Bµi 2

C¸c ph¬ng tiÖn TTQT ¸p dông trong Ngo¹i th¬ng (Payment Instrucment)

1

C¸ch thøc tr¶ tiÒn trong c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th¬ng:
HP tr¶ ngay (at sight) MT

Kú phiÕu

XuÊt khÈu

NhËp khÈu
SÐc

HP cã kú h¹n (time draft)
T/T
2

I. Hèi phiÕu th¬ng m¹i (Bill of Exchange/Commercial Draft)

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:
-§Ó

b¸n ®îc hµng ho¸ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi mua, vµo thÕ kû 12, quan hÖ tÝn dông b¾t ®Çu ®îc h×nh thµnh vµ biÓu hiÖn díi d¹ng HP tù nhËn nî. - §Õn thÕ kû 16, HP tù nhËn nî ®îc chuyÓn thµnh HP ®ßi nî. - Sù ph¸t triÓn kinh tÕ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ Ng©n hµng vµ HP trë thµnh c«ng cô thanh to¸n chñ yÕu vµ lu th«ng réng r·i trªn thÞ tr3

LuËt mang tÝnh chÊt quèc gia: + LuËt HP cña Anh 1882 BEA (Bill of Exchange Acts) -> ¸p dông cho níc Anh vµ c¸c níc thuéc ®Þa Anh.. 4 . C¸c nguån luËt ®iÒu chØnh lu th«ng hèi phiÕu: .2. + LuËt th¬ng m¹i thèng nhÊt cña Mü 1962 UCC (Uniform Commercial Code) ¸p dông trong ph¹m vi níc Mü vµ c¸c níc ch©u Mü La tinh.

LuËt m¹ng tÝnh chÊt quèc tÕ: LuËt hèi phiÕu vµ kú phiÕu quèc tÕ do uû ban LuËt Th¬ng m¹i quèc tÕ cña LHQ. Kú häp thø 15 New York.LuËt mang tÝnh chÊt khu vùc: C«ng íc Gi¬nev¬ 1930 ULB (Uniform Law for Bill of Exchange) . tµi liÖu sè A/CN 9/211 ngµy 18/02/1982.. 5 . ngµy 26/07 ®Õn 6/08/1982.

§èi víi ViÖt Nam -Cho ®Õn ®Çu n¨m 1999.Cho ®Õn nay. ViÖt Nam vÉn cha x©y dùng ®îc v¨n b¶n Ph¸p lý riªng biÖt vÒ Hèi phiÕu mµ c¬ b¶n vÉn tu©n thñ theo C«ng íc Gi¬nev¬ -§Õn 24/12/1999 UBTV Quèc héi ®· ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ th¬ng phiÕu cã hiÖu lùc 1/7/2000 vµ vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña C«ng íc Gi¬nev¬ . th¬ng phiÕu vÉn cha ph¸t huy ®îc vai trß cña trong ®êi sèng kinh tÕ 6 .

Lµ mét mÖnh lÖnh díi d¹ng viÕt cña ngêi b¸n ph¸t ra ®ßi tiÒn ngêi mua yªu cÇu ngêi mua khi ®Õn h¹n qui ®Þnh cña lÖnh ph¶i tr¶ một sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi b¸n. 7 .3. hoÆc theo lÖnh cña ngêi b¸n tr¶ cho một ngêi kh¸c t¹i một ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. Kh¸i niÖm hèi phiÕu: Kh¸i niÖm thø nhÊt: TrÝch tõ nguån luËt cña níc Anh (BEA 1882): .

Lµ mét mÖnh lÖnh yªu cÇu tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn. hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho một ngêi kh¸c. hoÆc t¹i mét ngµy cô thÓ trong t¬ng lai. 8 . yªu cÇu ngêi nµy: HoÆc khi nh×n thÊy Hèi phiÕu. hoÆc t¹i mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t¬ng lai. hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm phiÕu. ph¶i tr¶ một sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi ngêi nµo ®ã.Kh¸i niÖm thø hai: Theo LuËt thèng nhÊt vÒ Hèi phiÕu (C«ng íc Gi¬nev¬ 1930) . do mét ngêi ký ph¸t cho ngêi kh¸c.

yªu cÇu ngêi bÞ ký ph¸t thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu hoÆc vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai cho ngêi thô hëng. 9 .Hèi phiÕu lµ mét chøng chØ cã gi¸ do ngêi ký ph¸t lËp.Kh¸i niÖm thø ba Theo Ph¸p lÖnh vÒ Th¬ng phiÕu cña ViÖt Nam: .

10 .

Lµ ngêi lËp vµ kÝ HP ra lÖnh cho ngêi bị kÝ ph¸t ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi. C¸c bªn liªn quan trong hèi phiÕu 4. Ngêi kÝ ph¸t HP (Drawer): .1. 11 .4. .Ngêi kÝ ph¸t hèi phiÕu thêng lµ ngêi b¸n.

12 . + Lµ ngêi hëng lîi ®Çu tiªn cña hèi phiÕu..2 quyÒn lîi cña ngêi ký ph¸t: + Ngêi kÝ ph¸t HP ®îc quyÒn kÝ ph¸t HP cho bÊt kú ai.

+ Khi hèi phiÕu bÞ tõ chèi tr¶ tiÒn. ngêi ký ph¸t ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ sè tiÒn hèi phiÕu cho ngêi hëng lîi.kh«ng cïng lµ mét ngêi) 13 . (Ngêi kÝ ph¸t HP ph¶i kh¸c víi ngêi chÊp nhËn HP .2 nghÜa vô cña ngêi ký ph¸t: + Cam kÕt r»ng HP ®ã sÏ ®îc chÊp nhËn vµ ®îc tr¶ tiÒn khi xuÊt tr×nh..

ngêi tr¶ tiÒn hèi phiÕu: .4. Ngêi bÞ ký ph¸t hèi phiÕu (Drawee) .2. 14 .nÕu lµ ng©n hµng më L/C (issuing bank). + ngêi b¶o l·nh (avanler). cã thÓ: + lµ ngêi chÊp nhËn tr¶ tiÒn (accepter). + ng©n hµng (bank) .Lµ ngêi nhËp khÈu hoÆc mét ngêi kh¸c ®îc ngêi tr¶ tiÒn chØ ®Þnh.

4.Lµ ngêi b¸n vµ cã thÓ lµ mét ngêi kh¸c do ngêi b¸n chØ ®Þnh: + Cã thÓ lµ b¶n th©n ngêi ký ph¸t th× ph¶i ghi vµo HP “...3.  Thùc tiÔn ë ViÖt Nam: “Theo nguyªn t¾c qu¶n chÕ ngo¹i hèi: ngêi hëng lîi ®Çu tiªn (®îc thÓ hiÖn trªn mÆt tríc cña hèi phiÕu) cña th¬ng nh©n xuÊt khÈu ViÖt Nam lµ c¸c NHTM ViÖt Nam.. 15 .tr¶ cho t«i..” + Cã thÓ lµ mét ngêi ®Ých danh ®îc ghi vµo HP + Cã thÓ lµ ngêi v« danh (ngêi cÇm phiÕu) th× HP ph¶i ®Ó trèng.tr¶ theo lÖnh cña t«i. Ngêi hëng lîi (benificiary) .” hoÆc “.

. 16 . .Lµ ngêi ®îc hëng lîi tê HP nhêng quyÒn së h÷u HP ®ã cho ngêi kh¸c b»ng c¸ch ký hËu.ngêi chuyÓn nhîng: .Tr¸ch nhiÖm: rµng buéc tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng ngêi ký hËu tiÕp theo vµ ®èi víi ngêi cÇm phiÕu.4. Ngêi ký hËu HP (endorser) .4.Ngêi chuyÓn nhîng ®Çu tiªn cña HP lµ ngêi ký ph¸t HP.

4. 4.Lµ ngêi ®îc hëng lîi tê HP ®ã víi ®iÒu kiÖn HP lµ lo¹i HP v« danh hoÆc ký hËu v« danh (®Ó trèng). 17 .5. Ngêi ®îc chuyÓn nhîng: . Ngêi cÇm phiÕu cã thÓ trë thµnh ngêi ®îc chuyÓn nhîng b»ng c¸ch ghi tªn m×nh vµo HP.6. Ngêi cÇm phiÕu (bearer): .Lµ ngêi ®îc ngêi kh¸c chuyÓn nhîng HP ®ã cho m×nh vµ lóc nµy lµ ngêi hëng lîi.

4.9.8. 4. 18 .4. Ngêi b¶o l·nh HP: thêng lµ ng©n hµng næi tiÕng. Ngêi chÊp nhËn tr¶ tiÒn HP (accepter): th«ng thêng lµ ng©n hµng.7. Ngêi gi÷ phiÕu.

1. Lu th«ng hèi phiÕu tr¶ ngay 3 Ng©n hµng 2 3 2 1 2 Ng©n hµng 3 Ngêi xuÊt khÈu Ngêi nhËp khÈu 1 .Giao hµng ho¸ (cã thÓ c¶ bé chøng tõ) 2 .Ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n khi nh×n thÊy 3 HP th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng 19 .5.Ký ph¸t HP vµ uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn hé. Lu th«ng hèi phiÕu: 5.

5. Lu th«ng HP tr¶ tiÒn sau 5 Ng©n hµng 4 3 2 Ng©n hµng 2 5 4 3 3 4 5 Ngêi xuÊt khÈu 2 1 Ngêi nhËp khÈu 20 .2.

Ngêi mua tr¶ tiÒn gièng nh trêng hîp a.§ßi tiÒn tê HP ®· ®îc ký chÊp nhËn.Giao hµng vµ bé chøng tõ.Hoµn tr¶ HP ®· ®îc chÊp nhËn cho ngêi b¸n ®Ó ngêi b¸n ®ßi tiÒn HP khi HP ®Õn h¹n. 3 . 21 .Ký ph¸t HP vµ th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng yªu cÇu ngêi mua ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn vµo HP. 5 .1 . 2 . 4 .

Hèi phiÕu
Sè: 01/XK Sè tiÒn: USD 100.000

Hµ néi, ngµy .......

Ngay sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña hèi phiÕu nµy (b¶n thø hai cïng ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn) tr¶ theo lÖnh cña NH Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn lµ 100.000 USD. Thuoäc tµi kho¶n cña Tæng c«ng ty XNK T¹p phÈm. Ký ph¸t cho Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam Theo L/C sè: më ngµy Göi: . . . . . . . Tæng gi¸m ®èc Tocontap
Ký tªn
22

6. §Æc ®iÓm cña HP th¬ng m¹i.

Bill of Exchange
No: 01/XK For: USD 100.000 Hanoi, 10/5/2006.

At sight of this FIRST of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to the oeder of ourselves.
The sum of one hundred thousand US dollars

Drawn under
Confirmed/irrevocable L/C no. Date/wired To………. Import-export Co. (Signed)
23

6. §Æc ®iÓm cña HP th¬ng m¹i.
- HP lµ mét mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn chø kh«ng ph¶i lµ mét yªu cÇu tr¶ tiÒn. lµ mét mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn trõu tîng. - HP

- TÝnh lu th«ng mét c¸ch dÔ dµng
- HP ®îc quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ h×nh mÉu

24

§iÒu kiÖn ph¶i cã khi t¹o lËp HP 7.Kh¸ch thÓ : Ai ph¶i tr¶ tiÒn HP.7.1 VÒ mÆt ph¸p lý: . 25 .Chñ thÓ : Ai ®îc ký ph¸t HP .

. VÒ h×nh thøc .HP cã thÓ lËp thành mét hay nhiÒu b¶n (th«ng thêng tõ hai b¶n trë lªn).2.HP ph¶i lµ mét v¨n b¶n. 26 .Ng«n ng÷ cña HP lµ ng«n ng÷ viÕt vµ thèng nhÊt. mét chøng th .HP ph¶i cã h×nh mÉu riªng do ng©n hµng hoÆc c«ng ty ph¸t hµnh .7.

DRAFT.HP ph¶i cã tiªu ®Ò ë trªn cïng: Hèi PhiÕu hoÆc mét từ t¬ng tù: BILL OF EXCHANGE. VÒ néi dung .Quy ®Þnh thêi h¹n tr¶ tiÒn 27 .7.3.Số tiền ghi trong HP lµ một số tiền được x¸c định vµ phải ghi bằng số hoặc bằng chữ hoặc được ghi cả bằng chữ vµ bằng số. EXCHANGE FOR… Lµ mét mÖnh lÖnh ®ßi tiÒn trõu tîng -§Þa ®iÓm ký ph¸t (cã thÓ lÊy ®Þa chØ cña ngêi lËp phiÕu) - . .Quy ®Þnh vÒ ngµy th¸ng ký ph¸t .

§Þa ®iÓm lËp hèi phiÕu. Ngµy lËp hèi phiÕu.7. 7. Ngêi ký ph¸t hèi phiÕu ph¶i b»ng tay.6. 28 .4.5.7. 7. Thêi h¹n tr¶ tiÒn. 7.

8. gãc tr¸i cuèi cïng cña tê hèi phiÕu 6. Tªn ngêi ®îc tr¶ tiÒn 29 . Tªn hä ®Þa chØ cña nh÷ng ngêi cã liªn quan 6. Tªn ngêi tr¶ tiÒn hèi phiÕu ®îc ghi ë mÆt tríc. 9.11. §Þa ®iÓm tr¶ tiÒn lµ ®Þa ®iÓm ®îc ghi râ trong tê hèi phiÕu ®ã.10.6. 6.

1. NghiÖp vô chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu (acceptance ) Lµ hµnh vi b»ng ng«n ng÷ cña ngêi tr¶ tiÒn hoÆc người cã nghÜa vô tr¶ tiÒn uû th¸c thÓ hiÖn trªn mÆt tríc cña hèi phiÕu. 30 . cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi mét c¸ch v« ®iÒu kiÖn. 7. Nh÷ng nghiÖp vô cã liªn quan tíi hèi phiÕu.7.

ChÊp nhËn ph¶i v« ®iÒu kiÖn.Ghi ngµy ký chÊp nhËn ®èi víi HP cã kú h¹n.B»ng ng«n ng÷ ®¬n gi¶n râ rµng. gãc bªn tr¸i cuèi cïng cña hèi phiÕu (tr¸nh víi nghiÖp vô ký hËu) .Ngêi ký chÊp nhËn ph¶i cã quyÒn ký hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ký b»ng tay.Ghi ë mÆt tríc.C¸ch thøc ký chÊp nhËn: Theo UBL: . . . . 31 .

lo¹i hîp ®ång giao hµng nhiÒu lÇn. .BÝ mËt tµi chÝnh.Gän. Lîi: .Cång kÒnh.. Kh«ng lîi: .LuËt Anh. gép nhiÒu hîp ®ång .Cã thÓ bÞ söa ®æi D¹ng nµy ULB coi lµ v« hiÖu 32 . Mü cho phÐp chÊp nhËn b»ng mét v¨n tõ riªng hoÆc gép nhiÒu hèi phiÕu b»ng mét v¨n tõ riªng. lu th«ng phøc t¹p .

.NÕu hai bªn kh«ng qui ®Þnh g× kh¸c th× ULB qui ®Þnh thêi h¹n chÊp nhËn lµ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ký ph¸t hèi phiÕu (thêi h¹n hiÖu lùc cña hèi phiÕu lµ 12 th¸ng). 33 .VÒ thêi h¹n chÊp nhËn: Cã 2 trêng hîp: .NÕu hai bªn qui ®Þnh thêi h¹n cô thÓ ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Ó chÊp nhËn th× hèi phiÕu ph¶i ®îc xuÊt tr×nh ®Ó chÊp nhËn trong thêi h¹n ®ã.

NghiÖp vô ký hËu hèi phiÕu (endorsement). 34 . .7.Lµ hµnh vi b»ng ng«n ng÷ cña ngêi hëng lîi hèi phiÕu tho¶ thuËn ký tªn cña m×nh vµo mÆt sau tê hèi phiÕu ®Ó chuyÓn quyÒn hëng lîi tê hèi phiÕu ®ã cho ngêi kh¸c.2.

Ng«n ng÷ râ rµng.C¸ch thøc ký hËu hèi phiÕu: Theo UBL: . .Ký vµo mÆt sau.Ký hËu ph¶i v« ®iÒu kiÖn. 35 . . .Ngêi ký hËu lµ ngêi cã quyÒn ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ký b»ng tay. ®¬n gi¶n.

Ký hËu chuyÓn quyÒn cã 4 lo¹i: 36 .Ngêi kÝ hËu chuyÓn quyÒn së h÷u tê hèi phiÕu ®ã cho ngêi ®îc chuyÓn nhîng. Ký hËu chuyÓn quyÒn: . .C¸c lo¹i ký hËu Hèi phiÕu: a.

37 .Ký hËu theo lÖnh: ( to order endorsement): + Ngêi ký hËu chØ ghi c©u: “tr¶ theo lÖnh «ng X” vµ ký tªn.”... .. + Ngêi ký hËu chØ ký tªn ë mÆt sau vµ nÕu ghi th× ghi chung chung : “ tr¶ cho. + Ngêi ký hËu kh«ng chØ ®Þnh ngêi ®îc hëng lîi lµ ai.Ký hËu ®Ó trèng ( blank endorsement) + Ngêi ký hËu chØ ký tªn ë mÆt sau tê hèi phiÕu.

.Ký hËu h¹n chÕ.. ®Ých danh (restrictive endorsement): Lµ viÖc ký hËu chØ râ ngêi ®îc hëng lîi hèi phiÕu vµ chØ tr¶ cho ngêi ®ã mµ th«i. 38 .Ký hËu miÔn truy ®ßi (without recourse endorsement): Lµ viÖc ký hËu mµ ngêi ký hËu ghi thªm c©u “miÔn truy ®ßi ngêi ký hËu” cïng víi 1 trong 3 lo¹i ký hËu nãi trªn.

Ký hËu thÕ chÊp 39 . Ký hËu uû quyÒn.b. c.

40 . NghiÖp vô b¶o l·nh hèi phiÕu: .7.LuËt ULB kh«ng qui ®Þnh râ ký b¶o l·nh vµo mÆt tríc hay mÆt sau cña tê hèi phiÕu. .3.Lµ sù cam kÕt cña ngêi thø ba sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi khi hèi phiÕu ®Õn h¹n tr¶ tiÒn.

7.4.Lµ mét thñ tôc mµ ngêi ®îc hëng lîi tê hèi phiÕu ph¶i thùc hiÖn khi hèi phiếu ®ã bÞ tõ chèi chÊp nhËn hoÆc bÞ tõ chèi tr¶ tiÒn. Kh¸ng nghÞ: . 41 . hoÆc ®· ®îc chÊp nhËn mµ bÞ tõ chèi tr¶ tiÒn.

42 .Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay (at sight draft). . C¨n cø vµo thêi h¹n tr¶ tiÒn hèi phiÕu cã 2 lo¹i: .Hèi phiÕu cã kú h¹n (usance draft).8. C¸c lo¹i hèi phiÕu th¬ng m¹i 8.1.

2. Ngêi tr¶ tiÒn ph¶i tr¶ tiÒn hèi phiÕu hoÆc chÊp nhËn gi¶ tiÒn vµo hèi phiÕu råi míi ®îc nh©n chøng tõ hµng ho¸.Hèi phiÕu tr¬n (Clean Bill of Exchange): Lµ lo¹i hèi phiÕu mµ viÖc tr¶ tiÒn kh«ng kÌm theo chøng tõ hµng ho¸.8. C¨n cø vµo hèi phiÕu cã kÌm chøng tõ hay kh«ng: .Hèi phiÕu kÌm chøng tõ (Documentary Bill of Exchange): Lµ lo¹i hèi phiÕu cã kÌm theo chøng tõ hµng ho¸. 43 . .

(Documents against payment) 44 .Hèi phiÕu kÌm chøng tõ cã hai lo¹i: + Hèi phiÕu D/A. (Documents against acceptance) + Hèi phiÕu D/P.

45 .Hèi phiÕu theo lÖnh (to order draft).3 C¨n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn nhîng cña hèi phiÕu .Hèi phiÕu v« danh (nameless draft) .8.Hèi phiÕu ®Ýnh danh (name draft) .

46 . .4.8.Hèi phiÕu tÝn dông chøng tõ (for L/C). C¨n cø vµo ph¬ng thøc tr¶ tiÒn ¸p dông trong ngo¹i th¬ng: .Hèi phiÕu nhê thu (for collection).

Hèi phiÕu th¬ng m¹i (Commercial Bill of Exchange). 47 .Hèi phiÕu ng©n hµng (Banker’s draft).8. C¨n cø vµo ngêi ký ph¸t lµ ai: .4. .

SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ngêi mua ra lÖnh cho ng©n hµng n¾m tµi kho¶n cña m×nh. LuËt ®iÒu chỉnh lu th«ng sÐc: . 2. Kh¸i niÖm: . yªu cÇu ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n ®ã mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó tr¶ cho ngêi hëng lîi ghi trªn tê sÐc hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm sÐc.C«ng íc Gi¬nev¬ vÒ sÐc n¨m 1931 ®îc nhiÒu níc ¸p dông (§øc.. Hµ Lan. ý.. §an M¹ch. Ph¸p.II. SÐc (cheque): 1.) 48 .

.Ngêi cÇm sÐc.Ngêi hëng lîi tê sÐc .Ngêi ph¸t hµnh sÐc.ngêi chñ tµi kho¶n yªu cÇu trÝch tiÒn ®Ó tr¶ cho ngêi kh¸c.3.Ngêi ®îc ngêi kh¸c chuyÓn nhîng sÐc cho m×nh vµ lóc nµy trë thµnh ngêi hëng lîi sÐc. Nh÷ng ngêi cã liªn quan trong sÐc: .Ng©n hµng tr¶ tiÒn . 49 .

cã mét h×nh mÉu nhÊt ®Þnh trong toµn quèc do ng©n hµng nhµ níc ph¸t hµnh. .SÐc ph¶i lµm b»ng v¨n b¶n.4.Sè tiÒn ph¸t hµnh trªn tê sÐc kh«ng ®îc vît qu¸ sè d trªn tµi kho¶n. Néi dung cña sÐc: SÐc cã gi¸ trÞ thanh to¸n nh tiÒn tÖ do vËy sÐc ph¶i tu©n thñ nh÷ng néi dung vµ h×nh thøc theo luËt ®Þnh: . 50 .Ngêi ký ph¸t sÐc ph¶i cã sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¹i ng©n hµng . ë c¸c níc t b¶n ngêi ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh h×nh mÉu cña sÐc.

. Ch÷ ký cña ngêi ph¸t hµnh sÐc. Ng©n hµng tr¶ tiÒn. . HiÖn nay cã nhiÒu ng©n hµng dïng m¸y ®Ó in sè tiÒn. tªn vµ ®Þa chØ ngêi hëng lîi sÐc. sè tµi kho¶n ph¶i trÝch.Sè tiÒn ghi (c¸ch ghi vµ c¸ch tr¶ nh trong hèi phiÕu).Tiªu ®Ò sÐc ph¶i ®îc ghi trªn tê sÐc b»ng mét thø mùc vµ cïng víi ng«n ng÷ ký ph¸t sÐc.Trªn sÐc ph¶i ghi râ ®Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng lËp sÐc.. ký hiÖu tiÒn vµo chç ®Ó trèng. 51 . ®Þa chØ cña ngêi yªu cÇu trÝch tµi kho¶n.

52 . .SÐc mang tÝnh chÊt thêi h¹n. + 70 ngµy lu th«ng kh«ng cïng ch©u.Thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc ®îc ghi râ trªn tê sÐc: + 8 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh sÐc vµ lµ sÐc lu th«ng trong ph¹m vi 1 níc. chØ cã gi¸ trÞ thanh to¸n trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã.. + 20 ngµy lu th«ng trong cïng mét ch©u.

5.1 Lu th«ng sÐc th¬ng m¹i quèc tÕ: 1.5. Ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n NHNK 4 5 6 3 NHXK 2 7 2. QuyÕt to¸n thanh to¸n sÐc. 6. Nhê thu. Lu th«ng sÐc: 5. XuÊt tr×nh sÐc ®ßi tiÒn. Tr¶ tiÒn. 4. Tr¶ tiÒn cho ngêi XK 53 .3. NK 1 XK 7.

7. QuyÕt to¸n sÐc gi÷a hai NH. 54 . NHNK NHXK 5. 3. Ghi Cã tµi kho¶n ngêi XK. Ghi nî ngêi NK. XuÊt tr×nh sÐc ®ßi tiÒn. 4. Ph¸t hµnh sÐc.2. Mua sÐc tr¶ nî.5. 5 1 2 4 6 2. Lu th«ng sÐc ng©n hµng quèc tÕ: NK XK 3 1.

c«ng cô thanh to¸n. . SÐc kh«ng ph¶i lµ c«ng cô tÝn dông v× sÐc kh«ng cã thêi h¹n tÝn dông. 55 .SÐc kh«ng cã.Hèi phiÕu lµ mét chøng tõ. Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a hèi phiÕu vµ sÐc: . Cßn sÐc vÒ nguyªn t¾c ph¶i cã tiÒn b¶o chøng khi ph¸t hµnh. .6.Hèi phiÕu cã thñ tôc chÊp nhËn.Víi hèi phiÕu khi lËp phiÕu kh«ng cÇn cã tiÒn b¶o chøng hèi phiÕu ph¶i ®îc thanh to¸n khi ®Õn h¹n. mét c«ng cô tÝn dông.

LuËt Anh MÜ rÊt thùc dông trong viÖc ký ph¸t vµ lu hµnh sÐc. Song trªn thùc tÕ tiÒn sÐc vÉn ®îc sö dông. . V× vËy ngêi hëng lîi buéc ngêi NK sö dông sÐc x¸c nhËn (x¸c nhËn sè tiÒn cã trªn tµi kho¶n).VÒ nguyªn t¾c: TiÒn b¶o chøng (TiÒn tr÷ kim) trªn tµi kho¶n cña ngêi ph¸t hµnh sÐc kh«ng ®îc sö dông kÓ tõ ngµy ký ph¸t sÐc cho ®Õn lóc sÐc ®îc thanh to¸n.§iÓm chó ý khi dïng sÐc: . MiÔn khi nµo ®Õn ngµy thanh to¸n sÐc cã tiÒn trªn tµi kho¶n lµ ®îc. 56 . Thanh to¸n theo luËt Tèng ph¸t vµ tiÕp thu khi ký ph¸t sÐc cã thÓ kh«ng cã tiÒn trªn tµi kho¶n song trong thêi h¹n sÐc lu th«ng tiÒn tiÕp tôc tËp kÕt vÒ tµi kho¶n vÉn ®îc chÊp nhËn.

. lo¹i nµy kh«ng chuyÓn nhîng ®îc b»ng h×nh thøc ký hËu. sÐc cã thÓ chuyÓn nhîng b»ng c¸ch trao tay.SÐc theo lÖnh (cheque to order ). Trªn sÐc ghi: “tr¶ theo lÖnh cña «ng X”.SÐc v« danh: Trªn sÐc kh«ng ghi râ tªn ngêi hëng lîi hoÆc cã ghi th× ghi: “Tr¶ cho ngêi cÇm sÐc”. Lo¹i nµy cã thÓ chuyÓn nhîng ®îc theo h×nh thøc ký hËu. . C¸c lo¹i sÐc.7. 57 .SÐc ®Ých danh: Trªn sÐc ghi râ tªn ngêi hëng lîi. .

+ SÐc g¹ch chÐo ®Æc biÖt (cã ghi tªn ng©n hµng). Cã hai lo¹i: + SÐc g¹ch chÐo thêng (kh«ng ghi tªn ng©n hµng lÜnh hé tiÒn). 58 .SÐc g¹ch chÐo (crossed cheque).. Lµ lo¹i sÐc mµ ngêi ph¸t hµnh sÐc hoÆc ngêi hëng lîi sÐc dïng bót g¹ch chÐo hai g¹ch chøng tá sÐc nµy kh«ng dïng ®Ó rót tiÒn mÆt mµ dïng ®Ó chuyÓn kho¶n.

Thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc du lÞch cã thÓ cã h¹n vµ cã thÓ v« thêi h¹n. . Lo¹i sÐc nµy do ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu chi nh¸nh hoÆc ®¹i lý cña m×nh ë níc ngoµi tr¶ mét sè tiÒn nµo ®ã cho ngêi hëng lîi sÐc. khi nhËn tiÒn ph¶i ký ®èi chøng. Ngêi hëng lîi sÐc lµ kh¸ch du lÞch.. Chñ yÕu dïng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. Trªn sÐc ghi râ khu vùc Ng©n hµng tr¶ tiÒn. khi mua sÐc ph¶i ký.SÐc chuyÓn kho¶n (Transferable Cheque). Ngêi ký ph¸t sÐc ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n m×nh ®Ó chuyÓn sang mét tµi kho¶n kh¸c t¹i 1 ng©n hµng kh¸c. nÕu ®óng ng©n hµng míi tr¶ tiÒn. 59 . Lo¹i sÐc nµy kh«ng dïng ®Ó rót tiÒn mÆt ®îc. ngoµi khu vùc ®ã sÐc kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n.SÐc du lÞch (Traveller’s cheque).

. Víi lo¹i sÐc nµy ph¶i më tµi kho¶n x¸c nhËn vµ chØ ®îc tr¶ sè tiÒn ghi trªn tµi kho¶n ®ã mµ th«i. Lµ lo¹i sÐc ®îc ng©n hµng ®øng ra x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn. 60 .” Ký tªn.... Trªn sÐc th«ng thêng cã ghi: “X¸c nhËn sè tiÒn... tr¶ ®Õn ngµy. Lo¹i sÐc nµy dïng ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång cã kim ng¹ch lín. Cã thÓ x¸c nhËn cho 1 tê sÐc hoÆc c¶ quyÓn sÐc.SÐc x¸c nhËn (Certified cheque). viÖc tr¶ tiÒn x¶y ra thêng xuyªn.. t¹i ng©n hµng.

1. Kh¸i niÖm: .III. . 61 .C¸c nguån luËt ¸p dông ®Ó ®iÒu chØnh hèi phiÕu còng ®îc ¸p dông ®èi víi kú phiÕu. Kú phiÕu (Promissory Note ).Lµ mét giÊy høa tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu göi chi ngêi xuÊt khÈu høa cam kÕt tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi trong thêi h¹n ghi trªn kú phiÕu ®ã.

.Kú phiÕu kh«ng cÇn cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø 3.C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh: . .Kú h¹n cña kú phiÕu ®îc ghi râ trªn kú phiÕu.Kú phiÕu chØ cã mét b¶n.Kú phiÕu cã thÓ do mét hay nhiÒu ngêi cïng ký ph¸t. 62 . .