P. 1
התחייה (פינאלה)

התחייה (פינאלה)

|Views: 22|Likes:
Published by Erez Asherov
מחשבות אחרונות של נגני תזמורת הצונחים אל מותם
מחשבות אחרונות של נגני תזמורת הצונחים אל מותם

More info:

Published by: Erez Asherov on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

ה הייחת ( הלאניפ

)
תחנוצ וקיסקמ וינ יקרקובלא לש תינומרהליפה תרומזתה ווס ייי שייי לא לגר ףלא םישולש הבוגמ
עקרקה , התומ לא , in nicht-ruhig fliessender bewegung .
חצנמה , טדטשמרה ןגיוא , םיידי לש הזה הנושמה לילבב הרמוחב דצהמ טיבמ , םיילגר , ןויפפ תובינע ,
השקהו רתימ ילכ , להקמ ירמז םינפשנו ה , םיוות ידומע ; לש תאזה היופצ אלה תיציקה גלשה תפוסב
םיבובאו הרוטיטרפ תוריינ , םירחא היציזופסנרט ילכו םינוש םילדגב םיטנירלק , סוירבידרטס תורוניכ
תויתרקוי תוחפ הדוהת תוביתו , תותשק , תוחרצ , תוינזוא , תירטסיה הקיגרוטילו םיעוקפ םירתימ ;
םש שי טוש וליפא .
רק גנונפוה לש תשפנומ הרוטקי .
יקניסלהל םכרדב ויה םה , רלהאמ לש היינשה תא ןגנל , " הייחתה " , תינפת רבע םהלש עסמהש אלא
יכנאה הזל יקפואה ביתנהמ היופצ אל . אוה – ןגיוא - םינותנ םה וב בצמה תרמוחל םנמא עדומ , עדוי
וד לוכה הלא םיעגרבשו יחכונה עוציבה תא רפשל ךרד לכ ול ןיאש סואכבשו תילנמונפ תוריהמב ךע
טילשי אל טיברש םע הטילש הלוח הטוש ףא הזה רוהטה רדס , ףלוח ליפשנקולגש ןמזב לבא
ודיגיט נ ג קופיס יאב םתוא הוועמ ןיידע אוה וינפ לע – רדס םוש אלל םלוק םיעימשמ םלוכש קר אל
ןזואל ריהנ , דועיה ןמזה ינפל הברה הנומתל וסנכנ םהמ םיברש אלא , רמוא הווה ישימחה קרפב .
תמא , עקרקה לא תוריהמב םימדקתמ םה , אולמ ךשמיי אל הזו 48 הינופמיסה תנגונמ ןכרואל תוקדה
ותונשרפ יפ לע , הינופמיסה אל וליפא תאז םיעימשמ םהש ! לכש טעמ ליעפהל ולכי תאז לכב לבא
בשחלו רשי - רעושמ ןפואב וליפא - םהלש התיחנב ישימחה קרפה ליחתמ תיסחי הפיא . אל התא
ל לוכי יאקיזומכ םימלש םייח תויח יעוצקמ , ו תא ה םיעגר חאה ר ו ךלש םינ ריבעהל היסומלרדנאב
תאזכ תינבבוח " . גייק ומכ םיינוהמת יניעב ןח תאשל היה לוכי הז ' א וא בי ז , " ןיבל וניב ןגיוא רהרה
ומצע , " םייתימא הקיזומ יבהוא ינזואב אל לבא , הקיזומ יבהוא תיתימא ". אוה המ ההת אוה בושו
יסב השוע תינלטקה היצאוט - תאזה תינמרוצ , ש יפכ םיינומרההו םיביטימה וייחל תקבדנ אל שממש יח
הכ דע םתוא . אוה מ טיברשה לש דיב רוחאל ורעיש תא קילח , או ו לש הזה ןשידואה תאש ומצעל רמ
דובכב רובעי אוה קר תוומה . ע שולק ךויח ו תורומחה ויתפש לע הל , ומכ תוקדה קֵ ס פֶ ה הבית יצח לש .
פוסה תחרואה ןר , הבודלומ הינגבי , ֶ רה תא העימשמ הריירקב רתויב ךשמתמהו לולצהו הובגה ה
הלש , תישישה הבטקואב םש יא , הב הוואג ררועמש קיודמו דחו ךורא לילצ , הרטנוקב הזע האנקו -
תרשונה טלא פ ררררר ןייל ילריש , טסקטה תא העדיש הרירקה הייסורה תא התפמס אל הליחתכלמש
ה הרזחהמ רבכ הפלעב הלש הנושאר . ק ךכ ו ב הטמל הכרדבש הר ו רח ת הקיתש לע רומשל ןייל ילריש
תאשנתמו תדבוכמ . יאב - סמות ןלידל רומח תויצ , םייאורה םילוסלסו תורוטרולוק לש םיכורא םייח
ועיגי םייטנמור םיטאודו הסירתמ הקד הממדב רואה לש ותעיווג לע םעז לכ לוטנ םויסל , תאז העשבש
תעבהל םרוגו התוא רוונסמ אקווד םיירהצה לש תיאקווד רשאמ הצומח רתוי תואריהל הינפ .
לש תינומרהליפה תרומזתה העימשמש תינטשה הינופוקקה חכונל הממד לע רבדל ןתינ ללכב םא
וקיסקמ וינ יקרקובלא , תירוזיבורפמיא תחנוצש ווס ייי שייי עקרקה לא לגר ףלא םישולש הבוגמ , לא
התומ .
תרומזתה לש קיתווה השקהה ילכ ןגנ , טסוג םדרב וב , 48 , העיגרמ תאזה תמדקומה השירפהש אצומ .
גדליז לש קנע תליצמב ושאר לעמ זחוא אוה ' ןאי , 84 שטניא , םינורחאה ויעגרמ הנהנו : הב קיזחמ אוה
ךורשהמ , ימנידוריווא חנצמ ןיעמכ הכופה , הליצמה תא דיערהל חורל חינמו laissez vibrer קיפהלו
םער לש טקפא . לש םייחב סאמ ובטסוג ישימחה קרפל הייפיצ לש םימ , וב טרצנוקה ףוסב עגר ותואל
להקה דצמ םילזלזמ םיטבמ ךושמיו שלושמב םיימעפ שיקי : ןגנ םיקיזחמ הז ליבשב ? ! הפו , לצא
רלהאמ , השולשב ינפמיטה םע תושעל ןיינעמ והשמ ול שי רבכשכ )!( םיקרפ , ינש דוע ול םיאיבמ
םיטסינפמיט , ודבל אוה דומעי אל הלילחש םירוקרזה רואב . תוכוראה תורזחהמ שאונ אוה ,
םירתימה תוביטח ןיב םיחוכיווהמ , לכואה תוקספהמ , חולדה התהמ התרמ לש םידרטמה ראשו
םירתוימ ויה דימת ותניחבמש , טקפרפ ולש דיקפתה תא עדי דימת אוה ללכה ןמ אצוי אלל יכ , םא םגו
ירחאל םימיוסמה תולקמה תא ףילחהל הצרש ןקדקד טנדפ היה חצנמה ם , תוינש רשע קוידב חקל הז .
אל גניה ןיב לדבהה המ םיעדוי םיחצנמש ' ר , רדנלבילק וא ליילרק , ןקירמא ףאד לע רבדל אלש # 7 .
םלוכ ול וצפקיש . הדובע ול קפסמ אל רלהאמש ןנולתהל לוכי אל אוהש ןוכנו , ילמרונ ןיחלמ הזיא לבא
בקה סקט אוה ולש היינשה הינופמיסה לש ןושארה קרפהש ןעוט הרו - totenfeier - רוביגה לש
הנושארה הינופמיסהמ , ץפקמ םיקרפה ראשבו ול כ םיקמעו תוגספ ןיב התוא בל תבוט םירה זע
גרהמ לש ןוירפא ומכ תטשוקמש ' ה ? ! ישילשה קרפב המגודל ומכ , ןבצעמה , In ruhig fliessender
bewegung – טקשב תמרוז העונתב . וטש פולק ךירדירפ לש תוגעלנה םילימהו ק ( " קוטשפולק " ,
רמוא ת ול ֶ ט רתרו םע הלש הנושארה השיגפב ה , הפיסומ אלו ) , ומצע ינפב ךוחיג ררועמ ומשש ? הלא
דימתמ רתוי עגרכ תוקיחצמ " : לע עיקרב יתייה קר ול ." רלהאמ ןכ , עיקר תיצר - לע – תלביק . ללכב ,
םלועב חונ שיגרה אל םלועמ ובטסוג יסאלקה . רתויב בוטה דצה לע ולש תא השע אוה , ןעוצקמכ , לבא
ידמ רתוי בהלתה אל . ליבו ןילפז דל לש םיקסיד הוולמו העפוה וא הרזח ירחא התיבה רזוח היה דימת
דרופורב , ץור סקמו ויזוב י ִ רֶ ט םע ןגנמ ' . וב הקחדש ולש אמאל חלס אל םלועמ אוה הזה עגרה דע
יסאלקה ןוויכל , שכ קור יפותמ בהלתה תודלימ דוע ' גו לורנ ' ז . ע אוה וישכע לבא ו ןובשח התיא רוגסל דמ
ו מ ךייח , יכ אוה י ו שארקב םייתסהל םידמוע וייחש עד שש הקיזומה תודלותב לודג יכה . ריעי רבכ הז
םינכשה תא !
תוקבדב םהלש םילכב םיזחוא םלוכ , ןורחא לילצ קיפהל םיסנמ םלוכ , זאספ הזיא וליפא ילוא ' ףדעומ .
מ םה הטמל םירבקנ םמצע תא םיניימד , ב קומע עקרק םהל הפצמה תפ תועורזב תוחו , ילכה םע דחי ,
טלפמוק , ילוכו ודרפנ אל םתומבו םהייחב , תילרגטניא תוקסרתה ןיימדל םיביהרמ וליפא םקלחו
ילכה לשו םהלש , םתוא אצמיש היהי אל הזש ימש ךכ , ואצמיי םעפ יא םא ( םהילא ברקתמש הז המ
הטמלמ – ש עול וא תוינק זכרמ שעג רה ל ? ) , תכתמה וא ץעה יקלח ןיבל םניב דירפהל עדי אל
םישטורמה . הניגנ ילכו םדא לש תפסכנ תוגזמתה . רשוא .
הטבחה תמצוע תא וגפסי םמצע םהש ךכ ריוואב םפוג תא ןרמתל םיסנמ םירחא , ו תאז הרוצב וענמי
ילכה סרה תא . ןויגיהה ןמ הזב שי , טנמורטסניאל ןגנ ןיב םיסחיב בורל הרוקש המ הז יכ ולש : דחא
רגפתמ , תורז םיידיל רבוע ינשה . וא תמ התא ןיפולחל ךיסכנמ דרוי , ךותל ףשונ רחא והשימו
ךלש ןופוסקסה , התא תאצוהש הממ ןיטולחל הנוש והשמ ונממ איצומ , תרחא תושיל ותוא ךפוה ,
הנוש , תפלוסמ .
תרחא וא ךכ , 881 םירמזו םינגנ אליעל םינמוימ נ ו םילפ צאויו וטלומ םיננעה ןיבמ ' ה , לש הבר הלומהב
םילילצ , םיפייזמ םקלחו , םהלש הריירקב הנושארל ילוא , ל תוחפ תותיכב םיליחתמל םירועישה זאמ
םתודלי לש תורקה תוחלה , כ םתומשוגמ תא וריבגה קר תיחופלשב ץחלהו ןולשיכה דחפש . תונרק אל
רעיה , ןבומכ – ףייזל םיליגר הלא . תוביסנב בשחתהב לבא – עקרקב ועגפיש עגרב תויגארט ויהיש
העדוהה תא ולבקי תוחפשמהו – םעפה םהל חלסנ ונחנא .
ישארה רנכה , ןייטשנגטיו סקילפ , רטיא , תשקה תא תילאמשה ודיב קיזחמ שקב זחאנש עבוט ומכ
ימימ . רטסיימטרצנוקה סקילפ , דיגהל המ ול היה דימת תורזחבש , תושיגפבו דעווה תובישיב םג ומכ
םיחצנמה םע הנכהה , גה בופומוהה סקילפ ' גני ' בוחתל שי יתמ םלוכמ בוט רתוי עדי דימתש ץרמנה י
םיטוגפה עולל טוטרמס , מ ו בחת ומצעבש והשימ ומכ םמוד וישכע ומצע תא אצ הפל טוטרמס ול ו , םגו
הנטנא לכמ קחורמה וידר טלקמ לש הנושמו ןטק סיה עימשמ וחומ . תונותח םלוא ומכ הקיר ותבשחמ
רופיכ םויב , וני ִ ד רוס איה הילע בושחל חילצמ אוהש הדיחיה הלימהו . ונידרוס . והזו . המל רורב אל –
הברהב הקיחצמ הלימ איה וטָ קיציפ , מ תא רפשל התייה היושעש הטמל ךרדב וחור בצ , והשכיא לבא
עקתנ ה שארב הזה ונידרוסה ול . היהיש ; הב ךופהל ידמ בר ןמז ול רתונ אל אליממ .
שחרתמהמ בר יטתסא קופיס בואשל יושע אל הזה ןויזחב דצהמ ןנובתמה . םייסאלק םינגנ , םצעמ
םביט , הארמל םיאנ םניא . םהמ םילזוג םיוותב בקונה טבמהו םינומיאה תונשש המוד ילואש יפויה תא
חתפל ויה םייושע , רושקה לכב רדגומ ישיא ןונגס והשזיא םמצעל םילגסמ אל םג םה ךכל רבעמו
ישיא חופיטלו שובלל . בוש , ילכלו הקיזומל םלוכ לכ תא םישידקמ םהש ללגב הז , םלועה ילבהל אלו .
צוחמה רגבתמה בלשב םיעוקת םיראשנ םה בורל ' ורמ רגובמ ומכ שבלתהל ךירצש ןק הדובעל עב . םא
ףרועל תחתמו ירוחאמ וקוקב ףוסא אל םהלש ךוראה רעישה , תודירחמ תוינבת ללשב רוזג אוה זא
רוחש ימוליצב קר םייקתהל םיכישממש רעיש יבוציע לש - םינקז לש תורפסמב ןבל , םיחצנומ םהב
ודלונ םמצע םינגנהש ינפל דוע םלועהמ וספש םישנא – ל םינשידואב ומכ םיארנ םירבגה " רוספורפה
ףרוטמה " , רורמת קר רסח םישנלו " ךינפל עבצב םייוסינ " ; םתוא םזג ףונ בצעמ וליאכ םיארנ םירבגה ,
םיילגר בוגינל םיחיטש לש גולטקמ ואצי וליאכ םישנה . תא הלאה םייסיסבה םירטמרפה לכל ופיסות
םינפה לע תוימוקה העווזה תועבה , רחמ חורה תללועמש תולוועה תא דוגיבלו רעישל םיינזואה תשי ,
תורמזותמ ןניא יוניש םשלש םייפגה תועונת תאו , בבושמ אל דואמ הארמ ולבקתו . ןיאש לזמש ךכ
דצהמ ןנובתמ . ונמצעמ עגרל םלעתנ םא , הנווכה , חצנמהמו , לקש המ דחוימב תושעל , םיעגר דועב יכ
יטנוולר אלל ךופהי אוה םירופס .
ןכ , דבכנ להק , ריעה שאר ינודא , םיחרוא ןוטסובמ םידבכנ , רהמ םייתסהל תדמוע רלהאמ לש היינשה
ליגרהמ , תותואנ רתוי תויצרופורפ לע רומשל ךכו . " הייחתה " התומ לא תיכנא תמדקתמ רלהאמ לש .
הלודגה האירקה העיגמ הנה . Der grosse Appel . חצנמ דוע היהי םאה , תרומזת דוע היהת םאה ,
הזה עוציבה לע ולעתיש ? שימ םאה מ עוציבה לע רבדי דוע וה - 8298 , דירפ רקסוא לש , ודימלת היהש
רלהאמ לש , תנשמ עוציבה לע וא 8214 רטלאו ונורב לש , רלהאמ תא שגפש ? םינגנהו חצנמה
םיפלוחש רלהאמ תא ושגפ אל םלועמ וניניע דגנל תוריהמב םג אל וב ולקתנ בוחרב , טהל הזיא לבא ,
היגרנא וזיא , תוקבד וזיא !
םה ע ו םירב ונינפ לע ואיוופ וו , עקרקב ושגפי ףכיתו . המדאה לע רישה .
בטיה ובישקהו ןזוא םהל וטה , עוריאה םוקממ םיקוחר טעמ םתא םא םג , םניח בחרה להקל חותפה
ףסכ ןיא : םויסה דרוקא אב הנה !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->