ZELENE TEHNOLOGIJE

Da li znamo {ta je to LEED
Pi{e: Melanija Pavlovi} d.i.a. re nekoliko godina po~elo je intenzivno da se govori o zelenoj gradnji, zelenim tehnologijama, o recikla`i, o uticaju na `ivotnu sredinu, o prirodnim resursima, o energetskoj efikasnosti, o {tednji, o alternativnim izvorima energije. Informacije sti`u sa svih strana, organizuju se brojni seminari, predavanja, tribune sa raznim atraktivnim temama, ali mnogo toga nam je jo{ uvek nepoznato. ^ovek nanosi veliku {tetu prirodi svojom ne brigom i ne doma}inskim pona{anjem prema svom okru`enju. Izgleda da je sazreo trenutak da se to promeni i da po~nemo da `ivimo jedan odgovorniji `ivot prema prirodi i prirodnim resursima. ^ovek gradi ku}e, `ivi u ku}ama, koristi gra|evinski material za izgradnju ku}a. Logi~no je da bilo da neko po~ne da razmi{lja kako bi ~ovek gradio ku}u, a ujedno o~uvao svoje okru`enje i vodio dru{tveno odgovorniji `ivot. Kako bi ta ku}a bila zelena i kako bi {to manje imala negativnog uticaja na prirodu. Kako to nastaju zelene ku}e I kako polako u~imo {ta su to zelene tehnologije? LEED – Leadership in Energy and Environmental Design je nevladin me|unarodni sistem za sertifikaciju energetski efikasnih i ekolo{kih objekata. Ovaj sistem za sertifikaciju je glavni program Saveta zelene gradnje. Savet zelene gradnje ili zelenih zgrada SAD-a ( US Green Building Council ili USGBC ) je neprofitna organizacija i jedna od vode}ih subjekata I osniva~a Svetskog saveta zelene gradnje – World GBC. Sedi{te USGBC se nalazi u Va{ingtonu. O LEED-u je po~elo da se pri~a davne 1993., 1994. godine, ali tek od 1998. godine po~inje ozbiljno da se primenjuje. Prvobitna verzija LEED sistema za sertifikaciju nosila je oznaku LEED 1.0. I bila je neka vrsta probne verzije s obzirom da je dobila brojne izmene I dopune. U toku 2000. Godine pojavljuje se verzija LEED 2.0. LEED sertifikacija je ubrzo za`ivela u Americi ta-

P

LEED sistem sertifikacije se mo`e primeniti za izgra|enu, ve} postoje}u zgradu, objekat, novoprojektovanu zgradu, zgradu koja }e biti izgra|ena, konstrukciju zgrade, sistem fasade, {kole, kao i za poslovni enterijer. Procena objekta mo`e se zatra`iti ve} u projektnoj fazi ili fazi izgradnje, {to se preporu~uje kako bi projekat mogao biti korigovan da postigne jo{ bolje rezultate prilikom kona~ne procene. Materijal za procenu podnosi se putem interneta, nezavisno od lokacije, npr. LEED sertifikat mo`e biti zatra`en za objekat koji je izgra|en, ili je u planu da se izgradi

60 Podovi maj/2012.

ko da tamo imamo oko 18.000 objekata koji su u skladu sa LEED-om. LEED sistem za sertifikaciju se danas primenjuje u vi{e od 100 zemalja sveta. LEED standard je jasno definisan i zahvaljuju}i izmenama i dopunama transparentan. Vi{e od 10.000 organizacija iz sastava USGBC-a u~estvuje u konstantnom usavr{avanju. Svaki tehni~ki kriterijum, predlo`en od strane LEED komiteta dostupan je javnosti i ~eka odobrenje od ~lanica USGBC-a. Stru~njaci koji zavr{e obuku i koji se edukuju za AP (Accredited Professional) imaju akreditacije da izdaju LEED sertifikate. S obzirom da SAD prednja~i u primeni LEED standard projektni biroi {irom SAD-a imaju zaposlene kojima je u opisu radnog mesta priprema objekata za dobijanje ovog sertifikata. Pravo da iza imena stoji AP dobija se od strane USGBC-a. Tokom godina su se pojavljivale razli~ite verzije LEED standarda, ali je princip sertifikacij isti: svaka od {est ve}ih kategorija nosi zbir bodova pojedina~nih ocena koje se uglavnom kre}u od 1–2. Na primer, ukoliko objekat ima 20% manju potro{nju vode od one predvi|ene osnovnim standardom, dobi}e jedan poen, a ukoliko redukcija potro{nje vode dostigne 30%, dobija se dodatni LEED poen. LEED sistem sertifikacije se mo`e primeniti za izgra|enu, ve} postoje}u zgradu, objekat, novoprojektovanu zgradu, zgradu koja }e biti izgra|ena, konstrukciju zgrade, sistem fasade, {kole, kao i za poslovni enterijer. Procena objekta mo`e se zatra`iti ve} u projektnoj fazi ili fazi izgradnje, {to se preporu~uje kako bi projekat mogao biti korigovan da postigne jo{ bolje rezultate prilikom kona~ne procene. Materijal za procenu podnosi se putem interneta, nezavisno od lokacije, npr. LEED sertifikat mo`e biti zatra`en za objekat koji je izgra|en, ili je u planu da se izgradi. LEED je podeljen u {est sistema ocenjivanja: • LEED za nove konstrukcije (LEED-NC) • LEED za poslovne enterijere (LEED-CI)

• LEED za jezgro i omota~ objekta (LEED-CS) • LEED za postoje}i objekat (LEED-EB) • LEED za ku}e (LEED-H) • LEED za lokalni doprinos (LEED-ND) Kako ide LEED ocenjivanje? Prilikom sertifikacije ocenjuje se {est klju~nih kategorija: 1. Odr`ivo gradili{te Izbor lokacije i odnos prema lokaciji za vreme realizacije projekta. Sistem ocenjivanja je takav da objekat treba da ima {to manje uticaja na ekosisteme i vodene tokove, podsti~e ure|enje zelenih povr{ina prema lokalnim uslovima, kontrolu atmosferskih voda, smanjenje erozije, zaga|enja svetlom, i zaga|enja nastalog tokom izgradnje. 2. Efikasnost u potro{nji vode Ovde se stavlja akcenat na racionalnijem iskori{}avanju vode u zgradi i oko nje, kori{}enjem ure|aja koji {tede vi{e vode u odnosu na druge, pa`ljiv izbor tipa zelenila i njegovog navodnjavanja.

3. Energija i zaga|enje vazduha Ova kategorija podsti~e {irok spektar strategija za u{tedu energije: proizvodnju energije na samoj parceli, odgovorno projektovanje, primenu efikasnih re{enja, upotrebu ~istih energija… 4. Materijali i sirovine Materijali i njihova proizvodnja su veoma bitni za izgradnju jednog objekta. Poeni se ovde mogu dobiti za odr`ive materijale I njihov transport od fabrike do mesta ugradnje, smanjenje otpada, ponovnu upotrebu i recikla`u proizvoda. 5. Kvalitet uslova boravka Poeni se dodeljuju za kvalitetne uslove boravka i rada u objektu zahvaljuju}i pobolj{anju kvaliteta unutra{njeg vazduha, obezbe|ivanju prirodnog osvetljenja i pobolj{anju zvu~nih karakteristika objekta. 6. Inovativni projekat Poeni se dodeljuju za projekte koji uklju~uju nove i inovativne tehnologije i strategije koje }e pobolj{ati karakteristike objekta u tolikoj meri da prevazi|u sve ono {to se zahteva i boduje u drugim kategorijama LEED sertifikacije. LEED sertifikacija omogu}ava da se sakupi odre|eni broj poena u zavisnosti od po{tovanja pravila i primene odre|enih tehnika. Na primer, energetski efikasni prozori, zeleni krovovi, boje sa malo VOC komponenti, i aparati sa Energy Star oznakom. [to se vi{e sistema i tehnologije iskoristi, vi{e se poena dobija. Udru`eni timovi, proizvo|a~i materijala, projektantni, stru~njaci razmenom informacija i bliskom saradnjom mogu sakupiti maksimalan broj poena jer poznavanje pravila, materijala, inovacija im to omogu}ava. LEED sertifikacija nas usmerava u pravilno projektovanje, brigu o `ivotnoj sredini, {tednji energije. Prema broju bodova objekti se mogu kvalifikovati za jedan od ~etiri nivoa sertifikacije: • LEED CERTIFIED - osnovni 40 – 49 poena • LEED SILVER - srebrni 50 – 59 poena • LEED GOLD - zlatni 60 – 79 poena •LEED PLATINUM - platinasti 80 i vi{e poena

Podovi maj/2012.

61

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful