หน้า | 1

กิจกรรมที่ 4 : ตวงอย่างไร

คาชี้แจง ให้นักเรียนทากิจกรรมต่อไปนี้
มีเหยือกน้า 3 ใบ แต่ละใบมีขนาดแตกต่างกันและมีความจุ 3 ลิตร 5 ลิตร และ
8 ลิตร ตามลาดับ เหยือกใบทีจ่ ไุ ด้ 8 ลิตร น้าอยูเ่ ต็มเหยือก ทีเ่ หลือสองใบเป็น
เหยือกเปล่า ถ้าต้องการตวงน้าให้ได้ 4 ลิตร โดยใช้เหยือกทั้ งสาม นักเรียนคิด
ว่า จะใช้การตวงอย่างไรจึงจะทาให้จานวนครั้งในการตวงน้อยทีส่ ดุ
คาถาม : ชวนคิด
1. นักเรียนคิดว่า ประเด็นปัญหาคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดว่า จะตัง้ สมมุตฐิ านว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ครั้งที่
เริ่มต้น

ขนาด 3 ลิตร
0

ปริมาตรของน้าในเหยือก
ขนาด 5 ลิตร
0

ขนาด 8 ลิตร
8

4. นักเรียนวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาและการตัง้ สมมุตฐิ านเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. นักเรียนสรุปผลเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ..................................................
.........ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful