Korisnički priručnik za telefon Nokia E72

5.1. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-530 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 i Navi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki navedeni ovdje mogu biti zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte http://www.mpegla.com. NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA. SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE. Obrnuti inženjering softvera uređaja zabranjen je u mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakonski propisi. U mjeri u kojoj ovaj korisnički priručnik sadrži ograničenja tvrtke za izjave, jamstva, štete i odgovornosti, ta ograničenja također ograničavaju izjave, jamstva, štete i odgovornost njenih davatelja licence. Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe. UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

Dostupnost pojedinih proizvoda i programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Provjerite kod Nokia dobavljača pojedinosti i dostupnost opcija jezika. Ovaj uređaj može sadržavati proizvode, tehnologiju ili softver koji mogu biti podložni zakonima i propisima o izvozu iz SAD-a ili drugih država. Zabranjeno je postupanje koje nije u skladu sa zakonom. OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA) Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom. /5.1. Izdanje HR

..............................................................31 Prihvaćanje ili odbijanje poziva............................................................................................24 Optička Navi tipka.....12 Produljenje trajanja baterije...........................................30 Glasovna pošta ..........................................................................................................................................................................7 Usluge mreže..................................................................................................18 Pisanje teksta......................................................................................................................................................................................................................................................................................11 Učinite više sa svojim uređajem.........................................................................................8 O Upravljanju digitalnim pravima.................................17 Slušalice....................22 Glasovni pozivi ...............................................29 Svjetiljka...................32 Poziv na čekanju..................................................................................................9 Podrška..............................................................34 Upućivanje videopoziva.......................................................................................................................................................................................................................................................7 O vašem uređaju.......................................................................................16 Lokacije antena...................................14 Umetanje memorijske kartice.................19 Nokia Prijenos podataka.........................25 Kalendar.......................34 Opcije tijekom videopoziva........................16 Uključivanje i isključivanje uređaja.............................14 Umetanje SIM kartice i baterije...............................................19 Nokia Ovi Suite................................10 Ažuriranje softvera na uređaju..................18 Remen za zapešće.................................................8 Uklanjanje baterije...............................35 Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva....................................13 Oslobađanje memorije.......................25 Utišavanje poziva ili alarma okretanjem..................................................................................................................................29 Vaša Nokia E72 .22 Početni zaslon...Sadržaj Sadržaj Sigurnost.............................33 Glasovno biranje..........31 Uspostavljanje konferencijskog poziva.......12 Postavke.........27 Obavljanje više zadataka......................................25 Kontakti...........................................30 Uvod..........32 Zabrana poziva.........22 Ključne značajke...........................10 Upućivanje poziva....................................................................................................................................................................22 Pronađite pomoć..........................................15 Uklanjanje memorijske kartice....................................................................................................................................................................32 Preusmjeravanje poziva..23 Tipke za brzo biranje...........................31 Brzo biranje telefonskog broja.21 Ovi by Nokia...........................................................................................................................................................................................................................38 ..............................................................13 O značajci Ovi Trgovina...........................................................16 Punjenje baterije..........................................................................10 Pomoć u uređaju.........36 Zapisnik..................12 Pristupni kodovi........17 Tipke i dijelovi.............................................30 Opcije tijekom poziva...........................................................................................................35 Dijeljenje videoisječaka..........

............................62 Pretraživanje sadržaja...........62 Otkrivanje događaja u blizini..............................63 Prekid veze..........................................................................................................................66 Upravitelj datoteka.................................................................................................................................................................................61 Web sažeci i blogovi...........60 Alatna traka preglednika...........................................63 Sigurnost veze.......................................................................................................................................................................................................77 Upravljanje mjestima i rutama.........................................71 O GPS-u................................................................................................................49 Podatkovne veze i pristupne točke..........................61 Kretanje po stranicama...................................66 Quickoffice...................................71 Potpomognuti GPS (A-GPS)........40 Usluga e-pošte.................................................40 Razvrstavanje poruka....................................................54 Sinkronizacija............80 Vožnja i Hodanje.............................................................59 Pregledavanje web stranica.........................................................................................................39 Web postavke..................................................................51 Postavke mreže...........................................................................................................................................................................................................................Mape za poruke.....................................65 Veza......74 Pregled Karti....................................80 Prečaci Karti.............................................................................................................................................................................................................................................40 E-pošta.......................................................................................................................................70 Pozicioniranje (GPS)......................................................................................44 Govor....................................................75 Traženje mjesta...........................73 Postavke pozicioniranja.................74 Moj položaj.....................................................................................................62 Oznake........................................72 Orijentiri...............................83 Prilagodba..............................................................................................................................67 Upravitelj ZIP datoteka ...........................52 Aktivne podatkovne veze.....84 Profili............................41 Čitač poruka......................48 Postavke usluge poruka...48 Emitirane poruke.................................................................44 Vrste posebnih poruka.....................................................................................63 Pražnjenje privremene memorije......................................................................64 .......................................................................................................................................................................................................................55 Podatkovni kabel.....................68 Rječnik........84 Sadržaj Poruke................51 Aktivne bilješke ....................................................................................................................................................................72 GPS podaci.....58 PC veze....67 Pretvornik.............................................................................................68 Ispis....................68 Čitač PDF dokumenata .........................................................................................44 SMS i MMS poruke................................................................71 Savjeti za stvaranje GPS veze.......64 Nokia uredski alati...59 O kućnoj mreži.............................60 Karte.........................72 Zahtjevi za položajem....................................................................78 Dijeljenje lokacije..........52 Bežični LAN ..................................................65 Kalkulator....................70 Napomene .........................74 Internet.....................................55 Povezivanje putem Bluetootha.......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................108 Kodiranje.......................................................................111 Upravitelj programa........114 Sinkronizacija............117 ...Odabir melodije zvona......105 Zaključavanje uređaja........................136 Zaštita okoliša................97 Music player.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 Ušteda energije.......................................91 Fotografije..................................................................................................142 Sigurnost i upravljanje podacima.......................................................................................................135 Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije...................................................................................103 FM radio...................109 Pregled i uređivanje sigurnosnih modula.........................................................110 Daljinsko konfiguriranje...........85 Prilagodba početnog zaslona..................................................................87 Sadržaj Opće postavke.....................................................................107 Postavke.102 Snimač.........................................107 Zaštita memorijske kartice............100 RealPlayer............................................................................................................................86 Preuzimanje teme...........121 Postavke veze..............................................................................................................................................................................................135 Recikliranje....................................................................92 Online dijeljenje.............................................130 Prečaci...................................................................................................133 Općeniti prečaci......................86 Promjena audiotema.....88 Fotoaparat.......................................................................................................................136 Kazalo..........................115 Mobilni VPN...........................................................................................................................................................................................122 Postavke programa.........................85 Prilagođavanje profila.....86 Promjena teme zaslona.......................................109 Upravitelj potvrda.....................................112 Licence......................................................88 Galerija.........117 Postavke telefona.............................86 3-D melodije zvona...................108 Fiksno biranje.....................104 Nokia Internetski radio........................103 Flash player.........................................................................................................................................................131 Otklanjanje poteškoća.......131 Multimediji.....................................................................................

kao i računalo. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode. 1900 i 2100 MHz te GSM 850. SMETNJE Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike. DODATNA OPREMA I BATERIJE Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih O vašem uređaju Sigurnost 7 Sigurnost . Isključite uređaj u zrakoplovu. Njihovo nepoštivanje može biti opasno. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.Pročitajte ove kratke upute. prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem. kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje. ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA Pridržavajte se svih ograničenja. 1800 i 1900 MHz. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. SIGURNO UKLJUČIVANJE Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost. može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Budite oprezni pri otvaranju poruka. goriva. pa čak i protuzakonito. pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. u blizini medicinskih uređaja. Držite ga na suhom. Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama UMTS 900. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga. Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te. VODOOTPORNOST Vaš uređaj nije vodootporan. OVLAŠTENI SERVIS Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo. 900. kao npr. SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Poštujte sve lokalne propise.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute.Sigurnost strana. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke. uključujući autorska prava. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja. Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako. uključujući autorska prava. Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku. morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10 i OMA DRM 2. poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja. mijenjati ili premještati jer su zaštićeni autorskim pravima. osim funkcije budilice.0. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Ako pristupate tim stranicama. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama. Slike. Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju. Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo. kao što su nazivi izbornika. a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. uključujući autorska prava. glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku. poredak izbornika i ikone. mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Neke slike. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode. glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati. 8 Da biste koristili ovaj uređaj. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba. Pojedinosti o troškovima korištenja u matičnoj Usluge mreže Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba. vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za O Upravljanju digitalnim pravima . Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj. mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Gubitak licence ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom. a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj. Sigurnost 9 . Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRMom. Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRMom. Licencu možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite. Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Licencu i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Uklanjanje baterije Prije vađenja baterije isključite uređaj i iskopčajte punjač. da biste stvorili pričuvne kopije licence i sadržaja. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima. formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licencu i taj sadržaj.pristup DRM sadržaju bude opozvana.

Idite na www. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine uređaja. 10 . ne možete upotrebljavati uređaj. Odaberite Izbornik > Programi > Pomoć > Pomoć.com/repair. čak ni za hitne pozive. kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka.Pronađite pomoć Pronađite pomoć Ako želite saznati više o načinu uporabe proizvoda ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati.nokia. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon. Prije slanja telefona na popravak. pokušajte sljedeće: • Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Podrška Ažuriranje softvera na uređaju O ažuriranjima aplikacija i softvera uređaja Pomoću ažuriranja softvera i aplikacija uređaja možete dobiti nove značajke i unaprijeđene funkcije za svoj uređaj. pročitajte korisnički priručnik u telefonu. • Ažuriranje softvera telefona • Vratite izvorne tvorničke postavke Ako problem nije riješen. Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Preporučeno je napraviti pričuvne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera uređaja. Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema. uvijek stvorite pričuvne kopije podataka. sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene. Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera.

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju. Pomoć u uređaju Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći. Ako postoje dostupna ažuriranja. Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme. Veza na program o kojem se govori. odaberite ona koja je potrebno preuzeti i instalirati te odaberite . Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater. idite na www. da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz. Postavljanje uređaja na automatsko pretraživanje ažuriranja — Odaberite Opcije > Postavke > Auto. Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite Opcije > Smanji veličinu fonta ili Povećaj veličinu fonta. Da biste ažurirali softver uređaja. progr.nokia. Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače: Veza na srodnu temu pomoći. pojavit će se kratko objašnjenje.. Odaberete li na neku podcrtanu riječ. provjera ažuriranja.com/ softwareupdate.Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću uređaja Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za vaš softver ili pojedinačne aplikacije uređaja te ih preuzeti i instalirati na svoj uređaj (usluga mreže). . upute u korisničkom priručniku više neće biti ažurirane. odaberite Opcije > Pomoć. softv. Ažuriranje softvera pomoću računala Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete Opcije > Prikaži otvor. Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. trebate kompatibilno računalo. širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo. Kad je program otvoren. Pronađite pomoć 11 Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune. odaberite Izbornik > Programi > Pomoć > Pomoć i program za koji želite pročitati upute. ploča > Telefon > Ažurir. Također možete postaviti uređaj da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja. i željeni program. Nakon ažuriranja softvera i aplikacija uređaja. Odaberite Izbornik > Upr.

Da biste pregledali IMEI broj. primjerice. bit će vam potreban servis za uređaj. IMEI broj (15 znamenki) Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja na mreži. Za dodatne informacije kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili prodavača uređaja. 4 znamenke ili znaka) Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Broj se također može upotrijebiti za. kontaktirajte svog davatelja usluga. Uređaj možete postaviti da traži kôd za zaključavanje koji ste odredili. (8 znamenki) Ako ih niste dobili sa SIM karticom. kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako zaboravite kôd. Postavke davatelja usluga možda su već instalirane na uređaj. Da biste pronašli i preuzeli programe. Možete promijeniti općenite postavke u uređaju. reprodukciju uživo i mobilni Internet na osnovi informacija davatelja usluga. Postavke Pristupni kodovi 12 PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki) Kôd za zaključavanj e (sigurnosni kôd) (min. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan kôd. birajte *#06#. stanja čekanja. posjetite Ovi Trgovinu na store.Pronađite pomoć Postoje različiti programi tvrtke Nokia i programeri softvera treće strane koji vam pomažu da sa svojim uređajem učinite više. Uređaj obično ima automatski konfigurirane postavke za MMS. GPRS. odvojeno od uređaja. a možete ih primiti ili zatražiti od davatelja mrežnih usluga u obliku posebne poruke. Uređaj možete postaviti da traži PIN kôd kada ga uključite.ovi. PUK ili PUK2 Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili kôd PIN2 koda. . Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu.com/support ili na lokalnim web-stranicama tvrtke Nokia. Učinite više sa svojim uređajem Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili. morat ćete deblokirati kôd unosom PUK ili PUK2 koda. Ti su programi objašnjeni u vodičima dostupnim na stranicama podrške proizvoda na www. postavki zaslona i zaključavanja tipkovnice. To pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. poput jezika. a uređaj je zaključan.com.nokia. blokiranje ukradenih uređaja.

uređaj uzastopno mora skenirati za dostupne mreže. > Prema potrebi. uređaj traži 3G mrežu. To povećava zahtjeve za energijom baterije. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Zaslon > Istek osvjetljenja. a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS). uređaj periodički pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. što povećava zahtjeve za energijom baterije. Ako je rad s mrežom postavljen na rad s dvije frekvencije u postavkama mreže. Za ugađanje senzora za svjetlo koji prati uvjete osvjetljenja i prilagođava osvjetljenje zaslona u postavkama zaslona odaberite Senzor za svjetlo. Možete postaviti uređaj da upotrebljava samo GSM mrežu. pod. • Program Karte preuzima nove podatke karta kada se pomaknete na novo područje na karti. veza > Paketni prij. pritisnite tipku za uključivanje. odaberite Izbornik > Upr. odaberite Izbornik > Upr. Da biste štedjeli energiju baterije. Pritisnite tipku za uključivanje. odaberiteIzbornik > Ured > Uprav. Da biste upotrebljavali samo GSM mrežu. • Pozadinsko svjetlo zaslona povećava potrošnju baterije. Možete spriječiti automatsko preuzimanje novih karti. U postavkama zaslona možete promijeniti vrijeme odbrojavanja nakon kojega se isključuje pozadinsko osvjetljenje. . Oslobađanje memorije Da biste pregledali koliko je memorije dostupno za različite vrste podataka. podat. Pronađite pomoć 13 Produljenje trajanja baterije • Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području prilično varira.. imajte na umu sljedeće: • Značajke koje koriste tehnologije Bluetooth ili omogućuju rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećavaju potrošnju baterije. ploča > Postavke i Veza > Paket. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju isključit će se ako se ne pokušavate povezati ili niste povezani na pristupnu točku odnosno ako tražite dostupne mreže. možete konfigurirati uređaj da ne traži dostupne mreže u pozadini ili da ih traži rjeđe. a zatim odaberite Deaktiviraj uštedu energ. • Značajke koje koriste bežični LAN (WLAN) ili omogućuju rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećavaju potrošnju baterije.. dat. Da biste produžili vrijeme rada uređaja.Mnoge značajke vašeg uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Možda nećete moći mijenjati postavke određenih programa kada je aktiviran način uštede energije. na Kad je dostupno. • Ako ste u postavkama spajanja postavili Paketni prij. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije. • Za uštedu energije aktivirajte način za uštedu energije. a zatim odaberite Aktiviraj uštedu energije. Isključite tehnologiju Bluetooth kada je ne trebate. podat. ploča > Postavke i Telefon > Mreža > Rad s mrežom > GSM. Odaberite Izbornik > Upr. Da biste ga deaktivirali.

Spremljene web-stranice Podatke o kontaktu Kalendarske bilješke Programe koje ne trebate. Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate. Uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica. upotrijebite Upravitelj datoteka ili odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće: • Poruke u mapama u porukama i preuzete poruke epošte iz spremnika Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. 1. micro-SIM karticu s prilagodnikom ili SIM karticu koja ima mini-UICC prekidač (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Napravite pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu. 14 . • Slike i videoisječci u Fotografijama. prikazane u Upravljanju programima • Instalacijske datoteke (s nastavcima . Skinite stražnje kućište. Sigurno uklanjanje.Da biste oslobodili memoriju. a upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu uređaja te podatke pohranjene na kartici. odnosno micro-SIM karticu.sis ili . Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. • • • • Uvod Uvod Umetanje SIM kartice i baterije Važno: Nemojte upotrebljavati mini-UICC SIM karticu. Micro SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Uređaj vas obavještava ako je dostupna memorija na izmaku.sisx) programa koje ste instalirali. prenesite podatke u alternativnu memoriju (ako je dostupna) ili u kompatibilno računalo.

Uklonite bateriju ako je umetnuta. U suprotnom učinite sljedeće: 1. Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica.5. Osigurajte da je površina kartice s kontaktima usmjerena prema gore i prema utoru. no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. 3. Memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj. S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. 4. Izvucite držač SIM kartice i umetnite SIM karticu. Provjerite je li kontaktno područje na kartici okrenuto prema dolje i je li ukošeni kut kartice okrenut prema ukošenom kutu na držaču. Vratite stražnje kućište. Poravnajte kontakte baterije s priključcima u odjeljku baterije i umetnite bateriju. Umetanje memorijske kartice Uvod 15 . Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj. 2. Gurnite držač SIM kartice natrag unutra.

Svejedno ukloniti? odaberite Da. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz utora. Prije nego što uklonite memorijsku karticu pritisnite tipku za uključivanje i odaberite Ukloni mem. Kada kartica sjedne na svoje mjesto začut ćete škljocaj.Uvod 2. Da biste uključili uređaj. Prikazano je Uklonite memorijsku karticu i pritisnite 'U redu'. Kada je prikazano Uklanjanjem memorijske kartice zatvaraju se svi otvoreni programi. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. kratko pritisnite tipku za napajanje i odaberite Isključi!. Ako je uređaj uključen odaberite U redu. Uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. uređaj će zahtijevati servisiranje i moguće dodatne troškove. 16 Za uključivanje uređaja: 1. Gurnite karticu u utor. Ako uređaj traži PIN kod ili kod za zaključavanje. unesite ga i potom odaberite U redu. 2. Pritisnite i držite tipku za uključivanje. 3. može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije. 2. karticu. Izvucite memorijsku karticu i zatvorite poklopac utora memorijske kartice. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije. 4. Svi su programi zatvoreni. Lokacije antena Uklanjanje memorijske kartice Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. 1. Za dodatne informacije kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja. 5. Ako ste zaboravili kod i vaš je uređaj zaključan. Unaprijed postavljeni kod za zaključavanje je 12345. Uključivanje i isključivanje uređaja .

USB koncentrator možda nije kompatibilan za punjenje USB uređaja. Ovisno o vrsti uređaja koji se koristi za punjenje.Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. spojite priključak punjača na USB priključak. Tipke i dijelovi Ako upotrebljavate USB punjač. Punjenje putem USB podatkovnog kabela možda neće funkcionirati ako koristite USB koncentrator. odaberite jedan od dostupnih USB načina rada. Kada uređaj pokaže da je baterija u cijelosti napunjena. možda je potrebno neko vrijeme da punjenje započne. Bateriju ne morate puniti određeno vrijeme. . Ako je uređaj uključen. Punjenje putem USB podatkovnog kabela 1 — tipka za uključivanje 2 — priključak za slušalice 3 — slušalica 4 — Optička Navi™ tipka (tipka za pomicanje) 5 — višenamjenska tipka 6 — Pozivna tipka Uvod 17 Punjenje baterije Kada je USB podatkovni kabel priključen. odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive. Ako je baterija potpuno ispražnjena. a zatim iz zidne utičnice. Punjenje putem USB podatkovnog kabela je sporije nego punjenje putem punjača. 2. Priključite punjač u zidnu utičnicu. Priključite utikač punjača na uređaj. a uređaj možete koristiti tijekom punjenja. može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja. 2. 1. Ako uređaj pokazuje nisku razinu napunjenosti. punjač najprije isključite iz uređaja. učinite sljedeće: 1. Kompatibilni USB uređaj priključite na svoj uređaj putem kompatibilnog USB podatkovnog kabela. moguće je istovremeno puniti uređaj i prenositi podatke. 3.

. Ta je pojava najčešće normalna.7 — mikrofon 8 — Tipkovnica 9 — prekidna tipka 10 — višenamjenska tipka 11 — svjetlosni senzor 12 — pomoćna kamera 3 — Tipka za povećavanje glasnoće 4 — Glasovna tipka 5 — Tipka za smanjivanje glasnoće Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice Remen za zapešće 18 1 — Micro USB priključnica 2 — Utor memorijske kartice Provucite uzicu za nošenje oko zglavka i potom je zategnite. Tijekom dulje uporabe npr. Ako vam se čini da uređaj ne radi pravilno. odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost. Za upućivanje poziva bez uporabe ruku koristite slušalice koje su kompatibilne s daljinskim upravljačem ili uporabite mikrofon na uređaju. Možda ćete morati odabrati način rada kabela. aktivan videopoziv ili podatkovna veza velike brzine uređaj se može zagrijati. Uvod 1 — Funkcijska tipka 2 — Tipka Shift 3 — Tipka Sym 4 — povratna tipka 5 — Tipka Enter 6 — Tipka Control S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Pritisnite i držite tipku shift i pomaknite se za označavanje teksta koji želite kopirati. Uvod 19 . a zatim pritisnite željene abecedne tipke. pritisnite brzo dvaput funkcijsku tipku. Pritisnite ctrl + C. Upis teksta pomoću tipkovnice Prebacivanje između različitih veličina slova — Da biste se prebacili između pisanja velikih i malih slova. pritisnite i Umetanje broja ili posebnog znaka ispisanog na vrhu tipke — Pritisnite funkcijsku tipku. Redoslijed i dostupnost slova ovisi o jeziku odabranom za pisanje teksta. Nokia Prijenos podataka Kopiranje sadržaja sa starog uređaja Za kopiranje sadržaja kao što su telefonski brojevi. 3. Promjena jezika pisanja ili aktivacija prediktivnog unosa teksta — Odaberite Opcije > Opcije unosa. Na primjer. 2. a zatim pritisnite odgovarajuću slovnu tipku ili pritisnite i držite samo slovnu tipku. Umetanje smiješka — Pritisnite tipku sym i odaberite smiješak.držite tipku sym te istodobno pritisnite uzastopno tipku A dok se ne prikaže željeni znak. adrese. 1. pritisnite dvaput tipku shift. Smiješci su dostupni samo za tekstualne i multimedijske poruke. Umetanje slova koje nije na tipkovnici — Moguće je umetnuti različite oblike slova. Da biste unijeli nekoliko posebnih znakova u retku. da biste umetnuli á. Da biste se vratili u običan način. na primjer slova s naglascima. Idite do mjesta na koje želite zalijepiti tekst i pritisnite ctrl + V. Uređaj ima standardnu tipkovnicu.. a zatim željenu slovnu tipku. Kopiranje i lijepljenje teksta Umetanje posebnog znaka koji nije na tipkovnici — Pritisnite tipku sym i odaberite i znak. Pisanje teksta Načini unosa mogu se razlikovati ovisno o tržištima. Savjet: Da biste dodali nedavno upotrijebljen poseban znak. dok pritišćete i držite tipku ctrl. Da biste unijeli jedno veliko slovo u načinu malih slova ili obratno. pritisnite jedanput tipku shift. stavke kalendara i slike s prijašnjeg kompatibilnog uređaja Nokia na novi uređaj možete koristiti program Prijenos pod. pritisnite jednom funkcijsku tipku. pritisnite tipku sym i na skočnom izborniku odaberite znak.

Učitavanjem se podaci prenose s drugoga na vaš uređaj. Kad odaberete mapu za prijenos. Po završetku prvog prijenosa. 3. Ako ne možete poslati neku stavku. Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka koja se prenosi. Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Sinkronizacija je dvosmjerna radnja. Da bi vaš uređaj tražio uređaje s uključenom Bluetooth vezom. za slanje sadržaja s vašeg na drugi uređaj Nakon prijenosa podataka. odaberite Izbornik > Upr. Da biste po prvi put preuzeli podatke s drugog uređaja na svoj uređaj. za učitavanje sadržaja s drugoga na vaš uređaj. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. novi uređaj poslat će ga u poruci. Otvorite poruku na starom uređaju te slijedite upute na zaslonu.Uvod Kopiranje sadržaja prvi put 20 1. prečac s postavkama prijenosa možete spremiti u glavnom prikazu za kasnije ponavljanje istog prijenosa. Ako je stavka izbrisana u jednom uređaju.. odaberite Nastavi. Sadržaj se iz memorije drugoga uređaja prenosi na odgovarajuće mjesto u vašem uređaju. Ako vaš stari uređaj Nokia nema program Prijenos pod. ploča > Prijenos pod. od vas se može tražiti da zadržite ili izbrišete izvorni sadržaj na drugom uređaju. ovisno o vrsti drugog uređaja. Dobit ćete upit da na svom uređaju unesete kôd. Ovisno o modelu uređaja. tada možete sinkronizirati i podatke između uređaja. preuzimanje ili slanje sadržaja Odaberite Izbornik > Upr. Uređaji su sada upareni. Unesite kôd (1-16 znamenaka) te odaberite U redu. za pokretanje novog prijenosa odaberite iz sljedećeg: Za sinkroniziranje sadržaja između vašeg i drugog uređaja u slučaju ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju. Na svojem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja. . tu stavku možete dodati u mapu Nokia.. 2. Za ponavljanje prijenosa koristite prečace. u C: \Nokia ili u E:\Nokia u vašem uređaju. Uparite dva uređaja. Ako taj uređaj podržava sinkronizaciju. Započeti prijenos možete prekinuti i nastaviti kasnije. Sinkronizacija. Izbrisane stavke ne možete vratiti sinkronizacijom.. Unesite isti kôd na drugom uređaju te odaberite U redu. izbrisat će se u oba. Uređaj će vas obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan. stavke se sinkroniziraju u odgovarajućoj mapi na drugom uređaju i obratno. ploča > Prijenos pod. ovisno o modelu.

Vaše računalo prepoznaje novi uređaj i instalira potrebne pokretačke programe. Instalacija paketa Nokia Ovi Suite Uvod 21 Da biste izmijenili prečac. Može proći nekoliko minuta kako bi se to dovršilo. Savjet: Da biste ažurirali Ovi Suite ili ako nailazite na probleme prilikom instalacije paketa Ovi Suite s memorijske kartice. Brisanje podataka u normalnom procesu sinkronizacije određeno je odabranim postavkama. odaberite Opcije > Postavke prečaca. uređaj automatski pokušava spojiti izmjene.nokia. Možete npr. instalacijsku datoteku kopirajte u računalo te pokrenite instalaciju iz računala. Ako to nije moguće. Instalacija je pokrenuta. postoji sukob pri prijenosu. Otvorite korijen pogona memorijske kartice pomoću preglednika datoteka sustava Windows i odaberite instalaciju paketa Ovi Suite. 5. ili Prioritet u drugom tel. izraditi ili izmijeniti naziv prečaca. Ovi Suite grupira sve dostupne programe u prozoru za pokretanje iz kojega možete pokretati programe. Ovi Suite može se nalaziti na memorijskoj kartici ako se ona isporučuje uz uređaj. kalendara i obveza te drugih bilješki između uređaja i kompatibilnog računalnog programa. Prioritet u ovom telef. Da biste upotrijebili Ovi Suite. Nokia Ovi Suite skup je programa koje možete instalirati na svoje kompatibilno računalo. jedno po jedno. 4. Nokia Ovi Suite 1. Ovi Suite nije kompatibilan s računalima Apple Macintosh. Spojite USB kabel. Vaš je uređaj u pregledniku datoteka sustava Windows prikazan kao Uklonjivi pogon. Slijedite upute. Odaberite Masovna pohrana kao način USB veze na svom uređaju.com/support.Ako je stavka koju treba prenijeti bila uređivana na oba uređaja. . 2. potrebno vam je računalo s operativnim sustavom Microsoft Windows XP (SP2 ili noviji) ili sustavom Windows Vista (SP1 ili noviji) i kompatibilno s USB podatkovnim kabelom ili Bluetooth povezivanjem. Ovi Suite možete upotrijebiti i za prijenos oznaka s uređaja u kompatibilne preglednike i obrnuto te prijenos slika i videoisječaka s uređaja na kompatibilno računalo i obrnuto. Rješavanje konflikta pri prijenosu Nakon svakog se prijenosa prikazuje zapisnik prijenosa. Provjerite postavke sinkronizacije. Ovi Suite možete upotrebljavati za sinkronizaciju kontakata. Odaberite Provj. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta u Nokia E72. Za dodatne informacije o paketu Ovi Suite pogledajte ugrađenu pomoć ili idite na www. Za prikaz zapisnika posljednjeg prijenosa pomaknite se na prečac u glavnom prikazu i odaberite Opcije > Prikaz zapisnika. 3. kako biste riješili konflikt.

22 Vaš novi uređaj Nokia E72 olakšava vam upravljanje poslovnim i osobnim podacima. Možete.ovi. videozapise i melodije zvona na uređaj • pronaći put uz besplatnu navigaciju za hodanje i vožnju. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi u kojoj prebivate i davatelju mrežnih usluga. učiniti sljedeće: • Preuzmite igre. Dostupne usluge razlikuju se s obzirom na državu ili regiju i nisu podržani svi jezici. slike. Kontakti i E-pošta te novim početnim zaslonom. aplikacije. Ovdje su istaknute neke ključne značajke: Ključne značajke . primjerice. teme i melodije zvona na svoj uređaj. Ovi Trgovina vam nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji. O značajci Ovi Trgovina Vaša Nokia E72 Novi uređaj Nokia Eseries raspolaže novim verzijama programa Kalendar. Ovi by Nokia Za pristup Nokijinim Ovi uslugama idite na www. Pomoću Ovi Trgovine možete preuzeti mobilne igre.com. aplikacije.ovi. Povežite se s bežičnim LAN-om (WLAN) pomoću čarobnjaka za WLAN.com i registrirajte svoj Nokia račun. Neke od stavki su besplatne. druge ćete morati platiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. videozapise. za druge trebate platiti. Upravljajte podacima o poslovnim partnerima i prijateljima pomoću novog programa Kontakti.Vaša Nokia E72 Pomoću usluge Ovi by Nokia možete pronaći mjesta i usluge i ostati u kontaktu s prijateljima. Čitajte e-poštu i odgovarajte na nju dok ste na putu. Za više informacija idite na odjeljak za podršku na stranici www. planirati izlete i pregledavati lokacije na karti • dobiti besplatan račun Ovi pošte • Pronađite glazbu Neke su stavke besplatne. Budite u tijeku i planirajte sastanke pomoću programa Kalendar.

Premjestite podatke o kontaktima i kalendaru s prethodnog uređaja na svoj uređaj Nokia E72 pomoću programa Prebacivanje. Prebacite se s poslovnog na osobni način rada. Područje obavijesti. Kad ugledate ikonu . Potražite dostupne nadopune programa i preuzmite ih u uređaj putem programa Softversko ažuriranje. Početni zaslon sastoji se od sljedećeg: 1. odaberite . Tako izvan radnog vremena nećete morati obraćati pažnju na poruke vezane uz posao. proračunskim tablicama i prezentacijama pomoću programa Quickoffice. Početni zaslon Da biste definirali koje stavke i prečace želite na početnom zaslonu i da biste postavili izgled početnog zaslona. Pregledavajte intranet svoje tvrtke putem programa Intranet. pomaknite se udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. primjerice.Pronađite lokacije koje vas zanimaju pomoću programa Zemljovidi. Vaša Nokia E72 23 Radite s dokumentima. odaberite prečac programa. 2. Kodirajte uređaj ili memorijsku karticu da biste onemogućili neovlašten pristup važnim podacima. Možete definirati dva zasebna početna zaslona za različite namjene. Da biste zatvorili popis. Da biste pregledali obavijesti. ploča i Načini. dođite do okvira. odaberite stavku. Svaki je okvir vidljiv samo ako sadrži stavke. Da biste provjerili stavku koja je prikazana u području informacija. jedan zaslon za prikaz poslovne epošte i obavijesti te drugi za prikaz osobne e-pošte. Područje informacija. . Početni zaslon U početnom zaslonu brzo možete pristupiti najčešće rabljenim programima i odjednom pregledati imate li propuštenih poziva ili novih poruka. pomaknite pokazivač ulijevo. Prečaci za programe Da biste pristupili programu. Izmijenite izgled i konfiguraciju početnog zaslona pomoću programa Načini rada. odaberite Izbornik > Upr. 3. Da biste se prebacili među početnim zaslonima.

Da biste uzvratili poziv. . odaberite poziv. Tipka za početnu stranicu Tipka za kontakte Da biste otvorili program Kontakti. Da biste otvorili odabrani program. Da biste provjerili primljene poruke.. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima. pritisnite pozivnu tipku. Kada je popis otvoren. odaberite okvir za pozive u području obavijesti. pomaknite se udesno te na popisu dostupnih radnji odaberite Pošalji poruku. Da biste ih promijenili. 1 — tipka za početak 2 — tipka za kontakte 3 — tipka za kalendar 4 — tipka za e-poštu 24 Tipke za brzo biranje omogućuju brz pristup programima i zadacima. kratko pritisnite tipku za početnu stranicu da biste se pomicali po popisu. Da biste pristupili ostalim zadacima. Odaberite poruku da biste je pročitali. U tom ih slučaju ne možete promijeniti. počnite unositi ime traženog kontakta. Da biste pozivatelju poslali tekstualnu poruku. Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje. Tipke za brzo biranje Da biste pregledali popis aktivnih programa. odaberite Opcije > Traženje kontak. Da biste zatvorili odabrani program. pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi ili pritisnite tipku za upravljanje. Da biste pregledali propuštene pozive. Na popisu predloženih rezultata odaberite željeni kontakt. pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi. odaberite okvir za poruke u području obavijesti.Vaša Nokia E72 Da biste na početnom zaslonu tražili kontakte. odaberite ga i pritisnite pozivnu tipku. Moguće je da je vaš davatelj usluga tim tipkama već dodijelio neke programe. Svakoj je tipki dodijeljen program ili zadatak. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Dodirne tipke. Ponovo kratko pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku. pritisnite povratnu tipku. odaberite okvir za govornu poštu u području obavijesti. Odaberite željeni spremnik glasovnih poruka i pritisnite pozivnu tipku. Da biste pozvali kontakt. Da biste onemogućili traženje kontakta. kratko pritisnite tipku za kontakte. Da biste pristupili početnom zaslonu. Rad na početnom zaslonu Da biste preslušali govornu poštu. odaberite Izbornik > Upr. isklj. kratko pritisnite tipku za početnu stranicu. pomaknite se udesno.

Tipka za kalendar Da biste otvorili program Kalendar. Kalendar Odaberite Izbornik > Kalendar. Tipka za e-poštu Da biste otvorili zadani spremnik. ili da biste se premještali na zaslonu. pritisnite tipku za kalendar i držite je nekoliko sekundi. stavku po stavku. Zapisi o obljetnicama označeni su uskličnikom. O Kalendaru Vaša Nokia E72 25 Da biste stvorili novi kontakt. više stavki odjednom. Utišavanje poziva ili alarma okretanjem Da biste stvorili novu poruku e-pošte. Da biste snimili sliku. Pomoću kalendara možete stvarati i pregledavati zakazane događaje i obveze te se prebacivati s jednog kalendarskog prikaza na drugi. možete utišati dolazne pozive ili odgoditi alarme okretanjem uređaja prema dolje. pritisnite tipku za pomicanje. Snimanje slika — Da biste automatski izoštrili u fotoaparatu. Da biste se pomaknuli kroz popis. . Da biste odredili opcije okretanja. odaberite Izbornik > Upr. Postavke Optičke Navi tipke — Da biste aktivirali ili deaktivirali Optičku Navi tipku ili izmijenili druge postavke. Kalendarski zapisi označeni su trokutom u mjesečnom prikazu. Da biste se pomaknuli kroz popis. Da biste stvorili novi zapis o sastanku. Optička Navi tipka Kada aktivirate senzore na uređaju. pomičite prstom polako na tipki za pomicanje. pomičite prstom na Optičkoj Navi tipki (tipka za pomicanje). odaberite Izbornik > Upr. kratko pritisnite tipku za e-poštu. kratko pritisnite tipku za kalendar. pritisnite tipku za kontakte i držite je nekoliko sekundi. pomičite prstom brzo na tipki za pomicanje. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Optička Navi tipka. ploča > Postavke i Općenito > Senzori > Kontrola okretanja. pritisnite tipku za epoštu i držite je nekoliko sekundi. Da biste pretraživali i kretali se web-stranicama i kartama te se pomicali kroz popise. Zapisi za odabrani dan prikazani su u obliku popisa. držite prst na tipki za pomicanje.

Unesite predmet. pomaknite se udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. 26 Da biste definirali način rukovanja zapisom tijekom sinkronizacije. Odaberite Izbornik > Kalendar. Moguće je stvarati sljedeće vrste kalendarskih zapisa: • Zapisi o sastanku podsjećaju vas na događaje s određenim datumom i vremenom. Odaberite Izbornik > Kalendar. ali ne navode i točno vrijeme. Da biste mogli stvarati zahtjeve za sastancima. Unesite početno i završno vrijeme i datum ili odaberite Cjelodn. Zapisi o obljetnicama ponavljaju se svake godine. Za dodavanje neobaveznih sudionika odaberite Opcije > Dodaj neobvezn. 2. Ako je potrebno. a ne na određeno vrijeme. ali ne i na određeno vrijeme.. najprije unesite prvih nekoliko znakova. Da biste stvorili kalendarski zapis. Opcije > Novi zapis te vrstu zapisa. odaberite kalendarski prikaz i zapis. • Stavke obveza podsjećaju vas na zadatak koji mora biti obavljen do određenog datuma. 6. Stvaranje zahtjeva za sastancima . Da biste otvorili kalendarske zapise. postavite alarm za zapis. 3. odaberite Opcije > Prioritet. 4. a zatim odaberite jedan od prijedloga. pregledavanje zapisa ako je kalendar dostupan na internetu. Da biste stvorili zapis o sastanku. • Zahtjevi za sastancima su pozivnice koje šaljete sudionicima. pomaknite pokazivač ulijevo. Javno da biste omogućili pregledavanje zapisa ili Nema da biste spriječili kopiranje zapisa na svoje računalo tijekom sinkronizacije. odaberite datum. Da biste stvorili zapis o sastanku: 1. događaj. 5. morate imati kompatibilan spremnik konfiguriran za svoj uređaj. odaberite Opcije > Dodaj sudionike. 7. odaberite Opcije > Pošalji. Stvaranje kalendarskih zapisa Da biste zapis poslali kompatibilnim uređajima. • Zapisi o obljetnicama služe kao podsjetnici na rođendane i posebne datume. Unesite lokaciju. Da biste stvorili zahtjev za sastankom u vezi zapisa o sastanku. odaberite Osobno da biste onemogućili Da biste odredili prioritet zapisa o sastanku. Za redoviti sastanak odredite učestalost ponavljanja i unesite završni datum. sudion. Da biste zatvorili popis. Da biste dodali imena s popisa kontakata. Oni se odnose na određeni dan. morate imati kompatibilan spremnik konfiguriran za svoj uređaj. odaberite dan i Opcije > Novi zapis > Zahtjev za sastankom. Unesite imena obaveznih sudionika. • Zapisi o podsjetnicima odnose se na cijeli dan.Vaša Nokia E72 Kad ugledate ikonu . Da biste mogli stvarati zahtjeve za sastancima.

Da biste odredili prioritet zahtjeva za sastankom, odaberite Opcije > Prioritet.

Za slanje zahtjeva za sastankom odaberite Opcije > Pošalji.

Da biste promijenili prikaz, odaberite Opcije > Promjena prikaza, a zatim željeni prikaz. Savjet: Da biste otvorili tjedni prikaz, odaberite broj tjedna. Za prikaz sljedećeg ili prethodnog dana u mjesecu, tjedni prikaz, dnevni prikaz ili prikaz rasporeda odaberite željeni dan. Da biste promijenili zadani prikaz, odaberite Opcije > Postavke > Zadani prikaz.

Odaberite Izbornik > Kalendar. Na raspolaganju su vam sljedeći prikazi: • U mjesečnom prikazu prikazan je trenutačni mjesec i kalendarski zapisi za dan odabran u popisu. • U tjednom prikazu događaji u odabranom tjednu prikazani su u sedam okvira koji predstavljaju dane. • U dnevnom prikazu zapisi su grupirani u vremenske odsječke prema početnom vremenu. • U prikazu obveza navedene su sve obveze. • U prikazu rasporeda prikazani su zapisi za dan odabran u popisu.

Kalendarski prikazi

Odaberite Izbornik > Kontakti. Pomoću Kontakata možete spremati i ažurirati kontaktne podatke, na primjer telefonske brojeve, kućne adrese i adrese e-pošte svojih kontakata. Svakom kontaktu možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvarati i grupe kontakata koje omogućuju komunikaciju s više kontakata istodobno te slanje podataka o kontaktu na kompatibilne uređaje. Kad ugledate ikonu , pomaknite se udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. Da biste zatvorili popis, pomaknite pokazivač ulijevo.

O Kontaktima

Rad s kontaktima
Odaberite Izbornik > Kontakti. Da biste stvorili kontakt, odaberite Opcije > Novo ime i unesite pojedinosti kontakta. Da biste kopirali kontakte s memorijske kartice, ako je dostupna, odaberite Opcije > Stvar. pričuvne kopije > S mem. kartice na tel.. Da biste potražili kontakte, počnite unositi ime kontakta u polje za pretraživanje.

Stvaranje grupa kontakata
Odaberite Izbornik > Kontakti.

Vaša Nokia E72
27

8. Unesite opis.

Kontakti

1. Da biste stvorili novu grupu kontakata, dođite do kontakata koje želite dodati u grupu, a zatim odaberite Opcije > Označi/odznači > Označi. 2. Odaberite Opcije > Skupina > Dodaj skupini > Stvori novu skupinu i unesite ime za grupu. Ako želite upućivati konferencijske pozive prema grupi koja rabi uslugu konferencije, definirajte sljedeće: • Broj konferen. usluge — unos broja usluge konferencijskog poziva. • ID konferencijs. usluge — Unesite ID konferencijskog poziva. • PIN konferenc. usluge — Unesite PIN kod konferencijskog poziva.

Vaša Nokia E72

Da biste kontakte potražili s početnog zaslona, počnite na njemu unositi znakove, a zatim odaberite bazu podataka u predloženom popisu. Da biste promijenili udaljenu bazu podataka kontakata, odaberite Opcije > Postavke > Kontakti > Posluž. udalj. pretraž.. Ova postavka odnosi se na bazu podataka koja se rabi u programima Kontakti i Kalendar i na početni zaslon, ali ne na bazu podataka koja se rabi za e-poštu.

Pridruživanje melodija zvona kontaktima
Odaberite Izbornik > Kontakti. Da biste dodali melodiju zvona za kontakt, odaberite kontakt, Opcije > Melodija zvona i melodiju zvona. Melodija zvona reproducirat će se kada vas kontakt nazove. Da biste dodali melodiju zvona za grupu kontakata, odaberite grupu kontakata, Opcije > Skupina > Melodija zvona i melodiju zvona.

Da biste uputili konferencijski poziv prema grupi koja rabi uslugu konferencije, odaberite grupu, pomaknite se udesno i odaberite Usluga konf. poz..

Traženje kontakata u udaljenoj bazi podataka

Da biste aktivirali udaljeno pretraživanje kontakata, odaberite Opcije > Postavke > Kontakti > Posluž. udalj. pretraž.. Prije udaljenog pretraživanja kontakata morate odrediti udaljeni poslužitelj. Da biste potražili kontakte u udaljenoj bazi podataka, odaberite Kontakti > Opcije > Traži na udaljenom. Unesite ime kontakta koji želite potražiti, a zatim odaberite Pretraživanje. Uređaj će uspostaviti podatkovnu vezu s udaljenom bazom podataka.

Da biste uklonili melodiju zvona, s popisa melodija zvona odaberite Zadana melodija.

Postavke Kontakata

28

Odaberite Izbornik > Kontakti. Da biste izmijenili postavke programa Kontakti, odaberite Opcije > Postavke > Kontakti i od sljedećeg: • Kontakti za prikaz — Prikažite kontakte koji su pohranjeni u memoriji uređaja, na SIM kartici ili oboje.

• Zadana mem. za sprem. — Odaberite gdje ćete spremiti kontakte. • Prikaz imena — Promijenite način prikaza imena kontakata. Ova postavka nije dostupna za sve jezike. • Zad. popis kontakat. — Odaberite koji se popis kontakata otvara kada otvorite program Kontakti. Ova postavka dostupna je samo kada ima više popisa kontakata. • Posluž. udalj. pretraž. — Promijenite udaljenu bazu podataka kontakata. Ta je opcija dostupna samo ako davatelj usluga podržava udaljene baze podataka kontakata.

Moguće je istovremeno imati otvoreno nekoliko programa. Da biste se prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu te pritisnite tipku za upravljanje. Da biste zatvorili odabrani program, pritisnite povratnu tipku.

Obavljanje više zadataka

Primjer: Ako tijekom aktivnog telefonskog poziva želite provjeriti kalendar, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program Kalendar. Telefonski će poziv ostati aktivan u pozadini. Primjer: Kada pišete poruku i želite provjeriti webmjesto, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program Web. Odaberite oznaku ili ručno unesite web-adresu, a zatim odaberite Idi na. Da biste se vratili na poruku, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu, pomaknite se do poruke te pritisnite tipku za upravljanje.

Bljeskalicu fotoaprata možete koristiti kao svjetiljku. Da biste uključili ili isključili svjetiljku, pritisnite i držite razmaknicu dok ste na početnom zaslonu. Nemojte usmjeravati svjetiljku u nečije oči.

Svjetiljka

Vaša Nokia E72
29

Za upis znaka čekanja (w) ili znaka stanke (p) uzastopno pritišćite *. Na početnom zaslonu upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem. Možete koristiti i tipku za pretraživanje. Pritisak pozivne tipke uvijek završava poziv čak iako je drugi program aktivan. 2. pozivni broj mrežne skupine (po potrebi bez vodeće nule) te broj telefona. Za odgovaranje na poziv ponovno pritisnite pozivnu tipku. Da biste se vratili na uređaj. odaberite željeni broj na popisu i pritisnite pozivnu tipku. potom unesite pozivni broj države. zaporke) odaberite Opcije > Pošalji DTMF. . Za pozivanje kontakta pritisnite pozivnu tipku. Pomaknite se na željeno ime ili u polje za traženje upišite prva slova ili znakove imena. Pritisnite pozivnu tipku za slanje datoteke na drugi kompatibilni uređaj (usluga mreže). najprije odaberite Uklj. Ako ste glasnoću postavili na Isključi mikrofon. Ako ste povezali kompatibilne slušalice putem Bluetooth veze. Upišite niz DTMF tonova ili ga potražite u Kontaktima. zvuk preusmjerite na slušalice tako da odaberete Opcije > Uključiv. odaberite Opcije > Zadrži. Ako za kontakt imate nekoliko spremljenih brojeva. odaberite Opcije > Uključi zvučnik. Savjet: Kada imate samo jedan aktivni glasovni poziv. 3. Glasovni pozivi Da biste drugom sudioniku u pozivu poslali sliku ili videoisječak u multimedijskoj poruci. rada bez ruku. Kako biste prekinuli aktivni poziv i zamijenili ga odgovaranjem na poziv na čekanju odaberite Opcije > Smijeni. Za upućivanje poziva iz popisa kontakata odaberite Izbornik > Kontakti. zvuk. Da biste aktivni glasovni poziv stavili na čekanje dok odgovarate na drugi poziv. Opcije tijekom poziva Da biste tijekom aktivnog poziva preusmjerili zvuk s uređaja na zvučnik. Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.Upućivanje poziva Upućivanje poziva 1. za stavljanje poziva na čekanje pritisnite pozivnu tipku. 30 Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva koristite tipke za glasnoću s bočne strane uređaja. Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv (ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze). Za slanje zvuka odaberite U redu. Prije slanja možete urediti poruku i promijeniti primatelja. Za prebacivanje između aktivnog i poziva na čekanju odaberite Opcije > Zamijeni. Za slanje DTMF tonskih nizova (na primjer. Za međunarodne pozive pritisnite + (+ zamjenjuje međunarodni pristupni broj). odaberite Opcije > Pošalji MMS (samo u 3G mrežama). Za uklanjanje broja pritisnite tipku backspace. DTMF tonove možete dodati broju telefona ili DTMF poljima na posjetnici. odaberite Opcije > Uključi telefon.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka. video poz. Prvi je poziv automatski stavljen na čekanje. Da biste promijenili broj spremnika. ploča > Telefon > Glas. Odaberite Izbornik > Upr. sprem. Odaberite Opcije > Slanje poruke. a zatim pozivnu tipku. sprem.Glasovna pošta Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku. odaberite Tekst poruke. Ako ne želite odgovoriti na poziv. pomaknite se do Glasovni spremnik i odaberite Opcije > Zovi glasovni spremnik.. ploča > Postavke i Telefon > Poziv > Odbij poziv porukom. i odbijanje dolaznog poziva preusmjerava poziv. odaberite Izbornik > Upr.. pomaknite se do Spremnik video poziva i odaberite Opcije > Nazovi sprem. pomaknite se na spremnik i odaberite Opcije > Zovi intern. Upućivanje poziva 31 Ako je aktivno nekoliko poziva. Uputite poziv prvom sudioniku. sve ih možete završiti tako da odaberete Opcije > Završi sve pozive. Uspostavljanje konferencijskog poziva 1. Da biste aktivirali ili deaktivirali odbijanje poziva SMS porukom. Da biste nazvali svoj spremnik videoporuka. da biste nazvali spremnik. pritisnite prekidnu tipku. Da biste uredili sadržaj poruke poslane pozivatelju. Pri prvom otvaranju programa za glasovne poruke (usluga mreže) zatražit će se da unesete broj spremnika glasovnih poruka. Da biste s početnog zaslona nazvali spremnik. pritisnite i držite tipku 1 ili pritisnite tipku 1. glas. Za upućivanje poziva sljedećem sudioniku odaberite Opcije > Novi poziv. Mnoge mogućnosti koje možete koristiti tijekom glasovnog poziva predstavljaju usluge mreže. Kada odaberete Bez tona za isključivanje zvuka melodije zvona dolaznog poziva. Za isključivanje melodije zvona dolaznog poziva odaberite Bez tona. Odaberite spremnik koji želite nazvati. Ako u postavkama telefona uključite funkciju Preusmj. odaberite spremnik i Opcije > Promjena broja. Ako ste konfigurirali postavke mrežnog poziva i imate spremnik za internetske pozive.. poziva > Glasovni pozivi > Ako je zauzeto radi preusmjeravanja poziva. Prihvaćanje ili odbijanje poziva . pozivatelju možete bez odbijanja poziva poslati i SMS poruku kojom ga obavještavate zašto ne možete odgovoriti na poziv. 2.

Za privatni razgovor s jednim od sudionika odaberite Opcije > Konferencija > Osobna. Da biste nazvali dodijeljeni broj. odaberite Opcije > Prenesi. ploča > Postavke i Telefon > Preusmj. odaberite Izbornik > Upr. 2. Da biste aktivirali poziv na čekanju (usluga mreže). Dođite do tipke koju želite pridružiti telefonskom broju i odaberite Opcije > Pridruži. Za dodavanje nove osobe u poziv ponovite 2. Za završetak aktivnog konferencijskog poziva pritisnite prekidnu tipku. korak te odaberite Opcije > Konferencija > Dodaj konferenciji. Odaberite sudionika. Poziv na čekanju Brzo biranje telefonskog broja 32 Da biste aktivirali značajku. za ponovno uključivanje u konferencijski poziv odaberite Opcije > Konferencija. za uključivanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite Opcije > Konferencija. ploča > Postavke i Telefon > Poziv > Poziv na čekanju. poziva. a zatim pozivnu tipku. Kad okončate privatni razgovor. Nakon odgovaranja na novi poziv. 1 je rezerviran za glasovni ili video spremnik. Prvi je poziv automatski stavljen na čekanje. Za isključivanje sudionika odaberite Opcije > Konferencija > Isključi sudionika. 1. Za prebacivanje između poziva odaberite Zamijeni. Za završetak aktivnog poziva pritisnite prekidnu tipku. Za prekidanje oba poziva odaberite Opcije > Završi sve pozive. u početnom zaslonu pritisnite dodijeljenu tipku. a zatim odaberite Osobna. Na poziv možete odgovoriti dok je drugi poziv u tijeku. odaberite Izbornik > Upr. Za odgovaranje na poziv na čekanju pritisnite pozivnu tipku. ploča > Postavke i Telefon > Poziv > Brzo biranje. pomaknite se na sudionika i odaberite Isključi. uključujući i vas.Upućivanje poziva 3. Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika. odaberite Izbornik > Upr. ploča > Telefon > Brzo biraj Preusmjeravanje poziva Odaberite Izbornik > Upr. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga. 4. Da biste dolazni ili poziv na čekanju povezali s aktivnim pozivom te da biste sebe isključili iz poziva. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom. . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Preusmjerite dolazne pozive na svoj glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Da biste telefonski broj pridružili jednoj od tipki za brzo biranje (od 2 do 9).

. • Dolazni pozivi — sprječavanje dolaznih poziva. Odaberite vrstu poziva koju želite preusmjeravati te nešto od sljedećeg: • Svi glasovni pozivi ili Svi telefaksni pozivi — preusmjeravanje svih dolaznih glasovnih ili telefaksnih poziva. Možete zabraniti pozive koji se obavljaju ili primaju uređajem (usluga mreže). Da biste deaktivirali sve glasovne zabrane poziva. • Ako je izvan dosega — preusmjeravanje poziva dok je uređaj isključen ili izvan područja mrežne pokrivenosti. Upućivanje poziva 33 Zabrana poziva . Da biste poništili preusmjeravanje poziva. Da biste preusmjerili pozive na glasovni spremnik. Odaberite Izbornik > Upr. odaberite vrstu poziva. Da biste provjerili status glasovnih zabrana poziva. Zabrana poziva utječe na sve vrste poziva. ne odgovarate ili je uređaj isključen ili izvan mrežne pokrivenosti. • Ako nema odgovora — Preusmjerite dolazne pozive nakon određenog vremena zvonjenja uređaja.Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj. zatim novi kod dvaput. • Međunarodni pozivi — Spriječite pozive prema stranim državama ili regijama. Da biste promijenili lozinku koja se rabi za zabranu glasovnih i faks poziva. ali dopustite pozive u svoju državu. Odaberite koliko dugo će uređaj zvoniti prije preusmjeravanja poziva. Za pojedinosti kontaktirajte svog davatelja usluga. • Dolazni pozivi u roamingu — Spriječite dolazne pozive kada ste izvan svoje države. osim u matičnu državu — Spriječite pozive u strane države ili regije. pomaknite se na opciju preusmjeravanja i odaberite Opcije > Provjeri status. odaberite vrstu poziva. odaberite Opcije > Izmjena zaporke zabr. Unesite trenutni kod. ploča > Postavke i Telefon > Zabrana poziva. Da biste provjerili trenutni status preusmjeravanja. • Ako je nedostupan — Preusmjerite pozive ako imate aktivni poziv. • Međunarodni pozivi. odaberite opciju zabrane i Opcije > Otkaži sve zabrane. odaberite Zabrana internetskih poziva. Odaberite među sljedećim postavkama zabrane poziva: • Odlazni pozivi — onemogućivanje upućivanja glasovnih poziva s uređaja. Ako ste odredili postavke internetskog poziva. potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluge. Da biste izmijenili postavke. odaberite opciju zabrane i Opcije > Provjeri status. Unesite broj ili odaberite Nađi za preuzimanje broja spremljenog u Kontaktima. Lozinka zabrane mora imati četiri znamenke. Nije moguće odgovarati na pozive. • Ako je zauzeto — Preusmjerite dolazne pozive ako imate aktivni poziv. opciju preusmjeravanja iOpcije > Aktiviraj > Na drugi broj. dođite do opcije preusmjeravanja i odaberite Opcije > Otkaži. opciju preusmjeravanja iOpcije > Aktiviraj > Na glasovni spremnik. moguće je samo preusmjeravati pozive na drugi broj.

Upućivanje poziva

Uređaj podržava napredne glasovne naredbe. Napredne glasovne naredbe ne ovise o glasu govornika pa nema potrebe za snimanjem glasovnih oznaka unaprijed. Uređaj izrađuje glasovnu oznaku za unose u kontaktima i uspoređuje ih s izgovorenom oznakom. Prepoznavanje govora u uređaju prilagođava se glasu glavnog korisnika kako bi bolje prepoznavao glasovne naredbe.

Glasovno biranje

želite nazvati taj kontakt, odaberite drugi kontakt s popisa rezultata u roku od 2,5 sekunde ili, da biste otkazali, odaberite Prekini. Ako je nekoliko brojeva spremljeno za ime, uređaj bira zadani broj, ako je postavljen. Ako nije, uređaj odabire prvi dostupni broj na kartici kontakta. Možete i izgovoriti ime i vrstu broja telefona, kao što je mobitel ili kućni.

Glasovna oznaka za kontakt može biti ime ili nadimak spremljen za kontakt. Za slušanje sintetizirane glasovne oznake otvorite kontakt i Opcije > Pojedin. o glas. oznaci. Pomaknite se na pojedinost o kontaktu i odaberite Opcije > Reprod. glazb. oznake.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

34

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje. Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu oznaku. 1. Da biste počeli glasovno biranje, na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku za odabir. Ako je dodana slušalica s tipkom za slušalicu, pritisnite i držite tipku slušalice da biste započeli glasovno biranje. 2. Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati Počnite govoriti. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt. 3. Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta i prikazuje ime i broj. Ako ne

Videopoziv (usluga mreže) omogućuje gledanje videosnimke dvosmjerne komunikacije između vas i primatelja poziva u realnom vremenu. Slika uživo ili videoprikaz snimljen kamerom u vašem uređaju prikazat će se primatelju videopoziva. Da biste mogli uputiti videopoziv, morate imati USIM karticu te biti unutar područja pokrivenosti 3G mrežom. Za dostupnost i pretplatu na usluge videopoziva obratite se davatelju mrežnih usluga. Videopoziv je moguće ostvariti samo između dvije strane. Videopoziv može se uputiti na kompatibilni mobilni uređaj ili ISDN klijent. Videopoziv nije moguće uputiti dok je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv. označava da ste odbili slanje videozapisa sa svog uređaja. Da biste umjesto toga poslali sliku, odaberite Izbornik > Upr. ploča > Postavke i Telefon > Poziv > Slika u video pozivu. Čak i ako ste zabranili slanje videoprikaza tijekom video poziva, taj će vam se poziv ipak naplatiti kao videopoziv. Cijenu provjerite kod svojeg davatelja usluga.

Upućivanje videopoziva

1. Da biste uputili videopoziv, u stanju čekanja unesite broj telefona ili odaberite Kontakti i kontakt. 2. Odaberite Opcije > Zovi > Video poziv. Za videopozive zadano se rabi pomoćni fotoaparat s prednje strane. Pokretanje videopoziva može potrajati. Prikazano je Čekanje na video sliku. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice, ako mreža ne podržava videopozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), moći ćete pokušati uputiti uobičajeni poziv ili poslati SMS ili MMS poruku. Videopoziv aktivan je onda kad vidite dva videoprikaza i začujete zvuk iz zvučnika. Primatelj poziva može zabraniti slanje videoprikaza ( ). U tom ćete slučaju čuti samo zvuk i možda vidjeti nepomičnu sliku ili sivu pozadinu. 3. Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Za usmjeravanje audia na kompatibilne slušalice putem Bluetooth veze priključene na uređaj odaberite Opcije > Uključiv. rada bez ruku. Za usmjeravanje audia natrag na zvučnik uređaja odaberite Opcije > Uključi telefon. Da biste promijenili kvalitetu videozapisa, odaberite Opcije > Prefer. video zapisa. Uobičajena kvaliteta je brzina prijenosa okvira od 10 okvira/s. Uporabite Jasnije pojedinosti za male, statičke detalje. Uporabite Bolja kvaliteta za pokretne slike.

Za zumiranje prema ili od slike odaberite Opcije > Zumiranje.

Za prilagodbu glasnoće tijekom videopoziva koristite tipke za glasnoću s bočne strane uređaja.

Opcije tijekom videopoziva

Za mijenjanje između prikazivanja videa ili samo slušanja zvuka odaberite Opcije > Omogući ili Onemogući i željenu mogućnost. Da biste uporabili glavni fotoaparat za slanje videozapisa, odaberite Opcije > Koristi glavni fotoaparat. Da biste se vratili na pomoćni fotoaparat, odaberite Opcije > Koristi pomoćni fotoap.. Za snimku slike videozapisa koji šaljete odaberite Opcije > Pošalji sliku iz videa. Slanje videoisječka je pauzirano, a slika videoisječka šalje se primatelju. Slika

Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva
Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku. Prikazuje se Omogućiti slanje video slike pozivatelju?. Za slanje videoslike uživo odaberite Da. Kada vam je upućen videopoziv, prikazat će se oznaka .

Ako ne aktivirate videopoziv, čut ćete samo zvuk pozivatelja. Sivi će zaslon zamijeniti sliku videosadržaja. Da biste zamijenili sivi zaslon fotografijom koju je snimila kamera vašeg uređaja, odaberite Izbornik > Upr. ploča > Postavke i Telefon > Poziv > Slika u video pozivu.

Upućivanje poziva
35

videoisječka se ne sprema. Za nastavak slanja videoisječka pritisnite Otkaži.

Upućivanje poziva

Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Koristite video dijeljenje (usluga mreže) za slanje videoslike uživo ili videoisječka sa svog uređaja na drugi kompatibilni mobilni uređaj tijekom poziva. Ako aktivirate dijeljenje videozapisa aktivirat će se zvučnik. Ako zvučnik ne želite rabiti za glasovni poziv tijekom dijeljenja videozapisa možete uporabiti i kompatibilnu slušalicu. Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Dijeljenje videoisječaka

dijeljenja videozapisa pomaknete izvan 3G mreže, dijeljenje se zaustavlja, a glasovni se poziv nastavlja. • Osigurajte da su pošiljatelj i primatelj prijavljeni na 3G mrežu. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja, a uređaj primatelja nije unutar pokrivenosti 3G mrežom te nema instalirano dijeljenje videozapisa ili postavljene veze jedan-na-jedan, primatelj ne prima pozivnice. Vi dobivate poruku pogreške koja pokazuje da primatelj ne može primiti pozivnicu.

Postavke

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze. Veza među dvjema osobama također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći koristiti dijeljenje videozapisa. Od svog davatelja usluga zatražite postavke SIP profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati ili vam može dati popis potrebnih parametara. Za dodavanje SIP adrese na posjetnicu: > Kontakti. 1. Odaberite 2. Otvorite posjetnicu (ili započnite novu posjetnicu za tu osobu). 3. Odaberite Opcije > Dodaj pojedinosti > Dijelj. video zapisa. 4. Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

Postavke povezivanja dvije osobe

36

Dijeljenje videozapisa zahtijeva 3G vezu. Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga. Za korištenje video dijeljenja morate učiniti sljedeće: • Osigurati da je uređaj postavljen za vezu između dvije osobe. • Pobrinite se da imate aktivnu 3G vezu i da ste unutar pokrivenosti 3G mrežom. Ako se tijekom sesije

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Ako SIP adresa ili telefonski broj primatelja nisu dostupni. Pauzirajte ili nastavite dijeljenje videozapisa. • Osigurajte da su postavke pristupne točke 3G veze na uređaju ispravno konfigurirane. upišite jedno od toga uključujući pozivni broj zemlje pa za slanje pozivnice Dijeljenja videozapisa uživo ili videoisječaka Za spremanje videoisječka koji ste uživo dijelili. prekida se i dijeljenje videoisječka. > Preferir. 3. Da biste definirali željenu memorijsku lokaciju. odaberite Izbornik > Upr. poruka pozivnice prikazuje ime pošiljatelja ili Upućivanje poziva 37 Ako ne znate SIP adresu kontakta. Opcije tijekom dijeljenja videoisječka Zumirajte videozapis (dostupno samo pošiljatelju). 1. Uređaj vas obavještava o memorijskoj lokaciji spremljenog videozapisa. Prihvaćanje poziva Kada vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje videozapisa. Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid. odaberite U redu. Dijeljenje počinje automatski kada primatelj prihvati pozivnicu. Za dijeljenje videozapisa uživo tijekom poziva odaberite Video isječak uživo. odaberite U redu. Ako ste tijekom dijeljenja videoisječka pristupili drugim programima. dijeljenje je zaustavljeno. Možda ćete videoisječak morati pretvoriti u odgovarajući format kako biste ga mogli dijeliti. ploča > Postavke i Veza > Dijelj. odaberite željenu adresu ili broj. Ako primatelj u popisu kontakata ima spremljeno nekoliko SIP adresa ili telefonskih brojeva s međunarodnim pozivnim brojevima. za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga). Vaš uređaj mora imati uređivač videozapisa kako bi pretvorba funkcionirala. Isključite ili uključite mikrofon. Za povratak na prikaz dijeljenja videozapisa i nastavak dijeljenja u početnom zaslonu odaberite Opcije > Nastavi. . Za završetak dijeljenja odaberite Prekini. spremanja. ili ili ili Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite Opcije > Dijeljenje video zapisa. mem.Postavke mreže 3G Za postavljanje 3G veze: • Obratite se svojem davatelju usluge i napravite ugovor o uporabi 3G mreže. odaberite Da kada se to zatraži. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu. Za dijeljenje videoisječka odaberite Video isječak i isječak koji želite dijeliti. 2. Podesite osvjetljenje (dostupno samo pošiljatelju). Uključite ili isključite zvučnik. Ako vas uređaj obavijesti da videoisječak mora biti pretvoren. Prebacite se u način prikaza preko cijelog zaslona (dostupno samo primatelju). Kada završite poziv. video zap.

podaci ili Svi primlj. Primljeni pozivi ili Birani brojevi. primljene i birane pozive. u zapisnik se ne spremaju nikakve informacije. • Izbriši — Obrišite istaknuti događaj na odabranom popisu. • Postavke — Odaberite Trajanje zapisnika i koliko dugo će komunikacijski podaci biti spremljeni u zapisniku. a ne nalazite se unutar područja pokrivenog UMTS mrežom. Odaberite Opcije i nešto od sljedećega: • Spremi u Kontakte — Spremite istaknuti telefonski broj iz nedavnih poziva u svoje kontakte. odaberite Paket. Da biste reproducirali videozapis u izvornoj glasnoći. . Paket podataka Odaberite Izbornik > Zapisnik. zvoni prilikom primitka pozivnice. Ako vaš uređaj nije utišan. pritisnite pozivnu tipku. prekida se i dijeljenje videoisječka.Upućivanje poziva Da biste ukinuli zvuk videozapisa u uređaju. Da biste pregledali propuštene. Možete i pritisnuti tipku za prekid da biste odbili pozivnicu i završili glasovni poziv. pozivi. prijenos > Svi posl. Da biste provjerili količinu podataka poslanih ili primljenih za vrijeme paketnih podatkovnih veza. • Ne — Odbijte pozivnicu. Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid. SIP adresu. nećete znati da ste primili pozivnicu. Ako vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje. Naknadu za paketne podatkovne mreže možete plaćati prema količini poslanih i primljenih podataka. Za prikaz približnog trajanja posljednjeg poziva i biranih i primljenih poziva odaberite Trajanje poziva. Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva. Zadnji pozivi 38 Odaberite Izbornik > Zapisnik i Zadnji pozivi. odaberite Opcije > Izvorna glasnoća. Za završetak dijeljenja odaberite Prekini. Ako odaberete Bez zapisnika. odaberite Opcije > Isključi zvuk. To ne utječe na reprodukciju zvuka druge strane telefonskog poziva. Kada završite poziv. Neodgovorene i primljene pozive uređaj će pamtiti samo ako mreža podržava ove funkcije te ako je uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže. Primatelj dobiva poruku da ste pozivnicu odbili. podaci. • Obriši popis — Obrišite popis odabranih nedavnih poziva. Zapisnik pohranjuje podatke o povijesti komunikacije uređaja. Kada primite pozivnicu. Trajanje poziva Zapisnik Odaberite Izbornik > Zapisnik. odaberite Neodgov. odaberite od sljedećeg: • Da — Prihvatite pozivnicu i aktivirajte sesiju dijeljenja.

popisa posljednjih poziva i izvješća o isporuci poruka trajno se briše. i odaberite Opcije > Prikaži. Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke za poruke. odaberite Opcije > Brojila na nulu. posebne poruke koje sadrže podatke i slati naredbe za usluge. ulijepili u tekstualnu poruku. zvučne poruke i poruke e-pošte. primjerice. Ako odaberete Bez zapisnika. Poruke Odaberite Izbornik > Poruke. • Provjeriti podržava li mreža značajke za slanje poruka koje želite koristiti te jesu li te značajke uključene na vašoj SIM kartici. emitirane poruke. potreban vam je kôd za otključavanje. • Definirati postavke internetskih pristupnih točaka na uređaju. središtem za razmjenu Za prikaz prenesene količine podataka te vremenskog trajanja određene paketne podatkovne veze pomaknite se na neki dolazni ili odlazni događaj označen s Pak. • Definirati postavke multimedijskih poruka na uređaju. Sporedni događaji. odaberite Opcije > Koristi broj > Kopiraj. . Veze sa spremnikom. tekstualne poruke te podatkovne i veze bežičnog LAN-a registrirane na uređaju odaberite karticu općeg zapisnika . • Definirati postavke računa e-pošte na uređaju. multimedijske poruke. • Definirati postavke tekstualnih poruka na uređaju. multimedijskih poruka ili web stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze. Ako se Poruke 39 Da biste izbrisali poslane i primljene informacije. Da biste izbrisali informacije. Za otvaranje općeg zapisnika u kojemu možete nadzirati sve glasovne pozive. cijeli sadržaj zapisnika. poput SMS poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza. Da biste telefonski broj kopirali iz zapisnika u međuspremnik te ga. Možete također primati poruke webusluga. Prije slanja ili primanja poruka možda ćete morati učiniti sljedeće: • umetnuti valjanu SIM karticu u uređaj i biti u području djelovanja mobilne mreže. bilježe se kao jedan komunikacijski događaj.Praćenje svih komunikacijskih događaja Odaberite Izbornik > Zapisnik. Za filtriranje zapisnika odaberite Opcije > Izdvoji i filtar. Putem Poruka (usluga mreže) možete slati i primati tekstualne poruke. Za postavljanje trajanja zapisnika odaberite Opcije > Postavke > Trajanje zapisnika.

4. odgovarati na nju i organizirati je dok ste u pokretu. Da biste razvrstali poruke određenim redoslijedom. Informacije o dostupnosti zatražite od davatelja usluga. Usluga e-pošte automatski prebacuje e-poštu s postojeće adrese e-pošte na vaš uređaj Nokia E72 . Izvješća se spremaju u mapu Izvješća. Mape za poruke Da biste preimenovali mapu. odaberite poruku. Usluga e-pošte Postavljanje e-pošte na uređaju 40 Razvrstavanje poruka Odaberite Izbornik > Poruke i Moje mape. Da biste od mreže zatražili da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih i multimedijskih poruka koje ste poslali (mrežna usluga). Ovu uslugu mora podržavati vaša mreža i nije dostupna u svim državama ili regijama. odaberite Opcije > Nova mapa. Odaberite svog davatelja usluga e-pošte ili vrstu računa. 1. Da biste stvorili novu mapu u koju ćete razvrstati poruke. Opcije > Premjesti u mapu. 3.e-poš.Poruke to ne dogodi. Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište. odaberite poruku i Opcije > Pojedinosti o poruci. odaberite Opcije > Postavke > Tekstualna poruka > Primi izvješće ili MMS poruka > Primanje izvješća. možda ćete morati ručno definirati postavke ili se pak obratiti davatelju usluga radi konfiguriranja postavki. omogućite povezivanje uređaja s internetom. a poruke koje su poslane. Usluga e-pošte radi s brojnim internetskim davateljima usluga e-pošte koji se često rabe za osobnu e-poštu. Da biste pregledali svojstva poruke. odaberite Opcije > Razvrstaj po. Da biste premjestili poruku u drugu mapu. uređaj nalazi izvan područja mrežne pokrivenosti. 2. primjerice. odaberite Opcije > Preimenovanje mape. Svoju e-poštu možete čitati. Pročitajte podatke na zaslonu i odaberite Započni. Poruke koje čekaju na slanje spremaju se u mapu Izlazni spremnik. mapu i U redu. spremaju se u mapu Poslano. Odaberite Izbornik > Poruke.. Poruke e-pošte pohranjuju se u mapi Spremnik. Poruke koje pišete mogu se spremiti u mapu Skice. Ako je potrebno. Poruke ili podaci primljeni putem Bluetooth veze spremaju se u mapu Ulazni spremnik. Savjet: Poruke se spremaju u Izlazni spremnik kada se. Odaberite Izbornik > E-pošta > Nov. . s izuzetkom poruka poslanih Bluetooth vezom.

1. 4. • Oznaka — Označite poruku zastavicom za nastavak. Za otvaranje čarobnjaka na početnom zaslonu odaberite Postavljanje e-pošte. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Dodaj privitak — Dodajte privitak poruci. Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati. Unesite potrebne pojedinosti računa kao što su adresa e-pošte i zaporka. • Opcije unosa — Aktivirajte ili deaktivirajte prediktivni unos teksta ili odaberite jezik pisanja. Dodavanje privitaka Odaberite Izbornik > Poruke. 3. 1. morat ćete odabrati vrstu svog računa e-pošte te unijeti odgovarajuće postavke računa. 6. za odvajanje adresa e-pošte. kopija. Odaberite svoj spremnik i Opcije > Stvori poruku epošte. Ako vaš uređaj sadrži još neke klijente za e-poštu. • Važnost — Postavite prioritet poruke. Tijekom postavljanja e-pošte za tvrtku možda ćete morati unijeti naziv poslužitelja pridruženog vašoj adresi e-pošte. primjerice Mail for Exchange. započnite s unosom primateljeva imena i odaberite primatelja među predloženim rezultatima. • Opcije uređivanja — Izrežite. bit će vam ponuđeni prilikom otvaranja čarobnjaka. umetnite . Poruke 41 . • Dodaj primatelja — Dodajte poruci primatelje iz Kontakata. Ako dodate nekoliko primatelja. E-pošta Pomoću čarobnjaka za e-poštu možete postaviti poslovni račun e-pošte. Ako se adresa e-pošte primatelja može pronaći u Kontaktima. kopirajte ili zalijepite odabrani tekst. 2. U polje Prima unesite adresu e-pošte primatelja. Za pojedinosti se obratite IT odjelu svoje tvrtke.5. • Umetni predložak — Umetnite tekst iz predloška. Odaberite Opcije > Pošalji. Ako čarobnjak ne bude mogao automatski konfigurirati postavke epošte. Usluga e-pošte može se pokrenuti na uređaju čak i ako ste instalirali druge aplikacije e-pošte kao što je Mail for Exchange. Odaberite Opcije. Unesite svoju poruku u područje teksta. Ako polje Skrivena kopija nije vidljivo. Odaberite Izbornik > Poruke. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku. odaberite Opcije > Više > Prik. polje Skr. 5. Konfiguriranje e-pošte Slanje e-pošte 2. Upotrijebite polje Kopija za slanje kopije drugim primateljima ili polje Skrivena kopija za slanje skrivene kopije primateljima. U polje Predmet unesite predmet poruke e-pošte. i internetski račun e-pošte.

odaberite Opcije > Radnje > Otvori. Da biste spremili odabrani privitak ili sve preuzete privitke u svom uređaju. Prilozi se ne spremaju na uređaj i brišu se kada izbrišete poruku. odaberite spremnik i odaberite poruku s popisa. odaberite spremnik i Opcije > Stvori poruku e-pošte. odaberite Vidi popis da biste vidjeli popis koji prikazuje koji su privici preuzeti. predmeta i sadržaja poruka epošte u spremniku tražili stavke. odaberite Opcije > Odgovori svima. • Odbij — Odbijanje zahtjeva za sastanak. odaberite Opcije > Odgovori. odaberite Opcije > Prekini pretraživanje. odaberite Opcije > Dodaj privitak. Traženje poruka e-pošte Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. Da biste unutar primatelja. odaberite Opcije > Radnje > Preuzmi ili Preuzmi sve. odaberite Otvori da biste ga otvorili. Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. • Ukloni iz kalendara — Uklonite otkazani sastanak iz svog kalendara. odaberite Opcije > Pretraživanje. Preuzimanje privitaka Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. Opcije i od sljedećeg: • Prihvati — Prihvatite zahtjev za sastanak. odaberite Opcije > Radnje > Spremi ili Spremi sve. . Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima. Da biste prekinuli traženje. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo. odaberite Opcije > Proslijedi. Da biste otvorili odabrani preuzeti privitak. Da biste pročitali primljenu poruku e-pošte. Da biste uz poruku e-pošte dodali privitak. Da biste preuzeli odabrani privitak ili sve privitke s popisa na svoj uređaj. Da biste proslijedili poruku. Odgovaranje na zahtjev za sastankom Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. Čitanje e-pošte Odaberite Izbornik > Poruke.Poruke Da biste napisali poruku e-pošte. Da biste uklonili odabrani privitak. Ako je u poruci jedan privitak. 42 Da biste pregledali privitke u primljenoj poruci e-pošte. Odaberite primljeni zahtjev za sastanak. Ako u poruci postoji nekoliko privitaka. pomaknite se na polje privitka i odaberite Opcije > Radnje. • Proslijedi — Proslijedite zahtjev za sastanak drugom primatelju. Da biste odgovorili pošiljatelju poruke. odaberite Opcije > Ukloni privitak.

Da biste ispraznili mapu za izbrisane stavke. odaberite mapu i Opcije > Isprazni izbris. kada niste u uredu.Brisanje poruka e-pošte Za brisanje poruke e-pošte odaberite poruku i Opcije > Radnje > Izbriši. Prebacivanje s jedne na drugu Opće postavke e-pošte mapu e-pošte Odaberite Izbornik > E-pošta i Postavke > Globalne Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. Odaberite Izbornik > E-pošta. odaberite Opcije > Spoji se. Da biste ponovo pokrenuli sinkronizaciju. Da biste unijeli tekst odgovora o odsutnosti. . • Pregled sadrž. Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. Postavljanje odgovora o odsutnosti Da biste postavili odgovor o odsutnosti. Prekidanje veze sa spremnikom Da biste otkazali sinkronizaciju uređaja i poslužitelja za epoštu te radili s e-poštom bez bežične veze. Da biste otvorili drugu mapu e-pošte ili spremnik. — Postavite uređaj da prikazuje obavijest prilikom preuzimanja privitka epošte. Odaberite nešto od navedenog: • Izgled popisa poruka — Odaberite hoće li se poruke e-pošte u ulaznom spremniku prikazivati u jednom ili dva retka. odaberite spremnik i Opcije > Postavke > Spremnik > Izvan ureda > Uključeno. pri vrhu zaslona. odaberite Ulazni spremn. poruka se trajno briše. odaberite Opcije > Novo pretraživanje. postavke. ako je dostupno. odaberite Opcije > Prekini vezu. Odaberite Izbornik > Poruke i spremnik. odaberite Odg. odaberite Opcije > Izlaz da biste prekinuli vezu sa spremnikom. • Obavijesti o preuzim. • Odjeljitelji naslova — Odaberite Uključeno da biste mogli proširiti ili sažeti popis poruka e-pošte. stavke. Ako nije dostupna mapa Izbrisane stavke. • Upozori prije brisanja — Postavite uređaj da prikazuje upozorenje prije brisanja poruke e-pošte. Poruka će se premjestiti u mapu za izbrisane stavke ako je ona dostupna. Poruke 43 Da biste započeli novo pretraživanje. Ako spremnik nema opciju Prekini vezu. Odaberite mapu e-pošte ili spremnik s popisa. teksta — Pregledajte poruke dok se krećete po njihovu popisu u ulaznom spremniku poruka e-pošte.

naručite te postavke od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke ili koristite program Čarobnjak za postavke. Da biste preslušali glas. Da biste pogledali pojedinosti glasa. Da biste na početnom zaslonu preslušali nove poruke ili poruku e-pošte. Prije slanja ili primanja multimedijskih poruka na svoj uređaj. . Za postavljanje govornog glasa odaberite Glas. pomaknite se ulijevo. Čitač poruka Za postavljanje jezika za čitač poruka odaberite Jezik. Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Glas ovisi o odabranom jeziku. Da biste privremeno zaustavili čitanje. multimedijske sadržaje. Za preslušavanje poruke iz ulaznog spremnika otiđite na poruku i odaberite Opcije > Preslušaj. morate definirati postavke multimedijske poruke. pritisnite prekidnu tipku. zvučne zapise i poruke e-pošte. Pomoću Čitača poruka možete slušati tekst. otvorite karticu glasa i odaberite glas. SMS i MMS poruke Govor 44 Odaberite Izbornik > Upr. Pomoću značajke Govor možete odabrati jezik. pomaknite se udesno. Da biste izbrisali jezike ili glasove. pritisnite tipku za upravljanje. Za preuzimanje dodatnih jezika na uređaj odaberite Opcije > Preuzmi jezike. Da biste se vratili na prethodnu poruku. kontaktirajte svog davatelja usluga radi dobivanja ispravnih postavki. Multimedijska poruka (MMS) može sadržavati tekst i predmete kao što su slike. Pri preuzimanju novog jezika morate preuzeti najmanje jedan glas za taj jezik. odaberite stavku i Opcije > Izbriši. Za postavljanje brzine govora odaberite Brzina. Kako biste preslušali poruku e-pošte iz spremnika. Za postavljanje glasnoće govora odaberite Glasnoća.Poruke • Početni zaslon — Definirajte broj redaka e-pošte u području za informacije na početnom zaslonu. a zatim Opcije > Pojedinosti o glasu. Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski prilagoditi postavke za multimedijske poruke. Da biste prešli na sljedeću poruku. a zatim odaberite Opcije > Reproduciraj glas. odaberite Opcije > Prikaz. Da biste isključili prekinuli čitanje. ploča > Telefon > Govor. Odaberite Izbornik > Poruke. Kako biste pregledali trenutačnu poruku ili e-poštu u tekstualnom formatu bez zvuka. odaberite ga. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju. glas i svojstva glasa za čitač poruka. Da biste ponovno reproducirali trenutnu poruku ili poruku e-pošte. zvučni isječci ili videoisječci. Ako to ne učini. pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku dok se Čitač poruka ne otvori. otiđite na poruku i odaberite Opcije > Slušaj. a zatim nastavili. pomaknite se ulijevo na početak poruke.

Da biste umetnuli smiješak tekstualnoj ili multimedijskoj poruci. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo. odaberite Opcije > Umetni sadržaj > Umetanje ostalog. pritisnite tipku sym i odaberite smiješak. 7. U Izlaznom spremniku možete izbrisati ove poruke ili ih premjestiti u mapu Skice. odaberite Audio poruka. a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu povećati troškove prijenosa podataka. Raspoložive mogućnosti mogu varirati.Odaberite Izbornik > Poruke. 3. 2. odaberite Opcije > Umetni sadržaj. slajd. poruka se smješta u Izlazni spremnik. a uređaj će je pokušavati periodično ponovno poslati. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte. Da biste poslali poruku. označava privitak e-pošte. Da biste sakrili ili prikazali polja tijekom pisanje tekstualne ili multimedijske poruke. Da biste dodali predložak poruci e-pošte. memoriju i datoteku koju ćete priložiti. Da biste poslali multimedijsku poruku koja sadrži zvučni isječak. isječka > Novi. odaberite Opcije > Polja za zaglav. Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. U polju Prima pritisnite tipku za pomicanje za odabir primatelja ili skupina iz popisa kontakata ili upišite primateljev broj telefona odnosno adresu e-pošte. Umetanje video isječka > Novi ili Umetanje zvuč. 9. odaberite Opcije > Umetni predložak. Da biste dodali privitak e-pošti. odaberite Opcije > Pošalji ili pritisnite pozivnu tipku. U polje predmeta unesite predmet poruke za multimedijsku ili poruku e-pošte. Da biste snimili fotografiju. . Da biste dodali medijsku datoteku multimedijskoj poruci. bilješku ili drugu datoteku poruci. Za slanje slike ili multimedijske poruke odaberite Poruka. Da biste dodali posjetnicu. Poruke 45 Pisanje i slanje poruka 4. poruke. odaberite E-pošta. Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Prije stvaranja multimedijske poruke ili pisanja e-pošte morate imati ispravno postavljene postavke veze. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu. Da biste dodali predložak ili bilješku tekstualnoj ili multimedijskoj poruci. Da biste poslali e-poštu. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje. 8. odaberite Opcije > Umetni sadržaj > Umetanje teksta > Predložak ili Bilješka. Odaberite Nova poruka. 5. uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a. odaberite Opcije > Umetni sadržaj > Umetanje slike > Nova. U polje za poruku upišite poruku. videoisječak ili zvučni isječak za multimedijsku poruku. 6. Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. vrstu datoteke ili izvor te željenu datoteku. odaberite Opcije > Dodaj privitak. 1. Broj ili adresu iz prijenosnika također možete kopirati i zalijepiti. 10.

. Zvučna poruka da biste odgovorili zvučnom porukom ili E-poštom da biste odgovorili porukom e-pošte. morate kopirati poruke u mapu u uređaju. Tekstualne poruke na SIM kartici Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > SIM poruke. odaberite Opcije > Postavke > MMS poruka > Način stvaranja MMS-a > Slobodan ili Vođen. Odaberite Opcije > Kopiraj. Stvaranje prezentacija 46 Da biste pregledali poruke sa SIM kartice. otvorite je i odaberite Opcije > Odgovori. Da biste promijenili postavku. Odaberite Pošiljatelju da biste odgovorili pošiljatelju. Savjet: Ako primite multimedijske poruke koje sadrže određene objekte koje uređaj ne podržava. Unesite tekst poruke i odaberite Opcije > Pošalji. Pokušajte te objekte poslati na neki drugi uređaj. Nakon kopiranja poruka u mapu možete ih pregledati u mapi ili izbrisati sa SIM kartice. Svima da biste odgovorili svakome tko je uvršten kao primatelj poruke. 2. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. 3. Prije nego što možete pregledati SIM poruke. zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci. Dijakritički i drugi znakovi. 1. otvorite mapu u koju ste kopirali poruke i otvorite poruku. Tekstualne poruke mogu biti pohranjene na vašoj SIM kartici. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo. Odaberite Izbornik > Poruke. Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. 2. računalo. Odaberite mapu i U redu da biste započeli kopiranje. 1. Odaberite Opcije > Označi/odznači > Označi ili Označi sve da biste označili svaku poruku. Primanje i odgovaranje na multimedijske poruke Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Da biste odgovorili na multimedijsku poruku. 3. nećete ih moći otvoriti. npr. Možda nećete moći slati videoisječke koji su spremljeni u datotečnom obliku MP4 ili koji premašuju ograničenje veličine bežične mreže u multimedijskoj poruci. Poruka e-pošte dostupna je samo ako je poštanski sandučić konfiguriran i poruka se šalje s adrese e-pošte.Poruke Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište. Stvaranje multimedijskih prezentacija nije moguće ako je Način stvaranja MMS-a postavljen na Ograničen. i otvoriti ih na njemu. kao i znakovi karakteristični za određene jezike.

Da biste pogledali prezentaciju. 4. primjerice. Reprod. videoisječka ili bilješki u prezentaciju dođite do odgovarajućeg područja objekta i odaberite Opcije > Umetni. odaberite Opcije > Uključivanje listanja i pomičite se po zaslonu da biste pogledali cijelu prezentaciju. Da biste postavili efekte za prijelaze između slika ili stranica. 2. odaberite Opcije > Postavke efekta. Te brojeve i adrese možete koristiti za. odaberite Opcije > Objekti. pritisnite bilo koju višenamjensku tipku.1. Za umetanje slika. Da biste spremili multimedijski objekt. Da biste pregledali multimedijske poruke kao potpune prezentacije. objekt i Opcije > Spremi. 5. gdje će se pojavljivati te koji će se efekti prikazivati između slika i stranica. otvorite poruku i odaberite Opcije > Reproduk. Dođite do prezentacije i pritisnite tipku za upravljanje. slanje poruka ili stvaranje oznaka. odvojite ih točkom sa zarezom. Da biste privremeno zaustavili prezentaciju. Predložak može definirati koje medijske objekte možete dodati prezentaciji. odaberite Opcije > Prikaži. Pregled i spremanje multimedijskih privitaka Da biste pogledali pretpregled prezentacije. Na različitim uređajima one mogu različito izgledati. 3. Da biste nastavili reproducirati prezentaciju. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte. Ako su tekst ili slike prevelike da bi stali na zaslon. U polje Prima upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali s popisa kontakata. Multimedijske prezentacije mogu se vidjeti samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prikaz prezentacija. otvorite multimedijsku poruku iz Ulaznog spremnika. prezentacije. odaberite Nova poruka > Poruka. 6. zvučni isječak ili Reprod. video isječak. odaberite Opcije > Nađi. odaberite Prikaz slike. upućivanje poziva. Savjet: Da biste pregledali ili reproducirali multimedijski objekt u multimedijskoj poruci. Da biste pregledali naziv i veličinu privitka. odaberite poruku i Opcije > Objekti. Vrsta poruke promijenjena je u multimedijsku poruku na temelju umetnutog sadržaja. odaberite Opcije > Nastavi. Poruke 47 Pregled prezentacija . odaberite Opcije > Postavke pozadine. Pomaknite se u tekstualno područje i unesite tekst. Odaberite Opcije > Umetni sadržaj > Umetanje prezentacije i predložak prezentacije. Da biste odabrali pozadinsku boju prezentacije i pozadinske slike za različite stranice. Za dodavanje stranica odaberite Opcije > Umetni > Novu stranicu. Da biste stvorili prezentaciju. adrese e-pošte ili web-adrese. zvučnog isječka. Da biste u prezentaciji pronašli telefonske brojeve.

datumu isteka i druge pojedinosti o poruci prije preuzimanja. oznake ili postavke internetskog pristupa ili računa e-pošte. Usluga emitiranja poruka (usluga mreže) omogućuje vam da od svog davatelja usluga primate poruke različitih sadržaja. Servisne poruke mogu sadržavati obavijesti poput naslova vijesti. Paketna podatkovna veza (GPRS) može spriječiti primanje emitiranih poruka. web-adresi. Za tekst zahtjeva za uslugom obratite se davatelju usluga. Emitirane poruke 48 Svom davatelju usluga možete poslati poruku sa zahtjevom za uslugu (poznatu i kao USSD naredba) i zatražiti uključivanje određenih usluga mreže. Da biste pogledali informacije o pošiljatelju. odnosno njihovih brojčanih oznaka. Da biste poslali poruku sa zahtjevom za uslugom. odaberite Opcije > Pretplati se. odaberite Opcije > Preuzmi poruku. Da biste pogledali poruke vezane uz temu. odaberite temu. Unesite tekst zahtjeva za uslugom i odaberite Opcije > Pošalji. Odaberite temu i Opcije > Označi važno. Savjet: Važne teme možete postaviti kao najdraže. melodije zvona. Možete primiti posebne poruke koje sadrže podatke kao što su logotipi operatera. Odaberite Izbornik > Poruke.Poruke Vrste posebnih poruka Za spremanje sadržaja ovih poruka odaberite Opcije > Spremi. Da biste preuzeli uslugu ili sadržaj poruke. Odaberite Opcije > Postavke > Prijem > Uključen. Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Informativne poruke. Poruke usluga Servisne poruke na uređaj šalju davatelji usluge. obratite se svom davatelju usluga. Da biste definirali postavke servisne poruke. odaberite Opcije > Postavke > Poruka usluge. Slanje naredbi za usluge Da biste primali poruke vezane uz temu. Emitirane poruke ne možete primati u UMTS (3G) mrežama. odaberite Opcije > Naredbe za usluge. Emitirane poruke nije moguće primiti dok je uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom. Za primanje emitiranih poruka možda ćete trebati uključiti opciju za njihovo primanje. odaberite Opcije > Pojedinosti o poruci. Kada primite poruku vezanu uz važnu temu. o tome ste obaviješteni u početnom zaslonu. . usluga ili veza putem kojih se može preuzeti sadržaj poruke. Za popis tema. kao što su informacije o vremenskim prilikama ili stanju u prometu u određenoj regiji.

• Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Postavke tekstualnih poruka Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > MMS poruka.Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke. • Format znakova — Odaberite Ograničena podrška da biste upotrijebili automatsku pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja kada je to dostupno. Ako to ne učini. • Odgovor istim središtem — Odaberite želite li da odgovor na poruku bude poslan pomoću istog broja središta za razmjenu tekstualnih poruka (usluga mreže). naručite te postavke od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke ili koristite program Čarobnjak za postavke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. • Poruka poslana kao — Prebacite poruku u drugi format. • Primi izvješće — Odaberite Da ako želite da vam mreža šalje izvješća o isporuci za poruke (usluga mreže). • Osnovni tip veze — Odaberite preferiranu metodu veze prilikom slanja tekstualnih poruka sa svog uređaja. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti. • Korišteno središte — Odabir središta za razmjenu poruka radi slanja poruke. Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. multimedijske poruke i GPRS. Odaberite između sljedećeg: • Veličina slike — Podesite mjere slika u multimedijskim porukama. ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka. Odaberite između sljedećeg: • Središta za poruke — Pregledajte dostupne centre za poruke za svoj uređaj ili dodajte novi. Otvorite dotičnu vrstu poruke i definirajte sva polja označena s Treba definirati ili crvenom zvjezdicom. . Vaš će uređaj možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati ispravne postavke za tekstualne poruke. Postavke usluge poruka Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Tekstualna poruka. kontaktirajte svog davatelja usluga radi dobivanja ispravnih postavki. odaberite Opcije > Tema. uređivali ili brisali teme. • Način stvaranja MMS-a — Odaberite Ograničen da biste postavili svoj uređaj da sprječava uključivanje sadržaja u multimedijske poruke koji možda ne Postavke multimedijskih poruka Poruke 49 Da biste dodavali.

Postavke za emitirane poruke . odaberite Preuzimanje poruka > Automatski ili Ručno. odaberite Slobodan. mreži da biste primali obavijest o novoj multimedijskoj poruci koju možete preuzeti iz centra za poruke (na primjer. odaberite Vođen. Korištena pristupna točka — Odaberite zadanu pristupnu točku da biste se povezali sa središtem za razmjenu multimedijskih poruka. • Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati poslati poruku (usluga mreže). Ručno da biste ručno preuzeli multimedijske poruke iz centra za poruke ili Isključeno da biste spriječili primitak multimedijskih poruka. ako je dostupan. Automatsko preuzimanje možda neće biti podržano u svim regijama. ta informacija ne mora uvijek biti pouzdana. odaberite Poruke usluga > Uključeno. u domać. Odaberite Uvijek automatsko da biste uvijek automatski primali multimedijske poruke. Postavke za poruke usluga Da biste odabrali način preuzimanja sadržaja usluga ili poruka usluga. stvaranje multimedijskih prezentacija nije moguće. Primanje oglasa — Primanje poruka koje su definirane kao oglasi. Da biste stvorili multimedijsku poruku bez ograničenja za vrstu privitka. poruka se uklanja iz centra za razmjenu multimedijskih poruka. Zabrani slanje izvješća — Odaberite Da ako ne želite sa svog uređaja slati izvješća o isporuci za primljene multimedijske poruke. ako putujete u inozemstvo i nalazite se izvan područja svoje matične mreže). Ako odaberete Ograničen. Primanje izvješća o isporuci multimedijske poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće. Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Informativne poruke. Nećete moći promijeniti zadanu pristupnu točku ako ju je zadao davatelj usluga. Primanje izvješća — Zahtjev za izvješća o isporuci i čitanju poslanih poruka (mrežna usluga). Ako odaberete Automatski. Poruke Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Poruka usluge. Da biste omogućili uređaju primanje poruka usluge od davatelja usluge. Preuzimanje MMS-a — Odaberite način na koji želite primati poruke. odaberite Prijem > Uključen. Da biste primili upozorenja o uključivanju takvog sadržaja. Uređaj treba imati mrežnu podršku kako bi označio da je poslana poruka primljena ili pročitana.• • • • • • 50 podržava mreža ili uređaj primatelj. Dopusti anon. Ovisno o mreži i drugim okolnostima. poruke — Primanje poruka od nepoznatih pošiljatelja. Maksimalno vrijeme je maksimalna količina vremena koju mreža omogućuje. možda će ipak morati potvrditi neka preuzimanja budući da automatsko preuzimanje nije dostupno za sve usluge. Aut. Da biste primali emitirane poruke. Ako primatelj poruke nije dostupan unutar razdoblja valjanosti poruke.

Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mreži. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge paketnog prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga. Samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN mreži može biti istodobno aktivna.Da biste prikazali nove teme na popisu tema emitiranih poruka. a pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu. • Spremi poslane poruke — Odaberite želite li spremiti poslane poruke u mapu Poslano. Kada dosegnete ograničenje. odaberite Jezik. . Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. • Korištena memorija — Odaberite gdje želite spremati poruke. Veza 51 Da biste odabrali jezike na kojima želite primati emitirane poruke. • Broj spremljenih poruka — Unesite broj poslanih poruka koje želite spremiti. Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Ostalo. • Pogled mapa — Odaberite želite li vidjeti podatke o mapi u jednom ili u dva retka. primjerice: • MMS pristupna točka za slanje i primanje MMS poruka • Internetska pristupna točka (IAP) za slanje i primanje e-pošte te povezivanje s internetom Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je vrsta pristupne točke potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Odaberite nešto od sljedećeg: Druge postavke Veza Vaš uređaj pruža nekoliko mogućnosti za spajanje na internet ili na drugi kompatibilni uređaj ili osobno računalo. Možete odrediti različite vrste pristupnih točaka. ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku. Uređaj podržava paketni prijenos podataka (usluga mreže). istodobno mogu biti aktivne različite podatkovne veze. odaberite Teme za prijem > Uključeno. U UMTS mreži podatkovne veze ostaju aktivne tijekom glasovnih poziva. Poruke možete spremati na memorijsku karticu samo ako je ona umetnuta. najstarija će poruka biti izbrisana. kao što je GPRS u GSM mrežama. Podatkovne veze i pristupne točke Možete koristiti i podatkovnu vezu putem WLAN mreže.

3g mreža naznačena je oznakom . WLAN možete upotrijebiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Odabrana mreža mora imati roaming ugovor s vašom matičnom mrežom. ploča > Postavke i Telefon > Mreža. o ćeliji — Postavite uređaj kako bi vam pokazivao kada se rabi u mreži koja se temelji na mikrocelularnoj tehnologiji (MCN) te za uključivanje prijema podataka o ćeliji. ali više programa može upotrijebiti istu internetsku pristupnu točku. ili rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki. Bežični LAN O WLAN Uređaj može utvrditi i povezati se s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njezino trajanje. . uređaj će se oglasiti tonom pogreške i zatražiti ponovni odabir mreže. WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. Neke WLAN mreže su zaštićene i potreban je pristupni ključ davatelja usluga da biste se povezali s njima. Pomoću WLAN-a možete povezati uređaj s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju podršku za WLAN. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi. • Odabir operatora — Odaberite Automatski za postavljanje uređaja da traži i bira jednu od raspoloživih mreža ili Ručno za ručno biranje mreže s popisa mreža. Ova je mogućnost prikazana samo ako je podržava davatelj usluga bežične veze. prema parametrima mreže i roaming ugovorima između davatelja bežičnih usluga. • Internetska pristupna točka stvorena za WLAN. 52 Vaš uređaj može otkrivati i spajati se na bežične lokalne mreže (WLAN). Da biste upotrijebili WLAN vezu.Veza Postavke mreže Odaberite Izbornik > Upr. GSM mreža je u stanju čekanja naznačena oznakom . a zatim neku od sljedećih opcija: • Rad s mrežom — Odaberite mrežu koju želite rabiti. • Vaš uređaj mora biti spojen na WLAN. • Prikaz inform. Internetsku pristupnu točku upotrijebite za programe koji se spajaju na Internet. Značajke koje koriste WLAN. Uređaj se može automatski prebacivati između GSM i 3G mreža. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN. kojim se korisnicima jednog davatelja usluga omogućuje uporaba usluga drugih davatelja usluga. potrebno vam je sljedeće: • WLAN mora biti dostupna na vašoj lokaciji. Ako odaberete Rad na 2 frekvencije. Pomoću WLAN-a možete povezati uređaj s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju podršku za WLAN. Ugovor o roamingu je ugovor između dvaju ili više davatelja mrežnih usluga. Za pojedinosti i cijenama roaminga kontaktirajte davatelja mrežnih usluga. uređaj će automatski rabiti GSM ili 3G mrežu. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu.

Kada je uređaj u vanmrežnom profilu i dalje možete koristiti WLAN (ako je dostupan). Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti. U Francuskoj. od vas će se tražiti da unesete odgovarajuću lozinku. Kada je uređaj u izvanmrežnom profilu i dalje možete upotrebljavati WLAN. WLAN čarobnjak Za korištenje bežične LAN (WLAN) veze morate stvoriti internetsku pristupnu točku (IAP) za WLAN. Odaberite Izbornik > Upr. SSID). Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj unesite *#62209526#. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu. WLAN veze Ako se vaš web-preglednik izvodi uporabom trenutačno aktivne WLAN veze. WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. ako je dostupan. WLAN čarobnjak pomaže vam pri povezivanju na bežični LAN (WLAN) i pri upravljanju vašim WLAN vezama. Ako traženje pronađe WLAN-ove. ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku. Opaska: U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena.11b/g • Rad na 2. za povratak na web-preglednik Ako ste odabrali osigurani WLAN. Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj unesite *#62209526#. primjerice. ploča > Spajanje > Čarob. Veza 53 . Za povezivanje na skrivenu mrežu morate unijeti ispravni naziv mreže (identifikator skupa usluga. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.Uređaj podržava sljedeće značajke rada u WLAN-u: • Norma IEEE 802. WLAN. uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Internetsku pristupnu točku rabite za programe koji se spajaju na internet. nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.4 GHz • WEP. Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze. WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Weba. Ove se funkcije mogu rabiti samo ako ih podržava mreža.1x načini provjere autentičnosti. i 802. WPA/WPA2. za stvaranje internetske pristupne točke (IAP) za vezu i pokretanje web preglednika uporabom te pristupne točke odaberite vezu i Pokreni pregl.

odaberite Prikaži dostup. odaberite Provjera poveziv. Na raspolaganju su vam dva načina rada s WLAN mrežom: infrastrukturni i ad-hoc. WLAN-a > Da. uređaji mogu izravno međusobno slati i primati podatke. veza. Da bi se prikazao pokazivač kada je na trenutačnoj lokaciji dostupan bežični LAN (WLAN). WLAN i Opcije. Prikazat će se MAC adresa. WLAN-a > Da. • Pojedinosti — Pregledajte pojedinosti i mreži prikazanoj na popisu. ploča > Spajanje > Upr. Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj unesite *#62209526#. . Ako odaberete Pokreni automatski ili omogućite da ispitivanje bude izvedeno kada to uređaj zatraži i ispitivanje veze izvede se uspješno. Pristupne točke WLAN interneta Odaberite Izbornik > Upr. s intern. > Pokreni automatski. Odaberite Aktivne podatkovne veze. Za prekidanje aktivne veze odaberite vezu i Odspoji WLAN. Aktivne podatkovne veze 54 Odaberite Izbornik > Upr. Ako odaberete aktivnu vezu prikazuju se pojedinosti veze. Odabrane mreže neće biti prikazane sljedeći put kada program bude tražio WLAN-ove. Ova postavka nije dostupna ako ne odaberete Prikaži dostup. ploča > Postavke i Veza > Bežični LAN. ploča > Spajanje > Čarob. Načini rada Da biste postavili uređaj za automatsko ispitivanje internetske sposobnosti odabranog WLAN-a. odaberite Traženje mreža. Weba. Postavke WLAN-a Odaberite Izbornik > Upr. Ako odaberete način rada ad-hoc. Da biste odabrali vremenski interval u kojem uređaj traži dostupne WLAN-ove i ažurirali pokazivač.. Odaberite nešto od sljedećeg: • Filtriraj WLAN mreže — Filtrirajte bežične LAN-ove (WLAN-ove) s popisa pronađenih mreža. pristupna točka spremljena je na internetska odredišta. Infrastrukturni način rada omogućuje dva oblika komunikacije: bežični uređaji međusobno su povezani putem pristupne točke za WLAN mrežu ili su na isti način povezani sa žičnom LAN mrežom kroz WLAN pristupnu točku uređaja.Veza odaberite Nastavi s pregl. da pita svaki put za dopuštenje ili da nikada ne ispituje vezu. Pitaj svaki put ili Nikad ne pokreći.

Prijenos datoteka. Osnovna izrada ispisa. Daljinski upravljač za zvuk i video. Generički pristup. načinu zaokruživanja prilikom naplate. videoisječaka i zvučnih isječaka te bilješki. Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova. Uređaj je usklađen s inačicom 2. O Bluetooth spajanju Sinkronizacija Odaberite Izbornik > Upr. unosa kalendara. porezima i slično. Za sinkronizaciju podataka odaberite Opcije > Sinkroniziraj. Dial-up umrežavanje. Slušalica. Jedinica za razgovor bez uporabe ruku. vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. odaberite Opcije i željenu opciju. Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke. ploča > Telefon > Sinkro. oznaka preglednika ili kontakata s raznovrsnim kompatibilnim programima na kompatibilnom računalu ili internetu. prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije. prijenos datoteka sa svojeg kompatibilnog računala te za ispisivanje slika na kompatibilnom pisaču. slušalica i opreme u automobilu. Za prekid svih trenutačno otvorenih veza odaberite Opcije > Odspoji sve. Za izmjenu profila pomaknite se na stavku sinkronizacije i odaberite Označi da je uključite u profil ili Odznači da iz nje izađete. Osnovna izrada fotografija. Ovu vezu možete rabiti za slanje slika. Povezivanje putem Bluetootha Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja.bežične LAN (WLAN) veze paketne podatkovne veze Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže. Veza 55 U prikazu aktivnih podataka veza možete pogledati otvorene podatkovne veze: Da biste upravljali profilima sinkronizacije. SMS i MMS poruka. Sinkronizacija omogućuje sinkronizaciju bilješki. Za prekid veze odaberite Opcije > Odspoji. Za pregled pojedinosti o vezi odaberite Opcije > Pojedinosti. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope). računala.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Napredna distribucija zvuka. iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji. Za otkazivanje sinkronizacije prije završetka odaberite Otkaži. Kada otvorite program Sinkronizacija. HID. Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. .

To neće utjecati na druge funkcije uređaja. Rad uređaja u skrivenom načinu siguran je put kojim ćete izbjeći zlonamjerne programe. Serijski priključak. Kada prvi put otvorite program. moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima. obratite se proizvođačima tih uređaja. SIM kart. odaberite Skriven. Pomaknite se na stavku i odaberite Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom. • Naziv mog telefona — Uredite naziv prikazan drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima. Slanje podataka putem Bluetooth veze . Nemojte uparivati ni prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. 1. Istovremeno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. ploča > Spajanje > Bluetooth. za kontroliranje onih koji mogu pronaći vaš uređaj i na njega se povezati odaberite Bluetooth > Isključen ili Vidljivost telefona > Skriven. istovremeno možete datoteke prenijeti i na drugi kompatibilni uređaj. Da biste sakrili svoj uređaj od drugih uređaja. — Omogućite ili onemogućite drugi uređaj. Otvorite aplikaciju u kojoj je spremljena stavka koju želite poslati. • Rad s udalj. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem. Odaberite nešto od sljedećeg: • Bluetooth — Uključite ili isključite Bluetooth vezu. Kada je uređaj zaključan. koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Ili isključite Bluetooth funkciju. da rabi SIM karticu na vašem uređaju za povezivanje na mrežu.Guranje objekta. Odaberite Izbornik > Upr. 2. • Vidljivost telefona — Da biste dopustili da vaš uređaj mogu pronaći drugi uređaji pomoću Bluetooth bežične tehnologije. poput kompatibilne opreme za Postavke Ako ne rabite Bluetooth vezu. od vas će se tražiti da odredite naziv svojeg uređaja. odaberite Definiraj razdoblje. ako ste povezani s kompatibilnom slušalicom. odaberite Vidljiv svima. Savjeti o sigurnosti 56 Odaberite Izbornik > Upr. Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni. SIM pristup. Pristup telefonskom imeniku. Naziv možete kasnije promijeniti. Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje. Na primjer. ploča > Spajanje > Bluetooth. Da biste postavili vremensko razdoblje nakon kojega se vidljivost is prikazano u skriveno. Veza automobil. Time štitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. • Postavi kao neovlašt. pomaknite se na uređaj i odaberite između sljedećih opcija: • Postavi kao ovlašten — Veze između vašeg i ovlaštenog uređaja mogu se uspostaviti bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. audio ili videouređaj drugi uređaj Da biste prekinuli traženje. oglašava se zvuk i pojavljuje se upit želite li prihvatiti poruku. Uparivanje uređaja Ako želite poništiti sve parove.Prikazani su uređaji koji se služe Bluetooth tehnologijom. prikazuje se Slanje podataka. Kada je veza uspostavljena. Prije uparivanja izmislite vlastitu zaporku (od 1 do 16 znamenki) i dogovorite se s vlasnikom drugog uređaja neka i on koristi istu. 2. Veza 57 . ili uređaje koji pripadaju osobama u koje imate povjerenja. 3. 1. odaberite Opcije > Izbriši sve. — Zahtjevi ovog uređaja za povezivanjem moraju se svaki put zasebno odobriti. pomaknite se do dodatne opreme i odaberite Opcije > Spoji se na audio uređaj. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje prije prijenosa podataka. Za uparivanje s uređajem odaberite Opcije > Novi upareni uređaj. 4. Na oba uređaja morate unijeti istu zaporku. označava ovlaštene uređaje u prikazu uparenih uređaja. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički zadane zaporke. Ista se zaporka mora unijeti i na drugom uređaju. a u Poruke u mapi Ulazni prihvaćate. Zaporka se koristi samo jednom. Ikone uređaja su sljedeće: telefon računalo 3. Odaberite uređaj te unesite zaporku. Za uparivanje s kompatibilnim uređajima i prikaz uparenih uređaja. Upareni uređaji označeni su s u pretraživanju uređaja. oglašava se tonom i morate unijeti zaporku. prikazuje se spremnik smješta se stavka. U suprotnome. Za poništavanje uparivanja pomaknite se do uređaja i odaberite Opcije > Izbriši. Prikazat će se uređaji unutar područja djelovanja. Ako . a nalaze se unutar dometa. Poruke primljene putem Bluetooth veze označene su s . Primanje podataka Bluetooth vezom Kada primite podatke putem Bluetooth veze. odaberite Otkaži. Za konfiguriranje uređaja za rad s ili bez nje. u glavnom prikazu Bluetooth veze pomaknite se desno. Ovu postavku koristite za vlastite uređaje. kao što su vaše kompatibilne slušalice ili osobno računalo. Neka se zvukovna dodatna oprema automatski spaja s uređajem nakon uparivanja.

U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela.. udaljeni uređaj dodaje se na popis blokiranih uređaja. a uparivanje započeto s drugog uređaja. Da biste način rada s udaljenom SIM karticom koristili s kompatibilnim kompletom za automobile. kao što je autoinstalacija.Savjet: Ako vas uređaj obavijesti da je memorija puna kada pokušate primiti podatke putem Bluetooth veze. osim na brojeve hitnih službi u programirane u uređaj. pomaknite se na uređaj i odaberite Opcije > Izbriši . Pomaknite se na uređaj koji želite blokirati i odaberite Opcije > Blokiranje . Za upućivanje poziva s uređaja najprije morate izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. s uređaja ne možete upućivati pozive. Ako je uređaj zaključan. unesite kôd za otključavanje. Ako pristanete. SIM kart. Blokiranje uređaja Odaberite Izbornik > Upr. Kad je na uređaju uključen način rada s udaljenom SIM karticom. Za deblokiranje uređaja otvorite karticu Blokirani uređaji. Kad je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom. kao što na oznaci jačine signala. S drugog uređaja uključite način rada s udaljenom SIM karticom. odaberite Opcije > Izbriši sve. tijekom prijenosa podataka ne odspajajte USB podatkovni kabel. Veza s bežičnom mrežom se isključuje. pa ne možete pokazuje koristiti usluge SIM kartice ili značajke koje zahtijevaju mrežnu pokrivenost. aktivirajte Bluetooth vezu i omogućite uporabu načina rada s udaljenom SIM karticom s vašim uređajem. SIM. postavlja vam se pitanje želite li blokirati sve buduće zahtjeve za povezivanje od ovog uređaja. u stanju čekanja prikazuje se Rad s udalj. Za izlazak iz načina rada s udaljenom SIM karticom pritisnite tipku za uključivanje i odaberite Izlaz iz rada s udalj. . Dok je u tom načinu rada. promijenite memorijsku karticu kao mjesto pohrane podataka. za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu. Za deblokiranje svih blokiranih uređaja. Ako odbijete zahtjev za uparivanje od drugog uređaja. Veza Način rada s udaljenom SIM karticom 58 Prije uključivanja ovog načina rada dva uređaja moraju biti uparena. Da biste blokirali neki uređaj pri uspostavljanju Bluetooth veze na vašem uređaju. Da biste izbjegli oštećivanje podataka. Podatkovni kabel Prijenos podataka između uređaja i računala 1. Prilikom uparivanja koristite 16-znamenkastu zaporku i postavite drugi uređaj da radi kao ovlašten. otvorite karticu Upareni uređaji. ploča > Spajanje > Bluetooth.

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. mre. sustava zvuka ili televizora možete uporabiti i program Home media. Za aktiviranje funkcionalnosti i upravljanje postavkama kućne mreže odaberite Izbornik > Programi > Kućni medij. ploča > Spajanje > USB i Pitajte pri spajanju > Da.com. Kada vas uređaj pita koji se način rada rabi. televizor ili kompatibilni bežični multimedijski prijamnik spojen na sustav zvuka ili televizor. Potom na mrežu možete spojiti kompatibilne UPnP WLAN-omogućene uređaje. odaberite datoteku. odaberite Masovna pohrana. Prekinite vezu s računala (na primjer. Da biste rabili Ovi Suite s USB načinom povezivanja.Da biste definirali hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite podatkovni kabel na uređaj. O kućnoj mreži Da biste pregledavali svoje medijske datoteke na drugom uređaju u kućnoj mreži. odaberite Izbornik > Upr. Za pregledavanje i reprodukciju multimedijskih datoteka na uređajima u kućnoj mreži ili na drugim kompatibilnim uređajima poput računala. Za više informacija o Ovi Suite. priključite podatkovni kabel. Da biste glazbu u uređaju sinkronizirali sa softverom Nokia Ovi Player. Opcije > Prikaži putem kuć. i uređaj.ovi. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala. iz čarobnjaka Unplug or Eject Hardware u sustavu Microsoft Windows) da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice. Za korištenje WLAN funkcije uređaja u kućnoj mreži morate imati uspostavljenu WLAN kućnu vezu i druge Veza 59 . sustav zvuka. Kompatibilni uređaji mogu biti vaš mobilni uređaj. priključite podatkovni kabel. 2. primjerice u Fotografijama. Da biste promijenili USB način rada koji inače koristite s podatkovnim kabelom. odaberite PC Suite. a zatim odaberite Prijenos multimedija. odaberite Izbornik > Upr. Da biste s uređajem koristili softver Nokia Ovi Suite. Universal Plug and Play) te ga je certificirala Digital Living Network Alliance (DLNA). Vaš je uređaj kompatibilan s UPnP-om (engl. ploča > Spajanje > USB i Način rada s USB kabelom i željenu opciju. PC veze Uporabom kućne mreže multimedijske datoteke na mobilnom uređaju možete dijeliti i sinkronizirati s ostalim kompatibilnim UPnP i DLNA certificiranim uređajima. pogledajte područje podrške na stranici www. Za stvaranje kućne mreže možete uporabiti uređaj s bežičnom LAN (WLAN) pristupnom točkom ili usmjerivač. instalirajte Nokia Ovi Suite na računalo. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala. a zatim odaberite PC Suite. 3. kompatibilno računalo. instalirajte softver Nokia Ovi Player na računalo.

reproduciranja ili kopiranja multimedijskih datoteka na svojem uređaju ili traženje drugih uređaja. Prečac: Da biste otvorili Preglednik. Moći ćete i pohranjivati svoje medije na medijskom poslužitelju ili učitavati medijske podatke s kompatibilnog kućnog poslužitelja. Upotreba webpreglednika zahtijeva mrežnu podršku. Također možete pregledavati slike snimljene fotoaparatom uređaja na kompatibilnom TV zaslonu. Značajku kućne mreže koristite u infrastrukturnoj WLAN mreži s pristupnom točkom za WLAN te omogućenim šifriranjem. Kućna mreža koristi sigurnosne postavke WLAN mreže. Pregledavanje web stranica 60 Posjet web-stranice — U prikazu oznaka odaberite oznaku ili počnite unositi web-adresu (polje otvara se automatski) i odaberite Idi na. u njihovu izvornom obliku. Vaš je uređaj povezan na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtjev za povezivanjem od drugog kompatibilnog uređaja ili odaberete mogućnost pregledavanja. Možete pregledavati i webstranice koje su dizajnirane isključivo za mobilne uređaje i upotrebljavaju XMTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language). od kuće možete dijeliti fotografije i videoisječke sa svojim prijateljima i obitelji. Internet Internet Pomoću Web-preglednika možete pregledavati HTML (hypertext markup language) web-stranice na internetu. Glazbu pohranjenu na svojem uređaju možete izravno s njega reproducirati uporabom DLNA certificiranog kućnog stereosustava. Za pregled interneta trebate imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku u uređaju.UPnP omogućene kućne uređaje spojene na istu kućnu mrežu. . pritisnite i držite 0 u početnom zaslonu. Pomoću aplikacije Preglednik možete pregledavati webstranice na internetu. a putem WLAN-a uređajem možete svime upravljati. Nakon postavljanja kućne mreže. Odaberite Izbornik > Web. upravljajući popisima pjesama i razinama glasnoće.

riječi — Tražite na trenutačnoj web-stranici. Ako uređaju ponestane memorije prilikom učitavanja takvih web-stranica. Savjet: Da biste došli do početnog zaslona bez izlaza iz aplikacije Preglednik ili prekida veze. Pregled stranice — Prikažite ili pregledajte trenutačnu web-stranicu. Traženje po ključ. Nedavno posjeć. Za uređivanje tipki prečaca odaberite Izmijeni. Ova je opcija dostupna ako je u postavkama preglednika aktivirano Popis povijesti. koji za prikaz zahtijeva veliku količinu memorije. Alatna traka preglednika pomaže vam odabrati najčešće korištene funkcije preglednika. videoisječci neće se prikazati. • • • • • Prijelaz na web-adresu — Unesite web-adresu. Prikaz tipki prečaca — Odaberite Opcije > Prečaci tipkovnice. pritisnite prekidnu tipku jedanput.Onemogućavanje slika radi uštede memorije i ubrzavanja preuzimanja — Odaberite Opcije > Postavke > Stranica > Učitavanje sadržaja > Samo tekst. — Za prikaz popisa web adresa koje često posjećujete. Otvara se popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutačne sesije pregledavanja. proz. kao što su videoisječci. Internet 61 Neke web-stranice mogu sadržavati materijal. Povećavanje ili smanjivanje na web-stranici — Pritisnite * ili #. Oznake — Otvorite prikaz oznaka. Alatna traka preglednika . Odabir značajke na alatnoj traci — Pritisnite tipku za pomicanje Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg: • • Blokiranje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora — Odaberite Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskoč. proz. stran. Premještanje unutar alatne trake — Pomaknite se lijevo ili desno. ili Dopusti iskoč.. U suprotnom. možete upotrijebiti Mini kartu ili Pregled stranice da biste pregledali stranicu u trenu. Postavke — Izmijenite postavke web-preglednika. umetnite memorijsku karticu. Cijeli zaslon — Pregledajte web-stranicu na cijelom zaslonu. Osvježavanje sadržaja web-stranice — Odaberite Opcije > Opcije Web stranice > Ponovno učitaj. Kretanje po stranicama Kada pregledavate veliku web-stranicu. Prikaz snimki web-stranica koje ste posjetili — Odaberite Natrag. Otvaranje alatne trake — Pritisnite i držite tipku za pomicanje na praznom području web-stranice.

lijevo ili desno. blog ili wiki stranicama. Mini karta nestaje i ostavlja vas na odabranoj lokaciji. 62 Pomoću web-sažetaka možete jednostavno pratiti vijesti i omiljene blogove.. Upotrebljavaju se za dijeljenje. Otvara se minijatura slike trenutne webstranice. Uobičajeno je pronalaziti sažetke na web. Premjestite minijaturu slike pomicanjem gore. Kada nađete željenu lokaciju. Pomoću pretrage s ključnim riječima možete brzo pronaći tražene informacije na web-stranici. odaberite U redu da biste došli na taj odjeljak web-stranice. pomaknite se gore ili dolje.Internet Odaberite Izbornik > Web. 3. se na web saž. Odaberite Izbornik > Web. . Pronalaženje informacija na web-stranici pomoću Pregleda stranice Postavljanje automatskog ažuriranja svih websažetaka — U prikazu Web-sažeci odaberite Opcije > Izmijeni > Uredi. zaustavite pomicanje. Kako biste otišli na prethodni ili sljedeći rezultat. desno. najnovijih vijesti ili blogova. Ova mogućnost nije dostupna ako su označeni jedan ili više sažetaka. Premještanje na Mini kartu — Pomaknite se lijevo. Odaberite Izbornik > Web. 1. Aktivacija Mini karte — Odaberite Opcije > Postavke > Opće > Mini karta > Uključeno. Kada pronađete odjeljak koji želite prikazati. Savjet: Za traženje teksta unutar trenutne webstranice pritisnite 2. Pritisnite 8. 2. Web-sažeci su XML datoteke na web-stranicama. Ažuriranje web-sažetka — U prikazu Web-sažeci odaberite sažetak i Opcije > Opcije Web sažetka > Osvježi. Odaberite Izbornik > Web. Program preglednika automatski otkriva koja webstranica sadrži web-sažetke. Kada se pomičete po velikoj web-stranici. Pretplata na web-sažetak koji je dostupan na stranici — Odaberite Opcije > Pretpl. Pretraživanje sadržaja Oznake Svoje omiljene web-stranice možete pohraniti u Oznakama za izravan pristup. dolje. Mini karta otvara se i prikazuje pregled stranice. gore ili dolje. na primjer. Web sažeci i blogovi Pretraživanje teksta unutar trenutačne webstranice — Odaberite Opcije > Nađi ključnu riječ.

Odaberite Ovdje i sada. a ne Oznake. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te u određenoj mjeri podložan promjenama.Spremanje trenutne web-stranice kao oznake — Tijekom pregledavanja odaberite Opcije > Opcije Web stranice > Spremi kao oznaku. Pretražite dostupne usluge i za više informacija odaberite uslugu. 2. Usluge mogu ovisiti o mreži. 1. odaberite Opcije > Idi na > Oznake. Kolačići sadrže informacije o vašim posjetima web-stranicama. kao početnu stranicu. pružaju treće strane Pražnjenje privremene memorije pomaže vam u zaštiti podataka. Odaberite web-adresu s popisa ili iz zbirke oznaka u mapi Nedavno posjeć. Podaci ili usluge kojima ste pristupali spremljeni su u privremenoj memoriji uređaja. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga. Pražnjenje privremene memorije Otkrivanje događaja u blizini Tražite nešto zanimljivo što biste mogli napraviti u blizini svoje trenutačne lokacije? Pomoću usluge Ovdje i sada možete dobiti informacije o. Brisanje kolačića — Odaberite Opcije > Izbriši privatne podatke > Identifikac. Internet 63 Pristup oznakama neovisne o društvu Nokia. oznake. događajima. 2. Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. str. kao što su satelitske slike. Ako imate neku drugu stranicu. Odaberite Opcije > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija. Uređivanje ili brisanje oznaka — Odaberite Opcije > Upravitelj oznaka. nakon svake sesije pregledanja ispraznite privremenu memoriju. Prekid veze Prekid veze i zatvaranje programa Preglednik — Odaberite Opcije > Izlaz. Sadržaje. Slanje ili dodavanje oznake ili postavljanje označene web-stranice kao početne stranice — Odaberite Opcije > Opcije oznake. 1. Ako ste pristupili ili pokušali pristupiti povjerljivim informacijama koje zahtijevaju zaporku. filmskim projekcijama ili restoranima u blizini. . vremenska prognoza te informacije o prometu. Odaberite Izbornik > Web. primjerice. vodiči. prognozi..

prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran. Java/ECMA skrip. urediti ili ukloniti. • Mini karta — Uključite ili isključite Mini kartu. Mala karta pomaže u kretanju web-stranicom. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni. mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. .com ili . Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. • Java/ECMA skripta — Omogućite ili onemogućite uporabu skripti. Neke pristupne točke mogu biti unaprijed postavljene za uređaj od davatelja usluge. stvoriti. autentične ili vjerodostojne potvrde. • Početna stranica — Definirajte početnu stranicu. odaberite Natrag.Internet Sigurnost veze Sa sigurnom vezom i sigurnosnim potvrdama možete sigurno pregledati internet. Neke usluge. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. poput bankarskih. • Dodatak web-adrese — Unesite sufiks web-adrese koju zadano koristi uređaj kad unesete web-adresu u polje Idi na (na primjer. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Važno: Imajte na umu da potvrde. Ako odaberete Samo tekst. • Pogreš. premda bi trebala biti valjana. • Popis povijesti — Ako odaberete Uključeno tijekom pregledavanja da biste prikazali popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutačnog pregledavanja. . Ako se tijekom uspostavljene veze prikaže pokazivač sigurnosti ( ). Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. za učitavanje slika ili objekata kasnije tijekom pregledavanja odaberite Opcije > Opcije prikaza > Učitaj slike. • Upozorenja o sigurnosti — Sakrijte ili prikažite sigurnosne obavijesti.org). provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni. Odaberite Izbornik > Web i Opcije > Postavke te nešto od sljedećeg: • Pristupna točka — Promijenite zadanu pristupnu točku. Web postavke Opće postavke Postavke stranice 64 • Učitavanje sadržaja — Odaberite želite li učitati slike i druge objekte tijekom pregledavanja. čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja. — Odaberite želite li primati obavijesti o skriptama. treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Možda ih nećete moći promijeniti. Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana).

— Omogućite ili onemogućite automatsko prikupljanje oznaka. • Blokiraj iskoč. možete odabrati drugo šifriranje u skladu s jezikom trenutne stranice. ažur.Postavke privatnosti • Nedavno posjećene str. Odaberite Izbornik > Ured > Akt. Ova je opcija dostupna samo kada je Automatsko ažuriranje aktivno. odaberite napomenu i Opcije > Opcije uređivanja. napomena o hobijima ili popisa za kupovinu. prozore — Dopustite ili blokirajte automatsko otvaranje različitih skočnih prozora tijekom pregledavanja. Da biste uredili napomenu. — Odaberite željenu pristupnu točku za ažuriranje. odaberite Sakrij mapu. • Veličina slova — Definirajte veličinu fonta koji će se koristiti za web-stranice. učitav. • Ažuriraj u roamingu — Odaberite želite li automatski osvježavati web-sažetke kada ste u roamingu. Napomene možete povezati s drugim Aktivne bilješke Napomene o stvaranju i uređivanju Odaberite Izbornik > Ured > Akt. . toč. Nokia uredski alati 65 • Pretpodešeni format — Ako se tekstualni znakovi ne prikazuju ispravno. • Web značke — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje kolačića. Aktivne napomene omogućuju vam stvaranje. stranica u mapi Nedavno posjećene str. videozapise i zvuk. na primjer. Da biste napisali bilješku. jednostavno je počnite pisati. za auto. programima kao što su Kontakti i poslati napomene drugima. Postavke web sažetaka Nokia uredski alati Nokia uredski alati podržava poslovanje u pokretu te omogućuje učinkovitu komunikaciju s radnim timovima. • Autom. . bilješke. • Spremanje param. uređivanje i pregled različitih vrsta napomena. ponov. bilješke. upita — Odaberite želite li da se podaci o lozinkama ili podaci koje ste unijeli u različite obrasce spremaju i koriste prilikom sljedećeg otvaranja stranice. — Odaberite želite li automatski osvježavati web-stranice tijekom pregledavanja. Ako želite nastaviti spremati adrese posjećenih web- • Prist.ali želite sakriti mapu u prikazu oznaka. U napomene možete umetnuti slike. podsjetnika na sastanke.

• Umetni novi objekt — Dodajte napomeni nove stavke. odaberite Opcije > Memorija > Pozovi iz memorije. U tom slučaju ne morate uklanjati veze između napomena i kartica kontakata. — Odaberite Dodaj kontakte da biste povezali napomenu s kontaktom. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. tijekom poz. > Ne. Savjet: Ako privremeno ne želite vidjeti napomene tijekom telefonskih poziva. web oznake i datoteke. dat. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu. kada sljedeći put otvorite program Kalkulator. odaberite Opcije > Memorija > Spremi. Da biste napravili izračun. pritisnite i držite tipku Shift i pomaknite se kroz tekst da biste ga označili. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna. Pomoću Upravitelja datoteka možete pregledavati. 66 Da biste vidjeli napomenu u pozadini prilikom pozivanja ili primanja telefonskih poziva. Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete.Da biste dodali tekstu podebljano uređivanje. odaberite Prikaži bilj. • Veza bilješke i kontak. Raspoložive se opcije mogu razlikovati. Kalkulator Da biste promijenili izgled aktivnih napomena ili pregledali napomene kao popis. > Da. tijekom poz. odaberite Korištena memorija i željenu memoriju.. upravljati i otvarati datoteke. Možete snimiti zvuk i videoisječke i snimiti slike. Upravitelj datoteka O Upravitelju datotekama Odaberite Izbornik > Ured > Uprav. posjetnice. unesite prvi broj izračuna. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite =. zvuk ili videoisječke. Napomena je prikazana prilikom pozivanja ili primanja poziva od kontakta. Odaberite Izbornik > Ured > Akt. Da biste vratili rezultate izračuna iz memorije i upotrijebili ih u nekom izračunu. Nokia uredski alati Postavke za Aktivne bilješke Da biste odabrali kamo ćete spremiti napomene. Odaberite Opcije. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Umetni — Umetnite slike. kurziv ili podvlačenje ili promijenili boju fonta. bilješke i Opcije > Postavke. Odaberite Izbornik > Ured > Kalkulator. . odaberite Prikaži bilj. Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune. • Pošalji — Pošaljite napomenu. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat. Zatim odaberite Opcije > Tekst. odaberite Opcije > Zadnji rezultat. odaberite Promjena prikaza > Mreža ili Popis.

kartice — Preimenujte ili formatirajte memorijsku karticu. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Opcije memorij. Odaberite Izbornik > Ured > Uprav. Pretvaranje mjera Odaberite Izbornik > Ured > Pretvornik. odaberite Opcije > Razvrstaj. 2003 i 2007 (DOC. O programu Quickoffice Da biste premjestili ili kopirali datoteke i mape ili stvorili nove mape. Upravljanje memorijskom karticom Odaberite Izbornik > Ured > Quickoffice. • Zaporka za mem. Pomaknite se do sljedećeg Nokia uredski alati 67 Za mapiranje ili brisanje pogona ili za određivanje postavki za kompatibilni udaljeni pogon povezan s vašim uređajem odaberite Opcije > Udaljeni pogoni. Odaberite Opcije. S programom Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima Microsoft Office 2000. • Otključaj mem. Odaberite vrstu mjerenja koju ćete rabiti (osim valute) i U redu.Pronalaženje i razvrstavanje datoteka Odaberite Izbornik > Ured > Uprav. Pomaknite se na prvo polje jedinice i odaberite Opcije > Odabir jedinice. Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice. Za pronalaženje datoteke odaberite Opcije > Nađi. možete i uređivati datoteke. dat. 1.. Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka. XLS i PPT formati datoteka). Odaberite gdje pretraživati i unesite pojam za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke. dat. kart. — Lozinkom zaštitite memorijsku karticu. Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.. Quickoffice . Odaberite jedinicu koju želite pretvoriti i U redu. programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. 2. Ove mogućnosti su dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica. Pomaknite se na polje vrste i odaberite Opcije > Vrsta pretvorbe za otvaranje popisa mjera. Pretvornik Odaberite Izbornik > Ured > Pretvornik. Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda. XP. karticu — Otključajte memorijsku karticu. programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excela.

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu. morate odabrati osnovnu valutu i dodati tečajeve. Odaberite Izbornik > Ured > Pretvornik. 3. 4. 1. postaviti. . tražiti tekst u dokumentima. Pomaknite se do vrste valute i unesite tečaj koji želite postaviti za jednu jedinicu valute. morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja izbrisane. Upravitelj ZIP datoteka Odaberite Izbornik > Ured > Zip. dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu. Pomaknite se do prvog polja iznosa i unesite vrijednost za pretvorbu. pomaknite se do polja i odaberite Opcije > Tečajevi. Da biste postavili tečaj za određenu valutu. Da biste mogli pretvarati valute.Nokia uredski alati polja jedinice i odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti. poruke. izmijeniti postavke poput razine zumiranja i prikaza stranice te slati PDF datoteke u porukama e-pošte. 3. pomaknite se do valute i odaberite Opcije > Osnovna valuta. Odaberite Gotovo > Da da biste spremili promjene. izbrisati ili promijeniti lozinku arhive za zaštitu arhiva i promijeniti postavke kao što su razina kompresije i kodiranje naziva datoteke. možete provesti pretvorbe među valutama. Tečaj osnovne valute uvijek je 1. Drugo polje iznosa automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost. Ispis 68 Iz svog uređaja možete ispisivati dokumente kao što su datoteke. Programom PDF reader možete na zaslonu svog uređaja čitati PDF dokumente. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta. 2. slike ili web stranice. Određivanje osnovne valute i tečajeva Čitač PDF dokumenata Odaberite Izbornik > Ured > Adobe PDF. Kad izmijenite osnovnu valutu. Kada unesete sve potrebne tečajeve. Možda ne budete mogli ispisati sve vrste dokumenata. Da biste promijenili osnovnu valutu. Možete spremiti arhivske datoteke u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

• Pristupna točka — da biste odabrali pristupnu točku. • Način boje — Odabir načina boje. • Glavno računalo — da biste definirali glavno računalo. • Model pisača — Odaberite model pisača. Raspoložive se opcije mogu razlikovati. • Nositelj — da biste odabrali nositelja za pisač. definirati margine i umetnuti zaglavlje ili podnožje. Otvorite dokument. Ispis datoteka Opcije ispisa Odaberite Izbornik > Upr. Za dodavanje novog pisača odaberite Opcije > Dodaj. • Ulaz — da biste odabrali ulaz. fotoaparatu ili pregledniku slika. ili Definirane stranice kao raspon ispisa. označite slike i odaberite Opcije > Ispiši. • Raspon ispisa — Odaberite Sve stran. • Usmjerenje — da biste odabrali orijentaciju. Možete ispisivati samo slike koje su u formatu datoteke JPEG. Najveća dopuštena duljina zaglavlja i podnožja je 128 znakova. • Ispis u datoteku — Odaberite za ispis u datoteku i određivanje mjesta datoteke. Slike možete ispisivati sa svog uređaja kompatibilnim pisačem pomoću programa PictBridge. ili Neparne stranice kao raspon ispisa. Da biste ispisali slike u Fotografijama. • Vrsta medija — Odaberite vrstu medija. Raspoložive se opcije mogu razlikovati. Prije ispisivanja provjerite jesu li obavljene sve potrebne konfiguracije za spajanje uređaja s pisačem. • Upravljački program — da biste odabrali upravljački program za pisač. ploča > Pisači. a zatim između sljedećeg: • Ispiši — Ispišite dokument. • Pogledaj — Pregledajte dokument prije ispisa. • Postavljanje stranice — Možete promijeniti veličinu i orijentaciju papira. • Korisnik — da biste unijeli korisnika. Za ispis u datoteku odaberite Ispis u datoteku i odredite mjesto datoteke. Definirajte sljedeće: • Pisač — da biste unijeli naziv pisača.Odaberite Izbornik > Upr. kao što su datotekaili poruka i odaberite Opcije > Mogućnosti ispisa > Ispiši. • Red — da biste unijeli red čekanja na ispis. ploča > Pisači. Parne stranice. • Veličina papira — da biste odabrali veličinu papira. Ispis slike Nokia uredski alati 69 Ispis datoteke Postavke pisača . • Broj kopija — Odaberite broj kopija za ispis. Definirajte sljedeće opcije: • Pisač — Odaberite raspoloživi pisač s popisa. Odaberite Opcije > Mogućnosti ispisa. Trenutna stranica. • Ispiši — Odaberite Sve stranice. u rasponu.

Moguće je podesiti brzinu i glasnoću glasa. • Veličina papira — Odaberite veličinu papira. Rječnik 70 Odaberite Izbornik > Ured > Rječnik. odaberite Otvori. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Preslušaj — Preslušajte odabranu riječ. odabrane slike prikazane su pomoću unaprijed određenih izgleda. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika. Da biste preveli riječi s jednoga na drugi jezik. Da biste otvorili napomenu. pomaknite se gore ili dolje da bi se prikazale dodatne stranice. Automatski se otvara uređivač napomena.Nokia uredski alati Spojite svoj uređaj s kompatibilnim pisačem pomoću kompatibilnog podatkovnog kabela i odaberite Prijenos slike kao način USB povezivanja. Nakon što odaberete slike za ispis i pisač. ploča i Spajanje > USB > Pitajte pri spajanju > Da. Pregled ispisa Ako slike ne stanu na jednu stranicu. Možda nisu podržani svi jezici. Napomene možete stvarati i slati drugim kompatibilnom uređajima i spremati primljene obične tekstne datoteke (TXT format datoteke) u Napomene. • Jezici — Promijenite izvorni ili ciljani jezik. Za sinkronizaciju ili određivanje postavki sinkronizacije za napomenu odaberite Opcije > Sinkronizacija. Za slanje napomene drugim kompatibilnim uređajima odaberite Opcije > Pošalji. • Povijest — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije. . • Govor — Uredite postavke značajke glasa. Spajanje s pisačem Da biste postavili svoj uređaj da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se spoji kabel. unesite tekst u polje za pretraživanje. definirajte postavke pisača. Odaberite Opcije. Dok unosite tekst. Odaberite Započni da biste pokrenuli sinkronizaciju ili Postavke da biste definirali postavke sinkronizacije za napomenu. prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi. Odaberite između sljedećeg: • Izgled — Odaberite izgled za slike. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Da biste preveli riječ. odaberite riječ s popisa. odaberite Izbornik > Upr. Napomene Prikaz ispisa slike Odaberite Izbornik > Ured > Bilješke. • Kvaliteta ispisa — Odaberite kvalitetu ispisa. Za pisanje napomene počnite unositi tekst. Nakon što odaberete pisač.

ali i vremenski uvjeti. Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a. Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze. prirodne zapreke. O GPS-u Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (A-GPS). Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Te aplikacije zahtijevaju GPS vezu. određ. Potpomognuti GPS (AGPS) Pozicioniranje (GPS) 71 . Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija.Pozicioniranje (GPS) Da biste pronašli lokaciju ili izmjerili udaljenosti. Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. možete upotrijebiti programe kao što su GPS podaci. a mogu ih ometati materijali. GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala. Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi. Da biste onemogućili A-GPS uslugu. Pomoću podataka vaš uređaj može brže dobiti GPS položaj. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje. odaberite Izbornik > Programi > GPS podaci i Opcije > Postav. ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita. zgrade. Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS. kao i Federalnim planom radionavigacije. Kada aktivirate A-GPS. Za A-GPS je potrebna mrežna podrška. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije. kao što su beton i metal.

razmotrite Ako je uređaj pronašao satelite. > Opcije > Isključi. • Ako su vremenski uvjeti loši.Pozicioniranje (GPS) polož. U uređaju morate imati određenu internetsku pristupnu točku da biste učitavali pomoćne podatke iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka. preciznost je općenito bolja kada se pronađe više satelita. znači da je satelitski signal bolji. za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. uređaj će vas pitati za internetsku pristupnu točku. Pristupna točka za bežični LAN (WLAN) ne može se koristiti za ovu uslugu. što može blokirati satelitske signale. 72 Provjeravanje statusa satelitskog signala — Da biste provjerili koliko je satelita uređaj pronašao te prima li satelitske signale. Odaberite Prihvati da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili Odbij da biste zahtjev odbili. to može utjecati na jačinu signala. Pomoću orijentira možete spremiti podatke o položaju određenih lokacija u svoj uređaj. Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Što je štapić dulji. prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Međutim. Za početni izračun lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Kada primite zahtjev za pozicioniranje. odaberiteIzbornik > Programi > GPS podaci i Opcije > Satelitski status. izađite van kako biste primali bolji signal. • Neka vozila imaju zatamnjene prozore. pomaknite se na otvoreniji prostor. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Može se koristiti samo internetska pristupna točka s paketnim prijenosom podataka. bit će moguće nastaviti izračunati lokaciju s tri satelita. Kada prvi put koristite GPS. • Provjerite da vam ruka ne zaklanja GPS antenu vašeg uređaja. štapić će promijeniti boju. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije. > Metode određ. Pristupna točka za A-GPS može biti definirana u postavkama pozicioniranja. • Ako ste na vani. Intern. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije. na primjer Orijentiri . položaja > GPS potpom. Savjeti za stvaranje GPS veze Zahtjevi za položajem Ako uređaj ne može pronaći satelitski signal. sljedeće: • Ako ste u zatvorenom prostoru. Kada je obavljen početni izračun.

Da biste Odaberite Izbornik > Programi > GPS podaci i Udaljenost. prosječne i maksimalne brzine na nulu te za pokretanje novog izračuna. Rabite ovu značajku na otvorenome da biste primali bolji GPS signal. odaberite Trenutačna pozicija. • Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj. Navođenje pokrenite na otvorenom. mjereno po ravnoj crti. odaberite Odaberi s karte. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Novi orijentir — Stvorite novi orijentir. Odaberite Opcije. odaberite Prekini navigaciju. Da biste izradili zahtjev za pozicioniranje za trenutačnu lokaciju. Da biste ručno unijeli informacije o položaju. otvorite karticu kategorija i odaberite Opcije > Izmijeni kategorije. Sve prepreke na putu. Za uključivanje ili isključivanje izračuna duljine putovanja odaberite Opcije > ZapočniPrekini. Da biste postavili odredište putovanja. Navođenje je dizajnirano kako bi vam pokazalo najizravniji put i najkraću udaljenost do odredišta. Crvena loptica označava smjer do odredišta. odaberite Unesi ručno. GPS prijamnik možda neće primiti podatke od satelita. Svoje spremljene orijentire možete upotrijebiti u kompatibilnim programima kao što su GPS podaci. Odaberite Opcije > Ponovo postavi za postavljanje putne udaljenosti. vremena. zanemaruju se. Možete razvrstati orijentire u prethodno postavljene kategorije i stvoriti nove kategorije. poput zgrada ili prirodnih prepreka. Mjerač puta Pozicioniranje (GPS) 73 . Da biste odabrali lokaciju na karti. Koordinate u GPS-u su izražene pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84.poslovne. te im dodati druge informacije kao što su adrese. Da biste uredili i stvorili nove kategorije orijentira. Odaberite svaku kategoriju u koju želite dodati orijentir. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala. Ako započnete u zatvorenom prostoru. Razlike u visini ne uzimaju se u obzir pri proračunu udaljenosti. uličnoj adresi). Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Izračunate vrijednosti ostaju na zaslonu. Da biste uklonili odredište putovanja. Odaberite Izbornik > Programi > Orijentiri. • Izmjena — Uredite ili dodajte informacije spremljenom orijentiru (na primjer. a približna je udaljenost prikazana unutar kruga kompasa. GPS podaci Navođenje Odaberite Izbornik > Programi > GPS podaci i Navigacija. Navođenje radi samo dok se mičete. odaberite Opcije > Navedi odredište i orijentire kao odredište ili unesite koordinate zemljopisne širine i dužine. • Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir kategoriji u Orijentire. Primljeni orijentiri postavljaju se u mapu Ulazni spremnik u Porukama. Navođenje koristi obrtni kompas na zaslonu uređaja.

koristite Potpomognuti GPS (A-GPS). odaberite Ponovo pokreni. odaberite Oblik prikaza koordinata i željeni format. Postavke sustava označavanja Da biste odabrali sustav mjernih jedinica koji želite koristiti za brzine i udaljenosti. Intern. za određ. pomažu vam u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići. . odaberite Mjerni sustav > Metrički ili Stope/milje. • Pronađite gradove. polož. • GPS potpom. Karte Pregled Karti 74 Dobro došli u Karte. ulice i usluge. • Putem mreže — Koristite informacije iz mobilne mreže (usluga mreže). • Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između uređaja i internetske usluge Ovi karte.. odaberite Poslužit. Davatelj usluga može unaprijed postaviti poslužitelj za pozicioniranje. Da biste odredili pristupnu točku i poslužitelj pozicioniranja za načine pozicioniranja uz pomoć mreže kao što je pozicioniranje zasnovano na mreži ili uz pomoć GPS-a. položaja. Da biste definirali u kojem se formatu na uređaju prikazuju informacije o koordinatama. • Pronađite put pomoću detaljnih uputa. ploča > Postavke i Općenito > Određ. Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini. — Da biste primali pomoćne podatke s pomoćnog datotečnog poslužitelja. • Bluetooth GPS — Korištenje kompatibilnog vanjskog GPS prijamnika s Bluetooth vezom. a vi možda nećete moći uređivati postavke. Odaberite nešto od sljedećeg: • Integrirani GPS — Koristite integrirani GPS prijamnik svog uređaja.Karte postavili mjerač puta i ukupno vrijeme na nulu. Postavke pozicioniranja Načini pozicioniranja Poslužitelj pozicioniranja Odaberite Izbornik > Upr. Odaberite Izbornik > Karte.

a crveni obrub manji je nego u slabije naseljenim područjima. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem. kao što su satelitske slike. Sadržaje. preciznost procjene se povećava. Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge. položaj. Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije — Pritisnite 0. glasovne datoteke. crveni obrub oko ikone određivanja položaja označava općenito područje u kojem bi se mogli nalaziti. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru. . pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. ako je dostupno. nove karte automatski se preuzimaju. kao što su zemljovidi. satelitske slike. Moj položaj Prikaz karte označava vaš trenutačni položaj. ako je dostupno. Ako označava posljednji poznati vaš položaj nije dostupan. vodiči. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga. Prijeđite na zemljovid — Upotrijebite tipku za pretraživanje. Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. vodiči ili informacije o prometu. Prikaz lokacije i karte Karte 75 • Pogledajte vremenske prognoze i druge lokalne informacije. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te u određenoj mjeri podložan promjenama. Pogledajte svoju trenutačnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država. Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama koje su pohranjene na uređaje i imate aktivnu podatkovnu vezu.Opaska: Preuzimanje sadržaja. Usluge mogu ovisiti o mreži. može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol. Ako je dostupno samo određivanje položaja na osnovi IDa ćelije. vremenska prognoza te informacije o prometu. U gusto naseljenim područjima. Zumiranje — Pritisnite * ili #.. Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima.

• Teren — U trenu pregledajte vrstu tla. Da biste osigurali da uređaj ne upotrebljava internetsku vezu. obrub kompasa je crven ili žut. .ovi. kada je aktiviran. Promjena izgleda karte Ovi Suite na svoje kompatibilno računalo. Aktivacija kompasa — Pritisnite 5. Karte Ako uređaj ima kompas. primjerice. Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol. kad putujete terenom izvan ceste. • Satelit — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.com. Ako je kompas potrebno kalibrirati. idite na www. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.. strelica kompasa i karta automatski se okreću u smjeru koji pokazuje vrh uređaja. a zatim ih prenesite i spremite na svoj uređaj. Promjena između 2D i 3D prikaza — Pritisnite 3. Kompas je aktivan kada je prikazan zeleni obrub. Pritisnite 1. u glavnom izborniku odaberite Opcije > Postavke > Internet > Veza > Van mreže.1 — Odabrana lokacije 2 — Područje pokazivača 3 — Točka interesa (na primjer. Upotreba kompasa 76 Da biste izbjegli troškove mobilnog prijenosa podataka. Karta je usmjerena prema sjeveru. Elektromagnetska polja. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Preuzimanje i ažuriranje karti Kalibriranje kompasa — Okrećite uređaj oko svih osi neprekidnim pomicanjem sve dok obrub kompasa ne pozeleni. Kompas je ograničene točnosti. Deaktivacija kompasa — Ponovno pritisnite 5.. Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol. željeznička postaja ili muzej) 4 — Područje informacija Prikažite kartu u različitim načinim da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite. a zatim između sljedećeg: • Karta — U standardnom se prikazu karte lako mogu pročitati pojedinosti. metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. preuzmite najnovije karte i datoteke glasovnog navođenja na svoje računalo. Upotrijebite aplikaciju Nokia Ovi Suite za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja na svoje kompatibilno računalo. kao što su imena lokacija ili brojevi brzih cesta. Savjet: Spremite nove karte u svoj uređaj prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete u inozemstvo.

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, AGPS-a, WLAN-a ili pomoću određivanja položaja na osnovi ID-a ćelije. Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji se temelji na satelitu, a upotrebljava se za izračunavanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) mrežna je usluga koja vam šalje GPS podatke te poboljšava brzinu i točnost određivanja položaja. Određivanje položaja pomoću bežične lokalne mreže (WLAN-a) poboljšava točnost položaja kada GPS signali nisu dostupni, posebice kada se nalazite u zatvorenim prostorima ili među visokim zgradama. Prilikom određivanja položaja na osnovi ID-a ćelije, položaj se određuje pomoću tornja antene na koji je vaš mobilni uređaj trenutačno priključen. Ovisno o dostupnom načinu određivanja položaja, točnost se može razlikovati od nekoliko metara do nekoliko kilometara. Kada prvi put upotrebljavate Karte, sustav će od vas tražiti da odredite internetsku pristupnu točku koju ćete upotrebljavati prilikom preuzimanja podataka s karte, upotrebe A-GPS-a ili spajanja na WLAN. Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom

O metodama određivanja položaja

radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal. GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža. Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala. Opaska: U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena. U Francuskoj, primjerice, nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti.

Traženje mjesta
Pomoću karti možete pronaći određene lokacije i tvrtke. Odaberite Izbornik > Karte i Pretraga. 1. Unesite riječi za pretraživanje kao što su adresa i poštanski broj. Da biste ispraznili polje za pretraživanje, odaberite Izbriši. 2. Odaberite Kreni. 3. Na popisu predloženih rezultata idite na željenu stavku. Da biste prikazali lokaciju na karti, odaberite Karta.

Traženje lokacije

Karte
77

Karte

Povratak na popis predloženih rezultata — Odaberite Popis. Pretraživanje različitih vrsta mjesta u blizini — Odaberite Pregledaj kategorije i kategoriju kao što su kupovina, smještaj ili prijevoz. Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jesu li pojmovi za pretraživanje točno napisani. Problemi s internetskom vezom mogu također utjecati na rezultate dok pretražujete na mreži. Da biste izbjegli troškove podatkovnog prijenosa, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze ako su karte pretraženog područja pohranjene na uređaju.

Da biste pregledali druge lokacije na popisu rezultata pretraživanja na karti, pomaknite se prema dolje ili gore.

Upravljanje mjestima i rutama
Spremanje mjesta i ruta
Spremanje mjesta
Spremanje adresa, mjesta od interesa i ruta kako bi kasnije bili pristupačniji. Odaberite Izbornik > Karte. 1. Odaberite Moj pol.. 2. Idite na lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite Pretraga. 3. Pritisnite tipku za pomicanje. 4. Odaberite Spremi mjesto.

Prikaz dodatnih informacija o određenoj lokaciji ili mjestu, poput hotela ili restorana (ako je dostupno). Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol.. Prikaz pojedinosti o mjestu — Odaberite mjesto, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite Prikaži pojedinosti.

Prikaz pojedinosti lokacije

Spremanje rute

1. Odaberite Moj pol.. 2. Idite na lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite Pretraga. 3. Za uređivanje rute pritisnite tipku za pomicanje i odaberite Dodaj u rutu. 4. Odaberite Dodaj novu točku na ruti i odgovarajuću opciju. 5. Odaberite Prikaži rutu > Opcije > Spremi rutu. Prikaz spremljenih mjesta i ruta — Odaberite Favoriti > Mjesta ili Rute.

78

Prikaz i organizacija mjesta i ruta

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili. Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put. Odaberite Izbornik > Karte i Favoriti. 1. Odaberite Mjesta. 2. Idite na mjesto. 3. Odaberite Prikaži na karti. Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite Popis.

Sinkronizacija mape Omiljeni

Prikaz spremljenog mjesta na karti

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s mobilnim uređajem i pristupite planu dok ste u pokretu. Da biste sinkronizirali mjesta ili rute između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte, trebate biti prijavljeni na svoj Nokia račun. Sinkronizacija spremljenih mjesta i ruta — Odaberite Favoriti > Sinkroniz. s uslugom Ovi. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Stvaranje zbirke — Odaberite Stvori novu zbirku i unesite naziv zbirke.

1. Odaberite Mjesta i mjesto. 2. Odaberite Organiziraj zbirke. 3. Odaberite Nova zbirka ili postojeću zbirku. Ako trebate izbrisati rute, idite na internetsku uslugu Ovi karte na stranici www.ovi.com.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

Slanje mjesta prijateljima

Postavljanje uređaja za automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni — Odaberite Opcije > Postavke > Sinkronizacija > Promijeni > Pri pokr. i isključ.. Uređaj započinje sinkronizaciju kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte. Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu www.ovi.com.

Kada informacije o mjestu želite dijeliti s prijateljima, te pojedinosti možete poslati izravno na njihove uređaje. Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol..

Karte
79

Slanje mjesta na prijateljev kompatibilni uređaj — Odaberite lokaciju na karti, pritisnite tipku za pomicanje i odaberite Pošalji.

Odaberite svoju trenutnu lokaciju. 4. Odaberite Izbornik > Karte i Vožnja ili Šetnja. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite lokaciju s velikom skupinom osoba. Deaktivacija glasovnog navođenja — U glavnom prikazu odaberite Opcije > Postavke > Navigacija > Upute za vožnju ili Upute za šetnju i Nijedan.. i oni se izgovaraju. Prijatelji na Facebooku mogu vidjeti vašu lokaciju na karti. Unesite ažuriranje statusa. Pri prvoj uporabi navigacije vožnje ili šetnje od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje i da preuzmete odgovarajuće datoteke. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti na Facebooku. odaberite Otvori novi račun. Prilagodba glasnoće glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju — U prikazu navigacije odaberite Opcije > Glasnoća. Dijeljenje lokacije Vožnja i Hodanje Glasovno navođenje. Izmjena jezika glasovnog navođenja — U glavnom prikazu odaberite Opcije > Postavke > Navigacija > Upute za vožnju ili Upute za šetnju i odgovarajuću opciju. ako je dostupno za vaš jezik. 1. Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik. ako ga još nemate. 2. 80 . Facebookovi uvjeti upotrebe primjenjuju se na dijeljenje lokacije na Facebooku. Za dijeljenje lokacije i pregled lokacija drugih potrebna je internetska veza. Odaberite Izbornik > Karte i Podijeli lok. Glasovno navođenje Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju — U prikazu navigacije odaberite Opcije > Ponovi. Da biste dodali sliku svojoj objavi. Prije dijeljenja lokacije s drugima uvijek promislite s kim je dijelite. 3. 5. Odaberite Podijeli lokaciju.Karte Objavite svoju trenutnu lokaciju na Facebooku zajedno s tekstom i slikom. pomaže u pronalaženju odredišta i omogućuje slobodno uživanje u putu. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Da biste dijelili lokaciju. Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica. Upravljanje računom na Facebooku — U glavnom prikazu odaberite Opcije > Račun > Podijelite postavke lokacije > Facebook. potreban vam je Nokia račun i Facebook račun. 6. Prijavite se na Nokia račun ili. odaberite Dodaj fotografiju. Prijavite se na svoj Facebook račun.

1 — Ruta 2 — Vaša lokacija i smjer 3 — Kompas 4 — Traka s informacijama (brzina. 2. i odgovarajuću opciju. udaljenost. Kada su vam potrebne upute za svako skretanje prilikom vožnje. U glavnom prikazu odaberite Opcije > Postavke > Navigacija > Početna lokacija > Promijeni > Redefiniraj. napravite sljedeće: 1. Savjet: Kako biste vozili bez postavljenog odredišta. odaberite Karta. Vožnja do odredišta — Odaberite Postavi odred. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje.Vožnja kući — Odaberite Vožnja kući. Karte vam pomažu doći do odredišta. Poštujte sve lokalne propise. Lokacija se prikazuje u središtu karte. Kako biste kasnije izmijenili lokaciju kuće. ako je dostupno za vašu državu ili regiju. Odaberite odgovarajuću opciju. Izmjena prikaza tijekom navigacije — Pritisnite tipku za pretraživanje 2D prikaz. Saznajte informacije o prometu i sigurnosti Karte 81 Vožnja do odredišta Prikaz Navigacije . Pogled s putokazima ili Pregled rute. Odaberite Izbornik > Karte i Vožnja. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti. Odaberite Izbornik > Karte i Vožnja. pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine. Kada prvi puta odaberete Vožnja kući ili Šetnja kući sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće. 3D prikaz. kako se krećete. vrijeme) Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu.

. 2.. Prilikom planiranja rute možete postaviti da uređaj izbjegava događaje u prometu kao što su gužve ili radovi na cesti. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine niti za posljedice njihova korištenja. pješačkim zonama.. Lokacija se prikazuje u središtu karte. kako se krećete. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija. Pritisnite tipku za pomicanje i odaberite Dodaj u rutu. Odaberite Izbornik > Karte i Šetnja. Pješačenje do odredišta Promjena redoslijeda točaka rute 82 Pješačenje do odredišta — Odaberite Postavi odred. 2. napravite sljedeće: 1. Kako biste kasnije izmijenili lokaciju kuće. odaberite Dodaj novu točku na ruti i odgovarajuću opciju. Savjet: Kako biste šetali bez postavljenog odredišta. odaberite Karta. Karte vas vode trgovima. 2.Karte Prikaz događaja u prometu na karti — Tijekom navigacije vožnje odaberite Opcije > Prom. info. Kada su vam potrebne upute za pješačenje. Planiranje rute Izrada rute Planirajte putovanje. U glavnom prikazu odaberite Opcije > Postavke > Navigacija > Početna lokacija > Promijeni > Redefiniraj. 3. Uređivanje lokacije točke rute — Idite na točku rute.. Kako biste dodali drugu točku rute. Pritisnite tipku za pomicanje i odaberite Premjesti. Idite na početnu točku. Kada prvi puta odaberete Vožnja kući ili Šetnja kući sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće. pa čak i trgovačkim centrima. Izbjegavanje događaja u prometu — U glavnom prikazu odaberite Opcije > Postavke > Navigacija > Preus. pritisnite tipku za pretraživanja te odaberite Uredi i odgovarajuću opciju. Upozorenje: Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije. ako je ta značajka omogućena. Odaberite Izbornik > Karte i Moj pol. izradite rutu i prikažite je na karti prije polaska. 1. info. Pomaknite se na mjesto na koje želite premjestiti točku rute i odaberite U redu. 1. info. parkovima. Ažuriranje informacija o stanju u prometu — Odaberite Opcije > Prom. Idite na točku rute. Odaberite odgovarajuću opciju. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju korištenje podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. zbog prometa. i odgovarajuću opciju. 3. Pješačenje do kuće — Odaberite Šetnja kući. > Ažuriraj prom.

Promjena postavki rute Opći prečaci Da biste se vratili na svoju trenutačnu lokaciju. Da biste došli na prikaz planiranja rute iz prikaza navigacije.Navigacija do odredišta — Odaberite Prikaži rutu > Opcije > Započni vožnju ili Kreni pješice. autocesta. Također možete omogućiti ili izbjeći upotrebu. Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način prikaza rute na karti. Upotreba optimizirane rute vožnje — Otvorite karticu Postavke i odaberite Vožnja > Odabir rute > Optimizirano. Optimizirana ruta vožnje sadrži prednosti kraćih i bržih ruta. pritisnite 7. Da biste promijenili vrstu karte. pritisnite 5. U prikazu planiranja rute otvorite karticu Postavke. 2. pritisnite 2 ili 8. pritisnite 8. Da biste vidjeli nadzornu ploču. Da biste kartu vratili u položaj gdje je sjever gore. Prečaci za pješačku navigaciju Da biste spremili lokaciju. Da biste vidjeli popis točaka na ruti. pritisnite 2. pritisnite 5. pritisnite 9. pritisnite 1. pritisnite 2. Postavite način putovanja na Vožnja ili Pješice. Da biste pronašli drugu rutu. Upotreba brže ili kraće rute vožnje — Otvorite karticu Postavke i odaberite Vožnja > Odabir rute > Brža ruta ili Kraća ruta. Da biste spremili trenutačnu lokaciju. Prečaci za automobilsku navigaciju Da biste kartu prilagodili korištenju po danu. Da biste pretražili lokacije prema kategorijama. Odaberite željenu opciju. pješački prolazi i rute kroz parkove i trgovačke centre. Da biste podesili glasnoću navođenja pješačke navigacije. 1. primjerice. Za povećavanje ili smanjivanje na karti pritisnite * ili #. Da biste kartu prilagodili korištenju po noći. pritisnite 3. pritisnite 0. Da biste okrenuli kartu. cesta s naplatom cestarine ili trajekata. Ako odaberete Pješice. Da biste ponovili glasovno navođenje. jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama. pritisnite 4. pritisnite 6. pritisnite 1. primjerice. Prečaci Karti . pritisnite 3. pritisnite 4 ili 6. Karte 83 Prikaz rute na karti — Odaberite Prikaži rutu. Zračna linija korisna je na terenu izvan cesta jer upućuje na smjer hodanja. 3. Odabir šetnje — Otvorite karticu Postavke i odaberite Pješice > Najdraža ruta > Ulice ili Zračna linija. a mogu se upotrebljavati. Da biste pretražili lokacije prema kategorijama. Da biste ukosili kartu. odaberite Opcije > Točke rute ili Popis točaka rute.

Da biste ruti dodali usputno zadržavanje. morate unijeti kôd za otključavanje. Ne možete izbrisati prethodno definirane profile. aktivira se profil Izvanmrežno.Prilagodba Da biste podesili glasnoću glasovnog navođenja. pomaknite se na profil. odaberite profil i Opcije > Uključi. Kada je aktiviran izvanmrežni profil. Da biste prilagodili profil. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Kada je za profil određeno vrijeme. Da biste stvorili novi profil. Da biste vidjeli prometne informacije. odaberite Opcije > Vremenski ograničeno i postavite vrijeme. prikazuje se samo današnji datum. pritisnite 9. . pozadinskih slika i čuvara zaslona. 84 Za postavljanje aktivnog profila do određenog vremena unutar sljedeća 24 sata. No. različitih tonova. Da biste aktivirali profil. okruženjima ili skupinama pozivatelja. Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno. odaberite Opcije > Izbriši profil. Melodije zvona. najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. veza s mobilnom mrežom je prekinuta. pritisnite 8. Svi su radiofrekvencijski signali između uređaja i mobilne mreže spriječeni. ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. ploča > Profili. tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima. Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti. pritisnite 7. u početnom zaslonu prikazuje se . Kada vrijeme istekne. Ako pokušate poslati poruku. odaberite Opcije > Stvori novi i definirajte postavke. bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana po aktiviranju drugog profila. Odaberite Izbornik > Upr. ako je aktivan profil Općenito. a zatim odaberite Opcije > Podešavanje. Da biste vidjeli nadzornu ploču. Ako uklonite SIM karticu. pritisnite 6. Da biste uputili poziv. Profili Da biste izbrisali profil koji ste stvorili. odaberite ga. Aktivni profil prikazan je pri vrhu zaslona u početnom zaslonu. Ako je uređaj zaključan. Prilagodba Svoj uređaj možete prilagoditi ugađanjem. Uređaj možete upotrebljavati i bez SIM kartice. na primjer.

Odaberite Opcije > Podešavanje i neku od sljedećih opcija: • Melodija zvona — Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite Preuzim. melodija da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću • • Prilagodba 85 Kada upotrebljavate profil Izvanmrežno. — Ako odaberete ovu opciju i nazove vas netko čiji je broj pohranjen u Kontaktima. možete specificirati melodiju zvona za svaku od njih. Ta postavka utječe i na zvuk nekih igara i Java™ programa. primjerice. možete nastaviti s uporabom bežičnog LAN-a (WLAN-a) za. Ako koristite dvije telefonske linije. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno. Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite Preuzim. Također možete upotrijebiti Bluetooth vezu. odaberite Opcije > Podešavanje > Dojavi. Ton dojave PZR poziva — Odaberite melodiju zvona za PZR pozive. a zatim željenu skupinu. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi bežične LAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti. • • • • • • • • Da biste promijenili ton poruke. Sve preuzete melodije spremaju se u Galeriju. odaberite Opcije > Podešavanje > Ton dojave poruke. Glasnoća zvona — Odaberite glasnoću melodije zvona. Prilagođavanje profila Odaberite Izbornik > Upr. Ton video poziva — Odaberite melodiju zvona za videopozive. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno. uređaj će se oglasiti melodijom zvona koja predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i odabrane melodije zvona. Ton dojave e-pošte — Odaberite ton za primljene poruke e-pošte. ploča > Profili. Dojava vibracijom — Postavljanje vibracije prilikom primanja poziva ili poruke. Izgovori ime poziv. Dojavi — Uređaj možete konfigurirati da zvoni samo kada poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj skupini pozivatelja. čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Tonovi upozorenja — Deaktivirajte tonove upozorenja. . Vrsta zvonjave — Odaberite koju melodiju zvona želite koristiti za dojave.• • Odabir melodije zvona Da biste postavili melodiju zvona za profil. preglednika. odaberite Opcije > Podešavanje > Melodija zvona. Da biste melodiju zvona reproducirali samo za odabranu skupinu kontakata. melodija da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Status PZR poziva — Postavite PZR status na svaki profil. Tonovi tipkovnice — Odaberite glasnoću tonova tipkovnice. Ton dojave poruke — Odaberite ton za primljene tekstualne poruke.

Da biste preuzeli temu. . • Ušteda energije — Odaberite animaciju za uštedu energije. Odaberite nešto od sljedećeg: Promjena audiotema Odaberite Izbornik > Upr. ploča > Teme i Zvučne teme. Promjena teme zaslona 86 Odaberite Izbornik > Upr. odaberite Programi na poč. • Općenito — Promijenite temu koja se rabi u svim programima. možete je pregledati ili aktivirati. odaberite Opcije > Postavi. • Slika za poziv — Promijenite sliku koja se prikazuje tijekom poziva. Da biste aktivirali temu. Da biste promijenili naziv trenutačnog početnog zaslona. ploča > Teme. odaberite Tema Općenito.Prilagodba • Naziv profila — Novom profilu možete dodijeliti naziv ili pak preimenovati postojeći profil. Kada preuzmete temu. ploča > Teme. Za prebacivanje s jednog početnog zaslona na drugi dođite do opcije Trenutni način i odaberite Opcije > Promijeni. Da biste pregledali temu. Profilima Općenito i Izvanmrežno nije moguće izmijeniti naziv. • Stanje čekanja — Promijenite temu koja se rabi na početnom zaslonu. Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona koja se trenutno koristi. zaslonu. odaberite Opcije > Pogledaj. • Prikaz izbornika — Promijenite temu koja se rabi na glavnom izborniku. Prilagodba početnog zaslona Odaberite Izbornik > Upr. odaberite Opcije > Preimenuj način. Da biste promijenili temu početnog zaslona koja se trenutno koristi. Preuzimanje teme Odaberite Izbornik > Upr. Unesite web-adresu s koje želite preuzeti temu. Da biste odabrali programe i obavijesti koje će biti prikazane na početnom zaslonu. ploča > Načini. Za aktiviranje ili deaktiviranje teme odaberite Općenito > Opcije > Efekti za temu. • Pozadina — Promijenite pozadinsku sliku na početnom zaslonu. odaberite Općenito > Preuzimanje tema > Opcije > Idi na > Nova Web stranica. odaberite Pozadina.

Da biste promijenili trenutnu audiotemu. Da biste u skupini događaja koristili sve unaprijed definirane zvukove. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte. odaberite Putanja zvuka i željeni efekt. ploča > 3-D melod. ploča > Profili i Opcije > Podešavanje > Glasnoća zvona. Da biste promijenili 3-D efekt koji se primjenjuje na ton zvona. govor ili kombinacija jednoga i drugoga. • Isključi zvukove — Utišajte sve zvukove u grupi događaja. Ova postavka nije dostupna za sve efekte. Da biste omogućili trodimenzionalne (3-D) zvučne efekte za tonove zvona. • Odjek — Odaberite željeni efekt kako biste prilagodili količinu jeke. odaberite nešto od sljedećeg: • Brzina putanje — Odaberite brzinu kojom će se zvuk kretati iz jednog smjera u drugi. u trenutnom profilu. • Dopplerov efekt — Odaberite Uključen da biste postavili melodiju zvona da zvuči višom kada ste bliže uređaju. Odaberite Opcije. odaberite Efekti za 3-D melodije > Uključen. . • Spremi temu — Stvorite novu zvučnu temu. odaberite grupu događaja kao što su melodije zvona i željeni događaj. 3-D melodije zvona Odaberite Izbornik > Upr. Da biste podesili glasnoću melodije zvona.. odaberite Aktivna zvučna tema. Prilagodba 87 Možete postaviti zvukove za različite događaje na uređaju. Unesite željeni tekst u polje za tekst. Da biste izmijenili 3-D efekt. • 3-D melodije zvona — Dodajte 3-D efekte zvučnoj temi. odnosno nižom kada ste daleko. Ova postavka nije dostupna za sve efekte. odaberite Opcije > Reproduciraj melodiju. odaberite skupinu i Opcije > Aktiviraj zvukove. Opcija Govor nije dostupna ako ste aktivirali opciju Izgovori ime poziv. Da biste postavili zvuk za događaj. Zvukovi mogu biti melodije. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Reproduciraj glas — Reproducirajte zvuk prije nego što ga aktivirate. Da biste postavili melodiju zvona s 3D efektom. • Govor — Odaberite Govor za postavljanje govora kao zvuka za neki događaj. odaberite Izbornik > Upr.

Fotoaparat Prije i nakon snimanja slike ili videoisječka alatna traka nudi prečace do različitih stavki i postavki. 1. Prilagodite balans bijele boje. . 25. Da biste povećali ili smanjili prije snimanja slike.Multimediji Multimediji Uređaj nudi razne multimedijske programe koje možete koristiti na poslu i u slobodno vrijeme. Da biste snimili sliku. prebacite se u način slike i odaberite Opcije > Prilagođav. Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2592 x 1944 piksela. str. Prebacite se na panoramski način. Upotrijebite zaslon kao tražilo. pritisnite i držite tipku za pomicanje da biste automatski izoštrili. držite prst na tipki za pomicanje da biste automatski izoštrili. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom. Snimanje slike Uključivanje svjetla videozapisa (samo u načinu videozapisa) Aktivirajte samookidač (samo za slike). Aktivirajte način slijednog snimanja (samo za slike). Ako je aktivirana optička Navi tipka. 3. otpustite tipku za pomicanje. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. upotrijebite tipke za glasnoću. Odaberite scenu. Da biste snimili sliku. Uređaj će spremiti sliku u Fotografije. Isključivanje svjetla videozapisa (samo u načinu videozapisa) Odaberite način rada bljeskalice (samo za slike). Odaberite ton boje. alatne trake. 2. pritisnite tipku za pomicanje. Ako je optička Navi tipka deaktivirana. 88 Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. Da biste prilagodili alatnu traku fotoaparata. Odaberite među sljedećim: Prebacite se na način slike. Dostupne opcije ovise o trenutnom načinu i prikazu. Vidi "Optička Navi tipka". Po zatvaranju fotoaparata vraćaju se zadane postavke. Prebacite se na video način.

pomaknite se na Korisnički definirano i odaberite Opcije > Promijeni. na alatnoj traci odaberite Načini scene. a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Da biste vidjeli sliku. Da biste sliku koristili kao pozadinu. Da biste snimili nekoliko slika u slijedu. Da biste aktivirali vlastitu scenu. Da biste započeli snimanje. Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. 4. . Postavke svake scene postavljene su u skladu s određenim stilom ili okruženjem. definir. samo se posljednja slika prikazuje na zaslonu. na alatnoj traci odaberite Način slijednog snimanja. Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci: • Pošalji — slanje slike na kompatibilne uređaje. na alatnoj traci odaberite Izbriši. Ako je fotoaparat u načinu snimanja slika. Da biste prekinuli snimanje. 1. odaberite Opcije > Pošalji pozivatelju. Ako ste koristili interval. Za dodavanje slike kontaktu odaberite Opcije > Dodijeli kontaktu. Da biste privremeno zaustavili snimanje. Da biste poslali sliku. Odaberite Nastavi za nastavak snimanja. na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječaka. Da biste promijenili scenu. 3. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. ako je dovoljno memorije raspoloživo.Da biste stvorili vlastitu scenu. Da biste sliku poslali pozivatelju tijekom aktivnog poziva. a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Snimljena fotografija automatski se sprema u izbornik Galerija. pritisnite tipku za upravljanje. • Pošalji pozivatelju — slanje slike pozivatelju tijekom aktivnog poziva. odaberite Opcije > Pošalji. odaberite Opcije > Postavi za pozadinu. Scene olakšavaju pronalaženje optimalnih postavki boje i osvjetljenja za trenutne uvjete. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. odaberite Pauza. Prikaz snimljene slike Snimanje slika u slijedu Snimljene slike prikazuju se u mreži na zaslonu. Da biste kopirali postavke neke druge scene. Najveća Snimanje videoisječaka Multimediji 89 Scene Da biste isključili slijedni način snimanja. na alatnoj traci odaberite Način slijednog snimanja > Jedna snimka. > Odaberi. odaberite Stani. odaberite Koris. odaberite Na osnovi načina scene i željenu scenu. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. 2. dođite do nje. a ostale su dostupne u Galeriji. Ako ne želite zadržati snimljenu sliku. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. • Objava na — slanje slike u kompatibilni internetski album (usluga mreže).

• Prošireni digitalni zum — Opcija Uključen (stalno) omogućuje glatka i kontinuirana povećanja zumiranja između digitalnog i proširenog digitalnog zuma. Videoisječak se snima uz OCIF razlučivost u datoteci formata 3GPP. odaberite Opcije > Postavke i od sljedećeg: • Kvaliteta slike — određuje kvalitetu slike. • Objava na — slanje videoisječka u internetski album (usluga mreže). • Vrati postavke kamere — vraćanje postavki fotoaparata na zadane vrijednosti. 90 Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera.Multimediji dopuštena duljina videoisječka ovisi o dostupnoj memoriji. • Snimanje zvuka — odaberite Isključi zvuk ako ne želite snimati zvuk. • Prikaži snimljenu sliku — da biste nakon snimanja vidjeli sliku. Odaberite Opcije > Postavke i nešto od sljedećeg: • Kvaliteta videa — određivanje kvalitete videoisječka. Za trenutni nastavak snimanja slika odaberite Isključeno. Opcija Isključi omogućuje ograničenu količinu zumiranja dok zadržava razlučivost slike. Odaberite Dijeljenje ako želite poslati videoisječak putem multimedijske poruke. Da biste pregledali cijeli videoisječak. odaberite Reproduciraj na alatnoj traci. U multimedijskoj poruci možda nećete moći poslati videoisječke spremljene u datotečnom obliku MPEG-4. Postavke videosadržaja . • Pošalji pozivatelju — slanje videoisječka pozivatelju tijekom aktivnog poziva. odaberite Opcije > Preimenuj videoisječak. • Zadani naziv slike — definiranje zadanog naziva snimljenih slika. slika zauzima više memorijskog prostora. • Dodaj u album — Odredite u koji se album spremaju snimljene slike. • Prikaži snimljeni video — Pregledajte prvi kadar snimljenog videoisječka nakon što se snimanje zaustavi. • Izbriši — brisanje videoisječka. Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. Postavke slika Odaberite Izbornik > Multimedija > Kamera. Da biste unijeli novi naziv videoisječka. Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci: • Pošalji — slanje videoisječka na druge kompatibilne uređaje. Reprodukcija videoisječka Za reprodukciju snimljenog videoisječka odaberite Reproduciraj na alatnoj traci. • Korištena memorija — Odaberite mjesto za spremanje fotografija. odaberite Da. Što joj je kvaliteta veća. • Dodaj u album — Definirajte u koji se album spremaju snimljeni videoisječci. a veličina mu je ograničena na 300 kB (otprilike 20 sekundi). • Ton snimanja — postavljanje zvuka koji će se reproducirati prilikom snimanja slike. Da biste promijenili postavke nepomične slike.

a stavke kopirati i premještati u mape. odaberite je na popisu. — Preslušavanje zvučnog isječka. • Video isječci — Pregled videoisječaka u Videocentar. Datoteke spremljene na kompatibilnoj memorijskoj . Multimediji 91 • Zadani naziv videa — definiranje zadanog naziva za snimljene videoisječke. Poveznice za streaming Da biste otvorili vezu za streaming. kartici (ako je umetnuta) označene su oznakom . svirač. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija. Galerija je mjesto za pohranu slika. I zvučni isječci stvoreni pomoću programa Snimač s optimiziranim ili standardnim postavkama kvalitete MMS-a spremaju se u tu mapu. Da biste otvorili datoteku. U toj se mapi nalaze svi zvučni isječci koje ste preuzeli s weba. zvuka. Odaberite između sljedećeg: Glavni prikaz Da biste preslušavali zvučnu datoteku. odaberite datoteku. Da biste preuzeli zvukove. O Galeriji • Slike — Pregled slika i videoisječaka u mapi Fotografije. • Vrati postavke kamere — vraćanje postavki fotoaparata na zadane vrijednosti. ali zvučni isječci s postavkama visoke kvalitete pohranjuju se u program Music player. • Prezentacije — Prikaz prezentacija. • Korištena memorija — Odaberite mjesto na koje želite pohraniti svoje videoisječke. • Zvučni isječci — Prikaz i otvaranje veza za • Veze strujanja streaming. svirač. odaberite je na popisu. Da biste kopirali ili premjestili datoteke na drugu memorijsku lokaciju.Galerija Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija. Videoisječci i veze za streaming otvaraju se u programu Videocentar. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija i Veze strujanja. a stavke kopirati i dodavati u albume. a glazbeni i zvučni isječci u programu Glaz. Zvučni isječci Za brzo premotavanje unaprijed ili unatrag pomaknite se udesno ili ulijevo. Opcije > Premjesti i kopiraj i prikladnu opciju. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija i Zvučni isječci. Mape možete pregledavati i otvarati. odaberite Preuzim. Možete izrađivati i albume. • Pjesme — Otvorite Glaz. videoisječaka i zvučnih isječaka te veza za streaming. odaberite je na popisu.

• Oznake — Prikaz oznaka koje ste stvorili za svaku stavku. pritisnite tipku 1 ili 3. Da biste zakrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto. • Preuzimanja — Prikaz preuzetih videoisječaka. Datoteke spremljene na kompatibilnoj memorijskoj . • Svi — Prikaz svih stavki. . • Snimljeno — Prikaz snimljenih slika i videoisječaka snimljenih fotoaparatom na vašem uređaju. odaberite Opcije > Nova veza. pritisnite tipku 7 ili 9. Prezentacije • Mjeseci — Prikaz slika i videozapisa kategoriziranih prema mjesecu snimanja. Idite na sliku i odaberite Opcije > Reproduciraj. • Preuzimanja — Prikaz stavki i videozapisa preuzetih s interneta ili primljenih putem MMS-a ili poruke epošte. • Albumi — Prikaz zadanih albuma i onih koje ste stvorili. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike i nešto od sljedećega: • Snimljeno — Prikaz svih slika i videozapisa koje ste snimili. kartici (ako je umetnuta) označene su oznakom Za kopiranje ili premještanje datoteka na drugu memorijsku lokaciju odaberite datoteku i Opcije > Premjesti i kopiraj i dostupne mogućnosti.Multimediji Da biste dodali novu vezu za streaming. Prikaz slika i videozapisa Fotografije 92 O Fotografijama Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike i nešto od sljedećeg: • Svi — Prikaz svih fotografija i videozapisa. pritisnite tipku *. S prezentacijama možete pogledati skalabilne vektorske slike (SVG) i flash datoteke (SWF). odaberite Prezentacije. Da biste zakrenuli sliku za 45 stupnjeva. SVG slike zadržavaju izgled kada se ispišu ili kada se pregledavaju na različitim veličinama zaslona i s različitom razlučivošću. Da biste se prebacivali s prikaza preko cijelog zaslona na uobičajeni prikaz i obrnuto. — Objavljivanje slika ili videozapisa na internetu. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija. • Online dijelj. Da biste pregledali datoteke. Za povećavanje pritisnite 5. Za privremeno zaustavljanje reprodukcije odaberite Opcije > Pauza. Za smanjivanje pritisnite 0. kao što su crteži i mape.

Da biste uredili sliku ili videoisječak. Da biste dodali opis. koristite tipke za zumiranje da biste zumirali fotografiju. Da biste u mapi Fotografije mogli prikazati primljenu sliku ili videoisječak. odaberite Preg. Za prikazivanje i uređivanje svojstva slike ili videozapisa odaberite Opcije > Pojedinosti > Pregled i izmjena. odaberite polje. • Naslov — Prikaz sličica datoteke i naziv trenutne datoteke. — Da biste prikazali DRM prava trenutne datoteke. Za prikaz stavki po mjesecima.. • Prava upor. odaberite Dod. • Albumi — Prikaz albuma u kojem se nalazi trenutna datoteka. Multimediji 93 . Kada se fotografija otvori. odaberite stavku i Opcije > Dodaj u album. odaberite je. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike. Za pregledavanje datoteka u skupinama pomičite se gore ili dolje. Da biste fotografije premjestili u album radi naknadnog ispisa. Da biste uredili naziv datoteke. Za ispis vaših slika na kompatibilnom pisaču odaberite Opcije > Na pisač ili kiosk. a zatim nešto od sljedećeg: • Oznake — Prikaz trenutno korištenih oznaka. Stupanj zumiranja ne pohranjuje se trajno. odaberite Albumi > Opcije > Novi album.. Da biste otvorili datoteku. Idite do stavke. Slikovne datoteke i datoteke videoisječaka nalaze se u petlji i poredane su po datumu i vremenu.Fotografije i videoisječke moguće vam je slati putem kompatibilnog uređaja. dodajte im oznake. Prikazat će se broj datoteka. odaberite Mjeseci. odaberite polje naziva datoteke. Da biste u album dodali fotografiju ili videoisječak. najprije ih morate spremiti. Da biste dodali više oznaka u trenutnu datoteku. Da biste stvorili album za pohranu stavki. • Razlučivost — Prikaz veličine fotografije u pikselima. Prikaz i uređivanje pojedinosti datoteke Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike. odaberite Opcije > Dodaj u album > Ispiši kasnije. odaberite Opcije > Izmijeni. • Opis — Prikaz slobodnog opisa datoteke. Datoteke možete organizirati kako slijedi: Razvrstavanje slika i videoisječaka Da biste stavke pregledavali u prikazu Oznake. Za pojedinačno pregledavanje datoteka pomičite se lijevo ili desno. • Trajanje — Prikaz duljine videoisječka.

Multimediji Za brisanje slike ili videoisječka odaberite stavku i Izbriši s aktivne alatne trake. pritisnite tipku za upravljanje. odaberite stavku i Opcije > Dodaj u album. odaberite fotografiju i Opcije > Dodaj oznake. odaberite Opcije > Nova oznaka. odaberite Opcije > Novi album. Koristite oznake da biste razvrstali multimedijske stavke u mapi Fotografije. odaberite Opcije > Sakrij alatnu traku. Prikaz fotografije vodoravnom ili okomitom načinu. Upravitelj oznaka prikazuje trenutno korištene oznake i broj stavki povezanih sa svakom oznakom. odaberite oznaku na popisu. Da biste otvorili Upravitelj oznaka. odaberite album i stavku te Opcije > Ukloni iz albuma. odaberite fotografiju ili videoisječak te Opcije > Pojedinosti > Upravitelj oznaka. Odaberite fotografiju ili videoisječak te nešto od sljedećeg: Reprodukcija videoisječka. Upravljanje oznakama i ostalim svojstvima fotografije. Slanje fotografije ili videoisječka. Učitavanje fotografije ili videoisječka u kompatibilni internetski album (dostupno samo ako ste postavili račun za kompatibilni internetski album). U Upravitelju oznaka možete stvarati i brisati oznake. Veličina naziva oznake odgovara broju stavki kojima je oznaka dodijeljena. . Da biste stvorili novi profil. Da biste fotografiju ili videoisječak uklonili iz albuma. odaberite Oznake. Dodavanje stavke u album. Dostupne opcije mogu varirati ovisno o prikazu u kojem se nalazite te o tome jeste li odabrali fotografiju ili videoisječak. Oznake Albumi 94 Da biste fotografiji dodijelili oznaku. Da biste pokrenuli aktivnu alatnu traku kada je skrivena. Otvorit će se popis albuma. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike i Albumi. Aktivna alatna traka dostupna je samo ako ste odabrali fotografiju ili videoisječak u prikazu. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike. Na aktivnoj alatnoj traci idite do različitih stavki i odaberite željenu opciju. Odaberite album u koji želite dodati fotografiju ili videoisječak. Da biste vidjeli oznake koje ste stvorili. Da biste sakrili alatnu traku. Da biste stvorili oznaku. Aktivna alatna traka Da biste u album dodali fotografiju ili videoisječak. Stavka koju ste dodali u album i dalje je vidljiva u mapi Fotografije. Uz pomoć albuma lako ćete upravljati fotografijama i videoisječcima. Da biste prikazali fotografije povezane s oznakom.

crtežne isječke ili okvir slici. a zatim odaberite Postavi. odaberite Opcije > Primijeni efekt . Ponovno odaberite područje koje valja obrezati. odaberite oznaku i sliku te odaberite Opcije > Uklanjanje iz oznake. koristite tipku za ugađanje glasnoće. dva slajda — Prilagodba brzine prikaza niza stranica. Područje za obrezivanje odaberite tipkom za pretraživanje. odaberite Opcije > Najčešće korištene. odaberite Završetak. prilagoditi svjetlinu. Prikaz niza stranica započinje od odabrane datoteke. Prije pokretanja prikaza niza stranica da biste ugodili postavke niza stranica. Dijaprojekcija Uređivanje slika Da biste uredili slike nakon snimanja ili one koje su već spremljene u Fotografijama. Da biste prilagodili glasnoću zvuka tijekom niza stranica. U donjem desnom kutu pojavit će se drugi križić. Uređivač slika Da biste nastavili reprodukciju prikaza niza stranica. Za prilagodbu prvog odabranog područja odaberite Natrag. • Pjesma — Odabir glazbene datoteke s popisa. Za ručno obrezivanje veličine slike odaberite Ručno. Multimediji 95 Da biste prikazali popis abecednim redom. Za ručno obrezivanje slike odaberite Opcije > Primijeni efekt > Obrežiili na popisu odaberite unaprijed zadane proporcije. Da biste fotografije prikazali kao niz stranica. odaberite Opcije > Označi/odznači > Označi da biste označili fotografije. Ako odaberete Ručno. Da biste zaustavili prikaz niza stranica. u gornjem lijevom kutu slike pojavit će se križić. Sliku možete obrezati i zakrenuti. • Prijelaz — Prijelaze između stranica učinite elegantnima te nasumično povećavajte i smanjujte prikaze fotografija. Odabrana područja oblikuju pravokutnik koji oblikuje obrezanu sliku. odaberite Opcije > Dijaprojekcija > Postavke i nešto od sljedećeg: • Glazba — Dodavanje zvuka u niz stranica. odaberite Opcije > Dijaprojekcija > Reproduciraj naprijed ili Reproduciraj unazad. odaberite Nastavi. . tekst. odaberite sliku i Opcije > Dijaprojekcija > Reproduciraj naprijed ili Reproduciraj unazad. Obrezivanje slike Za pretraživanje slika pomičite se lijevo ili desno. Da biste uklonili fotografiju iz oznake. odaberite Opcije > Izmijeni. Da biste pokrenuli prikaz niza stranica. • Razmak izm. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike. kontrast i razlučivost te dodati efekte. Da biste otvorili mrežu u kojoj možete odabrati različite opcije uređivanja naznačena malim ikonama. Otvara se uređivač slika. Da biste kao niz stranica prikazali samo odabrane fotografije.Da biste prikazali popis prema najčešće korištenim stavkama. boju. odaberite Opcije > Abecednim redom.

lijevo ili desno. fotoaparatu. Za promjenu veličina petlje tako da odgovara veličini oka koristite tipku za pretraživanje. Nije potrebno da podržava sve značajke formata datoteka ili sve njihove podvrste. uređivaču slika ili pregledniku slika. Za spremanje promjena i povratak na prethodni prikaz. pritisnite Gotovo. Za smanjenje crvenila. Za zamrzavanje odabranog područja pritisnite tipku za pretraživanje.mp3. • Za povećavanje ili smanjivanje pritisnite 5 ili 0. Za smanjenje efekta crvenih očiju na slici. U prikazu pretpregleda sličica pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite Načini sliku iz videa. Korisni prečaci Za izradu snimke videoisječka u prikazu izrezanog videozapisa odaberite Opcije > Načini sliku iz videa. • Za zakretanje slika u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto pritisnite 3 ili 1. . odaberite sliku koju želite ispisati i mogućnost ispisa u Fotografijama. Za povratak na uobičajeni prikaz ponovo pritisnite *.aac. Koristite program Ispis slika za ispis svojih slika pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela ili Bluetooth veze. Za pomicanje područja unutar slike koristite tipku za pretraživanje. Za promjenu veličine označenog područja koristite tipku za pretraživanje. odaberite Opcije > Primijeni efekt > Uklanj. Za uređivanje videoisječaka u Fotografijama. 96 Možete koristiti sljedeće prečace kada uređujete slike: • Za prikaz slike preko cijelog zaslona pritisnite *. • Dodaj tekst — za dodavanje teksta na početak ili kraj videoisječka • Izreži — za rezanje videozapisa i označavanje odjeljaka koje želite zadržati u videoisječku Uređivač slika podržava formate video datoteka . odaberite Opcije > Izmijeni te nešto od sljedećega: • Spoji — za dodavanje slike ili videoisječka na početak ili kraj odabranog videoisječka • Promijeni zvuk — za dodavanje novog zvučnog isječka te za zamjenu izvornog zvuka u videoisječku. pritisnite tipku za pomicanje. Za odabir područja koje valja obrezati pritisnite tipku za pretraživanje. odaberite gornji lijevi kut područja koje valja obrezati.3gp i mp4 i . Na zaslonu se prikazuje petlja.amr. pritisnite Natrag. • Za kretanje po uvećanoj slici pomičite se gore. i . .Ako ste odabrali unaprijed zadane proporcije. Multimediji Uređivanje videozapisa Smanjivanje efekta crvenih očiju Pomaknite križić na oko i pritisnite tipku za pomicanje. Ispis slika Za ispisivanje slika pomoću programa Ispisivanje slika.wav formate audio datoteka. crvenih očiju. Kada dovršite uređivanje slike. pomaknite se na videoisječak. dolje. Slike isto tako možete ispisati pomoću bežičnog LAN- Ispis slika .

Slike koje snimite fotoaparatom automatski se spremaju u formatu . Odabir pisača Da biste ispisali slike pomoću programa Ispis slika. Ako prvi put koristite program Ispisivanje slika. Pisač je postavljen kao zadani pisač. Postavke ispisa Dostupne opcije ovise o mogućnostima odabranog ispisnog uređaja. posjetite web mjesto svojeg davatelja usluga pa provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s tom uslugom. Vrste podržanog sadržaja i dostupnost usluge Online dijeljenje mogu se razlikovati. videoisječke i zvučne isječke na kompatibilne usluge online dijeljenja poput albuma i blogova. pomaknite se gore ili dolje za prikaz dodatnih stranica.. . prikazuje se popis dostupnih pisača. Odaberite pisač.Za postavu zadanog pisača odaberite Opcije > Zadani pisač. Pregled ispisa Nakon što odaberete pisač. odaberite sliku i opciju ispisa. Za povratak na prethodni prikaz odaberite Otkaži. Pomoću programa Online dijeljenje (usluga mreže) sa svojeg uređaja možete slati fotografije..jpeg. U ovim uslugama možete pregledavati i slati komentare objava te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj. Kada odaberete mogućnost ispisa. Ako slike ne stanu na jednu stranicu. Za odabir veličine papira odaberite Veličina papira. prikazuje se popis dostupnih kompatibilnih pisača. pomaknite se lijevo ili desno za pregledavanje dostupnih izgleda za odabrani pisač. O Online dijeljenju Za izmjenu izgleda. Ako zadani pisač nije dostupan. Multimediji 97 a.jpeg formatu. Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Za ispisivanje na pisač kompatibilan sa standardom PictBridge spojite podatkovni kabel prije nego odaberete mogućnost ispisa i provjerite je li način rada podatkovnog kabela postavljen na Ispis slike ili Pitajte pri spajanju. Za promjenu zadanog pisača odaberite Opcije > Postavke > Zadani pisač. Dobit ćete Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Online dijeljenje Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica. zatim na popisu odaberite veličinu papira te U redu. odabrane se slike prikazuju pomoću unaprijed određenih izgleda. Pretplata na usluge Da biste se pretplatili na uslugu mrežnog dijeljenja. pisač se automatski prikazuje. Možete ispisivati samo slike u . možete pohraniti slike na memorijsku karticu i ispisati ih pomoću kompatibilnog pisača.

Multimediji Za slanje medijskih datoteka na uslugu odaberite uslugu. 3. Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga. Uredite svoju objavu prema zahtjevu. odaberite jednu s popisa. odaberite željeni kanal. 1. a zatim odaberite uslugu i Opcije > Uključi. Da biste aktivirali uslugu. Datoteke možete slati iz mape Fotografije u mrežnu uslugu za dijeljenje. 1. Odaberite Izbornik > Multimedija > Galerija > Slike i datoteke koje želite poslati. 4. 3. odaberite račun. Ako usluga online dijeljenja sadrži kanale za slanje datoteka. Unesite naslov ili opis posta. odaberite Opcije > Postavi kao zadano. Ako se od vas traži internetska pristupna točka. 98 Stvaranje objava Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj.. a zatim odaberite Opcije > Otvori. a zatim odaberite Opcije > Novo učitavanje. Upravljanje računima Da biste uklonili račun. Slanje datoteka iz Fotografija Otpremanje jednim klikom Otpremanje jednim klikom omogućuje vam objavljivanje slika i uslugu dijeljenja na mreži odmah nakon njihova snimanja. Za dodavanje fotografije ili videoisječka u objavu odaberite Opcije > Umetni. na uređaju otvorite program Online dijeljenje. . Za dodavanje oznaka u objavu odaberite Oznake:. Da biste promijenili svoje korisničko ime ili lozinku za neki račun. Da biste pregledali svoje račune. snimite sliku fotoaparatom uređaja i odaberite ikonu dijeljenja na mreži s alatne trake. Da biste rabili otpremanje jednim klikom. Odaberite Opcije > Pošalji > Otpremanje i željeni račun. Da biste račun postavili kao zadani pri slanju objava s uređaja. Da biste stvorili novi račun. Za slanje objave na uslugu odaberite Opcije > Učitavanje. Dopustite uređaju da stvori mrežnu vezu. odaberite Opcije > Postavke > Moji računi. 2. 2. odaberite ga pa odaberite Opcije > Izbriši. Odaberite Opcije > Učitavanje.korisničko ime i lozinku koju su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom. ako je moguće. Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu. odaberite Opcije > Dodaj novi račun.

Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Postavke davatelja usluga Da biste pregledali davatelje usluga. Ako vidite zanimljivu datoteku i želite preuzeti cijeli sažetak na svoj uređaj. odaberite post i Opcije > Izbriši. Izlazni spremnik prikazuje postove koji se trenutačno otpremaju.Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. spremnik > Opcije > Otvori. Da biste provjerili pojedinosti usluge. Da biste pregledali komentare vezane uz datoteku. Za pretraživanje oznaka unesite tekst koji tražite u polje za traženje.. odaberite uslugu i Opcije > Otvori. Multimediji 99 Popis oznaka Da biste izbrisali post. odaberite Opcije > Izbriši. postove koji se nisu uspjeli otpremiti i postove koje ste poslali. Pregled sadržaja usluge Da biste pregledali sadržaj usluge. Da biste dodali nekoliko oznaka postu. Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. . Da biste izbrisali odabranu uslugu. Da biste datoteku gledali preko cijelog zaslona. odaberite Opcije > Postavke > Davatelji usluga.. Oznake opisuju sadržaj posta i pomažu onima koji pregledavaju da pronađu sadržaj u uslugama dijeljenja na mreži. odaberite ga. Upravljanje postovima u Izlaznom spremniku Da biste ažurirali sažetak. odaberite datoteku. Da biste pregledali popis dostupnih oznaka prilikom stvaranja posta. Da biste sažetak otvorili u pregledniku. odaberite sažetak i Opcije > Ažuriraj sada. odaberite oznaku s popisa i Gotovo. Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Da biste dodali oznake svom postu. odaberite uslugu s popisa. odaberite Izlaz.. Da biste otkazali otpremanje posta. Za dodavanje oznake popisu oznaka odaberite Opcije > Nova oznaka. odaberite svaku oznaku i Opcije > Označi/odznači > Označi. Da biste započeli s otpremanjem posta. odaberite post i Opcije > Učitajte sada. Da biste otvorili Izlazni spremnik. odaberite datoteku i Opcije > Pretplata na kontakt. odaberite datoteku i Opcije > Pregled komentara. Da biste otvorili sažetak. odaberite Oznake:. odaberite post i Opcije > Otkaži. odaberite web-lokaciju davatelja usluga..

Music player ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste. Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme. Da biste uredili napredne postavke. 100 Da biste automatski preuzeli nove stavke iz usluge. odaberite Lozinka. Da biste odredili veličinu slika koje objavljujete. Da biste omogućili dijeljenje i preuzimanje stavki dok se nalazite izvan kućne mreže. Srednja (1024 x 768 piksela) ili Mala (640 x 480 piksela). odaberite Omogućeno. Reprodukcija pjesme Da biste za dijeljenje koristili samo bežičnu LAN (WLAN) vezu. odaberite Korisničko ime. odaberite Koristi mobilnu mrežu > Onemogućeno. > Izvorna. Da biste prekinuli reprodukciju.. odaberite Trajanje preuzimanja i interval za preuzimanja. pomaknite se prema dolje. AAC+.. Da biste promijenili naziv računa. Music player podržava formate datoteka kao što su AAC. Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Brojači podataka Da biste odabrali korisničko ime za račun. odaberite Opcije > Postavke > Napredno. Music player Uređivanje naprednih postavki Odaberite Izbornik > Multimedija > Glazb. odaberite Veličina slike za učit. MP3 i WMA. Da biste reproducirali pjesmu.. odaberite Ručno. odaberite Dopusti roaming > Omogućeno. pritisnite tipku za pretraživanje. . odaberite Opcije > Osvježi knjižnicu. odaberite Opcije > Isprazni poslano. Da biste provjerili količinu podataka koje ste otpremili i preuzeli. Da biste promijenili lozinku za račun. Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Odaberite Izbornik > Multimedija > Glazb. odaberite Opcije > Postavke > Podaci su preneseni. Da biste privremeno zaustavili reprodukciju. odaberite Opcije > Postavke > Moji računi. svirač. Da biste brojače vratili u početno stanje. eAAC+. Da biste ručno preuzeli stavke. Za brzo premotavanje unaprijed ili unatrag pritisnite i držite tipku za pretraživanje prema desno ili prema lijevo. Odaberite Izbornik > Multimedija > Online dijelj. Isprazni primljeno ili Izbriši sve. svirač. za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za pretraživanje. odaberite Ime računa. odaberite željenu kategoriju i pjesmu. Da biste dopustili i paketnu podatkovnu vezu.Multimediji Uređivanje postavki računa Da biste uredili svoje račune.

Da biste upravljali svojom glazbenom zbirkom i preuzimanjima. odaberite Opcije > Equaliser. Za povratak na početak stavke pomaknite pokazivač ulijevo. kratko pritisnite tipku za prekid.Da biste se vratili na početni zaslon tako da player nastavi reproducirati u pozadini. odaberite Izbornik > Upr. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj. možete instalirati Ovi Suite na kompatibilno računalo ili upotrijebiti webpreglednik za preuzimanje glazbe.. Da biste na popis dodali pjesme. Ako rabite USB podatkovni kabel. odaberite Izbornik > Multimedija > Ovi Glazba ili idite na www. Popisi pjesama Za pregled popisa pjesama i upravljanje njima odaberite Glazbena knjižnica > Popisi pjesama. Pomoću Ovi glazbe možete preuzimati pjesme na telefon i kompatibilno računalo. odaberite željenu pjesmu. pomaknite se udesno.ovi. Da biste promijenili poredak pjesama na popisu. • Za sinkroniziranje glazbe s Windows Media Playerom priključite kompatibilni podatkovni USB kabel. a zatim odaberite Opcije > Promijeni redosl. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj. odaberite Masovna pohrana kao USB način povezivanja. Prijenos glazbe s računala Multimediji 101 Da biste preskočili na sljedeću stavku. uređaj ne držite uz uho. Da biste započeli s otkrivanjem glazbe. popis pjesama ili Novi popis pjesama. Da biste promijenili ton glazbe koja se reproducira. Kada koristite zvučnik. Da biste promijenili ravnotežu i stereosliku ili poboljšali reprodukciju niskih tonova. ploča > Spajanje > USB i Način rada s USB kabelom. dođite do pjesme koju želite premjestiti. vezu uspostavite pomoću kompatibilnog podatkovnog USB kabela ili Bluetooth veze. Da biste stvorili novi popis pjesama. Glazbu možete prenijeti na sljedeće načine: • Ako svoj uređaj želite vidjeti na osobnom računalu kao masovnu memoriju na koju možete prenositi bilo kakve podatkovne datoteke. a kao način USB povezivanja odaberite PC Suite. ponovo se pomaknite ulijevo u roku od 2 sekunde nakon početka reprodukcije pjesme. odaberite Opcije > Novi popis pjesama. Da biste promijenili zadani način USB povezivanja. Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. a zatim odaberite Opcije > Dodaj na popis pjesama > Sprem.com. Da biste preskočili na prethodnu stavku. odaberite Opcije > Postavke. pop. O Ovi glazbi . Glazbu slušajte umjereno glasno.

Prije nego što se sadržaj započne reproducirati. AMR i Midi. odaberite Video isječci i isječak. Spremanje podataka u međumemoriju ili veza s web-mjestom reprodukcije se zaustavlja. Da biste zaustavili reprodukciju ili strujanje. Da biste sadržaj reproducirali preko etera (usluga mreže). Da biste frekvencijski pojas vratili na njegovu početnu vrijednost. reprodukcija isječka se zaustavlja i isječak se pomiče natrag na početak. RealPlayer se pokušava automatski ponovo povezati s internetskom pristupnom točkom. odaberite Opcije > Vrati na zadano. MP4 (bez streaminga). video isj. odaberite postavke frekvencije kojima se želite poslužiti i odaberite Opcije > Aktiviraj. preneseni iz poruke e-pošte ili kompatibilnog računala ili preuzeti u vaš uređaj preko interneta. odaberite Opcije > Nove zadane postavke. morate spojiti uređaj s web-mjestom i spremiti sadržaj u međumemoriju. Reprodukcija videoisječaka i veza za streaming Da biste reproducirali videoisječak. RV. . odaberite frekvencijski pojas i pomicanjem gore i dolje podesite njegovu vrijednost. svirač i Opcije > Prijeđi na Reprodukc. Da biste stvorili vlastite postavke frekvencija.Multimediji Tvornički definirane postavke frekvencije Odaberite Izbornik > Multimedija > Glazb. Podržani formati datoteka uključuju MPEG-4. Pomaknite se prema gore ili prema dolje među frekvencijskim pojasima i postavite frekvenciju za svaki pojas. Za premotavanje unaprijed tijekom reprodukcije pomaknite se udesno i držite. Za popis prethodno reproduciranih datoteka u glavnom prikazu programa odaberite Zadnji reproduc. 102 Odaberite Izbornik > Multimedija > RealPlayer. RA. Da biste se koristili unaprijed podešenim frekvencijama pri slušanju glazbe. Da biste promijenili frekvenciju u sklopu unaprijed podešene postavke.. > Opcije > Equaliser. Za premotavanje unatrag tijekom reprodukcije pomaknite se ulijevo i držite. Unesite naziv postavki frekvencije. RealPlayer RealPlayer Za prilagođavanje glasnoće tijekom reprodukcije upotrijebite tipke za glasnoću. Ako mrežna veza uzrokuje pogrešku u reprodukciji. RealPlayer prepoznaje dvije vrste veza: rtsp:// URL i http:// URL koji upućuje na RAM datoteku. odaberite Preuz. odaberite Veze strujanja i vezu.. RealPlayer reproducira videoisječke i zvučne isječke koji su pohranjeni u vašem uređaju. odaberite Zaustavi. Prilagodbe frekvencije odmah ćete primijetiti po kvaliteti zvuka. ne mora nužno podržavati sve varijacije formata medijskih datoteka. odaberite Opcije > Izmijeni. Da biste preuzeli videoisječke s weba. 3GP.

Da biste preslušali zvučni isječak. reprodukcija nekih flash datoteka može se činiti nejednakom i sporom zbog njihovih početnih postavki. . Pregled informacija o videoisječku Da biste odabrali kvalitetu snimanja ili kamo želite spremiti svoje zvučne isječke. Za reprodukciju zvučnog isječka odaberite Za zaustavljanje reprodukcije zvučnog isječka odaberite . Odaberite Izbornik > Multimedija > RealPlayer. . Obje će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima. zaslon. Postavke RealPlayera Da biste definirali postavke ručno. reproducirati i provoditi interakciju s flash datotekama priređenim za mobilne uređaje. Snimljeni zvučni isječci spremljeni su u mapi Zvučni isječci u Galeriji. odaberite Opcije > Kvaliteta prilikom reprodukcije flash datoteke. Da biste se prebacili između flash datoteka spremljenih u memoriju uređaja ili na memorijskoj kartici. odaberite Opcije > Postavke > Video ili Strujanje. Da biste otvorili Flash player i reproducirali flash datoteku. Pomoću programa Snimač možete snimati glasovne zapise i telefonske razgovore. Za snimanje telefonskog razgovora otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite . odaberite .Da biste pregledali svojstva videoisječka ili zvučnog isječka ili web veze.. Ako odaberete Visoka. pomaknite se na odgovarajuće kartice. odaberite Opcije > Nastavi s uobič. odaberite Opcije > Postavke. Pomoću Flash playera možete prikazivati. odaberite Opcije > Pošalji. Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza. Flash player Odaberite Izbornik > Multimedija > Snimač. odaberite Opcije > Pojedinosti o isječku. Da biste poslali flash datoteku na kompatibilni uređaj. odaberite datoteku. Snimač Da biste promijenili kvalitetu flash datoteke. Zaštita autorskih prava može spriječiti slanje nekih flash datoteka. Podaci mogu primjerice uključivati brzinu prijenosa ili internetsku vezu datoteke strujanja. Postavke programa RealPlayer možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke. Multimediji 103 Da biste videoisječak gledali u načinu uobičajenog zaslona. Promijenite postavku kvalitete takvih datoteka na Uobičajena ili Niska za bolju reprodukciju.

prijeđite na sljedeću ili prethodnu spremljenu stanicu.Multimediji Da biste organizirali svoje flash datoteke. Za otvaranje popisa spremljenih postaja odaberite Opcije > Postaje. Kada koristite zvučnik. . Slušanje radioprijamnika Spremljene radio stanice Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > FM radio. Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > FM radio. Za promjenu pojedinosti postaje odaberite Opcije > Postaja > Izmijeni. Za pokretanje novog traženja odaberite Ako ste na uređaj spremili radiostanice. Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > FM radio. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao. • Spremanje postaje — spremanje postaje koju trenutno slušate na popis postaja. FM radio • Ručno traženje — ručna promjena frekvencije. na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu. FM radioprijamnik ovisi o anteni. Postavke FM radioprijamnika Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > FM radio. odaberite Opcije > Postavke > Druge frekvencije > Aut. traženje uključ. • Popis postaja — prikaz dostupnih postaja na temelju lokacije (usluga mreže). pa odaberite ili ili . Radioprijamnik bit će utišan tijekom aktivnog poziva. možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. u pozadini — vraćanje na početni zaslon tijekom slušanja FM radioprijamnika u pozadini.. uređaj ne držite uz uho. Za slušanje spremljene postaje odaberite Opcije > Postaja > Slušanje. Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti određenog područja signalom radiopostaje. 104 Odaberite Opcije i neku od sljedećih opcija: • Uključi zvučnik — slušajte radioprijamnika putem slušalica. Da biste automatski tražili alternativne frekvencije ako je prijam slab. Dok slušate radio. • Postaje — otvaranje popisa spremljenih postaja. Glazbu slušajte umjereno glasno. • Reprod. ali ne anteni bežičnog uređaja. odaberite Opcije > Razvrstaj. Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radio postaje u tom određenom području.

Slušanje postaja može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Ova se postavka prikazuje samo ako nema pokrivenosti mrežom kada pokrenete program. Da biste slušali radiopostaju na Internetu. Multimediji 105 Da biste postavili internetsku pristupnu točku za radioprijamnik. Za slušanje radiopostaja na uređaju morate imati definiran bežični LAN (WLAN) ili pristupnu točku paketnog prijenosa podataka u svom uređaju. plan prijenosa podataka bez ograničenja u prometu omogućuje prijenos velikih količina podataka uz određenu mjesečnu naknadu. Slušanje internetski radiopostaja Za prikaz i slušanje spremljenih postaja odaberite Omiljeni. Prije korištenja drugih veza raspitajte se kod vašeg davatelja usluga o uvjetima i naknadama za podatkovne usluge. Ne primjer. . Odaberite postaju iz direktorija favorita ili postaja ili pretražite postaje prema nazivu iz usluge Nokia internetski radio. pomaknite se lijevo ili desno za slušanje prethodne ili sljedeće spremljene postaje. Ako slušate postaju spremljenu u omiljene. odaberite Opcije > Postavke > Pristupna točka. za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za pretraživanje. Unesite web-adresu postaje i naziv koji želite da se pojavi na popisu omiljenih postaja. Kompatibilne veze automatski se otvaraju u programu Internetski radio. pritisnite tipku za pretraživanje. odaberite Opcije > Postavke > Sadašnja regija. Otvara se prikaz Reprodukcija u kojem se prikazuju informacije o trenutnoj postaji i pjesmi. Omiljene stanice Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio. Za pregled informacija o postaji odaberite Opcije > Informacije o stanici (nije dostupno ako ste ručno spremili postaju). Odaberite Opcije > Slušaj. Pomoću Nokia internetskog radia (usluga mreže) možete slušati radiopostaje dostupne na internetu. Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio. Za ručno dodavanje postaje u omiljene odaberite Opcije > Dodaj stanicu ručno. Možete i pretražiti veze za postaje pomoću aplikacije Web-preglednik. Da biste pauzirali reprodukciju. Nokia Internetski radio Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio. Preporučeni način povezivanja je WLAN. 2.Da biste odabrali regiju u kojoj se trenutno nalazite. učinite sljedeće: 1. Za ručno dodavanje postaje odaberite Opcije > Dodaj stanicu ručno.

2. • Najbolje stanice — Prikaz najpopularnijih stanica u imeniku. za pomicanje po popisu postaja prema gore ili dolje. Prikazat će se stanice koje se podudaraju. Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio. • Pregled po jeziku — Prikaz jezika na kojima se stanice emitiraju. Za prikaz informacija o postaji. Wi-Fi veze — WLAN veze Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio i Opcije > Postavke. Da biste slušali postaju. Unesite naziv postaje ili početna slova naziva u polje za pretraživanje i odaberite Traži. Ako želite da se od vas zatraži da odaberete pristupnu točku svaki put kada otvorite program. Imenik postaja održava tvrtka Nokia. • Pregled po državi/regiji — Prikaz država u kojima se stanice emitiraju. odaberite sljedeće: • Brz. Za pretraživanje radijskih postaja u usluzi Nokia Internet Radio prema nazivu učinite sljedeće: 1. odaberite Uvijek pitati. Imenik stanica 106 Odaberite Izbornik > Multimedija > Radio > Internetski radio i Direktorij stanica. Što je brzina veća to je kvaliteta bolja. ručno dodajte Za odabir zadane pristupne točke za povezivanje na mrežu odaberite Zadana pristupna točka iz dostupnih opcija. Prikazat će se stanice koje se podudaraju. Za prikazivanje samo onih stanica koje počinju određenim slovima ili brojevima. Da biste . Postavke internetskog radioprijamnika Za novo pretraživanje odaberite Opcije > Traži opet. Za spremanje postaje u omiljene odaberite postaju i Opcije > Dodaj u Omiljene. unesite početne znakove. Ako želite slušati internetske radiopostaje izvan direktorija. Odaberite između sljedećeg: • Pregled po žanru — Prikaz dostupnih žanrova radiostanice. ili za brisanje postaje iz omiljenih odaberite Opcije > Stanica i željenu opciju. prijen. prijenosa GPRS veze — GPRS paketne podatkovne veze • Brzina prijenosa 3G veze — 3G paketne podatkovne veze • Brz. Kvaliteta emitiranja radioprijamnika ovisi o odabranoj brzini veze.Multimediji Za dodavanje postaje koju trenutačno slušate u omiljene odaberite Opcije > Dodaj u Omiljene. odaberite postaju i Slušaj. Odaberite Traži. Traženje stanica podatke o postaji ili pomoću programa web preglednika potražite veze postaja na internetu. Za promjenu brzina veze za različite vrste veza.

bit će vam potreban servis za uređaj. 5. Zaključavanje uređaja Udaljeno zaključavanje uređaja 1. na početnom zaslonu pritisnite tipku za uključivanje i odaberite Zaključaj telefon. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu. Potrebna su najmanje 4 znaka. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova. Da biste uređaj otključali. najvišu kvalitetu koristite samo s vezama velikih brzina. Unesite stari kôd. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja. Dodatne informacije zatražite u središtu Nokia Care ili kod prodavača uređaja. odvojeno od uređaja. odaberite Izbornik > Upr. Unesite kôd za zaključavanje. odaberite Otključaj > U redu. simboli te velika i mala slova. a uređaj je zaključan. Kako biste uređaj zaključali udaljeno. Ako zaboravite kôd za zaključavanje. Prethodno postavljeni kôd je 12345.Sigurnost i upravljanje podacima Upravljanje podacima i softverom na uređaju te zaštita uređaja i sadržaja na njemu. Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. telef. Da biste omogućili udaljeno zaključavanje. Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili. odaberite Izbornik > Upr. 3. napišite unaprijed određen tekst i pošaljite ga na uređaj u obliku tekstualne poruke. Postoji mogućnost dodatnih naknada. > Omogućeno. unesite kôd za otključavanje i odaberite U redu. a mogu se upotrebljavati i brojevi. 4. Unesite tekst poruke. Sigurnost i upravljanje podacima 107 izbjegli kašnjenje. Da biste promijenili kôd za zaključavanje. . a zatim dvaput novi kôd. 2. Kôd za zaključavanje štiti uređaj od neovlaštene uporabe. kao i brisanja svih osobnih podataka s uređaja. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica. Slanjem tekstualne poruke uređaj možete zaključati i daljinski. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. Da biste zaključali uređaj. Za otključavanje uređaja potreban vam je kôd za otključavanje.

Kodiranje 108 Odaberite Izbornik > Upr. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke pohranjene na kartici. Da biste postavili lozinku. > Ukloni. Lozinka može biti duga do 8 znakova i razlikuje velika i mala slova. odaberite Opcije > Otključaj mem.. Ne morate je unijeti ponovo ako rabite memorijsku karticu u istom uređaju. dat. Ako odaberete tu opciju. Da biste uklonili lozinku memorijske kartice. > Postavi. Kada uklonite lozinku. Lozinka bi trebala biti dugačka i složena. odaberite Opcije > Zaporka za mem. odaberite Memorijska kartica. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice. Ako se ne možete sjetiti lozinke za otključavanje zaključane memorijske kartice. • Kodiraj i spremi ključ — Kodiranje memorijske kartice i ručno spremanje ključa u zadanu mapu. poslati na računalo. Iz sigurnosnih razloga spremite ključ na neko sigurno mjesto izvan uređaja. a zatim neku od ovih opcija: • Kodiraj bez spremanja ključa — Kodiranje memorijske kartice bez spremanja ključa za kodiranje. odaberite Memorija telefona. • Kodiraj vraćenim ključem — Kodiranje memorijske kartice putem ključa koji ste primili. Možete ga. memorijsku karticu ne možete koristiti u drugim uređajima. primjerice. kart. Dekodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice Prije ažuriranja softvera uređaja obavezno dekodirajte memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu. Kodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu. ne možete dekodirati memorijsku karticu. Ako rabite memorijsku karticu u drugom uređaju. . a ako vratite tvorničke postavke. od vas se traži lozinka. Upišite lozinku.Sigurnost i upravljanje podacima Zaštita memorijske kartice Odaberite Izbornik > Ured > Uprav. Memorijsku karticu možete zaštititi lozinkom kako biste spriječili neovlašteni pristup. Kodirajte uređaj ili memorijsku karticu da biste onemogućili neovlašten pristup važnim podacima. Lozinka je pohranjena u vašem uređaju. a zatim unesite lozinku. ploča > Telefon > Kodiranje. Da biste kodirali memorijsku karticu. podaci u memorijskoj kartici nisu zaštićeni protiv neovlaštene uporabe. kart. Unesite lozinku ključa i naziv njegove datoteke. Da biste kodirali memoriju uređaja. karticu. odaberite Opcije > Zaporka za mem. možete ponovo formatirati karticu u kojem slučaju će se kartica otključati i lozinka će se ukloniti. Odaberite datoteku ključa.

a da ne uništite ključ za kodiranje. Potvrde biste trebali koristiti pri povezivanju s bankom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih podataka. Postoje četiri vrste potvrda: potvrde ovlasti. fiksnog biranja — Aktivirajte fiksno biranje. Fiksno biranje Upravitelj potvrda Odaberite Izbornik > Upr. potreban vam je PIN2. poslužitelj će možda poslati potvrdu poslužitelja na vaš uređaj. morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje. Svoj PIN2 kod zatražite od svog davatelja usluga. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost > Rad s potvrdama. osobne potvrde. Savjet: Kada dodajete novu potvrdu. Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva. Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja. provjerite njezinu autentičnost. Odaberite Opcije i neku od sljedećih opcija: • Uključiv. • Isključiv. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Trebali biste ih koristiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa te provjeriti autentičnost softvera koji preuzimate i instalirate na uređaj. Kada je uspostavljena sigurna veza.. odaberite Memorijska kartica > Dekodiraj i isključi kodiranje. Potvrdu nakon primitka provjerava potvrda ovlasti pohranjena na uređaju. • Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt s popisa kontakata na popis za fiksno biranje. . ali one ne jamče sigurnost. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga. Da biste dekodirali memorijsku karticu. zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje). • Novo SIM ime — Unesite ime kontakta i telefonski broj na koji su pozivi dopušteni. Odaberite Izbornik > Kontakti i Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kontakti za fiksno bir.Da biste dekodirali memorijsku karticu i uništili ključ za kodiranje. Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice. Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje. možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Potvrdu možete preuzeti s web-mjesta ili možete primiti potvrdu kao poruku. odaberite Memorija telefona. zabrana poziva. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu. Sigurnost i upravljanje podacima 109 Da biste dekodirali memoriju uređaja. odaberite Memorijska kartica > Dekodiranje. potvrde pouzdanih mjesta i potvrde uređaja. Digitalnim se potvrdama potvrđuje porijeklo softvera. fiksnog biranja — Deaktivirajte fiksno biranje.

Možda biste trebali izmijeniti postavke vjerodostojnosti. Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku. • Potvrda istekla — Rok valjanosti odabrane potvrde je istekao. 110 Važno: Imajte na umu da potvrde. — Internetski protokol o statusu potvrde. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Da biste promijenili postavke pouzdanosti. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne. • Online provj.Sigurnost i upravljanje podacima Pregled pojedinosti potvrde Da biste pogledali pojedinosti potvrde. potpunosti iskoristila povećana sigurnost. a zatim odaberite potvrdu i Opcije > Pojedinosti potvrde. U pravi identitet poslužitelja možete biti sigurni tek nakon provjere potpisa i roka valjanosti na potvrdi o sigurnosti poslužitelja. Ovisno o potvrdi prikazuje se popis programa koji se mogu rabiti s prikazanom potvrdom: • Instaliranje Symbiana — Novi program za operacijski sustav Symbian. odaberite potvrdu i Opcije > Postavke provjere. • Instalacija programa — Novi Java program. potv. poslužitelja e-pošte. . Samo se pouzdane potvrde mogu upotrijebiti za provjeru usluga i softvera. Postavke vjerodostojnosti potvrde Odaberite Izbornik > Upr. Obratite se izdavatelju potvrde. premda bi trebala biti valjana. Ne možete promijeniti postavke pouzdanosti osobne potvrde. otvorite mapu s potvrdom. autentične ili vjerodostojne potvrde. provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost > Sigurnosni modul. treba koristiti pravilno da bi se u Pregled i uređivanje sigurnosnih modula Odaberite Izbornik > Upr. • Internet — E-pošta i grafika. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. programskih paketa i ostalih podataka. čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa. • Potvrda još nije ispravna — Rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana). Mogla bi se pojaviti jedna od sljedećih opaski: • Potvrdi se ne vjeruje — Niti jedan program niste postavili na korištenje potvrde. Pomaknite se na polje programa i pritisnite tipku za pretraživanje da biste odabrali Da ili Ne. • Potvrda oštećena — Potvrdu nije moguće koristiti. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost > Rad s potvrdama. Pouzdanost potvrde znači da potvrdu ovlašćujete za provjeru web-stranica.

Ta je postavka dostupna samo ako ste odabrali Internet kao tip nositelja. ploča > Telefon > Upr. • Zaporka za poslužitelj — Upišite lozinku pomoću koje poslužitelj identificira vaš uređaj. • Adresa poslužitelja — Unesite web-adresu konfiguracijskog poslužitelja. U suprotnom definirajte sljedeće: • Naziv poslužitelja — Upišite naziv poslužitelja za konfiguriranje. Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite Opcije > Profili poslužitelja > Opcije > Novi profil poslužitelja. Ova postavka Sigurnost i upravljanje podacima 111 Da biste pregledali ili urediti modul sigurnosti. odaberite Opcije > Sigurnosne pojedinosti. Daljinsko konfiguriranje Odaberite Izbornik > Upr. Da biste izbrisali spremište ključa. odaberite modul s popisa. • Omogući konfiguraciju — Odaberite Da ako poslužitelju želite dopustiti da pokrene sesiju konfiguriranja. • Mrežno korisničko ime i Mrežna zaporka — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za http ovjeru. • Aut. odaberite Opcije > Izbriši. uređ. . Možda nećete moći promijeniti ove kodove za sve sigurnosne module. Te postavke možete primiti i od davatelja usluga u obliku poruke za konfiguraciju. otvorite modul i odaberite PIN modula da biste uredili PIN kod za modul za sigurnost ili Potpisni PIN da biste uredili PIN kod za digitalne potpise. • Pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete se povezati s poslužiteljem i primiti konfiguracijske postavke za svoj uređaj. Da biste uredili PIN kodove za modul za sigurnost. podacima i softverom na uređaju. Možda nećete moći izbrisati spremište ključeva svih sigurnosnih modula. • Korisničko ime i Zaporka — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za konfiguracijski poslužitelj. Raspoložive se opcije mogu razlikovati. Upraviteljem uređaja možete daljinski upravljati postavkama. Vezu za daljinsko konfiguriranje obično pokreće poslužitelj kada postavke uređaja treba ažurirati. Od svojeg davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti poslužiteljske profile ili različite konfiguracijske postavke. prihvati svih zahtjeve — Odaberite Da ako ne želite da poslužitelj traži vaše dopuštenje za pokretanje sesije konfiguriranja. Konfiguracijske postavke mogu obuhvaćati vezu i ostale postavke koje koriste razni programi u uređaju. Možete odabrati i da se pri svakom uspostavljanju veze zatraži pristupna točka. Spremište ključa sadrži sadržaj sigurnosnog modula. • Ulaz — Unesite poslužiteljski ulaz..Da biste pregledali detaljne informacije o modulu za sigurnost. • Ovjera mreže — Odaberite želite li koristiti http provjeru. • ID poslužitelja — Upišite jedinstveni ID za identifikaciju konfiguracijskog poslužitelja.

Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera.sis ili . a instalirane aplikacije u mapi Instalirani progr. u privitku poruke epošte ili uporabom drugih načina povezivanja. Prije instaliranja obratite pažnju na sljedeće: . Za pregled konfiguracijskog zapisnika odabranog profila odaberite Opcije > Vidi zapisnik.sis ili . 112 Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. čak ni za hitne pozive. datot.. Kada na uređaj primite paket ažuriranja. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.jad ili . preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci. • Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavkom datoteke . poput Bluetooth veze. Za ažuriranje softvera uređaja uživo odaberite Opcije > Potraži nove nadopune. slijedite upute na zaslonu. ne možete upotrebljavati uređaj. Ažuriranje ne briše vaše postavke. Ikone označavaju sljedeće: Java program . Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite. ploča > Upr.. Na uređaj možete instalirati dvije vrste programa i softvera: • JME programi zasnovani na Java tehnologiji s nastavcima datoteka . Instalacijske datoteke nalaze se u mapi Instalac..jar Upravitelj programa Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima. uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.sisx program Instaliranje programa i softvera Aplikacija je instalirana na memorijskoj kartici Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora. Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune. Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). progr. Odaberite Izbornik > Upr.sisx Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem. Po dovršetku instalacije uređaj se ponovno pokreće. dostupna je samo ako ste za upotrebu odabrali Ovjera mreže. sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.Sigurnost i upravljanje podacima Za povezivanje s poslužiteljem i primanje postavki konfiguracije odaberite Opcije > Započni konfiguriranje. kao npr.

. učinite sljedeće: 1. Za lociranje instalacijske datoteke odaberite Izbornik > Upr. izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke. Da biste zadržali dovoljno memorije. progr. progr. Prilikom preuzimanja datoteke JAR možda će biti potrebno unijeti korisničko ime i lozinku za pristup poslužitelju. Da biste instalirali program ili softver. Ako ste program uklonili. možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu Sigurnost i upravljanje podacima 113 upozorenje. Za potvrdu odaberite Da. od vas se traži da je odaberete. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja. Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada. najprije ga uklonite.• Da biste vidjeli vrstu programa. Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u podrijetlo i sadržaj tog programa. • Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili zakrpu postojećeg programa. Ako je . Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde. Alternativno. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. odaberite Opcije > Prikaži zapisnik. ploča > Upr. a zatim upotrijebite upravitelj datoteka za uklanjanje instalacijskih datoteka iz memorije uređaja.. Da biste prikazali pojedinosti sigurnosne potvrde aplikacije. upotrijebite Nokia Ovi Suite za sigurnosno kopiranje instalacijskih datoteka na kompatibilno računalo. uređaj će prikazati Za pokretanje instaliranog programa odaberite program. broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa. ploča > Upr.sis datoteka privitak u poruci. spremnik i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku. instalacijske datoteke (. U Upravitelju aplikacija odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Ako program nema definiranu zadanu mapu instalirat će se u mapu Instalacije u glavnom izborniku. datot.sis. Tijekom instalacije uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu.sisx) ostaju u memoriji uređaja.. Ako za program nema definirane pristupne točke. Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. . odaberite Opcije > Prikaži pojedinosti. 2. a zatim ga ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili pričuvne kopije. uređaj vas može tražiti da je preuzmete. instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite Poruke > Ulaz. Uklanjanje programa i softvera Odaberite Izbornik > Upr. Dobivate ih od dobavljača ili proizvođača programa. izvorni ćete program moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. i Instalac. Ako je nema. Pomaknite se na softverski paket i odaberite Opcije > Ukloni. Da biste se vratili izvorni program. odaberite Prikaži pojedinosti.

Licence 114 O licencama Odaberite Izbornik > Upr. pomicati unaprijed ili je pauzirati. Na primjer. Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRMom.. progr. Tijekom jedne sesije reprodukcije možete pjesmu vraćati unatrag. Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja. ploča > Telefon > Licence. Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRMom. a zatim birajte neku od sljedećih opcija: • Instalacija softvera — Odaberite smije li se Symbian softver bez ovjerenog digitalnog potpisa instalirati. Licencu i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj. Odaberite Opcije > Postavke. ili uspostaviti mrežnu vezu sa specifičnom pristupnom točkom da biste preuzeli dodatne podatke ili komponente. poslati poruku. ali kada je zaustavite. možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.Sigurnost i upravljanje podacima pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Druge metode prijenosa možda ne prenesu licencu koju treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. iskoristili ste jednu od omogućenih instanci. koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite. • Online provjera potvrde — Prije instaliranja programa provjerite online potvrde. glazbe ili videoisječaka zaštićene su digitalnim pravima uporabe. Gubitak licence ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. drugi softverski paket može prestati raditi. Licencu možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Uporaba licenci . Za više informacija pogledajte dokumentaciju instaliranoga softverskog paketa. • Zadana web-adresa — Postavite zadanu adresu koja se koristi za provjeru mrežnih potvrda. Licence takvih datoteka mogu omogućiti ili ograničiti njihovu uporabu. Ako je drugi softverski paket ovisan o softverskom paketu koji ste uklonili. Za neke Java programe potrebno je uputiti telefonski poziv. ploča > Upr. Ako uklonite programski paket. pomoću nekih licenci možete slušati pjesmu samo ograničen broj puta. formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licencu i taj sadržaj. Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom. da biste stvorili pričuvne kopije licence i sadržaja. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. Postavke upravitelja programa Neke medijske datoteke poput slika. Odaberite Izbornik > Upr.

Prikaz licence grupe prikazuje sve datoteke povezane s pravima grupe. oznaka preglednika ili kontakata s raznovrsnim kompatibilnim programima na kompatibilnom računalu ili internetu. izbrisat će se sva. putem interneta. Mobilni VPN Odaberite Izbornik > Upr. odaberite Opcije i željenu opciju. Vaš se uređaj s mobilne mreže. Ako ste preuzeli više medijskih datoteka s istim pravima. Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. • Sadržaj u telefonu — Da označava da je datoteka trenutno u uređaju i da je prikazan njezin put. otvorite mapu prava grupe. Sinkronizacija omogućuje sinkronizaciju bilješki. ploča > Postavke i Veza > VPN. licence ili Nekorištene. ploča > Telefon > Sinkro. Za izmjenu profila pomaknite se na stavku sinkronizacije i odaberite Označi da je uključite u profil ili Odznači da iz nje izađete. Odaberite Izbornik > Upr. licence > Opcije > Zatraži novu licencu. sve su prikazane u ovom prikazu. Ako je s istom multimedijskom datotekom povezano više prava. Da biste pristupili ovim datotekama. Za sinkronizaciju podataka odaberite Opcije > Sinkroniziraj. prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije. Za otkazivanje sinkronizacije prije završetka odaberite Otkaži. Za uklanjanje prava na datoteku idite na željenu datoteku i odaberite Opcije > Izbriši. Za svaku multimedijsku datoteku prikazuju se sljedeći detalji: • Status — Status može biti Licenca je ispravna. VPN klijent koristi IP Security (IPSec) Sigurnost i upravljanje podacima 115 Da biste pregledali svoje licence prema vrsti. Možete otvoriti prikaz grupe iz kartice važećih ili nevažećih licenci. odaberite Opcije > Pojedinosti o licenci.Za aktiviranje licence u glavnom prikazu licence odaberite Neispr. Licenca je istekla ili Licenca još nije ispravna. Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke. • Slanje sadržaja — Dopušteno označava da možete slati datoteku na drugi uređaj. Da biste pregledali pojedinosti o licenci. Uspostavite mrežno povezivanje na upit i bit ćete usmjereni na web-mjesto na kojem možete kupiti prava za medije. Kada otvorite program Sinkronizacija. SMS i MMS poruka. Ne označava da povezana datoteka trenutno nije u uređaju. Da biste upravljali profilima sinkronizacije. Neispr. odaberite Ispravne licence. unosa kalendara. Mobilni Nokia klijent virtualnog privatnog umrežavanja (VPN) stvara sigurnu vezu s kompatibilnim tvrtkinim intranetom i uslugama kao što je e-pošta. povezuje s tvrtkinim VPN pristupnim računalom koje služi kao ulaz u kompatibilnu tvrtkinu mrežu. Sinkronizacija .

• Pravila o VPN-u — odaberite VPN pravilo koje će se kombinirati s internetskom pristupnom točkom. Upravljanje VPN-om ili pregledavali web-stranice. • Koristi pristupnu točku — Odaberite hoće li se veze koje rabe ovu pristupnu točku uspostaviti automatski. Odaberite odredište i Opcije > Izmijeni i definirajte sljedeće: • Naziv veze — unesite naziv VPN pristupne točke. • Posl. Za VPN pravila kontaktirajte IT odjel svoje tvrtke. IPSec je okvir otvorenih standarda za podršku sigurne razmjene podataka putem IP mreža. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge Upotreba VPN veze u programu Za prijavu na poslovnu mrežu možda ćete trebati dokazati svoj identitet. Da biste instalirali i konfigurirali VPN klijent. Odaberite nešto od navedenog: • Pravila o VPN-u — instalacija. • VPN zapisnik — prikaz zapisnika o instalacijama. VPN pravila definiraju metodu koju VPN klijent i VPN pristupno računalo koriste za međusobnu provjeru autentičnosti te algoritme kodiranja pomoću kojih pridonose zaštiti povjerljivosti podataka. ploča > Postavke i Veza > Odredišta. mijenjati ni uklanjati. Pristupne točke virtualne privatne mreže (VPN) uparuju VPN pravila s uobičajenim internetskim pristupnim točkama radi stvaranja sigurnih veza. . • Adresa proxy poslužitelja — unesite adresu proxy poslužitelja privatne mreže. Vjerodajnice zatražite od IT odjela svoje tvrtke. Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja. za prav. najprije morate definirati internetske pristupne točke za te usluge. potvrde i pravila. koji nije nužan.o VPN-u — uređivanje postavki za povezivanje s poslužiteljima s VPN pravilima s kojih možete instalirati i ažurirati VPN pravila. pregledavanje i ažuriranje VPN pravila. Uređivanje VPN pristupnih točaka 116 Odaberite Izbornik > Upr. • Broj proxy ulaza — unesite broj proxy ulaza.Sigurnost i upravljanje podacima tehnologiju. Pristupna je točka mjesto na kojem se telefon povezuje s mrežom. Od IT odjela svoje tvrtke zatražite odgovarajuće postavke. • Internetska prist. Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati. Poslužitelj s pravilima odnosi se na Nokia Security Service Manager (NSSM). ažuriranjima i sinkronizacijama VPN pravila i drugim VPN vezama. točka — odaberite internetsku pristupnu točku s kojom će se kombinirati VPN pravilo radi stvaranja sigurnih veza za prijenos podataka. obratite se IT administratoru u svojoj tvrtki ili ustanovi.

Odaberite postavku koju želite izmijeniti i učinite sljedeće: • prebacite se s jedne vrijednosti na drugu. U tom slučaju VPN pristupnu točku birate s popisa veza po uspostavljanju veze. Te postavke možda nećete moći mijenjati. možda ćete morati unijeti lozinku za spremanje ključa. unesite sljedeću zaporku. Možete definirati i mijenjati različite postavke uređaja. ploča > Postavke. Neke postavke mogu biti tvornički upisane u uređaj ili ih možete primiti u obliku posebne konfiguracijske poruke od davatelja usluga. Raspoložive se opcije mogu razlikovati. primjerice s uključenog na isključeno. • Sigurnost — Izmijenite sigurnosne postavke. program mora biti povezan s VPN pristupnom točkom. • Dat. Ako SecurID token nije sinkroniziran sa satom ACE/poslužitelja. Ako koristite autentifikaciju utemeljenu na potvrdi. 2. 1. unesite svoje VPN korisničko ime i zaporku ili lozinku. Odaberite nešto od sljedećeg: • Personalizacija — Izmijenite postavke zaslona i prilagodite uređaj. Savjet: Postavku veze programa možete konfigurirati na Obavezno zapitaj. — Vraćanje izvornih postavki uređaja. • Tvorničke post. • otvorite klizač i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste prilagodili vrijednost. položaja — Definiranje metode pozicioniranja i poslužitelja za programe utemeljene na GPS-u. Mijenjanje tih postavki utječe na rad uređaja u nekoliko programa. Opće postavke Odaberite Izbornik > Upr. • Senzori — Izmijenite postavke senzora. oprema — Izmijenite postavke za dodatnu opremu.Da biste VPN vezu koristili u nekom programu. Postavke 117 . i vrijeme — Promjena datuma i vremena. U programu u kojemu želite stvoriti VPN vezu odaberite VPN pristupnu točku kao pristupnu točku. Postavke Odaberite Izbornik > Upr. • otvorite uređivač teksta za unos vrijednosti. • Određ. • odaberite vrijednost s popisa. Ako koristite naslijeđenu autentifikaciju. • Dodat. ploča > Postavke i Općenito.

Da biste odabrali pozdravnu poruku ili logotip za zaslon. • Tonovi upozorenja — Uključite ili isključite tonove upozorenja. • Vrsta zvonjave — Odaberite koju melodiju zvona želite rabiti za dojave. • Opcije unosa — Definiranje postavki za prediktivni unos teksta. • Jezik pisanja — Odabir jezika korištenog za pisanje bilješki i poruka. Postavke jezika Odaberite Izbornik > Upr. • Glasnoća zvona — Postavite glasnoću melodije zvona. poruka ili znak. • Ton alarma za sat — Odaberite ton za alarme. Da biste postavili razdoblje koje mora proteći od zadnjeg pritiska na tipku do slabljenja osvjetljenja. Da biste definirali razinu osvjetljenja koja uređaju treba prije prelaska na pozadinsko osvjetljenje. odaberite Zaslon > Vrijeme uštede energije. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Jezik. odaberite Zaslon > Pozdrav. ploča > Postavke. • Prediktivni tekst — Uključivanje prediktivnog načina unosa teksta. • Tonovi tipkovnice — Postavite razinu glasnoće tonova tipkovnice. 118 Odaberite Izbornik > Upr. • Ton dojave poruke — Odaberite ton za primljene tekstualne poruke. unijeti vlastiti tekst ili odabrati sliku. Postavke tonova • Ton video poziva — Odaberite melodiju zvona za videopozive. Odaberite Općenito > Personalizacija > Tonovi. • Izgovori ime poziv. odaberite Zaslon > Veličina fonta. a zatim među sljedećim opcijama: • Melodija zvona — Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite Preuzim. odaberite Zaslon > Senzor za svjetlo. • Jezik telefona — Postavljanje jezika uređaja. — Ako odaberete ovu postavku i nazove vas netko čiji je broj pohranjen u Kontaktima. • Ton dojave e-pošte — Odaberite ton za primljene poruke e-pošte. • Ton alarma za kalendar — Odaberite ton za kalendarske dojave. Ako koristite dvije telefonske linije. Da biste prilagodili trajanje neaktivnosti zaslona do aktiviranja čuvara zaslona. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija. odaberite Zaslon > Istek osvjetljenja. možete navesti melodiju zvona za svaku od njih. melodija da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. uređaj će se oglasiti melodijom zvona koja predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i odabrane melodije zvona. Možete odabrati zadanu pozdravnu poruku. Da biste promijenili veličinu teksta.Postavke Postavke prilagodbe Postavke zaslona Odaberite Izbornik > Upr. • Dojava vibracijom — Postavljanje vibracije prilikom primanja poziva ili poruke. .

odaberite Vrati zadane postavke. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Dodirne tipke. automatski je odgovor onemogućen. ažurir. odaberite Svjetlo obavijesti. odaberite tipku i Opcije > Otvori. odaberite dodatnu opremu i Zadani profil. postavite vrijeme treptanja i odaberite događaje za koje želite dobivati obavijest. odaberite pribor i Automatski odgovor > Uključen. vremena — Ažurirajte vrijeme. Da biste vratili prethodno postavljene programe i zadatke. i vrijeme. • Oblik datuma i Razdjelnik datuma — Definirajte format datuma i razdjelnik. Ako je u odabranom profilu vrsta zvona postavljena na Jedan pisak ili Bez zvuka. Postavke datuma i vremena Da biste postavili uređaj da odgovara na telefonske pozive automatski nakon 5 sekundi kada je pribor dodan. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Svjetla obavijesti. datum i podatke o vremenskoj zoni automatski (usluga mreže). odaberite Ind. Ova opcija dostupna je samo za određeni pribor. • Automat. Postavke za tipke za brzo biranje Odaberite Izbornik > Upr. • Vrijeme prekida alarma — Odredite vrijeme isteka ponavljanja alarma. odaberite Svjetla > Uključeno.Odaberite Izbornik > Upr. Da biste odabrali koji će se program i zadatak otvoriti kada pritisnete tipke za brzo biranje. . Postavke senzora Odaberite Izbornik > Upr. ploča > Postavke i Općenito > Senzori. Postavke 119 Svjetla tipke za upravljanje • Oblik vremena i Razdjelnik vremena — Odaberite hoćete li rabiti sustav od 12 ili 24 sata i kojim simbolom ćete odvajati sate i minute. • Radni dani — Odredite dane u tjednu koji su za vas radni. Odaberite Izbornik > Upr. Da biste postavili da tipka za pomicanje brzo trepće ako postoje propušteni pozivi ili primljene poruke. • Ton alarma za sat — Odaberite ton za alarm. Da biste postavili da tipka za pomicanje sporo trepće kad ne koristite uređaj. Odaberite između sljedećeg: • Datum i Vrijeme — Postavite trenutačni datum i vrijeme. ploča > Postavke i Općenito > Dodat. svj. Da biste definirali koji je profil aktiviran kada dodate dodatnu opremu uređaju.. u st. Postavke dodatne opreme Odaberite Izbornik > Upr. • Vrsta sata — Definirajte vrstu sata. Da biste osvijetlili uređaj kada je dodan pribor. • Vremenska zona — Definirajte svoju vremensku zonu. ploča > Postavke i Općenito > Dat. oprema. ček.

Novi kôd mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki. odaberite Kontrola okretanja. ploča > Postavke i Općenito > Tvorničke post. Odaberite nešto od sljedećeg: • Telefon i SIM kartica — Izmijenite sigurnosne postavke za svoj uređaj i SIM karticu. tipkov. odaberite Telefon i SIM kartica > Autom. Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite Ne postoji da biste isključili automatsko zaključavanje. • Rad s potvrdama — Upravljajte svojim sigurnosnim potvrdama. Kodovi su prikazani kao zvjezdice. Da biste promijenili PIN kôd..Postavke Da biste postavili uređaj za utišavanje dolaznog poziva ili odgodu alarma kada okrenete uređaj prednjom stranom prema dolje. Dokumenti. Kada promijenite kod. ploča > Postavke i Općenito > Sigurnost. Kad je uređaj zaključan. možete i dalje odgovarati na dolazne pozive i birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Sigurnost uređaja i SIM kartice Da biste vratili početne postavke uređaja. Vraćanje izvornih postavki 120 . odaberite Telefon i SIM kartica > Kôd za zaključavanje. kontaktni podaci. odaberite Izbornik > Upr. Izbjegavajte kodove slične brojevima hitnih službi. kalendarski unosi i datoteke ostaju nepromijenjeni. Novi kôd može biti dug od 4 do 255 znakova. Tvornički konfigurirani kôd je 12345. uređaju može trebati više vremena za uključivanje. odaberite Telefon i SIM kartica > Autom. Da biste to učinili. odaberite Telefon i SIM kartica > PIN. telefona. potreban je kod za zaključavanje uređaja. • Sigurnosni modul — Upravljajte svojim sigurnosnim modulom.. unesite trenutni kod. a zatim dvaput novi. Mogu se koristiti i slova i brojke te velika i mala slova. Da biste postavili razdoblje nakon kojeg se uređaj automatski zaključava i nakon kojega se može koristiti samo ako se unese točan kôd za zaključavanje. Da biste postavili novi kôd za zaključavanje. Da biste postavili automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog razdoblja. • Zaštićeni sadržaj — Izmijenite postavke za sadržaj zaštićen DRM pravima. Unesite trenutni kôd. zaključ. kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Uređaj će vas obavijestiti ako kôd za zaključavanje nije ispravno oblikovan. PIN kôd se blokira. a prije ponovnog korištenja SIM kartice morate unijeti PUK kôd da biste je deblokirali. Sigurnosne postavke Sigurnosne postavke Odaberite Izbornik > Upr. zaključ. Nakon vraćanja na početak. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda. zatim novi kod dvaput. On je priložen uz SIM karticu i štiti je od neovlaštene uporabe.

Da biste definirali u kojem se formatu na uređaju prikazuju informacije o koordinatama. ploča > Postavke i Telefon > Poziv. Postavke 121 Postavke pozicioniranja • Preusmj. str.Odaberite Izbornik > Upr. odaberite Post. poziva — Definirajte postavke preusmjeravanja poziva. • Pošalji moj ID inter. poziva — Odaberite Uključena da biste postavili da uređaj dojavljuje o dolaznim internetskim pozivima. • Mreža — Prilagodba postavki mreže . odaberite Poslužit. Odaberete li Isključena. poz. ploča > Postavke i Telefon. Da biste odabrali poslužitelj za pozicioniranje. str. — Postavite svoj uređaj da vas obavještava o novom dolaznom internetskom pozivu dok je poziv u tijeku. Da biste odabrali poštanski spremnik koji želite otvarati pomoću tipke za e-poštu. Za odabir sustava mjernih jedinica koji želite koristiti za brzine i udaljenosti. Da biste za prepoznavanje lokacije uređaja koristili određenu metodu pozicioniranja. odaberite Preferencije notacija > Mjerni sustav. Odaberite između sljedećeg: • Slanje mog broja — Prikažite svoj telefonski broj osobi koju zovete. Ova postavka dostupna je samo ako imate definirane postavke usluge internetskog poziva. Vidi "Preusmjeravanje poziva". poziv na ček. 32. položaja. tipke za epoš. Postavke poziva Postavke tipke za e-poštu Odaberite Izbornik > Upr. polož. odaberite Metode određ. Odaberite između sljedećeg: • Poziv — Definiranje općih postavki poziva Odaberite Izbornik > Upr. • Zabrana poziva — Definiranje postavki zabrane poziva Vidi "Zabrana poziva". odaberite Preferencije notacija > Oblik prikaza koordinata. ploča > Postavke i Općenito. • Poziv na čekanju — Postavite uređaj da vas obavijesti o dolaznim pozivima dok razgovarate (mrežna usluga). Ova postavka dostupna je samo ako imate definirane postavke usluge internetskog poziva. položaja. • Dojava intern. dobivat ćete samo obavijest o propuštenom pozivu. — Prikažite adresu internetskog poziva za osobu koju pozivate pomoću internetske telefonije. • Internet. ploča > Postavke i Općenito > Određ. za određ. 33. Postavke telefona Odaberite Izbornik > Upr. • Odbij poziv porukom — Odbijte poziv i pošaljite tekstualnu poruku pozivatelju. Ova postavka dostupna je samo ako imate definirane postavke usluge internetskog poziva. > Tipka za e-poštu i pritisnite tipku za upravljanje.

• Promjena linije — Spriječite odabir linije (usluga mreže) ako SIM kartica to podržava. • Poništavanje šuma — Aktivirajte aktivno poništavanje šuma slušalice. Ako odaberete Linija 2. • Sam ponovi biranje — Postavite uređaj ponoviti biranje najviše deset puta nakon neuspješnog pokušaja pozivanja. Da biste odabrali operatera. dvije telefonske linije. uređaj se automatski prebacuje među mrežama. poz. • Prikaži trajanje poziva — Prikažite dužinu poziva tijekom poziva. Postavke veze Odaberite Izbornik > Upr. Davatelj usluga može unaprijed . Da biste odabrali način mreže. a niste pretplaćeni na tu uslugu mreže. • Osobni video u prim. o ćeliji > Uključeno. Savjet: Odabir opcije UMTS omogućuje brži prijenos podataka. • Korištena linija — Ova se postavka (usluga mreže) prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja. Odabir opcije Rad na 2 frekvencije u području koje je u dosegu i GSM i UMTS mreže može prouzročiti neprestano prebacivanje s jedne mreže na drugu. — Dopustite ili otkažite slanje videozapisa tijekom videopoziva sa svog uređaja. Postavke Mrežne postavke Odaberite Izbornik > Upr. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku. Odaberite između sljedećeg: • Bluetooth — izmjena postavki tehnologije Bluetooth • USB — uređivanje postavki podatkovnog kabela • Odredišta — Postavite nove ili uredite postojeće pristupne točke. što također može povećati potrošnju baterije. odaberite Rad s mrežom i Rad na 2 frekvencije. odaberite Odabir operatora i Ručno da biste odabrali među dostupnim mrežama ili Automatski da biste postavili uređaj da automatski odabere mrežu. U dvojnom načinu. ploča > Postavke i Telefon > Mreža. Odaberite koju telefonsku liniju želite koristiti za pozive i slanje SMS poruka.122 • Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja je poslana kada odbijete poziv. Da biste postavili uređaj da pokazuje kada se rabi u mreži zasnovanoj na mikrocelularnoj tehnologiji (MCN). Za izmjenu ove postavke trebat će vam PIN2 kôd. ali može više trošiti bateriju i skratiti njezino trajanje. odaberite Prikaz inform. • Odgovori svakom tipkom — Aktivirajte odgovor bilo kojom tipkom. • Slika u video pozivu — Prikažite nepomičnu sliku ako videozapis nije poslan tijekom videopoziva. • Pretraživanje kontakata — Aktivirajte pretraživanje kontakata u početnom zaslonu. UMTS ili GSM. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. Kada je odabrana linija 2. ploča > Postavke i Veza. se prikazuje u početnom zaslonu. tj. • Izvješće o pozivu — Prikažite dužinu poziva nakon poziva. • Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje. nećete moći upućivati pozive.

Za registriranje za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluge. ploča > Postavke i Veza > Odredišta. Kada odaberete jednu od grupa pristupnih točaka ( . Da biste uredili postavke pristupne točke.• • • • • • • • • • postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći izraditi. pomaknite se do pristupne točke i odaberite Opcije > Izmjena. — Omogućite dijeljenje videozapisa. urediti ili ih ukloniti. Koristite upute dobivene od davatelja usluga da biste uredili sljedeće: • Naziv veze — Unesite naziv za vezu. Postavke 123 Pristupne točke . Ako preskočite ovaj korak. vidjet ćete vrste pristupnih točaka: označava zaštićenu pristupnu točku . Dostupnost — Uredite postavke za prisutnost (usluga mreže). urediti ili ukloniti. Udaljeni pogoni — Povežite uređaj s udaljenim pogonom. ). prisutnost. Paket. Nakon pretraživanja prikazuju se dostupne veze i moguće ih je dijeliti putem nove pristupne točke. odaberite jednu grupu pristupnih točaka. . pokazuje bežičnu LAN (WLAN) pristupnu točku označava pristupnu točku za paketne podatke Savjet: Internetske pristupne točke u WLAN-u možete izraditi čarobnjakom za WLAN. od vas će biti zatražen odabir metode povezivanja i definiranje potrebnih postavki. XDM profil potreban je za mnoge programe za komunikaciju. video zap. pod. Postavke pristupnih točaka možete primiti u poruci od davatelja usluga. Bežični LAN — Postavite uređaj da prikazuje oznaku kada je dostupna LAN (WLAN) mreža i odredite koliko često uređaj traži mreže. VPN — Upravljajte postavkama za virtualno privatno umrežavanje. Postavke SIP-a — pregled ili stvaranje profila protokola za započinjanje veze (SIP profile) XDM profil — Stvorite XDM profil. . Davatelj usluga može postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti. veza — Odredite kada će biti spojena paketna podatkovna mreža i unesite naziv prebačene pristupne točke zadanog paketa ako rabite svoj uređaj kao modem za računalo. Konfiguracije — Prikažite ili izbrišite pouzdane poslužitelje s kojih vaš uređaj može primati konfiguracijske postavke. Za izradu nove pristupne točke odaberite Pristupna točka. Dijelj. Kontrola naziva — ograničavanje paketnih podatkovnih veza Kreirajte novu pristupnu točku Odaberite Izbornik > Upr. • Nositelj podataka — Odaberite vrstu podatkovne veze. na primjer. odaberite SIP profil za dijeljenje videozapisa i odredite postavke spremanja videozapisa. Uređaj provjerava dostupne veze. izraditi.

Postavke Za promjenu redoslijeda prioriteta pristupnih točaka unutar grupe pomaknite se na pristupnu točku i odaberite Opcije > Rasporedi > Promijeni prioritet. a nju obično dobivate od davatelja usluga. osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nalažu drukčije. ako je dostupan. Ostala polja mogu ostati prazna. Odaberite Izbornik > Upr. Da biste izbjegli odabir jedne od pristupnih točaka svaki put kada se uređaj pokušava spojiti na neku mrežu. po potrebi. ploča > Postavke i Veza > Odredišta > Pristupna točka te slijedite upute na zaslonu. Ako WLAN pristupnoj točki dodijelite najviši prioritet. • Zatraži zaporku — Ako želite postaviti uređaj da traži lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremiti lozinku u uređaj. Za kopiranje postojeće pristupne točke iz druge grupe odaberite grupu.. Na primjer. točku i odaberite Opcije > Rasporedi > Kopir. pomaknite se na postojeću pristupnu Rabite upute koje je naveo vaš davatelj usluga da biste uredili sljedeće: • Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke omogućuje vaš davatelj usluga. ili putem paketne podatkovne veze ako nije. • Početna stranica — Ovisno o vrsti pristupne točke koju postavljate. • Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze može vam biti potrebna lozinka. Ispunite sva polja označena s Treba definirati ili crvenom zvjezdicom *. Za stvaranje nove grupe pristupnih točaka odaberite Opcije > Upravljaj > Novo odredište. • Koristi pristupnu točku — Odaberite Nakon potvrde da biste postavili uređaj da traži potvrdu prije nego što se ostvari veza koja rabi ovu pristupnu točku ili Odaberite Izbornik > Upr. Da biste koristili podatkovnu vezu. • Ovjera — Odaberite Sigurna kako biste uvijek svoju lozinku slali šifrirano ili Uobičajena za šifrirano slanje lozinke kada je moguće. Neki programi dopuštaju uporabu grupa pristupnih točaka za spajanje na mrežu. Ili otvorite jednu od grupa pristupnih točki i odaberite pristupnu točku označenu s . Pristupne točke za paketni prijenos Stvaranje grupa pristupnih točaka 124 Za dodavanje pristupnih točaka grupi pristupnih točaka odaberite grupu i Opcije > Nova pristupna točka. na drugo odred. . ploča > Postavke i Veza > Odredišta. odaberite Da. • Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko ime koje obično dobivate od davatelja usluga. uređaj se spaja na internet putem WLAN-a.Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze. grupi internetskih pristupnih točaka možete dodati pristupne točke za bežični (WLAN) i paketne podatkovne veze te rabiti grupu za pretraživanje weba. upišite web-adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijskih poruka. uključiti je za vašu SIM karticu. davatelj usluga mora podržavati ovu značajku i. bit će dostupna samo neka od polja s postavkama. možete stvoriti grupu koja sadrži razne pristupne točke pa odrediti redoslijed kojim će se one rabiti za spajanje na mrežu.

U ad hoc mreži svi uređaji moraju rabiti isti naziv WLAN mreže. Ili otvorite jednu od grupa pristupnih točaka te odaberite pristupnu točku označenu s te odaberite Opcije > Uredi. • Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja. Ako odaberete postojeću mrežu. zadani pristupnik i IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. a zatim između sljedećeg: • Postavke IPv4 — Unesite IP adresu vašeg uređaja. Napredne postavke WLAN-a Postavke 125 .1x ili WPA/WPA2 (802. • Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja. Funkcije WEP. Način rada WLAN mreže i Način WLAN sigurnosti određeni su postavkama uređaja pristupne točke za mrežu.) Ako odaberete Otvorena mreža. • Koristi pristupnu točku — Odaberite Nakon potvrde da biste postavili uređaj da traži potvrdu prije nego što se ostvari veza koja rabi ovu pristupnu točku ili Automatski da biste postavili uređaj da se automatski spoji s odredištem rabeći ovu pristupnu točku.1x i WPA/ WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže. Pristupne točke WLAN interneta Odaberite Izbornik > Upr. • Adresa proxy poslužitelja — Upišite adresu proxy poslužitelja. sigurnog WLAN-a. • Postavke IPv6 — Odredite vrstu DNS adrese. • DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga. Odaberite Opcije > Napredne postavke. IP adresa podmreže. uređaj pristupne točke za WLAN nije potreban. 802. • Status mreže — Odredite treba li se prikazivati naziv mreže. • Ad hoc kanal (samo za ad hoc mreže) — Za vlastoručni upis broja kanala (1-11) odaberite Korisnički definiran. • Način WLAN sigurnosti — Odaberite korišteno šifriranje: WEP. Da biste dobili ove adrese obratite se davatelju usluge. • Način rada WLAN mreže — Odaberite Ad-hoc za izradu ad hoc mreže i da biste omogućili uređajima izravno slanje i primanje podataka. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže. Odaberite Opcije > Napredne postavke. • IP adresa telefona (samo IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.1x i WPA možete koristiti samo ako ih mreža podržava. Te adrese zatražite od svog davatelja internetskih usluga.Automatski da biste postavili uređaj da se automatski spoji s odredištem rabeći ovu pristupnu točku. odaberite Post. • Broj proxy ulaza — Upišite broj proxy ulaza. ploča > Postavke i Veza > Odredišta > Pristupna točka te slijedite upute na zaslonu. 802. unesite IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste unijeli postavke odabranog načina sigurnosti. a zatim između sljedećeg: • Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na/s uređaja. Rabite upute koje je naveo vaš davatelj usluga da biste uredili sljedeće: • Naziv WLAN mreže — Odaberite Ručni unos ili Traženje mreže. ne koristi se nikakvo šifriranje.

pristupna točka spremljena je na internetska odredišta. — Unesite najveći broj pokušaja prijenosa ako uređaj iz mreže ne prima signal spremnosti za slanje. primjerice. Pitaj svaki put ili Nikad ne pokreći. Ako odaberete Pokreni automatski ili omogućite da ispitivanje bude izvedeno kada to uređaj zatraži i ispitivanje veze izvede se uspješno. Odaberite Pristupna točka i unesite naziv pristupne točke koji vam je dao davatelj usluga da biste upotrijebili uređaj kao paketni podatkovni modem za svoje računalo. da pita svaki put za dopuštenje ili da nikada ne ispituje vezu. Napredne postavke WLAN-a obično se definiraju automatski. ploča > Postavke i Veza > Bežični LAN. ponavlj. > Pokreni automatski. • Prag RTS-a — Odaberite veličinu podatkovnog paketa potrebnu da bi pristupna točka za WLAN izdala zahtjev za slanje prije nego pošalje paket. 126 Da biste odabrali vremenski interval u kojem uređaj traži dostupne WLAN-ove i ažurirali pokazivač.brz. WLAN-a > Da. • Ogran.prijen. odaberite Autom. konfiguriranje > Onemogućeno i definirajte sljedeće: • Ogran. Kada upotrebljavate svoj uređaj u GSM i UMTS mrežama. • Snaga TX-a — Odaberite razinu snage uređaja prilikom slanja podataka. > Omogućen. Prikazat će se MAC adresa. Ova postavka nije dostupna ako ne odaberete Prikaži dostup. ponav. Traženje mreža. većih pak. odaberite Provjera poveziv. Da biste postavili uređaj za automatsko ispitivanje internetske sposobnosti odabranog WLAN-a. Odaberite Opcije > Napredne postavke. pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu i podatkovne veze ostaju aktivne tijekom. Da biste ručno izmijenili postavke. a njihovo se mijenjanje ne preporučuje. Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj unesite *#62209526#. — Unesite najveći broj pokušaja prijenosa ako uređaj iz mreže ne prima signal prepoznavanja prijama. Odaberite Izbornik > Upr. veza. s intern. Vaš uređaj podržava paketne podatkovne veze kao što su GPRS u GSM mreži.paket. i odaberite Kad je dostupno da biste registrirali uređaj na paketnu podatkovnu mrežu kada uključite uređaj u podržanoj mreži ili Prema potrebi da biste registrirali paketnu podatkovnu mrežu samo kada program ili radnja pokuša uspostaviti paketnu podatkovnu vezu.Postavke Postavke paketne veze (GPRS) Da biste definirali postavke paketnog prijenosa. moguće je imati više podatkovnih veza u isto vrijeme. Da biste upotrijebili podatkovnu vezu velike brzine. Ove postavke utječu na sve pristupne točke za paketne podatkovne veze. odaberite Prikaži dostup. podat. odaberite Paketni prij. manjih pak. Napredne postavke WLAN-a . glasovnih poziva. Postavke WLAN-a Odaberite Izbornik > Upr. odaberite Prist.vel. WLAN-a > Da. odaberite Da bi se prikazao pokazivač kada je na trenutačnoj lokaciji dostupan bežični LAN (WLAN). ploča > Postavke i Veza > Paket. pod.

802. Korištenje mehanizma štednje energije unaprjeđuje rad baterije.1x kao WLAN sigurni način.1x Postavke 127 . sigurnog WLAN-a. Odaberite Post. Da biste unijeli postavke odabranog načina sigurnosti. • Postavke WEP ključa — Izmijenite postavke za WEP ključ.1x provjerava i dozvoljava uređajima pristup bežičnoj mreži i sprječava pristup ako je autorizacija neuspjela. ali može oslabiti WLAN međuoperabilnost. otvorite jednu od grupa pristupnih točki i odaberite pristupnu točku označenu kao . U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ. sigurnog WLAN-a i nešto od sljedećeg: • WPA/WPA2 — Odaberite EAP (proširivi autentifikacijski protokol) ili Zajednički ključ (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja). • Oblikovanje WEP ključa — Odaberite želite li unijeti podatke o WEP ključu u formatu ASCII ili Heksadecimalni. Sigurnosne postavke standarda 802. odaberite Post. sigurnog WLAN-a. Odaberite Post. odaberite Opcije > Vrati zadane postavke. a zatim birajte između sljedećih opcija: • Korišten WEP ključ — Odaberite željeni WEP ključ. ploča > Postavke i Veza > Odredišta > Pristupna točka i slijedite upute na zaslonu. Odaberite Izbornik > Upr.• Mjerenje radiovalova — Omogućite ili onemogućite mjerenje radiovalova. • Vrsta ovjere — Odaberite Otvorena ili Zajednička. Odaberite Post. • Ušteda energije — Odaberite želite li koristiti WLAN mehanizam štednje radi uštede baterije uređaja. Sigurnosne postavke WEP-a Odaberite 802. ako uređaj primi podatkovni paket koji nije šifriran WEP ključevima. Sigurnosne postavke WLAN-a Da biste uredili bežičnu LAN (WLAN) pristupnu točku. Metodom WEP (privatnost kao u kabelskoj mreži) šifriranja podaci se šifriraju prije prijenosa. podaci se odbacuju. Pristup mreži uskraćuje se korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve. Kada se koristi WEP način zaštite. Da biste vratili sve postavke na tvorničke vrijednosti. Postavke WEP ključa Odaberite WEP kao WLAN način zaštite. • WEP ključ — Upišite podatke o WEP ključu. sigurnog WLAN-a > Postavke WEP ključa i neku od sljedećih opcija: • WEP šifriranje — Odaberite željenu duljinu ključa za WEP šifriranje. U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ.

odaberite Isključeno. Da biste izmijenili postavke za EAP. odaberite Opcije > Izmijeni. 2. odaberite vrstu EAP dodataka koje definira uređaj za korištenje s pristupnom točkom. Možete pregledati EAP dodatke koji su trenutno instalirani na vašem uređaju (usluga mreže). Dodatne informacije o dodacima za EAP potražite u pomoći u uređaju. EAP dodaci Odaberite WPA/WPA2 kao WLAN sigurni način. Da biste omogućili samo AES. Odaberite Post. dok različiti dodaci za EAP omogućuju uporabu raznih metoda EAP-a (usluga mreže). • Zajednički ključ — Ako ste odabrali WPA/WPA2 > Zajednički ključ. unesite dijeljeni osobni ključ koji identificira vaš uređaj za WLAN na koji se povezujete. Da biste promijenili prioritet postavki dodatka za EAP. • Samo WPA2 — Da biste omogućili šifriranje TKIP i AES (standard naprednog šifriranja). Da biste definirali postavke dodataka za EAP. sigurnog WLAN-a > WPA/WPA2 > EAP > Postavke EAP dodatka. 3. odaberite Uključeno Sigurnosne postavke WPA Uporaba dodataka za EAP Da biste koristili dodatak za EAP dok ste priključeni na WLAN putem pristupne točke. unesite dijeljeni osobni ključ koji identificira vaš uređaj za WLAN na koji se povezujete. Odaberite Post. 1. odaberite Opcije > Onemogući. odaberite Opcije > Nova pristupna točka i definirajte pristupnu točku koja koristi WLAN kao nositelj podataka. odaberite Opcije > Povećaj prioritet ako dodatak namjeravate koristiti prije drugih dodataka pri povezivanju na mrežu putem pristupne točke ili Opcije > Smanji prioritet ako dodatak namjeravate koristiti za autentifikaciju mreže nakon pokušaja korištenja drugih dodataka. Odaberite 802.1x ili WPA/WPA2 kao način zaštite. Dodaci za proširivi autentifikacijski protokol (EAP) rabe se u bežičnim mrežama za autentifikaciju bežičnih uređaja i . Postavke autentifikacijskih poslužitelja.• Postavke EAP dodatka — Ako ste odabrali WPA/ WPA2 > EAP. • Postavke EAP dodatka — Ako ste odabrali WPA/ WPA2 > EAP. ploča > Postavke i Veza > Odredišta i grupu pristupne točke. • Zajednički ključ — Ako ste odabrali WPA/WPA2 > Zajednički ključ. Pored dodataka za EAP namijenjenih uporabi s tom pristupnom točkom pojavljuje se kvačica. sigurnog WLAN-a i nešto od sljedećeg: • WPA/WPA2 — Odaberite EAP (proširivi autentifikacijski protokol) ili Zajednički ključ (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja). Programski dodaci za bežični LAN 128 Odaberite Izbornik > Upr. odaberite vrstu EAP dodataka koje definira uređaj za korištenje s pristupnom točkom. Ako ne želite koristiti dodatak. odaberite željeni dodatak i potom Opcije > Omogući.

SIP profili uključuju postavke za te sesije. ruta — Odaberite je li dopušteno slobodno usmjeravanje. Za stvaranje SIP profila odaberite Opcije > Novi SIP profil > Koristiti zadani profil ili Koristiti postoj. • Proxy poslužitelj — Unesite postavke proxy poslužitelja za taj SIP profil. . • Priključak — Unesite poslužiteljski ulaz proxy poslužitelja. Protokol za pokretanje sesije (SIP) rabi se za stvaranje. — Unesite naziv ili IP adresu proxy poslužitelja u uporabi. • Vrsta transporta — Odaberite UDP. • Područje — Unesite domenu proxy poslužitelja. • Javno korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od davatelja usluga. a zatim između sljedećeg: • Naziv profila — Unesite naziv SIP profila. Odaberite Izbornik > Upr. • Zadano odredište — Odaberite odredište koje će se rabiti za internetsku vezu. Izmjena SIP profila Odaberite Opcije > Novi SIP profil ili Promijeni > Proxy poslužitelj. Proxy poslužitelji su posrednički poslužitelji između usluge pregledavanja i njezinih korisnika. ploča > Postavke i Veza > Postavke SIP-a. Ovi poslužitelji mogu pružati dodatnu sigurnost i ubrzavaju pristup usluzi. Automatski ili TCP. • Registracija — Odaberite način registracije. određ. Da biste odabrali SIP profil koji želite rabiti prema zadanom za komunikacijske sesije. koje koriste neki davatelji usluga. Izmjena proxy poslužitelja SIP-a Postavke 129 Postavke profila protokola za započinjanje veze (SIP profila) • Koristiti sažimanje — Odaberite treba li se koristiti sažimanje. ploča > Postavke i Veza > Postavke SIP-a. Odaberite Opcije > Promijeni. Onaj SIP profil koji se kao zadan koristi za komunikacijsku sesiju je podcrtan. • Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za povezivanje s internetom.Odaberite Izbornik > Upr. • Korisničko ime i Zaporka — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy poslužitelj. • Poslužitelj za registraciju — Unesite postavke registracijskog poslužitelja za taj SIP profil. izmjenu i ukidanje određenih vrsta komunikacijskih sesija s jednim ili više sudionika (usluga mreže). • Dopusti slob. • Profil usluge — Odaberite IETF ili Nokia 3GPP. Tipične komunikacijske sesije su dijeljenje videozapisa i mrežni pozivi. profil. • Korištenje sigurnosti — Odaberite hoće li se koristiti sigurnosna provjera. Odaberite između sljedećeg: • Adresa proxy posluž. odaberite Opcije > Zadani profil.

Pomoću usluge kontrole pristupne točke možete ograničiti paketne podatkovne veze sa svojeg uređaja samo s određenim pristupnim točkama. Odaberite između sljedećeg: • Adresa posluž. za registr. stvorite praznu pristupnu točku. odaberite Opcije > Dodaj naziv ručno. — Unesite naziv ili IP adresu poslužitelja za registraciju u uporabi. • Priključak — Unesite poslužiteljski ulaz registracijskog poslužitelja. ploča > Postavke i Veza > Kontrola naziva. Izbrisat će se i postavke konfiguracije za druge programe koje pruža ovaj poslužitelj. odaberite Opcije > Uključi ograničenja. Da biste uklonili pristupne točke s popisa. Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke. odaberite Opcije > Ukloni. Postavke konfiguracije Odaberite Izbornik > Upr. Vaša SIM kartica možda ne podržava uslugu kontrole pristupnih točaka. • Vrsta transporta — Odaberite UDP. Da biste kontrolnom popisu dodali pristupne točke koje se mogu rabiti za paketne podatkovne veze. potreban vam je PIN2 kod. odaberite Opcije > Izbriši. Postavke programa Odaberite Izbornik > Upr. ploča > Postavke i Veza > Konfiguracije. • Područje — Unesite domenu registracijskog poslužitelja. Da biste aktivirali i deaktivirali kontrolu pristupne točke ili da biste uredili pristupne točke paketnog prijenosa podataka na kontrolni popis. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga. Automatski ili TCP. Da biste omogućili veze s pristupnom točkom operatera. Od pouzdanih poslužitelja možete primiti konfiguracijske postavke za pristupne točke. . ploča > Postavke i Programi. Možete primiti poruke od davatelja usluga ili informacijske uprave tvrtke koje sadrže konfiguracijske postavke za pouzdane poslužitelje. Izmjena registracijskih poslužitelja Ograničenje paketne veze Odaberite Izbornik > Upr. multimedijske usluge ili usluge e-pošte i postavke sinkronizacije.Postavke Odaberite Opcije > Novi SIP profil ili Promijeni > Poslužitelj za registraciju. • Korisničko ime i Zaporka — Unesite korisničko ime i lozinku za registracijski poslužitelj. Te postavke automatski su spremljene u Konfiguracijama. Da biste ograničili paketne podatkovne veze sa svog uređaja. 130 Da biste izbrisali poruke s pouzdanog poslužitelja.

Povrat na prethodnu stranicu. tipka + desna višenamjenska tipka Pozivna tipka 0 1 Brojčane tipke (2–9) Otvaranje zapisnika poziva.Prečaci Niže su navedeni neki od dostupnih tipkovničkih prečaca u vašem uređaju. Idite na početnu stranicu. ploča i Postavke > Telefon > Poziv > Brzo biranje. Zaključavanje i otključavanje tipkovnice. Smanjenje stranice. Internetski prečaci * # 1 2 3 0 Ctrl + V Ctrl + X Početni zaslon Lijeva višenamjenska Ctrl + A Prečaci 131 . Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u web-pregledniku. Odaberite sve. Zalijepite tekst. Pritisnite i držite za aktiviranje ili deaktiviranje profila Bez zvuka. Kopirajte tekst. Izrežite tekst. Prečaci mogu pospješiti uporabu programa. Općeniti prečaci Tipka za uključivanje Tipka Sym tipka Ctrl Ctrl + C Uređaj uključujete i isključujete pritiskom i držanjem ove tipke. Pritisnite i držite za aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth veze. Prvo morate aktivirati brzo biranje u izbornicima Izbornik > Upr. Povećanje stranice. Prikaz alatne trake Otvaranje dijaloškog okvira za pretraživanje. Pritisnite i držite da biste pozvali spremnik glasovnih poruka Nazivanje nekog telefonskog broja pomoću brzog biranja. Pritisnite jednom da biste promijenili profil.

Otvaranje prethodne poruke e-pošte. Pomicanje za jednu stranicu prema gore u poruci e-pošte. Započinjanje sinkronizacije. Otvaranje dnevnog prikaza. Odbijanje zahtjeva za sastankom. Pisanje nove poruke e-pošte. 7 6 8 9 E-pošta D R A F C G V I W Z P L J N O Kalendarski prečaci za tipkovnicu A D S 132 W . Otvaranje odabrane poruke e-pošte. Ponovo učitajte trenutnu stranicu. Otvorite kartu tipki prečaca. Otvorite tjedni prikaz. Započinjanje pretraživanja. Pregledajte stranicu na cijelom zaslonu. Sortiranje poruka e-pošte. Otvaranje sljedeće poruke e-pošte. Promjena statusa praćenja poruke. Prikaz pregleda stranice. K T B M U E Pomicanje za jednu stranicu prema dolje u poruci e-pošte. Uklanjanje odabranih poruka e-pošte. Pomicanje do prve poruke e-pošte u spremniku ili na početak poruke epošte. Prosljeđivanje poruke e-pošte. Pomicanje do posljednje poruke epošte u spremniku ili na kraj poruke e-pošte. Pisanje odgovora pošiljatelju poruke e-pošte. Promjena statusa pročitano ili nepročitano za poruku e-pošte. Otvaranje prikaza rasporeda. Otvaranje popisa mapa e-pošte radi premještanja poruka. Proširivanje ili sažimanje poruka. Prihvaćanje zahtjeva za sastankom. Otvaranje dijaloškog okvira za unos nove web-adrese. Pisanje odgovora pošiljatelju i svim ostalim primateljima.Prečaci 4 5 Spremite trenutačnu web-stranicu kao oznaku. Provizorno prihvaćanje zahtjeva za sastankom.

Otklanjanje poteškoća P: Koji su moji kodovi za zaključavanje. Otklanjanje poteškoća 133 . idite na www. neobojene ili svjetleće točkice? P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za bežični LAN (WLAN) iako znam da sam u dometu? Pristupna točka za WLAN možda koristi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni. P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kôd. O: Provjerite je li možda uključen profil Izvanmrežno. kontaktirajte svog dobavljača uređaja. PIN kôd i PUK kôd? Kako biste pregledali često postavljena pitanja o svojem uređaju. Ako ste zaboravili ili izgubili kod za zaključavanje. Odaberite Izbornik > Upr. O: Ako je drugi uređaj priključen na vaš uređaj. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o greški. O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona.nokia. vezu možete prekinuti pomoću drugog uređaja ili isključivanjem Bluetooth veze. imaju li uključenu Bluetooth vezu i ne nalaze li se možda u skrivenom načinu rada.com/support. O: Zadani kod za zaključavanje je 12345.M T Otvorite mjesečni prikaz. O: Držite pritisnutu tipku za početnu stranicu. ili te kodove niste nikada niti dobili. P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj kada koristim Bluetooth vezu? P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu? P: Kako zatvoriti program koji ne odgovara? P: Zašto slike izgledaju zamrljane? O: Uvjerite se da su prozori za zaštitu leće fotoaparata čisti. Možete pristupati samo mrežama koje koriste skriveni SSID ako znate točan SSID i ako ste na Nokia uređaju stvorili WLAN pristupnu točku za mrežu. Provjerite i je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka. Dođite do programa i pritisnite povratnu tipku da biste ga zatvorili. Otvorite prikaz obveza. N Dodaj novi sastanak. obratite se davatelju usluga mreže. ploča > Spajanje > Bluetooth i Bluetooth > Isključen. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene.

možete konfigurirati Nokia uređaj da ne traži dostupne mreže u pozadini ili da ih traži rjeđe. Interval definirajte u Traženje mreža. ploča > Spajanje > Upr. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije. možda ćete naići na probleme s povezivanjem. ploča > Spajanje > Upr. Da biste provjerili način zaštite koji mreža koristi. WLAN se deaktivira između traženja mreža u pozadini. veza i Aktivne podatkovne veze > Opcije > Pojedinosti. odaberite Izbornik > Upr. potvrde). Da biste spriječili uređaj da uspostavlja podatkovnu vezu. . veza i Aktivne podatkovne veze > Opcije > Pojedinosti. I dalje ćete moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na njih. WLAN-a > Da. ploča > Postavke i Veza > Bežični LAN > Prikaži dostup. Da biste povećali interval traženja u pozadini. P: Zašto ne mogu pretraživati web iako WLAN veza funkcionira. P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je uređaj stalno iznova uspostavlja? O: Uređaj možda pokušava dohvatiti multimedijsku poruku iz središta za razmjenu multimedijskih poruka. O: Uređaj pokušava dohvatiti multimedijsku poruku iz središta za razmjenu multimedijskih poruka.Otklanjanje poteškoća Provjerite je li pristupna točka za WLAN na kanalima 12-13 jer povezivanje s njima nije moguće. Ta se poruka prikazuje ako ste odabraliIzbornik > Poruke i Opcije > Postavke > MMS poruka > Preuzimanje MMS-a > Uvijek automatsko. Pokušajte ponovo bliže pristupnoj točki. P: Kako da isključim WLAN na svom Nokia uređaju? P: Zašto se pojavljuju problemi vezani uz način zaštite? Da biste prekinuli traženja u pozadini. P: Nakratko se prikazuje napomena Preuzimanje poruke. Odaberite Izbornik > Kontaktii uredite karticu kontakta. odaberiteIzbornik > Upr. WLAN-a > Nikad. odaberite Prikaži dostup. O: WLAN na Nokia uređaju deaktivira se kada niste spojeni ili se pokušavate spojiti na drugu pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. adresu ili adresu e-pošte. korisnička imena. jeste li omogućili EAP vrste koje nisu potrebne te jesu li sve postavke EAP vrste točne (lozinke. Ako je kvaliteta signala slaba ili umjerena. O: Provjerite jeste li ispravno konfigurirali način zaštite te je li on jednak onom koji mreža koristi. Provjerite i sljedeće: imate li ispravan WPA način (unaprijed zadani zajednički ključ ili EAP). a IP postavke su točne? O: Provjerite jeste li ispravno definirali HTTP/HTTPS postavke proxy poslužitelja u naprednim postavkama pristupne točke za WLAN. Provjerite jesu li postavke za multimedijske poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogrešaka u brojevima telefona ili adresama. P: Zašto ne mogu odabrati kontakt za svoju poruku? O: Kartica kontakta ne sadrži telefonski broj. Što se događa? 134 P: Kako provjeriti kvalitetu signala WLAN veze? — Odaberite Izbornik > Upr.

• Uređaj postavite tako da koristi paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva. • Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona. Odaberite Izbornik > Karte i Opcije > Postavke > Internet > Veza. ploča > Postavke i Veza > Paket. ponovno pokrenite uređaj. Dođite do programa i pritisnite povratnu tipku da biste ga zatvorili. kao što su WLAN i Bluetooth. Da biste štedjeli energiju baterije. • Spriječite automatsko preuzimanje novih zemljovida u program Zemljovidi. I dalje ćete moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na njih. Držite pritisnutu tipku za početnu stranicu. P: Kako štedjeti energiju baterije? • Zaustavite traženje WLAN-a u pozadini. Odaberite Izbornik > Upr. O: Mnoge značajke vašeg uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. ploča > Postavke i Općenito > Personalizacija > Zaslon > Istek osvjetljenja. Da biste uređaj postavili da koristi paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva.odaberiteIzbornik > Poruke i Opcije > Postavke > MMS poruka > Preuzimanje MMS-a > Ručno da bi središte za multimedijske poruke spremalo poruke za naknadno preuzimanje ili Isključeno da biste zanemarili sve dolazne multimedijske poruke. > Prema potrebi. Ako odaberete Isključeno. Ako ni to ne pomogne. pod. primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu multimedijskih poruka nalazi multimedijska poruka koju možete preuzeti. veza > Paketni prij. ploča > Postavke i Veza > Bežični LAN > Prikaži dostup. odaberiteIzbornik > Upr. WLAN-a > Nikad. podat. Odaberite Izbornik > Upr. ne morate često puniti bateriju: • Zatvorite aplikacije i podatkovne veze. podat. učinite sljedeće: • Deaktivirajte Bluetooth vezu ako je ne trebate. uređaj ne uspostavlja nikakve mrežne veze zbog multimedijskih poruka. Odaberite Izbornik > Upr. > Prema potrebi. Ako ste odabrali Ručno. kada nisu u upotrebi. Zaštita okoliša 135 . pod. Zaštita okoliša Ušteda energije Ako učinite sljedeće. • Promijenite duljinu razdoblja čekanja nakon kojeg će se pozadinsko osvjetljenje isključiti. ploča > Postavke i Veza > Paket. veza > Paketni prij. • Zatvorite programe koje ne koristite.

Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač. Ova odredba primjenjuje se u Europskoj uniji. a osim toga to može biti i opasno. dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi. Baterija 136 Informacije o bateriji i punjaču Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. curenja i drugih nepogoda. Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača.mobi/werecycle ili nazovite Nokijin kontaktni centar. Za više podataka o ekološkim svojstvima uređaja pogledajte www. bateriji. svi njegovi materijali mogu se obnoviti u obliku materijala i energije.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja nokia.nokia.com/ecodeclaration. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj. eksplozije. Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije Pribor Upozorenje: Koristite samo one baterije.nokia. Recikliranje Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja. Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu. Nokia . Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BP-4L.Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije Kada se uređaj približi kraju razdoblja upotrebe. Nokia surađuje sa svojim partnerima preko programa pod nazivom We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati svoje stare proizvode Nokia i gdje pronaći mjesta za zbirno odlaganje potražite na stranici www. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Kako bi zajamčila ispravno odlaganje i ponovnu upotrebu. punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. a ne kabel.

Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice. Nemojte mijenjati. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Sigurno uklanjanje. možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). A. Ispravno punjenje. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.) To se može dogoditi ako. Oštećenje. Ako je baterija potpuno ispražnjena. prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. rezati. EB. potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti. odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. . K ili UB. bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. C. zamijenite bateriju. ali će se s vremenom istrošiti. Izbjegavajte ekstremne temperature. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8. AR. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Kad god je to moguće. X. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme. reciklirajte ih. AC-10. savijati. otvarati. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima.može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati. kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji. odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Ispravna uporaba. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara. eksplozije ili drugih opasnosti. može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu. spojnice. iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. gnječiti. Curenje. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i punite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 137 Pazite da ne izazovete kratki spoj. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje. Ne bacajte ih u obično smeće. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. U. primjerice. Ako je ne koristite. Kada ga ne koristite. Ako se to dogodi. Zbrinjavanje u otpad. ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte rastavljati.

nokia. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Svoje iskorištene elektroničke uređaje. Neodobrene antene. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. tako i na bateriju. Kiša. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju. . • Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. • Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku. baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. • Ne bojite uređaj. Navedene preporuke odnose se kako na uređaj. • Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati. • Punjače koristite u zatvorenom prostoru. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente. pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Recikliranje Dodatne sigurnosne informacije Površina ovog uređaja ne sadrži nikal. • Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju. čistu i suhu krpu. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 138 Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. • Uređaj mora uvijek biti suh. otapala i jake deterdžente. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti. vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu. • Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. oštećenje baterije te deformiranje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove. Ako se uređaj smoči. punjač i dodatnu opremu. izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju. primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www. • Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva. • Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno. • Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje.mobi/ werecycle.com/ werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia. prepravci i dodaci mogu Održavanje uređaja oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.

2 centimetra od tijela. Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela. da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. • izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima • bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj. Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora.Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke.3 centimetra od medicinskog uređaja. ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2. Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem. može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani. . • isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji • pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. pa tako i bežičnog telefona.torbica. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute o udaljenosti. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci. obratite se zdravstvenom djelatniku. Radni uvjeti Rad radijske opreme. npr. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi: • bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo . Uređaj može privlačiti metalne predmete.3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja. Ugrađeni medicinski uređaji Slušna pomagala Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 139 Mala djeca odgovarajućim pravilima. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Dijelovi uređaja su magnetski. kopča za remen ili držač telefona . Isključite uređaj gdje je to propisano Medicinski uređaji Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15.

a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama. Poštujte sve postavljene upute. elektroničkih protukliznih sustava kočenja. Upućivanje hitnog poziva: 1. Provjerite imate li signal dovoljne snage. kemijskim . Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila. Vozila postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja.Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive). Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni. Ako uređaj nije uključen. elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila. npr. mjestima skladištenja i distribucije. za hitne medicinske usluge. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. možda ćete morati učiniti i sljedeće: • umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi • ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju Potencijalno eksplozivna okruženja 140 Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije. Poštujte ograničenja u skladištima goriva. kao i korisnički programirane funkcije. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva. mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca. prašine ili metalnog praha. a može biti i protuzakonito. njegovih dijelova i dodatne opreme. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan). Ovisno o uređaju. potpalublja brodova. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. obratite se proizvođačima tih vozila. pa čak i smrtnim stradavanjem. Hitni pozivi Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. uključite ga. ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj. ali ne uvijek dovoljno jasno. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena. Zapaljive tekućine.

uvijek nastojte dati što točnije podatke. primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.com.31 W/kg .0 W/kg. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi. neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. 3. uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora. Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2.nokia. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. kao i zbog frekvencije mreže. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR) Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 141 • Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. 2.Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima. Kada se radi o hitnom pozivu. usrednjeno na deset grama tkiva. 4. Pritisnite pozivnu tipku. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1. SAR). Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. .

11 Bluetooth spajanje malo memorije 58 primanje podataka 57 uparivanje uređaja 57 broj pozivatelja 121 brzo biranje 32 dodatna oprema postavke 119 dojava vibracijom E 118 Č čitač poruka 44 čuvar zaslona 86. 11 softver uređaja 10. 118 daljinsko konfiguriranje 111 daljinsko zaključavanje 107 datoteke flash datoteke 103 datum postavke 119 dekodiranje memorija uređaja i memorijska kartica 108 dijaprojekcija 95 dijeljeni videozapis 36 dijeljenje medijskih datoteka na mreži 97 dijeljenje videozapisa dijeljenje videoisječaka 37 dijeljenje videozapisa uživo 37 prihvaćanje pozivnice 37 DLNA 59 D B 142 baterija punjenje 17 štednja energije 13 umetanje 14 bežična LAN mreža (WLAN) birani brojevi 38 blogovi 62 Bluetooth 55. 11 ažuriranja softvera 10.1x sigurnosne postavke 127 A-GPS (poboljšani GPS) 71 aktivna alatna traka u Fotografijama 94 aktivne napomene 65 postavke 66 albumi mediji 94 antene 16 aplikacije 11 automatsko zaključavanje 120 ažuriranja 11 aplikacije 10. 56 EAP postavke dodatka 128 uporaba dodatka za EAP 128 ekvalizator 102 emitirane poruke 48 postavke 50 e-pošta 40 brisanje 43 čitanje 42 dodavanje privitaka 41 mape 43 odgovor o odsutnosti 43 postavke 43 postavljanje 41 prekidanje veze 43 pretraživanje 42 privici 42 računi 43 slanje 41. 45 F 52 fiksno biranje 109 FM radio 104 fotoaparat alatna traka 88 .Kazalo Kazalo Simboli/brojevi A 3-D melodije zvona 87 802.

72 Karte 74 dijeljenje lokacija 80 elementi prikaza 75. 81 Favoriti 79 glasovno navođenje 80 informacije o stanju u prometu 81 kompas 76 navigiranje 81. 120 kolačići 63 konferencijski pozivi 31 kontakti 27 143 grupe 27 . 107 kôd za zaključavanje 12.postavke slika 90 postavke videosadržaja 90 pregledavanje fotografija 89 reprodukcija videoisječaka 90 scene 89 slijedni način snimanja 89 snimanje slika 88 videoisječci 89 fotografije alatna traka 94 crvene oči 96 organiziranje datoteka 93 oznake 94 pojedinosti datoteke 93 prikazivanje 92 uređivanje 95 galerija 91 prezentacije 92 veze za streaming 91 zvučni isječci 91 glasovna pošta promjena broja 31 zovem 31 glasovne naredbe 34 glasovni pozivi Vidi pozivi govor 44 GPRS postavke 126 GPS zahtjevi za pozicioniranje 72 GPS (globalni sustav pozicioniranja) 71 I G IAP-i (internetske pristupne točke) 54 IMEI broj 12 Informacije o Nokia podršci 10 instaliranje programa 112 Internet oznake 63 internet radio 105 omiljene postaje 105 popis postaja 106 postavke 106 pretraživanje postaja 106 internetska veza 60 Vidi također preglednik internetski pozivi 121 ispis 69 ispisivanje 69 slike 96 J jezik postavke 118 K kabelska veza 58 kalendar 25 prikazi 27 stvaranje zapisa 26 zahtjevi za sastancima kalkulator 66 26 Kazalo GPS (Globalni sustav pozicioniranja) 71. 82 organizacija mjesta 79 organizacija ruta 79 planiranje ruta 82 pojedinosti lokacije 78 pozicioniranje 77 prečaci 83 pregledavanje 75 preuzimanje karti 76 promjena prikaza 76 pronalaženje lokacija 77 rute za hodanje 82 rute za vožnju 81 sinkroniziranje 79 slanje mjesta 79 spremanje mjesta 78 spremanje ruta 78 ključevi WEP ključevi 127 kodiranje memorija uređaja i memorijska kartica 108 kod za zaključavanje 16.

49 odgovor na 46 primanje 46 privici 47 stvaranje prezentacija 46 music player popisi pjesama 101 reprodukcija 100 M N način rada s udaljenom SIM karticom 58 napomene 70 naredbe za usluge 48 navigacijski alati 71 neodgovaranje na pozive 31 Nokia Ovi Player 101 postavke davatelja usluga 99 postavke računa 100 pretplaćivanje 97 računi 98 sadržaj usluge 99 stvaranje objava 98 opće informacije 10 operator odabir 122 Optička Navi tipka 25 orijentiri 72 otklanjanje poteškoća 133 otpremanje medijskih datoteka 97 Ovi by Nokia 22 Ovi glazba 101 Ovi Suite 21 Ovi Trgovina 22 oznake 62 paketna podatkovna veza brojila 38 postavke pristupne točke 124 paketni prijenos ograničavanje 130 postavke 126 PDF čitač 68 personalizacija uređaja 84 PictBridge 97 PIN 16 PIN kôd promjena 120 PIN kodovi 12 početne postavke 120 Kazalo P O 144 obavljanje više zadataka 29 odbacivanje poziva 31 odbijanje poziva 31 odgovaranje na pozive 31 Online dijeljenje 97 aktiviranje usluga 97 brojači podataka 100 Izlazni spremnik 99 napredne postavke 100 objavljivanje 98 otpremanje jednim klikom 98 oznake 99 .L kopiranje 19 postavke 28 pretraživanje 28 pridruživanje melodija zvona sinkronizacija 55. 115 korisne informacije 10 28 licence 114 logotipi pozdravni logotip 118 lokalni događaji i usluge 63 medijski radio 104 melodije zvona 118 3-D 87 dojava vibracijom 118 kontakti 28 u profilima 85 memorija brisanje 13 priručna memorija za web 63 memorijska kartica 15. 16 lozinke 108 zaključavanje 108 Mini karta 61 mjerenja pretvorba 67 MMS (usluga multimedijskih poruka) 49 MMS (usluga razmjene multimedijskih poruka) 45 mreža postavke 122 multimedija 91 multimedijske poruke 45.

125. 24 postavke 86 Podaci o lokaciji 71 podaci o pozicioniranju 71 podatkovne veze bežično 52 PC veze 59 sinkronizacija 55. 115 podatkovni kabel 58 podrška 10 Podrška programa JME Java 112 poruka odgovora o odsutnosti 43 poruke 40 mape 40 opcije govora 44 poruke o konfiguraciji 130 poruke usluga 48 postavke 51 postavke tekstualnih poruka 49 postavke za emitirane poruke 50 poruke o konfiguraciji 130 poruke usluga 48 postavke 50 postavke aktivne napomene 66 datum 119 dijeljenje videozapisa 36 dodatna oprema 119 EAP dodaci 128 emitirane poruke 50 FM radioprijamnik 104 fotoaparat 90 GPRS 126 internet radio 106 jezik 118 postavke pozicioniranja 74 kontakti 28 postavke programa 130 mreža 52. 124 pozdravna poruka 118 pristupne točke za paketni pozicioniranje prijenos 124 postavke 121 programi 130 pozivi 30 RealPlayer 103 birano 38 sigurnost 120 glasovna pošta 31 SIP 129 konferencija 31 svjetla 119 odbijanje 31 tekstualne poruke 49 odgovaranje 31 tipka za e-poštu 121 ograničavanje tonovi 118 Vidi fiksno biranje vraćanje 120 opcije 30 vrijeme 119 postavke 121 WEP zaštita 127 primljeni 38 WLAN 54. 121 sigurnost 56 poziv 121 uključivanje/isključivanje 56 preglednik 64 vidljivost uređaja 56 pristupne točke 123. 131 zaključavanje tipkovnice 120 prediktivni unos teksta 118 zaslon 118 preglednik 63 postavke mreže 52 postavke pisača 69 alatna traka 61 Kazalo 145 . 126 propušteni 38 WLAN internetske pristupne trajanje 38 točke 125 poziv na čekanju 32 WLAN sigurnost 127 prečaci 83. 119 napredni WLAN 126 postavke tipke za e-poštu 121 paketni prijenos 126 potpomognuti GPS (A-GPS) 71 pisač 69 potvrde poruke 49 pojedinosti 110 poruke usluga 50 postavke 110 postavke senzora 119 Povezivanje putem Bluetootha potvrda 110 blokiranje uređaja 58 Povezivanje putem Bluetootha 56 postavke 56 pozicioniranje 74. 122 postavke senzora 25.početni zaslon 23.

115 SIP postavke 129 R stvaranje profila 129 uređivanje poslužitelja za radio 104 registraciju 130 postaje 104 uređivanje profila 129 radioprijamnik 104 uređivanje proxy poslužitelja 129 postavke 104 slika pozadine 86 RealPlayer slike postavke 103 ispisivanje 96 prikaz pojedinosti isječka 103 kopiranje 19 reprodukcija medijskih isječaka 102 uređivanje 95 recikliranje 135 slušalice 18 remen za zapešće 18 SMS 45 reprodukcija softverska ažuriranja 11 videozapisi i zvučni zapisi 102 softverski programi 112 rječnik 70 spremište ključeva 110 roaming 52 svjetiljka 29 personalizacija 84 prilagođavanje 85 stvaranje 84 programi 112 Programi Java 112 Programi Symbian 112 program pomoći 11 proxy. vijesti 62 sažeci vijesti 62 sigurnosni kôd 12.146 oznake 60. 107 tekst promjena veličine 118 tekstualne poruke poruke na SIM kartici 46 postavke 49 slanje 45 T . 123 grupe 124 VPN 116 pristupni kodovi 12 privici multimedijske poruke 47 profili odabir melodije zvona 85 sigurnosni modul 110 sigurnost memorijska kartica 108 preglednik 64 uređaj i SIM kartica 120 SIM kartica tekstualne poruke 46 umetanje 14 sinkronizacija podataka 55. 92 prijenos glazbe 101 prijenos sadržaja 19 priključci 17 prilagodba promjena jezika 118 zaslon 118 prilagođavanje tonovi 118 priručna memorija 63 pristupne točke 54. 62 postavke 64 pregledavanje stranica 60. postavke 124 PUK kodovi 12 punjenje baterije 17 Kazalo S sadržaj sinkroniziranje. slanje i preuzimanje 20 sažeci. 61 priručna memorija 63 sigurnost 64 traženje sadržaja 62 preglednik interneta 60 pregled stranice 61 pretraživanje kontakti 28 pretraživanje udaljene baze podataka 28 pretvorba mjerenja 67 valuta 68 pretvorba valuta 68 preusmjeravanje poziva 32 prezentacije 46.

126 sigurnosne postavke 127 WEP ključevi 127 WPA sigurnosne postavke 128 WLAN (bežična lokalna mreža) 52 WPA sigurnosne postavke 128 Kazalo 147 Z .1x sigurnosne postavke 127 MAC adresa 54. 126 napredne postavke 126 postavke 54.teme 86 audio 86 preuzimanje 86 tipka za e-poštu 25 tipka za kalendar 25 tipka za kontakte 24 tipka za početnu stranicu 24 tipka za pretraživanje 119 tipke 17 Tipke za brzo biranje 119 tipkovnica 19 postavke zaključavanja 120 tonovi 118 tonovi postavke 118 tonovi dojava 118 tonovi upozorenja 118 trajanje poziva 38 U videoisječak reprodukcija 90 videoisječci dijeljeni 36 pojedinosti 103 reprodukcija 102 videopozivi 34 video pozivi 35 mogućnosti tijekom 35 videozapisi kopiranje 19 virtualna privatna mreža upotreba u programima 116 VPN pristupne točke 116 upotreba u programima 116 vraćanje početnih postavki 120 vrijeme postavke 119 zabrana poziva 33 zahtjevi za sastancima primanje 42 zaključavanje automatsko zaključavanje uređaja 120 tipkovnica 120 uređaja 107 zapisnik poziva 39 zaslon postavke 118 Zip upravitelj 68 zvučne datoteke pojedinosti 103 zvučne poruke 45 zvučne teme 86 zvučni isječci 91 uklanjanje efekta crvenih očiju 96 unos teksta 19 UPIN kôd promjena 120 upravitelj datoteka 66 upravitelj programa 112 upravitelj uređaja 111 upravljanje datotekama 67 USB podatkovni kabel 58 veze računala 59 Vidi također podatkovne veze veze za streaming 91 W V web-preglednik 60 WEP ključevi 127 sigurnosne postavke 127 WLAN 802.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful