หน้า | 1

บัตรคา
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ค่าเฉลีย่ คือ จานวนทีไ่ ด้จากการหารผลบวกของข้อมูล
ทัง้ หมดด้วยจานวนข้อมูล
มัธยฐาน คือ ค่ากลางของข้อมูลซึง่ เมื่อเรียงข้อมูล จากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
แล้วจานวนข้อมูลทีน่ ้อยกว่าค่านัน้ จะเท่ากับจานวนข้อมูลทีม่ ากกว่าค่านัน้
ฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึง่ คือข้อมูลทีม่ ีความถี่สงู สุดในข้อมูลชุดนัน้
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ค่าเฉลีย่ คือ จานวนทีไ่ ด้จากการหารผลบวกของข้อมูล
ทัง้ หมดด้วยจานวนข้อมูล
มัธยฐาน คือ ค่ากลางของข้อมูลซึง่ เมื่อเรียงข้อมูล จากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
แล้วจานวนข้อมูลทีน่ ้อยกว่าค่านัน้ จะเท่ากับจานวนข้อมูลทีม่ ากกว่าค่านัน้
ฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึง่ คือข้อมูลทีม่ ีความถี่สงู สุดในข้อมูลชุดนัน้
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ค่าเฉลีย่ คือ จานวนทีไ่ ด้จากการหารผลบวกของข้อมูล
ทัง้ หมดด้วยจานวนข้อมูล
มัธยฐาน คือ ค่ากลางของข้อมูลซึง่ เมื่อเรียงข้อมูล จากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
แล้วจานวนข้อมูลทีน่ ้อยกว่าค่านัน้ จะเท่ากับจานวนข้อมูลทีม่ ากกว่าค่านัน้
ฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึง่ คือข้อมูลทีม่ ีความถี่สงู สุดในข้อมูลชุดนัน้

Print เพียง 11 แผ่น
ชื่อ...........................................................
ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful