HS1

Môn
Toán

Hóa
Anh
Văn
Sinh
Sử
Địa
Tin
Công dân
Quốc phòng
Công nghệ
Tổng kết năm
Học lực

Miệng

15 ph
10
9
7
9.5

10
10
10

8
8.5
8
10
6
10

10

8.7
Khá

9
7

7 9.HS1 HS2 1 tiết 15 phút 6 9 7.3 HS3 Thi học kỳ .6 7.5 6 10 9.4 7 9.

thật xuất sắc Đoán khá chuẩn đấy Vượt chỉ tiêu.7 8.5 8.6 8.6 9. thật xuất sắc Mày là đồ tệ hại Vượt chỉ tiêu.4 8 8.6 8.6 .6 9 9.3 8.5 7. thật xuất sắc 8.4 9. thật xuất sắc Vượt chỉ tiêu.5 8 10 6 10 9. thật xuất sắc Mày là đồ tệ hại Vượt chỉ tiêu.6 8 9 8.3 Thực tế Vượt chỉ tiêu. thật xuất sắc Vượt chỉ tiêu. thật xuất sắc Vượt chỉ tiêu.6 8. thật xuất sắc Vượt chỉ tiêu.Tổng kết Dự đoán 8.6 7. thật xuất sắc Vượt chỉ tiêu.8 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful