1. Navedite razloge zbog kojih je za poduzeće i njegove zaposlenike važno definirati ciljeve.

Razlozi zbog kojih je za poduzeće i njegove zaposlenike važno definirati ciljeve su: 1. Cilj jasno definira pravac djelovanja – poznata je svrha poslovanja i rezultati koji se očekuju 2. Cilj je standard (norma) prema kojem se može mjeriti uspjeh i poduzimati potrebne mjere 3. Cilj je sredstvo motivacije – izazov koji potiče zaposlenike na zalaganje i dobre radne rezultate . 2. Navedite koje odlike ciljevi poduzeća moraju imati , te ih ukratko

objasnite.
Ciljevi bi trebali biti: 1. Jasni – tj. Trebali bi precizno definirati svrhu određene aktivnosti i izravno iskazivati nalog za izvršenje aktivnosti, moraju svima biti jasni 2. Mjerljivi – cilj treba moći kvantificirati kako bi se moglo pratiti njegovo ostvarenje 3. Realni – zadani cilj treba biti ostvariv pomoću raspoloživih resusrsa i u zadanom vremenu za koji je predviđen 4. Stabilni – tijekom određenog vremenskog razdoblja bi trebali ostati nepromjenjeni kako bi se osiguralo ostvarenje željenih rezultata, oni trebaju biti trajni orijentir za management. 5. Vremenski ograničeni – zadan je vremenski okvir u kojima moraju biti ostvareni, treba paziti na uzroke kašnjenja i pokušati ih otkloniti 6. Prostorno usklađeni – ciljevi dijelova poduzeća vode ostvarivanju ukupnih viljeva poduzeća 7. Vremenski usklađeni – ostvarivanje kratkoročni ciljevi poduzeća vode ostvarivanju dugoročnih ciljeva poduzeća.

3. Definirajte pojam menadžment
Menadžment podrazumjeva koordinaciju resursa potrebnih za ostvarivanje nekog cilja (zadatka), zadužen je za pribavljanje tih resursa, dizajnira ciljeve (zadatke) i organizira način na koji će se posao obaviti. Odnosno menadžment je umjetnost obavljana posla – putem, uz ili posredstvom – drugih ljudi.

4. Navedite funkcije menadžmenta
Najvažnije menadžerske funkcije su: - planiranje - organiziranje - vođenje - kontroliranje - izbor kadrova

5. Definirajte pojam planiranje i objasnite što ono uključuje
Planiranje je sistematski proces tijekom kojega se odlučuje o ciljevima i aktivnostima koje će pojedinci, grupe, radne jedinice i poduzeće ostvariti u budućnosti. Planiranje uključuje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje: ono iziskuje odlučivanje, tj. izbor između alternativnih smjerova djelovanja.

6. Što planiranje poduzeću treba osigurati?
Planiranje poduzeću treba osigurati: - da zna zašto egzistira i što je njegovo glavno područje djelovanja, - da zna koje su njegove dobre i loše strane, - da zna koje povoljne prilike i prijetnje postavlja njegova eksterna okolina, - da može identificirati i uspostaviti odgovarajuće standarde performansi, - da ima set pravila ponašanja ( politika ) koje će slijediti zaposleni u izvršavanju ciljeva poduzeća.

7. Definirajte pojam plan poduzeća (od čega se sastoji i što kazuje)
Plan je detaljan opis metoda i zadataka koji će biti primijenjeni za ostvarivanje ciljeva organizacije, odnosno koji će rezultirati očekivanim postignućem. Dobro postavljen plan čitatelju kazuje što,kako i kada će biti ostvareno. DALJE NE ZNAM.

8. Navedite koja bitna obilježja plan mora imati.
Bitna su obilježja plana: 1. Prilagodljivost – nemoguće je točno predvidjeti buduće događaje zbog toga plan treba biti lako prilagodljiv odnosno fleksibilan 2. Preciznost – planovi trebaju biti jasno definirani i svi zadaci utvrđeni po vremenu i nosiocima izvršenja 3. Cjelovitost – trebaju obuhvatiti i usuglasiti ciljeve i zadatke pojedinih dijelova poduzeća.

9. Koja je svrha strategijske razine planiranja?
Ona definira viziju, misije, ciljeve i strategije poduzeća. Tj. definira ciljeve koji se odnose na opstanak i razvoj poduzeća u dugom roku, također i određuje strategije potrebne za ostvarivanje tih ciljeva kao i potrebne resurse.

10. Koja je svrha operativne razine planiranja?
Zaduđena je za specifične procedure i procese koji su inače karakteristični za najnižu razinu menadžmenta. Usmjerena je na rutinske zadatke (proizvodni tijekovi, planiranje isporuka, utvrđivanje potrebe za ljudskim resursima...).

11. Definirajte pojam misija poduzeća.
Misija identificira osnovnu svrhu ili zadatak poduzeća, agencije ili bilo kojeg njihovog dijela. Odnosno misija podrazumjeva dugoročni pravac djelovanja poduzeća.

12. Definirajte pojam proračun.
Proračun je brojčano izražen iskaz očekivanih rezultata. Proračun je temeljni instrument planiranja u mnogim poduzećima jer "prisiljava" tvrtku da unaprijed približno iskaže priljeve i odljeve kapitala (prihode i troškove). Proračuni se znatno razlikuju u točnosti, stupnju podrobnosti i svrsi.

13. Definirajte pojam kadroviranje i navedite koje aktivnosti obuhvaća.
Kadroviranje predstavlja skup onih aktivnosti menadžmenta koje su usmjerene na privlačenje, razvoj i održavanje efektivnih kadrova u poduzeću. Obuhvaća sve aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, a to su:
-

Planiranje kadrovskih potreba Pribavljanje kandidata Izbor najpogodnijih za određene poslove Izobrazba i razvoj Procjena Plaćanje

-

14. Navedite 4 koraka procesa kontrole.
1. Utvrđivanje standarda izvršenja 2. Mjerenje tekućeg izvršenja 3. Usporedba izvršenja sa standardima 4. Poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih odstupanja

15.

Navedite 3 vrste menadžerske kontrole.

1. Prethodna kontrola (preliminarna)

2. Poslovnu okolinu čine oni sudionici koji se nalaze u neposrednoj okolini poduzeća.dobavljači .dioničari .konkurenti . ekonomskih.tehnološka okolina 18. stavove i uvjerenja. 17.opću ili socijalnu okolinu.političko . Objasnite pojam opća ili socijalna okolina poduzeća. Makro (eksterna) okolina sastoji se iz politicko-pravnih.To su: .kupci . Socijalna okolina obuhvaca demografske cimbenike. Definirajte pojam eksterna okolina poduzeća.pravna okolina . Eksterna ili vanjska okolina obuhvaća one dijelove (segmente) okoline koji indirektno utječu na poduzeće a može se podijeliti na dva ključna segmenta: . Vladine agencije formira vlada sa zadatkom da štite javnost od izvjesne poslovne prakse ili pak da štite poduzeća jedna od drugih. .znanstveno . socijalnih. te vrijednosti pojedinaca u društvu. Poslovna okolina je eksterna okolina poduzeća. Tekuća kontrola (usporedna) 3.sindikati .kreditori 19.kulturna okolina . Objasnite svrhu vladinih agencija.socio .poslovnu ili okolinu zadatka. Naknadna kontrola (korektivna) 16. Poduzeća su u svakodnevnom kontaktu s poslovnom okolinom te o njoj imaju velik broj informacija i saznanja.regulatori . Objasnite pojam poslovna okolina ili okolina zadatka i navedite barem 4 stavke koje ju čine. Opću ili socijalnu okolinu čine one dimenzije koje nisu pod kontrolom poduzeća. i tehnoloških cinitelja koji indirektno utjecu na organizacijske aktivnosti i organizacija ima minimalan utjecaj na njih. Poslovnu okolinu ili okolinu zadatka čine: .ekonomska okolina . U razvijenim ekonomijama osnivaju se brojne .

21. 1. namirnice. popravci i održavanje. prometne usluge. Kao vrijednost fizičkog proizvoda koja može biti u novcu izražena količina društveno potrebnog rada ili kao novčani izraz izvršenog rada priznatog od društva 3. Sindikati su organizacije djelatnika koje štite svoje članove od samovolje poslodavaca.. 22.oplemenjene sirovine – preranevine kojima se obradom daje ljepši izgled ili poboljšava upotrebna vrijednost . Imaju službena ovlaštenja da provode ispitivanja. Definirajte pojam proizvodnja. U koja 3 oblika se može predstaviti proizvodnja kao učinak. tako da u modernim ekonomijama oni imaju značajnu ulogu. Ona ima direktan utjecaj na poduzeća. postavljaju standarde i norme. kao novostvorena vrijednost ostvarenaproizvodnjom i razmjenom fizičkog proizvoda. Fizički proizvod – proizvod mjeren fizičkim jedinicama mjere i definiran po njihovim upotrebnim svojstvima 2. .. Moć sindikata izvire i iz njihove legitimnosti. Objasnite pojam interna ili unutarnja okolina poduzeća. bankovne i osiguravajuće usluge. Objasnite pojam poslovna okolina ili okolina zadatka. bitni za opstanak i razvitak poduzeća. . 20. pitanjem 23. Objasnite pojam sindikat. Na koje 4 vrste dijelimo proizvode? (što se podrazumjeva pod pojedinim).. supstancija. te poduzimaju druge akcije prema poduzećima koja se ne pridržavaju propisa. Interna okolina predstavlja radno okruženje poduzeća u kojemu se događaju svi ključni procesi i događaji bitni za opstanak i razvitak poduzeća.sirovine – stvari koje se dobivaju ekstrakcijom iz prirode i na njima se ne vrši nekakva bitna prerada . osiguravaju provođenje zaključenih kolektivnih ugovora te se bore za poboljšanje radnih uvjeta svojih članova i svih zaposlenih. 24. svojstva i upotrebna vrijednost . Kao neto-proizvod ili dohodak. 25.prerađevine – nastaju preradom sirovine kojom im se bitno mijenja oblik. tj..agencije specijalizirane za pojedina područja zaštite (okoliš. intelektualne usluge. Interna okolina predstavlja neposrednu radnu okolinu poduzeća u kojemu se zbivaju svi ključni procesi i događaji.usluge – ima ih mnogo npr.  Odgovor isti kao pod 18. patente. Proizvodnja je proces u kojima se neka dobra i usluge manje vrijednosti (inputi) pretvaraju u druga dobra i usluge veće vrijednosti (outpute).).

Linearna proizvodna funkcija . što znači da se povećanjem (smanjenjem) proizvodnje jedne vrste proizvoda smanjuje (povećava) mogućnost proizvodnje drugog proizvoda . . dok outputi predstavljaju količinu proizvoda i usluga dobivenih proizvodnjom. agrotehnike za određenu proizvodnju) 30.izraz konstantnog odnosa između količine prinosa i količine jednog promjenjivog resursa. Q=f(L.predviđanje opsega proizvodnje ( prinosa) uz poznate količine i kakvoću resursa te uz određene uvjete i metode (tehnologiju) proizvodnje .26.izraz opadajućeg odnosa količine prinosa i količine jednog promjenjivog resursa. Pod proizvodnom funkcijom podrazumijevamo matematički (količinski) odnos koji opisuje na koji način količina određenog proizvoda ovisi o količinama pojedinih upotrebljenih resursa. 27. Objasnite pojam inputi i outputi proizvodnje.izbor vrsta proizvodnih inputa i njihove količinski najpovoljnije kombinacije u proizvodnji određenog outputa (tehnički učinkovite kombinacije) .N) Q-veličina outputa. Takav oblik odnosa postoji kada svaka dodatna jedinica resursa rezultira sve manjim rastom prinosa (proizvoda) u odnosu na prethodnu jedinicu. Navedite 3 glavna područja primjene proizvodne funkcije . Navedite 3 opća oblika proizvodne funkcije i ukratko ih objasnite. Inputi predstavljaju sve resurse uložene u proizvodnju. Objasnite pojam funkcija proizvodnje i navedite koje su njezine varijable. K-količina kapitala. Promjene količine resursa u proizvodnji daju konstantan proizvod. U tom slučaju količina prinosa raste za isti iznos za svaku dodatnu jedinicu resursa.Zajednička ili skupna proizvodnja – proizvodnja u kojoj se kod pune iskorištenosti resursa pojavljuje alternativna proizvodnja.Jednostavna proizvodnja – proizvodnja u kojoj se nabavljaju resursi potrebni za proizvodnju samo jedne vrste proizvoda.Degresivna proizvodna funkcija .izbor najpovoljnije tehnologije proizvodnje ( npr.K. N-količina prirodnih resursa 29. Količina outputa ovisi o količini inputa upotrebljenih u proizvodnji. .Vezana proizvodnja – proizvodnja u kojoj se kao nužnost pri proizvodnji jednog proizvoda pojavljuju i drugi proizvodi 28. Svrha joj je pokazati koliku količinu outputa možemo proizvesti mijenjanjem količine upotrebljenih resursa. Navedite i ukratko objasnite 3 osnovne vrste proizvodnje (prema složenosti). L.količina rada. . . odnosno to je proizvodnja u kojoj jedino i samo jedino nastaje jedna vrsta outputa .

ako je.Progresivna proizvodna funkcija .Materijalni troškovi . Navedite 3 elementarne vrste troškova prema njihovu porijeklu. Objasnite pojmove ukupni proizvod i prosječni proizvod. te materijalna izdavanja sredstava za potrebe proizvodnje ili u druge svrhe. plaćanje usluga i raznim obveza ( isplate) . Granični proizvod ili granični prinos je dodatna količina proizvoda koja je rezultat dodavanja jedne količinske jedinice određenog inputa uz nepromijenjenu količinu ostaliih upotrijebljenih resursa. Trošak je izraz i mjera ekonomske žrtve koja je učinjena radi proizvodnje dobara i pruđanja usluga. 33. Svaka dodatna jedinica resursa rezultira većim porastom prinosa ( proizvoda) u odnosu na prethodnu jedinicu.. Prosječni proizvod ili prosječni prinos nekog inputa definira se kao omjer ukupnog proizvoda i količine tog inputa uloženog u proizvodnju te količine proizvoda.Troškovi održavanja stalnih sredstava . Objasnite pojam izdatak. 32. Troškovi su vrijednosni izraz ulaganja osnovnih elemenata proizvodnje. npr. 31. nabavljen materijal i utrošen u proizvodnji a još nije plaćen dobavljaču. Svaki izdatak nije trošak.nabavne cijene potrošnih elemenata proizvodnje 34. koja nastaju radi stvaranja novih učinaka i stjecanja dobitaka.izraz rastućeg odnosa količine prinosa i količine jednog promjenjivog resursa. Objasnite pojam troškovi proizvodnje i navedite koje dvije sastavnice imaju. To je svako smanjenje vrijednosti imovine poduzetnika neovisno o razlogu smanjenja. 35. Troškovi imaju dvije sastavnice: . Ukupni proizvod ili ukupni prinos je količinski izražen rezultat ulaganja određene količine jednog promjenjivog inputa.količina potrošenih elemenata proizvodnje (utrošak ili potrošak ) . Objasnite pojam granični proizvod ili granični prinos. Može biti redoviti i izvanredni. Izdatak je novčano davanje za nabavke sredstava za proizvodnju. Trošak može nastati prije izdatka.. trošak i rashod. . pri čemu su količine ostalih inputa nepromjenjive. Trošak je mjerilo ekonomske učinkovitosti. Izračunava se kao umnožak količine i cijene. Rashod je širi pojam od troška. Redoviti je onaj koji je namijenjen stvaranju novih proizvoda a izvanredni nije povezan sa stvaranjem novih učinaka.

. . neka neobnovljiva (nafta.Rad – je glavni pojedinačni resurs kojim društvo raspolaže. Objasnite pojam zakon maksimuma proizvodnje. Ljudski resursi se mogu unaprijediti obrazovanjem. U svakom procesu nastojimo dobiti optimalni rezultat pri određenim uvjetima.). Apsolutni maksimum je onaj preko kojega se ne može ići ni u kojem slučaju.Poduzetništvo – poseban oblik rada..) radi stvaranja učinaka. voditi i razvijati neku djelatnost uz stalne inovacije preuzimajući pritom rizik.uređaja.Troškovi rada odnosno isplate za uloženi ljudski rad koje se zovu plaće ili nadnice. Bitno je obilježje tih resursa da se ne mogu brzo mijenjati.Kapitalna dobra – ekonomski resursi koji obuhvaćaju materijalna dobra stvorena u gospodarskom sustavu a koja ulaze u proizvodne procese. Proizvedeni su pomoću rada i drugih resursa. Ključni elementi poduzetništva su inovacije i preuzimanje rizika stoga se i dobitak smatra nagradom za poduzetništvo. Obuhvaća sve tjelesne i umne sposobnosti koje se koriste u proizvodnji dobara i usluga. Objasnite pojam zakon optimuma (proporcionalnosti proizvodnje). On predstavlja donju granicu ulaganja resusrsa na kojoj je moguće ostvariti odgovarajuću proizvodnju. To je ljudska sposobnost kombiniranja drugih resursa radi pokretanja i organiziranja proizvodnje dobara i usluga. a proporciju određuje optimalna kombinacija potrebnih faktora. Navedite i objasnite 4 osnovne vrste resursa u proizvodnji. Zakon minimuma proizvodnje nam govori da ako se ne uloži minimalna količina jednog od resursa u proizvodnju tada je beskorisno dodatno ulagati u ostale resurse jer se neće dobiti odgovarajući proizvod.. . stoga se stečene radne sposobnosti nazivaju ljudskim kapitalom..ugljen) . Zbog toga se zakon optimuma naziva još i zakonom proporcionalnosti 39... Prema korištenju tih sposobnosti dijeli se na umni i tjelesni rad. Dijele se na stalni kapital (trajna dobra poput alata. . .) kojim se djeluje na obrtni kapital (kratkotrajna dobra poput materijala. 38. neka su s vremenom obnovljiva (drvo). 37.dijelova. Objasnite pojam zakon minimuma proizvodnje. Zakon maksimuma predstavlja gornju granicu ulaganja resursa preko koje ako se pređe ulaganje jednog od resursa ne koristi. Svaki proizvodni proces diktira svoj određeni optimum kombinacije potrebnih faktora i pridržavanjem tih proporcija trajno će se postizati optimum.. Postoji samo jedna kombinacija faktora procesa rada koja osigurava najbolje optimalne rezultate. Jedan dio tih sposobnosti je stečen rođenjem a drugi obrazovanjem i vježbom. uvjet za veći uspjeh najbolji je ako su faktori raspoloživi u proporcionalnim količinama. Relativni maksimum ulaganja odnosi se na ulaganje jednog faktora u odnosu na druge faktore. faktori radnog procesa u tom slučaju su komplementarni. Postoji relativni i apsolutni maksimum. energiju Sunca. Prema tome obuhvaća resurse koji su obnovljivi i koji se mogu kupiti. Poduzetnici su ljudi koji su spremni i sposobni organizirati.Prirodni resursu (zemlja) – to su sva slobodna dobra raspoloživa iz prirode (tlo. mineralne sirovine. 36.

Racionalizacija nije vezana samo za tehniku proizvodnje nego ima primjenu u svim drugim ljudskim djelatnostima.Standardizacija – održavanje iste kakvoće.Specijalizacija – koja predstavlja unificiranje rada . oblika. odnosno situaciju u kojoj je ponuda jednaka potražnji. Objasnite pojam racionalizacija proizvodnje . Takvo stanje nije dugoročno održivo.Pojednostavljenje – pojednostavljenje radnog postupka i sredstava rada uvođenjem tzv. 42. Pod pojmom racionalizacije proizvodnje. općih pravila . dimenzija i sastava proizvoda. Potražnja može biti elastična (kada kupci u velikoj mjeri mjenjaju svoje kupovine kao . Tržišna ravoteža se ostvaruje pri onoj cijeni i količini pri kojima su snage ponude i potražnje jednake odnosno količina robe koju proizvođači proizvode jednaka je robi koju kupci potražuju.Tipizacija – grupiranje proizvoda u tipove proizvoda čime se smanjuju troškovi i vrijeme pripreme proizvodnje 41. Točka ravnoteže se na grafu nalazi u sjecištu krivulja ponude i potražnje. Objasnite pojam ravnoteža ponude i potražnje te pojam točka ravnoteže. kao i omogućavanje zamjene istovrsnih elemenata u proizvodima raznovrsnih proizvođača . navedite i objasnite osnovne oblike racionalizacije. Povećanjem ili smanjenjem ponude i potražnje možemo dovesti tržište u njegovu ravnozežu. Tržišnu ravnotežu nalazimo traženjem cijene pri kojoj je tražena količina jednaka ponuđenoj koliĉini odnosno iz slike možemo vidjeti da je to zapravo točka u kojoj se sijeku krivulje ponude i potražnje. se podrazumijevaju sve mjere koje imaju za cilj pojačati primjenu principa maksimizacije dobiti u najširem značenju.40. Objasnite pojam elastičnost potražnje i kako ju računamo. u najširem smislu. Ona predstavlja situaciju na tržištu pri kojoj nema poticaja na promjenu. Elastičnost potražnje se odnosi na reagiranje kupaca na promjene cijena određenih dobara. Osnovni oblici racionalizacije su: .

odgovor na promjene cijena) i neelastična (kada kupci ne prilagođavaju značajnije svoje kupovine prema promjenama cijena). Što znači da se pri promjeni cijene količina ponude mijenja za manji iznos. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno već postupni rast ponuđene količine i obrnuto. S porastom cijene nekog dobra raste i njegova ponuđena količina. koristimo koeficijent cjenovne elastičnosti ponude. Upravo taj intenzitet reagiranja količine ponuđenog dobra na promjenu cijene tog dobra naziva se cjenovna elastičnost ponude.Ep=1 – jedično elastična.Ec=0 – savršeno neelastična potražnja (lijekovi). . . . U tom slučaju svako postotno smanjenje cijene uzrokuje jednako postotno povećanje potraživane količine što ukupni prihod ostavlja nepromjenjenim i obrnuto.Ec=1 – potražnja je jedinično elastična ili stabilna. . . Tada je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene. 43. U tom slučaju izuzetno mala postotna promjena cijene izaziva snažne reakcije promjena potraživane količine. stabilna ponuda. dok u drugim slučajevima vrlo velika povećanja cijena neće prouzročiti značajnije promjene ponuđene količine. . odnosno njeno mjerenje. U tom slučaju postotna promjena ponuđene količine jednaka je postotnoj promjeni cijene. U tom slučaju postotno smanjenje cijene uzrokuje postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda. Ekstremni slučajevi: . Ekstremni slučajevi: . Za računanje elastičnosti ponude. U nekim slučajevima viša cijena će prouzročiti naglo i veliko povećanje ponuđene količine. .Ec=∞ .Ep>1 – elastišna ponuda (trajna dobra). U tom slučaju postotna promjena cijene ima zanemariv učinak na postotnu promjenu potraživane količine. U tom slučaju postotno smanjenje cijene uzrokuje postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda i obrnuto. Objasnite pojam elastičnost ponude i kako ju računamo.0<Ep<1 – neelastična ponuda (hrana).Ec>1 – potražnja je elastična (trajna dobra).0<Ec<1 – potražnja je neelastična (hrana). Za računanje elastičnosti potražnje koristimo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje.savršeno elastična potražnja. U tom slučaju je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene.

Društveni čimbenici . U tom slučaju ponuđena količina se gotovo uopće neće mijenjati bez obzira kolike promjene cijena bile.Navedite društvene čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača.Ep=∞ .Statusni simbol u vrednovanju drugih – ljudi koriste stvari ili usluge koje pojedinci ili obitelj prihvaćaju kao podlogu procjenjivanja njihove staleške pripadnosti. . 44. . Društveni stalež je relativno trajna i homogena podjela društva na kategorije u kojimapojedinci i obitelj dijele slične vrijednosti. . • • • • Kultura Socijalizacija Društveni stalež Društvene grupe Obitelj Situacijski čimbenici • • 46. Navedite 3 osnovne podjele čimbenika pod čijim je utjecajem ponašanje potrošača.Statusna (zapažena) ponašanja – obitelj ili pojedinac koji želi isticati potrošnju to čini kupovinom luksuznih proizvoda kojima se komunicira statusna pripadnost. Postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtjevanu količinu.. .Osobni čimbenici . . Značenje novca je ponekad tako veliko da se status mjeri isključivo količinom novca koju pojedinac posjeduje.Kompenzacijska potrošnja – u nedostatku samopouzdanja pojedinac kupuje proizvode kao kompenzaciju za psihološka stanja koja na drugi način ne može riješiti. interese i ponašanja.savršeno elastična ponuda.Ep=0 – savršeno neelastična ponuda. Značenje novca može biti pozitivno i negativno.Značenje novca – značenje novca u društvu obuhvaća šire konotativno značenje od njegove osnovne funkcije sredstva plaćanja.Psihološki procesi 45. . . U tom slučaju ponuđena količina se mijenja pri beskonačno malim promjenama cijene. Objasnite kako društveni stalež utječe na ponašanje potrošača. stil života. Ključ njihove kupovine je komuniciranje posjedovanja.

.47.Korisnost stava za predviđanje ponašanja potrošača ovisi i o društvenoj prihvatljivosti stava. pakovanje. . Objasnite pojam marketinška komunikacija. . promjena stava češće dovodi do promjene ponašanja. a mogu biti siguran temelj za predviđanje ponašanja potrošača. Kako stavovi utječu na ponašanje potrošača. učenja. nego obrnuto. osobnu prodaju. Korisnost stava za predvinanje ponašanja potrošača ovisi o mnogobrojnim čimbenicima: . Marketinška komunikacija predstavlja proces prenošenja informacija. kao i komuniciranja funkcionalnim elementima marketinškog spleta. publicitet. . Ponašanje uvijek ovisi o uvjerenju koje imamo prema specifičnom objektu i stavovima koji će biti podržani specifičnom situacijom. ideja i emocija od pošiljatelja do primatelja posredstvom medija s ciljem postizanja određenih efekata. . Ponašanje može utjecati na stavove putem procesa socijalizacije. vrijednosti i stil života .Tradicionalni model .Potrebno je razlikovati stavove prema objektima od stavova prema situaciji.Stavovi koji su dio vrijednosti i uvjerenja pojedinca veoma se teško mijenjaju. Ona obuhvaća sve promotivne aktivnosti uključujući ekonomsku propagandu. Ipak. Navedite modele donošenja odluke o kupovini na organizacijsko tržište. .Stavovi . 49.Znanje 48. prodajnu promociju.. Navedite individualne varijable koje čine osobne čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača.Značenje stava koje se ogleda u njegovoj jačini i centralnost u odnosu na promatrani proizvod.. percepcije.Behavioristički model 50.Klasični model .Percepcija .Ponašanje potrošača je gotovo redovito rezultat neke vrste komunikacije.Obilježja ličnosti.Motivi i motivacija . Ponašanje potrošača je često rezultat želje da se uklopi u društveno poželjna i nagrađena ponašanja.

On pruža informacije o uspješnosti poslovanja poduzetnika tijekom obračunskog razdoblja.Bilanca . Obuhvaća: .Račun dobiti i gubitka .Potrošaču orijentirane grupe zadužene primarno za osiguranja informacije potrošaču s ciljem donošenja adekvatne odluke . ciglane.da proizvodi jednako opterećuju sva proizvodna odjeljenja 53.51. Obuhvaća sva bruto povećanja vrijednosti ukupne imovine poduzeća.Vlada putem zakonske regulative . Navedite grupe koje štite potrošače i objasnite na koji način. Koja su temeljna računovodstvena izvješća predviđena međunarodnim računovodstvenim standardima? . Kada se primjenjuje sumarna čista djelidbena kalkulacija? Sumarna čista djelidbena kalkulacija može se primjenitit samo onda ako postoji u cijelom poduzeću samo jedna vrsta proizvoda.utvrđivanje razlike između prihoda i rashoda 55.) ili pak pružanje istovrsnih usluga (transportne usluge s jednovrsnim prijevoznim sredstvima i sl. Objasnite pojam prihod. plinare. U njemu se sučeljavaju prihodi i rashodi te se na taj način pokazuje da li je poduzetnik ostvario dobit (prihodi viši od rashoda) ili gubitak (rashodi viši od prihoda). Ona. što su sva novčana primanja od dobara ili usluga prodanih na tržištu. Osnovni preduvjet za korištenje ove metode jest postojanje dva preduvjeta: .Bilješke uz finacijska izvješća 54.da se radi o jedinstvenom finalnom produktu .Izvještaj o novčanim tokovima .prikaz svih rashoda . rudnici itd. znači pretpostavlja masovnu proizvodnju istovrsnih artikala (tvornice cementa. ljevaonice. Grupe koje su štitile potrošače mogu se svrstati u: . Prihodi su vrijednosti koje poduzeće ostvaruje tijekom određenog razdoblja svojim poslovanjem. mlinovi.). Što je to račun dobiti i gubitka (tzv. bilanca uspjeha) i što sadrži? Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje prihode i rashode te dobitak ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju.Poduzeća preko konkurencije i samo regulative 52. Prihod je izraz vrijednosti učinaka prodanih na tržištu.specifikaciju svih prihoda . .

Prihodi . 59. Sastoji se od dva dijela – aktive i pasive. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje novčane tijekove. pitanjem 61. 58. Rashodi su sva smanjenja ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja. Objasnite pojam rashodi. Rashodi su sva bruto smanjenja vrijednosti imovine poduzeća neovisno o njihovoj namjeni. tj. Bilanca je sustavni pregled imovine. dugova (obveza) i glavnice (kapitala) na određeni datum.Novčani tijek od operativnih aktivnosti .  Odgovor isti kao pod 55.56. Objasnite pojam izvještaj o novčanim tokovima. Koja 3 dijela ima izvještaj o novčanim tokovima. putem odljeva ili smanjenja sredstava.Cjelokupni tok novca 60.Rahodi . Rashodi nastaju korištenjem sredstava poduzeća i povećavanjem obveza poduzeća tijekom određenog razdoblja. Objasnite pojam bilanca stanja i navedite od koja 2 osnovna dijela se sastoji. Objasnite pojam prihodi.Novčani tijek od financijskih aktivnosti Ili . Kako se računskim putem utvrđuje prihod? Računskim putem se prihod najjednostavnije izračunava kao umnožak prodane količine proizvoda i njegove prodajne cijene Ci = Qi x ci . prema vrsti novčanih tokova koji se u njemu prikazuju? .Novčani tijek od investicijskih aktivnosti . priljev i odljev novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju na osnovu svih aktivnosti poduzeća tijekom određenog razdoblja. 57.

. dok redovni prihodi nastaju isključivo kao rezultat glavne djelatnosti poduzeća. Poslovni prihodi nastaju kao rezultat obavljanja redovite djelatnosti poduzeća. Tu spadaju: . Izvanredni prihodi nastaju kao sporedni i nepredviđeni poslovni učinci. Objasnite pojam poslovni rashodi i navedite što u njih ubrajamo. Financijske prihode čine naknade za uložena novčana sredstva.izvanredni 63. 66.naknadne korekcije troškova koje se smatraju rashodima poslovanja. Navedite 3 glavna oblika prihoda. obračunate pozitivne tečajne razlike iz poslovanja deviznim sredstvima.financijski . . Obuhvaćaju viškove utvrđene inventarizacijom. itd.. Ci = Qi * ci Simboli znače: Ci= prihod od prodaje nekog proizvonača Qi= količina prodaje nekog proizvoda ci= prodajna cijena nekog proizvoda 64.62. Objasnite pojam financijski prihodi. otpisana potraživanja vjerovnika poduzeća. dobavljačima zaračunate ugovorne penale zbog kašnjenja u isporuci materijala i sl. Objasnite pojam izvanredni prihodi te u čemu se razlikuju od redovitih prihoda.rashodi nabave i prodaje (ako se posebno računovodstveno obuhvaćaju) . Poslovni se prihodi izračunavaju kao umnožak prodanih učinaka ostvarene prodajne cijene.poslovni . kamate. 65.rashodi nabave trgovačke robe .troškovi proizvodnje nastali zbog stvaranja učinaka . Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavIjanja glavne djelatnosti poduzeća i njihova visina ovisi o obujmu i vrsti djelatnosti. Objasnite pojam poslovni prihodi.administrativni rashodi i drugi rashodi nužni za odvijanje osnovnih radnih procesa .

70.dio za menadžere i zaposlenike 72. a utječu na smanjenje rezultata poslovanja. Objasnite pojam proizvodnost rada (napišite i kako se izračunava). Po važećim propisima poduzeća obvezatno koriste obračun po troškovima proizvoda tako da je bruto dobitak razlika ukupnog prihoda i troškova prodanih proizvoda u koje nisu uključeni troškovi nastali izvan proizvodnje.67. 68. . neočekivani i drugi slučajni izdaci koji nastaju neovisno o poslovanju poduzeća. To je dobitak na koji se računa porez na dobit.dio za vlasnika ili vlasnike . Iznos nepunih troškova može biti različit ovisno o metodi obračunavanja troškova koja se koristi u poduzeću.dio za poduzeće . Na koja 3 dijela se može podijeliti ostvareni neto dobitak poduzeća. Proizvodnost rada je izraz i čimbenik ukupnog društvenog razvitka. proizvodnost je odnos radnog učinka i utrošenog rada. To znači da ne dovode do stvaranja novih vrijednosti. Poslovni dobitak je razlika između bruto dobitka i troškova razdoblja (troškovi uprave i prodaje). . Objasnite pojam poslovni dobitak. Objasnite pojam financijski rashodi. zato se naziva i dobitkom prije poreza. Povećanje proizvodnosti rada omogućuje bolje zadovoljavanje ljudskih potreba i veći životni standard. Financijski rashodi nastaju u poslovanju poduzeća financijskim sredstvima. Veću proizvodnost imaju ona poduzeća koja ljudski rad učinkovitije kombiniraju s drugim čimbenicima proizvodnje. Proizvodnost rada je izraz efikasnosti korištenja ljudskog rada u proizvodnji. Nastaju kao rezultat pribavljanja. Izvanredni rashodi su ne planirani. Objasnite pojam bruto dobitak. 69. korištenja i vraćanja financijskih sredstava. Objasnite pojam ekonomičnost poslovanja (napišite kako se računa). Izračunava se po sljedećoj formuli: 73. Objasnite pojam izvanredni rashodi i što obuhvaćaju. Prema tome. Najčešće nastaju kao rezultat neracionalnosti iz prethodnog razdoblja ili zbog utjecaja iz okoline (ne nastaju prilikom stvaranja učinka). 71. Nastaju kao rezultat neplaniranog smanjenja poslovne imovine ili neplaniranog povećanja obveza. Bruto dobitak se utvrđuje kao razlika između prihoda i nepunih troškova.

ekonomičnost je odnos vrijednosti učinaka proizvodnje i ukupnih troškova. Prema tome. Rentabilnost je izraz učinkovitosti (unosnosti. zato što se na taj način može uspoređivati dobit iz uloženog kapitala koju vlasnici ostvaruju poslovanjem poduzeća s dobiti koju bi mogli ostvarivati kada bi kapital uložili uz kamatu. poduzeće posluje neekonomično 74.kada je jednak l. Objasnite pojam rentabilnost uloženog kapitala i kako se računa. to jest RP x Ko =RK Rentabilnost kapitala (Rk) može se izraziti kao umnožak između rentabilnosti poslovanja (Rp) i koeficijenta obrtanja sredstava (Ko) izračunatog u obliku stope ukupnog prihoda. Objasnite pojam rentabilnost poslovanja i kako se računa. a zatim i zbog problema zbrajanja naturalnih veličina količine različitih proizvoda. to jest u postotku.Ekonomičnost poslovanja je izraz učinkovitosti trošenja elemenata proizvodnje. to jest: Rentabilnost kapitala je uvijek izražena u postotku. a opada s povećanjem tržišne vrijednosti ukupne proizvodnje. pitanju. Rentabilnost poslovanja se izračunava stavljanjem u odnos ostvarenog dobitka i tržišne vrijednosti proizvodnje.kada je manji od 1. korisnosti) ukupno uloženih sredstava ili kapitala u određenu proizvodnju. profita) i prosječne vrijednosti uloženih ili korištenih sredstava. poduzeće posluje na granici ekonomičnosti . to jest: Stopa rentabilnosti poslovanja pokazuje koliko se na 100 novčanih jedinica tržišne vrijednosti ostvaruje čistog (neto) financijskog rezultata. Izražava se stopom rentabilnosti. Rentabilnost investiranog kapitala (uloženih sredstava) izračunava se kao odnos između godišnjeg financijskog rezultata (dobitka. Rentabilnost poduzeća raste s povećanjem ostvarene dobiti. Izražava se vrijednosnim veličinama zbog toga što nije moguće zbrajati naturalne veličine potrošnje različitih elemenata proizvodnje.kada je veći od 1. Kod ekonomičnosti se istovremeno mjeri i iskazuje učinak svih elemenata proizvodnje (rada i sredstava). 75. jer se tada može na pogodan način . Izražava se koeficijentom koji se izračunava na sljedeći način: . poduzeće posluje ekonomično . Objašnjenje kao u 74.

reorganizaciji rada.uspoređivati s kamatnom stopom koja se može dobiti davanjem kapitala u zajam. U okviru ovog studija vrši se mjerenje rada tako što se određuje vrijeme pojedinih elemenata rada. Objasnite pojam ekonosmki resursi i kako se dijele. Ekonomski resursi ili faktori proizvodnje su resursi potrebni za proizvodnju dobara. obrazovanje. Dijele se na: primarne ili izvorne (rad. Redovita djelatnost poduzetnika mora donositi stopu rentabilnosti veću od kamate koja se može ostvariti davanjem kapitala u zajam.Analiza izvršenja . Koja je svrha studije rada i što obuhvaća? Studij rada istražuje način rada po pojedinim radnim mjestima radi utvrđivanja mogućnosti prilagodbe rada čovjeku i stvaranju radnih uvjeta za optimalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa jer se radna mjesta uvelike razlikuju. tehnologije. Primarni se kao rijetki privredni resursi unajmljuju ili kupuju za odgovarajuće naknade ili dohotke svojim vlasnicima.). predmete rada i sredstva za rad. utvrđuje novi poboljšani način rada i pomaže u provedbi novog načina rada tj.. standardizirati radne postupke. studij unaprijed određenih vremena i analitičko procjenjivanje. 78. predmeta rada i sredstava za rad na određenom radnom mjestu. Koja je svrha studije vremena i pto obuhvaća? Studij vremena istražuje vrijeme koje je potrebno za izvršavanje odrenenih radnih postupaka. Studij obuhvaća kritičku analizu radnih postupaka. pomoći pri izobrazbi za rad po novom postupku. poduzetništvo. Svrha ovog studija je utvrditi radne postupke.Donošenje odluka 80. pod standardiziranim uvjetima i uz definiranu razinu izvršenja. a time i radni uvjeti te oprema. Koje zadatke obuhvaća vrednovanje rada? . Određivanje tog vremena može se napraviti izravno pomoću instrumenata za mjerenje vremena kao što je štoperica ili posrednim metodama kao što su sintetičko određivanje vremena. Što obuhvaća normiranje rada? .Mjerenje izvršenja . 79. 77.. prirodni resursi) i proizvodne ili izvedene (kapital. U protivnom se vlastita proizvodnja ne isplati. 76.Normiranje rada . Svrha studija je odrediti vrijeme koje je potrebno radniku da izvrši neki posao na predviđeni način. vrijeme koje se stvarno troši na pojedine radne operacije i utvrđuje uzroke odstupanja od normalno potrebnog vremena.

Poluproizvode .Normiranje rada obuhvaća utvrđivanje radnih normi ili standarda izvršenja. koja se brine o opskrbi materijalima.Održavati takav omjer između proizvodnosti i troškova rada koji osigurava konkurentnost poduzeća na tržištu.Privući i zadržati u poduzeću dostatan broj ljudi takvih kvalifikacija kakve su poduzeću potrebne . 82.Potaknuti konkurenciju među zaposlenicima i tako stvoriti povoljnu radnu klimu . Koje ciljeve ima dobar sustav plaćanja rada? . opremom. koji moraju biti jasni.Osnovni materijal . Koje su prednosti a koji nedostaci opskrbe s vlastitih zaliha? Prednosti: -zahtjevi korisnika zadovoljavaju se u kratkom roku -nabavlja se u većim količinama po povoljnijim uvjetima nabave -osoblje nabave ravnomjernije obavlja svoje zadatke -mogu se ugovoriti duži i za dobavljače povoljniji rokovi isporuke robe Nedostaci: . Kao djelatnost je izuzetno složena. Definirajte pojam nabava. 84. 81. a pretpostavke za efikasno obavljanje te djelatnosti su razna ekonomska i tehnička znanja te poznavanje psihologije. mjerljivi i realni. Osim toga.Stimulirati i motivirati zaposlenike na veće zalaganje i povećavanje proizvodnosti rada . uslugama i energijom potrebnima za realizaciju ciljeva poslovnog sustava. Nabava je funkcija i djelatnost poduzeća i drugih poslovnih sustava. norme rada moraju biti radniku objašnjene kako bi radnik točno znao što se od njega očekuje.Sirovine .Pomoćni materijal . Koji su glavni oblici predmeta rada u procesu proizvodnje? .Gorivo 83.Dijelove .

) .Metoda HIFO – highest in-first out. sokovi.uvjetima nabave – posebice na određivanje normativa utječu period nabavljanja.Metoda LIFO – last in-first out.(suprotno od HIFO) 87. te cijene i troškovi nabavljanja predmeta rada . tj FIFO. skladišta. . organizaciju skladišne službe 88. U materijalno posloavnje u najširem smislu spadaju funkcije nabave. Zalihe na kraju planskog razdoblja obračunavaju se po posljednjim cijenama s kojima je taj materijal ušao u skladište. . Materijalno poslovanje je rukovodni i organizacijski koncept koji omogućuje pregled i upravljanje sa svim procesima tijeka materijala od tržišta nabave preko prizvodnje do prodaje i isporuke robe kupcima.Metoda FIFO – first in-first out. veći im je i utjecaj na visinu normativa zaliha .uvjeti skladištenja – utječu na visinu normativa zaliha s obzirom na veličinu i oblik skladišnog prostora. skladišno osoblje. transporta i zbrinjavanja otpada. Objasnite metode obračuna fiktivnih nabavnih cijena (FIFO.obilježja predmeta rada – uvjetuju visinu zalihe ako njihova kakvoća ovisi o uskladištenoj količini ili o dužini uskladištenja (pića. Navedite barem 3 stavke o kojima ovise normativi zaliha predmeta rada. Ova metoda temeljena je na izlazu materijala prema redoslijedu prispijeća materijala. Normativi zaliha predmeta rada ovise o: .Metoda LOFO – lowest in-first out. Navedite barem 4 stavke koje omogućava centralizirana nabava. .uvjeti transporta –što je njihovo značenje veće. Objasnite pojam materijalno poslovanje. . Prvo se troše materijali nabavljeni po najvišoj cijeni. Cilj je da se obračunske i aktualne cijene što manje razlikuju. Primjenom ove metode prvo se troše materijali nabavljeni po najnižoj cijeni. Prvo se troše ili prodaju materijali koji su posljednji primljeni u skladište i obračunavaju se po njihovim nabavnim cijenama.potrošnji/prodaji materijali/roba – promjena plana potrošnje/prodaje imati će odraza na promjenu normativa zaliha predmeta rada . LOFO). HIFO.-potrebno je angažirati mnogo obrtnih sredstava -nastaju veći troškovi skladištenja i zaliha -moraju se provoditi istraživanja potreba te izabrati i koristiti razni sustavi nabavljanja -mora se upravljati zalihama 85. .. Ako cijene konstantno rastu ili padaju tada metoda HIFO odgovara metodi LIFO. 86. opremu skladišta. LIFO.

Objasnite pojam investicija i koja im je svrha.jedinstveno provođenje politike nabave . 91. Svrha im je održavanje kontinuiteta poslovanja i razvoj gospodarskih subjekata. Investicija je ulaganje novčanih sredstava u nabavku i izgradnju realnih dobara radi stvaranja uvjeta za trajno poslovanje. 92. s ciljem povećanja preglednosti tržišt. vestire = obući. Što je to istraživanje tržišta nabave i koja mu je svrha? Istraživanje tržišta nabave predstavlja organizirano i sustavno prikupljanje. ugovoriti vremenski adekvatne isporuke predmeta rada potrebne kakvoće i u primjerenoj količini te uspostaviti partnerstvno s dobavljačima. a u svrhu donošenja što boljih odluka o nabavi Na temelju informacija koje su rezultat istraživanja tržišta nabave se mogu birati povoljniji izvori nabave.normizaciju predmeta rada i količina nabave . U suvremenim uvjetima pod investicijom u poslovanju gospodarskih subjekata smatra se trajno ulaganje novčanih sredstava u sredstva za proizvodnju.sniženje normativa zaliha .korištenje količinskih i drugih popusta .brže obrtanje količina zaliha materijala .bolju logističku suradnju s dobavljačima .bolju kontrolu poslovanja nabave . odnosno postići ekonomske koristi.odjenuti).objedinjavanje potreba i naručivanje većih količina predmeta rada uz povoljnije uvjete i niže troškove nabave . to jest u trajna obrtna i stalna sredstva. . interpretiranje i dostavljanje podataka i rezultata analiza nabavi.plaćanje računa dobavljača s jednog mjesta 89.. 90. Navedite moguće izvore financiranja investicija. kao i tržišnim čimbenicima koji neizravno ili izravno utječu na uvjete nabavljanja i općenito opskrbe poduzeća. (od latinske riječi: in = u. Investicijski proces je skup aktivnosti na ulaganju kapitala radi pribavljanja sredstava za proizvodnju čijim korištenjem će se ostvariti određeni ciljevi. radi informiranja donosioca odluka o stanju i kretanjima na tržištu nabave. Objasnite pojam investicijski proces. analiziranje. sređivanje.

.Načelo ekonomičnosti 97.) . i dr. Navedite načela kalkulacije. Uvjet za dobivanje bankovnog kredita jeste dostatan vlastiti kapital koji jamči njegovu otplatu.Načelo usporedivosti .skladišta) .) .nove investicije .investicije u rekonstrukcije i modernizacije . izrada investicijskih programa.Tuđi izvori su bankovni krediti. . tvornica.obrtna sredstva i sl. Objasnite pojam investicijska kalkulacija. Navedite vrste investicija prema svrsi investiranja.Vlastiti izvori su sredstva amortizacije i sredstava prikupljena iz ostvarene dobiti. .Načelo točnosti .Načelo preglednosti . Navedite i pojednostavljeni model kalkulacije i objasnite od čega se on sastoji.. U koje investicijske elemente mogu ulagati gospodarski subjekti u elektrotehničkim djelatnostima? .investicije u proširenje .nematerijalne investicije ( istraživanje prirodnih resursa. 95. 93. 96.investicije u zaštitu životne sredine (ekološke investicije) 94. komercijalni krediti dobavljača izvođača radova i sl.zemljišta ( kupnja. strojeva. . uređaja i sl. proširenja i uređenja ) .građevinske objekte (kupnja ili izgradnja poslovnih zgrada.opremu ( kupnja prijevoznih sredstava. Investicijska kalkulacija je računski postupak kojim se na temelju odnosa priljeva i odljeva novčanih sredstava ocjenjuje isplativost (ekonomska opravdanost) trajnog ulaganja određenog kapitala.Načelo pravovremenosti .Načelo prilagođenosti .

Kalkulacije cijena koštanja 100. Kako dijelimo kalkulacije prema vremenu? .Naknadne i obračunske 101.Sintetičke .Kalkulacije nabavnih cijena .Prema sadržaju i postupku izrade 99. Kako dijelimo kalkulacije prema području? . Kako dijelimo kalkulacije prema sadržaju? .Investicijske .Mikroekonomske .Prethodne i planske .Prema području na koje se odnose .Analitičke . jedinični trošak (cijena koštanja) Tr = trošak rada Ts = trošak sredstava za rad Tm =trošak materijala Tu = trošak usluga To = ostali troškovi Q = opseg proizvodnje 98.Makroekonomske 102.Kalkulacije prodajnih cijena .Korištenja kapaciteta .Prema vremenu kada se sastavljaju . Prema koje 3 odlike dijelimo kalkulacije na vrste? .Pojednostavljeni model kalkulacije glasi: t = prosječni. Kako se dijele kalkulacije koje su namijenjene izračunavanju cijena? .

Statičke metode investicijskih kalkulacija .dio kredita koji se kreditoru (zajmodavcu) vraća posuđena svota novca .metoda internog kamatnjaka ( interne stope prinosa ) . koji se postupkom diskontiranja svode na isti vremenski trenutak.naknada zajmodavcu za posudbu novca.103. Najviše korištene dinamičke metode investicijske kalkulacije jesu: . Anuitet ima dva dijela: .metoda neto sadašnje ( kapitalne ) vrijednosti . Navedite koja su 2 najčešće korištena statička mjerila uspješnosti investicije te napišite kako se računaju. Broj godina razdoblja otplate izračunava se pomoću formule: 105.Rentabilnost investicije se izračunava kao odnos između ostvarenog rezultata i prosječnog godišnjeg iznosa uloženog kapitala. interkalarne kamate. Objasnite pojam interkalarna kamata. odnosno nagrada za njegovo čekanje na povrat novca koju je dužan platiti zajmoprimac kao cijenu kapitala. Stopa rentabilnosti se izračunava po formuli: .zanemaruje se vrijeme i računa se s prosječnim godišnjim veličinama tekućih primitaka i tekućih izdataka. Premda se može i drugačije ugovoriti.Dinamičke metode investicijske kalkulacije .Razdoblje povrata investicije . 104. Koje 2 skupine metoda investicijske kalkulacije prema postupku ocjenjivanja ekonomske opravdanosti investicije koriste (objasnite ih)? . za iznos interkalarnih kamata se obično povećava investicijski kredit i tako . Od trenutka stavljanja kredita zajmoprimcu na raspolaganje do trenutka potpunog iskorištenja kredita zajmodavac ima pravo naplatiti tzv. Anuitet je novčani iznos kojim se otplaćuje kredit tijekom određenog vremenskog razdoblja (obično 5-15 godina). Objasnite pojam anuitet (objasnite od čega se sastoji).je dio razdoblja korištenja investicije u kojem se očekuje vračanje ili otplata uloženog kapitala iz ostvarene razlike primitka i izdatka tijekom razdoblja uporabe investicijskog objekta uvećane za godišnje iznose amortizacije. A=O+K 106.u račun se uzimaju izdaci i primici svih godina investicijskog procesa. Izračunava se postupnim pokrivanjem iznosa uloženog kapitala godišnjim neto primicima. .otplata .kamata .

Prate se i evidentiraju po dijelovima radnog procesa (mjestima troškova) u poduzeću. Koje su 2 najpoznatije metode kalkulacije prema postupku korištenom za izračunavanje cijena i objasnite ih? 110. .Dodatna metoda (adicijska) . kadrovskim. . sredstava za rad i usluga koji se ne mogu izravno staviti na teret neke određene linije proizvodnje.Opći troškovi proizvodnje (izrade) . materijala. troškovi ogrjeva i rasvjete.. Izravni troškovi se u cjelini mogu utvrditi po učincima (proizvodima i uslugama) radi čije proizvodnje su nastali. Objasnite pojam opći (neizravni.Opći troškovi prodaje . Tržišne su one linije proizvodnje čiji su učinci namijenjeni prodaji na tržištu. divizijska) . . jer su zajednički za više takvih linija proizvodnje. odnose se na sve linije proizvodnje u jednom poduzeću. Interkalarna kamata se izračunava za razdoblje investiranja u kojem se kredit koristi i to složenim kamatnim računom za ukupni iznos kredita ili za pojedine tranše kredita koje se korisniku stavljaju na raspolaganje po ugovorenoj kamatnoj stopi za investicijski kredit. troškovi oglašavanja. plaće osoblja na poslovima uprave. nabavnim.odnose se na sve linije tržišne proizvodnje u poduzeću.dodatna kalkulacija je računski postupak izračunavanja cijena koštanja posebnim postupcima dodavanja općih troškova na izravne troškove i . izostaju kada izostanu učinci. Navedite i objasnite glavne vrste općih troškova u proizvodnom poduzeću. posredni. troškovi korištenja ili unajmljivanja prodajnog prostora. Mogu se jasno povezati s određenim učincima. Takvi troškovi terete poduzeće sve dok ono postoji. Opći ili neizravni troškovi nastaju u korist poduzeća u cjelini ili njegova dijela.dobiveni ukupni iznos duga stavlja u otplatu. .djelidbena kalkulacija služi za izračunavanje cijena koštanja. U opće troškove prodaje ubrajaju se plaće prodajnog osoblja. Objasnite pojam izravni (direktni. postoje samo onda kada postoje učinci. i sličnim poslovima) Toj skupini pripadaju troškovi održavanja poslovnih zgrada. To su troškovi rada. i dr. 108. Izravni troškovi u elektrotehničkim djelatnostima su različiti u svakoj djelatnosti posebno. troškovi pripreme gotovih proizvoda za otpremu na tržište. uredskog materijala. 107. knjigovodstvenim. platnog prometa. Opći se troškovi svojim najvećim dijelom javljaju i kada neka linija proizvodnje prestane postojati. a ne služe daljnjoj proizvodnji ili zadovoljavanju drugih vlastitih potreba.Opći troškovi uprave – troškovi koji nastaju u zajedničkim službama poduzeća (na pravnim. neposredni. telefonske usluge. 109. pojedinačni) troškovi.obuhvaćaju troškove rada prodajne službe i troškove marketinga..Djelidbena metoda (diobena. i to uglavnom postupcima dijeljenja ukupnih troškova količinom dobivenih proizvoda. zajednički) troškovi. financijskim.

115. neočekivani i drugi slučajni izdaci koji nastaju neovisno o poslovanju poduzeća. Na koje vrste dijelimo dodatne kalkulacije? . zato se naziva i dobitkom prije poreza. Iznos nepunih troškova može biti različit ovisno o metodi obračunavanja troškova koja se koriste u poduzeću.kad je moguće utvrditi prihode . Kako se računaju poslovni prihodi? Poslovni se prihodi izračunavaju kao umnožak prodanih učinaka ostvarene prodajne cijene. Neto dobitak je povećanje čiste imovine poduzeća koje je rezultat njegova poslovanja u određenom razdoblju. To je dobitak na koji se računa porez na dobit. . 111. Kada se priznaju prihodi od prodaje proizvoda i usluga? . Primjenjuje se za raznovrsne proizvode ako su za svaki pojedini proizvod poznati izravni troškovi. Navedite glavne oblike rashoda i objasnite ih.dijeljenjem tako dobivenih ukupnih troškova različitih proizvoda s njihovim količinama. Koje oblike dobitka razlikujemo (objasnite ih)? .Poslovni dobitak je razlika između bruto dobitka i troškova razdoblja (troškovi uprave i prodaje). .Financijski rashodi nastaju u poslovanju poduzeća financijskim sredstvima. .Neto dobitak se izračunava kao razlika između poslovnog dobitka i izračunatog poreza na dobitak. .raščlanjenu dodatnu kalkulaciju 112. Ci = Qi * ci Ci= prihod od prodaje nekog proizvođača Qi= količina prodaje nekog proizvoda ci= prodajna cijena nekog proizvoda 113.ako postoji vjerojatnost naplate . .kad se mogu pouzdano utvrditi troškovi nastali u svezi s tim uslugama i troškovi za dovršenje usluga . Zato se taj oblik dobitka naziva dobitkom poslije poreza.Bruto dobitak se utvrđuje kao razlika između prihoda i nepunih troškova.skupnu dodatnu kalkulaciju . .Izvanredni rashodi su ne planirani.Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavljanja glavne djelatnosti poduzeća.ako je moguće pouzdano izmjeriti stupanj dovršenosti Prihodi od prodaje proizvoda i usluga priznaju se ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti: 114.

Ona može značiti: . Navedite koji su temeljni pokazatelji uspješnosti poslovanja te kako se oni računaju. Dobiveni količnik je cijena jedne jedinice učinka (proizovoda ili usluga).  Kada se primjenjuje sumarna čista djelidbena kalkulacija? Odgovor isti kao pod 52.s ekvivalentnim brojevima 119. pitanjem Kada se koristi elektivna čista djelidbena kalkulacija? 120. Objasnite pojam djelidbene kalkulacije te navedite glavnu podjelu ove vrste. Riječ kalkulacija u svakodnevnom govoru ima trojako značenje.računski postupak za pronalaženje cijena učinaka (proizvoda ili usluga) . obračunavanje troškova te izračunavanje cijene učinaka (proizvoda ili usluga). Glavna podjela djelidbenih metoda kalkulacija: .određeni dokument o pozicijama iz kojih se sastoji cijena nekog proizvoda ili usluga . Djelidbene kalkulacije još se nazivaju i divizione kalkulacije te se primjenjuju kod homogene proizvodnje. . u kojoj se pravi kalkuliranje cijena učinka u poduzeću Danas se pod kalkulacijom najčešće misli na računski postupak (metodu).organizacijsku jedinicu poduzeća. U slučaju postojanja masovne proizvodnje artikala te ukoliko svi artikli ne opterećuju jednakomjerno sva proizvodna odjeljenja.čista djelidbena . 118. Definirajte pojam kalkulacija. Do cijene koštanja kod ovakve metode kalkulacije dolazi se računanjem prosjeka troškova za promatrani obračunski period. Sastoje se u tome da se svi troškovi podijele s količinom učinaka. 117.116.

Ona obuhvaća kompleksno planiranje.121. uključujući i informacijske procese potrebite za ciljnu opskrbu proizvodnje. Navedite vrste efektivnih dodatnih kalkulacija.Doprinosa da se spriječi visoko vezivanje kapitala .Kombinirane Vrste efektivnih dodatnih kalkulacija : 123. međusobno razilikuju po vrsti. Zadaće logistike nabave počinju već s utvrnđivanjem potreba i izborom dobavljača. Kada se koristi djelidbena kalkulacija s ekvivalentnim brojevima? Ukoliko ne postoji ni jedinstveni finalni proizvod u punom smislu riječi.Po mjestima troškova . Onda se primjenjuje djelidbena kalkulacija s ekvivalentnim brojevima.logistika se odnosi na strategijsko planiranje i upravljanje svim logističkim sustavima i procesima. .Poticanja inovacije proizvoda i obrade tržišta stvaranjem pretpostavke na strani nabave. Ova kalkulacija se još koristi u masovnim proizvodnjama. gotovih proizvoda. e. već se finalni proizvodi. trgovačke robe) i informacija kroz poduzeće. kao i njihovo administrativno i operativno uobličavanje za fizičko odvijanje tokova. skraćivanje vremena reakcija. Preduvjet za primjenu ove metode jest da proporcije troškova u učincima raznih vrsta ostaju uvijek iste u odnosu jednih prema drugima. koje zahtijeva elektroničko odvijanje poslovanja. 122. . upravljanje i fizičku obradu toka materijala i nabavljenih dijelova od dobavljača pa do pripreme za proizvodnju.Po funkciji troškova . Kao ciljevi mogu se postaviti: smanjenje zaliha. kvaliteti itd. skraćivanje vremena tih protoka.Po fazama proizvodnje . poluproizvoda. 125. Objasnite pojam e-logistika. Logistika nabave predstavlja logistički sustav koji je povezan s tržištem. Objasnite pojam logistika nabave i koja joj je zadaća. 124. poveznicu između logistike distribucije dobavljača i logistike proizvodnje promatranog poduzeća. Koja je svrha logistike? Svrha logistike je stalno usavršavanje protoka dobara (materijala. Logistika nabave preuzima zadaću: . iako su slični. dimenziji.Omogućavanja pomoći u provođenju spoznaje da sve sami ne moramo proizvoditi i da zahtjevi bezuvjetnoga iskorištenja kapaciteta mogu voditi do skuplje vlastite proizvodnje . tj.

rasvjeta) troškovi upravljanja skladištem ( plaće voditelja i evidentičara) . kvar.Stalne Kako se dijele troškovi funkcije skladištenja? Troškovi funkcije skladištenja dijele se na: • • troškovi kapaciteta skladišta (amortizacija zgrada. Snižavanje promjenjivih troškova postiže se bržom cirkulacijom zaliha. Kako se postiže snižavanje stalnih a kako promjenjivih troškova skladištenja? Snižavanje stalnih troškova postiže se svođenjem vlastitog prostora na potrebnu veličinu za smještaj materijalnih vrijednosti. grijanje.) 128.Način rasporeda materijalnih resursa . osiguranje. stručnim rukovanjem. 127. Koje su osnovne zadaće skladišnog poslovanja? . krana i dr. Čimbenici racionalnog korištenja skladišta su: . rasipa. opreme. . demodiranje robe. 126.smještaj.Objasnite pojam ekonomika skladištenja te navedite čimbenike racionalnog korištenja skladišta. unutarnji transport i izdavanje) troškovi držanja zaliha koje ovise o vrijednosti uskladištenih materijalnih resursa (kamate na uložena sredstva.Promjenjive • • troškovi rada na poslovima prijevoza i manipulacije (prijem. 129. održavanje. najamnina.Pravilno rukovanje uskladištenim proizvodima i njihovo čuvanje od kala. lom. kalo.Stupanj mehanizacije i metode manipulacije i transporta materijalnih resursa unutar skladišta. kvara i loma . Ekonomika skladištenja je dio ekonomike poduzeća koji proučava mogućnosti racionalnogkorištenja resursa u području djelatnosti skladištenja. pregled i rukovanje zalihama.Brzina obrtanja zaliha . kamate.Stalna opskrba proizvodnje i/ili prodaje odgovarajućom količinom proizvoda određene kakvoće uz minimalne troškove skladišta .Iskorištenost kapaciteta skladišta . držanjem što manjih zaliha. traženjem povoljnijih izvora financiranja zaliha i povoljnijeg osiguravatelja zaliha.

133. Tu se skupljaju proizvodi od različitih dobavljača i rasparčavaju jednome ili nekolicini proizvodnih ili trgovinskih pogona (npr.Broju skladišta u distribuiranoj mreži . pretovar na odgovarajuće teretno pomoćno sredstvo ili prepakiranje) O kojim čimbenicima ovisi potrebna količina zaliha na skladištu? 136. 132. Objasnite pojam dobavna skladišta.Priprema robe za skladištenje (npr.Kontrola ulaza robe . otkupna poduzeća koja otkupljuju poljoprivredne proizvode od individualnih proizvođača nakon čega male količine koncentriraju u velike pošiljke i šalju distribucijskim centrima ili tvornicama za preradu). za prihvaćanje sezonske proizvodnje). O čemu ovisi lokacija otpremnog skladišta? Lokacija otpremnog skladišta ovisi o vrsti. . Tu se skupljaju proizvodi iz proizvodnje i otpremaju kupcima ( distribucijski centri u kojima se prima roba od velikih proizvođača u velikim količinama i složena asortimanski šalje u maloprodaju). Skladišta obrtaja (tranzitni terminali) kratkoročno prihvaćaju proizvode između pretovara iz jednog u drugo transportno sredstvo. Tu prevladavaju skladišni procesi. Njihova funkcija je stavljanje na raspoloaganje kapaciteta za preuzimanje dobara koja trebaju za proizvodnju. Koji su skladišni zadaci? . 131.Identifikacija prispjele robe .Istovar prispjele robe . Takva skladišta su značajna kod logističkih poduzeća. Otpremna skladišta predstavljaju točke razlaganja u logističkim sustavima. Objasnite pojam skladište obrtaja. 134. Objasnite pojam skladište zaliha.130. proizvodna i distribucijska skladišta. ali i za preuzimanje gotovih proizvoda (npr.Opsegu proizvodnje . Skladišta zaliha najviše postoje uz proizvodne pogone. te mogu biti nabavna. 135. Objasnite pojam otpremna skladišta. Velika brzina obrtaja je bitna kod njihova oblikovanja. Dobavna sladišta predstavljaju točke koncentracije u logističkim sustavima. veličini i obliku prodajnog područja koje treba opskrbljavati. ali se njihova uloga sve više očituje i kod trgovinskih poduzeća.

U širem smislu logistika proizvodnje se odnosi i na područje pružanja usluga. sastoje se uglavnom od izravnih troškova rada i materijala. Time se postiže potpuna iskorištenost elemenata proizvodnje uz najniže troškove po proizvodu.Analitički sustav proizvodnje oprečan je sintetičkom i temelji se na raščlanjivanju materijala za izradu na njegove sastavnice kako bi se dobili novi proizvodi.» Prema definiciji sintetičkog sustava proizvodnje. režijski rad i materijal te troškovi rasvjete) ne mijenjaju se značajnije tijekom godine. Ključna pitanja kojima se bavi logistika proizvodnje odnose se na optimalizaciju proizvodnje (opsega proizvodnje.Uvjetima transporta . angažiranja radne snage i dr.Promjenjivi troškovi (troškovi električne energije.Sintetički sustav proizvodnje podrazumjeva «promjenu materijala ili spajanje više materijala radi dobivanja novih proizvoda. Navedite koje tipove proizvodnje razlikujemo prema količini proizvoda i objasnite ih.Uvjetima na domaćem i stranom tržištu 137. Najpoznatiji primjer analitičkog procesa proizvodnje jest proces proizvodnje benzina. izbora i zamjene proizvodnih resursa. Stoga se mogu ravnomjerno rasporediti na cijelu godinu. . Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sustava što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektirane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sutava na putu stvaranja nove vrijednosti. Objasnite pojam proizvodni proces.Stalni troškovi u proizvodnji (najamnine. premije osiguranja. 141. . katrana i drugih derivata iz sirove nafte.. Masovni tip proizvodnje izvodi se obično jakom mehanizacijom i specijalnom organizacijom. Objasnite 2 osnovna tipa proizvodnog procesa (sintetički proizvodni proces i analitički proizvodni proces). proizvodni procesi mogu biti procesi prerade ili procesi montaže tj.Masovna proizvodnja predstavlja izradu jednog ili nekoliko proizvoda u velikim količinama u jednom proizvodnom ciklusu. Navedite kako dijelimo troškove nastale u proizvodnji te ih objasnite.). mijenjaju se približno proporcionalno s opsegom proizvodnje.Uvjetima skladišta . telefonski troškovi. Koje su zadaće logistike proizvodnje? Logistika proizvodnje proučava mogućnosti i uvijete racionalnog korištenja resursa u području stvaranja gotovih proizvoda radi ostvarivanja što većeg dobitka. veličine kapaciteta. . Optimalizacija se sastoji u izboru najpovoljnijih rješenja sa stajališta prihoda i troškova. 140. proizvodnog programa. 138. . proizvodnih serija. . pogonskog goriva i vode koji nastaju u svrhu funkcioniranja proizvodnog procesa). metoda proizvodnje. 139. . spajanja.

premještanje i odlaganje svih materijala i/ili (polu)proizvoda unutar poduzeća. Na taj način postižu se prednosti u pripremi proizvodnje. Težište je na racionalnom korištenju transportnih sredstava i ljudskoga rada. utječe na brzinu obavljanja procesa. 142. Troškovi proizvodnje serijskim načinom dijele se na čitavu seriju proizvoda . veliki troškovi koje pokriva samo jedan proizvod te usko tržište.. boljoj iskorištenosti elemenata i organizaciji proizvodnje.Prema vrsti robe: Zalihe materijala i sirovina Zalihe dijelova i poluproizvoda Zalihe gotovih proizvoda .Prema količini: • • Planirane Stvarne 144. Koji su najvažniji poslovi u prodajnoj funkciji? . Na koje vrste se dijele zalihe? • • • . naplate i cijena . Što obuhvaća logistika transporta i koja je njezina svrha? Logistika transporta obuhvaća bitne spoznaje o racionalnom korištenju resursa poduzeća u području prijevoza ljudi i materijalnih dobara. Što je to unutarnji a što vanjski transport? Pod unutarnjim transportom se podrazumijeva podizanje. Pojedinačnim načinom proizvodnje postiže se bolje zadovoljavanje kupaca. To podrazumjeva određene nedostatke kao što su slaba iskorištenost elemenata proizvodnje.Analiza i kontrola prodaje 143. Za razliku od vanjskog transporta.Serijska proizvodnja jest proizvodnja većeg broja proizvoda ili njihovih dijelova istovremeno u jednom proizvodnom ciklusu.Otprema prodanih proizvoda i usluga (transport) . gdje se odvijaju operacije izvan poduzeća. kao i stupanj iskorištenja proizvodnih kapaciteta. 145. Racionalno raspolaganje resursima u transportu znači osiguranje potrebnih transportnih učinaka uz što niže troškove. kod unutarnjeg se transporta operacije odvijaju unutar . ali je zastupljen zanatski način rada. Pritom je bitno naglasiti da najkraći put i najbrži prijevoz nisu uvijek i najracionalniji načini obavljanja transporta. Transport omogućuje nesmetan tijek gospodarskih tokova.Planiranje prodaje .Pojedinačna proizvodnja obilježena je samo jednim proizvodom po jednom nacrtu npr. .Istraživanje tržišta prodaje .Evidencija prodaje. brodovi.

146. Objasnite pojmove utrošak i rashod. bilo unutar proizvodnog procesa.) .Materijalni troškovi . . Kada su izdaci i troškovi međusobno povezani. pomoćnih radnika. proizvoda ili robe iz skladišta. vremena i novca koji se može ukalkulirati u cijenu nastalog učinka (proizvoda ili usluge). Izdatak je svako izdavanje materijala. Troškovi su definirani poslovni rashodi.prije troška (primjer: izdatak novca za nabavu sirovina prethodi trošku sirovina) .istodobno s troškom (primjer: plaćanje neke usluge).Rashodi su troškovi sadržani u prodanim učincima (primjer: nabavna vrijednost prodane trgovačke robe ili troškovi proizvodnje prodanih proizvoda i usluga). Na koje skupine dijelimo troškove transporta? . odnosno skladišta. radionica . količina utrošenih sirovina i materijala. a završnu fazu također čini unutarnji transport potrošne distribucije. Početnu fazu integralnog transporta čini unutarnji transport proizvodnje. Objasnite pojam integralni transport. Izdaci mogu biti ekonomski povezani uz troškove ali i ne moraju. Zato se troškove još naziva i ukalkulirani poslovni rashodi. ali ne moraju preklapati. 150. Oni obuhvaćaju svako trošenje novčanih i materijalnih vrijednosti koje su vezane za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Izdatak može nastati: .same proizvodnje. kao i smanjenje novca u blagajni ili na računu u banci.Novčani izdaci za dnevnice vozača 148. vremenski se mogu. ali mogu nastati i mimo njih. Unutarnji se transport razlikuje od vanjskog po tome što je unutarnji transport neposredno povezan i može se smatrati sastavnim dijelom procesa proizvodnje. bilo unutar skladišnoga procesa ili pak između njih.Bruto plaće vozača. garaža. onaj dio utroška materijalnih dobara. dakle.nakon troška (primjer: plaćanje računa za prethodno potrošenu električnu energiju) .Amortizacija vozila. Objasnite pojam izdatak te objasnite relaciju između izdatka i troška. sati rada i sl. Definirajte pojam troškovi.Utrošak je uobičajen izraz koji pokazuje koliko je utrošeno pojedinih činitelja u procesu stvaranja učinaka (primjerice. poput izdataka vezanih za financiranje i izdataka koji nisu uvjetovani ostvarivanjem poslovnog učinka. 147. Integralni transport obuhvaća premještanje robe od početnog mjesta proizvodnog procesa do krajnjeg potrošača. tj. te radnika na poslovima održavanja i režije . 149. .

. 154.) .neograničeno stalni troškovi (to znači da 0 % iznosa troska ima promjenljivi karakter). 151. energije.Jednostavni (elementarni) troškovi sastoje se samo od jedne prirodne vrste troškova (na primjer. amortizacije. kamata. tehničko održavanje. izdatak može nastati a da troška uopće nema (primjer: posudba sirovine koja će biti vraćena ili kupnja vrijednosnih papira za novac) ili pak da postoji trošak a da nema izdatka (primjer: trošenje poklonjene opreme).Troškovi stalnih sredstava (amortizacija. i sl. koji je u stvari prosječni trošak ili cijena koštanja učinka (proizvoda ili usluge). 100 %.) . Odnosno varijator je pokazatelj stupnja varijabilnosti (promjenljivosti) određene vrste troška.Materijalni troškovi (troškovi osnovnog i pomoćnog materijala. i sl. ima promjenljivikarakter. i sl. U poslovnoj praksi se uobičajilo da se varijatori označavaju brojevima od 0 do 10.proporcionalni troškovi (ukupni iznos troška. ali ne i cijeli trošak ima promjenljivi karakter). sitnog inventara.Složeni (kompleksni) troškovi sastoje se od dva ili više elementarnih troškova. Varijatori su veličine koje se koriste u praksi planiranja troškova.degresivni troškovi (dio iznosa troška. 0 % je stalni dio). amortizacije korištenog alata i opreme za održavanje. . Objasnite što je to metoda varijatora. -Varijator izmenu 0 i 10 . . koji vrijedi za određeni stupanj iskorištenja kapaciteta. 153. To su brojevi koji pokazuju za koliko se mijenja ukupni iznos nekog troška kada se za određeni iznos promijeni stupanj iskorištenja kapaciteta. troškovi goriva. energije. Kako se izračunava trošak po jedinici učinka ili cijena koštanja učinka? Zbroj svih troškova dijeli se količinom proizvedenih učinaka i tako izračunava trošak po jedinici učinka. Navedite 3 skupine elementarnih troškova u koje se troškovi razvrstavaju prema porijeklu.) . Zbog toga se varijator definira kao broj koji pokazuje za koliko se postotaka mijenja ukupni iznos neke vrste troška ako se stupanj iskorištenja kapaciteta promijeni za 10 %. karakteristične veličine varijatora su sljedeće: -Varijator 0 . ambalaže. Tako se troškovi korištenja sredstava za rad ili troškovi tehničkog održavanja strojeva sastoje od materijalnih troškova (na primjer. alata i sl. -Varijator 10 . troškova materijala. plaćenog ljudskog rada. maziva. sredstava za zaštitu od korozije).Kada izdaci i troškovi nisu ekonomski međusobno povezani. maziva. Navedite na koja 2 oblika se dijele troškovi prema složenosti strukture te ih ukratko objasnite.Troškovi rada (naknade za uloženi ljudski rad koje se zovu plaće ili nadnice) 152. Prema tome.

Amortizacija ima više značenja: . 158. Troškovi su definirani poslovni rashodi. Objasnite pojam nepromjenjivi (fiksni) troškovi.Trošak proizvodnje. vremena i novca koji se može ukalkulirati u cijenu nastalog učinka (proizvoda ili usluge). nego ovisno o vremenu trajanja proizvodnje.Otpis vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na dobivene proizvode u jednom procesu proizvodnje . tj.Prosječni troškovi 156.Granični troškovi . Objasnite pojam amortizacija. Međutim. najčešće godinu dana. Objasnite pojam promjenjivi (varijabilni) troškovi. To su troškovi koji se ne mijenjaju s promjenama opsega proizvodnje. To su troškovi koji nastaju ovisno o proizvodnji učinaka. Karakteristika im je što oni ne nastaju ovisno o količini proizvoda koja je u nekom razdoblju proizvedena. odnosno proizvode i usluge. kamate na kredite. U njih ubrajamo troškove radne snage. Trošak amortizacije je iznos smanjenja vrijednosti stalnih sredstava procijenjen unaprijed za određeno vremensko razdoblje. ali na taj način u višegodišnjem razdoblju prenose dio po dio svoje vrijednosti na ostvarene učinke. Nazivaju se još i troškovi kapaciteta.Način i izvor financiranja zamjene dotrajalih. te kupnje novih stalnih sredstava postupnim postupkom pretvaranja nabavne vrijednosti stalnih sredstava u prodajnu vrijednost novih proizvoda. Definirajte pojam troškovi te navedite 3 temeljne vrste troškova. Tu ubrajamo troškove trajne imovine (amortizaciju). Na koje 2 vrste dijelimo obveze poduzeća (objasnite ih)? .Tri temeljne vrste troškova su: . zajamčene plaće radnika. ne predviđaju razine opsega proizvodnje u kojima se javlja progresija troškova.Jasno je da varijator veći od 10 označava progresivne troškove. u praksi planiranja se u pravilu. 155. tj. U procesu bilo koje proizvodnje. stalna sredstva se s vremenom postupno fizički troše i tehnički zastarijevaju. itd. Zato se troškove još naziva i ukalkulirani poslovni rashodi. 157.Ukupni troškovi . sirovina i energije. 159. zakupnine na dugi rok. dio vrijednosti stalnog sredsva koji je prenesen na dobivene proizvode u jednom procesu proizvodnje . Ovi troškovi postoje i kada poduzeće iz nekog razloga ne posluje. onaj dio utroška materijalnih dobara. Nema ih ako nema proizvodnje i mijenjaju se s promjenama opsega proizvodnje. Taj dio vrijednosti koju stalno sredstvo uporabom u nekom razdoblju izgubi i prenese na novi proizvod ili uslugu naziva se amortizacija i element je troškova proizvodnje.

162. Objasnite pojam novčani proračun. Objasnite pojam kapitalni proračun i čemu služi. najčešće višegodišnjem. 165. a najčešće obuhvaćaju: 1) srednjoročne kredite koji su preuzeti na period do pet godina. Novčani proračun predstavlja plan očekivanih novčanih primitaka i novčanih izdataka poduzeća za određeno vremensko razdoblje. Novčani proračun nam predstavlja planski dokument koji sadrži informacije koje su potrebne internim (menadžmentu) i eksternim korisnicima (dioničarima. Objasnite pojam poslovni plan. te 2) dugoročne kredite koji su preuzeti na period duži od pet godina. Ovaj pokazatelj govorinam koliko se od ukupnih sredstava financira iz vlastitih izvora sredstava. tržišta.. Uobičajeno sadržava formuliranje ciljeva poduzeća uz podrobnu analizu proizvoda. razdoblju. . Ovaj koeficijent trebao bi biti 50% ili manji. Poslovni plan je sustavni prikaz planiranih ciljeva i aktivnosti poduzeća u određenom. ovamo obično spadaju leasing i drugi oblici srednjoročnog financiranja. U kratkoročne obveze najčešće spadaju obveze nastale na osnovi preuzetih kredita i primljenih predujmova obveze prema trgovcima odnosno dobavljačima.Kratkoročne obveze su one koje dospijevaju unutar perioda od jedne godine. 161. ovamo obično spadaju investicijski krediti. porezima i doprinosima i drugim pristojbama . ekonomičnosti. U praksi su tjedni. 160. Kako se računa koeficijent vlastitog financiranja? Radi se o recipročnoj vrijednosti koeficijenata zaduženosti. proizvodnje. Kako se računa koeficijent mogućeg zaduženja? Ovaj koeficijent mjeri sposobnost poduzeća za pozajmljivanje sredstava od drugih. 163. 164. te obveze prema radnicima. a ponekad i mjesečni novčani proračuni važni za planiranje i kontrolu novčanih primitaka i izdataka. Po istom pristupu ovaj koeficijent trebao bi biti 50% ili veći. Kako se računa koeficijent zaduženosti? Koeficijent zaduženosti mjeri odnos ukupnih obveza u odnosu na ukupnu aktivu: Koeficijent pokazuje koliko sredstava financira iz tuđih izvora.Dugoročne obveze dospijevaju nakon perioda od jedne godine. obveze nastale na osnovi izdatih mjenica i čekova. vjerovnicima). obveze u vezi s emitiranim obveznicama i drugo. financiranja i sl.

investicijsko planiranje.Metoda perioda povrata . 166. Plan investicija se donosi na temelju strateških odluka menagementa. tj. na temelju njihovih dugoročnih odluka i planova.Metoda računovodstvene stope povrata .Metoda neto sadašnje vrijednosti . opreme. kapitalni proračun ili kapitalna ulaganja su pojmovi koji se odnose na donošenje dugoročnih planskih odluka o investicijskim projektima. . Sve su to temelji za izradu takvog investicijskog plana.Kapitalni proračun je plan investicija. strojeva. Poduzeće može imati više takvih projekata i svi oni ulaze u investicijski plan odrenenog razdoblja.Interna stopa povrata (rentabilnosti) . Kapitalno budžetiranje je proces izrade kapitalnog budžeta ili proračuna te je instrument donošenja odluka i kontrole koji povezuje više godina. Važno je prvo doći do predračunske vrijednosti za pojedini projekt. ali i dodatna ulaganja u povećanje neto kapitala. Navedite 4 metode izrade kapitalnog proračuna (kapitalnog budžetiranja). Kapitalni proračun nužno obuhvaća nove realne investicije poduzeća. Predračunska vrijednost sadrži strukturu ulaganja. Kapitalno budžetiranje. Na temelju toga kada se odluči ulagati u program najprije se trebaju napraviti projekti-troškovnici i druga dokumentacija. investicije u zamjenu kapitalne imovine odnosno stjecanje zgrada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful