Универзитет “Св.

Кирил и Методиј”
Економски факултет - Скопје

СТАТИСТИКА ЗА
БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА
трето издание

Проф. д-р Славе Ристески

Асист. м-р Драган Тевдовски

1-1

1-2 Глава 1 Вовед .

1-3 1     Преглед Поим и развој на статистиката Предмет и начин на статистичкото истражување Статистичка маса и примерок Статистички белези .

1-4 1 Цели на учењето По учењето на оваа глава. вие треба да бидете способни:     Да го дефинирате предметот на истражување на статистиката Да ја објасните разликата помеѓу статистичка маса и примерок Да дефинирате статистички белег и модалитет на белегот Да го утврдите видот на набљудуваниот белег .

1 Поим и развој на статистиката Развој XVII век во Англија и Германија Состојба Статистиката прибира податоци. и донесува заклучоци.1-5 1.  Држава .  XIX век: Меѓународна афирмација Целта е да се утврдат законитостите на СТАТИСТИКА Status =  Денес однесувањето на набљудуваните појави. врши нивна  Теорија на веројатноста (Quetelet) дескрипција и анализа.

2 Предмет и начин на статистичкото истражување научен метод за квантитативно истражување на масовните појави масовни појави •Голем број на индивидуални случаи •Варијабилни .1-6 1.

2 Предмет и начин на статистичкото истражување Обем на производството Број на вработени Статистички белези = Единица 1.1-7 1.389 тони 1.211 тонина статистичката маса 987 Карактеристики по кои се разликуваат единиците на статистичката маса 1.248 976 тони 946 .

1-8 1.1200 машки женски повеќе од 1200 .2 Предмет и начин на статистичкото истражување Модалитети на белегот Број на вработени до 300 Видови во кои што може да се јави белегот Пол 300 .900 900 .600 600 .

3 Статистичка маса и примерок Барања  Хомогеност  Сеопфатност  Диференцираност Определеност  Суштинска  Просторна  Временска .1-9 1.

3 Статистичка маса и примерок СТАТИСТИЧКА МАСА збир на индивидуалните случаи M? ПРИМЕРОК Репрезентативен дел на масата. во кого набљудуваната карактеристика дел од статистичката маса се појавува приближно исто како и во целата маса x .1-10 1.

1-11 1.3 Статистичка маса и примерок Колку изнесува просечниот број на вработени кај набљудуваните 20 претпријатија? ? Просечниот број на вработени изнесува 989 .

4 Статистички белези карактеристики помодалитети кои се разликуваат единиците наброј стат. производи .1-12 1.модалитети маса Ограничен број на Неограничен Пол Брачна состојба машки неженет женски женет Писменост писмен неписмен разведен Старост Должина на работниот стаж вдовец Вработеност вработен невработен Видови инд.

1-13 1.4 Статистички белези Според начинот на искажување Атрибутивни Нумерички  Старост на  Пол Прекинати населението Непрекинати  Писменост на на  Висина  Број на  Вредноста  Занимање производството платите продадени  Вработеност  Обем на автомобили  Националност Географски производство  Број на вработени Временски .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful