periodičnom zdravstvenom pregledu ekspozicije profesionalno izloženog lica koje je primilo c) Zdravstveni karton i protokol autorizirane zdravstvene efektivnu dozu od 200 mSv i više ustanove d) Terapijske procedure ukoliko su procijenjene vanjske d) Ekspertizu u posebnim slučajevima. doze na cijelo tijelo ili organe na pragu ili iznad praga Član 25. doze za determinističke efekte (Ocjena zdravstvene i radne sposobnosti) (2) Ostale preglede i pretrage, kao i način tretmana uz Na osnovu ocjene zdravstvenog stanja i uslova za radno obrazloženje određuje specijalista medicine rada koji mjesto, u odnosu na kategorizaciju profesionalno izloženih lica provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu profesionalno donosi se ocjena radne sposobnosti kod: izloženih lica zavisno od razloga upućivanja na vanredni a) Profesionalne orijentacije učenika i studenata zdravstveni pregled. b) Zapošljavanja u prethodnom pregledu i kod promjene radnog mjesta c) Periodičnog pregleda DIO ČETVRTI – MEDICINSKE KONTRAINDIKACIJE I d) Vanrednog događaja POSEBAN NADZOR e) Postojanja sumnje na profesionalno oboljenje ili Član 22. potvrđenog profesionalnog oboljenja (Medicinske kontraindikacije za rad sa izvorima zračenja) f) Postojanja oboljenja koje je kontraindikacija za rad sa (1) Medicinske kontraindikacije (u daljem tekstu: izvorima jonizirajućeg zračenja. kontraindikacije) za rad sa izvorima zračenja su: Član 26. a) Bolesti krvotvornih organa i krvi, kao što su refrakterna (Zdravstveni karton) anemija, neutropenija, trombocitopenija sama ili Autorizirana zdravstvena ustanova, odnosno specijalista kombinirana medicine rada, radi praćenja zdravstvenog stanja svakog b) Maligne bolesti čija se učestalost povezuje s izloženosti profesionalno izloženog lica kategorije A i B vodi zdravstveni jonizirajućem zračenju, a za koje ne postoje klinički i karton koji uključuje: drugi dokazi da je u potpunosti izliječena, te za vrijeme a) Radnu anamnezu i prirodu posla koju profesionalno terapijskog postupka kod tih bolesti izloženo lice obavlja c) Teže autoimune bolesti b) Podatke o prethodnom i periodičnom zdravstvenom d) Teži neregulirani endokrini poremećaji pregledu e) Teže duševne, nervne bolesti i bolesti ovisnosti c) Podatke o vanrednim pregledima ili pretragama zbog (2) Kontraindikacije za rad kod oboljenja iz stava (1) ovog prekoračenja granica doze člana ustanovljava uz obrazloženje specijalista medicine d) Rezultate individualnog monitoringa izloženosti rada na osnovu principa medicine rada, kategorije profesionalno izloženih lica i monitoringa radnog profesionalno izloženih lica, kao i uslova i rizika sa aspekta mjesta zaštite od zračenja. e) Podatke o oboljenjima koja su posljedica izloženosti Član 23. jonizirajućem zračenju i način tretmana (Savjetodavni i poseban zdravstveni nadzor) f) Druge bolesti i način tretmana. Pod stalnim savjetodavnim i posebnim zdravstvenim Član 27. nadzorom autorizirane zdravstvene ustanove, odnosno (Izvještaj o zdravstvenom pregledu) specijaliste medicine rada, moraju biti sljedeća profesionalno (1) Izvještaj o izvršenom prethodnom pregledu i izvještaj o izložena lica: periodičnom zdravstvenom pregledu profesionalno a) Ženskog pola od momenta začeća pa do kraja trudnoće izloženog lica, koji su dati u Aneksu 2, Obrazac 3 i Obrazac b) Ženskog pola u periodu dojenja 4 ovog pravilnika, ispunjava se u četiri primjerka, od kojih c) Koja mogu biti ili su eksponirana dozom višom od se nosiocu autorizacije za obavljanje djelatnosti sa izvorima granica doza zračenja i profesionalno izloženom licu dostavlja po jedan d) Koja su zabrinuta zbog ekspozicije jonizirajućem primjerak, a jedan primjerak zadržava autorizirana zračenju zdravstvena ustanova. e) Kategorije A koja su sposobna pod određenim uslovima (2) Jedan primjerak izvještaja i godišnji zbirni izvještaj sa i preporukama analizom podataka dostavlja se Agenciji. f) Koja imaju značajne promjene zdravstvenog stanja (3) Izvještaj o zdravstvenom pregledu potpisuju i faksimilom g) Kada im prestane radni odnos, sve dok postoji ovjeravaju specijalista medicine rada i direktor autorizirane mogućnost zdravstvenih posljedica od ranijeg izlaganja zdravstvene ustanove. zračenju. Član 28. (Ekspertiza) DIO PETI – OCJENA SPOSOBNOSTI I IZVJEŠTAJI (1) Specijalista medicine rada autorizirane zdravstvene Član 24. ustanove određuje ekspertizu u sljedećim slučajevima: (Medicinska klasifikacija sposobnosti) a) Kod vanrednog pregleda (1) Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Broj 25 - Stranica 64 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. b) Poslije tretmana bolesti koje su posljedica profesionalne dana od dana početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u izloženosti jonizirajućem zračenju roku od 30 (trideset) dana ako je potrebna dodatna c) Kod sumnje na profesionalno oboljenje ili potvrde medicinska obrada. profesionalnog oboljenja (2) Zbirni godišnji izvještaj sa analizom podataka dostavlja se d) Kod oboljenja i povreda sa dužom privremenom ili Agenciji do 31. januara naredne godine. trajnom nesposobnošću (3) Ekspertiza iz člana 28 ovog pravilnika dostavlja se (2) Ekspertizu sa nalazom i mišljenjem potpisuje ekspertska subjektima iz člana 28 stav (4) ovog pravilnika najkasnije u grupa koju formira autorizirana zdravstvena ustanova. roku od 30 (trideset) dana. (3) Ekspertsku grupu iz stava (2) ovog člana trebaju činiti: Član 31. a) Dva doktora medicine specijalisti medicine rada, od (Čuvanje medicinske dokumentacije) kojih je jedan zaposlen u autoriziranoj zdravstvenoj (1) Medicinsku dokumentaciju na osnovu koje je donesena ustanovi gdje se obavlja ljekarski pregled ocjena sposobnosti profesionalno izloženog lica, kao i drugu medicinsku dokumentaciju iz čl. 26, 27, 28 i 29 ovog b) Specijalista medicinske fizike ili ekspert za zaštitu od pravilnika, autorizirana zdravstvena ustanova dužna je jonizirajućeg zračenja (4) Ekspertiza se izdaje u pet primjeraka i dostavlja se: čuvati dok profesionalno izloženo lice napuni 75 (sedamdeset pet) godina života ili najmanje 30 (trideset) a) Profesionalno izloženom licu godina od prestanka radnog odnosa. b) Nosiocu autorizacije za obavljanje djelatnosti (2) Medicinska dokumentacija iz stava (1) ovog člana mora biti c) Agenciji na raspolaganju nadležnim organima i profesionalno d) Nadležnom ministarstvu zdravstva izloženom licu. e) Arhivi autorizirane zdravstvene ustanove. Član 29. (Privremena ili trajna nesposobnost profesionalno izloženog DIO ŠESTI – ZAVRŠNE ODREDBE lica) Član 32. (1) Kod duže privremene radne nesposobnosti profesionalno (Žalbe profesionalno izloženih lica) izloženog lica postupa se po odredbama važećeg zakona o Na odluke koje u skladu sa ovim pravilnikom donosi zdravstvenom osiguranju, a kod trajne nesposobnosti prema specijalista medicine rada može se izjaviti žalba prema važećim važećem zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju i listi propisima u Bosni i Hercegovini koji reguliraju prava profesionalnih bolesti. pacijenata. (2) Kod izliječenih i saniranih bolesti koje su bile Član 33. kontraindikacija za radnu sposobnost za rad sa izvorima (Stupanje na snagu) jonizirajućeg zračenja, može se profesionalno izloženim Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana licima koja to žele dozvoliti rad sa izvorima jonizirajućeg objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". zračenja uz određene uslove i preporuke od strane Broj 01-02-298/12 specijaliste medicine rada autorizirane zdravstvene 27. marta 2012. godine Direktor ustanove. Sarajevo Emir Dizdarević, s. r. Član 30. (Rokovi za ocjenu zdravstvene sposobnosti) (1) Izvještaj o izvršenom prethodnom i periodičnom zdravstvenom pregledu dostavlja se u roku od 10 (deset)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 65

Broj 25 - Stranica 66

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 67

Broj 25 - Stranica 68

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 69

Broj 25 - Stranica 70

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 71 položaja u smislu članka 10. stavak (2) pod a), b), c) i d) Zakona, te je dana 2.3.2011. godine donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj 05-26-2-028-9-II/10. 258 Analizom Zahtjeva za pokretanje postupka broj 05-26-2Na temelju članka 25. stavak (1) točka d) i članka 42. 028-II/10 od 30.11.2010. godine i Zahtjeva za pokretanje stavak (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. postupka broj 05-26-3-029-II/11 od 26.12.2011. godine 48/05, 76/07 i 80/09) i članka 116. stavak (2) Zakona o utvrđeno je da su temeljeni na istom činjeničnom i pravnom upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, temelju, što navodi i sam Podnositelj zahtjeva. 88/07 i 93/09), rješavajući po Zahtjevu za pokretanje postupka Rješavajući po posebnim Zahtjevima za donošenje rješenja broj 05-26-3-029-II/11 od 26.12.2011. godine podnesenom od broj 05-26-2-028-72-II/10 od 4.10.2011. godine i broj 05-26-2gospodarskog subjekta Crumb group d.o.o. Brčko Distrikt, 028-74-II/10 od 10.10.2011. godine podnesenim od Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 100 Brčko Distrikt protiv gospodarskih subjekta Crumb group d.o.o. i Telekomunikacije gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. RS, Konkurencijsko vijeće je dana 12.10.2011. godine donijelo Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka, rješenje broj: 05-26-2-028-76-II/10 kojim se smatra da zbog utvrđivanja postojanja zlouporabe prevladavajućeg gospodarski subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. položaja iz članka 10. stavak (2) točka a), b), c) i d) Zakona o Banja Luka, Kralja Petra Karađorđevića 61-a, Banja Luka, konkurenciji, Konkurencijsko vijeće na 32. (tridesetdrugoj) zbog proteka roka za donošenje rješenja o utvrđivanju sjednici održanoj dana 20.03.2012. godine, donijelo je zlouporabe prevladavajućeg položaja iz članka 41. stavak (1) ZAKLJUČAK točka c) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljava 1. Odbacuje se kao preuranjen Zahtjev za pokretanje postupka prevladavajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) Zakona, a podnesen od strane gospodarskog subjekta Crumb group rješenjem broj 05-26-2-028-92-II/10 od 17.11.2011. gоdine je d.o.o. Brčko Distrikt, Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 odbijen zahtjev gospodarskog subjekta Crumb group d.o.o. 100 Brčko Distrikt protiv gospodarskog subjekta Brčko Distrikt u dijelu koji se odnosi na postojanje zabranjenog Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka, zbog konkurenciji od strane gospodarskog subjekta utvrđivanja postojanja zlouporabe prevladavajućeg položaja Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao u smislu članka 10. stavak (2) točka a), b), c) i d) Zakona o neutemeljen. konkurenciji. Gospodarski subjekt Crumb group je pred Sudom Bosne i 2. Ovaj zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku Hercegovine tužbom broj S1 3 U 007875 11 Fp pokrenuo BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i upravni spor protiv rješenja Konkurencijskog vijeća broj 05-26Hercegovine. 2-028-76-II/10 od 12.10.2011. godine, a tužbom broj S1 3 U 008374 11 Fp je pokrenuo upravni spor protiv rješenja Konkurencijskog vijeća broj 05-26-2-028-92-II/10 od Obrazloženje 17.11.2011. godine. Konkurencijsko vijeće je dana 26.12.2011. godine pod Osim navedenoga, u Zahtjevu za pokretanje postupka brojem 05-26-3-029-II/11 zaprimilo Zahtjev za pokretanje Podnositelj zahtjeva ističe i da je gospodarski subjekt postupka podnesen od strane gospodarskog subjekta Crumb Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka na group d.o.o. Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 100 Brčko prevaran način izvršio naplatu bankarskog jamstva zbog Distrikt (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili Crumb dugovanja gospodarskog subjekta Crumb group, da je tražio group) protiv gospodarskog subjekta Telekomunikacije naplatu kamata na koje nema pravo, kao i da nije redovito Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I izmirio svoje obveze prema Podnositelju zahtjeva za mjesec Karađorđevića br. 93, Banja Luka (u daljnjem tekstu: svibanj i lipanj 2011. godine, pod opravdanjem da nisu dobili Telekomunikacije RS) radi sumnje o postojanju zlouporabe originalne fakture, a Podnositelj zahtjeva tvrdi da ih je poslao prevladavajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka preporučeno i da ima dokaze za to, ističući da se u konkretnom a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon). slučaju radi o zlouporabi prevladavajućeg položaja u smislu Konkurencijsko vijeće je dana 23.2.2012. godine pod Zakona. brojem 05-26-3-029-3-II/11 izdalo Potvrdu o primitku Obzirom da je Konkurencijsko vijeće po ranije podnesenom kompletnog i urednog Zahtjeva. Podnositelj zahtjeva je dana Zahtjevu za pokretanje postupka (broj 05-26-2-028-II/10 od 2.3.2012. godine samoinicijativno dopunio Zahtjev za 30.11.2010. godine) već donijelo konačne odluke protiv kojih pokretanje postupka podneskom broj 05-26-3-029-4-II/11, a su upravni sporovi pred Sudom Bosne i Hercegovine u tijeku, potom je na zahtjev Konkurencijskog vijeća broj 05-26-3-029kao i da činjenično stanje navedeno u Zahtjevu koje se odnosi 5-II/11 od 7.3.2012. godine dostavio dokumentaciju i na naplatu međusobnih potraživanja nije u nadležnosti pojašnjenja podneskom broj 05-26-3-029-6-II/11 dana Konkurencijskog vijeća u smislu Zakona, Konkurencijsko 13.3.2012. godine. vijeće je utvrdilo da nisu stečeni uvjeti za pokretanje upravnog Uvidom u evidenciju Konkurencijskog vijeća ustanovljeno postupka u smislu članka 116. stavak (2) Zakona o upravnom je da je Konkurencijsko vijeće dana 30.11.2010. godine pod postupku, te je odlučeno kao u izreci. brojem 05-26-2-028-II/10 zaprimilo Zahtjev za pokretanje

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

postupka podnesen od gospodarskog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina Knez Ivo od Semberije 4, Bijeljina protiv gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) pod d) i zlouporabe prevladavajućeg

Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog Zaključka nije dozvoljen priziv.

Broj 25 - Stranica 72 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. 30.11.2010. године под бројем 05-26-2-028-II/10 запримио Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Захтјев за покретање поступка поднесен од привредног Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana субјекта Crumb group d.o.o. Бијељина Кнез Иво од primitka, odnosno objave ovog Zaključka. Семберије 4, Бијељина против привредног субјекта Broj 05-26-3-029-7-II/11 Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, 20. ožujka 2012. godine Predsjednik Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, Бања Лука ради Sarajevo Ibrica Lakišić, v. r. утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) под д) и злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) под а), б), ц) и д) На основу члана 25. став (1) тачка д) и члана 42. став (2) Закона, те је дана 2.3.2011. године донио Закључак о Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. покретању поступка број 05-26-2-028-9-II/10. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана 116. став (2) Закона о Анализом Захтјева за покретање поступка број 05-26-2управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 028-II/10 од 30.11.2010. године и Захтјева за покретање 12/04, 88/07 и 93/09), рјешавајући по Захтјеву за покретање поступка број 05-26-3-029-II/11 од 26.12.2011. године поступка број 05-26-3-029-II/11 од 26.12.2011. године утврђено је да су базирани на истом чињеничном и поднесеном од привредног субјекта Crumb group d.o.o. правном основу, што наводи и сам Подносилац захтјева. Брчко Дистрикт, Булевар мира 5, ТЦ Слобопром, 76 100 Рјешавајући по посебним Захтјевима за доношење Брчко Дистрикт против привредног субјекта рјешења број 05-26-2-028-72-II/10 од 4.10.2011. године и Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, број 05-26-2-028-74-II/10 од 10.10.2011. године поднесеним Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, Бања Лука, због од привредних субјекaта Crumb group d.o.o. и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја Телекомуникације РС, Конкуренцијски савјет је дана из члана 10. став (2) тачка а), б), ц) и д) Закона о 12.10.2011. године донио рјешење број: 05-26-2-028-76конкуренцији, Конкуренцијски савјет, на 32. II/10 којим се сматра да привредни субјекaт (тридесетдругој) сједници одржаној дана 20.03.2012. Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, године, донио је Краља Петра Карађорђевића 61-а, Бања Лука, због протека ЗАКЉУЧАК рока за доношење рјешења о утврђивању злоупотребе 1. Одбацује се као преурањен Захтјев за покретање доминантног положаја из члана 41. став (1) тачка ц) Закона поступка поднесен од стране привредног субјекта о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у Crumb group d.o.o. Брчко Дистрикт, Булевар мира 5, ТЦ смислу члана 10. став (2) Закона, а рјешењем број 05-26-2Слобопром, 76 100 Брчко Дистрикт против привредног 028-92-II/10 од 17.11.2011. године је одбијен захтјев субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања привредног субјекта Crumb group d.o.o. Брчко Дистрикт у Лука, Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, Бања Лука, дијелу који се односи на постојање забрањеног споразума у због утврђивања постојања злоупотребе доминантног смислу члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији од положаја у смислу члана 10. став (2) тачка а), б), ц) и д) стране привредног субјекта Телекомуникације Републике Закона о конкуренцији. Српске а.д. Бања Лука, као неоснован. 2. Овај закључак ће бити објављен у "Службеном Привредни субјекaт Crumb group је пред Судом Босне и гласнику БиХ", службеним гласницима ентитета и Херцеговине тужбом број S1 3 U 007875 11 Fp покренуо Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. управни спор против рјешења Конкуренцијског савјета број 05-26-2-028-76-II/10 од 12.10.2011. године, а тужбом Образложење број S1 3 У 008374 11 Fp је покренуо управни спор против Конкуренцијски савјет је дана 26.12.2011. године под рјешења Конкуренцијског савјета број 05-26-2-028-92-II/10 бројем 05-26-3-029-II/11 запримио Захтјев за покретање од 17.11.2011. године. поступка поднесен од стране привредног субјекта Crumb Осим наведеног, у Захтјеву за покретање поступка group d.o.o. Булевар мира 5, ТЦ Слобопром, 76 100 Брчко Подносилац захтјева истиче и да је привредни субјекат Дистрикт (у даљем тексту: Подносилац захтјева или Crumb Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука на group) против привредног субјекта Телекомуникације преваран начин извршио наплату банкарске гаранције због Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра I дуговања привредног субјекта Crumb group, да је тражио Карађорђевића бр. 93, Бања Лука (у даљем тексту: наплату камата на које нема право, као и да није редовно Телекомуникације РС) ради сумње о постојању измирио своје обавезе према Подносиоцу захтјева за мјесец злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став мај и јуни 2011. године, под оправдањем да нису добили (2) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији (у даљем оригиналне фактуре, а Подносилац захтјева тврди да их је тексту: Закон). послао препоручено и да има доказе за то истичући да се у Конкуренцијски савјет је дана 23.2.2012. године под конкретном случају ради о злоупотреби доминантног бројем 05-26-3-029-3-II/11 издао Потврду о пријему положаја у смислу Закона. комплетног и уредног Захтјева. Подносилац захтјева је Обзиром да је Конкуренцијски савјет по раније дана 2.3.2012. године самоиницијативно допунио Захтјев за поднесеном Захтјеву за покретање поступка (број 05-26-2покретање поступка поднеском број 05-26-3-029-4-II/11, а 028-II/10 од 30.11.2010. године) већ донио коначне одлуке потом је на захтјев Конкуренцијског савјета број 05-26-3против којих су управни спорови пред Судом Босне и 029-5-II/11 од 7.3.2012. године доставио документацију и Херцеговине у току, као и да чињенично стање наведено у појашњења поднеском број 05-26-3-029-6-II/11 дана Захтјеву које се односи на наплату међусобних 13.3.2012. године. потраживања није у надлежности Конкуренцијског савјета Увидом у евиденцију Конкуренцијског савјета у смислу Закона, Конкуренцијски савјет је утврдио да нису установљено је да је Конкуренцијски савјет дана

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 73 стечени услови за покретање управног поступка у смислу pojašnjenja podneskom broj 05-26-3-029-6-II/11 dana члана 116. став (2) Закона о управном поступку, те је 13.3.2012. godine. одлучено као у диспозитиву. Uvidom u evidenciju Konkurencijskog vijeća ustanovljeno je da je Konkurencijsko vijeće dana 30.11.2010. godine pod brojem 05-26-2-028-II/10 zaprimilo Zahtjev za pokretanje Поука о правном лијеку postupka podnesen od privrednog subjekta Crumb group d.o.o. Против овог Закључка није дозвољена жалба. Bijeljina Knez Ivo od Semberije 4, Bijeljina protiv privrednog Незадовољна страна може покренути управни спор subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka radi пријема, односно објављивања овог Закључка. utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. Број 05-26-3-029-7-II/11 stav (1) pod d) i zloupotrebe dominantnog položaja u smislu 20. марта 2012. године Предсједник člana 10. stav (2) pod a), b), c) i d) Zakona, te je dana 2.3.2011. Сарајево Ибрица Лакишић, с. р. godine donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj 05-26-2028-9-II/10. Analizom Zahtjeva za pokretanje postupka broj 05-26-2Na osnovu člana 25. stav (1) tačka d) i člana 42. stav (2) 028-II/10 od 30.11.2010. godine i Zahtjeva za pokretanje Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, postupka broj 05-26-3-029-II/11 od 26.12.2011. godine 76/07 i 80/09) i člana 116. stav (2) Zakona o upravnom utvrđeno je da su bazirani na istom činjeničnom i pravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i osnovu, što navodi i sam Podnosilac zahtjeva. 93/09), rješavajući po Zahtjevu za pokretanje postupka broj 05Rješavajući po posebnim Zahtjevima za donošenje rješenja 26-3-029-II/11 od 26.12.2011. godine podnesenom od broj 05-26-2-028-72-II/10 od 4.10.2011. godine i broj 05-26-2privrednog subjekta Crumb group d.o.o. Brčko Distrikt, 028-74-II/10 od 10.10.2011. godine podnesenim od privrednih Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 100 Brčko Distrikt protiv subjekta Crumb group d.o.o. i Telekomunikacije RS, privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Konkurencijsko vijeće je dana 12.10.2011. godine donijelo Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka, rješenje broj 05-26-2-028-76-II/10 kojim se smatra da privredni zbog utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, iz člana 10. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, Kralja Petra Karađorđevića 61-a, Banja Luka, zbog proteka Konkurencijsko vijeće na 32. (tridesetdrugoj) sjednici održanoj roka za donošenje rješenja o utvrđivanju zloupotrebe dana 20.03.2012. godine, donijelo je dominantnog položaja iz člana 41. stav (1) tačka c) Zakona o ZAKLJUČAK konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu 1. Odbacuje se kao preuranjen Zahtjev za pokretanje postupka člana 10. stav (2) Zakona, a rješenjem broj 05-26-2-028-92podnesen od strane privrednog subjekta Crumb group d.o.o. II/10 od 17.11.2011. gоdine je odbijen zahtjev privrednog Brčko Distrikt, Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 100 subjekta Crumb group d.o.o. Brčko Distrikt u dijelu koji se Brčko Distrikt protiv privrednog subjekta Telekomunikacije odnosi na postojanje zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji od strane privrednog Karađorđevića br. 93, Banja Luka, zbog utvrđivanja subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu kao neosnovan. člana 10. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji. Privredni subjekt Crumb group je pred Sudom Bosne i 2. Ovaj zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku Hercegovine tužbom broj S1 3 U 007875 11 Fp pokrenuo BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i upravni spor protiv rješenja Konkurencijskog vijeća broj 05-26Hercegovine. 2-028-76-II/10 od 12.10.2011. godine, a tužbom broj S1 3 U 008374 11 Fp je pokrenuo upravni spor protiv rješenja Obrazloženje Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-028-92-II/10 od 17.11.2011. godine. Konkurencijsko vijeće je dana 26.12.2011. godine pod Osim navedenog, u Zahtjevu za pokretanje postupka brojem 05-26-3-029-II/11 zaprimilo Zahtjev za pokretanje Podnosilac zahtjeva ističe i da je privredni subjekt postupka podnesen od strane privrednog subjekta Crumb group Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka na d.o.o. Bulevar mira 5, TC Sloboprom, 76 100 Brčko Distrikt (u prevaran način izvršio naplatu bankarske garancije zbog daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Crumb group) protiv dugovanja privrednog subjekta Crumb group, da je tražio privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. naplatu kamata na koje nema pravo, kao i da nije redovno Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banja Luka (u izmirio svoje obaveze prema Podnosiocu zahtjeva za mjesec daljem tekstu: Telekomunikacije RS) radi sumnje o postojanju maj i juni 2011. godine, pod opravdanjem da nisu dobili zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) originalne fakture, a Podnosilac zahtjeva tvrdi da ih je poslao tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: preporučeno i da ima dokaze za to, ističući da se u konkretnom Zakon). slučaju radi o zloupotrebi dominantnog položaja u smislu Konkurencijsko vijeće je dana 23.2.2012. godine pod Zakona. brojem 05-26-3-029-3-II/11 izdalo Potvrdu o prijemu Obzirom da je Konkurencijsko vijeće po ranije podnesenom kompletnog i urednog Zahtjeva. Podnosilac zahtjeva je dana Zahtjevu za pokretanje postupka (broj 05-26-2-028-II/10 od 2.3.2012. godine samoinicijativno dopunio Zahtjev za 30.11.2010. godine) već donijelo konačne odluke protiv kojih pokretanje postupka podneskom broj 05-26-3-029-4-II/11, a su upravni sporovi pred Sudom Bosne i Hercegovine u toku, potom je na zahtjev Konkurencijskog vijeća broj 05-26-3-029kao i da činjenično stanje navedeno u Zahtjevu koje se odnosi 5-II/11 od 7.3.2012. godine dostavio dokumentaciju i na naplatu međusobnih potraživanja nije u nadležnosti

Broj 25 - Stranica 74 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. tekstu: Okružni sud) broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. Konkurencijskog vijeća u smislu Zakona, Konkurencijsko studenoga 2008. godine. vijeće je utvrdilo da nisu stečeni uslovi za pokretanje upravnog postupka u smislu člana 116. stav (2) Zakona o upravnom postupku, te je odlučeno kao u dispozitivu. II. Postupak pred Ustavnim sudom 2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od Pouka o pravnom lijeku Okružnog suda i Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) zatraženo je 28. travnja 2009. godine Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba. da dostave odgovore na apelaciju. Od Stojanke Jakovljević, Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Milice Čupić, Gordane Čupić-Mančić i Slobodanke ČupićSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana Pejak (druga strana u postupku) zatraženo je 23. siječnja prijema, odnosno objavljivanja ovog Zaključka. 2012. godine da dostave odgovore na apelaciju. Broj 05-26-3-029-7-II/11 3. Okružni sud je odgovor na apelaciju dostavio 5. svibnja 20. marta 2012. godine Predsjednik 2009. godine. Osnovni sud je dostavio spis na uvid 20. Sarajevo Ibrica Lakišić, s. r. svibnja 2009. godine. Druga strana u postupku dostavila je odgovor na apelaciju 2. veljače 2012. godine. USTAVNI SUD 4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, BOSNE I HERCEGOVINE odgovor Okružnog suda dostavljen je apelantu 12. lipnja 259 2009. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca, u predmetu broj AP 69/09, rješavajući apelaciju Boška III. Činjenično stanje Koprivice, na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i 5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i Hercegovine, članka 59. stavak 2. alineja 2, članka 61. st. 1. i 2. dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati i članka 64. stavak 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i na sljedeći način. Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 6. Osnovni sud je donio Rješenje broj 071-0-O-06-001970 od 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: 16. rujna 2008. godine kojim se ostavinski postupak iza Miodrag Simović, predsjednik umrle Stake Koprivica (u daljnjem tekstu: ostaviteljica), Valerija Galić, dopredsjednica rođene 22. ožujka 1877. godine, smatra dovršenim. Istim Seada Palavrić, dopredsjednica rješenjem utvrđeno je da zaostavštinu iza ostaviteljice čini Mato Tadić, sudac jasno precizirana nekretnina u Banjoj Luci. Rješenjem su za Zlatko M. Knežević, sudac zakonske nasljednice proglašene Stojanka Jakovljević sa ½ na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donio je dijela, Gordana Čupić-Mančić i Slobodanka Čupić-Pejak sa ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU po ¼ dijela, te je navedeno da im se zaostavština uručuje. Usvaja se apelacija Boška Koprivice. Rješenjem je naloženo Zemljišnoknjižnom uredu da nakon Utvrđuje se povreda prava na imovinu iz članka II/3.(k) pravomoćnosti rješenja provede rješenje kroz svoju Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz evidenciju. Istim rješenjem utvrđeno je da je pretendent na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih naslijeđe (apelant) izgubio pravo nasljedstva uslijed sloboda. zastarjelosti. Ukida se Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-07. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud je naveo da su GŽ-08-001856 od 7. studenoga 2008. godine. zakonske nasljednice Stojanka Jakovljević, Milica Čupić, Predmet se vraća Okružnom sudu u Banjoj Luci koji je Gordana Čupić-Mančić i Slobodanka Čupić-Pejak (u dužan, po hitnom postupku, donijeti novu odluku, sukladno daljnjem tekstu: predlagači), koje zastupa punomoćnik, članku II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 1. Osnovnom sudu podnijele prijedlog za pokretanje Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih ostavinskog postupka iza ostaviteljice, na temelju kojeg je prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud na ročištu od 6. prosinca 2006. godine, Nalaže se Okružnom sudu u Banjoj Luci da, sukladno sukladno članku 172. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni list članku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i SRBiH" br. 7/80 i 15/80, na temelju članka 12. Ustavnog Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke, zakona preuzet kao zakon Republike Srpske; u daljnjem obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim tekstu: Zakon o nasljeđivanju), izvršio sastavljanje mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. smrtovnice. Također, sud je konstatirao da je tijekom Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i postupka utvrdio da u krug zakonskih nasljednika drugog Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i nasljednog reda ulaze: Stojanka Jakovljević, kći umrlog Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u ostaviteljičinog brata Milenka Koprivice; Gordana Čupić"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". Mančić, kći pokojne Ljiljanke Čupić rođ. Koprivica, a koja je bila kćerka umrlog ostaviteljičinog brata Milenka OBRAZLOŽENJE Koprivice; Milica Čupić, kćerka pokojnog Milutina Čupića, i Slobodanka Pejak-Čupić, supruga pokojnog Milutina I. Uvod Čupića, sina pokojne Ljiljanke Čupić rođ. Koprivica, a koja je bila kćerka umrlog ostaviteljičinog brata Milenka 1. Boško Koprivica (u daljnjem tekstu: apelant) iz Banje Luke Koprivice. Dalje, prvostupanjski sud je naveo da podnio je 8. siječnja 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu zaostavštinu čini imovina pobliže precizirana u dispozitivu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) rješenja, te da testament nije ostavljen. protiv Rješenja Okružnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 75 8. Osnovni sud je naveo da se u tijeku postupka kao između zakonskih nasljednika drugog nasljednog reda, na pretendent na nasljedstvo pojavio apelant, unuk umrlog način kako je određeno prvostupanjskim rješenjem. ostaviteljičinog brata Milutina Koprivice. U vezi s tim, sud Konstatirano je da je prvostupanjski sud, pozivajući se na je istakao da je tijekom postupka punomoćnica predlagača odredbu članka 142. Zakona o nasljeđivanju, utvrdio da izjavila da apelantu ne pripada pravo na naslijeđe jer je apelant nema pravo na naslijeđe jer je protekao zastarni rok njegovo pravo zastarjelo, odnosno da on ne može ući u krug od 20 godina, računajući od dana ostaviteljičine smrti, zakonskih nasljednika zato što je od ostaviteljičine smrti ističući da apelant nije bio u posjedu predmeta zaostavštine proteklo više od 44 godine, a apelant se nikada nije pojavio, zbog čega više ne može postavljati zahtjev za predaju nije tražio naslijeđe, kao i da je nakon ostaviteljičine smrti zaostavštine. Dalje, Okružni sud je istakao da je člankom imovinu koju predstavlja predmet zaostavštine držao 133. Zakona o nasljeđivanju propisano da zaostavština prednik predlagača, a predlagači poslije njegove smrti. umrle osobe prelazi po sili zakona na njezine nasljednike u Odvjetnica predlagača je u ime Stojanke Jakovljević, trenutku njezine smrti, te u vezi s tim, da se od momenta Gordane Čupić-Mančić i Slobodanke Čupić-Pejak izjavila ostaviteljeve smrti do podjele njegove zaostavštine na da se prihvaća nasljednih dijelova, a u ime Milice Čupić nasljednike nad zaostavštinom uspostavlja nasljednička izjavila da se prihvaća nasljednog dijela i da ga ustupa zajednica, pa počinju teći rokovi propisani za zastarjelost. Slobodanki Čupić-Pejak. Osnovni sud je istakao da je Navedeno je da do diobe ne važe pravila o održaju i slično tijekom postupka apelant izjavio da je za ostaviteljičinu u odnosu na nasljednike, jer oni imaju zajedničko smrt saznao 70-ih godina prošlog stoljeća, te da ga sud vlasništvo, a tek na temelju rješenja o naslijeđu dolazi do treba uvrstiti u krug zakonskih nasljednika, jer je suvlasništva. općepoznato da postupak nasljeđivanja ne može zastarjeti. 13. Zatim, Okružni sud je naveo da u konkretnom slučaju 9. Osnovni sud je naveo da je člankom 142. Zakona o između stranaka postoji spor oko prava na naslijeđe, te da nasljeđivanju propisano da pravo nasljednika na zahtjev za se ostavinska rasprava provodi bez obzira na istaknuti predaju zaostavštine zastarijeva prema savjesnom držatelju prigovor jer se taj prigovor odnosi samo na pravo za godinu dana od kada je nasljednik saznao za svoje pravo određenog pretendenta na nasljedstvo. Zbog toga se, prema i za držatelja zaostavštine, a najkasnije za 10 godina, zaključku Okružnog suda, ako se u tijeku ostavinskog računajući za zakonskog nasljednika od ostaviteljeve smrti, postupka istakne prigovor da nekoj osobi ne pripada pravo a za testamentarnog nasljednika od proglašenja testamenta, nasljedstva uslijed zastare, taj prigovor treba raspraviti u dok prema nesavjesnom držatelju ovo pravo zastarijeva za ostavinskom postupku pa osobe koje polažu pravo na 20 godina. Također, sud je naveo da se, ako u tijeku nasljedstvo moraju u ostavinskoj raspravi isticati svoje ostavinskog postupka nasljednik istakne prigovor da nekoj zahtjeve i u ostavinskom postupku iznositi dokaze o svom osobi ne pripada pravo nasljedstva ili da ga je izgubila pravu. Dalje je istaknuto da to znači da vrijeme zastare teče usred zastare, navedeni prigovor raspravlja u ostavinskom od momenta ostaviteljeve smrti, pa i za vrijeme vođenja postupku, te da se u ostavinskom postupku utvrđuje kome ostavinskog postupka, a prekida se samo ako je pretendent pripada pravo nasljedstva, kao i tko je izgubio pravo na nasljedstvo poduzimao kakvu radnju radi utvrđivanja ili nasljedstva uslijed zastare. osiguranja svog prava. Istaknuto je da ove činjenice apelant 10. U vezi s tim, Osnovni sud je naveo da je apelant za nije isticao tijekom ostavinskog postupka. Drugostupanjski ostaviteljičinu smrt saznao 70-ih godina prošlog stoljeća, pa sud je konstatirao da pretendent, odnosno apelant svoje kako je proteklo više od 30 godina od dana saznanja za pravo može ostvarivati i tako da se pokrene parnica njezinu smrt, sud je zaključio da je prigovor utemeljen, jer nasljedničkom tužbom (hereditas petitio) za predaju stvari su protekli rokovi iz članka 142. Zakona o nasljeđivanju. zaostavštine, ili u vlasničkoj parnici, ako je osnova izvan Također, sud je naveo da je apelantovo pravo da zahtijeva temelja nasljednog prava i da se takva tužba sastoji u predaju zaostavštine od ostalih nasljednika zastarjelo, zbog kondemnatornom zahtjevu za predaju stvari, ili u zahtjevu čega je u tijeku ostavinskog postupka apelant isključen iz za utvrđenje prava nasljedstva. reda zakonskih nasljednika. Imajući u vidu navedeno, te 14. Okružni sud je istakao da se u ostavinskom postupku može primjenom odredbi članka 233. Zakona o nasljeđivanju, sud ostvarivati zahtjev za utvrđenje prava nasljedstva ili obujma je odlučio kao u dispozitivu rješenja. tog prava, nasljedni dio i veličina dijela, pod pretpostavkom 11. Odlučujući o apelantovoj žalbi, Okružni sud je donio da ostavinska rasprava već nije provedena. Shodno tome, Rješenje broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. studenoga 2008. drugostupanjski sud je istakao: "Zastara prava zahtijevati godine kojim je žalbu odbio kao neutemeljenu i potvrdio zaostavštinu kao nasljednik ostavitelja ima taj učinak što se Rješenje o nasljeđivanju Osnovnog suda broj 071-0-O-06po proteku rokova određenih u zakonu ne može s uspjehom 001970 od 16. rujna 2008. godine. ostvariti pravo na nasljedstvo sudskim putem, pa ni onda 12. U obrazloženju rješenja drugostupanjski sud je naveo da je kada bi bilo osnova da se formalno utvrdi to pravo". ispitao prvostupanjsko rješenje u onome dijelu u kojem se Okružni sud je naveo da pod zastarom "zahtijevati ostavinu pobija žalbom, u granicama razloga navedenih u žalbi, kao nasljednik ostavitelja" treba smatrati gubitak prava na pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog tužbu, a ne i gubitak nasljednog prava, te da je, ako je prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se zastara nastupila prije pokretanja ili u tijeku ostavinskog odnose na stranačku sposobnost i zastupanje. Sud je zatim postupka, ostavinski sud dužan na prigovor ostalih ponovio kronologiju prvostupanjskog postupka i činjenično nasljednika utvrditi činjenicu da je zastara nastupila. utvrđenje prvostupanjskog suda prema kojem ostaviteljica Najzad, Okružni sud je konstatirao da nasljednici koji drže nije imala nasljednika prvog nasljednog reda pa se predmet zaostavštine moraju istaći prigovor zastare, da sud o prigovoru ne vodi računa po službenoj dužnosti, te da taj nasljeđivanje zaostavštine, kako je navedeno u prigovor mogu isticati selektivno, po vlastitom izboru, a to obrazloženju, trebalo ostvarivati po pravu predstavljanja

Broj 25 - Stranica 76 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. ima za posljedicu da se nasljednik čije je pravo zastarjelo pravo. Zbog svega navedenog, predlagači smatraju da ne uzima u obzir kao da se odrekao nasljedstva i u ime svog apelantu nije povrijeđeno pravo na imovinu. potomstva. Naime, kako je naveo Okružni sud, dio koji bi pripao tom nasljedniku da nema zastare, u slučaju V. Relevantni propisi zakonskog nasljeđivanja, prirasta ostalim zakonskim 18. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH" br. 7/80 i nasljednicima. Na kraju, drugostupanjski sud je istakao da 15/80, na temelju članka 12. Ustavnog zakona preuzet kao slijedom svega navedenog proizlazi da je prvostupanjski zakon Republike Srpske) u relevantnom dijelu glasi: sud pravilno utvrdio tko se ubraja u krug zakonskih Član 13. nasljednika, tko drži ostavinsku masu nakon ostaviteljičine Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca, dio smrti, da nije bilo radnji koje su dovele do prekida zastare zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca prije proteka rokova za zastaru, da se radi o sporu o pravu, nasljeđuju njegova djeca (braća i sestre ostaviočevi), njegova te da je odluka donesena sukladno relevantnim odredbama unučad i praunučad i njegovi dalji potomci, po pravilima koja Zakona o nasljeđivanju, a prema danim nasljednim važe za slučaj kad umrlog nasljeđuju njegova djeca i ostali izjavama osoba koje mogu da se utvrde ostaviteljičinim potomci. nasljednicima. Ako su oba roditelja ostaviočeva umrla prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi svakome od njih pripao da je nadživio IV. Apelacija ostavioca nasljeđuju njihovi potomci, prema odredbama a) Navodi iz apelacije prethodnog stava. 15. Apelant se žali da mu je pobijanim rješenjem povrijeđeno Član 133. pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Zaostavština umrlog lica prelazi po sili zakona na njegove Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku nasljednike u trenutku njegove smrti. konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u Član 142. daljnjem tekstu: Europska konvencija). Apelant ističe da je Pravo nasljednika na zahtjev za predaju zaostavštine zakonski nasljednik iza ostaviteljice, i to nasljednik po zastarijeva prema savjesnom držaocu za godinu dana od kada pravu predstavljanja iz svog umrlog oca Boška Koprivice. je nasljednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari Također, apelant navodi da ga je nasljednica Stojanka zaostavštine, a najdalje za deset godina, računajući za Jakovljević svjesno prikrila kao nasljednika, kao i da je zakonskog nasljednika od smrti ostaviočeve, a za imovinu koja čini zaostavštinu iza ostaviteljice jedino testamentalnog nasljednika od proglašenja testamenta. koristila Stojanka Jakovljević, dok druge proglašene Prema nesavjesnom držaocu ovo pravo zastarijeva za nasljednice cijeli život žive u Beogradu, a i one su dvadeset godina. nasljednice istog nasljednog reda. Najzad, apelant smatra Član 172. da, budući da je sve vrijeme obilazio, kosio i pazio Ako je ostavinskom sudu dostavljena nepotpuna smrtovnica imovinu, njegova zakonska prava ne mogu zastarjeti jer iz ili samo izvod iz matične knjige umrlih sud će sam prema objektivnih razloga ostavinski postupak nije proveden, a okolnostima upotpuniti odnosno sastaviti smrtovnicu ili će trebao je biti proveden po službenoj dužnosti. U vezi s tim, sastavljanje smrtovnice povjeriti matičaru koji može da sastavi apelant je naveo da je odmah nakon ostaviteljičine smrti smrtovnicu. nadležni matičar imao dužnost nadležnom sudu dostaviti Sud može, kad je to cjelishodno, sam sastaviti smrtovnicu i izvod iz Matične knjige umrlih, radi provođenja van slučajeva iz prethodnog stava, ako je izvodom iz matične ostavinskog postupka, kao i to da, ukoliko se zakonski knjige umrlih ili drugom javnom ispravom dokazana smrt nasljednik ne odazove na poziv suda, automatski mu se nekog lica ili njegovo proglašenje umrlim. uručuje njegov nasljedni dio, odnosno smatra se da se Član 226. prihvaća svog zakonskog nasljednog dijela. U postupku raspravljanja zaostavštine sud će raspraviti sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu, naročito o pravu na nasljeđe, o veličini nasljednog dijela i pravu na legat. b) Odgovor na apelaciju Član 229. 16. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da smatra Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da je pobijano rješenje doneseno pravilnom primjenom da povedu parnicu pred sudom i postupak pred organom materijalnog prava na pravilno i potpuno utvrđeno uprave ako su među strankama poznate činjenice od kojih činjenično stanje i predložio da se izjavljena apelacija zavisi neko njihovo pravo. odbije kao neutemeljena. Sud će postupiti u smislu prethodnog stava naročito ako su 17. U odgovoru na apelaciju druga strana u postupku sporne: (predlagači) pozvala se na Zakon o nasljeđivanju i Zakon o 1) činjenice od kojih zavisi pravo na nasljeđe, osnovnim vlasničkopravnim odnosima. Predlagači su naveli (...) da ne pobijaju apelantu njegovu tvrdnju da je "zakonski Član 233. nasljednik", ali smatraju da je nastupila zastarjelost. Kad sud utvrdi kojim licima pripada pravo na nasljeđe Predlagači su pobili apelantove navode da je obilazio oglasiće ta lica za nasljednike rješenjem o nasljeđivanju. ostaviteljicu i nekretnine. Također, predlagači su pobili (...) apelantov navod da je sud po službenoj dužnosti morao pokrenuti postupak poslije smrti osobe, te u vezi s tim ističu VI. Dopustivost da je isto mogao učiniti i apelant, na način kako je to 19. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, regulirano relevantnim zakonskim propisima. Propustivši to Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u učiniti, apelant je doveo sebe u situaciju da mu zastari pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu kada ona

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 77 postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u je apelant mogao u momentu njezine smrti steći određenu Bosni i Hercegovini. imovinu, a o čemu redoviti sud treba odlučiti u ostavinskom 20. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, postupku. S obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da se Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv nesporno radi o postupku u kojem se, između ostalog, presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni odlučivalo i o apelantovim imovinskim pravima, te, stoga, svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako predmetni postupak potpada pod obujam članka II/3.(k) se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom Europsku konvenciju. pravnom lijeku koji je koristio. 26. Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud mora odgovoriti jeste 21. U konkretnom slučaju, predmet pobijanja apelacijom je pitanje je li pobijanom odlukom, kojom je utvrđeno da Rješenje Okružnog suda broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. postoji nasljedna imovina ali da je apelant izgubio pravo studenoga 2008. godine, protiv kojeg nema drugih nasljedstva, došlo do miješanja u apelantovu imovinu. U djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu. vezi s tim, Ustavni sud ukazuje na to da članak 1. Protokola Zatim, pobijano rješenje apelant je primio 12. studenoga broj 1 uz Europsku konvenciju obuhvaća tri različita 2008. godine, a apelacija je podnesena 8. siječnja 2009. pravila. Prvo pravilo, navedeno u prvom stavku, jeste opće godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano člankom prirode i iskazuje načelo mirnog uživanja imovine. Drugo 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija pravilo, sadržano u drugoj rečenici istog stavka, obuhvaća ispunjava i uvjete iz članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog lišavanje imovine i čini ga podložnim određenim uvjetima. suda, jer nije očito (prima facie) neutemeljena, niti postoji Treće pravilo, koje se nalazi u drugom stavku, priznaje da neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije države članice imaju pravo, između ostalog, kontrolirati dopustiva. korištenje imovine sukladno javnom interesu. Ova tri 22. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i pravila nisu "različita" u smislu da su nepovezana: drugo i Hercegovine, članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, treće pravilo se odnose na pojedinačne slučajeve ometanja Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava prava na mirno uživanje imovine, te ih, stoga, treba uvjete u pogledu dopustivosti. tumačiti u svjetlu općeg načela iskazanog u prvom pravilu. S obzirom na to da je odlukom Okružnog suda utvrđeno da je apelant uslijed zastare izgubio pravo koje je ipso iure VII. Meritum stekao u trenutku ostaviteljičine smrti (1963. godine), 23. Apelant pobija navedena rješenja navodeći da mu je Ustavni sud smatra da se radi o miješanju u apelantovo povrijeđeno pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava pravo na imovinu. Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz 27. Ustavni sud će ispitati je li miješanje u apelantovo pravo na Europsku konvenciju. imovinu bilo opravdano. Da bi miješanje u pravo na 24. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom imovinu bilo opravdano, ono mora: (a) biti predviđeno dijelu glasi: zakonom, (b) imati legitiman cilj od javnog ili općeg Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska interesa i (c) biti sukladno načelu proporcionalnosti. prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što uključuje: 28. Apelant je u vezi sa povredom prava na imovinu naveo da k) Pravo na imovinu. je zakonski nasljednik iza ostaviteljice, da je imovinu koja Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju u čini zaostavštinu obilazio, kosio i pazio, kao i da je sve relevantnom dijelu glasi: vrijeme bio u posjedu imovine, te da mu pravo nije moglo Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano zastarjeti jer ostavinski postupak nije proveden (po uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, službenoj dužnosti), a pravo na nasljeđivanje ne zastarijeva. osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i Dakle, apelant pobija odluku sudova da mu je zastarjelo općim načelima međunarodnog prava. pravo nasljedstva i to zbog suštinskih razloga koje je sud Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utječu na dao u pobijanim odlukama, kao i zbog procesnih razloga, pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra odnosno postupanja sudova u konkretnom predmetu. potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine sukladno općim 29. Prije svega, u analizi navedenog predmeta Ustavni sud će interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih ispitati način na koji je odlučeno o suštini predmeta, doprinosa ili kazni. odnosno apelantovom zahtjevu da ga sud uvrsti u krug 25. U vezi sa apelantovim navodima da mu je pobijanim zakonskih nasljednika sa pripadajućim nasljednim dijelom. rješenjem povrijeđeno pravo na imovinu, Ustavni sud Ustavni sud primjećuje da su redoviti sudovi naveli da je primjećuje da se apelant uključio u ostavinski postupak apelant nesporno srodnik, odnosno da je unuk zbog nespornog srodstva koje je imao sa ostaviteljicom. ostaviteljičinog brata i u tijeku postupka ova njegova Radi se o postupku u kojem sud utvrđuje tko su nasljednici srodnička veza sa ostaviteljicom nije dovedena u pitanje. umrlog, koja imovina sačinjava zaostavštinu i koja prava iz Međutim, predlagači su istakli prigovor zastare ističući da zaostavštine pripadaju nasljednicima i drugim osobama. apelant ne može da uđe u krug zakonskih nasljednika jer je Dakle, apelant je očekivao da sud konstatira da je on od ostaviteljičine smrti proteklo više od 44 godine, kao i da nasljednik (heres) – osoba koja stupa u imovinske odnose se apelant nikada nije pojavio, a ostali predlagači su u umrle osobe, a iz statusa nasljednika proizlazi pravo na posjedu nekretnina koje ulaze u zaostavštinu. Sudovi su zaostavštinu (hereditas) koju je stekao po sili zakona utvrdili da je apelant izgubio pravo nasljedstva zbog momentom ostaviteljičine smrti. S obzirom na relevantne zastare, pozivajući se na članak 142. Zakona o odredbe Zakona o nasljeđivanju i činjenice konkretnog nasljeđivanju. S tim u vezi, Ustavni sud će ispitati je li predmeta, apelant je u momentu ostaviteljičine smrti ovakvo utvrđenje sudova sukladno Zakonu o nasljeđivanju. nesporno bio zakonski nasljednik, pa Ustavni sud smatra da

Broj 25 - Stranica 78 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. koju sud proglašava deklaratornom odlukom. S druge 30. Zakonom o nasljeđivanju je jasno definirano da se smrću strane, nasljedstvo je ono što nakon raspodjele osobe otvara njezino naslijeđe (članak 126) i nasljednik ostavine/zaostavštine pripada nasljedniku, pa se postavlja može biti osoba koja je u životu u trenutku otvaranja pitanje jesu li redoviti sudovi ovakvim odlučivanjem naslijeđa. Zaostavština umrle osobe prelazi po sili zakona odlučili samo o apelantovom pravu na ostavinu, odnosno na njezine nasljednike u trenutku njezine smrti (članak onaj dio zaostavštine koji bi mu pripao (nasljedstvo), a ne i 133). Također, Zakonom o nasljeđivanju je jasno definirano o njegovom statusnom pravu da se proglasi nasljednikom. S da se naslijediti može na temelju zakona i testamenta, a da obzirom na to da je apelant imao zahtjev usmjeren na su predmet nasljeđivanja stvari i prava. Rokovi propisani rješavanje svog statusa nasljednika i imovinski zahtjev u Zakonom o nasljeđivanju računaju se od dana ostaviteljeve odnosu na zaostavštinu, a što su dvije odvojene stvari, smrti. Također, sam ostavinski postupak, odnosno postupak Ustavni sud primjećuje da redoviti sudovi očito nisu raspravljanja zaostavštine, pokreće se po službenoj dužnosti, jer matičar koji je upisao u matičnu knjigu umrlih donijeli odluku sukladno odredbama propisanim Zakonom činjenicu smrti određene osobe mora dostaviti nadležnom o nasljeđivanju, pogotovo ako se ima u vidu da je "zahtjev sudu u roku od 30 dana smrtovnicu za umrlog. Zakonom o na predaju zaostavštine" iz članka 142. Zakona o nasljeđivanju je regulirano da, ukoliko nisu poznati nasljeđivanju uvjetovan prethodnim proglašenjem nasljednika, nasljedničkom izjavom, kao i ostalim nasljednici umrlog, sud mora oglasom pozvati osobe koje misle da imaju prava na naslijeđe da se jave u roku od zakonskim uvjetima u koje se ubraja i rok u kojem iskaže godinu dana od dana objave oglasa. takvu volju. 34. Osim toga, Ustavni sud primjećuje da odluka Okružnog 31. Ustavni sud napominje da u postupku raspravljanja suda, kojom je potvrđena prvostupanjska odluka da je zaostavštine sud utvrđuje nasljednike, zaostavštinu i prava koja nasljednici imaju iz zaostavštine (članak 151). apelant izgubio pravo nasljedstva, osim što nema uporište u Nasljednik je nositelj nasljednog prava, što znači da ima Zakonu o nasljeđivanju, nema uporište ni u svom obrazloženju u kojem je navedeno: "Pod zastarom pravo da zauzme u pravnom odnosu položaj ostavitelja, sa svim pravima i obvezama koji iz tog položaja proizlaze. To ‘zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja’ treba smatrati gubitak prava na tužbu a ne i gubitak nasljednog dalje znači da nasljednik iz svoje pozicije nasljednika crpi prava i ako je zastara nastupila prije pokretanja postupka ili određeni "status" – status nasljednika, kao i određenu imovinsku komponentu koja se ogleda u pravu na ostavinu u toku ostavinskog postupka ostavinski sud je dužan na prigovor ostalih nasljednika utvrditi činjenicu da je zastara (nasljedstvo). Iako u pojmu nasljednika "dominira" imovinska komponenta, jasna razlika između statusa i nastupila." To dalje, prema mišljenju Okružnog suda, ima imovinske komponente najbolje se ogleda u situacijama u za posljedicu da se nasljednik čije je pravo zastarjelo ne uzima u obzir kao da se odrekao nasljedstva i u ime svog kojima sud može proglasiti nasljednike iza ostavitelja kada potomstva. Prema mišljenju Ustavnog suda, ovakvo uopće nema zaostavštine. rezoniranje sudova ima za posljedicu da se apsolutno 32. Ustavni sud primjećuje da u Zakonu o nasljeđivanju ne izjednačavaju "nasljednici" i "zaostavština", što ni u postoji rok u kojem određena osoba mora tražiti da se jezičnom smislu ni u zakonskom određenju nisu sinonimi, "proglasi nasljednikom" u statusnom smislu, dok je odnos nasljednika u odnosu na ostavinu – imovinsku komponentu pa, kao što je prethodno rečeno, proglašenje nasljednika ne reguliran zakonskim odredbama koje propisuju uvjete i podrazumijeva automatski i prihvaćanje zaostavštine. određene rokove. Dalje, Ustavni sud primjećuje da 35. Također, Ustavni sud zaključuje da ovakvom odlukom nasljednik ne mora nužno dobiti zaostavštinu, odnosno redoviti sud nije poštovao proceduru utvrđenu Zakonom o prava (i obveze) iz zaostavštine. Prelazak zaostavštine na nasljeđivanju. Naime, ovakvim odlučivanjem sud u nasljednike ovisi o samoj volji nasljednika koju daju u ostavinskom postupku (izvanparničnom) negira apelantu nasljedničkoj izjavi (o prihvaćanju ili odricanju), ali i o pravo za koje on tvrdi da mu pripada, ističući da se spor ispunjenju drugih uvjeta. Drugi uvjeti mogu biti zakonski i oko prava na naslijeđe rješava u ostavinskom postupku, određeni ostaviteljevom voljom. Dakle, prihvaćanje odnosno da je ovlašten riješiti po prigovoru zastare, u vezi zaostavštine može ovisiti i o ostavitelju i o nasljedniku, sa člankom 142. Zakona o nasljeđivanju. Međutim, ovakvo može biti uvjetovano zakonom, može biti određeno i rezoniranje redovitog suda nema uporište u odredbama Zakona o nasljeđivanju kojim je regulirano da će sud u uvjetovano rokovima (odložnim i raskidnim), s tim da su postupku raspravljanja zaostavštine raspraviti sva pitanja rokovi u vezi sa raspodjelom/predajom zaostavštine jasno koja se odnose na zaostavštinu, naročito o pravu na definirani zakonom. naslijeđe […], a ukoliko su među strankama sporne 33. U konkretnom slučaju, Ustavni sud zapaža da je sud činjenice o kojim ovisi neko njihovo pravo, sud će prekinuti zaključio da je apelant izgubio pravo nasljedstva uslijed raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke na parnicu. zastare, pozivajući se na članak 142. Zakona o Ukoliko je sporna primjena prava, onda se takvo pitanje nasljeđivanju, a nakon prigovora suprotne strane koja je rješava u ostavinskom postupku (članak 229. stavak 3). tvrdila da apelant ne može ući u krug zakonskih nasljednika Također, Ustavni sud ne može da ne primijeti da su u jer je proteklo 44 godine od ostaviteljičine smrti. Ustavni pobijanim odlukama navedene neke činjenice (44 godine od sud primjećuje da ovakva konstrukcija sudova nema ostaviteljičine smrti, posjed ostalih predlagača i da je uporište u Zakonu o nasljeđivanju, jer "proglašenje apelant saznao za ostaviteljičinu smrt 70-ih godina) na nasljednika" (u statusnom smislu) nije određeno rokom i kojima su sudovi utemeljili odluku. Međutim, imajući u ovisi o činjenici koja je postojala u trenutku smrti i koja vidu apelantove navode, Ustavni sud primjećuje da sve odražava "u trenutku smrti zatečeni" odnos (krvni, bračni, bitne činjenice u vezi sa pobijanim pravom apelantu nisu po usvojenju i drugi – zakonski ili voljom ostavitelja, utvrđene i redoviti sud se njima nije bavio (a nije ni odnosno testamentarni) između ostavitelja i nasljednika,

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 79 mogao), pa je nejasno kako je u ostavinskom postupku ОДЛУКУ odlučeno da je apelantu zastarjelo pravo, pogotovo imajući О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ u vidu njegove navode u apelaciji da je bio u posjedu Усваја се апелација Бошка Копривице. zaostavštine. U tom kontekstu, Ustavni sud naglašava da Утврђује се повреда права на имовину из члана II/3к) odredba članka 142. Zakona o nasljeđivanju, na kojoj su Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз sudovi između ostalog utemeljili svoju odluku, tretira Европску конвенцију за заштиту људских права и основних savjesnog i nesavjesnog posjednika, te da je ta okolnost слобода. podrazumijevala utvrđivanje tko se zaista nalazi u posjedu Укида се Рјешење Окружног суда у Бањалуци број 011spornih nekretnina i kakav je njegov posjed, a što je prema 0-ГЖ-08-001856 од 7. новембра 2008. године. stanju spisa u konkretnom slučaju izostalo. Предмет се враћа Окружном суду у Бањалуци који је 36. S obzirom na sve navedeno, Ustavni sud zaključuje da se дужан да, по хитном поступку, донесе нову одлуку, у Okružni sud pobijanim rješenjem nezakonito umiješao u складу са чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине и apelantovo pravo na imovinu, te Ustavni sud smatra da je чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за bespredmetno da u smislu garancija iz članka 1. Protokola заштиту људских права и основних слобода. broj 1 uz Europsku konvenciju razmatra je li miješanje bilo Налаже се Окружном суду у Бањалуци да, у складу са u javnom interesu i je li narušeno načelo proporcionalnosti. чланом 74 став 5 Правила Уставног суда Босне и 37. Na temelju izloženog, Ustavni sud smatra da u konkretnom Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања predmetu postoji kršenje prava na imovinu iz članka II/3.(k) ове одлуке, обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке. Europsku konvenciju. Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 38. Imajući u vidu navedene propuste redovitih sudova koji su Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и učinjeni i to u sadržaju pobijanih odluka, kao i zakonskoj Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и proceduri, ne prejudicirajući apelantovo pravo, Ustavni sud у "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и smatra potrebnim ukinuti pobijanu Odluku Okružnog suda Херцеговине". broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. studenoga 2008. godine, te vratiti predmet Okružnom sudu kako bi se ispoštovale ОБРАЗЛОЖЕЊЕ garancije iz Zakona o nasljeđivanju, kao i prava zaštićena Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom. I. Увод 1. Бошко Копривица (у даљњем тексту: апелант) из VIII. Zaključak Бањалуке поднио је 8. јануара 2009. године апелацију 39. Ustavni sud zaključuje da je miješanje u apelantovo pravo Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: na imovinu bilo nezakonito zbog arbitrarne primjene Уставни суд) против Рјешења Окружног суда у Zakona o nasljeđivanju, što predstavlja povredu prava na Бањалуци (у даљњем тексту: Окружни суд) број 011-0imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ГЖ-08-001856 од 7. новембра 2008. године. članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. 40. Na temelju članka 61. st. 1. i 2. i članka 64. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. 41. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Prof. dr. Miodrag Simović, v. r. II. Поступак пред Уставним судом 2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда, од Окружног суда и Основног суда у Бањалуци (у даљњем тексту: Основни суд) затражено је 28. априла 2009. године да доставе одговоре на апелацију. Од Стојанке Јаковљевић, Милице Чупић, Гордане Чупић-Манчић и Слободанке Чупић-Пејак (друга страна у поступку) затражено је 23. јануара 2012. године да доставе одговоре на апелацију. 3. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 5. маја 2009. године. Основни суд је доставио спис на увид 20. маја 2009. године. Друга страна у поступку доставила је одговор на апелацију 2. фебруара 2012. године. 4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда, одговор Окружног суда достављен је апеланту 12. јуна 2009. године. III. Чињенично стање 5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на сљедећи начин. 6. Основни суд је донио Рјешење број 071-0-О-06-001970 од 16. септембра 2008. године којим се оставински поступак иза умрле Стаке Копривица (у даљњем тексту: оставитељица), рођене 22. марта 1877. године, сматра довршеним. Истим рјешењем утврђено је да

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у предмету број АП 69/09, рјешавајући апелацију Бошка Копривице, на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 ст. 1 и 2 и члана 64 став 1 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу: Миодраг Симовић, предсједник Валерија Галић, потпредсједница Сеада Палаврић, потпредсједница Мато Тадић, судија Златко М. Кнежевић, судија на сједници одржаној 23. фебруара 2012. године донио је

Broj 25 - Stranica 80 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. захтјев за предају заоставштине застаријева према заоставштину иза оставитељице чини јасно савјесном држаоцу за годину дана од када је насљедник прецизирана непокретност у Бањалуци. Рјешењем су за сазнао за своје право и за држаоца заоставштине, а законске насљеднице проглашене Стојанка Јаковљевић најкасније за 10 година, рачунајући за законског са ½ дијела, Гордана Чупић-Манчић и Слободанка Чупић-Пејак са по ¼ дијела, те је наведено да им се насљедника од оставиочеве смрти, а за тестаментарног заоставштина уручује. Рјешењем је наложено насљедника од проглашења тестамента, док према несавјесном држаоцу ово право застаријева за 20 Земљишнокњижном уреду да након правоснажности рјешења спроведе рјешење кроз своју евиденцију. година. Такође, суд је навео да се, ако у току оставинског поступка насљедник истакне приговор да Истим рјешењем утврђено је да је претендент на неком лицу не припада право насљедства или да га је насљеђе (апелант) изгубио право насљедства усљед изгубило усред застаре, наведени приговор расправља у застарјелости. 7. У образложењу рјешења првостепени суд је навео да су оставинском поступку, те да се у оставинском поступку законске насљеднице Стојанка Јаковљевић, Милица утврђује коме припада право насљедства, као и ко је изгубио право насљедства усљед застаре. Чупић, Гордана Чупић-Манчић и Слободанка Чупић10. У вези с тим, Основни суд је навео да је апелант за Пејак (у даљњем тексту: предлагачи), које заступа пуномоћник, Основном суду поднијеле приједлог за оставитељицину смрт сазнао 70-их година прошлог вијека, па како је протекло више од 30 година од дана покретање оставинског поступка иза оставитељице, на основу ког је Основни суд на рочишту од 6. децембра сазнања за њену смрт, суд је закључио да је приговор 2006. године, у складу са чланом 172 Закона о основан, јер су протекли рокови из члана 142 Закона о насљеђивању ("Службени лист СРБиХ" бр. 7/80 и 15/80, насљеђивању. Такође, суд је навео да је апелантово на основу члана 12 Уставног закона преузет као закон право да захтијева предају заоставштине од осталих Републике Српске; у даљњем тексту: Закон о насљедника застарјело, због чега је у току оставинског поступка апелант искључен из реда законских насљеђивању), извршио састављање смртовнице. насљедника. Имајући у виду наведено, те примјеном Такође, суд је констатовао да је током поступка одредби члана 233 Закона о насљеђивању, суд је утврдио да у круг законских насљедника другог одлучио као у диспозитиву рјешења. насљедног реда улазе: Стојанка Јаковљевић, кћи умрлог 11. Одлучујући о апелантовој жалби, Окружни суд је донио оставитељициног брата Миленка Копривице; Гордана Рјешење број 011-0-ГЖ-08-001856 од 7. новембра 2008. Чупић-Манчић, кћи покојне Љиљанке Чупић рођ. године којим је жалбу одбио као неосновану и Копривица, а која је била кћерка умрлог потврдио Рјешење о насљеђивању Основног суда број оставитељициног брата Миленка Копривице; Милица 071-0-О-06-001970 од 16. септембра 2008. године. Чупић, кћерка покојног Милутина Чупића, и 12. У образложењу рјешења другостепени суд је навео да је Слободанка Пејак-Чупић, супруга покојног Милутина испитао првостепено рјешење у ономе дијелу у ком се Чупића, сина покојне Љиљанке Чупић рођ. Копривица, оспорава жалбом, у границама разлога наведених у а која је била кћерка умрлог оставитељициног брата жалби, пазећи по службеној дужности на примјену Миленка Копривице. Даље, првостепени суд је навео да заоставштину чини имовина поближе прецизирана у материјалног права и повреде одредби парничног поступка које се односе на страначку способност и диспозитиву рјешења, те да тестамент није остављен. 8. Основни суд је навео да се у току поступка као заступање. Суд је затим поновио хронологију претендент на насљедство појавио апелант, унук првостепеног поступка и чињенично утврђење умрлог оставитељициног брата Милутина Копривице. првостепеног суда према ком оставитељица није имала У вези с тим, суд је истакао да је током поступка насљедника првог насљедног реда па се насљеђивање пуномоћница предлагача изјавила да апеланту не заоставштине, како је наведено у образложењу, требало припада право на насљеђе јер је његово право остваривати по праву представљања између законских застарјело, односно да он не може да уђе у круг насљедника другог насљедног реда, на начин како је одређено првостепеним рјешењем. Констатовано је да законских насљедника зато што је од оставитељицине је првостепени суд, позивајући се на одредбу члана 142 смрти протекло више од 44 године, а апелант се никада Закона о насљеђивању, утврдио да апелант нема право није појавио, није тражио насљеђе, као и да је након на насљеђе јер је протекао застарни рок од 20 година, оставитељицине смрти имовину коју представља рачунајући од дана оставитељицине смрти, истичући да предмет заоставштине држао предник предлагача, а апелант није био у посједу предмета заоставштине због предлагачи послије његове смрти. Адвокатица чега више не може постављати захтјев за предају предлагача је у име Стојанке Јаковљевић, Гордане заоставштине. Даље, Окружни суд је истакао да је Чупић-Манчић и Слободанке Чупић-Пејак изјавила да чланом 133 Закона о насљеђивању прописано да се прихвата насљедних дијелова, а у име Милице Чупић заоставштина умрлог лица прелази по сили закона на изјавила да се прихвата насљедног дијела и да га уступа његове насљеднике у тренутку његове смрти, те у вези Слободанки Чупић-Пејак. Основни суд је истакао да је с тим, да се од момента оставиочеве смрти до подјеле током поступка апелант изјавио да је за његове заоставштине на насљеднике над оставитељицину смрт сазнао 70-их година прошлог заоставштином успоставља насљедничка заједница, па вијека, те да га суд треба уврстити у круг законских насљедника, јер је општепознато да поступак почињу тећи рокови прописани за застарјелост. насљеђивања не може да застари. Наведено је да до диобе не важе правила о одржају и 9. Основни суд је навео да је чланом 142 Закона о слично у односу на насљеднике, јер они имају насљеђивању прописано да право насљедника на

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 81 донесена у складу са релевантним одредбама Закона о заједничку својину, а тек на основу рјешења о насљеђу насљеђивању, а према датим насљедним изјавама лица долази до сусвојине. која могу да се утврде оставитељициним 13. Затим, Окружни суд је навео да у конкретном случају насљедницима. између странака постоји спор око права на насљеђе, те да се оставинска расправа спроводи без обзира на истакнути приговор јер се тај приговор односи само на IV. Апелација право одређеног претендента на насљедство. Због тога а) Наводи из апелације се, према закључку Окружног суда, ако се у току 15. Апелант се жали да му је оспореним рјешењем оставинског поступка истакне приговор да неком лицу повријеђено право на имовину из члана II/3к) Устава не припада право насљедства усљед застаре, тај Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз приговор треба расправити у оставинском поступку па Европску конвенцију за заштиту људских права и лица која полажу право на насљедство морају у основних слобода (у даљњем тексту: Европска оставинској расправи истицати своје захтјеве и у конвенција). Апелант истиче да је законски насљедник оставинском поступку износити доказе о свом праву. иза оставитељице, и то насљедник по праву Даље је истакнуто да то значи да вријеме застаре тече представљања из свог умрлог оца Бошка Копривице. од момента оставиочеве смрти, па и за вријеме вођења Такође, апелант наводи да га је насљедница Стојанка оставинског поступка, а прекида се само ако је Јаковљевић свјесно прикрила као насљедника, као и да претендент на насљедство предузимао какву радњу је имовину која чини заоставштину иза оставитељице ради утврђивања или обезбјеђивања свог права. једино користила Стојанка Јаковљевић, док друге Истакнуто је да ове чињенице апелант није истицао проглашене насљеднице цијели живот живе у Београду, током оставинског поступка. Другостепени суд је а и оне су насљеднице истог насљедног реда. Најзад, констатовао да претендент, односно апелант своје апелант сматра да, будући да је све вријеме обилазио, право може остваривати и тако да се покрене парница косио и пазио имовину, његова законска права не могу насљедничком тужбом (hereditas petitio) за предају застарјети јер из објективних разлога оставински ствари заоставштине, или у власничкој парници, ако је поступак није спроведен, а требало је да буде основ ван темеља насљедног права и да се таква тужба спроведен по службеној дужности. У вези с тим, састоји у кондемнаторном захтјеву за предају ствари, апелант је навео да је одмах након оставитељицине или у захтјеву за утврђење права насљедства. смрти надлежни матичар имао дужност да надлежном 14. Окружни суд је истакао да се у оставинском поступку суду достави извод из Матичне књиге умрлих, ради може остваривати захтјев за утврђење права насљедства спровођења оставинског поступка, као и то да, уколико или обима тог права, насљедни дио и величина дијела, се законски насљедник не одазове на позив суда, под претпоставком да оставинска расправа већ није аутоматски му се уручује његов насљедни дио, односно спроведена. Сходно томе, другостепени суд је истакао: сматра се да се прихвата свог законског насљедног "Застара права захтијевати заоставштину као дијела. насљедник оставитеља има тај учинак што се по протеку рокова одређених у закону не може с успјехом б) Одговор на апелацију остварити право на насљедство судским путем, па ни 16. Окружни суд је у одговору на апелацију истакао да онда када би било основа да се формално утврди то сматра да је оспорено рјешење донесено правилном право". Окружни суд је навео да под застаром примјеном материјалног права на правилно и потпуно "захтијевати оставину као насљедник оставитеља" утврђено чињенично стање и предложио да се треба сматрати губитак права на тужбу, а не и губитак изјављена апелација одбије као неоснована. насљедног права, те да је, ако је застара наступила 17. У одговору на апелацију друга страна у поступку прије покретања или у току оставинског поступка, (предлагачи) позвала се на Закон о насљеђивању и оставински суд дужан на приговор осталих насљедника Закон о основним својинско-правним односима. утврдити чињеницу да је застара наступила. Најзад, Предлагачи су навели да не оспоравају апеланту његову Окружни суд је констатовао да насљедници који држе тврдњу да је "законски насљедник", али сматрају да је предмет заоставштине морају истаћи приговор застаре, наступила застарјелост. Предлагачи су оспорили да суд о приговору не води рачуна по службеној апелантове наводе да је обилазио оставитељицу и дужности, те да тај приговор могу истицати селективно, непокретности. Такође, предлагачи су оспорили по властитом избору, а то има за посљедицу да се апелантов навод да је суд по службеној дужности морао насљедник чије је право застарјело не узима у обзир као покренути поступак послије смрти лица, те у вези с тим да се одрекао насљедства и у име свог потомства. истичу да је исто могао учинити и апелант, на начин Наиме, како је навео Окружни суд, дио који би припао како је то регулисано релевантним законским том насљеднику да нема застаре, у случају законског прописима. Пропустивши то да учини, апелант је довео насљеђивања, прираста осталим законским себе у ситуацију да му застари право. Због свега насљедницима. На крају, другостепени суд је истакао наведеног, предлагачи сматрају да апеланту није да слиједом свега наведеног произилази да је повријеђено право на имовину. првостепени суд правилно утврдио ко се убраја у круг законских насљедника, ко држи оставинску масу након оставитељицине смрти, да није било радњи које су V. Релевантни прописи довеле до прекида застаре прије протека рокова за 18. Закон о насљеђивању ("Службени лист СРБиХ" бр. застару, да се ради о спору о праву, те да је одлука 7/80 и 15/80, на основу члана 12 Уставног закона

Broj 25 - Stranica 82 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. преузет као закон Републике Српске) у релевантном 20. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда, дијелу гласи: Уставни суд може да разматра апелацију само ако су Члан 13. против пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, Ако је један родитељ оставиочев умро прије исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући оставиоца, дио заоставштине који би му припао да је према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана надживио оставиоца насљеђују његова дјеца (браћа и када је подносилац апелације примио одлуку о сестре оставиочеви), његова унучад и праунучад и његови посљедњем дјелотворном правном лијеку који је даљи потомци, по правилима која важе за случај кад користио. умрлог насљеђују његова дјеца и остали потомци. 21. У конкретном случају, предмет оспоравања апелацијом Ако су оба родитеља оставиочева умрла прије је Рјешење Окружног суда број 011-0-ГЖ-08-001856 од оставиоца, дио заоставштине који би свакоме од њих 7. новембра 2008. године, против ког нема других припао да је надживио оставиоца насљеђују њихови дјелотворних правних лијекова могућих према закону. потомци, према одредбама претходног става. Затим, оспорено рјешење апелант је примио 12. Члан 133. новембра 2008. године, а апелација је поднесена 8. јануара 2009. године, тј. у року од 60 дана, како је Заоставштина умрлог лица прелази по сили закона на прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног суда. његове насљеднике у тренутку његове смрти. Коначно, апелација испуњава и услове из члана 16 ст. 2 Члан 142. и 4 Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima Право насљедника на захтјев за предају заоставштине застаријева према савјесном држаоцу за годину дана од facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због ког апелација није допустива. када је насљедник сазнао за своје право и за држаоца 22. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и ствари заоставштине, а најдаље за десет година, рачунајући за законског насљедника од смрти оставиочеве, Херцеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног а за тестаменталног насљедника од проглашења суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација тестамента. испуњава услове у погледу допустивости. Према несавјесном држаоцу ово право застаријева за двадесет година. VII. Меритум Члан 172. 23. Апелант оспорава наведена рјешења наводећи да му је Ако је оставинском суду достављена непотпуна повријеђено право на имовину из члана II/3к) Устава смртовница или само извод из матичне књиге умрлих суд Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз ће сам према околностима употпунити односно Европску конвенцију. саставити смртовницу или ће састављање смртовнице 24. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном повјерити матичару који може да састави смртовницу. дијелу гласи: Суд може, кад је то цјелисходно, сам саставити Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају смртовницу и ван случајева из претходног става, ако је људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а изводом из матичне књиге умрлих или другом јавном она обухватају: исправом доказана смрт неког лица или његово к) Право на имовину. проглашење умрлим. Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију у Члан 226. релевантном дијелу гласи: У поступку расправљања заоставштине суд ће Свако физичко или правно лице има право на расправити сва питања која се односе на заоставштину, неометано уживање своје имовине. Нико не може бити нарочито о праву на насљеђе, о величини насљедног дијела лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под и праву на легат. условима предвиђеним законом и општим начелима Члан 229. међународног права. Суд ће прекинути расправљање заоставштине и Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не упутити странке да поведу парницу пред судом и утичу на право државе да примјењује такве законе које поступак пред органом управе ако су међу странкама сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у познате чињенице од којих зависи неко њихово право. складу с општим интересима или да би обезбиједила Суд ће поступити у смислу претходног става наплату пореза или других доприноса или казни. нарочито ако су спорне: 25. У вези са апелантовим наводима да му је оспореним 1) чињенице од којих зависи право на насљеђе, рјешењем повријеђено право на имовину, Уставни суд (...) примјећује да се апелант укључио у оставински Члан 233. поступак због неспорног сродства које је имао са Кад суд утврди којим лицима припада право на насљеђе оставитељицом. Ради се о поступку у ком суд утврђује огласиће та лица за насљеднике рјешењем о насљеђивању. ко су насљедници умрлог, која имовина сачињава (...) заоставштину и која права из заоставштине припадају насљедницима и другим лицима. Дакле, апелант је VI. Допустивост очекивао да суд констатује да је он насљедник (heres) – 19. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, лице које ступа у имовинске односе умрлог лица, а из Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у статуса насљедника произилази право на заоставштину (hereditas) коју је стекао по сили закона моментом питањима која су садржана у овом Уставу када она оставитељицине смрти. С обзиром на релевантне постану предмет спора због пресуде било ког суда у одредбе Закона о насљеђивању и чињенице конкретног Босни и Херцеговини.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 83 истакли приговор застаре истичући да апелант не може предмета, апелант је у моменту оставитељицине смрти да уђе у круг законских насљедника јер је од неспорно био законски насљедник, па Уставни суд оставитељицине смрти протекло више од 44 године, сматра да је апелант могао у моменту њене смрти стећи као и да се апелант никада није појавио, а остали одређену имовину, а о чему редовни суд треба одлучити у оставинском поступку. С обзиром на предлагачи су у посједу непокретности које улазе у наведено, Уставни суд сматра да се неспорно ради о заоставштину. Судови су утврдили да је апелант поступку у ком се, између осталог, одлучивало и о изгубио право насљедства због застаре, позивајући се апелантовим имовинским правима, те, стога, предметни на члан 142 Закона о насљеђивању. С тим у вези, поступак потпада под обим члана II/3к) Устава Босне и Уставни суд ће испитати да ли је овакво утврђење Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску судова у складу са Законом о насљеђивању. конвенцију. 30. Законом о насљеђивању је јасно дефинисано да се 26. Сљедеће питање на које Уставни суд мора да одговори смрћу лица отвара његово насљеђе (члан 126) и јесте питање да ли је оспореном одлуком, којом је насљедник може бити лице које је у животу у тренутку утврђено да постоји насљедна имовина али да је отварања насљеђа. Заоставштина умрлог лица прелази апелант изгубио право насљедства, дошло до мијешања по сили закона на његове насљеднике у тренутку у апелантову имовину. У вези с тим, Уставни суд његове смрти (члан 133). Такође, Законом о указује на то да члан 1 Протокола број 1 уз Европску насљеђивању је јасно дефинисано да се наслиједити конвенцију обухвата три различита правила. Прво може на основу закона и тестамента, а да су предмет правило, наведено у првом ставу, јесте опште природе и насљеђивања ствари и права. Рокови прописани исказује принцип мирног уживања имовине. Друго Законом о насљеђивању рачунају се од дана правило, садржано у другој реченици истог става, оставиочеве смрти. Такође, сам оставински поступак, обухвата лишавање имовине и чини га подложним односно поступак расправљања заоставштине, покреће одређеним условима. Треће правило, које се налази у се по службеној дужности, јер матичар који је уписао у другом ставу, признаје да државе чланице имају право, матичну књигу умрлих чињеницу смрти одређеног између осталог, контролисати коришћење имовине у лица мора доставити надлежном суду у року од 30 дана складу са јавним интересом. Ова три правила нису смртовницу за умрлог. Законом о насљеђивању је "различита" у смислу да су неповезана: друго и треће регулисано да, уколико нису познати насљедници умрлог, суд мора огласом позвати лица која мисле да правило се односе на појединачне случајеве ометања имају права на насљеђе да се јаве у року од годину дана права на мирно уживање имовине, те их, стога, треба од дана објаве огласа. тумачити у свјетлу општег принципа исказаног у првом 31. Уставни суд напомиње да у поступку расправљања правилу. С обзиром на то да је одлуком Окружног суда заоставштине суд утврђује насљеднике, заоставштину и утврђено да је апелант усљед застаре изгубио право права која насљедници имају из заоставштине (члан које је ipso iure стекао у тренутку оставитељицине 151). Насљедник је носилац насљедног права, што смрти (1963. године), Уставни суд сматра да се ради о значи да има право да заузме у правном односу положај мијешању у апелантово право на имовину. оставиоца, са свим правима и обавезама који из тог 27. Уставни суд ће испитати да ли је мијешање у положаја произилазе. То даље значи да насљедник из апелантово право на имовину било оправдано. Да би мијешање у право на имовину било оправдано, оно своје позиције насљедника црпи одређени "статус" – мора: (а) бити предвиђено законом, (б) имати статус насљедника, као и одређену имовинску легитиман циљ од јавног или општег интереса и (ц) компоненту која се огледа у праву на оставину бити у складу са принципом пропорционалности. (насљедство). Иако у појму насљедника "доминира" 28. Апелант је у вези са повредом права на имовину навео имовинска компонента, јасна разлика између статуса и да је законски насљедник иза оставитељице, да је имовинске компоненте најбоље се огледа у ситуацијама имовину која чини заоставштину обилазио, косио и у којима суд може прогласити насљеднике иза пазио, као и да је све вријеме био у посједу имовине, те оставиоца када уопште нема заоставштине. 32. Уставни суд примјећује да у Закону о насљеђивању не да му право није могло застарјети јер оставински постоји рок у ком одређено лице мора да тражи да се поступак није спроведен (по службеној дужности), а "прогласи насљедником" у статусном смислу, док је право на насљеђивање не застаријева. Дакле, апелант однос насљедника у односу на оставину – имовинску оспорава одлуку судова да му је застарјело право компоненту регулисан законским одредбама које насљедства и то због суштинских разлога које је суд прописују услове и одређене рокове. Даље, Уставни суд дао у оспореним одлукама, као и због процесних примјећује да насљедник не мора нужно да добије разлога, односно поступања судова у конкретном заоставштину, односно права (и обавезе) из предмету. заоставштине. Прелазак заоставштине на насљеднике 29. Прије свега, у анализи наведеног предмета Уставни суд зависи од саме воље насљедника коју дају у ће испитати начин на који је одлучено о суштини насљедничкој изјави (о прихватању или одрицању), али предмета, односно апелантовом захтјеву да га суд и од испуњења других услова. Други услови могу бити уврсти у круг законских насљедника са припадајућим законски и одређени оставиочевом вољом. Дакле, насљедним дијелом. Уставни суд примјећује да су редовни судови навели да је апелант неспорно сродник, прихватање заоставштине може да зависи и од односно да је унук оставитељициног брата и у току оставиоца и од насљедника, може бити условљено поступка ова његова сродничка веза са оставитељицом законом, може бити одређено и условљено роковима није доведена у питање. Међутим, предлагачи су (одложним и раскидним), с тим да су рокови у вези са

Broj 25 - Stranica 84 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. истичући да се спор око права на насљеђе рјешава у расподјелом/предајом заоставштине јасно дефинисани законом. оставинском поступку, односно да је овлашћен 33. У конкретном случају, Уставни суд запажа да је суд ријешити по приговору застаре, у вези са чланом 142 закључио да је апелант изгубио право насљедства Закона о насљеђивању. Међутим, овакво резоновање усљед застаре, позивајући се на члан 142 Закона о редовног суда нема упориште у одредбама Закона о насљеђивању, а након приговора супротне стране која насљеђивању којим је регулисано да ће суд у поступку је тврдила да апелант не може да уђе у круг законских расправљања заоставштине расправити сва питања насљедника јер је протекло 44 године од која се односе на заоставштину, нарочито о праву на оставитељицине смрти. Уставни суд примјећује да насљеђе […], а уколико су међу странкама спорне оваква конструкција судова нема упориште у Закону о чињенице од којих зависи неко њихово право, суд ће насљеђивању, јер "проглашење насљедника" (у прекинути расправљање заоставштине и упутити статусном смислу) није одређено роком и зависи од странке на парницу. Уколико је спорна примјена права, чињенице која је постојала у тренутку смрти и која онда се такво питање рјешава у оставинском поступку одражава "у тренутку смрти затечени" однос (крвни, (члан 229 став 3). Такође, Уставни суд не може да не брачни, по усвојењу и други – законски или вољом примијети да су у оспореним одлукама наведене неке оставиоца, односно тестаментарни) између оставиоца и чињенице (44 године од оставитељицине смрти, посјед насљедника, коју суд проглашава деклараторном осталих предлагача и да је апелант сазнао за одлуком. С друге стране, насљедство је оно што након оставитељицину смрт 70-их година) на којима су расподјеле оставине/заоставштине припада судови засновали одлуку. Међутим, имајући у виду насљеднику, па се поставља питање да ли су редовни апелантове наводе, Уставни суд примјећује да све судови оваквим одлучивањем одлучили само о битне чињенице у вези са оспореним правом апеланту апелантовом праву на оставину, односно онај дио нису утврђене и редовни суд се њима није бавио (а није ни могао), па је нејасно како је у оставинском поступку заоставштине који би му припао (насљедство), а не и о одлучено да је апеланту застарјело право, поготово његовом статусном праву да се прогласи насљедником. имајући у виду његове наводе у апелацији да је био у С обзиром на то да је апелант имао захтјев усмјерен на посједу заоставштине. У том контексту, Уставни суд рјешавање свог статуса насљедника и имовински наглашава да одредба члана 142 Закона о насљеђивању, захтјев у односу на заоставштину, а што су двије на којој су судови између осталог засновали своју одвојене ствари, Уставни суд примјећује да редовни одлуку, третира савјесног и несавјесног посједника, те судови очигледно нису донијели одлуку у складу са да је та околност подразумијевала утврђивање ко се одредбама прописаним Законом о насљеђивању, заиста налази у посједу спорних непокретности и какав поготово ако се има у виду да је "захтјев на предају је његов посјед, а што је према стању списа у заоставштине" из члана 142 Закона о насљеђивању конкретном случају изостало. условљен претходним проглашењем насљедника, 36. С обзиром на све наведено, Уставни суд закључује да насљедничком изјавом, као и осталим законским се Окружни суд оспореним рјешењем незаконито условима у које се убраја и рок у ком искаже такву вољу. умијешао у апелантово право на имовину, те Уставни 34. Сем тога, Уставни суд примјећује да одлука Окружног суд сматра да је беспредметно да у смислу гаранција из суда, којом је потврђена првостепена одлука да је члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију апелант изгубио право насљедства, сем што нема разматра да ли је мијешање било у јавном интересу и да упориште у Закону о насљеђивању, нема упориште ни у ли је нарушен принцип пропорционалности. свом образложењу у ком је наведено: "Под застаром 37. На основу изложеног, Уставни суд сматра да у ‘захтијевати оставину као насљедник оставитеља’ треба конкретном предмету постоји кршење права на сматрати губитак права на тужбу а не и губитак имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. насљедног права и ако је застара наступила прије 38. Имајући у виду наведене пропусте редовних судова покретања поступка или у току оставинског поступка који су учињени и то у садржини оспорених одлука, као оставински суд је дужан на приговор осталих и законској процедури, не прејудицирајући апелантово насљедника утврдити чињеницу да је застара право, Уставни суд сматра да је потребно укинути наступила." То даље, према мишљењу Окружног суда, оспорену Одлуку Окружног суда број 011-0-ГЖ-08има за посљедицу да се насљедник чије је право 001856 од 7. новембра 2008. године, те вратити предмет застарјело не узима у обзир као да се одрекао Окружном суду како би се испоштовале гаранције из насљедства и у име свог потомства. Према мишљењу Закона о насљеђивању, као и права заштићена Уставом Уставног суда, овакво резоновање судова има за Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом. посљедицу да се апсолутно изједначавају "насљедници" и "заоставштина", што ни у језичком смислу ни у законском одређењу нису синоними, па, као што је VIII. Закључак претходно речено, проглашење насљедника не 39. Уставни суд закључује да је мијешање у апелантово подразумијева аутоматски и прихватање заоставштине. право на имовину било незаконито због арбитрарне 35. Такође, Уставни суд закључује да оваквом одлуком примјене Закона о насљеђивању, што представља редовни суд није поштовао процедуру утврђену повреду права на имовину из члана II/3к) Устава Босне Законом о насљеђивању. Наиме, оваквим одлучивањем и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску суд у оставинском поступку (ванпарничном) негира конвенцију. апеланту право за које он тврди да му припада,

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 85 40. На основу члана 61 ст. 1 и 2 и члана 64 став 1 Правила tekstu: Osnovni sud) zatraženo je 28. aprila 2009. godine da Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у dostave odgovore na apelaciju. Od Stojanke Jakovljević, диспозитиву ове одлуке. Milice Čupić, Gordane Čupić-Mančić i Slobodanke Čupić41. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке Pejak (druga strana u postupku) zatraženo je 23. januara Уставног суда су коначне и обавезујуће. 2012. godine da dostave odgovore na apelaciju. Предсједник 3. Okružni sud je odgovor na apelaciju dostavio 5. maja 2009. Уставног суда godine. Osnovni sud je dostavio spis na uvid 20. maja 2009. Босне и Херцеговине godine. Druga strana u postupku dostavila je odgovor na Проф. др apelaciju 2. februara 2012. godine. Миодраг Симовић, с. р. 4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda, odgovor Okružnog suda dostavljen je apelantu 12. juna 2009. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u predmetu broj AP 69/09, rješavajući apelaciju Boška III. Činjenično stanje Koprivice, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i 5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2, člana 61. st. 1. i 2. i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na sljedeći način. ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 6. Osnovni sud je donio Rješenje broj 071-0-O-06-001970 od 51/09), u sastavu: 16. septembra 2008. godine kojim se ostavinski postupak Miodrag Simović, predsjednik iza umrle Stake Koprivica (u daljnjem tekstu: ostaviteljica), Valerija Galić, potpredsjednica rođene 22. marta 1877. godine, smatra dovršenim. Istim Seada Palavrić, potpredsjednica rješenjem utvrđeno je da zaostavštinu iza ostaviteljice čini Mato Tadić, sudija jasno precizirana nekretnina u Banjoj Luci. Rješenjem su za Zlatko M. Knežević, sudija zakonske nasljednice proglašene Stojanka Jakovljević sa ½ na sjednici održanoj 23. februara 2012. godine donio je dijela, Gordana Čupić-Mančić i Slobodanka Čupić-Pejak sa ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU po ¼ dijela, te je navedeno da im se zaostavština uručuje. Usvaja se apelacija Boška Koprivice. Rješenjem je naloženo Zemljišnoknjižnom uredu da nakon Utvrđuje se povreda prava na imovinu iz člana II/3.k) pravosnažnosti rješenja provede rješenje kroz svoju Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz evidenciju. Istim rješenjem utvrđeno je da je pretendent na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih naslijeđe (apelant) izgubio pravo nasljedstva usljed sloboda. zastarjelosti. Ukida se Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-07. U obrazloženju rješenja prvostepeni sud je naveo da su GŽ-08-001856 od 7. novembra 2008. godine. zakonske nasljednice Stojanka Jakovljević, Milica Čupić, Predmet se vraća Okružnom sudu u Banjoj Luci koji je Gordana Čupić-Mančić i Slobodanka Čupić-Pejak (u dužan da, po hitnom postupku, donese novu odluku, u skladu sa daljnjem tekstu: predlagači), koje zastupa punomoćnik, članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Osnovnom sudu podnijele prijedlog za pokretanje Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih ostavinskog postupka iza ostaviteljice, na osnovu kojeg je prava i osnovnih sloboda. Osnovni sud na ročištu od 6. decembra 2006. godine, u Nalaže se Okružnom sudu u Banjoj Luci da, u skladu sa skladu sa članom 172. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, list SRBiH" br. 7/80 i 15/80, na osnovu člana 12. Ustavnog u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, zakona preuzet kao zakon Republike Srpske; u daljnjem obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim tekstu: Zakon o nasljeđivanju), izvršio sastavljanje mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. smrtovnice. Također, sud je konstatirao da je tokom Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i postupka utvrdio da u krug zakonskih nasljednika drugog Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i nasljednog reda ulaze: Stojanka Jakovljević, kći umrlog Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i u ostaviteljicinog brata Milenka Koprivice; Gordana Čupić"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". Mančić, kći pokojne Ljiljanke Čupić rođ. Koprivica, a koja je bila kćerka umrlog ostaviteljicinog brata Milenka Koprivice; Milica Čupić, kćerka pokojnog Milutina Čupića, OBRAZLOŽENJE i Slobodanka Pejak-Čupić, supruga pokojnog Milutina Čupića, sina pokojne Ljiljanke Čupić rođ. Koprivica, a koja I. Uvod je bila kćerka umrlog ostaviteljicinog brata Milenka 1. Boško Koprivica (u daljnjem tekstu: apelant) iz Banje Luke Koprivice. Dalje, prvostepeni sud je naveo da zaostavštinu podnio je 8. januara 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu čini imovina pobliže precizirana u dispozitivu rješenja, te Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) da testament nije ostavljen. protiv Rješenja Okružnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem 8. Osnovni sud je naveo da se u toku postupka kao pretendent tekstu: Okružni sud) broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. na nasljedstvo pojavio apelant, unuk umrlog novembra 2008. godine. ostaviteljicinog brata Milutina Koprivice. U vezi s tim, sud je istakao da je tokom postupka punomoćnica predlagača II. Postupak pred Ustavnim sudom izjavila da apelantu ne pripada pravo na naslijeđe jer je 2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od njegovo pravo zastarjelo, odnosno da on ne može da uđe u Okružnog suda i Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem krug zakonskih nasljednika zato što je od ostaviteljicine

Broj 25 - Stranica 86 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. može postavljati zahtjev za predaju zaostavštine. Dalje, smrti proteklo više od 44 godine, a apelant se nikada nije Okružni sud je istakao da je članom 133. Zakona o pojavio, nije tražio naslijeđe, kao i da je nakon nasljeđivanju propisano da zaostavština umrlog lica prelazi ostaviteljicine smrti imovinu koju predstavlja predmet po sili zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove zaostavštine držao prednik predlagača, a predlagači poslije njegove smrti. Advokatica predlagača je u ime Stojanke smrti, te u vezi s tim, da se od momenta ostaviočeve smrti Jakovljević, Gordane Čupić-Mančić i Slobodanke Čupićdo podjele njegove zaostavštine na nasljednike nad zaostavštinom uspostavlja nasljednička zajednica, pa Pejak izjavila da se prihvata nasljednih dijelova, a u ime Milice Čupić izjavila da se prihvata nasljednog dijela i da počinju teći rokovi propisani za zastarjelost. Navedeno je ga ustupa Slobodanki Čupić-Pejak. Osnovni sud je istakao da do diobe ne važe pravila o održaju i slično u odnosu na nasljednike, jer oni imaju zajedničko vlasništvo, a tek na da je tokom postupka apelant izjavio da je za ostaviteljicinu osnovu rješenja o naslijeđu dolazi do suvlasništva. smrt saznao 70-ih godina prošlog stoljeća, te da ga sud treba uvrstiti u krug zakonskih nasljednika, jer je 13. Zatim, Okružni sud je naveo da u konkretnom slučaju između stranaka postoji spor oko prava na naslijeđe, te da općepoznato da postupak nasljeđivanja ne može da zastari. se ostavinska rasprava provodi bez obzira na istaknuti 9. Osnovni sud je naveo da je članom 142. Zakona o nasljeđivanju propisano da pravo nasljednika na zahtjev za prigovor jer se taj prigovor odnosi samo na pravo određenog pretendenta na nasljedstvo. Zbog toga se, prema predaju zaostavštine zastarijeva prema savjesnom držaocu zaključku Okružnog suda, ako se u toku ostavinskog za godinu dana od kada je nasljednik saznao za svoje pravo postupka istakne prigovor da nekom licu ne pripada pravo i za držaoca zaostavštine, a najkasnije za 10 godina, nasljedstva usljed zastare, taj prigovor treba raspraviti u računajući za zakonskog nasljednika od ostaviočeve smrti, ostavinskom postupku pa lica koja polažu pravo na a za testamentarnog nasljednika od proglašenja testamenta, nasljedstvo moraju u ostavinskoj raspravi isticati svoje dok prema nesavjesnom držaocu ovo pravo zastarijeva za 20 godina. Također, sud je naveo da se, ako u toku zahtjeve i u ostavinskom postupku iznositi dokaze o svom pravu. Dalje je istaknuto da to znači da vrijeme zastare teče ostavinskog postupka nasljednik istakne prigovor da nekom od momenta ostaviočeve smrti, pa i za vrijeme vođenja licu ne pripada pravo nasljedstva ili da ga je izgubilo usred ostavinskog postupka, a prekida se samo ako je pretendent zastare, navedeni prigovor raspravlja u ostavinskom na nasljedstvo preduzimao kakvu radnju radi utvrđivanja ili postupku, te da se u ostavinskom postupku utvrđuje kome osiguranja svog prava. Istaknuto je da ove činjenice apelant pripada pravo nasljedstva, kao i ko je izgubio pravo nije isticao tokom ostavinskog postupka. Drugostepeni sud nasljedstva usljed zastare. je konstatirao da pretendent, odnosno apelant svoje pravo 10. U vezi s tim, Osnovni sud je naveo da je apelant za može ostvarivati i tako da se pokrene parnica ostaviteljicinu smrt saznao 70-ih godina prošlog stoljeća, pa nasljedničkom tužbom (hereditas petitio) za predaju stvari kako je proteklo više od 30 godina od dana saznanja za zaostavštine, ili u vlasničkoj parnici, ako je osnov van njenu smrt, sud je zaključio da je prigovor osnovan, jer su temelja nasljednog prava i da se takva tužba sastoji u protekli rokovi iz člana 142. Zakona o nasljeđivanju. Također, sud je naveo da je apelantovo pravo da zahtijeva kondemnatornom zahtjevu za predaju stvari, ili u zahtjevu predaju zaostavštine od ostalih nasljednika zastarjelo, zbog za utvrđenje prava nasljedstva. čega je u toku ostavinskog postupka apelant isključen iz 14. Okružni sud je istakao da se u ostavinskom postupku može reda zakonskih nasljednika. Imajući u vidu navedeno, te ostvarivati zahtjev za utvrđenje prava nasljedstva ili obima primjenom odredbi člana 233. Zakona o nasljeđivanju, sud tog prava, nasljedni dio i veličina dijela, pod pretpostavkom je odlučio kao u dispozitivu rješenja. da ostavinska rasprava već nije provedena. Shodno tome, drugostepeni sud je istakao: "Zastara prava zahtijevati 11. Odlučujući o apelantovoj žalbi, Okružni sud je donio zaostavštinu kao nasljednik ostavitelja ima taj učinak što se Rješenje broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. novembra 2008. po proteku rokova određenih u zakonu ne može s uspjehom godine kojim je žalbu odbio kao neosnovanu i potvrdio ostvariti pravo na nasljedstvo sudskim putem, pa ni onda Rješenje o nasljeđivanju Osnovnog suda broj 071-0-O-06kada bi bilo osnova da se formalno utvrdi to pravo". 001970 od 16. septembra 2008. godine. Okružni sud je naveo da pod zastarom "zahtijevati ostavinu 12. U obrazloženju rješenja drugostepeni sud je naveo da je kao nasljednik ostavitelja" treba smatrati gubitak prava na ispitao prvostepeno rješenje u onome dijelu u kojem se tužbu, a ne i gubitak nasljednog prava, te da je, ako je osporava žalbom, u granicama razloga navedenih u žalbi, zastara nastupila prije pokretanja ili u toku ostavinskog pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog postupka, ostavinski sud dužan na prigovor ostalih prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se nasljednika utvrditi činjenicu da je zastara nastupila. odnose na stranačku sposobnost i zastupanje. Sud je zatim Najzad, Okružni sud je konstatirao da nasljednici koji drže ponovio hronologiju prvostepenog postupka i činjenično predmet zaostavštine moraju istaći prigovor zastare, da sud utvrđenje prvostepenog suda prema kojem ostaviteljica nije o prigovoru ne vodi računa po službenoj dužnosti, te da taj imala nasljednika prvog nasljednog reda pa se nasljeđivanje prigovor mogu isticati selektivno, po vlastitom izboru, a to zaostavštine, kako je navedeno u obrazloženju, trebalo ima za posljedicu da se nasljednik čije je pravo zastarjelo ostvarivati po pravu predstavljanja između zakonskih ne uzima u obzir kao da se odrekao nasljedstva i u ime svog nasljednika drugog nasljednog reda, na način kako je potomstva. Naime, kako je naveo Okružni sud, dio koji bi određeno prvostepenim rješenjem. Konstatirano je da je pripao tom nasljedniku da nema zastare, u slučaju prvostepeni sud, pozivajući se na odredbu člana 142. zakonskog nasljeđivanja, prirasta ostalim zakonskim Zakona o nasljeđivanju, utvrdio da apelant nema pravo na nasljednicima. Na kraju, drugostepeni sud je istakao da naslijeđe jer je protekao zastarni rok od 20 godina, slijedom svega navedenog proizlazi da je prvostepeni sud računajući od dana ostaviteljicine smrti, ističući da apelant pravilno utvrdio ko se ubraja u krug zakonskih nasljednika, nije bio u posjedu predmeta zaostavštine zbog čega više ne

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 87 ko drži ostavinsku masu nakon ostaviteljicine smrti, da nije Član 13. bilo radnji koje su dovele do prekida zastare prije proteka Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca, dio rokova za zastaru, da se radi o sporu o pravu, te da je zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca odluka donesena u skladu sa relevantnim odredbama nasljeđuju njegova djeca (braća i sestre ostaviočevi), njegova Zakona o nasljeđivanju, a prema datim nasljednim izjavama unučad i praunučad i njegovi dalji potomci, po pravilima koja lica koja mogu da se utvrde ostaviteljicinim nasljednicima. važe za slučaj kad umrlog nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci. Ako su oba roditelja ostaviočeva umrla prije ostavioca, dio IV. Apelacija zaostavštine koji bi svakome od njih pripao da je nadživio a) Navodi iz apelacije ostavioca nasljeđuju njihovi potomci, prema odredbama 15. Apelant se žali da mu je osporenim rješenjem povrijeđeno prethodnog stava. pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Član 133. Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku Zaostavština umrlog lica prelazi po sili zakona na njegove konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u nasljednike u trenutku njegove smrti. daljnjem tekstu: Evropska konvencija). Apelant ističe da je Član 142. zakonski nasljednik iza ostaviteljice, i to nasljednik po Pravo nasljednika na zahtjev za predaju zaostavštine pravu predstavljanja iz svog umrlog oca Boška Koprivice. zastarijeva prema savjesnom držaocu za godinu dana od kada Također, apelant navodi da ga je nasljednica Stojanka je nasljednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari Jakovljević svjesno prikrila kao nasljednika, kao i da je zaostavštine, a najdalje za deset godina, računajući za imovinu koja čini zaostavštinu iza ostaviteljice jedino zakonskog nasljednika od smrti ostaviočeve, a za koristila Stojanka Jakovljević, dok druge proglašene testamentalnog nasljednika od proglašenja testamenta. nasljednice cijeli život žive u Beogradu, a i one su Prema nesavjesnom držaocu ovo pravo zastarijeva za nasljednice istog nasljednog reda. Najzad, apelant smatra dvadeset godina. da, budući da je sve vrijeme obilazio, kosio i pazio Član 172. imovinu, njegova zakonska prava ne mogu zastarjeti jer iz Ako je ostavinskom sudu dostavljena nepotpuna smrtovnica objektivnih razloga ostavinski postupak nije proveden, a ili samo izvod iz matične knjige umrlih sud će sam prema trebao je biti proveden po službenoj dužnosti. U vezi s tim, okolnostima upotpuniti odnosno sastaviti smrtovnicu ili će apelant je naveo da je odmah nakon ostaviteljicine smrti sastavljanje smrtovnice povjeriti matičaru koji može da sastavi nadležni matičar imao dužnost da nadležnom sudu dostavi smrtovnicu. izvod iz Matične knjige umrlih, radi provođenja Sud može, kad je to cjelishodno, sam sastaviti smrtovnicu i ostavinskog postupka, kao i to da, ukoliko se zakonski van slučajeva iz prethodnog stava, ako je izvodom iz matične nasljednik ne odazove na poziv suda, automatski mu se knjige umrlih ili drugom javnom ispravom dokazana smrt uručuje njegov nasljedni dio, odnosno smatra se da se nekog lica ili njegovo proglašenje umrlim. prihvata svog zakonskog nasljednog dijela. Član 226. U postupku raspravljanja zaostavštine sud će raspraviti sva b) Odgovor na apelaciju pitanja koja se odnose na zaostavštinu, naročito o pravu na 16. Okružni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da smatra nasljeđe, o veličini nasljednog dijela i pravu na legat. da je osporeno rješenje doneseno pravilnom primjenom Član 229. materijalnog prava na pravilno i potpuno utvrđeno Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke činjenično stanje i predložio da se izjavljena apelacija da povedu parnicu pred sudom i postupak pred organom odbije kao neosnovana. uprave ako su među strankama poznate činjenice od kojih 17. U odgovoru na apelaciju druga strana u postupku zavisi neko njihovo pravo. (predlagači) pozvala se na Zakon o nasljeđivanju i Zakon o Sud će postupiti u smislu prethodnog stava naročito ako su osnovnim vlasničkopravnim odnosima. Predlagači su naveli sporne: da ne osporavaju apelantu njegovu tvrdnju da je "zakonski 1) činjenice od kojih zavisi pravo na nasljeđe, nasljednik", ali smatraju da je nastupila zastarjelost. (...) Predlagači su osporili apelantove navode da je obilazio Član 233. ostaviteljicu i nekretnine. Također, predlagači su osporili Kad sud utvrdi kojim licima pripada pravo na nasljeđe apelantov navod da je sud po službenoj dužnosti morao oglasiće ta lica za nasljednike rješenjem o nasljeđivanju. pokrenuti postupak poslije smrti lica, te u vezi s tim ističu (...) da je isto mogao učiniti i apelant, na način kako je to regulirano relevantnim zakonskim propisima. Propustivši to VI. Dopustivost učiniti, apelant je doveo sebe u situaciju da mu zastari 19. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, pravo. Zbog svega navedenog, predlagači smatraju da Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u apelantu nije povrijeđeno pravo na imovinu. pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u V. Relevantni propisi Bosni i Hercegovini. 18. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH" br. 7/80 i 20. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda, 15/80, na osnovu člana 12. Ustavnog zakona preuzet kao Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv zakon Republike Srpske) u relevantnom dijelu glasi: presude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac

Broj 25 - Stranica 88 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz pravnom lijeku koji je koristio. Evropsku konvenciju. 21. U konkretnom slučaju, predmet osporavanja apelacijom je 26. Sljedeće pitanje na koje Ustavni sud mora odgovoriti jeste Rješenje Okružnog suda broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. pitanje da li je osporenom odlukom, kojom je utvrđeno da novembra 2008. godine, protiv kojeg nema drugih postoji nasljedna imovina ali da je apelant izgubio pravo djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu. nasljedstva, došlo do miješanja u apelantovu imovinu. U Zatim, osporeno rješenje apelant je primio 12. novembra vezi s tim, Ustavni sud ukazuje na to da član 1. Protokola 2008. godine, a apelacija je podnesena 8. januara 2009. broj 1 uz Evropsku konvenciju obuhvata tri različita godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano članom 16. pravila. Prvo pravilo, navedeno u prvom stavu, jeste opće stav 1. Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija prirode i iskazuje princip mirnog uživanja imovine. Drugo ispunjava i uvjete iz člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog pravilo, sadržano u drugoj rečenici istog stava, obuhvata suda, jer nije očigledno (prima facie) neosnovana, niti lišavanje imovine i čini ga podložnim određenim uvjetima. postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije Treće pravilo, koje se nalazi u drugom stavu, priznaje da dopustiva. države članice imaju pravo, između ostalog, kontrolirati 22. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i korištenje imovine u skladu sa javnim interesom. Ova tri Hercegovine, člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, pravila nisu "različita" u smislu da su nepovezana: drugo i Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava treće pravilo se odnose na pojedinačne slučajeve ometanja uvjete u pogledu dopustivosti. prava na mirno uživanje imovine, te ih, stoga, treba tumačiti u svjetlu općeg principa iskazanog u prvom pravilu. S obzirom na to da je odlukom Okružnog suda VII. Meritum utvrđeno da je apelant usljed zastare izgubio pravo koje je 23. Apelant osporava navedena rješenja navodeći da mu je ipso iure stekao u trenutku ostaviteljicine smrti (1963. povrijeđeno pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne godine), Ustavni sud smatra da se radi o miješanju u i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku apelantovo pravo na imovinu. konvenciju. 27. Ustavni sud će ispitati da li je miješanje u apelantovo pravo 24. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu na imovinu bilo opravdano. Da bi miješanje u pravo na glasi: imovinu bilo opravdano, ono mora: (a) biti predviđeno Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska zakonom, (b) imati legitiman cilj od javnog ili općeg prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: interesa i (c) biti u skladu sa principom proporcionalnosti. k) Pravo na imovinu. 28. Apelant je u vezi sa povredom prava na imovinu naveo da Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju u je zakonski nasljednik iza ostaviteljice, da je imovinu koja relevantnom dijelu glasi: čini zaostavštinu obilazio, kosio i pazio, kao i da je sve Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano vrijeme bio u posjedu imovine, te da mu pravo nije moglo uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, zastarjeti jer ostavinski postupak nije proveden (po osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i službenoj dužnosti), a pravo na nasljeđivanje ne zastarijeva. općim načelima međunarodnog prava. Dakle, apelant osporava odluku sudova da mu je zastarjelo Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na pravo nasljedstva i to zbog suštinskih razloga koje je sud pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra dao u osporenim odlukama, kao i zbog procesnih razloga, potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu s općim odnosno postupanja sudova u konkretnom predmetu. interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih 29. Prije svega, u analizi navedenog predmeta Ustavni sud će doprinosa ili kazni. ispitati način na koji je odlučeno o suštini predmeta, 25. U vezi sa apelantovim navodima da mu je osporenim odnosno apelantovom zahtjevu da ga sud uvrsti u krug rješenjem povrijeđeno pravo na imovinu, Ustavni sud zakonskih nasljednika sa pripadajućim nasljednim dijelom. primjećuje da se apelant uključio u ostavinski postupak Ustavni sud primjećuje da su redovni sudovi naveli da je zbog nespornog srodstva koje je imao sa ostaviteljicom. apelant nesporno srodnik, odnosno da je unuk Radi se o postupku u kojem sud utvrđuje ko su nasljednici ostaviteljicinog brata i u toku postupka ova njegova umrlog, koja imovina sačinjava zaostavštinu i koja prava iz srodnička veza sa ostaviteljicom nije dovedena u pitanje. zaostavštine pripadaju nasljednicima i drugim licima. Međutim, predlagači su istakli prigovor zastare ističući da Dakle, apelant je očekivao da sud konstatira da je on apelant ne može da uđe u krug zakonskih nasljednika jer je nasljednik (heres) – lice koje stupa u imovinske odnose od ostaviteljicine smrti proteklo više od 44 godine, kao i da umrlog lica, a iz statusa nasljednika proizlazi pravo na se apelant nikada nije pojavio, a ostali predlagači su u zaostavštinu (hereditas) koju je stekao po sili zakona posjedu nekretnina koje ulaze u zaostavštinu. Sudovi su momentom ostaviteljicine smrti. S obzirom na relevantne utvrdili da je apelant izgubio pravo nasljedstva zbog odredbe Zakona o nasljeđivanju i činjenice konkretnog zastare, pozivajući se na član 142. Zakona o nasljeđivanju. predmeta, apelant je u momentu ostaviteljicine smrti S tim u vezi, Ustavni sud će ispitati da li je ovakvo nesporno bio zakonski nasljednik, pa Ustavni sud smatra da utvrđenje sudova u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju. je apelant mogao u momentu njene smrti steći određenu 30. Zakonom o nasljeđivanju je jasno definirano da se smrću imovinu, a o čemu redovni sud treba odlučiti u ostavinskom lica otvara njegovo naslijeđe (član 126) i nasljednik može postupku. S obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da se biti lice koje je u životu u trenutku otvaranja naslijeđa. nesporno radi o postupku u kojem se, između ostalog, Zaostavština umrlog lica prelazi po sili zakona na njegove odlučivalo i o apelantovim imovinskim pravima, te, stoga, nasljednike u trenutku njegove smrti (član 133). Također, predmetni postupak potpada pod obim člana II/3.k) Ustava Zakonom o nasljeđivanju je jasno definirano da se

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 89 se proglasi nasljednikom. S obzirom na to da je apelant naslijediti može na osnovu zakona i testamenta, a da su imao zahtjev usmjeren na rješavanje svog statusa predmet nasljeđivanja stvari i prava. Rokovi propisani nasljednika i imovinski zahtjev u odnosu na zaostavštinu, a Zakonom o nasljeđivanju računaju se od dana ostaviočeve što su dvije odvojene stvari, Ustavni sud primjećuje da smrti. Također, sam ostavinski postupak, odnosno postupak redovni sudovi očigledno nisu donijeli odluku u skladu sa raspravljanja zaostavštine, pokreće se po službenoj odredbama propisanim Zakonom o nasljeđivanju, pogotovo dužnosti, jer matičar koji je upisao u matičnu knjigu umrlih ako se ima u vidu da je "zahtjev na predaju zaostavštine" iz činjenicu smrti određenog lica mora dostaviti nadležnom člana 142. Zakona o nasljeđivanju uvjetovan prethodnim sudu u roku od 30 dana smrtovnicu za umrlog. Zakonom o proglašenjem nasljednika, nasljedničkom izjavom, kao i nasljeđivanju je regulirano da, ukoliko nisu poznati nasljednici umrlog, sud mora oglasom pozvati lica koja ostalim zakonskim uvjetima u koje se ubraja i rok u kojem misle da imaju prava na naslijeđe da se jave u roku od iskaže takvu volju. godinu dana od dana objave oglasa. 34. Osim toga, Ustavni sud primjećuje da odluka Okružnog 31. Ustavni sud napominje da u postupku raspravljanja suda, kojom je potvrđena prvostepena odluka da je apelant zaostavštine sud utvrđuje nasljednike, zaostavštinu i prava izgubio pravo nasljedstva, osim što nema uporište u Zakonu koja nasljednici imaju iz zaostavštine (član 151). o nasljeđivanju, nema uporište ni u svom obrazloženju u Nasljednik je nosilac nasljednog prava, što znači da ima kojem je navedeno: "Pod zastarom ‘zahtijevati ostavinu kao pravo da zauzme u pravnom odnosu položaj ostavioca, sa nasljednik ostavitelja’ treba smatrati gubitak prava na tužbu svim pravima i obavezama koji iz tog položaja proizlaze. a ne i gubitak nasljednog prava i ako je zastara nastupila To dalje znači da nasljednik iz svoje pozicije nasljednika prije pokretanja postupka ili u toku ostavinskog postupka crpi određeni "status" – status nasljednika, kao i određenu ostavinski sud je dužan na prigovor ostalih nasljednika imovinsku komponentu koja se ogleda u pravu na ostavinu utvrditi činjenicu da je zastara nastupila." To dalje, prema (nasljedstvo). Iako u pojmu nasljednika "dominira" mišljenju Okružnog suda, ima za posljedicu da se imovinska komponenta, jasna razlika između statusa i nasljednik čije je pravo zastarjelo ne uzima u obzir kao da imovinske komponente najbolje se ogleda u situacijama u se odrekao nasljedstva i u ime svog potomstva. Prema kojima sud može proglasiti nasljednike iza ostavioca kada mišljenju Ustavnog suda, ovakvo rezoniranje sudova ima za uopće nema zaostavštine. posljedicu da se apsolutno izjednačavaju "nasljednici" i 32. Ustavni sud primjećuje da u Zakonu o nasljeđivanju ne "zaostavština", što ni u jezičkom smislu ni u zakonskom postoji rok u kojem određeno lice mora da traži da se određenju nisu sinonimi, pa, kao što je prethodno rečeno, "proglasi nasljednikom" u statusnom smislu, dok je odnos proglašenje nasljednika ne podrazumijeva automatski i nasljednika u odnosu na ostavinu – imovinsku komponentu prihvatanje zaostavštine. reguliran zakonskim odredbama koje propisuju uvjete i 35. Također, Ustavni sud zaključuje da ovakvom odlukom određene rokove. Dalje, Ustavni sud primjećuje da redovni sud nije poštovao proceduru utvrđenu Zakonom o nasljednik ne mora nužno da dobije zaostavštinu, odnosno nasljeđivanju. Naime, ovakvim odlučivanjem sud u prava (i obaveze) iz zaostavštine. Prelazak zaostavštine na ostavinskom postupku (vanparničnom) negira apelantu nasljednike zavisi od same volje nasljednika koju daju u pravo za koje on tvrdi da mu pripada, ističući da se spor nasljedničkoj izjavi (o prihvatanju ili odricanju), ali i od oko prava na naslijeđe rješava u ostavinskom postupku, ispunjenja drugih uvjeta. Drugi uvjeti mogu biti zakonski i odnosno da je ovlašten riješiti po prigovoru zastare, u vezi određeni ostaviočevom voljom. Dakle, prihvatanje sa članom 142. Zakona o nasljeđivanju. Međutim, ovakvo zaostavštine može da zavisi i od ostavioca i od nasljednika, rezoniranje redovnog suda nema uporište u odredbama može biti uvjetovano zakonom, može biti određeno i Zakona o nasljeđivanju kojim je regulirano da će sud u uvjetovano rokovima (odložnim i raskidnim), s tim da su postupku raspravljanja zaostavštine raspraviti sva pitanja rokovi u vezi sa raspodjelom/predajom zaostavštine jasno koja se odnose na zaostavštinu, naročito o pravu na definirani zakonom. naslijeđe […], a ukoliko su među strankama sporne 33. U konkretnom slučaju, Ustavni sud zapaža da je sud činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo, sud će zaključio da je apelant izgubio pravo nasljedstva usljed prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke na zastare, pozivajući se na član 142. Zakona o nasljeđivanju, parnicu. Ukoliko je sporna primjena prava, onda se takvo a nakon prigovora suprotne strane koja je tvrdila da apelant pitanje rješava u ostavinskom postupku (član 229. stav 3). ne može da uđe u krug zakonskih nasljednika jer je proteklo Također, Ustavni sud ne može da ne primijeti da su u 44 godine od ostaviteljicine smrti. Ustavni sud primjećuje osporenim odlukama navedene neke činjenice (44 godine da ovakva konstrukcija sudova nema uporište u Zakonu o od ostaviteljicine smrti, posjed ostalih predlagača i da je nasljeđivanju, jer "proglašenje nasljednika" (u statusnom apelant saznao za ostaviteljicinu smrt 70-ih godina) na smislu) nije određeno rokom i zavisi od činjenice koja je kojima su sudovi zasnovali odluku. Međutim, imajući u postojala u trenutku smrti i koja odražava "u trenutku smrti vidu apelantove navode, Ustavni sud primjećuje da sve zatečeni" odnos (krvni, bračni, po usvojenju i drugi – bitne činjenice u vezi sa osporenim pravom apelantu nisu zakonski ili voljom ostavioca, odnosno testamentarni) utvrđene i redovni sud se njima nije bavio (a nije ni između ostavioca i nasljednika, koju sud proglašava mogao), pa je nejasno kako je u ostavinskom postupku deklaratornom odlukom. S druge strane, nasljedstvo je ono odlučeno da je apelantu zastarjelo pravo, pogotovo imajući što nakon raspodjele ostavine/zaostavštine pripada u vidu njegove navode u apelaciji da je bio u posjedu nasljedniku, pa se postavlja pitanje da li su redovni sudovi zaostavštine. U tom kontekstu, Ustavni sud naglašava da ovakvim odlučivanjem odlučili samo o apelantovom pravu odredba člana 142. Zakona o nasljeđivanju, na kojoj su na ostavinu, odnosno onaj dio zaostavštine koji bi mu sudovi između ostalog zasnovali svoju odluku, tretira pripao (nasljedstvo), a ne i o njegovom statusnom pravu da savjesnog i nesavjesnog posjednika, te da je ta okolnost

Broj 25 - Stranica 90 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. podrazumijevala utvrđivanje ko se zaista nalazi u posjedu Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je spornih nekretnina i kakav je njegov posjed, a što je prema dužan po žurnom postupku donijeti novu odluku sukladno stanju spisa u konkretnom slučaju izostalo. članku II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 6. stavak 1. 36. S obzirom na sve navedeno, Ustavni sud zaključuje da se Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih Okružni sud osporenim rješenjem nezakonito umiješao u sloboda. apelantovo pravo na imovinu, te Ustavni sud smatra da je Nalaže se Vrhovnom sudu Republike Srpske da, sukladno bespredmetno da u smislu garancija iz člana 1. Protokola članku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i broj 1 uz Evropsku konvenciju razmatra da li je miješanje Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove bilo u javnom interesu i da li je narušen princip odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o proporcionalnosti. poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. 37. Na osnovu izloženog, Ustavni sud smatra da u konkretnom Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i predmetu postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3.k) Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i Evropsku konvenciju. "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 38. Imajući u vidu navedene propuste redovnih sudova koji su učinjeni i to u sadržaju osporenih odluka, kao i zakonskoj OBRAZLOŽENJE proceduri, ne prejudicirajući apelantovo pravo, Ustavni sud smatra potrebnim ukinuti osporenu Odluku Okružnog suda I. Uvod broj 011-0-GŽ-08-001856 od 7. novembra 2008. godine, te 1. D.O., B.O. i Z.O. (u daljnjem tekstu: apelanti), koje zastupa vratiti predmet Okružnom sudu kako bi se ispoštovale Meliha Filipović, odvjetnica iz Banjaluke, podnijeli su 30. garancije iz Zakona o nasljeđivanju, kao i prava zaštićena travnja 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom. Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem VIII. Zaključak tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000 164 od 30. 39. Ustavni sud zaključuje da je miješanje u apelantovo pravo siječnja 2009. godine, Presude Okružnog suda u Banjaluci na imovinu bilo nezakonito zbog arbitrarne primjene (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 011-0-Gž-07-001695 Zakona o nasljeđivanju, što predstavlja povredu prava na od 30. studenog 2007. godine i Presude Osnovnog suda u imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana Banjaluci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 071-0-P1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. 06-000085 od 21. ožujka 2007. godine. 40. Na osnovu člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu II. Postupak pred Ustavnim sudom ove odluke. 2. Na temelju članka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od 41. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Vrhovnog suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i tuženih Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Vukašina Urakala i Milana Urakala (u daljnjem testu: Predsjednik tuženi), kao druge strane u postupku, zatraženo je 29. srpnja Ustavnog suda 2009. godine da dostave odgovore na apelaciju. Bosne i Hercegovine 3. Vrhovni sud je 28. kolovoza 2009. godine dostavio odgovor Prof. dr. na apelaciju, Okružni sud 24. kolovoza 2009. godine, Miodrag Simović, s. r. Osnovni sud 18. kolovoza 2009. godine i tuženi 13. kolovoza 2009. godine. 4. Na temelju članka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, 260 odgovori Vrhovnog suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudaca, u tuženih dostavljeni su apelantima 4. rujna 2009. godine. predmetu broj AP 1341/09, rješavajući apelaciju D.O. i dr., na temelju članka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, članka 59. III. Činjenično stanje stavak 2. alineja 2, članka 61. st. 1. i 2. i članka 64. stavak 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata i Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati Miodrag Simović, predsjednik na sljedeći način: Valerija Galić, dopredsjednica 6. Presudom Osnovnog suda broj 071-0-P-06-000085 od 21. Seada Palavrić, dopredsjednica ožujka 2007. godine odbijen je tužbeni zahtjev apelanata Mato Tadić, sudac kojim su tražili da se utvrdi da je ništav Ugovor o zamjeni Mirsad Ćeman, sudac nekretnina koji je zaključen 15. listopada 1993. godine na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donio je između apelanata i T.O. (koji je u međuvremenu umro), s jedne strane, i tuženih Vukašina Urakala i Milana Urakala ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU (u daljnjem tekstu: tuženi), s druge strane, ovjeren u Usvaja se apelacija D.O., B.O. i Z.O. Osnovnom sudu pod brojem I-OV-4334/93 od 19. listopada Utvrđuje se povreda članka II/3.(e) Ustava Bosne i 1993. godine, na osnovi kojeg su apelanti i T.O. zamijenili Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za svoje nekretnine upisane u zk.ul. broj 2884 k.o. Banjaluka i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. p.l. broj 2313 k.o. Banjaluka za nekretnine tuženih upisane Ukida se Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj u zk. ul. broj 3331 k.o. Šibenik, te da se slijedom toga 118-0-Rev-08-000 164 od 30. siječnja 2009. godine. obvežu tuženi da predaju apelantima nekretnine u Banjaluci

