Predgovor

Strategija za bezbednost na putu 2010 – 2015

Sudare na putu mnogi vide kao „nezgode“, nešto što se samo “dešava“. Nije tako – one (nezgode) se mogu sprečiti i obično uključuju nečiju pogrešnu procenu. Loša vozačka veština i ponašanje u vožnji ne rezultuju samo smrtnim slučajevima i povredama, već imaju negativan efekat i na lokalne zajednice. Na primer, automobilista koji vozi prebrzo može podeliti neku zajednicu i odvratiti ranjivije korisnike puteva od njihovog nezavisnog korišćenja puteva. Formirana je nova zajednička radna grupa više agencija, Odbor za smanjenje žrtava Beograda, sastavljena od Okružnog veća Beograda, Policije Beograda, Vatrogasne i spasilačke službe, i Ambulantne službe. Cilj ove radne grupe je da smanji broj žrtava, posebno da umanji broj onih koji zadobijaju fatalne i teške povrede. Prihvatili smo širenje meta za smanjenje žrtava, što se možemo nadati da ćemo postići ako svi članovi ovog strateškog partnerstva budu delovali zajedno koordinisanim i fokusiranim aktivnostima. Mi hoćemo da promenimo ponašanje vozača kroz inicijative, uključujući sprovođenje zakona, inženjerstvo, edukaciju, publicitet i kampanje. Ova strategija je načinjena da bi naznačila mnoge načine na koje možemo zajedno da radimo i da ostvarimo naše ciljeve. Zaista, ona postavlja načine za saradnju sa širim opsegom partnera, koji svi pružaju značajan doprinos samnjenju broja nezgoda. Policija Beograda će načiniti svaki napor u cilju postizanja ovog značajnog smanjenja broja poginulih i povređenih ljudi u Beogradu. Oni će biti aktivni u sprovođenju zakona na putnoj mreži, sa fokusom na prekršaje koji doprinose sudarima, i pronalaženju kriminalaca koji koriste puteve radi transporta. Vatrogasna i Spasilačka služba ima revizirane finansije, što će takođe doprineti prevenciji sudara. Svaki pojedinac, zajednica ili organizacija ima udela u smanjivanju broja nezgoda u Beogradu.

1

Uvod
Razvoj modernog društva je nezamisliv bez dobro razvijenog i prilagođenog saobraćajnog sistema.Neophodan i sastavni deo svih životnih aktivnosti je kretanje motornih vozila po mreži saobraćajnica.Odvijanje saobraćaja ima veliki broj neospornih pozitivnih strana, ali tu aktivnost prati i ne mali broj negativnih pojava, koje se pre svega ogledaju u nastanku saobraćajnih nezgoda. Te negativne pojave se ne mogu prihvatiti kao cena progresa.Rešenje se mora tražiti u stvaranju uslova za uredno i bezbedno funkcionisanje tog složenog sistema koji će eliminisati ili ublažiti izvore opasnosti. Pri proučavanju uzroka saobraćajnih nezgoda po pravilu se sva pažnja posvećuje vozačima, vozilima i saobraćajnica.Van domašaja analiza ostajali su problemi vezani za organizaciju i funkcionisanje društvenog mehanizma, njegovu efikasnost i sposobnost da svojim aktivnostima neposredno utiče na stvaranje preduslova za bezbedno odvijanje saobraćaja. Problemi koji prate odvijanje saobraćaja opterećuju društvo u toj meri da ono mora stvoriti efikasan odbrambeni sistem, čiji bi sastavni deo predstavljao jak društveni mehanizam i u okviru njega definisane strategije bezbednosti saobraćaja, čiji bi osnovni zadatak bio zaštita vrednosti u saobraćaju.Od osposobljenosti i efikasnosti ovog mehanizma zavisi izbor mera društvene intervencije, način realitacije i efekti, sprovodjenje politike suzbijanja saobraćajnih nezgoda, odnosno upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja u celini.U okviru ovog mehanizma bili bi angažovani svi subjekti društva, čiji je osnovni cilj delatnosti podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja.Njegova efikasnost je određena nizom uslova. Jedan od prioritetnih uslova je stepen i način organizovanosti, međusobni odnosi i pravci delovanja činioca koji to telo obrazuju.Položaj subjekata nije identičan, odnosno njihova aktivnost, efikasnost u mehanizmu pre svega zavisi od niza društvenih uslova. Prvi korak bio bi formiranje odgovarajuće svesti (društvene i individualne) o veličini konretizovane opasnosti izazvane sadašnjim stanjem bezbednosti saobraćaja, odnosno da se bez odovarajuće sveobuhvatne aktivnosti ne može uspešno suprotstaviti negativnim pojavama u saobraćaju (u saobraćaju je cela populacija izlozena opasnostima).Od funkcionalnog jedinstva zavisi da li će i u kojoj meri izvori saobraćajnih nezgoda biti sprečeni. Osim toga, za efikasno funkcionisanje je neophodno obezbediti i visok stepen informisanosti.Priliv informacija o stanju u saobraćaju kome se želimo suprotstaviti mora biti permanentan.Izgrađen informacioni sistem u potpunosti pruža solidnu osnovu za adekvatno praćenje stanja i blagovremeno preduzimanje akcija. Društveni mehanizam mora biti koncipiran tako da u kratkom vremenskom periodu adekvatno reaguje na one negativnosti u saobraćaju koje u tom trenutku najopasnije.To padrazumeva i mobilne ostale subjekte tog mehanizma gde je posebno izraćen visok 2

stepen saradnje, povezivanje, informisanosti, sinhronizacije,jer je samo to pravi način suprotstavljanja negativnim pojavama u saobraćaju. Sastavni deo tog društvenog mehanizma jesu strategije u bezbednosti saobraćaja koji će predstavljati deo jednog efikasnog odbrambenog sistema, čiji bi osnovni zadatak bio poboljšanje sveukupnog stanja u saobraćaju.Aspekti ovog društvenog mehanizma biće predstavljeni u daljem tekstu rada i ukazaće se na značaj strategija kao bitnog elementa u rešavanju gore navedenih problema.

Učinjeni napredak
Strategija za period od 2010. do 2015. je razvijena od strane Okružnog Veća Beograda kao odgovor Vladinoj Strategiji.

Ciljevi Vlade
Vlada je objavila nacionalnu strategiju bezbednosti na putu i ciljeve u pogledu smanjenja broja žrtava u „Putevi Sutrašnjice – Bezbedniji za Svakoga“. Ovaj dokument je postavio glavne probleme koji će biti rešavani tokom petogodišnjeg perioda kroz akcije Vlade i saradnju u partnerstvu sa lokalnim vlastima, drugim agencijama, lokalnim zajednicama i pomoć svih korisnika puteva. Ciljevi su: • Smanjenje broja poginulih ili teško povređenih lica u saobraćajnim nezgodama za 40% • Smanjenje broja poginule ili teško povređene dece za 50% • Smanjenje dešavanja lakših nezgoda za 10%, izraženih kroz broj lica lakše povređenih na 100 miliona pređenih kilometara. Cilj vezan za lakše nezgode je ekstremno težak za merenje, uzimajući u obzir potrebu da se veže za broj pređenih kilometara. U odsustvu jasnog saveta, vlasti u Beogradu koriste apsolutni broj lakših nezgoda pre nego njihov stepen rasta, ili smanjenja.

Postojece Stanje
3

Dijagram saobracajnih nezgoda sa laksim povredama Soabraćajne nezgode sa lakšim povredama 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 nezgode 2001 13984 2002 12177 2003 12974 2004 14695 2005 14762 2006 15000 2007 16259 2008 15317 2009 14721 Dijagram saobracajnih nezgoda sa poginulim i tesko povredjenim licima Broj poginulih i teško povređenih 25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 15614 2003 16821 2004 18511 2005 2006 2007 23177 2008 23172 2009 22320 nezgode 21181 17713 19305 Dijagram ukupnog broja saobracajnih nezgoda 4 .

Ukupno saobraćajnih nezgoda 25. Odbor za Smanjenje Žrtava je oformljen da okupi članove i činovnike glavnih organizacija koje direktno doprinose smanjenju nezgoda i žrtava.513 15. fokus na upozorenju za vezivanje pojasa.000 10. незгода 18.707 18.Postavljeni su Bezbednosni Forumi. efikasnijih načina rada. Sastavljen je da osigura najviši strateški sporazum među partnerima i da okupi osoblje i resurse u iznalaženju pametnijih. Osiguraće uklanjanje prepreka i uzimanje u obzir rizika po uspeh. Postoje mnogi drugi vredni partneri koji dele iste ciljeve. i mladim vozačima i njihovim putnicima.000 15.174 21.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Укупно саоб. Menadžment Tim Projekta razvija akcione planove i upravlja njima. i daju svoj doprinos smanjenju žrtava.000 20. ili ulažu u smanjenje broja nezgoda na putu. prati dostignuća i efektivnost i odlučuje o resursima. da bi se osiguralo da sve relevantne organizacije daju glas u svrhu razvoja strategije i akcionog plana. Ovi uključuju združeni rad na motociklizmu.312 19. tako i na operativnim nivoima. 5 . i izvestan broj projekata je zajednički sproveden. kako na strategijskim. i sposoban je da mobiliše sredstva i pokrene akcije. Postoje pozitivni znaci da zajednički rad u ovom novom partnerstvu ima efekta u sveukupnom smanjenju broju poginulih i tesko povredjenih.000 5.237 20.698 18.000 0.463 Načini rada Rad u širem Partnerstvu Bezbednosti na Putu Usluga Bezbednosti na Putu je pružena kroz partnerstvo na Okružnom i lokalnom oblasnom nivou.587 19. Odbor obezbeđuje najjasniji strateški pravac i podršku. Odbor je već inicirao bližu saradnju.653 16. Ključ pružanja i postizanja cilja za 2015 je snažno i fokusirano partnerstvo sa ključnim “igračima”. sa provizornim ciframa koje pokazuju smanjenje od 20% i najniži stepen fatalnih nezgoda ikada.

Forumi za određene oblasti rada na Motociklizmu. Skorije su Lokalni Forumi Motociklista takođe postavljeni. 6 . Mladim Vozačima i Bezbednosti Dece postoje već neko vreme i obezbeđuju unos stručnih podataka u ove tri oblasti bezbednosti. i tip aktivnosti u kojima mogu uzeti učešće. Sledeći dijagram ilustruje jezgro partnerstva za smanjenje nezgoda u Beogradu.

poboljšanjima patrolnih mesta za školski prelaz. mesta dešavanja. na lokalnom nivou Edukacija • • • • • • • Podržati škole u stvaranju. i inženjerskim merama “Bezbedniji Put do Škole” Aktivnosti u pogledu bezbednosti na putu. oblasti i rute Odrediti i koordinisati planove. Putevi i transport • • • • • • • • • • • • Postaviti pravila i strategiju u okviru partnerstva Identifikovati i analizirati probleme nezgoda. inicijative i kampanje. procenu vozača. Skuter/Moped i Motociklizam Promovisati/koordinisati partnere koji doprinose Rad sa lokalnim partnerima u cilju rešavanja problema nezgoda Publicitet • Podržati i promovisati dogovoreni kalendar kampanje bezbednosti na putu 7 . praćenju i ažuriranju Politike i Plana Bezbednosti na putu u svakoj školi. koje ciljaju probleme nezgoda Koordinisati inicijativu Bezbednijeg Putovanja do Škole Pružiti tekuće rukovodstvo i obuku oblasnom osoblju Obezbediti razvoj dobro-istraženih.Pružanje Bezbednosti u Beogradu. da bi postojali merljivi ciljevi i veza sa Školskim Putnim Planovima Obezbediti obuku i resurse za nastavnike Koordinisati obuku pešaka i biciklista Promovisati i podržati pakete za obuku mladih vozača. grupe. Brzina. i onih koji će to da postanu Koordinisati događaje da bi se uključila ključna pitanja za mlade vozače: Sigurnosni pojasevi. i poslovnu podršku Obučiti komercijalne distributere za pružanje saveta i informacija o bezbednost dece u kolima Distribuirati “Sve o” bezbednosne pakete. Postoje različite oblasti odgovornosti za pružanje Bezbednosti na Putu. i koordinirati Nedelju Hoda do Škole Upravljati dizajnom i primenom inženjerskih planova za bezbednost na putu. profesinalnih resurasa. i kurseve svesti o brzini Promovisati i koordinirati Seminare o Bezbednosti na Putu. Piće/Droga. koji ispunjavaju zajedničke standarde Upravljati službom Patrola Školskih Prelaza Sprovesti Plan za Usavršavanje Vozača.

uključujući i kampanje za sprovođenje odredbe o vezivanju pojasa. Pružanje bezbednosti okolini Postoji široka raznolikost mesta i okruženja gde bezbednost na putu može biti pružena: Škole Škole su tradicionalno predstavljale dobro okruženje za pružanje usluga bezbednosti na putu i usvojen je napredni. planski pristup obrazovanja o bezbednosti na putu. kroz kampanje. Postoji veza između nezgoda na putu i oblastima većeg siromaštva. vezanim za nezgode. ali će dodatni i usresređeni resursi biti prikladno korišćeni u oblastima najvišeg rizika. Obuka.• • Podržati Policiju Beograda u udruženim kampanjama publiciteta i primene zakonskih mera na ključnim ciljnim grupama. Poruke sve više ciljaju na određene tipove ponašanja i obuka je dizajnirana da unapredi veštine širokog kruga korisnika puteva. (Dečije nezgode su faktor u konstatovanju pokazatelja siromaštva. informacije i resursi su dizajnirani za različite starosne grupe. Edukacija o bezbednosti na putu se smatra obaveznom za decu u Beogradu. kroz svoj rad sa preduzećima i sopstvena unutrašnja pravila. Beograd je 8 . kao i za roditelje i profesionalce koji rade sa decom.) Radno mesto Okružno Veće Beograda je vodeće na polju razvoja bezbednosti na putu vezane za radno mesto. distributerima auto-sigurnosne opreme i drugim prikladnim sedištima Podrzati lokalni posao razvojem Politika i Planova Bezbednosti na Putu vezanih za posao. Organizovati događaje “Bezbednost Unutar Automobila” Angažovati lokalne zajednice na smanjenju nezgoda. kao i pića i vožnje Prisustvovati lokalnim događajima i sastancima da bi se javnost pokrenula prezentovanjem lokalnih i nacionalnih inicijativa Informacija • • • • Osigurati lokalnu distribuciju paketa informacija bolnicama.

razvojem sopstvene politike Bezbednosti na Putu. u okviru zdravlja i bezbednosti. i ne mogu se nikada pouzdano predvideti. U firmama svih vrsta efikasno upravljanje bezbednošću na putu vezane za posao nudi velike bezbednosne i finansijske dobrobiti. je završena i razvijeni su planovi i akcije za rešavanje tih problema. Poslodavci i zaposleni imaju ulogu. Angažovanost zajednice Činjenje usluga bitnijim za lokalne grupe i zajednice je sve značajnije. upotrebom tehnologije. prostim poboljšanjem obuke vozača. koja se odnosi na posao. ili ako se slične nezgode dešavaju na više mesta. mogu vezati za druga lokalna pitanja. usmerava aktivnosti prema poznatim nerazvijenim oblastima. koji zbog posla prelaze veliku kilometražu. Lokalno znanje i koordinacija će osigurati da resursi budu usmereni prema ostvarivanju najveće dobiti. nego ostatak populacije. ako postoji vidljiv obrazac dešavanja nezgoda u nekoj oblasi ili na nekom mestu. Većina se desi usled greške korisnika puteva. Siromašne oblasti Ljudi iz siromašnijih zajednica će verovatnije učestvovati u nezgodama na putu. Nalazi takođe sugerišu da ne bi bili dovoljni pokušaji kompanija da izađu na kraj sa ovim rizikom.video ovo kao oblast rada koja mora dalje da napreduje tokom narednih pet godina. Ovo je posebno pogodno za smanjenje broja nezgoda. Okružno Veće Beograda će tražiti da svaki od partnera podnese inicijalnu izjavu o posvećenosti. da prihvate principe odnosa prema riziku. i. koji mogu da doprinesu posvećenosti Vlade i lokalnih vlasti smanjenju nezgoda na putu. takođe. Velika studija identifikovanja problema vezanih za nezgode na putu. Skorašnji izveštaj pokazuje da postoje posebni rizici za vozače automobila. Lokalne intervencije na smanjenju nezgoda se. iako ima mali broj siromašnih oblasti. Međutim. informacije i problemi moraju biti predstavljeni na način bitan lokalnim zajednicama. zato što zahteva aktivno učešće svih korisnika puteva i početno ulaganje grupa sa uticajem nad njima. mogu se desiti bilo kad. mogu postati uključene u rešavanje ključnih problema bezbednosti na putu inicijativama poput Zajednica Pazi na Brzinu. u najsiromašnijim oblastima u Beogradu. Bezbedniji Putevi – Infrastruktura Nezgode su retke i nasumično se dešavaju.Beograd već. moguće je predvideti da 9 . Da bi se drugi uspešno uključili u ovaj proces. na bilo kom mestu. Lokalne zajednice mogu takođe predstavljati vredno okruženje za slanje najbitnijih i direktnih poruka.

Sa podacima pregledanim iz tri različite perspektive. Okružno Veće ima konkretan inženjerski program bezbednosti na putu.ili jako izraženim obrascem sličnih nezgoda. biti promašen. Prateći identfikaciju i istragu. Kao rezultat. Stupiti u akciju Analiza podataka ACCSMAP.će se još sličnih nezgoda desiti u budućnosti. Neće biti fiksnog brojnog kriterijuma za selekciju neke lokacije. Moguće je izvršiti promenu okruženja tako da se spreči ponovno dešavanje takvih nezgoda ili minimizuje rizik za povrede. zakonske ili inženjerske mere rade zajedno na otkrivanju nezgoda. koji nam daje mehanizam da osiguramo da bezbednosne kamere. već će mesta sa troškovno najefikasnijim tretmanima biti prioritetna. Verovatno je da će većina nezgoda podložnih tretmanu. proces odabira mesta nezgode je osmišljen da bi se maksimizovala efikasnost sistema. i sa redovnim sastancima za raspravu o mestima dešavanja nezgoda. oblasti ili lokacija širom okruga. i da ne postoji nenamerno udvajanje na bilo kom mestu. Zatim će biti izvršena detaljna istraga grupa nezgoda i mesta pogodna za troškovno efikasne popravne mere će biti predložena za odgovarajući tretman. Akcije Program Grupne Analize Okružno Veće Beograda će pretražiti postojeću bazu podataka za grupe nezgoda istog tipa. Ova sekcija objašnjava kako će Okružno Veće fokusirati svoj inženjerski rad u narednih pet godina. za identifikovanje i tretman takvih mesta. Policija Beograda i Partnersvo Bezbednosna Kamera Beograda dele isti sistem. što dozvoljava da bude sproveden fokusiran i efikasan proces identifikacije i istrage. 10 . Korisnici puteva su takođe razmatrani i određeni unutar inženjerskog programa. nije izvesno da će neki obrazac nezgode koji se može tretirati. Verovatno je da će ovo biti mesta sa velikim brojem poginulih i tesko povredjenih. koje se dešavaju u naseljenim područjima biti odabrana kroz ovaj program grupne analize. Geografski Informacioni Sistem (GIS) je zasnovao bazu podataka o nezgodama koja pokazuje lokacije i detalje svih nezgoda u kojima je bilo povređenih u Beogradu na mapi kao osnovi. kroz proces sigurnosne kontrole. je nedavno predstavljen. mestima preporučenim za tretman će biti dodeljen prioritet kroz odnos cena/dobrobit (cena tretmana naspram potencijalnog smanjenja broja nezgoda) da bi se obezbedio najbolji pristup smanjenju broja nezgoda.

Timom za obuku i publicitet. biće bazirane na broju nezgoda na 100 miliona pređenih kilometara. smanjiti broj nezgoda čak iako ne postoji snažan obrazac dešavanja. Ako se obrasci dešavanja nezgoda podložni tretmanu pronađu na planiranoj deonici puta. da bi pružio tražene bezbednosne standarde za sve korisnike. a onda možemo odabrati dužinu ruta za tretman bazirano na njihovoj vezi sa „normom“. Rad u partnerstvu Bezbednosni Inženjerski Tim će nastaviti da podržava blisku saradnju sa Bezbednosna Kamera Partnerstvom. razne druge izveštaje. Da bi se unapredio put na holistički način. Međutim. Timom za Bezbedniji Put do Škole. izvršena je provera bezbednosti deonice puta. Deo angažovanja Bezbednosnog Inženjerskog Tima će uključiti i izradu sumiranih izveštaja. uključujući “Nezgode na Putu i Žrtve u Beogradu” knjigu podataka. Obukom Bezbednosti na Putu. Ova analiza će pružiti vođstvo spektru intervencija. i nezavisne od konkretnog inženjera bezbednosti na osnovu čijih preporuka je dizajn zasnovan. ili njene dužine. Ovo. međutim. Odabir rute. često je slučaj da će poboljšanja površine puta. Baza podataka će nam omogućiti da uporedimo slične rute da bismo dobili „normu“ Beograda za dati tip puta. ne samo inženjeringu. Ovi odnosi će se izgraditi na deljenju informacija u kojem trenutno uživaju sve strane.Program Rute Studije ruta će biti nastavljene sa sprovođenjem i biće uključene u proces odabira prioriteta za finansiranje. održavanjem. drugim vlastima itd. Okružno Veće finansira iscrpan program održavanja koji cilja na unapređivanje velikog broja ključnih ruta širom okruga. Po zamisli. one će imati implementirane i popravne mere uporedo sa planom održavanja. Bezbednosne kontrole će nastaviti da budu nezavisne od stepena dizajna. i dozvoliti svim stranama da rade na zajedničkom pristupu radi unapređenja potrebnih oblasti. Ovo će pomoći u isticanju trenutne pozicije Okružnog Veća Beogradu u odnosu na nacionalne ciljeve za smanjenje žrtava. na kojima se izvršava veliki plan održavanja. svim lokalnim kancelarijama. neće doprineti smanjenju svih nezgoda. Efikasan režim održavanja je zbog toga veoma uticajan na sveukupni broj nezgoda. 11 . Bezbednosna kontrola Kontrole Bezbednosti na Putu su sastavni deo svakog plana određenog za put u Beogradu. Nezgode su imale ulogu u kriterijumu odabira mesta za dobijanje prioriteta za dodelu ovih sredstava. Bezbednosna kontrola bi trebalo da osigura da je put konstruisan i stalno održavan. će morati da se fokusira na smanjenje broja poginulih i tesko povredjenih lica u narednih pet godina. izveštaj o kontroli dečije bezbednosti i. Održavanje Kao dodatak sredstvima. po potrebi. obeležavanje novim belim linijama i košenje okolne vegetacije. da bi se postigla ravnomernost rizika više različitih tipova puta. Policijom.

da bismo odrazili nacionalno vođstvo.Nove tehnologije i najbolja praksa OkružnoVeće Beogradu je posvećeno ostajanju na vrhu po pitanju inženjerskih tehnologija i razvoja bezbednosti na putu. uključujući tekući Program Tretmana Površine i Program Gubitka Kontrole Kontrole bezbednosti Akcije • Mi ćemo razmotriti naš pravilnik. Pregled akcija Program grupne analize Akcije • Mi ćemo identifikovati listu mesta pogodnih za troškovno efikasne popravne inženjerske radove. Dokumentovaćemo nove procedure i postaviti okvirni ugovor da bismo ispunili preuzete obaveze 12 . će biti korišćena za identifikovanje pravaca sa obrascima nezgoda podložnih tretmanu Program masovnih akcija Akcije • Baza podataka o rutama i grupna anliza će biti korišćene za identifikovanje programa masovnih akcija. i dati im prioritet Program rute Akcije • Baza podataka o nezgodama na rutama unutar okruga. Mi ćemo nastaviti da isprobavamo nove proizvode i unapređujemo našu postojeću putnu mrežu u skladu sa najboljom praksom. Ovo će biti postignuto ocenom sopstvenih procedura i monitoringom tretiranih mesta. i redovnim praćenjem dešavanja u okolnim okruzima i šire.

Nadgledanje (monitoring) Akcije • Mi ćemo nadgledati sva tretirana mesta i putne pravce. sprovoditi propise o unosu alkohola i droga. Ključne Zabrinutosti Mladost/Neiskustvo Unapređenje standarda vožnje je odgovornost nacionalnih i lokalnih organizacija. Piće i Droga Okružno Veće će podržati nacionalne kampanje i kampanje industrije alkohola za podizanje svesti o ovom problemu.Policija Beograda je posvećena smanjenju broja poginulih. • Takođe ćemo nadgledati i naš proces i po potrebi ga razmatrati Ključni partneri Okružnog Veća Beograda Bezbednosni Inženjerski Tim Održavanje Kontrolori Bezbednosti Policija Konsultanti Služba nabavke Članovi Kabineta Forum Motociklista Beograda Tim za Menadžment Saobraćaja Bezbedniji Vozači – Bezbedniji Putnici Polovina svih broja poginulih i tesko povredjenih i dve trećine svih ozbiljnih nezgoda u Beogradu uključuje vozače i putnike automobila. ili ozbiljno povređenih. Ova razmera je blago viša u odnosu na celu Srbiju. i aktivno će. na našim putevima. jer ova oblast ostaje ključ smanjenja broja nezgoda. i izvestićemo o efikasnosti svake mere ponaosob i delotvornosti programa u celini. i ostalim vozačima prilike za razumevanje rizika. a takođe će i raditi sa partnerima na razvoju povezane svesti i kampanja sprovođenja zakonskih mera. 13 . Inicijative obuka će biti unapređene da bi obezbedile mladim. kao i za razvoj praktičnih veština. tokom godine.

Bezbednosne kamere se koriste u Beogradu. od 2003 do 2008. Sudari povezani sa brzinom 2500 2000 1500 1000 500 0 nezgode 2003 1691 2004 1772 2005 1616 2006 1777 2007 2214 2008 2155 Sudari povezani sa brzinom Skorašnja analiza nacionalnih podataka o uzrocima nezgoda ilustruje relativnu važnost preterane brzine za različite tipove sudara i umešanih vozila. povećao za 31%.a najmanje kao doprinos nezgodama teretnih vozila. prebrzu vožnju i prolaske kroz crveno svetlo. Preterana brzina je najčešće zabeležavan faktor doprinosa nezgodama dvotočkaša.. kao deo strategije bezbednosti na putu. učešće preterane brzine u nezgodama je bilo najviše kada su učesnici bili mladi vozači. a taj udeo je padao sa porastom broja godina vozača Bezbednosne Kamere – Brzina i Crveno Svetlo . ostaje važan deo programa za smanjenje broja nezgoda u Beogradu. Neki od glavnih nalaza su bili: • • • Preterana brzina je bila najčešće spominjan faktor doprinosa fatalnim nezgodama. Bezbednosne kamere su efikasan alat za smanjivanje broja nezgoda. koje prate prekršaje tj. još od ranih devedesetih. 14 . Postavljanje bezbednosnih kamera na poznata mesta dešavanja nezgoda.Brzina Broj sudara povezanih sa brzinom kretanja se. Među nezgodama izazvanim automobilima.

jer dokazi pokazuju da postoji transfer veština i zabrinutosti za bezbednost i van radnog mesta. ili kao “posebno mesto”. a takođe će nastaviti da. Okružno Veće će nastaviti da pruža podršku i obuku za firme. Nova postavljanja izvan ovih pravila trebaju biti sprovedena van sistema troškovnog oporavka od strane Policije Beograda. ili druge prekršaje. Strategija bezbednosti na putu cilja na smanjenje broja vozila koja se kreću prekomernom brzinom i vozila koja prolaze kroz crveno svetlo u Beogradu. pruža prilike za procenu vozača. da bi se osiguralo da partnerstvo maksimizuje efikasnost ponuđenu revizijom finansijskih dogovora i olakšavanjem pravilnika. Menadžment i operacije kancelarije Projekta Sigurnosnih Kamera i kancelarije zadužene za kamere će biti kritički ocenjeni. Poslodavci mogu imati teškoća sa postavljanjem sistema za odnos prema profesionalnom putnom riziku. Okružno Veće Beograda je ustanovilo da je radno mesto uticajnije na mlade vozače od školskog okruženja. za sve korisnike puteva. što će im omogućiti da obezbede maksimalnu dobrobit u pogledu bezbednosti na putu. da bi mogle da razviju i primene pravilnik bezbednosti na putu. Bezbednost na putu vezana za rad Okružno veće ne poseduje konkretne podatke o nezgodama nastalim na putu do posla.Odbor za Smanjenje Nezgoda Beograda će obezbediti mehanizam za sprovođenje promene i osiguravanje stalne posvećenosti sprovođenju zakonskih propisa u pogledu prekršaja-prolaska kroz crveno svetlo i prebrze vožnje. za koje se zna da doprinose nezgodama. ili sa samoprocenom da li je njihov postojeći sistem efikasan. i zato će rebalansirati svoje resurse da bi obezbedila veći značaj bezbednosti radnog mesta. Ovaj odbor će razmotriti sve šanse za proširenje resursa Bezbednosna Kamera Partnerstva Beograda. Okružno Veće Beograda može imati značajan uticaj na sve nezgode i opštu svest o nezgodama. unutar samog Veća. i time i na smanjenje broja i ozbiljnosti sudara. na druge probleme izazvane prebrzom vožnjom. Nacionalni kriterijum ograničava gde mogu biti postavljene bezbednosne kamere. Jedan konkretan problem je dostizanje 80-og postotka brzine na ruralnim putevima. Ako se podstakne bezbednost među vozačima na poslu. gde važi nacionalno ograničenje brzine. 15 .

ali oko jedne trećine odraslih ne koristi pojas kada sedi na zadnjem sedištu. Od vitalnog je značaja da se učini da stanovnici Beograda postanu svesni rizika. pomaže da svi korisnici puta imaju koristi od bezbednije vožnje. korišćenje sigurnosnog pojasa je na visokom nivou.Sigurnosni pojasevi Nacionalno. Pregled Akcija Obuka i testiranje Akcije • • • Promovisati „Kurs Svesti“ vozačima koji su tek položili Promovisati kurseve Napredne Vožnje Podstaći razmatranje planova za Unapređenje Vozača i Svest o Brzini Mladi Vozači Akcije • • • • Dobaviti svim sedamnaestogodišnjacima u okrugu informacioni paket „Mladi Vozači“ Razviti dodatni vozački resurs za dvadesetogodišnjake Promovisati kurseve u srednjim školama i fakultetima Podržati izlaganja Agencije za Vozačke Standarde u školama 16 . Anegdotski dokaz iz policije pokazuje da se povišen broj poginulih i tesko povredjenih nezgoda odnosi na one koji ne koriste pojas. sa saradnjom sa Policijom Beograda na zajedničkim kampanjama sprovođenja zakonskih mera i edukacije. Stupanje u akciju Akcije reflektuju ključnu zabrinutost za bezbednost vozača i putnika. a takođe će proceniti učestanost korišćenja pojasa u Beogradu. Ubeđivanje i edukacija automobilista da budu svesniji svojih vozačkih navika i brzine. kojem se izlažu kada ne nose pojas. Ovo je posebno problem među mladim vozačima i njihovim putnicima. Okružno Veće namerava da nastavi sa podrškom nacionalne kampanje za vezivanje pojasa. Zbog toga.

kao i promovisanje kampanje.Obezbediti usmerene Pozorište u Obrazovanju inicijative u srednjim školama i fakultetima • Podržati događaje i uključiti konkretne scenarije o sigurnosnim pojasevima. brzini i piću/vožnji • Naglasiti rizike mladih vozača na seminarima o Bezbednosti na Putu Povezane sa Poslom • Podržati kampanje Odeljenja za Transport za podsticaj smanjenja brzine. usmerene na mlade vozače Piće. droga i pospanost Akcije • • • • • Razviti kalendar piće/vožnja kampanje u cilju koordinacije sa inicijativama Policije i Odeljenja za Transport Ostvariti vezu sa Policijom i Lokalnim Menadžerima Autoputeva u cilju prepoznavanja ciljnih oblasti i tajminga za primenu zakonskih mera i kampanja Podići svest o “jutro posle” efektu konzumiranja alkohola Promovisati odgovarajuće kampanje industrije alkoholnih pića Promovisati upotrebu taksija. autobusa i voza kao alternative vožnji posle noćnog izlaska • Bezbednost na Putu Povezana sa Poslom Akcije • • • Ponovo pokrenuti Propise o Standardima Vožnje za svo osoblje koje vozi poslom Okružnog Veća Obezbediti i promovisati seminare firmama Promovisati Bezbednost Vezanu za Posao u lokalnim firmama korišćenjem CD-ROM-a “Smanjenje Vaših Poslovnih Rizika” Bezbedniji Putnici Akcije • Podržati kampanje Odeljenja za Transport za korišćenje sigurnosnih pojaseva • Proceniti učestanost korišćenja pojaseva u Beogradu • Objaviti akcije sprovoćenja zakonskih mera Brzina 17 .

i postići promenu kulture • Nastaviti sa reklamiranjem lokacija sa bezbednosnim kamerama • Objasniti zašto su bezbednosne kamere postavljene tamo gde jesu • Istaći da su kamere mera zastrašivanja u cilju sprečavanja vozača u prekoračenjima brzine ili prolascima kroz crveno svetlo. da bi se osigurala najbolja iskorišćenost resurasa • Analizirati sudare na putevima Beograda zarad pronalaženja deonica puteva koje mogu prosperirati od postavljanja bezbednosnih kamera prema važećim kriterijumima • Unaprediti ponašanje vozača unutar ruralnih zajednica kroz isporuku promenljivih znakova sa porukama • Podržati zajednice u praćenju brzine. • Nastaviti sa prismotrom svih lokacija sa bezbednosnim kamerama. da bi postali društveno neprihvatljivi.Akcije • Razviti inicijativu u javnosti na temu brzine. u cilju smanjenja broja i težine sudara na putevima Beograda • Razviti i unaprediti veze sa drugim hitnim službama • Isticati prebrzu vožnju i prolaske kroz crveno svetlo u negativnom smislu. u cilju podrške za korišćenje uređaja za indikaciju brzine • Organizovati kurseve svesti o brzini • Nastaviti sa upotrebom kamera usmerenom na probleme nezgoda. da bi se prigrlili dobrovoljci u okviru smanjivanja broja nezgoda • Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Policija Beograda Škole Lokalni Mediji Bezbednosna Kamera Partnerstvo Agencija za Vozačke Standarde Institut Naprednih Ispitivača Vožnje Lokalne organizacije za obuku i naprednu obuku vozača Odeljenje za Transport Zdravstvene i Sigurnosne Grupe Okružnog Veća Beograda Grupe za Razvoj Preduzeća Hitne Službe • Vatrogasna i Spasilačka Služba Beograda • Ambulanta sluzba 18 .

druge nadležne za bezbednost na putu.. Forum Motociklista Beograda. motociklistički saobraćaj je toliko porastao poslednjih godina. Analiza sudara sugeriše dva ključna pitanja: 19 . u doglednoj budućnosti. jer je to vreme kada se motocikli i najviše koriste Nezgode na putevima manjeg značaja su učestale u poslednje vreme. tako i na ležernim putovanjima U oba slučaja.Bezbedniji Motociklisti Motocilkizam je postao popularniji i u Beogradu. Iako učestanost nezgoda pada. Strategija se fokusira na izvesan broj ključnih zabrinutosti i akcija kojima bi se te zabrinutosti rešavale. ulagače i druge grupe motociklista. iskustvo može biti glavni faktor doprinosa. Povećana popularnost motociklizma će se u Beogradu verovatno nastaviti. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3698 4127 4385 5564 broj registrov anih motocikala 7862 8318 . Akcije bi bile sprovedene kroz Odbor za Smanjenje Žrtava. nego drugi korisnici puteva. Motociklisti su pod mnogo većim rizikom od smrti ili zadobijanja teške povrede. Ključne zabrinutosti Postoje dve visokorizične starosne grupe: • • 17-25 godina starosti koji voze male (ispod 125 “kubika”) mašine 30-49 godina starosti koji voze velike mašine kako na poslovnim. da se ukupan broj nezgoda povećao. Sudari motocikala se najčešće dešavaju u letnjim mesecima. i u ostatku Srbije.

gubitak kontrole je glavni razlog. Ključ za smanjenje broja ovih nezgoda je: • • • • • Preduzimanje akcija sa partnerima i korisničkim grupama Obezbeđivati sigurnije puteve Unapređenje veština vozača Ciljanje na ponašanje motociklista i drugih vozača Analiziranje trendova motociklističkih nezgoda i razmatranje akcija Sastavni deo sprovođenja strategije je rad sa ostalim ključnim igračima. Takođe je važno posmatrati trendove u nezgodama. kako vozačima. posebno kada je sudar nastao na ležernom putovanju Stupanje u akciju Sttrategija Bezbednosti na Putu cilja na smanjenje sudara motocikala i rezultujućih smrtnih slučajeva ili povreda. da bi akcije mogle da budu podešene prema promenama i razvoju stvari. tako i njihovim saputnicima. Pregled Akcija Preduzimanje acija sa partnerima i korisničkim grupama Akcije • Motociklistički Forum Beograda će se nastaviti kao deo dijaloga sa korisničkim grupama • Rad sa policijom kroz združeno sprovođenje zakona i informacione dane Obezbediti sigurnije puteve Akcije • Proslediti unos sa motociklističkog Foruma prema saobraćajnim inženjerima • Pobrinuti se da kontrole bezbednosti uključe i motocikliste • Proceniti efikasnost inženjerskih mera Poboljšati veštinu vozača 20 .• • Drugi korisnici puteva ne uspevaju da vide motocikle U sudarima gde su motociklisti smatrani krivim.

Podstiču vozače da razmisle o svojim postupcima 2. Unaprediti obuku 3. Prisustvo na lokalnim skupovima “bajkera” • Ponuditi Sigurnosne Radionice • Poboljšati odnos prema Planovima za Unapređenje Vozača Ciljno ponašanje Akcije • Podići svest o uzrocima motociklističkih nezgoda i mestima dešavanja: 1. Bezbednije Dvotočkaške događaje 2. uključujući predstavnike: • Motociklistike Akcione Grupe • Napredne Motociklistčke Grupe Beograda • Instituta Naprednih Motociklista Policija Beograda Inženjeri Bezbednosi Bezbedniji biciklisti Okružno Veće je posvećeno promovisanju shvatanja biciklizma. Ciljati porodicu i prijatelje motociklista radi uticaja i podsticanja bezbednije vožnje Analizirati trendove i kritički oceniti akcije Akcije • • Dobaviti prethodne izveštaje Kritički oceniti istraživanje drugih nadležnih i agencija Ključni Partneri Veća Beograda Motociklistički Forum Beograda. Doprineti vebsajtu “Upravljaj ili izgubi” lokalnim informacijama 2. Redovna vožnja 21 .Akcije • Podstaći dalju obuku kroz: 1. Unaprediti svest vozača i odgovornost motociklista kroz “Delimo Put” • Razviti kampanje usmerene na nebezbednu vožnju koje: 1.

bicikla može značajno popraviti kondiciju. Okružno Veće Beograda mora da osigura de se bezbednost ne dovede u pitanje: • • • Na mestima gde su okolnosti povoljne i gde je biciklizam promovisan kao održivo sredstvo transporta do škole za mlađu decu. pogotovu tamo gde su primenjena konkretna unapređenja na okruženje za bicikliste 22 . su se značajno umanjile poslednjih godina. Nezgode među biciklistima. pogotovu među 8-15-ogodišnjacima. raka. u kome se ljudi svih starosnih grupa i mogućnosti mogu osećati sposobnim za bezbednu. osteoporoze. srčanih oboljenja. zgodnu i prijatnu vožnju bicikala”. Vlada je takođe postavila i nacionalni standard za obuku biciklista. šanse za obuku moraju ići ruku pod ruku sa promovisanjem promene načina transporta Dok je obuka široko dostupna za decu deset ili više godina starosti u osnovnim školama kroz plan Biciklistički Trening Beograda. posebno lakše povrede. Veliki deo ovog smanjenja je možda nastao usled smanjenja upotrebe bicikala Biciklistička Strategija Beograda cilja na “stvaranje okruženja unutar Beograda. zagađenja i zakrčenja. Ključne zabrinutosti Sa podsticanjem biciklizma u cilju dobrobiti koje ono donosi po pitanju zdravlja. u cilju dostizanja standarda. smanjenje gojaznosti. i izdala smernice o trenutnoj dobroj i najboljoj praksi u pružanju obuke. rizika od šloga. gde posmatranje na nacionalnom nivou pokazuje značajno smanjenje učestanosti nošenja Stupanje u Akciju Strategija Bezbednosti na Putu cilja na: • • • • • • Poboljšanje i proširenje obuke Poboljšanje bezbednosti i svesnosti kroz edukaciju i forume Uvođenje robustnijeg sistema prismotre Poboljšanje uslova za biciklizam inženjerskim merama Unapređenje bezbednosti za bicikliste Promovisati biciklizam kroz planove Putovanja do Škole i Radnog mesta Pregled Akcija Prismotra Akcije • Uvesti više mesta prismotre biciklista. određenih vrsta raka.prilike za obuku su najograničenije za stariju decu i odrasle Nošenje kacige nastavlja da bude problem među momcima tinejdžerima.

u smislu upotrebe bicikala Bezbednost i svesnost Akcije • Istražiti dalje prilike za inicijatuve u pogledu biciklističke obuke za odrasle • Nastaviti postojeću obuku u školama • Izvršiti pripreme za usvajanje Nacionalnog Biciklističkog Standarda Obuke • Promovisati Delimo Put kampanju • Promovisati Školske Putne Planove i Bezbednija Putovanja projekte • Uključiti biciklizam u druge relevantne inicijative programa i pravila Uslovi za biciklizam Akcije • Unaprediti bezbednost ugođavanjem biciklistima: 1. jer se 25% svih putovanja pređe peške. Van puta obeleženim biciklističkim stazama gdegod je to moguće • Promovisati brošuru “Dizajniranje za Bicikliste – Vodič za Dobru Praksu” Uslovi za biciklizam Akcije • Povećati broj mesta za parking bicikala i podstaći nova mesta kroz nove razvojne projekte. Poslednjih godina hodanje je u padu na nacionalnom nivou. 23 . i u školama • Povećati broj parking mesta za bicikle u centru grada Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Škole Lokalni Forumi Dobavljači Transporta Putnika Gradska i Okružna Veća Razvijači Projekata Grupe/Forumi korisnika bicikala Bezbedniji Pešaci Hodanje ima značajnu ulogu u transportu. velikim delom zbog povećane zavisnosti od automobila i zabrinutosti za bezbednost prilikom hodanja.• Pratiti efekte inicijative Plan Bezbednijih Putovanja do Škole i Radnog Mesta. Na putu sa prikladnim poboljšanjima i inženjerskim merama 2.

jer još uvek ima prostora za poboljšanja Stupanje u Akciju Strategija bezbednosti na putu cilja na: • • Razmatranje naših trenutnih posmatračkih mesta Odgovor na inicijative. Kućnih zona 2. i starim korisnicima da postoji potreba da učine sebe vidljivim • • • • • • Pregled Akcija Označiti naša trenutna posmatračka mesta Akcije • Uvesti više odgovarajućih posmatračkih mesta. stariji ljudi su slabije građe i zato mogu zadobiti teže povrede. ali mi ne bi trebalo da budemo opušteni. sprovođenjem/korišćenjem gde je prikladno: 1. nego mlađe osobe. Kontrola ulica u zajednicama Popravljanje uslova za pešake kroz inženjerstvo i implementaciju Popravljanje bezbednosti i sigurnosti radom na zabrinutosti o ranjivosti i kroz obrazovne inicijative Uključenje potreba pešaka u druge incijatve Pružanje planske i napredne pešačke obuke mladim ljudima Podsticanje i promovisanje hodanja kroz Školske Putne Planove i projekte Bezbednije Putovanje do Škole Stavljanje do znanja i mladim. Broj dečijih nezgoda se smanjuje u skladu sa vladinim i lokalnim ciljevima. zabeležen je i znatno povećan broj onih koji su poginuli Očekivano. bezbednijim i ugodnijim. gledajući učinke gde su inžinjerske mere bile sprovedene sa pažnjom usmerenom na povećanje 24 . Nacionalno vođsto je poziv lokalnim vlastima da postave ciljeve za podsticanje hodanja. Smirivanja saobraćaja 3. Ključne zabrinutosti • • • Dok je zabeležen pad broja pešaka koji su zadobili teške povrede.Smer Vlade je činjenje hoda što prijatnijim.

Nadgledati uticaje na nezgode gde je aktivnost pešaka povećana Reagovanje na uskraćene mere. ili Javna Pravila Puta koji će biti odgovarajuće osvetljena i označena • Promovisanje kampanje 'Delimo Put' kako bi se povećala bezbednost za sve ranjive korisnike puta • Obezbediti paket informacija za sve roditelje sa decom koja su na ključnim stadijumima razvoja • Nastaviti sa pružanjem tri nivoa praktične obuke pešaka u Osnovnim Školama • Uticati na mlade i starije pešake sa porukama o vidljivosti Ugraditi potrebe pešaka zajedno sa ostalim inicijativama Akcije • Nastaviti sa inacijativama Sigurnija Putovanja do Škole i Putni Plan 25 . gde je prikladno Akcije • • • Kućne zone Smirivanje saobraćaja Kontrola ulica u zajednicama Poboljšati uslove za pešake kroz inženjering i implementaciju Akcije • • • Obezbeđivanje sigurnih i podesnih pešačkih prelaza preko ulice unapređivanjem postojećih objekata Promovisanje pešačenja u centrima gradova Pružiti mere bezbednosti oko škola kao deo Projekta Sigurnija Putovanja do Škole Poboljšati bezbednost i sigurnost kroz označavanje zabrinutosti o ranjivosti i kroz edukaciju Akcije • Ciljanje razvoja mreže putanja koje se sastoje od pešačkih staza. implementacijom/upotrebom.aktivnosti pešaka.

Okružno Veće Beograda se takođe obavezalo da poboljša dečiju bezbednost na putu i da opremi decu životnim veštinama.• Koordinirati inicijative kroz Forume za Bezbednost Dece i osnovati partnerske veze kroz inicijative zajednice Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Partneri i Preduzimači Opštinska i Gradska Veća Prevoznici Putnika Grupe Zajednica Forum za Bezbednost dece Pronalazači Bezbednija Deca Postavljen je cilj smanjenja dečjih nezgoda za 50% do 2015-e u poređenju sa prosekom iz poslednjih par godina. Da je najviše dece stradalo u junu. Postojeće stanje Kada je reč o broju poginule dece na milion dece.zatim 9 i 11 godina starosti.a da je najmanje dece stradalo tokom noći(u vremenu od 00 do 06 časova). je čvrsto povezana sa ovom smernicom i odnosi se za 5. 3. 1. 2.kao i da je najmanje dece stradalo petkom. Da je naviše dece stradalo u večernjim satima(između 18 i 19 časova) i podnevnim(između 13 i 14 časova). Analiza pokazatelja bezbednosti dece u saobraćaju u Beogradu. 7 i 11 godina starosti. Planovi za obuku dece-pešaka mogu da pomognu u smanjivanju dečijih nezgoda i pratiće najbolju praksu zasnovanu na nalazima istraživanja koja nam govore da obuku treba sprovesti na putevima.zatim u maju i septembru. Da je najviše dece nastradalo sa 8.godine. 26 .ali i do povećanja ostalih nezgoda sa decom(nezgode sa decom biciklistima.ukazuje sledeće:da je došlo do smenjenja broja nastradale dece pešaka u saobraćaju u Beogradu.u period od 20022006. Obuka pešaka Okružnog Veća Beograda. Stanje bezbednosti dece u Beogradu je unapređeno u odnosu na period pre desetak godina(u 2005. sastavljena iz tri nivoa.odnosno skoro 2 puta ugroženija od proseka EU/14 zemalja.godini je čak i ostvarena „Vizija 0“poginule dece pešaka u saobraćaju).putnicima i vozačima). potrebnim kako bi se osposobila da putuju bezbedno i postanu odgovorni korisnici puta.5 puta ugroženija u saobraćaju nego njihovi vršnjaci u Švedskoj.može se uočiti da su deca u Republici Srbiji oko 2.

4.Pančevački put.nastradale dece PEŠAKA za oko 40%(sa 1899 na 1139). Analizom pokazatelja bezbednosti dece u saobraćaju po opštinama. 7 i 11 godina starosti 27 .Voždovac(220) i Novi Beograd(219). Obuka će se fokusirati na ključne stepene razvoja za đake 5.Voždovac (157) i Novi Beograd(152). Na sedam lokacija koje su u prvom periodu bile u grupi najugroženijih značajno je smanjen broj nastradale dece tako da više nisu među najugroženijim lokaciama: ulica Kralja Milana.Paunova-Baštovanska i Bulevar Oslobođenja Jajinci. Partnerstvo uključuje Odeljenje za Obrazovanje i Nauku i Odeljenje za Zdravlje. Da je najveće smanjenje broja nastradale pešaka ostvareno u slučaju trčanja dece sa desne i leve strane preko kolovoza i to van obeleženog pešačkog prelaza.Vrtlarska.Najveći broj dece pešaka nastradao je na opštinama Palilula(161).Identifikovano je pet novih lokacija ugroženosti dece u saobraćaju:Jurija Gagarina. Ovo će pratiti najbolju nacionalnu praksu i biti sprovedeno na putevima. Stupanje u Akciju • Obezbediti ciljne resurse bezbednosti na putu kroz obrazovne ustanove • Obezbediti trostepeni plan obuke pešaka u školama. 5. Vlada cilja ka smanjivanju broja dece koja putuju do škole kolima u cilju postizanja smanjenja zakrčenja i zagađenja i poboljšanja u zdravlju dece.Na samo tri lokacije(Bulevar Mihajla Pupina. Jedina situacija kod koje je došlo do povećanja broja nastradale dece jeste hodanje dece sa leve strane van obeleženog pešačkog prelaza. Putovanja do škole Vlada je formirala partnerstvo kako bi okončala probleme koji proizilaze od žurenja u školu.Najviše dece je stradalo u opštinama Palilula(233).zona Petlovo brdo.uočeno je da je najmanji broj nastradale dece bio u opštinama Sopot(9).Makenzijeva i Vojvode Stepe-Kumodraž) nije došlo do smanjenja broja nastradale dece.Opao je broj nastradale dece u Beogradu za oko 36%(sa 2541 na 1362).Barajevo(13) i Obrenovac(41).Bulevar vojvode Mišića.Trgovačka zona Resnik.uočeno je sledeće:da je do najvećeg smanjenja broja nastradale dece(apsolutne vrednosti)došlo na lokacijama:zona Karaburma(za 34 manje nastradala deteta). Da je procentualno učešće nastradalih pešaka-dečaka u saobraćaju 55%.Došlo je do znatnog smanjenja broja nastradale dece PEŠAKA na prethodno identifikovanim lokacijama povećanog stradanja dece pešaka u saobraćaju-za oko 52% (sa 762 na 367)!!! Prilikom analize lokacija povećane ugroženosti dece u saobraćaju.Francuska i Studentska. 6.Bulevar kralja Aleksandra(25) i zona Zvezdara(-23).

11 i 14ogodišnjake • Obezbediti učiteljima smernice nastavnog plana o bezbednosti na putu. 5. predškolskim grupama. za one koji omogućavaju obuku biciklista • Identifikovati i označiti primećene zdravstvene i bezbednosne zabrinutosti na putovanjima do i od škola.• Postaviti i podržati Autobuse za Pešačenje • Obezbediti obuku u okviru plana Obuke Biciklista Beograda podržanu od strane Nacionalnih Standarda. koja rezultuju u povećanoj upotrebi automobila • Pozabaviti se regrutovanjem Patrola na Školskim Prelazima. i odbijanjem automobila da stanu kada im je to zatraženo od strane Patrole na Školskom Prelazu Pregled akcija Ciljno obrazovanje i obuka o bezbednosti na putu Akcije • Podržati škole u razvijanju pravila za bezbednost na putu • Obezbediti resurse za predavanje starateljima dece. u školama Deca kao pešaci Akcije • Upravljanje Planom Obuke za Pešake Beograda Deca kao biciklisti Akcije • Menadžment i sprovođenje Plana Beograda za Obuku Biciklista • Razvijati planove za obuku biciklista kako bi se dovele bliže Nacionalnim Standardima Deca kao putnici Akcije • Podržati inicijative 'Fit Safe-Sit Safe' i 'Probaj pre nego što kupiš' • Promovisati nošenje sigurnosog pojasa u okviru školskih programa i „Glasnike Puta“ 28 . 7. školama i koledžima • Dodeliti informacione pakete za 3. po potrebi • Finansirati Pozorište u Obrazovanju.

za osnovne škole • Uvesti regrutacionu vožnju za Patrole na Školskom Prelazu • Pokrenuti kampanje 'Stop Znači Stani' • Kontrolisati mesta Patrola na Školskim Prelazima • Obezbediti tronivosku šemu za obuku pešaka koja uključuje roditelje Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Škole Odeljenje za Obrazovanje Nezavisni instruktori za bicikliste Školske Zajednice Inženjeri Nadležni za parking Mediji Policija Vatrogasna i Spasilačka Služba Beograda Ambulantna služba Dostupnost Akcije • Ustanoviti veze između oblasti gubitka i pitanja dostupnosti Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Policija Beograda Opštinska Veća Gradska Veća Okruženje i Zdravlje Akcije • Istražiti obrasce dešavanja nezgoda kako bi se smanjio broj povređenih i poginulih ljudi 29 .• U partnerstvo sa Socijalnom Službom kako bi se ciljajlo na decu sklonu riziku Putovanja do škole Akcije • Poboljšati bezbednost oko škola putem Sigurnijeg Putovanja do Škole i inženjerskih mera • Održati dve „Hodaj do Škole Nedelje“ svake godine.

a prema tome i socijalni trošak saobraćajnih sudara na putu Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Policija Beograda Vatrogasna i Spasilačka Služba Beograda Ambulanta sluzba 30 .• Obezbediti obrazovanje. kako bi se olakšao realni ili zamišljeni strah od korišćenja održivih načina transporta. ili putnički transport. kao što su hodanje. publicitet i bezbednosne projekte zasnovane na zajednici. motorizovani dvotočkaši. Ključni Partneri Okružnog Veća Beograda Policija Beograda Prevoznici putnika Zajednice i omladinski klubovi Fondovi zdravstvene zaštite Nadležni Organi Zdravlja Ekonomski rast Akcije • Smanjiti broj. vožnja bicikla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful