ETERI

 Formula generală: (Ar)R-O-R(AR)  Clasificare
1. În funcţie de structura radicalului
a. b.
a. b.

Eteri aciclici Eteri ciclici
Eteri simetrici (radicali identici) Eteri nesimetrici (radicali diferiti)

2. În funcţie de identitatea radicalilor

 Nomenclatura
1. Nomenclatura IUPAC: prefixul oxid 2. Nomenclatura eterilor simetrici:
ex.:

C2H5 O C2H5 eter etilic dietil-eter oxid de dietil
1

ETERI
3. Nomenclatura eterilor nesimetrici:
ex.:

CH3 O C2H5 etil-metil-eter oxid de etil si metil metoxi-etan

CH3 O C6H5 fenil-metil-eter metoxi-benzen anisol

4. Nomenclatura eterilor ciclici:
O oxiran (etilenoxid, epoxid)

oxetan (oxaciclobutan, trimetilenoxid) O oxolan (THF) O O dioxan O

2

4 – 3.0 ppm 3 .protonii legaţi direct de ciclul epoxidic sunt puternic dezecranaţi  = 2.42 Å O H C 110o C H H    R O R Polaritatea legăturii C-O Moment de dipol m=1.2 D  Caracteristici spectrale  Spectrul IR: benzi intense la 1150 – 1060 cm-1  eterii aromatici : 2 benzi la 1020 –1075 cm-1 şi 1200 – 1275 cm-1  epoxizii : vibraţia de valenţă C-H la peste 3000 cm-1  Spectrul RMN :.1-1.ETERI  Structura H H H 1.

Din alcoxizi sau fenoxizi cu derivaţi halogenaţi cu reactivitate normală sau mărită sau cu alţi agenţi de alchilare R ONa + R'X ROR' + NaX R=alchil primar. sec. OSO2OR CH3ONa + CH3CH2CH2Cl SN2 CH3OCH2CH2CH3 + NaCl  Solvoliza unui derivat halogenat terţiar + .CH3OH CH3)3C OCH3 (SN1) CH3)3C Cl + CH3)3C Cl -HCl  Reacţia derivaţilor halogenaţi terţiari cu alcoxidul în mediu bazic CH3 )3CCl+ CH3 O- nu reactioneaza 4 . Cl. sau Ar R'=alchil X=I.ETERI  Metode de obţinere 1. C2H5 O C2H5 + H2O (SN2) 2. Br. Deshidratarea intermoleculară a alcoolilor in cataliză acidă omogenă (H2SO4) sau heterogenă (Al2O3) la temperatură ridicată 2 H2SO4. 130oC C2H5OH Al O 200oC 2 3.

ETERI  Obţinerea eterilor aromatici C6H5O-Na+ + CH3Cl (SN2) C6H5OCH3 anisol (SN2) C6H5O-Na+ + CH3OSO2OCH3 C6H5OCH3 + CH3OSO2O-Na+ 3. Obţinerea eterilor ciclici a. Obţinerea oxiranilor prin oxidarea alchenelor cu peracizi (epoxidarea alchenelor) O R C R CH CH R' AgO O R CH CH R' O OOH R CH CH R' oxiran 5 .

3 CH2)n O CH2)n CH2 CH2OH -H2O O O O  Reacţia de substituţie intramoleculară SN2 a halogenului de către anionul alcoxid al unui compus halogeno-hidroxilic CH2)n CH2O CH2 Br NaOH SN2 CH2)n CH2 CH2 -H2O O H2/Ni HO CH2 CH2 CH2 CH2 OH O catalitica THF reducere O furan 6 . 2. în cataliză acidă CH2 CH2OH H+ n= 1. Obţinerea eterilor cu cicluri mai mari de 3 atomi de carbon  Eliminarea intramoleculară de apă din dioli disjuncţi.ETERI b.

Reacţii ale oxigenului eteric. Săruri de oxoniu. în mediu de HI. la 160-180oC (metoda Zeizel de dozare a grupărilor metoxi sau etoxid) C6H5 O CH3 + HI 160oC C6H5 O CH3]IH iodura de fenil-metil-oxoniu ICH3 + C6H5OH C6H5 O CH3 + IH SN2 7 .ETERI  Proprietăţi chimice 1. stabile la temperaturi scăzute (-60oC. Reacţia de acidoliză. Acidoliza eterilor a. -90oC) R CH2 O CH2R + H+XBF3 R CH2 O CH2R]XH sare de oxoniu R CH2 O BF3 CH2R b. Cu acizii minerali formează săruri de oxoniu.

Reacţii ale eterilor fenolici a. fotochimice. h  R CH H O CH2 R R CH Br O CH2 R R CH O CH2R O OH 3.ETERI 2. de substituţie radicalică Br2. h  ROOR O2. Substituţia electrofilă aromatică OR + E+ OR E + E OR b. Transpoziţia orto-alil-fenolilor (transpoziţia Claisen) O-Na+ + ClCH2 CH CH2 O CH2 -NaCl OH CH 200oC CH2 CH2 CH CH2 orto-alil-fenolilor 8 . Reacţii ale poziţiei a reacţii homolitice.

Reacţia de deschidere a ciclului CH2 O HOH/HO- CH2 + HOH + CH3OH CH2 CH2 OH OH cis-diol OH CH2 CH2 OH trans-diol HO CH2 CH2 OCH3 monometileterul glicolului (solvent) H+ 9 .ETERI  Mecanism a CH O O CH2  CH CH2 O H   a OH CH CH2 CH2 CH CH2 CH   CH2 CH2 O CH2 a  OH CH CH3 CH CH2 CH  CH CH3 crotil-fenil-eterul 4. Reacţii ale eterilor ciclici a.

ETERI H3CO CH2 CH2 OCH3 dimetileterul etilenglicolului (Glim) CH2 O + CH3CH2OH + HO CH2  Aplicaţii: H3CO CH2 CH2 O CH2 CH2 OCH3 dimetileterul dietilenglicolului (Diglim) CH2 + HO CH2 CH2 OH CH2 HO CH2 CH2 O CH2 CH2 OH dietilenglicol HO CH2 CH2 OCH2CH3 etilcelosolv OCH2CH3 HO CH2 CH2 O CH2 CH2 OCH2CH3 etilcarbinol OH OH O H+ 1. Transformarea hidrocarburilor aromatice polinucleare OH OH OH HN ADN Benzo[a]piren H2N ADN 2. Obţinerea răşinilor epoxi Cl CH2 CH CH2 HO O epiclorhidrina CH3 C CH3 bisfenolul OH 10 .

Reacţia epoxizilor cu alţi nucleofili  Reacţia cu tiolii CH2 O CH2 + CH3 SHOH HO- HO CH2 CH2 SCH3  Reducerea cu hidruri complexe H3C CH CH2 LiAlH4 O  Reacţia cu compuşi organo-magnezieni H3C CH O H3C CH OH H2O CH3 CH2 + C6H5MgBr H3C CH OH CH2 C6H5 11 .ETERI CH2 O CH CH2 O CH3 C CH3 CH2 CH CH2 O OH CH3 C CH3 OH b.

BrCH2CH2CH2 CH2 Br 1. Reacţia de hidroxietilare HCN NH3 H2S NC CH2 CH2 OH -hidroxipropionitril H2N CH2 CH2 OH etanolamina HS CH2 CH2 OH mercaptoetanol O HN(CH2 CH2OH)2 O dietanolamina N(CH2CH2OH)3 trietanolamina CH2 O CH2 d.ETERI c. toC. HOOC CH2 CH2 COOH acid succinic CO/H2. 180oC oxid. cat. cat. Proprietăţile tetrahidrofuranului CH2 CH CH CH2 butadiena toC.4-dibrombutan HOOC (CH2)4 COOH acid adipic 12 . O THF 2HBr.

ETERI ETERI COROANĂ Charles Y.) şi Jean-Marie Lehn (Franţa.) – descoperire Donald J. 1987) . carbonaţi Solvenţi: THF. Reacţia Williamson HO Cl O O O O OH Cl K+ [18]-coroanã-6 13 Baze: hidruri. hidroxizi.A. Pendersen (S.U.10-diazo-[18]-coroanã-4 NH O O  Metode de obţinere 1. dioxan . Cram (S. DMSO.U.A.studiere  Formula generală: (CH2CH2O)n  Polimeri ciclici ai etilenoxidului  Nomenclatura O O O O [18]-coroanã-6 O O O O O dibenzo-[18]-coroanã-6 O O O O O NH 1. Nobel.

ETERI  Proprietăţi chimice 1.) O O K O O O O  Utilizări:  în reacţii ce au loc între două faze (apoasă şi organică)  transportul selectiv al ionilor de potasiu prin membranele celulare (în medicină)  catalizatori cu transfer de fază 14 . K. etc. Formarea de complecşi cu metalele alcaline (Na.

ETERI REPREZENTANŢI OCH3 OCH3 OH OCH3 HC CH CH3 anetol O CH2 O CH2 CH CH2 eugenol OCH3 OH OCH3 HC CH CH3 izoeugenol OC2H5 CH2 CH CH2 estragol O CH2 O CH2 CH CH2 safrol HC CH CH3 izosafrol nerolina nerolina nouã 15 .

N. Zn) R X + 2Li R X + Mg 3RX + 2Al R Li + LiX RMgX RAlX2 + R2AlX 16 . Ca. Compuşi metalici complecşi ai alchenelor ciclice şi a compuşilor aromatici  Metode de obţinere 1. Mg. Reacţia unui metal cu un compus halogenat – pentru metale cu reactivitate mijlocie (Li. Sr. Compuşii metalelor tranziţionale (Zn. Ba. Al. B. P.) C. Hg etc. S.COMBINAŢII ORGANO-METALICE  Formula generală: RM R X   X= O. As  Clasificare A. Cd. Compuşii metalelor din grupele principale ale sistemului periodic + CH3 CH2 Na etil-sodiu   C4 H9Li butil-litiu   C6H5MgBr bromura de fenil-magneziu B.

COMBINAŢII ORGANO-METALICE  Compuşi organo-magnezieni (Reactivi Grignard. Pb) se folosesc aliajele lor cu sodiul 2 CH3 I + Hg(Na) CH3HgCH3 + 2 NaI 2.NaI CH3Na CH3I CH3CH3 + NaI  Pentru metalele grele (Hg. Reacţia compuşilor organo-metalici cu halogenura unui metal mai electronegativ C6H5Cu + MgI2 C6H5MgI + CuI 3. Reacţia unui compus organo-metalic cu un compus mai electropozitiv (C6H5)2Hg + 2 Na 2 C6H5Na + Hg 17 .+ Mg   R MgX  pentru derivaţi halogenaţi cu reactivitate scăzută THF CH2 CHI + Mg CH2 CHMgI  Reacţie inaplicabilă pentru metalele foarte reactive – are loc reacţia Wurtz CH3I + 2Na . Nobel 1912) R X + Mg eter anhidru [R-X]Mg R + X.

Pb) sunt:  lichide volatile sau solide uşor fuzibile  solubile în solvenţi organici  Compuşii Grignard:  în soluţie eterică sunt asociaţi.COMBINAŢII ORGANO-METALICE  Structura şi proprietăţi fizice  Sunt determinate de:  natura şi stabilitatea legăturii C-Me  natura metalului  natura grupei organice  Caracterul covalent sau ionic al legăturii C-Me este determinat de:  electronegativitatea metalului şi raza ionică a acestuia  stabilitatea carbanionului  dizolvant  Compuşii metalelor alcaline şi alcalino-pământoase sunt:  solizi  insolubili în solvenţi organici (excepţie alchil-litiu)  Compuşii metalelor din grupa a IV-a şi a V-a (Zn. Sn. Hg.2(C2H5)2O 18 . ca dimeri (RMgX)2  la evaporarea eterului în absenţa aerului rezultă cristale: RMgX.

Reacţii cu substanţe cu hidrogen activ R Li + HOH HOH ROH RC CH RH + LiOH CH4 + MgIOH CH4 + ROMgI CH4 + RC CMgI CH4 + NH2MgI CH4 + R2NMgI CH4 + ArOMgI CH3MgI NH3 R2NH ArOH Reacţia de metalare C6H6 + C2H5-Na+ Reacţia cu halogenii CH3 MgBr + I2 C6H5-Na+ + C2H6 2. Reacţii cu elemente electronegative CH3I + MgBrI 19 .COMBINAŢII ORGANO-METALICE  Proprietăţi chimice 1.

Adiţii la legătura C=C RLi + CH2 CH CH CH2 RCH2CH CH CH2Li CH2 CH CH CH2 rB5H6C + iL2HC5H6C polimer 20 iL5H6C + rB2HC5H6C . Reacţia cu halogenuri reactive (halogenuri de alil. benzil) BrCH2CH CH2 C6H5CH2CH CH2 + MgBr2 C6H5MgBr BrCH2C6H5 (C6H5)2CH2 + MgBr2 6.COMBINAŢII ORGANO-METALICE 3. Reacţia de transmetalare (schimb metal-metal) 2 C2H5Li + (CH3)2Hg 2 CH3Li + (C2H5)2Hg Obţinerea reactivului Corey RLi + CuI RCu + LiI R2CuLi RCu + RLi R2CuLi + 2R'I 2 R R' + CuI + LiI 5. Reacţii de schimb metal-halogen 4.

H2O R C O CH3 CH2 R C OH H+. C=N. H2O O CH3MgBr + CH3 C CH3 cetonã O H+.MgBrOH CH3 alcool primar CH2 OH CH3MgBr + CH3 CH O aldehidã H+.MgBrOH CH3 CH3 CH3C NMgBr C6 H5 H2O C6H5MgBr + CH3C N nitril CH3C NH C6 H5 iminã H2O CH3C O + NH3 C6H5 cetonã 21 . H2O CH3 CH OH alcool secundar CH3 CH3 C OH alcool tertiar CH3 O CH3MgBr C H CH3 H+.N.COMBINAŢII ORGANO-METALICE 7. H2O CH OH alcool secundar sau tertiar CH3 CH3 MgBr + O C O dioxid de carbon O C OMgBr O C OH acid . C O +R M CH3MgBr + CH2 O H+. H2O OMgBr CH3 aldehida formicã .CH3OMgBr H+. H2O CH3MgBr + H C OCH3 CH3 ester . Adiţii la grupa carbonil şi alte grupe similare (C=O. CN. COO-)     A.