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 91 skupštine Republike Srpske broj 02-732/96 od 19. lipnja i da trpe da se apelanti upišu kao vlasnici i korisnici tih 1996. godine ukinuto ratno stanje i stanje neposredne ratne nekretnina, kao i da se obvežu apelanti da predaju tuženim opasnosti na teritoriju Republike Srpske. Prema mišljenju nekretnine u Šibeniku i da trpe da se tuženi upišu kao Osnovnog suda, do ukidanja ratnog stanja su postojali vlasnici tih nekretnina. Apelanti su obvezani tuženim opravdani razlozi zbog kojih se apelanti nisu mogli obratiti solidarno naknaditi troškove postupka u iznosu od sudu radi utvrđivanja ništavosti predmetnog ugovora. 13.900,00 KM. Međutim, Osnovni sud je ukazao da su apelanti tek 23. 7. U obrazloženju presude Osnovni sud je naveo da je studenog 2000. godine podnijeli predmetnu tužbu, tj. četiri odredbama članka 25. stavak 2. Zakona o prestanku godine i pet mjeseci nakon ukidanja ratnog stanja, odnosno primjene Zakona o korištenju napuštene imovine (u neposredne ratne opasnosti. Dakle, umjesto da traže pravnu daljnjem tekstu: Zakon o prestanku primjene) propisano da zaštitu čiji je cilj da se jedan pravni posao koji je protivan je u slučaju spora o valjanosti prijenosa prava na nekretnini, imperativnim normama (prema shvaćanju apelanata) poništi u kojem se jedna od prometovanih nekretnina nalazi na i da se uspostavi prijašnje stanje, Osnovni sud je ukazao da teritoriju neke od država nastalih od bivše SFRJ, teret su apelanti sve vrijeme nakon ukidanja ratnog stanja bili dokazivanja na stranci koja tvrdi da promet nekretnina nije potpuno pasivni. Pri tomu, Osnovni sud je ukazao da iz izvršen na dragovoljan način i sukladno zakonu radi iskaza apelanata D.O. i B.O. proizlazi da su u razdoblju od uspostave pravnog statusa prije izvršenog prijenosa. U 1993. do 2000. godine izvodili različite radove na svezi s tim, Osnovni sud je naveo da se nekretnine koje su zamijenjenim nekretninama (adaptacija, dogradnja), a koje bile predmetom zamjene nalaze na teritoriju Bosne i sud ne smatra nužnim. Pri tomu, Osnovni sud je naveo da je Hercegovine i Republike Hrvatske, te da je, stoga, na posebice ocijenio ponašanje apelanta Z.O., čiji je apelantima teret dokazivanja da promet nekretnina nije opunomoćenik izjavio da apelant Z.O. ne može pristupiti izvršen na dragovoljan način i sukladno zakonu. Pri tomu, sudu zbog poslovnih obveza u Šibeniku, te ukazao da je Osnovni sud je ukazao da je OHR, radi pojašnjenja apelant napustio Banjaluku prije rata. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, dao tumačenje prema kojem je navedeno, Osnovni sud je ukazao da apelanti, osim u sudskom postupku potrebno utvrditi je li zamjena ili drugi pozivanja na opće ratne okolnosti, nisu ponudili dokaze da vid prometa nekretnina obavljen dragovoljno, odnosno da je na njih vršen pritisak da zaključe predmetni ugovor o sud ne može donijeti odluku da je svaki promet u tijeku rata zamjeni nekretnina. Pri tomu, Osnovni sud je naveo da izvršen pod prinudom i da je kao takav per se nevažeći, već volja apelanata da zaključe predmetni ugovor proizlazi i iz da mora u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi valjanost njihovog ponašanja nakon zaključenja ugovora, tj. zamjene ili sličnog prometa nekretnina na osnovi svih provedbom ugovora u javnim knjigama, te njihovo pasivno dostupnih relevantnih dokaza. ponašanje četiri godine i pet mjeseci nakon ukidanja ratnog 8. Osnovni sud je naveo da je na temelju iskaza apelantice stanja. Konačno, Osnovni sud je naveo da je pri donošenju D.O., kao i iskaza apelanta B.O., koji nije bio prisutan u odluke imao u vidu i ostale istaknute činjenice i izvedene Banjaluci u vrijeme zaključenja spornog ugovora, na dokaze od parničnih stranaka, ali da ih posebice nije nesumnjiv način utvrdio da tuženi nisu vršili nikakvu obrazlagao, jer nemaju utjecaj na drugačije odlučivanje u prinudu na apelante da zaključe predmetni ugovor. Naime, predmetnoj pravnoj stvari. Osnovni sud je naveo da je utvrđeno da je predmetni 9. Odlučujući o prizivu apelanata protiv prvostupanjske ugovor o zamjeni zaključen upravo na inzistiranje presude, Okružni sud je donio Presudu broj 011-0-Gž-07apelantice D.O. i njezinog supruga T.O., što proizlazi i iz 001695 od 30. studenog 2007. godine kojom je priziv iskaza tuženih i dugih saslušanih svjedoka. Osnovni sud je, djelomično uvažio, pa je preinačio prvostupanjsku presudu dalje, naveo da je predmetni ugovor o zamjeni nekretnina u dijelu odluke o troškovima postupka tako što su obvezani zaključen u pisanom obliku, da su potpisi ugovornih strana apelanti da tuženim na ime troškova parničnog postupka ovjereni u nadležnom sudu, te da je predmetni ugovor u isplate iznos od 11.400,00 KM umjesto iznosa od 13.900,00 cijelosti izvršen, što znači da je zakonit i da ispunjava KM. U preostalom dijelu priziv je odbijen i prvostupanjska formu za takvu vrstu ugovora sukladno odredbama članka presuda potvrđena. U obrazloženju presude Okružni sud je 9. Zakona o prometu nekretnina. Dalje, Osnovni sud je naveo je prvostupanjski sud, suprotno navodima apelanata, naveo da bi ugovor o zamjeni nekretnina koji je zaključen pravilno ocijenio njihove iskaze, kao i druge dokaze koji su za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti, odnosno u razdoblju od 30. travnja 1991. do 19. prosinca 1998. provedeni u predmetnom postupku. U svezi s tim, Okružni godine, bio apsolutno ništav sa aspekta nepostojanja sud je naveo da iz iskaza apelanta B.O. proizlazi da su mu u dragovoljnosti, potrebno je da budu ispunjeni određeni tijeku 1992. godine upućivane različite prijetnje, te da su ga uvjeti. Prema mišljenju Osnovnog suda, potrebno je da se jednom prigodom pretukle uniformirane osobe i da je to bio nekretnine nalaze na teritoriju koji je zahvaćen ratom, da se razlog zbog kojeg je napustio Banjaluku. Međutim, Okružni vlasnici tih nekretnina nalaze na tom području i da je druga sud je ukazao da iz apelantovog iskaza dalje proizlazi da je ugovorna strana bila svjesna činjenice da se ugovor sve do napuštanja Banjaluke (1992. godine) radio u svojoj zaključuje pod prinudom. Pri tomu, Osnovni sud je naveo elektromehaničarskoj radnji, da je Banjaluku napustio uz da se prinuda treba tumačiti kao subjektivni strah u odobrenje da otputuje u Beograd radi nabavke dijelova, te određenim općim okolnostima, kao element volje stupanja da je u Banjaluku došao koncem 1995. godine kako bi u određene ugovorne odnose sa mogućnošću konvalidacije posjetio roditelje svoje supruge. Prema mišljenju Okružnog elementa dragovoljnosti sa aspekta postojanja subjektivnog suda, iz svega toga se može izvesti logičan zaključak da straha u momentu zaključenja spornog ugovora, kao i pritisci i prijetnje koje je u vrijeme općepoznatih ratnih ponašanje ugovornih strana nakon zaključenja ugovora. U okolnosti doživljavao apelant nisu bili toliko ozbiljni, niti svezi s tim, Osnovni sud je ukazao da je Odlukom Narodne su egzistencija, a posebice apelantov život bili ugroženi

Broj 25 - Stranica 92 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. nekretnine u Šibeniku o kojima se apelantica D.O. detaljno nekim posebnim okolnostima. Obzirom na to, Okružni sud izjasnila prigodom saslušanja na ročištu održanom 25. je naveo da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da kod listopada 2006. godine. U svezi s tim, Vrhovni sud je naveo apelanta B.O. nisu postojale posebne okolnosti koje su da znatna novčana ulaganja i izvedeni radovi ne utjecale na njegovu volju da zaključi predmetni ugovor o predstavljaju samo održavanje zgrade već i značajno zamjeni nekretnina. Također, Okružni sud je naveo da ni poboljšanje stanja i vrijednosti objekta. Vrhovni sud je apelantica D.O. u svom iskazu nije iznijela neke posebne naveo da opežni radovi koje su apelanti izveli i značajna okolnosti koje bi ukazivale na to da je njezin život, odnosno sredstva koja su uložili u zgradu u Šibeniku, također, život nekog od članova njezine obitelji bio ugrožen u upućuju na zaključak da su apelanti naknadno i prešutno vrijeme zaključenja predmetnog ugovora. Prema mišljenju prihvatili ugovor o zamjeni nekretnina kao punovažan. Okružnog suda, prvostupanjski sud je pravilno i potpuno Imajući u vidu navedeno, Vrhovni sud je ocijenio da su utvrdio činjenično stanje, pravilno primijenio odredbe nižestupanjski sudovi pravilno zaključili da u predmetnoj članka 25. Zakona o prestanku primjene, kao i odredbe parnici nisu ispunjeni uvjeti iz članka 103. ZOO za članka 28. stavak 2. u svezi sa člankom 26. Zakona o utvrđenje ništavosti predmetnog ugovora o zamjeni obligacijskim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), sve u nekretnina, te pravilno postupili kada su odbili tužbeni svezi sa čl. 103. i 104. ZOO, te za svoju odluku dao valjane, zahtjev apelanata. jasne i prihvatljive razloge u smislu odredaba članka 191. Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP). U pogledu odluke o troškovima postupka, Okružni sud je IV. Apelacija naveo da je prvostupanjski sud, pri odlučivanju o a) Navodi iz apelacije troškovima postupka, pogrešno primijenio odredbe čl. 386. 11. Apelanti se žale da im je osporenim odlukama povrijeđeno i 387. ZPP i Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i odvjetnika zbog čega je preinačio odluku o troškovima Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za postupka na način kako je to navedeno u izreci presude. zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem 10. Vrhovni sud, odlučujući o reviziji apelanata protiv tekstu: Europska konvencija), pravo na dom iz članka drugostupanjske presude, donio je Presudu broj 118-0-RevII/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske 08-000 164 od 30. siječnja 2009. godine kojom je reviziju konvencije, pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava odbio. U obrazloženju presude Vrhovni sud je naveo da iz Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz iskaza apelanata D.O. i B.O. proizlazi da su tijekom rata Europsku konvenciju, te pravo na povratak izbjeglih i skoro neprekidno bili uznemiravani u pravu vlasništva, raseljenih osoba iz članka II/5. Ustava Bosne i odnosno u korištenju svojih nekretnina u Banjaluci. Dakle, Hercegovine. Apelanti smatraju da je pogrešan zaključak Vrhovni sud je ukazao da su apelanti, kao pripadnici redovitih sudova da predmetni ugovor o zamjeni nekretnina manjinskog naroda u Banjaluci, bili ozbiljno uznemiravani nije zaključen pod prinudom. Naime, apelanti navode da je za vrijeme rata, da su im upućivane ozbiljne prijetnje, tako postojanje općepoznatih ratnih okolnosti utjecalo na obje da su ugovor o zamjeni predmetnih nekretnina, ipak, ugovorne strane da zaključe ugovor, koji, inače, u zaključili pod svojevrsnom prisilom izazvanom ratnim normalnim okolnostima ne bi zaključile. Također, apelanti prilikama i okolnostima, ali ne postupcima tuženih. navode da su bili primorani na zaključenje predmetnog Međutim, Vrhovni sud je ukazao da ponašanje apelanata ugovora i zbog osobnih prilika, odnosno prijetnji i nakon zaključenja predmetnog ugovora upućuje na zlostavljanja kojima su bili izloženi u Banjaluci. Dalje, zaključak da su se naknadno suglasili sa tim ugovorom i apelanti smatraju da je pogrešan zaključak redovitih sudova konvalidirali ugovor, odnosno prešutno otklonili njegove da su se apelanti svojim ponašanjem, odnosno radnjama nedostatke. Naime, Vrhovni sud je naveo da je nesporno da koje su poduzeli nakon zaključenja ugovora o zamjeni je pravomoćnom Presudom Općinskog suda u Šibeniku broj nekretnina naknadno suglasili sa predmetnim ugovorom. P-1458/93 od 16. prosinca 1993. godine utvrđeno da je Apelanti navode da nisu podnijeli tužbu odmah nakon predmetni ugovor o zamjeni nekretnina pravno valjan. ukidanja ratnog stanja zbog straha, a da su ulaganja u kuću Vrhovni sud je ukazao da su apelanti u tom postupku vršili kako bi kuću doveli u stanje normalno za stanovanje. postavili tužbeni zahtjev koji je suprotan njihovom Imajući u vidu navedeno, apelanti smatraju da su redoviti tužbenom zahtjevu u predmetnom postupku, tj. da se utvrdi sudovi pogrešno zaključili da predmetni ugovor o zamjeni da je predmetni ugovor o zamjeni nekretnina pravno valjan, nekretnina nije ništav u smislu odredaba članka 103. ZOO. te da je takvom njihovom tužbenom zahtjevu udovoljeno. U svezi s tim, Vrhovni sud je naveo da je navedena presuda b) Odgovor na apelaciju obvezujuća u Republici Hrvatskoj, gdje se nalaze 12. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da iz nekretnine koje su apelanti dobili u zamjenu za nekretnine u činjeničnog stanja koje je utvrdio prvostupanjski sud Banjaluci. Vrhovni sud je ukazao da su, nasuprot tomu, proizlazi da su apelanti tijekom rata odista bili tuženi izgubili pravo vlasništva na nekretninama u uznemiravani u pravu vlasništva i korištenja nekretnina u Republici Hrvatskoj, a dobili u vlasništvo nekretnine u Banjaluci, o čemu su se naročito izjasnili apelanti D.O. i Banjaluci. Obzirom na to da su na osnovi ugovora i B.O. prigodom saslušanja u svojstvu parničnih stranaka. navedene presude apelanti ostvarili pravo na imovinu na Međutim, Vrhovni sud je naveo da iz ponašanja apelanata nekretninama u Šibeniku, a tuženi na nekretninama u nakon zaključenja predmetnog ugovora proizlazi da su se Banjaluci, Vrhovni sud je naveo da bi neuvažavanje apelanti naknadno suglasili sa tim ugovorom i konvalidirali presude Općinskog suda u Šibeniku očigledno bilo na štetu predmetni ugovor, prihvaćajući takav ugovor kao pravno tuženih i njihove imovine. Osim navedenog, Vrhovni sud je valjan. Naime, Vrhovni sud je ukazao da su apelanti u ukazao da su apelanti vršili znatna novčana ulaganja u Općinskom sudu u Šibeniku ishodili Presudu broj

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 93 P-1458/93 od 16. prosinca 1993. godine, koja je postala trebao imati u vidu činjenicu da su tuženi, nakon što su pravomoćna, a kojom je usvojen tužbeni zahtjev apelanata primili odluku Okružnog suda, predmetne nekretnine u kojim su tražili da se utvrdi da je predmetni ugovor o Banjaluci prodali poduzeću koje je te nekretnine porušilo zamjeni nekretnina pravno valjan. U svezi s tim, Vrhovni do temelja s ciljem da gradi novu stambenu jedinicu, tako sud je ukazao da, iako se radi o presudi inozemnog suda da je, zbog promijenjenih okolnosti, materijalna restitucija koja do okončanja ovog postupka nije bila priznata u Bosni u konkretnom slučaju apsolutno nemoguća. i Hercegovini, ipak se ta presuda morala uzeti u obzir prigodom odlučivanja u predmetnoj pravnoj stvari sa V. Relevantni propisi stajališta primjene članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku 16. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ" br. konvenciju. Vrhovni sud je ukazao da su na osnovi 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni glasnik Republike predmetnog ugovora i spomenute presude apelanti ostvarili Srpske" br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) relevantne odredbe pravo na imovinu na nekretninama u Šibeniku, a tuženi su glase: ostvarili to pravo na nekretninama u Banjaluci. Osim toga, Vrhovni sud je ukazao da su apelanti vršili značajna I. Saglasnost volja novčana ulaganja u adaptaciju i dogradnju zgrade u Kad je ugovor zaključen Šibeniku, te da se veći dio uloženih novčanih sredstava Član 26. odnosi ne samo na održavanje već na značajno poboljšanje Ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o stanja i vrijednosti objekta. Također, Vrhovni sud je ukazao bitnim sastojcima ugovora. da predmetna tužba nije podnesena neposredno po Izjava volje okončanju rata, već četiri godine i pet mjeseci nakon Član 28. završetka rata. Imajući u vidu navedeno, prema mišljenju (1) Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, Vrhovnog suda, osporenom odlukom tog suda nisu uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa povrijeđena prava apelanata, te, stoga, predlaže da se sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju. apelacija odbije kao neutemeljena. (2) Izjava volje mora da bude učinjena slobodno i ozbiljno. 13. U odgovoru na apelaciju Okružni sud je naveo da u cijelosti NEVAŽNOST UGOVORA ostaje pri činjeničnim i pravnim razlozima danim u drugostupanjskoj odluci. Okružni sud smatra da nisu povrijeđena prava apelanata na koja su se pozvali u I. Ništavi ugovori apelaciji, te predlaže da se apelacija odbije kao Ništavost neutemeljena. Član 103. 14. U odgovoru na apelaciju Osnovni sud je naveo da iz (1) Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom predmetnog spisa proizlazi da se postupak u predmetnoj poretku ili dobrim običajima ništav je ako cilj povređenog pravnoj stvari vodio sukladno odredbama ZPP, te da je taj pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u sud svoju odluku bazirao na izvedenim dokazima tijekom određenom slučaju ne propisuje što drugo. glavne rasprave za koje je dao obrazloženje. Osnovni sud je (2) Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo naveo da je presuda tog suda donesena sukladno jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što materijalnopravnim propisima, što su ocijenili Okružni sud drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila i Vrhovni sud, dajući obrazloženja u svojim presudama u zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice. pogledu prigovora koje su istaknuli apelanti u predmetnoj Naknadni nestanak uzroka ništavosti pravnoj stvari. Član 107. 15. U odgovoru na apelaciju tuženi su naveli da apelanti u (1) Ništav ugovor ne postaje punovažan kad zabrana ili koji predmetnoj apelaciji, u biti, ukazuju na navodne propuste drugi uzrok ništavosti naknadno nestane. sudova u pogledu pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno u pogledu pravilne ocjene izvedenih dokaza. VI. Dopustivost Obzirom na to da se apelacija ne može podnijeti zbog 17. Sukladno članku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u pošto se eventualna pogrešna ocjena izvedenih dokaza od pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu suda ubraja u sferu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i (što ne može biti validnim razlogom za apelaciju), tuženi Hercegovini. smatraju da su navodi apelanata u tom pravcu bespredmetni 18. Sukladno članku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, i da ne mogu dovesti do usvajanja apelacije. Tuženi su Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv naveli da su apelanti sve apelacijske navode već isticali u presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni prizivu i reviziji povodom kojih su Okružni sud i Vrhovni svi učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se sud u obrazloženjima svojih odluka dali potpuno jasne, podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj decidirane i argumentirane zaključke, tako da ne postoji apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom potreba, niti formalna mogućnost da takvi navodi budu pravnom lijeku koji je koristio. ponovno ocjenjivani kao razlozi za apelaciju. Također, 19. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je tuženi su naveli da apelanti u predmetnoj apelaciji nisu Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 164 od 30. istaknuli bilo koji valjan argument koji bi ukazao da su siječnja 2009. godine protiv koje nema drugih učinkovitih redoviti sudovi eventualno proizvoljno primijenili bilo koju pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Potom, osporenu odredbu pozitivnih propisa. Konačno, tuženi su naveli da bi presudu apelanti su primili 6. ožujka 2009. godine, a Ustavni sud, prigodom razmatranja predmetne apelacije, apelacija je podnesena 30. travnja 2009. godine, tj. u roku

Broj 25 - Stranica 94 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. činjenice primijenili pozitivnopravne propise. U kontekstu od 60 dana, kako je propisano člankom 16. stavak 1. Pravila navedenog Ustavni sud podsjeća i da je u više svojih odluka Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni relevantnih članka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije propisa nikada ne može voditi ka pravičnom postupku (vidi očigledno (prima facie) neutemeljena, niti postoji neki Odluku Ustavnog suda broj AP 1293/05 od 12. rujna 2006. drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva. godine, točka 25. i dalje). Stoga će Ustavni sud u 20. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.(b) Ustava Bosne i konkretnom slučaju, obzirom na pitanja koja apelanti Hercegovine, te članka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog problematiziraju, ispitati je li osporena odluka Vrhovnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija suda, kao konačna odluka u predmetnom sporu, utemeljena ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti. na proizvoljnoj primjeni materijalnog prava. 27. Ustavni sud zapaža da je Vrhovni sud u obrazloženju svoje VII. Meritum odluke jasno ukazao da su apelanti u predmetnom sudskom 21. Apelanti pobijaju navedene presude, tvrdeći da su tim postupku dokazali da su sporni ugovor o zamjeni presudama povrijeđena njihova prava iz članka II/3.(e) nekretnina zaključili pod prinudom. Međutim, neovisno o Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske tomu, Vrhovni sud je zaključio da predmetni ugovor o konvencije, članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i zamjeni nekretnina nije ništav u smislu članka 103. ZOO uz članka 8. Europske konvencije, članka II/3.(k) Ustava obrazloženje da "ponašanje apelanata nakon zaključenja Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz predmetnog ugovora upućuje na zaključak da su se Europsku konvenciju, te članka II/5. Ustava Bosne i naknadno suglasili sa tim ugovorom i konvalidirali ugovor, Hercegovine. odnosno prešutno otklonili njegove nedostatke". U svezi s 22. Članak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine glasi: tim, Ustavni sud podsjeća da je identično pravno pitanje Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska "naknadno konvalidiranje ništavih ugovora" - razmatrao u prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2. što uključuje: Odluci broj AP 3766/08 (vidi, Ustavni sud, Odluka o […] dopustivosti i meritumu od 12. listopada 2011. godine, e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 99/11, stvarima i druga prava vezana za krivične postupke. dostupna na web-stranici Ustavnog suda 23. Članak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom www.ustavnisud.ba). U predmetnoj odluci Ustavni sud je, dijelu glasi: između ostalog, naveo da se prigodom utvrđivanja 1) Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obveza ili ništavosti ili rušljivosti ugovora ocjenjuju nedostaci koje je osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima ugovor imao u vrijeme zaključenja, te u svezi s tim ukazao pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred da je proizvoljan zaključak Vrhovnog suda da vlasnik neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. […] stvari, koji raspolaže nekretninom dobivenom po osnovi 24. Ustavni sud, prije svega, ukazuje da se predmetni postupak ništavog ugovora, može "osnažiti" takav ugovor, odnosno odnosi na utvrđivanje ništavosti ugovora, dakle, na predmet da su za pravnu valjanost takvog ugovora značajne radnje građanskopravne prirode, pa je, stoga, članak 6. stavak 1. koje se poduzimaju nakon zaključenja ugovora, a ne u Europske konvencije primjenjiv na taj postupak. momentu zaključenja (toč. 53. i 54). Također, u predmetnoj 25. U konkretnom slučaju apelanti smatraju da su redoviti odluci Ustavni sud je ukazao na odredbe članka 107. stavak sudovi, pri donošenju svojih odluka, pogrešno primijenili 1. ZOO kojima je propisano da ništav ugovor ne postaje materijalno pravo, te na taj način prekršili njihovo pravo na punovažan kada zabrana ili koji drugi uzrok ništavosti pravično suđenje iz članka 6. stavak 1. Europske naknadno nestane. U svezi s tim, Ustavni sud je istaknuo da konvencije. U svezi s tim, Ustavni sud, prije svega, ukazuje citirana zakonska odredba upravo ukazuje na proizvoljnost da, prema praksi Europskog suda i Ustavnog suda, zadaća u primjeni materijalnog prava, odnosno opovrgava pravno ovih sudova nije da preispituju zaključke redovitih sudova stajalište Vrhovnog suda da se apelant prešutno suglasio u pogledu činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava da je sporni ugovor zaključen njegovom slobodnom voljom (vidi, Europski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o i da nema nedostataka koji bi ga činili ništavim ili rušljivim dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj (točka 54). 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadležan supstituirati 28. Dovodeći navedena stajališta u svezu sa činjenicama redovite sudove u procjeni činjenica i dokaza, već je konkretnog predmeta, Ustavni sud smatra da je u općenito zadaća redovitih sudova da ocijene činjenice i konkretnom slučaju Vrhovni sud, zaključujući da su dokaze koje su izveli (vidi, Europski sud, Thomas protiv apelanti svojim ponašanjem nakon zaključenja spornog Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. ugovora, za koji je utvrđeno da je zaključen pod prinudom, godine, aplikacija broj 19354/02). Zadaća Ustavnog suda je konvalidirali predmetni ugovor, očigledno proizvoljno ispitati je li eventualno došlo do povrede ili zanemarivanja primijenio relevantne odredbe ZOO. Naime, kako proizlazi ustavnih prava (pravo na pravično suđenje, pravo na pristup iz navedenog, ponašanje apelanata nakon zaključenja sudu, pravo na učinkovit pravni lijek i dr.), te je li primjena predmetnog ugovora nikako ne može utjecati na utvrđivanje zakona bila, eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. pravne valjanosti tog ugovora, budući da se pravna 26. Ustavni sud se, dakle, prema navedenom stavku, može valjanost ugovora ispituje prema okolnostima koje su iznimno, kada ocijeni da je u određenom postupku redoviti postojale u momentu zaključenja takvog ugovora. Što se sud proizvoljno postupao kako u utvrđivanju činjenica, tako tiče pozivanja Vrhovnog suda na Presudu Općinskog suda u i u primjeni relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, Šibeniku broj P-1458/93 od 16. prosinca 1993. godine, Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. travnja 2005. Ustavni sud ukazuje da pravomoćna presuda suda strane godine, stavak 26), upustiti u ispitivanje načina na koji su države, koju nije priznao sud u Bosni i Hercegovini, ne nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako utvrđene

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 95 proizvodi pravno djelovanje u smislu odredaba članka 86. Мирсад Ћеман, судија stavak 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima на сједници одржаној 23. фебруара 2012. године донио drugih zemalja u određenim odnosima. Obzirom na to da je је u predmetnom sudskom postupku utvrđeno da navedenu ОДЛУКУ presudu nije priznao sud u Bosni i Hercegovini, Ustavni О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ sud smatra da je samim tim neutemeljeno pozivanje Усваја се апелација Д.О., Б.О. и З.О. Vrhovnog suda na tu presudu. Osim navedenog, Ustavni Утврђује се повреда члана II/3е) Устава Босне и sud ima u vidu da su u međuvremenu nastupile određene Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за izmijenjene pravne okolnosti (prodaja predmetnih заштиту људских права и основних слобода. nekretnina trećoj osobi) o čemu su tuženi obavijestili Укида се Пресуда Врховног суда Републике Српске Ustavni sud. Međutim, Ustavni sud ukazuje da te okolnosti број 118-0-Рев-08-000 164 од 30. јануара 2009. године. ne utječu na drugačije odlučivanje Ustavnog suda, budući Предмет се враћа Врховном суду Републике Српске, da se tim okolnostima nisu bavili redoviti sudovi u који је дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку у osporenim odlukama koje su predmetom apelacijskog складу са чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и ispitivanja pred Ustavnim sudom. чланом 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских 29. Imajući u vidu navedeno, te podržavajući praksu u права и основних слобода. predmetu broj AP 3766/08, Ustavni sud zaključuje da je Налаже се Врховном суду Републике Српске да, у osporenim odlukama redovitih sudova povrijeđeno pravo складу са чланом 74 став 5 Правила Уставног суда Босне и apelanata na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о konvencije. предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке. Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и Ostali navodi Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и 30. Obzirom na zaključak u pogledu povrede članka II/3.(e) "Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske Херцеговине". konvencije, Ustavni sud smatra da nije potrebno posebice razmatrati navodne povrede članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije, članka ОБРАЗЛОЖЕЊЕ II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, te članka II/5. Ustava I. Увод Bosne i Hercegovine. 1. Д.О., Б.О. и З.О. (у даљњем тексту: апеланти), које заступа Мелиха Филиповић, адвокат из Бање Луке, VIII. Zaključak поднијели су 30. априла 2009. године апелацију 31. Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Уставни суд) против Пресуде Врховног суда Републике Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije Српске (у даљњем тексту: Врховни суд) број 118-0-Ревkada sud, pri donošenju svoje odluke, očigledno 08-000 164 од 30. јануара 2009. године, Пресуде proizvoljno primijeni materijalno pravo. Окружног суда у Бањој Луци (у даљњем тексту: 32. Na temelju članka 61. st. 1. i 2. i članka 64. stavak 1. Окружни суд) број 011-0-Гж-07-001695 од 30. новембра Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u 2007. године и Пресуде Основног суда у Бањој Луци (у dispozitivu ove odluke. даљњем тексту: Основни суд) број 071-0-П-06-000085 33. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke од 21. марта 2007. године. Ustavnog suda su konačne i obvezujuće. Predsjednik II. Поступак пред Уставним судом Ustavnog suda 2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда, од Bosne i Hercegovine Врховног суда, Окружног суда, Основног суда и Prof. dr. тужених Вукашина Уракала и Милана Уракала (у Miodrag Simović, v. r. даљњем тесту: тужени), као друге стране у поступку, затражено је 29. јула 2009. године да доставе одговоре на апелацију. Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет 3. Врховни суд је 28. августа 2009. године доставио судија, у предмету број АП 1341/09, рјешавајући апелацију одговор на апелацију, Окружни суд 24. августа 2009. Д.О. и др., на основу члана VI/3б) Устава Босне и године, Основни суд 18. августа 2009. године и тужени Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 ст. 1 и 2 и 13. августа 2009. године. члана 64 став 1 Правила Уставног суда Босне и 4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда, Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" одговори Врховног суда, Окружног суда, Основног бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу: суда и тужених достављени су апелантима 4. септембра Миодраг Симовић, предсједник 2009. године. Валерија Галић, потпредсједница Сеада Палаврић, потпредсједница Мато Тадић, судија

Broj 25 - Stranica 96 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. тужених и дугих саслушаних свједока. Основни суд је, III. Чињенично стање даље, навео да је предметни уговор о замјени 5. Чињенице предмета које произилазе из навода непокретности закључен у писаном облику, да су апеланата и докумената предочених Уставном суду потписи уговорних страна овјерени у надлежном суду, могу да се сумирају на сљедећи начин: те да је предметни уговор у цијелости извршен, што 6. Пресудом Основног суда број 071-0-П-06-000085 од 21. значи да је законит и да испуњава форму за такву врсту марта 2007. године одбијен је тужбени захтјев уговора сходно одредбама члана 9 Закона о промету апеланата којим су тражили да се утврди да је ништав непокретности. Даље, Основни суд је навео да би Уговор о замјени непокретности који је закључен 15. уговор о замјени непокретности који је закључен за октобра 1993. године између апеланата и Т.О. (који је у вријеме рата и непосредне ратне опасности, односно у међувремену умро), с једне стране, и тужених периоду од 30. априла 1991. до 19. децембра 1998. Вукашина Уракала и Милана Уракала (у даљњем године, био апсолутно ништав са аспекта непостојања тексту: тужени), с друге стране, овјерен у Основном добровољности, потребно је да буду испуњени суду под бројем I-ОВ-4334/93 од 19. октобра 1993. одређени услови. Према мишљењу Основног суда, године, на основу којег су апеланти и Т.О. замијенили потребно је да се непокретности налазе на територији своје непокретности уписане у зк.ул. број 2884 к.о. која је захваћена ратом, да се сопственици тих Бања Лука и п.л. број 2313 к.о. Бања Лука за непокретности налазе на том подручју и да је друга непокретности тужених уписане у зк. ул. број 3331 к.о. уговорна страна била свјесна чињенице да се уговор Шибеник, те да се слиједом тога обавежу тужени да закључује под принудом. При томе, Основни суд је предају апелантима непокретности у Бањој Луци и да навео да се принуда треба тумачити као субјективни трпе да се апеланти упишу као сопственици и страх у одређеним општим околностима, као елеменат корисници тих непокретности, као и да се обавежу воље ступања у одређене уговорне односе са апеланти да предају туженим непокретности у могућношћу конвалидације елемента добровољности са Шибенику и да трпе да се тужени упишу као аспекта постојања субјективног страха у моменту сопственици тих непокретности. Апеланти су обавезани закључења спорног уговора, као и понашање уговорних да туженим солидарно накнаде трошкове поступка у страна након закључења уговора. У вези с тим, износу од 13.900,00 КМ. Основни суд је указао да је Одлуком Народне 7. У образложењу пресуде Основни суд је навео да је скупштине Републике Српске број 02-732/96 од 19. јуна одредбама члана 25 став 2 Закона о престанку примјене 1996. године укинуто ратно стање и стање непосредне Закона о кориштењу напуштене имовине (у даљњем ратне опасности на територији Републике Српске. тексту: Закон о престанку примјене) прописано да је у Према мишљењу Основног суда, до укидања ратног случају спора о ваљаности преноса права на стања су постојали оправдани разлози због којих непокретности, у којем се једна од прометованих апеланти нису могли да се обрате суду ради утврђивања непокретности налази на територији неке од држава ништавости предметног уговора. Међутим, Основни насталих од бивше СФРЈ, терет доказивања на странци суд је указао да су апеланти тек 23. новембра 2000. која тврди да промет непокретности није извршен на године поднијели предметну тужбу, тј. четири године и добровољан начин и у складу са законом ради пет мјесеци након укидања ратног стања, односно успостављања правног статуса прије извршеног непосредне ратне опасности. Дакле, умјесто да траже преноса. У вези с тим, Основни суд је навео да се правну заштиту чији је циљ да се један правни посао непокретности које су биле предмет замјене налазе на који је противан императивним нормама (према територији Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, схватању апеланата) поништи и да се успостави те да је, стога, на апелантима терет доказивања да пређашње стање, Основни суд је указао да су апеланти промет непокретности није извршен на добровољан све вријеме након укидања ратног стања били потпуно начин и у складу са законом. При томе, Основни суд је пасивни. При томе, Основни суд је указао да из исказа указао да је ОХР, ради појашњења наведене законске апеланата Д.О. и Б.О. произилази да су у периоду од одредбе, дао тумачење према којем је у судском 1993. до 2000. године изводили различите радове на поступку потребно утврдити да ли је замјена или други замијењеним непокретностима (адаптација, доградња), вид промета непокретности обављен добровољно, а које суд не сматра нужним. При томе, Основни суд је односно да суд не може да донесе одлуку да је сваки навео да је посебно оцијенио понашање апеланта З.О., промет у току рата извршен под принудом и да је као чији је пуномоћник изјавио да апелант З.О. не може да такав per se неважећи, већ да мора у сваком приступи суду због пословних обавеза у Шибенику, те појединачном случају утврдити ваљаност замјене или указао да је апелант напустио Бању Луку прије рата. сличног промета непокретности на основу свих Имајући у виду наведено, Основни суд је указао да доступних релевантних доказа. апеланти, осим позивања на опште ратне околности, 8. Основни суд је навео да је на основу исказа нису понудили доказе да је на њих вршен притисак да апеланткиње Д.О., као и исказа апеланта Б.О., који није закључе предметни уговор о замјени непокретности. био присутан у Бањој Луци у вријеме закључења При томе, Основни суд је навео да воља апеланата да спорног уговора, на несумњив начин утврдио да закључе предметни уговор произилази и из њиховог тужени нису вршили никакву принуду на апеланте да понашања након закључења уговора, тј. спровођењем закључе предметни уговор. Наиме, Основни суд је уговора у јавним књигама, те њихово пасивно навео да је утврђено да је предметни уговор о замјени понашање четири године и пет мјесеци након укидања закључен управо на инсистирање апеланткиње Д.О. и ратног стања. Коначно, Основни суд је навео да је при њеног супруга Т.О., што произилази и из исказа

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 97 одбио. У образложењу пресуде Врховни суд је навео да доношењу одлуке имао у виду и остале истакнуте из исказа апеланата Д.О. и Б.О. произилази да су током чињенице и изведене доказе од парничних странака, рата скоро непрекидно били узнемиравани у праву али да их посебно није образлагао, јер немају утицај на својине, односно у коришћењу својих непокретности у другачије одлучивање у предметној правној ствари. 9. Одлучујући о жалби апеланата против првостепене Бањој Луци. Дакле, Врховни суд је указао да су пресуде, Окружни суд је донио Пресуду број 011-0-Гжапеланти, као припадници мањинског народа у Бањој Луци, били озбиљно узнемиравани за вријеме рата, да 07-001695 од 30. новембра 2007. године којом је жалбу дјелимично уважио, па је преиначио првостепену су им упућиване озбиљне пријетње, тако да су уговор о пресуду у дијелу одлуке о трошковима поступка тако замјени предметних непокретности, ипак, закључили што су обавезани апеланти да туженим на име под својеврсном присилом изазваном ратним трошкова парничног поступка исплате износ од приликама и околностима, али не поступцима тужених. 11.400,00 КМ умјесто износа од 13.900,00 КМ. У Међутим, Врховни суд је указао да понашање преосталом дијелу жалба је одбијена и првостепена апеланата након закључења предметног уговора пресуда потврђена. У образложењу пресуде Окружни упућује на закључак да су се накнадно сагласили са тим суд је навео је првостепени суд, супротно наводима уговором и конвалидирали уговор, односно прећутно апеланата, правилно оцијенио њихове исказе, као и отклонили његове недостатке. Наиме, Врховни суд је друге доказе који су спроведени у предметном навео да је неспорно да је правоснажном Пресудом Опћинског суда у Шибенику број П-1458/93 од 16. поступку. У вези с тим, Окружни суд је навео да из исказа апеланта Б.О. произилази да су му у току 1992. децембра 1993. године утврђено да је предметни уговор године упућиване различите пријетње, те да су га о замјени непокретности правно ваљан. Врховни суд је указао да су апеланти у том поступку поставили једном приликом претукла униформисана лица и да је тужбени захтјев који је супротан њиховом тужбеном то био разлог због којег је напустио Бању Луку. захтјеву у предметном поступку, тј. да се утврди да је Међутим, Окружни суд је указао да из апелантовог предметни уговор о замјени непокретности правно исказа даље произилази да је све до напуштања Бање ваљан, те да је таквом њиховом тужбеном захтјеву Луке (1992. године) радио у својој удовољено. У вези с тим, Врховни суд је навео да је електромеханичарској радњи, да је Бању Луку напустио наведена пресуда обавезујућа у Републици Хрватској, уз одобрење да отпутује у Београд ради набавке гдје се налазе непокретности које су апеланти добили у дијелова, те да је у Бању Луку дошао крајем 1995. замјену за непокретности у Бањој Луци. Врховни суд је године како би посјетио родитеље своје супруге. Према указао да су, насупрот томе, тужени изгубили право мишљењу Окружног суда, из свега тога може да се својине на непокретностима у Републици Хрватској, а изведе логичан закључак да притисци и пријетње које је добили у својину непокретности у Бањој Луци. С у вријеме општепознатих ратних околности обзиром на то да су на основу уговора и наведене доживљавао апелант нису били толико озбиљни, нити пресуде апеланти остварили право на имовину на су егзистенција, а посебно апелантов живот били непокретностима у Шибенику, а тужени на угрожени неким посебним околностима. С обзиром на то, Окружни суд је навео да је првостепени суд непокретностима у Бањој Луци, Врховни суд је навео правилно закључио да код апеланта Б.О. нису постојале да би неуважавање пресуде Опћинског суда у посебне околности које су утицале на његову вољу да Шибенику очигледно било на штету тужених и њихове закључи предметни уговор о замјени непокретности. имовине. Осим наведеног, Врховни суд је указао да су Такође, Окружни суд је навео да ни апеланткиња Д.О. у апеланти вршили знатна новчана улагања у свом исказу није изнијела неке посебне околности које непокретности у Шибенику о којима се апеланткиња би указивале на то да је њен живот, односно живот Д.О. детаљно изјаснила приликом саслушања на неког од чланова њене породице био угрожен у вријеме рочишту одржаном 25. октобра 2006. године. У вези с закључења предметног уговора. Према мишљењу тим, Врховни суд је навео да знатна новчана улагања и Окружног суда, првостепени суд је правилно и потпуно изведени радови не представљају само одржавање утврдио чињенично стање, правилно примијенио зграде већ и значајно побољшање стања и вриједности одредбе члана 25 Закона о престанку примјене, као и објекта. Врховни суд је навео да обимни радови које су одредбе члана 28 став 2 у вези са чланом 26 Закона о апеланти извели и значајна средства која су уложили у облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО), све у зграду у Шибенику, такође, упућују на закључак да су апеланти накнадно и прећутно прихватили уговор о вези са чл. 103 и 104 ЗОО, те за своју одлуку дао замјени непокретности као пуноважан. Имајући у виду ваљане, јасне и прихватљиве разлоге у смислу одредаба наведено, Врховни суд је оцијенио да су нижестепени члана 191 Закона о парничном поступку (у даљњем судови правилно закључили да у предметној парници тексту: ЗПП). У погледу одлуке о трошковима нису испуњени услови из члана 103 ЗОО за утврђење поступка, Окружни суд је навео да је првостепени суд, ништавости предметног уговора о замјени при одлучивању о трошковима поступка, погрешно непокретности, те правилно поступили када су одбили примијенио одредбе чл. 386 и 387 ЗПП и Тарифу о наградама и накнади трошкова за рад адвоката због тужбени захтјев апеланата. чега је преиначио одлуку о трошковима поступка на начин како је то наведено у изреци пресуде. IV. Апелација 10. Врховни суд, одлучујући о ревизији апеланата против а) Наводи из апелације другостепене пресуде, донио је Пресуду број 118-0-Рев11. Апеланти се жале да им је оспореним одлукама 08-000 164 од 30. јануара 2009. године којом је ревизију повријеђено право на правично суђење из члана II/3е)

Broj 25 - Stranica 98 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. те да се већи дио уложених новчаних средстава односи Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске не само на одржавање већ на значајно побољшање конвенције за заштиту људских права и основних стања и вриједности објекта. Такође, Врховни суд је слобода (у даљњем тексту: Европска конвенција), право указао да предметна тужба није поднесена непосредно на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и по окончању рата, већ четири године и пет мјесеци члана 8 Европске конвенције, право на имовину из након завршетка рата. Имајући у виду наведено, према члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те право на мишљењу Врховног суда, оспореном одлуком тог суда повратак избјеглих и расељених лица из члана II/5 нису повријеђена права апеланата, те, стога, предлаже Устава Босне и Херцеговине. Апеланти сматрају да је да се апелација одбије као неоснована. погрешан закључак редовних судова да предметни 13. У одговору на апелацију Окружни суд је навео да у уговор о замјени непокретности није закључен под цијелости остаје при чињеничним и правним разлозима принудом. Наиме, апеланти наводе да је постојање датим у другостепеној одлуци. Окружни суд сматра да општепознатих ратних околности утицало на обје нису повријеђена права апеланата на која су се позвали уговорне стране да закључе уговор, који, иначе, у у апелацији, те предлаже да се апелација одбије као нормалним околностима не би закључиле. Такође, неоснована. апеланти наводе да су били приморани на закључење 14. У одговору на апелацију Основни суд је навео да из предметног уговора и због личних прилика, односно предметног списа произилази да се поступак у пријетњи и злостављања којима су били изложени у предметној правној ствари водио у складу са одредбама Бањој Луци. Даље, апеланти сматрају да је погрешан ЗПП, те да је тај суд своју одлуку базирао на изведеним закључак редовних судова да су се апеланти својим доказима током главне расправе за које је дао понашањем, односно радњама које су предузели након образложење. Основни суд је навео да је пресуда тог закључења уговора о замјени непокретности накнадно суда донесена у складу са материјалноправним прописима, што су оцијенили Окружни суд и Врховни сагласили са предметним уговором. Апеланти наводе суд, дајући образложења у својим пресудама у погледу да нису поднијели тужбу одмах након укидања ратног стања због страха, а да су улагања у кућу вршили како приговора које су истакли апеланти у предметној правној ствари. би кућу довели у стање нормално за становање. 15. У одговору на апелацију тужени су навели да апеланти Имајући у виду наведено, апеланти сматрају да су у предметној апелацији, у суштини, указују на наводне редовни судови погрешно закључили да предметни пропусте судова у погледу правилног утврђивања уговор о замјени непокретности није ништав у смислу чињеничног стања, односно у погледу правилне оцјене одредаба члана 103 ЗОО. изведених доказа. С обзиром на то да апелација не може да се поднесе због погрешно или непотпуно b) Одговор на апелацију утврђеног чињеничног стања, те пошто се евентуална 12. У одговору на апелацију Врховни суд је навео да из погрешна оцјена изведених доказа од суда убраја у чињеничног стања које је утврдио првостепени суд сферу погрешно утврђеног чињеничног стања (што не произилази да су апеланти током рата заиста били може бити валидан разлог за апелацију), тужени узнемиравани у праву својине и коришћења сматрају да су наводи апеланата у том правцу непокретности у Бањој Луци, о чему су се нарочито беспредметни и да не могу да доведу до усвајања изјаснили апеланти Д.О. и Б.О. приликом саслушања у апелације. Тужени су навели да су апеланти све својству парничних странака. Међутим, Врховни суд је апелационе наводе већ истицали у жалби и ревизији навео да из понашања апеланата након закључења поводом којих су Окружни суд и Врховни суд у предметног уговора произилази да су се апеланти образложењима својих одлука дали потпуно јасне, накнадно сагласили са тим уговором и конвалидирали децидиране и аргументоване закључке, тако да не предметни уговор, прихватајући такав уговор као постоји потреба, нити формална могућност да такви правно ваљан. Наиме, Врховни суд је указао да су наводи буду поново оцјењивани као разлози за апеланти у Опћинском суду у Шибенику исходили апелацију. Такође, тужени су навели да апеланти у Пресуду број П-1458/93 од 16. децембра 1993. године, предметној апелацији нису истакли било који ваљан која је постала правоснажна, а којом је усвојен тужбени аргуменат који би указао да су редовни судови захтјев апеланата којим су тражили да се утврди да је евентуално произвољно примијенили било коју предметни уговор о замјени непокретности правно одредбу позитивних прописа. Коначно, тужени су ваљан. У вези с тим, Врховни суд је указао да, иако се навели да би Уставни суд, приликом разматрања ради о пресуди иностраног суда која до окончања овог предметне апелације, требало да има у виду чињеницу поступка није била призната у Босни и Херцеговини, да су тужени, након што су примили одлуку Окружног ипак се та пресуда морала узети у обзир приликом суда, предметне непокретности у Бањој Луци продали одлучивања у предметној правној ствари са становишта предузећу које је те непокретности порушило до примјене члана 1 Протокола број 1 уз Европску темеља с циљем да гради нову стамбену јединицу, тако конвенцију. Врховни суд је указао да су на основу да је, због промијењених околности, материјална предметног уговора и поменуте пресуде апеланти реституција у конкретном случају апсолутно немогућа. остварили право на имовину на непокретностима у Шибенику, а тужени су остварили то право на V. Релевантни прописи непокретностима у Бањој Луци. Осим тога, Врховни суд је указао да су апеланти вршили значајна новчана 16. У Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" улагања у адаптацију и доградњу зграде у Шибенику, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени гласник

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 99 20. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Републике Српске" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) Херцеговине, те члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног релевантне одредбе гласе: суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу допустивости. I. Сагласност воља Кад је уговор закључен Члан 26. Уговор је закључен кад су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима уговора. Изјава воље Члан 28. (1) Воља за закључење уговора може се изјавити речима, уобичајеним знацима или другим понашањем из кога се са сигурношћу може закључити о њеном постојању. (2) Изјава воље мора да буде учињена слободно и озбиљно. НЕВАЖНОСТ УГОВОРА I. Ништави уговори Ништавост Члан 103. (1) Уговор који је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима ништав је ако циљ повређеног правила не упућује на неку другу санкцију или ако закон у одређеном случају не прописује што друго. (2) Ако је закључење одређеног уговора забрањено само једној страни, уговор ће остати на снази ако у закону није што друго предвиђено за одређени случај, а страна која је повредила законску забрану сносиће одговарајуће последице. Накнадни нестанак узрока ништавости Члан 107. (1) Ништав уговор не постаје пуноважан кад забрана или који други узрок ништавости накнадно нестане. VI. Допустивост 17. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини. 18. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио. 19. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев-08-000 164 од 30. јануара 2009. године против које нема других дјелотворних правних лијекова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланти су примили 6. марта 2009. године, а апелација је поднесена 30. априла 2009. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због којег апелација није допустива. VII. Меритум 21. Апеланти побијају наведене пресуде, тврдећи да су тим пресудама повријеђена њихова права из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције, члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те члана II/5 Устава Босне и Херцеговине. 22. Члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине гласи: Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају: […] е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним стварима и друга права у вези са кривичним поступком. 23. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу гласи: 1) Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом. […] 24. Уставни суд, прије свега, указује да се предметни поступак односи на утврђивање ништавости уговора, дакле, на предмет грађанскоправне природе, па је, стога, члан 6 став 1 Европске конвенције примјенљив на тај поступак. 25. У конкретном случају апеланти сматрају да су редовни судови, при доношењу својих одлука, погрешно примијенили материјално право, те на тај начин прекршили њихово право на правично суђење из члана 6 став 1 Европске конвенције. У вези с тим, Уставни суд, прије свега, указује да, према пракси Европског суда и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права (види, Европски суд, Pronina против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је уопштено задатак редовних судова да оцијене чињенице и доказе које су извели (види, Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног суда је да испита да ли је евентуално дошло до повреде или занемаривања уставних права (право на правично суђење, право на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је примјена закона била, евентуално, произвољна или дискриминациона. 26. Уставни суд се, дакле, према наведеном ставу, може изузетно, када оцијени да је у одређеном поступку редовни суд произвољно поступао како у утврђивању чињеница, тако и у примјени релевантних позитивноправних прописа (види, Уставни суд, Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26),

Broj 25 - Stranica 100 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. апеланата након закључења предметног уговора никако упустити у испитивање начина на који су надлежни не може да утиче на утврђивање правне ваљаности тог судови утврђивали чињенице и на тако утврђене уговора, будући да се правна ваљаност уговора чињенице примијенили позитивноправне прописе. У испитује према околностима које су постојале у контексту наведеног Уставни суд подсјећа и да је у више својих одлука указао да очигледна произвољност моменту закључења таквог уговора. Што се тиче у примјени релевантних прописа никада не може да позивања Врховног суда на Пресуду Опћинског суда у води ка правичном поступку (види Одлуку Уставног Шибенику број П-1458/93 од 16. децембра 1993. суда број АП 1293/05 од 12. септембра 2006. године, године, Уставни суд указује да правоснажна пресуда тачка 25 и даље). Стога ће Уставни суд у конкретном суда стране државе, коју није признао суд у Босни и случају, с обзиром на питања која апеланти Херцеговини, не производи правно дејство у смислу проблематизују, испитати да ли је оспорена одлука одредаба члана 86 став 1 Закона о рјешавању сукоба Врховног суда, као коначна одлука у предметном закона с прописима других земаља у одређеним спору, заснована на произвољној примјени односима. С обзиром на то да је у предметном судском материјалног права. поступку утврђено да наведену пресуду није признао 27. Уставни суд запажа да је Врховни суд у образложењу суд у Босни и Херцеговини, Уставни суд сматра да је своје одлуке јасно указао да су апеланти у предметном самим тим неосновано позивање Врховног суда на ту судском поступку доказали да су спорни уговор о пресуду. Осим наведеног, Уставни суд има у виду да су у међувремену наступиле одређене измијењене правне замјени непокретности закључили под принудом. Међутим, независно од тога, Врховни суд је закључио околности (продаја предметних непокретности трећем да предметни уговор о замјени непокретности није лицу) о чему су тужени обавијестили Уставни суд. Међутим, Уставни суд указује да те околности не утичу ништав у смислу члана 103 ЗОО уз образложење да на другачије одлучивање Уставног суда, будући да се "понашање апеланата након закључења предметног уговора упућује на закључак да су се накнадно тим околностима нису бавили редовни судови у сагласили са тим уговором и конвалидирали уговор, оспореним одлукама које су предмет апелационог односно прећутно отклонили његове недостатке". У испитивања пред Уставним судом. вези с тим, Уставни суд подсјећа да је идентично 29. Имајући у виду наведено, те подржавајући праксу у правно питање - "накнадно конвалидирање ништавих предмету број АП 3766/08, Уставни суд закључује да је уговора" - разматрао у Одлуци број АП 3766/08 (види, оспореним одлукама редовних судова повријеђено Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму од 12. право апеланата на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске октобра 2011. године, објављена у "Службеном конвенције. гласнику БиХ" број 99/11, доступна на wеb-страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). У предметној одлуци Уставни суд је, између осталог, навео да се Остали наводи приликом утврђивања ништавости или рушљивости 30. С обзиром на закључак у погледу повреде члана II/3е) уговора оцјењују недостаци које је уговор имао у Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске вријеме закључења, те у вези с тим указао да је конвенције, Уставни суд сматра да није потребно произвољан закључак Врховног суда да сопственик посебно разматрати наводне повреде члана II/3ф) ствари, који располаже непокретношћу добијеном по Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске основу ништавог уговора, може "оснажити" такав конвенције, члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и уговор, односно да су за правну ваљаност таквог члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те уговора значајне радње које се предузимају након члана II/5 Устава Босне и Херцеговине. закључења уговора, а не у моменту закључења (тач. 53 и 54). Такође, у предметној одлуци Уставни суд је VIII. Закључак указао на одредбе члана 107 став 1 ЗОО којима је 31. Уставни суд закључује да постоји повреда права на прописано да ништав уговор не постаје пуноважан правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и када забрана или који други узрок ништавости Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када накнадно нестане. У вези с тим, Уставни суд је истакао суд, при доношењу своје одлуке, очигледно да цитирана законска одредба управо указује на произвољно примијени материјално право. произвољност у примјени материјалног права, односно 32. На основу члана 61 ст. 1 и 2 и члана 64 став 1 Правила оповргава правно становиште Врховног суда да се Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у апелант прећутно сагласио да је спорни уговор диспозитиву ове одлуке. закључен његовом слободном вољом и да нема 33. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке недостатака који би га чинили ништавим или Уставног суда су коначне и обавезујуће. рушљивим (тачка 54). Предсједник 28. Доводећи наведена становишта у везу са чињеницама Уставног суда конкретног предмета, Уставни суд сматра да је у Босне и Херцеговине конкретном случају Врховни суд, закључујући да су Проф. др апеланти својим понашањем након закључења спорног Миодраг Симовић, с. р. уговора, за који је утврђено да је закључен под принудом, конвалидирали предметни уговор, очигледно произвољно примијенио релевантне одредбе ЗОО. Наиме, како произилази из наведеног, понашање

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 101 4. Na osnovu člana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda, odgovori Vrhovnog suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u tuženih dostavljeni su apelantima 4. septembra 2009. predmetu broj AP 1341/09, rješavajući apelaciju D.O. i dr., na godine. osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 2, člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i III. Činjenično stanje Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: 5. Činjenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata i Miodrag Simović, predsjednik dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati Valerija Galić, potpredsjednica na sljedeći način: Seada Palavrić, potpredsjednica 6. Presudom Osnovnog suda broj 071-0-P-06-000085 od 21. Mato Tadić, sudija marta 2007. godine odbijen je tužbeni zahtjev apelanata Mirsad Ćeman, sudija kojim su tražili da se utvrdi da je ništav Ugovor o zamjeni na sjednici održanoj 23. februara 2012. godine donio je nekretnina koji je zaključen 15. oktobra 1993. godine ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU između apelanata i T.O. (koji je u međuvremenu umro), s Usvaja se apelacija D.O., B.O. i Z.O. jedne strane, i tuženih Vukašina Urakala i Milana Urakala Utvrđuje se povreda člana II/3.e) Ustava Bosne i (u daljnjem tekstu: tuženi), s druge strane, ovjeren u Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu Osnovnom sudu pod brojem I-OV-4334/93 od 19. oktobra ljudskih prava i osnovnih sloboda. 1993. godine, na osnovu kojeg su apelanti i T.O. zamijenili Ukida se Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj svoje nekretnine upisane u zk.ul. broj 2884 k.o. Banja Luka 118-0-Rev-08-000 164 od 30. januara 2009. godine. i p.l. broj 2313 k.o. Banja Luka za nekretnine tuženih Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je upisane u zk. ul. broj 3331 k.o. Šibenik, te da se slijedom dužan da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa toga obavežu tuženi da predaju apelantima nekretnine u članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Banjoj Luci i da trpe da se apelanti upišu kao vlasnici i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih korisnici tih nekretnina, kao i da se obavežu apelanti da sloboda. predaju tuženim nekretnine u Šibeniku i da trpe da se tuženi Nalaže se Vrhovnom sudu Republike Srpske da, u skladu sa upišu kao vlasnici tih nekretnina. Apelanti su obavezani da članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tuženim solidarno naknade troškove postupka u iznosu od u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke 13.900,00 KM. obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim 7. U obrazloženju presude Osnovni sud je naveo da je mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. odredbama člana 25. stav 2. Zakona o prestanku primjene Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Zakona o korištenju napuštene imovine (u daljnjem tekstu: Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Zakon o prestanku primjene) propisano da je u slučaju Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i spora o valjanosti prenosa prava na nekretnini, u kojem se "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". jedna od prometovanih nekretnina nalazi na teritoriji neke od država nastalih od bivše SFRJ, teret dokazivanja na stranci koja tvrdi da promet nekretnina nije izvršen na OBRAZLOŽENJE dobrovoljan način i u skladu sa zakonom radi uspostavljanja pravnog statusa prije izvršenog prenosa. U I. Uvod vezi s tim, Osnovni sud je naveo da se nekretnine koje su 1. D.O., B.O. i Z.O. (u daljnjem tekstu: apelanti), koje zastupa bile predmet zamjene nalaze na teritoriji Bosne i Meliha Filipović, advokat iz Banje Luke, podnijeli su 30. Hercegovine i Republike Hrvatske, te da je, stoga, na aprila 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i apelantima teret dokazivanja da promet nekretnina nije Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv izvršen na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom. Pri Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tome, Osnovni sud je ukazao da je OHR, radi pojašnjenja tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000 164 od 30. navedene zakonske odredbe, dao tumačenje prema kojem je januara 2009. godine, Presude Okružnog suda u Banjoj u sudskom postupku potrebno utvrditi da li je zamjena ili Luci (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 011-0-Gž-07drugi vid prometa nekretnina obavljen dobrovoljno, 001695 od 30. novembra 2007. godine i Presude Osnovnog odnosno da sud ne može donijeti odluku da je svaki promet suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj u toku rata izvršen pod prinudom i da je kao takav per se 071-0-P-06-000085 od 21. marta 2007. godine. nevažeći, već da mora u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi valjanost zamjene ili sličnog prometa nekretnina na II. Postupak pred Ustavnim sudom osnovu svih dostupnih relevantnih dokaza. 2. Na osnovu člana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od 8. Osnovni sud je naveo da je na osnovu iskaza apelantice Vrhovnog suda, Okružnog suda, Osnovnog suda i tuženih D.O., kao i iskaza apelanta B.O., koji nije bio prisutan u Vukašina Urakala i Milana Urakala (u daljnjem testu: Banjoj Luci u vrijeme zaključenja spornog ugovora, na tuženi), kao druge strane u postupku, zatraženo je 29. jula nesumnjiv način utvrdio da tuženi nisu vršili nikakvu 2009. godine da dostave odgovore na apelaciju. prinudu na apelante da zaključe predmetni ugovor. Naime, 3. Vrhovni sud je 28. augusta 2009. godine dostavio odgovor Osnovni sud je naveo da je utvrđeno da je predmetni na apelaciju, Okružni sud 24. augusta 2009. godine, ugovor o zamjeni zaključen upravo na insistiranje Osnovni sud 18. augusta 2009. godine i tuženi 13. augusta apelantice D.O. i njenog supruga T.O., što proizlazi i iz 2009. godine. iskaza tuženih i dugih saslušanih svjedoka. Osnovni sud je, dalje, naveo da je predmetni ugovor o zamjeni nekretnina

Broj 25 - Stranica 102 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. o troškovima postupka tako što su obavezani apelanti da zaključen u pisanom obliku, da su potpisi ugovornih strana tuženim na ime troškova parničnog postupka isplate iznos ovjereni u nadležnom sudu, te da je predmetni ugovor u od 11.400,00 KM umjesto iznosa od 13.900,00 KM. U cijelosti izvršen, što znači da je zakonit i da ispunjava preostalom dijelu žalba je odbijena i prvostepena presuda formu za takvu vrstu ugovora shodno odredbama člana 9. potvrđena. U obrazloženju presude Okružni sud je naveo je Zakona o prometu nekretnina. Dalje, Osnovni sud je naveo prvostepeni sud, suprotno navodima apelanata, pravilno da bi ugovor o zamjeni nekretnina koji je zaključen za ocijenio njihove iskaze, kao i druge dokaze koji su vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti, odnosno u provedeni u predmetnom postupku. U vezi s tim, Okružni periodu od 30. aprila 1991. do 19. decembra 1998. godine, sud je naveo da iz iskaza apelanta B.O. proizlazi da su mu u bio apsolutno ništav sa aspekta nepostojanja dobrovoljnosti, toku 1992. godine upućivane različite prijetnje, te da su ga potrebno je da budu ispunjeni određeni uvjeti. Prema jednom prilikom pretukla uniformisana lica i da je to bio mišljenju Osnovnog suda, potrebno je da se nekretnine razlog zbog kojeg je napustio Banju Luku. Međutim, nalaze na teritoriji koja je zahvaćena ratom, da se vlasnici Okružni sud je ukazao da iz apelantovog iskaza dalje tih nekretnina nalaze na tom području i da je druga proizlazi da je sve do napuštanja Banje Luke (1992. godine) ugovorna strana bila svjesna činjenice da se ugovor radio u svojoj elektromehaničarskoj radnji, da je Banju zaključuje pod prinudom. Pri tome, Osnovni sud je naveo Luku napustio uz odobrenje da otputuje u Beograd radi da se prinuda treba tumačiti kao subjektivni strah u nabavke dijelova, te da je u Banju Luku došao krajem 1995. određenim općim okolnostima, kao element volje stupanja godine kako bi posjetio roditelje svoje supruge. Prema u određene ugovorne odnose sa mogućnošću konvalidacije mišljenju Okružnog suda, iz svega toga se može izvesti elementa dobrovoljnosti sa aspekta postojanja subjektivnog logičan zaključak da pritisci i prijetnje koje je u vrijeme straha u momentu zaključenja spornog ugovora, kao i općepoznatih ratnih okolnosti doživljavao apelant nisu bili ponašanje ugovornih strana nakon zaključenja ugovora. U vezi s tim, Osnovni sud je ukazao da je Odlukom Narodne toliko ozbiljni, niti su egzistencija, a posebno apelantov skupštine Republike Srpske broj 02-732/96 od 19. juna život bili ugroženi nekim posebnim okolnostima. S obzirom 1996. godine ukinuto ratno stanje i stanje neposredne ratne na to, Okružni sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno zaključio da kod apelanta B.O. nisu postojale posebne opasnosti na teritoriji Republike Srpske. Prema mišljenju okolnosti koje su utjecale na njegovu volju da zaključi Osnovnog suda, do ukidanja ratnog stanja su postojali opravdani razlozi zbog kojih se apelanti nisu mogli obratiti predmetni ugovor o zamjeni nekretnina. Također, Okružni sud je naveo da ni apelantica D.O. u svom iskazu nije sudu radi utvrđivanja ništavosti predmetnog ugovora. Međutim, Osnovni sud je ukazao da su apelanti tek 23. iznijela neke posebne okolnosti koje bi ukazivale na to da je njen život, odnosno život nekog od članova njene porodice novembra 2000. godine podnijeli predmetnu tužbu, tj. četiri bio ugrožen u vrijeme zaključenja predmetnog ugovora. godine i pet mjeseci nakon ukidanja ratnog stanja, odnosno Prema mišljenju Okružnog suda, prvostepeni sud je neposredne ratne opasnosti. Dakle, umjesto da traže pravnu pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, pravilno zaštitu čiji je cilj da se jedan pravni posao koji je protivan primijenio odredbe člana 25. Zakona o prestanku primjene, imperativnim normama (prema shvatanju apelanata) poništi kao i odredbe člana 28. stav 2. u vezi sa članom 26. Zakona i da se uspostavi pređašnje stanje, Osnovni sud je ukazao da o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), sve u su apelanti sve vrijeme nakon ukidanja ratnog stanja bili vezi sa čl. 103. i 104. ZOO, te za svoju odluku dao valjane, potpuno pasivni. Pri tome, Osnovni sud je ukazao da iz jasne i prihvatljive razloge u smislu odredaba člana 191. iskaza apelanata D.O. i B.O. proizlazi da su u periodu od Zakona o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP). U 1993. do 2000. godine izvodili različite radove na pogledu odluke o troškovima postupka, Okružni sud je zamijenjenim nekretninama (adaptacija, dogradnja), a koje naveo da je prvostepeni sud, pri odlučivanju o troškovima sud ne smatra nužnim. Pri tome, Osnovni sud je naveo da je postupka, pogrešno primijenio odredbe čl. 386. i 387. ZPP i posebno ocijenio ponašanje apelanta Z.O., čiji je opunomoćenik izjavio da apelant Z.O. ne može pristupiti Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata sudu zbog poslovnih obaveza u Šibeniku, te ukazao da je zbog čega je preinačio odluku o troškovima postupka na apelant napustio Banju Luku prije rata. Imajući u vidu način kako je to navedeno u izreci presude. navedeno, Osnovni sud je ukazao da apelanti, osim 10. Vrhovni sud, odlučujući o reviziji apelanata protiv pozivanja na opće ratne okolnosti, nisu ponudili dokaze da drugostepene presude, donio je Presudu broj 118-0-Rev-08je na njih vršen pritisak da zaključe predmetni ugovor o 000 164 od 30. januara 2009. godine kojom je reviziju zamjeni nekretnina. Pri tome, Osnovni sud je naveo da odbio. U obrazloženju presude Vrhovni sud je naveo da iz volja apelanata da zaključe predmetni ugovor proizlazi i iz iskaza apelanata D.O. i B.O. proizlazi da su tokom rata njihovog ponašanja nakon zaključenja ugovora, tj. skoro neprekidno bili uznemiravani u pravu vlasništva, provođenjem ugovora u javnim knjigama, te njihovo odnosno u korištenju svojih nekretnina u Banjoj Luci. pasivno ponašanje četiri godine i pet mjeseci nakon Dakle, Vrhovni sud je ukazao da su apelanti, kao pripadnici ukidanja ratnog stanja. Konačno, Osnovni sud je naveo da manjinskog naroda u Banjoj Luci, bili ozbiljno je pri donošenju odluke imao u vidu i ostale istaknute uznemiravani za vrijeme rata, da su im upućivane ozbiljne činjenice i izvedene dokaze od parničnih stranaka, ali da ih prijetnje, tako da su ugovor o zamjeni predmetnih posebno nije obrazlagao, jer nemaju utjecaj na drugačije nekretnina, ipak, zaključili pod svojevrsnom prisilom odlučivanje u predmetnoj pravnoj stvari. izazvanom ratnim prilikama i okolnostima, ali ne 9. Odlučujući o žalbi apelanata protiv prvostepene presude, postupcima tuženih. Međutim, Vrhovni sud je ukazao da Okružni sud je donio Presudu broj 011-0-Gž-07-001695 od ponašanje apelanata nakon zaključenja predmetnog ugovora 30. novembra 2007. godine kojom je žalbu djelimično upućuje na zaključak da su se naknadno saglasili sa tim ugovorom i konvalidirali ugovor, odnosno prešutno uvažio, pa je preinačio prvostepenu presudu u dijelu odluke

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 103 otklonili njegove nedostatke. Naime, Vrhovni sud je naveo nakon zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina naknadno da je nesporno da je pravosnažnom Presudom Općinskog saglasili sa predmetnim ugovorom. Apelanti navode da nisu suda u Šibeniku broj P-1458/93 od 16. decembra 1993. podnijeli tužbu odmah nakon ukidanja ratnog stanja zbog godine utvrđeno da je predmetni ugovor o zamjeni straha, a da su ulaganja u kuću vršili kako bi kuću doveli u nekretnina pravno valjan. Vrhovni sud je ukazao da su stanje normalno za stanovanje. Imajući u vidu navedeno, apelanti u tom postupku postavili tužbeni zahtjev koji je apelanti smatraju da su redovni sudovi pogrešno zaključili suprotan njihovom tužbenom zahtjevu u predmetnom da predmetni ugovor o zamjeni nekretnina nije ništav u postupku, tj. da se utvrdi da je predmetni ugovor o zamjeni smislu odredaba člana 103. ZOO. nekretnina pravno valjan, te da je takvom njihovom tužbenom zahtjevu udovoljeno. U vezi s tim, Vrhovni sud b) Odgovor na apelaciju je naveo da je navedena presuda obavezujuća u Republici 12. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da iz Hrvatskoj, gdje se nalaze nekretnine koje su apelanti dobili činjeničnog stanja koje je utvrdio prvostepeni sud proizlazi u zamjenu za nekretnine u Banjoj Luci. Vrhovni sud je da su apelanti tokom rata zaista bili uznemiravani u pravu ukazao da su, nasuprot tome, tuženi izgubili pravo vlasništva i korištenja nekretnina u Banjoj Luci, o čemu su vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a dobili se naročito izjasnili apelanti D.O. i B.O. prilikom saslušanja u vlasništvo nekretnine u Banjoj Luci. S obzirom na to da u svojstvu parničnih stranaka. Međutim, Vrhovni sud je su na osnovu ugovora i navedene presude apelanti ostvarili naveo da iz ponašanja apelanata nakon zaključenja pravo na imovinu na nekretninama u Šibeniku, a tuženi na predmetnog ugovora proizlazi da su se apelanti naknadno nekretninama u Banjoj Luci, Vrhovni sud je naveo da bi saglasili sa tim ugovorom i konvalidirali predmetni ugovor, neuvažavanje presude Općinskog suda u Šibeniku prihvatajući takav ugovor kao pravno valjan. Naime, očigledno bilo na štetu tuženih i njihove imovine. Osim Vrhovni sud je ukazao da su apelanti u Općinskom sudu u navedenog, Vrhovni sud je ukazao da su apelanti vršili Šibeniku ishodili Presudu broj P-1458/93 od 16. decembra znatna novčana ulaganja u nekretnine u Šibeniku o kojima 1993. godine, koja je postala pravosnažna, a kojom je se apelantica D.O. detaljno izjasnila prilikom saslušanja na usvojen tužbeni zahtjev apelanata kojim su tražili da se ročištu održanom 25. oktobra 2006. godine. U vezi s tim, utvrdi da je predmetni ugovor o zamjeni nekretnina pravno Vrhovni sud je naveo da znatna novčana ulaganja i izvedeni valjan. U vezi s tim, Vrhovni sud je ukazao da, iako se radi radovi ne predstavljaju samo održavanje zgrade već i o presudi inozemnog suda koja do okončanja ovog značajno poboljšanje stanja i vrijednosti objekta. Vrhovni postupka nije bila priznata u Bosni i Hercegovini, ipak se ta sud je naveo da obimni radovi koje su apelanti izveli i presuda morala uzeti u obzir prilikom odlučivanja u značajna sredstva koja su uložili u zgradu u Šibeniku, predmetnoj pravnoj stvari sa stanovišta primjene člana 1. također, upućuju na zaključak da su apelanti naknadno i Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Vrhovni sud je prešutno prihvatili ugovor o zamjeni nekretnina kao ukazao da su na osnovu predmetnog ugovora i spomenute punovažan. Imajući u vidu navedeno, Vrhovni sud je presude apelanti ostvarili pravo na imovinu na ocijenio da su nižestepeni sudovi pravilno zaključili da u nekretninama u Šibeniku, a tuženi su ostvarili to pravo na predmetnoj parnici nisu ispunjeni uvjeti iz člana 103. ZOO nekretninama u Banjoj Luci. Osim toga, Vrhovni sud je za utvrđenje ništavosti predmetnog ugovora o zamjeni ukazao da su apelanti vršili značajna novčana ulaganja u nekretnina, te pravilno postupili kada su odbili tužbeni adaptaciju i dogradnju zgrade u Šibeniku, te da se veći dio zahtjev apelanata. uloženih novčanih sredstava odnosi ne samo na održavanje već na značajno poboljšanje stanja i vrijednosti objekta. IV. Apelacija Također, Vrhovni sud je ukazao da predmetna tužba nije a) Navodi iz apelacije podnesena neposredno po okončanju rata, već četiri godine i pet mjeseci nakon završetka rata. Imajući u vidu 11. Apelanti se žale da im je osporenim odlukama povrijeđeno navedeno, prema mišljenju Vrhovnog suda, osporenom pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i odlukom tog suda nisu povrijeđena prava apelanata, te, Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za stoga, predlaže da se apelacija odbije kao neosnovana. zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem 13. U odgovoru na apelaciju Okružni sud je naveo da u cijelosti tekstu: Evropska konvencija), pravo na dom iz člana II/3.f) ostaje pri činjeničnim i pravnim razlozima datim u Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne drugostepenoj odluci. Okružni sud smatra da nisu i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku povrijeđena prava apelanata na koja su se pozvali u apelaciji, te predlaže da se apelacija odbije kao neosnovana. konvenciju, te pravo na povratak izbjeglih i raseljenih lica iz člana II/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Apelanti 14. U odgovoru na apelaciju Osnovni sud je naveo da iz predmetnog spisa proizlazi da se postupak u predmetnoj smatraju da je pogrešan zaključak redovnih sudova da predmetni ugovor o zamjeni nekretnina nije zaključen pod pravnoj stvari vodio u skladu sa odredbama ZPP, te da je taj prinudom. Naime, apelanti navode da je postojanje sud svoju odluku bazirao na izvedenim dokazima tokom općepoznatih ratnih okolnosti utjecalo na obje ugovorne glavne rasprave za koje je dao obrazloženje. Osnovni sud je strane da zaključe ugovor, koji, inače, u normalnim naveo da je presuda tog suda donesena u skladu sa okolnostima ne bi zaključile. Također, apelanti navode da materijalnopravnim propisima, što su ocijenili Okružni sud su bili primorani na zaključenje predmetnog ugovora i zbog i Vrhovni sud, dajući obrazloženja u svojim presudama u ličnih prilika, odnosno prijetnji i zlostavljanja kojima su bili pogledu prigovora koje su istakli apelanti u predmetnoj izloženi u Banjoj Luci. Dalje, apelanti smatraju da je pravnoj stvari. pogrešan zaključak redovnih sudova da su se apelanti 15. U odgovoru na apelaciju tuženi su naveli da apelanti u svojim ponašanjem, odnosno radnjama koje su preduzeli predmetnoj apelaciji, u suštini, ukazuju na navodne

Broj 25 - Stranica 104 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. propuste sudova u pogledu pravilnog utvrđivanja Naknadni nestanak uzroka ništavosti činjeničnog stanja, odnosno u pogledu pravilne ocjene Član 107. izvedenih dokaza. S obzirom na to da se apelacija ne može (1) Ništav ugovor ne postaje punovažan kad zabrana ili koji podnijeti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog drugi uzrok ništavosti naknadno nestane. činjeničnog stanja, te pošto se eventualna pogrešna ocjena izvedenih dokaza od suda ubraja u sferu pogrešno VI. Dopustivost utvrđenog činjeničnog stanja (što ne može biti validan 17. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, razlog za apelaciju), tuženi smatraju da su navodi apelanata Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u u tom pravcu bespredmetni i da ne mogu dovesti do pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu usvajanja apelacije. Tuženi su naveli da su apelanti sve predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i apelacione navode već isticali u žalbi i reviziji povodom Hercegovini. kojih su Okružni sud i Vrhovni sud u obrazloženjima svojih 18. U skladu sa članom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda, odluka dali potpuno jasne, decidirane i argumentirane Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv zaključke, tako da ne postoji potreba, niti formalna presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni mogućnost da takvi navodi budu ponovo ocjenjivani kao svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako razlozi za apelaciju. Također, tuženi su naveli da apelanti u se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac predmetnoj apelaciji nisu istakli bilo koji valjan argument apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom koji bi ukazao da su redovni sudovi eventualno proizvoljno pravnom lijeku koji je koristio. primijenili bilo koju odredbu pozitivnih propisa. Konačno, 19. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je tuženi su naveli da bi Ustavni sud, prilikom razmatranja Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 164 od 30. predmetne apelacije, trebalo da ima u vidu činjenicu da su januara 2009. godine protiv koje nema drugih djelotvornih tuženi, nakon što su primili odluku Okružnog suda, pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu predmetne nekretnine u Banjoj Luci prodali preduzeću koje presudu apelanti su primili 6. marta 2009. godine, a je te nekretnine porušilo do temelja s ciljem da gradi novu apelacija je podnesena 30. aprila 2009. godine, tj. u roku od stambenu jedinicu, tako da je, zbog promijenjenih 60 dana, kako je propisano članom 16. stav 1. Pravila okolnosti, materijalna restitucija u konkretnom slučaju Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz apsolutno nemoguća. člana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije očigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalni V. Relevantni propisi razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva. 20. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i 16. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ" br. Hercegovine, te člana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni glasnik Republike suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija Srpske" br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) relevantne odredbe ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti. glase: I. Saglasnost volja Kad je ugovor zaključen Član 26. Ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Izjava volje Član 28. (1) Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju. (2) Izjava volje mora da bude učinjena slobodno i ozbiljno. NEVAŽNOST UGOVORA I. Ništavi ugovori Ništavost Član 103. (1) Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima ništav je ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. (2) Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice. VII. Meritum 21. Apelanti pobijaju navedene presude, tvrdeći da su tim presudama povrijeđena njihova prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, te člana II/5. Ustava Bosne i Hercegovine. 22. Član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine glasi: Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: […] e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom. 23. Član 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 1) Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega svako ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. […] 24. Ustavni sud, prije svega, ukazuje da se predmetni postupak odnosi na utvrđivanje ništavosti ugovora, dakle, na predmet građanskopravne prirode, pa je, stoga, član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv na taj postupak. 25. U konkretnom slučaju apelanti smatraju da su redovni sudovi, pri donošenju svojih odluka, pogrešno primijenili materijalno pravo, te na taj način prekršili njihovo pravo na

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 105 kojima je propisano da ništav ugovor ne postaje punovažan pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije. U kada zabrana ili koji drugi uzrok ništavosti naknadno vezi s tim, Ustavni sud, prije svega, ukazuje da, prema nestane. U vezi s tim, Ustavni sud je istakao da citirana praksi Evropskog suda i Ustavnog suda, zadatak ovih zakonska odredba upravo ukazuje na proizvoljnost u sudova nije da preispituju zaključke redovnih sudova u primjeni materijalnog prava, odnosno opovrgava pravni pogledu činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava stav Vrhovnog suda da se apelant prešutno saglasio da je (vidi, Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o sporni ugovor zaključen njegovom slobodnom voljom i da dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadležan da supstituira nema nedostataka koji bi ga činili ništavim ili rušljivim redovne sudove u procjeni činjenica i dokaza, već je (tačka 54). općenito zadatak redovnih sudova da ocijene činjenice i 28. Dovodeći navedene stavove u vezu sa činjenicama dokaze koje su izveli (vidi, Evropski sud, Thomas protiv konkretnog predmeta, Ustavni sud smatra da je u Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, konkretnom slučaju Vrhovni sud, zaključujući da su aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da apelanti svojim ponašanjem nakon zaključenja spornog ispita da li je eventualno došlo do povrede ili zanemarivanja ugovora, za koji je utvrđeno da je zaključen pod prinudom, ustavnih prava (pravo na pravično suđenje, pravo na pristup konvalidirali predmetni ugovor, očigledno proizvoljno sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li je primijenio relevantne odredbe ZOO. Naime, kako proizlazi primjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ili iz navedenog, ponašanje apelanata nakon zaključenja diskriminacijska. predmetnog ugovora nikako ne može utjecati na utvrđivanje 26. Ustavni sud se, dakle, prema navedenom stavu, može pravne valjanosti tog ugovora, budući da se pravna izuzetno, kada ocijeni da je u određenom postupku redovni valjanost ugovora ispituje prema okolnostima koje su sud proizvoljno postupao kako u utvrđivanju činjenica, tako postojale u momentu zaključenja takvog ugovora. Što se i u primjeni relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, tiče pozivanja Vrhovnog suda na Presudu Općinskog suda u Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. aprila 2005. Šibeniku broj P-1458/93 od 16. decembra 1993. godine, godine, stav 26), upustiti u ispitivanje načina na koji su Ustavni sud ukazuje da pravosnažna presuda suda strane nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako utvrđene države, koju nije priznao sud u Bosni i Hercegovini, ne činjenice primijenili pozitivnopravne propise. U kontekstu proizvodi pravno djejstvo u smislu odredaba člana 86. stav navedenog Ustavni sud podsjeća i da je u više svojih odluka 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni relevantnih zemalja u određenim odnosima. S obzirom na to da je u propisa nikada ne može voditi ka pravičnom postupku (vidi predmetnom sudskom postupku utvrđeno da navedenu Odluku Ustavnog suda broj AP 1293/05 od 12. septembra presudu nije priznao sud u Bosni i Hercegovini, Ustavni 2006. godine, tačka 25. i dalje). Stoga će Ustavni sud u sud smatra da je samim tim neosnovano pozivanje konkretnom slučaju, s obzirom na pitanja koja apelanti Vrhovnog suda na tu presudu. Osim navedenog, Ustavni problematiziraju, ispitati da li je osporena odluka Vrhovnog sud ima u vidu da su u međuvremenu nastupile određene suda, kao konačna odluka u predmetnom sporu, zasnovana izmijenjene pravne okolnosti (prodaja predmetnih na proizvoljnoj primjeni materijalnog prava. nekretnina trećem licu) o čemu su tuženi obavijestili 27. Ustavni sud zapaža da je Vrhovni sud u obrazloženju svoje Ustavni sud. Međutim, Ustavni sud ukazuje da te okolnosti odluke jasno ukazao da su apelanti u predmetnom sudskom ne utječu na drugačije odlučivanje Ustavnog suda, budući postupku dokazali da su sporni ugovor o zamjeni da se tim okolnostima nisu bavili redovni sudovi u nekretnina zaključili pod prinudom. Međutim, nezavisno od osporenim odlukama koje su predmet apelacionog toga, Vrhovni sud je zaključio da predmetni ugovor o ispitivanja pred Ustavnim sudom. zamjeni nekretnina nije ništav u smislu člana 103. ZOO uz 29. Imajući u vidu navedeno, te podržavajući praksu u obrazloženje da "ponašanje apelanata nakon zaključenja predmetu broj AP 3766/08, Ustavni sud zaključuje da je predmetnog ugovora upućuje na zaključak da su se osporenim odlukama redovnih sudova povrijeđeno pravo naknadno saglasili sa tim ugovorom i konvalidirali ugovor, apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne odnosno prešutno otklonili njegove nedostatke". U vezi s i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije. tim, Ustavni sud podsjeća da je identično pravno pitanje "naknadno konvalidiranje ništavih ugovora" - razmatrao u Ostali navodi Odluci broj AP 3766/08 (vidi, Ustavni sud, Odluka o 30. S obzirom na zaključak u pogledu povrede člana II/3.e) dopustivosti i meritumu od 12. oktobra 2011. godine, Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 99/11, konvencije, Ustavni sud smatra da nije potrebno posebno dostupna na web-stranici Ustavnog suda razmatrati navodne povrede člana II/3.f) Ustava Bosne i www.ustavnisud.ba). U predmetnoj odluci Ustavni sud je, Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije, člana II/3.k) između ostalog, naveo da se prilikom utvrđivanja ništavosti Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ili rušljivosti ugovora ocjenjuju nedostaci koje je ugovor Evropsku konvenciju, te člana II/5. Ustava Bosne i imao u vrijeme zaključenja, te u vezi s tim ukazao da je Hercegovine. proizvoljan zaključak Vrhovnog suda da vlasnik stvari, koji raspolaže nekretninom dobijenom po osnovu ništavog VIII. Zaključak ugovora, može "osnažiti" takav ugovor, odnosno da su za 31. Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na pravnu valjanost takvog ugovora značajne radnje koje se pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i preduzimaju nakon zaključenja ugovora, a ne u momentu Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada zaključenja (tač. 53. i 54). Također, u predmetnoj odluci sud, pri donošenju svoje odluke, očigledno proizvoljno Ustavni sud je ukazao na odredbe člana 107. stav 1. ZOO primijeni materijalno pravo.

Broj 25 - Stranica 106 SLUŽBENI GLASNIK BiH Ponedjeljak, 2. 4. 2012. 32. Na osnovu člana 61. st. 1. i 2. i člana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom, 33. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke utvrđeno je da se u Pravilniku o proizvodima od mlijeka i Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. starter kulturama ("Službeni glasnik BiH", broj 21/11) koji je Predsjednik objavljen na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, potkrala Ustavnog suda tehnička greška te u skladu sa članom 101. Poslovnika o radu Bosne i Hercegovine Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", Prof. dr. broj 22/03) i članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih Miodrag Simović, s. r. propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), a na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (kao obrađivača Pravilnika i kao organa u ISPRAVKE čijem je djelokrugu staranje za izvršenje Pravilnika), daje se 261 ISPRAVKA Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom, PRAVILNIKA O PROIZVODIMA OD MLIJEKA I utvrđeno je da se u Pravilniku o proizvodima od mlijeka i STARTER KULTURAMA starter kulturama ("Službeni glasnik BiH", broj 21/11) koji je U Pravilniku o proizvodima od mlijeka i starter kulturama objavljen na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, potkrala ("Službeni glasnik BiH", broj 21/11), u članu 21. stav (3) tehnička greška te sukladno članku 101. Poslovnika o radu umjesto riječi: "najmanje 50%" treba da budu riječi: "najviše Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 50%". broj 22/03) i članku 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih Broj 01-02-34-2/09 Direktor propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 23. marta 2012. godine Ureda za zakonodavstvo BiH", broj 11/05), a na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Sarajevo Dragan Podinić, s. r. Bosne i Hercegovine (kao obrađivača Pravilnika i kao organa u čijem je djelokrugu staranje za izvršenje Pravilnika), daje se

ISPRAVKA
PRAVILNIKA O PROIZVODIMA OD MLIJEKA I STARTER KULTURAMA U Pravilniku o proizvodima od mlijeka i starter kulturama ("Službeni glasnik BiH", broj 21/11), u članku 21. stavak (3) umjesto riječi: "najmanje 50%" treba da budu riječi: "najviše 50%". Broj 01-02-34-2/09 Direktor 23. ožujka 2012. godine Ureda za zakonodavstvo Sarajevo Dragan Podinić, v. r.

262
Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom dostavljenim na objavljivanje, utvrđeno je da je u Pravilniku o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11), koji je objavljen na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku načinjena tehnička greška u verziji na bosanskom jeziku, prilikom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", te Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, sukladno članku 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), daje sljedeću

Након извршеног сравњивања са изворним текстом, утврђено је да се у Правилнику о производима од млијека и стартер културама ("Службени гласник БиХ", број 21/11) који је објављен на српском, хрватском и босанском језику, поткрала техничка грешка те у складу са чланом 101. Пословника о раду Савјета министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 22/03) и чланом 55. Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 11/05), а на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине (као обрађивача Правилника и као органа у чијем је дјелокругу старање за извршење Правилника), даје се

ISPRAVKU
U Pravilniku o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11), u verziji na bosanskom jeziku, u članku 29. u stavku (1) iza riječi: "u kojemu tekst u rubrici 10. glasi:" dodaju se riječi: "ʼ(10) Ovim se potvrđuje da su opisano bilje ili biljni proizvodi pregledani sukladno odgovarajućim postupcima, da se smatra da nisu zaraženi karantenskim štetnim organizmima, a praktično ni drugim opasnim štetnim organizmima i da se smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim propisima zemlje uvozniceʼ". U stavku (2) na početku nedostaje dio teksta koji glasi: "(2) Do donošenja novog obrasca fitosanitarnog certifikata za reeksport primjenjuju se postojeći obrasci fitosanitarnoga certifikata za reeksport, u kojem tekst u rubrici br. 10 glasi:".
Broj UZZB-01-1-02-2-180-1/12

ИСПРАВКА
ПРАВИЛНИКА О ПРОИЗВОДИМА ОД МЛИЈЕКА И СТАРТЕР КУЛТУРАМА У Правилнику о производима од млијека и стартер културама ("Службени гласник БиХ", број 21/11), у члану 21. став (3) умјесто ријечи: "најмање 50%" треба да буду ријечи: "највише 50%". Број 01-02-34-2/09 Директор 23. марта 2012. године Уреда за законодавство Сарајево Драган Подинић, с. р.

05. ožujka 2012. godine Sarajevo

Direktor Radenko Radović, v. r.

Након извршеног сравњивања са изворним текстом достављеним на објављивање, утврђено је да је у Правилнику о мјерама за спречавање уношења, ширења и

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 107 сузбијања штетних организама на биљу, биљним "(2) Do donošenja novog obrasca fitosanitarnog certifikata производима и регулисаним објектима ("Службени гласник za reeksport primjenjuju se postojeći obrasci fitosanitarnoga БиХ", број 59/11) који је објављен на српском, хрватском и certifikata za reeksport, u kojem tekst u rubrici br. 10 glasi:". Broj UZZB-01-1-02-2-180-1/12 босанском језику начињена техничка грешка у верзији на 05. marta 2012. godine Direktor босанском језику, приликом објављивања у "Службеном Sarajevo Radenko Radović, s. r. гласнику БиХ", те Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, у складу са чланом 55. Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне 263 и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 11/05), даје Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke, сљедећу utvrđeno je da se u Odluci Povjerenstva za očuvanje ИСПРАВКУ nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog područja – У Правилнику о мјерама за спречавање уношења, Ostaci kasnoantičke bazilike u selu Vrba, općina Glamoč, ширења и сузбијања штетних организама на биљу, биљним nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 05.1-2.3производима и регулисаним објектима ("Службени гласник 77/11-33 od 21. studenog 2011. godine, objavljenoj u БиХ", број 59/11), у верзији на босанском језику, у члану "Službenom glasniku BiH", broj 14/12 na bosanskom, srpskom 29. у ставу (1) иза ријечи: "у којем текст у рубрици 10. i hrvatskom jeziku, potkrala greška, te se daje sljedeći гласи:" додају се ријечи: "ʼ(10) Овим се потврђује да су описано биље или биљни производи прегледани у складу са одговарајућим поступцима, да се сматра да нису заражени карантинским штетним организмима, а практично ни другим опасним штетним организмима и да се сматра да удовољавају важећим фитосанитарним прописима земље увознице.'". У ставу (2) на почетку недостаје дио текста који гласи: "(2) До доношења новог обрасца, фитосанитарног цертификата за реекспорт, примјењују се постојећи обрасци фитосанитарнога цертификата за реекспорт, у којем текст у рубрици бр. 10 гласи:".
Број УЗЗБ-01-1-02-2-180-1/12

ISPRAVAK

05. марта 2012. године Сарајево

Директор Раденко Радовић, с. р.

ODLUKE POVJERENSTVA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA – OSTACI KASNOANTIČKE BAZILIKE U SELU VRBA, OPĆINA GLAMOČ, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE U Odluci Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog područja – Ostaci kasnoantičke bazilike u selu Vrba, općina Glamoč, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 14/12), u točki I stavak 3. vrši se ispravak teksta, tako da se broj "375" zamjenjuje brojem "129". Broj 05.1-2.5-54/12-3 14. ožujka 2012. godine Predsjedatelj Povjerenstva Sarajevo Dubravko Lovrenović,. v. r.

Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom dostavljenim na objavljivanje, utvrđeno je da je u Pravilniku o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11), koji je objavljen na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku načinjena tehnička greška u verziji na bosanskom jeziku, prilikom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", te Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u skladu sa članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), daje sljedeću

Након извршеног сравњивања са усвојеним текстом одлуке, утврђено је да се у Одлуци Комисије за очување националних споменика о проглашењу археолошког подручја – Остаци касноантичке базилике у селу Врба, опћина Гламоч, националним спомеником Босне и Херцеговине, број 05.1-2.3-77/11-33 од 21. новембра 2011. године објављеној у "Службеном гласнику БиХ", број 14/12 на босанском, српском и хрватском језику, поткрала грешка, те се даје сљедећа

ISPRAVKU
U Pravilniku o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11), u verziji na bosanskom jeziku, u članu 29. u stavu (1) iza riječi: "u kojemu tekst u rubrici 10. glasi:" dodaju se riječi: "ʼ(10) Ovim se potvrđuje da su opisano bilje ili biljni proizvodi pregledani u skladu sa odgovarajućim postupcima, da se smatra da nisu zaraženi karantinskim štetnim organizmima, a praktično ni drugim opasnim štetnim organizmima i da se smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim propisima zemlje uvozniceʼ". U stavu (2) na početku nedostaje dio teksta koji glasi:

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА О ПРОГЛАШЕЊУ АРХЕОЛОШКОГ ПОДРУЧЈА – ОСТАЦИ КАСНОАНТИЧКЕ БАЗИЛИКЕ У СЕЛУ ВРБА, ОПШТИНА ГЛАМОЧ, НАЦИОНАЛНИМ СПОМЕНИКОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У Одлуци Комисије за очување националних споменика о проглашењу археолошког подручја – Остаци касноантичке базилике у селу Врба, опћина Гламоч, националним спомеником Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 14/12), у тачки I став 3. врши се исправка текста, тако да се број "375" замјењује бројем "129". Број 05.1-2.5-54/12-3 14. марта 2012. године Предсједавајући Комисије Сарајево Дубравко Ловреновић, с. р.

Broj 25 - Stranica 108

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

ISPRAVKA
Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke, utvrđeno je da se u Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog područja – Ostaci kasnoantičke bazilike u selu Vrba, općina Glamoč, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 05.1-2.3-77/11-33 od 21. novembra 2011. godine, objavljenoj u "Službenom glasniku BiH", broj 14/12 na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, potkrala greška, te se daje sljedeća ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA – OSTACI KASNOANTIČKE BAZILIKE U SELU VRBA, OPĆINA GLAMOČ, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE U Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog područja – Ostaci kasnoantičke bazilike u selu Vrba, općina Glamoč, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 14/12), u tački I stav 3. vrši se ispravka teksta, tako da se broj "375" zamjenjuje brojem "129". Broj 05.1-2.5-54/12-3 14. marta 2012. godine Predsjedavajući Komisije Sarajevo Dubravko Lovrenović, s. r.

KAZALO

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 246 Odluka o sudjelovanju kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo u 2012. godini (hrvatski jezik) Одлука о учешћу контингента Оружаних снага Босне и Херцеговине у Организацијско стабилизацијској мисији Уједињених нација у Демократској Републици Конго у 2012. години (српски језик) Odluka o učešću kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo u 2012. godini (bosanski jezik) VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 247 Odluka o izmjenama Odluke o uspostavi Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za sprječavanje i suzbijanje kaznenih djela u svezi sa motornim vozilima 2011.-2014. godine (hrvatski jezik) Одлука o измјенама Одлуке о формирању Радне групе за израду и праћење провоћења Акционог плана за спречавање и сузбијање кривичних дјела у вези са моторним возилима 2011.-2014. године (српски језик) Odluka o izmjenama Odluke o formiranju Radne grupe za izradu i praćenje provedbe Akcionog plana za sprječavanje i suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima 2011.-2014. godine (bosanski jezik) 248 Odluka o izmjenama Odluke o uspostavi Nadzornog tijela za praćenje provedbe Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (hrvatski jezik)

1 249 2

2

250 3

3

3 251 4

Одлука о измјенама Oдлуке о формирању Надзорног органа за праћење спровођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина (српски језик) Odluka o izmjenama Odluke o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Nadzornog tijela za praćenje provedbe Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (hrvatski jezik) Одлука о измјени Oдлуке о формирању Надзорног органа за праћење спровођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина (српски језик) Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (bosanski jezik) Odluka o odobravanju sredstava tekuće proračunske pričuve za isplatu naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u kaznenom postupku od strane Suda Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о одобравању средстава текуће буџетске резерве за исплату накнада трошкова за извршење мјере притвора и казне затвора изречене у кривичном поступку од стране Суда Босне и Херцеговине (српски језик) Odluka o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku od strane Suda Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Povjerenstva za europske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (hrvatski jezik)

4

4 4

4

5

5

5

6

6

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 25 - Stranica 109 Одлука о измјени Одлуке о успостављању Правилник о ауторизацији правних лица која Комисије за европске интеграције у саставу обављају здравствене прегледе и начину Привременог одбора за стабилизацију и обављања здравствених прегледа лица придруживање (српски језик) 7 професионално изложених јонизујућем Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju зрачењу (српски језик) 49 Komisije za evropske integracije u sastavu privrePravilnik o autorizaciji pravnih lica koja obavljaju menog odbora za stabilizaciju i pridruživanje zdravstvene preglede i načinu obavljanja (bosanski jezik) 7 zdravstvenih pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju (bosanski jezik) 60 BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE KONKURENCIJSKO VIJEĆE 252 Odluka o izboru predsjedatelja Upravnog odbora BOSNE I HERCEGOVINE (hrvatski jezik) 7 258 Zaključak broj 05-26-3-029-7-II/11 (hrvatski Одлука о избору предсједавајућег Управног jezik) 71 одбора (српски језик) 7 Закључак број 05-26-3-029-7-II/11 (српски Odluka o izboru predsjedavajućeg Upravnog језик) 72 odbora (bosanski jezik) 8 Zaključak broj 05-26-3-029-7-II/11 (bosanski jezik) 73 POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE USTAVNI SUD 253 Odluka broj 06.3-2.3-77/11-40 (hrvatski jezik) 8 BOSNE I HERCEGOVINE Одлука број 06.3-2.3-77/11-40 (српски језик) 9 259 Odluka broj AP 69/09 (hrvatski jezik) 74 Odluka broj 06.3-2.3-77/11-40 (bosanski jezik) 10 Одлука број АП 69/09 (српски језик) 79 254 Odluka broj 07.1-2.3-77/11-41 (hrvatski jezik) 11 Odluka broj AP 69/09 (bosanski jezik) 85 Одлукa број 07.1-2.3-77/11-41 (српски језик) 12 260 Odluka broj AP 1341/09 (hrvatski jezik) 90 95 Odluka broj 07.1-2.3-77/11-41 (bosanski jezik) 13 Одлука број АП 1341/09 (српски језик) Odluka broj AP 1341/09 (bosanski jezik) 101 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA ISPRAVKE BOSNE I HERCEGOVINE 261 Ispravka Pravilnika o proizvodima od mlijeka i 255 Popis lijekova kojima je izdana dozvola (u starter kulturama (hrvatski jezik) 106 obnovljenom postupku) za stavljаnje u promet na tržište Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 14 Исправка Правилника о производима од Списак лијекова којима је издата дозвола (у млијека и стартер културама (српски језик) 106 обновљеном поступку) за стављање у промет Ispravka Pravilnika o proizvodima od mlijeka i на тржиште Босне и Херцеговине (српски starter kulturama (bosanski jezik) 106 језик) 18 262 Ispravka broj UZZB-01-1-02-2-180-1/12 Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u (hrvatski jezik) 106 obnovljenom postupku) za stavljаnje u promet na Исправка број УЗЗБ-01-1-02-2-180-1/12 tržište Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 24 (српски језик) 106 256 Popis lijekova kojima je izdana dozvola za Ispravka broj UZZB-01-1-02-2-180-1/12 stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 107 (hrvatski jezik) 28 263 Ispravak Odluke Povjerenstva za očuvanje Списак лијекова којима је издата дозвола за nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog стављање у промет на тржиште Босне и područja – Ostaci kasnoantičke bazilike u selu Херцеговине (српски језик) 32 Vrba, općina Glamoč, nacionalnim spomenikom Spisak lijekova kojima je izdata dozvola za Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 107 stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine Исправка Одлуке комисије за очување (bosanski jezik) 35 националних споменика о проглашењу археолошког подручја – Остаци касноантичке DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA базилике у селу Врба, опћина Гламоч, RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST националним спомеником Босне и BOSNE I HERCEGOVINE Херцеговине (српски језик) 107 257 Pravilnik o autorizaciji pravnih osoba koje Ispravka odluke Komisije za očuvanje obavljaju zdravstvene preglede i načinu nacionalnih spomenika o proglašenju arheološkog obavljanja zdravstvenih pregleda osoba profesiopodručja – Ostaci kasnoantičke bazilike u selu nalno izloženih ionizirajućem zračenju (hrvatski Vrba, općina Glamoč, nacionalnim spomenikom jezik) 38 Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 108

Broj 25 - Stranica 110

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 111

Broj 25 - Stranica 112

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za I polugodište 2012. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 2. 4. 2012. godine

Broj/Broj

25

Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 2. 4. 2012. godine

1 - JANAB 11 - JANAB 12 - JANAB 13 - JANAB 2 - JANAB 21 - JANAB 22 - JANAB 23 - JANAB 24 - JANAB 3 - JANAB 31 - JANAB 32 - JANAB 33 - JANAB 4 - JANAB 41 - JANAB 5 - JANAB 51 - JANAB 52 - JANAB 53 - JANAB 6 - JANAB 61 - JANAB 62 - JANAB 63 - JANAB 7 - JANAB 71 - JANAB 72 - JANAB 73 - JANAB 8 - JANAB 81 - JANAB 82 - JANAB 83 - JANAB 84 - JANAB 9 - JANAB 91 - JANAB 10 - JANAB 101 - JANAB 102 - JANAB

OTVORENI POSTUPAK (~lanak 10. stavak 1. to~ka a) i ~lanak 28. stavak 1.) Obavijest o otvorenom postupku za nabavu roba Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lanak 10. stavak 1. to~ka b) i ~lanak 29. stavak 1. to~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lanak 2. stavak 1., ~lanak 21. stavak 6. to~ka c) Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavu roba Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJESTI O NABAVI (~lanak 10. stavak 1. to~ka c) i ~lanak 30. stavak 1.) Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavu roba Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lanak 10. stavak 1. to~ka e) uz ~lanak 2. stavak 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA Obavijest o natje~aju za izradu idejnog rje{enja OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lanak 20. i ~lanak 40. stav 1.) Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu roba Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 46. stavak 2. uz ~lanak 45. stavak 1. to~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV Dodatna objava poziva za nabavu roba Dodatna objava poziva za obavljanje usluga Dodatna objava poziva za izvr{enje radova DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 45. sa ~l. 10. i 11. stavak 3.) Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavu roba ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lanak40. stavak 2. i ~lanak 32. stavak 3.) Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora tijekom jedne godine OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lanak 20. i ~lanak 12. stavak 2.) Obavijest o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 13. stavak 6. i ~lanak 21. stavak 8.) Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije

Cijena oglasa - obavijesti o javnoj nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostava obavijesti off-line (dostava oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili osobno): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostava obavijesti on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tenog lica ugovornog tijela, dostavljat }e se osobno, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavijesti dostavljene on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljene u ponedjeljak narednog tjedna. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabava" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevat }e objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabave". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obvezni poziv na broj fakture.

OBAVIJEST
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBVEZNI pridr`avati se Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tisak: Mevludin Hamzi} Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 3

OGLASNIK JAVNE NABAVE
5 - JANAB 51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Grad: Novi Grad Identifikacioni broj: 4400757980005 Telefon/faks: 051/348-172 P.J. Banja Luka Grupa I - LOT 1, 4, 14, 16, 20, 27, 29, 41, 44, 45, 47, 48, 59, 83 i 84. Organizacija: "CO.MEDPROM" d.o.o. Banja Luka Adresa: Nenada Kosti}a 24 A Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400878930005 Telefon/faks: 051/366-780 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Grupa II - LOT 5. Cijena najuspje{nije ponude: 193.068,72 KM Cijena najni`e ponude: 193.068,72 KM Cijena najvi{e ponude: 193.068,72 KM Grupa I - LOT 18, 19, 24, 35, 46, 62, 72 i 74. LOT 18. Cijena najuspje{nije ponude: 63.180,00 KM Cijena najni`e ponude: 63.180,00 KM Cijena najvi{e ponude: 63.180,00 KM LOT 19. Cijena najuspje{nije ponude: 98.046,00 KM Cijena najni`e ponude: 98.046,00 KM Cijena najvi{e ponude: 98.046,00 KM LOT 24. Cijena najuspje{nije ponude: 38.025,00 KM Cijena najni`e ponude: 38.025,00 KM Cijena najvi{e ponude: 38.025,00 KM LOT 35. Cijena najuspje{nije ponude: 69.030,00 KM Cijena najni`e ponude: 69.030,00 KM Cijena najvi{e ponude: 69.030,00 KM LOT 46. Cijena najuspje{nije ponude: 154.440,00 KM Cijena najni`e ponude: 154.440,00 KM Cijena najvi{e ponude: 154.440,00 KM LOT 62. Cijena najuspje{nije ponude: 25.740,00 KM Cijena najni`e ponude: 25.740,00 KM Cijena najvi{e ponude: 25.740,00 KM LOT 72. Cijena najuspje{nije ponude: 11.232,00 KM Cijena najni`e ponude: 11.232,00 KM Cijena najvi{e ponude: 11.232,00 KM LOT 74. Cijena najuspje{nije ponude: 126.360,00 KM Cijena najni`e ponude: 126.360,00 KM Cijena najvi{e ponude: 126.360,00 KM Grupa I - LOT 7, 9, 10, 11, 12,13, 26, 38, 43 i 63. LOT 7. Cijena najuspje{nije ponude: 125.157,06 KM Cijena najni`e ponude: 125.157,06 KM Cijena najvi{e ponude: 125.157,06 KM LOT 9 Cijena najuspje{nije ponude: 27.169,95 KM Cijena najni`e ponude: 27.169,95 KM Cijena najvi{e ponude: 27.169,95 KM LOT 10. Cijena najuspje{nije ponude: 13.146,75 KM Cijena najni`e ponude: 13.146,75 KM Cijena najvi{e ponude: 13.146,75 KM LOT 11. Cijena najuspje{nije ponude: 17.529,00 KM Cijena najni`e ponude: 17.529,00 KM Cijena najvi{e ponude: 17.529,00 KM LOT 12. Cijena najuspje{nije ponude: 17.529,00 KM Cijena najni`e ponude: 17.529,00 KM Cijena najvi{e ponude: 17.529,00 KM

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka Kontakt osoba: Ass. mr. dr sc. med. Svetozar Srdi} Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400928890000 Telefon: 051/342-806 Fax: 051/342-618 E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj 01-4311-1/11 od 29. 4. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka potro{nog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potro{nog materijala za Angio-salu u Zavodu za klini~ku radiologiju II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Ukupna vrijednost ugovora je 2.857.038,37 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni me|unarodni postupak III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. cijena u~e{}e 70% 2. uslovi pla}anja u~e{}e 30% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Grupa II - LOT 5. Organizacija: "MAC's MEDICAL International" d.o.o. Tuzla Adresa: Izeta Sarajli}a bb Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209956700001 Telefon/faks: 035/261-223 Grupa I - LOT 18, 19, 24, 35, 46, 62, 72 i 74. Organizacija: "SAMED" d.o.o. Sarajevo Adresa: Radenka Abazovi}a broj 5 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200292770000 Telefon/faks: 033/659-158 Grupa I - LOT 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 38, 43 i 63. Organizacija: "INTERPROMET" d.o.o. Novi Grad Adresa: Kulska obala bb Po{tanski broj: 79220

Broj 25 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

LOT 13. Cijena najuspje{nije ponude: 22.962,99 KM Cijena najni`e ponude: 22.962,99 KM Cijena najvi{e ponude: 22.962,99 KM LOT 26. Cijena najuspje{nije ponude: 81.637,50 KM Cijena najni`e ponude: 81.637,50 KM Cijena najvi{e ponude: 81.637,50 KM LOT 38. Cijena najuspje{nije ponude: 74.176,00 KM Cijena najni`e ponude: 74.176,00 KM Cijena najvi{e ponude: 74.176,00 KM LOT 43. Cijena najuspje{nije ponude: 165.903,00 KM Cijena najni`e ponude: 165.903,00 KM Cijena najvi{e ponude: 165.903,00 KM LOT 63. Cijena najuspje{nije ponude: 37.071,00 KM Cijena najni`e ponude: 37.071,00 KM Cijena najvi{e ponude: 37.071,00 KM Grupa I - LOT 1, 4, 14. 16, 20, 27, 29, 41, 44, 45, 47, 48, 59, 83 i 84. LOT 1. Cijena najuspje{nije ponude: 240.709,95 KM Cijena najni`e ponude: 240.709,95 KM Cijena najvi{e ponude: 240.709,95 KM LOT 4. Cijena najuspje{nije ponude: 237.169,53 KM Cijena najni`e ponude: 237.169,53 KM Cijena najvi{e ponude: 237.169,53 KM LOT 14. Cijena najuspje{nije ponude: 37.070,28 KM Cijena najni`e ponude: 37.070,28 KM Cijena najvi{e ponude: 37.070,28 KM LOT 16. Cijena najuspje{nije ponude: 125.377,20 KM Cijena najni`e ponude: 125.377,20 KM Cijena najvi{e ponude: 125.377,20 KM LOT 20. Cijena najuspje{nije ponude: 64.864,80 KM Cijena najni`e ponude: 64.864,80 KM Cijena najvi{e ponude: 64.864,80 KM LOT 27. Cijena najuspje{nije ponude: 77.249,25 KM Cijena najni`e ponude: 77.249,25 KM Cijena najvi{e ponude: 77.249,25 KM LOT 29. Cijena najuspje{nije ponude: 61.220,25 KM Cijena najni`e ponude: 61.220,25 KM Cijena najvi{e ponude: 61.220,25 KM LOT 41. Cijena najuspje{nije ponude: 124.716,15 KM Cijena najni`e ponude: 124.716,15 KM Cijena najvi{e ponude: 124.716,15 KM LOT 44. Cijena najuspje{nije ponude: 134.210,70 KM Cijena najni`e ponude: 134.210,70 KM Cijena najvi{e ponude: 134.210,70 KM LOT 45. Cijena najuspje{nije ponude: 134.210,70 KM Cijena najni`e ponude: 134.210,70 KM Cijena najvi{e ponude: 134.210,70 KM LOT 47. Cijena najuspje{nije ponude: 88.606,44 KM Cijena najni`e ponude: 88.606,44 KM Cijena najvi{e ponude: 88.606,44 KM LOT 48. Cijena najuspje{nije ponude: 95.195,88 KM Cijena najni`e ponude: 95.195,88 KM Cijena najvi{e ponude: 95.195,88 KM LOT 59. Cijena najuspje{nije ponude: 24.114,87 KM Cijena najni`e ponude: 24.114,87 KM Cijena najvi{e ponude: 24.114,87 KM LOT 83. Cijena najuspje{nije ponude: 20.264,40 KM

Cijena najni`e ponude: 20.264,40 KM Cijena najvi{e ponude: 20.264,40 KM LOT 84. Cijena najuspje{nije ponude: 30.654,00 KM Cijena najni`e ponude: 30.654,00 KM Cijena najvi{e ponude: 30.654,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 26. 03. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 9 (devet) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 39 od 25. 5. 2011. godine. (5-51-4200-12)

51 - JANAB
BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELAMA UGOVORA ZA LOTOVE 16, 21 I 32 PUTEM OTVORENOG POSTUPKA NABAVKE BROJ 11401/11 ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amina Zeki} Adresa: Obala Kulina bana 8 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 ID broj obvezniika PDV-a: 200211100005 E-mail: amina.zekic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Zahtjev za nabavku br. 02.3-2.1-11401/2-2011. NA-MBH i dopuna 02.3-7.5-11401/3-11 Na-MBH II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu prema tenderskoj dokumentaciji - tehni~ka specifikacija. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST 729.700,00 KM za ukupno 34 lota Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Za LOT 16: broj ugovora 01-7-1-697/12 Organizacija: Svjetlost - Saras d.o.o. Sarajevo Adresa: Muhameda Kantard`i}a 3 Grad: Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Identifikacioni broj: 4200191820006 ID broj obveznika PDV-a: 200191820006 Telefon: 033/442-634 Faks: 033/668-096

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 5

Za LOT 21: broj ugovora: 01-7.1-701/12 Organizacija: LT Promo d.o.o. Mostar Adresa: Kneza Branimira 12 Grad: Mostar Po{tanski broj: 88000 Identifikacioni broj: 4227651670003 ID broj obveznika PDV-a: 227651670003 Telefon: 036/332-724 Faks: 036/332-726 Za LOT 32: broj ugovora: 01-7-1-695/12 Organizacija: Euro Vez d.o.o. Sarajevo Adresa: Rosulje b.b., Jelah, Te{anj Grad: Te{anj Po{tanski broj: 74264 Identifikacioni broj: 4218558120002 ID broj obveznika PDV-a: 218558120002 Telefon: 032/665-950 Faks: 032/665-951 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 16 Cijena najni`e ponude: 2.100,00 Cijena najvi{e ponude: 6.900,00 Cijena najuspje{nije ponude: 2.900,00 LOT 21 Cijena najni`e ponude: 14.950,00 Cijena najvi{e ponude: 32.500,00 Cijena najuspje{nije ponude: 14.950,00 LOT 32 Cijena najni`e ponude: 2.480,00 Cijena najvi{e ponude: 7.600,00 Cijena najuspje{nije ponude: 5.600,00 IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 16: 27. 2. 2012. godine LOT 21. 29. 02. 2012. godine LOT 32: 20. 02. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA Pet za LOT 16 Sedam za LOT 21 ^etiri za LOT 32 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, 11-JANAB, broj obavje{tenja 11401/11, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 65/11 od 15. 8. 2011. godine. (5-51-4240-11)

8 - JANAB 82 - JANAB
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Sukcesivna isporuka robe po lotovima II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 2 Sredstva za odr`avanje higijene II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 25.641,03 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cjena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 20-07/3-16-4-1063-194/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "KECKOM" d.o.o. Banja Luka Adresa: Ravnogorska 24 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4400846220006 Telefon: 051/311-215 Fax: 051/309-130 E-mail: keckom@hotmail.com IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 23.594,337 KM Cijena najni`e ponude: 23.594,33 KM Cijena najvi{e ponude: 35.309,43 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 14. 3. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 5 (pet) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-11892-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 68/11 od 29. 8. 2011. godine. (8-82-4242-12)

9 - JANAB 91 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kontakt osoba: Nata{a [obot Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4201544380001 Telefon: 033/779-056 Fax: 033/779-010 E-mail: natasa.sobot@dkpt.gov.ba

OBAVIJEST
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Josip [imi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 4227270100006

Broj 25 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Telefon: 036/395-237 Fax: 036/395-248 E-mail: josip.simic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabava GPS sustava za satelitsko lociranje i nadzor nad vozilima JP HT d.d. Mostar, temeljem Odluke Uprave Dru{tva broj: D-3-40-14/11 od 13. 7. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet ugovora je nabava GSP sustava za satelitsko lociranje i nadzor nad vozilima JP HT d.d. Mostar Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lanak 12. ZJN) Na temelju Odluke Ureda za razmatranje `albi broj UP2-01-07.1-45-8/12 od 29. 2. 2011. godine Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 29. 2. 2012. godine IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 4 (~etiri) IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti o nabavi (1-11-10385-11) objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 59/11 od 25. 7. 2011. godine. (9-91-4172-12)

II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 108-GUEDTZ/11-41 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka i isporuka materijala i opreme za remont transformatora II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 31.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-11979-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 68/11 od 29. 8. 2011. godine. (9-91-4177-12)

91 - JANAB
JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 1-12-1414-10 USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javna ustanova "Djeca Sarajeva" Sarajevo Kontakt osoba: \emila Valjev~i}, tel. 033/444-014 (za komercijalna pitanja) Slu`ba za nabavku, distribuciju i odr`avanje, Aida Gro{o (za pravna pitanja) Slu`ba za pravne i op{te poslove, tel. 033/444-014 Adresa: La Benavolencije 4 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200388610003 Telefon: 033/444-014 Fax: 033/444-014 E-mail: judjecas@gmail.com Internet adresa: www.djecasarajeva.edu.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt (pred{kolska ustanova) I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Usluge LOT 1 Ugovor o sanaciji rekonstrukciji dijela vrti}a "Lu`ani" (tenderska dokumentacija broj: 01-21-10/10 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Sanacija i rekonstrukcija dijela vrti}a "Lu`ani" Ilid`a II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 198.170,91 KM

91 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Elektrodistribucija Tuzla Kontakt osoba: Jasmina Muji} Adresa: Rudarska 38 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 035/304-392 Fax: 035/304-355 E-mail: j.mujic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 7

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Radi razloga koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 8. 3. 2012. godine

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 18 (osamnaest) IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-1414-10 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 7/10 od 1. 2. 2010. godine. (9-91-4182-12)

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupio Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Naputkom se utvr|uje na~in objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava, koji su ugovorna tijela iy ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezni primjenjivati u postupcima javnih nabava, sukladno odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Naputka prestaje va`iti Naputak o na~inu pripreme obavijesti o nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusugla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabava u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo, za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirati Agenciju za javne nabave BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVIJEST O NABAVI OBAVIJEST O NABAVI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI pO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVIJEST ZA NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODANA OBAVIJEST ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA OBAVIJEST O NABAVI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVIJESTI

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 9

A.1. - OBAVIJEST O NABAVI
OP[TINA VLASENICA III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Pla}awe se vr{i po ispostavqenoj mjese~noj situaciji. Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava na ispostavqenoj situaciji koli~inu i kvalitet izvedenih radova. IRB RS, kao jedan od sufinansijera projekta, prije davawa naloga za pla}awe vr{i kontrolu izvedenih radova. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa ~lanom 24. ZJN ponu|a~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25. ZJN ponu|a~i moraju dokazati da ispuwavaju svoje obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~i trebaju ispuniti sqede}e minimalne uslove: a) Uspje{no iskustvo kao glavni ugovora~ u realizaciji najmawe (2) dva ugovora na radovima sli~nog karaktera i obima, a ve}ih od 100.000 KM, u posledwe 3(tri) godine; b) Radno iskustvo na istim ili sli~nim projektima kqu~nog osobqa koje }e biti anago`ovano na realizaciji ugovora. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sala za sastanke I sprat, zgrada Op{tine Vlasenica, Svetosavska 14, Vlasenica Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 8 do 16 ~asova na adresi iz Odjeqka I. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nov~ane naknade. Ponu|a~i nov~anu naknadu u iznosu od 20,00 KM upla}uju na `iro ra~un bud`eta broj 5550060300551120 kod Nove Banke AD Bawaluka svrha doznake Uplata za tendersku dokumentaciju za Izgradwu i organizaciju parkirali{ta na platou ispred gradskog stadiona, vrsta prihoda 729 124, {ifra op{tine 116. (M1-A-4180-12) VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 14-1-3-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA VLASENICA Kontakt osoba: Aleksandra Milanovi}-Lalovi} Adresa: Svetosavska 14 Po{tanski broj: 75440 Op{tina/Grad: Vlasenica IDB/JIB: 4400276530006 Telefon: 056733499 Faks: 056734830 Elektronska po{ta (e mail): vlservis@teol.net Internet adresa (web): www.opstina-vlasenica.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), VLASENICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa i organizacija parkirali{ta na platou ispred gradskog stadiona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Organizacija parkirali{ta na platou ispred gradskog stadiona obuhvata: izgradwu kolovozne konstrukcije, saobra}ajne signalizacije i opreme, elektroinstalacija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ine su definisane u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Ispred gradskog stadiona, Op{tina Vlasenica II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Krajwi rok za izvo|ewe radova je 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi}

Broj 25 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta (e-mail): samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.hjpc.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga razvoja i implementacije Modula za administraciju korisnika, Modula za pristup vlastitim podacima, Modula za evidenciju li~nih podataka i novih funkcionalnosti modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije i Modula za imenovanja i promaknu}a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 156.464,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok za izradu detaljne specifikacije funkcija je 90 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Sve aktivnosti vezane za realizaciju ugovora moraju biti zavr{ene u roku od godinu dana od dana stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku 30 dana od dana prijema iste. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. zakona o javnim nabavkama BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U slu~aju potrebe za dodatnim ili novim uslugama te ako se osiguraju potrebna nov~ana sredstva za realizaciju istih, ugovorni organ }e sa odabranim dobavlja~em provesti pregovara~ki postupak za dodatne ili nove usluge ukoliko je na zadovoljavaju}i na~in ispunio svoje prethodno preuzete obaveze. Ukupni procjenjeni tro{kovi kasnijih usluga ne}e prelaziti iznos od 50% vrijednosti zaklju~enog ugovora. (M1-A-4327-12) OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-13/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Lakta{i Kontakt osoba: Darija Balaban Adresa: Kara|or|eva 56 Po{tanski broj: 78250 Op{tina/Grad: Lakta{i IDB/JIB: 4401140250006 Telefon: 051334248 Faks: 051334248 Elektronska po{ta (e mail): drakov@teol.net Internet adresa (web): www.laktasi.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),LAKTA[I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora deratizacija,dezinfekcija i dezinsekcija na podru~ju op{tine Lakta{i II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Obavezna sistematska proljetna i jesenjska deratizacija,dezinfekcija i dezinsekcija na podru~ju op{tine Lakta{i II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 50.000,00

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 11

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je op{tine Lakta{i II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do kraja 2012.godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kara|or|eva broj 56 78 000 Lakta{i Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u periodu od 7:30-15:30 u kancelariji broj 34,II sprat Tenderska dokumentacija se mo`e obezbjediti uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati na `r 555-007-02031830-53, vrsta prihoda 722 521 bud`etska organizacija 056150 kod Nove banke (M1-A-4493-12) OP]INA BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 38-1-2-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Banovi}i Kontakt osoba: Nusret D`ani} Adresa: Alije Dostovi}a 1 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209362820007 Telefon: 035743400 Faks: 035743433 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.banovici@bih.net.ba

Internet adresa (web): www.opcina-banovici.com.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BANOVI]I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pru`anje usluge deminiranja - tehni~kog izvi|anja zemlji{ta na podru~ju op}ine Banovi}i (Seona - Kru{evac i Seona - Prijevor) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pru`anje usluge deminiranja treba izvr{iti na podru~ju op}ine Banovi}i na lokaciji Seona - Kru{evac u povr{ini 25.052 m2, koja se nalazi 15 km jugozapadno od mjesta Banovi}i i lokacije Seona Prijevor u povr{ini od 44.586 m2, koja se nalazi 15 km jugozapadno od mjesta Banovi}i. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Deminiranje zemlji{ta povr{ine 69.638 m2 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 178.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Banovi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

Broj 25 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada op}ine Banovi}i, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine broj: 1321300296100059, vrsta prihoda 722439, uz naznaku - Tenderska dokumentacija po obavje{enju o pru`anju usluge deminiranja - tehni~kog izvi|anja zemlji{ta na podru~ju op}ine Banovi}i. Ponu|a~i koji su u~estvovali u ranijem (poni{tenom) postupku javne nabavke u ovom predmetu, tendersku dokumentaciju preuzimaju bez nov~ane naknade. Op}ina Banovi}i ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Obavezno izvi|anje i obilazak lokacija predvi|enih za deminiranje, zajedno sa koordinatorom za deminiranje op}ine Banovi}i, utvr|eno je u tenderskoj dokumentaciji. Sve potrebne informacije u vezi sa obavje{tenjem mogu se dobiti u vremenu od 07 do 15 svakim radnim danom na telefon broj: 035 743 441 . (M1-A-4282-12) FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 40-1-1-1-15/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Kontakt osoba: Qiqa Stevi} Adresa: Wego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055211660 Faks: 055202936 Elektronska po{ta (e mail): csluzba@fondpiors.org Internet adresa (web): www.fondpiors.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna za{tita I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara, tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara, tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate za potrebe svih organizacionih dijelova Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa ~lanom 24. ZJN, opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25. ZJN, opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa ~lanom 26. ZJN, opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Fond za PIO RS, Wego{eva 28a, 76300 Bijeqina, Sala za sastanke br.29 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeqina, ul. Wego{eva 28A, kancelarija br.41 u vremenu od 08:00 do 15:00 ~asova, uz podno{ewe zahtjeva za preuzimawe TD i dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM na `iro ra~un Fonda broj: 565-162-29000001-54, sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Kontakt osoba: Qiqa Stvi} i Sawa Ra{evi} Adresa: Wego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 13

Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa (web): www.fondpiors.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Kontakt osoba: Qiqa Stevi} i Sawa Ra{evi} Adresa: Wego{eva br. 28A, kancelarija br. 41 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936 Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa (web): www.fondpiors.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Kontakt osoba: Qiqa Stevi} i Sawa Ra{evi} Adresa: Wego{eva br. 28A, kancelarija br. 39-40 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936 Elektronska po{ta (e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa (web): www.fondpiors.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za PIO RS II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisna u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 182.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Organizacioni dijelovi Fonda za PIO RS u Bijeqini, Bawoj Luci. Doboju, Prijedoru, I.Sarajevu i Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za PIO RS II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Organizacioni dijelovi Fonda za PIO RS u Bijeqini, Bawoj Luci, Doboju, Prijedoru, I.Sarajevu i Trebiwu (M1-A-4377-12) SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima Kontakt osoba: Danijela Ivelji} Adresa: Pijacna br.6 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200824880038 Telefon: 033779905 Faks: 033772982 Elektronska po{ta (e-mail): danijela.iveljic@sps.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od datuma zakljucivanja do 31.12.2013. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 75.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne isporuke euro dizela 5 i BMB 95 za lokacije: Sarajevo, Mostar, Gorazde, Zenica, Travnik, Bihac, Tuzla, Orasje, Livno i Ljubuski II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora na svim lokacijama ukupno 27.000 l. euro dizela i 7.000 l. BMB 95 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pumpe u vlasni{tvu ponu|a~a ili ponu|a~u raspolo`ive benzinske pumpe na lokacijama: Sarajevo, Mostar, Gorazde, Zenica, Travnik, Bihac, Tuzla, Orasje, Livno i Ljubuski

Broj 25 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sluzba za poslove sa strancima, ul. Pijacna br.6, Ilidza, II sprat, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se preuzimaju na protokolu Sluzbe na adresi ul.Pijacna br.6, Ilidza ili na pismeni zahtjev dobavljaca dostavljaju postom preporuceno sa dostavnicom.Pismene ponude dostaviti u zapecacenoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne isppruke naftnih derivata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol Sluzbe do 03.05.2012. godine do 15,00 sati licno ili postom preporuceno, bez obzira na nacin dostave. (M1-A-4280-12) SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-2-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima Kontakt osoba: Danijela Ivelji} Adresa: Pijacna br.6 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200824880038 Telefon: 033779905 Faks: 033772982 Elektronska po{ta (e-mail): danijela.iveljic@sps.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma obje ugovorne strane II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prodaje avionskih karti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne usluge prodaje avionskih karti za potrebe Sluzbe za poslove sa strancima II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sluzba za poslove sa strancima Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Sluzba za poslove sa strancima, Ul.Pijacna br.6. Ilidza, sala za sastanke II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu Sluzbe na adresi Ul.Pijacna br.6 Ilidza ili na pismeni zahtjev dobavljaca dostavljaju postom preporuceno sa dostavnicom.Pismene ponude dostaviti u zapecacenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku avionskih karata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol Sluzbe do 03.05.2012. godine do 15,00 sati, bez obzira na nacin dostave licno ili postom preporuceno, (M1-A-4348-12)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 15

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-175/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 24/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba za revitalizaciju zavje{ewa bloka u kapitalnom remontu TE Gacko u 2012. godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.07.2012. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2010. i 2011.). Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM / 25,56 evra IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Einfalt Marjan, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472906 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): marjan.einfalt@ritegacko-rs.ba I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba (M1-A-4304-12)

Broj 25 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-176/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 11/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradwa roba za rekonstrukciju sistema rasvjete GPO-a za potrebe kapitalnog remonta TE 2012. godine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 400.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.11.2012. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2010. i 2011.). Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM / 25,56 evra IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: - Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Milo{evi} Dragoqub Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472906 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): dragoljub.milosevic@ritegacko-rs.ba I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba (M1-A-4305-12)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 17

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-44/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 90.000 litara II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od 01.10.2012. godine do 31.12.2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibila marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno za {to dobavlja~ snosi rizik pove}anja cijena, a ugovorni organ snosi rizik smanjenja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tr`i{tu, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke ra~unaju}i od momenta narud`be, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene stavke-robe su porijeklom iz BiH, - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude, - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije}i: "Ponuda za isporuku lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine - ne otvarati do 07.05.2012. godine do 13,00 sati". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217 E-mail:mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, Protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217 E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, Protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

Broj 25 - Stranica 18 IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217 E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

(M1-A-4352-12) MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 60-1-2-1-27/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Bosni i Hercegovini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Bosni i Hercegovine za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde Bosni i Hercegovina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je dato u tenderaskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, (X sprat, soba 1013) ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} i Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, (X sprat, soba 1003) Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281516 Faks: 033281619 E-mail:sladjan.joguncic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Stru~ni savjetnik za javne nabavke Zorica Koli} i Stru~ni saradnik za javne nabavke Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ke i BiH (X sprat, soba 1003) Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} i Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, Protokol Ministarstva pravde BiH (X sprat, soba 1023) Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281516 Faks: 033281619 E-mail: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 19

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Biha}u I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Biha}u za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.130,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Trebinju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Trebinju za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.130,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Bijeljini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Bijeljini za potrebe Ministasrtva pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.150,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Ora{ju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Ora{ju za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.770,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Doboju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Doboju za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.770,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a (M1-A-4408-12) MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 60-1-2-1-28/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

Broj 25 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina, I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga informati~ke podr{ke II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga informati~ke podr{ke Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trg BiH 1, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum: 3.5.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trg BiH 3, X sprat "biblioteka" ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Koli} Zorica Adresa: Trg BiH 3

Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 E-mail:zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Koli} Zorica Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Koli} Zorica Adresa: Trg BiH 3, Protokol X sprat Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba (M1-A-4422-12) FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 61-1-1-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Emir Hajdarevi} Adresa: Vuka S. Karad`i}a 4 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600222830003 Telefon: 049216344 Faks: 049216115 Elektronska po{ta (e-mail): fzobrcko1@teol.net Internet adresa (web): www.fzobrcko.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 19 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 21

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova koji nisu obuhva}eni esencijalnom listom lijekova a slu`e za lije~enje odre|enih vrsta hroni~nih oboljenja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova koji nisu obuhva}eni esencijalnom listom lijekova, a slu`e za lije~enje odre|enih vrsta hroni~nih oboljenja, utvr|eni Odlukom Upravnog odbora FZO Br~ko distrikta BiH, broj: 015-180/7-87/11 od 24.11.2011. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Vuka S. Karad`i}a 4, 76 100 Br~ko (zgrada Fonda) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE @iro-ra~un za uplatu otkupa tenderske dokumentacije: - 565 601 290 000 0177 - otvoren kod Bobar banke, a.d. Bijeljina, Filijala Br~ko distrikt -Vrsta prihoda: 721 124 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MESALAZIN I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC {ifra: A07EC02, Oblik lijeka: klizme, Ja~ina lijeka: 1g/100ml, Veli~ina pakovanja: 7x100 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 560,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KALCITROL

I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: A11CC04, Oblik lijeka: kapsule, Ja~ina lijeka: 0,25mcg, Veli~ina pakovanja: 100 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 60 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.660,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KALIJUM-KLORID I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: A12BA01, Oblik pakovanja: kesice, Ja~ina lijeka: a 1,0 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 600 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MEGESTROL I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: G03DB02, Oblik ijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 160mg, Veli~ina pakovanja: 30 kom. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.410,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HIDROKORTIZON I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: H02AB09, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg, Veli~ina pakovanja: 20 kom

Broj 25 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 30 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 132,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ETOPOZID I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L01CB01, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 50mg, Veli~ina pakovanja: 20 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.362,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MITOXANTRON I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L01DB07, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg, Veli~ina pakovanja: 1 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.721,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TAKROLIMUS I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L04AA05, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 1mg, Veli~ina pakovanja: 60 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 100 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 46.080,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora D PENCILAMIN I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 250mg, Veli~ina pakovanja: 50 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 650,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora FRIZIUM I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg, Veli~ina pakovanja: 50 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 40 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.680,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora P-AM 1 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 500g II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.371,00 KM

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 23

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora P-AM 2 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: pakovaje, Veli~ina pakovanja: 500g II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 28 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.339,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora P-AM 3 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 500g II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.668,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora P-AM ANALOG I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 400g II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 428,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SABRIL I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 500mg, Veli~ina pakovanja: 100 kom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 30 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.840,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PHOSPHORUS PULVIS I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oblik lijeka: kesice, Ja~ina lijeka: a 0.125, II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2880 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.152,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HYDROXYCARBAMID I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L01XX05, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 500mg, II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 45 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine

Broj 25 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TALIDOMID I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L04AX02, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 100mg, II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.870,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KLORAMBUCIL I.2. Kratak opis predmeta ugovora ATC: L01AX02, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 2mg, II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 70 pak II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.150,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma zaklju~no sa 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH (M1-A-4275-12) JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-32/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka med.sredstava za potrebe Slu`be za o~ne bolesti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku medicinskih sredstava za potrebe Slu`be za o~ne bolesti u JU Kantonalna bolnica Zenica prema odluci U.O. broj; 20/1-1-6073 od 02.11.2011.godine. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94kod IKB d.d. Zenica uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-05/12 2. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-05/12. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 25

Kontakt osoba: LETO JASMINKA Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail:kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TVRDA I INTRAOKULARNA LE]A I.2. Kratak opis predmeta ugovora PMMA TVRDA INTRAOKULARNA LE]A (IOL) IMPLANTACIJA- konsignacija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Visokoelasti~na sredstva za intraokularne le}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Visokoelasti~na sredstva za intraokularne le}e (IOL)- konsignacija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 43.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Savitljiva le}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Savitljiva ( foldable so~iva za implantaciju- konsignacija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni materijal za aparat "ALCON" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Potro{ni materijal za aparat "ALCON" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4226-12)

Broj 25 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-34/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za Slu`bu mikrobiologija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za snabdijevanje potro{nim materijalom za Mikrobiologiju u JU Kantonalna bolnica Zenica prema odluci U.O. broj 20/1-1-134 od 30.12.2011.godine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM po LOT-u + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB d.d. Zenica uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-06/12 Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-06/12. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Mr. ph TERZI] NE@LA, LETO JASMINKA Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail:kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Disk tablete I.2. Kratak opis predmeta ugovora Disk tablete II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 27

III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SERUMI I.2. Kratak opis predmeta ugovora SERUMI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 33.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4227-12) JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka endoproteza kuka, koljena i ramena II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak nabavke endoproteza kuka, koljena i ramena za konsignacioni ugovor, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU KBZ broj 20/1-1-552 od 19.01.2012. godine. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}anja (od datuma ugradnje - od 90 do 360 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67 Zenica, zgrada Direkcije, kancelarija br.30, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije ,soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz prilo`en Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u i dokaz o uplati 20,00 KM+PDV,odnosno ukupno 23,40 KM na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB d.d. Zenica. Na nalogu za uplatu obavezno navesti napomenu: "TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER 11-07/12". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Broj 25 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Kontakt osoba: Muharemovi} dr Refik Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032209855 Faks: 032226576 E-mail:j.nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba (M1-A-4368-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-51/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje -II faza;LOT 2-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Karanovac; LOT 3-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Motike I i II; LOT 4-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Piskavica-faza II; LOT 5-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e

Barlovci-Rami}i; LOT 6-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Debeqaci II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u nazivu predmeta ugovora NAPOMENA: Ugovori sa najpovoqnijim ponu|a~ima }e se zakqu~ivati ukoliko Grad Bawaluka obezbjedi kreditna sredstva. U slu~aju da Grad Bawaluka obezbjedi mawe kreditnih sredstava od planiranih 2.339.000,00 KM, ugovori }e se zakqu~ivati po prioritetima doqe navedenim (od 1-6) 1. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje-2 faza (LOT 1) 2. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Karanovac (LOT 2) 3. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Motike I i II (LOT 3) 4. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Piskavica-faza 2 (LOT 4) 5. Zavr{etak izgradwe dijela sekundarne vodovodne mre`e Barlovci-Rami}i (LOT 5) 6. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovone mre`e naseqa Debeqaci (LOT 6) Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: 20 % avansa, a ostatak na osnovu ispostavqenih i ovjerenih situacija III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je dobavqa~ izvodio radove na izgradwi objekata vodosnabdijevawa u posqedwih 5 godina sa minimalnom vrijedno{}u u iznosu od: -250.000,00 KM (za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 6) -700.000,00 KM (za LOT 4) -140.000,00 KM (za LOT 5) po pojedina~nom ugovoru (minimalno 1 ugovor) Napomena: potvrde o izvedenim radovima koje se dostavqaju za odre|eni lot, ne mogu se dostavqati kao dokaz za druge lotove. Dobavqa~ mora nazna~iti koju potvrdu prila`e za koji lot. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 29

Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123, prvi sprat ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje-II faza I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje-II faza II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 330.000,00 KM sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 282.054,30 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 40 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka V. Dodatne informacije Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, bud`etska organizacija 9999999, poziv na broj 1710000002 sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-93/12". Li~no uz prilo`enu uplatnicu, kancelarija 123 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Karanovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa karanovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 335.000,00 KM sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 286.327,85 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 50 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka V. Dodatne informacije Kao za LOT 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Motike I i II

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Motike I i II II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 350.000,00 KM sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 299.148,50 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 50 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka V. Dodatne informacije Kao za LOT 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Piskavica-faza II I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Piskavica-faza II II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 844.000,00 sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 721.375,24 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 90 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka V. Dodatne informacije Kao za LOT 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Barlovci-Rami}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Barlovci-Rami}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 140.000,00 KM sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 119.659,40 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 40 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka

Broj 25 - Stranica 30 V. Dodatne informacije Kao za LOT 1

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Debeqaci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa Debeqaci II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 340.000,00 KM sa PDV-om II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 290.601,40 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 60 dana od dana uvo|ewa u posao IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka V. Dodatne informacije Kao za LOT 1 (M1-A-4196-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-52/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa prehrambeno-proizvodne hale I faza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa prehrambeno-proizvodne hale I faza II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 147.225,96 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 125.835,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana od uvo|ewa u posao Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Bez avansa, po ispostavqenim i ovjerenim situacijama od strane nadzornog organa III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123/I Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, bud`etska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-98/12. Napomena: Ugovor sa najpovoqnijim ponu|a~em zakqu~it }e Fond za povratak BiH; Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH i Grad Bawaluka. (M1-A-4199-12)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. GRAD BAWALUKA

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 31

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-53/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi javne rasvjete na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi javne rasvjete na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 170.000,00 KM bez PDV-a II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 dana od dana zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Bez avansa, po ispostavqenim i ovjerenim situacijama

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123/I Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-101/12 (M1-A-4201-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-54/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 25 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. GRAD BAWALUKA

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2012, 2013 i 2014. godina II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 256.413,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe sistematske dezinsekcije na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe sistematske dezinsekcije na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 300.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova grad Bawaluka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Bez avansa III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011. godini sa ostvarenim minimalnim prihodom u iznosu od 300.000,00 KM III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 16.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123/I Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, bud`etska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-102/12 (M1-A-4249-12)

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-55/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i Lipova~ke II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i Lipova~ke II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 128.206,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana uvo|ewa u posao Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: avans 20%, preostali dio po ispostavqenim i ovjerenim situacijama

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 33

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ profesionalno sposoban izvoditi radove koji su predmet javne nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je dobavqa~ izvodio radove na sanaciji i regulaciji vodotoka u posqedwe 3 godine sa minimalnom vrijedno{}u u iznosu od 200.000,00 KM po pojedina~nom ugovoru (minimalno 1 ugovor) Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123, prvi sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-103/12" Li~no kancelarija 123 uz prilo`enu uplatnicu (M1-A-4248-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-201/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Gojko Bandi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 039663315 Faks: 039663385 Elektronska po{ta (e-mail): gojko.bandic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 8 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture baznih postaja GSM mre`e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabave je izgradnja infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno: Lot 1 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i. Lot 2 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR Gara`a HT. Lot 3 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA D`akule. Lot 4 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA Vodovod. Lot 5 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] Kamenice. Lot 6 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Alta. Lot 7 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Marin Dvor Crkva. Lot 8 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG AG Kamen. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:10 Mjesto: Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8:00 do 16:00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1 (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 50,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit Bank d.d. u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje za izgradnju infrastrukture baznih postaja GSM mre`e". Samo oni

Broj 25 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA - D`akule. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA - D`akule. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom.

III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 35

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin Dvor Crkva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin Dvor Crkva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG Kamen. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG Kamen. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 (M1-A-4213-12)

JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 78-1-1-1-15/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN Kontakt osoba: Mirnes Rizvi} Adresa: DRIN BB Po{tanski broj: 71270 Op{tina/Grad: Fojnica IDB/JIB: 4236181330005 Telefon: 030547200 Faks: 030831829 Elektronska po{ta (e-mail): info@drin.ba Internet adresa (web): www.drin.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna skrb I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i sukcesivna isporuka odje}e, obu}e, posteljine i ostalih tekstilnih predmeta Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Rok pla}anja od 30 dana po ispostavljanju fakture. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali poduze}e ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u (rje{enje o upisu u sudski registar); - fotokopija poreznog i identifikacionog broja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 25 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, 71270 Fojnica, Drin bb. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 10,00 KM po LOT-u, na r~. br. 3389002208302398 kod Unicredit Bank d.d. Mostar, r~. br. 1990470004392402 kod Sparkasse Bank d.d. Sarajevo. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA ODJE]U, OBU]U, POSTELJINU I OSTALE TEKSTILNE PREDMETE: LOT_______ - NE OTVARATI". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. Ponude }e se otvarati sljede}im redosljedom: LOT 1 u 10:30 sati LOT 2 u 11:00 sati LOT 3 u 11:30 sati ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ODJEVNI PREDMETI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco adresa ugovornog organa ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora OBU]A II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco adresa ugovornog organa ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora POSTELJINA I OSTALI TEKSTILNI PREDMETI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco adresa ugovornog organa (M1-A-4346-12) OP]INA CENTAR SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-3-1-23/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Ned`mija Muhamedbegovi} Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta (e-mail): kabinet@centar.ba Internet adresa (web): www.centar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana zaklju~enja do 31.12.2013. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 900.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno odr`avanje ulica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno odr`avanje ulica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je mjesnih zajednica; Bardak~ije, Breka-Ko{evo II, D`id`ikovac-Ko{evo I, Hrastovi-Mrkovi}i, Mejta{-Bjelave, Park-Vi{njik, Skenderija-Podtekija, Trg oslobo|enja-Centar Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar za obavljanje poslova koji su predmet nabavke.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 37

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha u predmetnom podru~ju za period od tri godine. - Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH ili ovjerena kopija; nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Lista radova vezanih za predmet nabavke u posljednje tri godine, uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove (najmanje tri ugovora sli~nog karaktera). - Obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova i njegovog rukovodnog osoblja u stalnom radnom odnosu (najmanje 2 osobe sa VII stepenom stru~ne spreme, 2 osobe sa VI stepenom stru~ne spreme, 2 osobe s V ili IV stepenom stru~ne spreme, 5 osoba za rukovanje strojevima, ukupan broj radnika minimalno 40). - Izjava o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima. - Izjava o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova. - Izjava o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, soba 230 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za TD izvr{iti na ra~un broj: 3380002210022755, UniCredit Bank Sarajevo, vrsta prihoda: 722 611, Op}ina Centar 077 (M1-A-4376-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-64/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 MJESECI OD DATUMA ZAKLJU^ENJA II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 43.116,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila (FAP,TAM,MAN) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila (FAP,TAM,MAN) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora PO SPECIFIKACIJI IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po zahtjevu Ugovornog organa Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 8:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1, 75280 Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom, uz uplatu za otkup i dostavu zahtjeva za izuzimanje iste. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 (M1-A-4396-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-65/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.

Broj 25 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma dostave bankovne garancije za dobro izvr{enje ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 42.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja LADA "Niva" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja LADA "Niva" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Po tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis najpovoljnijeg ponu|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1, 75280 Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom, uz uplatu za otkup i dostavu zahtjeva za izuzimanje iste. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 (M1-A-4397-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-54/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi} Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 35.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za pumpne agregate Jugoturbina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumnetaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumnetaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te Ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumnetaciji

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 39

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumnetaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumnetaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Terezije br.38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sve dodaten informacije koje se odnose na tehni~ki dio ponude mo`ete dobiti od : Huremovi} Edin, dipl.ing.ma{. 033 774-920 Kamenica Esvada dipl. ing.ma{.033 774-920 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Edin Huremovi} dipl.ing.ma{. Adresa: Gli{e Jankovi}a br.8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033774920 Faks: 033774920 E-mail:edinh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji}, dipl.prav. Adresa: Terezije br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belmal@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji}, dipl.prav. Adresa: Terezije br.38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belmal@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-4166-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-55/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 92/11-P - HTZ oprema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora HTZ oprema Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:45 Mjesto: Terezija br.38 - Sarajevo

Broj 25 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplata za otkup tenderske dokumentacije: UniCredit Banka d.d. na `iro ra~un br.338-900-22082747-53 uz naznaku za " otkup tenderske dokumentacije broj ." ili na blagajni KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, ul.J.^ernija br.8 Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice Smaji} Rusmir, dipl.ing.za{tite na radu, tel: 033/203-059 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Rusmir Smaji} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033203059 Faks: 033203059 E-mail:rusmirs@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HTZ oprema ( ostala oprema) I.2. Kratak opis predmeta ugovora HTZ oprema (ostala oprema) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 60.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HTZ oprema (uniforme i odijela) I.2. Kratak opis predmeta ugovora HTZ oprema ( uniforme i odijela) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 120.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (M1-A-4243-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-56/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl.ecc Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Grafi~ka {tampa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B

Broj 25 - Stranica 41

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 (po lotu) IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Terezije 38 Sarajevo ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kahved`i} Aida Adresa: Terezije 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail:aidakahvedzic@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kahved`i} Aida Adresa: Terezije 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: aidakahvedzic@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kahved`i} Aida Adresa: Terezije 38, soba broj 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: aidakahvedzic@viksa.ba

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora 15-12 lot 1 Grafi~ka {tampa-blokovski obrasci, knjige tvrdi povez i mehanografski obrasci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovne prostorije Ugovornog organa u Sarajevu V. Dodatne informacije Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br.8.Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Babi} Nijaz, tel: 033 204 575. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora 15-12 lot 2 Obrasci za obra~un i koverte DP I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 65.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovne prostorije Ugovornog organa u Sarajevu V. Dodatne informacije Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br.8. Za sve dodatne informacije vezano za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Malinov Aleksandar, tel: 033 237 655. (M1-A-4270-12)

Broj 25 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-57/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl.ecc Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 20/12 - Razni elektro materijal II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te Ugovornog organa u Sarajevu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:15 Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8. Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Enver Filipovi}, dipl.ing.el. tel/fax: 033 237 655 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Enver Filipovi}, dipl.ing.el. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033237655 E-mail:enverf@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-4301-12) HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 127-1-1-1-20/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Igor Zadro,Sandra Gali}

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 43

Adresa: Tvrtka Milo{a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270280004 Telefon: 036445053 Faks: 036445114 Elektronska po{ta (e-mail): igor.zadro@post.ba Internet adresa (web): www.post.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva , lo` ulja i dvotaktola II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Mostar, SP Vitez, SP Livno, SP Od`ak) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:05 Mjesto: Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nema ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dovtaktola (SP Mostar) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Mostar) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 260.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od dana potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Vitez) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Vitez) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 105.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od dana potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Livno) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Livno) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 84.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od dana potpisivanja ugovora

Broj 25 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Od`ak) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Od`ak) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 58.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana od dana potpisivanja ugovora (SP Od`ak) IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD (M1-A-4331-12) [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic,dipl.pravnik, Rasim Mehmedovi}, dipl.ing.{um. Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba Internet adresa (web): ussume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza drvnih sortimenata

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje prevoza drvnih sortimenata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za izvr{enje usluga III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je sposoban za uspje{no izvr{enje ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je sposoban za uspje{no izvr{enje ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se otkupiti kod ugvornog organa, a preuzima se li~no ili putem po{te. Uplata se vr{i na trans.ra~un 5688671000000180, 10 KM po jednom LUT-u. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe Podru`nice "[umarija" Klju~ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5.000 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.350,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana od zaklju~enja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 45

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na podru~ju USK-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe Podru`nice "[umarija" Cazin I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.500 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 22.605,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana od zaklju~enja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na podru~ju USK-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe Podru`nice "[umarija" Biha} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 14.000 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 210.980,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana od zaklju~enja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na podru~ju USK-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza ogrijevnog drveta za potrebe Podru`nice "[umarija" Bos.Petrovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5.000 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.350,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana od zakljj~enja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na podru~ju USK-a (M1-A-4326-12) [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-1-1-36/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic, dip.pravnik i Amil Mehi}, dipl.ing.ma{. Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba Internet adresa (web): ussume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka novih putni~kih motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka novih putni~kih motornih vozila po principu "staro za novo" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 174.300,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco ugovorni organ, stovari{te u Biha}u II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do okon~anja isporuke

Broj 25 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za djelatnost iz predmetne nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je sposoban za izvr{enje ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je sposoban za izvr{enje ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % 4. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se otkupiti kod ugovornog organa, a preuzima se li~no ili putem po{te. Uplata se vr{i na tran.ra~un 5688671000000180 (M1-A-4325-12) JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-189/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Gumeni proizvodi II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tendera II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 69.021,70 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 70 dana od datuma stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla", Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adeia Bank dd Mostar, SWIFT: HAABBA22,IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001056859 (Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. Faks: 035305009 E-mail:nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 47

(M1-A-4287-12) KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 152-1-1-1-36/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Adem ]imi} Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200158020002 Telefon: 033445120 Faks: 033445525 Elektronska po{ta (e-mail): info@sarajevogas.ba Internet adresa (web): www.sarajevogas.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za stanice II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Muhameda Ef. Pand`e br. 4, 71000 Sarajevo (M1-A-4317-12) KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 154-1-1-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalna uprava civilne za{tite Kantona Sarajevo Kontakt osoba: dr Mesud Jusufovi} Adresa: Hamida Dizdara 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200665390008 Telefon: 033443720 Faks: 033560453 Internet adresa (web): kucz@kucz.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora javna nabavka uniformi za Jedinicu za specijalisti~ku podr{ku MUP-a Kantona Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za zaklju~ivanje ugovora za nabavku i isporuku uniforme za Jedinicu za specijalisti~ku podr{ku MUP_a Kantona Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Da

Broj 25 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Trezorski na~in pla~anja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Sarajevo ulica Hamida Dizdara 1. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kao za LOT 1. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka Takti~ko no~no-kamufla`ne uniforme I.2. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka 80 komada Takti~ko no~no-kamufla`nih uniformi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 115.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. Uslovi i na~in pla~anja, u~e{}e: 5,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ulica Hamida Dizdara 1. V. Dodatne informacije Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu ugovornog organa sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNIFORMI ZA JEDINICU UA SPECIJALISTI^KU PODR[KU MUP-a KANTONA SARAJEVO-NE OTVARATI. Na pole|ini navesti: naziv, adresu, telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se upla~uje na Depozitni ra~un Kantona Sarajevo 3380002210019263

u korist bu|etske organizacije 2901000sa naznakom op}ine i vrsta prihoda 722631. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka takti~kih ~izama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka takti~kih ~izama za Jedinicu za specijalisti~ku podr{ku MUP-a Kantona Sarajevo. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 45.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. Uslovi i na~in pla~anja, u~e{}e: 5,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, ulica Hamida Dizdara 1. V. Dodatne informacije Kao i za LOT 1. (M1-A-4473-12) OP]INA LJUBU[KI

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 162-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Ljubu{ki Kontakt osoba: Elvira [kobi} Adresa: Zrinsko Frankopanska 71 Po{tanski broj: 88320 Op}ina/Grad: Ljubu{ki IDB/JIB: 4272111190008 Telefon: 039835502 Faks: 039833810 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.ljubuski@tel.net.ba Internet adresa (web): www.ljubuski.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), LJUBU[KI I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 49

II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 150.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabava goriva za potrebe Op}ine Ljubu{ki i osnovnih {kola na podru~ju op}ine Ljubu{ki II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 175.500.00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Ljubu{ki Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Potvrda poslovne banke da je ponu|a~ solventan u posljednjih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Benzinska crpka udaljena do 6 km od upravne zgrade Op}ine Ljubu{ki. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Ljubu{ki, Zrinsko Frankopanska 71, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na depozitni ra~un Op}ine Ljubu{ki broj 3380002200044268 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke Ljubu{ki - uplata za tender, vrsta prihoda 722611 (M1-A-4316-12) MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-46/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Milovan \uri} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} br.4 Po{tanski broj: 78000

Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci dijelova uniforme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka dijelova redovne qetne i zimske uniforme za pripadnike MUP-a Republike Srpske Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 25 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM vr{i se na `iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske br:5620990000055687, vrsta prihoda 722511, bud`etska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor za nabavku zimskih pantalona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka zimskih pantalona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4400 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2012. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor za nabavku ko{uqa duga~kih rukava I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ko{uqa duga~kih rukava II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4400 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci qetnih pantalona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka qetnih pantalona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4400 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2012. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci ko{uqa kratkih rukava I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ko{uqa kratkih rukava II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4400 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2012. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka (M1-A-4203-12) ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-1-1-13/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrodoboj.net Internet adresa (web): www.elektrodoboj.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 51

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za elektrodistributivnu djelatnost II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaqno u tenderskoj dokumentaciji (TD). II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboja, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736 Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka izolatora, potpora za izolatore, izolatorskih lanaca i odvodnika prenapona I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaqno u TD. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 115.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 3,00 % 3. Garantni rok,u~e{}e: 2,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rasklopne i druge opreme I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaqno u TD. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 130.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 3,00 % 3. Garantni rok,u~e{}e: 2,00 %

Broj 25 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pancer osigura~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaqno u TD. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 290.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 3,00 % 3. Garantni rok,u~e{}e: 2,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka VN i NN osigura~a i postoqa za osigura~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaqno u TD. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 36.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 3,00 % 3. Garantni rok,u~e{}e: 2,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kablovskih spojnica, zavr{etaka i ovjesne opreme za SN SKS I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaqno u TD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 3,00 % 3. Garantni rok,u~e{}e: 2,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. (M1-A-4319-12) SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 193-1-2-1-17/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Nermin Sitnic Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032245597 Faks: 032245634 Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa (web): zdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje i servisiranje motornih vozila za potrebe organa uprave Zeni~ko-dobojskog kantona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje i servisiranje motornih vozila za potrebe organa uprave Zeni~ko-dobojskog kantona II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 53

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena usluga, u~e{}e:70,00 % 2. Du`ina garantnog roka za ugra|ene dijelove i usluge, u~e{}e:20,00 % 3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Ku~ukovi}i br. 2, sala 109. Zenica (M1-A-4402-12) SUDSKA POLIICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 198-1-1-1-17/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} - sekretar Komisije Adresa: Valtera Peri}a broj 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033666239 Faks: 033213586 Elektronska po{ta (e-mail): osp.fbih@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.vsfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Policijska vozila namjenjena za transport lica li{enih slobode sa doradama i policijska kombi vozila za transport lica li{enih slobode sa specijalnim doradama i opremom. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Valtera Peri}a 15. Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} - sekretar komisije Adresa: Doglodi 10. Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033625901 Faks: 033653665 E-mail:mahir.smailbegovic@sudpol.com.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} Adresa: Doglodi broj 10. Ilid`a

Broj 25 - Stranica 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033625901 Faks: 033653665 E-mail: mahir.smailbegovic@sudpol.com.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SUDSKA POLIICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 198-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Haris Mr{evi} Adresa: Valtera Peri}a broj 15 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033666239 Faks: 033213586 Elektronska po{ta (e-mail): osp.fbih@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.vsfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 5 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava uniformi i drugih djelova odje}e. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava uniformi, ko{ulja, kravata i majica. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 9.5.2012. godine

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vozila za transport lica li{enih slobode I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vozila za transport lica li{enih slobode (policijska - obilje`ena) sa dodatnom opremom i doradama vozila za navedenu namjenu. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 8 vozila II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 240.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 120 dana III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kombi vozila za transport lica li{enih slobode I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kombi vozila za transport lica li{enih slobode (policijsko obilje`eno) sa specijalnim doradama i opremom za navedenu namjenu. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2 vozila II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 130.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 120 dana III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4308-12)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 55

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:9.5.2012 Vrijeme:9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Valtera Peri}a 15, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ukoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnu dokumantaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalim LOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na taj LOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enim podkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazi originalna dokumentacija. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava ko{ulja dugih rukava. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ko{ulja dugih rukava. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 520 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava ko{ulja kratkih rukava sa amblemima. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ko{ulja kratkih rukava sa amblemima sudske policije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 540 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava bijelih majica. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Bijela pamu~na majica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 500 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava policijskih kravata. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Policijska kravata. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 540 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava policijskih uniformi. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Policijska uniforma (kratka jakna + hla~e). II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 250 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM

Broj 25 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo (M1-A-4307-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-33/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl. in`. el. Tel 051/246-352 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka SN i NN provodnika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ponavqawe postupka nabavke SN i NN provodnika II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora do 700.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralno skladi{te ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Maksimalno 2 (dva) mjeseca od dana potpisivawa Ugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda; Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom (M1-A-4190-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-34/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl. in`. el. Tel 051/246-352 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 57

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka armirano-betonskih stubova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ponavqawe postupka nabavke armirano-betonskih stubova II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora do 700.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Maksimalno 30 dana od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom; Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda (M1-A-4191-12) OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-2-1-49/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033210126 Faks: 033210126 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 34.200,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje vozila za Br~ko II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja putni~kih motornih vozila za Br~ko za 2012. godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora oko 40.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko

Broj 25 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-4415-12) ZDRAVSTVENA USTANOVA OP[TA BOLNICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 216-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA OP[TA BOLNICA Kontakt osoba: SANDRA \URAGI], dipl.pravnik Adresa: MILANA VRHOVCA 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4401532680009 Telefon: 052238415 Faks: 052238428 Elektronska po{ta (e-mail): bolnica@prijedor.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), PRIJEDOR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Godinu dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 118.570,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za fako aparat

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za fakoemulzifikaciju i ekstrakapsularnu ekstrakciju so~iva sa implantacijom IOL-a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 118.570,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZU Op{ta bolnica Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Biblioteka ZU Op{te bolnice Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pisani zahtjev na fax br. 052/238-428 u kojem }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `eli slanje po{tom. Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un ZU Op{te bolnice br. 56200700002646-71 koji se vodi kod NLB Razvojne banke filijala Prijedor ili na blagajni ZU Op{te bonice. Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodno poni{tenom otvorenom postupku po zahtjevu }e dobiti tendersku dokumentaciju bez nov~ane naknade. (M1-A-4427-12) OP]INA ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 227-1-1-1-24/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I Kontakt osoba: IZET BA[I], dipl.ing.agr. Adresa: SAFVET BEGA BA[AGI]A Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218234570005 Telefon: 032878327 Faks: 032868230 Elektronska po{ta (e-mail): opzdici@bih.net.ba Internet adresa (web): www.zavidovici.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 59

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZAVIDOVI]I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora JAVNA NABAVKA KAMIONA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora JAVNA NABAVKA KAMIONA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA KAPACITETA 9 TONA SA STRA@NJIM UTOVAROM I MOGU]NO[]U PRA@NJENJA KONTEJNERA KAPACITETA 5 m3 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora JEDAN KAMION II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 240.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova OP]INA ZAVIDOVI]I, JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVI]I, PODUBRAVLJE 3, 72220 ZAVIDOVI]I II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja MAKSIMALNO 90 DANA ZA ISPORUKU Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise GARANCIJA ZA IZVR[ENJE UGOVORA MINIMALNO 10% OD VRIJEDNOSTI UGOVORA III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: VELIKA SALA OP]INE ZAVIDOVI]I, SAFVET BEGA BA[AGI]A BB, 72220 ZAVIDOVI]I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. OVO JE TRE]E PONAVLJANJE TENDERA ZBOG PONI[TAVANJA PRETHODNA DVA 2. OP]INA ZAVIDOVI]I JE PRIMILA GRANT OD [VEDSKE ME\UNARODNE RAZVOJNE AGENCIJE SIDA ZA TRO[KOVE OP]INSKOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM U BOSNI I HERCEGOVINI, TE NAMJERAVA ISKORISTITI DIO SREDSTAVA IZ GRANTA ZA NABAVKU OPREME ZA PRIKUPLJANJE OTPADA. UGOVOR ]E SE ZAKLJU^ITI IZME\U KUPCA (OP]INA ZAVIDOVI]I) I DOBAVLJA^A 3.TENDERSKA DOKUMENTACIJA MO@E SE BESPLATNO PREUZETI NA ADRESI NAZNA^ENOJ U TA^KI I 1., ALI PREPORU^UJEMO DOSTAVU PUTEM INTERNETA. PONUDA TREBA DA SADR@I SVE TRA@ENE DOKUMENTE NAVEDENE U OBAVJE[TENJU O NABAVCI, KAO I DOKUMENTE NAVEDENE U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI. PONUDE SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU NAZNA^ENU U TA^KI I 1. DO 08.05.2012. GODINE DO 12:00 SATI. TEHNI^KI I FINANSIJSKI DIO PONUDE DOSTAVLJA SE U JEDNOJ KOVERTI U SKLADU SA USLOVIMA DEFINISANIM U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI. PONU\A^I SNOSE SVE TRO[KOVE PRIPREME I PODNO[ENJA PONUDA PO OVOM OBAVJE[TENJU O NABAVCI. USLOVI PRIPREME. PODNO[ENJA, OTVARANJA I EVALUACIJE PONUDA I DODJELE UGOVORA NAVEDENI SU U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI. (M1-A-4313-12) FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 240-1-1-1-56/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Kontakt osoba: Dejan Vragoli} Adresa: Zdrave Korde 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400965150008 Telefon: 051249100 Faks: 051216595 Elektronska po{ta (e mail): fzors@zdravstvo-srpske.org Internet adresa (web): www.zdravstvo-srpske.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Broj 25 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Adresa Ugovornog organa, sala za sastanke u prizemqu Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se izdaje na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne nov~ane naknade na `iro-ra~un Ugovornog organa broj: 551-001-00000163-25. (M1-A-4202-12) DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-3-1-104/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Amina Zeki} Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536

Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje preostalih gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova za dovr{enje poslovne zgrade BH Telecoma II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje preostalih gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova za dovr{enje poslovne zgrade BH Telecoma d.d. Sarajevo Eksterijer i enterijer II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 1.100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je naveeno u Tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 60,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 61

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pisani zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za Tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj 06-5349/12 AZ" - iznosi 60,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponu|a~a) ili za inostrane ponu|a~e iznos od 30,50 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma, uz pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 06-5349/12 AZ - za nabavku preostalih radova za dovr{enje poslovne zgrade Eksterijer i enterijer". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pisanoj formi odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen do 25.04.2012. godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536 (M1-A-4502-12) KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 245-1-1-1-25/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR Kontakt osoba: karolina brekalo Adresa: KRALJA TVRTKA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227224680006 Telefon: 036336500 Faks: 036322712 Elektronska po{ta (e-mail): pravnasluzba@kb-mostar.org Internet adresa (web): www.kb-mostar.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno specifikaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske crpke ponuditelja II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godinu dana od dana potpisivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 24. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno ~lanku 25. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno ~lanku 26. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvijeti pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Ravnateljstvo Klini~ke bolnice Mostar, Kralja Tvrtka bb 88 000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama Pravne slu`be KB Mostar u vremenu od 07:30 do 14:30 sati uz dokaz o uplati iznosa od 20 KM na `irora~un: 3381002200717786 kod UniCredit bank dd Mostar ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR, Pravna slu`ba Kontakt osoba: Karolina Brekalo,dipl.iur. Adresa: KRALJA TVRTKA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227224680006

Broj 25 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Telefon: 036336530 Faks: 036322712 E-mail:pravnasluzba@kb-mostar.org Internet adresa: www.kb-mostar.org I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR, Pravna slu`ba Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur. Adresa: KRALJA TVRTKA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227224680006 Telefon: 036336530 Faks: 036322712 E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org Internet adresa: www.kb-mostar.org I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR-Protokol Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur. Adresa: KRALJA TVRTKA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227224680006 Telefon: 036336530 Faks: 036322712 E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org Internet adresa: www.kb-mostar.org (M1-A-4334-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 257-1-1-1-169/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od momenta potpisivanja do 31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 230.000,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava i sukcesivna ugradnja pneumatika za sve vrste i tipove motornih vozila u vlasni{tvu Br~ko distrikta BIH za razdoblje od potpisivanja ugovora do 31.12.2012. godine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servisna radionica ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:95,00 % 2. operativni tro{kovi, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2 (M1-A-4159-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-170/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 63

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`iwerske usluge i integralne in`iwerske usluge, usluge urbanog planirawa i ure|ewa pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivawa i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada zoning plana za cijelo podru~je koje obuhvata Urbanisti~ki plan grada Br~ko. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 102.564,10 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2012 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok izvr{ewa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i sa web stranice: www.nabavka.bdcentral.net bez naknade. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-4158-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-171/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Broj 25 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo, Podododjeljenja za primarnu zdravstvenu za{titu Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 17.094,02 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade sa web stranice www.nabavka,bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH

Kontakt osoba: [erifovi} Aida Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail:aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-4188-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-173/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 65

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa i rekonstrukcija objekata javne rasvjete i niskonaponske mre`e po lotovima od lota br. 1. do lota br.11. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 7.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala br. 59. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na www.nabavka.bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija NN mre`e na lokalitetu MZ Stanovi (zaseoci) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija NN mre`e i javne rasvjete na lokalitetu MZ Popovo Poqe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 25 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa uli~ne rasvjete u Brezovom Poqu selu, zaseok Jovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Uli~na rasvjeta u Brezovom Poqu selu, zaseok Arseni}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Uli~na rasvjeta, postoje stubovi, u MZ Gorwi Brezik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.550,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Postavqawe uli~ne rasvjete u zaseoku Sombi}i MZ Poto~ari I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija NN mre`e i uli~ne rasvjete u MZ Bijela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa uli~ne rasvjete u MZ Ra{qani (Sutica) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 67

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija NN mre`e i javne rasvjete na lokalitetu MZ Ra{qani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa uli~ne rasvjete u ulici ]amila Sijari}a od ku}nog broja 3. lijevo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.550,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentacija IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa NN mre`e u MZ trwaci (put prema grobqu) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4247-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-174/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2012, 2013,

Broj 25 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 20.512,82 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge objave konkursa na hrvatskom jeziku, latini~no pismo, u dnevnim novinama za potrebe Kancelarije za upravqawje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska se mo`e preuzeti sa web stranice www.nabavka.bdcentral.net bez naknade. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006

Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-4279-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-175/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe gra|evinsko-zanatskih radova na javnim objektima u Br~ko distriktu BiH po lotvima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 69

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Date u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Date u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Date u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 9.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala br. 59. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na www.nabavka.bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta (e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta (e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta (e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net

Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|ewe prostora ispred objekta MZ Brodu{a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe platoa ispred MZ Stari Rasadnik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.820,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|ewe fasada u pje{a~koj zoni I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170.940,18 KM

Broj 25 - Stranica 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe igrali{ta u MZ Gorwi Rahi} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 65.811,97 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Obnova u ratu poru{ene crkvene zgrade u MZ Cerik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.800,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak malih sportskih terena u MZ Brodu{a - izrada osvjetqewa sportskog terena

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.111,12 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4315-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-176/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija zgrade Instituta za uljarice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i rekonstrukcija postoje}eg objekta kotlovnice - 6. fazagra|evinsko- zanatski radovi i elektroinstalacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 71

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Bulevar mira 1, Br~ko, Kancelarija broj 59, II sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade sa zvani~ne web stranice javnih nabavki Vlade Br~ko distrikta: http://www.nabavka.bdcentral.net/ ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-4332-12)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-195/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 05-2-03/2012 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge procjene nekretnina, postrojenja i opreme JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa stanjem na dan 01.01.2012. godine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz Aneksa V tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesta izvr{enja usluga su: - Hidroelektrane na Neretvi-Jablanica Termoelektrana Kakanj - Kakanj - Termoelektrana Tuzla-Tuzla Elektrodistribucija Biha}-Biha} - Elektrodistribucija SarajevoSarajevo - Elektrodistribucija Mostar-Mostar - Elektrodistribucija Zenica-Zenica - Elektrodistribucija Tuzla-Tuzla i Direkcija Dru{tva-Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja je do 30 .10. 2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 25 - Stranica 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa Aneksom V tehni~ki dio tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, sala 145/I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 03.04.2012. do 27.04.2012. godine od 08,00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br.15 (kancelarija br. 311/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. Za firme izvan BiH na ra~un broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 05-2-03/12. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac". U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797 Faks: 033751799 E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 311/IV Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797

Faks: 033751799 E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797 Faks: 033751799 E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-4162-12) OP[TINA BROD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 266-1-1-1-6/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Brod Kontakt osoba: Nevenka Stanimir Adresa: Svetog Save 39 Po{tanski broj: 74450 Op{tina/Grad: Bosanski Brod/Brod IDB/JIB: 4400135550003 Telefon: 053610961 Faks: 053610961 Elektronska po{ta (e mail): javnenabvke@opstina-brod.net Internet adresa (web): www.opstina-brod.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),BOSANSKI BROD/BROD I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 14 mjeseci ra~unaju}i od zakqu~ewa okvirnog sporazuma II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 130.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 02-360-3/12 - Isporuka i monta`a {tandova za gradsku tr`nicu u Brodu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada, isporuka i monta`a {ezdeset {tandova u objektu gradske tr`nice u Brodu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Ukupno 60 komada po okvirnom sporazumu. Minimalno 12 komada po svakom pojedina~nom ugovoru.

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 73

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Plato u unutra{wosti objekta gradske tr`nice u Brodu (montirano) Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe po svakoj pojedina~noj isporuci. Detaqnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zgrada Op{tine Brod - velika sala Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE -Ponovqni otvoreni postupak javne nabavke. -Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 ~asova li~no ili na pisani zahtjev za otkup tenderske dokumentacije (sa navedenim nazivom firme, adresom, kontakt osobom i brojem kontakt telefona) i uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije u iznosu od 30,00 KM (ura~unat PDV) na ra~un 562-005-00001644-71, vrsta prihoda 729124, op{tina 010 , uz napomenu: "Otkup tenderske dokumentacije po pozivu br. 02-360-3/12 , za isporuku i monta`u {tandova za gradsku tr`nicu u Brodu" (M1-A-4333-12) JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 267-1-1-1-11/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I Kontakt osoba: Had`iefendi} Elmedina, dipl. ecc. Adresa: Alije Dostovi}a br. 5 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209215100007 Telefon: 035875525 Faks: 035871011

Elektronska po{ta (e-mail): jzudz.banovici@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BANOVI]I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Specijalno sanitetsko vozilo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor o nabavci i isporuci specijalnog sanitetskog vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:65,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

Broj 25 - Stranica 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JZU Dom zdravlja Banovi}i, Alije Dostovi}a br. 5, Banovi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se dostaviti li~no ii putem faksa uz dokaz o uplati na `iro ra~un broj: 132-130-03031100-55 NLB Tuzlanska banka ili na blagajni ustanove. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JZU Dom zdravja Banovi}i kancelarija broj 64, putem po{te ili elektronskim putem (nazna~iti u zahtjevu). (M2-A-4174-12) OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 269-1-3-1-24/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA LUKAVAC Kontakt osoba: Nermina Selimovi} Adresa: Trg Slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Op{tina/Grad: Lukavac IDB/JIB: 4209451920007 Telefon: 035553554 Faks: 035553554 Elektronska po{ta (e-mail): nermina.selimovic@lukavac.ba Internet adresa (web): www.lukavac.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), LUKAVAC I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Regulacija potoka Lukav~i} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dati u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.470,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lukavac Mjesto II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od uvo|enja u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac, sala za sastanke, soba 28, I sprat ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA LUKAVAC Kontakt osoba: Saliba{i} Hajrudin Adresa: Trg Slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Op{tina/Grad: Lukavac IDB/JIB: 4209451920007 Telefon: 035553366 Faks: 035553554 E-mail: nermina.selimovic@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba (M1-A-4320-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-56/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 75

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-1475-1/12 od 13. 03. 2012. godine radi nabavke medicinske opreme za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka medicinske opreme za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti: - ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na tenderu (autorizacija) - ponudu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa imenom ponu|a~a, cijenom u KM po jedinici mjere (bez PDV-a) i ukupan iznos. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Garancija, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 03.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 03.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 03.5.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku medicinske opreme za potrebe

Klinike za dje~iju hirurgiju na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 03.05.2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (M2-A-4205-12) JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-29/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Ned`ad Bo{njakovi},[ibonji} Halid Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877837 Faks: 032877837 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ulja i maziva Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 25 - Stranica 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 40 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dok. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dok. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dok. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ulja za motore i mjenja~e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 106.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ulja i maziva za ma{ine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 103.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za pranje motora,rashladne i druge te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.584,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i (M1-A-4173-12) OP]INA GRA^ANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 286-1-3-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA GRA^ANICA Kontakt osoba: Nerminka Suba{i} Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 1 Po{tanski broj: 75320 Op{tina/Grad: Gra~anica IDB/JIB: 4209387060007 Telefon: 035700800 Faks: 035707000 Elektronska po{ta (e-mail): kabinet.nacelnika@opcina-gracanica.ba Internet adresa (web): www.opcina-gracanica.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), GRA^ANICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1-"Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica" i LOT 2: "Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ Gra~anica"

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 77

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1: "Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica"; LOT 2: "Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ Gra~anica" Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje }e se izvr{iti na slijede}i na~in: -30% avans; -70% po okon~anju posla III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne dostavi dokaze u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM po jednom LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Stara zgrada Op}ine Gra~anica, kancelarija br.11, ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 1. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ovaj oglas je objavljen u "Sl.glasniku BiH", web stranici Agencije za javne nabavke BiH (www.javnenabavke.ba), web stranici Op}ine Gra~anica (www.opcina-gracanica.ba). Uplata za tendersku dokumentaciju (dobavlja~i imaju pravo uvida u TD prije nego {to je otkupe) se mo`e izvr{iti na blagajni Op}ine ili na ra~un Op}ine, broj: 1321800295500089, vrsta prihoda 722 449 kod NLB Banke, uz naznaku: LOT 1: "Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica" i/ili LOT 2: "Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ Gra~anica". Napomena: u toku je prelazak poslovanja Op}ine sa drugom bankom, ~ime se automatski mijenja

i broj ra~una, te molimo zainteresovane ponu|a~e da se, prije uplate TD, obrate kontakt osobi ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora "Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanciji dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 186.412,41 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 kalendarskih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Hajdarovac u MZ Gra~anica V. Dodatne informacije Rok za prijem ponuda za LOT 1: 07.05.2012. godine do 11,00 sati. Otvaranje ponuda: 07.05.2012. godine u 11,15 sati ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora "Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ Gra~anica"icq I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ Gra~anica II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 104.411,17 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 20 kalendarskih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Lendi}i u MZ Gra~anica V. Dodatne informacije Rok za prijem ponuda: 07.05.2012. godine do 11,30 sati. Otvaranje ponuda: 07.05.2012. godine u 12,00 sati (M1-A-4312-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-283/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064

Broj 25 - Stranica 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Anga`ovanje radnika u Pogonu Proizvodnja u 2012. godini za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Anga`ovanje radnika u Pogonu Proizvodnja odnosno u pogonima hemijske pripreme i prerade vode kao i tretmana otpadnih voda za obavljanje poslova prema tehni~kim specifikacijama i prilozima uz tehni~ke specifikacijesa opisom poslova i radnih zadataka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) od dana stupanja ugovora na snagu, odnosno do utro{ka ugovorenih sati Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje sukcesivno po mjese~nim situacijama u roku od 30 (trideset) dana na osnovu stvarno utro{enih norma sati. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ima odgovaraju}u kvalifikacijsku strukturu zaposlenika i da nazna~i lica koja }e obavljati tra`ene poslove, da ima obu~ene zaposlenike za obavljanje tra`enih poslova. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke za firme u BiH, a za firme izvan BIH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Mensur Zakomac, tel. 00387 32 77 10 76. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7 - Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protkol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-4463-12)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 79

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-286/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka pumpe za pretakanje HCl na bloku 7 - 230 MW u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Horizonatlne pumpe sa motorom i magnetnom spojnicom za pretakanje HCl, protok Q=12,5 m3/h, manometarska visina dizanja: P=0,3 MPa, maksimalna usisna visina: Pu=0,07 MPa, radni medij 33% HCl i 44% NaOH koji se preta~e iz cisterne, temperatura medija t=80 stepeni C, elektromotor 3-4 kW (detaljnije u tehni~koj specifikaciji) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tehni~ke specifikacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa zakonom o PDV-u, pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ja ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke za firme u BiH, a za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13; IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod raiffeisen banke sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Broj 25 - Stranica 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-4462-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-287/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u Podrzu`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Mineralna vuna 700 m2, (izolacijske blazine od kamene vune 4000x500x60 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i jedonstrano ka{iranom alufolijom) i mineralna vuna 700 m2 (izolacijske blazine od kamene vune 3000x500x100 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i jednostrano ka{iranom alufolijom). II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 22.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke za firme u biH, a za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser SIkira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 81

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-4461-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-290/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za pumpe u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radno kolo, osovina IV st, ~ahura 63x80x160-brtvena, distantna ~ahura, prsten rotora, prsten rotora odstojni-aksijalni, prsten rotora odstojni-radijalni, prsten odstojni, brtvena ~ahura 40x80 i prsten brtveni 80.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 42.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 140 (stotinu~etrdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice "Kakanj" Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke za firme u BiH, a za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja.

Broj 25 - Stranica 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7- Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 03277115 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-4460-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-301/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 75/12 Izgradnja IT infrastrukture za potrebe RiTE ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja IT infrastrukture za potrebe RiTE ugljevik II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 900.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 7 dana po ispostavljanju fakture i zapisnika o izvr{enim radovima za svaku privremenu situaciju na mjese~nom nivou III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Ponu|eni rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 83

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 75/12 - "Izgradnja IT infrastrukture za potrebe RiTE ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Mihajlo Maksimovi}, dipl.ing.IT, Slavko Luki}, dipl.ing.el.teh. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774140 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-4380-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-302/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}

Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 112/11-P1 Nabavka video nadzora i vatrodojavnog sistema u RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1- Izrada video nadzora u preduze}u prema postoje}oj projektno-tehni~koj dokumentaciji Lot 2 - Izrada vatrodojavnog sistema u upravnoj zgradi prema postoje}oj projektno-tehni~koj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 7 dana po ispostavljanju fakture i zapisnika o izvr{enim radovima za svaku privremenu situaciju na mjese~nom nivou III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

Broj 25 - Stranica 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 112/11-P1 - "Nabavka video nadzora i vatrodojavnog sistema u RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Mihajlo Nikoli} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774343 Faks: 055771183 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izrada videonadzora u preduze}u prema postoje}oj projektno-tehni~koj dokumentaciji

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izrada videonadzora i pristupa parkingu prema predmjeru radova u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 700.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 16 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti RiTE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izrada vatrodojavnog sistema u upravnouj zgradi prema postoje}oj projektno-tehni~koj dokumentaciji I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 16 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna upravna zgrada RiTE Ugljevik (M1-A-4381-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-303/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 85

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 35.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 73/12 Nabavka usluga opasnog otpada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljnije u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po izvr{enoj usluzi III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 73/12 - "Nabavka usluga odvoza opasnog otpada za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.

Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Ljiljana Miki}-Rudi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774436 Faks: 055771183 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-4382-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-304/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

Broj 25 - Stranica 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 69/12 Nabavka rezervnih dijelova za opremu Dresta za potrebe RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova po specifikaciji iz TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin RiTE Ugljevik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 69/12 - "Nabavka rezervnih diejlolva za opremu dresta za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055771835 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-4383-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-305/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 87

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 44/12 Nabavka le`ajeva za potrebe preduze}a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odlo`eno 15 dana, po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 44/12 - "Nabavka le`ajeva za potrebe preduze}a?. Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda.

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragan Miljanovi}, dipl.ing.ma{, Bo`idar Milivojevi}, dipl.ing.ma{. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774179 Faks: 055771516 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka le`ajeva za potrebe RJ "Termoelektrana" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja

Broj 25 - Stranica 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZP "RiTE Ugljevik" - DDP-magacin Kupca ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka le`ajeva za potrebe RJ "Rudnik" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZP "RiTE Ugljevik" - DDP - magacin Kupca (M1-A-4384-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 72/12 Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri to~ka kom-1 za potrebe RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri to~ka kom-1 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik i TE Ugljevik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 72/12 - "Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri to~ka kom-1". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-306/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. FIELD 32 FIELD 56a

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 89

EUR Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055771835 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-4385-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-307/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 71/12 Nabavka terenskih vozila kom.4 za potrebe R i TE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka terenskih vozila kom.4 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik i TE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje dolo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 71/12 - "Nabavka terenskih vozila kom. 4 za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata

Broj 25 - Stranica 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055771835 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-4379-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-102/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Mensur Polji}, dipl.ing.ma{. tel. 035/810-090 (za tehni~ka pitanja ); Lejla Husejnovi}, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja) tel.035/287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pre~ke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pre~ke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 300 kom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok isporuke: maksimalno 75 dana od dana Narud`be b) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - 60 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine - Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima (hemijski sastav i mehani~ke osobine) - Vremenska garancija za ponu|ene robe od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 91

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi}. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju za prvo javno nadmetanje imaju pravo na besplatnu tendersku dokumentaciju za ponovni postupak. Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Pre~ke transportnog lanca - kovane - ne otvarati do 3.5.2012. godine u 12 sati.Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla (ino ponu|a~i). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda ukori~ena u knjigu ili osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i nenumerisana. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-4442-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-92/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Miroslav Vasilj, dip.oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335738 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): miroslav.vasilj@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e

I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge revizije financijskih izvje{}a za razdoblje od 01. sije~nja do 31. prosinca 2012. i 2013. godine i Projektnog financijskog izvje{}a - ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina Project (POWER IV) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge revizije financijskih izvje{}a za razdoblje od 01. sije~nja do 31. prosinca 2012. i 2013. godine i Projektnog financijskog izvje{}a - ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina Project (POWER IV) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovna zgrada Ugovornog tijela na adresi Mile Budaka 106a, Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka 1.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa

Broj 25 - Stranica 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, s naznakom "Usluge revizije financijskih izvje{}a za razdoblje od 01. sije~nja do 31. prosinca 2012. i 2013. godine i Projektnog financijskog izvje{}a - ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina Project (POWER IV)". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-4354-12) AGENCIJA ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA SAVE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 317-1-2-1-2/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save Kontakt osoba: Slavi{a Savi} Adresa: Milo{a Obili}a 51 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400428570009 Telefon: 055201784 Faks: 055211517 Elektronska po{ta (e mail): bijeljina@voders.org Internet adresa (web): www.voders.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada digitalnog orto-foto snimka i digitalnog modela terena za podru~je Semberije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Potrebno je izraditi digitalni orto-foto snimak i digitalni model terena podru~ja Semberije

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Izvr{ewe predmetnih usluga na podru~ju Semberije II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 dana od dana zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save Bijeqina, Milo{a Obili}a 51 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prema predmetnoj tenderskoj dokumentaciji (M1-A-4438-12) URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKI KANTON

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 324-1-1-1-17/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski kanton Kontakt osoba: Zdenka Marijanovi}

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 93

Adresa: Slatina broj 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209421180009 Telefon: 035369320 Faks: 035369320 Elektronska po{ta (e-mail): uzpvtk@tk.kim.ba Internet adresa (web): www.tk.kim.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Da I.6.a. Broj ugovornih organa koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci: 26 I.6.b. Ugovorni organi koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci 1. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 2. TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNI[TVA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 3. MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 4. Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 6. Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 7. URED PREMIJERA TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 8. URED VLADE TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 9. URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 10. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 11. KOMISIJA ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 12. Ministarstvo obazovanja, nauke, kulture u sporta Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 13. Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 14. PEDAGO[KI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 15. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 16. Tuzlanski kanton Ured za internu reviziju Vlada Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 17. TUZLANSKI KANTON KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE TUZLA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 18. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE [UMARSTVA I VODOPRIVREDE, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 19. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 20. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 21. KANTONALNO TU@ILA[TVO TUZLANSKOG KANTONA TUZLA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 22. KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 23. Op}inski sud u Kalesiji, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 24. Kantonalni sud u Tuzli, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 25. Op}inski sud u Gra~anici, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton 26. Kantonalno pravobranili{tvo Tuzla, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u ta~ci 6.3. tenderske dokumentacije III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u ta~ci 6.5. tenderske dokumentacije III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u ta~ci 6.7. tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 10:02 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Slatina broj 2, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE I Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se upla}uje na broj ra~una Bud`eta TK: 1321000256000080, bud`etska organizacija: 1201001, vrsta prihoda: 722631, {ifra op}ine: 094. II Zajedni~a javna nabavka se provodi i za sljede}e organe: Ministarstvo pravosu|a i uprave TK, Op}inski sud Grada~ac, Op}inski sud Tuzla, Op}inski sud @ivinice i Kantonalni zavod za pru`anje pravne pomo}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za ugovorne organe sa podru~ja op}ine Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

Broj 25 - Stranica 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 370.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za 2013. godinu III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa izabranog dobavlja~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za ugovorne organe sa podru~ja op}iner @ivinice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo, mazivo i rashledne te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za 2013. godinu III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa izabranog dobavlja~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za ugovorne organe sa podru~ja op}ine Kalesija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za 2013. godinu III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa izabranog dobavlja~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashlednih te~nosti za ugovorne organe sa podru~ja op}ine Gra~anica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo , mazivo i rashledne te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za 2013. godinu III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa izabranog dobavlja~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za ugovorne organe sa podru~ja op}ine Grada~ac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za 2013. godinu III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa izabranog dobavlja~a (M1-A-4474-12) OP]INA KALESIJA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 326-1-1-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA KALESIJA Kontakt osoba: Hazim Halilovi} Adresa: Patriotske lige 15 Po{tanski broj: 75260 Op{tina/Grad: Kalesija IDB/JIB: 4209305600009 Telefon: 035631259

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 95

Faks: 035631286 Elektronska po{ta (e-mail): opcina@kalesija.ba Internet adresa (web): www.kalesija.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), KALESIJA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka teretnog motornog vozila za potrebe civilne za{tite II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljan opis i karakteristike vozila date su u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 (jedno) teretno motorno vozilo II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kalesija II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Maksimalno 7 dana od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje }e se izvr{iti po ispruci vozila u iznosu od 50%, a ostatak u tri jednake rate III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Pla}anje, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Zgrada op}ine Kalesija Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan li~no ili se ista mo`e dostaviti na e-mail adresu ponu|a~a. Uplatu naknade na ime tenderske dokumentacije uplatiti na ra~un broj: 132-140-0291700037, vrsta prihoda: 722631, op}ina: 044. (M1-A-4420-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-65/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl. ing. gra|., 033/563-463, gmuamera@jpcfbih.ba i Branka Mujezinovi},033/563-511, bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadzor nad radovima: Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nadzor nad izvo|enjem radova koji obuhvataju: - Izgradnja privremene obilaznice neposredno uz cestu za potrebe privremenog odvijanja prometa; - Postavljanje kamenog nasipa za za{titu postoje}eg asfalta na pribre`noj kolovoznoj traci; - Skidanje o{te}ene postoje}e mre`e sa {karpe; - Ma{inski iskop kamenog materijala i kavanje nestabilnih stijenskih blokova; - Postavljanje nove za{titne mre`e; - Za{tita krune {karpe torkret betonom na dijelu {karpe;

Broj 25 - Stranica 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

- Postavljanje za{titne ograde na dijeli {karpe; - Postavljanje elasti~no odbojne ograde; - Postavljanje i odr`avanje privremene prometne sign/alizacije radi obezbje|enje dvosmjernog saobra}aja za vrijeme izvo|enja radova u skladu sa Zakonom o osnovama bezbijednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (pre~i{}eni tekst 2006. - 2010.), sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje u~esnicima u sabra}aju daje ovla{}ena osoba, sl.glasnik BiH br.16/07; II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji - Obim usluga II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 5.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova cesta M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od datuma po~etka radova. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 20.000 KM ostvarena na ugovorima za stru~ni nadzor nad radovima: sanacije klizi{ta, sanacije slijeganja trupa ceste, sanacije {karpi, te izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva i na izradi projekata: sanacije klizi{ta, sanacije slijeganja trupa ceste, sanacije {karpi, izgradnje /rekonstrukcije/snacije puteva u posljednje tri godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine, i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje tri ugovora za stru~ni nadzor nad radovima: sanacije klizi{ta, sanacije slijeganja trupa ceste, sanacije {karpi izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva u posljednje tri godine - Da mo`e osigurati ~lanove nadzornog tima - Nadzorni in`enjer - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom koji je u stalnom radnom odnosu ponu|a~a; - specijalista za oblast in`enjerske geologije i/ili specijalista za oblast geotehnike - diplomirani in`enjer geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse na primjeni in`enjerske geologije i/ili diplomirani in`enjer gra|evine sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse na primjeni geotehnike; Pravna osoba koja nema zaposlene diplomirane in`enjere za oblast in`enjerske geologije i/ili za oblast geotehnike mo`e osigurati anga`iranje odgovaraju}ih diplomiranih in`injera sa stru~nim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora (poslovni ugovori moraju biti u prilogu ponude); Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim nabavkama BiH. Po~ev od 3.4.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz potvrdu o uplati 30,00 KM,. Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK D.D. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Nadzor nad radovima: Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000 Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565; Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-4429-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-66/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl.ing.gra|.; 033/563-463; gmuamera@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000, II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - Izgradnja privremene obilaznice neposredno uz cestu za potrebe privremenog odvijanja prometa; - Postavljanje kamenog nasipa za za{titu postoje}eg asfalta na pribre`noj kolovoznoj traci; - Skidanje o{te}ene postoje}e mre`e sa {karpe; - Ma{inski iskop kamenog materijala i kavanje nestabilnih stijenskih blokova; - Postavljanje nove za{titne mre`e; - Za{tita krune {karpe torkret betonom na dijelu {karpe;

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 97

- Postavljanje za{titne ograde na dijeli {karpe; - Postavljanje elasti~no odbojne ograde; - Postavljanje i odr`avanje privremene prometne sign/alizacije radi obezbje|enje dvosmjernog saobra}aja za vrijeme izvo|enja radova u skladu sa Zakonom o osnovama bezbijednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (pre~i{}eni tekst 2006. - 2010.), sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje u~esnicima u sabra}aju daje ovla{}ena osoba, sl.glasnik BiH br.16/07; II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 196.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova cesta M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: 4.000,00 KM IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 10% od vrijednosti Ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; - najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju radova u niskogradnji u posljednje tri (3) godine u visini od 900.000,00 KM; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a ili partnera u JV u izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na sanaciji {karpi i/ili sanaciji slijeganja trupa ceste i nasipa na cesti i/ili sanaciji klizi{ta u posljednjih 5(pet) godina. Uspje{nost se dokazuje potvrdom prethodnih naru~ilaca o uspje{no obavljenim odgovaraju}im poslovima; - mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: 1. voditelj gra|enja - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom koji je u stalnom radnom odnosu ponu|a~a; 2. specijalista za oblast in`enjerske geologije i/ili specijalista za oblast geotehnike - diplomirani in`enjer geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse na primjeni in`enjerske geologije i/ili diplomirani in`enjer gra|evine sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse na primjeni geotehnike; Pravna osoba koja nema zaposlene diplomirane in`enjere za oblast in`enjerske geologije i/ili za oblast geotehnike mo`e osigurati anga`iranje odgovaraju}ih diplomiranih in`injera sa stru~nim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora (poslovni ugovori moraju biti u prilogu ponude); pristup potrebne tehni~ke opreme za realizaciju Ugovora (rovokopa~ sa ~eki}em, kamion kiper); Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim nabavkama BiH. Mo`e se osigurati na zahtijev ponu|a~a po~ev{i od: 3.4.2012. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM u korist JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo na ra~un br. 1540012000213981, - Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta prihoda 722565, sa pozivom na ?TD za Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8 na cesti M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000." (M1-A-4430-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-67/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Reuf Bora~i}, 033/250 402, reufb@jpcfbih.ba; Branka Mujezinovi}, 033/563 511, bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova semaforizacije raskrsnice cesta M 14.2 (ulica Jole Mari}a ) i ulice Titova u Drvaru II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova semaforizacije raskrsnice cesta M 14.2 (ulica Jole Mari}a) i ulice Titova u Drvaru

Broj 25 - Stranica 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012. OP[TINA RUDO

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova kako je prilo`eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 43.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Raskrsnica cesta M 14.2 (ulica Jole Mari}a ) i ulice Titova u Drvaru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 40 (~etrdeset) dana od dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN): U iznosu od 2.000,00 KM IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: U iznos od 10% od vrijednosti ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija ponu|a~a za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je najmanja prosje~na godi{nja vrijednost koju je ponu|a~, bilo samostalno ili kao zajedni~ko poduzetni{tvo, ostvario na izvo|enju sli~nih radova(na semaforizaciji) u visini od 200.000 KM u posljednje 3 (tri) godine. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da imaju uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora predmetne prirode (na semaforizaciji) u posljednje tri godine; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11 ZJN. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50, 00 KM u korist JP Ceste FBiH na ra~un broj 1540012000213981 kod Intesa Sanpaolo Bank, vrsta prihoda 722565, Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0, Svrha doznake: Otkup TD. Izvo|enje radova semaforizacije raskrsnice cesta M 14.2 (ulica Jole Mari}a ) i ulice Titova u Drvaru. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe (M1-A-4431-12)

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 338-1-2-1-5/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Rudo Kontakt osoba: Dragan Stiki} Adresa: \enerala D. D. Mihajlovi}a 41 Po{tanski broj: 73260 Op{tina/Grad: Rudo IDB/JIB: 4401463690005 Telefon: 058711164 Faks: 058711242 Elektronska po{ta (e mail): sorudo_fin@spinter.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),RUDO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pru`awe bankarskih usluga za servisirawe kredita za podsticaj ekonomskog razvoja op{tine Rudo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pru`awe bankarskih usluga za servisirawe kreditnih sredstava iz bud`eta op{tine Rudo za podsticaj ekonomskog razvoja op{tine Rudo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa Tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 500.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Oop{tina Rudo II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 36 mjeseci od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 99

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. ZJN BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. 1. Kamatna stopa na neanga`ovana sredstva, u~e{}e:40,00 % 2. 2. Kamatna stopa na plasman sredstava preduzetnicima i pravnim licima, u~e{}e:40,00 % 3. 3. Naknada za obradu zahtjeva za kredit, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM @R 565-720-80000001-09, 729124 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Prostorije op{tine Rudo Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u originalu i jednoj kopiji na kojima }e ~itko pisati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i wena kopija trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom dobavqa~a, na kojoj }e pisati "PONUDA ZA PRU@AWE BANKARSKIH USLUGA" NE OTVARATI. Dostavqena ponuda treba da sadr`i sva tra`ena dokumenta navedena u tenderskoj dokumentaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a ili wihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Op{tina Rudo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponudu u skladu sa ZJN BiH. Ostalo dato u tenderskoj dokumentaciji. (M1-A-4336-12) ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} Kontakt osoba: Amir Mujeti} Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263189550001 Telefon: 037223333 Faks: 037228201 Elektronska po{ta (e-mail): amir.mujetic@kbbihac.ba Internet adresa (web): www.kbbihac.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 328.680,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka prehrambenih artikala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prehrambeni artikli za potrebe centralne bolni~ke kuhinje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 56 stavki II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te `ive`nih namirnica ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -dokazi propisani ~lanom 22-26 ZJN BiH -Ovjerena kopija registracije ponu|a~a kod nadle`nog suda III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Izjava o ukupnom prometu ponu|a~a za posljednje dvije financijske godine -Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju financijsku godinu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Listu glavnih isporuka u posljednje dvije financijske godine -Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti -Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju -Izjavu o garanciji za dobro izvr{enje ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

Broj 25 - Stranica 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijanki}" Biha} , Ulica Darivalaca krvi 67. Biha} Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj : 338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, filijala Biha}. (M1-A-4289-12) KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 352-1-3-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Esad D`ogovi} Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200258320003 Telefon: 033560570 Faks: 033560561 Elektronska po{ta (e-mail): esad.dzogovic@park.ba Internet adresa (web): www.park.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Uogovor o izvo|enju radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta-zimovnik u RZC Pionirska dolina i ZOO II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija i sanacija objekta-zimovnik u RZC Pionirska dolina i ZOO II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema specifikaciji iz tenderske dokumentacie i projektu II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 204.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RZC Pionirska dolina u Patriotske lige br.58 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana za rok zavr{etka radova

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Rok zavr{etka radova, u~e{}e:5,00 % 3. Rok i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: direkcija KJKP "PARK"-a d.o.o. u ul.Patriotske lige br.58 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE nema (M1-A-4503-12) OP]INA VITEZ

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 368-1-3-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Muhamed Rebihi} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718200 Faks: 030713939 Elektronska po{ta (e-mail): opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa (web): www.opcinavitez.info I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), VITEZ I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 101

I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija zgrade op}ine-sanacija krova i tavana op}ine Vitez II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija zgrade op}ine-sanacija krova i tavana op}ine Vitez II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Rekonstrukcija zgrade op}ine-sanacija krova i tavana op}ine Vitez II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 210.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DAP; Op}ina Vitez, Stjepana Radi}a 1, zgrada op}ine Vitez II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja max. 80 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Stjepana Radi}a 1, sala Op}inskog vije}a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - PONOVLJENA obavijest o nabavki Op}ina Vitez je dobila grant sredstva od GAP projekta za realizaciju kapitalne investicije Rekonstrukcija op}ine "sanacija krova i tavana" op}ina Vitez. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi nazna~enoj u T~ 1.1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom PONOVLJENOM obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u TD na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj specifikaciji. Ponude se dostavljaju na adresu nazna~enu u t~1.1. do 3.5.2012.godine do 11:00.

Ponude se dostavljaju u jednoj koverti u skladu sa Uvjetima definiranim u TD. Nov~ana naknada za TD pla}a se na ra~un br: 3380002200025547 sa naznakom "Naknada za tendersku dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade op}ine, sanacija krova i tavana op}ine Vitez". Vrsta prihoda: 722611 Op}ina :100 NAPOMENA:Ugovorni organ zadr`ava pravo da u slu~aju potrebe za novim radovima provede pregovara~ki postupak sa izabranim ponu|a~em pod uslovima definisanim u odredbi ~lana 11. stav 4 pod d-2 ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Muhamed Rebihi} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718213 Faks: 030713939 E-mail:opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Muhamed Rebihi} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718213 Faks: 030713939 E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Muhamed Rebihi} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718213 Faks: 030713939 E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info (M1-A-4508-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-155/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Miladin Jefti}, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska

Broj 25 - Stranica 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izvozu [DS u odjelu 35/1 PJ "Gorwa Stup~anica" na podru~ju [G "Viso~nik" Han Pijesak II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 77.862,84 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Viso~nik" Han Pijesak II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa TD. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa TD. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 22.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Direkcija JP[ u Sokocu, Romanijska br.1. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa TD.TD se mo`e preuzeti na zahtjev ponu|a~a u [G "Viso~nik" Han Pijesak, uz prethodnu uplatu i prilo`en dokaz o uplati 50,00 KM + PDV na `iro ra~un 562-001-00000330-38 kod Razvojne banke. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,[.G "Viso~nik" Han Pijesak Kontakt osoba: Rade Rebi},dipl.in`.{um. Adresa: Solunskih Dobrovoqaca br.1 Po{tanski broj: 71360 Op{tina/Grad: Han Pijesak IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057557214 Faks: 057557020 Elektronska po{ta (e-mail): visocnik@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-4364-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 372-1-1-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Biha} Kontakt osoba: Amir Bi{}evi} Adresa: Bosanska 1 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200211100072 Telefon: 037229933 Faks: 037229919 Elektronska po{ta (e-mail): amir.biscevic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena klima sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zamjena klima sistema u prostorijama TK opreme u Velikoj Kladu{i i EWSD u CT Biha} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 103

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Velika Kladu{a i Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravna zgrada JP Po{te, III sprat, konferencijska sala, Bosanska br. 1, Biha} (M1-A-4285-12) DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 389-1-3-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla Kontakt osoba: Midhat Mahmutbegovi}, tel.035/270-211, (lot1-8) Izudin Klis, tel. 035/ 265-230 (za lot 9) Mirza Salkovi} za ostalo Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200211100048 Telefon: 035361000 Faks: 035251621 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora zanatsko-gra|evinski, monta`erski i drugi radovi za redovno odr`avanje tk infrastrukture RD Tuzla br. 12.2-90-85/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora redovno odr`avanje mjesnih mre`a, OSP_a demonta`a vazdu{nih i ~i{}enje AB okana. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise DA detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti DA detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost DA detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost DA detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Glavna zgrada BH Telecom-a RD Tuzla, ulica. Aleja Alije Izetbegovi}a br.29 75 000 Tuzla I sprat - velika sala. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na sve lotove osim lota 8 gdje nije potrebna. Garancija za dobro izvr{enje ugovora je potrebna za sve LOT-ove. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo Kontakt osoba: Dragan Ri~ka Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200211100048 Telefon: 035254321 Faks: 035274265 E-mail: dragan.ricka@bhtelecom.ba

Broj 25 - Stranica 104 Internet adresa: www.bhtelecom.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora redovno odr`avanje mjesnih mre`a op}ine Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u TD aneks 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 54.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je op}ine Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina @ivinice, Kladanj, Lukavac i Banovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ina; @ivinice, Kladanj, Lukavac i Banovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina Gra~anica, Grada~ac, Srebrenik, Doboj Istok I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 56.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ina: Gra~anica, Grada~ac, Srebrenik, Doboj Istok ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina Kalesija, Sapna i Teo~ak I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ina: Kalesija, Sapna i Teo~ak ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina ^eli} i Distrikt Br~ko I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ina ^eli} i Distrikt Br~ko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora redovno odr`avanje nadzemnih mjesnih mre`a na podru~ju Direkcije Tuzla (Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko) I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 65.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 105

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Direkcije Tuzla, (Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko) ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Demonta`a nadzemnih mre`a koje nisu u funkciji na podru~ju djelovanja op}ina: Tuzla, Lukavac, Grada~ac i Srebrenik I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD, anex 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ina: Tuzla, Lukavac, Grada~ac i Srebrenik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ~i{}enje AB okana I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u TD Aneks 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora odr`avanje opti~kih spojnih puteva I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljan opis u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u TD Aneks 3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je djelovanja Direkcije Tuzla (M1-A-4472-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-72/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733, lejla.pamuk@bhtelecom.ba Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033769605 Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem mase 7-10 t prema lotovima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem, mase 7-10 t sa rotacionim to~kom za iskop u zemlji{tu od V-VII kategorije prema lotovima Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji.

Broj 25 - Stranica 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala 100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka broj OP 18-27/12 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h. Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-27/12 -Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri rovokopa~i) mase 7-10 t". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem mase 7-10 t na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem, mase 7-10 t sa rotacionim to~kom i ka{ikom za iskop u zemlji{tu od V-VII kategorije na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem mase 7-10 t, na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa rukovaocem, mase 7-10 t, sa rotacionim to~kom za iskop u zemlji{tu od V-VII kategorije na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Bosansko-podrinjskog kantona. (M1-A-4267-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-75/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733, lejla.pamuk@bhtelecom.ba Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033769605 Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Period finansijskog iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog sporazuma II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama-bageri rovokopa~a sa rukovaocem, mase 2,5-3,5 t na podru~ju Tuzlanskog kantona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iskopa radnim ma{inama bageri-rovokopa~i sa rukovaocem, mase 2,5-3,5 t sa hidrauli~nim ~eki}em i ka{ikom za iskop na podru~ju Tuzlanskog kantona. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Tuzlanskog kantona. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 107

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala 100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka broj OP 18-28/12 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h. Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-28/12 -Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri rovokopa~i) 2,5-3,5 t" (M1-A-4265-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN`ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-76/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Idriz Pa{i}, 033 769 607 Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033769605 Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija (prostorno i varene konstrukcije i pune konstrukcije) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 690.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Paritet: Skladi{te Telecom In`enjeringa, Bulevar Me{e Selimovi} 18, Sarajevo sa transportom Ponu|a~a u oba pravca II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Period finansijskog iskori{tenja, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisa Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala 100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka broj OP 18-29/12 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h.

Broj 25 - Stranica 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-29/12 - Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija" (M1-A-4372-12) KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 416-1-3-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona Kontakt osoba: Sead Leko Adresa: 16 August Po{tanski broj: 72260 Op{tina/Grad: Busova~a IDB/JIB: 4236081460009 Telefon: 030733278 Faks: 030732873 Elektronska po{ta (e-mail): direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija regionalnog puta II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija gornjeg i donjeg stroja trupa puta po projektnoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kantonalna direkcija za puteve SBK, ul. 16 August, Busova~a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uslovi za dobijanje tenderske dokumentacije : Po~ev od 04.04. 2012 godine uz potvrdu o uplati 40,00 KM za svaki lot na koji se ponu|a~ prijavljuje, na ra~un Kantonalne direkcije za puteve SBK broj: 3060480000001886 kod HypoAlpe- Adria Bank, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po nabavci radova broj 01-27-165/12. Prije otkupa tenderske dokumentacije mo`e se obaviti uvid u istu. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija regionalnog puta R-438 Gromiljak - FojnicaPavlovica, dionica [tamparija - Tje{ila, L= 380 m I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi rekonstrukcije donjeg i gornjeg stroja trupa puta od P31 do P56 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema predmjeru radova II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 160.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 50 radnih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Fojnica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora rekonstrukcija regionalnog puta R-443 Kiseljak - Kre{evo, dionica: Stani}a krivina, L= 290m I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja trupa puta na st.km 2+500. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema predmjeru radova II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 140.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 50 radnih dana

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 109

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Kiseljak ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija regionalnog puta R-443a Kre{evo - Han Plo~a, dionica Han Plo~a - Lepenica, L= 600m I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja trupa puta od P24 do P54 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema predmjeru radova II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 240.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 60 radnih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kiseljak (M1-A-4405-12) RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar Kontakt osoba: Elvina Hujdur Adresa: Mar{ala Tita Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227170490001 Telefon: 036503160 Faks: 036576915 Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka namirnica za potrebe kuhinje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka namirnica za potrebe kuhinje

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godina dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslov i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti na @-R. SPARKASSE BANK MOSTAR 199-053-00092826-54 (M1-A-4465-12) RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar Kontakt osoba: Elvina Hujdur Adresa: Mar{ala Tita Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227170490001 Telefon: 036503160 Faks: 036576915 Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba

Broj 25 - Stranica 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka pribora i sredstava za higijensko odr`avanje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pribora i sredstava za higijensko odr`avanje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godina dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi i na~ini pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti preko @-R. SPARKASSE BANK MOSTAR 199-053-00092826-54 (M1-A-4466-12) RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar Kontakt osoba: Elvina Hujdur Adresa: Mar{ala Tita Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227170490001 Telefon: 036503160 Faks: 036576915 Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova LOT 1 - Ampulirani lijekovi LOT 2 - Infuzione otopine LOT 3 - Kapi i masti LOT 4 - Lijekovi II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 111

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 2.5.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: RMC "DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti preko @-R. SPARKASSE BANK MOSTAR 199-053-00092826-54 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova Ampulirani ljekovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 213.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 65,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka infuzionih otopina

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 213.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 65,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC"DR. SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova Kapi i masti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 213.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 65,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 213.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 65,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC "DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294 (M1-A-4467-12)

Broj 25 - Stranica 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – Mjesto: Kao u koraku 1

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova -( ampuliranih i za oftalmolo{ki kabinet ) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova " I " II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova " II " II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova " III " II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 113

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova " IV " II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova za oftalmolo{ki kabinet II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 (M1-A-4255-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka raznog medecinskog materijala II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Kao u koraku 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka sanitetskog materijala (igle i {price) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Broj 25 - Stranica 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka sanitetskog materijala (zavoji,rukavice,vata i ostalo) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za dezinfekciju,deratizaciju,dezinsekciju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za UZV i EKG aparate II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka RTG materijala II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 19.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog mater. u pripremi vode za hemodijalizu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao po I.1 (M1-A-4256-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 115

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskih i mikrobiolo{kih materijala II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala - potro{nog II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala - reagensi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala za "KONELAB 30-i " II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala - VACUTAINERI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 28.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Broj 25 - Stranica 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala za SYSMEX XT 1800 i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mikrobiolo{kih bio-diskova i dispenzora za bio-diskove II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mikrobiolo{kih podloga II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hemikalija i mikrobiolo{kih boja II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog posu|a - od stakla II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog posu|a-kontrola sterilizacije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 117

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog posu|a- ostalo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 (M1-A-4257-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka stomatolo{kog materijala

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za stomatologiju "I" (kompozitni, podloge, lajner, preparatori) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabvaka stomatolo{kog materijala "II" - razni potro{ni materijali II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Broj 25 - Stranica 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka stomatolo{kog materijala " III ". stomatolo{ki instrumenti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 (M1-A-4258-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka uglja - mrkog kalori~ne vrijednosti 21.000 kju/kg II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora asortiman ORAH 15-30 mm KOCKA 30-60 mm

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO lager Rudnika-ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Da II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-4259-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 25 - Stranica 119

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva ( benzini i euro dizela ) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Udaljenost BS-a od sjedi{ta ugovornog organa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-4260-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA, TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-1-1-37/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. -