သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္အားလုံးနီးပါး ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရရွိခဲ့မႈ႔အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က
လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ မဲလက္မွတ္ဆုိင္ရာျပႆ
နာမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႔မ်ား၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးမႈ႔မ်ား၊ မဲ၀ယ္မႈ႔မ်ား၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္း
ဖက္မႈ႔မ်ား၊ အာဏာရပါတီႏွင့္အာဏာပုိင္အခ်ဳိ႔တ႔၏
ုိ
မတရားသည့္လုပ္ရပ္မ်ား အစရွိသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မသမာမႈ႔ေပါင္းစုံၾကားမွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိျခင္းသည္ ျပည္
သူမ်ားက ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵမွန္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေအာင္ပြဲသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေအာင္ပြဲျဖစ္
သကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေအာင္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ဤၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိ
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ စမ္းသပ္မ႔ႈတခုျဖစ္ၿပီး မၿပီးဆုံးေသးသည့္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွား
မ႔ႈႀကီး၏ ေအာင္ပြဲအဆင့္တခုလည္းျဖစ္သည္။
ေအာင္ပြဲအရွိန္အဟုန္အား

ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကရရွိသည့္ လူထု

ဆက္လက္ျမွင့္တင္လ်က္

စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီရရွိသည္အထိ

ဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။
သု႔ျိ ဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခ
ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္
မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္လက္တြဲ
လ်က္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

အလုပ္အမႈ႔ေဆာင္အဖြဲ႔
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
ရက္စြဲ။
ဆက္သြယ္ရန္ ။

MPU

။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂) ရက္

။ ေဒၚစန္းစန္း ၆၁ ၄၅၀ ၂၉၀ ၈၃၃, ဦးေမာင္ေမာင္ေအး ၆၁ ၄၁၅ ၈၈၃ ၁၂၆

02-04-12

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful