1. Napisati program na jeziku C koji ispisuje autorovo ime i prezime na ekranu. 2.

Napisati program na jeziku C koji ispisuje broj unet sa tastature na ekranu. 3. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis celog broja a=268 na sledeci nacin: a)268 b)414 c)10c d)10C e)♀ f)0.000000 g)5.32452e-267 4. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis realnog broja a=561.235 na sledeci nacin: a)1073741824 b)10000000000 c)40000000 d)561.234985 e)561.235 f)1073741824 g)5.612350e+002 5. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis slovnog znaka ‘j’ na sledeci nacin: a)106 b)152 c)6a d)6A e)j f)6.535964e-267 6. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis realnog broja a=561.2349 na sledeci nacin: a)561.234900 b) 561.234900 (dva razmaka) c)561.2 d)561.23 e)561.2349 7. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis realnog broja a = 469.185 i slovnog znaka b = ‘k’ na sledeci nacin: a)469.185000k b)469.185000 k (jedan razmak) c)469.185000 k (horizontalni tabulator) d)469.185000 k e)0000k469.185000 8. Napisati na jeziku C program koji ispisuje sledece na ekran: a)\ Kosa crta b)”Navodnici” 9. Napisati program koji prihvata jedan ceo broj sa tastature, povecava ga za 1, ispise na ekranu, smanji za jedan i ponovo ispise na ekranu. 10. Napisati na jeziku C program koji prihvata dva cela broja sa tastature i ispisuje: a) Njihov zbir b) Njihovu razliku c) Njihov proizvod d) Njihov kolicnik e) Ostatak pri deljenju prvog broja drugim 11. Napisati program na jeziku C koja nalazi vrednost sledeceg izraza: a + 3b – 37 gde se a i b unose sa tastature. 12. Napisati na jeziku C program koji nalazi vrednost sledeceg izraza: 2a + (2b – 3c) – 12c + 24 gde se a, b i c unose sa tastature. 13. Napisati na jeziku C program koji izracunava povrsinu i obim kruga ciji se precnik unosi sa tastature. 14. Napisati na jeziku C program koji izracunava obim i povrsinu pravougaonika cije se duzine stranica unose sa tastature. 15. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kocke cija se duzina stranice unosi sa tastature; 16. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kvadra cije se duzine stranica unose sa tastature. 17. Napisati na jeziku C program koji pretvara unete sekunde u sate minute i sekunde. 18. Napisati na jeziku C program koji racuna trajanje biciklisticke trke ciji se pocetak i kraj unose u obliku sata, minuta i sekundi. 19. Napisati program na jeziku C koji nalazi poslednju cifru unetog broja. 20. napisati na jeziku C program koji nalazi razliku poslednje i predposlednje cifre unetog broja; 21. Napisati na jeziku C program koji nalazi zbir poslednjih cifara tri broja uneta sa tastature. 22. Napisati program na jeziku C koji ispisuje da li je uneti broj veci, manji ili jednak 10. 23. Napisati program na jeziku C koji ispisuje da li je uneti broj jednocifren (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve). 24. Napisati na jeziku C program koji ispisuje da li je uneti broj dvocifren (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve). 25. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir jednocifrenih i trocifrenih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve). 26. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir parnih dvocifrenih brojeva od 4 broja uneta sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve). 27. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir parnih i zbir neparnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve). 28. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir pozitivnih i zbir negativnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature. 29. Napisati program na jeziku C koji racuna vrednost sledeceg izraza (3a – 2b + 11) / (c + 4d – 3) gde se a, b, c i d unose sa tastature. Spreciti deljenje nulom. 30. Napisati na jeziku C program koji nalazi najveci od cetiri broja uneta sa tastature. 31. Napisati na jeziku C program koji nalazi najmanji od cetiri broja uneta sa tastature. 32. Napisati na jeziku C program koji nalazi drugi najveci broj od 6 brojeva unetih sa tastature. 33. Napisati program na jeziku C koji nalazi drugi najmanji broj od 6 brojeva unetih sa tastature. 34. Napisati na jeziku C program koji nalazi najveci zbir poslednje dve cifre 4 broja uneta sa tastature. 35. Napisati na jeziku C program koji nalazi drugu najmanju razliku poslednje i predposlednje cifre 4 broja uneta sa tastature. 36. Automobil troši 7,8 litara na 100 kilometara u gradskoj vožnji, 5,9 litara na 100 kilometara tokom vožnje na otvorenom putu brzinom od 90 km/h i 6,5 litara na 100 kilometara tokom vožnje na otvorenom putu brzinom od 120 km/h. Sastaviti program na jeziku C koji računa ukupnu potrošnju goriva na osnovu pređenog puta u određenim režimima vožnje koji se unose preko tastature. 37. Za izgradnju zgrade potrebno je:
2 3 3 2 3 2 3 2

a – b = (a . Sastaviti na jeziku C program koji nalazi broj sa najmanjom predposlednjom cifrom od 4 broja uneta sa tastature. Sastaviti na jeziku C program koji nalazi najveći zbir razlike kvadrata i kvadrata binoma za 4 kompleta brojeva unetih sa tastature. 40. površinu i zapreminu kvadra na osnovu dužina stranica unetih sa tastature. 0-55 – 5 56-65 – 6 66-75 – 7 76-85 – 8 86-95 – 9 96-100 – 100 42. Sastaviti na jeziku C program koji za uneti redni broj meseca ispisuje ime meseca. pravougaonika i šestougla na osnovu dužina stranica unetih sa tastature. 54. 49. odrasla žena 65 kg. 53. 38. 47. 51. Napisati na jeziku C program određuje datum jučerašnjeg dana na osnovu unetog datuma danasnjeg dana. 20 komada opeke po m2 koja košta 1 evro 10 komada 4. Nosivost lifta je 500 kg. Napisati na jeziku C program koji računa površinu trougla na osnovu koordinata temena unetih sa tastature. Sastaviti na jeziku C program koji na osnovu broja osoba unetog sa tastature računa da li je bezbedno da se voze liftom. Sastaviti program na jeziku C koji racuna razliku obima dva pravougaonika na osnovu dužina stranica unetih sa tastature. 50. Napisati na jeziku C program određuje datum sutrasnjeg dana na osnovu unetog datuma danasnjeg dana.b)(a + b) (a + b) = a + 2ab + b 55. Zadatak resiti: a) primenom if else naredbe b) primenom switch naredbe 43. 1 kg/m2 čelika koji košta 2 eura po kilogramu 2. Sastaviti program na jeziku C koji racuna obime trougla. Zadatak resiti: a) primenom if else naredbe b) primenom switch naredbe 45. (+. 10 sati radi po m2 koji košta 1 euro po satu Sastaviti na jeziku C program koji računa ukupne troškove izgradnje zgrade na osnovu dimenzija osnove unetih sa tastature i broja spratova. /) 46. 48. Sastaviti program na jeziku C koji za uneti redni broj dana ispisuje ime dana. 2 2 2 2 2 . Sastaviti program na jeziku C koji racuna zbir svih ivica. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima pozitivnih a koliko negativnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature. 1 m3/m2 betona koji košta 1 euro po m3 3. -. *. kvadrata. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima brojeva deljivih sa tri od 6 brojeva unetih sa tastature.1. Odrastao muškarac je u proseku težak 80 kg. Sastaviti na jeziku C program koji određuje koja je ocena na osnovu broja unetih poena. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima parnih a koliko neparnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature. Podrazumevati da je osnova zgrade pravougaonog oblika i da u uneti broj spratova spada i prizemlje. a dete 35 kg. 39. 52. Napisati program na jeziku C koji izvršava aritmetičku operaciju za dva uneta cela broja na osnovu znaka operacije koji se takodje unosi sa tastature. 41. sastaviti na jeziku C program koji za uneti brojcanu ocenu ispisuje odgovarajucu opisnu. Sastaviti na jeziku C program koji od tri broja uneta sa tastature nalazi onaj čija je poslednja cifra manja od 5. Zadatak resiti: a) primenom if else naredbe b) primenom switch naredbe 44.