www.izocam.com.

tr

Ozel Uygulamalar

)

izocam Armaflex Orunler i~in Montaj Kllavuzu
iCiNDEKiLER
iZOCAM Armaflex ile Dogru Montaj iZOCAM Armaflex ile Call~mamn 7 'Allin' Kurall Sogutma ve Srhhi Tesisatlardaki lslemler i~in 3 'Altm' Kural iZOCAM Armaflex'in Kullarurru i~in Gerekli Ara~ ve Gere~ler Yapistnma i~leminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar BORULAR DiRSEKLER DiRSEKLER BiRLE$iMLER T BiRLE$iMLER FLAN$LAR VANALAR REDUKSiYONLAR 90KKATL/ YAL/TIM YAL/TIMI MONTAJINDA TAVSiYELER VE 9DZUMLER YASSI YUZEYLERiN BOYAMA AKSESUARLAR VE KU9UK VANALAR (Yalmrn borusunun kullanllacagl 90oa~11I irsekler) d (Caplan 125 0'ye kadar olan, sicak kaynak ya da lehlrnlenmls borular) BORULAR (Caplan 125 0'den buyuk olan borular)

ARMAFIX BORU DESTEK ELEMANLARININ

Sayfa 1145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
iZOCAM Armaflex ile Dogru Montaj Bu Montaj Kllavuzu gOnlOk kullarurnlar lcln haztrlanrmsttr. Kilavuzun olusturulmasmda ustalan / uygulaYlcllann teknik uzmanlann, yalrnm

bilgi ve yardimlanrn

aldtk,

Metin ve resimlerin ozellikle ogretici olrnasi amaclanrmsnr, lcmdekller kisrm ilgilenilen konulann kolayca bulunmasrru saglayacak sskllde hazrrlanrmstrr. Kilavuzda sozO edilen turn konular, bir teknisyenimiz tarafmdan resimlenrnis bir dizi renkli dia ile daha detayll olarak ilgili uzman gruplara sergilenebilir. Daha fazla bilgi il,(in darusmanhk ve asistanhk hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu Montaj Kilavuzu'nu hizmetlerimizdeki hazrrlamakta ve darusmanhk herzaman

amacmuz, lsinizln daha kolay ve yararll

olmasrrn saglamaktlr.

oe
Sayfa 2145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~in Montaj Kllavuzu
iZOCAM Armaflex 1. Kural Ozellikle kaliteli arac - gerec (5. sayfadaki - Taze yaprsnnc: ve kaliteli flrca. - Keskin bicak, 2. Kural Oval bicimli yalrtim borulanru yass: taraflanndan 3. Kural Daima, yuzeyinde 4. Kural Dogru boyutlardaki urunu kullarun, kesin. resim) kullanm: ile Cahljmanln 7 'Altln' Kurah

toz, kir, yag ve su bulunmayan,

temiz malzemeler

kullarun.

5. Kural Tutkal surulmue kisirnlan kesinlikle cskerek degil, bastirarak 6. Kural Tesisatlar

cahsm,

call~lr durumdayken

asia yalrtim lslsrnl yaprnaym. once tesisatlan cahsnrrneym.

Yahtrm yapildiktan

sonra 36 saat gecmeden

e
Sayfa

7. Kural Koruma arnach ozel boyasi yapistmcrrun ve her durumda yapistrrma
3/45

uygulanmaslndan

hemen sonra kullamlabilir

lslemlnden

sonraki 5 gun lclnde kullarulrnahdir.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
Sogutma ve Slhhi Tesisatlardaki i!jlemler i~in 3 'Altln' Kural 1. Kural Celik borular ve kaplann uzerindeki pasi cikartm ve bir kat anti pas boyasi uygulaYlp, 24-48 saat boyunca kurumaya birakm,

2. Kural
Boru sistemlerinin uzerine esnek izocam Armaflex borulanrun iki ucunu sikrca yapl!jtlrln ve islerni uygulaym. flans, dirsek ve destek gibi kritik noktalarda daha ozenli bir yapisnrma

3. Kural
Yahtrm malzemesi kaplanacak krsimlann birbirine I(ok yakm oldugu tesisatlarda, yalrnm lslernl yaprnaym, Yalmm lsleml yapurms iki kisim arasmda en az bir parmak geni!jliginde bir uzaklik olmahdtr. A~lklama: Nikel/krom kaph csllk malzemenin yalrtirn lslemlnden once teknik buromuzu arayip bilgi isteyin.

oe
Sayfa 4145

www.izoeam.eom.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
iZOCAM Armaflex'in Kullanlml i~in Gerekli Ara~ ve Gere~ler
1.Metre 2.Tebe~ir (lfizim lcln) 3.bzel tOkenmez kalem (lfizim ilfin) 4.Pergel 5.yap61lfer 6.DOzgOn gizgiler ilfin metal celvel 7.Kesik aglzli break 8.Uzun aglzll bllfak 9.Biley ta!ill 1O.Degi~tirilebilir aglzli break 11.Makas 12.Klsa ve sik tOylOflrlfa 13.Gerekli olmasi halinde dOz bir spatula. 14.Genel olarak kullarulan caplarda, uelan keskinle~tirilmi~, delik alfici olarak kullarulrnak Ozere borular.

6

} (.

8

I) mce srrt I

9

14

oe
Sayfa 5/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
Yaplftlrma ifleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e
Sayfa

Yaprstnma lslemlne baslamadan once izocam Armaflex'in yOzeyinin temizlenmesi tavsiye edilir. 1.Yapl§ltlnCI kutusunun Ozerinde yazih olan bilgileri dikkatle uygulaYln. lslem sirasmda yapisnncmm cok cabuk kurumayacagl §lekilde kOrrOkkutular kullarun. Yaprstmci daha bOyOk kaplardan bu kutulara aktanlablllr, 2.Klsa ve srk lOylO bir flrrra kullarun, 3.izocamfix yaprstmcisiru, blrlestlrllecek her iki laraf Ozerine kOrrOk miklarlarda ve dOzenli olarak uygulaYln. izocam Armaflex'in, metal gibi diger yOzeyler Ozerine yaprstmlmasi i§lleminde, yapistmc: once malzemeye sonra melale (ya da onceden temlzlenmls diger yOzeylere) uygulanlr. 4.Uygulanml§l yapistmo kurumaya brrakrhr, Kuruma sOresi cevre kosullanna baglldlr. En bOyOkyapisnrma gOcOne, parmakla denendlqlnde, yapisnncmm iplikler halinde uzamasi ve daha tutucu kalrnasiyla ulasihr, S.Yapl§lllrilacak kisirnlar blrlestlrlllr ve kuwellice bastmlir. 6.Urr kisimlann yapistmlmasr lslemlnde, henOz kurumarms yapl§ltlncl bastmlarak disanya dogru tasirur. izocamfix yapl§ltlncl ince bir labaka olarak uygulandlklan sonra basmcla tutturrna i§llemi yapihr. Basmcla tutturma yaplldlgl irrin fazla kurumasma izin verilmemelidir, ek bir hafif basmc uygulamak yelerlidir. Ararr-gerecin lemizligi irrin, ozellemizleyicinin kullamlmasi lavsiye edilir. Yaprstmc +1 O°C'nin allindaki sicakhklarda kullarulmamahdrr,
6/45

Kesinlikle Dikkat Edilecek Noklalar:

izocamfix yapl§ltlncl agresiv solventler irrermekledir. Asfalt, bitOm ve kursun kaph ve beton yOzeylerde yapl!iltlncl, bunlan yapisnrmez ancak rrozer. Bu nedenle anti pas olarak krom-clnko anti pas boya uygulanmalldlr. izocamfix yapl!iltlnci ve ozel lemizleyicisi kimyasal formOlieri bakimmdan birbirlerinin tamamlayicilandrr ve izocam Armaflex'in uygulanmaslnda kesinlikle gereklidirler.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BORULAR (Caplan 125 "'ye kadar alan, steak kaynak ya da lehimlenmi!j borular)
Borunun uclan bossa, basltee izocam Armaflex'i borunun uzerine ve dirsekler de dahil olmak uzere geltirin.

Borunun uzerlndekl izocam Armaflex'in uelanna yapl~tlncl surun,

oe
Sayfa 7145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BORULAR (Caplan 125 "'ye kadar alan, steak kaynak ya da lehimlenmi!j borular) Yapl~tmclYI her iki kenar uzerlne uygulaYlp kurumaya birakm ve borunun serbest uelanru, onceden borunun uzerinde yaprsnnci surulmu!1 uelara dogru bastmn,

Oaha once monte edilmi~ borular iltin: izocam Armaflex yahnrn borusunu uzunlarnasma kesin.

oe
Sayfa 8/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BORULAR (Caplan 125 "'ye kadar alan, steak kaynak ya da lehimlenmi!j borular) izocam Armaflex yalmm borusunu yahtilacak borular uzerine geltirin ve kesllmls her iki kenar uzerine izocamfix yaprsnncrsnn az miktarlarda ve e~it blelmde uygulaYIn.

Kurumaya birakm, "Parmak provasi" yapm, Uygun durumdaki yapl~tlrlcl iplik iplik olmamahdir,

iki taraf uzerine hafif bir basmc uygulayarak blrlestlrma lslsmlnl yapln.

oe
Sayfa 9/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BORULAR (Caplan 125 0'den buyuk olan borular) Yalrnlacak borunun, cevreslnl
olltun! Onemli: Daima, kullarulacak izocam Armaflex'in kallnllglnda bir ~erit kullarun, Dikkat! $eridi asia gekmeyin. izocam Armaflex tabakasmi gereken boyutlarda kesin. Birle~tirilecek kistmlara izocamfix yaprstmcrstm surun ve kurumaya brrakm,

Once uelardan sonra ortadan olmak uzere blrlestlrln, daha sonra da kalan krsimlan

blrtestlrln.

oe
Sayfa 10145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

bnceden uzunlamasma kesllmls izocam Armaflex borusuna izocamfix yapisnncrsnu yayln, dOz ~ekilde borunun Ozerine dirsege gelmeyecek ~ekilde yerle~tirin.

Yaprstmci

kuruduktan sonra blrlestirllecek iki

kenan bastmn ve sonra yalrttrn borusunu dirsegin Ozerine dogru ge~irin.

oe
Sayfa 11145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

Yalmm borusunun uygun boyutta
olamru kullanarak, uzunlarnasma degil de, her biri aym alflll 3-5 Ifember kesin.

Cemberleri yapl~tlncl surerek yuvarlak bir dirsek olusturacak ~ekilde blrtestlrln.

Elde ettiginiz parlfaYI boylamasma kesin.

e
Sayfa

Parl(8YI dirsege monte edip, yaprsnnn.
12145

Dirsek pareasim borunun uzerlndekl yahnm malzemeleriyle yapistmn.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

.----- izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

Dirsegin ilt yancapim olltun.

I~a o
13145

Olltuyu izocam Armaflex tabakasmda lsaretleyln.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

Yahnlacak borunun ~evresini al~un! Onemli: Daima kullarulacak izocam Armaflex'in kallnhglndaki bir izocam Armaflex ~eridi kullarun.

Borunun ~evresini ikiye balun ve bunu i~ yancaptan itibaren izocam Armaflex tabakasma yerleiiltirin.

iki yay ~izin.

Dikkat! l;leridi asia ~ekmeyin.

oe
Sayfa 14145

Dirsegin ilk pareasim kesin ve bunu ikinci yanrun (borunun ayru ~aplyla) modeli olarak kullarun,

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

i~ yuzeyler i~e gelecek sakllde her iki par~ayl birlikte tutun, dl~ kenarlara izocamfix

yapisnncrsnu surun,

Yapistmcmm kurumastru
bekledikten sonra, her iki par~ayl da uelanndan yapistnmaya baslaym.

Yapisnrma lslsrnlnl
uclardan ortaya dogru devam ettirin.

oe
Sayfa 15145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

TUm kahnhk uzerinde e~it bir saglamhk elde etmek igin blrlesrne yerini ig kisimdan da bastmn,

ig kenarlara da izocamfix uygulaYIn.

Yalmm levhasmdan elde ettiginiz dirsegi yahnlacak dirsegin uzerine yerle~tirin ve yapisnncmm kururnasmdan sonra ig kenarlan da basnrarak blrlestlrln.

oe
Sayfa 16145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
DiRSEKLER

Metal bir bantla kesilecek kisrm lsaretleyerek dirsegin iki ucunu dogru acilarla kesin.

Bu i~lemden sonra izocamfix'i uelarda yatay krsimlara yaym ve yalrnrn borusuyla blrlsstlrln.

oe
Sayfa 17145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
OiRSEKLER (Yalltlm borusunun kUliamlacagl 90· a(:11Idirsekler)

Yalmm borusunu boylamasma kesmeden, 4S·C'lik bir a~lYla enine kesin.

Elde ettiginiz iki par~ayl bir dik a~1elde edecek :;;ekilde tersine cevlrersk blrlestlrin.

oe
Sayfa 18145

Elde ettiginiz par~ayl i~ kismmdan uzunlarnasma keserek diiz dirsegin iizerine yerle:;;tirin.

Son olarak daha once monte edilmi:;; izocam Armaflex boruyla dirsek krsrmru blrlestlrin.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BiRLE!jiMLER (Levha halindeki yahtlm malzemesi kullamlacak blrleslmler) A:;;agldaki resimler birle:;;imlerin yalltlm lslsmlnln asarnalanru gostermektedir. 8urelt bir dirsegin kaplanmast sureclyle ayrudir, @

©
Yalrnlacak borunun cevreslnl olltun! Onemli: Kullarulacak izocam Armaflex'in kallnllglndaki bir ssrlt kullarun, Dikkat! l;Ieridi kesinlikle Itekmeyin.

oe
Sayfa 19145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BiRLE!jiMLER (Levha halindeki yahtlm malzemesi kullamlacak blrleslmler)

Borunun Itevre olltusunu izocam Armallex

yahnm tabakasmda lsaretleyln.

Birle~imin dl~ uzunluqunu ...

...ve ilt uzunluqunu olltun.

oe
Sayfa 20145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BiRLE!jiMLER (Levha halindeki yahtlm malzemesi kullamlacak
Bu ol~uleri izocam Armallex

blrleslmler)
Pergelle yanm cember sakllnde ..

yalrnrn levhasi uzerinde
lsaretleyln.

... u~ yay ~izin ve bunlan surekli bir ~izgi olusturacak ~ekilde blrtestlrln. Bu surekll ~izgi boyunca kesin.

oe
Sayfa 21145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BiRLE!jiMLER (Levha halindeki yahtlm malzemesi kullamlacak blrleslmler)

Yukanda gorulen biri digerine 180 donuk olarak duran parea
0

blrlaslmln iki pareasim olusturur,

oe
Sayfa 22145

Once blrleslrnln uzunlarnasma olan pareasim yerle:;;tirin, sonra baglantl krsrmrun blrleslrn lslernlnl yapm,

Bltrnlstlr.

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~in Montaj Kllavuzu
T BiRLE!jiMLER
VE

KOt;OK

VANALAR T blrleslmler ve

(Yahtlm borusu kullarulacak

ku~ukvanalar)

Kestiginiz parcalan "T" olusturacak ~ekilde izocamfix

yapl~tlnclyla blrlestlrln.

oe
Sayfa 23145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
T BiRLE!jiMLER VE

KOt;OK

VANALAR T blrleslmler ve

(Yahtlm borusu kullarulacak

ku~ukvanalar)

''l''yi uzunlarnasma kesin.

"T" yi blrleslmln uzerine yerle~tirip

Alternatif ~ozum: Uygun capta ucu

yaprsnrdiktan sonra, diger parcalan
"T" ye strayla yapl~tlrln.

keskinlestlrtlmls bir boruyla izocam
Armaflex borusunun uzerinde bir delik

aem,

Yahnrn borusunu uzunlarnasma kesin;

izocamfix yapl~kanlyla daha once deldiginiz boruyla "T" olusturacak blelmde blrlestlrin. Yahttrn

yahnlacak borunun uzerlne
yerle~tirip yapisnnn, borusunun u~ krsmtru yanm daire blelmlnde kesin.

oe
Sayfa 24145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
FLAN$LAR

oe
Sayfa 25145

Borulan kelepcelere kadar yahtm, a) izocam Armaflex'ie yalltllml~ borulann, b) Kelep~elerin, caplanru 61~un.

Pergelie, yahnm levhasmm uzerinde 61~ugunuz iki cemberl ~izin. Bu ~emberlerden iki izocam Armaflex

halkasi yapm,

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
FLAN$LAR

Flansm ~evresini ol~un! Onemli: Yalrnm i~in kullarulacak kahnhktaki bir ~erit ile ol~un.

Dikkat! l;Ieridi ~ekmeyin.

Birle~im bandmt ve halkalan blrtestlrln, halkalarla daha once borulann uzerlne yerle~tirilmi~ yahnm malzemesini blrlestlrin. Halkalann arasmdakl distan dl~a mesate geni~liginde kapatma bandrru kesin. DI~ klslmlardan baslayarak bandm kenarlanru bastirarak blrlestlrin.

oe
Sayfa 26145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

Borulan flanslara kadar yahtln ve caplarm 61ltumunu yapm: a) izocam Armaflex'ie yahtllml~ borulann b) Kelepltelerin.

oe
Sayfa 27145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

Bu ollfOleri pergel yardlmlyla

Halkalar iki

arasmdakl ollfOn.

drstan

yalrnrn tabakasmm
izocam Armaflex Halkalan halkalan borulann

Ozerine Ifizin halkasi kesin. kesin, Ozerindeki blrlastlrdlkten

dl!;la mesafeyi

ve elde ettiginiz cemberlsrle bir taraflanndan

yalrnrn malzemesiyle
sonra izocamfix

ile yaprsnnn.

Halkalann kahnhktakl

Ifevrelerini

ollfOn!

Halkalann uzunluklanru

Ifevre tabakasi

Onemli: Yalrnm ilfin kullarulacak
bir ssrlt kullarun.

izocam Armaflex vanarun ba~langllf lsaretlsyln.

Dikkat! l;Ieridi kesinlikle Ifekmeyin.

Ozerinde gosterin ve

krsrmru

oe
Sayfa 28145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

@
Yukanda yerlerine kurumaya gosterilen izocamfix parcarun blrlssme yapl:;;kamnl sOrOn, bastmn,

birakm ve birle:;;tirilecek

krsimlan kuwetlice

oe
Sayfa 29145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

Vana kokunun destek kelepcaslnln yuksekligini...

ve geni~ligini ol~un ve bu ol~umlerle on yuzdekl diski kesin .

On yuzdeki diski yerle~tirin.

-Q- -~
oe
Sayfa 30145

...

®

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

On yOzdeki diskin gevresini bir ssrlt ile olgOn ve bu olgOyOyahnm tabakasmm Ozerinde lsaretlsyln.

Bu olgOyO4 pareaya bolun,

izocam Armaflex diskin kahnhglnl da kapsayacak !;Jekilde,vana kokO desteginin maksimum ve minimum yOksekliklerini olgOn.

Bu olgOleri izocam Armaflex levhasirun Ozerinde lsaretlsyln.

oe
Sayfa 31145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

iki yOkseklik arasmdaki larkl yanl(apl olarak kullarup, ksslsme noktalan I(evresinde yanm camber ~eklinde 5 yay I(izin ve bu yaylan sOrekli bir I(izgi olusturacak ~ekilde blrlestlrin.

oe
Sayfa 32145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

Yukanda kesin.

g6sterilen

parltaYI

Yapl~tlrlCIYI uzunlarnasma kenarlara g6vdesinin uygulaYln. yaYlp kurumasmi cevreslne Egrinin en yOksek kisrrunda ilt kisrna dogru k6!;lesini alarak (bu krsirnda vana g6vdesiyle yahnm levhasi blrlesflrllecsktlr) kesin. bekleyin ve vanarun

oe
Sayfa 33/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
VANALAR

Parcalan sikica yapisnnn, Dikkat! bnce yOzeyleri temizleyin.

Bltrnlstlr.

oe
Sayfa 34145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
REDUKSiYONLAR

oe
Sayfa 35/45

Yahnlacak parearun H yuksekligini olltun (kaynak krsrm da dahil olmak uzere)

iki kez almmis yahnm malzemesinin kahnhgl eklenmls olarak buyuk Itapi (d1) olgun ...

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
REDUKSiYONLAR

Yahnrn malzemesinin kallnllglna eklenrnls olarak kultuk Itapi (d2) olltun.

Orta Itizgiyi (M') ve yuksekligi (h) izocam Armaflex tabakasi uzerine gizin, d1 ve d2 ug noktalanna, yanltapi sagdan ve soldan lsaretleyln. Boylece yamugun A-D noktalan olusur,

D-A ve CoB dogrulanm, M' noktasmda blrleseceklerl ~ekilde uzann, M' - D' ve M'-A' l!;llnlyla bir yay Itizin.

oe
Sayfa 36/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
REDUKSiYONLAR

Buyuk ~apll borunun ~evresini, kullarulacak kahnhktakl bir ssrlt ile i:il~un ve cevrenln yansim orta ~izgi uzerinde lsaretlsyerek C' ve D' noktalanru elde edin.

C' ve D' noktalanru M' ile blrtestlrln.

oe
Sayfa 37145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
REDUKSiYONLAR

A' ve B' noktalanru i:;;aretledikten gosterilen tamamlaym sonra yanda ve kesin. parltaYI

Birle:;;tirilecek kenarlara izocamfix yapl:;;tmclslnl uygulaYln ve kuruduktan sonra, once ult yapl:;;tmclslnl uygulaYln ve kuruduktan sonra once ult noktalanndan, sonra ortadan olmak Ozere iki kenan bastmn, Boylece merkezden dl:;;a dogru birle:;;tirme lslsmlnl tarnamlaym,

Yalrnlacak iki kismm Ozerine yalltlm borulanru ya da izocam Armaflex levhalanru yerle:;;tirin, birle:;;tirilecek kisimlan birbirlerine yaklastmn ve izocamfix yaprstrncrsnu uygulaYln (6. sayfadaki bilgilere bakm),

oe
Sayfa 38/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
~OK KA TLI YALITIM

Onemli: 1.ikinci katm yapl~tlrllacaQI temizleyici ile temizleyin. yuzeylarlne yapl~tlrlcl, yapl~tlrlclYI surun, Yalmrn borusu borunun turn Ifevresine surulrnelldlr. ilk tabakarun yuzeylnl 6zel

2.Yahtlm levhalanrun kullanlldlQI durumlarda 3.Borulann

veya levhalann

ek yerleri ~a~lrtmah olarak yapisnnlmahdrr. birinci yahnm

4.Uzunlamaslna tabakasimn

olan ve ikinci katm blrlestlrllmelerl,

.--~-~~--.--~.=.... -

:.

uzerinde yapilmahdtr.

...

:

~

~ ••

'.

I _ • _.

",

~._

--

..-

-;::.;:_

-~-"

,_'_,;_

-..'.

oe
Sayfa 39/45

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
YASSI yOZEYLERiN YALITIMI (Havalandlrma kanallan)

Yalmmi yapllacak havalandtrrna kanahrun yOzeyini ozel temizleyiciyle temizleyin.

Soz konusu kanalln Ifevresini ollfOn ve bu oilfOyO izocam Armaflex yahnm lsvhasmda gosterin.

oe
Sayfa 40145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
YASSI yOZEYLERiN YALITIMI (Havalandlrma kanallan)
izocamfix levhamn uygulaYln.

yaprstrncrsnu
uzerine, sonra da

Yaprstmci uygulaYln.

kuruduktan

sonra

once izocam Armaflex hava kanahrun yuzeyine

izocam Armaflex

levhasiru

iki yan yuzeyin yahnrm yapildiktan sonra, yapl:;>tlnlml:;> yahnm

izocamfix tabakasmm

yaprstmcrsnu
uzerlne, sonra

once izocam Armaflex da hava kanahrun yuzeyine uygulaYln. Yapistmc kuruduktan sonra yalltlm levhasiru uygulaYIn.

levhasirun kahnhklanru da
kapsayacak yalrnlacak olltumlerini sakllde diger iki yuzeyin yapm,

oe
Sayfa 41145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
YASSI yOZEYLERiN YALITIMI (Havalandlrma kanallan)
izocamfix levhalanrun kisrrnlanndakl dogru basnnn.

yaprstrncrsnu
ult dudaklann

Uzunlarnasma noktalannda

blrleslrn 5 mm'lik bir

yapl:;>tlnlml:;> yahnm

fazlalik olmasi saglanlr, Ostteki yOzey alttakine dogru bastmhr, Bu y6ntemle iyi bir "basmela" cahsma :;>ekli elde edilir.

Ozerine sOrOn ve birbirlerine

izocamfix dudaklanna dudaklar

yaprstmcist kenar
uygulamr ve dogru bakm), birbirlerine

basnnhr (6. sayfaya

oe
Sayfa 42145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
ARMAFIX BORU DESTEK ELEMANLARININ MONTAJINDA TAVsiYELER VE f;(jZUMLER OrOnOn tarunu BON destek elernarn, bir kenar dudaglnln onceden yapl!1kanll olarak tasarlanrms ve gerltekle!1tirilmi!1bir elemandan olusur, Esnekligi son derece yOkseltilmi!1ve montah sirasmda yalmzca 0lt basit lslsrnl gerektiriyor olmasi da avantahru olusturrnaktadtr, OrOn yelpazesinde 13, 19 ve 32 mm kahnhklannda tOm genel ollt0ler
bulunrnaktadir. Kullamml Srhhi tesisat ve sogutma uygulamalanndaki boru sistemlerinin

yahnrm ve sabltlestlrme i~lemleri iltin kullaruhr, izocam Armaflex yalltlm borulan ve bu desteklerle lSI koprulerl ve bunun sonucu olan yogu!1ma onlenrnls olur.

oe
Sayfa 43145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
BOYAMA

Hava degi~ikliklerine, ultraviyole 1~lnlanna dayanlkllllgi artnrmak ve havadaki muhtemel agresiv maddelere kar~1daha iyi bir koruma saglamak iltin kullarulacak elastik boyamn iki kat uygulanmasl tavsiye edilir.

iki kat boya surulur, Boyanml~ yuzeyler duzenll olarak kontrol edilir. Aylk havadaki boyanrrns yuzeylerde zarar goren yerler tekrar boyanmahdir,

e
Sayfa

Onemli: Yahttrn i~lemi bittikten 36 saat sonra

birinci kat boyayi uygulaYIn; ikinci kat boya en gey 5 gun iltinde yapumahorr,
44145

www.izocam.com.tr

Ozel Uygulamalar

)

iCiNDEKiLER

izocam Armaflex OrLinler i~inMontaj Kllavuzu
AKSESUARLAR

Kendinden yapiskanh izocamtape. - Kahnhk3 mm - Uzunluk 15 m - Geni~lik 50 mm (A) Armafinish 99 8eyaz ve gri olarak sizrnayan koruyucu, elastik boya, dl~ montajlarda vazgelfilmez. (8) izocam Armaflex'in yapistmlma i~lemleri ilfin dO~OnOlmO~izocamfix. (C) izocamfix'in sOrOlecegi yOzeyleri ve kullarulan arac - gereci temizlemek ilfin hazlrlanml~ 6zel temizleyici.

e
Sayfa

45145

Bu Montaj Kllavuzu'nda gOsterilen Ornekler ve Ifah~ma sistemleri yalmzca tavsiye Ozelligi tasimaktadir, Tam olarak takip edilmeleri gerektigi iddia edilmemektedir, Ifah~ma sartlan kimi kez farkhhk gOsterir. Montaj i~lemi bizim uzmanhk alamrmza girmemektedir, biz yalruzca OrOnOngarantisini verebiliriz. izocam Armaflex yahnrn OrOnOmOz bizim taranrmzcan yaymlanan teknik verilere gore mOkemmel bir malzemedir. Bu yaymm krsrnen de olsa kopya edilip yaymlanrnasi, yalruzca bizden talep edilecek izin ile mOmkOnolabilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful