กิจกรรมที่ 8 สัมพันธ์กันอย่างไร

หน้า | 1

กิจกรรมที่ 8 : สัมพันธ์กันอย่างไร

คาชี้แจง ให้นักเรียนทากิจกรรมต่อไปนี้
พิจารณาการดาเนินการต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553)
1x2x3x4 + 1 = 5x5 = 25
2x3x4x5 + 1 = 11x11 = 121
3x4x5x6 + 1 = 19x19 = 361
4x5x6x7 + 1 = 29x29 = 841
และถ้า 24x25x26x27 + 1 = AxA แล้ว A มีคา่ เท่าไร
คาถาม : ชวนคิด
1. นักเรียนคิดว่า ประเด็นปัญหาคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดว่า จะตัง้ สมมุตฐิ านว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเขียนความสัมพันธ์ของจานวนในแต่ละบรรทัด ดังนี้
บรรทัดที่ 1 : เขียนความสัมพันธ์ของจานวนเป็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรทัดที่ 2 : นาความสัมพันธ์ของจานวนในบรรทัดที่ 1 เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจานวนได้เป็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรทัดที่ 3 : นาความสัมพันธ์ของจานวนในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 เขียนแสดงความสัมพันธ์ของ
จานวนได้เป็น…………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรทัดที่ 4 : นาความสัมพันธ์ของจานวนในบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 3 เขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของจานวนได้เป็น…………….……………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรทัดที่ 24 : นาความสัมพันธ์ของจานวนในบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 3 และบรรทัดที่ 4 เขียน
แสดงความสัมพันธ์ของจานวนได้เป็น…………….……………….………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนวิเคราะห์คา่ ของ A ทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลกับสมมุตฐิ านเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. นักเรียนสรุปผลเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ...........................................................
ชั้น.........................เลขที.่ ...................วันที.่ ...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful