3.

Nguyên tắc đoàn kết quốc tế: a/ Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình Cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, muốn thực hiện được đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động quốc tế, phải tìm ra được những điểm tương đồng về mục tiêu và lợi ích giữa các dân tộc, các lực lượng tiến bộ và các phong trào cách mạng thế giới. Đây là vấn đề cốt tử , có tính nguyên tắc trong công tác tập hợp lực lượng. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã phát hiện ra sự tương đồng này nhờ đặt cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chung của thời đại, kết hợp lợi ích của cách mạng Việt Nam với trào lưu cách mạng thế giới và nhận thức về nghĩa vụ của Việt Namđối với sự nghiệp chung của loài người tiến bộ. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đoàn kết trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. _ Là một chiến sĩ cách mạng quốc tế kiên định, Hồ Chí Minh đã suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp củng cố khối đoàn kết, thống nhất giữa các lực lượng cách mạng thế giới, trước hết là phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, lực lượng tiên phong của cách mạng thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. _ Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, để thực hiện đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản công nhân quốc tế thí đoàn kết giữa các Đảng “ là điều kiện quan trọng nhất để bảo đảm cho phong trào cộng sảnn và công nhân toàn thắng trong cuộc đấu tranh vĩ đại cho tương lai tươi sáng của toàn thể loài người”. Người cho rằng, thực hiện sự đoàn kết đó, phải đừng vững trân lập trường giai cấp công nhân, quán triệt sâu sắc những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản. _ “Có lý”, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết là phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, phải xuất phát từ lợi ích chung của sự nghiệp cách mạng thế giới trong mối quan hệ thống nhất với lợi ích cơ bản của dân tộc. Tuy nhiên, việc tuân thủ trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin không có nghĩa là giáo điều, rập khuôn, máy móc theo câu chữ, mà là sự vận dụng sáng tạo, có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và điều kiện lịch sử của mỗi nước, mỗi đảng. _ “Có tình” là đòi hỏi phải tôn trọng, thông cảm chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau, trên tình đồng chí của những người cộng sản cùng chung lý tưởng, mục tiêu đấu tranh với kẻ thù chung, khắc phục tư tưởng nước lớn, cậy sức mạnh và vị thế của mình gây sức ép về kinh tế, chính trị, ngoại giao… để can thiệp, áp đặt ý kiến, hoặc công khai nói xấu, công kích. “Có tình “ đòi hỏi phải biết lắng nghe, chờ đợi thuyết phục; trong khi bảo vệ lợi ích chính dđáng của quốc gia, dân tộc của đảng, phải tính đến lợi ích chung, không được làm phương hại đến lợi ích của đảng khác, của dân tộc khác. _ “Có lý”, “có tình” vừa thể hiện tính nguyên tắc, vừa là nội dung của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh – chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Nó có tác dụng rất lớn không chỉ trong việc củng cố khối đại đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân mà còn củng cố tình đoàn kết trong nhân dân lao động. Đối với các dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh giương cao ngọ cờ độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc. _ Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến nhiều nước trên thế giới. Thực tế sinh động đã giúp người đồng cảm và nhận thức rõ:”Nơi đâu cũng có người nghèo như ở xứ mình, dù ở các nước thuộc địa hay chính quốc, họ đều bị áp bức, bóc lột

_ Giương cao ngọn cờ hòa bình. Campuchia. _ Độc lập tự do cho mỗi dân tộc là tư tưỡng nhất quán. đấu tranh cho hòa bình. một nền hòa bình thaật sự cho tất cả các dân tộc – “hòa bình trong độc lập tự do”. tự do ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Tư tưỡng đó bắt nguồn từ truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản và những giá trị nhân văn nhân loại. tự do của dân tộc khác. Hồ Chí Minh luôn giương cao ngọn cờ hòa bình. Trong suốt hai cuộc kháng chiến. chủ quyền. toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của tất cả các quốc gia. vãn hồi hòa bình. Hồ Chí Minh tuyên bố: “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. _ Đánh giá vai trò và những cống hiến của Hồ Chí Minh trong công tác tập hợp lực lượng cách mạng xây dựng khối đại đoàn kết. quan điểm hòa bình trong công lý. nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới. Nó có tác dụng cảm hóa. Hồ Chí Minh không chỉ suốt đời đấu tranh cho độc lập. Eli Mâysi. trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”. Hồ Chí Minh thực hiện nhất quán quan điểm có tính nguyên tắc: Dân tộc Việt Nam tôn trọng độc lập. tự do của dân tộc mình mà còn đấu tranh cho độc lập. Tháng 9/1947. ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Trong suốt cuộc đời mình. nguyên chủ tịch hội đồng hòa bình thế giới cho rằng: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập. dân tộc trên thế giới. Rômét Chanđra. chống chiến tranh xâm lược là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưỡng Hồ Chí Minh. Trên thực tế. ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao”. chống lại đói nghèo. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi là “tình hữu ái vô sản”. Trong quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng Lào. được Hồ Chí Minh coi là chân lý. _ Những nguyên tắc trên được người thể chế hóa sau khi Việt nam giành được độc lập.tàn nhẫn bởi chủ nghĩa thực dân tàn ác”. có cả nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược. . chống chiến tranh xâm lược vì các quyền dân tộc cơ bản của mỗi quốc gia. trả lời nhà báo Mỹ S. góp phần kết thúc thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. mà là “một nền hòa bình chân chính xây trên công bình và lý tưỡng dân chủ”.Trung Quốc. đã hình thành một Mặt trận nhân dân thế giới. lòng thiết tha hòa bình trong sự tôn trọng độc lập và thống nhất đước nước của Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã làm rung động trái tim nhân loại. Nhưng đó không phải là một nền hòa bình trừu tượng. _ Giương cao ngọn cờ hòa bình và đấu tranh bảo vệ hòa bình là tư tưởng bất di bất dịch của Hồ Chí Minh. Người đi tới kết luận:”Dù màu da có khác nhau. là “lẽ phải không ai chối cãi được”. Bất cứ ở đâu. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý. Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ hòa bình trong công lý. hữu nghị với Việt Nam trên cở sở những nguyên tắc đó. cũng như với các quốc gian. dân tộc trên thế giới quan hệ hợp tác. lôi kéo các lực lượng tiến bộ thế giới đứng về phía nhân dân Việt Nam đòi chấm dứt chiến tranh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful