You are on page 1of 12

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

OPERATIVA FUNKCIONALNE MATRICE U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE

SUPERVIZIJA PROCESA

STRATEKA PODRKA PROCESU

JAVNI STRATEKI PROCES


LOGISTIKA PODR PODRKA PROCESU OPERATIVNA PODRKA PROCESU

FUNKCIONALNI KAPACITETI I INSTITUCIJE U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE


ODBORNICI I RADNA TELA OPTINE SKUPTINA OPTINE IZVRNO VEE OPTINE PREDSEDNIK OPTINE Supervizor JSP OPTINSKA UPRAVA
STRATEKI SAVET OPTINE

JAVNA PREDUZEA I USTANOVE OPTINE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

JAVNI STRATEKI PROCES - Javni Forum Tehniki Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAANI I UDRUENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

LOKALNA ZAJEDNICA LOKALNA ZAJEDNICA


ZAKONODAVNA VLAST IZVRNA VLAST

SKUPTINA OP OPTINE (ODBORNICI I RADNA TELA)

PREDSEDNIK OPTINE (KABINET)

PREDSEDNIK OPTINE IZVRNA VLAST LOKALNE ZAJEDNICE


SUPERVIZOR JAVNOG UPRAVLJANJA
SUPERVIZOR JAVNOG STRATEKOG PROCESA

IZVRNO VEE OPTINE

STRATEKI SAVET OPTINE

OPTINSKA UPRAVA

JAVNA PREDUZEA I USTANOVE OPTINE

STRATEKA I LOGISTIKA OPERATIVA U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE


PREDSEDNIK OPTINE
STRATEKI SAVET OPTINE
KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

IZVRNO VEE OPTINE

JAVNA PREDUZEA I USTANOVE OPTINE

OPTINSKA UPRAVA

JAVNI STRATEKI PROCES - Javni Forum Tehniki Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAANI I UDRUENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

FUNKCIONALNA MATRICA JAVNOG STRATEKOG PROCESA U LOKALNOJ ZAJEDNICI


SUPERVIZIJA PROCESA STRATEKA PODRKA PROCESU

JAVNI STRATEKI PROCES


LOGISTIKA PODR PODRKA PROCESU OPERATIVNA PODRKA PROCESU

STRATEKA PODRKA U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE


PREDSEDNIK OPTINE Supervizor JSP

STRATEKI SAVET Savetodavna podrka

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ Operativna podrka

JAVNI STRATEKI PROCES - Javni Forum Tehniki Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAANI I UDRUENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ


OPERATIVNA PODRKA U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE * DIJALOG * STRATEGIJA
KOMUNIKACIJA I AFIRMACIJA LOKALNOG PARTNERSTVA

* REFORME * RESURSI * OBRAZOVANJE * KOMUNIKACIJA

RAZVOJ I INTEGRACIJA LOKALNIH KAPACITETA

LOKALNI INFO PULTOVI

PROCESUIRANJE I IMPLEMENTACIJA JSP - STRATEGIJE MONITORING LOKALNOG RAZVOJA

* AKTIVIZAM * INFRASTRUKTURA * EKONOMIJA LOKALNA PARTNERSKA MREA * POLJOPRIVREDA * TURIZAM * STANDARDIZACIJA * INSTITUCIJE * REGULATIVA

RAZVOJNI TIMOVI - PROGRAMI I PROJEKTI

* PARTNERSTVO * INTEGRACIJA

STRATEKO OPERATIVNA FUNKCIONALNOST MISIJA - KANCELARIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ


PROCESUIRANJE JAVNOG STRATEKOG PROCESA 2012.

AFIRMACIJA I MONITORING SREDNJORONE I DUGORONE STRATEGIJE RAZVOJA 20122012-2016 20162016-2020 INSTITUCIONALNA INTEGRACIJA KANCELARIJE 2020.

,,Ii zajedno je poetak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,


BorskiEkonomskiForum - borefor
nezavisna mrea lokalnih ekonomskih inicijativa

BorskiEkonomskiForum - borefor
nezavisna mrea lokalnih ekonomskih inicijativa

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mreu ekonomskih aktivnosti I inicijativa graana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem da modifikuju ili ak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj taki, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovae nezavisne javne forume i nainiti kompromis sa njima, poto je to javne sutinska odluka vladanja po naelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo vei uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujui svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potie od javnog ekonomskog interesa graana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moi u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih graana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovnitvu koji u sluajevima svojih drutvenih, ekonomskih ili psihofizikih umanjenih sposobnosti, nije u mogunosti svojih drutvenih, ekonomskih psihofizikih manjenih ad sa svojim linim stavom uestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o stratekim interesima u politikom procesu zajednice.

Roen 1969.godine. Osnovnu i srednju kolu zavrio u Boru. Diplomirani inenjer Univerziteta u Niu od 1993.godine. U petnaestogodinjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitike, normativne, kordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateke i izvrne, operativne i logistike, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - graanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni - korporativni biznis; oblasti zatita ivotne sredine, lokalni ekonomski razvoj, bankarstvo i osiguranje, marketing i prodaja proizvoda i usluga, preduzetniki konsalting i edukacija. Aktivan uesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima razvoja lokalnih zajednica i regija (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The World Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Menagement, Executive and Founds Menagement - USAID & CHF/ADF. Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu stratekih operativnih i logistikih podataka (institucija i klijenata lokalnih zajednica u Timokojm regionu). Komunicira i prati u kontinuitetu razvojne aktivnosti internacionalni i nacionalnih, agencija i fondova, asocijacija i poslovnih mrea u okruenju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama , aktivno uestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i integraciji trine ekonomije u regionu.

Goran Stojanovi
Unapreuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgraenom dvodecenijskom branom partnerstvu, uiva porodine i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmie neophodnost permanentnih promena u savremenom okruenju - budunost zasnovanu na realnim potrebama i steenim iskustvima, funkcionalno sadrajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek,drugaiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugraane i komije. ivotnom rezultantom, potvruje mogunost realizacije savremene vizije ivota i rada u Boru.

You might also like