หน้า | 1

กิจกรรมที่ 6 : ลากอย่างไร

คาชี้แจง ให้นักเรียนทากิจกรรมต่อไปนี้
กาหนดจุด 6 จุด มี 5 จุด ทีอ่ ยูบ่ นเส้นตรงเดียวดัน ดังรูป
A
C D E F
B
นักเรียนคิดว่า จะสร้างรูปสามเหลีย่ มทีม่ ีจดุ ยอดมุมเป็นจุดเหล่านีไ้ ด้ทงั้ หมดกีร่ ูป
(ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552)
1) 6 รูป
2) 7 รูป
3) 9 รูป
4) 10 รูป
คาถาม : ชวนคิด
1. นักเรียนคิดว่า ประเด็นปัญหาคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดว่า จะตัง้ สมมุตฐิ านว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลากเส้นเชื่อมจุดเป็นรูปสามเหลี่ยม ดังนี้
ลากเส้นเชื่อมต่อจุดยอด โดยลากเส้น 3 ครั้ง
รูปที่
ชื่อของรูปสามเหลีย่ มทีไ่ ด้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1
ABC
AB
BC
CA

4. นักเรียนวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาและการตัง้ สมมุตฐิ านเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. นักเรียนสรุปผลเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ...........................................................ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful